t; ij :*,c,'. ( \ CONC TY CO P,^ XUAT NHAP a Brio crio tdi clttnh Cho ndm tdi chinh kdt EAU TU CONG NGHIEP U DONG DUONG nhdt ctd ttwqc ki6m ndn rtc ng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "t; ij :*,c,'. ( \ CONC TY CO P,^ XUAT NHAP a Brio crio tdi clttnh Cho ndm tdi chinh kdt EAU TU CONG NGHIEP U DONG DUONG nhdt ctd ttwqc ki6m ndn rtc ng"

Bản ghi

1 t; ij :*,c,'. ( \ COC TY CO P,^ XUAT HAP a Brio crio tdi clttnh Cho ndm tdi chinh kdt EAU TU COG GHEP U DOG DUOG nhdt ctd ttwqc ki6m ndn rtc ngdy 31 thdng 12 ndm 2021 Duoc ki6m to6n b6'i: COG TY THH DCH VV TUVA TA CH xb roa va KEM TOA PHiA AM (AAscs) Dia chi: 29 VO Thi S6u, Phudng Da Kao, Qufln l, Tp. HO Chi Minh - Di0n thoai: Fax:

2 COG TY Co PHA DAU TU'COG GHEPxUAT xuau o6c D.JOG 1628 Di0n Bi6n VO Thi S6u, H6 Minh C LUC Oi dung BAo CAo CUA BA TOG GAM D6C rao cao KrEM roa Dec LAP nao cao rar chih He" HAr DA DUqc KEM - Bing cdn tl6i ki5 toan hqp nh6t - 86o c6o k6t qud hoqt dqng kinh doanh hqp nhat - 86o c6o luu chuy n ti6n tq hqp nh6t - Bin thuy6t minh b6o c6o tii chinh hgp nh6t A Trang =' - r.o COG TH lorhvu Tt,;Htxx ( lt _ 2AX EMT Pillf, ilr 13-4 :

3 coc ry co pna oau ru coc GHEP xuar HAP xnau poc DLoG 162B Di6n Bi n Phri. Phudne VO Thi S6u, Qu0n 3, Tp. HO Chi Minh BAo cao cu,q, BA r6xc GAM Eoc Ban Tdng Gi6m d6c C6ng ty CO pnan Diu Tu COng ghiqp XuAt hflp KhAu DOng Duong (sau ddy gqi t6t lir "C6ng ty") trinh bdy 86o c6o cria minh vi Biio c6o tdi chinh hqp nh6t cta C6ng ty cho nim tii chinh kiit ttruc ngdy 3 thdng 12 ndm Hinh thri'c s0 hiiu v6n C6ng ty CO phan Ddu Tu C6ng ghiqp XuSt tfrap Kh6u D6ng Duong dugc chuyrsn aoi nr COng ty THH DAu Tu C6ng ghiqp Xu6t Xhap KhAu Ddng Duong theo Gi6y chtmg nhfln dang kf kinh doanh thay tl6i lan thri 19 ngdy C6ng ty hoat dqng theogi6y chring nhfn ddng kf doanh nghiqp sii O:tOtOlO90 do Sd K6 hopch vi DAu tu Thanh pfr6 Ud Chf Minh c6p lan dau ngdy vd ddng ky thay O6i tan tht 3 ngdy 29llll2\2l. V6n tli6u lq cria C6ng ty theo Gi6y chung nhqn il6ng kf doanh nghiqp ld: VOn g6p cria C6ng ty t4i ngdy 3lll2/2021: s vd VD Try sd chinh cria C6ng ty tqi 1628 DiQn Bi n Pht, Phu&ng VO Thi S6u, Qufn 3, Tp. H6 Chi Minh, ViQt am. 2. Linh vyc kinh doanh Sdn xuat, thuong mai, dich vu. 3. ginh ngtrd tinh doanh San xu6t ktri drit, phdn ph6i nhi6n liqu khi bing tludng 6ng; Sdn xuat thi6t bi diqn chii5u s6ng; San xu6t dqng co, tua bin (trir SA\ co m6y bay, 6 t6, m6 t6 vd xe m6y); San xu6t thii5t bi st dung ndng lugng chii5t luu; Sin xu6t bi, b6nh r6ng, hqp s6, c6c bq phlnp"ri diau khi6n vd truyan chuy6n dqng; San xu6t thirng, bc chria vd dpng cp chira dpng blng kim lopi; S6n xu6t noi hoi (tru n6i4tdl 11 trung t6m); Sdn xuat thpc pham kh6c chua dugc phdn vdo d6u; Sdn xu6t bia vd m4ch nha t men bia; B6n bu6n nhi6n liqu titf,) a l6ng, khi vir c6c sin pham li6n quan; B6n bu6n kim lo4i vd quflng kim loai; B6n bu6n vflt liqu, thiist bi lip det kh6c trong,*u/. ) ;*?,;;,';#, r*ffi;;;#;;;ffi;;;;;,#;'il; #;ff;; sdn xu6t nudc tr6;rhu gom r6c thii khdng oo. taifu9 gom r6c thii dqc hai; Xri lf vd ti u hu! r6c thdi kh0ng dqc hai; Xri lj vd ti6u hu! r6c th6i dqc hai; Xu ly 6 nhi6m vd hoqr iiff qudn lj chat thdi kh6c; Phri d6'; ChuAn bi mflt bing; Hoan thiqn c6ng trinh x6y dung; B6n bu6n thyc pham; B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi vd phr; tirng m6y kh6c; B6n bu6n chuy n doanh kh6c chua dugc ph6n vdo ddu; B6n bu6n t6ng hqp; Gia cdng co khi; Xr} llf vd tr6ng phri kim loai; Sdn xu6t kh6c chua dugc phdn vdo ddu; X6y dgng c6ng trinh k! thu4t ddn dpng kh6c. 4. K6t qui ho4t tlqng K6t qud hoat dqng kinh doanh ndm 2021 cta Cdng ty vd tinh hinh tai chinh t4i ngdy 3 th6ng 12 ndm 2021 dugc th6 hiqn trong 86o c6o tdi chinh hqp nh6t dinh kdm. 5. C6c sq'kiqn sau ngiy khod s6 k6 todn l$p 86o c6o tii chinh hg'p nh6t Kh6ng c6 su ki n trgng yriu ndo xdy ra sau ngdy lflp 86o c6o tdi chinh tldi hdi rluo. c di6u chinh hay c6ng b6 tr0n B6o c6o tdi chinh hqp nh6t ndy.

4 coc Ty Co pna oau ru'coc GHEP xuar HAP xsau ooc DTOG 1628 Di6n Bi6n Pht, Phudng VO Thi S6u, Qufn 3, Tp. H6 Chf Minh 6. HQi tt6ng Quin tr!, Ban Tdng Girlm tliic, Ban Ki6m so6t vi E4i diqn phrlp lu$t HQi tl6ng Quin tri ong BE 0rg 6ng 6ng Bd guy6n Thanh Quang TrAn Kim Sa tran Kim Cuong guy6n Minh Tu6n LO Quang Chinh guy6n Thai Minh Thi Chti tich Thdnh vi6n Thdnh vi6n Thdnh vi n Thinh vi6n (86 nhi6m ngiry ) Thdnh vi n (Mi6n nhiqm ngdy 23/ ) : Ban T6ng Gi6m tl6c vir K6 to6n tru'&ng BA ong ong ong Ban Ki6m soit TrAn Kim Sa guy6n Trung Qui5c Trin Kim Cuong VO Anh Thinh T6ng Gi6m d6c Ph6 T6ng Gi6m di5c Ph6 T6ng Gi6m cl6c K6 toan fiudng.{ l BE 0rg BE BA BA ong gd Hodng Yi5n guy6n V[n Hi6n Dinh Hodng ggc V6n Phem ThiKim Yiin guy6n Thi Ki6u Y6n Thu guy6n Menh Ti6n Tru6ng ban (86 nhiqm ngiy 23/04/2021) Thdnh vi6n (B6 nhiqm ngity 23/ ) Thdnh vi6n (86 nhiem ngity ) Tru6ng ban (Mi6n nhiqm ngdy ) Thdnh vi6n (Mi6n nhiqm ngdy ) Thdnh vi6n (Mi6n nhiem ngdy ) ( D4i dipn phfp luflt TrAn Kim Sa 7. Ki6m todn vi6n C6ng ry THH Dich vu Tu vdn Tdi chinh Ki5 toiin vd Ki6m to6n Phia am (AASCS) de thuc hi n kii5m to6n c6c 86o c6o tdi chinh ho.p nh6t cho C6ng ty. 8. C6ng nii trrlctr nhiqm cria Ban Tdng Gi6m tl6c Aiii vo'i B6o c6o tiri chinh ho.'p nh6t Ban T6ng Gi6m <l6c C6ng ry chlu tr6ch nhipm v0 viqc l p 86o c6o tdi chinh hqp nh6t phdn 6nh trung thuc, hoo l! tinh hinh hoat dqng, ki5i qud ho4t dqng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyisn tian tq cia COng ty trong nam. Trong qu6 trinh l4p B6o c6o tii chinh hqp nh6t, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam k6t dz tudn thri c6c ydu cau sau: Xdy dmg vd duy tri ki6m so6t nqi b0 mn HOi d6ng Quan trivd Ban T6ng Gi6m d6c x6c dinh ld can thi6t A6 Oam bdo cho viqc lqp vd trinh biy Brio c6o tdi chinh hgp nh6t khdng cdn chta dmg sai s6t trqng y6u do gian len ho6c do nham ldn; Lga chgn c6c chinh s6ch k6 to6n thich hgp vd rip dgng c6c chinh s6ch ndy mot c6ch nhat qudn; Dua ra c6c d6nh gi6 vd du do6n hqp l;i vd thqn trqng; C6c chuan mqc k6 to6n ilang 6p dgng dugc Cdng ty tuan thri, kh6ng c6 nhf,'ng 6p dung sai lqch trgng y6u d6n mri'c ).,,^,.<!-^\: cdn phdi cdng b0 vd gidi thich trong Biio c6o tdi chinh ho.p nhdt ndy; Lgp cdc 86o c6o tdi chinh hop nhat dga tr6n co s& ho4t dqng kinh doanh li6n tpc, tru trudng hqp kh6ng thr5 cho ring C6ng ty se ti p tqc ho4t rtqng kinh doanh.

5 C6G TY C6 PHA DAU T. COG GHEP XUAT l628 Di0n Bi6n V5 Thi S5u :, Tp. H6 KHAU DOG DU,OG Minh Ban T6ng Gi6m d6c COng ty ddm bio rang c6c s6 t6 toan A trung thuc, ho,p ly t4i b6t cri thdi di6m ndo vit rlim bdo ring nudc. D6ng thdi c6 tr6ch nhiqm trong vigc bdo ddm an ch[n, phdt hien ciic hdnh vi gian ldn vd c6c vi ph4m kh6c. Ban T6ng Gi6m <t6c C6ng ty cam ktst ring 86o ciio tii nh6t cria C6ng ty tai thoi rli6m 3l th6ng 12 nim 2\21,ket nhat cho n6m tdi chinh k6t thric cirng ngdy, phir ho.p vdi c6c quy dinh hiqn hdnh c6 li6n quan. luu gift d phnn 6nh tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty, vdi mric dq ciio tdi chinh hgp nh6t tuan thri c6c quy dlnh hiqn hdnh cria hd tdi sdn cria Cdng ty va thuc hiqn c6c biqn phdp thich ho.p rt6 ng6n hgp nh6t d6 phdn 6nh hung thuc vi hop li tinh hinh tdi chinh hgp ho4t dqng kinh doanh hgp nhat vd tinh hinh luu chuy6n tian tq hqp mpc k6 toan, chii d0 k6 toan doanh nghiqp ViQt am vi tudn thri 9. Cam ttit mec Ban T6ng Gi6m rl6c cam k6t ring C6ng ty ild tudn thri nghia vg c6ng bo ttrong tin theo quy dinh tpi Th6ng fi s lTT- BTC ngdy 16lll/2020 do B0 Tni chinh ban hdnh huong d6n v6 viqc c6ng b5 th6ng tin tr n thi tru'dng chimg kho6n. tl Tp. H6 Chi Minh, ngay 29 thdng 03 ndm 2022 Girim di5c iqn phip lu$t Trin Kim Sa ===.501 l CO T H VU )HH i KlEl P1lA.P :

6 A A s c s col,c TY THH DCH vu TU vau TAT CHUU TE TOU VA KEM TOA PHA A SOUTHER AUDTG AD ACCOUTG FACAL COSULTG SERVCES COMPAY LMTED (AASCS) so : 2gt-1' BCKT TC 2o22/AASCS BAO CAO KEM TOA DQC LAP Kinh etri: Cic co d6ng, HQi tl6ng quin tr!, Ban TOng Gi6m tliic vir Ban ki6m so6t coxc rv to pna oau ru c6c.{ghpp xuar xu4r ffiau o6c DU6G Chung tol Aa ncm to6n Bao c6o tdi chinh hqp ntr6t tcm theo cria C6ng ty Co piran oau Tu C6ng ghiqp xuat t'*rap rcrau D6ng Ducrng dugc lap ngdy 2\O2l2ozz fi trang 08 di5n trang +2, b,uo gorn Bing c6n d6i ti5.toan f,sp frlt t4i ngiy 3l th6ng 12 n6m202t,bdo c6o kiit qua no+t Oqngiinh doanh fr* *,it, gao cao luu chuy n ti6n tq hqp nh6t cho n6m tdi ctrini t6t thtic cirng ngdy vi Bin thuy6t minh b6o c6o tdi chinh hqp nhat. Tr6ch nhiqm cta Ban T6ng Gi6m tl6c Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiqm v6 vi c lqp vd trinh bdy trung thgc vd hqp ly B5o c6o tdi chinh hqp nh6t cria C6ng ty theo chuan rnu"i6.irir, ctris ac, ki5 to6n doanh nghiqp ViQt am.vd :1 :rv.dp pl?p'r^c;el^1111a::j';:]i: L'urrB rv r,vv v,uqr,r*w ^v ;;:;;;;;:,A ua- -1 Gi6m tl6c x6c dinh ld can "n va trinh bdy b6o c6o tdi chinh hgp nh6t va chiu tr6ch nhiem vc kii5m so6t noi b0 md Ban Tdng thiist de dim bdo cho viqc lfp vd trinh biy b6o.ao rai.iii hqp nh6t kh6ng c6 sai s6t trgng yi5u do gian fn ho4c nhamq Tr6ch nhiqm cria Ki6m todn vi6n Tr6ch nhiqm cria chring t6i ld dua ra! kii5n vc gao c6o tdi chinh hqp nh6t dua tron k6t qui cria cuoc ki6m to6n' chringc&ioiru/*r d6 ti6n hdnh ki6m to6i theo c6c chuin muc ki6m toan viet am. c6c chuan mqc ndy y u cau chring t6i tudn thi chmnr/3) n:} :il'rffil#][ ffi ff ffiililil, i;r k6 hoach vd th1rc r,ie",,o. r.ii; # ae au, a"n''i au", uao hsp ry}w viqc liqu Biio c6o tdi chinh hop nnlt ",iu cong ty c6 cdn sai s6t trgng yi5u hay khdng',f C6ng viqc ki6m to6n bao g6m rhgc hiqn c6c thri tuc nham thu thqp c6c bing chtmg ki6m r:t cac si5 lieu vi thuy6t minh :.t Ecn beo c6o tdi ctrinrr hqp";;;;. ilil ru.,.ia..* dugc lua chgn dqa irdn x6t do6n c'ia ki6m to6n vi6n, bao g6m d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t t qng y6u trong 86o c6o tii chinh hgp nh6t do gian lan ho6c nham l6n. Khi thuc hiqn d6nh gi6 c6c rii io nay, ki6m to6n vi6n d xem xdt fi m soat nqi bq cria Cdng ty li6n quan d6n viqc lflp vd trinh bdy b.6o c6o tii chinh trung il;,,i*,rr;t; thi6t k6 c6c tht tsc ki6m to6n phir tqp rdiiioh.hinh thuc ti5, tuy nhi6n kh6ng nhim msc tlich tlua ra! r.i3n'ua'irieu qu6 cria ki6m so6t n6i b0 cria c6ng ty. c6ng viqc ki6m to6n cflng bao.gdm tl6nh gi6 tinh thich hqp cria c6c chinh s6ch ki5 to6n dugc 6p dgng vd tinh hgp lf cria c6c u6c tinh kli toan cta Ban T6ng Gi6m <liic cflng nhu tl6nh gi6 viqc trinh bdy t6ng th6 b6o c6o tdi chinh hqp nhat. chung t6i tin ru6ng ring c6c bing chring ki6m to6n md chring tdi tl6 thu thflp tlugc ld day dri vd thich hqp lim co sd cho i kii5n ki m to6n cria chring t6i.,"t Global 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (028) '(028) 3S2O Fax: (028) Website:www'aascs'com'vn

7 {, V t i6, cria ki6m toin vi6n Theo! ki6n ciia chirng tdi, 86o c6o tdi chinh hqp nh6t de hinh tdi chinh cta Cdng ty Cii phan DAu Tu C6ng ghiqp cfing nhu k6t qua kinlr doanh vd cdc lu6ng luu chuy6n ti muc k6 todn, ch6 d6 k6 to6n doanh nghiqp Vi6t am vd, c6o tai chinh hop nhdt. Tp. Hi Chi Minh, ngdy &3 thdng13 ndm 2022 C6ng ty THH Dlch vy Tu'v6n Tiri chinh K6 tof n vi Ki6m torln Phia am 6nh trung thgc vd hqp ly, tr6n cdc khia canh trgng y6u tinh Xu6t frap KhAu D6ng Duong t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm202l, tq cho nirn tdi chinh ki5t thric cirng ngdy, phn hgp v6i chuan quy dinh phap l! c6 li6n quan d6n vi6c l6p vd trinh bdy b6o 2 9 'i c '( i Gi6y Chung nhdn DSng kli Hdnh ngh Ki6m to6n s6: l guy6n Vii Gi6y Chri'ng nhdn Ding kf Hdnh nghd KirSm to6n s6: l

8 coc ry co pna oau rtlcoc GHEP xuar HAP rnau ooc DtJoG 86o c6o thi chinh h9'p nhst 1628 Ei0n Bi6n VO Thi S6u Tp. H6 Chi Minh Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3 1/12/2021 BAG CA O6T KE TOA HOP HAT Tqi ngay jl thdng 12 ndm 2021 Do'nvitlnh: VD Chi ti u Ma sii Thuytit minh 56 cuiii nlm Sii cliu nem A. TAr SA CA n Ti6n vi cic khofrn tuong duong tidn. -.:. l. len l0 v.0l lll t Diu tu tii chinh ngin h4n 3. DAu tu nim gitr ct6n ngdy d6o h4n r V.lo Cdc khofln phii thu ngin h4n 1. Phai thu ng6n h4n cria kfi6ch hdng 2. Trd hudc cho ngudi bin ngan hp 6. Phai thu ngin han kh6c r30 l3l Y V V.04.a s s4', s V. Hing t6n kho l. Hang tdn kho V. Tni sin ngin hqn khfc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thu6 GTGT dugc khau trri B. TA SA DA H4.. C6c kho6n ph6i thu diti h4n 6. Phai thu ddi han kh6c 140 t4l v.05 V.09.a V.04.b r rz.oor.szr.6lilq) 123 sst rftff,]t- - L $fu 1yy[i1 ]H XE TO 48 4.s fl li,r roi H "tlia ilattl -z,.ru2.73.1$$)za 2.e62.7r:,.7w. Tni sin cii dlntr l. Tdi san co Oinfr hiru hinh - guyan gid - Gid tri hao mdn lu! kii 2. Tdi sin co Ointr thu tdi chinh - guyan gid - Gid tri hao mdn lui kii V V s (1s s) ( s3) ( t) ( s 1 3). B6t dqng sin tlflu tu V. Tni srin d0 dang dlti h4n 2. Chi phi x6y dgng co bdn dd dang V s s s V. DAu tu tii chinh diri h4n 5. DAu u nim git d6n ngiy tl6o h4n 250 V.lo V. Tni sin dii h4n kh6c L Chi phi trir trudc ddi han 5. Lqi th6 thuong m4i v.09.b 1s TOG CQG TAT SA s

