BÀI 7. ĐƠN VỊ ĐO - DƢỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đơn vị đo độ dài Nhỏ hơn m m Lớn hơn m mm cm dm Dam Hm Km mm 1 cm 1 dm 1 m 1 dam 1 h

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BÀI 7. ĐƠN VỊ ĐO - DƢỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đơn vị đo độ dài Nhỏ hơn m m Lớn hơn m mm cm dm Dam Hm Km mm 1 cm 1 dm 1 m 1 dam 1 h"

Bản ghi

1 BÀI 7. ĐƠN VỊ ĐO - DƢỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. Đơn vị đo độ dài Nhỏ hơn Lớn hơn d Da H K d da h k d 0 0 da 0 h da Viết các số đo độ dài dƣới dạng số thập phân Ví dụ: 6 9 d , , 3. Đơn vị đo diện tích Nhỏ hơn Lớn hơn Héc ta

2 T h d da h k ha a ha k h 0000 T 0,0 h k a khảo thê đơn vị đo diện tích của Việt Na: Mẫu Bắc Bộ 0 sào Bắc Bộ 3600 Mẫu Trung Bộ 0 sào Trung Bộ Mẫu Na Bộ 0 công Na Bộ.960 công đất Na Bộ bằng 96 nên ẫu Na Bộ bằng 0 công và bằng.960 sào Bắc Bộ 5 thước 360 sào Trung Bộ 5 thước 499,95 thước Bắc Bộ 4 thước Trung Bộ 33,33 Viết các số đo diện tích dƣới dạng số thập phân Ví dụ: 5 3 d , , Đơn vị đo khối lƣợng

3 Nhỏ hơn Lớn hơn G Dag Hg Y ế n T ạ Tấ n g dag 0 g hg 0 dag 00 g 0 hg 00 dag 000 g y ế n 0 tạ 0 y ế n 00 tấn 0 tạ 00 yế n 000 Viết các số đo khối lƣợng dƣới dạng số thập phân Ví dụ: tấn tấn,04 tấn 3 g 3 000,003 B. LUYỆN TẬP Bài. Đổi đơn vị đo độ dài: 8 k 6 h k 4 da 4 3 d 3,4 k k 0, d d d 5 7 d 6 d 6,06 k k 0,375 k h da

4 Bài. Đổi đơn vị đo khối lượng 0 g 8 tấn 4 tạ 3 tấn,56 tấn tấn yến 9,95 tấn tạ yến 437 yến 3 tấn yến 5 5 g yến 77,8 yến yến 3,706 dag g Bài 3. Đơn vị đo diện tích h k k 45 da k 5 h 437 h 4, d,3 k k da, 405 Bài 4. Đơn vị đo thời gian d,059 k k h da giờ 5 phút giờ,5 phút phút giây 3 giờ 56 phút giờ giờ 45 phút giờ 4 giờ54 phút giờ,55 giờ giờ phút Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 60, chiều rộng bằng 3 5 chiều dài. Trung bình cứ 500 thu được 30 lúa. Hỏi người ta thu được bao nhiêu ki-lôga lúa trên thửa ruộng đó? Bài 6. Một căn phòng hình chữ nhật dài 9, rộng 5. Người ta lát nền căn phòng loại gạch hình vuông cạnh 50. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch?

5 Bài 7. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 0,8k, chiều rộng bằng 5 8 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng là bao nhiêu héc-ta? Bài 8. Một kho xuất 3tấn gạo trong ba ngày. Ngày thứ nhất xuất 800, ngày thứ hai xuất bằng 3 ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba kho xuất bao nhiêu tấn gạo? Bài. Đổi đơn vị đo độ dài: HƢỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

6 8 k 6 h k 4 da 4 3 d 3,4 k k 0, d d 5 ; 3 ; 6 ; d 5 7 d 6 5 ; 3 ; 6 ; d 6,06 k k 0,375 k h da k 6 h 8, 6 k 4 da 4 3 d 44,3 3,4 k 3 k 40 0, d ; ; ; Bài. Đổi đơn vị đo khối lượng d 5 ; 3 ; 6 ; d 6 5 ; 3 ; 6 ; ,06 k 6 k 60, d 57,6 d 0,375 k 03 h 7 da : 3 0 g 5 5 : tấn 4 tạ :7 5 tấn 53 53:7 9,56 tấn tấn yến 437 yến 3 tấn yến 5 5 g yến 77,8 yến yến 3,706 dag g 9,95 tấn tạ yến : :7 9 0 g,0 8 tấn 4 tạ 3 8,403 tấn,56 tấn tấn 56yến 437 yến 3 4,373 tấn yến 5 5 g,55yến 77,8 yến 77 yến 8 3, dag 6 g 9,95 tấn 99tạ yến 5

