Môc lôc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Môc lôc"

Bản ghi

1 ¹i häc quèc gia Hµ Néi Tr êng ¹i häc khoa häc x héi vµ nh n v n Ph¹m ThÞ Hång Trung Kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Chuyªn ngµnh : Lý luën ng«n ng M sè : LuËn v n th¹c sü ng«n ng häc Ng êi h íng dén khoa häc: GS. TS. Hoµng Träng PhiÕn Hµ néi 2003

2 Lêi cam oan T«i xin cam oan y lµ c«ng tr nh nghiªn cøu cña riªng t«i. TÊt c nh ng vên Ò îc tr nh bµy vµ gi i quyõt, nh ng kõt luën trong luën v n Òu ch a îc c«ng bè trong bêt kú c«ng tr nh nghiªn cøu nµo kh c. T c gi luën v n Ph¹m ThÞ Hång Trung

3 Quy íc viõt t¾t 1. CAL Chu n Lai 2. TB Æng TiÓu B nh 3. H ¹i häc 4. HQG ¹i häc quèc gia 5. N» N½ng 6. TH µi truyònh nh 7. GD Gi o dôc 8. HCM Hå ChÝ Minh 9. HT H tõ 10. KHXH Khoa häc x héi 11. MT Mao Tr¹ch «ng 12. NXB Nhµ xuêt b n 13. TCNN T¹p chý ng«n ng 14. TH TiÕng H n 15. TP Thµnh phè 16. TT TuyÓn tëp 17. TN Thanh niªn 18. TCTH T¹p chý truyòn h nh 19. THCN Trung häc chuyªn nghiöp 20. T Tõ iión 21.TNCL TruyÖn ng¾n chän läc 22. TTTN TuyÓn tëp truyön ng¾n 23. TCKHXH T¹p chý khoa häc x héi 24. TV TiÕng ViÖt 25. TCVH T¹p chý v n häc 26. TW Trung ng

4 Môc lôc Më Çu 1. Lý do chän Ò tµi Môc Ých, ý nghüa cña Ò tµi èi t îng, nhiöm vô cña Ò tµi Ph ng ph p nghiªn cøu C i míi cña Ò tµi KÕt cêu cña luën v n... 3 Néi dung Ch ng I: Nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi 1. Kh i qu t chung vò h tõ H tõ trong tiõng ViÖt Chøc n ng ng ph p cña h tõ T c dông cña h tõ H tõ trong tiõng H n C ng vþ cña phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong hö thèng tõ lo¹i cña tiõng H n vµ tiõng ViÖt LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng H n Phã tõ trong tiõng H n Giíi tõ trong tiõng H n Liªn tõ trong tiõng H n LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i Phã tõ trong tiõng ViÖt Giíi tõ trong tiõng ViÖt... 16

5 Liªn tõ trong tiõng ViÖt H tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i VÊn Ò tiõp xóc gi a tiõng ViÖt vµ tiõng H n C ch äc H n ViÖt YÕu tè gèc H n Tiªu chý nhën diön c c n vþ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi chung vµ c c h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi riªng Tiªu chý nhën diön H tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Ch ng II: Phã tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña phã tõ gèc H n C c kióu phã tõ gèc H n Nhãm phã tõ tr nh é Nhãm phã tõ ph¹m vi Nhãm phã tõ thêi gian Nhãm phã tõ bióu thþ sù tiõp diôn, tçn sè, sù læp l¹i Nhãm phã tõ ng khý Nhãm phã tõ chø c c ý nghüa t nh th i Nhãm phã tõ kh¼ng Þnh, phñ Þnh C c biõn thó cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt Ho¹t éng cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión Ch ng III: Giíi tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña giíi tõ gèc H n C c kióu giíi tõ gèc H n Giíi tõ chø n i chèn Giíi tõ chø thêi gian Giíi tõ chø ph¹m vi Giíi tõ chø nguyªn nh n, môc Ých Giíi tõ chø ph ng tiön, c«ng cô, chêt liöu... 73