9 COG TY Co PHA DAU TU,COG GHEP xuar u4n ruau o0c DU'oG B6o c6o thichinh ho'p nh6t 1628 Diqn Bi6n Phir, Phuong V6 Thi S6u, QuAn 3, Tp. HO Chi Minh Cho n6m tdi chinh k6t thfc ngdy 3 1/ gaxc ca Eo KE ToA HOP HAT Tqingay 3l thdng l2 ndm202l Do'nvi ttnh: VD Chi ti6u Mii sii Thuyiit mrnn sii cu5i ntm Sii tlau nem c.q phar rna ,997. q ngin h4n 1. Phai trd ngudi b6n ngln h4n 3. Thuii vd c6c khoan phdi nqp hd nudc 4. Phai trd ngudi lao tlqng 5. Chi phf phdi trd ngin h4n 9. Phai trd ng6n hp kh6c 10. Vay vi ng thu6 tii chinh ng6n h4n V.il 313 Y.t V.l3 3 l9 V.14.a 320 V.l5.a s ss s , r62.31s.4t q dii hqn 7. Phai trd ddi h4n khrlc 8. Vay vd ng thu6 tdi chinh dii han L Thui5 thu nhdp ho6n lai phdi tri V.l4.b 338 V.rs.b r D. VO CHU SO H/U s r 23. Viin chri s6'hiru 1. V6n dau tu cria chri sd htu - Cd phiiiu phii th6ng cd quyin bid.u quyiit 2. Thfing du viin c6 phan 1. Lqi nhufln chua phdn ph6i - Loi nhuqn chua phdn phai try tii diin cuiji k) tntbc - Lo'i nhuan chra phdn phdi tti,,ay 13. Lqi fch c6 ddng khdng kiism so6t 410 V.l lla l a 421b t r b. gu6n kinh phi, qui kh6c 430 TOG COG GUO VO ndm 2022 gu'd'i ldp bi u Kti todn tru'6'ng U).' (") Yc\ ql tct. > lol OiU TU *[; XUAT P,\ ) phl cog xttip LC Thi Xu6n YOn V6 Anh Thlnh Trin Kim Sa

10 COG TY CO PHA EAU TU,COG GHEP xuar HAP xsau ooc DUoG B5o c6o thi chinh h9'p nh6t l628 DiQn Bi6n Phri, V0 Thi S6u HO Chi Minh Cho n6m tdi chinh ki5t ttlic ngity BAO CAO KET QUA HOAT DQG KH DOAH HqP HAT Cho ndm tdi chinh kiit thtic ngdy 3t/12/2021 Do'n vitinh: VD Thuy6t Chi ti6u ME sii m nay m tru'6'c minh 1. Doanh thu bdn hing vi cung c6p dich vg 2. C6c khoan ginm trt doanh thu 3. Doanh thu thuin vd bdn hing vir cung c6p dlch vg 4. Gi6 v6n hdng b6n 5. Lqi nhu$n gqp vo bin hing vi cung c6p dich vq 6. Doanh thu ho4t tlqng tdi chinh 7. Chi phi tdi chinh + Trong d6: chi phi ldi vay 8. Phan l6i hoflc 16 trong c6ng ty li6n doanh, li n kiit 9. Chi phi b6n hang 10. Chi phi qudn ly doanh nghiqp l. Lqi nhu$n thuin ttl ho4t tlqng kinh doanh 12. Thu nhflp khtic 13. Chi phi khiic 14. Lq'i nhufln khfc 15. T6ng tqi nhu$n k6 todn tru'6'c thu6 16. Chi phf thui5 thu nhflp doanh nghiqp hiqn hdnh 17. Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiqp hodn l4i 18. Lg'i nhufn sau thu6 thu nhf p doanh nghiqp 19. Lqi nhufln sau thu6 cria c6 dong cta C6ng ty mq 20. Lqi nhufln sau thui5 cta co d6ng kh6ng ki6m so6t 2l.Llico bin tr6n cd phi6u 22. Lai suy giim tr0n c6 phi6u l0 ll l V.Ol.a v.0l.b V.O2 V.O3 V.O4 V.05.a vt.05.b V.O6 V.O7 V.O9 V.O V s s t3'l s s s.086 1s.989.s l ' 111 t ( rl ; 6P t(,nl gu'd'i $p bi6u X6 torin tru'6'ng k-v. -*/coxo t '/ cd pnl oiu Tuc0o xu(r xrip lhdng 02 ndm 2022 Le ThiXuin Y6n V6 Anh Thlnh Trin Kim Sa 10

11 COG TY CO PHA EAU Tt COG GHEP xuar HAP xsau ooc DoG B5o c6o thi chfnh hg'p nh6t 1628 Di6n Bi0n Ph 3. Tp. H6 Chi Minh Cho n6m tdi chinh kdt thric ngity ?021 BAO CAO LUU CHUYE TE TE HqP HAT (Theo phtong phdp gidn tiiip) Cho ndm tdi chinh kiit thtic ngay 3 t /12/202 Don vi tinh: VD Chi ti6u, Thuv6t Mi s0 mrnh m nay im tru'6'c. Luu chuy6n tion tn'ho4t ilqng kinh doanh 1. Lgi nhufln tru6'c thuii 2. Di6u chinh cho cdc khoin - Kh6u hao TSCD vd BDSDT - Cdc khodn dg phdng - Gai)/16 ch nh lqch tli gia h6i dodi do tl6nh gi6 l4i c6c khodrn mpc tian tq c6 g6c ngo4i tq - Gai)n6 tt hoat dqng dau tu - Chi phi l6i vay 3. Lgi nhuin tir hopt ilqng kinh doanh tru'6'c thay il6i visn luu tlqng - (Tang)/gi6m c6c khodn Phdi thu - (Tdng)/giim hdng t6n kho - (Tang)/giim c6c khoin phni ffd (kh6ng k lai vay phdi tri, thu6 thu nhflp doanh nghiqp phii nqp) - (Ting)/gidm chi phi tra tru6c - Ti6n lai vay da ra - Thui5 thu nhflp doanh nghiqp tl6 nqp Luu chuy6n ti6n th. Luu chuy6n tidn tir hoqt dqng diu tu l. Ti6n chi d6 mua slm, xdy dgng TSCD vd c6c tdi san ddi h4n kh6c 2. Ti6n thu tir thanh lj, nhuqng b6n TSCD vit c6c tii sin ddi hpn kh6c 3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng cia tlon vi kh6c 4. Ti6n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cu ng cria dorl vi klr6c 5. Ti6n chi dau tu g6p v6n vdo don vi kh6c 7. Ti6n thu ldi cho vay, c6 hlc vd lgi nhufln clugc chia 0l ll 12 t4 15 2l s (4.3s s) t (37 s ) ( ) (s r79) ( ) ( ? 6 8),rT,[11 ( ) ( a) rr1l rr ( ) ( s)KEMT ( ) (s.4s ) (4s.3es ) (s ) gss.328 ( ) ( ) ( ),- 'ro1 7, -< JoG' Tnnnr --- r.p u( -- (8',7.4s )- (3.s0o.ooo.ooo) l0 Lu'u chuy6n tii,n thu6n til hoat tl0ng tliu tu' 30 (372.s0s ) ( ' 96 ) ll

12 cog TY co PHA oau ru'c0c GHEP xuar udr xuau ooc DUoG 86o c6o tii chfnh h9'p nh6t 1628 DiCn BiCn Pht, Phudxg VO Thi SAu, QuAn 3, Tp. HO Chi Minh Cho nam tai chinh k6t thfc ngay 3ll12l2021 BAo cao LUU CHUYE TE TE HOP HAT (Theo phnong phdp gidn tidp) Cho ndm tdi chinh lui thtic ngqy 3l/t 2/2021 Donvi tinh: VD Chi ti6u L Luu chuy6n tidn tn'hoqt tlqng tii chinh l. Ti6n thu tu ph6t hdnh c6 phitiu, nhfln vtin g6p cira chri sd hfu 3. TiAn thu ttr di vay 4. Ti6n tri ng g6c vay 5. Ti n chi tri ng thu6 tdi chinh Luu chuy n ti6n thuin til ho4t tlqng tiri chinh Luu chuy6n ti6n thu6n trong ntrm M5 s6 Thuv6t mrnh im nay s9.482 ( s ) ( ) dm tru'6'c ( ) Ti6n vir tuo'ng du'o'ng ti6n tliu nem Antr trucrng cria thay O6i tlt gia n6i aoal quy d6i ngoei tq 6l ). i. Ti6n vh tu'ong du'ong ti n cu0i nm gu'd'i 4p biiiu T LA Thi Xuin YGn K6 to6n tru'6'ng U--r, Vd Anh Thinh ffi"^ 'ro'l co l >{oa'u1tjc( W thdng 02 ndm 2022 Trin Kim Sa t2

13 COG TY CO PHA DAU TT COG GHEP xuar u4r xnau ooc DToG Bdo c{o tdi chinh hq'p nh6t 1628 Dien Bi n Phi, Phudng VO Thi S6u, Qu0n 3, Tp. H6 Chi Minh Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3ll ga THUYET MH BAO CAO TA CHH HOP HAT Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 3l /12/202 L D{c tli6m ho4t tlqng cria C6ng ty l. Hinh thrfc s6'hii'u viin C6ng ty C6 phan DAu Tu COng ghiqp XuAt hpp KhAu D6ng Dusng tlugc chuy6n aoi tu COng ty THH EAu Tu COng ghiqp Xu6t h p KhAu D6ng Duong theo Gi6y chung nh4n dang ky kinh doanh thay d6i lan thrl l9 ngdy 14106/2016. COng ty ho4t dqng theo Gi6y chring nhfln d6ng k! doanh nghiqp so O:tOtO:090 do Sd Kii hoach vd DAu tu Thanh pno UO Ctri Minh c6p lan dau ngdy 25106/2010 vd rlang kf thay tl6i An thri 3l ngdy 29llll2\2l. V5n tliou lq cta C6ng ty theo Gi6y chung nhfln il6ng kf droanh nghiqp li: VD )( il li t V6n g6p cia C6ng ty t4i ngdy 31/ : VD 7 Tr9 sd chinh cria COng ty tqi 1628 DiQn Bi n Phri, Phudng V6 Thi Sriu, Qufln 3, Tp. H6 Chi Minh, ViQt am. 2. Linh vgc kinh doanh San xu6t, thuomg mai, dich vu. 3. ginh ngtrd kinh doanh dqng co m6y bay, 6 t6, m6 t6 v2r xe m6y); Sdn *u6t tt ii5t bi- sri dpng ndng luo.ng chitit luu; Sdn xu6t bi, b6nh r6ng, hqp,a, t "affi UO pta" pien Aidu fcni!, tctri6n vitruyan chuy6n dqng; cl-qng; San Snn xu6t thing, b chria ra vd O\rng dsng cq chria dgng tlsng bing kim loai; Sdn xu6t nol trflit' t fg/ orq "\, san xuat Khl dot, phan pnol nnlen llgu Knl Dang ouong ong; Dan xuat mret ol ulglr ullltru saue, D<lu Au4L uvl6 vu, ru4 u", t"'"r//.92 Sdn xu6t khi d5t, ph6n ph6i nhi6n liqu khi bing dudng ring; Sin xu6t thi6t bi tliqn chii5u s6ng; S6n xu6t d6ng co, ltrtr noi hoi trung tam); San xuat thuc pham kh6c chua ilugc phdn vdo tl6u; Sdn xu6t bia vd m4ch nha t men bia; B6n buffi [rarct nhi6n iqu rin, l6-ng, ttri va cac sdn pham li n quan; B6n bu6n kim loai vd qu{ng kim lo4i; B6n bu6n vat lieu, thi(it bi tip d$il vn. kh6c trong x6y dqlg; Sdn xu6t, ph6n ph6i hoi nudc, nudc n6ng, tli6u hod kh6ng khf vir sin xu6t nudc d6; Thu gom r6c tfra\f\ khdng dqc hai; Thu gom r6c thdi dqc hai; Xir l! vd ti6u huj'r5c thii kh6ng dqc hai; Xri' l! vd ti6u hu!'r6c thdi cl0c hai; Xir li \ 6 nhi6m vd hoat <tqng quin l! ch6t thdi kh6c; Ph6 do; ChuAn bi m6t bing; Hodn thiqn c6ng trinh xdy dung; B6n bu0n thuc pham; B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi vd phg ting m6y kh6c; B6n bu6n chuy6n doanh kh6c chua ilugc phdn viro ddu; B6n bu6n t6ng hqp; Gia c6ng co khi; Xri lli vd tr6ng pht kim loei; Sdn xuat kh6c chua dugc phdn vdo ddu; X6y dung cdng trinh k! thupt d6n dgng khdc. 4. Chu k! sin xudt kinh doanh th6ng thu'd'ng: Chu lc! sdn xu6t kinh doanh th6ng thudng cria C6ng ty vd c6c Cdng ty con lir trong vdng 12 th6ng. 5. D{c tli6m ho4t rqng cria C0ng ty trong nm tiri chfnh c6 6nh hu'6'ng tl6n 86o c6o tiri chinh: (h6ng c6 d4c di6m ho4t dqng ndo g6y iinh huong trgng ytiu cdn thitst phii c6ng bi5 tr6n 86o c6o tdi chinh niy. 6. Si5 lug'ng nhhn vi6n: T4i ngdy 31112/2021, Cdng ry c6 102 nhdn vi n. 13

14 COG TY CO PHA DAU TU,COG GHEP xuar HAP xhau ooc DUoG 162B Dien BiOn Phi, Phuong VO Thi S6u, Quan 3, Tp. HO Chi Minh Brio c6o tdi chinh hg'p nh6t Cho nam tai chinh k6t thtc ngay 3 l/12l C6,u trric C6ng ty T4i ngdy lfp 86o c6o tii chinh hgp nh6t ndy, C6ng ty CO phan DAu Tu C6ng ghiqp Xu6t Xfr6p KhAu D6ng Duong c6 02 (hai) Cdng ty con, 05 (nem) Chi nh6nh vd 0l (mqt) Vnn phdng <lai diqn. T6ng s6 c6c C6ng ty con: - 56 luqng c6c C6ng ty con dugc hqp nh6t: - S0 luqng cdc C6ng ty con kh6ng ilugc hqp nh6t: a. Danh sdch cric COng ty con hqp nhlit trong bdo crio TGn tlo'n v! Ela chi 02 C6ng ty. 0 C6ng ty. s6 cuiii nlm ryre ryre rile ryle si5 tau nim ni6u quy6t lqi fch ui6u quy6t tg'i ictr ( { i L6 2.9A6, ttuong sii 06, khu c6ng C6ng ty C6 phan CL nghiqp Trd 6c, Phuong Phudc 98% 98yo Th6'i, QuQn 0 tvton, Tp. CAn Tho. c6ng ry rhh Brue Globe Ap Hda rdv' XE "t* :::P sb% srvo HuyQn Dric HuQ, Tinh Long An. b. Danh sdch Chi nhdnlt TGn tlon vi Dia chi Chi nh6nh Cdng ty CO phan DAu Tu C6ng ghiqp L6 E, Eulng s6 8, Khu C6ng ghiqp S6ng ThAn l, Phucrng pi dn, THF VU TU XuAt h0p KhAu D6ng Duong tai Binh Duong Thdnh phi5 Di An, Tinh Binh Duong.,, * Chi nhdnh COng ty C6 phan DAu Tu C6ng ghiqp Khu C6ng ghiqp M! Tho, X6 Trung An, Thanh ptro Uy Tho, Tinh xu6t tttr6p Khdu D6ng Duong Ti6n Giang, ViQt am. Chinh6nhC6ngtyC6phAnDAuTuC6ngghiQpL62.9A6,Euongsi56-r}ruC6ngghiQpTrd6c2,Phudng Xu6t hap KhAu E6ng Duong Phudc Thdi, Qu6n 6 MOn, Thanh ph6 Can fno. Chi nh6nh C6ng fy C6 phan DAu Tu C6ng ghiqp (hu C6ng ghiqp M! Xudn A, Phulng M! Xudn, Thi x6 Phf My, xudt nap KhAu D6ng Duong Tinh Bd Rla - Vfrng Tdu. Chi nhanh COng ty C6 phan DAu Tu C6ng ghi6o rv Xu6t hflp Kh6u D6ng Duong Ap Hda Thu4n, Xa HiQp Hda, HuyQn Dfc Hoir, Tinh Long An. r)1 7: JEM T1 iie mt pne b. Danh sdch Vdn plting itgi diqn TOn Vdn phong dpi diqn COng ty CO pfran DAu Tu C6ng ghiqp Xu6t titr6p KhAu D6ng Duong Dia chi 308 CQng Hda, phudng 13' Qufn Tdn Binh' Tp' H6 Chi Minh' --. K! k6 to{n, don v! ti6n tq sri'dqrng trong k6 tofn - 1. K) k5 to6n i6n dq ko todn cta Cdng ty b6t diiu ti'ngdy 01/01 vd kiit thric vdo ngdy 31/12 hdng nlm. 2. Do'n v! ti6n tq Eon vlti n t sri dqng trong ghi chdp k6 to6n ln d6ng Vigt am (\ld). 14

15 COG TY CO PHA DAU TU'COG GHEP xuar HAP xhau o0c DUoG B{o cdo tiri chinh hg'p nh6t l628 DiQn Bi6n Ph V6 Thi S6u,. HO Ctri Ulntr Cho n6m tdi chinh kist thtc neity L Chuin mqc vi Ch6 do t6 todn 1. Ch6 ttq kti to6n C6ng fy 6p dung Ch6 do kii to6n doanh nghiqp ban hinh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC ngiry cria B0 Tai chinh vi c6c Th6ng tu hu6ng d6n, bd sung, sta tl6i. 2. Tuy6n bii vd viqc tuin thfr Chu6n mg'c k6 to6n vi Ch6 do k6 tofn C6ng ty CE rip dpng c6c ChuAn rngc k6 to6n ViQt am vd c6c v6n bdn huong d6n ChuAn mqc do hd nudc tl6 ban hdnh. C6c biio c6o tdi chinh tlugc l6p vd trinh bdy theo dfng quy dinh cira chuan mgc, th6ng tu hu6ng d6n thbc hi n chuan muc vd Chi5 d0 ki5 to6n doanh nghiqp ViQt am hiqn hdnh ttang 6p dgng. ( V. Cdc chinh s6ch t6 toin 6p dgng l. guy6n tic ghi nhfln cfc khodn ti6n vi cdc khoin tuong tlu'ong ti6n a. guy n tdc ghi nhqn cdc khodn tiin C6c khoan tian ld todn bo s6 ti6n hiqn c6 cria C6ng ty t?i thdi di6m b6o c6o, gdm: ti6n m4t t4i qu!, ti6n gti ng6n hdng kh6ng lqy h?n vd ti n dang chuy6n. b. guy n tdc ghi nh\n cdc khotin ttong tltrong tiin C6c khoan tuong duong ti6n li c6c khoin tlau tu c6 thdi gian thu h6i con l4i kh6ng qu6 03 th6ng k6 tu ngdyb6o c6o c6 khi nlng chuy6n o6i a6 aangit JJr".oi r"q;g tte, x6c dlnh vd th6ng.o.,:i,o trorg "ii,van o6i *rai ti n k6lrngnv mua kho\ Aa, to OO tai thdi tli m lqp 86o c6o tdi chinh. \r\ \er c. guyan ric, phrong phrip chuyin aiii cdc iting tiin khdc lti-)+ C6c nghiqp vp kinh t6 ph6t sinh bflng ngoqi t6 phii theo d6i chi ti6t theo nguyen tq vd phdi dugc quy <l6i ra tl6ng Viet dr(, theo r!, gi6 giao dich thuc tii t4i ngdn hing thuong m4i noi doanh nghi6p thuolg xuy6n c6 giao dlch hoflc t] gi6 binh lu1n {pi// quy6n di tlqng. tdi chinh theo quy clinh cira ph6p luflt, COng ty tl6nh gi6 lai s6 du ngoqi tq vh virng tion tq theo Tpi thdi tli6m lfp 86o c6o ^..t nguyen tac: - Tf gi6 giao dlch thuc t6 khi d6nh gi6l4i citc khoin rngc ti6n tq c6 gric ngo4i tq tlugc phdn lopi li tdi sin: Ld r! gi6 mua ngo4i tq cria ngdn hing thuong m4i noi doanh nghiqp thuong xuy0n c6 giao aicn t4i thdi di6m lflp 86o c6o tii chinh' OO vo{ c6c khoin ngopi tq grii ngdn hdng thi r! gi6 thgc ti5 khi d6nh gi6 lai d ti gi6 mua cria ng6n hdng noi doanh nghiqp md tii khodn ngoai tq; - T! gi6 giao dich thuc tii khi d6nh gi6 l4i cdc khoirn mqc ti n tq c6 gi5c ngopi tq <lugc phdn loai ld nq phii tr6: ld t! gi6 b6n ngo4i tq cria ng6n hing thuong m4i noi doanh nghiqp thuong xuy6n c6 giao dich t?i thdi di6m lflp 86o c6o tdi chinh. 2. guy6n t6c ghi nh$n cfc khoin tliu tu tii chinh Lir c6c khoan dau tu nhu: D6u tu g6p vt5n vdo c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n k6t, dau tu chimg khodn vd c6c khodn dau tu tii chinh kh6c... Ph6n loai cilc khodn iliu tu khi l6p 86o c6o tdi chinh theo nguyen t6c nhu sau: - c6c kho6n dau tu c6 k) han thu h6i con l4i kh6ng qu6 12 thbngho{c trong 0 chu kj' s6n xust kinh doanh duo. c phdn lo4i ld ng[n h4n; - C6c khodn tlau tu c6 k! h4n thu h6i cdn lai tt 12 th6ng trd l6n hoic tr6n 0l chu lcj,san xu6t kinh doanh ilugc phdn loai ld ddi hen. l5

16 C6G TY CO PHA DAU TU,C6C GHEP xuar sap xsau ooc DU'oG B6o c6o tii chinh ho.'p nh6t 1628 DiQn Bi6n VO ThiS6u, UO CtriUintr Cho n[m tdi chinh t6t ttruc ngiry a. Diu tu ndm git iltin ngdy itdo hqn Khoin dau tu ndy kh6ng phin 6nh c6c loai tr6i phiriu vd c6ng cq ng nim giii vi mpc dich mua b6n tt6 ki6m ldi. C6c khodn rtau tu nim git a6n rga! iao h4n bao g6m ciic khoin tidn grii ngdn hing c6 k! han (thdi gian thu h6i cdn lai tir 3 th6ng trd f6rl, U, pf,io",r, ty pf,ier, tr6i phir5u, r6-pi,l6u uu ddi b6n ph6t hdnh bit buoc phii mua lai tei mot thdi di rn nhat.dintr trong tuong lai vd c6c khoirn "n" ""v nim giir ttrin ngdy tl6o h4n vdi mgc dich thu ldi hdng k! vd c6c khodn tlau tu nim gifl tliin ngdy d6o han kh6c. Dy phbng itiu tr tdi chlnh: c6c khoin diu tu nfm git tlisn ngdy d6o hpn c6 bin chat tuong tu c6c khodn ph6i thu kh6 c6 1hi-n[ng thu h6i can duqc trich l4p du phdng phii thu kh6 ddi khi lap 86o c6o tdi chfnh. vioc trfch l?p ho4c hoin nh4p khodn dr,r phdng ndy dugc thyc hiqn d thdi cli6m lfp 86o c6o tii chinh vd tlugc ghi nhfln vio chi phi qudn lf doanh nghiqp trong kj,. p6i vol c6c khoin ttau tu nim git rli5n ngdy tt6o han n6u chua tlugc lflp dg phdng phii thu kh6 ddi theo quy dinh cta ph6p luft, C6ng ry phdi it6nh gi6 khd-nang tfru i,-oi. Trudng hqp c6 bing chimg chic chin cho th6y m6t phan.hay todn b0 khodn adu'to "o-tt,5 i<h6ng thu fiai Jun., sdt6n tnat phni ghi nh4n vdo chi phi tdi chinh trong k]. Trudng hqp s6 tdn thdt kh6ng th x6c rlinh dugc m6t c6ch <l6ng tin cqy thi kh6ng ghi giam khoin dau tu vi dugc thuyi5t minh vc Ura ndng thu h6i crja khoan dau tu tr n Thuyi5t minh 86o c6o tdi chinh. b. Cfc khoin diu tu vio c6ng ty con, li6n doanh, li6n k6t c6ng ng ri6ng ph6t sinh tir hopt d6ng li n doanh. C6c khoan chi phi li6n quan trgc ti6p d6n hoat dqng dau fi v?ro c6ng ty li6n doanh, li6n kist dugc ghi nh0n li chi phi tdi chinh trong kj,. Dy phbng t6n tttdr ildu tr vdo iton v! khtic: khodn t6n that do cdng ty con, 1i6n doanh, li n k6t bi 16 dan di5n nhd ddu tu c6 Kra'nang"m6t vrin hoflc khoin dg phdng do suy gidm gi6 trf c6c khoan dau tu ndy.viqc trich lflp ho{c hodn nhdp kho6n du phdng ndy tlugc thyc hipn d ttro'i diem iap Aao c5o tdi chinh cho tirng khoin dau tu vd dugc ghi nhdn vio chi phi tdi chinh trong kj,. c. C6c khoin tliu tu'vio cdng cg viin cta tlon vi khdc Lit ckckhodn tlau tu vao c6ng cg v6n cta dcrn vi khric nhung kh6ng c6 quy n ki6m so6t hoflc cl6ng ki6m so6t, kh6ng c6 inh huong d6ng te OOi vol b n dugc d6u tu. 3. guy6n tic ghi nhfn cdc khoin phrii thu c6c khoin phii thu dugc theo d6i chi ti6t theo k! han phii thu, doi tuqng phii thu, lo?i nguyon tq phni thu vir c6c ycu to rc,ac ). theo nhu c6u qudn lyi cta Cdng ty. Ph6n loli c6c khodn phii thu khi lap 86o c6o tdi chinh theo nguyen t6c nhu sau: - c6c khodn phii thu c6 kj,h4n thu h6i cdn lai kh6ng qu6 12 rhring hoflc trong chu kj,san xu6t kinh doanh dugc ph6n lo4i ld ng[n h4n; - C6c khoin phii thu c6 kj,hqn thu h6i cdn lai tt 12 th6ng rrd l6n hoflc trdn chu k] sdn xu6t kinh doanh dugc phdn loai ld ddi han. l6

17 C6G TY CO PHA EAU TU,COG GHEP xuar HAP xuau ooc DUoG B6o c6o tii chfnh ho.'p nh6t r628 Bi6n Pht, v6 Thi Hd chi Minh Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiry Tpi thoi di6m lap 86o c6o tdi chfnh theo quy rlinh cria ph6p luft, C6ng ty il6nh gi6 lgi s6 du cua cdc khoirn ng phii thu c6 go. ngoai t0 (ti c6c kho6n trd trudc cho ngudi b6n;,6, tai thdi tli6m lflp b6o c6o c6 bing chung chic chin va viqc ngudi [6, ru,ong th cung c6p hdng h6a, dich vp vi COng ty se phai nh0n lai c6c khoirn tra tru6c b[ng ngo4i tq thi cdc khoin ndy dugc coi li c6c khoin muc tidn tq c6 g6c ngo4i tq) theo t!'gi6 mua ngo4i tq cria ngdn hdng thuong m4i noi COng ty thuong xuy6n c6 giao dich tai thdi di m lflp Brio c6o tdi chinh. Dg phbng nq phdi tnu khd itbi: chc khoin ng phii thu kh6 ddi dugc trich lip dr,l phdng phdi thu kh6 ddi khi llp 86o c6o tdi chinh. ViQc trich lap hoflc hodn nhflp khodn dg phdng ndy dugc thgc hiqn d thsi di6m lfp 86o ciio tdi chinh vd itugc ghi nhfln vdo chi phf quin lf doanh nghiqp trong k!. D6iv0i nhtng khoan phii thu kh6 ddi k6o ddi trong nhi6u n6m md COng ty dd ci5 g6ng dung mgi biqn phap dc thu ng nhmg v6n khong thu tlugc ng vi x6c dinh khich ng thgc sg kh6ng c6 khi n6ng thanh ioan tni cong ry c6 th6 phdi lim c6c thi tgc b6n ng cho C6ng ry mua, b6n ng ho{c x6a nhiing khoin nq ph6i thu kh6 ddi tr6n so ki5 to6n (thuc hiqn theo quy tlinh cria Ph6p luft vd Di u lq C6ng ty). 4. guy6n tic ghi nhin hirng t6n kho a. guy n tic ghi nhqn Hdng t6n kho ilugc ghi nh4n theo gi5 g6c. Truong ho-p gi6 tri thuan c6 tho thuc hign dugc th6p hon gi6 g6c thi phdi tinh theo gia tii ttruan c6 th6 thuc hign rtuqc. cia goc hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi cni5 uiiin vi c6c chi phi li6n quan tryc ti6p kh6c ph6t sinh d6 c6 tlugc hang t6n kho d tlia di6m vd tr4ng th6i hiqn tei' C6c titisan dugc c6ng ty mua vd d sdn xu6t, sri dung hoic a6 Uan khdng ilugc trinh bdy ld hdng t6n kho trcn Bang cdn d6i k6 toen md dugc trinh bdy la tai san ddi h4n, bao gdm: :\.i1llqi )G TY\ - Sdn pham dd dang c6 thdi gian sdn xu[t, ludn chuy6n vuqt qu6 mqt chu ky kinh doanh th6ng thuong; THH ^. VU TU VA - Vft tu, thii5t bi, phg ttrng thay th6 c6 thdi gian dg trii rr0n 12 thring hoic hcrn mqt chu ky sin xu6t, kinh doanh th6ng thuon$h Kf'1oi b. Phrong phtip tinh giti tr! hdng tin kho Gi6 tri hdng t6n kho cu6i t<y dugc x6c clinh theo phuong ph6p binh qudn gia quycn. c. Phrong phtip hgch todn hdng tin kho Hdng t6n kho clugc h4ch to6n theo phuong ph6p k khai thutrng xuy n' d. Phrong phdp tqp dg phbttg gidm gid hdng tin kho Cu6i nicn rto ki5 to6n, ni5u gi6 trf hdng t6n kto kh6ng thu h6i dri do bi hu h6ng, l6i thdi, gi6 b6n bl ginm ho4c chi phi hoin thiqn, chi phi b6n hdng tf,ng l n thi C6ng ty flp du phong giam gi6 hdng tdn kho. Sli dg phdng gi6m gi6 hang t6n kho tlugc l6p ld ch6nh lqch gifta gi6 g6c cria hdng tdn k}ro lon hon gi6 tri thuan c6 th6 thuc hiqn dugc cira chring' 5. guy6n t6c ghi nh$n vi khfu hao TSCD, TSCD thu6 tii chinh Tdi sdn co Ointr duqc ghi nh6n theo nguyen gi6. Trong qu6 trinh st dgng, tdi sin c6 dintr dugc theo doi chi ti6t nguyen gi6, hao mdn lu! k6 vn gi6 tri cdn hi. guy6n gi6 TSCD thue tdi chinh dugc ghi nhfln bing gi6 tri hap lf cria tdi sin thu6 hoflc gi6 tri hiqn tai cria khodn thanh to6n tii, ir,re"t6i thi6u (truong hqp gi6 tri hsp lf cao hongiri tri hi6n tai cria khoin thanh to5n ti6n thu6 t6i thiou) cqng vdi c6c chi phi trsc ti6p ph6t rinr, ujn oa, ie, qu* 46, ho4t dqng thuo tdi chinh. 6u thu6 GTGT tlau vdo ilusc kh6u tru', gia ffi hien tai khoan ihurh toan ti6n thu t5i tnieu kh6ng bao g6m thuii GTGT dau vdo. ",iu Trong qu6 rrinh sft dgng, COng ty trich kh6u hao TSCD vio chi phi SXKD aoi voi TSCD c6 li6n quan don SXKD. Ri6ng TS6fr "6 hinh la qryen"r,i au,r"g oat thi chi tinh kh6u hao aoi voi nhirng TSCE v6 hinh ld quycn sri dgng d6t c6 thoi han. BAt dqng sdn dau tu cho tdng gi6 kh6ng trich kh6u hao md chi x6c tllnh t6n th6t do giim gi6 tri. itm TOA i*xtttz --/*\^ w t7

18 cog ry co PHADAU ru'c6c GHEP xuar sap xhau ooc Dt/oG 1628 Di6n Bi0n Phri, VO Thl S6u, Hd chi Minh B5o c6o tii chinh h9'p nh6t Cho ndm tdi chinh ki5t thic ngdy KhAu hao dugc trich theo phuong ph6p rlu&ng thing. o6i voi m6y m6c thitst bi trr,rc tiiip sin xu6t dugc trich khau hao theo s6n lugng. Thoi gian kh6u hao rluqc udc tinh phir hqp vdi huong ddn taithdng tu s6 qsnonrct-btc ngdv 25 thdng04 nam 2013 vd Th6ng tu s /tt-btc rgay t: thsng 10 ndm 2016 cria B0 Tdi chinh. CU th6 nhu sau: - hd cria v0t kiiin tnic - Phuong tiqn vfln tii - M6y m6c thi6t bi..1.,. - -, hlet Dl van pnong - Cdy l6u nlm - Tdi sdn co ai*r rurac S5 n[m kh6u hao udc tinh guy6n tic ghi nh$n thu6 TD ho6n l4i Tdi s6n thu6 TD ho6n l4i vi thui5 TD ho6n lgi phdi trd ttugc x6c dinh theo thu6 su6t dy tinh s 6p dpng cho ndm tdi sin rtugc thu froi hay ng phii tri dugc thanh to6n dua tr6n c6c mrlc thu6 su6t c6 hiqu h,rc t4i ngiy k6t thric ndm tdi chinh' \ :t : J 7. guy6n tic ghi nh$n chi phi trii tru6c viqc tinh vd ph6n b6 chi phi trir trudc vdo chi phi san xu4t kinh doanh timg lc! ki5 to6n cdn crl vdo tlnh chat, mric d0 tung lo?i chi phi d6 lga chgn phuong ph6p vd ti6u thric hgp ly, nhat qu6n. C6c khoin chi phf tra tru6c duo. c theo d6i theo timg kl h4n tri rrudc da ph6t sinh, tl6 phdn b6 vdo c6c disi ffgng chiu chi phi cria tung k! ki5 to6n vd s6 cdn l4i chua phdn b6 vdo chi phi. Ph6n loai c6c chi phi tri tru6c khi lip 86o c6o tdi chinh dheo nguyen tic nhu sau: - 56 tidn fia mr6c ttis duqc cung c6p hdng h6a, dich vu ffong khoang thdi gian kh6ng qu6 12 thing hoic 0l chu ki' sdn kinh doanh th6ng thudng te ttr ttroi tli6m tr6 tru6c ttugc ph6n lo4i ld ng[n han; - 56 ti6n tra tru6c rl ttugc cung c6p hang h6a, dich vu trong khoang thdi gian tr n 12 th6ng ho{c hcrn 0l chu ki'sin kinh doanh th6ng thuong fe tu ttroi di6m tri trudc dugc phdn lopi ld ddi han. 8. guy6n tic ghi nh$n c6c khoin phii tri C6c khodn phii trd dugc theo ddi chi ti6t theo thdi han thanh to6n cdn l4i cria c6c khoin phii tra, doi tugng phiii thu, lo4i nguy6n tq phdi tra va cac y6u t6 kh6c theo nhu cau quin lf cria C6ng ty' ph6n loai c6c khoan ph6i rri khi lap 86o c6o tdi chinh theo nguyen tic nhu sau: - c6c khoin phii tr6 c6 thdi gian thanh to6n cdn lai kh6ng qu6 12 th6ng hoflc trong 0 chu k] sin xust kinh doanh tlugc phdn lo4i ld ngin h4n; - cdc khoin ph6i tri c6 thdi gian thanh to6n cdn lai tir 12 th6ng trd l6n hoac tr6n 0l chu lc! sin xu6t kinh doanh dugc ph6n lo4i ld ddi h4n. Tai thdi <li6m flp 86o c6o tdi chinh theo quy tlinh cria phdp luit, 96ng ty d6nh gi6 l4i s6 du cria c6c khodn ng phii ffn c6 g5c ngo4i tq (trtr c6c ruroa, nguti mua tr6 ti6n tmoc; ntiu teitnoi di6mi6p b6o c6o c6 bing chimg chic chan vo viqc C6ng ty f.iorg rt6 cung cfp hdng h6a, dlch 4r vi Cdng ty s ph[i tri lai c6c khoin nh6n trudc bing ngo4i tq thi c6c khoin ndy dugc coi ljcric khoi, muc ti}n te co g6c ngoqi t ) theo r! gi6 ban ngoai tq cria ngdn hang thuong mpi noi C6ng ty thuong xuy6n c6 giao dich t4i thdi di6m l0p B6o c6o tdi chinh' l8

19 cog TY co PHA DAU rl/ coc GHEP xuar HAP KHAU ooc DUoG 86o c6o thi chinh hg'p nh6t 1628 Di0n BiOn Phi vo Thi s6 3, Tp. H6 Chi Minh Cho ndm tdi chinh k6t thric ngity guy6n tic ghi nhfn vay vh ng'phii tri thu0 tii chfnh c6c kho6n vay du6i hinh thric ph6t hdnh tr6i phi6u ho{c ph6t hdnh co phiiiu uu ddi c6 di u khodn bit buoc ben ph6t hdnh phdi mua l4i tpi mqt thdi di m nh6t ilinh trong tuong lai kh6ng ph6n 6nh vdo khodn mqc ndy' -.: C6c kho6n vay, ng can ttugc theo d6i chi tiiit theo tung tltii tuong, timg kh6 udc vd tung lo?i tdi sdn vay ng. C6c khoin ng thuc tei chinh dugc phdn 6nh theo gi6 tri hien tpi cria khoin thanh to6n tidn thuc ti5i thi6u ho[c gi6 tri hqp lf cria tdi sdn thu6. phdn logi c6c khoin phii vay vd ng ph6i tri thu6 tdi chinh khi flp 86o c6o tdi chinh theo nguy0n tic nhu sau: a1 - C6c khodn vay vir ng phdi trd thu$ tii chinh c6 thdi h4n tri ng cdn lpi kh6ng qub l2th6ng dugc phdn loei ld ngsn h4n; - C6c kho6n vay vdr ng phdi rrd thue tdi chfnh c6 thdi han ffa ng cdn l4i hon 12thdngdugc phan loei ld ddi han. Khi lflp 616o c6o tdi chinh, s6 du c6c khodur vay, ng thu6 tii chinh bing ngo4i t0 phdi tlugc tt6nh gi6 theo t! gi6 giao dich thuc t6 t4i thdi di m lflp 86o c6o tdi chinh. Chi phf di vay li6n quan tr1rc titip cltin c6c khoin vay tlugc ghi nhdn vdo chi phi tni chinh trong lcj', trt trudng hqp chi phi di ;;; ;;;;;"u,,i3p di5n viqc itau tu x6y aung troi.,un *i6t tii san dd darw dusc tinh vdo gi6 tri cria tdi sin it6 (dusc vi5n troi; ttri "O A,i.a. diau kiqn quy ttinh trong ChuAn mgc k6 to6n "Chi phi di vay". 10. guy n tic ghi nhin chi phi phii tri C6c kho6n phii trd cho hdng h6a, dlch vu de nhfln dugc tu nguoi b6n ho{c tl6 cung c6p cho ngudi mua trong ki'nhung thuc t6 chua chi trd do chua c6 h6a tlon ho{c chua rtt h6 so, tni liqu k6 to6n vir c6c khoin phdi trd cho ngudi lao dqng dugc ghi nhfln vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh irong k! ori oam bao khi chi phi ph6t sinh thuc t6 kh6ng g6y ttot bil5n cho chi phi sin xu6t kinh doanh tr6n rg.tj oa* uao nguyin iec ptu: hq'p gita doantr ttru vd chi phi. viqc trich tru6c chi phi phdi tri nhdl.,l rluo..c tinh torin mqt c6ch chit che vd pnl "o bing chimg hqp ly, tin cfly. Khi c6c chi phi il6 ph6t sinh, nliu c6 chonh l6ch vi s6 da trich, k6 todn ti6n hdnh ghi b6 sung ho{c ghi gidm chi phi tuong img vdi phan ch6nh lqch. 11. guy6n tic ghi nh$n c6c khoin dg phdng phii tri Dg phdng phditrd tlugc ghi nhfln khi th6a mdn ciic rli6u kiqn sau: - C6ng ty c6 nghia vu ng hipn t4i (nghla vg ph6p l! hoflc nghla vg li6n d6'i) do k6t qud tu mot sp kiqn de xiy ra; - SU ginm srit v6 nhirng lqi ich kinh ti5 c6 th6 x6y ra ddn tliin viqc y u cau phdi thanh to6n nghta v.u ng; - Udc tinh d6ng tin cfy v6 gi6 tri ctia nghia vg ng d6. Gi6 tri dugc ghi nh6n cria m6t khoan du phdng phdi rrd ld gi6 tri rluo. c udc tinh hqp l! nh6t ve khoan ti6n se phii chi di5 thanh to6n nghta qr ng hiqn t4i t4i ngdy kilt thric lc! kil to6n. MOt khoan du phdng cho c6c khodn chi phi t6i co cau doanh nghiqp chi tlugc ghi nhfln khi c6 dri cric diau kiqn ghi nh4n d6i vdi c6c khodn dg phong theo quy ttinh t4i Chudn muc k6 to6n "i6c khodn dg phdng, tdi sdn vd ng ti6m tirng". C6c kho6n du phdng phdi trd dugc trich lap hay hoan nhflp t4i thdi cli6m lpp 86o c6o tii chinh' C6c khoin dg phdng ph6i trd khi trich {p ghi nh6n vdo chi phi quin l! doanh nghiqp. ni ng a6l voi khonn du phdng phii tri vc bio hdnh sdn pham, hdng h6a rlugc ghi nhqn vho chi phi b6n hdng; khoin au pfrlng phai tra v6 chi phi bio hdnh c6ng trinh xdy lip dugc ghi nh4n vdo chi phi s6n xuat chung vd hodn nhdp vdo thu nhqp kh6c. Chi nhirng kho6n chi phi li6n quan d6n khodn dg phdng phdi tri ili lflp ban dau m6i duo. c bt dap bing khodn du phdng phai trd d6. 19

20 COG TY C6 PHA DAU TU,C6G GHEP xuar HAP KHAU ooc DLoG 86o c6o tiri chfnh hq'p nh6t l628 Dien Bi6n Pht, VO Thi S6u, 3, Tp. HO Chi Minh Cho nim tdi chinh k6t thric guy6n tic ghi nh$n doanh thu chua thgc hiqn Doanh thu chua thuc hiqn bao g6m doanh thu nh{n trudc nhu: sr5 tian kh6ch hdng il6 trd trudc cho mot hoic nhi6u k} k6 torin v6 cho thue tai sdn; khodn lri nhfn trudc khi cho vay viin ho{c mua c6c c6ng cq ng; chcnh lqch giiia b6n hing trd chfm, tr6 gil ril;; kist so voi gia brin trd ti n ngay; doanh thu tuong img v6i hdng h6a, dich vp hoflc sli phni chitit kh6u giim gi6 o n a"n hdng trong chuong trinh kh6ch hdng truy6n th6ng. "t 36 du c6c khodn doanh thu nh4n tru6'c bing ngopi tq t4i ngdy ki5t thric k! kii to6n ni5u kh6ng c6 bing chring chin chin cho th6y C6ng ty s phdi tri l4i khoin tian nhdn hu6c cho kh6ch hang bing ngo4i tq thl kh6ng d6nh gi6 chcnh lqch bi gi6 tai thdi di6m l6p 86o c6o tii chinh. 13. guy6n tic ghi nhfn v5n cht s& hii'u o. guy n dc ghi nhgn visn gdp crta chti so hfru, thrtng du vdn cii phdn, quyin chgn trtii phidu chuyiin dili, vdn khtic ciitr chrfi sd htu v6n diu tu cria chri sd htu dugc ghi nhqn theo sii vi5n thpc g6p cria chri sd hii'u v?r dugc theo d6i chi ti6t cho timg t6 chrlc, tung c6 nh6n tham gia g6p v6n. Khi gi6y ph6p dau tu quy ilinh viin ttiau lq cta cong U dugc x6c tlinh bing ngo4i tq thi vigc x6c tlinh ph6n v6n g6p cria nhd dau tu bing ngoqi tq ilugc cdn cri v?ro si5 luqng ngo4i tq tl6 thgc g6p. V6n g6p bing tni sirn dugc ghi nhfln t6ng viin chri sd hiiu theo gi6 rl6nh gi6 l4i cria tii sdn tlugc c6c bon g6p v6n ch6p nhfln' Otii voi tdi sdn v6 hinh nhu thuong hiqu, nhdn hiqu, t6n thuong mqi, quyen khai th6c, ph6t tri6n du 6n... chi tlugc tdng vi5n : g6p n6u ph6p luflt c6 li6n quan cho phdp.,*+ JOG ] o6i voi c6ng ry ci5 phan, viin g6p c6 phan cria c6c c6 dong ttugc ghi theo gi6 thuc ti5 ph6t hnnh c6 phi6u, nhung Uunt onu',,'rttil 6nh tei hai chi ti6u ri6ng:,trn xi - V6n g6p cria chti sd hilu ttugc ghi nhfln theo mqnh gi6 cria c6 phi6u;,xriil,i;.\ < - Thqng du v6n c6 phan dugc ghi nhqn theo sti chcnh lqoh lnn hon ho6c nh6 hon gita gi thuc ti5 ph6t hdnh c6 phi6u va m9nhokjp gi6. godi ra, thflng du von c6 phan ctng duqc ghi nhan theo s6 ch6nh lqch l6n hon ho[c nhd hon gi['a gi6 thuc t6 ph6t hdnh vd mqnh gi6 c6 phi6u khi t6i ph6t hdnh cd phii5u qu!. euyan chsn chuyiin o6i trai phii5u ph6t hdnh c6 phiriu ph6t sinh khi cdng ty ph6t hdnh loai.tr6i phiiiu c6 thc chuy6n.d6i tnann pr,ai hanh. Gi6 tri c6u phan v5n cria tr6i phitiu chuy6n ;Oi,6 roq,g pt i6u x6c rtinh ttugc quy rtinh sin trong phuong "6 in aoi u.t cnnlqch gi['a rarg ra'ira, tl,, u6 * viqc ph6t nait'trai piii5, uy6n a6i va gia. tri c6u phan ns cria tr6i phi6u chuv n "t aoi. fai ttroi ai6nigtri nhi-n ban ttdu, gi6 tri quyen chgn c6 phitiu cria tr6i phi6u chuy6n doi dugc ghi nhan ri6ng biqt trong ffra, u'an dau tu cna'chri sd htu. Khi tt6o han trai phi6u, kii toan quydn chqn ndy sang th{ng du vi5n c6 phan' V6n kh6c phin 6nh v6n kinh doanh dugc hinh thanh do b,5 sung til kist qud hoat dqng kinh doanh ho[c do dugc t{ng, bitiu' tdi trg, tl6nh gi6 l4i tdi sin (theo quy tlinh hien hnnh). b. guyan dc ghi nhqn chhnh Qch t! giti Chenh lqch t! gia h6i <to6i ld ch6nh lqch ph6t sinh tu vi$c trao ddi thuc ti5 hoflc quy doi ctrng mqt s6 luo.ng ngo4i tq sang don vi ti6n tq ki5 to6n theo ti'gia h6i dodi kh6c nhau. c6c kho6n ch nh lqch r! gi6 rtugc phin 6nh vio doanh thu hoat ilqng tdi chinh (ni5u l6i) hoic chi phi tdi chinh (n6u.l5) tai thoi di6m ph6t sinh. Ri6n! ch6nh lqch r gi6 trong giai tlo4n trudc hoat dqng cria c6c doanh nghiqp d9 ha nudc n6m giii 100% v6n rti6u tq c6 ihuc hiqn ds 6n, c6ng trinh tlqig rli m qu6c gia thi ph6n 6nh tr6n B6ng cdn a6i tc toan vd phdn uo aan vio doanh thu / chi phi tai chinh. 20

