.SHB NGAN HANG TMCP sal GON - HA NOI S6: 30 ICV-SHB CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T\I' do - Hanh phuc Hit N(Ji,ngity:& thong 01 nam 2022

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ".SHB NGAN HANG TMCP sal GON - HA NOI S6: 30 ICV-SHB CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T\I' do - Hanh phuc Hit N(Ji,ngity:& thong 01 nam 2022"

Bản ghi

1 .SHB NGAN HANG TMCP sal GON - HA NOI S6: 30 ICV-SHB CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T\I' do - Hanh phuc Hit N(Ji,ngity:& thong 01 nam 2022 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TV' CUA UY BAN CHUNG KHoAN NHA NU'OC va SGDCK TP.HCM Kinh gil'i: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc; - So' Giao djch Chung khoan TP. HA Chi Minh, 1. Ten T6 chirc: Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi 2. Mil.clurng khoan: SHB 3. Dia chi tru sa chinh: se 77, Ph6 Tran Hung Dao, Phuong Trcin Hung Dao, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha Noi 4. Di~n thoai: Fax: Nguoi thuc hien cong be>thong tin: ong D6 Quang Hien - Chu tich HDQT 6. Loai thong tin cong be>: [i21 djnh ky D bfrtthuong D 24h D thee yeu cc1u NOi dung cong b6 thong tin: Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB) cong b6 Bao cao tinh hinh Quan tri Cong ty nam Thong tin nay dil.duoc cong b6 tren trang dien tir cua Ngan hang vao ngay...~j..101/2022 tai duong dfin: Chung toi cam kst nhtrng thong tin cong b6 tren day Ia dung sir th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truac phap Iu~tv~ noi dung cac thong tin dil.cong b6. jij-/ Tran tr9ng! No; nhan: - Nhu tren; - Luu VT, VP HDQT CP sal GON- HANOI,/ / / CHU T!CH H8QT ~J fjuuffi{! ~

2 MSHB NGAN HANG TMCP sal GON - HA NQI... DQc I~p - T\I' do - Hanh phuc CONG HoA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM Ha N(>i,ngay c2._g thdng 01 nam 2022 sa:,29 IHDQT BAo cao TiNH HiNH QUAN TRI CONG TV NIEM VET (Nam 2021) Kinh gfri: - Uy ban chung khoan Nha nmrc; - SO'Giao djch clnrng khoan TP. HA Chi Minh - Ten cong ty: Ngan hang TMCP Sai Con - Ha NQi Dia chi tru So' chinh. sa 77 Tdn Hung D~o, Qu~n Hoan Ki~m, TP. Ha NQi - Dien thoai Fax: V6n di~u l~: dang - Ma chirng khoan. SHB - Mo hinh quan tri cong ty: Dai hoi d6ng c6 dong, HOi dong Quan tri, Ban Kiem soat va T6ng Giam doc. - V~ viec thuc hien chirc nang kiem toan n<)ibo: da thirc hien I. Hoat dqng cua D~i hqi dang c8 dong Ngay 22/04/2021, Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB) da t6 chirc phien hop Dai hoi d6ng c6 dong (DHDCD) thuong nien lfin thir 29. Tren co So' cac bao cao, to'trinh va qua qua trinh thao lu~n, DHDCD da thong qua cac noi dung sau day: STT sa Nghj quy~t Ngay NQidung 1. Thong qua Bao cao k t qua ho~t dong nam 2020 va dinh huang ho~t d<)ng nam 2021 cua H<)i d6ng Quan tri Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi. 2. Thong qua Bao cao k t qua ho~t dong kinh doanh nam 2020 va k ho~ch kinh 1 01INQ-DHDCD 22/04/2021 doanh nam 2021 cua Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi. 3. Thong qua Bao cao thvc hi~n nhi~m vl,l, quy~n h~n du<),c giao, k t qua th~m dinh bao cao tai chfnh nam 2020 va phuong huang, k ho~ch nam 2021 cua Ban Ki~m sout Ngan hang TMCP Sai Gon - Hi! Noi.

3 STT S6 Nghi quy~t Ngay NQidung 4. Thong qua Phuong an phan phci lei nhuan nam 2020 va trieh l~p cac quy. 5. Thong qua To trinh tang von Di u l~ nam Thong qua viec Sua d6i Di u l~ va mot s6 van ban n(>i b(> cua Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi. 7. Thong qua viec Di u ehinh thai han hoat d(>ngtai Giay phep thanh l~p va hoat dong cua Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi. 8. Thong qua Ty l~ sa hfru cua Nha dfiu nr chien hroc mroc ngoai tai Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N(>i. 9. Thong qua viec Chao ban va niem y~t trai phieu ra thi tnrong qu6e t~. 10. Thong qua viec Chuyen d6i mo hinh hoat dong Ngan hang TNHH MTV Sai Gon - Ha Noi Lao va Ngan hang TNHH MTV Sai Gon - Ha Noi Campuehia. 11. Thong qua viec Tang v6n tir vi~e phm hanh e6 phi~u tang them danh eho Nha Dfiu tu nuae ngoai va Nha Dfiu tu ehi~n luqe nuae ngoai. 12. Thong qua vi~e LVa eh<;mdan vi ki~m toan d(>e l~p Bao eao tai ehinh nam 2021 eua SHB. II. HQi dang Quan tri: 1. Thong tin v~ thanh vien HQi dang quan tri (HDQT) STT Thanh vien HDQT Ngay bit dftu/khong con Chu'c VI} la thanh vien HDQTI (tltfmlt vien HDQT d{k HDQT dqc lip IQp, TVHDQT khong Ngay Ngay b8.:it di u Itiinlt) mien nhi~m nhi~m Chu tieh HDQT - 1 Ong D6 Quang Hi~n Khong tham gia di u hanh Pho Chu tich HDQT - 2 Ong Vo Due Ti~n Tham gia di u hanh tir ngay 04/08/2021 2

4 STT Thanh vien HDQT Ngay bat ddu/khong con Chuc VI} la thanh vien HDQTI (thanl: v;en HDQT d{jc HDQT dqc l{lp l{ip, TVHDQT khong Ngay Ngay ba.x diju hanh) mien nhi~m nhiem Thanh vien HDQT - 3 Ong Nguyen Van Le Khong tham gia dieu hanh tir ngay 04/08/2021 Thanh vien HDQT - 4 Ong Thai Quoc Minh Khong tham gia dieu hanh Thanh vien HDQT - Ong Pham Cong 5 Khong tham gia dieu Doan hanh Thanh vien HDQT - 6 Ba Nguyen Thi HOl;lt Khong tham gia di~u hanh Thanh vien HDQT d<)c 7 Ong Trinh Thanh Hili I~p Khong tham gia di~u hanh.~ I 2. Cac cuqc hop HDQT sa buai hop Ty l~ tham dl}' STT Thanh vien HDQT HDQT Ly do khdng tham dl}' hqp tham dl}' 1 Ong D6 Quang Hien 6/6 100% 2 Ong Vo Duc Ti n 6/6 100% 3 Ong Nguyen Van r.e 5/6 83% Nghi phep 4 Ong Thai Quoc Minh % 5 Ong Pham Cong Doan % 6 Ba Nguyen Thi HOl;lt 6/6 100% 7 Ong Trinh Thanh Hai % 3. Hoat dqng giam sat ciia HQi dang Quan tr] dbi vo'iban Di~u hanh H<)id6ng Quan tri (HDQT) duq'c Dl;lih<)id6ng c6 dong b u va trao quyen d~ thljc hi~n vi~c quan tri Ngan hang. HOl;ltd<)nggiam sat eua HDQT SHB d6i vai Ban dieu hanh duq'c thljc hi~n day du thea Quy ch Quan tri n<)ib<)cua Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N<)i (Quy ch dll duq'c ban hanh kem thea Quy t dinh s6 110IQD-HDQT ngay 07/05/2021). HDQT luon theo sat m9i di~n bi n hol;ltd<)ngkinh doanh cua Ngan hang, dinh huang, theo 3

5 doi, chi dao, giam sat Ban di~u hanh trien khai thirc hien k~ hoach kinh doanh nam 2021 thconghi quyet dti duoc DBDCD thong qua. H9i d6ng Quan tri dti phan cong nhiern VI) cu th~ d6i voi tung Thanh vien HDQT, m6i thanh vien BDQT duoc giao thirc hien cong tac quan tri, giam sat thea tung Iinh vue hoat dong trong yeu cua Ngan hang; HDQT dti sat sao, kip thai co y ki~n chi d<.10, dinh huong Ban Di~u hanh di~u chinh cac hoat dong kinh doanh phu hop thea tung giai doan, tao dong luc thuc dfry kinh doanh d~ dam bao hoan thanh cac k~ hoach dti duoc Dai h9i d6ng c6 dong giao, phat tri~n an toan, hieu qua va b~n virng. Trang nam 2021, HDQT dti t6 chirc 06 cu9chop true tiep, ngoai ra, nhieu phien hop duoc trieu t~p d9t xu t, hop tr~rctuy~n va hop thong qua hinh th(rc layy ki~n b~ng van ban d~ quyet nghi cac van d~ phl)c VI) ho~t d9ng kinh doanh kip thai, hi~u qua. D6ng thai, HDQT dti ban hanh cac Nghi quy~t, Quy~t dinh theo dung quy dinh cua Phap lu~t va cua SHB. M~t khac, cac Uy ban, cac dan vi tr~c thu9c HDQT cling thuang xuyen bao cao IIDQT cac v n d~ thu9c ph~m vi trach nhi~m cua Uy ban, cac dan vi tr~c thu9c HDQT nhftm dam bao cung dp thong tin cho HDQT d5y du va toan di~n nhat v~ tinh hinh ho~t dong eua Ngfm hang, dam bao tuan thu dung quy dinh phap lu~t va Nghi quy~t cua D~i h9i d6ng c6 dong. Dfiu nam 2021, HDQT dti thanh l~p Ban Chi d~o Chien lugc phm tri~n Ngan hang, Hi n d~i hoa Cong ngh~ va Chuy~n d6i s6 Ngan hang t~i SHB (Quyet dinh s6 66/QD I-IDQT ngay 19/03/2021) do Chu tich HDQT lam Truang ban tren ca sa th6ng nhat, t~p trung va ki9n toan l~i cac Ban chi d~o lien quan truac day, l~a chqn d6i tac BCG - dan vi tu v n chi~n lugc hang dfiu the giai d6ng hanh cung HDQT SHB ho~ch dinh chi~n lugc phm tri~n Ngan hang, d6ng b9 h~ th6ng giai phap va k~ ho~ch h~mh d9ng d~ tri~n khai th~c hi n ml)c tieu chien lugc cua SHB den nam 2025 tra thanh ngan hang s6 1 v~ hi u qua va cong ngh(! trang cac Ngan hang thuang m~i t~i Vi t nam. T5m nhin den nam 2035, SHB tra thanh Ngan hang ban Ie hi n d~i trong Top d5u cua khu v~c; tra thanh ngan hang dju tu cung (rng ngu6n v6n hi u qua nhatcho linh v~c trqng di~m cua kinh te Vi~t Nam. Nam 2021, HDQT SHB dti chi d~o t~p trung dfry m~nh phat tri~n kinh doanh; citi cach. h9 th6ng van bim n9i b9 (quy che, quy dinh, quy trinh, chinh sach, san phc1m)tinh gon, tien tien tren ca sa phii hgp quy dinh phap lu~t va thea thong l~ qu6c te, ke thua va phm huy cac yeu du quan tri cua HDQT SHB, phl)c VI) phm tri~n kinh doanh thea nguyen t5c khaeh hang lam trqng tam; d6i mai, nang dp h~ th6ngcong ngh~ thong tin, Hch c~rcthuc dc1ychuy~n d6i s6... ; Tai du truc m~nh me H9i sa v~ b9 may t6 chuc/cong tac nhan s~, thanh l~p Kh6i Ngan hang s6, Trung tam chuy~n d6i s6, b6 sung nhan s~ Ban TGD, phat huy vai tro cua Ban di~u hanh/cac Kh6i/Ban/Trung tam t~i H9i sa trang quan ly di~u hanh va chu trqng cong tac ki~m tra, ki~m som ch~t che rui ra tren tatcit cac ITnhv~c ho~t d9ng kinh doanh cua SEB. HDQT dti chi d~o tri~n khai cac giai phap phong, ch6ng, ung pho 4

6 dich benh Covid 19 tren toan h~ thong, bam sat dinh hu6ng chi dao cua Chinh Phu, B<)Y tt~, NHNN,... dam bao an toan, hieu qua va v~n hanh kinh doanh lien tuc, d6ng thai la doanh nghiep tien phong d6ng hanh cung ca mroc trong cong cuoc chong dai dich Covid 19 va cac h6 tro ve y t~ khip thai. Ngoai ra, HDQT da Ban dieu hanh trisn khai cac giai phap, bien phap xu Iy thu h6i no xau, no qua han; xay dung cam nang huang d~n cac dan vi co lien quan tren toan h~ thong trong cong tac thu h6i no, tang cirong cong tac kiem tra tnroc, trong va sau khi cho yay nham nang cao chat IUQ'ngtin dung tren toan h~ theng, HDQT thuong xuyen tham gia cac cuoc h9p voi Ban Tong Giam d6c, cac Khoi/ban/Trung tam, cac Dan vi kinh doanh trong h~ thong nham nam b~t tinh hinh hoat dqng kinh doanh cua dan vi, kip thai thao go' kho khan, t~o dqng I\l'c thuc dfiy kinh doanh, dam bao phat trisn an toan, hi~u qua va ben vung. Ben c~nh do, vi~c giam sat con duq'cths hi~n thong qua vi~c xem xet bao cao dinh ky do Ban KiSm soat I~p. HDQT thuang xuyen giam sat va co chi d~o dinh huang, giai phap, bi~n phap kip thai d~ thao go' cac vuang m~c, giai quy~t kho khan trong qua trinh quan tri, dieu hanh Ngan hang. Nha do tinh d~n thai di~m 31/12/2021, SHB da hoan thanh cac chi tieu k~ ho~ch va nhi~m Vl,lkinh doanh 2021 duq'cdhdcd giao. 4. Ho~t dqng clla cac ti~u ban (Uy ban, cac Ban/Trung tam) thuqc HQi dang quan tri: Hi~n t~i SHB co cac Uy ban va cae Ban/Trung tam tr\l'c thuqc HDQT bao g6m Uy ban Nhan S\l',Uy ban Quan Iy rui ro, Ban An ninh NQi bq va Trung tam chuy~n d6i s6 vai vai tro tham muu, giup vi~c cho HDQT. Vi~c thanh I~p cac Uy ban/ban dam bao tuan thu quy dinh cua NHNN va phap lu~t. Cac Uy ban/ban ho~t dqng thea Quy ch~ t6 chuc va ho~t dqng cua tung dan vi do HDQT ban hanh Uy han Nilan sl,l'(urns) UBNS co chuc nang tham muu, giup vi~c cho HDQT d6i vai cac van de lien quan d~n cong tac quan tri, phat tri~n ngu6n nhan I\l'c, nhan s\l', tien thuang, thu lao, t6 chuc bq may, khen thuang ky lu~t; Uy ban Nhan S\l'g6m 05 thanh vien do Chu tich HQi d6ng quan tri lam Chu tich Uy ban, nam 2021 Uy ban Nhan S\l'da xay d\l'ng va th,!c hi~n ml,lc tieu, k~ ho~ch nh~m phat trisn va nang cao vai tro, ho~t dqng cua Uy ban Nhan S,! vai cac nhi~m Vl,lC\lth~:../ Tham gia y ki~n d6i vai mo hinh t6 chuc cac Kh6i nghi~p V\lt~i Tr\l So' chinh;../ Tham muu cho HDQT trong vi~c: trong vi~c ra soat danh m\lc van ban quy trinh, quy ch~; h~ th6ng van ban cong tac quan tri, quan Iy nhan S,! va ban hiloh cac quy ch~, quy dinh, chinh sach lien quan d~n cong tac nhan S,! thea quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ SHB;../ T6 chuc th,!c hi~n giam sat, ki~m soat toan di~n cong tac nhan s'!, rui ro nhan Sl,f dam bao phu hq'pvai dinh huang, k~ ho~ch ho~t dqng kinh doanh cua SHB;../ Ph6i hq'pcung VP HDQT giam sat nhan S,! cua HDQT d6i vai cong tac nhan Sl,f i., 5

7 cftp cao (cac thanh vien HDQT, Ban Dieu hanh, Ban Ki~m soat va cac chirc danh quan ly, di~u hanh khac) dam bao cac yeu cftu v~ nang luc chuyen mon, trach nhiern va cac di~u kien khac thea quy dinh cua phap luat. 4.2 Uy ball Quail Ij rut ro (Uy ball QLRR) Uy ban QLRR co chirc nang tham muu, giup viec cho HDQT trong viec xay dung va giam sat qua trinh thirc hien h~ thong QTRR va ban hanh cac chi~n luoc, quy trinh, chinh sach thuoc tharn quyen cua HDQT lien quan d~n cong tac quan tri rui ro trong hoat dong ngan hang thea quy dinh cua phap luat va Di~u I~ cua SHB; Uy ban QLRR g6m co 04 thanh vien do Ong Trinh Thanh Hai thanh vien HDQT d(>clap lam Chu tich Uy ban. Trong nam 2021, QLRR dfl t6 chirc 04 cuoc hop dinh ky, cac cu(>c hqp thong qua nghi quy~t thea quy ch~ ho~t d(>ngva thucmg xuyen lam vi~c vai Ban di~u hanh, Kh6i QTRR, Kh6i Quan Iy va Xu ly nq co vftn d~, Ban dlj an Basel II... Qua do, Uy ban QLRR dfl tham muu cho HDQT trong vi~c xay dljng, hoan thi~n chi~n luqc quan tri rui ro, h~ th6ng KSNB va cac chinh sach QTRR; giam sat cong tac QTRR va kip thai co cac canh bao, chi d~o quan tri rui ro tren ca sa ap d\mg mo hinh quan ly rui ro hi~n d~i, tuan thu phap lu~t va h6 trq phat tri~n kinh doanh. M(>ts6 ho~t d(>ngchinh: + Ki~n toan t6 chuc ho~t d(>ng cua Uy ban QLRR d~ nang cao hi~u qua ho~t d(>ng cua UBQLRR; + Tham muu, tu vftn va giam sat vi~c tri~n khai va ung d\mg ICAAP trong ho~t d(>ng kinh doanh; tri~n khai cac dlj an quan tri rui ro, dlj an B4B huang tai tieu chu n quan tri rui ro thea Basel III va tieu chu n bao cao tai chinh qu6c t~ IFRS Ball All Ni"h Iliii b{j(annb) Ban An ninh n(>ib(>la dan vi trljc thu(>c H(>id6ng Quan tri, co chuc nang tham muu, giup vi~c cho HDQT v~ cong tac dam bao cac ho~t d(>ng an ninh, an toan tren toan h~ th6ng SHB va cac dan vi thanh vien. Trong nam 2021 Ban ANNB dfl t6 chuc tri~n khai thljc hi~n cac n(>i dung cong vi~c thea chuc nang, nhi~m V\l da duqc H(>id6ng Quan tri giao, C\l th~:./ Xay dljng k~ ho~ch va tri~n khai cac bi~n phap dam bao an ninh, an toan n(>ib(>,an ninh thong tin t~i SHB; ph6i hqp vai cac b(>ph~n lien quan ki~m tra, giam sat vi~c tuan thu chinh sach, phap lu~t, xay dljng cac quy ch~, quy dinh, quy trinh...nh~m h~n ch~ rui ro, t6n thftt cho SHB;./ Dong gop y ki~n xiiy dljng cac van ban, quy trinh, quy dinh do cac dan vi trong toan hang dlj thao kip thai co hi~u qua;./ Ban ANNB da ph6i hqp vai cac dan vi chuc nang cua SHB xac minh, di~u tra co hi~u qua, bao cao HDQT cac giai phap, bi~n phap d~ thu h6i tai san cho SHB va ngan ch~n cac sai ph~m, gop phftn h~n ch~ rui ro, t6n thftt cho Ngan hang; 6

8 ./ Thuc hien nhiem vu duoc HDQT, Ban Chi dao xu Iy no giao: Tham gia xay dung va trien khai cac phuong an xu Iy no, cac k hoach thu gift TSBD, khoi kien, thi hanh an d6i voi cac khoan no xau, no co van d~. 4.4 Trung tam CIzuyin oj; s6 Nam 2021, HDQT SHB da:quyet dinh tai co cau Van phong Chuyen d6i s6 va Quan Iy du an thanh Trung tam Chuyen d6i s6 tnrc thuoc HDQT voi nhiem vu trong tam la nghien cuu, tim hi~u cac xu th~ chuyen d6i s6, cac san pham s6 c6 tinh khac biet tren thi tnrong d~ tham muu HDQT xay dung cac chien luoc, k~ hoach v~ chuyen d6i s6 trong ngan, trung, dai han. Ngoai ra, Trung tam Chuyen d6i s6 con phu trach viec tham muu HDQT trong cong tac quan tri co sa dfr li~u s6 la ngu6n "tai nguyen" quan tn;mg t~o de>ngivc tang truang cho SHB. Trong nam 2021, ho~t de>nghi~n d~i hoa ngan hang va chuy~n d6i s6 toan di~n cua SHB da: ghi nh~n nhfrng thanh cong tuy buac d u nhung la khai di~m quan trqng t~o ti~n d~ d~ tang t6c, huang tai m\lc tieu dua SHB tra thanh Top 3 ngan hang chuy~n d6i s6 giai do~n va ngan hang hi~u qua hang d u; C\lth~:./ Hoan thanh giai do~n xfiy dvng khung quim tri Chuy~n d6i s6 va hi~n d~i hoa ngan hang;./ Dv an Qmin Iy quan h~ khach hang (CRM) da: chinh thuc di van ho~t de>ngd y du tatca cac phan h~, giup chudn hoa quy trinh ban hang, tv de>ngthu th~p va lam giau thong tin h6 sa han 5 tri~u khach hang d~ ngan hang hi u t6t nhat va kip thai nhat v~ nhu c u tai chinh huang tai cac djch V\l va d~ xuat san phdm dugc ca nhan hoa tai tirng khach hang../ Vai t6c de>tri n khai th n t6c, chi sau 9 tu n, SHB da:cho ra m~t san phdm tai chinh s6 "4 buac d~ the tin d\lng v~ tay, rinh nhi~u qua hay"../ Vai phuong cham "Ph\lng sv tir tam" do Chu tjch HDQT SHB da: dua ra tir d u nam, vai chi~n lugc Chuy~n d6i s6 g~n li~n vai chuy~n d6i van h6a doanh nghi~p d~ dua SHB tra thanh Ngan hang nang de>ng,lien t\lc thich nghi, lien t\lc cai ti~n tir c6t loi, chi trong 1 tu n c6 han 350 CBNV la tai nang tre tren toan h~ th6ng da: dang ky "M~ng luai D~i Slr chuy~n d6i s6", th~ hi~n tinh th n quy t tam, kha nang hqc hoi khong ngirng va hanh de>ngd6ng be>d nang cao trai nghi~m va da d~ng hoa hanh trinh khach hang. 5. Cae Nghj quy~t eua HQi dang Quan trj Trong nam 2021 HDQT SHB da:ban hanh 51 Nghj Quy~t - Chi ti~t dugc th6ng ke thea Ph\ll\lc 01 dinh kern. 7

9 III. Ban ki~m soat 1. Thong tin v~ thanh vi en Ban Ki~m soat (BKS): STT Thanh vien BKS Chirc vu Ong Pham Hoa Binh Truong BKS Thanh 2 8a i.e Thanh CAm vien BKS 3 8a Ph1;1mThj Bich I-I6ng Thanh vien BKS d u/khong con la thanh vien BKS B~t dfiu tir ngay 20103/2009 B~t dfiu tir ngay 27/04/2017 B~t dfiu nr ngay 27/04/2017 Trinh dq chuyen mon CU nhan kinh t~ - Chuyen nganh Tai chinh - Tin dung - HQc vien Ngan hang - Phan vien TP. H6 Chi Minh CU nhan Tai chinh Ngan hang - D1;1ihoc Kinh t~ Quoc dan Ha NQi, Th1;1Csy Quan tri kinh doanh Pacific Western University US CU nhan Kinh t~ - D1;1ihoc Thuong mai Ha NQi 2. CUQc hop ciia Ban Ki~m soat: Trong nam 2021, Ban Kiern soat (BKS) t6 chirc 04 cuoc hqp djnh ky voi 100% s6 thanh vien tham du va ty l~ bieu quyet 100%. 3. Hoat dqng giam sat cua Ban Ki~m soar dbi vo'ihqi dang Quan tr], TAng Giam dbc/ban di~u hanh va ca dong: 3.1. D6i vo"ihpi dang Qulin tri SHB: I-IDQT thl,fc hi~n dfiy du quy~n h1;1nva nhi~m Vl,lthea cac quy djnh t1;1icac van bim phap lu~t hi~n hanh (Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Cac t6 chuc tin dl,lng...); cac quy djnh nqi bo cua SHB (Di~u l~ SHB, Quy ch~ noi bq v~ Qufm tri SHB, Quy ch~ t6 chuc va h01;1tdong Clla HDQT SHB...). CI,lth~ nhu sau:../ Giam sat vi~c tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ SHB trong vi~c quan tri cua HDQT thong qua chi d1;10tri~n khai thl,l'chi~n kip thai Nghi quy~t s6 011NQ DHDCD D1;1ihQi d6ng c6 dong thuang nien lfin thu 29 cua SHB ngay 22/04/2021 (Nghi quy~t s6 01INQ-DHDCD); vi~c thl,l'chi~n cac ki~n nghi, d~ xufit cua BKS d6i vai HDQT. Ngoai ra, thong qua k~t qua ki~m toan nqi bq (KTNB) BKS da d8 xufit, tham vfin cac vfin d~, giai phap nhftm hoan thi~n h~ th6ng KSNB, dam bao an toan, hi~u qua trong h01;1tdong cua SHB. Tham dl,l'cac cuqchqp HDQT duy tri thl,l'c hi~n hftng quy vai chfit lugng va hi~u qua cao trong vi~c dinh huang 8 chi~n lugc

10 phat trien SHB, gop phan SHB hoar d<)ng kinh doanh an toan va phat trien b~n virng../ Duy tri giam sat viec cac thanh vien HDQT thirc hien thea phan cong nhiem Vl,1tai cac Nghi quyet, qua do cho thfiy cac thanh vien HDQT da duy tri giam sat, quan tri cac Iinh vue hoat dong duoc phan cong va d~u co bao cao k~t qua tai cuoc hop HDQT../ Giam sat bieu quyet phe duyet khoan dp tin cua nguoi co lien quan la thanh vien HDQT thea quy dinh cua phap luat /)/}i vo'i Tang Gidm i//}c SHB/Ban i/ibu II1mh SHB: Giam sat Tfmg Giam d6c (TGD)/Ban dieu hanh SHB trong viec tuan thu cac quy dinh cua phap luat, thuc hien quy dinh noi b<)shb (Di~u I~ SHB, Quy che n<)ib<)v~ Quan tri SHB). Cl,1the: Trang hoat d<)ng dieu hanh, can cu Nghi quy~t s6 01INQ-DHDCD va chi d~o HDQT, TGD/ Nguai ph\l trach dieu hanh SHB da C\l th~ hoa t6 chuc, tri~n khai trong to an h~ th6ng SHB thvc hi~n va d~t ti~n d<)k~ ho~ch ho~t d<)ngkinh doanh, cac chi tieu tai chinh cua SHB d~t ti~n d<),k~ ho~ch SHB da d~ ra trong nam 2021, dam bao cac chi s6 an toan v6n trong ho~t d<)ngdoanh Ngan hang; Chi d~o cac dan vi thvc hi~n cac ki~n ngh!, d~ xufit cua BKS tung thai kyo 3.3. /)/}i vo-ica i/ong: BKS ph6i hq'p v6i Van phong HDQT I~p, Iuu giu va c~p nh~t thay d6i cua danh sach thea d5i cac c6 dong 16n va nhung nguai co lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vien BKS, TGD/Ban dieu hanh SHB, cac c6 dong t6 chilc va cac c6 dong ca nhan khac cua SHB tham gia gop v6n c6 phc1ndung theo quy dinh phap Iu~t, Ngan hang Nha nu6c Vi~t Nam (NHNN) va Di~u l~ SHB. 4. SI}'phBi hq'p ho~t dqng gifra BKS vo'ihdqt, TGD/ Ban di~u himh SHB va KhBi KTNB: 4.1. /)/}i vo-ihpi i/ang Quan tri: BKS co cac Bao cao v6i HDQT dinh ky thea quy dinh t~i Dieu l~ SHB. Ngoai fa, co tham khfw y ki~n cua HDQT tru6c khi trinh cac Bao cao h~ng nam len DHDCD thucmg nien cua SHB /)/}i vo'i rang Giam i//}c/ Ban ilibu hlmll SHB: BKS SHB thuang xuyen trao d6i v6i TGD/Ban di~u hanh SHB v~ cac phat hi~n ti~m fin rui ro trang ho~t d<)ngngan hang; d~ xufit, ki~n nghi TGD/Ban di~u hanh SHB xem xet xu Iy kip thai, gop phc1ndam bao an toc'mh~ th6ng SHB /)/}i vo'i Kh/}i KTNB SHB: BKS trvc ti~p chi d~o, di~u hanh, giam sat ho~t d<)ng cua Kh6i KTNB thea quy dinh phap Iu~t va quy dinh n<)ib<)shb. Bao dam cong tac t6 chilc, thvc hi~n K~ ho~ch KTNB nam 2021 d~t chfit IUQ'ng,hi~u! 9

11 qua, cac kien nghild~ xuat dua ra g6p phfin d~ phong, ngan chan diroc cac rui ro, g6p phfin dam bao hieu qua, an toan cho hoat dong kinh doanh trong toan h~ thong SHB. Chi dao Kh6i KTNB thuc hien nghien ciru chinh sua, b6 sung cac quy dinh n<)ib<)v~ KTNB d~ phil hop voi cac quy dinh hien hanh cua SHB. Thirc hien cac quyet dinh b6 nhiern, mi~n nhiern, khen thuong, ky luat d6i voi cac nhan sir KTNB. BKS cir dai dien tham du dfiy du cac cuoc hop dinh ky hang thang cua Kh6i KTNB d~ nam bat tinh hinh, kip thai c6 chi dao, huang xu ly d6i voi cac virong mac phat sinh trong hoat dong cua Kh6i KTNB. 5. Thuc hi~n cac nhi~m VI}va quy~n han khac: Ban hanh quy dinh n<)ib<)cua BKS va KTNB (Ban hanh mai d~ thay th~ cac van ban truac day cho phil hq'pvai quy dinh eua phap lu~t, NHNN va SHB nhu Quy ch~ t6 chfrc va ho~t d<)ngcua BKS SHB, Quy ch~ t6 chfrc va ho~t d<)ngcua Kh6i KTNB SHB, Quy trinh KTNB...) d~ phil hq'pvai quy dinh cua Phap lu~t va SHB. ThllC hi~n cac nhi~m V\l va quy~n h~n khac thea quy dinh t~i Di~u l~, cac quy dinh n<)i b<)khac cua SHB va quy dinh cua phap lu~t. IV. Tang Giam d6c/ngu'o'i phi} trach di~u hanh SHB va cae Ph6 Tang Giam dbc (Ph6 TGD) Ngay STT HQ va Ten, Chuc vi}. thang nam sinh Ngay ba nhifm/ Trinh dq chuyen mi~n nhifm thanh mon vien Ban di~u hanh Ong: Vo Duc Ti~n Ph\l trach di~u himh Ph6 Chu tich HDQT ph\l 12/06/1962 Th~c stkinh t~ k~ tu ngay trach di~u hanh SHB 04/08/2021 Ong: Nguy~n Van Le Thoi gifr chfrc V\l 18/07/1973 Ti~n stkinh t~ TGD k~ til ngay T6ng Giam d6c 04/08/2021 Ba: Ngo Thu Ha Ph6 T6ng Giam d6c Ong L,eDang Kh~a Ph6 Tong Giam doc Ong: Nguy~n Huy Tai Ph6 T6ng Giam d6c 26/10/1973 Ti~n stkinh t~ 15/03/ /08/ /02/1974 Th~c stquan tri kinh doanh, MBA CU nhan kinh t~, Cu nhan Lu~t 10/04/ /02/ Ba: Ninh Thi Lan Phuong Ph6 T6ng Giam d6c Th~c stchuyen 12/10/1974 nganh Tai chinh- 08/06/2012 Tin d\lng 10

12 Ngay Trinh dq chuyen STT He va Ten, Chire VI) thang A mon nam sinh Ngay b8 nhi~m/ mi~n nhi~m thanh vien Ban diiu hanh 6 Ba: Hoang Thi Mai ThilO 19/ Th1;1CSI 08/ Pho Tfmg Giam d6c 7 Ong: D6 Duc Hai co nhan Tai chinh 13/ Pho T6ng Giam d6c -Ngan hang 28/ Ong: D6 Quang Vinh Pho T6ng Giam d6c 23/08/1989 Th1;1CSI Tai chinh va Quan tri 30/10/2021 V. K~ toan trmrng STT Hqva ten Ngay thang nam sinh Trinh dq chuyen mon nghi~p vi) Ngay b8 nhi~m/ mi~n nhi~m 1 Ngo Thi Van Th1;1CSI kinh te VI. Dao tao v~ quan tr] cong ty: Tir nam 2018 den nay, SHB da cu cac can b(>lanh d1;10cdp cao va Quan Iy cua SHB tham gia cac khoa dao tao khac nhau nharn nang cao nghiep vu quan tri cong ty cu th~ nhu sau:./ Trong nam 2018; 2019 SHB da cir 31 can b(> Lanh d1;10cdp cao va Quan Iy cua SHB tham gia cac khoa dao t1;1ova d1;1tchung chi v~ Quan tri Cong ty do Uy ban Chung khoan nha nu6c cdp thea quy dinh; bao g6m cac Thanh vien HDQT, Thanh vien BKS, T6ng Giam d6c va cac Pho T6ng Giam d6c, Giam d6c/pho Giam d6c cac dan vi quan Iy t1;1itrl,l sa chinh va Chanh Van phong HDQT, nguai phl,l trach quan tri cong ty, Chanh Van phong TGD, TrQ'Iy HDQT, Thu ky.../ Nam 2020, SHB Cll'02 can b(>tham gia Khoa dao t1;1ova d1;1tchung chi v~ Quan tri Cong ty do Uy ban Chung khoan nha nu6c cdp thea quy dinh; d6i tuq'ng g6m Chanh Van phong HDQT, Chuyen vien phap che VP HDQT; Thang , SHB Cll'01 can b(>tham gia H(>inghi nang cao nang IIfCQuan tri Cong ty cua cac Doanh nghi~p niem yet tren thi truang chung khoan Vi~t Nam thea van ban s6 378/GM- TTNC cua TT NC KH & DT Chung khoan. D6i tuq'ngtham gia la Thanh vien HDQT../ Nam 2021, SHB Cll'01 can b(> la Thanh vien HDQT tham gia Khoa h9c ve Ki n truc h~ th6ng quan tri hi~n d1;1itheo cac chuftn mvc qu6c t cua Cong ty C6 ph n Dao t1;1otu vdn Qu6c t FMIT. Ngoai ra, do b6i canh d1;1idjch Covid 19, trong nam 11.1

13 2021, Ban lanh dao SHB chu y~u tham du cac khoa dao tao true tuyen chuyen sau lien quan d~n hoat dong quan tri ngan hang do cac d6i tac uy tin trong va ngoai mroc t6 chirc. Cac chuang trinh da cung cap cho Ban lanh dao SHB cung cac can bq quan ly nhieu thong tin/kien thirc quy bau v~ mo hinh quan tri cong ty, quan tri t~p doan tien tien, hieu qua va d~c biet cap nhat v~ xu huang quan tri va phat trien cong ty trong thai ky s6 hoa va thea xu th~ tftt yeu cua cuoc each mang cong nghiep 4.0. VII. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua SHB va giao djch cua ngu()'i co lien quan cua SHB vo'ichinh SHB 1. Danh sach v~ ngiroi co lien quan cua SHB: Phuc luc 02 dinh kern; 2. Giao dich gitra SHB voi nguai co lien quan cua SHB; ho~c gifra SHB vai c6 dong lan, nguai nqi bq, nguai co lien quan cua nguai nqi bq: STT Ten ta chu'c S,(G',( Dia chi M,(' o lay 01 try SO' DKDN, quan,,( chinhl ngay cap, h~.,( Dia chi nm cap lien h~ ThOi di~m giao djch VOl SHB Sa Nghi,( quyet HDQT thong qua NQi dung 1 011NQ- Ma LlC HDQT (kho!1g vay S618, 051NQ- von a, 25/02/2021 Cong ty C6, ngay cap ph6 Hang HDQT SHB) CPT~p dong 05/09/2018, chu6i, Cap h~n Doan Ian cua Nai cftp: Sa Hai Ba muc L/C T&T SHB KH&DT Trung, Ha 161NQ- va h~n muc TP.Ha NQi NQi 07/05/2021 HDQT baolanh (khong cho va)') 71/GCNTV 021NQ- Cong ty Nguai 03/02/2021 LK,?gay s6 41 Ngo HDQT CP co lien cap Quy~n, 241NQ- Cftp/tai cap Chung quan 21/06/ / , Hoan HDQT h~n muc khoan cua Chu Nai cap: Ki~m, Ha tin d\lng Sai Gon tich 481NQ- UBCK Nha NQi 26/12/ Ha NQi HDQT HDQT Nuac 3. Giao dich gifra nguai nqi bq SHB, nguai co lien quan cua nguai nqi bq vai cong ty con, cong ty do SHB nfim quy~n kiem som: Khong co; 4. Giao dich gifra SHB vai cac d6i tuq'ngkhac: Khong co. VIII. Giao dich c8 phi~u clla ngu'()'i nqi bq va ngu'(ri lien quan clla ngu()'i nqi bq 1. Danh sach nguai nqi bq va nguai co lien quan eua nguai nqi bq: Ph\l l\lc 03 dinh kem; 12

14 2. Giao dich cua nguoi n(>i b(> va nguoi co lien quan d6i voi e6 phieu cua SHB: Phu luc IX. 04 dinh kern Cac v n d~ cdn hru y khac: Khong. SHB tran trong bao cao! NO'i nhfin: - Nhu tren; - Luu VT, VP HDQT, DO QUANG HI EN 13

15 PHVLVCOI cae NGHJ QUYET eva H()I DONG QUAN TRJ TRONG NAM 2021 (Dinh kern Baa cao s6... ~t..ihdqt ngay /li./01l2022) STT Sa Nghj quyst Ngay NQidung 1 01INQ-HDQT 29/01/2021 Thong qua viec rna LlC cho Khach hang Doanh nghiep 2 02INQ-HDQT 312/2021 Thong qua viec tai cap han mire tin dung cho Khach hang Doanh nghiep, Thay d6i nhan sir H9i d6ng Thanh vien nhiern ky INQ-HDQT 312/ cua Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N9i 4 04INQ-HDQT 25/02/2021 L~p da!lh sach c6 dong va t6 chirc phien hop Dai h9i dong co dong thuong nien nam INQ-HDQT 25/02/2021 Tu chinh LlC cho Khach hang Doanh nghiep 6 06INQ-HDQT 26/02/ INQ-HDQT 26/02/2021 KSt qua ra soat h6 sa n9p tien cua c6 dong trong dot chao ban DiSu chinh kst qua dot chao ban C6 phieu ra cong chung 8 08INQ-HDQT 313/2021 Dieu chinh s6 IUQ'ngc6 phieu cua c6 dong 9 09INQ-HDQT 513/ INQ-HDQT 513/ IIINQ-HDQT 10/3/2021 Thanh l~p Ban Kiem tra tu each c6 dong tai phien hop Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien IAnthir 29 Ti~p tuc thirc hien chao ban va niern y~t trai phieu quoc ts ra thi tnrong quoc t~ Dang ky thay d6i v6n DiSu l~ ti;ligi~y chung nh~n Dang ky doanh nghi~p 12 12INQ-HDQT 11/3/2021 DiSu ~hinh phuan~ an ~ang ~6n DiSu l~ SHB tir ngu6n chia co tuc 2019 bang co phieu 13 13INQ-HDQT 26/03/2021 Ap d\mg thli lao d6i v6i Thanh vien ban ki~m soat SHB nhi~m ky Tri~~ khai th\lc hi~n phuang an phat han~ c6yhisu 9~ 14 14INQ-HDQT 15/04/2021 tra co tuc nam 2019 va Phuang an xu ly co phan Ie (neu co) Thong qua ngay dang ky cu6i cling ch6t danh sach c INQ-HDQT 20104/2021 dong th\lc hi~n quysn nmn c6 tuc b~ng c6 phi~u nam INQ-HDQT 715/2021 Thong qua vi~c cap hi;ln muc LlC va hi;ln muc bao lanh cho Khach hang Doanh nghi~p 17 17INQ-HDQT 10/5/2021 DiSu chinh IOi;liChung khoan

16 STT sa Ngh] quyit Ngay NQi dung 18 18INQ-HDQT 13/05/ INQ-HDQT 17/05/2021 Thong qua ty l~ sa htru cua nha d~u tu mroc ngoai tai SHB Thong qua phuong an phat hanh trai phieu SHB l~n 1 nam INQ-HDQT 20105/2021 Xac dinh loai clurng khoan hru ky Dieu chinh phirong an Phan ph6i loi nhuan va trich l?p 21 21INQ-HDQT 20105/2021 cac Quy nam 2020 va phuong an tang von Di~u l~ nam INQ-HDQT 216/ INQ-HDQT INQ-HDQT 21/06/ INQ-HDQT 24/06/ INQ-HDQT 15/07/ INQ-HDQT 318/ INQ-HDQT 10/8/ INQ-HDQT 17/08/2021 Mo 05 Chi nhanh va 24 Phong Giao dich tnrc thuoc cac Chi nhanh SHB Dang ky thay d6i v6n Di~u l~ tai Gifiy clurng nhan Dang ky doanh nghiep Thong qua viec dp Doanh nghiep han mire tin dung cho Khach hang Thong qua plurong an phat hanh trai phieu SHB l~n 2 nam 2021 Thong qua phirong an phat hanh trai phieu SHB l~n 3 nam 2021 Dang ky Thay d6i nguoi SHB dai dien theo phap lu?t cua Thong q!la di~u ki~? hra chon d6i tac trong vi~c ban/chuyen nhuq'llg von trong Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha NQi va cac nqi dung lien quan Thong qua phuang an phm hanh trai phi~u SHB l~n 4 nam 2021 Thong qua vi~c ban/chuy~n nhuq'llg v6n trong Cong ty 30 29INQ-HDQT 25/08/2021 Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha NQi va cac nqi dung lien quan Thong qua phuang an Phat hanh trai phi~u Qu6c t~ cua 31 29AINQ-HDQT 1/ Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha NQi then chuang trinh EMTN 32 30INQ-HDQT 06/09/2021,\hong qua h6 sa chao ban trai phi~u ra thi tm6ng Qu6c te Ky k~t Hqp d6ng yay v6n vai Ngan hang Commerzbank 33 31INQ-HDQT 15/09/2021 Aktiengesellschaft va phe duy~t Phuang an yay v6n va Slr d\mg yay v6n Thong qua di~u chinh thai gian ho~t dqng t~i giay phep 34 32INQ-HDQT 16/09/2021 thanh l?p va ho~t dqng cua Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha NQi 2

17 0. STT sa Ngbj quy~t Ngay Nqidung 35 33INQ-HDQT 21/09/ INQ-HDQT 21109/ INQ-HDQT 21/09/ INQ-HDQT 18/10/ INQ-HDQT 18/10/2021 Thong,qua viec trien khai phuong an phat hanh c6 phieu t~ng v~m dieu I~va phirong an dam bao viec phat hanh co phieu dap irng quy dinh v~ ty I~sa hiru mroc ngoai Thong qua h6 sa dang ky chao ban c6 phieu ra cong chung Cam k~t trien khai niem y~t c6 phieu tren h~ thong giao dich chirng khoan Thong qua h6 sa dang ky chao ban them c6 phieu ra cong chung Thong qua phirong an dam bao viec phat hanh c6 phieu dap irng quy dinh v~ ty I~sa hiru mroc ngoai 40 38INQ-HDQT 18110/2021 Thong qua thir ur muc dich sir dung v6n 41 39INQ-HDQT 20110/ INQ-HDQT Thong qua phirong an phat hanh trai phieu SHB LAn 5 nam 2021 Thong qua ngay dang ky cu6i cung chot danh sach c6 dong thuc hien nhan c6 nrc bang c6 phieu nam INQ-HDQT 2112/2021 X~p loai chirng khoan luu ky 44 42INQ-HDQT 6112/ INQ-HDQT 10/12/ INQ-HDQT 10/12/2021 Thong qua phuong 2021 an phm hanh trai phi~u LAn 6 nam Phe duy~t th\1'c hi~n HQ'p d6ng yay v6n v&i Ngan hang Mashreq PSC Phe duy~t ky hq'pd6ng chuysn giao quy~n Sll'dl,lng nhan hi~u giua SHB va SHB Finance Ch6t danh sach c6 dong ds th\1'c hi~n quy~n ung Cll',d~ 47 45INQ-HDQT 17112/2021 Cll' nhan S\1'd\1' ki~n ds b u thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky X,ll'1y c6 ph,i~u,c6 d?ng khong dang ky mua, ~hong, nqp 46INQ-HDQT 17112/2021 tien mua, so co phieu Ie clla dq't chao ban co phieu ra cong chung nam INQ-HDQT 23/12/2021 Thong qua danh sach nhan S\1'd\1' ki~n b u b6 sung Thanh vien HDTV va BKS tl;licong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Oon - Ha NQi nhi~m ky INQ-HDQT 26112/2021 C~p h(;lnmuc tin dl,lng cho Khach hang Doanh nghi~p Thong qua mqt s6 nqi dung lien quan d~n vi~e ehuy~n INQ-HDQT 30/12/2021 d6i hinh thue phap ly eua Cong ty Tai ehinh TNHH MTV Ngan hang TMCP Sai Oon - Ha NQi 3

18 PHl) Ll)C 02 SIT Ten t& chu-c/d nhan Danh sach v~ nguiri co lien quan cua S.tIB (Dinh kim bao cdo s6... i..q... IHDQT ngay dk10i12022)... Tho; diem Tho; di~m Titi khoan giao Chjrc V\I t,i S6 Giiy NSH*, ngay cip, noi dp NSH khong con Dja chi tr\l sir chinhl Dja chi lien bit diu lit djch chung SHB (n~u lit nguiri h~ nguiri co khoan(n~u co) co) co lien S6 Giiy NSH* Ngity dp 9 lien quan auan Ly do M6i quan h~ VO; SHB Cong ty TNHH MTV Quan Iy No va 1 khai thac tiii san S6 71B, ph6 Hang Trong, quan /4/2009 SuKH&SDT Ngan hang TMCP Hoan Kiem, Ha N(>i 3111/2009 Cong ty con Sai Gon - Ha N(>i (SHB AMC) r-._ t-r: -_._- Cong ty TNHH MTV rai chinh TAng 6, Gelex Tower, 52 t.e D:;ti 2 Ngan hang TMCP /03/2017 SuKH&SDT Hanh, phuong t.e D:;tiHanh, Quan 9112/2016 Cong ty con Sai Gon - Ha Nei Hai Ba Trung, Ha N(>i. 1 (SHB FC) - - I- Ngan hang TNHH S6530 T6 1 duong Lanexang, ban 3 MTV Sai Gon - Ha IBKHDT- 3/23/2015 B(>KH&DT Hatsadytai, huy~n Chanthabuly, 4/28/2014 Cong ty con N(>iLiIO (SHB Lao) DTRNN-DCl Thu do Vieng Chan, Lao 1 - Ngan hang TNHH S6 707 D:;ti 1(> Monivong, ThiJ do MTV Sai Gon - Ha BKHDT /2015 B(>KH&DT PhnomPenh, Vuong quoc 11/13/2014 N(>i Cong ty con Campuchia DTRNN Campuchia (SHB Campuchia) - I- 5 CTCP D6ng Xuan B(>KH&DT TAng3, cho D6ng Xuan - Qu~n 1- f- Hoan Ki~m - Ha N(>i 1/1/ CTCP dao t:;tova tu 6 vin nghi~p V\I ngan /20/2001 B(>KH&DT hang -.-~ 1-,_ - - r - S6 402 Huynh Van Banh, PhuOng 14, Qu~n Phil Nhu~n, Thanh Ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam 1/1/20~_! SHB la c6 dong do nh~n sap nh~p ngan himg Habubank Lo 2.17, khu CN Tra N6c 2, CTCP Thuy san Ha /6/2005 B(>KH&DT PhuOng Phuuc ThOi, Qu~n 6 Mon, 1/1/2021 N(>i- CAnThO" Thanh Ph6 CAnThO",Vi~t Nam

19 Phu luc 03 Danh sach ngiroi n<)ib<)va ngmji co lien quan cua ngiroi n<)i b<) (Dinh kem Bao cao so..,~9...!hdotngay, JJl0'{/~ Ty I~ SO' STT HI) ten 1 Hi khoan giao S&c6 phi~u so' hii'uco ChU'CVI}tfi djch ch.rng hii'ucu&i ky phi~u cu&i cling ty (n~u co) khoan (n~u co) (c6 phi~u) ky Ghi chu (%) I Hi)i dang qual1_!!j 1 D~ Quang Hi~n 069C Chli tjch HDQT 73,352, _!-ethlihanh ~..-._ te Thanh Hoa - -._- - D6 Quang Vinh 692, D6 Vinh Quang 79,036, D6 Thj Thu Ha 069COOl764 54,857, _,, - - TrAnQuang Nghia - - D6 Thi_Minh Nguy~t 069C _18,9_!i3,22_4_ Bui Tu~n Anh - - Cong ty c6 pha!!_tipdoan T&T 069C ,6~~ 746 _ Cong ty C6 ph~n Chirng khoan Sai Gon - Hit Noi 069POOOOOI 39,486, Tong Cong ty co phan Bao hiem Sai _.._ ~ _-_-, -_ -_ - Gon - Ha NQi 069COIIIII - - Cong ty CP Benh vi~n Giao thong v~n tai - - PhO Chli tjch 2 ve Du'c Ti~n 007CI06898 HDQT PhI} trach di~u hanh 108, TrAnl1~{Tha~h =-:_==== _... _- - -_- yo Thi_Yi_tili - vs Dai Lam Hoang Le 11m Ngan Vo Thu_y_Jrang _..- Vo N_gQ_c_Q!!~ng - VODuc Minh - Y_9Th~ - - Vo Kim 0ilnh._..- vs Thu Hanh - Ngu~~n Xuan Bi TrAnBlch H~ng _. - Ph~m H6ng Thai ~.. Nguy~n Van 11~ao - - _- _"-"'_ Le m\lnh Hung Nguy~n Van Le 069COl6666 Thanh vien HDOT ~,052,? _..._ =-_- Luong Thi Nganh yu ThL1~ Quyen 819, _..-_ - VUVan Cung 9, _'_"'.._- -~.- -~ -_._- _Nguy~n11!LML 250,7~~_ _._ '_- -_,-_.-_- -_-_ ~~n VUPhuong Vy _._.- Ngu~~n Minh Khai - - ~-.- Nguy~n Thi Tu6'ng - - l"i.g!!rl_~~ankhoa Cao Thi Lan _. -_ Nguy_~nNgQc Ph~ng 069COOl , ~_2.._- ~guy~n Thi Phuong ::.I

20 , -.~~-~-r-=::::-:=-~-~-''-' 4 TrinhThanhHili Nguy~nThiDuyen BachTuy~tHuang _~ TrinhDuyThanh ~hristinemclaughlin Thanhvien HDOTdoeUiD _._~ l!_inhd:=uy"=l:=in-"'ht- II-f~-I I T.!i!1h n,l~a=n"h:_.:h:...:.:.::i _:_:_n ~ II-~II~~- ~_~ ~_. ll~i~tth~a='n~h~ ~ I-I-II~_~I ~ ~g_ll)'~n ThiHoa TrinhTha::.:_n_:_:_h: :Hc:.o'-'a_: I I-+-I-~I-I BuiVanThanh -~- TrinhVi ttuan _ D6 Tuy~tMai _~_ NguY~11 Thi_!_H~o~a~t I-~I:Tc.:V~.:H~D:::.Q~T-,-I_-tI I _ ~~~B~Q~u=an~g~H~uLy I-I-I~I_I-~ ~ Nguy~n~N=J~gQ(C7H~an~-~~-~-~- -_+ ~j ~guy~nthanhthu Nguy~nDiepAnh Ng~-Vlin Hi~u LuangThiThat Nguy~nQuangHuan Nguy~nThiNguy~t ~~~n~c-:-:-h~il=i~n-:-:-h~i-~i~1-1 Nguy~nNgQcDi~p 6 Ph"mCongDoan TV.HDOT ~ Irj!1b_Jl1j~\I_ -::~-~II -I-~ _11-1 _ P!!5I_111 IrlJl!g_Thanh II -I-~ _- ~ ~ HaDuangNhu Quynh._: :_:_:;:.:.:_:_~'-"-'.:.::-_::...:.:.::..:..: -I-I-I~-I-I~I Pharn ThiThuHi n PhungManh Cuang ~ -I_: ::=~::.:.:.-:==_r_::-i~i~-i~i Pharn VanHiru _ P~~!11_Va::.:n: C"_a=;n.:<g' ~ fi-i _1- _1 1 u P!!I,!_Jl1_ VanTang T6ngThiNgoan Pharn TrungTi~p PhamVanLieu Nguy~nThiMy PhamThiK~t D6 XuanDieu ~~~~~-~~I-~I-I-I-II Cong tycpcang QuangNinh C=ong tytnhhnuivanghoangsan 7 ThaiQuAeMinh TV.HDQT ThaiDuang ThaiQuynh My ThaiHung Vii ThiVii'ng ThaiDiing _~ DoanThiHanh ThaiBinh!'I~~n ThiQuyen ~ ThaiThjThanhHa ThaiVi~tQuan ~~~;,..:.:..-:-:Qc_I- I-.I+-~ i.e ThiAi Naa II Banki~msoat

21 J Pham Hoa Binh Truan2 BKS 147, Nguy~n Thi Hai - -._..._.- ~ThjLoan Pham Tnrona San Pham Naoc Thu Pham Hang Phuonz - Ngu~~n Kim Hoang._ ~\lm NgQc Hoang Lan - Tran Thi N6i Michael M.Peter - - Nguy~n Van Thai Ngu~~n Van D~u 2 LeThanhCim TV. BKS - - _..- Le Thi Minh QUY te Thi Thu Vinh - i.e Thi Hien Nguy~n Hang Lam - - Nguy~n Cdm Linh - Nguyen Lam Tung Le Thi Xuan Nzuvet Trinh Ph\mg 3 Pham Thi Blch HAng - Pham Van Tuyen - - Ph~Quan - - _ ~ _-._-_ Pham Nhat Minh - - Phung Phuang Thao - _. ~I!I E!a..Tru!!R - - ~I11Thi Thu Ha - - Pham'Ihanhblzhi - - Ph~m Thj Hu~ _._ f~lf:!ij!!g -_.. Phan.Thi_l-~n_ ~.adiing -.._ Pham'Ihuy Lan.- III Ban Di~u hanh - - _ ~.. PhO Chii tjch 1 ve Du'c Tiin 007CI06898 HDQT Ph , I~ -,_. trach di~u hanh.- Tran Thi Thanh YQJ?~L~111 Hoang Le Thu Naan vs Thuy Trang - - _-_.- vs NgQc..Q.uang vs Duc Minh..... vs Thi Ha vs Thj Vinh - vs Kim Oanh - vs Thu t!ilnh - - Ngu~en Xuan Bi - - Tr~n Bich H~ng - - Pham Hang Thai - - Ng~n Van TIlao -_. c ~nhhung - -._-_...._-.. 2 Le Dane: Khoa PMTGD Hfl Thi Hang - ts Trona Kh6i _-.._..

22 'i -_ -,, -_._ - _"_ ~~nthingan Nglly~_nHa M~nh _ ]'J_g_lJ_y_~n Ha _~i_nhng<; _ - Ngo Trung Dung - Nham Thi Thanh - Nguy~n Anh Tufin P_1_1_~Thi Loan !'I!inhIhiLan Phu'O'ng PhOTGD 96, Ni'!h_Ya_l1Vi~! - - L_l1uThL~g_u - - Ninh Lan Huang _ - Pham Thuy Linh - Pham Ng9c Hung._._- D6 Xuan Khanh - 5 ~~~n Huy Hi PhOTGD - Tran TIli Hu~ Trfin-Hrruir~;, - TrfrIThi Hoai Thanh Nguy~n Huy Thanh MaiTi1THfing Nguy~n Th! Minh Hai - - -_ -.. _ Pham Van Tien - - va Thj Hoa!'J_guy~nThu Hien ~~g-!ru(mg San - - Tran Th] Kim Dung _._- _ Ng_llYlnThi_H!co,ng - Le Huang Giang g_ng_l!g Khue ]\Jg!J)'1'!_ThLTIlanh Dung _L~_Tnlrlg Kien Ngo Thu Hit PhOTGD 1,941, Nguy~n Tufin Hung rj_gqanuy - _-_- Tr~_Thi_TIlOa Ngo Trung Dung - - -_._- - Nguy~n Dien Thao - Nguy&;-Thanh Huy - Nguy~n HuyM-inh - Nguy~n Minh Vi - f\!_guy~ntri Phuc -~ 6,!_oitng Thi Mai Thao - Dao Anh Tuan 1 D~o San Tun_g [)ao Thao Phuong - -~..- Hoang Hiru Lien Ng_ll}'_~nTh, Khoa - - Dao Phu Nhan HuyThi Be - Hoang TIl! Anh Nguyen Hoang Huu Truong _. Trinh Xuan Phu LCThi Huang Du'c Hai _._.._- Tran Th] NgQCAnh - D6 Minh Phuong - D6 Minh Thu - -

23 f J 06 Dire Nh~t Minh f)(fc Hoang - 06 Hoang Lan - Tn\n Dinh Dao - Tr~n Thi Gai Truong Thi Dao , )1\ Quang Vinh D6 Quang II i n 069C I Chu tich HDQT 73,352, I.e Thanh Hoa ,036, )6 Vinh Quang Kylic Linh Kingston Minh D6 - IV Ngll'(J'iphI} trach Quan tr] Cong ty - - Pharn Bich Lien Pharn Ba Ilien LCThi Thuy - Dinh Qu6c Hi~n t Nguy~n Th] Tharn Dinh Dire Thanh - Pharn Hong Chuang - Bui Th] H6ng Son V K~ toan tru'o'ng Giam dac Han Ngo Thj Van k~roan 4, Nguyen Httu Dong - Nguy~nThj Van Anh - Nguyen Hfru Luu Phuc - - PhamThi Ti~u - Ngo Dang Lam - - Dinh Thi Quy Ngo Th] Thu Hien Tr~n Duy Huang Ngo D~ng Dung - - Nguy~nTh] Ki~u Oanh - - Ngo Dang Marth - - Nguyen Thi Thanh Huyen - -

24 STT Ngum thl!c hi~n giao djch Quan h~ VO; ngum ni}i bi} D6 QlIan~ Hi~n Chu tich HDQT - - "- - ~- 2 D6 Quang Vinh Con trai Chu tich HDQT c ~~ 3 D6 Vinh Quang Con trai Chu tich HDQT _...-~-.-.-.,.,- '_-_ 4 D6 Thi Thu Ha Chi gai Chu tich HDQT _.., -_' -.~ _... _- 5 D6 Thi Minh Nguyet Chi gai Chu tich HDQT PhI} luc 04 Giao djch c6 phieu SHB cua ngufri ne}ibe}shb va ngurri co lien quan (Dinh kern bao cao s6...j.h....ihdqt ngay.~~./o ) So co phieu so-hfru dau ky (30/06/2021) S5 c6 phi~u 52,9_6~,3~1 500,000 ~- ~- - - ~7 ~t_~ - 6 C ', h' T' d ' T&T To chirc co lien quan den ong ty co p an ~p oan,. " b' 192,550, nguoi nqi Q C6ng iy-c6 ph~nc-h(ffig khoan T6 chfr~ c6 li~nqiia~d n 7 28,509,916 s_a,i_gon_-_h~1'l_2l~ ~inqi bq ~ _ -~~ - Ph6 chu tich HDQT phu trach 8 Vo Dire Ti n 78, ~- t~ di u hanh -1 - So co phieu so-hiru cudi ky (31/12/2021 ) Ty I~ S5 c6 phi~u Ty I~ },_3_5_?_,~9_~ ~ - - ~- 692,500 - ~- ~ - - -~ _7_,0_6_5,_9_10 ~ ~_~y~~~ 79,036,2~ ,608,610 "'- _._- -_..._- 13,691, ,857,924 ~- - -~~ ,._ !-..:'-~ _._- -.,.-.._.. Ly do tang, giam (mua.ban, chuyen d6i, thtrong... ) ~y ~~u-y-~n-""-an~e-~ ~ Than~~~ie_n_H_D_Q_T ~~ 4,370,205 O?T! 6,052,7~ ~}.?]_Nhan c6 nrc bang 10 Vii Thj L~ Quyen Vg Thanh vien HDQT Nguyen " 1 c6 phi u va thu.c VanLe,..) ' -~ -~ f, -~ -~, hi~n quyen mua Bo vg Thanh vien HDQT II Vii Van Cung Nguy~n Van Le 8, thea thong baa -~~-~- - -r:-=-' - f- - - ~!- ~- cua t6 chuc phm 12 Nguy~n Thj Mi M~ vg Thanh vien HDQT hanh Nguy~n Van Le 226, , r t-=":~-:'=-:-":-'-~ :_: =_:_=_::_=_ ~ t-~- ~- Chi gai Thanh vien HDQT 13 Nguy~n NgQc PhVng 485, r~- Nguy~n Van. Le ~-~- 672,417 r-~-~ ~-~ - ~-r~ ~ Ph~m Hoa Binh TruOng Ban Kiem soat 106, ,173 ~~ Em gai Thanh vien Ban KS 15 Ph\lm Thi Hu~ _ ~~_~ TI1_i~ichHQ_ng_ -~- - -~I -~-~ Ph6 T6ng Giam d6c -. -_ ,401, ,941,608 -_,.,_ NgoThj_yan 20 Ph~m Bich Lien Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c K toan truong - - -~-~ - :"\guai phv trach Quin trj cong ty - 69, ,580 11, ~ 39,_!86,9_12_ , , t- 4,