T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Thq Bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam kst thuc ngay 31 thang 12 nam 2020

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Thq Bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam kst thuc ngay 31 thang 12 nam 2020"

Bản ghi

1 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Thq Bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam kst thuc ngay 31 thang 12 nam 2020

2 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa ThQ Thong tin v~ Cong ty Gifiy Chung nh~n Dang ky Doanh nghi~p s ngay 30 thang 1 nam 2007 Gi y Chung nh?n Dang ky Doanh nghi~p cua T6ng Cong ty da duqc disu chinh nhisu 1.n va Jin disu chinh gin day nh t la Gi y Chung nh?n Dang ky Doanh nghi~p s ngay 30 thang 7 nam Gi y Cht'.rng nh?n Dang ky Doanh nghi~p do Ser KS ho~ch va f) u tu Thanh ph6 Oa N~ng dp. H(>i d6ng Quan trj Ong Nguyen Due Tri Ong Ph~m Van Tan Ba Tr.in Tucmg Anh Ong Nguyen Ng9c B1nh Ong Le Qu6c An Ong NguySn Van Hai Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien (tic ngay 26/6/2020) Ban Ki~m soat Ba Nguyen Thi Kim K.hanh Ba NguySn Thi Hu~ Ong NguySn Thanh SO'n Ong NguySn Ng9c Ca.ch Trnong ban (tu: ngay 26/6/2020) Trnong ban (ain ngay 25/6/2020) Thanh vien Thanh vien Ban di~u hanh Ong NguySn Van Hai Ong NguySn Dfrc Tri Ba Hoang Thuy Oanh Ba Tr.in Tucmg Anh Ong NguySn Ng9c B1nh Ba Trin Thi Hoa Chau Ong Ph~m Ng9c Trung Ong Phan Van Phu &c Ong Phan Quang Long Ong NguySn Phu&c Hoang Ong NguySn Van Cirang Ba NguySn Thi Tirang Long T6ng Giam d6c (tu: ngay 1/8/2020) Ph6 T6ng Giam d6c (ain ngay 31/7/2020) T6ng Giam d6c (ain ngay 31/7/2020) Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c (tit ngay 1/8/2020) Giam d6c disu hanh (ain ngay 3117/2020) Giam d6c disu hanh Giam d6c disu hanh Giam d6c disu hanh Giam d6c disu hanh (tu ngay 118/2020) Giam d6c disu hanh (tirn.gay 1/1/2020) KS toan trnong (ain ngay 30/612020) KS toan trnong (tit ngay 117/2020) Tr1_1 so dang ky 36 Ph6 Ong Ich Dircmg Phirang Hoa Th<;> Dong, Qu?n C m L~ Thanh ph6 Da N~ng Vi~tNam Cong ty ki~m toan Cong ty TNHH KPMG Vi~tNam

3 T6ng Cong ty C6 phfin D~t May Hoa Th<;> Bao cao cua Ban di~u hanh Ban hanh T6ng Cong ty Cf> phlln D~t May Hoa Th9 ("T6ng Cong ty") trlnh bay bao cao nay va bao cao tai chfnh hgp nhfit dfnh kem cua T6ng Cong ty cho nam th(1c ngay 31 thang 12 nam Ban hanh T6ng Cong ty chju trach nhi~m l?p va trlnh bay trung tlwc va hgp ly bao cao tai chfnh hq'p nhfit theo cac Chu~n m\rc toan V i~t Nam, dq toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan vi~c l?p va trl nh bay bao cao tai chfnh. Theo y ci'.1a Ban hanh T6ng Cong ty: (a) (b) bao cao tai chfnh hgp nhfit dtrgc trlnh bay tcr trang 5 trang 52 da phan anh trung thvc va h9-p ly tlnh hlnh tai chfnh hgp_ nhfit ci'.ia T6n~ Co)1g ty t~i ngay 31 tha,ng 12 nam 2020, qu_a ho~t d9ng kinh doanh hgp nhat va lu-u chuyen tien t~ hgp nhat ct'.1a Tong Cong ty cho nam ket th(1c cung ngay, phc1 hgp v&i cac Chufin m\rc KS toan Vi~t Nam, dq KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan vi~c l?p va trlnh bay bao cao tai chfnh; va t~i ngay l?p bao cao nay, khong c6 ly do gl Ban hanh T6ng Cong ty cho r~ng T6ng Cong ty va cac cong ty con se khong th~ thanh toan cac khoan ng phai tra khi dsn Iwn. T~i ngay l?p bao cao nay, Ban hanh T6ng Cong ty da phe duy~t phat hanh bao cao tai chfnh hgp nhfit dfnh kem. Ba N~ng, ngay 12 thang 3 nam

4 KPMG Limited 46 th Floor, Keangnam Landmark 72 E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam +84 (24) I kpmg.com.vn BAO cao KIEM TOAN DQC ~p Kinh gwi cac C6 dong T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa ThQ Chung toi da kiem toan baa cao tai chfnh hq'p nhat dfnh kem cua Tong Cong ty Co phan Det May Hoa ThQ ("Tong Cong ty"), baa gom bang can doi ke toan hq'p nhat tc;3i ngay 31 thang 12 nam 2020, baa cao ket qua hoc;3t d ng kinh doanh hq'p nhat va baa cao IU'u chuyen tien te hq'p nhat lien quan cha nam ket thuc cung ngay va cac thuyet minh kem theo du'q'c Ban dieu hanh Tong Cong ty phe duyet phat hanh ngay 12 thang 3 nam 2021, du'q'c trlnh bay tu trang 5 den trang 52..l Trach nhi~m cua Ban di~u hanh Ban dieu hanh Tong Cong ty chju trach nhiem I$p va trlnh bay trung thl,j'c va hq'p ly bao cao tai chfnh hq'p nhat nay theo cac Chuan ml,j'c Ke toan Viet Nam, Che d Ke toan Doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan den viec I$p va trlnh bay bao cao tai chfnh, va chiu trach nhiem ve kiem soat n i b ma Ban dieu hanh xac d!nh la can thiet de dam bao viec I$p baa cao tai chfnh hq'p nhat khong c6 sai s6t trqng yeu do gian I$n hay nham Ian. Trach nhi~m cua kil}m toan vien Trach nhiem cua chung toi la du'a ray kien ve baa cao tai chfnh hq'p nhat nay dl,j'a tren ket qua kiem toan cua chung toi. Chung toi da thl,j'c hien cong viec kiem toan theo cac Chuan ml,j'c Kiem toan Viet Nam. Cac chuan ml,j'c nay yeu cau chung toi tuan thu chuan ml,j'c va cac quy djnh ve dc;30 du'c nghe nghiep va I$p ke hoc;3ch va thl,j'c hien cu c kiem toan de dc;3t du'q'c Sl,J' dam bao hq'p ly ve viec lieu baa cao tai chfnh hq'p nhat c6 con sai s6t tr9ng yeu hay khong. Cong viec kiem toan bao gom viec thl,j'c hien cac thu tt,jc nh~m thu th$p cac b~ng chll'ng kiem toan ve cac so lieu va cac thuyet minh trong baa cao tai chfnh. Cac thu tl,.1c du'q'c I1,J'a chqn dl,j'a tren xet doan cua kiem toan vien, bao gom danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng yeu trong bao cao tai chfnh do gian I$n hoc;3c nham Ian. Khi thl,j'c hien cac danh gia rui ro nay, kiem toan vien xem xet kiem soat n i b cua Tong Cong ty lien quan t&i viec 1$p va trlnh bay bao cao tai chfnh trung thl,j'c va hq'p ly nh~m thiet ke cac thu tt,jc kiem toan phu hq'p v&i tlnh hlnh thl,j'c te, tuy nhien khong nh~m mt,jc dfch du'a ray kien ve hieu qua cua kiem soat n i b cua Tong Cong ty. Cong viec kiem toan cong baa gom viec danh gia tfnh thfch hq'p cua cac chfnh sach ke toan du'q'c ap dt,jng va tfnh hq'p ly cua cac U'O'C tfnh ke toan cua Ban dieu hanh Tong Cong ty, cong nhli' danh gia viec trlnh bay tong the bao cao tai chfnh. Chung toi tin r~ng cac b~ng chll'ng kiem toan ma chung toi thu du'q'c la day du va thfch hq'p lam CO' s& cha y kien kiem toan cua chung toi. KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 3

5 Y kil}n cua ki~m toan vien Theo y kien cua chung toi, bao cao tai chfnh hq'p nhat da phan anh trung thl,j'c va hq'p ly, tren cac khfa cc;1nh trc;mg yeu, tinh hinh tai chfnh hq'p nhat cua T6ng Cong ty C6 phan D$t May Hoa Tho t<;1i ngay 31 thang 12 nam 2020, ket qua hoc;1t dong kinh doanh hq'p nhat va IU'u chuyen tien t$ hq'p nhat cua T6ng Cong ty C6 phan D$t May Hoa Tho trong nam ket thuc cung ngay, phu hq'p v&i cac Chu~n ml,j'c Ke toan Vi$t Nam, Che do Ke toan Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan den vi$c 1$p va trinh bay bao cao tai chfnh.... oan Thanh Toan Giay chl'.mg nh$n >ang ky Hanh nghe Kiem toan so: Ph6 T6ng Giam a6c Ha Noi, ngay 12 thang 3 nam 2021 Phc;1m Thj Thuy Linh Giay chll'ng nh$n >ang ky Hanh nghe Kiem toan so:

6 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Bang can dbi k~ toan hqp nhjt t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 TAISAN Tai san ng~n h;m (100 = ) M~u B 01 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) Ma Thuy~t 31/12/2020 1/1/2020 so minh : Ti~n va cac khoan tu ong dtrong ti~n < ' TiSn l ll Cac khoan timng duang tisn DAu ttr tai chinh ng~n h;m D&u tu nilm giil den ngay dao h~n 123 6(a) Cac khoan phai thu ng~n h~n Phai thu ngiln h~n cua khach hang Tra tnro c cho nguo i ban ngiln h~n Phai thu vs cho vay ngiln h~n Phai thu ngiln h~n khac Di,r phong phai thu kh6 doi ( ) ( ) Tai san thieu cho xfr ly Hangt6n kho Hang t6n kho D1,1 phong giam gia hang t6n kho 149 ( ) ( ) Tai san ng~n h~n khac Chi phf tra tnr6'c nglin h~n (a) Thue gia trj gia tang duqc kh~u trfr Thue va cac khoan khac phai thu Nha mr6'c 153 l 7(a) ~ Cac thuydt minh dfnh kem la b(j ph(jn h9p thanh cua bao cao tai chfnh h9'p nhdt nay 5

7 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Bang can dbi k~ toan hqp nh~t t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 01 - DN/HN (Ban himh theo Thong tus6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cita B9 Tai chfnh) Ma Thuy~t 31/12/2020 1/1/2020 s6 minh Tai san dai hi,m (200 = ) Cac khoan phai thu dai h~n Phai thu v~ cho vay dai h?n J Phai thu dai h?n khac ~ ( Tai san c6 dinh ' Tai san c6 d!nh hfru h1nh Nguyengid 'J, Gia trf hao man lfiy kd 223 ( l ) ( ) Tai san c6 d!nh vo h1nh ,,, Nguyen gid \.: Gia trf hao man lfiy kd 229 ( ) ( ) Tai san do dang dai hi,m Xay d~ng co ban d& dang Diu hr tai chinh dai h~n f)~u tl! vao c~c cong ty lien kst 252 6(b) Dau tu g6p von vao don vi khac 253 6(b) Dv phong d u tu tai chfnh dai h?n 254 6(b) ( ) ( ) Tai san dai h~n khac Chi phf tra tm &c dai h?n (b) Lq i ths thu o-ng m?i ( TONG C()NG TAI SAN (270 = ) Cac thuydt minh tlfnh kem la b9 phr)n h<jp thimh cita bao cao tai chfnh h9p nhdt nay 6