21 cdc ry co psa oau ru'cdc GHEP XUAT HAP KHAU DOG DJOG B6o c6o thi chinh h9'p nh6t l62b Di n Bi n Phu v6 Thi s6 go Cfri Uintr Cho ndm tdi chinh k t thtic 311t c. guyan tdc ghi nhqn lqi nhuqn chua philn phiii Lgi nhu6n sau thu6 chua phfln pnoi ta sii lgi nhu6n tu c6c ho4t tlqng ctia c6ng ty sau kh.i cqng (+) ho6c tru (-) c6c khodn di6u chinh do 6p dgng t Oi to tt ay A6i cninn s6ch ki! toiin ve tli6u chinh hoi t6 sai s6t trqng y6u cria cdc n6m trudc. Lgi nhu6n sau thu6 cria C6ng ty dugc trich chia ci5 tric cho c6c ci5 d6ng sau khi dugc pho duyet bdi HQi d6ng c6 dong t?i Dai hqi thucrng ni6n cta COng ryva sau khi tt6 trich lflp c6c quy du trtr theo DiAu le cria COng ty. C6ng ry m9 phdn ph6i tql nhufln cho chri sd htu kh6ng wgt qud mrlc lgi nhufln sau thuii chua phdn ph6i tr6n B6o c6o tdi 1,qp ni,6, ruu khi it6 lo4i trri inh hucmg cta c6c khoan l6i do ghi nhfln tir giao dich mua gi6 16. Tru&ng hqp lgi nhuan "f,irri,"rirr"j "i"" ph6n ph6i tr6n 116o c6o tdi chinh hqp nh6t cao hon lgi nhuon sau thu6 chua phdn ph6i tr6n 86o c6o tii chinh ri6ng cria c6ng ty mg vtn6u s6 tqi nhuan qry6t ai*, phdn ph6i vuqt qu6 si5 lgi nhuan sau thu6 chua phin phi5i tren 86o c6o tdi chinh ri6ng, c6ng ry m9 chi thgc hiqn phan ph6i tu, tt i aa ai6, chuy n loi nhuqn tir c6c c6ng ty con va c0ng ty m9' t (,.' : Khi ph6n ptr6i lql nhufln can cin nhic d6n c6c khoan mgc phi ti6n tq nim trong lgi nhu{n sau thu6 chua ph6n ph6i c6 th6 ann huong d6n luong ti6n vd khi n6ng chi trd cd trlc, lqi nhufln cira cdng ty' 14. guy6n tic ghi nh$n doanh thu a. guyan dc ghi nhqn doanh thu bdn hdng Doanh thu brln hdng dugc ghi nhqn khi tl6ng thdi th6a m6n c6c tli6u kiqn sau: - phan lon rii ro vir lgi ich gin li6n v6i quy n sd htu sin pham hoflc hang h6a tl6 dugc chuy6n giao cho ngudi mua; - C6ng ty kh6ng cdn narn gift quyen qudn ly hdng h6a nhu nguoi sd h0'u hdng h6a hoflc quyan ki6m so6t hdng h6a; - Doanh thu dugc x6c dinh tuong di5i chac chdn; - C6ng ty tld thu tlugc ho{c se thu tlu<rc lgi ich kinh t6 ttr giao dich b6n hdng;,$,a A ;oi,r YP - X6c ttinh duo. c chi phi li6n quan d6n giao dfch b6n hdng. b. guyan tiic ghi nh n doanh thu cung cdp dich vt1 Doanh thu cung cap dich 4r dugc ghi nhqn khi tl6ng thdi th6a m6n c6c di6u kiqn sau: - Doanh thu dugc x6c dinh tuong d6i chic ch8n; - C6 kha ndng thu tlugc lgi ich kinh tii tu giao dich cung cap dlch 4r tl6; - X6c dinh dugc phdn c6ng viqc d6 hoin thdnh vio ngdy lflp 86o c6o; - X6c ttinh dugc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi tla hoan thdnh giao dlch cung cap dlch vl,r d6. c. guyan fic ghi nhqn doanh thu ttogt itqng tdi chinh Doanh thu ho4t tlqng tdi chinh bao g6m doanh thu ti6n l6i, ti6n bdn quyen, c6 tric, lgi nhuan tlugc chia vir c6c khoirn doanh thu ho4t ilqng tdi chinh kh6c. D6i vdi ti6n lai thu tir cric khoirn cho vay, b6n hdng tri cham, tr?r g6p: doanh thu dugc ghi nhfln khi chic.trl nu dugc vd khodn g6c cho vay, nq g6c phdi thu kh6ng bl phdn lo4i ld qu6 han can ph6i lap dp phdng' Doanh thu tir c6 tfc dugc ghi nhfln khi quy6n nhan c6 trlc dugc x6c l4p. cl. guyan tic ghi nhfrn thu nhqp khtic Thu nhfp kh6c bao g6m c6c kho6n thu nhqp kh6c ngodi ho4t dqng sdn xu6t, kinh doanh cria c6ng ty: nhugng.b6n,.thanh l! TSCD; tien phet ao i<r,acn hdng vi ph4m hgp aorg; t-i6n boi thudn; cira b6n thrl ba o6 utr aip cho tdi sdn bl t6n that; khodn thu tir ng kh6 ddi tt6 xri l! *Ou io; ng phii tra fnong x6c tlinh ttugc chri; thu nhfp tu qud bii5u, tflng bing ti6n, hipn v0t "' 2l

22 C6G TY C6 PHADAU TU,COG GHEP xuar HAP xuau ooc DtoG 86o crlo tii chfnh hg'p nh6t l628 EiQn Bi n Phri, VO Thi S6u, Tp. H6 Chi Minh Cho ndm tdi chinh t6t tfruc 311t guy6n tic ghi nh$n cdc khoin giiim tril doanh thu Vi c tti6u chinh gidm doanh thu dugc thgc hiqn nhu sau: - Diriu chinh gid[ doanh thu cria k] phrit sinh n6u ciic khoin giim tru doanh thu ph6t sinh ctrng k] ti6u thu sdn pham, hdng h6a, dich vu; - DiAu chinh gi6m doanh thu nhu sau n6u c6c khoin gidm trir doanh thu ph6t sinh sau kj'ti6u thu san pham, hdng h6a, dlch vq: + oi6u chinh gidm doanh thu tr6n 86o c6o tdi chinh cria k! lap b6o c6o ni5u phat sinh c6c khoirn gidm tru doanh thu trudc thdi di6m ph6t hnnh 86o c6o tdi chinh; + Di u chinh gi6m doanh thu tr6n 86o c6o tdi chinh cria kj sau kj, lflp b6o c6o n6u ph6t sinh c6c khodn giam tru doanh thu sau thli tli6m ph6t hdnh 86o c6o tdi chinh. 16. guy n tic ghi nhin gi6 viin hing b6n Gi6 visn hing b6n bao gdm tri gi6 v6n cria sdn ph6m, hdng h6a, dich vu, bat dqng sin Oau to; gi6 thnnh sdn xu5t cria s6n pham xdy lip b6n trong kj vn c6c chi phi li n quan tltin hoat ilqng kinh doanh bat ttqng sdn tlau tu... Gi6 tri hdng t6n kho hao hgt, mat m6t ttugc ghi nhfln vio gi6 v6n hdng b6n sau khi trir di c6c khoin b6i thudng (n6u c6). oi5i voi chi phi nguy6n vqt liqu truc ti6p ti6u hao vugt mrlc binh thudrg, chi phi nhdn c6ng, chi phi sirn xuat chung c6 ointr kh6ng ph6n ba,i gia trj san pham nh6p kho md dugc tinh vdo gi6 vdn hdng b6n sau khi tru tli c6c khoan boi thuong (ni5u c6) k6 cn khi san pham, hing h6a chua clugc x6c dinh la ti6u thu. 17. guy0n tic ghi nhfn chi phi tiri chinh Chi phi tdi chinh bao g6m c6c khoirn chi phi ho4t rtqng tdi chinh: chi phi ho{c c6c khoin 16 li6n quan di5n c6c ho4t d6ng dau ru tdi chinh; chi phi cho vay vd di vay v6n; chi phi g6p vtin li6n doanh, li6n k6t; 16 chuy6n nhuo.ng chrlmg kho6n; dg phdng gidm gi6 chimg kho6n t<inh doanh; di phdng ton tt 6t iau tu vao don vi kh6c; khoin 16 ph6t sinh kti b6n ngo4i tq, 16 $i gi6 h6i do6i guy6n tic ghi nhin chi phi bdn hirng, chi phf quin lf doanh nghiqp f6 R Chi phi b6n hdng phan 6nh c6c chi phi thgc t6 ph6t sinh trong qu6 trinh b6n sdn pham, hdng h6a, cung c6p dich vu. Chi phi quin l! doanh nghiqp phnn 6nh c6c chi phi chung cria cdng ty g6m c6c chi phi v luong, b6o hi6m xe hdi, b6o hi6m y e U:a" ni6rn ti6t nghiqp, kinh phi c6ng dodn cria nhdn vion qudn l!; chi phi vat lieu v6n phdng, c6ng cg lao dqng, kh6u hao TSCD dirng cho quirn lj c6ng ty; ti n irue a6t, thuii mdn bdi; dg pnorg rq phii thu kh6 tldi; dich w mua ngodi; chi phi bing ti6n kh6c guy6n tfc ghi nhfln chi phi thu6 TD hiqn hinh, chi phi thu6 TD hoin l4i chi phi thu6 TD hiqn hdnh la s6 *ru6 TD phdi nqp dugc x6c dinh trcn co sd thu nhdp chiu thu6 vd thui5 su6t thutl TD hiqn hinh. chi phi thu6 TD ho6n lpi la s6 thu6 TD se ph6i nqp trong tucrng lai ph6t sinh trong tuong lai tu viqc: - Ghi nhfln thui5 thu nhflp ho5n l4i phdi trd trong n[m; - Hodn nhqp tdi szin thui5 thu nhfp hodn lai de dugc ghi nhfln til c6c ndm tru6c. 22

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh,

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 IKH-cDCNND @Nc uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ngdy dng 05 ndm 2017 xn uo4cu Thi k5t thric hgc ky

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8)

KPMG limited 10' Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) 3821 9266 Fax +84 (8) 3821 9267 Internet kpmg.com.vn BAo cao

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSS HQ Ten sco OiEM GHI CHU I 14510103 Le Due Th i~n An 44

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. "to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn TAp DoAN XANG DAu V$T NAM CONG TY xang DAu TEN GANG ;.. "to 0 So Y PLXTG-KD CONG. HOA xa HO. CHU NGHiA VET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn Giang ngay 28 thdng 09 nam 2016 PETROLMEX Vv Di~u chinh

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db. 12016/DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 2 thang 0 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THlf ONG

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

C6NG TY CO PHAN TAP DoAN MAI LINH Hai Bd Tnmg, Phulng B6n Ngh6, Qu6n I B6o c6o tii chinh hgp nhdt Thanh ph6 HO Chi Minh, CID(HCN Viet Nam Cho na

C6NG TY CO PHAN TAP DoAN MAI LINH Hai Bd Tnmg, Phulng B6n Ngh6, Qu6n I B6o c6o tii chinh hgp nhdt Thanh ph6 HO Chi Minh, CID(HCN Viet Nam Cho na C6NG TY CO PHAN TAP DoAN MA LNH 64-68 Hai Bd Tnmg, Phulng B6n Ngh6, Qu6n B6o c6o tii chinh hgp nhdt Thanh ph6 HO Chi Minh, CD(HCN Viet Nam Cho nam tei chinh k6t thfc ngay 3l th6ng 12 nam 15 BANG cax o6r

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn