template

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "template"

Bản ghi

1 Solo Trumpet Swing Solo c w.. Henry Mancini arr. R. Reyman Œ 6 b 11. w 18 ÿ... 2 # n 4 b Œ 1 6 Ÿ w Œ Œ ^ - Unison bn # b 40 b b b b n ^ > >

2 Solo Trpt p.2 44 # # # n n n - b - Œ # b 2 Amin7 b # Œ n # # nb k k # n # G b b ^ ^ # 7 Cmin7 # ^. > E7 7 Œ # Bmin7 75 E7 Amin7 80 Amin7 D7(alt9) Û. GMa7 Û D7(-9) 4 # min7(-5) B7(-9,-1) Emin7 A7 Amin7

3 Solo Trpt p. Cmin b 98 C Bmin7 E7 i Bmin7 Amin7 D7(+9) GMa7 Emin7. Û Û Œ. C # min7(-5) Cmin7 7 Bb Û Û Û n b b b # b 126 b 11 Dmin7 Gmin7 Cmin7 7 Dmin7 Gmin7 Œ #. Cmin7 7 Û Û Û Œ #. U

4 6 Solo alto (Substitute part rplacing solo trumpet part) # # 11 # 18 # 2 # 1 # 6 # 40 # 44 Swing Solo # c w. Henry Mancini. arr. R. Reyman Œ b. w ÿ # n... 4 b Ÿ w Œ Œ ^ n b b n # - Œ bn Unison # n > ^ > # #

5 # 48 # 52 # 56 # 60 # 64 # 70 # 75 # n - n n # n b n - Œ n # b 2 Emin7 B7 Emin7 # 80 Gmin7 # 88 # 9 G7 # Œ n # b - - # # D b n v ^ # C7 Gmin7 Emin7 A7(alt9) Û. Û C7 # min7 B7 solo alto subst part DMa7 A7(-9) 4 # v B7 C7 >. Œ # min7 C # # 7(-9,-1) min7(-5) Bmin7 E7 Emin7 # min7 Bmin7 Emin7 A7(+9) DMa7. Û Û G# min7(-5) Gmin7 C7 p. 2 Û Û Û n n b

6 i Amin7 Dmin7 Gmin7 C7 solo alto subst part Œ. 4 # Amin7 Dmin7 Œ b. Gmin7 C7 Û Û Û Œ #. U

7 Alto Saxophone 1 Swing # c Œ 6 # # 15 # 21 # 26 # 4 # 8 # 42 Ÿ n.. Œ n 5 # n b # n w b ^ w ÿ n 2 n ƒ Œ b # 4 # n b n Unison Œ Œ - # n > ^ n b > Henry MANCINI arr. R. Reyman b n #

8 Alto 1 p.2 # 46 # 50 # 54 # 58 # 62 # 66 # 7 # 79 # 85 # # w Œ n # # n n # n - - # n - n - Œ ^ # n. 2 Œ # ^ b. >. ^ n b # b Œ Œ Unis.. 2. Œ b b # n b # n v ^ n # # n # # #. n. b. µ

9 # w. # 5 Œ Œ b b n n. n b Soli Œ Œ.. #. Œ # # i Œ Œ ^ b. Œ.. #. U ^ Alto 1 p.

10 Alto Saxophone 2 6 # # 15 # 21 # 26 # 4 # 8 # 42 # c Œ Swing Œ n Ÿ b b.. ÿ 2 # n w b ^ w 5 n Œ ƒ b # 4 # n Unison b n Œ Œ - # n > ^ > n b Henry Mancini arr. R.Reyman b n #

11 # 46 # 50 # 54 # 58 # 62 # 66 # 7 # 79 # 85 # # w Œ n # # n n # n - - # n - n - Œ ^ # Œ # ^ >... 2 ^ n b # b Œ Œ Unis.. 2 b #. Œ b b # n b # n ^ b ^ n. b b n Alto 2 p. 2 # µ...

12 # i w. b # # 5 Œ Œ b b n n b Œ # Soli Œ.. n. #. Œ # #.. b Œ #... Œ ^ b ^ b Œ. #. n U Alot 2 p.

13 Tenor Saxophone Ÿ n c Œ Swing Œ 5 Œ Œ b n # # n w ^ Unison b n. Œ ƒ w - # b ^ > > ÿ b 2 n b # #. 4 n Œ Œ b b Henry Mancini Arr. R. Reyman b b n

14 Tenor 1 p # # Œ n # # n n# n b b # w k k ^ #. # n - b - Œ Œ # # b # ^. > n 2 #. ^ n b# b n Œ Œ Œ n # Unis.. b 2 # b. b b ^ ^ n nb #... # µ.

15 90 b 99 b 104 b 109 b 114 b 121 b 126 b 1 w b. # # 5 Œ b b n n b b. Soli Œ Œ Œ n. Œ # n i... Œ # n. Œ.. n. Œ ^. n. n tenor 1 p. U ^

16 Tenor Saxophone Ÿ c Œ Swing Œ n b. #. b Œ Œ b # n w ^ Unison b n w - # b ^ > > ÿ b Henry Mancini arr. R. Reyman # # Œ ƒ 5 b # 2 n b. # n Œ Œ b b 4 b b n

17 Tenor 2 p # # w Œ k k ^ # n # # n n# n # n - b - Œ Œ # # b # ^. > b.. 2 b ^ n b b Œ Œ b b # n # n Unis.. b n. Œ 2 n #. b b ^ b ^ # b # n b µ b.. n. n

18 tenor 2 p. 90 b 99 b 104 b 109 b 114 i b 121 b 126 b 1 w. 5 Œ b Soli b Œ Œ n Œ # # n. Œ # n.... Œ # b n b b.. n. b # Œ ^ n Œ.. #. n U ^ b

19 Baritone Saxophone # c Œ Swing Œ. Henry Mancini arr. R. Reyman Œ ƒ 6 # # 15 # 21 # 26 # 1 # 6 # 40 b n ÿ 2 # n w b Œ Œ. Œ. Œ Ÿ w. Œ Œ n b 5. b n # b # # n Unison b n # n

20 Bari p. 2 # 44 # 48 # 52 # 56 # 60 # 64 # 71 # 77 # 8 # n n # n b n - n - Œ n b # b Œ Œ # # # Œ n # b - # ^ # n # ^ w Œ Œ b.. #. 2 b n # µ # ^. Œ Œ ^ n b b. # Œ 2

21 # 88 # n... w 5 b Soli Œ b n n n. b.. Œ ^ b # b. b b Œ Œ Œ #. Œ # # ^ i. b Œ b b w. Bari p. Œ n 124. n # Œ.. Œ Œ #.. U

22 Trumpet in Bb 1 c Œ Swing ÿ 2 6 b Œ ƒ # Œ Œ Œ.. Œ #. Œ Œ Unis.. b.. Ÿ Œ Œ b b b b n 2 Henry Mancini arr. R. Reyman Unison b n # b # #

23 Trpt 1 p b 99 # n n n - b - Œ # b Œ Œ. b # Œ n # # nb k k # n 6 n # b b ^ b ^ # w ^ ^ # 6 n b n b µ b b... b. Œ Œ Œ #. n 6 Œ # b n b b # # n b b. Œ

24 b 106 b 118 b 12 b ^ ^. i. b Π# b n # # ΠΠ#. #.. A ΠU

25 Trumpet in Bb Ÿ Swing c Œ 6 # Œ Œ # ^ Œ ƒ Œ n. Unison b n - # b ^ Unis.. b b n # ÿ Œ Œ. 2 Œ.. 2. #. Œ Œ b b # # n Henry Mancini arr. R. Reyman b b n b #

26 Trpt 2 p b 101 w Œ k k ^ # n # # n # n # n - b - Œ Œ # # b # ^ ^ n b Œ. b b n # b b ^. Œ Œ ^ 6 6 Œ b n b. b # # # Œ # n b b. b. # n. µ.. 6 # Œ 6

27 Trpt 2 p. b 11 b 120 b 125 b 14 ^ ^ Œ. i. # Œ # b n #. U. Œ. b Œ #

28 Trumpet in Bb c ÿ b 2 Œ Swing 6 Œ ƒ # Œ Œ n Œ Œ. b. Unison b n - # b 2 Œ. Unis. b. b b Œ.. Œ b b. Ÿ Œ Œ ^ b b b b n Henry Mancini arr. Randall Reyman ^ > > # #

29 n # # n n b k # n - b - Œ n Œ # # b. >. Unis. Œ Œ # Œ # nb k b ^ # ^ b w b ^ # b b n b # Œ. n ^ w # ^. n b b # µ # b n Trpt p. 2 Œ # b n n n b b Œ.... ^. b Œ Œ

30 Trpt p. 102 b n. n 6 ^ ^ 114 i b 121 b 126 b 15 b. Π# b n. U.. b Πbb ΠΠ#. #

31 Trumpet in Bb c ÿ b 2 Swing Œ. Unison b n 6 # Œ # Œ ƒ n Œ Œ. - # b 2 Unis.. b Œ Œ. Œ... Œ Œ ^ b b b b n Henry Mancini arr. Randall Reyman Œ Ÿ ^ > > # #

32 Trpt 4 p n # # n n b k # n - b - Œ n Œ # # b. >. Unis. Œ Œ b # Œ # nb k b ^ # ^ w b ^ # b b n b n. b Œ. b n n w ^ # ^ n b # µ # Œ 87 6 Œ...

33 Trpt 4 p. 97 b n b b.. b n Œ v 101 b Œ n #. 6 ^ ^ 114 i b 121 b 126 b 15 b. b Œ # b n.. U n Œ. b n Œ bb Œ #. #

34 Henry Mancini Trombone 1 arr. R. Reyman c Œ Swing Œ. b b Œ ƒ. b Unis. Œ b Œ Œ 6? b. b. n w b Œ 11 b b n ÿ b w # Œ 16 Œ Œ Ÿ Œ ^ 2 Œ.. b. n b b Unison Œ Œ - # b b b b b n

35 ^ tbn 1 p # # Œ b # - - n n b b # b b - b - Œ b b n b b ^ # # Œ n b n ^. b Œ Œ # b ^ b ^ n 62 w 66 b Œ b Œ Œ Œ. - Œ Œ. n bw ^ b b b

36 b n b b µ b b Œ Tbn 1 p. 8. ^ ^ ^ ^... Œ #. b b b b b b b Œ Œ n. b. # # n 100 b b b 106 b b b 118 b b b 12 b b b 128 b b b. 6 ^ ^. i b. b Œ. n. Œ Œ Œ. b U b. n Œ. n 15

37 Trombone 2 c Œ Swing Œ. Œ ƒ. Unis. b Œ Œ Œ Ÿ b Œ n ^. w Œ b ÿ w # Œ. Œ Œ.. 2 Œ.. b. n n b b Unison Œ Œ - # b b b Henry Mancini arr. R. Reyman b b n

38 ^ Tbn 2 p # # Πb # - - n n b b # b b - b - Πb b n b b ^ # Π# n b n ^ # b ^. ^ ΠΠn w b Πb Πb ΠΠb. n - ΠΠw ^ b b

39 Tbn 2 p. b # # # µ Œ 8. ^ ^ ^ ^ n.. 90?. b b Œ b. b b b b 95 Œ Œ n b b b 2 n b.. b 100 b b b 106 b b b 118 b b b 12 b b b 128 b b b. Œ 6 ^ ^ i.. b Œ. n. Œ Œ. U. Œ #. n 15

40 Trombone Swing c Œ Unis.. Œ. Œ ƒ b Œ Œ Œ. w Œ ÿ Œ Œ Œ.. Œ. w #. Œ b. Œ Œ ^ Ÿ b. - Henry Mancini arr. R. Reyman Unison b b 2 Œ # b

41 40 b b b b n > ^ Tbn p. 2 > # # n b - b b # b b b - Œ b n b Œ Œ # n Œ b # b - - n b ^ b ^ # n ^ >. b ^ # Œ w Œ Œ # # - Œ Œ Œ n n Œ. w

42 81 86 ^ b b n Œ n. b ^ ^ b # # µ b ^ ^.?. b b.. b b Œ b b b b 9 b b b 98 b b b 104. n i?. b b b b 114 b b b 121 b b b 126 b b b 1 b. b n n. Œ Œ 2 n. 6 ^ b. Œ Œ n. n. b ^ n Œ Œ. n. Œ U Tbn p.

43 Trombone Swing c Œ Unis.. Œ # b. b Œ b... # Henry Mancini arr. R. Reyman ƒ Œ Œ b Œ Œ ÿ b Œ Œ Œ. Œ w Œ #. Œ Ÿ w. Œ Œ ^. - bb Unison # b

44 b b n b - b b b n b # b b b - Œ b n b Œ Œ n > ^ > v # # Œ b # b - - n # b ^ b ^ # n ^ >. ^ Œ # w Œ Œ - # Œ Œ Œ b Tbn 4 p. 2 b 74. Œ. w

45 Tbn 4 p. 81 ^ b b b b n # µ # 86 Œ. v v v v.. b b b b.. Œ b b 9 b b b 98 b b b 104 b b b 114 i b b b 121 b b b 126 b b b 1. n.. b #. b Œ. w. Œ n. Œ Œ #.. U 2 Œ n 6 ^ b ^ Œ b n. Œ

46 iano/guitar c Œ Swing D7(-5) Û Û Œ ƒ Gmin7 Henry Mancini arr. R. Reyman Bb min7 Eb 7 Ma7 8 Dmin7 Gmin7 C7 emin7(-5) A7(-9) Dmin7 G7 Gmin7 C7 ÿ ma7 Eb 7 14 D7 20 Gmin7 Bb min(ma7) Eb ma7 6. Û Û Gmin7 Œ Û Dmin7 Û. Bmin7(-5) Gmin7 Gb Ÿ Ma7 Ma7 Û. Û Û. Û Gb Ma7 Ma7 Û Û Û Bb 7 Amin7 D7 16 Gmin7 C7 14 Eb 7 D7 69 Gmin7 Bb min7 Eb 7 Amin7 75 D7 Gmin7 Emin7(-5) A7(-9,-1) Dmin7 G7 Gmin7 C7(-9)

47 81 C7(alt9) Û. Ma7 Û E b 7. Û Û D7(-5). Û Û piano/gtr Gmin7 Û. Û 87 Bb min7 Eb 7 Amin7 Bb 7 Amin7 D7 9 Gmin7 C7(+9) Dmin7 Bb min7. Eb 7 Ab Û Û Û Û Û Ma7 Bmin7(-5) b b b b b b b Gb 7 7 7(+5) 7 Bb min7 98 b b b 10 Db min7 Gb 7 Cmin7 min7 b b b 108 Bb min7 Eb 7 E b 7sus Gmin7(-5) C7 b b b Eb 7. Ab Û Û 11 b b b 120 i G b 7. Û Û Db min7 Gb 7 Ab min7 Bb 7 Bb min7 Bb min7 min7 Dmin7(-5) b b b Db 7 Cmin7 min7 125 b b b 10 Bb min7 Eb 7 Cmin7 min7 Ma7 Œ AMa7 Û. Û Û Û. Db Ma7 U Û Bb min7 E b 7 Û Û Û

48 iano/guitar c Œ Swing D7(-5) Û Û Œ ƒ Gmin7 Henry Mancini arr. R. Reyman Bb min7 Eb 7 Ma7 8 Dmin7 Gmin7 C7 emin7(-5) A7(-9) Dmin7 G7 Gmin7 C7 ÿ ma7 Eb 7 14 D7 20 Gmin7 Bb min(ma7) Eb ma7 6. Û Û Gmin7 Œ Û Dmin7 Û. Bmin7(-5) Gmin7 Gb Ÿ Ma7 Ma7 Û. Û Û. Û Gb Ma7 Ma7 Û Û Û Bb 7 Amin7 D7 16 Gmin7 C7 14 Eb 7 D7 69 Gmin7 Bb min7 Eb 7 Amin7 75 D7 Gmin7 Emin7(-5) A7(-9,-1) Dmin7 G7 Gmin7 C7(-9)

49 81 C7(alt9) Û. Ma7 Û E b 7. Û Û D7(-5). Û Û piano/gtr Gmin7 Û. Û 87 Bb min7 Eb 7 Amin7 Bb 7 Amin7 D7 9 Gmin7 C7(+9) Dmin7 Bb min7. Eb 7 Ab Û Û Û Û Û Ma7 Bmin7(-5) b b b b b b b Gb 7 7 7(+5) 7 Bb min7 98 b b b 10 Db min7 Gb 7 Cmin7 min7 b b b 108 Bb min7 Eb 7 E b 7sus Gmin7(-5) C7 b b b Eb 7. Ab Û Û 11 b b b 120 i G b 7. Û Û Db min7 Gb 7 Ab min7 Bb 7 Bb min7 Bb min7 min7 Dmin7(-5) b b b Db 7 Cmin7 min7 125 b b b 10 Bb min7 Eb 7 Cmin7 min7 Ma7 Œ AMa7 Û. Û Û Û. Db Ma7 U Û Bb min7 E b 7 Û Û Û

50 Bass c Œ Swing D7(-5) Û Û Œ ƒ? Bb min7 Eb 7 Ma7 b C7 ÿ ma7 Bmin7(-5) emin7(-5) A7(-9) Dmin7 G7 Eb 7 D7 Gmin7 Dmin7 Gmin7 Bb min(ma7) Eb 7 ma7 Gmin7 Gb Ÿ Ma7 Ma Û. Û Û. Bb 7 Amin7 D7 Û Eb 7 D7 Gmin7 C7 Gmin7 C7 Gmin7 Gmin7 Œ Û Bb min7 Eb 7 Amin7 Gmin7 C7(-9) A7(-9,-1) Emin7(-5) Dmin7 6. Û Û Û. Gb Ma7 Û Û Ma7 Û Gmin7 Dmin7 G7 Henry Mancini Arr. R. Reyman D7 Gmin7

51 C7(alt9) Û. Gmin7 Ma7 Û Dmin7 E b 7. Û Û D7(-5). Û Û Û. Û Bb min7 Eb 7 Amin7 Bmin7(-5) Ma7 Bb min7 E b 7 Ab. Û Û Û Û Û b b b b 96 b b b 101 b b b 106 b b b 111 b b b 118 b b b 12 b b b 128 b b b 1 Bb 7 Amin7 D7 Gmin7 C7(+9) Gb 7 7 Bb min7 Db min7 Gb 7 7(+5) 7 Cmin7 min7 Bb min7 Eb 7 E b 7sus Gmin7(-5) C7 min7 Bb 7 Bb min7 Eb 7 A b i. Û Û. Û Û Bb min7 min7 Cmin7 min7 G b 7 Db min7 Gb 7 Ab Dmin7(-5) Bb min7 Eb 7 Û Û Û Œ Œ AMa7 Û. Û Û Db 7 Cmin7 min7 Ma7 Û. Db Ma7 Û U Bass Bb min7 Eb 7

52 Drum Set c Œ Swing tacet Û Û Œ ƒ Swing Henry Mancini arr. R. Reyman. Û Û Û Û Û Œ Û Œ Û Œ Û 8 1 Û Û Û Œ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û 18 ÿ 2 Û Œ Œ Û Û. Û Û. Û 28 Œ Û Û Û Û Û. Û Û. Û Û Û Û Û Û. Û Û Ÿ High hat Û Û Û Û Û Û Û ill... 8

53 Û Û Û Û 4 48 Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Œ Û Û Û Û Û Û Û lay 1 Drums p. 2 ill... Û Û Û Û Û Û Û 65 to Ride cymbal Û Û Û Û Û Û Œ Œ Û Û Û Û Û Û Û - Û Û 70 Œ Û Û Û Û Û Œ Û Œ Û Û Û Û Û. Û Û Œ Û. Û^ Û Û ÛÛ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û µ 85 Û Û Û Û. Û Û Û Û. Û Û Û Û Û Û Û Û. Û Û Û. Û. Û Œ Û Û Û Û. Û Û Û Û. Û. Û Û Û^

54 100 Û ill... Œ Û Û drums p Û Û Û Û Û Û Û. Û^ tacet Û Û Û Û^ lay Û i. Û Û 120 Û Û Û Û Œ Û. Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Œ Û Û Û Û. tacet 2 U Û ill (sot).... Û Û. Û Û