8 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa Th<,> Il~\ng can d&i k~ toan h9 p nhfit t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 Mfiu B 01 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 ciia B(> Tai chinh) Ma i so Thuy~t 31/12/2020 1/1/2020 minh NGUONVON NQ' PHAI TRA (300 = ) NQ' nglin hl_ln Phai tra ngll'oi ban ngitn hc:1n Ngu~i mua tra tisn tru6'c ngitn lwn Tlrne va cac khoan phai n9p Nha mr6 c Phai tra nguoi lao d9ng Chi phi phai tra ngitn lwn Doanh thu chua th~rc hi~n ngitn lwn Phai tra ngitn lwn khac Vay ngitn lwn D~r phong phai tra ngitn hc:111 Quy khen tlm6'ng, phc1c lqi (b) (a) I ~ ~ \ :; I,:. NQ cl:ii hl_ln Nguoi mua tra tisn tl'll'o'c dai hc:1n Vay dai h?n (b) VON CHU so 1-IUU (400 = 410) V6n chii so hfru V6n c6 phfin - c6 p!1idu ph6 th61;g c6 quydn bdu quyit Quy dau tu phat trien LQ'i nhu~n sau thu~ chl!'a phanyh6i - LNST c/nra phan ph6i luy ke adn cu6i niim 11 u 6 c - LNST c/nra ph6n phr5i niim nay Lqi ich c6 dong khong ki~m soat a a 421b TONGC0NGNGU0NVON ( 440 = ) Nguai l~p: f)~ng Thi Oanh NG' Chuyen vien Cac thu.ydt minh ainh kem lab(> phrjn h(j'p thanh ciia baa cao tai chfnh h(j'jj nhdt nay 7

9 T6ng Cong ty CB ph~n D~t May Hoa ThQ Bao cao k~t qua ho~t dqng kinh doanh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 02 - DN/HN (Ban hanh thea Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) Ma Thuy~t s6 minh Doanh thu ban hang va cung dp djch Vl,I Cac khoan giam trir doanh thu Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp djch v1,1 (10 = 01-02) Gia v6n hang ban Lqi nhu~n gqp (20 = 10-11) ),; Doanh thu ho~t d('mg tai chfnh Chi phf tai chfnh Trang i16: Chi ph{ lii.i vay Ph~n lai trong c6ng ty lien doanh, lien kit Chi phf ban hang Chi phf quan Iy doanh nghi~p ~ 1,, 1 <! ~ LQi nhu~n thuin tir ho~t dqng kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - ( )} Thu nh~p khac Chi phf khac K~t qua tir ho~t dqng khac (40 = 31-32) 40 ( ) ( ) LQi nhu~n k~ toan tnr6'c thu~ (SO= ) so Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh Lqi nhu~n sau thu~ TNDN (60 = 50-51) (chuy~n sang trang sau) Cac thuyit minh afnh kem la b9 ph(jn h9p thanh cua baa caa tai chinh h(j'p nhdt nay 8

10 T&ng Con'7 ty C6 phfin D~t May Hoa ThQ,, Bao cao ket qua ho~t d(h1g kinh cloanh hq'p nhat cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Mfiu B 02 -DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 ciia B9 Tai chinh) Ma s6 Thuyit minh L9 i nhu~n sau thub TNDN (60 = 50-51) (irang tru'6'c mang sang) Phfin b6 cho: C6 dong ct:1a c6ng ty mi:; C6 dong kh6ng ki~m soat I ( ) Lai tren c6 phibu Da di~u chinh l:_ii Uii ca ban tren c Ngtrai l~p: D~ng Thi Oanh Nu Chuyen vien Nguy~n Thi Tuang Long Ki loan truang Nguy~n Van Hai T6ng Giam a6c Cac thuydt minh ainh kem la b9 phqn hop thanh ciia baa cao tai chinh h9p nh6t nay 9

11 T6ng Cong ty C6 phln D~t May Hoa ThQ Bao cao luu chuy~n ti~n t~ hqp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 (Phll'ong phap gian ti~p) M~u B 03 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu-s6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) Ma Thuy~t s6 minh LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T D NG KINH DOANH Loi nhuan trtro c thu~ Dl~u chi~h cho cac khoan Khfru hao va phan b6 Cac khoan dv phong L6/(lai) chenh l~ch ty gia do danh gia l~i cac khoan mvc tisn t~ c6 g6c ngo~i t~ Lai tu ho~t d(mg aau ttr Chi phf lai vay LQi nhu~n tir ho~t dqng kinh doanh trtro c nhfrng thay d6i v6n ltru dqng BiSn d(mg cac khoan phai thu BiSn d(mg hang t6n kho BiSn d(mg cac khoan phai tra va nq phai tra khac BiSn d(mg chi phf tra trn6c ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ~ e,, i * ~ ~ TiSn lai vay da tra ThuS thu nh~p doanh nghi~p da n(>p TiSn thu khac tu ho~t d(>ng kinh doanh TiSn chi khac cho ho~t d(>ng kinh doanh ( ) ( ) 280. I I ( ) ( ) ( ) ( ) Ltru chuyin ti~n thu n tir ho~t dqng kinh doanh LUU CHUYEN TIEN TU HO~T D NG DAU TU TiSn chi mua sim, xay d~rng tai san c6 dinh va tai san dai h~n khac TiSn thu tu thanh ly, nhirqng ban tai san c6 dinh va tai san dai h~n khac Ti Sn chi cho vay, mua cac cong cv nq cua cac dan vi khac Ti Sn thu h6i cho vay, ban l~i cac cong cv nq cua cac dan vi khac Ti Sn thu lai cho vay, lai ti~n gfri va c6 tt'.rc (I ) ( ) ( ) ( ) Ltru chuyin ti~n thu n tir ho~t dqng d u ttr 30 ( ) ( ) Cac thuydt minh ilfnh kem la b(j ph(jn h9p thanh cua bao cao tai chfnh h9p nh<it nay 10

12 T6ng Cong ty C6 phfin D~t May Hoa ThQ Bao cao Ju u chuy~n ti~n t~ h9 p nhfit cho nam k~t tht'1c ngay 31 thang 12 nam 2020 (Phuo ng phap gian ti~p - ti~p theo) Mfiu B 03 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu- s6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 ciia B6 Tai chinh) Ma Thuy~t 2020 minh s LUU CHUYEN TIEN TU HOi;\T D()NG TAI CHINH Ti n thu tfr phat hanh c6 phi~u 3 I Ti n thu tfr di vay 33 Ti n tra nq g6c vay 34 Ti n tra c6 tfrc ( ) ( ) ( ) ( ) Lu u chuy~n ti&n thufin tfr ho :_it c1i)ng tai chinh Luu chuy~n ti&n thufin trong nam (50 = ) Ti&n va cac khoan tu o ng duo ng ti&n dfiu nl'im Anh huo ng ci'ia thay d6i ty gii1 h6i doai dbi vo i ti&n va cac khoan tuo ng du'o'l1g ti&n Ti&n va cac khoan tu o ng duo'ng ti&n cu6i nam (70 = ) ( ) ( ) ~ -~ I TA \ ~ ~ Nguoi l~p: O~ng Thi Oanh NCi' Chuyen vien Nguy n Yan Hai T6ng Gia111 c16c Cac thuyit minh ainh kem la b(i phc;in h9p thanh ciia baa cao tai chinh h(yp nhdt nay 11

13 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Thq Thuy~t minh bao cao tai chfnh hqp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN ( Ban. han.h theo Thong tu s6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) Cac thuy t minh nay lab<) ph~n h<;jp thanh va dn duqc d9c d6ng thai v&i bao cao tai chfnh hqp nhftt dfnh kem. 1. Don vj bao cao (a) Hinh thu c SO' hiiu v6n T6ng Cong ty C6 ph.n D~t May Hoa Th<;> ("T6ng Cong ty") la m<)t cong ty c6 ph.n duqc thanh l~p t:;ii Vi~t Nam. Bao cao tai chfnh hqp nhftt cua T6ng Cong ty cho nam k t thuc ngay 31 thang 12 niim 2020 bao g6m T6ng Cong ty va cac cong ty con va cac lqi fch cua T6ng Cong ty va cac cong ty con trong cac cong ty lien k t. (b) Ho~t dc)ng chinh Cac ho:;it d<)ng chfnh cua T6ng Cong ty va cac cong ty con la san xuftt kinh doanh, xuftt nh~p khiu hang may m~c, vai, sqi chi khau, cac lo:;ii thi t bi, nguyen pht,1 li~u, pht,1 tung nganh d~t may. C CH F (c) Chu ky san xuit kinh doanh thong thuong Chu ky san xuftt kinh doanh thong thuang cua T6ng Cong ty va cac cong ty con niim trong ph:;im vi 12 thang. (d) Cac d~c di~m ho~t dc)ng c6 anh huong Ion d~n bao cao tai chinh f):,ii dich Covid-19 du9 c xac nh~n 1.n d.u tien t:;ii Vi~t Nam t:;ii ngay 23 thang 1 niim Chfnh phu Vi~t Nam da thl,l"c hi~n nhisu bi~n phap ngan ch~n, trong d6 c6 vi~c thl,l"c hi~n each ly xa h(>i tu ngay 1 thang 4 niim Tu- ngay 23 thang 4 niim 2020, Vi~t Nam co ban da dung each ly xa h(>i va cac ho:;it d<)ng kinh ti, xa h<)i trong nu&c da d.n quay l:;ii tr:;ing thai binh thuang. Tuy nhien, s6 ca lay nhi~m tren toan th gi&i v~n ti p t1,1c gia tang trong nam Ngay 28 thang 1 niim 2021, dich Covid-19 da bung phat tro-1:;ii t:;ii Quang Ninh va Hai Duo ng, va Ian sang m<)t s6 tinh thanh khac. f):,ii dich Covid-19 anh hu6-ng 16n dsn ho:;it d<)ng kinh doanh cua nhisu doanh nghi~p 6- nhisu nganh nghs khac nhau. Mfrc d<) anh hm'mg cua d:;ii dich COVID-19 d n ho:;it d<)ng kinh doanh cua T6ng Cong ty pht,1 thu<)c vao di~n bi n cua dich b~nh trong tuong lai bao g6m thai gian va mfrc 09 lay Ian cua dich b~nh va cac thong tin khong ths d1,1 doan chiic chiin duqc t:;ii ngay l~p bao cao tai chfnh hqp nhftt nay. 12

