hoc360.net Truy cập Website: hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Chủ đề 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC 2 Kiến thức cần nhớ: 1. Định nghĩa: Vấn đề

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "hoc360.net Truy cập Website: hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Chủ đề 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC 2 Kiến thức cần nhớ: 1. Định nghĩa: Vấn đề"

Bản ghi

1 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Chủ đề : HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC Kiến thức cần nhớ:. Định nghĩa: Vấn đề : Hàm số bậc nhất + Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y a b trong đó a và b là các số thực cho trước và a 0. + Khi b 0 thì hàm số bậc nhất trở thành hàm số y a, biểu thị tương quan tỉ lện thuận giữa y và.. Tính chất: a) Hàm số bậc nhất, ác định với mọi giá trị R. b) Trên tập số thực, hàm số y a b đồng biến khi a 0 và nghịch biến khi a 0.. Đồ thị hàm số y a b với 0 a. + Đồ thị hàm số y a b là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng + a gọi là hệ số góc của đường thẳng y a b 4. Cách vẽ đồ thị hàm số y a b. b. a + Vẽ hai điểm phân biệt của đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua điểm. 0 Group:

2 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph + Thường vẽ đường thẳng đi qua giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ b a là A ;0, B0; b. + Chú ý: Đường thẳng đi qua M m ;0 song song với trục tung có phương, đường thẳng đi qua N 0; trình: m 0 phương trình: y n 0 5. Kiến thức bổ sung. Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm ;, ;. Điểm ; AB y y y y ; y. n song song với trục hoành có A y B y thì M y là trung điểm của AB thì 6. Điều kiện để hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc. Cho hai đường thẳng d : y a b a, a' 0. ( d ) / /( d ) a a ' và b b'. ( d ) ( d ) a a' và b b'. d cắt d a a. ' ( d ) ( d ) a. a' và đường thẳng d : y a' b' với Chú ý: Gọi là góc tạo bởi đường thẳng y a b và trục O, nếu a 0 thì tan a. Một số bài toán trên mặt phẳng tọa độ: Group:

3 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Ví dụ ) Cho đường thẳng d : y và đường thẳng : d y m m m m. a) Tìm m để ( d) / /( d ). b) Gọi A là điểm thuộc đường thẳng ( d ) có hoành độ. Viết phương trình đường thẳng ( d) đi qua A vuông góc với ( d ). c) Khi ( d) / /( d ). Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ( d ), d. d) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng ( d ) và tính diện tích tam giác OMN với M, N lần lượt là giao điểm của ( d ) với các trục tọa độ O, Oy. a) Đường thẳng ( d) / /( d ) khi và chỉ khi m m m m m m 0 m. m m 0 Vậy với m thì ( d) / /( d ). b) Vì A là điểm thuộc đường thẳng ( d ) có hoành độ suy ra tung độ điểm A l y 4 A;4. Đường thẳng d có hệ số góc là a, đường thẳng d có hệ số góc là a ' a'. a '. Đường thẳng đi qua ;4 y 6. A suy ra 4 b b 6 d có dạng y b. Vậy đường thẳng. Vì d d là c) Group:

4 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph d d thì khoảng cách giữa hai đường thẳng d và d và Khi ( ) / /( ) chính là khoảng cách giữa hai điểm A, B lần lượt thuộc cho AB ( d ), AB d. Hình vẽ: Gọi B là giao điểm của đường thẳng (d ) A d cũng d sao (d ) ( d ) và ( d ). Phương trình hoành độ giao điểm của d và d là: y B ; B (d ) Vậy độ dài đoạn thẳng AB là: 5 9 AB d) Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng d với các trục tọa độ O, Oy. Ta có: Cho y 0 A ;0, cho y 0 N ;0. Từ đó suy ra OM ON MN.Tam giác OMN vuông cân tại O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên MN ta có OH MN và SOMN OM. ON ( đvdt). Chú ý : Nếu tam giác OMN không vuông cân tại O ta có thể tính OH theo cách: Trong tam giác vuông OMN ta có: y Group: N H O M

5 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí (*). Từ đó để khoảng cách từ điểm O OH OA OB đến đường thẳng ( d) ta làm theo cách: + Tìm các giao điểm M, N của ( d ) với các trục tọa độ + Áp dụng công thức tính đường cao từ đỉnh góc vuông trong tam giác vuông OMN (công thức (*)) để tính đoạn OH. Bằng cách làm tương tự ta có thể chứng minh được công thức sau: Cho ; M y và đường thẳng a by c 0. Khoảng cách từ điểm M 0 0 đến đường thẳng là: d a by c 0 0 a b. Ví dụ :Cho đường thẳng m m y m 0 ( d ). a) Tìm điểm cố định mà đường thẳng ( d ) luôn đi qua. b) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng ( d ) là lớn nhất. c) Tìm m để đường thẳng ( d ) cắt các trục tọa độ O, Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB cân. a) Gọi ; I y là điểm cố định mà đường thẳng ( d ) luôn đi qua với 0 0 mọi m khi đó 4 Group:

6 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph ta có: 0 m m y m m m y y 0m y Hay I ; y0 0. y b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng ( d ). Ta có: OH OI suy ra OH lớn nhất bằng OI khi và chỉ khi H I OI ( d). Đường thẳng qua O có phương trình: y a do I ;. : OI a a OI y. Đường thẳng ( d ) được viết lại như sau: m m y m 0 m y m m. + Đế ý rằng với m thì đường thẳng Oy nên khoảng cách từ O đến ( d ) là. + Nếu kiện để ( d) cách m đường thẳng ( d ) có thể viết lại: m OI là ( d) : 0 song song với trục m m y m m. Điều. m m m. Khi đó khoảng m OI. Vậy c) Ta có thể giải bài toán theo cách sau: m là giá trị cần tìm. Group: 5

7 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí + Cách : Dễ thấy m không thỏa mãn điều kiện (Do ( d ) không cắt Oy ). Xét m, đường thẳng ( d ) cắt O, Oy tại các điểm A, B tạo thành tam giác cân OAB, do góc 0 AOB 90 OAB vuông cân tại O. Suy ra hệ số góc của đường thẳng ( d ) phải bằng hoặc và đường thẳng ( d ) không đi qua gốc O. m m m. Ta thấy chỉ có giá trị m m m bài toán. m là thỏa mãn điều kiện Cách : Dễ thấy m, m 0 không thỏa mãn điều kiện m m Xét m 0;, đường thẳng ( d ) có thể viết lại: y m m. Đường thẳng ( d ) cắt trục O tại điểm A có tung độ bằng 0 nên m m 0 m m A ;0 OA m, đường m m m m m thẳng ( d ) cắt trục Oy tại điểm có hoành độ bằng 0 nên m 0; m m y B OB. Điều kiện để tam giác OAB m m m m m m m cân là OA OB. Giá trị m m m m m m không thỏa mãn, do đường thẳng ( d ) đi qua gốc tọa độ. Kết luận: m. 6 Group:

8 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ví dụ ) Cho hai đường thẳng ( d ) : m ( m ) y m 0,( d ) : ( m) my 4m 0 a) Tìm các điểm cố định mà ( d ), ( d ) luôn đi qua. b) Tìm m để khoảng cách từ điểm P (0;4) đến đường thẳng ( d ) là lớn nhất. c) Chứng minh hai đường thẳng trên luôn cắt nhau tại điểm I.Tìm quỹ tích điểm I khi m thay đổi. d) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác I AB với A, B lần lượt là các điểm cố định mà, d d đi qua. ( d ) : m ( m ) y m 0 m y y 0. a) Ta viết lại Từ đó dễ dàng suy ra đường thẳng ) (d luôn đi qua điểm cố định: ; Tương tự viết lại suy ra ( ) A. ( d ) : ( m) my 4m 0 m y 4 0 d luôn đi qua điểm cố định: ; b) Để ý rằng đường thẳng ( ) B. d luôn đi qua điểm cố định: A ;. Gọi H là hình chiếu vuông góc của P lên ( d ) thì khoảng cách từ A đến ( d ) là PH PA. Suy ra khoảng cách lớn nhất là PA khi P H PH d.gọi y a b là phương trình đường thẳng đi qua a.0 b 4 b 4 P0;4, A ; ta có hệ : suy ra phương trình đường a. b a thẳng PA : y 4. Xét đường thẳng ( d ) : : m ( m ) y m 0. Nếu m thì d : 0 không thỏa mãn điều kiện. Khi m thì: Group: 7

9 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí m m d : y m m. Điều kiện để ( d) PA là m m m. 4 c) Nếu 0 d : 0 d : 0 suy ra hai đường thẳng này luôn vuông góc với nhau và cắt nhau tại I ;. Nếu m thì d : 0 và d : y 0 suy ra hai đường thẳng này luôn vuông góc với nhau và cắt nhau tại I ;. Nếu m 0; thì ta viết lại m thì y và m m m 4m d : y và d : y. Ta thấy m m m m m m nên d d. m m Do đó hai đường thẳng này luôn cắt nhau tại điểm I. (d ) I (d ) Tóm lại với mọi giá trị của m thì hai đường thẳng, d d luôn vuông góc A H K B và cắt nhau tại điểm I. Mặt khác theo câu a) ta có, d d lần lượt đi qua điểm cố định A, B suy ra tam giác I AB vuông tại A. Nên I nằm trên đường tròn đường kính AB. AB. Dựng IH AB thì d) Ta có AB AB S I AB IH. AB IK. AB. AB. Vậy giá trị lớn nhất của 4 8 Group:

10 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph diện tích tam giác IAB là khi và chỉ khi IH vuông cân tại I. IK. Hay tam giác IAB Ứng dụng của hàm số bậc nhất trong chứng minh bất đẳng thức và tìm GTLN, GTNN Ta có các kết quả quan trọng sau: + Xét hàm số y f ( ) a b với m n khi đó GTLN, GTNN của hàm số sẽ đạt được tại m hoặc n. Nói cách khác: f f m f n mn min ( ) min ; và ma ( ) ma ; f f m f n mn. Như vậy để tìm GTLN, GTNN của hàm số y f ( ) a b với m n ta chỉ cần tính các giá trị biên là f m, GTLN, GTNN. f n và so sánh hai giá trị đó để tìm y f a b + Cũng từ tính chất trên ta suy ra: Nếu hàm số bậc nhất có f m, f n 0 thì f 0 với mọi giá trị của thỏa mãn điều kiện: m n. Ví dụ : Cho các số thực 0, y, z. Chứng minh rằng: y z y yz z 4. Ta coi y, z như là các tham số, là ẩn số thì bất đẳng thức cần chứng f ( ) y z y z yz 4 0. minh có thể viết lại như sau: Để chứng minh f 0 ta chỉ cần chứng minh: có: f f 0 0. Thật vậy ta 0 Group: 9

11 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí + f y z yz y z với y, z thỏa mãn: 0 y, z. f y z y z yz 4 yz 0 với y, z thỏa mãn: + 0 y, z. Từ đó ta suy ra điều phải chứng minh: Dấu bằng ảy ra khi và chỉ khi ; y; z 0;; hoặc các hoán vị của bộ số trên. Ví dụ : Cho các số thực không âm, y, z thỏa mãn điều kiện: y z. Tìm GTLN của biểu thức: P y yz z yz. Không mất tính tổng quát ta giả sử min,, có y z 0 y. 4 4 P yz y z yz z z ẩn số thì f y yz z z y z z y z z. Ta. Ta coi z là tham số y là z là hàm số bậc nhất của y với 0 y. Để ý rằng: z 0 suy ra hàm số 4 f y y z z z luôn đồng biến. Từ đó suy ra z z z z f y f z z z z z z z. Dấu bằng ảy ra khi và chỉ khi y z. Group:

12 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ví dụ : Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện: a b c. Chứng minh rằng: a b c a b c 5 6. Không mất tính tổng quát giả sử: a min a, b, c thức tương đương với suy ra a. Bất đẳng 5 a b c bc 6 a b c bc b c 5a a bc 6 a a bc a 9a 4 bc a 0. Đặt t bc thì b c a 0 t. Ta cần chứng minh: f t 9a 4t a a 0 với mọi t 0;. Do 9a 4 0 suy a ra hàm số f t nghịch biến. Suy ra f t f aa 0. 4 Đẳng thức ảy ra khi và chỉ khi a b c. Kiến thức cần nhớ. Vấn đề : HÀM SỐ BẬC HAI Hàm số y a a 0 : Hàm số ác định với mọi số thực Tính chất biến thiên: +) Nếu a 0 thì hàm số đồng biến khi 0, nghịch biến khi 0. +) Nếu a 0 thì hàm đồng biến khi 0, nghịch biến khi 0. Group: 4

13 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Đồ thị hàm số là một đường Parabol nhận gốc tọa độ O làm đỉnh, nhận trục tung làm trục đối ứng. Khi a 0 thì Parabol có bề lõm quay lên trên, khi a 0 thì Parabol có bề lõm quay uống dưới. y y O y= a Với a>0 y= a Với a<0 Ví dụ. O a) Hãy ác định hàm số y f a biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A ;4. b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho c) Tìm các điểm trên Parabol có tung độ bằng 6. d) Tìm m sao cho ; B m m thuộc Parabol. e) Tìm các điểm trên Parabol (khác gốc tọa độ) cách đều hai trục tọa độ. A P 4 a. a a) Ta có b) Đồ thị Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O 0;0 quay bề lồi uống dưới, có trục đối ứng là Oy đi qua các điểm 9 y y= 4 Group: O

