lutp9931.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "lutp9931.dvi"

Bản ghi

1 ÄÍ ÌÈ ß ½ Ô¹Ô» ½¼¾ ÇØÓ Ö ½ É ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ «Ø ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò ØÖ Ø À ÚÝ Ó Ø Ð Ø Ï Ò Ø Ö ÓÖØ¹Ð Ú ÓÑÔ Ö Û Ø ØÝÔ Ð ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ Ø Ñ º Ï Ò Ô Ö Ó Ù Ô ÖØ Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø Ù ¹ ÕÙ ÒØ ÖÓÒ Ý Ý Ø Ñ Ñ Ý Ø Ö ÓÖ ÓÑ ÒØ ÖÓÒÒ Ø º Ï ØÙ Ý Ù ÔÓØ ÒØ Ð «Ø Ø Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö Ò Ö º ½ ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó ÙØÙÖ Ð Ò Ö Ð ØÖÓÒ¹ÔÓ ØÖÓÒ ÓÐÐ Ö ÓÖ Ô ÖØ Ð Ô Ý ØÙ Ò ÓÖ Ö Ö Ù Ò Ö Ð ØÓÒ Ð Ö ÄÙÒ ËÛ Ò ¾ ß¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾ ØÓÖ ÓÖÒØ ÔºÐÙº

2 Ì Ø Ð Ñ ÒÐÝ Ö ÔÓÖØ ÓÒ ÛÓÖ ÓÒ Ò ÓÐÐ ÓÖ Ø ÓÒ Û Ø Î Ð ÖÝ Ã ÓÞ ½ º Ì Û Ø Ó Ø Ï Ò Ø Ö ÐÐ Ó Ø ÓÖ Ö Ó ¾ κ ËØ Ò Ö ÅÓ Ð À Û Ø Ñ ÓÚ ¾¼¼ Î Û ÐÐ Ñ ÒÝ ÙÔ Ö ÝÑÑ ØÖ Ò ÓØ Ö ÝÓÒ Ø ËØ Ò Ö ÅÓ Ð Ô ÖØ Ð ÛÓÙÐ Ð Ó Ú Û Ø Ò Ø ÑÙÐØ ¹µ Î Ö Ò º ÆÓØ Ö ÖÓÑ Ø Ö ÓÐ Ø ØÝÔ Ð Ý Ø Ñ ½ ¼ ½ Ñ ½ Ѻ Ì Ù ÖÓÒ Ý Ý Ø Ñ ÓÚ ÖÐ Ô ØÛ Ò Ô Ö Ó Ö ÓÒ Ò Ï Ï ¼ ¼ Ø Ø ¼ À ¼ º º º µ Ó Ø Ø Ø Ò Ð Ø Ø Ñ Ý ÒÓØ Ù Ø Ø ÙÑ Ó ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ Ý º ÈÖ Ñ Ø ÐÐÝ ÓÒ Ñ Ý Ø Ò Ù Ø Ö Ñ Ò Ö ÓÖ Ù ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ½º È ÖØÙÖ Ø Ú Ø ÙÔÔÖ ÓÖ ÐÙÓÒ Ò Ö Ý ÔÖÓÔ ØÓÖ»Ø Ñ Ð «Ø Ø Ù ÓÒÐÝ Ó Ø ÐÙÓÒ Ñ Ý ÓÒØÖ ÙØ ÔÔÖ Ðݺ ¾º ÆÓÒÔ ÖØÙÖ Ø Ú Ò Ø ÖÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÒÓÖÑ ÐÐÝ ÑÓ ÐÐ Ý ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ ØÛ Ò Ø Ô ÖØÓÒ ÔÖÓ Ù Ò Ø ØÛÓ Ö ÓÒ Ò Ý Ò Ò Ø Ù ÕÙ ÒØ Ô ÖØÓÒ ÓÛ Ö º º ÆÓÒÔ ÖØÙÖ Ø Ú Ò Ø ÔÙÖ ÐÝ ÖÓÒ Ô Ø Ü ÑÔÐ Ý Ó ß Ò Ø Ò «Ø º Ì ÓÚ ØÓÔ Ö ÔÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÙÒ ÓÐÚ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ØÖÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ò Ñ ÒØ ÝÒ Ñ ½ Æ ¾ «Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð ÒØ Ö Ö Ò Øº Ì Ù Ø Ý Ó«Ö Ò ÓÔÔÓÖØÙÒ ØÝ ØÓ ØÙ Ý Ø ÝÒ Ñ Ó ÙÒ Ø Ð Ô ÖØ Ð Ò Ò Û Û Ý ØÓ ÔÖÓ ÓÒ Ò Ñ ÒØ ÝÒ Ñ Ò Ô Ò Ø Ñ ¾ ÙØ Ø Ý Ð Ó Ö ØÓ Ð Ñ Ø ÓÖ Ú Ò ÔÓ Ð ÔÖ ÓÒ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ º ËÓ Ö ØÙ Ú Ñ ÒÐÝ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ï Ñ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ä È¾º È ÖØÙÖ Ø Ú «Ø Ö ÒÓØ Ð ÐÝ ØÓ Ú ÒÝ Ò ÒØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ø ÖÖÓÖ ÆÑ Ï Å Î º ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ ÒÓØ ÙÒ Ö ØÓÓ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ ÙØ Ñ ÒÝ ÑÓ Ð Ú Ò ÔÖÓÔÓ ØÓ ÑÓ Ð «Ø Ò ÓÒ Ö¹ Ú Ø Ú Ø Ñ Ø Ú ÆÑ Ï ¼ Šκ ÓÖ Ó ß Ò Ø Ò Ò Ø Ö Û ÔÖ Ò ÑÓ Ð Ò Ò Ú Ò Û Ö ÓÒ Ò Ö ÙÐØ Û Ø ÓÙØ Ø Ñ ÔÓØ ÒØ Ð Ý Ø Ñ Ø ÖÖÓÖ ÓÚ º Ì ØÓØ Ð É ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ø Ù ÐÓÛ Ñ Ò ÓÐÙØ Ø ÖÑ Ò ¼º½± Ò Ö Ð Ø Ú ÓÒ Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ø Ø ÓÑ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Ù Û Ñ ÓÖ ÙÖ Ýº ÅÓÖ ÓÙÐ ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ú Ò Ü Ø ÙØ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ð Ó ÓØ Ö Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ Ô ÒÓÑ Ò Ö Ð ÐÝ ØÓ Ñ ÐÐ Ò Ñ Ò ØÙ º ÓÖ Ò Ø Ò Ò Ö Ø Ö ÓÐ Ø ÜÔ Ø Ø Ø ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ Û ÐÐ ÔÐ Ø Ø Ö Ø Ó ÐÓÛ¹ÑÓÑ ÒØÙÑ Ô ÖØ Ð ÔÖÓ ÙØ ÓÒ º ½º Ú Ò Û Ø ÙÐÐ Ä È¾ Ø Ø Ø Û Ö ÓÒÐÝ Ô Ò Ó Û Ñ «Ø ÓÛ Ú Öº Ó ¹ Ò Ø Ò ÔÔ Ö ÑÓÖ ÔÖÓÑ Ò ØÓ ÒÓ ÙØ Ó Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ö ÓÒØÖ ØÓÖÝ º ÇÒ Ö Û Ö Ð Ò Ö ÓÐÐ Ö ÓÙÐ ÓÒØÖ ÙØ ÛÓÙÐ Ý ÐÐÓÛ Ò ÑÙ Ò¹ Ö Ø Ø Ø Ò Ø Ä È¾ Ò Ö Ý Ö ÓÒº ½¼¼ ½ Ï Ï Ø Ö ÓÐ Ò ÛÓÙÐ Ú Å Î ÙÖ Ý ÓÒ Ø Ï Ñ ½¼ Û Ø Ò Ð Ð ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÙÒ ÖØ ÒØݺ Ì ÛÓÙÐ Ø Ø ÑÔ ÖÓÑ Ñ Ï ØÓ Ø ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ø Ô Ý Ó ÖÓÒ¹ ÖÓ ¹Ø Ð º ¹ Ø Ø Ø ÖÙÒ º º ¼ ½ Ø ½ Î ÛÓÙÐ Ú ÓÑ ÓÖØ Ð Ò Ð ÓÖ Ø ÐÓÛ¹ÑÓÑ ÒØÙÑ ÔÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ Ò Ð Ó ÐÐÓÛ Ø Ó ÓØ Ö Ø Ø ½½ º ÓÚ Ø ¼ ¼ Ø Ö ÓÐ Ø Ò Ð ¹ ¼ Ø Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÙÒ ÕÙ ¼ ¼ ÒÓ¹Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ö Ò º Ì Ù ¹ÐÙÑ ÒÓ ØÝ Ä È¾¹ Ò Ö Ý Ä Ä Ò Ö ÓÐÐ Öµ ÖÙÒ ÛÓÙÐ Ü ÐÐ ÒØ ØÓ Ø Ð Ò Ðº ÌÓ ÜÔÐÓÖ Ø Ö Ø Ö Ó «Ø ÓÛ Ú Ö ÒÓÛÐ Ó Ø Ò Ö Ý Ô Ò Ò ÓÙÐ Ú ÙÖØ Ö Ð Ú Ö º ÁÒ É Ø ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ø ÑÔ Ò Û Ø ÒÖ Ò Ò Ö Ý ÖÓÙ ÐÝ Ð ½ µ ¾ Û Ø Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó Ï Ò Ø Å Ö Ñ ½¾ º Ý ÓÒØÖ Ø Ø ÒÓÒÔ ÖØÙÖ Ø Ú ½

3 ÙÖ ½ ÔÐ Ø ÓÒ Ó ÐÓÛ¹ÑÓÑ ÒØÙÑ Ô ÖØ Ð Ò ÓÑ Ö Ð Ø Ð Øµ Ò ØÓÝ Ö Øµ Ò Ö Ó º É ÑÓ Ð Û ØÙ ÓÛ Ò ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ø ÖÓÔÔ Ò ÑÓÖ Ð ½ µ ÓÚ Ö Ø Ä Ò Ö Ý Ö ÓÒ Û Ø Ø ÔÓ Ð ØÝ Ó Ø Ô Ö Ú ÓÙÖ Ò Ø ØÖÙÐÝ ÝÑÔØÓØ Ö ÓÒµ º ¾º Á ÓÒÐÝ Ø ÒØÖ Ð Ö ÓÒ Ó Ï Ñ ØÙ Ð Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Ò Ò ÒØÐÝ Û Ø Ò Ö Ý º ¾º ÀÓÛ Ú Ö Ð Ó Ø Û Ò Ó Ø Ñ ØÖ ¹ ÙØ ÓÒ Ö ÒÐÙ ÆÙÐØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ ÙØ ÔÓ Ð Ò ÓÙÖ ØÓÝ ØÙ µ Ø Ú Ö Ò Û Ø Ó Ø Ñ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓØ ÓÙغ Ì Ù Û Ø ÒÖ Ò Ò Ö Ý Ø ÖÓÒ ÖÓ ¹Ø Ð ÓÙÖ Ò Û Ö Ú ÒØ ÙØ Ø «Ø Ò Ø Û ÑÓÖ Ö Ñ Ø º Ì ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð ÔÖÓ ÙØ ÓÒ Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ ÐÓ ØÓ Ø Ö ÓÐ ØÙÖÒ ÒØÓ Ò Ò Ò Ñ ÒØ Ø Ö Ò Ö º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø ÒÐÙ Ú Ï Ï Ú ÒØ ÑÔÐ Ø Ò ÓØ Ö Ò Ð ÔÔ Ö ØÓÓ Ñ ÐÐ ÓÖ Ö Ð Ð Ø Ø ÓÒº ÇÒ Ñ Ý Ò Ø ØÙÖÒ ØÓ ÜÐÙ Ú Ò Ð Ù Ú ÒØ Û Ø Ñ ÒÝ Ô ÖØ Ð Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ ÓÖ Ø ÒØÖ Ð Ö Ô Ø ÓÖ Ø Ð Ö Ò Ð Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø Ú ÒØ Ü º º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ú Ò Ø Ö Ù ÙØ ÙØÙ Ø ÓÒ Ò ÒÓ¹Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ú ÒØ Û ÐÐ ÓÖ Ò ÖÝ É ÓÙÖ¹ Ø Ú ÒØ Ñ ÒÐÝ Õ Õ ÔÐ Ø Ò Õ Õ Ñ Ô Ö Ø Ù Û Ø ÓÐÓÙÖ ÓÛ ØÛ Ò Ø ØÛÓµ Ú Ú ÒØ Ö Ø Ø Ø ÓÚ ÖÛ ÐÑ Ø ÜÔ Ø Ò Ðº ÁØ ÓÙÐ Ø ÐÐ ÔÓ Ð ØÓ Ó ÖÚ Ò Ü ÙØ ÒÓØ ØÓ ÒØ Ý Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ò Ú Òع ݹ Ú ÒØ º Ì ÔÓ Ð ØÝ Ó ÓÑ Ð Ú Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ò Ð Ø ÐÐ Ö Ñ Ò ÓÔ Ò ÓÛ Ú Öº Ë Ò Ø ¼ Ñ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ö Û Ðй ÒÓÛÒ ¼ ¼ Ú ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ü ÐÐ ÒØ ÙÒØ Ò ÖÓÙÒ ÓÖ ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒº Ê Ð Ø Ú ØÓ Ï Ï Ú ÒØ Ø Ø Ó ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ÝÒÑ Ò Ö Ô Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ñ ÜØÙÖ Ó Ú ØÓÖ Ò Ü Ð ÓÙÔÐ Ò «Ö ÒØ ÓÛ¹ Ú Ö Ò Ø Ð ØÓ ÒÓÒ¹Ò Ð Ð «Ö Ò Ò Ò ÙÐ Ö ØÖ ÙØ ÓÒ º º ÙÖ¹ Ø ÖÑÓÖ Ø Ö ¼ Ñ Ñ Ò Ø Ø ¼ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ï Ø Ü Ò Ö Ý Ò Ø Ð Ö Ö ¼ Û Ø Ð Ó Ö Ò Ø Ý Ú ÖØ ÐÓ Öº Ì Ò ØÓ Ø Ö Ø ¼¼ Î Ø Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ¼ ¼ ÖÓÒ Ú ÒØ Ð ÐÝ ØÓ ÓÙØ ØÛ Ð Ö Ò Ï Ï Ú ÒØ Û Ð Ø ÖÓ Ø ÓÒ ÐÓÛ Ö Ý ØÓÖ Ó Üº Ì Ù ¼ ¼ Ú ÒØ Ö ÒØ Ö Ø Ò Ò Ø Ö ÓÛÒ Ö Ø ÙØ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ï Ï Ú ÒØ Û ÐÐ ÒÓÒØÖ Ú Ðº ¾

4 ÙÖ ¾ Ò Ö Ý Ô Ò Ò Ó Ø Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø Ú Ö Ö ¹ ÓÒ ØÖÙØ Ï Ñ Ø Ò ÓÑ Ò Ö Ó ÓÖ Ò Ø ÓÒ º Ì Ñ Ö Ö Ú ÖÓÑ ÐÙ Ø Ö Ò ÔÖÓ ÙÖ ØÓ ÓÙÖ Ø Û Ø Ø Ô Ö ØÓ Ú Ø Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÒÓÑ Ò Ð Ï Ñ Ò Û Ø Ñ Ø ÓÚ Î ÙØ ÓÙغ ËÓÑ Û Ø «Ö ÒØ Ò Ò Ö Ý¹ Ô Ò Òص Ð Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ö Ù Ö Ø Ò Ò Ó Ø Ñ ¹ Ø ÙÖÚ Ö ÒÓØ ÜÔ Ø ØÓ ÜØÖ ÔÓÐ Ø Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÖÐ Ö Ä È¾ ÒÙÑ Ö º ÒÓØ ÓÚ Ø Ó ß Ò Ø Ò ÒØ ÖÔÐ Ý ØÛ Ò Ø ÖÓÒ Ý Ý Ø Ñ Ó Ô Ö Ó ÚÝ Ó Ø Ø Ð Ø ÔÓÓÖÐÝ ÙÒ Ö ØÓÓ ÓÐÓÙÖ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ð Û ÐÐ ØÙ ÓÖ Ö Ò Ö º ÁÒ ÓÑ ÑÓ Ð Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ñ Ø ÒÖ Û Ø Ò Ö Ý Û Ò Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ï Ý Ú ÖØ ÒÓØ ÒÐÙ º º Ï Ø Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ø Ò ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ø Ð Ú Ð ÓÙØ Ø ÖÓÙÒ ¾¼¼ Šκ ÀÓÛ Ø Ñ Ô ÓÒØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ð Ö Ñ Ò ØÓ ØÙ ÙØ ÜÔ Ö Ò ÖÓÑ Ä È¾ Ò Ö Ò Ø Ø Ø Ø Ñ Ø Ò ÒØÐÝ Ö Ù Ò Ñ Ý Ú Ò Û Ø Òº Ì Ø Ø Ý Ø Ñ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ï Ï Ò ¼ ¼ ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ø Ò Ø ÐÛ Ý Ö ÓÐÓÙÖ ÓÒÒ Ø º Ì Ù Ú Ò Û Ò ÓØ ØÓÔ Ý Ñ Ð ÔØÓÒ ÐÐÝ Ø Ï Ø Ý Ø Ñ ÓÒØ Ò ÒÓÒØÖ Ú Ð ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ «Ø º ÓÖ Ò Ø Ò Ø ØÓØ Ð ÖÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ò Ô ÐÐÝ Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ Ô Ò ÓÒ Ø ÓÔ Ò Ò Ò Ð ØÛ Ò Ø Ò Ø Ø Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ð Ø ÐÓÛ Ö Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ½ º º ÇÒ Ø Ô ÖØÙÖ Ø Ú Ð Ú Ð Ø Ò ÙÒ Ö ØÓÓ Ö Ò ÖÓÑ ÓÑ Ò Ò Ó Ñ ÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÐÓÙÖ ÔÓÐ Ø Ñ ÐÐ ÐÙÓÒ Ò Ö ½ ÓÒ Ø ÒÓÒÔ ÖØÙÖ Ø Ú ÓÒ ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø ØÖ Ò «Ø ½ º ÍÒ ÖØ ÒØ Ò Ø ÑÓ ÐÐ Ò Ó Ø Ô ÒÓÑ Ò ÑÔÐÝ Ý Ø Ñ Ø ÖÖÓÖ ÓÒ Ø ØÓÔ Ñ Ó Ø ÓÖ Ö Ó ¼ Å Î ÐÖ Ý Ò Ø Ñ Ð ÔØÓÒ ØÓÔ Ý º Ï Ò ÖÓÒ Ï Ý Ö ÒÐÙ Ø ÔÓ Ð Ø Ó ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐݺ Ì Ò Ó ÓÒ ¹ ÙÖ Ø ÓÒ Ú ÒÓØ Ý Ø Ò ØÙ ÙØ Ö Ð Ø ÐÐÝ Û Ñ Ý ÜÔ Ø ÙÒ ÖØ ÒØ Ò Ø

5 ÙÖ ËÓÑ ÔÓØ ÒØ Ð Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ø ¼¼ Î ÓÖ ÓÒ Ö Ð Ø Ö ÓÒ¹ Ò Ø ÓÒ Ò Ö Óº Ä Ø Ö Ñ Ö Ô ÖØ Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ú ÒØ Ò Ö Ô ØÝ ÑÓÑ ÒØÙÑ Ò Ò Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø Ð Ò Ö Þ Ô Ö ØÝ Ü Ó Ø Ú Òغ Ê Ø Ö Ñ Ö ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ý ¼ Ô ½ Î Ò Ò Ð Û Ý ÖÓÑ Ó Ø ÓÙÖ Ø Ö Ø ÓÒ ÑÓÖ Ø Ò Ø Ö Ô Ø Ú Ñ ¹ Øß Ø ÓÔ Ò¹ Ò Ò Ð º ÇÒÐÝ Ú ÒØ Ø Ø ÙÖÚ Ú ÓÙÖ¹ Ø Ð Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ö ÓÛÒ Ò Ò Ø Ö Ø Ö Ñ Ø ÙÖÚ Ö ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ ØÓ Ø Ö Ô Ø Ú ÖÓ Ø ÓÒº

6 ÙÖ Ì Ö Ø Ó Ó Ò ÙÐ Ö ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ø ¼ ¼ Ò Ï Ï Ú ÒØ Ø «Ö ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ö Ô Ø Ú Ù Ó ÓÒ Ñ Ò Û Ø ÓÙØ ÒÝ Ö Ø¹Ï Ò Ö ÖÓ Ò Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð Ø ÐÓÛ Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ó ÓÒ ÐÑÓ Ø Ø Ö Ð Ø Ú Ö Øµº Ä Ø Ö Ñ ØÛ Ò ÕÙ Ö ÖÓÑ ÓÒ Ó ÓÒ Ò Ò ÒØ ÕÙ Ö ÖÓÑ Ø ÓØ Öº Ê Ø Ö Ñ ØÛ Ò Ø ÕÙ Ö ÓÖ Ø ÒØ ÕÙ Ö º Ö Ò ÖÓÙÒ ½¼¼ Šκ ÁÒ ÙÑÑ ÖÝ Ä È¾ Ñ Ý Ð Ö Ý Ø Ó ß Ò Ø Ò ØÙ Ø ÓÒ Ò ÔÖÓÚ ÓÑ ÖÓÒ ÖÓ ¹Ø Ð ÒØ º ¹ÐÙÑ ÒÓ ØÝ Ä È¾¹ Ò Ö Ý Ä ÖÙÒ ÛÓÙÐ Ø Ø Û Ý ØÓ ¹ Ø Ð ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ ÓÛ Ú Öº ÓØ ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ò «Ø Ñ Ýµ Ö Ñ Ò Ò ÒØ ÓÚ Ö Ø ÙÐÐ Ä Ò Ö Ý Ö Ò Û Ð Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ Ðݵ «Ø Ú ÒØ Ó ÓÛÒ Û Ø Ò Ö Ý Ø «Ø Ô Ö Ù Ú ÒØ ÓÑ ÙÔº Á Ø Ó Ø Ú ØÓ Ó Ð ØÖÓÛ ÔÖ ÓÒ Ø Ø Ø ÔÔ Ö Ð ØÓ Ö Ù Ø Ï Ï ÒØ ÖÓÒ¹ Ò Ø ÓÒ ÒÓ ØÓ ÖÑÐ Ð Ú Ð Ø Ò Ö Ý ÑÔÐ ÔÖÓÔ Ö ÙØ º ÁØ ÓÙÐ Ð Ó ÔÓ Ð ÙØ ÒÓØ Ý ØÓ ÓÙØ ÓÐÓÙÖ Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ò Ð Ø Ò Ö Û Ø ÓÑ Ù Ø ÐÝ ÓÔØ Ñ Þ ÙØ Ø Ø Ý Ø Ö Ñ Ò ØÓ Ò º Ì ¼ ¼ Ú ÒØ ÓÙÐ ÔÐ Ý ÓÙØ ØÛ Ð Ö ÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ «Ø Ï Ï ÓÒ ÙØ ÖÓ Ø ÓÒ Ö Ö Ù Ú Ò ÑÓÖ º Ì Ú Ð Ð ØÝ Ó Ò Ð ¹ ¼ Ð Ö Ø ÓÒ Ø ÐÐ Ñ ¼ ¼ Ú ÒØ Ó ÙÒ ÕÙ ÒØ Ö Øº Ï Ð Ø Ð ØÙ Ö Ñ Ò ØÓ ÖÖ ÓÙØ Ø ÔÔ Ö Ø Ø Ø Ö Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ØÓÔ Ñ ÓÙÐ ÙÒ ÖØ Ò Ý Ñ Ý ½¼¼ Šκ Ò ÐÐÝ Ò ÐÐ Ó Ø ØÙ Ó Ö Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ú ÖÝ ÆÙÐØ ØÓ Ò Ð Ò Ò Ð Ø Ø ÛÓÙÐ ÐÔ ØÓ Ø Ò Ù ØÛ Ò Ø «Ö ÒØ ÑÓ Ð ÔÖÓÔÓ ÓØ Ò Ø Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ó ß Ò Ø Ò Ö º ÅÙ ÛÓÖ Ø Ù Ö Ñ Ò ÓÖ Ø ÙØÙÖ º

7 ½¼¼¼ ½º¼ Ï Å Îµ ÆÑ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ¾¼¼ ÆÑ ÆÑ Ï Ñ Ï ¼ Ñ Ê ¼º ¼º Ê Ñµ ¼º ¼º¾ ¼ ¼º¼ ¾¼¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼ ½¼¼¼ Ñ Îµ ÙÖ Ì Ú Ö Ø Ó Ø Ï Ñ ÙÒØ ÓÒ Ó Ò Ö Ý Ò ÓÒ ÑÓ Ð Û Ø ÓÙØ ÓÖ Û Ø Ö ÙØ ÓÒ Ó «Ø Ý Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ï Ò Ï Ý Ú ÖØ º Ð Ó ÓÛÒ Ø Ú Ö Ô Ö Ø ÓÒ Ò Ñ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ý Ú ÖØ º ÙÖ Ö ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ò Ø Ö ÓÒ Ô ½ Î ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ò Ð ØÛ Ò Ø Ò Ø ÓÖ Ñ Ø ½ Î Ò Ñ ¼ κ Ê Ö Ò ½ κ º à ÓÞ Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò ÄÍ ÌÈ ¹¾ Ô¹Ô» ¼ ¼ ØÓ ÔÔ Ö Ò Ø ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö Ë Ø Ö ÐÓÒ µ ËÔ Ò ÔÖ Ð ¾ ¹ Å Ý ½ ¾ º Ù Ø ÓÒ Íº È ØØ Ö ÓÒ Ò Èº ÖÛ È Ý º Ä Øغ ¾¼ ½ µ ¼º ̺ Ë ĐÓ ØÖ Ò Ò Îº º à ÓÞ º È Ý ¾ ½ µ ¾ ½ È Ý º Ê Úº Ä Øغ ¾ ½ µ ¾ ºº º Ù Ø ÓÒ Ò ÂºÀĐ Ò Ò º È Ý ½ µ ĺ ÄĐÓÒÒ Ð º È Ý ¼ ½ µ ½¼ ˺ ÌÓ ÓÖÓÚ ßÆÓÚ ÄÈÀÁ ÁÒØ ÖÒ Ð ÆÓØ ¹½ ÈÀ Ë ½

8 º ÐÐ Ò Ãº Ö È Ý º Ê Úº ½ µ ½ È Ý º Ä Øغ ¼ ½ µ ¾ ¼ ºÊº Ï Ö Âº È Ý º ¾ ½ µ ¾ º º ÀĐ Ò Ò Ò Åº Ê Ò Ò Ö ÙÖº È Ý º º ½ µ¾ º ĺ ÄĐÓÒÒ Ð Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò È Ý º Ä Øغ ½ ½ µ¾ ÙÖº È Ý º º ¾ ½ µ ½ º ˺ Â Ò Ãº Ð Û Ø È Ý º ÈÓÐÓÒº ¾ ½ µ ½ κ à ÖØÚ Ð Ú Ð Êº ÃÚ Ø Þ Ò Êº Å ÐÐ Ö È Ý º Ä Øغ ¼ ½ µ ½ ú Ð ÓÛ Ò Êº Ï Ø Ø È Ý º ÈÓÐÓÒº ¾ ½ µ ¾¼ ÙÖº È Ý º º ¾ ½ µ ½ ˺ ÌÓ ÓÖÓÚ ßÆÓÚ Ò Âº Ê Ñ Ô¹Ô» ½¼¾ ¼º κ º à ÓÞ Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò ÙÖº È Ý º º ½ µ ¾ ½º º Å ÖØ Ò ÔÖ ÒØ Ø ÁÎ Ê ÒÓÒØÖ ÅÓÖ ÓÒ Ö Ò Å Ö ¾¼ ¾ ½ ÔÖ ÔÖ ÒØ Ä ÈÈß È º¼ º ½¼ º Ï Ð ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö Ë Ø Ö ÐÓÒ µ ËÔ Ò ÔÖ Ð ¾ ß Å Ý ½ ½½ º ÆÓÖÖ Ò Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò È Ý º Ê Úº ½ µ Ê º ½¾ ºÈº ÔÓÚ Ý Ò Îº º à ÓÞ ÙÖº È Ý º º ½ µ º ½ κ º à ÓÞ Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò È Ý º Ä Øغ ¾ ½ µ º ½ ºÁº Þ ÑÓÚ ÙºÄº Ó ØÞ Ö Îº º à ÓÞ Ò ËºÁº ÌÖÓÝ Ò È Ý º Ä Øغ ½ ½ µ ½ º ½ º Ò Ö ÓÒ º Ù Ø ÓÒ º ÁÒ ÐÑ Ò Ò Ìº Ë ĐÓ ØÖ Ò È Ý º Ê Ôº ½ µ ½º