7 Bài 3. Đơn vị đo diện tích h k 75: k 4,, 405 d 5 h 437 h,3 k k da,059 k k h da 3694 k 45,3694 da,0045 k h 3,04 k h 437 5,0437 h 4, 4 d,3 k k 300, d 5 da,059 da k k 5 h 9 Bài 4. Đơn vị đo thời gian giờ 5 phút giờ,5 phút phút giây 3 giờ 56 phút giờ giờ 45 phút giờ 4 giờ 54 phút giờ,55 giờ giờ phút giờ 5 phút, 4 giờ,5 phút phút 9 giây giờ 45 phút,75 giờ 4 giờ 54phút 4,9 giờ

8 3 giờ 56 phút 3,93 giờ,55 giờ giờ 33phút Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 60, chiều rộng bằng 3 5 chiều dài. Trung bình cứ 500 thu được 30 lúa. Hỏi người ta thu được bao nhiêu ki-lôga lúa trên thửa ruộng đó?. Ta có sơ đồ biểu diễn ối quan hệ giữa chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật như sau: Chiều dài: Chiều rộng: Số đo chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 60:(3 5) 5 00 Số đo chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

9 gấp 6000:500 (lần) 500 số lần là: Số ki-lô-ga lúa thu hoạch được trên thửa ruộng hình chữ nhật đó là: Đáp số: Bài 6. Một căn phòng hình chữ nhật dài 9, rộng 5. Người ta lát nền căn phòng loại gạch hình vuông cạnh 50. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch?. Diện tích căn phòng hình chữ nhật là: Diện tích ột viên gạch lát nền là:

10 Số viên gạch cần dùng để lát nền căn phòng hình chữ nhật là: : (viên) Đáp số: 80 viên. Bài 7. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 0,8 k, chiều rộng bằng 5 8 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng là bao nhiêu héc-ta?. Số đo chiều rộng khu rừng hình chữ nhật là: 5 0,8 0,5 8 k Diện tích khu rừng là: 0,80,5 0,4 k 40 ha Đáp số: 40ha Bài 8. Một kho xuất 3tấn gạo trong ba ngày. Ngày thứ nhất xuất 800, ngày thứ hai xuất bằng 3 ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba kho xuất bao nhiêu tấn gạo?

11 . Đổi 800 0,8 tấn Số gạo kho đã xuất trong ngày thứ hai là: 3 0,8, (tấn) Số gạo kho đã xuất trong ngày thứ ba là: 3 0,8, (tấn) Đáp số: tấn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh Số báo danh. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1) Bài thi: K

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh Số báo danh. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1) Bài thi: K TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh Số báo danh. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1) Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) Họ và tên thí

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN THI: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN THI: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN THI: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh:...sbd:... Câu 1: Lễ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 252 đề Toán luyện thi Violympic lớp 3 Đề thi tự luyện nâng cao lớp 3 Bài 1: Tìm x a) x = b) x + 5

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 252 đề Toán luyện thi Violympic lớp 3 Đề thi tự luyện nâng cao lớp 3 Bài 1: Tìm x a) x = b) x + 5 252 đề Toán luyện thi Violympic lớp Đề thi tự luyện nâng cao lớp Bài : Tìm x a) x - 452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 c) x- 2 4 = 0 Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày

Chi tiết hơn

Phụ lục I

Phụ lục I BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG CĐXD SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HOC (Ban hành theo Quyết định số 122/QĐ-CĐXD1 ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÕA LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÕA ( ) BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY K

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÕA LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÕA ( ) BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY K ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÕA LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÕA (1975 2005) BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÕA - 2007 - 2 LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Chi tiết hơn

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Bởi: Wiki Pedia Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Bởi: Wiki Pedia Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Bởi: Wiki Pedia Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen giữa nhà Ngô và nhà Đinh. Giai đoạn này hình thành và phát triển kể từ khi Dương Tam

Chi tiết hơn

Toán bồi dưỡng lớp 4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ Họ và tên học sinh:.. Lớp:. Năm học: Liên hệ: Thầy Minh, 8/18 Ngu

Toán bồi dưỡng lớp 4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ Họ và tên học sinh:.. Lớp:. Năm học: Liên hệ: Thầy Minh, 8/18 Ngu CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ Họ và tên học sinh:.. Lớp:. Năm học:. - 2015 - Liên hệ: Thầy Minh, 8/18 Nguyên Hồng, HN ĐT: 0125 868 0640 Page 1 Liên hệ: Thầy Minh, 8/18 Nguyên Hồng,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG V: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

CHƯƠNG V: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ HƢƠNG V: TIỀN TỆ VÀ HÍNH SÁH TIỀN TỆ ài 1: Thị trường tiền tệ đặc trưng bởi những thông số sau: Y = 1.200 tỷ US; k = 0,2; h = 5; MS danh nghĩa = 150 tỷ US; P = 2; (đơn vị tính lãi suất %) 1. Tính lãi suất

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt BỘ ĐỀ ÔN THI HọC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 3 Đề Số 1 Bài 1: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1

Gia sư Tài Năng Việt   BỘ ĐỀ ÔN THI HọC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 3 Đề Số 1 Bài 1: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 BỘ ĐỀ ÔN THI HọC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 3 Đề Số 1 Bài 1: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 +... + 10) B = ( 18-9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) Bài 2: Tìm x * X x 5 + 122 + 236 = 633

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - hoang hon tren bai bien.doc

Microsoft Word - hoang hon tren bai bien.doc Truyện Ngắn: HOÀNG HÔN TRÊN BÃI BIỂN -------Thích Thanh Lương------ (thanhluongcuong@yahoo.com) M ột mình trầm ngâm trên biển chiều thật tuyệt! Từng con sóng cứ vỗ nhẹ, lâu lâu lại rùng mạnh như một bản

Chi tiết hơn

Lời Người Dịch Bệnh tật đeo theo để khổ đời Con người vì bệnh phải mòn hơi 1

Lời Người Dịch Bệnh tật đeo theo để khổ đời Con người vì bệnh phải mòn hơi 1 Lời Người Dịch Bệnh tật đeo theo để khổ đời Con người vì bệnh phải mòn hơi 1 Bệnh xui quân tử không tròn chí Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục Bệnh mờ non nước áng mây

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VĂN PHÒNG * Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Số 29-QĐ/VPTW QUY ĐỊNH về công tác văn thƣ trong các tỉnh uỷ, thành uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ƣơng

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 GIẢI PHÁP THI CÔNG Phạm vi Chống thấm cho Ban công, sênô sử dụng Revinex Flex ES để chống thấm, BS 8620 để trám khe. Băng trương nở Hydrophylic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót Lanko 701. Mô tả

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn kiểm tra thành phần: LỊCH SỬ Thời g

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn kiểm tra thành phần: LỊCH SỬ Thời g SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn kiểm tra thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề: 020 HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ

Chi tiết hơn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS BÀN CỜ QUẬN 3 Trường THCS Bàn Cờ tọa lạc tại số 16 đường số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3. Trường đượ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS BÀN CỜ QUẬN 3 Trường THCS Bàn Cờ tọa lạc tại số 16 đường số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3. Trường đượ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS BÀN CỜ QUẬN 3 Trường THCS Bàn Cờ tọa lạc tại số 16 đường số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3. Trường được thành lập từ năm 1946 đến nay đã tròn 69 tuổi. Thuở

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯƠNG THỊ YẾN CHÂN DUNG CON NGƯ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯƠNG THỊ YẾN CHÂN DUNG CON NGƯ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -------------------------------------------------- TRƯƠNG THỊ YẾN CHÂN DUNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN BÁO IN HIỆN NAY (Khảo sát tin, bài

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM MÔN NGỮ VĂN Thời gian:

Gia sư Thành Được   ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM MÔN NGỮ VĂN Thời gian: ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 3 NĂM 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm Bài 1: Cóc vàng tài ba Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2014-2015 Câu 1.1: 32% của một số là 6,4. Vậy 5/8 của số đó là... Câu 1.2: Trong các số đo vận tốc bên dưới, số đo vận tốc nhỏ nhất là...

Chi tiết hơn

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HẢI Họ tên:..... Lớp:... KTĐK CUỐI HỌC KỲ 1 - NH 2016 2017 MÔN TOÁN LỚP 3 Thời gian: 40 phút Giám thị Số thứ tự Điểm Nhận xét của Giáo viên /2điểm PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước

Chi tiết hơn

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-ban-cong-seno-revinex-flex-fp-vietthai-tv

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-ban-cong-seno-revinex-flex-fp-vietthai-tv GIẢI PHÁP THI CÔNG Phạm vi Chống thấm cho Ban công, sênô sử dụng Revinex Flex FP để chống thấm, BS 8620 để trám khe. Băng trương nở Hydrophylic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót Lanko 701. Mô tả

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM HẢI HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH LU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM HẢI HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH LU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- PHẠM HẢI HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG

Chi tiết hơn

TRƢƠNG BỘI PHONG XOA BÓP CHỮA 38 BỆNH NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

TRƢƠNG BỘI PHONG XOA BÓP CHỮA 38 BỆNH NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA TRƢƠNG BỘI PHONG XOA BÓP CHỮA 38 BỆNH NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA www.sachvui.com www.sachvui.com GIỚI THIỆU NỘI DUNG Sinh, bệnh, lão, tử là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, thƣờng xuyên rèn

Chi tiết hơn

07_NN_B07_LDA_ChienDichHanhQuanTamGiacSat

07_NN_B07_LDA_ChienDichHanhQuanTamGiacSat NN Lê Đình An (Tiếp theo bài Dòng sông oan nghiệt Chiến dịch Cedar Falls là chiến dịch quân sự từ ngày 8 tháng 1 đến 16 tháng 1 năm 1967 trong Chiến tranh Việt Nam do Quân đội Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tiem nang ung dung cong nghe cao DBSCL.doc

Microsoft Word - Tiem nang ung dung cong nghe cao DBSCL.doc Tiềm năng ứng dụng Công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL http://socencoop.org.vn/ (Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam) Posted by Loan on Tháng Bảy 17, 2011

Chi tiết hơn

NGHI THỨC CẦU MƯA NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mư

NGHI THỨC CẦU MƯA NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mư NGHI THỨC CẦU MƯA NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ

Chi tiết hơn

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-nha-vs-khu-vuc-am-uot-Revinex-flex-FP-vietthai-tv

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-nha-vs-khu-vuc-am-uot-Revinex-flex-FP-vietthai-tv GIẢI PHÁP THI CÔNG Phạm vi Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng Revinex Flex FP để chống thấm, BS 8620 để trám khe. Băng trương nở Hydrophylic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót Lanko

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De Dia 9.rtf

Microsoft Word - De Dia 9.rtf 100 câu hỏi ôn tập Địa 9 Câu 1: Đàn trâu của nước ta (năm 2002) là: A. 6 triệu con B. 4 triệu con C. 5 triệu con D. 3 triệu con Câu 2: Vĩnh Tế là kênh được xây dựng để tiêu nước ra : A. Sông Đồng Nai B.

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG

Chi tiết hơn

Học Tiếng Anh theo phương pháp của người ngu nhất hành tinh

Học Tiếng Anh theo phương pháp của người ngu nhất hành tinh Hán Quang Dự - Tel: 0989 673 990 Facebook.com/han.quangdu Page 1 MỤC LỤC LỜI TỰA VÀ 1 SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRƢỚC KHI ĐỌC EBOOK. 03 GIỚI THIỆU VỀ PHƢƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH 08 PHƢƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH CỦA

Chi tiết hơn

SỔ TAY SINH VIÊN

SỔ TAY SINH VIÊN 1 SỔ TAY SINH VIÊN LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên thân mến! Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trƣờng Đại học Y Dƣợc Hải Phòng, ngoài việc nhận đƣợc sự hƣớng dẫn từ giảng viên, các phòng ban chức năng và

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 75 Chương 149 Tình huynh đệ đúc yêu binh Du Nha người đầu tiên đi vào giữa lốc xoáy. Ánh mắt Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm đều lộ vẻ sợ hãi. Chẳng những vậy, bản lĩnh của Sở Vân ngoài ý muốn vượt qua

Chi tiết hơn

deIVNCHmatMienamat_2017NOV01

deIVNCHmatMienamat_2017NOV01 Lịch sử Việt Nam Chủ đề: Đệ I VNCH Tác giả: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ Tứ Bất Tử là lời của cổ nhân đã dạy, từ thuở xa xưa, tất cả nhân loại ở trên mặt địa

Chi tiết hơn

Đề 21 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Văn Miếu – Quốc Tử Giám) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Đề 21 – Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(Văn Miếu – Quốc Tử Giám) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Đề 21 Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh(văn Miếu Quốc Tử Giám) Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9 Author : vanmau Đề 21 Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM Đối tượng và điều kiện dự thi Đối tượng dự thi: Là nữ công dân Việt Na

THỂ LỆ CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM Đối tượng và điều kiện dự thi Đối tượng dự thi: Là nữ công dân Việt Na THỂ LỆ CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2018 1. Đối tượng và điều kiện dự thi ---------------------- 1.1. Đối tượng dự thi: Là nữ công dân Việt Nam có tuổi từ 18 đến 24 đang theo học tại các Đại học,

Chi tiết hơn

Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”

Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” Giải thích câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm Author : vanmau Giải thích câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm Bài làm 1 Trong cuộc sống, để có thể sống đẹp, sống tốt, sống đúng không phải là

Chi tiết hơn

ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT MOÂN HOÏC

ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT MOÂN HOÏC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA: Giáo dục Thể chất Quốc phòng BỘ MÔN: Giáo dục quốc phòng CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP 1. Tên học

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG MÔ ĐUN KỸ THUẬT MAY 1

ĐỀ  CƯƠNG MÔ ĐUN KỸ THUẬT MAY 1 LỜI GIỚI THIỆU Dân số nƣớc ta hiện nay có hơn 80 triệu dân với trên một nửa là số ngƣời trong độ tuổi lao động, nhƣng số thất nghiệp mà đặc biệt ở nông thôn lên đến 20%, thì xuất khẩu lao động là một kênh

Chi tiết hơn

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THÁNG 6/2016

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THÁNG 6/2016 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM THÁNG 6/2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 4 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 4 Điều 1. Định nghĩa... 4 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI

Chi tiết hơn

TỈNH UỶ GIA LAI

TỈNH UỶ GIA LAI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 250-KH/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Gia Lai, ngày 16 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương

Chi tiết hơn

Cô Gái Bán Don Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ

Cô Gái Bán Don Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Cô Gái Bán Don Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Texas gọi qua. Thung là bạn học, cũng là chiến hữu

Chi tiết hơn

LÀNG BÈ CỘNG SINH 1 LÀNG BÈ CỘNG SINH Vị trí đƣợc chọn thực hiện dự án là cù lao Mỹ Hòa Hƣng, An Giang, Việt Nam, khu vực này có sông hậu chảy qua. Ng

LÀNG BÈ CỘNG SINH 1 LÀNG BÈ CỘNG SINH Vị trí đƣợc chọn thực hiện dự án là cù lao Mỹ Hòa Hƣng, An Giang, Việt Nam, khu vực này có sông hậu chảy qua. Ng 1 Vị trí đƣợc chọn thực hiện dự án là cù lao Mỹ Hòa Hƣng, An Giang, Việt Nam, khu vực này có sông hậu chảy qua. Ngƣời dân nơi đây sống trên các bè cá nổi trên sông. Đa phần các bè cá là tự phát chƣa đƣợc

Chi tiết hơn

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT Mã số............ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TẬP GIÚP HỌC SINH KHIẾM THỊ LỚP 2 RÈN KỸ NĂNG ĐỊNH HƢỚNG DI CHUYỂN TRONG TRƢỜNG HỌC

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐẢO NGỌC PHÖ QUỐC BAO TRỌN GÓI VÉ MÁY BAY Tặng Vé Cáp Treo Hòn Thơm KHÁM PHÁ ĐÔNG ĐẢO - NAM ĐẢO TẮM BIỂN BÃI SAO VIP TOUR: CHE

CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐẢO NGỌC PHÖ QUỐC BAO TRỌN GÓI VÉ MÁY BAY Tặng Vé Cáp Treo Hòn Thơm KHÁM PHÁ ĐÔNG ĐẢO - NAM ĐẢO TẮM BIỂN BÃI SAO VIP TOUR: CHE CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐẢO NGỌC PHÖ QUỐC BAO TRỌN GÓI VÉ MÁY BAY Tặng Vé Cáp Treo Hòn Thơm KHÁM PHÁ ĐÔNG ĐẢO - NAM ĐẢO TẮM BIỂN BÃI SAO VIP TOUR: CHECK IN QUÁN BAR SANG TRỌNG TRÊN BIỂN ROCK SUNSET ISLAND

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Thân tặng các C/TSQ thuộc Tiểu Đoàn 2 Lê Lợi trong các niên khóa: 71-72-73-74. Trong những số Đặc san trước đây đều có những bài viết về tinh thần truyền thống, nói về những liên hệ mật thiết giữa Thiếu

Chi tiết hơn

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng Tên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠG 1. À TÁ LÊ QU ĐẾ TỪ TRƯỜG Ủ DÒG ĐỆ THẲG DÀ + ảm ứng từ của dòng điện thẳng, dài:.1. + guyên lý chồng chất từ tường: 1... n 7 VÍ DỤ H HỌ

Chi tiết hơn

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11/2010/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGO

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11/2010/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGO THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11/2010/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 09_Tuong_Thong_Voi_Nguoi_Va_Dat.doc

Microsoft Word - 09_Tuong_Thong_Voi_Nguoi_Va_Dat.doc Tương Thông Với Người: Từ tư thế trở về với chính mình, nắm tay ở trước ngực, mở hai tay ra và đem hai bàn tay ra ngang hai vai (xem hình) đồng thời hít vào, nín thở lại đẩy hai tay ra hai bên, tay song

Chi tiết hơn

nguoiHSI_2019AUG18_sun

nguoiHSI_2019AUG18_sun Truyện ngắn Chủ đề: Lính Tác giả: Nguyễn Vô Danh Người Hạ Sĩ Nhứt Lời giới thiệu: Một câu chuyện hiếm có, đầy tình người rất cảm động với những hình ảnh hãi hùng không bao giờ quên... Trần Văn Giang Mất

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Biology eacher Education

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Toán Bài: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Người soạn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Toán Bài: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Người soạn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Toán Bài: Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Người soạn: A.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Nhận diện được bài toán rút về đơn vị - Biết cách giải bài toán

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-nha-vs-khu-vuc-am-uot-Neoproof-PU-360-vietthai-tv

tai-lieu-ky-thuat-giai-phap-nha-vs-khu-vuc-am-uot-Neoproof-PU-360-vietthai-tv GIẢI PHÁP THI CÔNG Phạm vi để chống thấm, BS 8620 để trám khe. Băng trương nở Hydrophylic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót Lanko 701. Mô tả sản phẩm Neoproof PU 360 là hóa chất chống thấm, đàn

Chi tiết hơn

ptd PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA Hƣớng dẫn thực địa dành cho cán bộ khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân Chương trình Khuyến nông PTD Phát triển k

ptd PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA Hƣớng dẫn thực địa dành cho cán bộ khuyến nông và Câu lạc bộ nông dân Chương trình Khuyến nông PTD Phát triển k ptd PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA Hƣớng dẫn thực địa dành cho cán bộ 1 2 Chƣơng trình khuyến nông có sự tham gia - PAEX ptd PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA Hƣớng dẫn thực địa dành cho cán bộ NHÀ

Chi tiết hơn

The Theory of Consumer Choice

The Theory of Consumer Choice Chương 21: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng LƢƠNG XUÂN VINH Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Tài Chính vinhlx@uef.edu.vn January 2017 C o n s u me r Cho ice L Ƣ Ơ N G X U Â N V I N H J a n u a r y

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm 35 phút) I. Đọc thành tiếng (3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm 35 phút) I. Đọc thành tiếng (3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm 35 phút) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích

Chi tiết hơn

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI QUỐC HỘI --------- Luật số: 17/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- LUẬT TÀI NGUYÊN NƢỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG PHỐ CỔ HỘI AN - DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THAM QUAN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ CHÙA LINH ỨNG BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG PHỐ CỔ HỘI AN - DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THAM QUAN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ CHÙA LINH ỨNG BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG PHỐ CỔ HỘI AN - DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THAM QUAN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ CHÙA LINH ỨNG BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG PHỐ CỔ HỘI AN THƢỞNG THỨC ĐẶC SẢN THỊT HEO HAI ĐẦU

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NGƯỜI BẠN CŨ VÀ MẮM CUA CHUA.doc

Microsoft Word - NGƯỜI BẠN CŨ VÀ MẮM CUA CHUA.doc NGƯỜI BẠN CŨ VÀ MẮM CUA CHUA Huy Lực - Bùi Tiên Khôi Năm 11 tuổi, tôi vào học lớp đệ nhất niên trường Trung Học Quy Nhơn, sau nầy đổi tên thành trường Trung Học Cường Để. Lúc bấy giờ trường dời về thôn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CẤP NƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 MỤC LỤC CHƢƠNG 1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÊN WEBGIS

Chi tiết hơn

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bản hồ sơ đã làm thật thà quá. Rút kinh nghiệm lần này

Chi tiết hơn

03_Tap hop_P2_Baigiang

03_Tap hop_P2_Baigiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 2. PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}. a) Tìm các tập A \ B, B \ A, A B,

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG VIỆT ĐỀ 1 I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP : CÂY ÂM NHẠC Đầu mùa hè là những nốt nhạc

Gia Sư Tài Năng Việt   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG VIỆT ĐỀ 1 I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP : CÂY ÂM NHẠC Đầu mùa hè là những nốt nhạc ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG VIỆT ĐỀ 1 I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP : CÂY ÂM NHẠC Đầu mùa hè là những nốt nhạc xanh viết vào mây trắng ngổn ngang. Sang thu, trời cao ngất, chỉ còn thưa thớt những nốt nhạc màu vàng

Chi tiết hơn

Đề thi thử môn Địa THPT năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 3

Đề thi thử môn Địa THPT năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 3 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 Môn Địa Trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 40 câu) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: ĐỊA LÍ Thời

Chi tiết hơn

Dàn ý Phân tích bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Dàn ý Phân tích bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho đề bài văn Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân - Văn mẫu lớp 12. Dàn ý I. Mở bài - Tác giả Nguyễn Tuân: có phong cách nghệ thuật độc đáo, cái

Chi tiết hơn

1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế

1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế 1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế 2 1.- Động Sơn Lương Giới họ Du, người Hội Kê. Từ nhỏ theo thầy tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tới câu Chí vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý liền

Chi tiết hơn

MỤC LỤC

MỤC LỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HỒNG MINH P DôNG PH P LUËT TRONG GI I QUYÕT TRANH CHÊP ÊT AI T¹I TßA N NH N D N QUA THùC TIÔN CñA TßA N NH N D N TèI CAO Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc ài 1: ho tam giác nhọn ( < ). Vẽ đường tròn (;R) đường kính cắt, lần lượt tại và F. Vẽ đường cao cắt F tại. a) hứng minh,, thẳng hàng. b) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác F. hứng minh: F là tiếp

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

txDongdoiquanhungnamCC_2018FEB12_mon

txDongdoiquanhungnamCC_2018FEB12_mon THƠ DÒNG ĐỜI QUA NHỮNG NĂM TUẤT 2018 Mậu Tuất TOÀN DÂN VIỆT PHẢI QUYẾT TÂM Đã rõ mặt gian manh Việt Cộng, Hãy vùng lên táng tống giặc Hồ. Xóm Làng hiệp lực Thành đô, Ra tay diệt bọn vong nô lụy Tầu. Cứu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - nhung-yeu-cau-ve-su-dung-tieng-viet.docx

Microsoft Word - nhung-yeu-cau-ve-su-dung-tieng-viet.docx Soạn bài: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt Hướng dẫn soạn bài: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt I. Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt 1. Về ngữ âm và chữ viết a. Từ lỗi đã được sửa lại

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Phân số đó là: 30/75 BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP TÁM Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao

Chi tiết hơn

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG VIỆT NAM NHIỆT KẾ Y HỌC THUỶ TINH THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Clinical mercury - in - glass thermometers with maximum device Verification procedure SOÁT

Chi tiết hơn

Gìn giới cấm sửa tâm ô-tạp, Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ-bi hai chữ ngâm-nga, Dầu làm lụng cũng là trì chí. Chờ Thiên-Địa châu-nhi phục-thỉ,

Gìn giới cấm sửa tâm ô-tạp, Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ-bi hai chữ ngâm-nga, Dầu làm lụng cũng là trì chí. Chờ Thiên-Địa châu-nhi phục-thỉ, Gìn giới cấm sửa tâm ô-tạp, Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ-bi hai chữ ngâm-nga, Dầu làm lụng cũng là trì chí. Chờ Thiên-Địa châu-nhi phục-thỉ, Như đời xưa có gã Tử-Phòng. (1) Xem thời cơ người

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 11 Chương 51 Chiến Đấu Với Dị Năng Giả Mặc Hi cũng không quan tâm tới bóng roi dày đặc kia, trực tiếp thò tay ra bắt cái roi, nắm chặt trong tay rồi phá tan cái roi, tại tĩnh điện trước mặt mà còn

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 NGHỊ

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 NGHỊ BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP

Chi tiết hơn

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam   Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) - QUỐC GIA (VÒNG 19) (Trích trong bộ tài liệu: Tuyển tập 400 bài toán luyện thi Violympic Toán 5 cấp Tỉnh/TP, Quốc

Chi tiết hơn

L P M C TIÊU 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có

L P M C TIÊU   12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có 12 nguyên tắc vàng Bạn thân mến, Thật vui mừng vì bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, có trách nhiệm với những mong muốn đang ở phía trước cho bản thân và những người thân yêu.

Chi tiết hơn

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th 1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm

Chi tiết hơn

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ông tổ trưởng dân phố vừa khó tính vừa đầy nhiệt huyết,

Chi tiết hơn

Bảo tồn văn hóa

Bảo  tồn  văn  hóa 1 Bảo tồn văn hóa. Dương Đình Khuê Một trong số những bận tâm của kiều bào là e rằng chẳng bao lâu nữa người Việt ở hải ngoại sẽ vong bản. Thực ra cũng có một số người chủ trương rằng nhập gia phải tùy

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Đề thi gồm: 01 trang ĐỀ CHÍNH THỨC

Chi tiết hơn

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƢỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH

Chi tiết hơn

nhayduvietnam - Yahoo! Mail

nhayduvietnam - Yahoo! Mail SỰ LINH ỨNG CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH! Chiến tranh giữa hai Miền Nam-Bắc đã chấm dứt, thời gian lẳng lặng trôi qua đến nay đã hơn 37 năm nhưng những hệ lụy về cuộc chiến này vẫn còn vương vấn đâu đây. Trong

Chi tiết hơn

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt

CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt CANH CÁ CHUA NGỌT ĐẦY MÀU SẮC 500 g cá 5 g Hạt nêm AJI-NGON 1000 ml nước 100 g cà chua 50 g me 100 g Dọc mùng 20 g rau mùi 20 g hành lá xanh 2 quả ớt 1. Cắt cá thành những lát nhỏ. Trộn đều với hạt nêm.

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian g

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian g SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến

Chi tiết hơn

New Tour 2019 vip TOUR ĐÀ LẠT DU THUYỀN- XỨ SỞ THẦN TIÊN- WONDER RESORT 4 SAO NÔNG TRẠI HOA VẠN THÀNH : TẤT CẢ CÁC LOÀI HOA- & TRÁI : BÍ ĐỎ KHỔNG LỒ-

New Tour 2019 vip TOUR ĐÀ LẠT DU THUYỀN- XỨ SỞ THẦN TIÊN- WONDER RESORT 4 SAO NÔNG TRẠI HOA VẠN THÀNH : TẤT CẢ CÁC LOÀI HOA- & TRÁI : BÍ ĐỎ KHỔNG LỒ- New Tour 2019 vip TOUR ĐÀ LẠT DU THUYỀN- XỨ SỞ THẦN TIÊN- WONDER RESORT 4 SAO NÔNG TRẠI HOA VẠN THÀNH : TẤT CẢ CÁC LOÀI HOA- & TRÁI : BÍ ĐỎ KHỔNG LỒ- CÀ CHUA ĐEN-DÂU TÂY.., VƯỜN HỒNG, ĐỒNG TIỀN, CẨM TÚ

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2016 – 2017

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2016 – 2017 BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 ĐỀ SỐ 1 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2015-2016 Môn: Ngữ văn 7 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Câu

Chi tiết hơn

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ

Phách SBD STT TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm) TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM

Chi tiết hơn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA:SƢ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI ĐHSG/NCKHSV_01 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, n

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA:SƢ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI ĐHSG/NCKHSV_01 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, n TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA:SƢ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CỘNG HÒA à HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng

Chi tiết hơn

Phụ lục I: GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010

Phụ lục I: GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010 Phụ lục 1 GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) Đơn vị tính: đồng/m 2 1 23 tháng 8 Lê Huân

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Chemistry eacher Education

Chi tiết hơn