Adhyay09.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Adhyay09.p65"

Bản ghi

1 && AW lrgmb gàmarv && lrjuoem` Z_ && lrgañdë` Z_ && lrjwê$ä`mo Z_ && lrhw$bxodvm` Z_ && lrgrvmam_m Ðmä`mo Z_ Ÿ && lrgx²jwê$gmb ZmWm` Z_ && AmVm \$mq>bo H$WoM Am»`mZ & _oùio ~Ja ~m~m M AmkmnZ & ^ŠV Oa dmv navyz & H$eo Vo Xw»Ir OmVmbo &&1&& VerM ~m~m Mr {^jmd Îmr & OrU^a Mb{`ëbr Vr & 1 n MgwZm ~r nmn{zd Îmr & H$ë`mUm ImVra ^ŠVm À`m &&2&& VeoM Am~«ñWmdam V & gmbªm gjë`mh$ 2 AZwñ`yV & gmb M OmdZ H $nmd V & gd ì`mnh$ ^Jd V h gm JVmbo &&3&& åhuwzym gh$b lmoë`m H$S>oZ & _mjvm hm d Z_im`oZ & ^ŠVrZ Am`H$ë`ma ømo H$Wm nmdz & OmVb {OUoM Vw_Mo H$ë`mU &&4&& {eas>r `mìomr EH$ Img I~a & ~m~m Mr Amkm Ombo ~Ja & ^mdrh$ nav Jobmo Omë`ma & {XVm Am_ ÌU {d ZmH$ &&5&& VerM EH$Xm Amkm OmVHy$M & ns>q>m ^ŠVmH$ dàmmom & amdbmo Omë`ma _mï`ma {d ZyM & AU^d AZoH$m H$ Am`bm hmo &&6&& Amko ^m`a Oo Oo dmjbo & dmq>oa Vm Mo hmb Ombo & AZoH$m H$ Mmoam Zr bwq>bo & Cabr `mx Oë_mMr &&7&& ^mh$a Bëbr ImdZ dm åhuë`ma & H$moUy` Oa gabo CnmetM ^m`a* & JmS>r MwHy$Z C[aëbo ^who$ëë`m nmoq>ma & gm~ma ^ŠVm H$ ni`ë`mv &&8&& EH$Xm nmq>rb VmË`m 1. H$m S>n, Myb, XiU, CXH$ ^an AmZr eou gmadu. 2. AI S>rV dmnr. *EH$Xm VmË`mgmho~ ZybH$a AmZr ^md$gmho~ Xr{jV hm Mt KaMt {eas>rà`mz dmnmmt Amgbt. åhmamom Zr Vm H$m, ""\$më`m gh$mit dmmv AmZr dvzm H$monaJm dà`mz OodZ dmmv'' Ae gm Jb. Vo à_mu Vm Ur V`mar Ho$br AmZr H$monaJm dmo ImUmditV V`mar XdanmMo ZXaoZ aoh$mx (\w$s>ë`m nmzmmoa) 103

2 H$moVoH$ & dmnmm Amgb gßvh$s ~momamh$ & ^m`a gabo dmnmh$ H$monaJm dmh$ & Am`bo Vo AmXt _{extv &&9&& Q>m Jmo Xdabmo C~mo H$ê$Z & KoVb ~m~m M Xe Z & nm `m ns>bo `ovm åhuyz & Ho$b Ym J Amkm KodnmM &&10&& ^ŠVm Zr Ho$br Oar` Q>mimQ>mi & ~m~m$ OmUQ>mbo doi H$mi & nimodz VmË`mH$ CVmdri & åhub amd H$m ` IrU &&11&& Amgw Xr OmVbmo ~moma & dmy ZmH$m Jm dm ^m`a & nyu VmË`m Zm{eëë`mZ Am`Hw$nmH$ V`ma & åhub ìha dm JS>m í`m_mh$ &&12&& {H$V í`m_mmr JaO åhuyz & _mz{bzm ~m~m Mr Amkm VmË`mZ & ~gbo dmyz Q>m ½`m V AmnyU & dmnm ImVra ~momamh$ &&13&& XmoZy` KmoS>çm _Xt EH$ Mni & én`m VrZem M \$mq>~i & nmdbo OoÝZm ~m ` H$S>oZ gmd$i & bmjbo CY{iëbo ^eoz Ym dnmh$ &&14&& Ho$ÝZm ImdZ ZH$imo Omo Mm~yH$ & {IUm V nmdnr ~momamh$ & KmoS>çmH$ H$_am V ^abr bmh$ & ns>bmo AmS>dmo AMH$sV &&15&& H$gbmo (\$mq>ë`m nmzm d`ë`mz) *YmS>bmo. nyu H$monaJm dmh$ nmdbo VoÝZm OodU V`ma Zmgb AmZr JmS>`oMmo doi bmjt nm{dëbmo. VmH$m bmjyz CnmetM ñq>oezmmoa Jobo. W ` dmyz ni`vm Omë`ma JmS>r XoS> da Cgam `odnmmr Amgbr. _mjra Jm dm V Q>m Jmo YmS>bmo. Q>m Jodmbmo ~«m U Amgbmo. VmH$mM gm JyZ ImUmditVë`mZ OodU hms>b AmZr gjbt ñq>oezmmoê$m Oodbt. VmMo Cnam V Ym {_ZQ>m Zr JmS>r Am`br. AmVm hmmo Ca\$mQ>mo àh$ma ni`mv. - EH$Xm akwdra ^mñh$a nwa Xao Amnë`m KaÀ`m g`v åhmamom À`m Xe ZmH$ Joëbo. `ovzm Vm Mo Amd`Z AmJamo Ho$ëë`mZ Vm Ur ZmgH$mH$ dmnmh$ Amkm _mjbr. åhmamomz gm Jb, ""dmmv, XmoZ Xrg amdmv AmZr _wima dmmv.'' Vo à_mu gjbr _ S>ir ZmgH$mH$ Jobr. Ë`mM {Xgm Vm À`m YmH$ë`m ^mdmh$ H$S>H$S>rV Omoa Am`bmo. gjbt {^`obt AmZr ~ojmo~oj _w ~` nav dmw`m Ae åhunmh$ bmjbt. Vm Mo nwa`vy` Ve M åhunmh$ bmjbo. nyu nwa XaoMr ~m~m Moa ^mod lõm Amgbr. Vm Ur gm Jb, ""åhmamom Zr XmoZ Xrg amdnmh$ gm Jbm. Vo XmoZ Xrg Ombo ~Ja AmnyU hm JmÀ`mZ hmbmm Zm.'' Cnm` Zm{eëë`mZ gjë`m H$ W ` amdm ns>b. Xwgè`m {Xgm ^mdmmmo Omoa AmnetM Jobmo AmZr {Vgè`m {Xgm Vr _ S>ir gwimz _w ~` `odz nmdbr. 104

3 ~moma H$gb {H$V & VmË`mH$ ñ_ab CVa gmbªm & Am`H$ëb Omë`ma g H$íQ> Q>inmM & nyu Zmgbmo AmVm Cnm` &&16&& Ae M AmZrH$ EH$Xm KS>b & VmË`m H$moëhma Jm dmh$ dvmbo & Q>m Jmo Wm ~modz {dmmanmh$ Am`bo & ns>bo nm `m ~m~m À`m &&17&& AmVm dmyz `ovm åhub & nyu AZw_moXZ _oiy H$ Zmgb & Var` VmË`m VeoM Jobo & Am`H$mV KS>b {H$V \w$s> &&18&& Q>m Jmo n`btm Vmo {^aho$mmo & ~o\$m_ CYiV Ym dv gwq>bmo & ni`zmgvzm \$mva IiJmo & g H$íQ> ìhs> {Odm d`b &&19&& nyu gmb H $noz àg J Q>ùimo & Q>m Jmo PmS>mMoa AmXùimo & ~a Omb W `M _mos>bmo & Q>ùi \w$s>b A[aíQ> &&20&& AgmoM EH$ _Zrg _w ~`Mmo & Wmoa J hñw Am ½b^w_rMmo & _Zm V Yê$Z hov H$gbmogmo & Am`bmo Xe ZmH$ gmbªà`m &&21&& diivmbmo Vmo Mm XmoaH$amH$ & nì YmS>b _mydamdmh$ & KoVbmo _mjyz V ~y EH$ & Ombmo am{~vmo gwimmmo &&22&& H$moUy` ~m~m Mo BËeo AmS> & Xe Z Oa Kod H$ gmoxrv & _oizmgb VmH$m V gwim V & AeŠ` h OmUQ>mV gjbo &&23&& `ËZ Ho$bo nav nav & dmnmmo VrZ \$mdq>t _{extv & nyu Jobo gjbo \w$h$q> & gmo`amo _Zm V {Zaeobmo &&24&& BËgm Amgbr VmÀ`m _Zm V & dmyz d`a _{extv & bmdz ~m~m À`m nm `m H$ hmv & Xe Z KodnmMr CnmQ> &&25&& BËgm VmMr Aer Anma & Om{bZm Vr H$erM nyu & KoVbmoZm _{exr {^Va & ~m~mz VmH$m H$gmoM &&26&& gh$`b g^m_mq>dm VyM amdm & Om` Omë`ma W `M ~gm & Xe Z W `À`mZyM KodM & nyu d`a `odm Ýh` H$e M &&27&& {ZaeodZ Vmo dmnmh$ CR>bmo & Am JUm V {Zamon _mjnmh$ Am`bmo & \$më`m gh$mit dm åhubmo & {H$Ë`mH$ VmH$VrH$ BVbr &&28&& bmoh$m Zr` ~a M gm Jb & VamVam Zr g_om`b &Amkm Ombo ~Ja Oo Jobo & ns>bo Ìmgm V åhuyz &&29&& KS>modß`m _wima H$moUmM MbZm & _ZmH$ 105

4 VmÀ`m V nq>b Zm & Amkm VmU _mz{bzm & Ombo hmb dmq>oa &&30&& gwadmvrh$ JmS>r ~ar Mëbr & _wima KmoS>çm Zr dmq> gmos>br & 1 gmd$i ~m `Mr er mv hþnbr & Am`br XwMmH$s EH$ _wima &&31&& J hñw \$mq>ë`mz ~{eëbmo & Q>m Jmo AMH$sV JS>JS>bmo & Vmob dmyz C_Wbmo & Jobmo VgmoM KíQ>V &&32&& ìhs> `ËZm Zr Wm ~`bmo & J hñw ~amom PaH$Q>bmo & _mjra CIbyZ Q>m ½`m V ~g`bmo & bmjbmo \w$s>bo dmq>oh$ &&33&& {eas>r Cabr EHo$ dq>oz & _w ~` Cabr Xwgao dq>oz & H$monaJm dm V hm pñnq>bm dmq>oz & Jobo KodZ Vmo Q>m Jmo &&34&& Amgy, W ` H$m ` Xrg & J hñw Cabmo CnMma KoV & Amkm _mo{s>ëë`mm àm`ímrîm & ^moj Z{e~mMo ^mojrv &&35&& Aeo Ag»` AU^d Am`bo & bmoh$ _mjra Xw~mdy H$ bmjbo & Amkm ~m~m Mr nminmh$ bmjbo & Ho$b Zm YmS>g Vr _mos>nmm &&36&& H$moUmMo JmS>`oM MmH$ gwq>b * & H$moUmMo Vo KmoS>o AS>bo & JmS>`mo MwHy$Z Cnmet ns>bo & KS>ë`mo hmbanoíq>m AZoH$m H$$ &&37&& VrM Om Ur Amkm _mzbr & doim ^m`br` JmS>r _oi`br & ^m ds>r` gwimmr Ombr & Cabr `mx Oë_mMr &&38&& dgmªmt dgmª ^m dn {^joh$ & AmdS>M {H$Ë`mH$ ~m~m H$ & Agmo àñz Oa ns>bm H$moUmH$ & Am`H$mV KmbmodnmH$ 1. {eas>rà`mz hr gwdmv gw_ma VrZ _ b n`g Amgm. *hmo AU^d ñdvm øm M[aÌH$mamHy$M Am`bmo. gwadmvrh$ EH$Xm ho Hw$Qw> ~m g`v Xe ZmH$ Am{`ëbo. nav dvzm ~m~m H$S>oZ Amkm _mjnmh$ Jobo, ~m~mz gm Jb, "^mh$ar ImdZ XZnmam Cnam V dm.' nyu Am`H$b Zm. AmJJmS>r MwH$Vbr åhuyz ~ bjms>r ZoQ>mZ ñq>oezm dq>oz gmos>br. dmq>oa AMH$sV JmS>`oM EH$ MmHy$M gwq>b AmZr JmS>r Ii` V dmyz ns>br. Zer~ ~a åhÿu gjbo gmëdma Ombo. nyu JmS>r gmah$s OmVm åhuga AmJJmS>r Mw{H$ëëmr. VmH$m bmjyz H$monaJm dm VyM ImUmditV OodZ _mjra Xwgao JmS>`oZ _w ~` dàm ns>b. 106

5 Vmo Xw~md &&39&& nimod H$ Joë`ma ~m~m M dmjn & `mo½`ym Vm Mo ImVra {^jm _mjn & Imog {Xdn hrv gmxn & J hñw H$V ì` gmxvmbo &&40&& Hy$S> dmmm {MÎm {dîm & gmb MaUm Moa Omo Am nrv & Agmo gmbªmmo AZÝ`^ŠV & AmdS>Q>mbmo ^mod lrgmbªh$ &&41&& O O AÝZ {eovmb Aml_m V & ñdm_r VmMmo J hñwml_m V & g Ý`mer AmZr Oo ~«M`m l_m V & Vm H$m Am ny H$ àmymý` &&42&& Vm H$m AmXt {XZmgVZm XmZ & ñdvm J hñw OoÝZm H$aVm godz & H$anmH$ bmjvm 1 Mm Ðm`U & emó{z~ªyz 2 {ÌewÕr &&43&& g Ý`mer ~«Mmar hm Mo {det & {ZeoY gm Jë`m am XnmMr H $Vr & Vo H$anmH$ Jobo Mm Ðm`U Var & AmXiQ>b ImÌoZ V Vm À`m _mï`ma &&44&& åhuwzym dodñwm Vm À`m nmoq>mmr & emómz {Xë`m J hñwm hmvt & H$[aZmV CX²XoJ g Ý`mer & nmoq> ^anm ImVra Ho$ÝZmM &&45&& ~m~m Ýh` J hñw & dm Ýh` 3 dmzàñw & Vo \$H$V ~«Mmar ~mi g Ý`ñV & {^jmm `mo½` Vm Mo ImVra &&46&& nwam` {díd åho Ka & hm dym dmgwxod {dœ ^a & hm dym na~«aja & hmo X T>~moY {ZYm a Om Mmo &&47&& {^jm AÝZmMmo nyu A{YH$ma & VmH$m {dœ h M Hw$Qw> ~ IamoIa & hoam Mo {ds> ~U àh$ma & MdmQ>çmMoa nimodmo &&48&& AmXt gmos>mr nwìàmßvrmr BËgm & _mjra {dîmbëgm bmoho$ëgm & Aí`mo OmU gmos>ë`mv {VZy` BËgm & VmU M YaMr BËgm {^jomr &&49&& ZmOmë`ma ""{^jmnmì Adb ~U & Oimo {OU bm{oadmuo ''& åhmamo VwH$mo~m M JmU & AWm {du h 4 {Zñgma &&50&& gmb g_w åhmz {gõ & ëhmzìhs>m _Xt h n«{gõ & nyu Am_rM gxm Amem~Õ & AÝZÕ 1. nwzdoh$ n Xam C S>`mo Imdn AmZr Cnam V dú njm V XrgnQ²>Q>r EH$ EH$ C S>r CUr H$arV dmyz ewšb njm V EH$ EH$ C S>r dms>modn Aeo VaoM d«v. 2. Hy$S>, CVa, _Z hm Mr ewõvm`. 3. Mma Aml_m _Xbmo {Vgamo. 4. gma Zm{eëb. 107

6 gënxt &&51&& n M_hm`kmdrU & J hñwmh$ O qzú OodU & V {eas>tv gxm M n{dì ^mooz & ñdvm H$ê$Z KoV lrgmb &&52&& ñdvm nm M Kam Zr dmv & A{VWr `kmmr `mx XrV & ^m½`dmz VmMmo bm^ KoV & Kam V ~{eëbo H$S>oZ &&53&& gmo nmodz Oo n M_hm`k & CíQ> AÝZ H$aVm godz & AkmV "n MgwZm' nmnjhz & Vm M {ZX hz VmVy Vë`mZ &&54&& H$m S>n Myb XiU & CXH$ ^an eou gmadu & ht n MgwZm øm Zm dmz & AmgmV à{gx²x bmoh$m _Xt &&55&& CIim V YmÝ` XmUo KmbyZ & d`ë`mz _wgimz _mê$z & H$ëbm H$m S>mo CS>`Vm H$mSy>Z & OmVm ZH$iQ>Zm Ordqhgm &&56&& à{h«$`m BVbr Ombo dru & nmzmh$ ns>zm V YmÝ` & n M gwz V h n`b nmn åhuyz & Zm d VmH$m "H$m S>n' &&57&& MwbrH$ Oimod bmh$s>m bm`bt & VmU {eomodnmmr H $Vr Ombr & W `gê$` ZH$iQ>Zm {OdhÎ`m KS>br & nmn Xwga OmM Zm d "Myb' &&58&& KodZ Xm VUr dm Xm V & H$moUy` nrr> H$aVm VoÝZm YmÝ`mM & ZH$iQ>Zm KS>Q>m nmn {OdhÎ`oM & "XiU' Ae Zm d VmH$m &&59&& ~m ` dm Vi`o d`ë`mz & CXH$ hms>q>hy$m H$igwb Vë`mZ & Ve M XmXbo ~m`bmo `ovhy$m C_iyZ & _avmv Ord Ag»` &&60&& Vm ~`mo H$igwbr {Zdi H$ê $H$ & hmv hmbvm Km gy H$ nwgy H$ & BËeo AmS> bmjvmv Ord _ê $H$ & nmn MdW "CXH$ ^an' &&61&& Ve M hÿz CXH$mZ ÝhmU & H$aVm VoÝZm eou gmadu & Om`Vo Ord Oo dvmv _ê$z & "eou gmadu' h Zm d VmH$m &&62&& øm nm M nmn {Z_w ŠVr H$ & n M_hm`k J hñwmh$ & bmjvmv n MgwZm n`gmdnmh$ & {MÎmewÕr _oiq>m VmH$m &&63&& {MÎmewÕrM h M ~i & ewõkmz _oiq>m {Z_ i & kmzm Cnam V _moj AT>i & nmdvm g\$i ^m½`mh$ &&64&& AmVm nwamo h gmbªm {^jmd«v & ~a`vm ~a`vm dms>bmo J«W & Am`H$mV EH$ H$Wm gmw & AÜ`m` 108

7 gmo nmod`m _mjra &&65&& ^mdmw AmgMmo _Zm V Ia & H$moUm` H$S>oZ {H$V ` YmS>ë`ma & hms>ß`mh$ Oar ns>bmo {dga & ~m~m `mxrz _mjvmbo &&66&& Omd 1 XwX\o$Umo ^mor ^mh$a & ^ŠVr^md AmgMmo Ia & ^ŠV Iamo Agmo _oiq>h$a & C_mimo ~m~m H$ ào_mmmo &&67&& AerM ào_i ^ŠVrMr H$Wm EH$ & Am`H$VZm AmZ X OmVbmo _ZmH$ & H$moUy` MwH$V Oa AmnUm{`ëë`m H$m`m H$ & ~m~mm añvmo XmI`Vmbo &&68&& Aer hr JmoS> {ejunx²xv & `mo½` doima OmJ Vr XrV & YÝ` ^m½`mmo Oo ho AU^drV & Imog Vm Mr AdU Zr` &&69&& ^ŠVloíR> am_m Ð Zm_ & ~mny` Om Mo AmË_mam_ & VI S> Vm M CnZm_ & {dlm_ym_ gmb Om H$m &&70&& nyu Om H$m diiv Á`m Zm dmz & V ~m~mgmho~ VI S> åhuyz & VmMmoM CëboI H$ê$Z & Mbmod`m nmowr hr _wima &&71&& gmb ^ŠVrÀ`m C_mù`mZ & VI S> OoÝZm dvmbo ^ê$z & H$anmH$ bmjvmbo AU^d H$WZ & {H$Vbo åhmo dmi Vo Am`Hw$nmH$ &&72&& Ho$X Eoœ` Vm Mo ^ŠVrM & nmdbm nmdbma AU^d lrgmbªmo & EH$m \$mq>ë`mz EH$ Aeo & àg J C~o H$arV àë`j &&73&& ~m~mgmho~mz ào_mz CnmQ> & gmbªmr {MÌà{V_m Kam V & ^ì` M XZmÀ`m Xodmè`m V & ñwmnz Ho$ëbr nwoo ImVra &&74&& VI S> ìhs> ^m½`dmz & nwvy` _o{iëbmo lõmdmz & gmbªh$ XmI`bo ~Ja {ZdoÚ AmnyU & Oo{dZmgbmo Vmo Ho$ÝZmM &&75&& gh$mit ÝhmdZ YwdZ & H$m`m dmmm _Zm Vë`mZ & H$aVmbmo _wvum nwoz & XmI`Vmbmo ^ŠVrZ {ZdoÚ &&76&& hmo VmMmo {ZË`H«$_ & M{bëbmo AmgVZm 2 A{dl_ & Ombmo g\$i n[al_ & Am`bmo AU^d AmJimo &&77&& Amd`y` gmbªmr na_ ^ŠV & {eas>rh$ dmnmh$ Ombr BËgyH$ & nwvmz dàm {VÀ`m 1. not>mo. 2. I S> ns>zmgvzm. 109

8 gm JmVmH$ & {Xgb _ZmH$ ~mnm`à`m &&78&& BËgm {VMr {eas>rh$ dàm & g_w ltm Xe Z KodM & W `M H$m ` Xrg amdm & H$aMr ñdvm godm MaUm Mr &&79&& ~mnm`mmo Oar Amgbmo hov & dmnmm Zmgb nwvmà`m _Zm V & H$moU \$mq>ë`mz nwom Kam V & H$aVbmo hmmmo hþgh$mo VmH$m &&80&& ~mnỳ àmw Zmg_m{OíQ> & Vm H$m _wvunwoomo H$íQ> & {Xdn H$e OmVb 1 BíQ> & n{s>ëbmo àñz nwvmh$ &&81&& Var diiyz ~mnm`mmo hov & V`ma Ombmo dmnmh$ nyv & AmXamZ Vm H$m {H$V gm JrV & Am`H$mV V AmVm Vw_r &&82&& gmbªh$ XmI`ZmgVZm {ZdoÚ nmz & Kam V H$moUyM KodMo ZmV AÝZ & h BVb Ho$bo ~Ja _mý` & dmnmh$ _Z `ozm åho &&83&& nwvmmmo hmo Zo_ AI S>nUmZ & ~mnm`h$ OmUrd nyu numz & ""Mb hm d {ZdoÚ XmI`Z'' & {Xb AmñdmgZ VmUoZ &&84&& ""gmbªh$ {ZdoÚ XmI`bo ~Ja & H$moUyM OodMmo Zm h åho CVa & à_mu _mzyz ga Vy ^m`a & dm Vy hþgš`m_oh$imo'' &&85&& Aeo _oiq>hy$m CVa & nyv dmnmh$ gabmo ^m`a & \w$s> Xwgamo Xrg COdmS>Q>H$a & VI S> nwooh$ ~gbo ñdvm &&86&& ~m~mgmho~ VI S>mZ & nwoomo gwadm{vhy$m KmbyZ & Ë`m \$moq>çm _wima bmoq>m JU & gm Jb Z_im`oZ ~m~m H$ &&87&& nyv Oer H$aVm nwom & OmdMr Zm åhá`mz ho amom & Var nmdz H$ê$Z Ko åhmamom & ào_ A Vat XmI` åhmh$m &&88&& \$m VmoS>oa ÝhmdZ YwdZ & Aeo àmw Zo g`v nwoz & H$anmH$ bmjbo VI S> Zo_mZ & `Wm`mo½` XmImodZ {ZdoÚ &&89&& {ZdoÚm ImVra IS>rgmH$a & ~m~mgmho~ Am nvmbo nwoo doima & EH$ Xrg Vm H$m ns>bmo {dga & MwH$bmo Zo_ {ZdoÚmMmo &&90&& doìhmammo JS>~S>tV & VI S> Zo_ MwH$V & XmI`ZmgVZmM {ZdoÚ & Ho$b 1. `mo½`. 110

9 OodU gjë`m Zr &&91&& {JaUtV EHo$ ìhs> & _w»`m{yh$mar Amgbo VI S> & åhuyz gh$mit \w$s> M JS>~S>tV & dvmbo Vo gxm M VmH${VHo$Z &&92&& \w$s> _mjra XZnma OmVHy$M & ^m`ë`mz nav `ovhy$m & gmh$armmo {ZdoÚ XmI`VHy$M & ~gvmbo Vo OodnmH$ &&93&& Agmo gxm Mmo Zo_ AmgVZm & ns>bmo EH$Xm {dga _Zm & Oodbo {ZdoÚ XmI`ZmgVZm & MwH$bo KodnmH$ àgmx &&94&& ~gvhy$m OodnmH$ KodZ nmz & gmh$ar g`v gjb OodU & am XnrU dms>q>mbr Zo_mZ & VrM Iar AÝZewX²Xr &&95&& nyu Ë`m {Xgm nwoo doima & H$gbmo Var OmdZ ~modmi & Cabmo XmImodnmMmo {ZdoÚ gmh$a & àgmx {XgbmoZm nmzmmoa &&96&& VI S>m H$ Amnbr MyH$ H$ùir & Xmoù`m Vë`mZ Vm À`m XwH$m Jùit & hmv OmoSy>Z _m\$s _mjbr & ~{eëbo H$S>oZyM lrgmbªmr &&97&& ~m~m H$gmo hmo JwÝ`m d KS>bmo & H$gmo åhmh$m {dga ns>bmo & {ZdoÚ XmImodnmMmo Cabmo & H$amV _m\$ AmVm Vw_rM &&98&& MyH$ Ýh` hr _hmnmn & Ombm VmMmo ìhs> nàn>vmn & MwH$bm MwH$bm hm d {Zínmn & OmdMo åhooa H $nmd V åhmamom &&99&& Kmb bmoq>m JU \$moq>çm H$S>oZ & Xw»ImZ H$idùi A VñH$U & åhub åhmamom X`mKZ & H$amV ao H$mHw$iQ> åhor AmVm &&100&& _OHy$a hmo gjbmo ~amodz & nwvmh$ YmS>b nì VmH${VHo$Z & "KS>b nmn åhoo H$S>ë`mZ & H$anmH$ gm J _m\$ ~m~m H$' &&101&& ""X`m H$amV øm AZÝ` eaumh$'' & Ya H$mHw$iQ>oZ Vm À`m MaUm H$ & _mj Vm À`m Am{edm XmH$ & _mj _m\$s ~m~m Mr &&102&& dm Ðo Jm dm V hmo àh$ma & {eas>r n`g H$mog 1 e ~a & amois>rm W ` nmdbr I~a & Am`H$mV Vo CX²Jma ~m~m Mo &&103&& ^yv ^{dí` dv _mz & Xoe H$mi ho ZJÊ` & gmb åhmamom H$ {ÌH$mbkmZ & 1. gw_ma 50 _ b. 111

10 ni`mv hmvy Vë`mZ àë`j &&104&& hodq>oz AmgVZm nyv {eas>rh$ & Ë`mM doima Ë`m {XgmH$ & Joëbmo VoÝZm gmbªà`m Xe ZmH$ & Am`H$mV KS>b {H$V o _wima V &&105&& nyv ìhs> ^ŠVr^mdmZ & Xe ZmH$ Jobmo AmB gm JmVmZ & gmb Z {VH$m gm Jb Vo Am`Hy$Z & AOmnrV ^mod Ombmo Vmo &&106&& ""{H$V gm Jy VwH$m AmB Am`O & Joëbm gxm Mo dar hm d dm Xè`mH$ & _oùi Zm H$m `M ImdnmH$ {n`odnmh$ & `odmmo ns>bmo CnmetM &&107&& H$gmo ni` hmo 1 F$UmZw~ Y & Amgb Oar Xma ~ X & {^Va gabm hm d ñdàn> X & H$moU åhmh$m AmS>m`Vbmo &&108&& YZr _oùimozm Kam V & ^who$z MwaMwao åhá`m nmoq>m V & nyu VgmoM XZnmaÀ`m Ia dvm V & navbm hm d CnmetM'' &&109&& ~m~m Mt Vt CVam ns>q>m M H$mZm V & nwvmà`m amois> M Am`b bjm V & ~mny` MS> H$ê$Z {dgabmo AmgV & XmImodnmH$ {ZdoÚ Am`O &&110&& nwvmz Ho$br {dzdur ~m~m H$ & _mjbr Amkm Kam dmnmh$ & ~m~m Zr {Xbo Zm VmH$m dmy H$ & W `M KoVbr nwom H$ê$Z &&111&& Ë`mM {Xgm {eas>rà`mz & YmS>b nì ~amodz & as>b ~mnm`m A VñH$U & dmmyz V ni`vzm &&112&& hm JmM nì W ` nmdb & nwvmhy$` AOmn Omb & VmMo` Xmoio ^ê$z Am`bo & XwH$m bmjbt JinmH$ &&113&& ni`mv H$gmo hmo Ioi gmbªmmo & {H$Ë`mH$ `odmmo Zm AmoVmo ^ŠVrào_mMmo & H$moU Agmo AmgVbmo nmemummmo & OmM as>mo Zm H$mirO &&114&& ømm nwvmmo _mojmi AmB H$ & EH$Xm AmgVZm {eas>rh$ & AZwJ«h Ho$bmo ~m~m gmb Z & Zdb V Am`H$mV &&115&& AmgVZm W ` OodUmÀ`m AmJam V & nmzm dms>nmmr V`mar H$arV & BVë`mZ EH$ gwumo Xmam V & Cnmet XZnmaMmo 1. Amnbo nu. 112

11 nmdbmo &&116&& Amgbr ^mh$a nmzmmoa & AñVwaoZ CS>`br gwê`m _wima & BVë`mZ ao~s>mz ^[aëbmo XwH$a & nmdbmo W ` ^who$ëbmo &&117&& àh$ma KS>bmo g^mdrh$numz & AñVwaoÀ`m Zmgb Ü`mZm V ngyz & nyu XZnmam gmb Z & ñdvmm H$mS>bmo Vmo {de` &&118&& OodUm gm nbo Cnam V & gxm ^eoz _{extv & AñVwar OoÝZm `odz ~gv & lrgmb Z åhub {VH$mM &&119&& ""AmB Am`O åhmh$m OodU dms>b & VmVy V h nmoq> CnmQ> ^ab & ^who$mo gm_ho$ didio bm{jëbo & Ho$bmo YmXmoer Vwd åhmh$m &&120&& Ae M H$arV amd {ZË` & h M CnH$mamH$ ns>q>b gë` & _{extv ~gyz hm d AgË` & CbmodMmo Zm Ho$ÝZmM &&121&& AerM åhor X`m diiwmr & ^who$ëë`mh$ n`bt ^mh$a {XdMr & _mjra Amnë`m nmoq>mh$ ImdMr & CVam ht `mx Xda åhot'' &&122&& {H$V gm JVmV ho gmb g_w & AñVwaoH$ H$iZm Ombmo AW & {H$V Amgw`o hmvw Vbmo ^mdmw & CVam {ZaW H$ ZmgVbt Ho$ÝZmM &&123&& åhub hm d Vw_H$m dms>q>bt Ae & åhá`m hmvm Vë`mZ V KS>Q>b H$e & hm dym 1 nav Ì {XdZ n`eo & ImVm _oiv V &&124&& ""ImdZ VwOr Vr ào_mmr ^mh$a & Ombm hm d V ßV 2 {Z^ a & AOwZy` åhmh$m `ovmv Y H$a'' & gm Jb {VH$m ~m~m Zr &&125&& ""Vy ~gbr OoÝZm OodnmH$ & ^who$z nmoq> Vo {H$ëb \$mq>rh$ & Xmam V ni`bmo Vwd o Á`m gwê`mh$ & VmMo {^Va dgbm hm dym &&126&& VgmoM Am J^a {MImob gm[aëbmo & Vwd Omo XwH$a ni`bmo & ^who$z gm_h$mo didiq>mbmo & EH$ê$n hm d VmMo H$S>oZ'' &&127&& Am`Hy$Z CVam ~m~m Mr & AOmnrV pñwvr AñVwaoMr & gwut XwH$a _moam dmdwavmv Vt & énm gjbtm H$m` {H$V lrgmbªmt &&128&& ""Ho$ÝZm hm d 1. Xwgè`mÀ`m Vmã`m V. 2. nwam`. 113

12 gwumo Ho$ÝZm XwH$a & Ho$ÝZm Jm` Ho$ÝZm _moa & Ho$ÝZm _y` _yg ObMa & dmdwavm hm d Aem énm Zr &&129&& ni`vbmo åhmh$m ^yv_mìm V Omo & VmoM g_omv åhoo {àvrmmo & Var Vy Ë`mJ H$ê$Z ^ox~wõrmmo & AerM ^ŠVr H$a åhor'' &&130&& dmz Ýh` h na_ A_ V & {n`odz AñVwar Ombr gx²jxrv & Xmoio Imog`oÀ`m XwH$m Zr ^arv & Yabo MaU gmbªmo &&131&& AerM AmZrH$ ho AñVwaoMr & H$Wm gw Xa ào_agmmr & g_w gmbªmo ^ŠV EoŠ`VoMr & EH$mË_VoMr ZrOIyU &&132&& KodZ KaH$mÝZrH$ AmZr ^wa½`m H$ & nwa Xao EH$Xm dvmbo 1 {eas>rh$ & YmS>bt Vm Mo H$S>oZ ~m~m H$ & dm` Jt {VU ào_mz &&133&& Ho$br {dz Vr Vm Mo KaH$mÝZrH$ & ^V H$aM EH$mM ~m~m H$ & Xwga XdaM H$mnm H$anmH$ & ViyZ dms>m Vm H$m ^anya &&134&& ~a åhuyz dm` Jt KoVbt & AñVwar OoÝZm {eas>rh$ nmdbr & AmaVr Cnam V KodZ Jobr & Oodnm doima ^V &&135&& gxmo à_mu {ZdoÚ XmImodZ & AñVwar Jobr VmQ> Xdê$Z & gjë`m Mo {ZdoÚ EH$R>m ` H$ê$Z & ~gbo ~m~m OodnmH$ &&136&& ^V Vm S>m V KmbVHy$M & émrh$ bmjbo e {Xgb g_oñvm H$ & H$mnm ImdMte {Xgb _ZmH$ & gm Jb AmVm hms>mv åhuyz &&137&& {Zamon Jobmo amymh $îurh$ & ~m~m Wm ~ë`mv OodnmH$ & H$mnm ImdMt Ae {Xgbm _ZmH$ & H$aM {H$V H$iZm &&138&& Zmgbmo _mog_ Vmo dm `½`m Mmo & H$gmo AmVm hmo nxmw H$aMmo & gmox nwa Xè`m Mo KaH$mÝZrMmo & AmZrH$ ^Vm Mmo Ombmo gwê$ &&139&& {VU hm{s>ëb O VmQ> & ^V Amgb VmVy V & Amgw `o {VÀ`m gm_mzm V & KS>`o AmZrH$ dm `Jo &&140&& åhuyz {VH$m {dmmab & {VU K{S>ëb gjb gm Jb & VoÝZm ~m~m Zr H$mnm _mjnm \$mq>b & H$ùi H$maU 1. akwdra ^mñh$a nwa Xao åhÿu lrmo EH$ ^ŠV dm Xè`mH$ amdvmbo. 114

13 g_oñvm H$ &&141&& AñVwaoZ åhub ^V Omb & EH$mM XZnmam An U Ho$b & H$mnm _mjra ìhanmmo qmvb & Xwga V {Mab Vo ImVra &&142&& \w$s> hr I~a dm `½`mMr & g_oñvm H$ OoÝZm nyu H$ùir & nimodz ì`mnh$vm` lrgmbªmr & AOmnbo gjbom _Zm V &&143&& AmZrH$ EH$Xm {S>g ~am V & dg EHw$Urge n Xam V & hom AñVwaoZ ìhs> ^ŠVr^mdm V & YmS>bmo XwX\o$Umo ~m~m H$ &&144&& ~mimam_ A V[aëbo & {H«$`mH$_ Vm M H$anmM Amgb & nwvmh$ Vm À`m dàm ns>b & {dmmanmh$ {eas>rh$ &&145&& dvm åhÿu gm Jnm ImVra & nyv Am`bmo VI S>m Joa & VmMo H$S>oZ ~m~m ImVra & {H$V ` YmS>Mo e {Xgb Vm Mo KaH$mÝZrH$ &&146&& XwX\o$Umo gmos>ë`ma H$m `M AmZrH$ & Zmgb Kam V Ë`m {IUmH$ & VmVy V Ë`m nwvmh$ & VmH$VrH$ Amgbr dmnmmr &&147&& Vo ^m`a Vmo ^wajmo gwvh$m Vbmo & XwX\o$Umo Amgbmo Vmo` CíQ>m{`ëbmo & {dmma _ZmH$ nq>zmgbmo & Vmo YmS>nmH$ lrgmbªh$ &&148&& åhub Xwga Zm H$m `M & hmom AmVm KodZ dm & ^ŠVr^mdmZ Xr VmoM & ImVbo gmb AmdS>rZ &&149&& 1 JmoqdXOrZ XwX\o$Umo ìhobmo & nyu OoÝZm Xe ZmH$ Jobmo & JS>~S>rZ Vmo {~ams>ma Cabmo & Yabmo Yra VoÝZm ~m~m Zr &&150&& \w$s> OoÝZm gm Odoima nav & ^wajmo Vmo Jobmo Xa~mam V & [aë`m hmvm Zr nmdbmo _{extv & {dgabmo AmXbo darm XwX\o$Umo &&151&& ""åhoo ImVra hms>bm {H$V '' & ~m~m Zr VmH$m {dmmab & ""H$m ` Zm'' åhÿu VmU gm Jb & VoÝZm ~m~m Zr Ho$br `mx VmH$m &&152&& ""H$moU ` {H$V ` VwOo H$S>oZ & Ym{S>ëb ìh` åhmh$m Xr åhuyz'' & ""Zm'' åhuq>hy$m gmb g_wm Z & {dmmabmo àñz ñníq> &&153&& ""Amao `ovzm Kam H$S>ë`mZ & {Xd H$ Zmgbmo ìh` VwOo 1. ~mimam mzh$a åhÿu ~m~m Mmo EH$ ^ŠV Amgbmo Vm Mmo hmo nyv. 115

14 H$S>oZ & XwX\o$Umo AmB Z _mojmz'' & VoÝZm VmH$m Ombr `mx &&154&& gm_h$mom Vmo booh$ ns>bmo & Agmo H$gmo AmnyU {dgabm & ~m~m Mr _m\$s _mjnmh$ bmjbmo & Xdê$Z _mw MaUm Moa &&155&& VgmoM {~ams>ma Ym dbmo & XwX\o$Umo hmsy>z ~m~m H$ {Xbmo & hmvm V ns>zm\w$s> M Vm S>m V Kmbmo & ^ŠVrZ V ßV Ombo AmB Mo &&156&& Agmo hmo gmb _hmzw^md & OmÀ`m _Zm V Ogmo ^md & VmH$m Vgmo {XdZ AU^d & dms>`vmbo ^mod_mz ^ŠVmMmo &&157&& {Z_mU øm H$Wm Mmo hov & Am{XVËdm V nimodmmo ^Jd V & h M gh$bemó g _V & hmom {gõm V hm JmMmo &&158&& AmVm \w$s>ë`m AÜ`m`m V & H$iyZ `ovbr ~m~m Mr {OUonX²XV & H$eo Vo pýhxvmbo I `Mo gwdmv V & Ko`mV Am`Hy$Z ^ŠVr^mdmZ &&159&& ho_ms> gmb MaUm Moa eau & lmoë`m Zmo AmXamZ H$amV _ZZ & Ho$ë`ma H$WoM {ZË` qmvz & OmVb H $VH$ë`mU gjë`m M &&160&& g VgÁOZm Zmo Vw_À`m Am{edm XmZ & a{mëbmo ^ŠV ho_ms>n VmZ & O` AUH$marV lrgmb gàm[avm Vë`mZ & hmo Uddmo AÜ`m` gm nvm hm JmM* && && lrgx²jwê$gmb ZmWmn U_ñVw && ew^ ^dvw && Q>rn - lr gmb ZmWm À`m EH$m gx²^švmz gwm`bm Vo à_mu øm AÜ`m`mMmo {de` ho_ms>n Vm Mo gxm Mo nx²xvr à_mu {Z_Uo Amo d` V {Xëbmo Zm. Vmo {de` ""Amkm-Adkm-{d Z, n MgwZmXr nmnjmbz Ve M ^ŠV VI S> H$Wm {ZénU'' AmgnmH$ Om`. 116