Year Planner Grade 5

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Year Planner Grade 5"

Bản ghi

1 YEAR PLANNER GRADE 5 ISO 21001: 2018 Educating the Global Child 1

2 GRADE: 5 ENGLISH MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM TOPICS FOR SPEAKING & LISTENING SKILLS (LANGUAGES) JUNE Lit: Lessons: 1 & 2. MCB & AB: Lessons: 1 & 2. Grammar: Lessons: Types of Sentences, Nouns, 13 and 14. JULY Lit: Lessons: 3 & 4. MCB & AB: Lessons: 3 & 4. Grammar: Lessons: Pronouns, 1, 2 and 12. Writing Skills: Paragraph Writing. Comprehension 1. AUGUST Lit: Lessons: 5 & 6. MCB & AB: Lesson: 5. Grammar: Lessons: Adjectives, 4, 5 and 21. Writing Skills: Informal Letter Writing. PT-I (TERM 1) Portion: Lit: Lessons: 1, 2, 3 and 4. MCB & AB: Lessons: 1 and 2. Grammar: Lessons: Types of sentences, 1, 2, 13 and 14. Comprehension. Speaking Skills: Speech MCB & AB: Lesson: 6. Writing Skills: Diary Entry. Comprehension-2. REVISION. OCTOBER Lit: Lessons: 7 & 8. MCB & AB: Lesson: 7. Grammar: Lessons: 6, 7, 8, 9 and 15. Writing Skills: Notice Writing (Lost and Found). NOVEMBER Lit: Lesson: 9. MCB: Lesson: 8. Grammar: Lessons: 10 & 16. DECEMBER Lit: Lesson: 10. AB: Lesson: 8. Grammar: Lessons: Adverbs and 22. Comprehension-3. JANUARY Lit: Lesson: 11. MCB & AB: Lessons: 9 & 10. Grammar: Lessons: 3 & 25. Writing Skills: Essay Writing. HALF YEARLY EXAM PORTION: June to September. PT-I (TERM II) Portion: Lit: Lessons: 7, 8, 9 and 10. MCB & AB: Lessons: 7 and 8. Grammar: Lessons: 6, 7, 10, 15, 16 and 22. Comprehension. FEBRUARY Lit: Lesson: 12. MCB & AB: Lesson: 11. Grammar: Lesson: 20. Writing Skills: Formal Letter Writing. Comprehension-3. MARCH Completion of portion and REVISION. ANNUAL EXAM PORTION: October to March. Pick and Speak 2

3 GRADE: 5 SUBJECT: HINDI S.N. MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM TOPICS FOR SPEAKING & LISTENING SKILLS 1 JUNE प ठ-1 क ट* म, र ह बन त ह प ठ-2 दय क7 ज त :य करण:- द,पय >यव च शDद, एक थ>क शDद, 2 JULY प ठ-3 ह नह र?वरव न क ह त च कन प त :य करण-?वर म IचJह,?वश षण, द ल खन, स व द -ल खन 3 AUGUST प ठ-4 लहर* क ग त :य करण-पU ल खन,sÉbÉÑMüjÉÉ séåzélé 4 प नर वत>न AkÉï uééìwéïmü méuï ÉÉ 5 OCTOBER प ठ-8 अनम ल वचन :य करण- शDद* क श Wध Yप 6 NOVEMBER प ठ-10 [ य ]चत :य करण- अन न ^सक,?वल म शDद, 7 DECEMBER :य करण- शDद य _म, स चन ल खन ÍsÉÇaÉ, uécélé 8 JANUARY प ठ-12 सपन :य करण-व aय ^लखन, क रक,?वb पन- ल खन 9 FEBRUARY प ठ-15 दस आम* क7 क7मत :य करण- म ह वर, ÍaÉlÉiÉÏ ( 1 50 ) 10 MARCH!!!!!!!प नर वत>न, "#$%&'!परef PERIODIC TEST 1 ( TERM 1 ) PORTION : - 1, 2 MID TERM EXAM PORTION : - 1, 2, 3, 4 PERIODIC TEST 1 ( TERM 2 ) PORTION : - 8, 10 ANNUAL EXAM PORTION :- 8, 10, 12, 15 ÉuÉhÉ / uéécélé MüÉæzÉsÉ 1 SrÉÉ MüÐ eéïié ÉuÉhÉ / uéécélémüéæzésé 2 méëéréízcéié 3

4 GRADE:5 KANNADA MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM TOPICS FOR SPEAKING & LISTENING SKILLS (LANGUAGES) JUNE ÉÃvÀÄ 0zsÀ ªÁåPÀgÀt JULY AUGUST OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY UÀzÀå : 1. MnÖUÉ Á¼ÀĪÀ D ÀAzÀ ÀzÀå : 2. ÁévÀ0vÀæ åzà ºÀtvÉ UÀzÀå : 2. À AiÀÄ C¼À Ä ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 1. ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ UÀzÀå : 3. ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉý ÀzÀå : 3. ªÀZÀ ÀUÀ¼ÀÄ ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 2. ªÉÄaÑ À UÉÆ0 É UÀzÀå : 4. ÀļÀÄî ºÉüÀ ÁgÀzÀÄ ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 3. PÁªÀÄ À Äè UÀzÀå : 6. Á ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ0aªÀÄgÀ ÀzÀå : 5. PÀgÀr PÀÄtÂvÀ UÀzÀå : 7. ªÀÄ èfóaiàä ªÀĽUÉ ÀzÀå : 6. ÉêÀÅ É èzéæ½qà Éà ÀÄ sà ÀzÀå : 7. ªÀÄUÀÄ«À ªÉÆgÉ ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 4. À Àß gàméöaiàä PERIODIC TEST -1 (TERM I) PORTION : ÉÃvÀÄ 0zsÀ UÀzÀå : 1 ÀzÀå : 2 HALF YEARLY EXAM PORTION : UÀzÀå : 1, 2, 3 ÀzÀå : 2, 3 ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 1, 2 PERIODIC TEST -1(TERM II) PORTION : UÀzÀå : 4, 6, 7 ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 3 MARCH ÀÅ ÀgÁªÀvÀð É ANNUAL EXAMINATION PORTION : UÀzÀå : 3, 4, 6, 7 ÀzÀå : 5, 6, 7 ÀÇgÀPÀ ÁoÀ : 3, 4 ªÀZÀ ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀr PÀÄtÂvÀ 4

5 GRADE: 5 MATHEMATICS MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM JUNE 1. NUMBERS AND NUMERATION JULY AUGUST OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH 2. ROMAN NUMERALS 3. OPERATION ON WHOLE NUMBERS 4.MULTIPLES AND FACTORS 7.MONEY 15.DATA HANDLING REVISION 5.FRACTIONS 6.DECIMALS 12.BASIC GEOMETRICAL CONCEPTS 13.TRIANGLES AND QUADRILATERALS 10.MEASUREMENT 8. PERCENTAGE 9.PROFIT AND LOSS 14.PERIMETER AND AREA 11.SPEED, DISTANCE AND TIME REVISION PERIODIC TEST-1(TERM-I) Lesson 1,2 HALF YEARLY EXAMINATION-Lesson 1,2,3,4,7,15 PERIODIC TEST-1 (TERM II) Lesson (5,6,12) ANNUAL EXAMINATION Lesson- 5,6,8,9,10,11,12,13,14 5

6 Grade 5 SCIENCE MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM JUNE 1.FOOD AND HEALTH 2. SYNTHETIC MATERIALS JULY 3.ROCKS AND MINERALS 4. STATES OF MATTER PERIODIC TEST-1 (TERM I) Lesson (1,2) AUGUST 5.TYPES OF ANIMALS AND PLANTS 10.SAFETY AND FIRST AID 9.GERMS AND DISEASES REVISION HALF YEARLY EXAMINATION- Lesson 1 TO 5,9,10 OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH 7. SKELETAL SYSTEM &NERVOUS SYSTEM 8.CIRCULATORY SYSTEM AND EXCRETORY SYSTEM 11. SIMPLE MACHINES 12. AIR AND WATER 6.PLANT REPRODUCTION AND AGRICULTURE (1/2) 6.PLANT REPRODUCTION AND AGRICULTURE continue 13.THE SUN, EARTH AND MOON 14.CHANGE IN OUR ENVIRONMENT 15. NATURAL DISASTERS 16. INTERDEPENDANCE IN NATURE REVISION PERIODIC TEST-1(TERM II) Lesson (7,8,11) ANNUAL EXAMINATION Lesson-6 TO 8,11 TO 16 6

7 Grade: 5 SOCIAL STUDIES MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM JUNE Lesson-2, 3, 5 JULY Lesson 6, 7 PT1 Term -I Lesson 2, 3 AUGUST Lesson 8, 9 Map work (pg no.59) Revision Half Yearly Exam Lesson- 2,3,5,6,7,8,9 OCTOBER Lesson 11, 12 NOVEMBER Lesson 14, 15 DECEMBER Lesson -16, 17 Mapwork (pg no.102) JANUARY Lesson - 18 PT1 Term II Lesson-11,12,14 FEBRUARY Lesson-19 MARCH Revision Annual Exam Portions: Lesson- 11,12,14,15,16,17,18,19. 7

8 GRADE:5 COMPUTER SCIENCE MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM NAME OF THE EXPERIMENTS (Computer Science) JUNE CHAPTER:1 & 4 JULY CHAPTER: 5 PERIODIC TEST-I: 1, 4 & 5 AUGUST CHAPTER: 6 Lab Work: Word Page Nos56 & 57 OCTOBER CHAPTER:7 TERM-I PORTIONS: 1,4,5 & 6 NOVEMBER CHAPTER: 8 & 9 DECEMBER CHAPTER: 10 PERIODIC TEST-I: 7, 8 & 9 JANUARY CHAPTER: 11 Lab Work: PowerPoint Page Nos102 & 103 FEBRUARY CHAPTER: 12 MARCH TERM-II PORTIONS: 7,8,9,10,11 & 12 8

9 GRADE: 5 PHYSICAL EDUCATION MONTH CHAPTER / CONTENT TEST / EXAM JUNE JULY AUGUST OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH Practical - Basketball Passing skills (chest, overhead, bounce pass) Theory class Muscular strength, muscular endurance. Practical - Athletic Sprint (100 mts,200 mts), Long jump (cycling method) Theory Cardio- vascular endurance, flexibility, physical synergy. Practical - Football Passing skills (Push pass, long pass) Theory study of Yoga Practical - Basketball Dribbling skills (low and high dribbling) Theory - Health Practical - Athletic Shot-put (Gliding, Rotation method) Theory Physical awareness. Practical - Football Trapping skills (instep, chest, thigh trapping) Theory - Physical awareness. Practical - Basketball Shooting skills (free throw, 2points, 3points) Theory Motor fitness. Practical - Athletic Discus throw (holding and rotation method) Theory Motor fitness. Practical Football Shooting skills (Inside, outside, instep) Theory - Motor fitness. Practical - Football Throw-in, penalty kick, kicking. Theory Active lifestyle. Half yearly Examination Annual examination 9

10 Grade 5 ART & CRAFT MONTH CHAPTER/CONTENT TEST/EXAM ART & CRAFT ACTIVITY JUNE Geometric shapes 3D shapes activity drawing and shading JULY Animal drawing with EID Activity colouring AUGUST Fruits drawing with Flag activity colouring Vegetable drawing with HALF YEARLY vegetable activity Colouring EXAMINATION OCTOBER Flower drawing with Diwali activity colouring NOVEMBER Landscape drawing with Collage work colouring DECEMBER Christmas tree, snow Christmas activity man drawing with colouring JANUARY Tribal Art drawings Pongal activity FEBRUARY Cartoon drawings Paper folding activity MARCH Warli Art drawings ANNUAL Craft activity EXAMINATION 10

11 11