14 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph ;, ;, ;9, ;9 M N E F c) Gọi C là điểm thuộc P có tung độ bằng 6. Ta có:. Vậy C 4;6 hoặc 4;6 y C 6 C 6 C 4 C. d) Thay tọa độ điểm B vào P ta được: m m m m 0 m m 0 m 0 hoặc m. e) Gọi D là điểm thuộc P cách đều hai trục tọa độ. Ta có:, ;, d D O y d D Oy. Theo giả thiết ta có: D D D D D D 0 (loại) hoặc. Vậy D ; hoặc ; D D. Ví dụ : Một e tải có chiều rộng là,4 m chiều cao là,5 m muốn đi qua một cái cổng hình Parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4m và khoảng cách từ đỉnh cổng tới mỗi chân cổng là 5 m( Bỏ qua độ dày của cổng). ) Trong mặt phẳng tọa độ Oy gọi Parabo P : y a với a 0 là hình biểu diễn cổng mà e tải muốn đi qua. Chứng minh a. ) Hỏi e tải có đi qua cổng được không? Tại sao? (Trích đề tuyển sinh vào lớp 0 Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 05-06) ) Giả sử trên mặt phẳng tọa độ, độ dài các đoạn thẳng được tính theo đơn vị mét. Do khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 m nên MA NA m. Theo giả thiết ta có OM ON 5, áp dụng định lý Pitago ta tính được: Group: 4

15 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí OA 4 vậy M ; 4, N ; 4. Do ; 4 điểm M thỏa mãn phương trình: P : y. M thuộc parabol nên tọa độ P : y a hay 4 a. a và ) Để đáp ứng chiều cao trước hết e tải phải đi vào chính giữa cổng. Xét đường thẳng d : y (ứng với chiều cao của e). Đường thẳng này cắt Parabol tại điểm - T y O B H có tọa độ thỏa mãn hệ: y y ; y y ; y suy ra tọa độ hai giao điểm là T ; ; H ; HT,4. Vậy e tải có thể đi qua cổng. Ví dụ. Trong mặt phẳng tọa độ Oy cho đường thẳng d : y và điểm F IF. 0; -4 A. Tìm tất cả những điểm I sao cho khoảng cách từ I đến d bằng N M y=- 44 Group:

16 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Giả sử điểm I ; y. Khi đó khoảng cách từ I đến d bằng y và. Như vậy y y IF y y 4. Từ đây suy ra. Do đó tập hợp tất cả những điểm I sao cho khoảng cách từ I đến d bằng IF là đường Parabol P : y. 4 Ví dụ 4. a) Xác định điểm M thuộc đường Parabol đoạn IM là nhỏ nhất, trong đó I 0;. b) Giả sử điểm A chạy trên Parabol điểm J của đoạn OA. a) Giả sử điểm M thuộc đường Parabol Khi đó IM m m m 4 m. Vậy P : y sao cho độ dài P : y. Tìm tập hợp trung P : y suy ra ; M m m. IM m. Ta thấy IM nhỏ nhất bằng 4 hay M ;. khi m Group: 45

17 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí b) Giả sử điểm ; điểm đoạn OA.Suy ra A a a thuộc P : y. Gọi ; a a y P : y. đoạn OA là đường Parabol I y là trung. Vậy tập hợp các trung điểm I của Ví dụ 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oy, cho hai điểm A và B chạy trên parabol P : y sao cho A, B O0;0 và OA OB. Giả sử I là trung điểm của đoạn AB. a) Tìm quỹ tích điểm trung điểm I của đoạn AB. b) Đường thẳng AB luôn luôn đi qua một điểm cố định. c) Xác định tọa độ điểm A và B sao cho độ dài đoạn AB nhỏ nhất. a) Giả sử Aa; a và ; và OA OB ta cần điều kiện: ab 0 và B b b là hai điểm thuộc P. Để A, B O0;0 OA OB AB hay ab 0 và 4 4 a a b b a b a b. Rút gọn hai vế ta được: ab. Gọi I y là trung điểm đoạn AB. Khi đó: ; a b. Vậy tọa độ điểm I thỏa mãn a b a b ab y phương trình y. 46 Group:

18 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ta cũng có thể tìm điều kiện để OA OB theo cách sử dụng hệ số góc: Đường thẳng OA có hệ số góc là góc là k a k a, đường thẳng OB có hệ số a b b. Suy ra điều kiện để OA OB là a. b b b) Phương trình đường thẳng đi qua A và B là : AB a y a b a b a AB : y a b ab a b thẳng AB : y a b luôn luôn đi qua điểm cố định. Từ đây ta dễ dàng suy ra đường c) Vì OA OB nên 0;. ab. Độ dài đoạn AB a b a b hay hay AB a b ab a b a b 4 4 Áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có a b a b ab, AB ab a b a b 4 4 a b a b. Ta có:. Vậy AB ngắn nhất bằng khi a b, ab. Ta có thể chỉ ra cặp điểm đó là: A ; và B ;. Ví dụ 5) Trong mặt phẳng tọa độ Oy cho Parabol P : y, trên P lấy hai điểm A ;, B;9. a) Tính diện tích tam giác OAB. b) Xác định điểm C thuộc cung nhỏ AB của tam giác ABC lớn nhất. a) Gọi y a b là phương trình đường thẳng AB. P sao cho diện tích Group: 47 y= 9 K I y B - A A' - H O C(c;c ) C' B'

19 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Ta có a. b a a. b 9 b suy ra phương trình đường thẳng AB d : y. Đường thẳng AB cắt trục Oy tại điểm I 0;. Diện tích tam giác OAB là: SOAB SOAI SOBI AH. OI BK. OI. Ta có AH ; BK, OI. Suy ra SOAB 6 (đvdt). b) Giả sử ; C c c thuộc cung nhỏ giác: SABC SABB ' A' SACC ' A' SBCC ' B' P với c. Diện tích tam. Các tứ giác ABB ' A', AA' C ' C, CBB ' C ' đều là hình thang vuông nên ta có: 9 c 9 c SABC.4. c. c 8 c 8.Vậy diện tích tam giác ABC lớn nhất bằng 8 (đvdt) khi C ;. Ví dụ 0) Trên mặt phẳng tọa độ Oy cho đường thẳng d : y 6 và parabol P : y. a) Tìm tọa độ các giao điểm của b) Gọi A, B là hai giao điểm của d và P. d và P. Tính diện tích tam giác OAB. (Trích đề tuyển sinh vào lớp 0 THPT Hà Nội năm 04) ) Phương trình hoành độ giao điểm của Vậy tọa độ giao điểm của P và P và d là:.ta có y y d là B ;4 và A ;9. 4; Group:

20 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph ) Gọi A', B ' lần lượt là hình chiếu của A, B uống trục hoành. Ta có S OAB SAA' B' B S OAA' S OBB' Ta có A' B ' B' A' B' A' 5; AA' ya 9; BB ' yb 4 AA' BB ' S AA' BB'. A' B '.5 (đvdt), S OAA' A' A. A' O 65 7 (đvdt) S OAB SAA' B' B S OAA' S OBB' 4 5 (đvdt). Phương trình bậc hai và định lý Viet Kiến thức cần nhớ: Đối với phương trình bậc hai a b c 0a 0 b 4ac. + Nếu 0 thì phương trình vô nghiệm. + Nếu 0 thì phương trình có nghiệm kép có biệt thức b. a b + Nếu 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: ; a b. a Công thức nghiệm thu gọn : Khi b b', ta ét ' b' ac. Khi đó: + Nếu ' 0 thì phương trình vô nghiệm. + Nếu ' 0 thì phương trình có nghiệm kép b'. a Group: 49

21 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí b' ' + Nếu ' 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: ; a b' '. a SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC Để chứng minh một phương trình bậc có nghiệm. Thông thường ta chứng minh: 0 dựa trên các kỹ thuật như biến đổi tương đương để đưa về dạng A B 0, kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình, trong một số bài toán khó ta cần nắm bắt được những tính chất đặc biệt của tam thức bậc để vận dụng. Ngoài các kiến thức cơ sở trong SGK ta cần nắm thêm một số kết quả, bổ đề quan trọng sau: + Mọi tam thức bậc : f a b c với a 0 đều có thể phân tích thành dạng b f a a 4a với b 4ac. + Để chứng minh một phương trình bậc hai f a b c 0a 0 có nghiệm ngoài cách chứng minh 0 ta còn có cách khác như sau: Chỉ a. f 0 hoặc hai số thực, sao cho: ra số thực sao cho f. f 0. Thật vậy ta có thể chứng minh điều này như sau: + Ta có a f a 4a b. a 0 b b suy ra phương trình a 4a 4a a có nghiệm. 50 Group:

22 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph a f a f a f f + Xét... 0 trong hai số af có một số không dương, tức là af 0 hoặc 0 phương trình có nghiệm. Ví dụ ). Giải các phương trình sau: ) ) ) 0 m m m 0. 4) af và af ) Ta có Phương trình có nghiệm phân biệt ) Ta có Phương trình có nghiệm phân biệt ) Ta có: Group: 5

23 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí 4.. Phương trình có hai nghiệm phân biệt là: 4) m m m 4. m m Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt là: m m Ví dụ. Cho phương trình: m m m 0 (). Giải phương trình () khi m. Tìm m để phương trình () có nghiệm kép.. Tìm m để phương trình () có hai nghiệm phân biệt.. Với m ta có phương trình: 6 0. Ta có ' 0 nên phương trình có nghiệm là: 0 và 0.. Phương trình () có nghiệm kép khi và chỉ khi: m 0 m m ' m m. m 0 6m 0.. Phương trình () có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi, 5 Group:

24 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph m 0 m m. ' m m. m 0 6m 0 m Ví dụ. Cho a b 0, b c 0, a c 0. Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm: a b c a b c a b c 0. Nếu a b c 0 thì từ giả thiết ta suy ra a b c 0. Do vậy phương trình có vô số nghiệm. Dưới đây ta ét trường hợp a b c 0. Ta có: ' a b c a b c. a b c a b c aba b bcb c aca c a b aba b b c bcb c a c aca c a b a b b c b c a c a c Do a b, b c, a c 0. Từ đó suy ra phương trình đã cho có nghiệm. Ví dụ 4: Cho phương trình: a bc b c 4abc 0 () a 0 vô nghiệm. Chứng minh rằng trong hai phương trình sau có một phương trình vô nghiệm và một phương trình có nghiệm: a b c 0 và a c b 0 (). Vì () vô nghiệm nên ta có: Group: 5

25 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí b c 4a b c 4abc 0 b 4ac c 4ab 0(*) Phương trình() có: b 4 ac; Phương trình () có: c 4 ab Nên (*). 0 trong hai số, luôn có một số dương và một số âm dẫn đến trong hai phương trình () và () luôn có một phương trình có nghiệm và một phương trình vô nghiệm. Ví dụ 5) 54 a) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a b c. Chứng minh rằng có ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm 4 4 a 4a 9abc 0 và 4 4 b 4b 96abc 0. b) Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện a b c 6. Chứng minh rằng ít nhất một trong ba phương trình sau có nghiệm : b c 0; 0 Group: a 0; c) Chứng minh rằng trong ba phương trình sau có ít nhất một phương trình có nghiệm: c a b 0 (). a b c a) Hai phương trình trên lần lượt có 0 () ; b c a 0 () ' 6a 48 bc, ' 6b 4ac. Vì a, b là các số dương nên ', ' lần lượt cùng dấu với 48bc và 4ac. Mặt khác ta lại có 48bc 4ac 4c a b 4c c 6c 0. Dẫn đến ' ' 0. Vậy có ít nhất một trong hai phương trình trên có nghiệm.

26 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph b). Ba phương trình đã cho lần lượt có Do đó Lại có. a b c a 4; b 4; c 4. a b c a b c a b b c c a a b c.suy a b c ra a b c. Do đó a b c 0 hay 0. Vậy có ít nhất một trong ba phương trình đã cho có nghiệm. 6 c) Nếu Trong ba số a, b, c có một số bằng 0, chẳng hạn a 0 () có nghiệm 0. Ta ét a, b, c là các số thực khác 0, khi đó ba phương trình đã cho là ba phương trình bậc hai lần lượt có : ' b ac; ' c ab; ' a bc. Xét tổng ta có: Suy ra trong ba số ' ; ' ; ' có ít nhất một số không âm hây ba phương ' ' ' a b c ab bc ca a b b c c a 0 trình đã cho có ít nhất một phương trình có nghiệm. Ví dụ 6) a) Cho tam thức bậc hai f b c trong đó b, c là các số nguyên. Chứng minh rằng, tồn tại số nguyên k để được f k f f. Group: 55

27 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Giải: b) Cho tam thức bậc hai f b c. Giả sử phương trình f có hai nghiệm phân biệt. Chứng minh rằng phương trình f f có 4 nghiệm nếu: b 4b c. a) Đây là bài toán khó: Để chứng minh sự tồn tại của số k ta cần chỉ ra tính chất: Với mọi đa thức bậc dạng f p q. Ta luôn có f f f. f với mọi. Thật vậy ta có: f f f b f c f f. b. f b c f f. b. f b c f f. bf f f f b f b c f. f Trở lại bài toán chọn 05 ta có f b) Ta có: f f f f. Ta suy ra số k cần tìm chính là: k f f f bf c f f f b f b c hay Để ý rằng phương trình b b c 0 có f f f f b f b b c b 4b c 0 và f 0 suy ra f f có 4 nghiệm. Chú ý: có nghiệm phân biệt nên 56 Group:

28 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph + Để chứng minh trong n số a, a,... a n có ít nhất một số không âm (hoặc một số dương) ta chỉ cần chứng minh tổng ka ka... k a 0 trong đó k, k... kn 0. Ví dụ 7: Cho a, b, c là các số thực có tổng khác 0. Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm: a a c b c a c a b 0 () () a b c ab bc ca abc 0 () Cách : Vì a b c 0 nên () là phương trình bậc hai, do đó để chứng minh phương trình có nghiệm ta chỉ cần chứng minh ' 0 Ta có: ab bc ca abca b c a b b c c a abca b c ' ab bc bc ca ca ab 0. Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm. n n Cách : Gọi f là vế trái của phương trình (). Ta có: 0 ; ; ; f abc f a a a b a c f b b b a b c f c c c a c b f 0. f a. f b. f c abc a b b c c a 0 trong bốn số f 0, f a, f b, f c luôn tồn tại hai số có tích không dương. Dẫn đến phương trình đã cho luôn có nghiệm. Ví dụ 8: Cho a,b,c thỏa mãn:a 4b 6c 0. CHứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm: Cách : f a b c 0 Group: 57

29 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí * Nếu a 0 4b 6c 0 c b f b f nghiệm có * Nếu a 0 ta có: a c a c 6 6 b 4ac 4ac 0 f 0 có nghiệm 6 6 Cách : Ta có: f 4 f a b c 4 a b c a 4b 6c 0 4 f f f. f f 0 f 0 có nghiệm. Cách : Ta có a b c c 9 9a b 6c 4 6 c f 0 c; f a b c Suy ra f 0. f 0 4 suy ra phương trình luôn có nghiệm. Nhận ét: Với cách giải thứ hai thì việc khó nhất là phải chứng minh được đẳng thức: f 4 f 0. Tại sao ta ét, f f và nhân thêm các hệ số và 4. Vậy ngoài hai giá trị f, f ta còn có những giá trị nào khác không? Câu trả lời là có, chẳng hạn ta ét f, f, f 0. Ta cần ác định hệ số m, n, p 0 saocho: mf nf pf 0 a 4b 6c. 58 Group:

30 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Đồng nhất các hệ số ta có hệ phương 4 m n 9 9 trình: m n 4 m, n, p. Vậy ta m n p 6 có: f 9 f f 0 0 trong ba số f, f, f 0 tồn tại một số không âm và một số không dương, dẫn đến tích hai số đó không dương hay phương trình có nghiệm. Cách giải thứ : Tại sao ta chỉ ra được f. Điều này là hoàn toàn tự 4 nhiên nếu ta cần tạo ra một tỷ lệ a : 4b để tận dụng giả thiết: a 4b 6c 0 Ta ét bài toán tổng quát sau: Ví dụ 9: Cho các số thực dương m,n,p thỏa mãn: n m; mp n a b c và 0. m n p Chứng minh rằng phương trình: () có nghiệm 0; f a b c 0 Giải: Để chứng minh () có nghiệm 0;, ta sẽ chỉ ra các số thực, 0; sao cho f. f 0. Vì, 0; và có giả thiết n n m nên dẫn đến ta ét: m n n n m m m f a b c. Mặt khác Group: 59

31 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí a b c m n n m từ: 0 a. b c c 0 m n p n m m p n m n n pm n pm n pm n f c. 0 f c f 0 n m pn m pm pm * Xét c 0 - Nếu a 0 b 0 f là đa thức không, do đó f trong 0; - Nếu a 0, từ giả thiết b n a m và b f a b 0 0; a * Xét 0 n pm n m pm c ta có: f. f 0 f 0 0 f n 0; 0; m sẽ có nghiệm có nghiệm VẬN DỤNG ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC TRONG BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GTLN,GTNN (Phương pháp miền giá trị hàm số) Bài toán : Tìm GTLN, GTNN của biểu thức m n p 0. Phương pháp: y a b c m n p với Gọi y 0 là một giá trị của biểu thức: Khi đó 60 a b c y y m a y n b y p c m n p. (*) Group:

32 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ta ét trường hợp: + Nếu y0m a 0 y0 a m thay vào một giá trị của biểu thức. a * ta tìm được suy ra y0 là m a + Nếu y0m a 0 y0 thì (*) là phương trình bậc ẩn. Điều kiện m để phương trình có nghiệm là: 0. Từ đó ta suy ra điều kiện của y 0. Trên cơ sở đó ta tìm được GTLN, GTNN (nếu có) của biểu thức. + Ngoài ra trong quá trình chứng minh bất đẳng thức ta cần nắm kết quả sau: Ta có: Nếu 0 b b a. f a a. Từ đó suy ra a 4a a 4 thì a. f 0 a, f luôn cùng dấu. Một kết quả thường f a b c uyên sử dụng trong giải toán là: Nếu tam thức bậc : có a 0, 0 f 0,. Ví dụ : Tìm GTLN, GTNN của các biểu thức: a) b) y P c) y 9y A y 5y với y 0. d) y A biết y y y (Đề TS ĐH khối B- 008) Group: 6

33 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí 6 a) Do , suy ra biểu thức y luôn ác định với mọi. Gọi y 0 là một giá trị của biểu thức khi đó ta có: y 0 y 0 5y0 7y *. 7 + Nếu y điều đó có nghĩa là y0 là một giá 5 trị của biểu thức nhận được. + Nếu y0 thì (*) là một phương trình bậc có 5y 4. y.7 y y 8 y. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 0 0 y0. Để ý rằng với mỗi giá trị y0 0 hoặc 8 y0 thì 0 nên 5y0 + GTNN của y là 0 khi và chỉ khi 0. y + GTLN của y là 8 b) ĐKXĐ. khi và chỉ khi y 8 7 Ta có P P 8 P 7 0 trình bậc hai ẩn. Trường hợp : P 0 P thì (*) 4 Group: y (). Coi () là phương

34 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Trường hợp : P 0 P phương trình () có nghiệm khi ' 0 P 8P 9 0 P P 9 0 P 9 (**). Kết hợp (*) và (**) ta có min P ;ma P 9. c) y 9y A y 5y. Biểu thức A có dạng đẳng cấp bậc. Ta chia tử số và mẫu số cho t t t y và đặt t thì A y t t t 9. Ta có t với mọi t. Gọi A 0 là một giá trị của biểu thức. t t Khi đó ta có: + Nếu A0 thì được. A A t A t 5A 9 0 (*) t t 5 t suy ra Nếu A0 thì (*) là một phương trình bậc có A là một giá trị của biểu thức nhận ' A A 5A 9 4A A 7. Điều kiện để phương trình có nghiệm là 7 ' 0 4A0 A0 7 0 A0 4A0 7 0 A0.Từ 4 A0 đó ta có GTNN của A là khi và chỉ khi t y. GTLN A của A là 7 4 khi và chỉ khi A0 7 7 t y. A 0 0 Group: 6

35 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí d) Nếu y 0 thì Xét y 0 đặt ty thì P. y y t 6t y y y y t t A. Giải tương tự như câu b) Ta có 6 A. Suy ra GTNN của A là 6 đạt được khi và chỉ khi ; y hoặc ; y. GTLN của A là đạt được khi và chỉ khi ; y hoặc 0 0 ; y. 0 0 Ví dụ : Cho các số thực, y, z thỏa mãn điều kiện: GTLN, GTNN của. y yz z 8. Tìm y z 5 Ta viết lại hệ phương trình dưới dạng: yz 8 5 y z 5 yz 8 y z y z 5 (*) hay (*). Vì, y, z là các số thực thỏa mãn * nên suy ra y, z là hai nghiệm của phương trình: Điều kiện để phương trình (**) có nghiệm là: t 5 t (**) hay Group:

36 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Khi t y z nên GTNN của là. Khi t y z suy ra GTLN của 7. Ví dụ ) Cho các số thực, y, z thỏa mãn điều kiện: y z. Tìm GTLN của biểu thức: P 9y 0yz z. Thay z y vào P ta có: P 9y z 0y 9y y 0y y 0y 0y hay y 0y 0y P 0. Để phương trình có nghiệm điều kiện là y y y P hay 96y 76y 44P 0 P y y y Do đó GTLN của P là đạt được khi 5 7 ; y ; z Ví dụ 4) Cho các số thực dương a, b, c sao cho a b c. Chứng minh rằng: 9 a ab abc. Từ giả thiết ta suy ra b a c. Ta biến đổi bất đẳng thức thành: 9 9 a a a c ac a c 0 c a c 5c 4a 0 coi đây là hàm số bậc của a. Xét 5 4 f a c a c c a 9 Group: 65

37 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí ta có hệ số của a là c 0 và ta có: c 5c 4 8c c c 4c c c c c 0 do 0 c ra khi và chỉ khi a, b, c.. Suy ra f a 0, dấu bằng ảy ĐỊNH LÝ VIET VỚI PHƯƠNG TRÌNH BẬC Kiến thức cần nhớ: Định lý Viet: Nếu, là hai nghiệm của phương trình a b c a 0, 0 thì b a c. a Ghi chú: Trước khi sử dụng định lý Viet, chúng ta cần kiểm tra điều kiện phương trình có nghiệm, nghĩa là 0. Một số ứng dụng cơ bản của định lý Viet + Nhẩm nghiệm của một phương trình bậc hai: c Nếu a b c 0 thì phương trình có hai nghiệm là ;. a c Nếu a b c 0 thì phương trình có hai nghiệm là ;. a (*) + Tính giá trị của biểu thức g, trong đó, ứng giữa hai nghiệm, của phương trình (*): g là biểu thức đối Bước : Kiểm tra điều kiện 0, sau đó áp dụng định lý Viet. 66 Group:

38 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Bước : Biểu diễn biểu thức, được, g. g theo S, P. Một số biểu thức đối ứng giữa hai nghiệm thường gặp: S P ; S SP ; từ đó tính S P P S 4S P P ; S 4 P,... + Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là, cho trước: Bước : Tính S ; P. Bước : Phương trình bậc hai nhận hai nghiệm, là X S X P Tìm điều kiện để phương trình bậc hai (*) ( a, b, c phụ thuộc vào tham số m ), có hai nghiệm, thỏa mãn một điều kiện cho trước h, 0 () Bước : Tìm điều kiện để phương trình (*) có nghiệm, nghĩa là 0. Sau b c đó áp dụng định lý Viet để tính S () và P. () a a theo m. Bước : Giải hệ phương trình (),(),() (thường sử dụng phương pháp thế) để tìm m, sau đó chú ý kiểm tra điều kiện của tham số m ở bước. Group: 67

39 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí + Phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử: Nếu phương trình (*) có hai nghiệm, thì a b c a.. + Chứng minh bất đẳng thức liên quan đến nghiệm của phương trình bậc ta cần chú ý đến các điều kiện ràng buộc sau: Nếu: m m m. 0 Nếu Nếu m m m m 0 m m m m 0 Một số ví dụ: Ví dụ. Không giải phương trình, cho biết dấu các nghiệm a) b) 0 0 c) a) Ta có: c P. 0 0 a b S 0 a Vì P 0 nên hai nghiệm, cùng dấu và S 0 nên hai nghiệm cùng dấu dương. c b) Ta có: P. 0 nên hai nghiệm, trái dấu. a 68 Group:

40 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph c) Ta có: c P 0 a 5 b 7 S 0 a 5 Vì P 0 nên hai nghiệm, cùng dấu và S 0 nên hai nghiệm cùng dấu âm. Ví dụ : Phân tích đa thức sau thành nhân tử 4 a) f 5 b) g P ; y 6 y y d) c) Q ; y y y y. a) Phương trình có hai nghiệm hoặc Suy ra f hoặc b) Phương trình 4 Group: Suy ra g 4 c) Ta coi phương trình. Ta có. 6 y y 0 là phương trình bậc hai ẩn y 4.8y 49y 0. Suy ra phương trình có nghiệm là y 7 y y hoặc y. Do đó y y P y y y ; 6

41 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí y y y 0 y y y 0 d) Ta có Ta coi đây là phương trình bậc hai ẩn và có: y 8 y y 5y 0y 5y 0 y 5y Suy ra phương trình có nghiệm là y hoặc 4 y y Q ; y y y y. Do đó Ví dụ : Phân tích đa thức 4 tam thức bậc hai ẩn. Ta có f m m m thành tích của hai 4 4 m m m m m 0 0 Ta coi đây là phương trình bậc hai ẩn m và có: 4 m Suy ra 0 f m hoặc m.do đó f m m. Ví dụ 4: a) Cho phương trình m 5 0, với m la tham số. Biết phương trình có một nghiệm là, tìm m và tìm nghiệm còn lại. b) Cho phương trình m m 0, với m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương. 70 Group:

42 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph c) Cho phương trình m 4 5, với m là tham số. Xác định m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt. a) Vì là nghiệm của phương trình nên thay vào phương 5 trình ta được 8 m 5 0 m. Theo hệ thức Viet ta có: 5 mà nên.vậy m và nghiệm còn lại là 5 4. b) Phương trình có hai nghiệm dương m ' m 0 S m 0 m m P m 0 m m Vậy với m thỏa mãn bài toán. c) Ta có 4 m m m () Đặt t 0. Khi đó () thành: t t m 0 () Để () có 4 nghiệm phân biệt thì () có hai nghiệm phân biệt dương, tức là 0 4m 0 phải có: P 0 m 0 m 0 thỏa mãn yêu cầu bài toán. S 0 0 Ví dụ 5) Group: 7

43 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí a) Tìm m để phương trình nghiệm phân biệt, 4 m m 4m 0 có hai. thỏa mãn: b) Chứng minh rằng phương trình: a b c 0a 0 () có hai nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp k k lần nghiệm kia khi và chỉ khi k ac kb. c) Tìm các giá trị của m để phương trình m m m 0 có hai nghiệm, là độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC, biết độ dài cạnh huyền BC. a) Trước hết phương trình phải có hai nghiệm khác 0 nên: ' m 4m 0 c m 4m 0 m a m m 4 0 4m 0 4 m m 4m có: S ; P (*). Khi đó theo định lý Viet ta Ta có: 0 0 m (do 0 ) m ; m ; m 5 0 m 4m 5 0 Thay vào (*) ta thấy m không thỏa mãn. Vậy m ; m 5 là giá trị cần tìm. 7 Group:

44 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph b) Giả sử () có hai nghiệm, và nghiệm này gấp k lần nghiệm kia thì ta có: k k 0 k k 0 k k 0 k k 0 k k 0 k k 0 k ac k b ac k ac kb a a a c b c Giả sử k ac kb ta chỉ cần chứng minh () có nghiệm là được. Ta có: 4k k b 4ac b b b 0. Vậy ta có điều phải chứng k k minh. c) Vì độ dài cạnh của tam giác vuông là số dương nên, 0. Theo định lý Viet, ta có m 0 m m. 0 trình có nghiệm là: (). Điều kiện để phương m 4 m m 0 m 4m 0 (). Từ giả thiết suy ra Do đó m m m m m m 4 0 Thay m vào () và () ta thấy m. Vậy giá trị cần tìm là m. Ví dụ 7: Cho phương trình 4 m m mm m 0. a) Giải phương trình khi m. b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình có bốn nghiệm đôi một phân biệt. Group: 7

45 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí 4 a) Khi m, ta có phương trình: 0 Kiểm tra ta thấy 0 không là nghiệm của phương trình Chia hai vế của phương trình cho ta được: 0 Đặt t, suy ra t. Thay vào phương trình trên ta được: t t t Với t ta được 5. Vậy với m phương tình có 0 nghiệm 5. b) Nếu 0 m 0 phương trình đã cho thành: Khi m phương trình vô nghiệm. Khi m thì 0 là một nghiệm của phương trình đã cho và khi đó 4 0 phương trình đã cho có dạng 0. Trong trường hợp này phương trình chỉ có hai nghiệm nên không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Do đó 0 và m. Chia hai vế của phương trình cho t m. Ta thu được phương trình: t mt m Với t ta được m Với t m 0 () ta được m m 0 () 0 và đặt t 0 t m Phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi mỗi một trong các phương trình () và () đều có hai nghiệm phân biệt, đồng thời chúng không có nghiệm chung. Để () và () có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: Group:

46 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph 4 m 0 m m 4m 0 (*) Khi đó nếu 0 là một nghiệm chung của () và () thì: m 0 0 m m 0 0 hoặc m hoặc Suy ra 0 m 0 điều này tương đương với Nếu 0 0 thì m (không thỏa mãn). Nếu m thì () và () cùng 5 có hai nghiệm Do đó kết hợp với (*), suy ra phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m. Ví dụ 8) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: a) m m m. 0 có hai nghiệm, thỏa mãn m m 0 có hai nghiệm, thỏa mãn b) c) m 0 có hai nghiệm, thỏa mãn d) 9. 4 m m 4m 0 có hai nghiệm phân biệt, thỏa. mãn a) Nếu m 0 thì phương trình đã cho thành: 6 0 (không thỏa mãn) Nếu 0 ' m m. m m 4m m. Ta có Group: 75

47 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí 6 6 Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là ' 0 m (*). Với điều kiện (*) giả sử, là hai nghiệm của phương trình. m m Từ yêu cầu bài toán và áp dụng Viet ta có: m m m Thay vào phương trình ta được ( m 6m 4 0 m hoặc m m. Đối chiếu điều kiện ta được m hoặc m thỏa mãn yêu cầu bài toán. b) Ta có: m 4 m 4m 7 Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là Theo định lý Viet ta có: m 7 0 m 4 thay vào hệ thức m 5 7 0, ta được m 0m 8 0 m hoặc m Đối chiếu điều kiện ta được m thỏa mãn yêu cầu bài toán. c) Ta có: m m Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là Ta có: m Group:

48 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph 9. Theo định lý Viet ta có:. m. Thay vào hệ thức được:. 9 ta m m. 9 5m 0 m Đối chiếu điều kiện ta được m thỏa mãn yêu cầu bài toán. ' 4 m m 4m m 4m d) Ta có: Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là: ' 0 m hoặc m. Ta có:. Theo định lý. 4 m Viet ta có:. Thay vào hệ thức, ta m 4m. được: 4m 4m m m 4m 5 m 4m 6 m 4m m m m m m m m 4m 0 m ta được m hoặc m 5 thỏa mãn yêu cầu bài toán. m m m Ví dụ 9) Cho phương trình. Đối chiếu điều kiện 0, với m là tham số. a) Chứng minh rằng phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu với mọi m. b) Gọi hai nghiệm của phương trình đã cho là,. Tìm m để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất. Group: 77

49 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí a) Xét a. c m m m 0, m 4 Vậy phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi m. b) Gọi hai nghiệm của phương trình đã cho là,. Theo câu a) thì 0, do đó A được ác định với mọi,. Do, trái dấu nên t với t 0, suy ra 0, suy ra A 0 Đặt t, với t 0, suy ra. Khi đó A t mang giá t t trị âm và A đạt giá trị lớn nhất khi A có giá trị nhỏ nhất. Ta có A t, suy ra A. Đẳng thức ảy ra khi và chỉ khi t. Với t, ta có t t t t m m 0 0. Vậy với m thì biểu thức A đạt giá trị lớn nhất là. Ví dụ 0) Cho phương trình m m 0, với m là tham số. Gọi, là hai nghiệm của phương trình. a) Tìm hệ thức liên hệ giữa, không phụ thuộc vào m. b) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức A 78 Group:

50 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ta có m 4 m m 0, với mọi m. Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Theo hệ thức Viet, ta có: m và m a) Thay m vào m, ta được Vậy hệ thức liên hệ giữa, không phụ thuộc vào m là. Suy ra b) Ta có: m m m m. m A m. Vì m m m m A 0, m m m m Suy ra A, m. Dấu = ảy ta khi và chỉ khi m Và m m m m A 0, m m m m Suy ra A, m. Dấu = ảy ra khi và chỉ khi m. Vậy GTLN của A bằng khi m và GTNN của A bằng khi m. Ví dụ ) Cho phương trình m m m Group: , với m là tham số. Gọi, là nghiệm của phương trình. Chứng minh rằng: 9. 8 Ta có ' m m m m m m m. Để phương trình có hai nghiệm ' 0 0 m. Theo định lý Viet ta có: m và m m. Ta có

51 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí m m m m 9 m m m m 4 6 Vì 0 m m suy ra m m Do đó m m m Dấu = ảy ra khi và chỉ khi m. 4 Ví dụ ) Cho phương trình m m 0, với m là tham số. tìm tất cả các giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt, sao cho biểu thức P Ta có phân biệt có giá trị là số nguyên. m 4 m 4m. Để phương trình có hai nghiệm m 0 m. Theo định lý Viet ta có: m và 4 m m 5. Do đó P. Suy ra m 4 4 m 5 4P m m. Do m nên m 4 Để P thì ta phải có m là ước của 5, suy ra m 5 m Thử lại với m, ta được P (thỏa mãn). Vậy m là giá trị cần tìm thỏa mãn bài toán. Group:

52 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Ví dụ 4) a) Tìm m để phương trình thức: Q 0 có hai nghiệm, và biểu m đạt giá trị lớn nhất. b) Cho phương trình m m 0, với m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm, sao cho P 6 đạt giá trị nhỏ nhất. c) Gọi, a 0. là hai nghiệm của phương trình: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P a) Phương trình có nghiệm khi 0 4m 0 m (*). 4 S Khi đó theo định lý Viet:. Ta có: P m Q S S P S P m (do (*)) ma Q đạt được khi 4 4 m. Vậy m là giá trị cần tìm. 4 4 b) Ta có ' m m m Để phương trình có hai nghiệm ta có: m và ' 0 m (*). Theo định lý Viet m. Ta có P 6 m m 6 Group: 8

53 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí m 4m 8 m. Dấu = ảy ra khi và chỉ khi m thỏa mãn điều kiện (*). Vậy với m thì biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất bằng. c) Ta có: a 6 0 Phương trình luôn có hai nghiệm phân a biệt. Theo định lý Viet thì: ;. Ta có 6 P a Đẳng thức ảy ra khi 4 a 0 a. Vậy minp=4. Ví dụ 4: Giả sử phương trình Chứng minh rằng: a b a a b b. b a b 0 có nghiệm lớn hơn. a Theo định lý Vi et ta có:. Bất đẳng thức cần chứng minh có. b dạng : có:. Hay. Theo bất đẳng thức Cô si ta. Để chứng minh * ta quy về chứng minh: 8 Group:

54 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph trên tương đương với với,. Quy đồng và rút gọn bất đẳng thức 0 ( Điều này là hiển nhiên đúng). Dấu bằng ảy ra khi và chỉ khi a b. 4 Ví dụ 5: Giả sử phương trình bậc hai a b c 0;. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 8a 9ab b Q 9a ab ac 0 có hai nghiệm thuộc Vì phương trình bậc có nghiệm nên a 0. Biểu thức Q có dạng đẳng b b 8 9 cấp bậc ta chia cả tử và mẫu của Q cho a a a thì Q b c 9 a a b a Gọi, là hai nghiệm của phương trình, theo Viet ta có:. c a b b 8 9 a a 8 9 Vậy : Q b c 9 9 a a * Ta GTLN của Q: Ta đánh giá, 0;. qua với điều kiện. Group: 8

55 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Giảsử Q 9 Ta cũng có thể đánh giá theo cách: 0. 0 ; ( ) 0 9. Suy ra Group: Q. Đẳng thức 9 9 ảy ra b b 6 a b 6a a b a hay hoặc 0; c c 9a 9 c c 0 0 a a Ta có Q 0 Q. Đẳng thức ảy ra 9 0 b c 0. Vậy GTLN của Q là và GTNN của Q là. Ví dụ 6: Cho phương trình f a b c 0, trong đó a,b,c là các số nguyên và a 0, có hai nghiệm phân biệt trong khoảng (0;). Tìm giá trị nhỏ nhất của a. Giải: Gọi, 0; f a. Vì a, b, c là các số nguyên và a 0 f 0 c a, f a b c a là hai nghiệm phân biệt của phương trình đã cho là các số nguyên dương.

56 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Áp dụng BĐT Cauchy tacó: ; () (Vì a nên không có đẳng thức). Từ () và () a 6 6 a 5 (a là số nguyên dương). Xét đa thức f 5, ta thấy do f ( ) thỏa mãn điều kiện bài toán. Vậy giá trị nhỏ nhất của a bằng 5. Ví dụ 7: Chứng minh: với mọi số tự nhiên lẻ. a n n 5 5 n là số chính phương Ta có a n Xét dãy S n n n n n n Xét, ta có của phương trình: 0. n Group: 85., ta chứng minh b n là một số nguyên.. suy ra, là hai nghiệm n n n n n n Ta có Sn S S S n n n hay. Ta có S, S, S S S. Từ đó bằng phép quy nạp ta dễ dàng chứng minh được S n là số nguyên. Suy ra a n S là số chính phương. n CÁC BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

57 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Kiến thức cần nhớ: Khi cần biện luận số giao điểm của một đường thẳng d và Parabol ( P) : y a ta cần chú ý: a) Nếu đường thẳng d là y dựa vào đồ thị để biện luận hoặc biện luận dựa vào m (song song với trục O ) ta có thể a m. b) