B.Sc- IN-Person.xlsx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "B.Sc- IN-Person.xlsx"
  • Lý Hà
  • 4 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 List of eligible students for receiving Degree Certificate during the IX Convocation te :If any corrections need to be attended in their names (Both Kannada & English) may be brought to the notice of undersigned through with relevant documents on or before B Sc (Hort)- IN PERSON KRCCH, Arabhavi 1 UHS15UG2430 ABHILEKHA BIJJARAGI D/o ASHOK C ü ÉÃSÁ dógàv C±ÉÆÃPÀ UHS15UG2431 ADARSHA MARDI SHIVAPPA DzÀ±Àð ªÀÄ ð ²ªÀ Áà UHS15UG2432 AISHWARYA SHIVPURE D/o SHARNAPPA SHIVPURE L±ÀéAiÀÄ𠲪À ÀÄgÉ ±ÀgÀt ÀÀà ²ªÀ ÀÄgÉ UHS15UG2433 AISHWARYARANI BASAVARAJBALIGER D/o BASAVARAJ L±ÀÀéAiÀÄðgÁt ÀªÀgÁd ½UÉÃgÀ ÀªÀgÁd UHS15UG2434 AKSHATA D/o BHAGWAN RAO CPÀëvÁ sàuàªá À gáªï UHS15UG2435 AMRUTA KATTI D/o BASAVARAJ CªÀÄÈvÀÁ PÀnÖ ÀªÀgÁd UHS15UG2436 ANIL BIRADAR ANNARAY C gázágà CuÁÚgÁAiÀÄ UHS15UG2437 ANURADHA RAVASAHEB THABBANNAVAR D/o RAVASAHEB C ÀÄgÁzsÁ gáªà ÁºÉà oà â ÀߪÀgÀ gáªà ÁºÉà UHS15UG2438 ARUN KURAKURI VIJAYKUMAR CgÀÄt PÀÄgÀPÀÄj «daiàäpàäªàiágà UHS15UG2439 BANDI AASMA NAZIRAHMED D/o NAZIRAHMED BANDI Ar D Áä ÀfÃgÀºÀäzÀ ÀfÃgÀºÀäzÀ Ar UHS15UG2440 CHAITRA ARJUN NASHI D/o ARJUN NASHI ZÉÊvÀÁæ CdÄð À Á² CdÄð À Á² UHS15UG2441 CHAITRA LAMANI D/o CHINYANAIK ZÉÊvÀæ ªÀiÁt a Áå ÁAiÀÄÌ UHS15UG2442 CHALAVADI PRAMOD C BIDDAPPA ZÀ ªÁ ÀæªÉÆÃzï ¹ zàý Àà UHS15UG2444 G P PREETHAM GOWDA GOVINDE GOWDA f æãvàªàiï UËqÀ UÉÆëAzÉà UËqÀ UHS15UG2445 GEETA P KARIGAR D/o PRALHAD VÃvÀÁ PÀjUÁgÀ Àæ ÁízÀ UHS15UG2446 GOVINDAPPA H HUNASIKATTI HANAMANT UÉÆëAzÀ Àà ºÀ ºÀÄt¹PÀnÖ ºÀtªÀÄAvÀ UHS15UG2447 HANAMANT R KULKARNI RAMESH ºÀ ÀªÀÄAvÀ gà PÀÄ PÀtÂð gàªéäã±à UHS15UG2448 HANAMANT S TELI SURESH ºÀtªÀÄAvÀ J ï véã ÀÄgÉñÀ UHS15UG2449 HARSHITHA D M D/o MURALIDHARA D R º ðvà r JªÀiï ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ r Dgï UHS15UG2450 HARSHITHA H M D/o MANJUNATHA H R º ðvà JZï JªÀiï ªÀÄAdÄ ÁxÀ JZï Dgï UHS15UG2451 HARSHITHA S D/o SANJEEV N º ðvà J ï ÀAfêï J ï UHS15UG2452 JEETENDRA KASHAPPA fvéãazàæ PÁ±À Áà UHS15UG2453 KADAMBARI BABASAHEB PATIL D/o BABASAHEB PÁzÀA j Á Á ÁºÉà Ánà ï Á Á ÁºÉà UHS15UG2455 MANASA H P D/o PRAKASH H T ªÀiÁ À À ºÉZï ÀÀæPÁ±ï ºÉZï n UHS15UG2456 MANU G S SHIVAPPA G ªÀÄ ÀÄ f J ï ²ªÀ Àà f UHS15UG2457 NAGARAJ BIRADAR BASAVARAJ ÁUÀgÁd gázágà ÀªÀgÁd UHS15UG2458 NAGESH SOBARAD KALYANAPPA ÁUÉñÀ ÉÆ gàzà PÀ Áåt Àà UHS15UG2460 NINGAPPA KEDARI MAGADUM KEDARI AUÀ Áà PÉÃzÁj ªÀÄUÀzÀĪÀÄä PÀÉÃzÁj UHS15UG2461 PAVAN N R NAGARAJA A R ÀªÀ ï J ï Dgï ÀÁUÀgÁd J Dgï UHS15UG2462 PAVAN PATIL N D DEVENDRAPPA S ÀªÀ À Ánà ï J ï r zéãªéãazàæ Àà J ï UHS15UG2463 POOJA BHAJANTRI D/o KAMARAJ BHAJANTRI ÀÆeÁ sàdawæ PÁªÀÄgÁd sàdawæ 7.82 Page 1 of 12

2 I D Name of the Candidate 32 UHS15UG2464 PRADEEP DODDAMANI LAXMAN DODDAMANI Àæ à ï zéæqàøªàä PÀÀëöäuï zéæqàøªàä UHS15UG2465 PRADEEPA K R RAMACHANDRA K R Àæ à À PÉ Dgï gáªàäzàazàæ PÉ Dgï UHS15UG2466 PRAVEEN DHAREPPA B GOUDAR DHAREPPA Àæ«Ãt zsàgéã Áà UËqÀgÀ zsàgéã Áà UHS15UG2467 PRIYA BHUSARADDI D/o RAJENDRA æaiàiá sàæ ÀgÀrØ gáeéãazàæ UHS15UG2468 PRIYANKA HUGAR D/o KALLAYYA æaiàäapá ºÀÆUÁgÀ PÀ èaiàäå UHS15UG2470 RUTHVIKA H S D/o SHIVARAJU R gàäwépà JZï J ï ²ªÀgÁdÄ Dgï UHS15UG2471 SAHANA ASHOK SAVADI D/o ASHOK ÀºÀ Á C±ÉÆÃPÀ ÀªÀ C±ÉÆÃPÀ UHS15UG2472 SAIRAM GOWDA P J JAGADEESH P Á ÄgÁªÀÄ UËqÀ eé duà ñÀï UHS15UG2473 SHAHISTA PARVEEN D/o ABDUL REHAMAN ±Á» ÁÛ À«ð ï C ÄÝ ï géºàªàiá ï UHS15UG2474 SHASHIDHAR S SAVARAD SAHEBAGOUDA ±À²zsÀgÀ J ï ÁªÀgÀzÀ ÁºÉà UËqÀ UHS15UG2475 SHEELA LALASANGI D/o NINGAPPA ²Ã Á Á¼À ÀAV AUÀ ÀÀà UHS15UG2476 SHIVANAND PALABHANVI SHREESHAIL ²ªÁ ÀAzÀ Á s᫲æã±éê UHS15UG2477 SHIVASHARANA SIDDANNA KATIGERA ²ªÀ±ÀgÀt ¹zÀÝtÚ PÀnÃUÉÃgÀ UHS15UG2478 SOMASHEKHAR RAMESH GOUDAR RAMESH ÀÉÆêÀıÉÃRgÀ gàªéäã±à UËqÀgÀ gàªéäã±à UHS15UG2479 SOUMYA SAVADI D/o SIDDARAY ˪ÀiÁå ÀªÀ ¹zÀÝgÁAiÀÄ UHS15UG2480 SPOORTI TIRKI D/o RAMESH ÀÆàwð nqð gàªéäã±à UHS15UG2482 SUNILKUMAR BADAWAGOL PAVADEPPA ÀÄ PÀĪÀiÁgÀ qàªàuéæã¼à ÀªÁqÉ Áà UHS15UG2483 SWAROOP D B BHADRE GOWDA D M ÀégÀÆ ï r sàzéæ UËqÀ r JªÀiï UHS15UG2484 VIDYASHREE DUNDAPPA MALAKAI D/o DUNDAPPA MALAKAI «záå²æã zàäaqà Áà ªÀÄ PÁ Ä zàäaqà Áà UHS15UG2485 VINOD S BEVINAMARAD SHIVAPUTRAPPA «ÉÆÃzÀ J ï ÉëÀªÀÄgÀzÀ ²ÃªÀ ÀÄvÀæ Áà UHS15UG2486 VISHALAKSHI M M D/o MALLESHA «±Á ÁQë JA JA ªÀÄ ÉèñÀ UHS15UG2487 VISHWANATH GANGAPPA JODATTI GANGAPPA «±Àé ÁxÀ UÀAUÀ Àà eéæãqànö UÀAUÀ Àà UHS15UG2488 VISHWAS GOWDA D S SHANKARAIAH «±Áé ï UËqÀ r J ï ±ÀAPÀgÀAiÀÄå 8.43 COH, Bagalkot 1 UHS14UG2050 BHIMASHANKAR R HATTALLI RAMAGONDA üãªàiá±àapàgà gá ºÀvÀÛ½î gáªàäuéæaqà UHS14UG2053 DAYANANDSWAMY RUDRAIAH HIREMATH zàaiàiá ÀAzÀ Áé«Ä gàäzàæaiàäå»géãªàäoà UHS15UG2490 ANITA NARASAGOND D/o JINNAPPA C vá ÀgÀ ÀUÉÆAqÀ f Àß Àà UHS15UG2491 APPESHI NADUVINAMANI SHANKAREPPA C Éàò ÀqÀÄ«ÀªÀÄ ±ÀAPÀgÉ Àà UHS15UG2492 ARJUN HULIKATTI YALLAPPA CdÄð À ºÀÄ PÀnÖ AiÀÄ è Áà UHS15UG2493 ARUNA TOTAD D/o SUKHAMUNI TOTAD CgÀÄuÁ véælzà ÀÄRªÀÄÄ véælzà UHS15UG2495 ASHWINI SANGAPPA TELI D/o SANGAPPA C²é ÀAUÀ Àà véã ÀAUÀ Àà UHS15UG2496 ATHIRA K S D/o SIVAKUMAR K C gá PÉ J ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï PÉ UHS15UG2497 BASAVANTAPPA VAKRA ISHAPPA VAKRA ÀªÀAvÀ Àà ªÀPÀæ F±À Àà UHS15UG2499 CHETANA HEMAPPA HONKALAD D/o HEMAPPA ZÉÃvÀ Á ºÉÆAPÀ¼ÀzÀ ºÀÉêÀÄ Àà UHS15UG2500 HARSHITHA D D/o DHANANJAYA K N ºÀ ðvá r zsà ÀAdAiÀÄ PÉ J ï UHS15UG2501 KARTHIK G U UMAPATHI G B PÁwðPï f AiÀÄÄ GªÀiÁ Àw f UHS15UG2502 KIRAN BASAVARAJ AMARAGATTI BASAVARAJ QgÀt CªÀÄgÀUÀnÖ ÀªÀgÁd UHS15UG2503 KISHORKUMAR G K KALLAPPA B Q±ÉÆÃgïPÀĪÀiÁgï f PÉ PÀ è Àà 7.76 Page 2 of 12

3 I D Name of the Candidate 15 UHS15UG2504 MAHEBUB KHABULSAB SHAIK ªÀÄºÉ Æ R Ä Á ±ÉÃR UHS15UG2505 MALATESHA KENCHIKOPPA JAGADISHA ªÀiÁ véã±à PÉAaPÉÆ Àà duà ñÀ UHS15UG2506 MALLAPPA S KANKANAWADI SIDARAYAPPA ªÀÄ è Àà ¹ PÀAPÀtªÁr ¹zÀgÁAiÀÄ Àà UHS15UG2508 MANJUNATH HUGAR SHRIKANT ªÀÄAdÄ ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ ²æPÁAvÀ UHS15UG2509 MANJUNATH SHARANAPPA TONDIHAL SHARANAPPA ªÀÄAdÄ ÁxÀ ±ÀgÀt Àà véæarºá¼à ±ÀgÀt Àà UHS15UG2510 NITHIN GOWDA T K KAREGOWDA w ï UËqÀ n PÉ PÀgÉÃUËqÀ UHS15UG2511 PALLAVI WANI D/o SANGAPPA À 諪átâ ÀAUÀ ÀÀà UHS15UG2512 PANCHAL SANGMESH PREMANATH ÀAZÁ¼À ÀAUÀªÉÄñÀ ÀÀÉæêÀÄ ÁxÀ UHS15UG2513 PAVAN M P PARAMESH S ÀªÀ ï JA ÀgÀªÉÄñï J ï UHS15UG2514 POOJA H M D/o PRAKASH H M ÀÆeÁ JZï JªÀiï ÀæPÁ±ï JZï JªÀiï UHS15UG2515 POOJA MURTHY S D/o SHIVAMURTHY S N ÀÆeÁ ªÀÄÆwð J ï ²ªÀªÀÄÆwð J ï J ï UHS15UG2516 PRADEEP RATHOD THAVARU Àæ à À gáoéæãqà xáªàgàä UHS15UG2517 PRASHANT PATIL BASAVARAJ Àæ±ÁAvÀ Ánà ÀªÀgÁd UHS15UG2518 PRATIBHA KAKORIYA D/o DEENARAM Àæw sá PÁPÉÆjAiÀiÁ ÀgÁªÀÄ UHS15UG2519 PRAVEEN GURAV BASAWARAJ Àæ«Ãt UÀÄgÀªï ÀªÀgÁd UHS15UG2520 PRAVEEN N BHUSHANNAVAR NARAYAN Àæ«Ãt Á sàæµàtúªàgà ÁgÁAiÀÄt UHS15UG2521 PREETI SARANGI D/o BASAVARAJ æãw ÁgÀAV ÀªÀgÁd UHS15UG2522 PRIYANKA SIDDAPPA JOGIN D/o SIDDAPPA JOGIN æãaiàiáapà ¹zÀÝ Àà eéæãv À ¹zÀÝ ÀÀà eéæãv À UHS15UG2524 SACHIN HUGGI NAGAPPA Àaà À ºÀÄVÎ ÁUÀ ÀÀà UHS15UG2525 SACHIN ZARE SADASHIV ZARE Àa À gàhägé ÀzÁ²ªÀ gàhägé UHS15UG2526 SAHANA P V D/o VENKATA REDDY ÀºÀ À «ªÉAPÀl gàérø UHS15UG2527 SANGAMESH RACHAPPA SABARAD RACHAPPA SABARAD ÀAUÀªÉÄñÀ gázà Àà À gàzà gázà Àà À gàzà UHS15UG2530 SHARANAIAHSWAMY A M RENUKANANDA A M ±ÀgÀtAiÀÄå Áé«Ä J JA géãtäpá ÀAzÀ J JA UHS15UG2531 SHIVANAGOUD KAMANAKERI HANAMANTRAYA ²ªÀ ÀUËqÀ PÁªÀÄ ÀPÉÃj ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ UHS15UG2532 SIDDAYYA HIREMATH SANGAYYA ¹zÀÝAiÀiÁå»gÉêÀÄoÀ ÀAUÀAiÀiÁå UHS15UG2533 SINCHANA B R D/o RAMACHANDRA ¹AZÀ À Dgï gáªàäzàazàæ UHS15UG2534 SIRINA DAVALASAB ATTAR D/o DAVALASAB ¹j Á záªà Á CvÁÛgÀ záªà Á UHS15UG2535 SNEHA KARANI D/o BHARATESH ÉßúÁ PÀgÀt sàgàvéã±à UHS15UG2536 SRIKANTH P N NARAYANASWAMY ²æÃPÁAvÀ J ï ÁgÁAiÀÄt Áé«Ä UHS15UG2537 SRINATH V VENKATARAMAPPA ²æà ÁxÀ «ªÉAPÀlgÁªÀÄ Àà UHS15UG2538 SRINIDHI B R D/o RAVISHANKAR B S ²æà ü Dgï g૱àapàgï J ï UHS15UG2539 SHRINIVAS SONNAD MOHAN ²æà ªÁ À ÉÆ ÀßzÀ ªÉÆúÀ À UHS15UG2541 SWATHI B V D/o VENKATARAVANAPPA B E Áéw «ªÉAPÀlgÀªÀt Àà E UHS15UG2542 T S HANUMESH GOWDA T H SHIVALINGAIAH n J ï ºÀ ÀĪÉıï UËqÀ n J ï ²ªÀ AUÀAiÀÄå UHS15UG2543 TANGEVVA NARASANNAVAR D/o RAYAPPA vàauàªàé ÀgÀ À ÀߪÀgÀ gáaiàä Àà UHS15UG2544 VARUN B H BUDEPPA M HAROMUCHADI ªÀgÀÄt ºÉZï ÆzÉ Àà JªÀiï ºÁgÉƪÀÄÄZÀr UHS15UG2545 VINAY HAROGOPPA MANIKCHAND «ÀAiÀÄ ºÁgÉÆUÉÆ Áà ªÀiÁtÂPÀZÀAzÀ UHS15UG2546 VISHWANATH MALAGI MALLESHAPPA «±Àé ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀV ªÀÄ ÉèñÀ Àà 7.56 Page 3 of 12

4 53 UHS15UG2547 VITHTHAL MOKHASHI TIPPANNA «oà ªÉÆSÁ² w ÀàtÚ 7.12 COH, Bengaluru 1 UHS15UG2548 AMRUTHA R D/o RANGANATH L CªÀÄÈvÀ Dgï gàauà ÁxÀ J ï UHS15UG2549 ANJI T C CHINNACHOWDAPPA CAf n ¹ a ÀßZËqÀ Àà UHS15UG2550 ASHOKA G NARAYANASWAMY C C±ÉÆÃPÀ f ÁgÁAiÀÄt Áé«Ä ¹ UHS15UG2551 BIBHU PRASAD SETHI BICHITRANANDA SETHI sàä Àæ Ázï ÉÃp avàæ ÀAzÀ ÉÃp UHS15UG2552 BRUNDA N B D/o BYRAREDDY M ÈAzÀ J ï ÉÊgÁgÉrØ JA UHS15UG2553 BUDENSHA B BABU R ÄqÉà ïµá Á Ä Dgï UHS15UG2555 DEEPA N D/o NARAYANAPPA M à Á J ï ÁgÁAiÀÄt Àà JA UHS15UG2556 GEETHASHREE S G D/o GANGADHARAIAH C VÃvÀ²æà J ï f UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ¹ UHS15UG2558 H RANGANATH AMARESH ºÉZï gàauà ÁxÀ CªÀÄgÉñÀ UHS15UG2559 HARSHA R D/o RAVI A R ºÀµÀð Dgï gà«j Dgï UHS15UG2560 HIMA N PRASAD D/o S M NAGENDRA PRASAD»ªÀÄ J ï Àæ Ázï J ï JA ÁUÉÃAzÀæ Àæ Ázï UHS15UG2561 JASHWANTHNATH M MANJUNATH V d±ïªàavï Áxï JA ªÀÄAdÄ Áxï « UHS15UG2562 LAVANYA B D/o BASAVARAJU N ÁªÀtå ÀªÀgÁdÄ J ï UHS15UG2564 MADIVALAPPAGOUDA PATIL RAMANAGOUDA ªÀÄrªÁ¼À ÀàUËqÀ Ánà ï gáªàä ÀUËqÀ UHS15UG2565 MIDHUNA MADHU K D/o MADHU P K «ÄzsÀÄ À ªÀÄzsÀÄ PÉ ªÀÄzsÀÄ PÉ UHS15UG2566 NITHIN S SANJUKUMAR w ï J ï ÀAdÄPÀĪÀiÁgï UHS15UG2567 RAM KUMAR S SARAVANA KUMAR G gáªàiï PÀĪÀiÁgï J ï ÀgÀªÀt PÀĪÀiÁgï f UHS15UG2569 SEEMA KAUSER M S D/o MOHAMMED SHAREEF ¹ÃªÀiÁ PË Àgï JA J ï ªÉƺÀªÀÄäzï ±Àjà sï UHS15UG2570 SHILPA H S D/o H S SHANKARA ² Áà ºÉZï J ï ºÀÉZï J ï ±ÀAPÀgÀ UHS15UG2571 SHIVARAJA S HULLATTI SHIVAPRAKASH H G ²ªÀgÁeï J ï ºÉZï ²ªÀ ÀæPÁ±ï ºÉZï f UHS15UG2573 SRUTHI. B D/o K BALAN NAIR ±ÀÈw. PÉ Á ï ÁAiÀÄgï UHS15UG2574 SWETA KUMARI D/o SUNIL KUMAR ±ÀÉéÃvÁ PÀĪÀiÁj ÀÄ Ã ï PÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2575 SWATHI H A D/o ASHOK KUMAR H B Áéw ºÉZï J C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï ºÉZï UHS15UG2577 VEERESH T C CHANDRAPPA «géã±à n ¹ ZÀAzÀæ Àà UHS15UG2578 VISMAYA S D/o SHIVAKUMAR H «ÀäAiÀÄ J ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï ºÉZï 7.67 COH, Bidar 1 UHS14UG2168 RAHUL PRAHLAD UHS15UG2579 ABHISHEK RAMESH C üµéãpï gàªéäã±ï UHS15UG2581 AKSHATA D/o ASHOK CPÀëvÁ C±ÉÆÃPï UHS15UG2582 AKSHAYA PATIL RAVEENDRA REDDY CPÀëAiÀÄ Ánà gà«ãazàæ gérø UHS15UG2583 AMBADAS BEERGONDA CA ÁzÁ À ÃgÀUÉÆAqÁ UHS15UG2584 ANAND DHANRAJ D ÀAzÀ zsà ÀgÁd UHS15UG2586 ANNAPURNA L D/o LAKSHMANA NAIK C Àß ÀÆtð J ï PÀëöät ÁAiÀÄÌ UHS15UG2587 ARAVIND C HALLOLLI CHIDANAND CgÀ«AzÀ a ºÀ¼ÉÆîýî azá ÀAzÀ UHS15UG2588 BASAVALING CHANDRASHEKHAR ÀªÀ AUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UHS15UG2589 BASSAMMA SHETKAR D/o SHANKAR SHETKAR ÀªÀÄä ±ÉÃlPÁgÀ ±ÀAPÀgÀ ±ÉÃlPÁgÀ 8.23 Page 4 of 12

5 I D Name of the Candidate 11 UHS15UG2590 BYALALLI SHARANAMMA D/o GHALEPPA Áå ½î ±ÀgÀtªÀiÁä WÁ¼É Áà UHS15UG2591 CHANNABASAVA SHARANAPPA ZÀ Àß ÀªÀ ±ÀgÀt Áà UHS15UG2593 GOPAL VITHAL PAWAR VITHAL UÉÆà Á «oà ÀªÁgÀ «oà UHS15UG2595 JYOTI D/o SUBHASH eéæåãw ÀÄ sá À UHS15UG2596 K S RAVIKUMAR SHAMBHULING PÉ J ï gà«pàäªàiágà ±ÀA sàä AUÀ UHS15UG2597 KAREN ESTHER D/o VIJAY KUMAR PÀgÉà ï J ÀÛgÀ «daiàä PÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2598 MAHADEVAPPA BUTHE SHIVASHARANAPPA ªÀĺÁzÉêÀ Áà sàævé ²ªÀ±ÀgÀt Áà UHS15UG2599 MAHESH PRABHU ªÀĺÉñÀ Àæ sàä UHS15UG2600 MAHESHWARI D/o SHASHIKANTHREDDY ªÀĺÉñÀéj ±À²PÁAvÀgÉrØ UHS15UG2601 MALLIKARJUN MURAL HANAMANTRAYA ªÀÄ èpádäð À ªÀÄÄgÁ¼À ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UHS15UG2602 MANJUNATHA R V RUDRAMUNISWAMY ªÀÄAdÄ ÁxÀ Dgï «gàäzàæªàää Áé«Ä UHS15UG2603 MITHUN KUMAR VASU M «ÄxÀÄ ï PÀĪÀiÁgÀ ªÁ ÀÄ JA UHS15UG2604 MUDDANESHA SOMASHEKHARA ªÀÄÄqÁØuÉñÀ ÉÆêÀıÉÃRgÀ UHS15UG2605 NISMITA HOSAMANI D/o GOPAL ¹ävÁ ºÉÆ ÀªÀÄ UÉÆà Á ï UHS15UG2606 OJONLIA TAI D/o BOMJU TAI NeÉÆ À AiÀiÁ vá Ä ÉÆAdÄ vá Ä UHS15UG2607 PALLAVI SAJJANSHETTY D/o SHIVALINGAPPA SAJJANSHETTY À è«àdó ï±énö ²ªÀ AUÀ Áà ÀdÓ ï±énö UHS15UG2608 PATKI GAYATRI D/o SUNIL ÀwÌ UÁAiÀÄwæ ÀÄ Ã ï UHS15UG2609 PAVITHRA M O D/o ONKARAPPA M B À«vÀæ JA N NAPÁgÀ Àà JA UHS15UG2610 PAVITRA B MACHKURI D/o BHIMANNA À«vÀæ üã ªÀÄZÀPÀÆj üãªàätú UHS15UG2611 PRAVEEN KUMAR G K KANTHARAJ K G Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï f PÉ PÁAvÀgÁeï PÉ f UHS15UG2612 PRAVIN RAJARAM Àæ«Ãt gáeágáªàä UHS15UG2613 PURUSHOTTAMA K CHITTAPPA ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ PÉ avàû Àà UHS15UG2614 RAMANGOUDA BASAVARAJ gáªàätuëqà ÀªÀgÁd UHS15UG2615 RENUKA D/o VEERANNA MAVINKERI géãtäpá «ÃgÀuÁÚ ªÀiÁ«ÀPÉÃj UHS15UG2616 SANGEETA D/o NEELKANTH ÀAVÃvÁ à PÀAoÀ UHS15UG2617 SANJANA D/o DILIPKUMAR ÀAd Á ÀPÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2618 SANTHOSH J KOTRESH J ÀAvÉÆõï eé PÉÆmÉæñï eé UHS15UG2619 SHARADA D/o BASAVAKANTH ±ÁgÀzÁ ÀªÀPÁAvÀ UHS15UG2620 SHARATKUMAR SHANKRAPPA HULLUR SHANKRAPPA ±ÀgÀvïPÀĪÀiÁgÀ ±ÀAPÀæ Àà ºÀÄ Æègï ±ÀAPÀæ Àà UHS15UG2621 SHIVALEELA D/o UMAKANTH ²ªÀ à Á GªÀÄPÁAvÀ UHS15UG2622 SHIVAKUMAR AKKALKOT SIDDANNA AKKALKOT ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ CPÀÌ PÉÆÃl ¹zÀÝtÚ CPÀÌ PÉÆÃl UHS15UG2623 SHREENIDHI D/o BASAWARAJ ²æà ü ÀªÀgÁd UHS15UG2624 SHREYA D/o SHIVAKUMAR ±ÉæÃAiÀiÁ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2625 SHRISHAIL S KUNTOJI SIDDAPPA ²æñÉÊ ï J ï PÀÄAmÉÆÃf ¹zÀÝ Àà UHS15UG2626 SHWETA G HEBBALE D/o GHATI GEPPA HEBBALE ±ÉéÃvÁ WÀ ºÉ Áâ¼É WÀn UÉ Áà ºÉ Áâ¼É UHS15UG2627 SHWETA DODDAMANI D/o SHIVAKUMAR ±ÉéÃvÁ zéæqàøªàä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2628 SURESH KALLAPPA ÀÄgÉñÀ PÀ è Áà UHS15UG2629 SUSHANT PATIL CHIDAMBAR PATIL ÀıÁAvï Án ï azàa gà Án 8.21 Page 5 of 12

6 49 UHS15UG2630 THIPPESWAMY B BASAVARAJA w Éàà Áé«Ä ÀªÀgÁd UHS15UG2631 VINODA D/o RUDRAPPA HANCHINALA «ÉÆÃzÁ gàäzàæ Àà ºÀAa Á¼À 8.06 COH, KOLAR 1 UHS15UG2633 AKHILKUMAR M MAHANTHESH G CT ïpàäªàiágï JªÀiï ªÀĺÁAvÉñï f UHS15UG2634 AKTHARUNNISA P H D/o HYDERVALI CRÛgïG ßà Á ºÉZï ºÉÊzÀgïªÀ è UHS15UG2635 AMAR SANGAPPA CªÀÄgÀ ÀAUÀ Áà UHS15UG2636 ANANTHU RAJAGOPAL RAJAGOPAL K S C ÀAvÀÄ gáduéæã Á gáduéæã Á PÉ J ï UHS15UG2637 ANUJA G S D/o SHAMU G R C ÀÄd f J ï ±ÁªÀÄÄ f Dgï UHS15UG2638 ASHA N S D/o SRINIVASAIAH V D±Á J ï J ï ²æà ªÁ ÀAiÀÄå « UHS15UG2639 ASHIKA S D/o SHIVANANDA N D²PÀ J ï ²ªÀ ÀAzÀ J ï UHS15UG2640 ATHMIKA JAYALAKSHMI P T D/o THIMMAIAH P C DwäPÀ daiàä Qëöä n wªàääaiàäå ¹ UHS15UG2641 BANDHAVYA V D/o VENKATARAVANAPPA T ÁAzsÀªÀå «ªÀÉAPÀlgÀªÀt Àà n UHS15UG2642 BAYYAREDDY D B BABUREDDY AiÀiÁågÉrØ r Á ÄgÉrØ UHS15UG2643 CHAITRA K D/o KODANDHARAMAIAH M G ZÉÊvÀæ PÉ PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄAiÀÄå JªÀiï f UHS15UG2644 CHANDAN N M NARAYANA SWAMY B ZÀAzÀ ï J ï JªÀiï ÁgÁAiÀÄt Áé«Ä UHS15UG2645 CHANDANA S D/o SRINIVASA REDDY ZÀAzÀ À J ï ²æà ªÁ À gérø UHS15UG2646 CHARAN S SRINIVASALU G ZÀgÀuï J ï ²æà ªÁ À Ä f UHS15UG2647 DEEPA M D/o MURUGESH A à À JªÀiï ªÀÄÄgÀÄUÉñï J UHS15UG2648 GEETHANJALI D/o SHIVAPPA VÃvÁAd ²ªÀ Àà UHS15UG2649 GIREESH K KRISHNAPPA D Vjñï PÉ PÀȵÀÚ Àà r UHS15UG2650 GIRISH VASANTREDDI NAGARALLI VASANTREDDI VjÃ±ï ªÀ ÀAvÀgÉrØ ÁUÀgÀ½î ªÀ ÀAvÀgÉrØ UHS15UG2651 GOWTHAMI K M D/o MUNINARASIMHAIH M UËvÀ«Ä PÉ JA ªÀÄÄ ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå JA UHS15UG2652 GOWTHAMI D/o GANGADHAR UËvÀ«Ä UÀAUÁzsÀgï UHS15UG2653 GOWTHAMI K J D/o JAYARAMA C UËvÀ«Ä PÉ eé daiàägáªàä ¹ UHS15UG2654 GURU PRASAD N NARASIMAPPA UÀÄgÀÄ Àæ Ázï J ï ÀgÀ¹AºÀ Àà UHS15UG2655 HARISH KUMAR S SANANDA MURTHY ºÀjñï PÀĪÀiÁgï J ï Á ÀAzÀ ªÀÄÆwð UHS15UG2657 KESHAVAMURTHY G N NARASIMHAPPA PÉñÀªÀªÀÄÆwð f J ï ÀgÀ¹AºÀ Àà UHS15UG2658 KESHAVMURTHY D N NAGARAJU PÉñÀªÀªÀÄÆwð r J ï ÁUÀgÁdÄ UHS15UG2659 KIRAN SHIVAPPA PUJER SHIVAPPA QgÀt ²ªÀ Àà ÉÆeÉÃgÀ ²ªÀ ÀÀà UHS15UG2661 MALLIKARJUN JAYYA NAGAPPA ªÀÄ èpádäð À daiàiáå ÁUÀ Àà UHS15UG2662 MALLIKARJUNA SWAMY C CHANDRANNA R ªÀÄ èpádäð À Áé«Ä ¹ ZÀAzÀætÚ Dgï UHS15UG2663 MANJULA JAHAGIRDAR D/o MANTAGOUDA ªÀÄAdļÁ dºàvgàzágà ªÀiÁAvÀUËqÀ UHS15UG2664 MEGHANA V D/o VENKATESHA REDDY V ªÉÄÃWÀ À «ªÉAPÀmÉñÀ gérø « UHS15UG2665 MINNU JOHN D/o AM JOHN «Ä ÀÄß eá ï JJA eá ï UHS15UG2666 NANDINI T D/o THATAIAH ÀA n vávàaiàäå UHS15UG2667 NAVYA K R D/o RAGHUNATH REDDY K A ÀªÀå PÉ Dgï gàwàä ÁxÀ gérø PÉ J 8.35 Page 6 of 12

7 34 UHS15UG2668 NAVYASHREE H S D/o SRINIVASA H R ÀªÀÀå²æà JZï J ï ²æà ªÁ À JZï Dgï UHS15UG2669 PALLAVI B S D/o SOMASHEKAR B R À è«j ï ÀÉÆêÀıÉÃRgÀ Dgï UHS15UG2670 PARAMESHWAR R RAMAIAH H ÀgÀªÉÄñÀégï Dgï gáªàäaiàäå JZï UHS15UG2671 PAVITHRA E D/o ERAPPA À«vÀæ F FgÀ Àà UHS15UG2672 POOJA PRAKASH D/o PRAKASHAN C V ÀÆd ÀæPÁ±ï ÀæPÁ±À ï ¹ « UHS15UG2673 PRASHANTH L LAKSHMIPATHI T Àæ±ÁAvï J ï Qëöäà Àw n UHS15UG2674 RAKESH M MUNINARAYANAPPA H gápéã±ï JA ªÀÄÄ ÁgÁAiÀÄt Àà JZï UHS15UG2675 RAMYA S D/o SHEKHAR REDDY K S R gàªàäå J ï ±ÉÃRgï gérø PÉ J ï Dgï UHS15UG2677 SHASHIDHAR B R REDDAPPA B ±À²zsÀgï Dgï gàéqàø Àà UHS15UG2679 SHRIDHAR S CHANNANNAVAR SHIVAPUTRA ²æÃzsÀgÀ J ï ZÀ ÀßtÚªÀgÀ ²ªÀ ÀÄvÀæ UHS15UG2680 SHWETHA C D/o CHANDRASHEKHAR S E ±ÀÉéÃvÀ ¹ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgï J ï E UHS15UG2681 SIDDARTH SHARANAPPA ¹zÁÝxÀð ±ÀgÀt Àà UHS15UG2682 SNEHA H S D/o SOMASHEKARAPPA H R ÉßúÀ ºÉZï J ï ÉÆêÀıÉÃRgÀ Àà ºÉZï Dgï UHS15UG2683 SUSHMA N V D/o VENKATESHAPPA N ÀĵÀä J ï «ªÉAPÀmÉñÀ Àà J ï UHS15UG2684 THEJASWINI H P D/o PRASANNA KUMAR H K véãd¹é ºÉZï ÀÀæ À Àß PÀĪÀiÁgï ºÉZï PÉ UHS15UG2685 UDAYKUMAR D G BASAVARAJ D G GzÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï r f ÀªÀgÁeï r f UHS15UG2686 ULLAS H S SARVESHWARAPPA H M G Áè ï JZï J ï ÀªÉðñÀégÀ Àà JZï JªÀiï UHS15UG2687 UMME FIZA D/o RAKHEEB AHMED GªÉÄäà üeá gàtã ï DºÀäzï UHS15UG2688 VASANTH VINAYAK VARA PRASAD N NAGARAJ ªÀ ÀAvï «ÁAiÀÄPï ªÀgÀ Àæ Ázï J ï ÁUÀgÁd UHS15UG2689 VENKATESH G REDDY GANGI REDDY T V ªÉAPÀmÉñï f gérø UÀAV gérø n « UHS15UG2690 VINUTHA C N D/o NARAYANASWAMY G «ÀÄvÀ ¹ J ï ÁgÁAiÀÄt Áé«Ä f UHS15UG2691 VISHWA B S SHANKAREGOWDA «±Àé J ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ UHS14UG2193 ASHWIJA B N NAGABHUSHAN B S D²éÃd J ï ÁUÀ sàæµàuï J ï 8.51 COH, Munirabad (Koppal) 1 UHS15UG2692 AKSHATHA HOTTIGOUDRA D/o SHIVANAGAPPA HOTTIGOUDRA CPÀëvÁ ºÉÆnÖUËqÀæ ²ªÀ ÁUÀ Àà ºÉÆnÖUËqÀæ UHS15UG2693 AMARANATH RAJAREDDY CªÀÄgÀ ÁxÀ gádgérø UHS15UG2694 ANUSHA C G D/o GOURINATH C C ÀÄóóµÀ ¹ f UËj Àvï ¹ UHS15UG2695 ANUSHA K R D/o K L RAJASHEKARA C ÀÄóóµÀ PÉ Dgï PÉ J ï gád±éãrgà UHS15UG2696 ANUSHA N D/o NARAYANASWAMY H C ÀÄóóµÀ J ï ÁgÁAiÀÄt Áé«Ä JZï UHS15UG2697 ANUSHA V D/o VENKATESHAPPA M C ÀÄóóµÀ «ªÉAPÀmÉñÀ Àà JA UHS15UG2698 APOORVA D/o PRAKASH GUDIKOTI C ÀƪÀð ÀæPÁ±À UÀÄrPÉÆÃn UHS15UG2699 ASLAM ISAQSAB C ÀèA E ÁPÀ Á UHS15UG2700 BASAVARAJ SHIVAYOGI SIDDANNA ÀªÀgÁd ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÀÝtÚ UHS15UG2701 BHAGYASHRI D/o BASAVARAJ sáuàå²æã ÀªÀgÁd UHS15UG2702 CHAITRA SOORAKOD D/o KALAKAPPA SOORAKOD ZÉÊvÁæ ÀÆgÀPÉÆÃqÀ PÀ¼ÀPÀ Àà ÀÆgÀPÉÆÃqÀ UHS15UG2703 CHANDANA V D/o VASANTHA NAIK T ZÀAzÀ À «ªÀ ÀAvÀ ÁAiÀÄÌ n 7.67 Page 7 of 12

8 13 UHS15UG2704 GOVINDARAJU VENKATESH UÉÆëAzÀgÁdÄ ªÉAPÀmÉñÀ UHS15UG2705 HAREESH IDDALAGI PRABHU ºÀjñÀ EzÀÝ V Àæ sàä UHS15UG2706 HARISH B M BASAVARAJ M ºÀjñï JA ÀªÀgÁd JA UHS15UG2707 JAYANTH K KUMAR NAIK daiàäavï PÉ PÀĪÀiÁgÀ ÁAiÀÄÌ UHS15UG2708 KRISHNAKANTH H KOLIMI HANUMANTHU PÀȵÀÚPÁAvï ºÉZï PÉÆ «Ä ºÀ ÀĪÀÄAvÀÄ UHS15UG2709 MAHANTHESH VADIGERI KOTEPPA ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀrUÉÃj PÉÆÃmÉ Àà UHS15UG2710 MOUNESHA HULUGAPPA ªÀiË ÉñÀ ºÀÄ ÄUÀ Àà UHS15UG2711 NAGARAJ SHETTAR SHIVANAND ÁUÀgÁd ±ÉlÖgÀ ²ªÁ ÀAzÀ UHS15UG2713 NAVEEN KUMAR G MALLIKARJUNA À«Ã À PÀĪÀiÁgÀ f ªÀÄ èpádäð À UHS15UG2714 NISHA C M D/o MANOHARA C ±Á ¹ JA ªÀÄ ÉÆúÀgÀ ¹ UHS15UG2715 PAVAN NADUKUMAR ÀªÀ À ÀzÀÄPÀĪÀiÁgÀ UHS15UG2716 POOJA D/o BABURAO ÀÆeÁ Á ÄgÁªÀ UHS15UG2717 POOJA K J D/o JAGADISH K U ÀÆeÁ PÉ eé duà ñï PÉ AiÀÄÄ UHS15UG2718 PREETI B MALEMATH D/o BASAVANNAYYA S MALEMATH æãw ªÀļÉêÀÄoÀ ÀªÀtÚAiÀÄå J ï ªÀļÉêÀÄoÀ UHS15UG2719 PUNEETAKUMARA GURAPPA ÀÄ ÃvÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄgÀ Àà UHS15UG2720 RAJKUMAR SHIVANAND gádpàäªàiágà ²ªÁ ÀAzÀ UHS15UG2721 SACHIN BONDADE LAKSHMANARAO BONDADE Àa ï ÉÆAzÁqÉ PÀëöätgÁªï ÉÆAzÁqÉ UHS15UG2722 SAGAR S UPPAR SHRISHAIL ÁUÀgÀ J ï G ÁàgÀ ²æñÉÊ UHS15UG2723 SANDEEP B SIDDRAMESHA B ÀA à À ¹zÀÝgÀªÉÄñÀ UHS15UG2724 SARASWATI D/o SANGANNA GOREBAL ÀgÀ Àéw ÀAUÀtÚ UÉÆÃgÉ Á¼ï UHS15UG2725 SHARANU REDDY BASAVARAJ REDDY ±ÀgÀtÄ gérø ÀªÀgÁd gérø UHS15UG2726 SHASHIDHAR SHIVARAJ ±À²zsÀgÀ ²ªÀgÁd UHS15UG2727 SHIVANAND D AINAPUR DEVAPPA ²ªÁ ÀAzÀ zéã L Á ÀÆgÀ zéãªà Àà UHS15UG2729 SHIVARAJA RAVINDRANATHA ²ªÀgÁd gà«ãazàæ ÁxÀ UHS15UG2730 SHREEDEVI BADIGER D/o LESAPPA ²æÃzÉërUÉÃgÀ Éà À Àà UHS15UG2731 SHREEKANT NEELAKANTH ²æÃPÁAvÀ à PÀAoÀ UHS15UG2732 SHREYAS APPARAO ±ÉæÃAiÀÄ ï C ÁàgÁªÀ UHS15UG2733 SHREYAS G GOPALAKRISHNA Y ±ÉæÃAiÀÄ ï f UÉÆà Á PÀȵÀÚ ªÉÊ 7.88 Page 8 of 12

9 41 UHS15UG2734 SHWETHA G S D/o SANNANNA G T ±ÉéÃvÁ f J ï ÀtÚtÚ f n UHS15UG2735 SNEHA BUNADI D/o MALLIKARJUNAGOUDA ÉßúÁ Ä Á ªÀÄ èpádäð ÀUËqÀ UHS15UG2736 VEENA HUGAR D/o RAMAPPA «ÃuÁ ºÀÆUÁgÀ gáªàä Àà UHS15UG2737 VEERESH RAMAPPA PUJAR «ÃgÉñÀ gáªàä Àà ÀÆeÁgÀ UHS15UG2738 VIJAYKUMAR KALLESHAPPA SURAMMANAR «daiàäpàäªàiágï PÀ ÉèñÀ Àà ÀÄgÀªÀÄä Àgï UHS15UG2739 VINAYAK YALASANGI VEERENDRABABU «ÁAiÀÄPÀ AiÀļÀ ÀAV «géãazàæ Á Ä UHS15UG2740 VINODH KUMAR V VENKATARAVANA REDDY R «ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgïÀ «ªÉAPÀlgÀªÀt gérø Dgï UHS15UG2741 VINODKUMAR A MALLIKARJUNA «ÉÆÃzïPÀĪÀiÁgï J ªÀÄ èpádäð À UHS15UG2742 VIRESH M BELAVANAKI MAHADEVAPPA «géã±à ªÀÄ É¼ÀªÀtQ ªÀĺÁzÉêÀ Àà UHS15UG2743 VISHWANATH NINGAPPA KARADIKAL «±Àé ÁxÀ AUÀ Àà PÀgÀrPÀ ïè UHS15UG2744 YASMEEN D/o MAHEBOOB HULAGI AiÀiÁ¹äà À ªÀÄºÉ Æ ï ºÀÄ V 8.48 COH, Mysuru 1 UHS15UG2747 ANIL V VIJAYA K T C ï ««daiàä PÀÉ n UHS15UG2748 AVINASH S SREERAMA H C«Á±ï J ï ²æÃgÁªÀÄ JZï UHS15UG2749 BHAGYASHREE DUNDAPPA HOSUR D/o DUNDAPPA sáuààå²æã zàäaqà Áà ºÉÆ ÀÄgÀ zàäaqà Áà UHS15UG2751 BHARATH P PALAKSHA H G sàgàvï Á ÁPÀë ºÉZï f UHS15UG2752 CHAITHRA P M D/o MANJAPPA P ZÀÉÊvÀæ JA ªÀÄAd Àà UHS15UG2754 CHANDANA BR D/o RAVICHANDRA B T ZÀAzÀ À Dgï gà«zàazàæ n UHS15UG2755 CHANDANA SHIVASWAMY D/o SHIVASWAMY ZÀAzÀ À ²ªÀ Áé«Ä ²ªÀ Áé«Ä UHS15UG2759 HARSHITHA T D/o THIMMEGOWDA ºÀ ðvà n wªàéääãuëqà UHS15UG2760 HEMANTH KUMAR C J JAYARAMU C N ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï ¹ eé daiàägáªàää ¹ J ï UHS15UG2761 INCHARA U R D/o RAMESHA EAZÀgÀ AiÀÄÄ Dgï gàªéäã±ï UHS15UG2763 JANMITHA SHETTY D/o KARUNAKARA SHETTY d ävà ±ÉÀnÖ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ UHS15UG2764 KARIYAMMA H KANADAL D/o HANUMANTHAPPA PÀjAiÀĪÀÄä ºÀ PÀtzÁ¼À ºÀ ÀĪÀÄAvÀ Àà UHS15UG2765 KAVYA H G D/o GANGADHARA H T PÁªÀå ºÉZï f UÀAUÁzsÀgÀ ºÉZï n UHS15UG2766 KIRAN K N NATARAJU K N QgÀuï PÉ J ï ÁlgÁdÄ PÉ J ï UHS15UG2767 KIRAN M G GURUSHANTHAPPA M T QgÀuï JA f UÀÄgÀıÁAvÀ Àà JA n UHS15UG2768 MADHU KUMAR K G K G CHANDRANNA ªÀÄzsÀÄ PÀĪÀiÁgï PÉ f PÉ f ZÀAzÀætÚ UHS15UG2769 MALLIKARJUNASWAMY N NANJUNDASWAMY ªÀÄ èpádäð À Áé«Ä J ï ÀAdÄAqÀ Áé«Ä UHS15UG2770 MANOJKUMAR M MUDDIREDDY ªÀÄ ÉÆÃeïPÀĪÀiÁgï JªÀiï ªÀÄÄ ÝgÉrØ UHS15UG2771 MANSOOR HASENSAB ªÀÄ ÀÆìgÀ ºÀ Éà À Á UHS15UG2772 MEGHANA N D/o NANJUNDASWAMY R ªÉÄÃWÀ À J ï ÀAdÄAqÀ Áé«Ä Dgï UHS15UG2773 MOINUDDIN S KOTWAL SHAIKHNORULLA A KOTWAL ªÉÆû ï Ýà ï J ï PÉÆvÁé ï ±ÉÃR ÀÆgÀÄ Áè J PÉÆvÁé ï UHS15UG2774 MUDDASSIR M GAYASUDDIN M ªÀÄÄzÀݹÃgï JA UÀAiÀiÁ ÀÄ Ýà ï JA UHS15UG2775 NAVEEN KUMAR M N NAGARAJANAIK À«Ã ï PÀĪÀiÁgï JA J ï ÁUÀgÁd ÁAiÀÄÌ UHS15UG2776 NAYANA K R D/o RAJANNA G ÀAiÀÄ À PÉ Dgï gádtú f 9.02 Page 9 of 12

10 25 UHS15UG2777 NITHYA. P. ARUN D/o ARUN. S vàå.. CgÀÄuï CgÀÄuï. J ï UHS15UG2778 NIVEDITHA J V D/o VISHWANATHA T S ªÉà và eé ««±Àé ÁxÀ n J ï UHS15UG2779 P AMEEN SAB P ANIEF SAB C«Äà ï Á ï C à sï Á ï UHS15UG2780 PAVANKUMAR L G GOVINDARAJU ÀªÀ ïpàäªàiágï J ï f UÉÆëAzÀgÁdÄ UHS15UG2781 PRASANNA HG GANESH HB Àæ À Àß ºÉZïf UÀuÉÃ±ï ºÉZï UHS15UG2782 PRIYA B B D/o BALASUNDARAM æaiàiá Á ÀÄAzÀgÀA UHS15UG2783 RAMANANDA V H VITHALA K N gàªàä ÀAzÀ ºÉZï «oàà PÉ J ï UHS15UG2784 SACHIN G C CHANDRASHEKHARA G P Àa ï f ¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ f UHS15UG2785 SANJAY H R RAVEESH H P ÀAdAiÀiï ºÉZï Dgï gà«ã±ï ºÉZï UHS15UG2786 SHREERAMA T SADASHIVA BHAT T ²æÃgÁªÀÄ n ÀzÁ²ªÀ sàlö n UHS15UG2787 SHRILATHA K A D/o ANNU POOJARI ²æà vá PÉ J CtÄÚ ÀÆeÁj UHS15UG2788 SIDDESH S SADHASHIVA S ¹zÉÝñï J ï ÀzÁ²ªÀ J ï UHS15UG2789 SOUMYA M D/o MAHESH ˪ÀÄå JA ªÀĺÉñï UHS15UG2791 SURAJ S HANNI SHIVAPPA HANNI ÀÆgÀeï J ï ºÀtÂÚ ²ªÀ Àà ºÀtÂÚ UHS15UG2792 SUSHMA L D/o LINGEGOWDA K ÀĵÀÀä J ï AUÉÃUËqÀ PÉ UHS15UG2793 SUSHMA M K D/o KUMAR ÀĵÀÁä JA PÉ PÀĪÀiÁgÀï UHS15UG2795 SYED SIDDIQUE SYED AZIZ ÉÊAiÀÄzï ¹ ÝÃSï ÉÊAiÀÄzï CfÃeï UHS15UG2796 TEJYANAIK N NAGYANAIK véãdå ÁAiÀÄÌ J ï ÁUÀå ÁAiÀÄÌ UHS15UG2797 UDAYAKUMAR K P PARAMESHWARAPPA K M GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï PÉ ÀgÀªÉÄñÀégÀ Àà PÉ JA UHS15UG2798 V M RASHMI D/o V K MALLIKARJUNA «JA gà²ä «PÉ ªÀÄ èpádäð À UHS15UG2799 VIJAYA PRAMATHI V S SUDHINDRA V K «daiàä ÀæªÀÄw «J ï ÀÄ üãazàæ «PÉ UHS15UG2800 VIMALA THOMAS D/o THOMAS «ªÀÄ xáªàä ï xáªàä ï UHS15UG2802 YASHWANTH K N NAGARAJU AiÀıÀªÀAvï PÉ J ï ÁUÀgÁdÄ 8.65 COH, Sirsi 1 UHS14UG2420 SOUMYA D/o HARSHAVARDHAN GUGALE ˪ÀÄå ºÀµÀðªÀzsÀð ï UÀÆUÀ¼É UHS15UG2803 AKSHATHA N D/o NANYANAIK CPÀëvÀ J ï Á Àå ÁAiÀÄÌ UHS15UG2805 BASAVARAJAIAH M P PARAMESHWARAIAH ÀªÀgÁdAiÀÄå JA ÀgÀªÉÄñÀÀégÀAiÀÄå UHS15UG2806 BHARATH KUMAR H R RUDRAKUMAR H C sàgàvï PÀĪÀiÁgï JZï Dgï gàäzàæpàäªàiágï JZï ¹ UHS15UG2807 CHANDAN H P PRAKASH ZÀAzÀ ï ºÉZï ÀæPÁ±ï UHS15UG2808 CHETHAN S SHIVAKUMAR ZÉÃvÀ ï J ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï UHS15UG2809 DEEPA G N D/o NAGARAJA B à Á f J ï ÁUÀgÁd UHS15UG2810 DEEPTHI C K D/o CHENNAPPA GOWDA Ã Û ¹ PÉ ZÉ Àß Àà UËqÀ UHS15UG2811 GEETHA A D/o SHEENAPPA GOWDA A VÃvÁ J ²Ã À Àà UËqÀ J UHS15UG2813 GIRISH KUMAR K S SHIVAPPA K H Vjñï PÀĪÀiÁgï PÉ J ï ²ªÀ Àà PÉ JZï UHS15UG2814 JYOTHI D/o SHIVANNA eéæåãw ²ªÀtÚ UHS15UG2815 KADAMBARI KUNJAMMA B K D/o KAVERAPPA B P PÁzÀA j PÀÄAkЪÀÄä PÉ PÁªÀÉÃgÀ Àà 8.15 Page 10 of 12

11 13 UHS15UG2816 KUMAR RATHOD REKHU PÀĪÀiÁgÀ gáoéæãqà géãrä UHS15UG2817 LAKKAPPA HULAKUND BHEEMAPPA PÀÌ Àà ºÀÄ PÀÄAzÀ üãªàä Àà UHS15UG2818 LAKSHMI R D/o BASAVARAJA R Qëöä Dgï ÀªÀgÁeï Dgï UHS15UG2819 MALLAPPA HALASI BHIMAPPA ªÀÄ è Àà ºÀ¼À¹ üãªàä ÀÀà UHS15UG2820 MANJUNATH GANAPATI SIRSIKAR GANAPATI S SIRSIKAR ªÀÄAdÄ ÁxÀ UÀt Àw ¹gÀ¹PÀgï UÀt Àw J ï ¹gÀ¹PÀgï UHS15UG2821 MANJUNATH HADAPAD REVANEPPA ªÀÄAdÄ ÁxÀ ºÀqÀ ÀzÀ géãªàué Àà UHS15UG2822 MANOJ G S SHIVAPPA ªÀÄ ÀÉÆÃeï f J ï ²ªÀ Àà UHS15UG2823 MEGHA M D/o MANJESHNAIK ªÉÄÃWÀ JA ªÀÄAeÉñï ÁAiÀÄÌ UHS15UG2824 MEGHANA R SAGAR D/o RAMACHANDRA H ªÉÄÃWÀ Á Dgï ÁUÀgï gáªàäzàazààæ ºÉZï UHS15UG2825 NANDEESH GANIGA BANDEPPA G ÀA ñÀ UÁtÂUÀ AqÉ Àà f UHS15UG2826 NANDISH M G MAHADEVAPPA M G ÀA ñÀï JA f ªÀĺÀzÉêÀ Àà JA f UHS15UG2827 NEELAKANTH DODDAMANI DEVENDRAPPA à PÀAoÀ zéæqàøªàä zéãªàéãazàæ Àà UHS15UG2829 PALLAVI SHASHIKANTA NAIK D/o SHASHIKANTA NAIK À 諱à²páavà ÁAiÀÄÌ ±À²PÁAvÀ ÁAiÀÄÌ UHS15UG2830 PAVANKUMAR GIREPPA HOSAPETI GIREPPA HOSAPETI ÀªÀ ÀPÀĪÀiÁgÀ VgÉ Áà ºÉÆ À ÉÃn VgÉ Áà ºÉÆ À ÉÃn UHS15UG2831 POOJA A B D/o BASAVARAJAPPA A C ÀÆeÁ J ÀªÀgÁd Àà J ¹ UHS15UG2832 POOJA A E D/o ESWARAPPA B R ÀÆd J F F±ÀégÀ Àà Dgï UHS15UG2833 PRAJWALKUMAR G GAJENDRA H R Àædé ïpàäªàiágï f UÀeÉÃAzÀæ ºÉZï Dgï UHS15UG2834 PREMA BIRADAR D/o RAMANAGOUDA ÉæêÀiÁ gázágà gáªàä ÀUËqÀ UHS15UG2835 PUNEETH KUMAR R RAVINDRA P H ÀÄ ÃvÀï PÀĪÀiÁgï Dgï gà«ãazàæ ºÉZï UHS15UG2836 RAJANI J BANAKAR D/o JAYAPPA gàd eé tpágï daiàä Àà UHS15UG2837 RAJASHEKHAR MAHANTESH gád±éãrgà ªÀiÁºÁAvÉñÀ UHS15UG2838 RASHMI SHRIPAD HEGDE D/o SHRIPAD N HEGDE gà²ä ²æà ÁzÀ ºÉUÀqÉ ²æà ÁzÀ J ï ºÉUÀqÉ UHS15UG2840 ROHIT VADDAR RANGAPPA géæã»vï Dgï ªÀqÀØgï gàauà Àà UHS15UG2841 ROOPA D/o SHANKAR gàæ Á ±ÀAPÀgÀ UHS15UG2842 S M NANDANA HITTALMANE D/o MANOHAR TIMMANNA NAIK J ï JªÀiï ÀAzÀ Á»vÀÛ ªÀÄ É ªÀÄ ÉÆúÀgÀ wªàäätú ÁAiÀÄÌ UHS15UG2843 S R ANUSHA D/o S H RAJAPPA J ï Dgï C ÀĵÁ J ï ºÉZï gád Àà UHS15UG2844 SANDEEP P PARAMESHWARAPPA ÀA à ï ÀgÀªÉÄñÀégÀ ÀÀà UHS15UG2845 SHIVARAJ P HAVERI PARAMESHAPPA H HAVERI ²ªÀgÁd À ºÁªÉÃj ÀgÀªÉÄñÀ Àà ºÀ ºÁªÉÃj UHS15UG2846 SHWETHA D D/o DEVARAJU M ±ÀÉéÃvÀ r zéãªàgád JA UHS15UG2847 SINCHANA V V D/o VISHWESHVARA ¹AZÀ À «««±ÀÉéñÀégÀ UHS15UG2848 SOUJANYA M B D/o BHOJAPPA Ëd Àå JA séæãd Àà UHS15UG2849 SOUMYA H S D/o SHIVAYOGI G H ˪ÀÄå JZï J ï ²ªÀAiÉÆÃV f JZï UHS15UG2850 SOWMYA K D/o KERIYAPPA D ˪ÀÄå PÉ PÉjAiÀÄ Àà r UHS15UG2851 SUSHMA S D/o SRINIVASA L ÀĵÀÁä J ï ²æà ªÁ À J ï 8.33 Page 11 of 12

12 47 UHS15UG2852 SUSHMITA K BANKAPUR D/o KALLAPPA ÀÄ äãvá PÉ APÁ ÀÄgÀ PÀ è Àà UHS15UG2853 SWATHI B D/o DR BABURATHNA A Áéw qá Á ÄgÀvÀß J UHS15UG2854 TOFIQ ABDULRAJAK WALIKAR ABDULRAJAK véæã üpï C ÄÝ gàeápï ªÁ PÁgÀ C ÄÝ gàeápï UHS15UG2855 VIDYA N A D/o NAGENDRAPPA «záå J ï J ÁUÉÃAzÀæ Àà UHS15UG2856 VINITHBABU B V VENKATESHBABU B V «Ãvï Á Ä «ªÉAPÀmÉñï Á Ä « UHS15UG2857 VIRUPAKSHA H NAGARAJA H «gàä ÁPÀë ºÉZï ÁUÀgÁd ºÉZï 7.75 Sd/- REGISTRAR Page 12 of 12