6 2.6. Giíi tõ chø èi t îng Giíi tõ chø sù quy chiõu C c biõn thó cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt Ho¹t éng cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión Ch ng IV: Liªn tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña liªn tõ gèc H n C c kióu liªn tõ gèc H n Liªn tõ bióu thþ sù lùa chän Liªn tõ bióu thþ quan hö nh n qu Liªn tõ bióu thþ quan hö gi thiõt Liªn tõ bióu thþ quan hö iòu kiön Liªn tõ bióu thþ quan hö èi lëp Liªn tõ bióu thþ quan hö song song Liªn tõ chø quan hö liöt kª C c biõn thó cña liªn tõ gèc H n Ho¹t éng cña liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. H íng ph t trión KÕt luën Phô lôc Phã tõ gèc H n Giíi tõ gèc H n Liªn tõ gèc H n Tµi liöu tham kh o PhÇn tiõng H n PhÇn tiõng ViÖt

7 Më Çu 1. Lý do chän Ò tµi Theo c ch nh n quen thuéc cña ng ph p truyòn thèng, h tõ th êng îc coi nh mét ph¹m trï tõ lo¹i èi lëp víi thùc tõ. Tuy h tõ cã sè l îng rêt Ýt so víi thùc tõ, nh ng cã tçn sè xuêt hiön lín, cã vai trß quan träng trong ho¹t éng có ph p nh : Lµm dêu hiöu cña mét quan hö ng ph p nµo ã, bióu hiön mét t nh c m hoæc mét th i é nµo ã, vµ lµm t c tö cho lëp luën nµo ã. ChÝnh bëi lï ã, h tõ lu«n gi mét vþ trý xøng ng trong c c c«ng tr nh nghiªn cøu cña c c nhµ ng«n ng häc. Trong TiÕng ViÖt hiön ¹i, cã kh nhiòu h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n. cã kh«ng Ýt c«ng tr nh i s u nghiªn cøu h tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, nh ng mét c«ng tr nh i s u nghiªn cøu kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña c c h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i th ch a cã. Qua thùc tõ gi ng d¹y, chóng t«i nhën thêy y lµ mét vên Ò rêt lý thó vµ bæ Ých. Bëi vëy, chóng t«i i s u nghiªn cøu vên Ò nµy. Do khu«n khæ cña mét luën v n th¹c sü, chóng t«i chø kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i, cô thó l mét sè phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n chø kh«ng kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña têt c c c h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i. 2. Môc Ých, ý nghüa cña Ò tµi 2.1 Môc Ých cña Ò tµi Môc Ých cña chóng t«i lµ tiõn hµnh nghiªn cøu, kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n th êng dïng trong tiõng ViÖt nh»m t m ra îc nh ng thay æi ë c c møc é kh c nhau cña c c h tõ nµy theo h íng ViÖt ho ý nghüa cña Ò tµi

8 ViÖc nghiªn cøu kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i cßn gióp chóng ta t m hióu îc xu h íng ViÖt ho vò ng ph p cña tiõng ViÖt èi víi nh h ëng to lín cña tiõng H n còng nh hiön t îng giao thoa gi a ng ph p cña tiõng H n víi ng ph p cña tiõng ViÖt. Chóng t«i hy väng, kõt qu nghiªn cøu cña Ò tµi sï gãp phçn xøng ng vµo viöc gi ng d¹y, häc tëp, nghiªn cøu còng nh thùc tiôn phiªn dþch hai ng«n ng ViÖt H n. 3. èi t îng, nhiöm vô cña Ò tµi 3.1. èi t îng èi t îng kh o s t cña Ò tµi lµ: Ho¹t éng chøc n ng cña 150 n vþ gåm phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i NhiÖm vô Nªu lªn îc nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi Nªu lªn îc diön m¹o, c c kióu, c c biõn thó, sù ho¹t éng vµ h íng ph t trión cña c c phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i Rót ra nh ng nhën xðt vò h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. 4. Ph ng ph p nghiªn cøu 4.1. Ph ng ph p thèng kª ph n lo¹i Thèng kª l ph ng ph p tëp hîp cã hö thèng c c hiön t îng riªng lî Ó ph n lo¹i, so s nh v nhën Þnh t nh h nh chung 1. Bëi vëy, nhiöm vô Çu tiªn chóng t«i Æt ra lµ thèng kª ph n lo¹i sè l îng phã tõ, giíi tõ, liªn tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong hai ng«n ng tiõng ViÖt vµ tiõng H n. C së d liöu cña chóng t«i lµ bèn quyón tõ ión. Thø nhêt lµ Tõ ión h tõ tiõng H n hiön ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø hai lµ Tõ ión h tõ 1 Tõ ión t êng gi i vµ liªn t ëng tiõng ViÖt. NXBVH TT -1999

9 tiõng H n cæ ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø ba lµ Tõ ión gi i thých h tõ tiõng H n hiön ¹i cña Nhµ xuêt b n Th ng vô Ên th qu n. Thø t lµ Tõ ión tiõng ViÖt cña Hoµng Phª - Nhµ xuêt b n µ N½ng, n m Ph ng ph p so s nh èi chiõu èi chiõu lµ ph ng ph p nghiªn cøu dùa trªn sù so s nh hai hay nhiòu ng«n ng Ó ph t hiön ra nh ng nðt gièng nhau vò cêu tróc, chøc n ng vµ ho¹t éng cña c c ph ng tiön ng«n ng îc nghiªn cøu, ång thêi còng chó ý c c i kh c nhau, x c Þnh, nhën diön chóng Trong luën v n nµy, n vþ ng«n ng îc em ra èi chiõu lµ phã tõ, giíi tõ vµ liªn tõ. Môc Ých cña chóng t«i lµ sau khi so s nh èi chiõu theo gèc vµ theo nghüa, a ra îc c c biõn thó cña mét sè h tõ gèc H n trong tiõng ViÖt. 5. C i míi cña Ò tµi Nh trªn tr nh bµy, cã rêt nhiòu c c nhµ ng«n ng häc i s u nghiªn cøu h tõ tiõng ViÖt. Cßn h tõ gèc H n th ch a cã t c gi nµo i s u nghiªn cøu. Bëi vëy, kh o s t ho¹t éng chøc n ng cña mét sè h tõ cã nguån gèc tõ tiõng H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i l Ò t i míi. Bºng ph ng ph p thèng kª, ph n lo¹i, so s nh èi chiõu, chóng t«i kh o s t xem tiõng ViÖt tiõp nhën c c h tõ gèc H n nµy nh thõ nµo? Sù ho¹t éng cña c c h tõ Êy vµo tiõng ViÖt biõn æi ra sao? Më réng hay thu hñp nghüa? 6. KÕt cêu cña luën v n gåm: Më ÇU NéI DUNG Ch ng I Nh ng c së lý thuyõt cã liªn quan Õn Ò tµi 1. Kh i qu t chung vò h tõ 1.1. H tõ trong tiõng ViÖt 1 Lª Quang Thiªm. Nghiªn cøu èi chiõu c c ng«n ng. NXB H & GDCN

10 1.2. H tõ trong tiõng H n 2. C ng vþ cña phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong hö thèng tõ lo¹i cña tiõng H n vµ tiõng ViÖt 2.1. LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng H n 2.2. LÞch sö nghiªn cøu tõ lo¹i nãi chung, phã tõ, giíi tõ, liªn tõ trong tiõng ViÖt 3. H tõ gèc H n trong tiõng ViÖt 3.1. VÊn Ò tiõp xóc gi a tiõng ViÖt vµ tiõng H n 3.2. Tiªu chý nhën diön c c n vþ gèc H n trong tiõng ViÖt nãi chung vµ c c h tõ gèc H n trong nãi riªng Ch ng II Phã tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña phã tõ gèc H n 2. C c kióu phã tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña phã tõ gèc h n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña phã tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión Ch ng III Giíi tõ gèc H n 1. Giíi thiöu diön m¹o cña giíi tõ gèc H n 2. C c kióu giíi tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña giíi tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión Ch ng IV Liªn tõ gèc H n

11 1. Giíi thiöu diön m¹o cña liªn tõ gèc H n 2. C c kióu liªn tõ gèc H n 3. C c biõn thó cña liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i 4. Sù ho¹t éng cña c c liªn tõ gèc H n trong tiõng ViÖt hiön ¹i H íng ph t trión KÕt luën

12 Tµi liöu tham kh o PhÇn tiõng h n 1 B Ô H 1994 º~ V µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 2 B ó µö h 2001 j N º~»y µê µü µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 3 B À B ºa 1997 ²{ N º~»y ] W B U U ^ ª µ ±Ð X ª ªÀ 4 B õ Ð Á 1995 ²{ N º~»y ±` Î µü Î ªk µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 5 B µb ªÃ à 1996 ²{ N º~»y µê µü Õ ÄÀ A Ó È L Ñ À] 6 B µb ë µø 2001 ¹ê Î ²{ N º~»y»y ªk A Ó È L Ñ À] A _ Ê 7. ¹p è 1999 ²{ N V º~ µü å A ~»y ±Ð Ç»P ã s X ª ªÀ 8 B ±i Ë Í 2000 ²{ N º~»y µê µü A µø ªF v d j Ç X ª ªÀ 9 B ±i Ë Í 2001 ²{ N º~»y µê µü µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 10 B ê ªÀ ì Ç 2002 ²{ N º~»y µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê

13 11 B ªZ J 1987 ²{ N º~»y ±` Î µê µü µü å A ý ±Ð X ª ªÀ 12 B ý ±j 1997 ²{ N º~»y µê µü µü å A W ü Ãã Ñ X ª ªÀ 13 B ý O 1958 º~»y v Z A ì Ç X ª ªÀ A _ Ê 14 B L ÄR ª 1998 º~»y»y ªk A W ü j Ç X ª ªÀ 15 B _ Ö û 1999 À³ λy Ç ²z ºõ n A µø»y ±Ð Ç X ª ªÀ 16 B c ºÖ ªi 2000 ¹ï ~ º~»y ±` Î µü»y ¹ï ñ Õ ÄÀ, _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ 17 B ] z Ç 2003 s µø s µü»y µü å A Ó È L Ñ À] A _ Ê 18 B ª ³ p 1999 «r å ÄZ r A º~»y j µü å X ª ªÀ 19 B Àj J É 1996 º~»y P q µü Ï q µü ¹ï Ó µü å A º~»y j µü å X ª ªÀ 20 B ±H w 1999 º~»y ±Ð µ{ A ²Ä G U A W B U A _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ 21 B ±H w 1999 º~»y ±Ð µ{ A²Ä T U A W B U A _ Ê»y å Æ j Ç X ª ªÀ

14 22 B µw º³ 1997»y ªk Á q A Ó È L Ñ À] 23 B ò A ªF 1967 ò A ªF ï A H Á X ª ªÀ 24 B H p 1956 Ãö _ ï ÐÞ ªº ³¹ µ{ ªº ³ø i A H Á X ª ªÀ 25 B P Ó 1959 F ² ³ø i A H Á X ª ªÀ 26 B³ ªj Y 1959 ªj Y å A H Á å Ç X ª ªÀ 27 B ³³ Ó 1958 Ö a A u H X ª ªÀ 28 B ±ä ë 1959 ¹p «B A À X ª ªÀ phçn tiõng viöt 1. DiÖp Quang Ban 1989 Ng ph p tiõng ViÖt phæ th«ng- TËp I, II, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 2. NguyÔn Tµi CÈn 2001 Mét sè chøng tých vò ng«n ng, v n tù vµ v n ho, NXB HQG Hµ Néi. 3. NguyÔn Tµi CÈn 1979 Nguån gèc vµ qu tr nh h nh thµnh c ch äc H n- ViÖt, NXB KHXH, Hµ Néi. 4. Phan V n C c 2001 Tõ ión tõ H n ViÖt, NXB TP Hå ChÝ Minh. 5. ç H u Ch u 1962 Gi o tr nh ViÖt ng, NXB Gi o dôc. 6. ç H u Ch u 1986 C c b nh diön cña tõ vµ tõ tiõng ViÖt,NXB KHXH, Hµ Néi.

15 7.Tr ng V n ChÝnh 1963 ( ViÕt chung: NguyÔn HiÕn Lª) Kh o luën vò ng ph p tiõng ViÖt, HuÕ. 8. NguyÔn øc D n 1985 ( ViÕt chung: Lª «ng) Ph ng thøc liªn kõt cña tõ nèi, T¹p chý ng«n ng sè Hång D n 1970 B íc Çu t m hióu vên Ò h tõ trong tiõng ViÖt, Ng«n ng sè NguyÔn H u ¹t 1981 Thö t m hióu quy t¾c cêu t¹o cña mét vµi nhãm tõ tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 11. Lª «ng 1991 Ng nghüa - Ng dông cña h tõ tiõng ViÖt; ý nghüa nh gi cña c c h tõ, t¹p chý ng«n ng sè inh V n øc 2000 Ng ph p tiõng ViÖt - Tõ lo¹i, NXB HQG, Hµ Néi. 13. NguyÔn ThiÖn Gi p 1981 Tõ vùng häc tiõng ViÖt, NXB GD, Hµ Néi. 14. Hoµng V n Hµnh 1991 ( ViÕt chung: Phan V n C c, NguyÔn V n Khang, Lª Xu n Tho¹i, NguyÔn Nh ý) Tõ ión yõu tè H n ViÖt th«ng dông, NXB KHXH, Hµ Néi. 15. Cao Xu n H¹o 1985 VÒ c ng vþ ng«n ng häc cña tiõng, T¹p chý ng«n ng sè inh Thanh HuÖ 1985 Thö dïng mét sè tiªu chý Ó khu biöt h tõ có ph p ( giíi tõ) vµ h tõ phi có ph p ( h tõ chø h íng

16 i sau éng tõ) trong cêu tróc A x B, T¹p chý ng«n ng sè Phan M¹nh Hïng 1985 C c kióu tæ hîp tióu tõ t nh th i vµ vên Ò ranh giíi tõ, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Quang Hång 1982 T ng ph n m thanh vµ kh n ng ph n lëp o¹n týnh trong lßng c c m tiõt tiõng ViÖt so víi tiõng H n, Ng«n ng sè TrÇn Träng Kim 1950 ViÖt Nam v n ph¹m Sµi Gßn. 20. NguyÔn V n Khang 1994 Tõ H n ViÖt vµ vên Ò d¹y häc tõ H n ViÖt trong tr êng phæ th«ng, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn V n Khang 1992 Vai trß cña mét sè nh n tè ng«n ng - x héi trong viöc h nh thµnh nghüa cña c c yõu tè H n ViÖt, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn V n Khang 1999 TiÕng H n ë ViÖt Nam hiön nay víi tõ c ch lµ mét ngo¹i ng, T¹p chý ng«n ng sè Lª nh KhÈn 2002 Tõ vùng gèc H n trong tiõng ViÖt. 24. NguyÔn Lai 1999 ( ViÕt chung: V n ChÝnh) Mét vµi suy nghü vò tõ hõ tõ gãc nh n ng dông häc ( Qua cø liöu tiõng ViÖt), T¹p chý ng«n ng sè Hå Lª 1976 VÊn Ò cêu t¹o tõ cña tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB KHXH, Hµ Néi.

17 26. V ng Léc 1985 Mét sè kõt qu b íc Çu trong viöc kh o s t tõ H n ViÖt cæ, t¹p chý ng«n ng sè Phan Ngäc 2001 MÑo gi i nghüa tõ H n ViÖt vµ ch a lçi chýnh t, NXB TN. 28. inh Träng L¹c 1992 VÊn Ò x c Þnh, ph n lo¹i vµ miªu t c c ph ng tiön tu tõ vµ biön ph p tu tõ, T¹p chý ng«n ng sè µo Thanh Lan 1998 ( ViÕt chung: H u ¹t TrÇn TrÝ Dâi) C së tiõng ViÖt. 30. i Xu n Ninh 1978 Ho¹t éng cña tõ tiõng ViÖt, NXB KHXH. 31. Ng ph p tiõng ViÖt 1983, NXB KHXH, Hµ Néi. 32. Hoµng Phª 1992 Tõ ión tiõng ViÖt, ViÖn khoa häc x héi ViÖt Nam, Hµ Néi. 33. Hoµng Phª 1996 Tõ ión tiõng ViÖt, NXB N. 34. Hoµng Träng PhiÕn 1991 Tõ ión gi i thých h tõ tiõng ViÖt, T«ky«35. Hoµng Träng PhiÕn 1981 Æc tr ng ng«n ng nãi tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam, NXb H vµ THCN, Hµ Néi. 36. Hoµng Träng PhiÕn 1988 Mét gi i ph p miªu t hö thèng c c n vþ ng ph p tiõng ViÖt. TiÕng ViÖt vµ c c ng«n ng «ng Nam, NXB KHXH.

18 37. Hoµng Träng PhiÕn 1980 Ng ph p tiõng ViÖt C u, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 38. NguyÔn Anh QuÕ 1988 H tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB KHXH. 39. NguyÔn Anh QuÕ 1981 VÊn Ò ph n Þnh h tõ trong tiõng ViÖt. Mét sè vên Ò ng«n ng häc ViÖt Nam. 40. H u Quúnh 1980 Ng ph p tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB GD. 41. TrÇn Träng San 1995 ( ViÕt chung: Æng øc Siªu) Ng v n H n N«m tëp 2, NXB GD. 42. Æng øc Siªu 1982 Ch viõt trong c c nòn v n ho, NXB VH, Hµ Néi. 43. Æng øc Siªu 1989 Tõ H n ViÖt nh n tõ gãc é tiõp xóc ng«n ng v n ho, T¹p chý ng«n ng. 44. Xu n Th¹i 1988 VÒ quan hö tõ trong tiõng ViÖt, TiÕng ViÖt. Sè NguyÔn Kim Th n 1963 Nghiªn cøu vò ng ph p tiõng ViÖt tëp 1, NXB KHXH, Hµ Néi. 46. NguyÔn Kim Th n 1984 L îc sö ng«n ng häc, TËp 1, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 47. NguyÔn V n Th¹c 1970 MÊy nðt xu h íng ViÖt ho trong tõ ng H n ViÖt sau C ch m¹ng th ng 8, T¹p chý ng«n ng sè 4.

19 48. Lª Quang Thiªm 1989 Nghiªn cøu dèi chiõu c c ng«n ng, NXB H vµ GDCN, Hµ Néi. 49. TrÇn Ngäc Thªm 1998 C së v n ho ViÖt Nam, NXB GD, Hµ Néi. 50. NguyÔn V n Tu 1978 Tõ vµ vèn tõ tiõng ViÖt hiön ¹i, NXB H vµ THCN, Hµ Néi. 51. Chóc Ng ìng Tu 1995 Vµi nðt vò Æc ióm ng m, v n tù tiõng ViÖt vµ tiõng H n theo c ch nh n cña ng êi häc ngo¹i ng, T¹p chý ng«n ng sè D ng B TuÊn 1950 Ng ph p v n ng«n (B n dþch: Ban H n N«m), Nhµ xuêt b n B¾c Kinh. 53. NguyÔn øc Tån 2001 C ch nhën diön vµ ph n biöt tõ thuçn ViÖt víi tõ H n - ViÖt, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Ngäc Tr m 2000 Tõ H n - ViÖt trong sù ph t trión tõ vùng tiõng ViÖt giai o¹n hiön nay, T¹p chý ng«n ng sè Hoµng V n Thung 1992 äc s ch: H tõ trong tiõng ViÖt hiön ¹i, T¹p chý ng«n ng sè NguyÔn Minh ThuyÕt1985 Th o luën vò vên Ò x c Þnh h tõ trong tiõng ViÖt,T¹p chý ng«n ng sè TrÇn Quèc V îng 1986 TiÕp cën lþch sö v n ho ViÖt Nam tõ ng êng ng«n ng (Trong nh ng vên Ò vò ng«n ng häc vò c c ng«n ng ph ng «ng), ViÖn ng«n ng häc ViÖt Nam, Hµ Néi.

20 58. Vò V n Thi 1994 Kh n ng l îc bá giíi tõ trong mét sè cêu tróc tiõng ViÖt, T¹p chý KHXH sè TruyÖn ng¾n truyön ng¾n chän läc TruyÖn ng¾n truyön ng¾n NguyÔn Nh ý 1996 Tõ ión gi i thých thuët ng ng«n ng häc, NXB GD, Hµ Néi. 62. ViÖn KHXH 1998 Tõ ión Trung ViÖt, NXB KHXH, Hµ Néi. ViÖt Nam