Microsoft Word - 59T140 KS 26 _59_ 1791 Chú Ēại Thừa Nháº�p LÄ…ng GiÀ Kinh Q9-Ká»⁄ Tụng.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 59T140 KS 26 _59_ 1791 Chú Ēại Thừa Nháº�p LÄ…ng GiÀ Kinh Q9-Ká»⁄ Tụng.docx"

Bản ghi

1 Phaåm 18: KEÄ TUÏNG 1. Ñöùc Phaät noùi keä: Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laëp laïi nghóa roäng trong kinh maø noùi keä raèng: Caùc phaùp khoâng beàn chaéc, ñeàu do phaân bieät sinh, do phaân bieät töùc khoâng, sôû phaân bieät chaúng coù. Noùi taát caû phaùp ñeàu chaúng beàn vöõng chaân thaät, nghóa laø töø phaân bieät luoáng doái maø sinh. Neáu lieãu ngoä phaân bieät thöùc khoâng thì bieát caùc phaùp xöa nay vaéng laëng. Hoaëc sinh hoaëc dieät ñeàu do phaân bieät: Neáu queân phaân bieät thì phaùp chaúng sinh dieät. Kinh Kim cöông Tam-muoäi cuõng cheùp: Phaùp töø phaân bieät sinh, laïi töø phaân bieät dieät, dieät caùc phaùp phaân bieät, phaùp naøy chaúng sinh dieät. Do luoáng doái phaân bieät, cho neân coù thöùc sinh, thöùc taùm, chín, caùc thöù nhö soùng moøi cuûa bieån : ÔÛ ñaây laïi noùi thöùc thöù chín töùc kinh Maät Nghieâm cho thöùc thöù chín laø thuaàn tònh thöùc. Trong caùc kinh luaän laïi cho chaân nhö laø thöùc thöù chín, ñeàu laø teân khaùc maø theå ñoàng, nghóa laø chaân tuïc hôïp laïi maø noùi. Nhöng chaân nhö ôû ñaây töùc laø thaät taùnh cuûa thöùc, chaúng phaûi nöông nôi khaùc maø coù töï theå rieâng, cuõng chaúng phaûi theå loaïi maø coù thöùc thöù chín rieâng, chæ do A-laïi-da thöù taùm phaân laøm hai vì phaàn höõu laäu laø nhieãm, phaàn voâ laäu laø tònh, chung baûy chuyeån thöùc cho neân noùi chín thöùc. Nhö baøi keä döôùi noùi: Neâu baøy A-laïi-da, taøng thöùc raát saâu xa, lìa naêng thuû sôû thuû (lìa phaàn nhieãm), ta noùi laø chaân nhö (phaàn tònh). Ñaây laø khai, töùc laø vaên xuoâi thì hôïp keä thì lìa trong nghóa naêm caëp cuûa baøi tuïng. 2. Duøng boán caâu ñeå giaûi thích duyeân khôûi caùc thöùc: Laïi nöõa ñaây laø duyeân khôûi caùc thöùc neân duøng boán caâu ñeå giaûi thích: 1. Vì thaät taùnh cuûa thöùc (ôû ñaây goïi laø thöùc thöù chín cuõng goïi laø chaân nhö) chæ coù khoâng sinh dieät, nhö taùnh öôùt cuûa nöôùc. 2. Baûy chuyeån thöùc ñeàu sinh dieät, nhö caùc soùng moøi. 3. Thöùc A-laïi-da thöù taùm vöøa sinh dieät, vöøa khoâng sinh dieät, nhö bieån goàm chöùa ñoäng tònh. Cho neân baøi keä tröôùc noùi: A-laïi-da nhö bieån, chuyeån thöùc ñoàng soùng moøi. 4. Voâ minh ñieân ñaûo chaáp chaúng sinh dieät, chaúng phaûi khoâng sinh dieät, nhö gioù maïnh daäy soùng, chaúng phaûi nöôùc chaúng phaûi soùng. Cho neân baøi keä tröôùc noùi: Thí nhö soùng bieån lôùn, ñeàu do gioù maïnh daäy. Nay phaåm kinh naøy goàm coù saùu traêm saùu möôi saùu baøi keä, laëp laïi caùc nghóa roäng trong kinh. Nhö baøi keä döôùi noùi: Nieát-baøn coù saùu, caùc saéc coù taùm, caùc uaån vaø Phaät ñeàu coù hai möôi boán, loaïi danh soá naøy raát nhieàu. Trong caùc phaåm tröôùc ñeàu khoâng coù vaên. Trong naêm caëp nghóa vaên xuoâi khoâng coù keä thì coù, thaáy kinh luaän

2 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån vaø chöông sôù giaûi thích, neân khoâng daùm noùi theo yù mình, ñôïi ñeán caùc baäc hieàn trieát pheâ phaùn, coøn laïi trong boán caëp chöa giaûi thích cuõng nhö vaäy. 3. Chuyeån phieàn naõo ñöôïc Nieát-baøn, chuyeån chöôùng sôû tri chöùng Voâ thöôïng giaùc: Thoùi quen thöôøng theâm lôùn, baøn caên nöông vöõng chaéc... cho ñeán chuyeån y töùc giaûi thoaùt. Nghóa chuyeån y tröôùc ñaõ giaûi thích sô löôïc. Thöùc luaän laïi cheùp: Boà-taùt khi chöa thaáy ñaïo trôû ñi, vì döùt caùc nghieäp chöôùng, laïi thöôøng tu taäp trí voâ phaân bieät... cho ñeán xaû boû hai chöôùng thoâ naëng kia (haït gioáng cuûa hai chöôùng goïi laø hai thoâ naëng), lieàn coù theå chöùng ñöôïc chuyeån y roäng lôùn. Y, nghóa laø y tha, töùc laø y tha khôûi, cuøng phaùp nhieãm tònh laøm choã nöông. Nhieãm, nghóa laø bieán keá sôû chaáp luoáng doái. Tònh, laø vieân thaønh thaät taùnh chaân thaät. Chuyeån, laø hai phaàn chuyeån xaû chuyeån ñaéc. Do thöôøng tu taäp trí voâ phaân bieät döùt hai thöù thoâ naëng chöôùng trong baûn thöùc, cho neân coù theå chuyeån xaû bieán keá sôû chaáp trong y tha khôûi, vaø naêng chuyeån ñöôïc trong y tha khôûi. Do chuyeån phieàn naõo ñöôïc Ñaïi Nieát-baøn, chuyeån sôû tri chöôùng chöùng Voâ thöôïng giaùc. Hoaëc y töùc laø duy thöùc chaân nhö, laø choã nöông cuûa sinh töû, Nieát-baøn. Keû ngu ñieân ñaûo queân chaân nhö ñaây, cho neân töø voâ thæ ñeán nay chòu khoå sinh töû, baäc Thaùnh lìa ñieân ñaûo maø chöùng ngoä. Chaân nhö naøy lieàn ñöôïc Nieátbaøn roát raùo an vui, nghóa laø thöôøng tu taäp trí voâ phaân bieät, döùt tröø hai chöôùng thoâ naëng trong baûn thöùc, cho neân naêng chuyeån dieät y nhö sinh töû vaø naêng chuyeån chöùng y nhö Nieát-baøn, cho neân noùi lìa trí sôû tri chuyeån y töùc giaûi thoaùt. 4. Caùc kinh noùi coù ba taùnh: Ñöôïc nhö huyeãn tam-muoäi, vöôït qua Thaäp ñòa... cho ñeán choã caùc baäc Thaùnh tu haønh : Laø hoûi ñaõ chæ coù moät taùnh khoâng hai, vì sao kinh naøy vaø caùc kinh noùi coù ba taùnh, goàm nhieáp taát caû? Ñaùp: Neân bieát ba taùnh tuy tuøy theo töôùng phaàn nhöng moãi taùnh ñeàu coù hai nghóa, töôùng boån maït goàm thaâu chæ coù moät taùnh. Voïng chaáp hai nghóa: 1. Tình höõu. 2. Lyù voâ. Duyeân khôûi coù hai nghóa: 1. Döôøng nhö höõu. 2. Voâ taùnh. Vieân thaønh coù hai nghóa: 1. Baát bieán. 2. Tuøy duyeân. Do baát bieán trong vieân thaønh, duyeân khôûi voâ taùnh, voïng chaáp lyù voâ. Do ba nghóa naøy, ba taùnh moät teá khoâng coù khaùc nhau. Cho neân kinh noùi: Taát caû chuùng sinh töùc Nieát-baøn khoâng coøn dieät nöõa, ñaây thì khoâng hoaïi ngoïn maø thöôøng laø goác. Do tuøy duyeân trong vieân thaønh, duyeân khôûi döôøng nhö coù, voïng chaáp höõu tình. Do ba nghóa naøy cuõng khoâng khaùc. Cho neân Kinh cheùp: Phaùp thaân troâi laên trong naêm ñöôøng goïi laø chuùng sinh,

3 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån cho neân goác baát ñoäng maø thöôøng laø ngoïn. Cho neân chaân bao goàm ngoïn voïng, voïng suoát nguoàn chaân, taùnh töôùng dung thoâng khoâng hai. Cho neân keä noùi: Ta chæ noùi moät taùnh, töï taùnh khoâng coù hai. 5. Hoûi ñaùp veà töï taùnh: Hoûi: Ñaõ khoâng hoaïi ba taùnh maø noùi moät taùnh, thì taïi sao kinh naøy vaø caùc kinh laïi noùi taát caû phaùp ñeàu khoâng coù töï taùnh? Ñaùp: Neân bieát vì maät yù Nhö lai noùi, cho neân Duy thöùc cheùp: Töùc nöông ba taùnh naøy, laäp ba voâ taùnh kia, neân Phaät maät yù noùi, taát caû phaùp voâ taùnh, moät laø töôùng voâ taùnh (nghóa laø voïng chaáp theå taùnh töôùng ñeàu khoâng), keá voâ töï nhieân taùnh (y tha duyeân khôûi chaúng phaûi töï nhieân), sau do xa lìa tröôùc, sôû chaáp ngaõ phaùp taùnh (laø vieân thaønh taùnh). Ñaây laø noùi ba taùnh ba voâ taùnh, khoâng phaûi y vieân theå cuõng khoâng, chæ khoâng chaáp ñaém voïng tình, cho neân ñeàu noùi voâ töï taùnh, vaäy neân bieát roát raùo chæ laø moät thaät taùnh. Cho neân keá laø keä noùi nghóa cuûa caùc phaùp taùnh naøy cuõng töùc laø chaân nhö, vì thöôøng nhö taùnh kia, töùc thaät taùnh duy thöùc. Luaän Trí Ñoä cheùp: Tröø thaät töôùng caùc phaùp, ngoaøi ra ñeàu laø vieäc ma (coù theå hieåu roõ ba taùnh ba voâ taùnh naøy, töùc laø ñoái vôùi kinh naøy vaø caùc kinh, noùi taát caû phaùp taùnh phi taùnh, lyù nhö cheû tre). 6. Caùc phaùp laø baát sanh baát dieät, roát raùo thöôøng truï: Nhö boán ñaïi khoâng ñieàu, thay ñoåi thaáy huyønh quang... cho ñeán khoâng sinh cuõng khoâng dieät. Keû ngu chaáp tuøy voïng duyeân cho raèng coù sinh dieät. Cho neân kinh Vieân Giaùc cheùp: Taát caû chuùng sinh ñoái vôùi voâ sinh voïng thaáy sinh dieät, nhö thaät quaùn laø roõ voïng töùc chaân baát sinh baát dieät. Cho neân kinh tröôùc noùi: Töùc noùi voïng danh naøy laø chaân nhö. Nhöng nghóa khoâng sinh dieät, ba taùnh khaùc nhau, nghóa laø voïng chaáp taùnh, khoâng coù theå taùnh ñeå sinh ñeå dieät, y tha khôûi taùnh töùc sinh baát sinh, töùc dieät baát dieät, vieân thaønh thaät taùnh töï theå voán coù, khoâng ñôïi môùi sinh, taän meù vò lai roát raùo thöôøng truù, khoâng bao giôø döùt dieät. Neáu duøng ba taùnh ñoái nhau thì moãi taùnh y theo töï töôùng maø luaän, töùc laø phaùp voïng chaáp voïng sinh voïng voïng dieät, vieân thaønh chaân taâm baát sinh baát dieät. Y tha coù hai, nghóa laø töôùng ñoàng voïng chaáp tôï sinh tôï dieät, taùnh ñoàng vieân thaønh baát sinh baát dieät. Cho neân Kinh Hoa Nghieâm cheùp: Taát caû phaùp khoâng sinh, taát caû phaùp khoâng dieät, do y tha duyeân khôûi, khoâng coù töï taùnh rieâng, hoaøn toaøn ñoàng vieân thaønh, môùi ngoä ñöôïc yù naøy. Caùc kinh Ñaïi Thöøa noùi taát caû phaùp baát sinh baát dieät, roát raùo thöôøng truù v.v... ñeàu khoâng coù caùc uaån khaùc. 7. Noùi veà taùm thöùc:

4 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån Thöôøng haønh voâ phaân bieät, xa lìa taâm taâm phaùp... cho ñeán cho neân goïi laø thöùc. Tieáng Phaïm A-laïi-da, Haùn dòch laø taïng thöùc, nghóa laø thöùc caên baûn thöù taùm coù khaû naêng chöùa ñöïng gom nhoùm haït gioáng cuûa taát caû phaùp theá gian, xuaát theá gian, cho neân noùi taøng thöùc goïi laø taâm. Nhöng thöùc naøy coù naêng taøng, sôû taøng. Nghóa chaáp taøng, nghóa laø xen laãn vôùi taïp nhieãm laøm duyeân. Höõu tình chaáp laøm ngaõ beân trong cuûa mình, do ba nghóa naøy ñöôïc goïi teân laø taøng thöùc, neáu Boà-taùt naøy ñeán ñòa thöù taùm, vaø baäc hai thöøa voâ hoïc chæ coù naêng taøng sôû taøng, vì khoâng coù ngaõ aùi chaáp taøng, neân thöùc naøy goàm coù ba vò vaø baûy thöù teân, nhö ôû chöông khaùc noùi. Tieáng Phaïm laø Maït-na, Haùn dòch nhieãm oâ yù, nghóa laø truyeàn toáng thöùc thöù baûy ñi chung vôùi boán hoaëc, thöôøng xeùt neùt so löôøng goïi laø yù, cho neân noùi tö löông duøng laøm yù. Laïi neâu teân yù laøm giaûm taâm (thöù taùm). Thöùc (saùu thöùc tröôùc) chöùa nhoùm bieát roõ caùc thöùc yeáu keùm khaùc. Neâu teân taâm thöùc neân bieát cuõng nhö vaäy. Saùu chuyeån thöùc tröôùc, tuøy saùu caên caûnh, vì chuûng loaïi khaùc goïi laø nhaõn thöùc... cho ñeán yù thöùc (tuøy caên maø ñaët teân), hoaëc goïi saéc thöùc cho ñeán phaùp thöùc (tuøy caên maø ñaët teân). Nghóa laø ñoái vôùi saùu caûnh roõ bieát goïi laø Thöùc. Nhöng ôû ñaây tuøy caûnh laäp teân ñaïi thöùc goïi laø y nguõ saéc caên chöa töï taïi noùi. Neáu ñöôïc töï taïi caùc caên hoã duïng. Moät caên phaùt thöùc thì lieãu taát caû caûnh, chæ coù theå tuøy caên laäp teân maø khoâng coù xen laïm nhau, cuõng goïi laø nghóa taâm chöùa nhoùm nghóa yù tö löông. Nghóa thöùc roõ bieát, ñeàu chia laøm hai thöù, chöùa nhoùm coù hai: 1. Chöùa nhoùm haønh töôùng. 2. Chöùa nhoùm haït gioáng. Tröôùc neâu chung caùc thöùc, sau chæ coù thöùc thöù taùm. Tö löông coù hai: 1. Voâ giaùn yù. 2. Hieän tö töông. Ban ñaàu neâu chung caùc thöùc, sau chæ thöùc thöù baûy. Roõ bieát coù hai: 1. Teá. 2. Thoâ. Teá thì coù khaép caùc thöùc, thoâ chæ cho saùu thöùc tröôùc. Cho neân kinh Hoa Nghieâm daïy: Caùc nghieäp luoáng doái chöùa nhoùm goïi laø taâm, Maït-na tö löông, yù thöùc phaân bieät, naêm thöùc nhö nhaõn thöùc... lieãu caûnh khaùc nhau. Phaøm phu ngu si khoâng theå giaùc bieát, neáu theo giaùo lyù Tieåu thöøa thì chæ noùi coù thöùc thöù saùu, nghóa chia ra taâm yù thöùc, ñoái vôùi A-laïi-da chæ ñöôïc teân goïi. Neáu Ñaïi thöøa quyeàn giaùo ñoái vôùi A-laïi-da chæ ñöôïc moät phaàn nghóa sinh dieät, maø ñoái vôùi chaân taùnh chöa theå dung thoâng, töùc noùi chaân nhö baát ñoäng, khoâng taïo caùc phaùp. Kinh naøy nhö thaät noùi, nghóa laø nöông Nhö lai Taïng cho neân coù sinh töû, nöông Nhö lai Taïng cho neân coù Nieát-baøn. Luaän noùi raèng töï taùnh thanh tònh, taâm bò voâ minh laøm nhieãm coù nhieãm taâm. Tuy coù nhieãm taâm maø thöôøng baát bieán, ñoù goïi laø chaân voïng hoøa hôïp, chaúng ñoàng chaúng khaùc, coù theå thaønh phaùp moân moät taâm hai ñeá, khoâng rôi vaøo kieán chaáp ñoaïn thöôøng, höõu voâ.

5 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån AÙc taäp luaân vaøo taâm, hieän ra caùc töôùng: Taâm thöôøng laø voâ thuyeát, yù coù hai thöù haønh... cho ñeán meâ hoaëc chaáp mao luaân : ÔÛ ñaây noùi aùc taäp huaân vaøo taâm, hieån hieän caùc töôùng. Laïi noùi voâ minh huaân vaøo taâm, hieän ra caùc chuùng sinh, cho neân bieát höõu tình chuùng sinh, voâ tình khí giôùi ñeàu do voâ minh huaân taäp ma aücoù. Cho neân Trí Giaùc noùi raèng: Nôi moät vieân traïm taùch ra caên traàn, chöùa nhoùm boán ñaïi beân trong laøm thaân, chia boán ñaïi beân ngoaøi laøm caûnh. Neáu lìa duyeân huaân taäp, chaéc chaén khoâng coù phaùp naøo ñeå ñaéc. Noùi huaân taäp goàm coù hai thöù: 1. Taäp huaân: nghóa laø huaân taâm theå thaønh nhieãm tònh thöùc v.v 2. Tö huaân: nghóa laø hieän haønh taâm caûnh vaø caùc hoaëc giuùp nhau... cho neân luaän Khôûi Tín cheùp: Coù boán nghóa phaùp huaân taäp, phaùp nhieãm phaùp tònh sinh khôûi khoâng döùt. Boùn nghóa aáy laø: 1. Tònh phaùp goïi laø chaân nhö; 2, Taát caû nhaân nhieãm goïi laø voâ minh; 3. Voïng taâm goïi laø nghieäp thöùc; 4. Voïng caûnh, chính laø saùu traàn. Nghóa huaân taäp, nhö y phuïc ôû ñôøi, ban ñaàu chaúng coù thôm hoâi, tuøy theo vaät huaân maø coù muøi ñoù. ÔÛ ñaây cuõng vaäy phaùp thanh tònh chaân thaät khoâng oâ nhieãm, chæ do voâ minh huaân taäp maø coù nhieãm töôùng, phaùp nhieãm voâ minh thaät chaúng coù nghieäp thanh tònh, chæ vì chaân nhö maø huaân taäp cho neân coù coâng duïng thanh tònh. Taïi sao huaân taäp khôûi nhieãm phaùp khoâng döùt tröø. Coù choã noùi do coù phaùp chaân nhö neân coù voâ minh, do coù phaùp nhieãm voâ minh töùc huaân taäp chaân nhö, do huaân taäp cho neân coù voïng taâm, do coù voïng taâm töùc huaân taäp voâ minh, khoâng hieåu phaùp chaân nhö, baát giaùc khôûi nieäm hieän caûnh giôùi voïng. Vì coù caûnh giôùi phaùp voïng duyeân nhieãm, töùc huaân taäp voïng taâm, khieán nieäm kia chaáp ñaém taïo ra caùc nghieäp, neân caû thaân taâm ñeàu phaûi chòu khoå. Vì sao huaân taäp khôûi phaùp thanh tònh thoâng döùt? Nghóa laø do coù phaùp chaân nhö, coù coâng naêng huaân taäp voâ minh, vì naêng löïc nhaân duyeân huaân taäp neân khieán voïng taâm nhaøm chaùn khoå sinh töû, öa caàu Nieát-baøn, vì voïng taâm naøy coù nhaân duyeân chaùn caàu, töùc huaân taäp chaân nhö, töï tin taùnh mình, bieát taâm voïng ñoäng chaáp ñaém caûnh giôùi, phaûi tu phaùp xa lìa, ñeå bieát nhö thaät veà caûnh giôùi aáy maø phöông tieän khôûi haïnh thuaän theo, khoâng chaáp laáy khoâng nhôù nghó, cho ñeán nhôø naêng löïc huaân taäp ñaõ laâu thì voâ minh lieàn dieät. Do voâ minh dieät neân taâm khoâng sinh khôûi, vì taâm khoâng sinh khôûi neân caûnh giôùi do ñoù maø dieät, vì nhaân duyeân ñeàu dieät neân taâm töôùng ñeàu döùt, goïi laø ñaéc Nieát-baøn, thaønh nghieäp töï nhieân..., cho ñeán noùi roäng. Keû ngu cuõng gioáng nhö vaäy, voïng chaáp caùc caûnh giôùi... cho ñeán khoâng coù caûnh, chæ laø taâm. 9. Hoûi ñaùp veà nhaõn thöùc thaáy saéc vaø khoâng thaáy:

6 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån Hoûi: Ñaõ khoâng coù caûnh, chæ laø taâm thì keû taø kieán chaáp caûnh beân ngoaøi leõ ra baát cöù luùc naøo vaø baát cöù ôû ñaâu ñeàu thaáy coù saéc, hoaëc ñeàu khoâng thaáy, vì sao khi thôøi xöù coù saéc, chæ coù nhaõn thöùc thaáy saéc, coøn khi thôøi xöù khoâng saéc thì khoâng thaáy? Ñaùp: Nhö ngöôøi trong moäng thaáy caùc vaät vaø caûnh giôùi, tuy taát caû ñeàu khoâng thaät, chæ do luoáng doái moäng töôûng taâm khôûi, nhöng cuõng khoâng baèng thaáy nôi coù vaät, thaáy choã khoâng vaät, hoaëc tröôùc thaáy sau khoâng thaáy, hoaëc ñaàu khoâng thaáy sau thaáy, chaúng phaûi moïi nôi ñeàu thaáy, cuõng chaúng phaûi moät thôøi gian daøi môùi thaáy. Cho neân thöùc luaän cheùp: ÔÛ choã coù saéc, nhaõn thì thaáy saéc, coøn choã khoâng coù saéc thì khoâng thaáy saéc, nghóa naøy khoâng nhö vaäy. Vì sao? Vì trong moäng kia ôû choã khoâng coù saéc thì thaáy coù saéc, ôû choã coù saéc thì khoâng thaáy coù saéc. Taâm thöùc bieán khôûi taát caû caùc phaùp, khoâng maø thaáy coù, cuõng gioáng nhö vaäy. Hoûi: Neáu theá thì vì sao nhieàu ngöôøi cuøng moät choã, cung moät luùc maø sao coù choã thaáy coù, khoâng choã thì thaáy khoâng, coù thôøi thì thaáy coù, khoâng thôøi thì thaáy khoâng ö? Ñaùp: Thí nhö traêm ngaøn loaøi ngaï quyû, ñoàng nöông nghieäp löïc, ñeàu ôû choã khoâng coù maùu muû löûa döõ... cuøng luùc nhìn thaáy, ñaâu phaûi doøng soâng nöôùc trong thaät coù löûa döõ ö! Cho neân noùi khoâng coù caûnh chæ coù taâm thöùc. 10. Baäc Thaùnh noäi chöùng, thöôøng soáng trong voâ nieäm: Nhö lyù chaùnh quaùn saùt naêng thuû, sôû thuû ñeàu dieät... cho ñeán thöôøng truï ôû voâ nieäm. Baäc Thaùnh nôi chöùng thöôøng truï voâ nieäm, nghóa laø chaân taâm voâ nieäm laø toâng cuûa Phaät giaùo. Cho neân luaän Khôûi Tín cheùp: Taát caû phaùp xöa nay do taâm, thaät voâ nieäm, maø do voïng taâm baát giaùc khôûi nieäm, thaáy caùc caûnh giôùi cho neân noùi voâ minh. Neáu quaùn saùt bieát taâm voâ nieäm thì ñöôïc thuaän theo nhaäp chaân nhö moân. Vì vaäy cho neân ngöôøi hoïc tuy lieãu ngoä tu haønh, mong troøn ñaày chuûng trí chæ laáy voâ nieäm laøm toâng. Nhöng ñöôïc voâ nieäm thì vieäc taïo aùc töï nhieân ít daàn, bi trí töï nhieân theâm nhieàu, toäi nghieäp töï nhieân tieâu tröø, coâng haïnh töï nhieân tinh taán, ñoái vôùi giaûi thì thaáy caùc töôùng chaúng phaûi töôùng, ñoái vôùi haïnh thì goïi laø voâ tu, maø tu thì khi nghieäp chöôùng, thoùi quen heát thì sinh töû khoâng coøn sinh, dieät dieät roài thì vaéng laëng hieän ra, öùng duïng voâ cuøng goïi laø Phaät. 11. Nhö lai noùi theo caên cô tieåu thöøa: Töông öng vôùi nhaân meâ hoaëc chaáp theá gian laø thaät... cho ñeán chuùng sinh nhaõn thöùc sinh: Ñoaïn naøy laø moät baøi keä cuoái Nhö lai thuaän theo caên cô Tieåu thöøa maø noùi. Khi nhaõn thöùc cuûa chuùng sinh coù duyeân ñuû naêm duyeân nhö caên, caûnh, v.v thì töø taïng thöùc sinh, nhöng thöùc thöù

7 SOÁ CHUÙ ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG GIAØ KINH, Quyeån taùm ñeàu nhôø duyeân môùi sinh. Neâu moät ñeå leä nhieàu, chæ noùi nhaõn thöùc. Neáu y theo nghóa Ñaïi thöøa thì nhaõn thöùc laø moät trong taùm thöùc nöông nhôø vaøo chín duyeân maø sinh: ñoù laø khoâng, minh, caên, caûnh, taùc yù, caên baûn, nhieãm tònh, phaân bieät, haït gioáng. Nhó thöùc chæ nhôø taùm duyeân maø khôûi töùc laø trong chín duyeân tröø minh. Ba thöù tyû, thieät, thaân ñeàu nhôø baûy duyeân thöùc môùi ñöôïc chuyeån, töùc laø trong taùm duyeân tröø khoâng. YÙ thöùc thöù saùu nöông naêm duyeân sinh, töùc laø trong baûy duyeân tröø nhieãm tònh vaø phaân bieät. Thöùc thöù baûy coù boán duyeân sinh, töùc laø trong naêm duyeân tröø caên baûn, hoaëc ba duyeân sinh, vì caên vaø caûnh ñeàu thuoäc thöùc thöù taùm. Thöùc thöù taùm coù boán duyeân sinh, töùc laø trong naêm duyeân tröø caên baûn, vì thöùc thöù baûy laø caên sôû y cho neân neáu theâm Ñaúng voâ giaùn duyeân thì nhö thöù lôùp möôøi, chín, taùm, saùu, boán, naêm caùc duyeân maø sinh. Nhö coù baøi tuïng raèng: Nhaõn thöùc chín duyeân sinh, nhó thöùc chæ coù taùm muõi, löôõi, thaân thì baûy, yù naêm maït-na ba, A-laïi-da coù boán. Neáu theâm Ñaúng voâ giaùn thì moãi thöùc ôû tröôùc ñeàu taêng theâm moät. Cho neân keä Duy thöùc cheùp: Y chæ caên baûn thöùc, caùc thöùc tuøy duyeân hieän, hoaëc caâu hoaëc baát caâu, nhö soùng moøi nöông nöôùc, yù thöùc thöôøng hieän khôûi, tröø sinh trôøi Voâ töôûng, vaø hai ñònh voâ taâm, nguû say vaø cheát. 12. Hoûi ñaùp veà möôøi hai duyeân khôûi: Thuû: laø naêng thuû sôû thuû, danh söï ñeàu khoâng coù... cho ñeán ta noùi laø duy taâm. Hoûi: Möôøi hai höõu chi nhaân duyeân laø phaùp nhaân quaû troâi laên trong ba ñôøi cuûa taát caû chuùng sinh, ñaâu ñöôïc noùi khoâng, chæ laø nhaát taâm phaûi khoâng? Ñaùp: Xöa nay voán khoâng, chæ do moät nieäm gioù voâ minh, thoåi ñoäng bieån chaân nhö, thaønh möôøi hai nhaân duyeân khôûi, laø lyù do troâi laên, neáu roõ ñoù laø Phaät, soùng moøi cuûa bieån trí, toái taêm thaønh nöôùc chaûy quanh trong soâng sinh töû. Cho neân kinh Hoa Nghieâm cheùp: Khoâng hieåu Ñeä nhaát nghóa goïi laø voâ minh, nhaân meâ muoäi khoâng hieåu bieát, thaønh hoaëc nghieäp caùc khoå. Hieåu roõ thaät taùnh cuûa voâ minh, thaønh taâm maàu nhieäm Nieát-baøn. Neáu meâ thì laø hoaëc nghieäp, trôû thaønh ba ñöôøng: 1. Ba chi: Voâ minh, aùi, thuû laø phieàn naõo ñaïo. 2. Hai chi: Haønh, höõu laø nghieäp ñaïo. 3. Baûy chi: Thöùc, danh, saéc, saùu nhaäp, xuùc, thoï, sinh töû laø khoå ñaïo. Neáu ngoä thì thaønh ba nhaân Phaät taùnh: 1. Thöùc, danh, saéc, saùu nhaäp, xuùc, thoï, sinh töû laø chaùnh nhaân Phaät taùnh. 2. Voâ minh, aùi, thuû laø lieãu nhaân Phaät taùnh. 3. Haønh, höõu laø duyeân nhaân Phaät taùnh. Caùc nghóa nhö vaäy chæ laø nhaát taâm, tuøy duyeân meâ ngoä, phaùi thaønh nhieàu thöù, tuy thaønh nhieàu thöù khoâng lìa nhaát taâm (nhö kinh Hoa Nghieâm cheùp: Ñòa thöù saùu coù möôøi

8 thöù thuaän nghòch quaùn möôøi hai nhaân duyeân ñeàu khoâng lìa duy taâm). Cho neân kinh Ñaïi Taäp cheùp: Möôøi hai nhaân duyeân, moät ngöôøi nhaát nieäm thaûy ñeàu ñaày ñuû, chæ tuøy moät caûnh nhaát nieäm khôûi thì khoâng coù gì laø khoâng ñaày ñuû (chaúng rieâng nhö thöôøng duøng Tam theá luaän). Vaû laïi nhö nhaõn caên thaáy saéc maø khoâng bieát roõ goïi laø voâ minh sinh aùi aùc goïi laø haønh, trong ñaây taâm yù goïi laø Thöùc. Saéc vaø thöùc haønh töùc laø danh saéc. Saùu xöù sinh tham goïi laø saùu nhaäp, saéc vaø nhaõn ñoái nhau goïi laø xuùc, laõnh naïp goïi laø thoï, ñoái vôùi saéc bó troùi buoäc goïi laø aùi, töôûng saéc töôùng goïi laø thuû, nieäm saéc taâm khôûi goïi laø höõu, taâm sinh goïi laø sinh, taâm dieät goïi laø töû... cho ñeán tai nghe tieáng, yù bieát phaùp, ôû trong moät nieäm moãi moãi nhö vaäy. Moät ngaøy moät ñeâm khôûi bao nhieâu nieäm, bao nhieâu nieäm kieát hôïp möôøi hai nhaân duyeân thaønh saùu ñöôøng sinh töû voâ cuøng taän, cho neân bieát sinh töû voâ töï theå, hoaøn toaøn laø Nhö lai Taïng taâm Ñeä nhaát nghóa, meâ ngoä noåi chìm hoaøn toaøn khoâng thaät coù. Cho neân luaän Khôûi Tín cheùp: Coù choã noùi taát caû caûnh giôùi do taâm voïng khôûi maø coù, neáu taâm lìa voïng ñoäng thì caûnh giôùi dieät, chæ moät chaân taâm chaúng coù nôi naøo khoâng truøm khaép, chaúng leõ khoâng phaûi laø duy nhaát taâm ö!

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc GIỚI ĐNNH HƯƠNG TÁN Giới định chơn hương O O Phần khởi xung thiên thượng O O O O Đệ tử kiền thành ا ا ا ا ا O O o o Nhiệt tại kim lư phóng o o O O O Khoảnh khắc nhân uân ا ا ا ا ا O O o o Tức biến mãn

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt H Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp nhaøng tieán böôùc cuøng ñoaøn d 7 nôi cung. Tieáng haùt roän raøng 7 7 ngaäp traøn. 7 1. on Bm 7 2. on. on mong möøng möøng ñöôïc tieán caát suoát lôøi caûm

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

Mat Tang Bo 3 (Tr

Mat Tang Bo 3  (Tr Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Maät Taïng Boä.3_ No.1068 ( Tr.138_ Tr.139 ) NGHI QUYÕ PHAÙP TAÏO THÖÙ TÖÏ CUÛA THIEÂN THUÛ QUAÙN AÂM Haùn dòch:nöôùc Trung thieân Truùc Tam Taïng THIEÄN VOÂ UÙY Vieät dòch

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

Bon Muoi Tam loi Nguyen Cua Duc Phat A Di Da

Bon Muoi Tam loi Nguyen Cua Duc Phat A Di Da BOÁN MÖÔI TAÙM LÔØI NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC PHAÄT A DI ÑAØ (khi Ngaøi coøn laø Phaùp Taïng Tyø Kheo) NGUYEÄN THÖÙ NHÖÙT: khi toâi thaønh Phaät Trong nöôùc toâi, khoâng coù nguïc hình Hay loaøi ngaï quæ, suùc

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2016 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

CN_03_24_13.cdr

CN_03_24_13.cdr Chuùa nhaät ngaøy 24 / 3 / 2013 Leã Laù 24/3 Chuùa Nhaät Leã Laù 28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Coù 4 thaùnh leã nhö thöôøng leä (8AM, 6:30PM Ñoïc Kinh 10AM, 12PM vaø 5PM) 7:00PM Leã Tieäc Ly - Nghi thöùc

Chi tiết hơn

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC 2016-2017 ------------------------ PHẦN I: VĂN BẢN 1. Truyện kí Việt Nam trước 1945 : Stt Tên văn bản Tác giả Thể loại Nội dung Nghệ thuật Nỗi cay đắng tủi cực và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tin3.doc

Microsoft Word - tin3.doc 4297rA 1 9 5 Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Các bạn có đồng ý với chúng mình rằng tất cả mọi người Các đều bạn mong có đồng muốn ý với được chúng tham mình dự trọn rằng vẹn tất

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode] TRƯỜNG ĐẠI CẤP HỌC THOÁT BÁCH NƯỚC KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc THÖ MÔØI HOÏP MAËT NGAØY TRUYEÀN THOÁNG HOÏC VIEÄN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM K ính gôûi: Chö Huynh ñeä Taêng Ni Khoùa IV-HVPG Lôøi ñaàu tieân chuùng toâi xin thay lôøi Ban Ñaïi Dieän Taêng Ni sinh khoùa IV

Chi tiết hơn

muc luc-T1.doc

muc luc-T1.doc 勅修百丈清規 MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI ** TAÄP I * Lôøi noùi ñaàu...7 Muïc luïc...13 Giôùi thieäu toång quaùt...23 1. Ñoâi doøng lòch söû...23 2. Thuyeát ra ñôøi saùch Saéc tu Baùch Tröôïng thanh

Chi tiết hơn

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File aøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu aêm 29 ñeá heát aêm 2 I. NHÖÕNG BAØI TOAÙN CUÛA NAÊM 29 Baøi T/375: - THTT thaùg /29 tr25 Cho

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R CTTQ este maïch C Kín R C =O

Chi tiết hơn

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI CAÙC CON (18 4 2009) MOÙN AÊN GIAÛI THOAÙT Kính göûi: Caùc con! Caùc con haõy ñoïc

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc SINH HOÏAT GIA ÑÌNH LUAÄT KHOA KHAÉP NÔI: HOÄI LUAÄT GIA VIEÄT NAM TAÏI CALIFORNIA BOÙ ÑUOÁC TRUYEÀN TAY Nhaân dòp Taân Xuaân, chuùng toâi xin chuùc quyù vò vaø caùc anh chò em moät naêm môùi an vui vaø

Chi tiết hơn

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Soá:07/QÑ.CÑGD-02 Beán Tre, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Trung hoïc Phoå thoâng Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 tröôøng THPT Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 ngaøy 26.8.2002; -Theo tôø

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2017 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Baøi 4 NGuyeân taéc: Tìm chæ soá coâng thöùc nguyeân tìm Chæ soá CTNG töø : Khoái löôïng phaân töû (M) Gôïi yù cuûa ñeà baøi Ñieàu

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH   SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH www.diaockimoanh.com.vn SOÁ 004 I THAÙNG 6.2011 (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) Khu dân cư An Tây: Cơ hội an cư và đầu tư năm 2011 Tr.4-5

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GDMN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN Chuyên đề 5: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CÁC KHỐI, LỚP. 8/17/2018 NGUYEN THI TUYEN 1 I: Khái niệm Khái niệm Chương trình GDMN Chương trình GDMN được thực hiện biên soạn trên cơ sở quy định

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÑEÀ 1 Caâu 1: a.cho bieát söï khaùc nhau giöõa caâu leänh hôïp ngöõ vaø chæ daãn hôïp ngöõ. b.chæ ra caùc doøng bò loãi cuù phaùp trong ñoaïn chöông trình sau: jmp cont Buf DB 2,0,0,9,1,9,9,8 Cont: mov

Chi tiết hơn

Vietnamese #2

Vietnamese #2 1 Vietnamese #2 Song List 2 3 STT TEÂN BAØI HAÙT TAÙC GIAÙ 4 51910 18 VAØO ÑÔØI PHÖÔNG UYEÂN 5 51911 25 MINUITS NHAÏC NGOAÏI QUOÁC 6 51912 BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔƠ GAÁM HOA LEÂ QUANG 7 51913 ABC SONG NHAÏC

Chi tiết hơn

Triethoc[1].doc

Triethoc[1].doc QUAN NIEÄM TRIEÁT HOÏC CUÛA DUY THÖÙC Ngöôøi giaûng: Phaùp Sö PHAÙP PHAÛNG Ngöôøi dòch: THÍCH THAÉNG HOAN LÔØI DÒCH GIAÛ Quyeån Quan Nieäm Trieát Hoïc Cuûa Duy Thöùc ñöôïc dòch ra töø nôi taùc phaåm DUY

Chi tiết hơn

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N 50(321) IEC - 1-1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU LÔØI TÖÏA Phaân ñoaïn 321-01 - NHÖÕNG TÖØ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù Boä moân Quaûn trò kinh doanh --- o0o --- CAÙC CAÂU HOÛI CÔ BAÛN VEÀ THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP VAØ HÖÔÙNG DAÃN TRAÛ LÔØI Ngöôøi soaïn: Ths.

Chi tiết hơn