85h Bulatin.qxd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "85h Bulatin.qxd"

Bản ghi

1

2 5g el, 99Zg msl v 15 Ryb 2021 cöavb m úv`k gwzdi ingvb AvK ` wbe vnx m úv`k GBP G wjub K `ªxq cöpvi wefvm evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx m úv`kxq ev R U bzyb `wi`ª I ga weë `i AMÖvwaKvi `qv nvk RvZxq msm ` A_ gš x A_ eq ii ev RU ck K i Qb GwU ` ki 50Zg ev RU Gev ii ev R Ui wk ivbvg Kiv n q Q, ÔRxeb-RxweKvq cövavb w` q mỳ p AvMvgxi c _ evsjv `k Õ bzyb A_ eq ii ev R Ui AvKvi 6 jvl 3 nvrvi 681 KvwU UvKv ev R Ui AvKvi e w bzyb wkqy bq BwZnv m me P q eo NvUwZ wb q Gev ii ev RU NvlYv Kiv n q Q GB NvUwZ guv bv n e e vsk _ K FY, we `wk FY, ` ki e vs Ki evb i _ K FY I we `wk Abỳ v bi gva g wrwwwci j wba viy Kiv n q Q 7.2 kzvsk A_ bxwzwe`iv h welqwui Ici ewk Rvi w` q Qb Zv n Q, Gev ii ev R U K ivbvq wzmö Í niqv ÔwbD cyiiõ ev ÔbZyb Mwie `Õi mnvqzv I cö Yv`bvi wel q cö Ívebv Ges wzmö Í ga weë `i Kv bv my hvm-myweav bv _vkv ev R U e emvqx `i wecyj my hvm-myweav `qv n ji mvaviy gvby li Rb Zgb Kv bv wkqy bb we kl K i bzyb Mwie niqv `i K_v, hviv g~jz ga we Ëi Ask, Zv ev R U D jøl Kiv nqwb G Z Zviv wb`viæy nzvkvi g a wbcwzz n q Q A_P h Kv bv ` ki A_ bxwz wewbg vy, wkí-ms wz, g~j eva, bxwz- bwzkzvi g~j KvwiMi ga weë kªyx G `i g a i q Q mikvwi- emikvwi PvKwiRxex, ỳ ª I gvsvwi e emvqxmn D ` v³v G Î mikvwi Kg KZ v `i welqwu Avjv`v Zviv e vck my hvm-myweav c q wbivc ` i q Q K ivbvi Kvi Y ga weë kªyxb me P q wecv K c o Q AvZ m vb ev ai Kvi Y Zviv hgb Kv iv Kv Q nvz cvz Z cv i bv, Zgwb msmvi Pvjv Z bv c i mxgvnxb `ym wz I `ytwðšívi g a i q Q B Zvg a A b K PvKwi I e emvi cyuwr nvwi q Q, A b Ki ezb K g hviqvq `wi`ª n q M Q A_ bxwzwe`iv g b Ki Qb, RvwZi giæ`û n q _vkv ga weë kªyx hw` a m hvq, Z e RvwZi DbœwZ I AMÖMwZI e vnz n e G `i D c v K i ev R U Kv bv myweav bv ivlv RvwZi Rb `yf vm e q Avb e ga weë kªyx, bzyb `wi`ª `i e vcv i ev R U cö Yv`bv I my hvmmyweav AšÍf y³ Kiv Riæwi Zv `i Kv bvfv eb D c v Kiv hv e bv ga weë kªyx K Ae njv Ki j mvgvwrk fvimvg hgb webó n e, Zgwb RvwZi mvwe K Kj vy e vnz n e K ivbv msk Ui g a bzyb A_ eq ii ev RU nvk RbKj vygylx Ges A_ bxwzi cybiæ v ii nvwzqvi, Avgiv GB Kvgbv Kwi

3 we kl wbeü ev RU cö Ívebv I ev ÍeZv eo ev R U eo Pvc co e ga we Ëi Rxeb-RxweKvq 3 Ryb RvZxq msm ` A_ eq ii cö ÍvweZ ev RU Dc vcb Kiv n q Q GB ev RU K A_ bxwzwe`iv mg qvwpz I ev Íem Z g b Ki Qb bv NvwlZ ev R U K ivbv cwiw wzi Kvi Y P v jä gvkv ejvq Kvb mȳ úó w`kwb ` kbv bb hv bzyb ev R Ui eo `ye jzv 6 jvl 3 nvrvi 6k 81 KvwU UvKvi GB D Pvwfjvlx ev R U wrwwwc cöe w i j gvîv aiv n q Q 7 `kwgk 2 kzvsk mvwe K A_ bxwz Z gnvgvwii cöfv e GB j Kwg q aiv n q Q, Zv ev RU e³ Zvq A_ gš x úó K i Qb wkš ZviciI GB j cušqvi welqwu mskqgy³ _vk Q bv eis Aev ÍeB g b Ki Qb mswkøóiv g~jz, K ivbv m ó wech qi g a I A_ eq ii ev R U wekvj wrwwwc cöe w AR bi j wba viy Kiv n q Q G Rb wkqy cy I mevi Ici Ki evov bv n q Q, Avevi QvoI `Iqv n q Q Z e ev RU Ki Z wm q cuvp welq K we epbvq bqv n q Q e j `vwe K i Qb A_ gš x ev RU e³ Zvq wzwb e j Qb, Avg`vwb ch v qi ïé, i juwi wwdwu, m ú~ik ïé I g~j ms hvrb KimsµvšÍ cö Ívemg~n cö`v bi Î wb œi welq jv we epbvq biqv n q Q G jv n jv K ivbv fvbiv mi ( KvwfW-19) d j m ó ˆewk K gnvgvwi Z wzmö Í A_ bxwz K cybiæ v ii j cö qvrbxq c` c G jv n jv, wewb qvm I Kg ms vb m wó Ges ˆe `wkk gỳ ªvi mvkªq, ißvwbgylx wkí eûgylxkiy Ges Zvi ms hvm wk í cö Yv`bv ^v, K wl, grm, cövwym ú`, A Uv gvevbj, B j±ªwb Ges AvBwmwU Lv Zi wekvk I Dbœqb e emvq mnrxkiy m~p K evsjv ` ki Ae v bi Dbœqb Ges vbxq wk íi wekvk I cöwzi Y ïénvi hšw³kki Yi gva g Af šíixy ivr ^ (g~j ms hvrb Ki I AvqKi) AvniY e w wkš cö Íve jv ek AvKl Yxq I kªæwzgayi g b n ji Zv ev Íeevqb gv UB mnrmva n e bv d j wrwwwci j gvîv AR b A bkuv AaivB _ K hv e Avgv `i ` k bzyb eq ii ev RU NvlYvi ci Av jvpbvi K `ªwe `y Z cwiyz nq wrwwwci cöe w i j gvîv GeviI welqwu wewfbœ gn jb Av jvpbvq G m Q GgbwK ivrbxwzi A½ bi welqwu 03

4 bzyb gvîv hvm K i Q cöwzevi ev R U mikvi wrwwwc cöe w i Aev Íe I D Pvwfjvlx j gvîv wba viy K i wkš cövq ÎB Zv AR b Kiv m e nq bv Gev ii ev R U wrwwwci j gvîv Kwg q aivi `vwe Kiv n ji Zv ev Íem Z g b Ki Qb bv A_ bxwzwe`iv d j welqwu wb q bzyb wez K i m wó n q Q A_ bxwz Z wrwwwci cöe w we klá `i cvkvcvwk Avgv `i ` ki ivr bwzk A½ bi Av jvpbvq vb K i wb q Q welqwu K gnjwe kl BwZevPK wnmv eb `L Z Pv Qb we kl K i mikvi mswkøóiv hw`i mgkvjxb A_ bxwzk `i wmsnfvmb cöe w i GB A¼ K A_ bxwzi MwZkxjZv wn m e gvb ji UKmB Dbœq bi m~pk wn m e gvb Z cvi Qb bv g~jz, mgm vuv mlv bb NvwlZ ev RU cö Ívebvq `vwe Kiv n q Q, Ôgnvgvwi ïiæi ci A_ eq i 8 `kwgk 2 kzvsk cöe w i j aiv n ji, Zv D Pvwfjvlx e jb gz w` qwq jb A b K cöe w AR b j i KvQvKvwQ bv M ji gnvgvwii g a I huykz AwR Z n q Q, muvi Kg bqõ AwR Z cöe w wb q A_ gš x m šívl cökvk Ki j Zvi mv _ GKgZ n Z cvi Qb bv A b KB Z e Zvi `vwei g a cöe w j gvîv AwR Z bv niqvi AvZ ^xk wz wg j Q A_ gš x `vwe K i Qb, KvwfW-19 gnvgvwii cö Kvc Ae vnz _vkv m Ë I gvbbxq cöavbgš xi mỳ I wep Y bz Z i Kvi Y mvgwók A_ bxwzi e e vcbvi ` Zv I DrKl mvab Ges cövá ivr ^ bxwz I mnvqk gy`ªvbxwz Abymi Yi gva g mikvi mvgwók A_ bwzk w wzkxjzv ervq ivl Z m g n q Q wemz GK `k K evsjv ` ki D P wrwwwc cöe w AR b KvwfW gnvgvwii cöfv e mvgwqk evavmö Í n q Q A_ eq i ikw 8 `kwgk 15 kzvsk cöe w AR b n ji K ivbv fvbivm gnvgvwii Kvi Y Zv nªvm c q 5 `kwgk 2 kzvs k `uvwo q Q MZ A_ eq i evsjv `k 5 `kwgk 2 kzvsk wrwwwc cöe w AR b Ki Z m g n q Q hv wqj Gwkqvi g a m e v P Zvi fvlvq, KvwfW ciez x DËi Yi welqwu we epbvq wb q `xn gqv`x cwikíbvi m ½ mvgäm i L AvMvgx A_ eq i cöe w i nvi 7 `kwgk 2 kzvs k wba viy Kiv n q Q cöe w i j AR b wb œgywlzvi Rb A_ gš x K ivbv fvbivm K `vwq Ki ji welqwu K AvswkK mz e j g b K i Qb A_ bxwzwe`iv KviY, cöe w i j gvîv wba viyb wqj ev ÍeZvweewR Z ZvB K ivbvi `vnvb w` q ev ÍeZv K A ^xkvi Kivi Kvb my hvm bb A_ gš x e j Qb, wek e vsk c~e vfvm w` q Q, AvMvgx eqi evsjv `k 5 `kwgk 1 kzvsk wrwwwc cöe w c Z cv i Avi AvšÍR vwzk gỳ ªv Znwej-AvBGgGd `vwe K i Q, evsjv ` ki cöe w AvMvgx eqi n Z cv i mv o 7 kzvsk Gkxq Dbœqb e vsk (GwWwe) 7 `kwgk 2 kzvsk cöe w i cö cb w` q Q, hv mikv iii j wkš mswkøóiv ej Qb, Gme AvšÍR vwzk ms v evsjv ` ki wrwwwci j gvîv wb q h D Pvkv K i Q Zv mikv ii AwZgvÎvi XvKv- Xvj cuv bvib dj A_ bxwzwe`iv GB `vwei Kvb mvieëv Lyu R cv Qb bv ZvB A_ gš xi `vwe I Avkvev` h ev ÍeZvi gyl `L e bv Zv gvuv gvwu wbwðz K ib ejv hvq d j wrwwwc j gvîv AR b AvMvgx w` bi AZxZ e ËB AvUKv co e e j g b Kiv n Q ev R Ui NvUwZ `Lv bv n q Q wrwwwci 6.2 kzvsk g~j ùxwz aiv n q Q 5.3 kzvsk cö ÍvweZ ev RU Ges cöe w i nvi ev ÍeZv weewr Z I Kíbv wbf i e j g b Ki Qb A_ bxwz mswkøóiv ev R U Avq I e qi g a wekvj e eavb úózb ` k gvb Avi PjwZ ev R Ui AwaKvskB mikvi ev Íevqb Ki Z cv iwb ZvB cö ÍvweZ ev R U K_vgvjvi dzjsywo _vk ji mvaviy gvbyl Zv Z gv UB Avk Í n Z cvi Qb bv eis cö ÍvweZ GB ev RU K ev ÍeZvweewR ZB g b Ki Qb ev R U gvu GwWwc aiv n q Q 2 j 25 nvrvi 324 KvwU UvKv, ivr ^ Lv Z Avq aiv n q Q 3 j 89 nvrvi KvwU UvKv MZ A_ eq i RvZxq ivr ^ ev W i j gvîv wqj 3 jvl 30 nvrvi KvwU UvKv ivr ^ msmö ni GwU AR b m e bq R b c i j gvîv Kwg q 3 jvl 1 nvrvi KvwU UvKv Kiv nq wkš MZ 10 gv m (RyjvB-GwcÖj) ivr ^ msmön n q Q gvî 1 jvl 97 nvrvi 583 KvwU UvKv ms kvwaz j gvîv _ KI msmön 1 jvl 3 nvrvi 417 KvwU UvKv Kg, hv Av`vq Kivi K_v g I Ryb G `yb gv m hv KL bvb m e bq ZvB NvwlZ ev RU AZxZ I Pjgvb e Ë AvUKv co Z cv i e j Avk¼v Kiv n Q ev RU cöwzwµqvq ejv nq, cö ÍvweZ ev R Ui mvwe K w`k we epbvq mvgwók KvVv gv Z_v ivr ^ Avq, e q Ges wewb qvm BZ vw`i h KvVv gv `qv n q Q, Zv gv UB ev Íem Z nqwb ivr ^ KvVv gv Z eo ai bi Kvb cwiez b bb cö ÍvweZ ev R Ui j gvîvq cušq Z n j ivr ^ Av qi j gvîv 30 kzvsk evov bv `ikvi wkš ZvI ev Íem Z bq cöwzwµqvq AviI ejv nq, K ivbv gvkvwejv Ges K ivbv _ K wd i A_ bxwz cybiæ vi Kivi Rb h ev RU cö qvrb wqj, cö ÍvweZ ev R U Zvi cöwzdjb j Kiv hvqwb mvgwmök we epbvq g b nq-k ivbvkvjxb G ev RU `ye j I MwZnxb weavq Zv ev Íevq bi mxgve Zv Avgv `i K bzyb P v j Äi gy L dj Z cv i NvwlZ ev R U AvqK ii mxgv Ic ii w` K evov bv nqwb GKBfv e wb Pi w` Ki mxgv AcwiewZ Z ivlv n q Q Gi d j Ki b vh Zv cöwzwôz nqwb wb Pi w` K AvqK ii mxgv Avi GKUy evov j fvm e q evo Zv Zv wewb qv M mnvqzvi Ki Z cvi Zv A_ vr cybiæ v i mnvqzv Ki Z cvi Zv mikvwi e qi ewa Z eiv Ï `Lv hv Q cövq GK-Z Zxqvsk RbcÖkvm b eivï `qv n q Q cvewjk wbivcëvi ÎI GKUv ewa Z eivï `Lv hv Q LvZIqvwi wel qi g a mevi Av M Av m ^v LvZ ^v Lv Zi g~j welq GLb wukv`vb K ivbv KZw`b _vk e KD Rv b bv ZvB welqwu wb q mg qvwpz I `xn gqv`x cwikíbv `ikvi wkš welqwu NvwlZ ev R U D cw Z _ K Q K ivbv _ K gyw³ bv c j A_ bxwz Z PvÂj wd i Avm e bv mrb mkj KB wukv`vb Kg m~wp AvIZvq G b mevi Rb wukv wbwðz Kiv `ikvi wkš NvwlZ ev R U Zvi Kvb wbðqzv ivlv nqwb KviY, wukv`v bi Rb ev R U 10 nvrvi KvwU UvKv ivlv n q Q, wkš Zv gv UB ch vß bq wecyj msl K Rb Mvôxi Rb GB eiv Ï mevi Rb wukv wbwðz Kiv hv e bv ev R U ^v Lv Zi eivï MZ eq ii g ZvB ivlv n q Q A_ eq i ^v Lv Zi eivï wrwwwci `kwgk 83 kzvsk wqj G eq ii `kwgk 83 kzvsk i q Q wkš G eivï Avgv `i ` ki wech Í ^v Lv Zi Rb gv UB h_vh_ nqwb eis cö qvrb we epbvq c~yg ~j vqb Kiv Riæwi wqj NvwlZ ev R U mvgvwrk wbivcëvlv Z mvgvb wkqy fvzv I eivï e o Q wkš mlv b Av Mi g ZvB mikvwi Kg Pvix `i cbkb 04

5 i q Q GLv b cbkb h ZvUv e o Q, mvgvwrk wbivcëvi Avmj h Ask mlv b wbu Z ZvUv ev owb myzivs GLv b eivï AviI evov bvi cö qvrbxqzv _vk ji Zv eive ii g ZvB D cw Z n q Q d j NvwlZ ev RU K mvwe Kfv e MYgyLx ejvi Kvb my hvm bb NvwlZ ev R U wkqy BwZevPK w`ki i q Q bzyb ev R U A_ vq bi Î K qkwu KvVv gvmz cwiez b `Lv bv n q Q we `wk F Yi K_v ejv n q Q GUv ek BwZevPK ivr ^ Avni Yi Î hme bxwzgvjv Kiv n q Q, mlv b e w³ K j K i bq cöwzôvb K j K i Kiv n q Q GUvI fvj D ` vm GKBm ½ GmGgB K ^ímy ` FY `qv n e GUvI mg_ b hvm wkš wekvj GB ev R U GZUyKz BwZevPK w`k we epbvq cö ÍvweZ ev RU K MYgyLx I ev Íem Z ejvi Kvb my hvm bb eis ev ÍeZvweewR Z, D Pvwfjvlx I Kíbvwejvmx ejvq AwaK hyw³hy³ g b Ki Qb A_ bxwzwe`iv ev R Ui me P q Av jvwpz w`k n Q, ga weë I bzyb `wi`ª `i wb q Kv bv w`kwb ` kbv bv _vkv G wb q A_ bxwzwe`iv ek mie Zviv Zxeª cöwzwµqv e ³ Ki Qb Ab w` K, ev RU K A_ gš x cy ivcywi e emv evüe ej ji Gi mydj mvaviy gvbyl cv e wkbv, Zv wb q msk qi AeKvk i q Q KviY, e emvqxiv hz myweav cvq Zvi Lye mvgvb B mvaviy gvby li Kv Q cuš Q ewki fvm myweavb Zviv wb R `i Rb Kzw MZ K i iv L d j e emv-evwyr evov bvi Rb ev R U e vck myweav ivlvi welqwu cöksmv c ji bzyb `wi`ª I ga weë kªwyi Rb Kv bv wkqy bv _vkvi welqwu mgv jvwpz n Q Avgv `i K_v n Q, ev R U ïay DuPy I wbpy kªwyi K_v fve j n e bv, wecyj msl K wb œ I ga we Ëi `ytl-`ỳ kvi welqwu wb q fve Z n e GB kªwy hw` a m hvq, Z e Dbœqb-AMÖMwZ, g~j eva, bxwz- bwzkzvi Pig NvUwZ `Lv ` e cwievi I mgvr wek Lj n q co e g~j eva I bxwz- bwzkzvi Ae q NU e Gi cöfve iv óªi Dci co e G Dcjwä _ KB mikvi K ev R U ga weë I bzyb `wi`ª `i i vq mnvqzvg~jk Kg m~wp AšÍf y³ Ki Z n e GL bv h nzy mgq Av Q, ZvB ev R U G welqwu AšÍf y³ Kiv nvk ^vaxb wdwjw Íb iv óªb mgvavb mviv wek GK fqven cwiw wzi fzi w` q hv Q K ivbv gnvgvwi Z GiB g a cövq 17 KvwU gvbyl AvµvšÍ n q Q cövy M Q cövq 33 jvl gvby li Ggb wbg g ev ÍeZvi fz ii Avgv `i ` wó K o wb q Q wdwjw Íwb `i Ici BmivB ji ee i evgv nvgjv GB b ksm nz vkv Ð kz kz wbixn-wbi wdwjw Íwb wbnz n q Qb wbnz `i GKwU eo Ask bvix I wkï wek we ek G ai bi ee ivwpz nvgjvi Zxeª wb `v I cöwzev` Rvwb q Q fve Z AevK jv M, we k i cövq 800 KvwU RbmsL vi fzi gvî 45 jvl wdwjw Íwbi emev mi Rb MZ 73 eq ii GB c w_ex Z Kv bv RvqMv n jv bv A_ev Av ikuy cwi vi K i ej Z nq, Zv `i emev mi RvqMv `Lj K i biqv n q Q Avi wek ivrbxwz Gi gvbwek w`kwu w` bi ci w`b D c v K i P j Q G mg q nq Zv A bk eo AvKv i nvgjv n q Q wkš eq ii Kv bv w`bb wdwjw Íwbiv evakwi ^w Íi m ½ cvi K ib bv me mgqb Zv `i BmivBwj ûgwk-agwki gy L w`b AwZevwnZ Ki Z nq wøzxq wek hy i ci Rvg vwb I BD ivc _ K wezvwoz Bûw` `i Rb GKwU RvqMv K i w` qwqj weªwukiv 1948 mv j RvwZms Ni ZË veav bb Zviv wdwjw Íwb `i f~wg Z fvm emvq G wb q Avieiv Lye yä wqj, GgbwK BmivB ji m ½ hy I b gwqj m hy Avieiv civwrz niqvi ci BmivBwjiv AviI ec ivqv n q I V Ges ewk f~wg `Lj K i bq RvwZms Ni cö Íve Abyhvqx wdwjw Í bi Rb 56 kzvsk RvqMv eivï Kiv n ji Avie hy i ci BmivBwjiv 76 kzvsk Rwg `Lj K i bq mvgwik kw³ Z ejxqvb BmivBj MZ 70 eqi hver Kv bv wdwjw Íwb K GKwU iv Zi Rb I wbwð ší Nygv bvi g Zv Ae vq iv Lwb RvwZmsN BmivBwj `i wdwjw Í b RvqMv K i w`j; wkš cöwzkªæz wdwjw Íb ivóª AvRI cöwzwôz n jv bv wdwjw Í bi cöwm W U gvngỳ AveŸvm 2011 mv ji 23 m Þ ^i RvwZmsN eivei m`m c `i Rb Av e`b K ib mb Av e` bi cwi cöw Z 2012 mv ji 29 b f ^i wdwjw Íb K GKwU ch e K iv óªi gh v`v `Iqv nq, c~y m`m bq wdwjw Íwb `i cöwz wek mf Zvi GB n jv hym hym a i K i Avmv AvPiY eive ii g ZvB GwU GKwU GKZidv AvµgY wdwjw Íwbiv ^vaxbfv e euvp Z Pvq BmivBj K wbwðý Kivi Kv bv B Qv Zv `i _vkvi K_v bq GKwU Zyjbvg~jK wpî Zy j ai jb evsv hv e GwU GKwU Amg hy BmivB ji cövq 90 jvl bvmwi Ki g a 1 jvl 70 nvrvi n jv wbqwgz Ges mwµq mvgwik evwnbxi m`m AviI 30 nvrvi bvmwik Av Qb, hviv cö qvr b hy Kivi g Zv cöwk Y wb q Qb Gi wecix Z wdwjw Íwb nvgvm m`m `i wnmv e wb ji Zv 30 nvrv ii ewk n e bv BmivB ji wegvb evwnbx Z 34 nvrvi ˆmb KvR K i Zv `i Av Q 700 evgviæ wegvb wecix Z wdwjw Íwb `i Gi wkqyb bb bševwnbxi Zyjbv Zv AviI we qki BmivBj bwf Z 10 nvrvi ˆmb Av Q 8wU wgmvbj evu, 5wU mve gwib Avi 45wU c Uªvj evu wb q BmivB ji bš-weª MW Aciw` K wdwjw Íwb `i MvRvq wkqy gvq aivi bškv Qvov Avi wkqyb bb fš MvwjK AvqZbwUI Zyjbxq bq wdwjw Í bi Aax b _vkv Rwgi cwigvy GLb gvî 6 nvrvi em wk jvwguvi BmivB ji `L j i q Q 22 nvrvi em wk jvwguvi f~wg A_ bwzk w`k _ KI wdwjw Íb A bklvwb `ye j 2019 mv ji wnmve Abyhvqx wdwjw Í bi evwl K wrwwwc gvî 16 wewjqb Wjvi, hlv b BmivB ji evwl K wrwwwc 440 wewjqb Wjvi wdwjw Íwb RbM Yi gv_vwcqy Avq evwl K 3 nvrvi 500 Wjvi, hlv b BmivBwj `i gv_vwcqy Avq cövq 45 nvrvi Wjvi Zyjbv Ki j `Lv hv e, wdwjw Íwb `i P q BmivB ji gv_vwcqy Avq cövq 15 Y ewk 2020 mv j BmivB ji mvgwik ev RU wqj 20 `kwgk 5 wewjqb Wjvi, hv wdwjw Í bi evwl K 05

6 wrwwwci P qi 25 kzvsk ewk kw³i Zyjbv P j wk? n uv, GKwU wel q wdwjw Íwbiv GwM q, Avi Zv n jv ^v izvi nvi c w_exi Mo ^v izvi nvi cövq 86 kzvsk; Avie we k Zv 75 kzvs ki ewk bq BmivB j GB nvi 91 kzvsk Avi wdwjw Í b Zv 96 kzvsk wkš ^v izvi nvi w` q Zv hy Kiv hv e bv kw³ai `k wnmv e BmivBjB wdwjwšíwb `i DrLvZ Ki Z Pv Q BmivB ji `xn 73 eq ii AvMÖvmx g bvfve Avgv `i ZvB fve Z wkwl q Q wdwjw Íwbiv Kv bvkv jb wek evmxi Kv Q mywepvi cvqwb nz vkv Ði wb `v nq, nz v e Üi AvnŸvb Rvbv bv nq- e m, G ch šíb S i hviqv cövy I m ú `i Kv bv myivnv nq bv hy weiwz NvwlZ niqvq ez gvb hy I nq Zv _ g hv e wkš wdwjw Íwb `i q wzi wnmve KD Ki e bv hym hym a i BmivBwj AZ vpv ii `ywu w`k Av jvpbvq G m Q cö_gwu n jv Avie we k i `ye jzv Avie we k i 22wU ` ki bz Z Kv bv ai bi cvi úwik wek vm I mg SvZv bb Kv bv ivóª bzvb c~y v½ MYZ š i mv enb K ib bv d j Avie we k i mvaviy gvby li Av em-abyf~wz K Zviv Avg j bb bv G Kvi Y wdwjw Íb Bmÿ K KD AvšÍwiKfv e we epbv K ib bv Ab KviYwU n jv gvwk b hy³ivóª Avgiv A b KB gvwk b wbe vpb wb q AvMÖn `LvB ïay `LvB bv, Kv bv Kv bv c K mg_ bi Kwi m wnmv e Mj wbe vp b Rv evb W bi GKUv mg_ b mviv we k B wqj wkš gvwk b ivrbxwzi g~j ˆewkó n jv Af šíixy ixwzbxwzi ejvq hz wøgzb _vkzk bv Kb, ciivóªbxwzi ejvq Zviv GKvÆv me kl BmivBwj nvgjv K wkš Rv evb Wb mg_ b K i Qb ïay ZvB bq, BmivB ji Rb 75 KvwU Wjv ii A mieiv ni e e vi K i Q evb Wb cökvmb AviI `Lvi welq n jv, wemz eqi jv Z hy³ivóª BmivB ji Rb cöwzeqi 300 KvwU Wjv ii mvnvh eivï i L Q hy³iv óªi GB BmivBjcÖxwZ BmivB ji R b i ci _ K AvRZK Ae vnz Av Q 1948 mv ji 14 g wdwjw Í b GKwU Bûw` ivóª cöwzôvi NvlYvi m ½ m ½ ZrKvjxb gvwk b cöwm W U n vwi Uªyg vb ^vaxb ivóª wnmv e BmivBj K ^xk wz `b lv Ui `k Ki gvsvgvws mg q wmwiqvi Mvjvb gvjf~wg I wgm ii wmbvb `Lj K i bq BmivBj mb f~wg D v i 1973 mv j wmwiqv I wgm ii bz Z BmivB ji weiæ cöpð mvgwik Awfhvb P j hy BmivBj KvYVvmv n q co j ZrKvjxb gvwk b cöwm W U wipvw wb b BmivBj K AZ vaywbk A w` q mnvqzv K ib mv j wdwjw Íwbiv BmivB ji Ici cöpð we yä n q I V Zv `gb Kivi Rb m mgqkvi gvwk b cöwm W U ivbvì wim vb BmivBj K KŠkjMZ mnvqzv cö`vb K ib 1996 mv ji 18 GwcÖj jevb b RvwZms Ni GKwU fe b nvgjv Pvwj q 106 Rb jvk K nz v K i BmivBwj mbviv gvk b cöwm W U wej wk bub Zv mg_ b K ib 2000 mv j we v fi Kvi Y BmivBwj ˆmb iv 7 wdwjw Íwb K nz v K i MvRv I cwðgzx i wegvb nvgjv Pvjvq BmivBj m mgq gvwk b cöwm W U RR eyk BmivB ji m ½ Nwbôfv e KvR K ib 2008 mv ji ww m ^ i MvRvq mbv Awfhvb Pvjvq BmivBj m mg qi gvwk b cöwm W U RR WweøD eyk G mbv Awfhvb K mg_ b K i nvgv mi Ici `vl Pvcvb 2014 mv ji RyjvB q MvRvq BmivBj h evgv nvgjv Pvjvq, ZrKvjxb gvwk b cöwm W U evivk Ievgv mwu K BmivB ji AvZ i v e j mg_ b K ib 2018 mv j MvRvq we vfkvix `i nz v K mg_ b K iwq jb gvwk b cöwm W U Wvbvì Uªv ú GB n jv hy³iv óªi wdwjw Íb bxwz G Î wicvewjkvb Avi W gvkª vu `i g a Kv bv cv_ K bb MZ Qq hy MiI ewk mgq a i Avgiv hv cöz KiwQ Zv n jv, wdwjw Íwb `i Ici AvµgY niqvi ci ïiæ n q hvq BwZnvmwfwËK wewfbœ ai bi we ivakvnb BwZnvmPP v Kiv Kv bv `v li bq wkš Zv Kej PP vi g a mxgve _vk j Kv bv dj cviqv hvq bv GL bv K_v n Q wdwjw Í b dvzvn-nvgvm Ø Øi wel q Kv bv m `n bb, dvzvn Pvq mg SvZvi gva g GwM q h Z, Avi nvgvm Kv bv ai bi Avc m ivwr bq Avgiv G we iv a h Z PvB bv Avgv `i úó K_v n jv, h Kv bv Kvi Y BmivBj wbixn-wbi RbMY K wbwe Pv i nz v Ki Z cv i wkbv? kl cökœwu n jv, wdwjw Íwb RbMY c w_exi ey K eu P _vkvi AwaKvi iv L wkbv? hw` iv L, Zvn j wdwjw Íwb `i Rb GKwU ^vaxb Avevmf~wg wbwðz Ki Z n e, wbwðz Ki Z n e GB wbh vwzz RvwZi wbivcëv GB wbivcëvi `vwqz RvwZmsN KB wb Z n e, KviY RvwZmsNB BmivBwj `i vqxfv e emev mi e e v K i w` qwqj Ges Zv wdwjw Í bi gvwu Z Avgiv a g i wfwë Z gvbyl K wefvwrz Ki Z PvB bv, PvB gvby li b vh AwaKvi cöwzôv Ki Z 06

7 kvn Avãyj nvbœvb i Y cöiyvi evwzni kvn& Avãyj nvbœvb kvn Avãyj nvbœvb GKwU bvg, GKwU we qki BwZnvm eûgylx cöwzfvi AwaKvix evsjv `k mikv ii mv ek mwpe I wewkó A_ bxwzwe` kvn Avãyj nvbœvb wq jb evsjv ` k A_ bxwzi gyw³m~h hymüi cöwzfvi GB gvbyl Bmjvgx e vsk evsjv `k wjwg U Wi Ab Zg D ` v³v I mv ek Pqvig vb, w`mší wgwwqv Ki cv ik bi Pqvig vb, `viæj Bnmvb wek we` vjq I b_ mvd_ wek we` vj qi Ab Zg D ` v³vcöwzôvzv Ges RvZxq ivr ^ ev W i Pqvig vb I evsjv `k e vs Ki WcywU Mfb i wq jb G ` ki cökvm bi Kv Q I ag cövy gvby li ü` q kvn Avãyj nvbœvb GK gvbjdjk, gvbj vb Ges e wzµgag x e w³z Ggb mr-wbôvevb, ˆbwZK g~j ev a D¾xweZ, mz -b v qi aÿrvavix cökvmk Gwkqv gnv ` k weij me Áv b Yvwš^Z GKRb evwzni I Av jvk gkvj GK Abycg I `yj f cöwzfvi AwaKvix ^Kxq m Rbkxj Kj vykvgx gšwjk m wó I e³ e wzwb ` mywbcyy I Kv jvëxy gnvb wk K GKvav i KziAvb, nv`xm, wdkn, evsjv, Bs iwr, BwZnvm, `k b I A_ bxwzmn mvwnz -ms wzi mkj wel q wzwb wq jb yiavi Av`k cwðz y ji AvwObvq _vkvkv jb wzwb `x bi GKRb ewjô KÉ ^i I `võqx wn m eb cwiwpz nb D Pgva wgk cwi q ` ki mevq AvZ wb qv Mi evmbv wb q gww Kj K j R fwz nb wkš mlv b Zvi wb Ri wpšív I wm vší Kv R jvmv Z cv ibwb `vwqz kxj `i civgk µ g fwz nb ZrKvjxb cyivb XvKvi RMbœv_ K j R D Ïk GKUvBÑ mlv b msmvb Kv qg Ki Z n e wwwmö Z fwz i ci bzyb wpšív- PZbv wb q KvR ïiæi cvkvcvwk jlvcovi Ae vnz _v K wwwmö Z dvbbvj cix vq Ask bb wzwb cökvwkz djvdj n jv mviv ` k wzwb 2q vb AwaKvi K ib Gfv e Zvi Rxe bi Z v Mi gwngvq D¾ j n Z _v Kb mdj gvby li c_pjv GLvb _ K bzyb K i ïiæ nq Gic ii eqib cöv `wkk m µuvwi Rbv ij g bvbxz nb Gici gvóv m XvKv wek^we` vj qi ivóªweávb wefvm _ K 1g vb AwaKvi K ib AZtci 1963 mv j cvwk Ívb cvewjk mvwf m hvm`vb K ib cökvm bi G iæz c~y wefv M wewfbœ eo eo `vwqz cvjb K ib wzwb Ges 1998 mv j evsjv ` ki GKRb e wzµgag x K vwvi mwpe _vkv Ae vq Aemi Rxe b P j hvb gywg bi KL bv Aemi nq bv kvn Avãyj nvbœvb Zvi `xn ewy j Rxe b `k, RvwZ, gvbezvi Rb wewj q w` q Qb Aejxjvq g Zÿ i c~e ch ší A_ vr Amȳ nevi Av MI fxly e Í I iæwub gvwdk Rxeb cwipvjbv Ki Zb kvn Avãyj nvbœvb wq jb cöw_zhkv GKRb we`» cwðz, AvšÍR vwzk gv bi Bmjvgx wpšívwe`, wk vwe`, jlk, A_ bxwzwe` I mgv Ri mkj kªwyi gvby li GKvšÍ eüy wzwb Zvi ey vx Kg Rxe b A_ gš Yvj qi Af šíixy m ú` wefv Mi mwpe wq jb Gi Av M Kv j± iu, evsjv `k e vs Ki WcywU Mfb i, `yb xwz `gb eÿ ivi gnvcwipvjk wn m e `vwqz cvjb K ib wzwb GKmgq RvZxq ivr ^ ev W i Pqvig vb wq jb ZLb wzwb RvZxq ivr ^ e w i cwikíbvq cö_g f vu c wz Pvjyi gva g weivu L vwz AR b 07

8 K ib GQvov wzwb `viæj Gnmvb, b_ mvd_ wek^we` vjq cöwzôvi D ` v³v wq jb PÆMÖvg AvšÍR vwzk Bmjvgx wek^we` vj qi XvKv K v úv mi cöavb `vwq Z wb qvwrz wq jb Ges Bmjvgx e vsk evsjv `k wjwg U Wi Pqvig vb wn m e `vwqz cvj bi cvkvcvwk iv ezv, Be b wmbv BmjvwgK m Uvimn AviI mvgvwrk, mvs wzk I eyw e wëk ms v I msmv bi mv _ KvR K i Qb ^cœpvix G gbxlxi Rxe bi GKwU ^cœ wqj G ` k mỳ wenxb e vsk e e v Kxfv e Pvjy Kiv hvq Zvi G ^cœ `xn w`b hver jvjb K i BmjvwgK B KvbwgK wimvp eÿ iv MVb K ib mgq h Z _v K, kvn Avãyj nvbœvbi G e vcv i cvzvi Avov j _ K mikvwi iæz c~y `vwq Z _vkvi cvkvcvwk GwM q hvb Afxó j Ae k l Bmjvgx e vs Ki Av e`b 1983 mv j ZrKvjxb mikv ii mygwz n q gvî K qkw` bi Rb my hvm `b ejv nq, G mg qi g a RvgvbZ Rgv w` q c~y v½ e e v Ki Z cvi j Bmjvgx e vs Ki Aby gv` bi my hvm G ` k `qv n e h K_v mb KvR, wewkó e w³ `i mn hvwmzvq `k-we ` ki A b Ki Avw_ K mgš^ qi gva g H eqib wbw` ó mg qi g a Bmjvgx e vsk evsjv `k wjt Aby gv`b I Kvh µg ïiæ K i kvn Avãyj nvbœv bi wpšív I ^cœ ev Íevqb A bk RvqMv ZB m e n q Q kvn Avãyj nvbœvb Bmjvgx A_ bxwzi Av `vj bi cvkvcvwk gavex `i MvBW `qv Ges Bmjvgx mvwnz -ms wzi Av `vj bi Î bzyb GK MwZ mâvi K ib wzwb eo Kwe-mvwnwZ K bv n ji nvrvi nvrvi Kwe-mvwnwZ K I mvs wzk e w³z M o Zy j Qb cvkvcvwk wgwwqvi Î mvsnvwzk iæz w` q Qb hvi d j wgwwqvq weivumsl K mvsevw`k, Kjvwg ˆZwii Î wzwb f~wgkv i L Qb wzwb mvwnz -mvs wzi Kv bv cövmövg ev` w` Zb bv cövmöv gi K_v Rvbv bvi mv _ mv _ Wv qwi Z h_vh_fv e mgq wj L wb Zb mwgbv i Kv bvw`b wej ^ Ki Zb bv h_vmg q nvwri n Zb G ` ki g a mvwnz -ms wzi cy ivav e w³iv cöavb AwZw_ n j `Lv hvq cövmövg PjvKv j ev kl w` K Av mb m Î kvn Avãyj nvbœvb wq jb GK e wzµgag x gvbyl h_vmg q mevi Av M Dcw Z n q mgqvbyewz Zvi e vcviwu mevb K ZvK jvwm q w` Zb wzwb Bmjvgx ms wz wb q PgrKvi e³e w` Zb kvn Avãyj nvbœvb wq jb G RvwZi GKRb wbf Z AwffveK ïay gymjgvb bq, Ab vb a g i jv KivI Zv K fxly ikg cq ` Ki Zb wzwbi mevi mv _ Aejxjvq wg k h Zb GKRb AwffveK n Z n j mevi LuvRLei ivlv Ges mk ji myl-`yt Li mv_x niqv GKvšÍ evãbxq m Î G ` ki mvaviy RbZvi g a QvÎ-QvÎx, Wv³vi, BwÄwbqvi, wk vwe`, `vk wbk, BwZnvmwe`, ivr bwzk, A_ bwzk m e vcwi gvby li mv _ Zvi wqj wbweo m úk Acic mkj ckv`vi gvbyl Avm Zb Rvbvi Rb, klvi Rb, h_v_ civgk cviqvi Rb AwZ e ÍZvi gv SI wzwb KvD K div Zb bv wzwb w`bgryi _ K ïiæ K i mgv Ri DuPygv bi gvbyl mevi Ae v, ev ÍeZv Abyave bi gzv ivl Zb GKRb gv`ivmv co qv gvijvbv hlb Zvi Kv Q Avm Zb, ZLb Zvi mv _ KziAvb-nv`x mi fvlvq mfv e K_v ej Zb Ges Zvi mgv R KiYxq w`kwb ` kbv `qvb wqj Zvi GKvšÍ KvR hgb Wv³vi-BwÄwbqvi ev mvaviy wk vwe` KD G j mswkøó wel q mfv e K_v ej Zb mgmvgwqk welq wb q Kxfv e mgvavb I DËiY m e, civgk K i Zv `i KD wvk Ggb w`kvix wn m e civgk w` Zb kvn Avãyj nvbœvb wq jb m Rbkxj gvbyl cöfve we ÍviKvix jlk Zuvi MÖš mg~n Ges AvZ Rxebx ÔAvgvi Kvj, Avgvi wpšívõ co j Zv K wkqyuv Dcjwä Kiv hv e AšÍ ii ZvwM ` jlv h BÝcvB ikb eû gvby li Rxe b cöfvek n q D VwQj jlv jv U b bq wkk oi KvQvKvwQ ZiæY cörb AvZ cöz qx nq GB jlv _ K ez gv bi mv _ AZxZ K wgwj q `Lvi my hvm K i `q G jlv jv eûw`b c ii Zuvi eb qi cvzv Iëv j jlv jv K nq Zv Ab i O Avwe vi Ki eb cvvk 2014 mv j wek miv 1000 e vs Ki ZvwjKvq g bvbxz nq evsjv ` ki GKgvÎ e vsk ÔBmjvgx e vsk evsjv `k wjwg UWÕ e U bi kzvãx cövpxb Avw_ K g vmvwrb Ôw` e vskviõ we k i GK nvrvi kxl e vs Ki ZvwjKvq cö_g ev ii g Zv evsjv ` ki GKgvÎ e vsk wn m e Bmjvgx e vs Ki bvg AšÍf y³ K i GB e vsk cöwzôvq Rwo Zi g a ZLb kvn Avãyj nvbœvb GKwU mv vrkvi `b Bmjvgx e vsk cöwzôvi cö vcu ey bv K i wzwb e jwq jb, 1974 mv j m bmv ji ivravbx WvKv i BmjvwgK W fjc g U e vs Ki (AvBwWwe) PvU v i ^v i K i evsjv `kmn 28wU gymwjg `k ch vqµ g wb R `i ` ki e vswks e e v Bmjvgx g W j X j mvrvevi A½xKvi e ³ Kiv nq m PvU v i Avi ZLb _ KB Bmjvgx e vsk cöwzôvi ^cœ Rv M Zuv `i g b kvn& Avãyj nvbœvb wq jb mve wyk GKRb `vqx Bjvjøvn cwiwpz hvi mv _B `Lv n Zv Kzkjvw`i c i Zvi cö_g wrávmv n Zv cweî KziAvb gwr` A_ mn cov n q Q wkbv Bmjvgx wewaweavb Abyhvqx Rxeb-wR `wm cwipvjbv nq wkbv cvi j GKwU Bmjvgx eb awi q w` Zb Bmjv gi Avw_ K wewae e v wb q M elyvi Rb wzwb Bmjvgx B KvbwgK wimvp eÿ iv cöwzôv K iwq jb Zvi GKwU Aviva wqj ÔRvKvZ I IkiÕ wel q mnr eva GKwU MÖš cökvk Kiv GwU 2020 mv j Uªv i c _ K cökvk Kiv nq `ke vcx MÖš wu `viæyfv e mgv` Z n q Q wewkó Bmjvgx wpšívwe`, wkse`wší e w³z, jlk, M elk, eyw Rxex I mv ek mwpe kvn& Avãyj nvbœvb 2 Ryb 2021 eyaevi mkvj 10Uv 37 wgwb U ivravbx XvKvi GKwU emikvwi nvmcvzv j BwšÍKvj K ib Bbœvwjjøvwn Iqv BbœvBjvBwn ivwrdb Avjøvn hb Zuv K RvbœvZyj di `Šm `vb K ib 08

9 kvn Avãyj nvbœvb Gi BwšÍKv j Avgx i Rvgvqv Zi kvk cökvk RvwZ GKRb cöwz_hkv A_ bxwzwe` Ges D`vi g bi BmjvwgK e w³z K nviv jv wewkó A_ bxwzwe` I evsjv `k mikv ii mv ek mwpe Rbve kvn Avãyj nvbœv bi B šíkv j Mfxi kvk cökvk K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkyi ingvb 2 Ryb GK kvkevyx cö`vb K i Qb kvkevyx Z wzwb e jb, wewkó A_ bxwzwe` I evsjv `k mikv ii mv ek mwpe Rbve kvn Avãyj nvbœvb AvR 2 Ryb mkvj 10Uv 37 wgwb U ivravbx XvKvi GKwU emikvwi nvmcvzv j B šíkvj K i Qb (Bbœv-wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwrdb) wzwb ek wkqy w`b hvez wewfbœ iv M AvµvšÍ n q nvmcvzv j wpwkrmvaxb wq jb wzwb evsjv `k mikv ii A_ gš Yvjqmn wewfbœ iæz c~y gš Yvj qi mwpe wn m e AZ ší mdjzvi mv _ `vwqz cvjb K ib Bmjvwg e vsk evsjv `k wjwg UW, Be b wmbv Uªvó Ges w`mší wgwwqv K c v ik bi Pqvig vb wn m e wzwb `vwqz cvjb K i Qb GQvov wzwb wq jb GKRb BmjvwgK jvi mgmvgwqk wewfbœ welq wb q wzwb Zvi ziavi e³e Zz j ai Zb wzwb e w³mz Rxe b AZ ší mv`vwm a Rxeb-hvcb Ki Zb Zuvi B šíkv j RvwZ GKRb cöwz_hkv A_ bxwzwe` Ges D`vi g bi BmjvwgK e w³z K nviv jv Zuvi k~b vb mn R c~iy nevi bq Avwg Zuvi B šíkv j Mfxi kvk cökvk KiwQ Ges Zuvi kvk-mšíß cwievi-cwirb, myax-ïfvkv ÿx I mnkg x `i cöwz Mfxi mg e`bv Ávcb KiwQ gvnvb Avjøvn iveÿyj Avjvgxb Zuvi bvnmg~n gv K i w`b Zuvi bk Avgjmg~n Keyj Kiæb Zuv K RvbœvZyj wdi`vd m wmwïwkb-mv jnxb `i mv _ AšÍf ~³ K i wbb Zuvi k~b vb mn R c~iy nevi bq gwzdi ingvb AvK ` wewkó A_ bxwzwe` I evsjv `k mikv ii mv ek mwpe Rbve kvn Avãyj nvbœvb 2 Ryb mkvj 10Uv 37 wgwb U ivravbx XvKvi GKwU emikvwi nvmcvzv j B šíkvj K i Qb (Bbœv-wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwrdb) wzwb ek wkqy w`b hvez wewfbœ iv M AvµvšÍ n q nvmcvzv j wpwkrmvaxb wq jb g Zÿ Kv j Zvi eqm n qwqj 82 eqi wzwb evsjv `k mikv ii A_ gš Yvjqmn wewfbœ iæz c~y gš bvj qi mwpe wn m e AZ ší mdjzvi mv _ `vwqz cvjb K ib Bmjvwg e vsk evsjv `k wjwg UW, Be b wmbv Uªvó Ges w`mší wgwwqv K c v ik bi Pqvig vb wn m e wzwb `vwqz cvjb K i Qb wzwb wq jb GKRb Bmjvgx jvi, M elk, jlk, wpšívwe` wzwb e w³mz Rxe b AZ ší mv`vwm a Rxeb-hvcb Ki Zb cwi Qbœ e w³z, m`vjvcx, m`vpib, Kvgj e envi, bgbxqzv Zvi PwiÎ I e w³z K Abb gh v`vq DbœxZ K i Q K qk gvm Av M Zvi mv _ mv vrkv j wzwb A bk jv eb I bzyb eb qi GKwU ZvwjKv w` q H jv covi Rb ZvwM` w` jb mb mv _ Pjgvb cwiw wzi Dci Av jvpbv I civgk w` jb ej jb: 09

10 1. Avgiv Ab `i mv _ kw³ Z cvi ev bv Zv `i A Av Q, Avi Avgv `i c A e envi m e bq Kvib GUv A bwzk Avgv `i ˆbwZK kw³ evov Z n e ˆbwZKZvi werq Aek vex 2. Avgv `i K DbœZ Pwi Îi AwaKvix n Z n e Pwi Îi werqb Avmj werq 3. e vck covïbv Ki Z n e jvi n Z n e 4. e vck mvgvwrk KvR Ki Z n e gvby li Kj v b f~wgkv ivl Z n e 5. AmsL mvgvwrk cöwzôvb M o Zyj Z n e 6. memgqb `viqvzx KvR Ki Z n e 7. bvix `i e vcv i iæz w` Z n e 8. K_v Kg KvR ekx 9. fv jv AvBbRxex, fv jv Wv³vi, fv jv wk K, fv jv jlk, fv jv cö KŠkjx n Z n e wbr wbr cö dk b kªôz AR b Ki Z n e 10. hzuykz mvg_ Av Q cy ivuvb Kv R jvmv Z n e Bmjvgx mgvr wewbg v b Zvi f~wgkv e j kl Kiv hv e bv cöwzwu cövbxib g Zÿ Av Q Avjøvn KvD K AbšÍ Rxeb `bwb kvn Avãy nvbœvb Zvi K g i gv S eu P _vk eb `xn Kvj Zvi B šíkv j RvwZ GKRb cöw_zhkv A_ bxwzwe` Ges D`vi g bi BmjvwgK e vw³z K nviv jv Zvi k~b vb mn R c~iy nevi bq gvnvb Avjøvn iveÿyj Avjvgxb Zvi bvnmgyn gv K i w`b Zvi bk Avgjmgyn Keyj Kiæb Zv K RvbœvZyj wdi`vd m wmwïwkb mv jnxb `i mv _ AšÍf y³ K i wbb Avgxb RvZxq gynv v` Iqv vm I gynvwïm Avey mvc `i cwiev ii mv _ Avgx i Rvgvqv Zi mvÿvr h kvi-5 Avm bi mv ek Ggwc, Rwgq Z Djvgv q Bmjvg evsjv ` ki mfvcwz I mv ek ag cöwzgš x gydwz gynv v` Iqv v mi cwiev ii mv _ Ges h kvi-2 (wskimvqv- PŠMvQv) Avm bi mv ek Ggwc, h kvi cwðg mvsmvwbk Rjv kvlv Rvgvqv Zi bv q e Avgxi, wewkó Av j g Øxb gynvwïm Avey mvc` gynv v` kvnv`vr nvmvb bi cwiev ii mv _ 10 Ryb 2021 mvÿvz K ib evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkzi ingvb 10

11 Avgx i RvgvqvZ gydwz gynv v` Iqv v mi Kei wrqviz K ib Ges cwiev ii m`m `i LuvR-Lei bb I Zv `i mvší bv `b G mgq wzwb gydwz Iqv v mi cöwzwôz gmwr`-gv`ªvmv I GwZgLvbv cwi`k b K ib Ges Øxwb wkÿvq Zuvi Ae`v bi K_v Mfxi kö vi mv _ iy K ib GKB w`b wzwb h kvi-2 (wskimvqv- PŠMvQv) Avm bi mv ek Ggwc, wewkó Av j g Øxb gynvwïm Avey mvc `i Kei wrqviz K ib Ges Zuvi cwiev ii m`m `i LuvR-Lei bb gynvwïm Avey mvc` wq jb GKRb RbwcÖq ivr bwzk e w³z wzwb Pvi`jxq RvU mikv ii Avg j Ggwc _vkvkv j eû zj, K jr, gmwr`, gv`ªvmv, eªxr-kvjfvu, iv Ív-NvU wbg vy K i GjvKvq e vck Dbœqb mvab K ib G mgq wzwb Zuvi mb Ae`v bi K_v iy K ib Ges Zuvi AvZ vi gvmwdivz Kvgbv K ib G mgq Avgx i Rvgvqv Zi mv _ wq jb evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq wbe vnx cwil` m`m I h kvi-kzwóqv AÂ ji cwipvjk Rbve gvevik nvmvbb, K `ªxq mvsmvwbk m µuvwi Rbve AvwRRyi ingvb, K `ªxq Kg cwil` m`m I Lyjbv gnvbmix kvlv Rvgvqv Zi Avgxi gvijvbv Aveyj Kvjvg AvRv`, h kvi kni mvsmvwbk Rjv kvlv Rvgvqv Zi Avgxi Aa vck Mvjvg im~j, h kvi c~e mvsmvwbk Rjv kvlv Rvgvqv Zi Avgxi gvóvi gvt b~iæbœex I wewkó AvBbRxex G vw fv KU MvRx Gbvgyj nkmn Av iv A b K N~wY S o wzmö Í `i cv k `uvov bvi AvnŸvb mikv ii c _ K h ai bi e e v MÖnY Kiv `ikvi wqj Zv Kiv nqwb - Wv. kwdkzi ingvb N~wY So Bqv mi AvNv Z DcK~jxq GjvKvq wzmª Í `i cv k `uvov bvi Avnevb Rvwb q evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkyi ingvb 27 g 2021 GK wee wz cö`vb K i Qb wee wz Z wzwb e jb, ÒN~wY So Bqv mi cªfv e ` ki DcK~jxq GjvKvi mvz xiv, Lyjbv, ev MinvU, wc ivrcyi, ei bv, cuyqvlvwj, fvjv, bvqvlvwj I j²xcyimn 9wU Rjvi 27wU Dc Rjvq e vck q wz msnwvz n q Q Nievwo, iv ÍvNvU, wk v-cªwzôvb, nvuevrvi Rvqv ii cvwb Z cøvwez n q Q R jv Q vm I Rvqv ii cvwb Z K wlrwg, gv Qi Ni, cykzi f m M Q DcK~jeZ x AÂ ji evua f ½ cvwbew ` n q c o Q jvl jvl gvbyl Ges wecyj q wzi wkkvi n q Q Ggwb ZB gvbyl K ivbv cwiw wzi Kvi Y gvb ezi Rxeb-hvcb Ki Q Gi g a N~wY So Bqv mi AvNv Zi d j Zv `i Rxeb Av iv `ywe ln n q DV e N~wY So, R jv Q vm I eb vi gz `y h vm gvkvwejvq DcK~jxq GjvKvq gvby li czbe vmb I euva wbg v Y mikv ii c _ K h ai bi e e v MÖnY Kiv `ikvi wqj Zv Kiv nqwb memgq GmKj GjvKvi gvbyl Ae njvi wkkvi n q Q GgbwK GmKj wzmª Í gvby li Rb h ÎvY eivï `qv I weziy Kiv nq Zv ch vß bq DcK~jxq GjvKvi GmKj wzmö Í gvby li Rb mvnvh -mn hvwmzv wb q Zv `i cv k `uvov bvi Rb Avgiv mgv Ri weëkvjx e w³em Ges we kl K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi mkj ch v qi Rbkw³i cöwz Avnevb Rvbvw Q Ó Rqcyinv U bzvkg x `i MÖdZv ii wb `vq Rvgvqv Zi m µuvwi Rbv ij Ryjyg-wbcxo bi cwiywz KL bv ïf nq bv evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx RqcyinvU Rjv kvlvi bv q e Avgxi W. gvijvbv nv dr irvdj Kwig Lvbmn 5 Rb bzv K Ab vqfv e MÖdZvi Kivi Zxeª wb `v I cöwzev` Rvwb q evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvwi Rbv ij I mv ek Ggwc Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi 3 Ryb 2021 GK wee wz cö`vb K ib wee wz Z wzwb e jb, Òcywjk 2 Ryb mü v 7Uvq RqcyinvU Rjv kvlvi Avgxi gvijvbv nv dr irvdj Kwig Lvb, KvjvB Dc Rjv kvlvi Avgxi gvijvbv gybmyi ingvb I m µuvwi Rbve Ave`yi idd, KvjvB Dc Rjv kvlv Rvgvqv Zi mv ek Avgxi Aa ÿ ZvBdzj Bmjvg I KvjvB Dc Rjv kvlvi Ijvgvgvkv ql wefv Mi `vwqz kxj gvijvbv gvrvd&di nv mb K Ab vqfv e MÖdZvi K i wb q hvq MªdZviK Z bz e ` KvjvB Dc Rjv kvlv Rvgvqv Zi Avgxi gvijvbv gybmyi ingv bi evmvq `jxq ˆeVK KiwQ jb Zv `i weiæ Kv bv gvgjv ev Iqv i U wqjbv m ú~y Ab vqfv e Zv `i K MÖdZvi 11

12 Kiv n q Q Avwg mikv ii GB Ab vq MÖdZv ii Zxeª wb `v I cöwzev` Rvbvw Q wee wz Z wzwb Av iv e jb, Rvgvqv Z Bmjvgx GKwU wbqgzvwš K I MYZvwš K `j ` ki msweavb Abymv i h Kv bv ˆea ` ji `jxq Kvh µg cwipvjbv Kivi AwaKvi i q Q wkš AvIqvgx jxm gzvq Avmvi ci _ K Ab vq I AMYZvwš Kfv e ˆ ^ivpvix cš vq Rvgvqv Zi Ici Ae vnzfv e `gb-cxob Pvjv Q GKwU ˆea MYZvwš K `j niqv m Ë I mikvi eavbbxfv e `jxq Kvh µ g evav w` q Rvgvqv Z Bmjvgxi Ici Ryjyg-wbh vzb Pvjv Q Rvgvqv Zi wbqgzvwš K kvwšíc Y mfv-mgv ek GgbwK N ivqv mfv-mgv eki evav w` Q mviv ` k AvIqvgx jxm, hyejxm I QvÎjx Mi mš vmxiv, mš vm, Pvu`vevwR, UÛvievwR, `LjevwR, fwz evwyr I mxuevwyr, AvwacZ we Ívi, `jxq Kv ` ji Kvi Y Lyb I ZvÛe Pvjv Q cywjk Zv `i `gb bv K i D ëv wbixn RvgvqvZ-wkwe ii bzvkg x `i MÖdZvi K i nqivwb Ki Q Ryjyg-wbcxo bi cwiywz KL bv ïf nq bv MYZš niykvix ˆ ^ivpvi mikv ii weiæ HK e fv e cöwzev ` mv Pvi niqvi Rb Avwg `kevmxi cöwz AvnŸvb Rvbvw Q mb mv _ Ryjyg-wbcxob eü K i RqcyinvU _ K MÖdZviK Z 5 bzvmn mviv ` k Rvgvqv Z Bmjvgx I Bmjvgx QvÎwkwe ii MÖdZviK Z mkj bzv-kg x K Awej ^ gyw³ `Iqvi Rb Avwg mswkøó gn ji cöwz AvnŸvb Rvbvw Q Ó Wygywiqvq N~wY So Bqv m wzmö Í `i gv S bm` A_ mnvqzv cö`vb mikvix Îv Yi AcÖZzjZvi Kvi Y gvby li `y f vm e ob P j Q - Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvwi Rbv ij mv ek msm` m`m Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi e j Qb, gvbezvi Kj vy mva bi D Ï kb Rvgvqv Z Bmjvgx KvR K i hv Q GwU gnvb m wókz v Avjøvn Zvqvjvi c _ K Awc Z `vwqz wzwb e jb, Gev ii NywY So Bqv mi cöfv e wzmö Í Lyjbv, mvz xiv, ev MinvU AÂ ji gvby li `y f v Mi kl bb wkš mikv ii ÎvY ZrciZvi AcÖZyjZvi Kvi Y gvby li `y f vm e ob P j Q wzwb 12

13 e jb, mikv ii `vwqz wq jv G me wzmö Í gvby li cv k `uvov bv wkš mikv ii D`vmxbZvi Kvi Y GL bv wzmö Í gvbyl jv D jøl hvm cwigvy mvnvh -mn hvwmzv cvqwb Rvgvqv Z Bmjvgx Zvi mvg _ i Av jv K G me gvby li cv k G m `uvwo q Q `ytl-k ói mgq Avjøvni mvnvh PvB Z nq Avjøvni ivmyj (mv.) GUvB wk v w` q Qb wzwb ` ki GB µvwšíj Mœ RvwZ K G Ae v _ K gy³ Ki Z Bmjv gi mygnvb Av` k i Av jv K b vq I Bbmvd wfwëk Kj vyivóª cöwzôv Ki Z n e wzwb mkj K GB Kj vyivóª cöwzôvi msmöv g Rvgvqv Z Bmjvgxi cv k _vkvi D`vË Avnevb Rvbvb 30 g `ycy i Wygywiqv Dc Rjvi `w Yv ji AvLov I Pv`Mo MÖv g N~wY So Bqv mi cöfv e ewoeva fvob I cøve b wzmö Í gvby li nv Z bm` A_ mnvqzv cö`vbkv j wzwb G Avnevb Rvbvb G mgq wzwb 26 g DcK jxq A ji Dci w` q e q hviqv N~wY So Bqv m hviv emzevwo, mnvq-m úwë nvwi q Qb Zv Ac~iYxq D jøl K i e jb, Avcbv `i mkj wz Avgiv c~iy Ki Z cvi ev bv Z e Avgv `i mvg_ vbyhvqx Avcbv `i cv k `uvov bvi Póv Ki ev BbkvAvjøvn B Zvc~ e I mva gz G A ji Amnvq gvby li cv k `uvwo q Q Rvgvqv Z Bmjvgx G mgq m µuvwi Rbv i ji mv _ Dcw Z wq jb evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq Kg cwil` m`m I Lyjbv gnvbmix Avgxi gvijvbv Aveyj Kvjvg AvRv`, K `ªxq k~iv m`m I Lyjbv DËi Rjv Avgxi gvijvbv Ggivb nvmvbb, m µuvwi gywý wgrvbyi ingvb, hye m µuvwi GW fv KU Avey BDmyd gvjøv, Wygywiqv Dc Rjv Avgxi gvijvbv nvweeyi ingvb, mnkvix m µuvwi gvijvbv AvRnvi Avjx, kªwgk Kj vy dwv ik bi Dc Rjv mvaviy m úv`k gvijvbv gwbiæj Bmjvg, kivdcyi BDwbqb wegbwci AvnevqK ngv qz nv mb, kivdcyi BDwbqb Rvgvqv Z Bmjvgxi mfvcwz Avãyj evix, BDbyP nv mb Pvb, gv vi jyrdi ingvb, nviæb Ai ikx` cögyl m µuvwi Rbv ij e jb, Avgiv Avgv `i ˆbwZK `vqe Zvi RvqMv _ K g bi Uv b Avcbv `i Kv Q Qy U G mwq Avgiv Avcbv `i Kj v Yi Rb Avjøvn& myenvbvû Iqv Zvqvjvi Kv Q `vqv Kwi AvcbvivI Avgv `i Rb `vqv Ki eb we kl K i RvwZi cö qvr b Avgiv hb me mgq wecbœ gvbezvi cv k _vk Z cvwi wzwb `ym Z gvbyl `i K wec ` ˆah aviy Kivi AvnŸvb Rvwb q Ges cwiw wz gvkvwejvq gnvb Avjøvn iveÿyj Avjvgx bi Kv Q mn hvwmzvi P q `vqv K i e jb, ` k K ivbvkvjxb mgq n Z A` ewa cövwšík Rb Mvôx I kªgrxex gvbyl Afve AbU b ek K ó Av Q Zvi g a MZevi n jv NywY So ÔAv úvbõ Zvi wz KvwU q IVvi Av MB Gevi Avevi n jv ÔBqvmÕ G hb Ôgovi Dci Luvovi NvÕ ÔAv úvbõ I ÔBqvmÕ G wzmö Í gvbyl cwievi-cwirb wb q Aa vn i-abvnv i gvb ezi Rxeb hvcb Ki Q GgZve vq GKwU `vwqz kxj I Av`k ev`x msmvb wn m e Rvgvqv Z Bmjvgx wbwj ß _vk Z cv i bv ZvB Avgiv Gme gvby li `ỳ kv jvn e mxwgz mvg_ wb q GwM q G mwq Avkv Kwi Avgv `i GB ỳ ª cöqvm G me `ym Z gvby li wkqyuv mnvqk n e GB `ym Z gvby li Rb Avgv `i GB Kj vykvgx Kg m~px AvMvgx w` bi Ae vnz _vk e BbkvAvjøvn wgqv Mvjvg ciiqvi Av iv e jb, cövk wzk GB `y h v M `k cwipvjbvq mvwe Kfv e e _ Zvi cwipq w` q Q mikvi Zviv RbMY K mykvmb Dcnvi w` Z cv iwb gzvmxbiv AvR RbM Yi gšwjk Pvwn`v jv c~iy Ki ZI e _ n q Q wzwb e jb, mqvweb I wcuqvrmn wbz cö qvrbxq `ªe g~ j i DaŸ MwZi d j Zv GLb mvaviy gvby li µq gzvi evb i P j M Q mxgvnxb `yb xwz I jyucv Ui Kvi Y ` ki A_ bwzk m±i GLb aÿs mi gy LvgywL hv Avgv `i GB mvbvi evsjv `k K e _ iv óªi w` K wb q hv Q KziAv bi weav bi Av jv K RvwZ MV b mkj K KvR Ki Z n e - Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvwi Rbv ij mv ek msm` m`m Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi e j Qb, Avgv `i cwipq Avgiv Bmjvgx Av `vj bi Kg x Avjøvn Zvqvjv `ywbqvq Bmjvgx LjvdvZ `v bi Iqv`v K i Qb mb kz c~i Yi j AvR me Î mr I hvm jvk ˆZixi msne cö Póv Pvwj q hv Q evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx Bmjvgx bz Z i Rb GKw` K hgb Bmjv gi g~j Drm KziAvb-nv`x mi mivmwi Ávb cö qvrb, Zgwb cö qvrb AvaywbK Rxeb I RMZ m úk xq mgm v mgvav bi Ávb Rvgvqv Z Bmjvgx msmvb K G mgm v mgvav bi Rb GKwU ^Zš wk v cöwzôv bi f~wgkv cvjb Ki Z n e mgv Ri iww gu bz Z hgb mgm vi mgvavb bq, Zgwb GRb Avmgvb _ KI bz Z bvwhj n e bv, cvzvj dzu oi ei n e bv GB mgv Ri m PZb As ki ga _ K gšwjk gvbexq Yvejxm úbœ jvk `i ivm~ ji ZwiKvq h_v_ cöwk Y`v b Ges gv V gq`v b mwµq f~wgkv cvj bi gva gb G mgm vi mgvavb Ki Z n e g b ivl Z n e Bmjvgx mgvr 13

14 wecø ei j cwipvwjz Av `vj bi cöavb KvR bz Z i Dc hvmx jvk ˆZix Avjøvni iv Ívq Rvb-gvj w` q Av `vj b kwik jvk `i K hvm Zv AR bi R b cwikªg I wbijm mvabv Ki Z n e mb mv _ KvZiK Ú Avjøvni mvnvh PvB Z n e Lyjbv gnvbmix Rvgvqv Z Bmjvgxi Lvwjkcyi cwðg I c~e _vbvi Kg x m j b cöavb AwZw_i e³ e wzwb G me K_v e jb m jbwu fvp yqvj Ryg-Gi gva g AbywôZ nq Lyjbv gnvbmix Kg cwil` m`m I Lvwjkcyi cwðg _vbv Avgxi nv dr Aveyj evkv ii mfvcwz Z I Lvwjkcyi c~e _vbv m µuvwi gv. mv nj ivbvi cwipvjbvq we kl AwZw_ wq jb evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq Kg cwil` m`m I Lyjbv gnvbmix Avgxi gvijvbv Aveyj Kvjvg AvRv`, K `ªxq grwj m k~ivi m`m I gnvbmix bv q e Avgxi gv vi kwdkzj Avjg, K `ªxq grwj m k~iv m`m I gnvbmix m µuvwi Aa vck gvndzryi ingvb m µuvwi Rbv ij Av iv e jb, evsjv ` k 90 fvm gvbyl gymjgvb A_P GB mgvr K Zvi AvwK`v wek v mi RvqMv _ K mwi q `qvi Rb mxgvnxb lohš Pj Q GKRb gymjgv bi cvwievwik Rxeb, mgv Ri mv _ Zvi e envi, gvby li Kj v Yi Rb m wk f~wgkv ivl e ev gnvb m wókz v AvjøvncvK gymwjg wn m e Zv K h `vwqz w` q Qb mewkqy fywj q ivlvi Rb Mfxi lohš we` gvb Avgiv Avjøvn Zvqvjvi Mvjvgx Kivi Rb wb ew`z G Rb KziAv bi weav bi Av jv K wb R K ˆZwi K i `k, mgvr I RvwZ MV b cö Póv Pvwj q hv ev hviv me mgq Avgv `i we ivwazv Ki Qb, Avgiv Zv `i K Avgv `i eüy, fvb- ev bi g Zv g b Kwi Zv `i n`vqv Zi Rb Avgiv gnvb i ei Kv Q `vqv Ae vnz ivl ev Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi Lyjbv gnvbmix knx` `i K_v iy Kwi q w` q e jb, h mkj fvb `i `viqvz c q G knx`x Kv djvq kixk n qwqjvg AvR Zv `i ga _ K A b KB Avgv `i gv S bb Lyjbv gnvbmixi knx`iv Zv `i ey Ki ZvRv i³ w` q G gnvbmix K De i K i i L M Qb Avjøvn myenvbvû Zvqvjv Zv `i K Rvbœv Zi m e v P vb `vb Kiæb Bmjvgx ivóªmvb Ki Z n j bz Z I Kg xevwnbx M o Zyj Z n e - Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvwi Rbv ij mv ek msm` m`m Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi e j Qb, evsjv ` ki AwbwðZ ivr bwzk cwiw wz Z Rvgvqv Z Bmjvgx Av`k wfwëk ivrbxwzi m~pbv K i GK mgq ÔBmjvgx ivrbxwz KÕ nvivg g b Kiv n Zv Rvgvqv Z Bmjvgxi ivr bwzk ZrciZvq ` ki Av jg- Ijvgv, Bmjvgx e w³em Bmjv gi ivrbxwzi iæz Dcjwä K ib Bmjvgx Av` k i wfwë Z `k, mgvr I ivóª MVb Ki Z n j Av`wk K gvbm úbœ bz Z I Kg x evwnbx M o Zyj Z nq GRb Rvgvqv Z Bmjvgxi i q Q wekvj mvwnz fvûvi Rvgvqv Z Bmjvgxi f~wgkvq Bmjvgx ivrbxwzi wekvk N U MVbg~jK, wbqgzvwš K ivr bwzk f~wgkvi gva g gvby li ` wó AvKl Y Ki Z m g nq Rvgvqv Z Bmjvgx Bmjvg K Rxebe e v wn m e cöwzôvi Av `vj b Rvgvqv Z Bmjvgxi f~wgkv `kevmxi g b Avkvi mâvi K i j ev Íevq b Rvgvqv Z Bmjvgx Av`k evb I `k cöwgk bz Z ˆZwi Ki Q wzwb e jb, Bmjv gi Ab Zg ˆewkó n jv Aci fvb K cövavb `Iqv h mgv R cvi úwik Rxe b Aci K cövavb `Iqv nq, m mgv Ri cwi ek wewnœz n Z cv i bv Bmjvgx Av `vj bi Ab Zg ˆewkó n jv wb R `i g a åvz Z I AvšÍwiKZvc~Y m úk ervq ivlv wzwb e jb, Bmjvgx Av `vj bi GKRb Kg x wn m e Avgv `i K_vi mv _ Kv Ri wgj _vk Z n e hviv K_v Abyhvqx KvR K i bv, Avjøvn Zv `i K cq ` K ib bv mgv RI Zv K N Yvi Pv L `Lv 14

15 nq wzwb e jb, AwaKvi ewâz gvby li wbku Avjøvni `qv Bbmvd cöwzôvi msmöv g bz Z i `vwqz cvj bi Rb B Rvgvqv Z Bmjvgxi m wó Rvgvqv Z Bmjvgxi GKRb iækb ev Kg x wn m e Ávb AR bi wekí bvb 02 Ryb 2021 eyaevi mkv j fvp yqvj Ryg Gi gva g hy³ n q Lyjbv gnvbmix Rvgvqv Zi m`i DËi, `w Y I jeypiv _vbvi Kg x m j b cöavb AwZw_i e³ e G me K_v e jb Lyjbv m`i `w Y _vbv Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi gvijvbv kl gv. AwjDjøvn Gi mfvcwz Z I m`i DËi _vbv Avgxi gv. nvwdryi ingv bi cwipvjbvq we kl AwZw_ wq jb evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq Kg cwil` m`m I gnvbmix Avgxi gvijvbv Aveyj Kvjvg AvRv`, K `ªxq grwj m k~ivi m`m I gnvbmix bv q e Avgxi gv vi kwdkzj Avjg, K `ªxq grwj m ïivi m`m I gnvbmix m µuvwi Aa vck gvndzryi ingvb, mnkvix m µuvwi GW fv KU gynv ` kvn Avjg I GW fv KU kl Rvnv½xi ûmvbb njvj mgvcbx e³e iv Lb jeypiv _vbv Avgxi gvjøv bvwmi DÏxb m µuvwi Rbv ij Av iv e jb, Bmjvgx Av `vjb K hviv `ywbqvi Rxe bi cöavb Kg m~px wn m e MÖnY K i Qb Zv `i Rb G c _i Avmj cv _q n jv Avjøvni Zvqvjv mv _ Nwbó m úk G c_uv Ggb AwbwðZ h, h Kvb mgq webv wepv i R j AvU K _vk Z n Z cv i wkš Cgvb`v ii `yõwu eo Y n jv wec ` mei Z_v ˆah aviy Kiv, Avb ` I Lywki mgq Avjøvn Zvqvjvi kvki I K ZÁZv cökvk Kiv wzwb e jb, mkj gvby li g a Bmjvg Abymvix G GK Abb ˆewkó Øxb Bmjv gi Dci Pj Z M j Ges G c _ gvbyl K Avnevb Ki Z M j evwz ji c _ K Ryjyg, wbh vzb n e GUv mkj hy MB G m Q AvRI ch ší Zv Ae vnz Av Q G mkj Ryjyg wbh vz bi gy L ˆah aviy Kiv n jv Cgv bi `vwe cywjk K `jxq Kg xi g Zv e envi Kivq AvBb-k Ljv G Kev ib f O c o Q - wgqv Mvjvg ciiqvi MZ 13 Ryb Kzwóqv cšimfvi Kv gm gv o cywj ki jx Z bvix I wkïmn wzbrb wbnz niqvi NUbvi wb `v Rvwb q evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvwi Rbv ij I mv ek Ggwc Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi e jb, MZ 13 Ryb Kzwóqv cšimfvi Kv gm gv o cywj ki GKRb GGmAvB qi jx Z bvix I wkïmn wzbrb wbnz n q Qb GgbwK wkïwu Rxeb euvpv bvi Rb gmwr ` Xy KI NvZ Ki jx _ K invb cvqwb AvBb-k Ljv i vkvix evwnbxi `vwqz n jv gvby li Rvbgv ji wbivcëv wbwðz Kiv KD hw` Kv bv Aciva K i _v K Zvn j Zv K AvB bi AvIZvq G b kvw Íi weavb Kiv cywj ki ˆbwZK `vwqz KvD K webv wepv i nz v Kivi jvb mý Zv `i `qv nqwb Gfv e cökvk w`ev jv K wzbrb K jx K i nz v Kivi NUbv `kevmx K nzevk K i Q Gi wb `v Rvbv bvi fvlv Avgv `i Rvbv bb 14 Ryb 2021 mvgevi `qv wee wz Z wzwb e jb, Avgiv Mfxi D Ø Mi mv _ j KiwQ, m cöwz ` k AvBb-k Ljvi e vck AebwZ N U Q ` ki wewfbœ RvqMvq Anin g, Lyb, nz v I al Yi g Zv RNb NUbv NU Q webv wepv i gvbyl K nz v Kiv n Q b vq wepvi bv cviqvq gvby li gv S AvBb nv Z Zy j bqvi cöeyzv e w c q Q cywjk K `jxq Kg xi g Zv e envi Kivq ` ki AvBb-k Ljv G Kev ib f O c o Q Gfv e KL bv GKwU `k Pj Z cv i bv Kzwóqvq bvix-wkïmn wzb Rb wbnz niqvi NUbvq RwoZ cywjk m` m i kvw Í wbwðz Kivi Rb wzwb mswkøó gn ji cöwz Avnevb Rvbvb Ges mb mv _ `ke vcx mkj cökvi g, Lyb, nz v, al Y I wbh vz bi weiæ MYcÖwZ iva M o Zvjvi Rb wzwb m PZb `kevmxi cöwz AvnŸvb Rvbvb 15

16 fqven AwMœKv Ð wzmö Í GjvKv cwi`k b ivravbx Z AwMœ`yN Ubv GLb wbz ˆbwgwËK e vcvi n q `uvwo q Q - gynv ` mwjg DwÏb ivravbxi gnvlvjxi mvzzjv ew Í Z fqven AwMœKv Û K qk kõ Ni cy ivcywi f xf~z n q Q d j NUbv j `Lv w` q Q gvbwek wech q GgZve vq wzmö Í I Avkªqnxb gvbyl `i cöwz mg e`bv Rvbv Z 07 Ryb 2021 mvgevi `ycy i NUbv j cwi`k b K i Qb evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq wbe vnx cwil` m`m I XvKv gnvbmix DË ii Avgxi gynv ` mwjg DwÏb wzwb cy iv ew Í GjvKv Ny i Ny i ` Lb Ges wzmö Í `i mv _ GKv ší K_v e jb wzwb wzmö Í `i cöwz Mfxi mg e`bv Rvbvb Ges Rvgvqv Zi c _ K h_vmva mn hvwmzvi Avk vmi `qv nq gnvbmix Avgxi AwMœ`yM Z `i wec ` ˆah avi Yi civgk `b Ges m ve wz KvwU q IVvi Rb gnvb Avjøvn Zvqvjvi ingz Kvgbv K ib Dcw Z RbZvi D Ï k mwjg DwÏb e jb, RvgvqvZ GKwU MYgyLx, Av`k ev`x I Kj vykvgx ivr bwzk msmvb cöwzôvjmœ _ KB Avgiv AvZ -gvbezv I wecbœ gvby li Kj v Y mva gz KvR K i hvw Q `k-rvwzi µvwšíkv j Ges mvaviy gvby li h Kvb mgm vq RvgvqvZ memgqb BwZevPK f~wgkv cvjb K i Q gvbezvi Kj v Y Avgv `i GB BwZevPK ZrciZv AvMvgx ZI Ae vnz _vk e-bbkv Avjøvn gnvbmix Avgxi e jb, RvgvqvZ Kvb MZvbyMwZK ivr bwzk `j bq RvgvqvZ mvaviy gvby li AvZ Kg ms vb m wó, ekviz `yixkiy, wkï I gvz ^v, wk v Dbœqb, RbM Yi g a g~j ev ai m wó I PP vq DØy KiY mn gvby li RvMwZK I Ava vwz K Dbœq b wbijmfv e KvR K i hv Q GKB mv _ Avgiv mg RvwZ MVb I b vq-bbmv di mgvr cöwzôvi Rb `xn msmövg Pvwj q hvw Q wzwb `k K Kj vy iv óª cwiyz Ki Z mkj K HK e cöqvm Pvjv bvi Avnevb Rvbvb wzwb e jb, h Kvb `yn Ubv Avjøvni c _ K cix v ZvB mkj wec`-avc` ˆa h i mv _ gvkv ejv Kiv cö Z Ki Cgvbx `vwqz Avi wec`mö gvby li mvnv h GwM q Avkv Avcbvi- Avgvi mk jib KZ e wzwb wec`mö gvby li Kj v Y KvR Ki Z mgv Ri weëevb gvbylmn mswkøó _vbvi mkj Í ii Rbkw³i cöwz Avnevb Rvbvb gnvbmix Avgxi e jb, ivravbx Z AwMœ`yN Ubv GLb wbz bwgwëk e vcvi n q `uvwo q Q GB ew Í Z 2012, 2015, 2016 I 2020 mv ji 24 b e ^i fqven AwMœKv Ði NUbvq MwVZ Z`šÍ KwgwU NUbvi KviY D`NvU b gv UB mnvqk nqwb ZvB Gevi MwVZ Z`šÍ KwgwU hv Z AZx Zi e Ë AvU K bv hvq mw` K we kl iæz w` Z n e mikvi K wzwb ivravbx Z AwMœ`yN Ubv iv a mikvi K AvaywbK cöhyw³i e envimn Kvh Ki e e v MÖn Yi Avnevb Rvbvb G mgq gnvbmix Avgx ii mv _ Dcw Z wq jb K `ªxq grwj m k~iv m`m I XvKv gnvbmix DË ii mnkvix m µuvwi Wv. dliæïxb gvwbk, XvKv gnvbmix DË ii Kg cwil` m`m BqvwQb AvivdvZ, ebvbx _vbv Avgxi wgrvbyi ingvb Lvb, _vbv m µuvwi Avãyi ivdx I RvgvqvZ bzv Av bvqvi Gjvnx cögyl 16

17 RvZxq ev RU : GK br i ev RU RvZxq msm ` 3 Ryb we Kj 3Uvq A_ eq i ev RU Dc vcb K i Qb A_ gš x Av n g gȳ Ídv Kvgvj cö ÍvweZ ev R Ui AvKvi Qq jvl wzb nvrvi 681 KvwU UvKv bzzb A_ eq ii ev RU wemz A_ eq ii Zzjbvq 35 nvrvi 68 KvwU UvKv ewk Gevi ivr ^ Av`v qi jÿ gvîv aiv n q Q 3 jvl 89 nvrvi KvwU UvKv, hv wemz A_ eq ii P q 11 nvrvi KvwU UvKv ewk gvu Av qi g a RvZxq ivr ^ evw K (GbweAvi ) 3 GK br i ev RU jvl 30 nvrvi KvwU UvKvi jÿ gvîv `qv n Q GQvov ivr ^ evw ewnf~ Z Ki _ K Avm e 16 nvrvi KvwU UvKv e `wkk Abỳ vb cviqvi cwigvy aiv n q Q 3 nvrvi 490 KvwU UvKv ewl K Dbœqb Kg m~wp Z (GwWwc) aiv n q Q 2 jvl 25 nvrvi 324 KvwU UvKv Gev ii cö ÍvweZ ev RU gvu wrwwwci 17 `kwgk 47 kzvsk Qq jvl KvwU UvKvi bzyb gvbjdjk úk Kiv ev R U NvUwZi w`k _ KI bzyb gvbjdjk vcb K i Q m RvZxq ev RU NvlYv Kiv nq 3 Ryb-2021 m msm ` ev RU cvk n e 30 Ryb 2021 m ev RU Kvh Ki n e 1 RyjvB 2021 _ K m Gev ii ev RU 50Zg (GKwU AšÍe Z xkvjxb ev RUmn 51Zg) m ev RU ck K i Qb A_ gš x Av n g gȳ Ídv Kvgvj (A_ gš x wn m e Zvi Z Zxq ev RU Ges AvIqvgx jxm mikv ii 21Zg ev RU) m ev R Ui øvmvbñ ÒRxeb RxweKvq cövavb w` q mỳ p AvMvgxi evsjv `kó m ev R Ui AvKvi : 6 jvl 3 nvrvi 681 KvwU UvKv m ivr ^ Avq cöv jb : 3 jvl 89 nvrvi KvwU UvKv m GbweAv ii j gvîv : 3 jvl 30 nvrvi KvwU UvKv m KiQvo cövwß : 43 nvrvi KvwU UvKv m ev RU NvUwZ : 2 jvl 14 nvrvi 681 KvwU UvKv m ˆe `wkk Abỳ vb : 3 nvrvi 490 KvwU UvKv m GwWwc Z eivï : 2 jvl 25 nvrvi 324 KvwU UvKv m cöe w i j gvîv : 7 `kwgk 2 kzvsk m g~j ùxwzi j gvîv : 5 `kwgk 3 kzvsk m Af šíixy Drm : 1 jvl 13 nvrvi 452 KvwU UvKv m e vsk e e v _ K : 76 nvrvi 452 KvwU UvKv m mâqcî I Ab vb e vsk-ewnf ~Z LvZ _ K : 37 nvrvi 1 KvwU UvKv m e `wkk Drm : 1 jvl 1 nvrvi 228 KvwU UvKv m Kigy³ evwl K Avqmxgv : 3 jvl UvKv m cöwzeüx e w³i Kigy³ Avqmxgv : 4 jvl 50 nvrvi UvKv m bvix/z Zxq wj½/ 65 DaŸ e w³ `i Kigy³ Avqmxgv : 3 jvl 50 nvrvi UvKv m gyw³ hv v `i Kigy³ Avqmxgv : 4 jvl 75 nvrvi UvKv m ÿz`ª I gvsvwi D ` vm Gi Ki Ae vnwzi mxgv : evwl K 36 jvl UvKv m wk v Lv Z eivï : eivï 71 nvrvi 951 KvwU UvKv (Gi g a gva wgk I D P wk v wefv M 36 nvrvi 486 KvwU UvKv Ges cöv_wgk I MYwk v gš Yvj q 26 nvrvi 311 KvwU UvKv) m K ivbv gvkvwejvq eivï : 10 nvrvi KvwU UvKv m me P q ewk eivï cwienb I hvmv hvm Lv Z : 61,721 KvwU UvKv 17

18 gzvmxb `i fvm cwiez bi ev RU -wgr v dliæj Bmjvg AvjgMxi ev R U mvaviy gvby li Dbœq bi Kv bv ÔRvqMv bbõ e j `vwe K i Qb wegbwc gnvmwpe wgr v dliæj Bmjvg AvjgMxi 03 Ryb 2021 e n úwzevi RvZxq msm ` A_ eq ii ev RU Dc vc bi Av M GK fvp yqvj Av jvpbvmfvq wzwb GB Awf hvm K ib wgr v dliæj e jb, GB ev RU wb q cî-cwîkvq Avgiv huv `Ljvg, mlv b cwi vifv e `L Z cviwq mvaviy gvby li A_ bwzk Kv bv Dbœq bi Kv bv RvqMv bb AvR K mikv ii h eo eo K_v, Dbœqb Kvb Dbœqb, Kv `i Dbœqb? GB Dbœqb ïay Zv `i hviv G `k K kvmb Ki Q, Zv `i c KU evsvb n Q Avi mvaviy gvbyl G Kev i Mixe _ K Mixe n Q cö ÍvweZ ev R U mvaviy gvby li A_ bwzk Dbœq bi RvqMv bb, mikv ii g``cyó `i ^v_ B ev R U vb c q Q e j gšíe K ib wegbwci vqx KwgwUi m`m I mv ek gš x Avwgi Lmiæ gvngỳ PŠayix Zvr wyk cöwzwµqvq Avwgi Lmiæ gvngỳ PŠayix G K_v e jb wegbwci vqx KwgwUi m`m e jb, `wi`ª nz`wi`ª, wb œ ga weë, ỳ ª Ges KzwUi wk í mshy³ ` ki cövq 5 KvwU gvby li wel q Kv bv bzyb welq bvb ^v LvZ K MwZkxj Ki Z AšÍZ cuvp kzvsk wrwwwc `Iqv DwPZ wqj, mwu bvb e j wzwb D jøl K ib GB ev RU K MZvbyMwZK GKwU wbqgzvwš K e j gšíe K ib mv ek gš x Avwgi Lmiæ e jb, ev Íevqb wb q mskq Av Q mviv we k wb œwe Ëi gvbyl `i euvpv Z ev RU nq, evsjv ` k mwu nq bv gzvmxb `i fv M i cwiez b NU e wkš ` ki gvby li Kvb cwiez b NU e bv ^RbcÖxwZ, ^Rb Zvl Yi A_ bxwz AbymiY K i GB ev RU n q Q cö ÍvweZ ev R Ui mgv jvpbv K i Zvr wyk cöwzwµqvq wegbwci vqx KwgwUi m`m I mv ek cwikíbv gš x W. Avãyj gcb Lvb e jb, gvu ev R Ui 35 `kwgk 56 kzvsk, A_ vr GK-Z Zxqvs ki ewkb n jv NvUwZ; hv ˆe `wkk A_ev Af šíixy mvm _ KB F Yi gva g c~iy Ki Z n e AZx Z mikv i _vkvkv j wegbwc `k K evievi ˆe `wkk FYwbf izv _ K ei K i Avbvi Póv K i Q `vwe K i `jwui vqx KwgwUi GB m`m e jb, AvIqvgx jxm Zv `i wek Lj gmv cökí I gmv `yb xwzi Kvi Y ` ki A_ bxwz K evievi we `k wbf i K i ` ki cöwzwu wkïi gv_vq R b i Av MB nvrvi nvrvi UvKvi F Yi evsv Pvwc q w` Q Gev ii ev RU ZviB Pig ewntcökvk ev RU wb q Rvgvqv Zi cöwzwµqv D PvKv ÿx FY wbf i ev RU : wgqv Mvjvg ciiqvi cö ÍvweZ ev RU Ges cöe w i nvi ev ÍeZv weewr Z I Kíbv wbf i 3 Ryb A_ gš x RvZxq msm ` A_ eq ii Rb 6 j 3 nvrvi 681 KvwU UvKvi h D PvKv ÿx FY wbf i ev RU ck K i Qb m m ú K cöwzwµqv e ³ K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi m µuvix Rbv ij I mv ek Ggwc Aa vck wgqv Mvjvg ciiqvi 3 Ryb 2021 cö`ë GK wee wz Z e jb: ÒA_ gš x Rbve Av.n.g gv Ídv Kvgvj RvZxq msm ` 6 j 3 nvrvi 681 KvwU UvKvi FY wbf i NvUwZ ev RU ck K i Qb ev R Ui wk ivbvg Kiv n q Q ÔRxeb-RxweKvq cövavb w` q mỳ p AvMvgxi c _ evsjv `kõ ejv n q Q GwU n e Rxeb I RxweKvi ev RU Ges me vwak iæz cv e ^v myi v, Kg ms vb m wó I mvgvwrk wbivcëv m úömviy A_ gš xi G PgKcà Kv R e³ e i mv _ ev ÍeZvi Kv bv wgj bb ev R U cöw i nvi aiv n q Q 7 `kwgk 2 kzvsk, Avi ev RU NvUwZ n Q wrwwwci 6.2 kzvsk g~j ùxwz aiv n q Q 5.3 kzvsk cö ÍvweZ ev RU Ges cöe w i nvi ev ÍeZv weewr Z I Kíbv wbf i ev R U Avq I e qi g a wekvj e eavb i q Q PjwZ ev R Ui AwaKvskB mikvi ev Íevqb Ki Z cv iwb cö ÍvweZ ev R U gvu GwWwc aiv n q Q 2 j 25 nvrvi 324 KvwU UvKv, ivr ^ Lv Z Avq aiv n q Q 3 j 89 nvrvi KvwU UvKv MZ A_ eq i RvZxq ivr ^ ev W i `vwqz wqj 3 jvl 30 nvrvi KvwU 18