14 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) (e) C u true T6ng Cong ty T~i ngay 31 thang 12 nam 2020, T6ng Cong ty c6 cac cong ty con va cong ty lien k~t sau: Ty!~ s& hfru cua Tong Cong ty Ty I~ bi~u quy~t cua T6ng Cong ty STT 31/12/2020 1/1/ /12/2020 1/1/2020 Cong ty con 1 Cong ty C6 phlin Thai trang Hoa The;> 76,88% 76,88% 76,88% 76,88% 2 Cong ty C6 phlin May Hoa The;> - Hi)i An 54,18% 54,18% 54,18% 54,18% 3 Cong ty C6 phlin May Hoa The;> - Duy Xuyen 81,73% 81,73% 81,73% 81,73% 4 Cong ty C6 phlin S9 i Hoa The;> - Thang Binh 74,49% 74,49% 74,49% 74,49% 5 Cong ty TNHH MTV Co khf Xay dlfng Hoa The;> 100% 100% 100% 100% Cong ty lien k~t 1 Cong ty C? ph~n May Hoa The;> - Quang Nam 32,14% 32,14% 32,14% 32,14% 2 Cong ty Co phan May Hoa The;> - Phu Ninh 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% T~i ngay 31 thang 12 nam 2020, T6ng Cong ty va cac cong ty con c nhan vien (1/1/2020: I nhan vien).!., )I If I -( 2. CO' so- l~p bao cao tai chinh (a) Tuyen b6 vi tuan thu Bao cao tai chfnh hqp nhit nay dm;rc l~p theo cac Chulin mlfc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dq K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va tr1nh bay bao cao tai chfnh. (b) Co sfr do lu-ong Bao cao tai chfnh hqp nh~t, tru bao cao h.ru chuy~n tisn t~ h9 p nh~t, OU'Q'C l~p tren CO' s6 d6n tfch theo nguyen tflc gia g6c. Bao cao luu chuy~n tisn t~ hqp nh~t duvc l~p theo phuong phap gian ti~p. (c) Ky k~ toan nam Ky k toan nam cua T6ng Cong ty va cac cong ty con tu ngay I thang 1 d~n ngay 31 thang 12. ( d) Don vj tiin t~ k~ toan Don vi tisn t~ k toan cua T6ng Cong ty va cac cong ty con Ia D6ng Vi~t Nam (""), cling la don vi ti Sn t~ OUQ'C SU' d,,mg cho m1,1c dfch l~p va tr1nh bay bao cao tai chfnh hqp nhk 13

15 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Tom Hit nhfing chinh sach k~ toan chu y~u M u B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TF-BTC ngay 22/12/2014 cita B{J Tai chfnh) Sau day 1a nhg'ng chfnh sach ks toan chu ysu dugc T6ng Cong ty va cac cong ty con ap dµng trong vi~c l~p bao cao tai chfnh hq'p nhfit nay. (a) (i) (ii) CO' sir hqp nh t Cong ty con Cong ty con la cac don vi chiu S\f kism soat trµ c tisp ho~c gian tisp cua T6ng Cong ty. Bao cao tai chfnh cua cong ty con duq'c bao g6m trong bao cao tai chfnh hq'p nhfit ks tu ngay ki~m soat b~t d u c6 hi~u lµ c cho t6i ngay quysn kism soat chfim dt'.rt. L!Ji {ch c6 dong khong kiim sodt LQ'i fch c6 dong khong kism soat duq'c xac dinh theo ty I~ ph n so hg'u cua c6 dong khong kism soat trong tai san thu n cua don vi bi mua l~i t~i ngay mua. (iii) Mfit quyjn kiim sodt Khi mfit quysn kism soat t~i m9t cong ty con, T6ng Cong ty dtrng ghi nh~n tai san va nq' phai tra cua cong ty con cgng nhlt IQ'i fch c6 dong khong kism soat va cac du ph n v6n chu so hg'u khac trong bao cao tai chfnh hqp nhfit. Lai ho~c 16 phat sinh tfr S\.I' ki~n nay dugc ghi nh~n vao bao cao kst qua ho~t d9ng kinh doanh hqp nhfit. Sau khi thoai v6n, ph n lgi fch con l~i trong cong ty con trn6c d6 (nsu c6) cfoq'c ghi nh~n theo gia tri ghi s6 con l~i cua khoan d u tu tren bao cao tai chfnh hq'p nhfit cua cong ty m~, sau khi duq'c disu chinh theo ty I~ tuong (mg cho nhg'ng thay d6i trong v6n chu so hcru ks tfr ngay mua nsu T6ng Cong ty vfin con anh hu6 ng dang ks trong don vi nh~n d u tu, ho~c trtnh bay theo gia g6c cua khoan d u tu con l~i nsu khong con anh hu6 ng dang k~. = Vi~c thoai v6n cua T6ng Cong ty trong cong ty con ma khong dfin dsn mfit quysn kism soat du'q'c ks toan tuo ng tµ nhu cac giao dich v6n chu s6 hg'u. Chenh l~ch gig'a gia tri thay d6i ph n s6 hg'u cua T6ng Cong ty trong tai san thu n cua cong ty con va s6 thu ho~c chi tu vi~c thoai v6n t~i cong ty con duq'c ghi nh~n vao IQ'i nhu~n sau thus chua phan ph6i thu9c v6n chu so hg'u hq'p nh t. 14

16 (iv) T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa Th9 Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Cong ty lien kit M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014llT-BTC ngay 22/12/2014 cita B9 Tai chfnh) Cong ty lien k~t la nhfrng cong ty ma Tf>ng Cong ty c6 anh hucrng dang ks tq.rc tisp ho~c gian tisp dsn, nhung khong kism soat, cac chfnh sach tai chfnh va ho?t d(mg cua cong ty. Cong ty lien kst duqc h~ch toan theo phuo ng phap v6n chu s6 huu. Cac khoan dfiu tu nay duqc ghi nh~n ban d u theo gia g6c, g6m ca chi phf giao dich. Sau ghi nh~n ban dfiu, bao cao tai chfnh hqp nh t bao g6m phfin ma Tf>ng Cong ty du9 c huang trong lai ho~c 16 cua cac cong ty lien kst, sau khi di u chinh theo chfnh sach ks toan cua T6ng Cong ty, tu ngay bilt d u cho t6-i ngay ch m dut s1,r anh huang dang ks d6i v6-i cong ty lien kst. Gia tri ghi s6 cua cac khoan dfiu tu duqc h~ch toan theo phuang phap v6n chu sa hfru cung duqc di u chinh cho nhfrng thay d6i v lqi fch cua nha d u tu trong do n vi nh~n d u tu phat sinh ttr nhu-ng thay d5i v6n chu sa hfru cua dan vi nh~n d u ttr ma khong phan anh tren bao cao kst qua ho~t d(mg kinh doanh (nhu vi~c danh gia l~i tai san c6 dinh, hay chenh l~ch ty gia do chuysn d6i bao cao tai chfnh, v.v... ). Khi phfin 16 cua cong ty lien kst ma Tf>ng Cong ty phai chia se vu-9t qua lqi fch cua T6ng Cong ty trong cong ty lien kst, gia tri ghi s6 cua khoan dfiu tu (bao g6m cac khoan d u tu dai h~n, nsu c6) se duqc ghi giam t6-i b~ng khong va dung vi~c ghi nh~n cac khoan 16 phat sinh trong tuang Iai tru cac khoan 16 thu(>c ph~m vi ma T6ng Cong ty c6 nghia v1,1 phai tra ho~c da tra thay cho cong ty lien kst. (v) (vi) Cac giao djch ilu()'c lo{li tru: khi h()p nhlit Cac s6 du va giao dich trong n(>i b(> t~p doan va cac khoan thu nh~p va chi phf chua thvc hi~n tu cac giao dich n(>i bq du qc lo?i tru khi l~p bao cao tai chfnh hqp nh t. Khoan lai va 16 chua thvc hi~n phat sinh tu cac giao dich v6-i cac cong ty lien kst duqc tru vao khoan d u tu trong ph?m vi lqi fch cua T6ng Cong ty t?i cac cong ty lien kst nay. H()p nhlit kinh doanh H9 p nh t kinh doanh du9c h?ch toan theo phuo ng phap mua t?i ngay mua, la ngay ma quy n kism soat duqc chuysn giao cho T6ng Cong ty. S1,1 kism soat t6n t?i khi Tf>ng Cong ty c6 quy n chi ph6i trvc tisp ho~c gian tisp cac chfnh sach tai chfnh va ho?t d(>ng cua dan vi nh~m thu duqc lqi fch kinh ts ti':r cac ho?t d(>ng cua do n vi d6. Vi~c danh gia quy n kism soat c6 xet dsn quy n b6 phisu ti m nang c6 ths thl,fc hi~n duqc t?i tho i dism hi~n t~i. Gia phf hqp nh t kinh doanh (gia phf mua) g6m tf>ng cua gia tri h9 p ly, t?i ngay trao df>i, cua cac tai san dem trao df>i, cac khoan nq phai tra da phat sinh ho~c da thfra nh~n, cac cong c1,1 v6n do ben mua phat hanh ds df>i l y quy n kism soat ben bi mua va cac chi phf lien quan trl,tc tisp d~n vi~c hqp nh t kinh doanh. Cac tai san, nq phai tra c6 ths xac dinh duqc va cac khoan nq ti m tang phai ganh chiu trong hqp nh t kinh doanh duqc ghi nh~n theo gia tri hqp ly t?i ngay mua. B t ky khoan lqi ths thuang m~i nao phat sinh ths hi~n khoan chenh!~ch gifra gia phf mua va!qi fch cua Tf>ng Cong ty trong gia tri hqp ly thu n cua cac tai san, nq phai tra va n9 ti m tang cua dan vi bi mua duqc ghi nh~n vao bang can d6i ks toan hqp nh t, sau d6 duqc phan bf> vao kst qua ho?t d(>ng kinh doanh hqp nh t (xem ThuySt minh 3(k)). Khoan chenh l~ch am (lai tfr giao dich mua gia re) duqc ghi nh~n vao bao cao kst qua ho?t d(mg kinh doanh hqp nh t cua nam hi~n t?i sau khi da tisn hanh soat xet l?i nh~m dam bao vi~c xac dinh gia tri cua tai san, nq phai tra c6 ths xac dinh duqc, nq ti m tang va vi~c xac dinh gia phf hqp nh t kinh doanh da phan anh phu hqp vi~c can nhilc tftt ca thong tin c6 t?i ngay mua. 15

17 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 (b) Cac giao djch bing ngo,i t~ Miu B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/20 l 4/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch{nh) Cac giao dich biing cac dun vi tisn khac trong nam duqc guy d6i sang theo ty gia th~rc ts tl,li ngay giao dich. Cac khoan m1.1c tai san va nq phai tra c6 g6c biing dun vi tisn t~ khac du9 c guy d6i sang theo ty gia mua ban chuy~n khoan trung binh cua ngan hang thuang ml,li nai T6ng Cong ty ho~c cac cong ty con thucmg xuyen c6 giao dich tl,li ngay k~t thtic ky k~ toan nam. Tftt ca cac khoan chenh l~ch ty gia h6i doai duqc ghi nh~n vao bao cao kst qua hol,lt d{mg kinh doanh hqp nhftt. (c) Ti~n va cac khoan ttrong duong ti~n TiSn bao g6m tisn m~t va tisn gfri ngan hang khong ky hl,ln. Cac khoan tuong duung tisn la cac khoan d u tu ngftn hl,ln c6 tfnh thanh khoan cao, c6 th~ ds dang chuy~n d6i thanh m(>t luqng tisn xac dinh, khong c6 nhisu rui ro vs thay d6i gia tri va duqc SU' d1.1ng cho ffi\jc dfch dap (mg cac cam kst chi tisn ngftn h:;in han la cho m1.1c dfch d u tu hay la cac m~1c dfch khac. (d) (i) (ii) Cac khoan d u tu Bau tu ncim giu ilin ngay tlao h{ln D u tu nftm gifr dsn ngay dao h!,in la cac khoan d u tu ma Ban disu hanh T6ng Cong ty va cac cong ty con d1.1 dinh va c6 kha nang nftm gifr d~n ngay dao hl,ln. f) u tu nftm gifr dsn ngay dao hl,ln g6m tisn gfri ngan hang c6 ky h!,in va cac khoan cho vay nftm gifr dsn ngay dao h!,in. Cac khoan d u tu nay duqc ghi nh~n theo gia g6c tru didµ phong phai thu kh6 doi. Bau tu gop v6n vao cac ilon vj khac D u tu vao cac cong cµ v6n chu s& hfru cua cac dan vi khac duvc ghi nh~n ban d u theo gia g6c bao g6m gia mua va cac chi phf mua c6 lien quan trµc ti~p. Sau ghi nh~n ban d u, cac khoan d u tu nay duqc xac dinh theo gia g6c tru di dµ phong giam gia khoan d u tu. Dµ phong giam gia d u tu duqc l~p khi T6ng Cong ty ho~c cac cong ty con tl,li thai di~m l~p bao cao tai chfnh nam c6 co- so cho thfry c6 gia tri suy giam tl,li dan vi nh~n d u tu so v&i gia tri d u tu cua T6ng Cong ty va cac cong ty con. Dµ phong giam gia d u tu duqc hoan nh~p khi dan vi nh~n d u tu sau d6 tl,lo ra lqi nhu~n d~ bu tru cho cac khoan 16 da duqc l~p dµ phong tm&c kia. Khoan d1.1 phong chi duqc hoan nh~p trong ph:;tm vi sao cho gia tri ghi s6 cua khoan d u tu khong vuq"t qua gia tri ghi s6 cua chting khi gia dinh khong c6 khoan dµ phong nao da duqc ghi nh~n. (e) Cac khoan phai thu Cac khoan phai thu khach hang va cac khoan phai thu khac du9 c phan anh theo gia g6c tru di dµ phong phai thu kh6 doi. 16

