Môc lôc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Môc lôc"

Bản ghi

1 ¹i häc quèc gia Hµ Néi Tr êng ¹i häc khoa häc x héi vµ nh n v n Ph¹m ThÞ Hång Trung Kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Chuyªn ngµnh : Lý luën ng«n ng M sè : LuËn v n th¹c sü ng«n ng häc Ng êi h íng dén khoa häc: GS. TS. Hoµng Träng PhiÕn Hµ néi 2003

2 Lêi cam oan T«i xin cam oan y lµ c«ng tr nh nghiªn cøu cña riªng t«i. TÊt c nh ng vên Ò îc tr nh bµy vµ gi i quyõt, nh ng kõt luën trong luën v n Òu ch a îc c«ng bè trong bêt kú c«ng tr nh nghiªn cøu nµo kh c. T c gi luën v n Ph¹m ThÞ Hång Trung

3 Quy íc viõt t¾t 1. CAL Chu n Lai 2. TB Æng TiÓu B nh 3. H ¹i häc 4. HQG ¹i häc quèc gia 5. N» N½ng 6. TH µi truyònh nh 7. GD Gi o dôc 8. HCM Hå ChÝ Minh 9. HT H tõ 10. KHXH Khoa häc x héi 11. MT Mao Tr¹ch «ng 12. NXB Nhµ xuêt b n 13. TCNN T¹p chý ng«n ng 14. TH TiÕng H n 15. TP Thµnh phè 16. TT TuyÓn tëp 17. TN Thanh niªn 18. TCTH T¹p chý truyòn h nh 19. THCN Trung häc chuyªn nghiöp 20. T Tõ iión 21.TNCL TruyÖn ng¾n chän läc 22. TTTN TuyÓn tëp truyön ng¾n 23. TCKHXH T¹p chý khoa häc x héi 24. TV TiÕng ViÖt 25. TCVH T¹p chý v n häc 26. TW Trung ng

4 Môc lôc Më Çu 1. Lý do chän Ò tµi Môc Ých, ý nghüa cña Ò tµi èi t îng, nhiöm vô cña Ò tµi Ph ng ph p nghiªn cøu C i míi cña Ò tµi KÕt cêu cña luën v n... 3 Néi dung Ch ng I: Nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi 1. Kh i qu t chung vò h tõ H tõ trong tiõng ViÖt Chøc n ng ng ph p cña h tõ T c dông cña h tõ H tõ trong tiõng H n C ng vþ cña phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong hö thèng tõ lo¹i cña tiõng H n vµ tiõng ViÖt LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng H n Phã tõ trong tiõng H n Giíi tõ trong tiõng H n Liªn tõ trong tiõng H n LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i Phã tõ trong tiõng ViÖt Giíi tõ trong tiõng ViÖt... 16

5 Liªn tõ trong tiõng ViÖt H tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i VÊn Ò tiõp xóc gi a tiõng ViÖt vµ tiõng H n C ch äc H n ViÖt YÕu tè gèc H n Tiªu chý nhën diön c c n vþ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi chung vµ c c h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi riªng Tiªu chý nhën diön H tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Ch ng II: Phã tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña phã tõ gèc H n C c kióu phã tõ gèc H n Nhãm phã tõ tr nh é Nhãm phã tõ ph¹m vi Nhãm phã tõ thêi gian Nhãm phã tõ bióu thþ sù tiõp diôn, tçn sè, sù læp l¹i Nhãm phã tõ ng khý Nhãm phã tõ chø c c ý nghüa t nh th i Nhãm phã tõ kh¼ng Þnh, phñ Þnh C c biõn thó cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt Ho¹t éng cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión Ch ng III: Giíi tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña giíi tõ gèc H n C c kióu giíi tõ gèc H n Giíi tõ chø n i chèn Giíi tõ chø thêi gian Giíi tõ chø ph¹m vi Giíi tõ chø nguyªn nh n, môc Ých Giíi tõ chø ph ng tiön, c«ng cô, chêt liöu... 73

6 2.6. Giíi tõ chø èi t îng Giíi tõ chø sù quy chiõu C c biõn thó cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt Ho¹t éng cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión Ch ng IV: Liªn tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña liªn tõ gèc H n C c kióu liªn tõ gèc H n Liªn tõ bióu thþ sù lùa chän Liªn tõ bióu thþ quan hö nh n qu Liªn tõ bióu thþ quan hö gi thiõt Liªn tõ bióu thþ quan hö iòu kiön Liªn tõ bióu thþ quan hö èi lëp Liªn tõ bióu thþ quan hö song song Liªn tõ chø quan hö liöt kª C c biõn thó cña liªn tõ gèc H n Ho¹t éng cña liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión KÕt luën Phô lôc Phã tõ gèc H n Giíi tõ gèc H n Liªn tõ gèc H n Tµi liöu tham kh o PhÇn tiõng H n PhÇn tiõng ViÖt

7 Më Çu 1. Lý do chän Ò tµi Theo c ch nh n quen thuéc cña ng ph p truyòn thèng, h tõ th êng îc coi nh mét ph¹m trï tõ lo¹i èi lëp víi thùc tõ. Tuy h tõ cã sè l îng rêt Ýt so víi thùc tõ, nh ng cã tçn sè xuêt hiön lín, cã vai trß quan träng trong ho¹t éng có ph p nh : Lµm dêu hiöu cña mét quan hö ng ph p nµo ã, bióu hiön mét t nh c m hoæc mét th i é nµo ã, vµ lµm t c tö cho lëp luën nµo ã. ChÝnh bëi lï ã, h tõ lu«n gi mét vþ trý xøng ng trong c c c«ng tr nh nghiªn cøu cña c c nhµ ng«n ng häc. Trong TiÕng ViÖt hiön ¹i, cã kh nhiòu h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n. cã kh«ng Ýt c«ng tr nh i s u nghiªn cøu h tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, nh ng mét c«ng tr nh i s u nghiªn cøu kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña c c h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i th ch a cã. Qua thùc tõ gi ng d¹y, chóng t«i nhën thêy y lµ mét vên Ò rêt lý thó vµ bæ Ých. Bëi vëy, chóng t«i i s u nghiªn cøu vên Ò nµy. Do khu«n khæ cña mét luën v n th¹c sü, chóng t«i chø kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i, cô thó l mét sè phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n chø kh«ng kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña têt c c c h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i. 2. Môc Ých, ý nghüa cña Ò tµi 2.1 Môc Ých cña Ò tµi Môc Ých cña chóng t«i lµ tiõn hµnh nghiªn cøu, kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n th êng dïng trong tiõng ViÖt nh»m t m ra îc nh ng thay æi ë c c møc é kh c nhau cña c c h tõ nµy theo h íng ViÖt ho ý nghüa cña Ò tµi

8 ViÖc nghiªn cøu kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i cßn gióp chóng ta t m hióu îc xu h íng ViÖt ho vò ng ph p cña tiõng ViÖt èi víi nh h ëng to lín cña tiõng H n còng nh hiön t îng giao thoa gi a ng ph p cña tiõng H n víi ng ph p cña tiõng ViÖt. Chóng t«i hy väng, kõt qu nghiªn cøu cña Ò tµi sï gãp phçn xøng ng vµo viöc gi ng d¹y, häc tëp, nghiªn cøu còng nh thùc tiôn phiªn dþch hai ng«n ng ViÖt H n. 3. èi t îng, nhiöm vô cña Ò tµi 3.1. èi t îng èi t îng kh o s t cña Ò tµi lµ: Ho¹t éng chøc n ng cña 150 n vþ gåm phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i NhiÖm vô Nªu lªn îc nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi Nªu lªn îc diön m¹o, c c kióu, c c biõn thó, sù ho¹t éng vµ h íng ph t trión cña c c phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Rót ra nh ng nhën xðt vò h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. 4. Ph ng ph p nghiªn cøu 4.1. Ph ng ph p thèng kª ph n lo¹i Thèng kª l ph ng ph p tëp hîp cã hö thèng c c hiön t îng riªng lî Ó ph n lo¹i, so s nh v nhën Þnh t nh h nh chung 1. Bëi vëy, nhiöm vô Çu tiªn chóng t«i Æt ra lµ thèng kª ph n lo¹i sè l îng phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong hai ng«n ng tiõng ViÖt vµ tiõng H n. C së d liöu cña chóng t«i lµ bèn quyón tõ ión. Thø nhêt lµ Tõ ión h tõ tiõng H n hiön ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø hai lµ Tõ ión h tõ 1 Tõ ión t êng gi i vµ liªn t ëng tiõng ViÖt. NXBVH TT -1999