19 UvKv ivr ^ msmö ni GwU AR b m e bq R b c i j gvîv Kwg q 3 jvl 1 nvrvi KvwU UvKv Kiv nq wkš MZ 10 gv m (RyjvB-GwcÖj) ivr ^ msmön n q Q gvî 1 jvl 97 nvrvi 583 KvwU UvKv ms kvwaz j gvîv _ KI msmön 1 jvl 3 nvrvi 417 KvwU Kg, hv Av`vq Kivi K_v g I Ryb G `yb gv m hv KL bv m e bq ev R U ˆe `wkk FY aiv n q Q 98 nvrvi KvwU UvKv hv MZ eq ii Zzjbvq A bk ewk e vsk FY aiv n q Q 76 nvrvi 452 KvwU UvKv NvUwZ aiv n q Q 2 j 14 nvrvi 681 KvwU UvKv ev R Ui GK Z Zxqvs kii ewk FY wbf i GB F Yi mỳ cwi kva Ki ZB mikv ii bvwfk vm D V hv e G ev R Ui gva g mikv ii e vsk wbf izv c~ e i b vq Av iv e w cv e A_ bwzk g `vi Kvi Y MZ eqi e vswks LvZ _ K mikvi h cwigvy FY bqvi K_v wqj Zv wb Z cv iwb K ivbv cwiw wzi Kvi Y ` ki e vswks Lv Z A_ bwzk g `v weivr Ki Q G eqi ev R U e vsk _ K 76 nvrvi 452 KvwU UvKv FY bqvi cö Íve Kiv n q Q Gi gva g e vswks LvZ K Av iv msk Ui w` K V j `qv n e mikv ii cö ÍvweZ G ev R U ` ki Avw_ K k Ljv Av iv f O covi m vebv i q Q wrwwwc cöe w i j gvîv wba viy Kiv n q Q 7.2 kzvsk MZ eqi wrwwwe cöe w i j gvîv aiv n qwqj 8.2 muv AR b Kiv m e bv niqvq wrwwwc cöe w i nvi ms kvab K i Zv 5.3 kzvsk wba viy Kiv nq A_ gš x cöe w wb q Avkvi evyx kvbv ji Zv ev ÍeZvi mv _ mvgäm c~y bq K ivbv fvbiv m msµwgz MvUv `k cöwzw`bb AvµvšÍ I g Zz eiy Ki Q gvbyl K ivbvq AvµvšÍ ivmxiv G nvmcvzvj _ K m nvmcvzvj Ny i kl ch ší webv wpwkrmvq g Zz ei Yi NUbvI NU Q wpwkrmv e e vi G fozi cwiw wz Z ^v Lv Z eivï `qv n q Q 32 nvrvi 731 KwU UvKv- hv ev R Ui 7.4 kzvsk ` ki wpwkrmv e e v ez gv b AZ ší bvryk Ae vq i q Q nvmcvzvj jv Z ch vß wpwkrmv mvgmöx bb gvbyl wpwkrmv _ K ewâz n Q ^v Lv Z cö ÍvweZ eivï gv UB h _ó bq Avgiv g b Kwi Pjgvb cwiw wz Z ^v Lv Z eivï ev R Ui 10 kzvsk niqv `ikvi PjwZ A_ eq i ^v Lv Z eivï i q Q 29 nvrvi 247 KvwU UvKv- hvi 26 kzvsk gvî ^v Lv Z e q n q Q ZvB ïaygvî ev R U eivï w` jb n e bv Zv ev Íevq b mikv ii c _ K Kvh Ki D ` vm MÖnY Ki Z n e K ivbv cwiw wzi Ahynv Z `xn 14 gvm hvez wk v cöwzôvb jv eü i q Q yj, K jr, gv`övmv I wek we` vjq eü _vkvq kx v_ xmy Áv bi Av jv I wk v AR bi gšwjk AwaKvi _ K ewâz n Q µ gb `k gavnxbzvi w` K AMÖmi n Q wek we` vjq jv Z M elyvg~jk Kvh µg bb ej jb P j cö ÍvweZ ev R U G e vcv i Kv bv w`k wb ` kbv bb A_ gš xi emikvwi K jr I wek we` vj qi Dci 15 kzvsk Kiv iv ci cö Íve wk ve e v K Av iv aÿs mi w` K wb q hv e `vwi`ª `~ixkiy, Kg ms vb m wó Ges mvgvwrk wbivcëv ejq M o Zvjvi Rb cö ÍvweZ ev RU e³ Zvq iæz w` ji G Î h eivï ivlv n q Q Zv ev Íevq bi Kv bv mywbw` ó cö Ívebv ev iƒc ilv Zy j aiv nqwb ev R U cövwšík Rb Mvôx mn mk ji Rb Lv` mieivn wbwðz Kivi MZvbyMwZK e³e Qvov bzyb Kv bv e e vi K_v ejv nqwb K wllv Z eivï ivlv n q Q 31 nvrvi 911 KvwU UvKv K wl evsjv ` ki A_ bxwzi cöavb PvwjKv kw³ K lkiv eiveib Zv `i Drcvw`Z c Y i b vh g~j cvqbv cö ÍvweZ ev R U Drcv` bi DcKi Yi g~j n«v mi Kv bv K_v ejv nqwb ivmvqwyk mv ii g~j Kgv bv, K lk `i Drcvw`Z c Y i b vh g~j wbwðz mn K wllvz K h_vh_ iæ Z i mv _ we epbv Kiv nqwb evsjv ` k wkí LvZ A_ bxwz Z iæz c~y f~wgkv cvjb Ki Q ˆe `wkk gỳ Övi mvköq Ki Q ỳ Ö, gvsvwi I KywUi wk í cövq AvovB KvwU gvbyl m ú ³ G LvZ K cö ÍvweZ ev R U h_vh_ iæz `Iqv nqwb PjwZ A_ eq i K ivbvi K_v wpšív K i 10 nvrvi KvwU UvKvi GKwU we kl Znwej ivlv n qwqj AvMvgx A_ eq ii 10 nvrvi KvwU UvKvi K ivbv Znwej _vk Q GB Znwe ji UvKv Kv_vq wkfv e LiP Kiv n e m e vcv i evr U úó K i wkqy ejv nqwb K ivbv dv Ûi UvKv wb q h NUbv N U Q Zv AZ ší `ytlrbk GgbwK GB Lv Zi A_ AvZ mv Zi Kvi Y A bk K R ji h Z n q Q GQvov K ivbvi wukv msmön I weziy wb q ` k h msku ˆZwi n q Q Zv RvwZ wn m e Avgv `i Rb AZ ší j¾vrbk Avgiv g b Kwi K ivbvi wukv msmön I wezi Y Av iv ^ QZv I Revew`wnZv wbwðz Kiv `ikvi K ivbv fvbiv mi Kvi Y wecyj msl K cöevmx evsjv `kx Kg nxb n q ` k cöz vez b K i Q G msl v w`b w`b e ob Pj Q Zv `i g a A b KB ` k wd i G m AZ ší gvb ezi Rxebhvcb Ki Q iwgu vý hv v wn m e cwiwpz GmKj gvby li cybe vm bi Rb ev R U Kv bv w`k wb ` kbv bb `y h vm e e vcbvq h eivï ivlv n q Q Zv ch vß bq ev RU e³ Zvq ` k wewfbœ mgq cövk wzk `y h v M ` ki `w Y I `w Y-cwðgv ji wzmö Í gvby li e vcv i wkqy ejv nqwb cöwz eqi N~wY So, R jv Q vm Ges wewfbœ cövk wzk `y h v M DcK~jxq GjvKvi euva f O K wlrwg, gv Qi Ni f m hviqv Ges iv Ív-NvU-eÖxR-KvjfvU - eoxeuva wbg vy I wzmö Í gvby li cybe vm b Kv bv eiv Ïi K_v ev R U ejv nqwb Kigy³ Av qi mxgv c~ e i b vq 3 j UvKv ivlv n q Q cövq mkj Lv ZB Avq I e qi AsK evov bv n ji, Kigy³ Av qi mxgv evov bv nqwb Avgiv g b Kwi K ivbv fvbiv mi GB wech qki cwiw wz Z Kigy³ Av qi mxgv AšÍZ: 4 j UvKv niqv DwPZ evsjv `k GKwU gymwjg `k A_P Avgiv j KiwQ hvkv Zi UvKvi Dci Ki Av`vq Kiv nq Avgiv hvkv Zi UvKv Kigy³ Kiv cö qvrb e j g b Kwi evsjv ` ki A_ bwzk Dbœq b köwgk `i f~wgkv Ab ^xkvh köwgk `i ^v myi vi Rb ev R U Kv bv eiv Ïi K_v ejv nqwb köwgk `i ^v, Avevmb I ^v exgvi wel q ev R U e e v _vkv `ikvi e j Avgiv g b Zwi m e vcwi K ivbv fvbiv m wech Í A_ bxwz cybiæ v ii Rb Kvh Ki mykvmb, ^ QZv wbwðzkiy Ges mkj Í i Revew`wnZv wbwðz Kiv cö qvrb Ó 19

20 GUv `ye j AbywgZ ev RU A_ bxwz cybiæ vi ev RU nqwb : wmwcww AvMvgx A_ eq ii cö ÍvweZ ev R U gvu `kr Drcv` bi (wrwwwc) cöe w 7 `kwgk 20 kzvsk aiv ev Í evwpz nqwb e j AwfgZ w` q Q emikvwi M elyv cöwzôvb m Uvi di cwjwm WvqjM (wmwcww) mbm ½ K ivbvfvbivm gvkvwejv Ges gnvgvwi _ K wd i A_ bxwz cybiæ vi Kivi Rb h ev RU cö qvrb wqj, ZvI cö ÍvweZ ev R U bb e j g b Ki Q G M elyv cöwzôvbwu 3 Ryb A_ gš x Av n g gȳ Ídv Kvgvj RvZxq msm ` A_ eq ii cö ÍvweZ ev RU Dc vc bi ci fvp yqvwj Av qvwrz wmwcwwi Zvr wyk cöwzwµqvq Gme AwfgZ Zy j a ib cöwzôvbwui wbe vnx cwipvjk dvnwg`v LvZyb wzwb e jb, wrwwwci cöe w 7 `kwgk 20 kzvs ki K_v ejv n q Q GLv b ejv n Q A_ eq ii cöe w i `Lv bv n q Q 6 `kwgk 10 kzvsk GUv Avgiv ejwq- A_ bxwzi Ab vb hme m~pk `Lv hv Q, mb m~p Ki cöw Z GUv GKUy ewk GUv ev Íevq bi m vebv Lye Kg muv h nzy AviI Kg n e, mb jv eâgvk _ K GB h 7 kzvs ki Ic i cöe w n e, GUv Avm j ev Í evwpz bv Ges c~iy n e bv dvnwg`v LvZyb e jb, Gi cöw Z mvgwók h KvVv gv A_ vr GLv b ivr ^ Avq, e q Ges wewb qvm BZ vw`i h KvVv gv `qv n q Q, Zv ev Íem Z nqwb e j Avgiv g b KiwQ ivr ^ KvVv gv Z eo ai bi Zgb cwiez b bb cö ÍvweZ ev R U ivr ^ Av qi j gvîv 30 kzvsk evov Z n e GUvI A bkuv ewk wzwb e jb, K ivbv gvkvwejv Ges K ivbv _ K wd i A_ bxwz cybiæ vi Kivi Rb h ev RU cö qvrb wqj, muv Avgiv j Kwiwb mvgwmökfv e Avgv `i Kv Q g b n q Q- K ivbvkvjxb G ev RU `ye j AbywgZ Ges ev Íevq bi mxgve Zv Avgv `i K P v j Äi g a dj e wmwcwwi wbe vnx cwipvjk AviI e jb, AvqK ii mxgv Ic ii w` K evov bv nqwb GKBfv e wb Pi w` Ki mxgv AcwiewZ Z ivlv n q Q Gi d j Ki b vh Zv cöwzwôz nqwb wb Pi w` K AvqK ii mxgv Avi GKUy evov j fvm e q evo Zv Zv wewb qv M mnvqzv Ki Z cvi Zv A_ vr cybiæ v i mnvqzv Ki Z cvi Zv wzwb e jb, mikvwi e qi ewa Z h eivï, GLv b `Lv hv Q cövq GK-Z Zxqvsk RbcÖkvm b eivï `qv n q Q cvewjk wbivcëvi ÎI GKUv ewa Z eivï `Lv hv Q LvZIqvwi wel qi g a mevi Av M Av m ^v LvZ ^v Lv Zi g~j welq GLb wukv`vb K ivbv KZw`b _vk e KD Rv b bv K ivbv _ K gyw³ bv c j A_ bxwz Z PvÂj wd i Avm e bv mrb wukv`vb Kg m~wp mevi Rb, hviv hvm mevb K wukv w` Z n e dvnwg`v e jb, wukv`v bi Rb ev R U 10 nvrvi KvwU UvKv ivlv n q Q, GUv ch vß bq ev R U ^v Lv Zi eivï MZ eq ii g ZvB ivlv n q Q A_ eq i ^v Lv Zi eivï wrwwwci `kgwk 83 kzvsk wqj G eq ii `kwgk 83 kzvsk i q Q wzwb e jb, mvgvwrk wbivcëvlv Z Avgiv `LwQ- mlv b mvgvb wkqy fvzv I eivï e o Q wkš mlv b Av Mi g ZvB mikvwi Kg Pvix `i cbkb i q Q GLv b cbkb h ZvUv e o Q, mvgvwrk wbivcëvi Avmj h Ask mlv b wbu Z ZvUv ev owb myzivs GLv b eivï AviI evov bvi cö qvrbxqzv i q Q wmwcwwi wbe vnx cwipvjk AviI e jb, ev RU A_ vq bi Î K qkwu KvVv gvmz cwiez b `Lv bv n q Q we `wk F Yi K_v ejv n q Q GUv fv jv n q Q ivr ^ Avni Yi Î hme bxwzgvjv Kiv n q Q, mlv b e w³ K j K i bq cöwzôvb K j K i Kiv n q Q GUvI BwZevPK GKBm ½ GmGgB K ^ímy ` FY `qv n e, GUv K Avgiv mg_ b KiwQ KvwfWKvjxb GB ev RU `ye j AbywgZ Ges ev Íevq bi mxgve Zv Avgv `i K P v j Äi gy L dj e wzwb e jb, " A_ eq ii ev RU K hw` Avgiv Kvwf Wi ev RU awi, GKw` K KvwfW K gvkvwejv Kiv, Ab w` K KvwfW _ K wd i A_ bxwz K cyiæ vi Kivi Rb h ev RUwU cö qvrb wqj, mwu cö ÍvweZ ev R U j Kwiwb wzwb e jb, GB ev RU wkš GK eq ii ev RU bq, GUv AvMvgx K qk eq i ^v LvZ Kgb n e, wk v LvZ Kgb n e, mvgwrk LvZ jv Kgb n e, Ges Ab vb Î mikvwi e vq KvVv gv Kgb n e, m jvi GKUv cwi vi w`kwb ` kbv _vkv DwPZ wqj Avgv `i Ab vb cwikíbv, hgb Aóg-cÂevwl Kx cwikíbvq h j gvîv jv Av Q muvi mv _ mvgäm i L GB ev RU cöyqb Kiv DwPZ wqj wzwb AviI e jb, mvgwmökfv e hw` Avgiv ewj, Avgv `i Kv Q g b n q Q h, GB ev RU Avm j `ye j AbywgZ Ges ev Íevq bi mxgve Zv Avgv `i P v j Äi gy L dj e 20

21 ev R U `yb xwz cöwz iv a mywbw` ó c_ ilv bb : wuavbwe cy iv AwaK Z f~lð cwipvjbv Kivi Rb cwikíbv Ki Z wdwjw Íwb bzv `i cöwz AvnŸvb Rvwb q Qb Biv bi Kz`m dv m i KgvÛvi weª MwWqvi Rbv ij BmgvBj Kvqvwb AwaK Z wdwjw Íwb f~lð Q o `qvi wpšív Ki Z BmivB ji cöwz AvnŸvb Rvwb q Qb wzwb 29 g 2021 Rbv ij Kvqvwb e jb, BmivBj K Aek B fve Z n e Zviv KLb AwaK Z f~l Ði wbqš Y Q o ` e hme Bûw`i BD ivc I Av gwikvq Nievwo Av Q, Avwg Zv `i civgk `e h, e q Av iv e o hviqvi Av MB Zviv hlvb _ K G m Qb mlv b wd i hviqvi wpšív K ib wzwb e jb, wdwjw Íb I AvšÍR vwzk cöwz iva hv v `i GLbKvi evz v n Q I 1948 mv ji Av Mi mxgvbv Ges MvRv DcZ Kv kvmb Kivi Rb wdwjw Íwb `i cö wz wb Z n e Gw` K BmivB ji h Kv bv nvgjvi Kov Reve `Iqv n e e j ûuwkqvi K i w` q Qb MvRv DcZ Kvi Ab Zg cöavb cöwz ivakvgx msmvb Bmjvgx wrnv` Av `vj bi bzv wrqv` AvjbvLvjv AvšÍR vwzk msev` wzwb e j Qb, Avgv `i GKRb bzv K nz v Kiv n ji Zj Avwe ei Ici cyv e wóel Y K i Avgiv Zvi Reve `e m cöwz wdwjw Íwb bzv `i nz vi e vcv i BmivBj ûgwk w` q Q, Gi Rev e Bmjvgx wrnv` bzv Ggb mzk evz v w` jb weww cöwzw`b KvivMv i Kvk x ii ivrbxwzk `i wbh vzb Kiv n q Q : RvwZmsN fvizkvwmz Kvk x i wb úlyg~jk e e v Ges gšwjk AwaKvi j N bi ch vqµwgk e vck e e vq D ØM cökvk K i Qb RvwZms Ni we kláiv we ivac~y IB A j AwaKvi j N bi Awf hv Mi wel q mvov `qvi Rb fviz mikv ii cöwz AvnŸvb Rvbv bv n q Q G wel q fviz mikv ii Kv Q gv P i k li w` K GKwU wpwv cvwv q Qb RvwZms Ni 5 Rb we klá G Z cöavb wzbwu Awf hvm Avbv n q Q Zv n jv- Kvk x ii `w YvÂjxq mvwcqvb Rjvi bvwmi Avng` Iqvwb K Rvic~e K gi Awf hvm, Kvk x ii DËivÂjxq mv cv ii Bidvb Avng` `vi K wepviewnf ~Z nz v Ges cyjiqvgvi fvizcwš bzv Iqvwn`yi ingvb K (cviv) LqvjLywk g Zv AvUK Kiv Z e IB 5 we kl Ái bvg cökvk Kiv nqwb wi cv U wpwv Z ejv n q Q, b f ^ i mš v mi Awf hv M fvi Zi RvZxq Z`šÍ ms v GbAvBG MÖdZvi K i cvivõ K w` b 10 _ K 12 N Uv wrávmvev `i mgq Zvi m ½ A kvfb AvPiY I wbh vzb Kivi Awf hvm i q Q wpwv Z Av iv ejv n q Q, Zv K k~b wwwmö mjwmqv mi wb Pi ZvcgvÎvq AÜKvi AvÛviMÖvD Û ivlv n qwqj G mg q Zvi Ny g e vnvz NUv bv n q Q jvw_, _vco `qv n q Q jvwv w` q cönvi Kiv n q Q bmœ Kiv n q Q cv Dc ii w` K w` q Sywj q ivlv n q Q cvivõ K mikv ii GKRb wpwkrmk wzbevi cix v K i Qb wzbevi cix v K i Qb GKRb gvbwmk ivm we klá Zv K wb`ªvnxbzv Ges wpšívq D Ø Mi weiæ Ilya 21

22 w` Z Aby iva Kiv n q Q D jøl, fviz I cvwk Ív bi g a wef³ Kvk xi `yb `kb Gi Askwe kl kvmb K i Z e Zviv `yõ `kb cy iv Kvk xi K wb R `i e j `vwe K i cvigvywek kw³ai G `ywu `kb Kvk xi K K `ª K i wzbwu hy K i Q 1990 Gi `k Ki ïiæ Z fvi Zi kvm bi weiæ fvizxq As k mk we `ªvn `Lv `q G wb q msn l GLb ch ší K qk nvrvi gvbyl wbnz n q Qb Zv `i ewki fvmb emvgwik we `ªvnxiv wb R `i Rb GKwU ^vaxb ivóª A_ev cöwz ekx cvwk Ív bi m ½ GKxf~Z niqvi `vwe Rvbvq GB A j fvizcwš ivrbxwzk `i GKwU ỳ ª MÖæc Av Q Zviv RvZxq I AvÂwjK wbe vp b AskMÖnY K i RvwZms Ni IB we klá `i wpwv Z ejv n q Q, wccjm W gv µwuk cvwu i (wcwwwc) GKRb ZiæY bzv cviv MZ eqi wzwb RvwZmsN wbivcëv cwil `i m`m `i m ½ fvp yqvj wgwus K ib IB ˆeV K wzwb fvizkvwmz Kvk x i gvbevwakvi j N bi wb `v Rvwb qwq jb RvwZms Ni wbivcëv cwil `i m`m `i Kv Q wzwb Kvk x i gymwjg `i cöwz h AvPiY Kiv n Q Zv Ges Px bi m ½ mxgvší wb q IB mgqkvi D ËRbvi K_v Zy j a iwq jb GiciB Zv K MÖdZvi Kiv nq wpwv Z ejv n q Q, IB wgwus qi ci cvivõ K GbAvBGi Kg KZ viv ûgwk w` qwq jb ejv n qwqj, wzwb Gme Abyôv b hvm w` q mgm v m wó Ki Qb G mgq IB Kg KZ viv Zv K GKwU AvjwU guvg w` qwq jb Zv Z ejv nq, hw` wzwb mikv ii weiæ K_v ejv eü bv K ib Zvn j Zvi weiæ e e v bqv n e Gi K qkw`b c ib cyjiqvgv _ K vbxq wbe vp b g bvbqbcî Rgv w` qwq jb cviv Zvic ib Zv K MÖdZvi Kiv nq mš v mi gvgjvq Zv K Rvwgb `qv n qwqj c i Avevi Zv K MÖdZvi Kiv nq Kvk x i wbe vwpz me kl gyl gš x wcwwwci cöavb gneyev gydwz wzwb e j Qb, MYZš Ges kvwší Z wek vm Ki Zb cviv Zvi g Zv MYZ š wek vm K ib Ggb e w³ K MÖdZvi Kiv AZ ší `ytlrbk e j g b K ib wzwb G _ K wk fveaviv evsv hvq? cökœ iv Lb gneyev gydwz cvivõi cwiev ii GKRb m`m e j Qb, wzwb Kvk xwi gvby li c K_v e j Qb e j Zv K kvw Í `qv nw Qj wzwb wb ` vl Ges R j `ye j n q co Qb we Rwc bzviv hlb Kvk xi hvb, Zviv Zv K Zv `i m ½ wg j h Z e jb wzwb muv K iwq jbi hvm w` qwq jb hye kªwyi m ½ GUvB Zvi Aciva 2018 mv j Kvk xi md ii mgq ZLbKvi ^ivóªgš x ivrbv_ wms ZiæY `i GKwU eo Abyôvb Av qvrb Kivi Rb cvivõi cöksmv K iwq jb wdwjw Íwb `i cy iv AwaK Z f~lð kvm bi cwikíbv bqvi AvnŸvb Biv bi cy iv AwaK Z f~lð cwipvjbv Kivi Rb cwikíbv Ki Z wdwjw Íwb bzv `i cöwz AvnŸvb Rvwb q Qb Biv bi Kz`m dv m i KgvÛvi weª MwWqvi Rbv ij BmgvBj Kvqvwb AwaK Z wdwjw Íwb f~lð Q o `qvi wpšív Ki Z BmivB ji cöwz AvnŸvb Rvwb q Qb wzwb 29 g 2021 Rbv ij Kvqvwb e jb, BmivBj K Aek B fve Z n e Zviv KLb AwaK Z f~l Ði wbqš Y Q o ` e hme Bûw`i BD ivc I Av gwikvq Nievwo Av Q, Avwg Zv `i civgk `e h, e q Av iv e o hviqvi Av MB Zviv hlvb _ K G m Qb mlv b wd i hviqvi wpšív K ib wzwb e jb, wdwjw Íb I AvšÍR vwzk cöwz iva hv v `i GLbKvi evz v n Q I 1948 mv ji Av Mi mxgvbv Ges MvRv DcZ Kv kvmb Kivi Rb wdwjw Íwb `i cö wz wb Z n e Gw` K BmivB ji h Kv bv nvgjvi Kov Reve `Iqv n e e j ûuwkqvi K i w` q Qb MvRv DcZ Kvi Ab Zg cöavb cöwz ivakvgx msmvb Bmjvgx wrnv` Av `vj bi bzv wrqv` Avj-bvLvjv wzwb e j Qb, Avgv `i GKRb bzv K nz v Kiv n ji Zj Avwe ei Ici cyv e wóel Y K i Avgiv Zvi Reve `e m cöwz wdwjw Íwb bzv `i nz vi e vcv i BmivBj ûgwk w` q Q, Gi Rev e Bmjvgx wrnv` bzv Ggb mzk evz v w` jb weww cöwzw`b 22

23 10 eq i hy³iv óª gmwr `i msl v e w 31 kzvsk hy³iv óª MZ 10 eq i gmwr `i msl v 31 kzvsk e o Q `kwui GK cöwz e` b ejv n q Q, 2020 mv j `yb nvrvi 769wU gmwr` wpwýz Kiv n q Q Av gwikvb g MÖvwqs A vû B fvwjs qi cökvwkz cöwz e` b ejv nq, 2010 mv j hy³iv óª `yb nvrvi 106wU gmwr` wpwýz Kiv n qwqj ez gv b hvi e w i nvi 31 kzvsk cöwz e` b ejv nq, hy³iv óª gymwjg Awfevmx I Zv `i Rb nv ii d j gymwjg Rb Mvôx evo Q hvi Kvi Y gmwr `i msl vi e o Q G Qvov MZ 10 eq i hy³iv óªi wkqy RvqMvq gmwr` wejywßi NUbvI N U Q 2010 mv j gmwr` wejywßi nvi wqj 20 kzvsk Ges 2020 mv j GB nvi `uvwo qwqj 6 kzvsk Z e ewki fvm wejywß N UwQj `kwui kni GjvKvq BmivBjx AvMÖvmb eü bv n j hy Awbevh : nvgvm Bmiv q ji AvMÖvmb eü bv n j bzyb K i hy i ûuwkqvwi w` q Q MvRvi kvmk Mvôx nvgvm hy weiwzi g a B `LjK Z cwðg Zxi, Avj-AvKmvmn ewk wkqy RvqMvq Bmiv qwj evwnbx wbqwgz AvMÖvmb Pvjv Q e j Awf hvm Zy j Qb nvgv mi Ab Zg gylcvî mvwg Avey Rynwi Zyi i ivóªxq evz vms v Avbv `vjy G RwÝ K `Iqv mv vrkv i wzwb Gme K_v Rvbvb MZ gv mb BmivBj-wdwjw Íb eo ai bi i³ qx msnv Z wjß n qwq jv 11 w` bi jovb q `yõc i AvoB kzvwak gvbyl cövy nvwi q Qb Dfqc i m wz Z hy weiwz Pj ji Zv KZw`b ejer _vk e G wb q Nvi mw `nvb wdwjw Íwbiv Avbv `vjy K `Iqv mv vrkv i nvgvm gylcvî mvwg Avey Rynwi e jb, wdwjw Íwb `i weiæ Bmiv qwj `Lj`vwiZ I AvMÖvmb eü bv n j h KvbI gyn~ Z bzyb K i hy i ïiæ n Z cv i hy³ivóªmn we k i 23

24 A bk ` ki Pv c eva n qb hy weiwz Z m Z nq Zj Avwee Z e GB weiwz KZw`b Ae vnz _vk e G wb q cöej Avk¼v nvgv mi wzdwbwmqvi ivravbx wzdwbm _ K nvgv mi gylcvî evz v ms vwu K e jb, ÔBmiv qj hy weiwzi Pyw³ K m œvb bv `wl q cöwzw`bb cwðg Zx ii kn i AvMÖvmb Pvjv Q Zviv Zv Avj-Kz`m kn ii wdwjw Íwb `i ev Pÿ Z K i `Iqvi cvqzviv Pvjv Q Gfv e Pj Z _vk j wdwjw Íwb `i ^v _ h KvbI gyû Z Avev iv hy ïiæ Ki Z eva n e nvgvm ' Bmiv qwj Mvjvi AvNv Z GL bv jðfð MvRv DcZ Kv ÎvY mn hvwmzvi A c vq eû gvbyl hv wq jv meb Pv Li mvg b ^cœ jv gvwu Z wg k M Q 11 w` bi hy nzvkv MvRvi Avjøvn PvB j AviI mylei Av Q AwaKvsk gvby li Pv L gy L GK AwbwðZ fwel r-gi mvg b `uvwo q wdwjw Íwbiv Avey Ryûwi D jøl K ib, Ôwgk ii ga Zvq MZ 21 g _ K h `ye j hy weiwz ïiæ n q Q Zvi cöwz m vb `wl q Avm Q wdwjw Í bi RbMY wkš GwU wu K _vkv wbf i Ki Q Zj Avwe ei DciB myzivs Bmiv q ji mn hvwmzv me P q iæz c~y Ab _vq msnvz Awbevh Õ MvRvi ^v gš Yvj qi Z_ g Z 11 w` bi Bmiv qwj wegvb nvgjvq 260 wdwjw Íwb cövy nvwi q Qb Gi g a 66 wkï, 40 Rb bvix Ges 16 Rb e i q Qb GQvov iæzi AvnZ n q Qb cövq `yb nvrvi wdwjw Íwb Zyi i A_ bxwz mg Ki Z Gi `vmv bi bzyb cwikíbv Zyi i A_ bxwz AviI mg Ki Z bzyb cwikíbvi K_v Rvwb q Qb `kwui cöwm W U wire ˆZqe Gi `vmvb Zvi bzyb cwikíbvi g a i q Q wdwjim f vwj cö R± G cö R ±i AvIZvq A_ bwzk AÂj, e `i, ij I Ab vb cwienb myweav i q Q wdwjim BÛvw ªqvj Rvb n Q Zyi i cö_g gmv BÛvw ªqvj Rvb cövq 600 n±i RvqMv i q Q G BÛvw ªqvj Rv b Gi `vmvb e jb, hlb wdwjim e ` ii KvR m ú~y n e ZLb GwU ïay gvivgviv mvm ii e `i jv Ges G cöyvjxi Ici Pvc Kgv e Zv bq GUv ga Gwkqv _ K `w Y I ga cöv P i cvkvcvwk K òmvmi GjvKvi AÂj jv Z ijc _ evwyr I wbwðz Ki e G cö R± wb q wewb qvmkvix `i D Ï k Gi `vmvb e jb, wdwjim f vwj cö R ± wewb qvmkvix `i Rb bvbv ai bi myweavi cöwzkªæwz w`w Q emikvwi Lv Zi bz Z G BÛvw ªqvj Rvb D vebx Ges cwi ekevüe c wz Z wwrvbb Kiv n q Q e j Rvbvb wzwb 24

25 Gi `vmvb e jb, fwel Z wdwjim f vwj cö R± Drcv`b, ißvwb Ges G GjvKvq Kg ms vb m wó Z iæz c~y f~wgkv ivl e K òmvm i wecyj M vm Avwe v i bzyb m vebv Zyi i K òmvm i 135 wewjqb NbwgUvi M vm Avwe vi K i Q Zyi G Avwe v ii d j ` ki A_ bxwz Z bzyb myevzvm eb e e j aviyv Kiv n Q G e vcv i Gi `vmvb e jb, mvkvwiqv M vm Îi Avgvmiv-1 K c Avgv `i Zj-M vm AbymÜvKvix RvnvR dvwzn 135 wewjqb NbwgUvi M vm Avwe vi K i Q Avgv `i AbymÜvb Ae vnz i q Q Avjøvn PvB j, Avgiv Avkv KiwQ IB GjvKv _ K AviI mylei wgj e Ô Gmgq mvmi _ K g~j f~l Ð M vm Kxfv e Avbv n e Ges Zv e env ii Dc hvmx K i Zvjv n e m cwikíbvi K_v Rvbvb Gi `vmvb G 135 wejqbmn ez gv b Zyi i M v mi wirvf wm q `uvwo q Q 540 wewjqb NbwgUvi MZ eqi Zyi i Zj- M vm AbymÜvbKvix RvnvR dvwzn K ò mvm ii cwðgvâ j 405 wewjqb NbwgUvi cövk wzk M vm Avwe vi K iwqj GwU wqj Zyi i BwZnv mi me P q eo Avwe vi Zyi Zvi wzbwu AbymÜvbKvix Rvnv Ri `ywu dvwzn Ges Kvbywb Zj-M vm LuvRvi Kv R MwZ Avbvi Rb e envi K i Q mvkvwiqv M vm Î _ K 2023 mv j g~j wmö W M vm biqvi cwikíbv Ki Q Av¼viv K c GjvKv _ K g~j wmö W M vm biqvi Rb cövq 160 wk jvwguvi cvbcjvbb vcb Ki Z n e `kwu K cwikíbv ev Íevq b Av¼viv K `yb eq ii g a GKwU MÖnY hvm kb wbg vy Ki Z n e Zyi Zj-M v mi Pvwn`v guvq ivwkqv, AvRvievBRvb, hy³ivóª, Bivb, bvb Rwiqv I Avj Rwiqvi KvQ _ K Avg`vwbi gva g Avi GjGbwR Avg`vwb K i KvZvi _ K MZeQi 48.1 wewjqb NbwgUvi M vm Avg`vwb K i Zyi hy³iv óªi BwZnv m cö_gevi dwv ij wepvicwz wn m e Kv bv gymwjg wb qv Mi Aby gv`b w`j wm bu 10 Ryb gvwk b cvj v g Ui D PK fvuvfywu Z wepvicwz wn m e Rvwn` KzivBwk K wb qv Mi c gz w` q Qb ewkifvm gvwk b hy³iv óªi BwZnv m cö_g gymwjg wepvicwz bzvwbqvû hy Mi Aemvb wm bui evz v ms vi Lei Abymv i, Gw`b KzivBwki wb qv Mi c W gvkª vu wbqwš Z wm b U fvu c o 81wU, wec wq jb gvî 16 Rb wm bui Bmiv q ji bzyb cöavbgš x bvdzvwj e bz Bmiv q ji bzzb cöavbgš x g bvbxz n q Qb bvdzvwj e bz Gi ga w` q 12 eqi a i cöavbgš xi Avm b _vkv ewbqvwgb bzvwbqvû hy Mi Aemvb NUj 13 Ryb, 2021 iweevi `kwui cvj v g U Av v fv Ui gva g we ivax `j jvi RvU msl vmwiôzv cviqvq gzv a i ivlvi me Avkv kl n q hvq bzvwbqvûi Wvbcš x RvZxqZvev`x `j Bqvwgbv cvwu i bzv bvdzvwj e bz GiB g a RvU mikv ii cöavbgš x wn m e kc_i wb q Qb Bmiv q ji 120 Avm bi cvj v g U b m U bzvwbqvûi c 59 fvu c o Avi bzzb RvU mikvi Movi c fvu c o 60wU Bmiv q ji cvj v g U b m Ui Awa ekb ïiæ niqvi ci bzvwbqvûi cvkvcvwk we ivax Rv Ui `yb bzv bvdzvwj e bz I Bqvi jvwc` e³e `b Gici fv U we ivax Rv Ui c ivq Av m 25

26 kvkevyx gwzdi ingvb AvK `-Gi eo ev bi BwšÍKv j Avgx i Rvgvqv Zi kvk cökvk evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi K `ªxq wbe vnx cwil` m`m I K `ªxq cöpvi wefv Mi m µuvwi Rbve gwzdi ingvb AvK `i eo evb Av qkv emg 7 Ryb w`evmz ivz mv o 12Uvq eªbb ªv K AvµvšÍ n q 58 eqi eq m BwšÍKvj K i Qb (Bbœv wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwreb) wzwb gvzv, 4 cyî I 1 Kb vmn eû AvZ xq- ^Rb i L wm q Qb 8 Ryb ev` Rvni wbr ˆcwÎK evwo Z Rvbvhv k l Zuv K cvwievwik Kei v b `vdb Kiv n q Q Rvbvhvq BgvgwZ K ib giûgvi fvb Rbve gwzdi ingvb AvK ` wewfbœ ivr bwzk ` ji bz e `mn wecyj msl K jvk Rvbvhvq AskMÖnY K ib Av qkv em gi BwšÍKv j Mfxi kvk cökvk K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkzi ingvb 8 Ryb 2021 GK kvkevyx cö`vb K i Qb kvkevyx Z wzwb e jb, Av qkv emg GKRb Yx gwnjv wq jb Avjøvn myenvbvû Iqv ZvÕAvjv Zuv K ÿgv I ing Kiæb Ges Zuvi Kei K cök Í Kiæb Zuvi YvnLvZv jv K ÿgv K i w` q bwk Z cwiyz Kiæb Ges Zuvi Rxe bi bk Avgjmg~n Keyj K i Zuv K RvbœvZyj wdi`vd m vb `vb Kiæb kvkevyx Z Zuvi kvk-mšíß cwievicwirb `i cöwz Mfxi mg e`bv Rvwb q wzwb e jb, Avjøvn myenvbvû Iqv ZvÕAvjv Zv `i K G kv K ˆah aviy Kivi ZvIwdK `vb Kiæb Aa vck ejvjy¾vgvb-gi BwšÍKv j Avgx i Rvgvqv Zi kvk cökvk evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx bv Uvi Rjvi mv ek Avgxi, K `ªxq grwj m k~ivi mv ek m`m I Bmjvgx QvÎwkwe ii e nëi ivrkvnx I bv Uvi Rjvi mv ek mfvcwz Aa vck ejvjy¾vgvb R i I k vmkó RwbZ Kvi Y 15 Ryb ejv mv o 11Uvq 57 eqi eq m BwšÍKvj K i Qb (Bbœv wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwreb) wzwb x, 2 cyî I 1 Kb vmn eû AvZ xq- ^Rb i L wm q Qb 15 Ryb mü v 6Uvq wmsov Dc Rjvi ki Kvj BDwbq bi ivbxbmi bvgk MÖv gi wbr evwo Z Rvbvhv k l Zuv K mvgvwrk Kei v b `vdb Kiv n q Q Aa vck ejvjy¾vgv bi BwšÍKv j Mfxi kvk cökvk K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkzi ingvb I bv q e Avgxi Aa vck gvt Zvmbxg Avjg 15 Ryb 2021 GK hy³ kvkevyx cö`vb K i Qb kvkevyx Z Zviv e jb, Aa vck ejvjy¾vgv bi BwšÍKv j Avgiv Bmjvgx Av `vj bi GKRb wb ew`z cövy `vc K nvivjvg wzwb QvÎRxe b Bmjvgx Av `vj bi mv _ I Zv cöv Zvfv e hy³ wq jb wzwb QvÎ `i Av`k bvmwik I ˆbwZK PwiÎ MV b wbijmfv e KvR K i wm q Qb Bmjvgx Av `vj bi cöpvi I cömv i Zvi A bk Ae`vb i q Q Avwg Zuvi BwšÍKv j Mfxi kvk cökvk KiwQ kvkevyx Z Zviv Av iv e jb, B Zvg a wzwb `ywbqvi mdi kl K i Qb ïiæ n q Q Zvui AbšÍKv ji mdi GB md i Avjøvn& iveÿyj Avjvgxb Zvui GKvšÍ mvnvh Kvix nvb Kei _ K ïiæ K i ciez x cö Z KwU gwäj K Zvui Rb mnr, Avivg`vqK I Kj vygq K i w`b Avjøvn Zvqvjv Zuvi Rxe bi mkj bk Avgj Keyj K i Zuv K Rvbœv Z D P gvkvg `vb Kiæb Ges Zuvi kvkvnz cwievicwirb `i K G kvk mn Kivi ZvIwdK `vb Kiæb Avgxb 26

27 A vw fv KU mvjvgz Djøvn Gi BwšÍKv j Avgx i Rvgvqv Zi kvk cökvk evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx K `ªxq grwj m k~ivi mv ek m`m, K evrvi Rjv kvlv Rvgvqv Zi mv ek Avgxi, K evrvi Rjv AvBbRxex mwgwzi GKvwaKevi wbe vwpz mv ek mfvcwz, K evrvi cömk v ei mv ek mfvcwz I gvbevwakvi ev Íevqb ms vi mv ek mfvcwz me Rb kö q e w³z A vw fv KU mvjvgz Djøvn 6 Ryb ivz 8Uvq `xn w`b ivm fv Mi ci PÆMÖvg gnvbmxi cvk wfd nvmcvzv j 85 eqi eq m BwšÍKvj K i Qb (Bbœv wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwreb) wzwb x, 3 cyî I 1 Kb vmn eû AvZ xq- ^Rb i L wm q Qb 7 Ryb ev` Rvni K evrvi C`Mvn gq`v b Rvbvhv k l Zuv K cvwievwik Kei v b `vdb Kiv n q Q A vw fv KU mvjvgz Djøvni BwšÍKv j Mfxi kvk cökvk K i evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkzi ingvb 7 Ryb 2021 GK kvkevyx cö`vb K i Qb kvkevyx Z wzwb e jb, A vw fv KU mvjvgz Djøvni BwšÍKv j Avgiv Bmjvgx Av `vj bi GKRb wb ew`z cövy `vc K nvivjvg evsjv ` k Bmjvg cöpvi Ges cömv i Zvui D¾ j f wgkv iyxq n q _vk e wzwb Zvui mvsmvwbk I ckvmz Rxe b weij e w³ Z i AwaKvix wq jb wzwb GKRb cöexy AvBbRxex wn m ei gvby li mev K i wm q Qb wzwb ` k AvB bi kvmb, b vq wepvi I gvbevwakvi cöwzôvq AvRxeb msmövg K i wm q Qb Avwg Zuvi BwšÍKv j Mfxi kvk cökvk KiwQ kvkevyx Z wzwb Av iv e jb, B Zvg a wzwb `ywbqvi mdi kl K i Qb ïiæ n q Q Zvui AbšÍKv ji mdi GB md i Avjøvn& iveÿyj Avjvgxb Zvui GKvšÍ mvnvh Kvix nvb Kei _ K ïiæ K i ciez x cö Z KwU gwäj K Zvui Rb mnr, Avivg`vqK I Kj vygq K i w`b Avjøvn Zvqvjv Zuvi Rxe bi mkj bk Avgj Keyj K i Zuv K Rvbœv Z D P gvkvg `vb Kiæb Ges Zuvi kvkvnz cwievi-cwirb `i K G kvk mn Kivi ZvIwdK `vb Kiæb Avgxb wb œv³ e w³e M i B šíkv j Rvgvqv Z Bmjvgxi Avgxi Wv. kwdkzi ingvb c _K c _Kfv e kvkevyx w` q Qb: 1. gvijvbv kwdk Djøvn (75), cöexy m`m (iækb), myey Pi Dc Rjv, bvqvlvjx Rjv 2. Rbve gynv v` BDmyd Avjx (55), m`m (iækb), wkevjq Dc Rjv kvlv, gvwbkmä 3. AvKZvi evby (61), gwnjv m`m (iækb), evqvwjqv DËi _vbv kvlv, ivrkvnx gnvbmix 4. Rbve gvt Avey Zv ni gv vi (75), wmivrmä m`i Dc Rjv, wmivrmä 5. ˆmq` Avngv` Djøvn (72), mv ek Avgxi, wmw imä `wÿy _vbv kvlv, bvivqymä gnvbmix 6. gvijvbv AvwRRyj Bmjvg AvbQvix, mv ek Avgxi, g`vzx BDwbqb kvlv, KvjxMÄ, jvjgwbinvu 7. Rbve gvt kvnrvnvb gvjøv (70), mv ek Avgxi, Avwjqvev` BDwbqb, m`i Dc Rjv, dwi`cyi 8. Aa ÿ gvijvbv Zvdv¾j nvmvbb (110), m`m (iækb) cximä Dc Rjv kvlv, iscyi Rjv 9. wg mm bvwmgv Av³vi wbcv (50), gwnjv m`m (iækb), Gqvi cvu _vbv, ewikvj gnvbmix 10. cöfvlk Avãyj nvb (64), m`m (iækb), wgvvcykzi Dc Rjv, iscyi 11. Aa ÿ gvijvbv mvjvbgvb g av (70), mv ek Avgxi, ivqcyiv Dc Rjv kvlv, biwms`x 12. Rbve gkeyj nv mb (85), m`m (iækb), ˆkjKzcv Dc Rjv kvlv, wsbvb`n K `ªxq cöpvi wefvm evsjv `k Rvgvqv Z Bmjvgx 27

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019

ewe Kb vi cwipvjbv bxwzgvjv Rvbyqvix 2019 Rvbyqvix 2019 bw_/document fvlv evsjv Aby gv`b 03/12/2018 Aby gv`bkvix B Gg wu, UªvÝcv iwý B Uvib vkbvj evsjv `k (wuavbwe) ciezx czb:mgxÿv/review / / ms iy 2q ms iy, 2018 2 m~wpcî c ôv b ^i 1. f~wgkv 4

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

Muktinagar Book

Muktinagar Book ebmjvbb cöwz e`b KwgDwbwU GWz Kkb IqvP gyw³bmi BDwbqb, mvnvuv, MvBevÜv wgr v Kvgiæb bvnvi D`qb ^vej ^x ms v MYmvÿiZv Awfhvb D`qb ^vej ^x ms v wbz P `ª gyleü wkÿv gšwjk gvbevwakvi Ges cöv_wgk wkÿv mkj wkÿvi

Chi tiết hơn

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018

ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 ikw e e vcbv ikw e e vcbv n Q `ÿ Awdm e e vcbvi Ab Zg AsM Gg.Avwgbyi e e vcbv Dc `óv weavbgg,xvkv Friday, July 06, 2018 G Awa ekb _ K hv Rvbv hv e Awd mi ikw wk? ikw e e vcbv ej Z wk eysvq? ikw e e vcbvi

Chi tiết hơn

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

T. G. Class iv inner

T. G. Class iv inner cöv_wgk MwYZ PZz_ kªwy wk K ms iy cöv_wgk MwYZ PZy_ kªwy wk K ms iy wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq iv Kqv emg nvwg`v evby emg Aveyj nvmbvz dvi K gvt iwdkzj Bmjvg m

Chi tiết hơn

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (A ±vei-ww m ^i 2018) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv f wgkvt 2021 mv j ga g Av qi ` k DbœxZ niqvi Awfjÿ wb q `ªæZB GwM q Pj Q evsjv

Chi tiết hơn

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I

ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I ms hvrbx-l BÛvw ªqvj GÛ Bbd«v ªvKPvi W fjc g U dvbb vý Kv úvbx (AvBAvBwWGdwm) wjwg UW mb vwbz MÖvnKe `i m`q AeMwZi Rb 1. ` k A ea m ú` AvniY, e envi I m ú `i A ea cvpvi iv a gvwb jûvwis cöwz iva AvBb,

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ^vmzg wiwps AvDU-Ae- zj wpj Wªb (i ) dbr-2 cökí 1 mvbvjx e vsk wjt Gi mswkøó kvlv g v brvi `i AskMÖn Y i dbr-2 cök íi wkÿv fvzv-aby`vb e e vcbv I weziy welqk Iwi q Ukb Kg kvjv 2 i -2 cök íi mswÿß weeiy

Chi tiết hơn

Youth Conference Turning Point Presentation on Health, Nutrition and Sanitation

Youth Conference Turning Point Presentation on Health, Nutrition and Sanitation 14 A ±vei 2018 K wlwe` BÝwUwUDkb evsjv `k, XvKv mgvšíivj Awa ekb (8) ^v, cywó I m vwb Ukb cöwzeüx hyev `i hšb I cörbb ^v AwaKvi Avey nvwbd gvnv ` dinv` fvicövß wbe vnx cwipvjk A vw fv Kwm I buiqvwk s mgš^qkvix

Chi tiết hơn

RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j

RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j RÛvi aviyv cökœ Kiæb G `ywu wkïi g a KvbwU Q j Avi KvbwU g q? m ve DËit evsv hvqbv KvbwU Q j KvbwU g q Zvici ejyb Kxfv e ev wk Ki j evsv hz KvbwU Q j KvbwU g q? Avgiv g q wkï K cvlvk civb hv Z Zv K g q

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Inner

Microsoft Word - Inner Mvfxi RvZ Dbœqb I `y» Lvgvi vcb Dairy Breed Improvement and Establishment of Dairy Farm BAE 4104 SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT h wm cn E¾j š² hnä hcé mu SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

µwgK bs

µwgK bs K `ª- 01: ( ivj bs- 10001 _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) 10001-10035 (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) 10036-10075 (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm)

Chi tiết hơn

st qxd

st qxd viwkc iwmwc `y ai h Zv iwmwc C ` Zv wgwó gyl Ki ZB n e `y ai GB iwmwc jv GKB m ½ ^v Ki I gy LviPK `ya w` q evbv bv hvq Ggb mnr, Dcv `q iwmwc _vk jv Avcbv `i Rb... P `ª cy wj bvwi Kj 3wU, o Avav KwR, `ya

Chi tiết hơn

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK

BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK BDwbU wew Qbœ m vebv web vm Discrete Probability Distribution 2 f wgkv m vebv web vm wew Qbœ I Awew Qbœ ˆ`e Pj Ki cöwÿ Z e vl v Kiv nq Kvb wew Qbœ PjK x Gi wewfbœ gv bi cöwÿ Z hlb wewfbœ m vebv cviqv hvq

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b

wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wi UBjv ii Rb KiYxq t eiv K Z UwjUK b ^i _ K wej cwi kv ai Rb wi UBjvi wb Ri A vkvd U iwr óªkb Ki eb wi UBjvi I wwjvi iwr óªk bi wbqgvejx t g mr Ack b wm q Regr wj L 727 b ^ i cvvv Z n e (SMS charge Free)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 G vw±f K úvrvbu wgjm wj. `Iqvb Bw`ªm ivw, wriv ev, Avïwjqv, mvfvi (23.912511D, 90.308666c~) 21 k Ryb 2014 1 2 ch eÿymg~n 3 d v±wi fe bi Kjvgmg~ n Pv ci gvîv ^vfvwek wwrvbb mxgvi D aÿ g b n q Q AvcvZ wnmve

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

cywó KwgKm 3 iv mi dvu`

cywó KwgKm 3 iv mi dvu` cywó KwgKm 3 iv mi dvu` iv mi dvù Mít Avwmdzi ingvb ivzzj AvuKvt lyf 1 cö_g cökvk Ryb 2014 RvZxq cywó mev, Rb ^v cywó cöwzôvb KZ K cökvwkz wkï `i cywó I my-af vm m c K m PZbZvg~jK Kwg eb wmwir Mít gn`x

Chi tiết hơn

gvbbxq msm` m`m e ` `i Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-1 ev RU Bbdi gkb ní W : cökvkkvj: Ryb, 2018 ev RU ch v jvpbv: K wl evsjv `k g~jz GKwU K

gvbbxq msm` m`m e ` `i Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-1 ev RU Bbdi gkb ní W : cökvkkvj: Ryb, 2018 ev RU ch v jvpbv: K wl evsjv `k g~jz GKwU K gvbbxq msm` m`m e ` `i Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-1 ev RU Bbdi gkb ní W : 2018-19 cökvkkvj: Ryb, 2018 ev RU ch v jvpbv: K wl evsjv `k g~jz GKwU K wlwbf i `k Ges K wl LvZ GB ` ki Dbœq b AZ ší iæz c~y

Chi tiết hơn

gvaecyi †cŠimfv Kvhv©jq

gvaecyi †cŠimfv Kvhv©jq gvaecyi cšimfv Kvhv jq nwemä dig-l[wewa-3 `&ªóe A_ eq ii K] ivr ^ wnmve Dcvsk-01 1 U v K&ªmt mvavib ms vcbt (K) M n I f~wgi Dci Ki t (K) cšimfvi gqi I KvDwÝji M Y 2,62,500/- 14,50,000/- 8,00,000/- (1)

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki

Chi tiết hơn

evsjv `k GwkqvwUK mvmvbwu cwîkv ISSN muvbwîkzg LÐ MÖx msl v ˆR ô 1426/Ryb 2019 m úv`k ˆmq` AvwRRyj nk mn hvmx m úv`k Rvjvj Avn g` GwkqvwUK m

evsjv `k GwkqvwUK mvmvbwu cwîkv ISSN muvbwîkzg LÐ MÖx msl v ˆR ô 1426/Ryb 2019 m úv`k ˆmq` AvwRRyj nk mn hvmx m úv`k Rvjvj Avn g` GwkqvwUK m evsjv `k GwkqvwUK mvmvbwu cwîkv ISSN 1609-4409 muvbwîkzg LÐ MÖx msl v ˆR ô 1426/Ryb 2019 m úv`k ˆmq` AvwRRyj nk mn hvmx m úv`k Rvjvj Avn g` GwkqvwUK mvmvbwu Ae evsjv `k 5 cyivzb mwpevjq ivw (wbgzjx) igbv,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Press Release 25 March 2019 English

Microsoft Word - Press Release 25 March 2019 English Phone: (202) 244-0183 Fax : (202) 244-2771/7830 E-mail: press.bew@gmail.com Website : www.bdembassyusa.org EMBASSY OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH 3510 International Drive, NW Washington, D.C.20008

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation vwcz - 2002 wlª: XvKv wkÿv evw KZ K ^xk wz cövß Ges XvKv Avn&Qvwbqv wgkb KZ K cwipvwjz gvbm Z wkÿvb Avgv `i GKgvÎ jÿ GB D Ï k 2002 mv j Avn&Qvwbqv wgkb K jr cöwzwôz nq 1 cöwzôv bi g~j jÿ I D Ïk wbijm Ávb

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Poribesh.Pori-Inner

Microsoft Word - Poribesh.Pori-Inner cwi ek cwiwpwz mgwš^z wøzxq kªwy wk K mnvwqkv cwi ek cwiwpwz mgwš^z wøzxq kªwy wk K mnvwqkv wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq W. BKevj AvwRR gyëvkx nvm b Aviv emg ˆmq`v

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz Gi ÒmnKvix K vwkqvió c ` wb qvm jv fi Rb Av e`b dig ( mswkøó vb cöv_x K ^n ÍcyiY Ki Z n e) Rbv ij g v brvi wk kvimä cjøx we`ÿ r mwgwz gyk m`cyi, wk kvimä cvm cvu mvb Ri GK Kwc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Budget

Microsoft Word - Budget MvcvjMÄ MvcvjMÄ cšimfvi Rbve KvRx wjqvkz Avjx gqi MvcvjMÄ cšimfv MvcvjMÄ cši cwil` gqi t Rbve KvRx wjqvkz Avjx msiw Z Avm b gwnjv KvDwÝji 01 Lvw`Rv emg 02 BmgvZ Aviv 03 mvb q`v Av³vi KvDwÝji 01 Rbve gvt

Chi tiết hơn

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [ cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi

cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [  cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi cjøx Kg -mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd) cøu:b-4/we, AvMviMuvI cökvmwbk GjvKv k i evsjv bmi, XvKv-1207 [www.pksf-bd.org] cjøx Kg mnvqk dvd Ðkb (wc KGmGd)-Gi mev cö`vb cöwzköæwz (Citizen s Charter) Rvbyqvwi, 2018

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word - inner.doc

Microsoft Word - inner.doc grm n vpvwi e e vcbv FISH HATCHERY MANAGEMENT CPFP 1305 SCHOOL OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT evsjv `k Db ~³ wek we` vjq grm n vpvwi e e vcbv FISH HATCHERY MANAGEMENT CPFP 1305 SCHOOL OF AGRICULTURE

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Capital market investment Reporting.xls

Capital market investment  Reporting.xls Website:www.bb.org.bd evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq WvKev bs 325 XvKv wwcvu g U Ae AdmvBU mycviwfkb 13 dvêyb, 1420 e½vã wwigm mvky jvi juvi bs07 ZvwiLt 25 deªæqvwi, 2014 Lªxóvã cöavb wbe vnx evsjv ` k Kvh

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c

g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c g~j ms e`bkxj Z_ Avcbv `i m`q AeMwZi Rb Rvbv bv hv Q h, A` gvp 15, 2016 Bs ZvwiL ivr eyaevi, wekvj 4.30 Uv _ K 6.00 Uv ch ší wgdpzqvj Uªv e vs Ki K c v iu nw Awdm, evw i g, mvb dvi ( j fj 5), GgwUwe m

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv

G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv G j dvb j wmgj QKmg~n c~i Yi wb ` wkkv FY kªyxweb vm wefvm, we Kwe, cöavb Kvh vjq, XvKv Change of System Date cö_ g kvlvi h mkj Kw úduv i FY köyxweb vm msµvší KvR Kiv n e mb mkj Kw úduv i Date mwvk Av

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

AwW‡Ui cUf~wg

AwW‡Ui cUf~wg evsjv ` ki K ú Uªvjvi GÛ AwWUi Rbv ij Gi evwl K AwWU wi cvu A_ ermi 2005-2006 A_ gš Yvjq, Af š ixy m ú` wefvm cö ÖÖ_g LÛ AwW Ui msw ß mvi (Executive Summary) evsjv ` ki K ú Uª ªvjvi GÛ AwWUi Rbv i ji Kvh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Eng-2 Inner 1

Microsoft Word - Eng-2 Inner 1 ENGLISH TWO Course Code : SSC-2652 Secondary School Certificate Programme (S S C) OPEN SCHOOOL Bangladesh Open University ENGLISH TWO Course Code : SSC-2652 Secondary School Certificate Programme (S S

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

Microsoft Word - FC-1 CHRI

Microsoft Word - FC-1 CHRI dig Gdwm 1 [d ib KbwUªweDkbm ( i jkb) AwW bý 1982 (AwW bý bs 31, 1982) Gi Aax b ˆe `wkk Abỳ vb MÖn Yi Rb e w³/ms v KZ K c~iy hvm ] [G bgybv QKwU evsjv Ges Bs irx Z c~iy Ki Z n e, Z e evsjvq c~iykiv eva

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bangla_PR_Budget_ docx

Microsoft Word - Bangla_PR_Budget_ docx Dbœqb A š^ly 2018-19 ev R Ui GKwU `ª Z ch v jvpbv ^vaxb M elyv cöwzôvb ÕDbœqb A š^lyõi g Z, 2018-19 A_ eq ii cö vwez ev R U A_ bxwz Z weivrgvb mvgwók, ga gqv`x I cövwzôvwbk P v jä gvkv ejvi Rb mȳ có bxwzgvjvi

Chi tiết hơn