18 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa The;> Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B<) Tai chfnh) (f) Hang t6n kho Hang t6n kho OUQ'C phan anh theo gia th p ho n gifra gia g6c va gia tri thu n c6 ths thl,l'c hi~n dugc. Gia g6c dugc tfnh theo phtmng phap btnh quan gia quysn va bao g6m t t ca cac chi phf phat sinh ds c6 dugc hang t6n kho o dia dism va tr~ng thai hi~n t~i. 06i v6i thanh ph m va chi phf san xu t kinh doanh do dang, gia g6c bao g6m nguyen v~t li~u, chi phf nhan cong trl,l'c tisp va cac chi phf san xu t chung dugc phan b6. Gia tri thu n c6 ths thl,l'c hi~n duqc u 6c tfnh d1,ra vao gia ban cua hang t6n kho trfr di cac khoan chi phf UO"C tfnh ds hoan thanh san ph m va cac chi phf ban hang trl,l'c tisp. T6ng Cong ty va cac cong ty con ap d\lng phuung phap ke khai thucrng xuyen ds h~ch toan hang t6n kho. (g) (i) Tai san c6 djnh hiiu hinh Nguyen gia Tai san c6 dinh hfru htnh dugc ths hi~n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon luy ks. Nguyen gia tai san c6 dinh hfru h1nh bao g6m gia mua, thus nh~p kh u, cac lo~i thus mua hang khong hoan l~i va chi phf lien quan trl,l'c tisp ds dua tai san dsn vi trf va tr~ng thai ho~t d9ng cho m\jc dfch su d\jng da di! kisn. Cac chi phf phat sinh sau khi tai san c6 dinh hfru h1nh da dua vao ho~t d9ng nhu chi phf sua chfra, bao du6"ng va d~i tu du gc ghi nh~n vao bao cao kst qua ho~t d9ng kinh doanh h9 p nh t trong nam ma chi phf phat sinh. Trong cac trncmg h<;>p c6 ths ch(rng minh m9t each r6 rang r~ng cac khoan chi phf nay lam tang l9 i fch kinh ts trong tuung lai d\l tfnh thu dugc tfr vi~c su d\jng tai san c6 dinh hfru h1nh vugt tren mfrc ho~t d9ng tieu chu n theo nhu danh gia ban d u, th1 cac chi phf nay dugc v6n h6a nhu m9t khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 dinh hfru h1nh. (ii) Khau hao Kh u hao dugc tfnh theo phu ung phap ducmg thing dl,l'a tren thc'ji gian hfru d\lng u6c tfnh cua tai san c6 dinh hfru hlnh. Thai gian hfru d\jng u6c tfnh nhu sau: nha cua, v~t kisn true may m6c va thist bi phuung ti~n v~n chuysn thist bi van phong tai san khac nam 5-15 nam 5 - IO nam 3-5 nam 2-5 nam (h) Tai san c6 djnh vo hinh Phan mjm may vi tinh Gia mua cua ph n msm may vi tfnh m6i ma ph n msm nay khong phai la m9t b9 ph~n g~n kst vo i ph n cfrng c6 lien quan thl duvc v6n h6a va h~ch toan nhu tai san c6 dinh vo hlnh. Ph n msm may vi tfnh dugc tfnh kh u hao theo phuung phap duang thing trong vong tfr 3 dsn 5 nam. (i) Xay dl} ng CO' ban do- dang Xay dl,l'ng w ban do dang phan anh cac khoan chi cho xay dl,l'ng va may m6c chua dugc hoan thanh ho~c chu a l~p d~t xong. Khong tfnh kh u hao cho xay dvng co ban do dang trong qua trlnh xay d\j ng va l~p d~t. 17

19 (j) (i) (ii) T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chfnh hq'p nh t cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2020 Chi phi tra tru'o'c dai h~n Chi phi aa1 Ira lrmrc Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014llT-BTC ngay 22/12/2014 cua B<3 Tai chinh) Chi phf dfrt tra tru6'c bao g6m ti Sn thue dfrt tra trn6 c, ks ca cac khoan lien quan dsn dfrt thue ma T6ng Cong ty va cac cong ty con da nh~n dugc gifry chfrng nh~n quysn sfr d1,mg dfrt nhung khong du disu ki~n ghi nh~n tai san c6 dinh vo hinh theo cac guy dinh hi~n hanh, va cac chi phf phat sinh khac lien quan dsn vi~c bao dam cho vi~c SU' d1,mg dfrt thue. Cac chi phf nay dlfq'c ghi nh~n vao bao cao kst qua hol,l.t d(>ng kinh doanh hgp nhfrt theo phtro'ng phap duang thing d1,1 a tren thai hl,l.n cua hgp d6ng thue dfrt la 50 nam. Cong C{l va d{lng C{l Cong Cl,) va d1,mg Cl,I bao g6m cac tai san T6ng Cong ty va cac cong ty con nim gifr ds SU' d1,1ng trong qua trinh hol,l.t d(>ng kinh doanh binh thuang, v6'i nguyen gia cua m6i tai san thfrp ho'n 30 tri~u va do d6 khong du disu ki~n ghi nh~n la tai san c6 dinh. Nguyen gia cua cong c1,1 va d1,1ng c1,1 dugc phan b6 theo phuo ng phap du cmg thing trong thai gian tir 2 dsn 3 nam. (iii) Chi phi Ira lru 6'c dai h{l,n khdc Chi phf tra tm6'c dai hl,l.n khac ban d u dugc th hi~n theo nguyen gia, va dtrgc phan b6 theo phtro'ng phap duang thing trong vong tir 2 dsn 3 nam. (k) LQi th~ thll'ong m~i Lgi ths thu O'ng ml,l.i phat sinh trong vi~c mua 11,l.i cong ty con. Lgi ths thu'o'ng ml,l.i dugc xac djnh theo gia g6c trir di gia tri hao mon IGy ks. Gia g6c cua l9i ths thu0'11g ml,l.i la khoan chenh!~ch gifra gia phf mua va l9i fch cua T6ng Cong ty trong gia tri hgp ly thu n cua cac tai san, ng phai tra va ng tism tang cua do'n vi bi mua. Lgi ths thuo'ng ml,l.i phat sinh khi mua cong ty con dugc phan b6 theo phuo ng phap duang thing trong vong khong qua 10 nam. Gia tri ghi s6 cua lgi ths thu O'ng ml,l.i phat sinh khi mua cong ty con dugc ghi giam xu6ng bing gia tri c6 th thu h6i khi Ban disu hanh xac dinh khoan lgi ths thu O'ng ml,l.i khong th thu h6i toan b(>. (I) Cac khoan phai tra ngll'oi ban va cac khoan phai tra khac Cac khoan phai tra nguoi ban va khoan phai tra khac dugc th hi~n theo gia g6c. (m) Dlf phong M(>t khoan dl,i' phong dlfq'c ghi nh~n nsu, do kst qua cua m(>t Sl,I' ki~n trong qua khfr, T6ng Cong ty va cac cong ty con c6 nghta v1,1 phap ly hi~n tl,l.i ho~c lien d6'i c6 th u6'c tfnh m(>t each dang tin c~y, va chic chin se lam giam sut cac lgi fch kinh ts trong tuo'ng lai ds thanh toan cac khoan ng phai tra do nghta VI,) d6. Khoan dl,i' phong du'q'c xac dinh bing each chist khfru dong tisn dl,i' kisn phai tra trong tuo'ng lai v6 i ty I~ chist khfru tm6'c thus phan anh danh gia cua thi trncmg b thai dism hi~n tl,l.i vs gia tri thai gian cua tisn va rui ro Cl,I th cua khoan nq' d6. 18

20 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Chi phi bifo hanh M~u B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) Khoim dt,r phong vs chi phf bao hanh lien quan chu ysu t6'i hang h6a da ban ra va dich v1_.1 da cung dp trong ky ks toan nam. Khoan dt,r phong dugc l~p d1_.1 a tren lfq'c tfnh xufit phat tu cac dfr li~u th6ng ke lich sfr vs chi phf bao hanh da phat sinh lien quan t6'i cac san ph~m va dich v1_.1 tuung t~r. (n) V6n c6 phin CJ phiiu phj thong C6 phisu ph6 thong dugc ghi nh~n theo m~nh gia. Ph n thu tu phat hanh vugt tren m~nh gia dugc ghi vao th~ng du ~6n c6 ph n. Chi phf phat sinh!jen 9uan, trt,rc tisp dsn vi~c phat hanh c6 phisu, tru di anh hu 6ng thue, dtrgc ghi giam vao th~ng du von co phan. (o) Thu~ Thu thu nh~p d~anh nghi~p tfnh tren lgi _nhu~n ho~c 16 hgp nhfit cua nam bao g6m thus thu nh~p hi~n hanh va thue thu nmp hoan l~i. Thue thu nh~p doanh nghi~p duvc ghi nh~n trong bao cao ket qua ho~t d<)ng kinh doanh ngo~i trtr truong hgp c6 cac khoan thus thu nh~p lien quan dsn cac khoan m1_.1c dm;rc ghi nh~n th~ng vao v6n chu s6' hfru, thl khi d6 cac khoan thus thu nh~p nay cung du9 c ghi nh~n th~ng vao v6n chu s6' hfru. Thu thu nh~p hi~n hanh la khoan thus dt,r kisn phai nqp d1_.1 a tren thu nh~p chiu thus trong nam, sfr d1_.1ng cac muc thus sufit c6 hi~u l1_.1 c t~i ngay kst thuc ky ks toan nam, va cac khoan disu chinh thus phai n<)p lien quan dsn nhfrng nam trn6'c. Thu thu nh~p hoan l~i dugc tfnh theo phuo ng phap bang can d6i ks toan cho cac chenh l~ch t~m thoi gifra gia tri ghi s6 cho ITII_JC dfch bao cao tai chfnh va gia tri Slf d1_.1ng cho ITII_JC dfch tfnh thus cua cac khoan m1_.1c tai san va ng phai tra. Gia tri cua thus thu nh~p hoan l~i dugc ghi nh~n d1_.1 a tren each thuc dt,r kisn thu h6i ho~c thanh toan gia tri ghi s6 cua cac khoan m1_.1c tai san va ng phai tra str d1_.1ng cac mfrc thus sufit c6 hi~u lt,rc ho~c cu ban c6 hi~u lt,rc t~i ngay kst thuc ky ks toan nam. Tai san thus thu nh~p hoan l~i chi du-gc ghi nh~n trong ph~m vi chic chin c6 du l9 i nhu~n tfnh thus trong tuung lai ds tai san thus thu nh~p nay c6 ths su d1_.1ng du-gc. Tai san thus thu nh~p hoan l~i du-gc ghi giam trong ph~m vi khong con chic chin la cac lgi fch vs thus lien quan nay se su d1_.1ng du-9 c. (p) (i) Doanh thu va thu nh~p khac Doanh thu ban hang Doanh thu ban hang duvc ghi nh~n trong bao cao kst qua ho~t d<)ng kinh doanh hgp nhfit khi ph n 16-n rui ro va!qi fch gin lisn v6'i quysn s6' hfru san ph~m ho~c hang h6a du gc chuysn giao cho ngu-o i mua. Doanh thu khong du9 c ghi nh~n nsu nhu- c6 nhfrng ysu t6 khong chic chin tr9ng ysu lien quan t6'i kha nang thu h6i cac khoan phai thu ho~c lien quan t6'i kha nang hang ban bi tra l~i. Doanh thu ban hang du-gc ghi nh~n theo s6 thu n sau khi da tru di s6 chist khfiu giam gia. 19

21 (ii) T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Doanh thu djch V(l gia ding Miu B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) Doanh thu cung d.p djch v1,1 gia cong dtrqc ghi nh~n trong bao cao kst qua ho~t dong kinh doanh h9p nhfit khi hang hoa du9 c gia cong xong va dtrqc ngtrai mua chfip nh~n. Doanh thu khong dtrqc ghi nh~n nsu nhu' c6 nhfi'ng ysu t6 tr9ng ysu khong chilc chiln lien quan t6'i kha nang thu h6i cac khoan phai thu. (iii) Thu nhgp tu tiin liii Thu nh~p tfr tisn lai duqc ghi nh~n theo ty I~ ttro'ng (mg v6'i thai gian d1,1 a tren s6 du g6c va lai sufit ap d1,1ng. (iv) Thu nhgp tu ca tu'c Thu nh~p tll' c6 tuc duqc ghi nh~n khi quysn nh~n c6 tfrc du'qc xac l~p. ;' (q) Thue tai san Cac khoiin thanh toan tiin thue Cac khoan thanh toan thue ho~t dong duqc ghi nh~n trong bao cao kst qua ho~t dong kinh doanh theo phtro ng phap du'ong thftng dl,l'a vao tho i h~n cua h9 p d6ng thue. Cac khoan hoa h6ng di thue duqc ghi nh~n trong bao cao kst qua ho~t dong kinh doanh nhtr la mot bo ph~n hqp thanh cua t6ng chi phf thue, trong su6t thai h~n thue. (r) Chi phi di vay Chi phf di vay du'qc ghi nh~n la chi phf trong nam khi chi phf nay phat sinh. (s) Lai tren c6 phi~u T6ng Cong ty trtnh bay lai co ban tren c6 phisu cho cac c6 phisu ph6 thong. Lai CO' ban tren c6 phisu d~ qc tfnh b&ng each lfiy lai ho~c 16 thuoc vs c6_dong ph6, thon~ cua!6ng Cong ty sau khi trfr s~ phan bo vao guy khen thu'cmg, phuc lqi chia cho so ltrqng co phieu pho thong b1nh quan gia quyen IU'u hanh trong nam. T~i ngay 31 thang 12 nam 2020 va cho nam kst thuc cung ngay, T6ng Cong ty khong c6 c6 phisu ph6 thong tism nang va do d6 khong trtnh bay lai suy giam tren c6 phisu. (t) Bao cao be) phin M<;>t b9 ph~n la m<;>t hqp phlin c6 ths xac djnh rieng bi~t cua T6ng Cong ty va cac cong ty con tham gia vao vi~c cung d.p cac san ph m ho~c djch v1,1 lien quan (b9 ph~n chia theo ho~t d9ng kinh doanh), ho~c cung d.p san ph m ho~c djch v1,1 trong m<;>t moi tmo ng kinh ts c1,1 ths (b9 ph~n chia theo vung dja ly), m6i bo ph~n nay chju rui ro va thu dtrqc lqi fch khac bi~t v6'i cac b9 ph~n khac. Ban disu hanh cho r&ng T6ng Cong ty va cac cong ty con ho~t d9ng chu ysu trong m<;>t linh vvc kinh doanh duy nhfit la buon ban va cung d.p cac san ph m va djch v1,1 vs d~t may. B<;> ph~n chia theo vung dja ly cua T6ng Cong ty va cac cong ty con du'qc xac djnh can cu vao qu6c gia phat sinh doanh thu. Ban disu hanh T6ng Cong ty danh gia khu v1,1 c dia ly phat sinh tren 10% t6ng doanh thu la m<;>t b9 ph~n dn du'qc bao cao. 20

22 (u) T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Th9 Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p obit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Cac hen lien quan M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu' s6 202/2014flT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chinh) Cac ben dugc coi la ben lien quan cua T6ng Cong ty va cac cong ty con nsu rrn'.'>t ben c6 kha nang, tn,rc tisp ho~c gian tisp, kism soat ben kia ho~c gay anh hu6-ng dang ks t6'i ben kia trong vi?c ra cac quyst dinh tai chfnh va ho~t d<)ng, ho~c khi T6ng Cong ty va cac cong ty con va ben kia cung chiu sv kism soat chung ho~c anh hm'mg dang ks chung. Cac ben lien quan c6 ths la cac cong ty ho~c cac ca nhan, bao g6m ca cac thanh vien gia d1nh than c~n cua cac ca nhan du gc coi la lien quan. (v) Thong tin so sanh Thong tin so sanh trong bao cao tai chfnh h9p nh t nay dtrgc tdnh bay dtr6'i d~ng dfr li?u ttrang 1'.rng. Theo phtrong phap nay, cac thong tin so sanh cua nam tnr6'c dtrgc tdnh bay nhtr m9t ph~n khong ths tach rc'yi cua bao cao tai chfnh hgp nh t nam hi?n t~i va phai dtrgc xem xet trong m6i lien h? v6'i cac s6 Ii?u va thuyst mjnh cua nam hi?n t~i. Theo d6, thong tin so sanh trong bao cao tai chfnh hgp nh t nay khong nh~m m1,1c dfch tr1nh bay v~ dnh h1nh tai chfnh hgp nh t, kst qua ho~t d9ng kinh doanh hgp nhfrt va luu chuysn ti~n t? hgp nh t cua T6ng Cong ty trong nam trn6'c. fl \ 21

23 T6ng Cong ty CB ph~n D~t May Hoa Thq Thuy~t minh bao cao tai chinh h<!p nhdt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B6 Tai ch[nh) 4. Bao cao bi) ph~n T6ng Cong ty va cac cong ty con c6 cac be) ph~n chia theo vung dja ly, dl)'a tren vi trf cua khach hang nhu sau: Trung Qu6c Hoa Ky Nh~t Ban Chau Phi Vi~t Nam Vtrang qu6c Anh Cac vung khac Truog Qu6c Nghin Hoa Ky Nghin Nh~tBiin Nghin Chau Phi Nghin Vi~tNam Nghin Vu ong qu6c Anh Nghin Cac vimg dja ly khac Nghin HQ]> nh t Nghin Cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 T6ng doanh thu cua bi) ph~n KSt qua kinh doanh cua bi) ph~n Thu nh~p kh6ng phiin b6 Chi phf kh6ng phiin b KSt qua tu cac h0"1t di)ng kinh doanh Thu nh~p khac Chi phf khac ThuS thu nh~p doanh nghi~p Lqi nhu~n thuiin sau thus ,, - 't J ;..,:....,.,d.

24 TBng Cong ty CB ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chfnh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/JT-BTC ngay 22/12/2014 cita B<5 Tai ch{nh) Trung Qu6c Nghin Hoa Ky Nghin Nh~t Ban Nghin Chau Phi Ngbin Vi~tNam Nghin Vu ong qu6c Anh Nghin Cac vimg dja ly khac Nghin Hqp nhit Nghin T~i ngay 31 thang 12 niim 2020 Tai san cua b<) ph~n Tai san khong phan b T6ng tai san Nq phai tra cua b<) ph~n Cac khoan nq kh6ng phan b T6ng nq phai tra Cho niim k~t thuc ngay 31 thang 12 niim 2020 Chi tieu v6n Kh.iu hao tai san c6 dinh hfru h1nh Kh.iu hao tai san c6 dinh v6 h1nh "-~ JI', - ;_,_.., \ 11.

25 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa Th9 Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu:s<5 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(j Tai chfnh) Trung Qu6c Ngh'in Hoa Ky Nghin Nh~tBan Ngh'in Chau Phi Ngh'in Vi~tNam Ngh'in Vu ong qufic Anh Ngh'in Cac vimg clia ly khac Ngh'in HQl> nhftt Ngh'in Cho nlim k~t thuc ngay 31 thang 12 nlim 2019 T6ng doanh thu cua b(> ph~n qua kinh doanh cua b(> ph~n I Thu nh~p khong phiin b6 Chi phf khong phiin b qua tu cac hoc;1t d9ng kinh doanh l lo Thu nh~p khac Chi phf khac thu nh~p doanh nghi~p Lqi nhu~n thu n sau t J =-!>'

26 T6ng Cong ty C6 phfin D~t May Hoa Thq Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 T~i ngay 1 thang 1 nam 2020 Truog Qu6c Nghin Hoa Ky Nghin Nh~t Ban Nghin Chau Phi Nghin Vi~tNam Nghin Miiu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B<} Tai chinh) Vu ong qu6c Anh Nghin Cac vimg dja ly khac Nghin HQ]> nhfit Nghin Tai san cua b9 ph?n Tai san kh6ng phan b T6ng tai san Nq phai tra cua b9 ph?n Cac khoan nq kh6ng phan b T6ng nq phai tra Cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nlim 2019 Chi tieu v6n Kh u hao tai san c6 dinh hfru hlnh Kh u hao tai san c6 dinh v6 hlnh

27 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuyit minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 (tiip theo) Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/TI-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch nh) 5. Ti~n va cac khoan tu O'ng drrong ti~n TiSn m~t TiSn gfri ngan hang Cac khoan ttmng chmng tisn 31/12/ /1/ Cac khoan tuo-ng duo-ng tisn phan anh cac khoan tisn gfri c6 ky h~n g6c khong qua 3 thang v6i lai su t nam tu 3,5% d8n 4,0% t~i cac ngan hang thuo-ng m~i (1/1/2020: 5%).. : 6. Cac khoan d u trr tai chinh (a) Diu tu n:im gifr din ngay dao h:,m Gia g6c 31/12/2020 Gia trj hqp ly 1/1/2020 Gia g6c Gia tri h9p ly r I[ r '- ; TiSn gfri c6 ky h~n oau tu n~m giii d8n ngay dao h~n bao g6m cac khoan tisn gfri c6 ky h~n 12 thang t~i cac ngan hang v6i lai su t nam tir 4,9% d8n 6,9% (2019: tu 6,2% dsn 7,7%). 26

28 T6ng Cong ty CB ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miiu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tusj 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(5 Tai chinh) (b) l> u hr gop v6n vao don vi khac Diiu tu g6p v6n vao: 31/12/2020 1/1/2020 S6, lm;r1_1g % % quy~n S6 lu 9ng % % quy~n Dja chi co phieu SO' hiiu bi~u quyst Gia trj ghi s6 Dlfphong c6 phisu siy hiiu bi~u quyst Gia trj ghi s6 Dir phong Cong ty lien kit Cong ty Ca phiin May Hoa Th9 - Quang Nam Quang Nam ,14% 32,14% ,14% 32, 14% Cong ty Ca phiin May Hoa Th9 - Phu Ninh Quang Nam ,00% 20,00% ,00% 20,00% Do'll vi kluic Cong ty Ca phiin Bong vai Mi~n Trung Khanh Hoa ,12% 7, 12% ( ) , 12% 7, 12% ( ) Cong ty Ca phiin Bao b1 Hoa Th9 Quang >a Quang Nam ,9 1% 10,91 % ,9 1% 10,91 % Cong ty ca phiin Thuang m"1i TP. H6 Chf D~t May TP. H6 Chf Minh Minh ,00% 14,00% ( ) ,00% 14,00% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tang Cong ty chua xac djnh gia tri hqp ly cua cac khoan diiu tu g6p v6n vao cac don vi khac ds thuy~t minh trong bao cao tai chfnh hqp nh t do kh6ng c6 g ia niem y~t tren thi tnrang cho cac khoan diiu tu nay va cac Chuiin ml,l"c K~ toan Vi~t Nam va Ch~ d9 K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n kh6ng c6 hu&ng d n v~ each tfnh gia tri hqp ly sfr d1,ing cac ky thu~t dinh gia. Gia tri hqp ly cua cac khoan diiu tu nay c6 ths khac v&i gia tri ghi sa. 27 \\ ~. ' = / (. u

29 T6ng Cong ty C6 phan D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014nT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) 7. Phai thu ng~n h~n cua khach hang (a) Phai thu cua khach hang chi ti~t theo khach hang co s6 dll' Ion 31/12/2020 1/1/2020 Motives International (Hong Kong) Limited Supreme International LLC Haggar Clothing Co. Haggar Canada Co. Gamal Ibrahim Ahmed Al Okiya Kuraray Trading Co., Ltd. Destination XL Group Inc Motives (Far East) Limited Cac khach hang khac I I I I \ l Ti:ii ngay 31 thang 12 nam 2020, cac khoan phai thu khach hang c6 gia tri ghi s6 la 23. l 95 tri~u (1/1/2020: tri~u ) d119 c dung ds dam bao cho cac khoan vay ngiln hi:in cua T6ng Cong ty va cac cong ty con (ThuySt minh 20(a)). (b) Phai thu cua khach hang la hen lien quan 31/12/2020 1/1/2020 Cong ty m~ T~p doan D?t May Vi~t Nam Cong ty lien k~t Cong ty C6 phfin May Hoa Th9 - Phu Ninh Khoan phai thu tht.rong mi:ii tu cac cong ty lien quan khong dm;rc dam bao, khong chiu lai va c6 th6i hi:in hoan tra la 30 ngay ks tu ngay ghi tren h6a don. 28

30 T6ng Cong ty C6 phln D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhjt cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Phai tho ng~n h,n khac M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) 31/12/2020 1/1/2020 Kf guy, kf CU'Q'C ng~n h~rn Ti;im (mg Phai thu khac

31 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa The;> Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) 9. NQ' xiu va IlQ' kh6 doi Thoi gian qua h~n Gia g6c 31/12/2020 DI! phong Gia trj co th~ tho h6i Thoi gian qua h~n Gia g6c 1/1/2020 DI! phong Gia tri co th~ th~ h6i Ng qua hi,m Cong ty TNHH Djch V~I - Thuong m~i Duyen O~t Cong ty C6 phfrn Ofru tu Phong Phu San Tra Cong ty TNHH May Phu Tuong Cac khach hang khac Tren 3 nam Tren 3 nam Tu 6 thang dsn du6'i 1 nam Tren 3 nam ( ) ( ) ( ) ( ) Tu 1-3 nam Tren 3 nam Tu 6 thang dsn du&i 1 nam Tren 3 nam ( ) ( ) ( ) ( ) I ( ) Trang t/6: D~r phong phai thu kh6 doi ( ) ( ) ,,,.,,...,,,,,,,,.~-

32 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014flT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chinh) 10. Hang tbn kho Hang mua dang di tren dtrcmg Nguyen v~t li~u Cong Cl,I va d1,1ng Cl,I Chi phf san xu~t kinh doanh d6 dang Thanh ph m Hang h6a Hang gui di ban 31/12/2020 1/1/2020 Gia g6c DI}' phong Gia g6c DI! phong ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f D Trong hang t6n kho t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 c tri~u hang thanh ph m, hang h6a va hang gt'.ri ban (] /1 /2020: tri~u hang thanh ph m) dtrqc ghi nh~n theo gia tri thuin c6 th~ th1jc hi~n duqc T~i ngay 31 thang 12 nam 2020, hang t6n kho c6 gia tri ghi s6 la tri~u (1/1/2020: tri~u ) duvc ths ch~p t~i ngan hang d~ dam bao cho cac khoan vay ngin h~n cua T6ng Cong ty va cong ty con (ThuySt minh 20(a)). 31

33 T6ng Cong ty CB ph~n D~t May Hoa Thq Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M,u B 09 - DN/HN ( Ban hanh theo Thong tir s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) 11. Tai san cb djnh hfru h1nh Nguyen gia s6 du d u niim Tang trong niim Chuy~n ttr xay dtjng co ban do dang Thanh ly Giam khac Nha cu-a, Maym6c Phuongti~n v~t ki~n true va thi~t bi v~n chuy~n l I I I ( ) ( ) (I.I ) - Thi~t bi van phong Tai san khac T6ng ci}ng l ( ) ( ) - - ( I.I ) Sf> du cu6i niim Gia tri hao mon liiy k~ s6 du d u niim Kh u hao trong niim Thanh ly Giam khac l I ( ) ( ) ( ) l I ( ) ( ) ( ) s6 du cuf>i niim Gia tri con l~i s6 du d u niim Sf> dtr cuf>i niim I l I //.~ / ::::!....,.,, ""

34 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chfnh hq'p nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) Trong tai san c6 dinh hi:i'u htnh t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 c6 cac tai san c6 nguyen gia tri~u eta kh u hao h~t nhung v:ln dang duqc sl'.r di,mg (1/1/2020: tri~u ). T~i ngay 31 thang 12 nam 2020, tai san c6 dinh hfru hlnh c6 gia tri con l~i la tri~u (l/1/2020: tri~u ) duqc ths chfip t~i ngan hang ct~ bao dam cho cac khoan vay ngiln h~n (Thuy~t minh 20(a)) va dai h~n (ThuySt minh 20(b)) cua T5ng Cong ty va cac cong ty con. 12. Tai san c& dinh vo hinh Nguyen gia PhAn m~m may vi tinh S6 du ctau nam Tang trong nam S6 du cu6i nam ' Gia trj hao mon liiy k~ S6 du ctau nam Kh u hao trong nam S6 du cu6i nam Gia trj con l~i S6 du ctau nam S6 du cu6i nam Trong tai san c6 dinh VO htnh c6 cac tai san v&i nguyen gia tri~u eta OlIQ"C khfiu hao hst t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 (1/1/2020: tri~u ), nhung v:ln dang duqc sl'.r di,mg. 33

35 T6ng Cong ty C6 phdn D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Xay d\fng co ban do dang M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) S6 du d!u nam Tang trong nam ChuySn sang tai siin c6 dinh hg'u hinh ( ) ( ) S6 du cu6i nam Cac cong trlnh xay d1,rng co ban do dang 16-n nhu sau: 31/12/2020 1/1/2020 Nha may May Tri~u Phong May m6c thi~t bi sgi H~ th6ng xfr ly nu&c thiii sinh ho~t T6ng Cong ty T6 h9 p trung tam may do tho i trang - showroom - van phong cho thue Cac c6ng trlnh khac l ' -.::

36 T6ng Cong ty CB ph n D~t May Hoa Th9 Thuy!t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k!t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 (ti!p theo) MAu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) 14. Chi phi tra trll'o'c (a) Chi phi tra truo c ngi\n h~n 31/12/2020 1/1/2020 Tra tnr&c phf bao hism Cong Cl,I va d1,1ng q1 Chi phf tra tnr&c vs thue ho~t d(mg Chi phf tra tnr&c ngiln h~n khac (b) Chi phi tra tru6'c dai h~n Chi phi d~t tra trtro c Cong cy va dyng cy Chi phi tra trrro c dai h~n khac T&ng cc}ng S6 du d~u niim Tang trong niim Phan b6 trong nam ( ) ( ) ( ) ( ) S6 du cu6i niim llm.1 "O ;:!::;,.,~ 16

37 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa The;> Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhl1t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch{nh) 15. Lqi th~ thuong m~i Gia g6c S6 du d u nam va cu6i nam Gia tri phan b6 liiy k~ S6 du d u nam Phan b6 trong nam S6 dtr cu6i nam Gia tri ghi s6 S6 du d u nam S6 du cu6i nam ] 36

38 T&ng Cong ty C& phan D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Phai tra nguoi ban ng~n h~n Miu B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch[nh) (a) Phai tra ngtroi ban chi ti~t theo nha cung dp co s6 du Ion Gia g6c va s6 c6 kha nang tra D(}' 31/12/2020 1/1/2020 Viterra B.V T~p doan D~t May Vi~t Nam Cong ty C6 ph n May Hoa Th9 - Quang Nam Hultafors Group AB Multi-Fiber Handels GmbH Cong ty C6 ph n Nang lll'qng M~t trai Phll'ung Dong Kwong Lung Enterprise Co., Ltd Motives International (Hong Kong) Limited Carreman International Corporation Toyo Cotton (Japan) Co., Ltd Cac nha cung dp khac ::,, ' T Hi ( ~ (b) Phai tra ngtroi ban la cac hen lien quan 31/12/2020 1/1/2020 Cong ty m~ T~p doan D~t May Vi~t Nam Cong ty lien k~t Cong ty C6 ph n May Hoa ThQ - Quang Nam Cac ben lien quan khac trong T~p doan D~t May Vi~t Nam Cong ty TNHH Coats Phong Phu Cong ty C6 ph n D~t May Hu~ Khoan phai tra thll'ung m~i d6i v6i cac ben lien quan khong dll'gc dam bao, khong chju lai va phai tra trong vong 60 ngay ks ttr ngay ghi tren h6a do n. 37

39 17. (a) T6ng Cong ty C6 phfin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Thu~ va cac khoan phai tho va phai n(>p Nha mr6'c Thu~ va cac khoan phai thu nha IlU'O'C M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tic s6 202/2014/'JT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(j Tai chfnh) S6 phai thu S6 da n9p/bu trir 1/1/2020 trong nam trong nam 31/12/2020 ThuS thu nh~p doan,h nghi~p ( ) Thue thu nh~p ca nhan ( ) ( ) (b) Thu~ va cac khoan phai n<}p nha DU'O'C s& phai n9p S6 da n9p/bu trir 1/1/2020 trong nam trong nam 31/12/2020 ThuS gia tri gia tang ( ) Thu~ nh~p kh~u ( ) Thue thu nh~p doan,h nghi~p I ( ) Thue thu nh~p ca nhan ( ) TiSn thue d~t ( ) Cac lo~i thus khac ( ) ~ C '. I,,!.;,, ( ) Chi phf phai tra ng~n h,n Chi phf ho~t d9ng Chi phf lai vay Cac khoan trfch trn6c khac 31/12/ /1/

40 T6ng Cong ty C6 ph~n D~t May Hoa The;> Th,uy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 (tiep theo) 19. Phai tra ngiin h~n khac M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/7T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch{nh) 31/12/2020 1/1/2020 Kinh phf c6ng doan Bao hi m xa h(>i, y t~, th~t nghi~p Nh~n ky quy, ky cuqc ngin h~n Ti~n chi hq con thua phai tra l~i C6 tt'.rc phai tra Quy ai hiru, quy tuong trq' Cac khoan phai tra, phai nc;>p khac \ in ) 39

41 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2020 M u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu sj 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B<3 Tai chinh) 20. Vay (a) Vay nglln h~n 1/1/2020 Gia trj ghi s6 va s8 co kha nang tra DQ' Tang Bi~n di}ng trong nam Giam Chenh l~ch ty gia chll'a thvc hi~n 31/12/2020 Gia trj ghi s6 va s6 co kha nang tra DQ' Vay ngin h~n Vay dai h~n d~n h~n tra ( ) ( ) ( ) ( ) OiSu khoan va disu ki~n cua cac khoan vay ngin h~n nhtr sau: Lo~i ti~n Lai sudt nam 31/12/2020 1/1/2020 Vay ngan hang 1 (i) Vay ngan hang 2 (i) Vay ngan hang 3 (i) Vay ngan hang 4 (i) Vay ngan hang 5 (i) Vay ngan hang 6 (ii) Vay ngan hang 7 (i) Vay Ban lien l~c htru trf (ii) USD 1,7% USD 1,9% USD 3,0% USD 1,75% USD 3,0% - 3,3% USD 1,75% USD 1,6% 10% '-"'- ' V(),...,.,,,.l'~ /,

42 T6ng Cong ty CB ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/7T-BTC ngay 22/12/2014 cita B9 Tai ch{nh) (i) Cac khoan vay nay du9 c dam bao biing mi)t s6 cac khoan phai thu (ThuySt minh 7), hang t6n kho (ThuySt minh 10) va tai san c6 djnh cua T6ng Cong ty va cac cong ty con (ThuySt minh 11). (ii) Cac khoan vay nay khong duqc dam bao. (b) Vay dai h~n 31/12/2020 1/1/2020 Vay dai h~n Khoan dsn h~n tra trong vong 12 thang ( ) ( ) ~ Khoan dsn h~n tra sau I 2 thang

43 T6ng Cong ty CB phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tusj 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cita B9 Tai ch[nh) 0i~u khoan va di~u ki~n cua cac khoan vay dai hl:ln nhu sau: Lo~i ti~n Lai suiit nam Nam dao h~n 31/12/2020 1/1/2020 Vay ngan hang 1 (i) Vay ngan hang 2 (i) Vay ngan hang 3 (i) Vay ngan hang 4 (i) Vay ngan hang 5 (i) Vay ngan hang 6 (i) Vay ngan hang 7 (i) Vay ngan hang 8 (i) Kuraray Trading Co., Ltd. (ii) T~p doan D~t May Vi~t Nam - Cong ty m~ (iii) USD USD USD USD USD USD USD USD 4,0% 3,25% - 3,75% 5,0% 5,0% 5,2% - 5,7% 10,4% 5,4% 11 % 2,5% LIBOR+0,7% (i) Cac khoan vay ngan hang duqc dam bao bing m<)t s6 tai san c6 dinh hfru h1nh cua T6ng Cong ty va cac cong ty con (Thuy~t minh 11). (ii) (iii) Khoan vay nay khong duqc dam bao. Bay la khoan vay duqc T~p doan D~t May Vi~t Nam cho vay ll:li tu ngu6n v6n vay cua Ngan hang Phat tri~n Chau A ("ADB") va c6 hl;ln mt'.rc la USD. 42

44 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cita B9 Tai chinh) 21. Quy khen thu ong, phuc l9i Quy nay dtrgc trfch l~p tfr J9 i nhu~n chu-a phan ph6i theo sµ phe duy~t cua cac c6 dong t~i cu9c h9p c6 dong. Quy dtr9 c st'.r d1,mg ds chi tra cac khoan khen thtr6ng, phuc lgi cho cac nhan vien cua T6ng Cong ty va cac cong ty con theo chfnh sach khen thtrang va phuc lgi cua T6ng Cong ty va cac cong ty con. Bien d<)ng cua quy khen thu-6ng, phuc lgi trong nam nhtr sau: S6 dtr diu nam Trfch l~p trong nam Tang khac Su d1,mg trong nam ( ) ( ) ~ i ii \ f... S6 dtr cu6i nam

45 T6ng Cong ty CB ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 M u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) 22. Thay d8i v6n chu s& hfru V6n c6 phin Quy diu ttr phat tri~n Loi nhuan chtr~ phan.ph8i LQi ich c6 dong khong ki~m soat T6ng c<)ng S6 dtr t:;ii ngay 1 thang 1 nam Phat hanh c6 phi~u Lqi nhufm thu n trong nam Phan b6 vao cac guy C6 tt'.rc Phan b6 vao guy khen thtrc'mg, phuc Jqi Bi~n d<)ng do tang ty I~ so hfru t~i m<)t cong ty con ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) S6 dtr tl;li ngay 1 thang 1 nam I Lqi nhu~n thu n trong nam Phan b6 vao cac guy C6 tt'.rc (Thuy~t minh 25) Phan b6 vao guy khen thtrang, phuc lqi I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) S6 dtr t:;ii ngay 31 thang 12 nam

46 T6ng Cong ty C6 ph!n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh!t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020, A, 23. Von co phan V6n c6 phfrn duqc duy~t va da phat hanh cua T6ng Cong ty la: M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s6 202/2014/JT-BTC ngay 22/12/2014 cita B() Tai chinh) 31/12/2020 va 1/1/2020 S6 c6 phi~u V6n c6 ph~n dtrq'c duy~t V 6n c6 ph~n da phat hanh c6 phisu ph6 thong S6 c6 phi~u dang ltru hanh c6 phisu ph6 thong C6 phisu ph6 thong c6 m~nh gia la I M6i c6 phisu ph6 thong tuo ng t'.rng v6"i m9t phisu bisu quyst t~i cac cu9c h9p c6 dong cua T6ng Cong ty. Cac c6 dong duqc nh~n c6 tfrc ma T6ng Cong ty cong b6 vao tt'rng thai dism. T&t ca c6 phisu ph6 thong d~u c6 thfr tt,r uu tien nhtr nhau d6i v6"i tai san con l~i cua T6ng Cong ty. V6n c6 phfrn da phat hanh cho cac c6 dong nhu sau: 31/12/2020 va 1/1/2020 Da phat hanh va dang ltru hanh S6 c6 phi~u % T~p doan D~t May Vi~t Nam Cac c6 dong khac ,96% 35,04% % 24. Quy dfiu tu phat triin Quy dfru tu phat trisn duqc trfch l~p tt'r I9 i nhu~n chu a phan ph6i theo Nghi quyst cua D~i h9i d6ng Cb dong. Quy nay du9 c thanh l~p nh~m m1,1c dfch mo r9ng kinh doanh trong tuo-ng lai. 25. CB tfrc T~i, cu9c h9p ~gay 2? than$ 6 nam 2020, D~i h9i d6ng C6 dong cua T6ng Cong ty da quyst 9inh J?han phoi khoan co tt'.rc bang tien tri gia tri~u cho nam 2019, tuo ng duo ng 25% von dieu I~ t~i ngay 31 thang 12 nam 2019 (2019: tri~u cho nam 2018, tuo-ng duo-ng 25% v6n di~u I~ t~i ngay 3 I thang 12 nam 2018). 45

47 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa The.> Thuy~t rninh bao cao tai chinh hqp nh:it cho narn k~t thuc ngay 31 thang 12 narn Cac khoan m1.1c ngoai Bang can dbi k~ toan M u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tu s /IT-BTC ngay 22/12/2014 cua B(j Tai chinh) (a) Tai san thue ngoai Cac khoan ti n thue t6i thi~u phai tra cho cac hqp d6ng thue hol;lt d9ng kh6ng duqc huy ngang nhu sau: 31/12/2020 1/1/2020 Trong vong m<)t nam Trong vong hai dsn nam nam Sau nam nam I :i '1 (b) N go~i t~ cac lo~i 31/12/2020 1/1/2020 Nguyen t~ Tu-ong dtrong Nguyen t~ Tu-ong drrong USD EUR (c) Carn k~t chi tieu v6n Tl;li ngay bao cao, T6ng Cong ty c6 cac cam kst v6n sau da duqc duy~t nhung chua du9 c phan anh trong bang can d6i ks toan hqp nhk Da duqc duy~t nhung chua ky kst hqp d6ng 31/12/ /1/

48 T6ng Cong ty C6 phan D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh h9p nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Doanh thu ban hang va cung c,p djch vy M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) T6ng doanh thu th hi~n t6ng gia tri hang ban va dich vµ da cung dp, khong bao g6m thu~ gia tri gia tang. 28. Doanh thu ho~t d<)ng tai chinh Lai ti~n gfri va cho vay C6 tfrc dugc chia Lai chenh!~ch ty gia da thl,l'c hi~n Lai chenh!~ch ty gia chua thl,l'c hi~n Doanh thu ho~t d(mg tai chfnh khac I Chi phi tai chinh Chi phf lai vay L6 chenh l~ch ty gia da thl,l'c hi~n L6 chenh I~ch ty gia chua thµ c hi~n Trfch I~p dµ phong t6n th~t dfiu tu Chi phi ban hang Chi phf nhan vien Chi phf v~t Ii~u, bao b1 Chi phf dµng cµ, d6 dung Chi phf dich vµ mua ngoai Chi phf khac

49 T6ng Cong ty C6 ph n D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh~t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Chi phi quan ly doanh nghi~p M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014flT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) Chi phf nhan vien Chi phf d6 dung van phong Chi ~hf khiu hao tai san c6 dinh Thue, phf va I~ phf Trfch l~p dt,r phong phai thu kh6 doi Chi phf dich vµ rnua ngoai Chi phf khac Thu nh~p khac Lai do thanh ly tai san c6 dinh Cac khoan thu nh~p khac :: Chi phi khac Ti n ph~t hgp d6ng, ch~rn n<;>p thus Cac khoan chi phf khac Chi phi san xuit va kinh doanh theo y~u t6 Chi phf nguyen v~t li~u trong chi phf san xuit Chi phf nhan vien Chi phf khiu hao va phan b6 Chi phf dich vµ rnua ngoai va chi phf khac 2020 J I l

50 T6ng Cong ty C6 phin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nh,t cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Thu~ thu nhip M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/1T-BTC ngay 22/12/2014 cua B(J Tai chfnh) (a) D6i chi~u thu~ su,t thl}'c t~ Lgi nhu?n ks toan trn6'c thus ThuS tfnh theo thus sufrt cua T6ng Cong ty lju dai thus Anh hm:mg cua cac muc thus sufrt khac ap di.mg cho cac cong ty con Anh huang cua muc thus sufrt khac ap d1,mg d6i v6'i cac khoan thu nh?p khac Chi phf khong dugc khfru trfr thus Thu nh~p khong bi tfnh thus Giam thus (*) Chenh l~ch t~m th6i khong dugc ghi nh?n thus hoan l~i L6 tfnh thus duq'c SU' d1,mg (J cong ty con Tai san thus thu nh?p hoan l~i khong duq'c ghi nh~n d6i v6 i 16 tfnh thus cua nam hi~n t~i Giam thus theo Nghi dinh 114/2020/ND-CP a cong ty con ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( I ) ( ) H,,,, (*) T6ng Cong ty dugc giam thus theo guy dinh t~i Di u 21, Thong tu s6 78/2014/TT-BTC hu 6-ng d~n thi hanh Lu~t thus thu nh~p doanh nghi~p. Theo d6, doanh nghi~p ho~t d9ng trong ITnh V\fC san xufrt, xay d\[ng, V?n tai sti d1,mg tt'r 10 dsn I 00 lao d9ng nfr, trong d6 s6 lao d9ng nfr chism tren 50% t6ng s6 lao d9ng c6 m~t thu6ng xuyen ho~c su d1,mg thucmg xuyen tren 100 lao d9ng nfr ma s6 lao d9ng nfr chi Sm tren 30% t6ng s6 lao d9ng c6 m~t thu6ng xuyen cua doanh nghi~p dtrq'c giam thus thu nh~p doanh nghi~p phai n9p tuong ung v6'i s6 ti n th\ic chi them cho lao d9ng nfr. (b) (i) Thu~ su,t ap dl}ng D6i voi T6ng Cong ty Theo guy dinh cua Lu~t thus thu nh~p hi~n hanh, T6ng Cong ty c6 nghta v1,1 n9p cho Nha nu6'c thus thu _nh~p bing 10% tren J9 i nhu~n tfnh th~s trong 15 nam tfnh tu- nam 2007 <;007,- 2021) va muc thue suat thong thucmg cho nhfrng nam tiep theo. Cac guy dinh hi~n hanh ve thue ciing cho phep T6ng Cong ty duq'c mi n thus thu nh~p trong 4 nam ks tfr nam d.u tien c6 IQ'i nhu~n chiu thus (tunam 2007 dsn nam 2010) va giam 50% thus thu nh~p trong 9 nam tisp theo ( ). Tfrt ca cac mi n giam thus tren se khong ap d1,1ng v6'i cac khoan thu nh~p khac, cac khoan thu nh~p khac nay se chiu thus suit 20%. 49

51 (ii) T6ng Cong ty C6 phan D~t May Hoa Th9 Thuy~t minh bao cao tai chinh hc;rp nhit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 DBi voi cac cong ty con M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/7T-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai ch{nh) Theo quy dinh cua Lu~t thus thu nh~p hi~n hanh, cac cong ty con c6 nghia v1,1 rn)p cho Nha mr&c thus thu nh~p b~ng 20%. 36. Lai co ban tren c6 phi~u (a) Lai co ban tren c6 phi~u Vi~c tinh toan lai w ban tren c6 phisu cho nam kst thuc ngay 31 thang I 2 nam 2020 du'q'c d1,1 a tren s6 IQ'i nhu~n thu(k vs c6 dong ph6 thong va s6 luq'ng c6 phisu ph6 thong b1nh quan gia quysn, chi ti~t nhu sau: LQ'i nhu~n thufin trong nam () S6 phan b6 vao quy khen thuc'mg, phuc IQ'i () (*) ( ) 2019 Da di~u chinh li;ii I ( ) LQ'i nhu~n thufin thuqc vs c6 dong ph6 thong () S6 luq'ng binh quan gia quysn cua c6 phisu ph6 thong luu hanh trong ky (s6 c6 phisu) Lai w ban tren c6 phisu (/c6 phisu) 58. I (*) S6 dtj kisn phan b6 vao quy khen thu6'ng va phuc IQ'i dtja tren u&c tfnh cua Ban Giam d6c T6ng Cong ty, can ct'.r tren t1nh h1nh ho~t d9ng kinh doanh cua T6ng Cong ty cho nam (b) Di~u chinh l~i lai co- ban tren c6 phifo cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019 T~i CUQC h9p ngay 26 thang 6 nam 2020, f)~j h9i d6ng C6 dong cua T6ng Cong ty dli thong qua phuo"ng an phan ph6i l9 i nhu~n cua nam Theo d6, T6ng Cong ty dli phan b6 vao quy khen thu6'ng va phuc IQ'i tu IQ'i nhu~n sau thus v&i s6 tisn V1 v~y, IQ'i nhu~n thufin thu9c vs c6 dong ph6 thong cua nam kst thuc ngay 31 thang 12 nam 2019 ds tfnh toan lai co ban tren c6 phisu bi thay d6i. Bang so sanh!iii co ban tren c6 phisu da tr1nh bay trong nam trn6 c, trn6 c va sau khi dtrq'c disu chinh l~i nhu sau: Lai w ban tren c6 phisu 2019 (di~u chinh l~i) /c6 phi~u (theo bao cao trmrc day) /c6 phi~u

52 T6ng Cong ty C6 phan D~t May Hoa Th9 Thuy~t minh bao cao tai chinh hqp nhit cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam Cac giao djch chu y~u v6i cac hen lien quan M~u B 09 - DN/HN (Ban hanh theo Thong tus6 202/2014/IT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh) Ngoai cac s6 dtr v6'i ben lien quan dtrgc tdnh bay t~i cac thuyst minh khac cua bao cao tai chfnh hqp nh t, trong nam T6ng Cong ty va cac cong ty con c6 cac giao dich chu ysu sau v6'i cac ben lien quan: Cong ty m~ -T~p doan D~t May Vi~t Nam C6 tt'.rc cong b6 va da tra Ban hang h6a va dich Yl,I Mua hang h6a va dich Yl,I Chi phf quan ly va lai vay Cac cong ty lien k~t Cong ty CJ phdn May Hoa Th() - Phu Ninh Ban hang h6a va dich Yl,I Mua hang h6a va djch v1, ! ; ~ Cong ty CJ phdn May Hoa Th() - Quang Nam Banhangh6avadichv1,1 Mua hang h6a va dich v1,1 C6 tt'.rc nh~n dugc thong qua bu trtr cong ng Cac cong ty lien quan khac trong T~p doan D~t May Vi~t Nam TJng Cong ty May Nha Be - CTCP Ban hang h6a va dich v1, Cong ty TNHH Coats Phong Phu Mua hang h6a va dich v1, Cong ty CJ phfm Dft May Hui Ban hang h6a va dich v1,1 Mua hang h6a va dich v1, Cong ty CJ phdn S()'i Phu Bai Mua hang h6a va djch v1, T6ng Giam d6c TiSn ltrong va thtrcmg Thanh vien khac trong Ban di~u hanh TiSn ltrong va thtr6ng Thanh vien Ban kiim soat LtrO'ng, thu6ng va thu lao Chu tjch H(>i d6ng Quan trj LuO'ng va thu lao

53 T6ng Cong ty C6 phfin D~t May Hoa ThQ Thuy~t minh bao cao tai chinh hq'p nhfit cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 Mfiu B 09-DN/HN (Ban hanh theo Thong tir s6 202/2014/TI'-BTC ngay 22/12/2014 ciia B(J Tai chinh) Thanh vien ciia H(H d6ng Quan trj Thulao Thanh vien ci.ia 1-I(H d6ng Quan tri Thu lao Thanh vien ciia 1-Ii}i d6ng Quan trj ThC1 lao Thanh vien ci'ta Hi}i cl6ng Quiin trj Tht1 lao va tlm6ng Thanh vien ci.ia H{\i cl6ng Quan trj Tht1 lao va tlmong ) 38. Cac giao djch phi ti&n t~ tfr cac ho~t d(>ng d!iu tu va tai chinh C6 tfrc nh?n dll'qc thong qua bu trcr cong nq Thong tin so sanh Thong tin so sanh t~i ngay I thang 1 nam 2020 dll'q'c mang sang tfr s6 li~u trinh bay trong bao cao tai chinh ho p nhfit ct'.1a T6ng Cong ty t~i ngay va cho nam k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam Ngm:ri l?p: Ngay 12 thang 3 nam 202 I D?ng Thi Oanh Nu Chuyen vien Nguy n Thi Tu ong Long Kdto6ntru6ng NguySn Yan Hai T<5ng Giam tt6c 52

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201 CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 2016 Cho ky ho?t d(>ng tfr O 1/01/2016 d n 31/12/2016

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db. 12016/DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 2 thang 0 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THlf ONG

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ .. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti - 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thting 05 niim 2017 BIEN BAN HOP. DAI. HOI. DONG co DONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THUC MIEN BAc BANG CAN DOl KE ToAN Tai ngay

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BAo cao KET QuA PHAT HANH co PHIEU DE TANG VON CO phan

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do-

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- H?nh phuc sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam % 2 Nguy~n Giang Nam % 3

STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam % 2 Nguy~n Giang Nam % 3 STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam 1.259.996 100% 2 Nguy~n Giang Nam 1.259.996 100% 3 Nguy~n Vu Tr9ng Minh 1.259.996 100% 4 Phan Hong Son

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8)

KPMG limited 10' Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) 3821 9266 Fax +84 (8) 3821 9267 Internet kpmg.com.vn BAo cao

Chi tiết hơn

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir ----------------- - -- ------ TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG Ci thi Bao cao vien gioi c~p tinh nam 2019 - Thirc

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th , I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j thong 5 77({/17 20J9 V/v phe duyet K~ hoach tuyen sinh

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: 07 12014/QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam 2014 QUYETDJNH sd TV PHAp TI ~. ~~ y djnh v~ d~y them,

Chi tiết hơn

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI ------------------------------------------------------------------------.. UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc sf>: 222IPGDDT Phil

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai thang y nam 2016 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy djnh sir

Chi tiết hơn

uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 20

uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 20 uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 2018 KEHO~CH Thuc hi~n cong tac quan If nha nu'o'cv~

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {'

TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {' TRUONG BQYTE D~I HQC DIED DUONG NAMDJNH sf>: g)) /KH-DDN CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Nam Dinh, ngay()$ thdng {' nam 2017 KEHO~CH Giang day cac hoc ph n chuyen nganh

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v m tna e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI: T NAM D()c l ~p- T l}' do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRINH KY THU~T N

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

~~ cua B{j Ki ho~ch ~~~ va Dciu tu) - STT Danh my.c Ky hi~u -- MAu van ban quy djnh cho hqp tac xa ---- 1 Gi~y d@ nghi dang ky thanh l~p hq'p tac xa Phl,lll,lc l-1-2 Phuong an san xu~t kinh doanh cua hq'p

Chi tiết hơn

TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT B

TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT B TONG CONG TY PHAT DI N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI:E:N BA RJA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM f>(}c l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: 465/BC-NDBR-KHVT Ba Ria, ngay 10 thang 4 nam 2018 BAocAo CUA TONG GIAM

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6 CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg ndm 2014 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy ch~ nqi bq v~

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 n

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay'//1hang 8 n so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 ndm 2017 KEHOACH T~p hu n phat hi~n som mqt sa b~nh

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa HOI. CHi) NGHiA VIET. NAM DQc l~p - T}'do - H~lDh

Chi tiết hơn

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl thang 02 ndm 2019 THONGBAo HQi thi giao vien t6ng phu

Chi tiết hơn

hoa va bang khen LDLD tinh cho 10 ~p ths va 01 cli nhan tham gia tai tro, ung hi} hang tram ph n qua T8t danh cho dean vien, ngiroi lao di}ng,tao su g

hoa va bang khen LDLD tinh cho 10 ~p ths va 01 cli nhan tham gia tai tro, ung hi} hang tram ph n qua T8t danh cho dean vien, ngiroi lao di}ng,tao su g hoa va bang khen LDLD tinh cho 10 ~p ths va 01 cli nhan tham gia tai tro, ung hi} hang tram ph n qua T8t danh cho dean vien, ngiroi lao di}ng,tao su gfmbo chia se giiia nguoi sir dung lao di}ng,t6 chirc

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BO CONG THUONG CONG HÖA xä HOI CHÜ NCHiA VIET NAM DQc TV' do Hqnh phåc S6: 42 60 /BCT-CT Hå Nöi, ngåy2dthång 5 näm 2018 V/v Xi'r ly" phån ånh, kien nghi cåa öng Trån Vän Dinh Kinh gu'ri. Vän phöng Chfnh

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 nom 2015 QUYETDINH v~ vi~e thanh I~p die eh~m thi tbt

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh pl

BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh pl BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh plnic TP.H6 Chi Minh, ngay 26 thang 12 ndm 2016 naocao

Chi tiết hơn

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu nam 2014 Kinh sui: - Uy ban Chung khoan Nha nirac -

Chi tiết hơn