9 tiõng H n cæ ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø ba lµ Tõ ión gi i thých h tõ tiõng H n hiön ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø t lµ Tõ ión tiõng ViÖt cña Hoµng Phª - Nhµ xuêt b n µ N½ng, n m Ph ng ph p so s nh èi chiõu èi chiõu lµ ph ng ph p nghiªn cøu dùa trªn sù so s nh hai hay nhiòu ng«n ng Ó ph t hiön ra nh ng nðt gièng nhau vò cêu tróc, chøc n ng vµ ho¹t éng cña c c ph ng tiön ng«n ng îc nghiªn cøu, ång thêi còng chó ý c c i kh c nhau, x c Þnh, nhën diön chóng Trong luën v n nµy, n vþ ng«n ng îc em ra èi chiõu lµ phã tõ, giíi tõ vµ liªn tõ. Môc Ých cña chóng t«i lµ sau khi so s nh èi chiõu theo gèc vµ theo nghüa, a ra îc c c biõn thó cña mét sè h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. 5. C i míi cña Ò tµi Nh trªn tr nh bµy, cã rêt nhiòu c c nhµ ng«n ng häc i s u nghiªn cøu h tõ tiõng ViÖt. Cßn h tõ gèc H n th ch a cã t c gi nµo i s u nghiªn cøu. Bëi vëy, kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i l Ò t i míi. Bºng ph ng ph p thèng kª, ph n lo¹i, so s nh èi chiõu, chóng t«i kh o s t xem tiõng ViÖt tiõp nhën c c h tõ gèc H n nµy nh thõ nµo? Sù ho¹t éng cña c c h tõ Êy vµo tiõng ViÖt biõn æi ra sao? Më réng hay thu hñp nghüa? 6. KÕt cêu cña luën v n gåm: Më ÇU NéI DUNG Ch ng I Nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi 1. Kh i qu t chung vò h tõ 1.1. H tõ trong tiõng ViÖt 1 Lª Quang Thiªm. Nghiªn cøu èi chiõu c c ng«n ng. NXB H & GDCN

10 1.2. H tõ trong tiõng H n 2. C ng vþ cña phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong hö thèng tõ lo¹i cña tiõng H n vµ tiõng ViÖt 2.1. LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng H n 2.2. LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng ViÖt 3. H tõ gèc H n trong tiõng ViÖt 3.1. VÊn Ò tiõp xóc gi a tiõng ViÖt vµ tiõng H n 3.2. Tiªu chý nhën diön c c n vþ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi chung vµ c c h tõ gèc H n trong nãi riªng Ch ng II Phã tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña phã tõ gèc H n 2. C c kióu phã tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña phã tõ gèc h n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión Ch ng III Giíi tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña giíi tõ gèc H n 2. C c kióu giíi tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión Ch ng IV Liªn tõ gèc H n

11 1. Giíi thiöu diön m¹o cña liªn tõ gèc H n 2. C c kióu liªn tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña c c liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión KÕt luën

12 Tµi liöu tham kh o PhÇn tiõng h n 1 B Ô H 1994 º~ V µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 2 B ó µö h 2001 j N º~»y µê µü µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 3 B À B ºa 1997 ²{ N º~»y ] W B U U ^ ª µ ±Ð X ª ªÀ 4 B õ Ð Á 1995 ²{ N º~»y ±` Î µü Î ªk µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 5 B µb ªÃ à 1996 ²{ N º~»y µê µü Õ ÄÀ A Ó È L Ñ À] 6 B µb ë µø 2001 ¹ê Î ²{ N º~»y»y ªk A Ó È L Ñ À] A _ Ê 7. ¹p è 1999 ²{ N V º~ µü å A ~»y ±Ð Ç»P ã s X ª ªÀ 8 B ±i Ë Í 2000 ²{ N º~»y µê µü A µø ªF v d j Ç X ª ªÀ 9 B ±i Ë Í 2001 ²{ N º~»y µê µü µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 10 B ê ªÀ ì Ç 2002 ²{ N º~»y µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê

13 11 B ªZ J 1987 ²{ N º~»y ±` Î µê µü µü å A ý ±Ð X ª ªÀ 12 B ý ±j 1997 ²{ N º~»y µê µü µü å A W ü Ãã Ñ X ª ªÀ 13 B ý O 1958 º~»y v Z A ì Ç X ª ªÀ A _ Ê 14 B L ÄR ª 1998 º~»y»y ªk A W ü j Ç X ª ªÀ 15 B _ Ö û 1999 À³ λy Ç ²z ºõ n A µø»y ±Ð Ç X ª ªÀ 16 B c ºÖ ªi 2000 ¹ï ~ º~»y ±` Î µü»y ¹ï ñ Õ ÄÀ, _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ 17 B ] z Ç 2003 s µø s µü»y µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 18 B ª ³ p 1999 «r å ÄZ r A º~»y j µü å X ª ªÀ 19 B Àj J É 1996 º~»y P q µü Ï q µü ¹ï Ó µü å A º~»y j µü å X ª ªÀ 20 B ±H w 1999 º~»y ±Ð µ{ A ²Ä G U A W B U A _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ 21 B ±H w 1999 º~»y ±Ð µ{ A²Ä T U A W B U A _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ

14 22 B µw º³ 1997»y ªk Á q A Ó È L Ñ À] 23 B ò A ªF 1967 ò A ªF ï A H Á X ª ªÀ 24 B H p 1956 Ãö _ ï ÐÞ ªº ³¹ µ{ ªº ³ø i A H Á X ª ªÀ 25 B P Ó 1959 F ² ³ø i A H Á X ª ªÀ 26 B³ ªj Y 1959 ªj Y å A H Á å Ç X ª ªÀ 27 B ³³ Ó 1958 Ö a A u H X ª ªÀ 28 B ±ä ë 1959 ¹p «B A À X ª ªÀ phçn tiõng viöt 1. DiÖp Quang Ban 1989 Ng ph p tiõng ViÖt phæ th«ng- TËp I, II, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 2. NguyÔn Tµi CÈn 2001 Mét sè chøng tých vò ng«n ng, v n tù vµ v n ho, NXB HQG Hµ Néi. 3. NguyÔn Tµi CÈn 1979 Nguån gèc vµ qu tr nh h nh thµnh c ch äc H n- ViÖt, NXB KHXH, Hµ Néi. 4. Phan V n C c 2001 Tõ ión tõ H n ViÖt, NXB TP Hå ChÝ Minh. 5. ç H u Ch u 1962 Gi o tr nh ViÖt ng, NXB Gi o dôc. 6. ç H u Ch u 1986 C c b nh diön cña tõ vµ tõ tiõng ViÖt,NXB KHXH, Hµ Néi.

15 7.Tr ng V n ChÝnh 1963 ( ViÕt chung: NguyÔn HiÕn Lª) Kh o luën vò ng ph p tiõng ViÖt, HuÕ. 8. NguyÔn øc D n 1985 ( ViÕt chung: Lª «ng) Ph ng thøc liªn kõt cña tõ nèi, T¹p chý ng«n ng sè Hång D n 1970 B íc Çu t m hióu vên Ò h tõ trong tiõng ViÖt, Ng«n ng sè NguyÔn H u ¹t 1981 Thö t m hióu quy t¾c cêu t¹o cña mét vµi nhãm tõ tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 11. Lª «ng 1991 Ng nghüa - Ng dông cña h tõ tiõng ViÖt; ý nghüa nh gi cña c c h tõ, t¹p chý ng«n ng sè inh V n øc 2000 Ng ph p tiõng ViÖt - Tõ lo¹i, NXB HQG, Hµ Néi. 13. NguyÔn ThiÖn Gi p 1981 Tõ vùng häc tiõng ViÖt, NXB GD, Hµ Néi. 14. Hoµng V n Hµnh 1991 ( ViÕt chung: Phan V n C c, NguyÔn V n Khang, Lª Xu n Tho¹i, NguyÔn Nh ý) Tõ ión yõu tè H n ViÖt th«ng dông, NXB KHXH, Hµ Néi. 15. Cao Xu n H¹o 1985 VÒ c ng vþ ng«n ng häc cña tiõng, T¹p chý ng«n ng sè inh Thanh HuÖ 1985 Thö dïng mét sè tiªu chý Ó khu biöt h tõ có ph p ( giíi tõ) vµ h tõ phi có ph p ( h tõ chø h íng

16 i sau éng tõ) trong cêu tróc A x B, T¹p chý ng«n ng sè Phan M¹nh Hïng 1985 C c kióu tæ hîp tióu tõ t nh th i vµ vên Ò ranh giíi tõ, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Quang Hång 1982 T ng ph n m thanh vµ kh n ng ph n lëp o¹n týnh trong lßng c c m tiõt tiõng ViÖt so víi tiõng H n, Ng«n ng sè TrÇn Träng Kim 1950 ViÖt Nam v n ph¹m Sµi Gßn. 20. NguyÔn V n Khang 1994 Tõ H n ViÖt vµ vên Ò d¹y häc tõ H n ViÖt trong tr êng phæ th«ng, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn V n Khang 1992 Vai trß cña mét sè nh n tè ng«n ng - x héi trong viöc h nh thµnh nghüa cña c c yõu tè H n ViÖt, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn V n Khang 1999 TiÕng H n ë ViÖt Nam hiön nay víi tõ c ch lµ mét ngo¹i ng, T¹p chý ng«n ng sè Lª nh KhÈn 2002 Tõ vùng gèc H n trong tiõng ViÖt. 24. NguyÔn Lai 1999 ( ViÕt chung: V n ChÝnh) Mét vµi suy nghü vò tõ hõ tõ gãc nh n ng dông häc ( Qua cø liöu tiõng ViÖt), T¹p chý ng«n ng sè Hå Lª 1976 VÊn Ò cêu t¹o tõ cña tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB KHXH, Hµ Néi.

17 26. V ng Léc 1985 Mét sè kõt qu b íc Çu trong viöc kh o s t tõ H n ViÖt cæ, t¹p chý ng«n ng sè Phan Ngäc 2001 MÑo gi i nghüa tõ H n ViÖt vµ ch a lçi chýnh t, NXB TN. 28. inh Träng L¹c 1992 VÊn Ò x c Þnh, ph n lo¹i vµ miªu t c c ph ng tiön tu tõ vµ biön ph p tu tõ, T¹p chý ng«n ng sè µo Thanh Lan 1998 ( ViÕt chung: H u ¹t TrÇn TrÝ Dâi) C së tiõng ViÖt. 30. i Xu n Ninh 1978 Ho¹t éng cña tõ tiõng ViÖt, NXB KHXH. 31. Ng ph p tiõng ViÖt 1983, NXB KHXH, Hµ Néi. 32. Hoµng Phª 1992 Tõ ión tiõng ViÖt, ViÖn khoa häc x héi ViÖt Nam, Hµ Néi. 33. Hoµng Phª 1996 Tõ ión tiõng ViÖt, NXB N. 34. Hoµng Träng PhiÕn 1991 Tõ ión gi i thých h tõ tiõng ViÖt, T«ky«35. Hoµng Träng PhiÕn 1981 Æc tr ng ng«n ng nãi tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam, NXb H vµ THCN, Hµ Néi. 36. Hoµng Träng PhiÕn 1988 Mét gi i ph p miªu t hö thèng c c n vþ ng ph p tiõng ViÖt. TiÕng ViÖt vµ c c ng«n ng «ng Nam, NXB KHXH.

18 37. Hoµng Träng PhiÕn 1980 Ng ph p tiõng ViÖt C u, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 38. NguyÔn Anh QuÕ 1988 H tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB KHXH. 39. NguyÔn Anh QuÕ 1981 VÊn Ò ph n Þnh h tõ trong tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam. 40. H u Quúnh 1980 Ng ph p tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB GD. 41. TrÇn Träng San 1995 ( ViÕt chung: Æng øc Siªu) Ng v n H n N«m tëp 2, NXB GD. 42. Æng øc Siªu 1982 Ch viõt trong c c nòn v n ho, NXB VH, Hµ Néi. 43. Æng øc Siªu 1989 Tõ H n ViÖt nh n tõ gãc é tiõp xóc ng«n ng v n ho, T¹p chý ng«n ng. 44. Xu n Th¹i 1988 VÒ quan hö tõ trong tiõng ViÖt, TiÕng ViÖt. Sè NguyÔn Kim Th n 1963 Nghiªn cøu vò ng ph p tiõng ViÖt tëp 1, NXB KHXH, Hµ Néi. 46. NguyÔn Kim Th n 1984 L îc sö ng«n ng häc, TËp 1, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 47. NguyÔn V n Th¹c 1970 MÊy nðt xu h íng ViÖt ho trong tõ ng H n ViÖt sau C ch m¹ng th ng 8, T¹p chý ng«n ng sè 4.

19 48. Lª Quang Thiªm 1989 Nghiªn cøu dèi chiõu c c ng«n ng, NXB H vµ GDCN, Hµ Néi. 49. TrÇn Ngäc Thªm 1998 C së v n ho ViÖt Nam, NXB GD, Hµ Néi. 50. NguyÔn V n Tu 1978 Tõ vµ vèn tõ tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 51. Chóc Ng ìng Tu 1995 Vµi nðt vò Æc ióm ng m, v n tù tiõng ViÖt vµ tiõng H n theo c ch nh n cña ng êi häc ngo¹i ng, T¹p chý ng«n ng sè D ng B TuÊn 1950 Ng ph p v n ng«n (B n dþch: Ban H n N«m), Nhµ xuêt b n B¾c Kinh. 53. NguyÔn øc Tån 2001 C ch nhën diön vµ ph n biöt tõ thuçn ViÖt víi tõ H n - ViÖt, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Ngäc Tr m 2000 Tõ H n - ViÖt trong sù ph t trión tõ vùng tiõng ViÖt giai o¹n hiön nay, T¹p chý ng«n ng sè Hoµng V n Thung 1992 äc s ch: H tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Minh ThuyÕt1985 Th o luën vò vên Ò x c Þnh h tõ trong tiõng ViÖt,T¹p chý ng«n ng sè TrÇn Quèc V îng 1986 TiÕp cën lþch sö v n ho ViÖt Nam tõ ng êng ng«n ng (Trong nh ng vên Ò vò ng«n ng häc vò c c ng«n ng ph ng «ng), ViÖn ng«n ng häc ViÖt Nam, Hµ Néi.

20 58. Vò V n Thi 1994 Kh n ng l îc bá giíi tõ trong mét sè cêu tróc tiõng ViÖt, T¹p chý KHXH sè TruyÖn ng¾n truyön ng¾n chän läc TruyÖn ng¾n truyön ng¾n NguyÔn Nh ý 1996 Tõ ión gi i thých thuët ng ng«n ng häc, NXB GD, Hµ Néi. 62. ViÖn KHXH 1998 Tõ ión Trung ViÖt, NXB KHXH, Hµ Néi. ViÖt Nam

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn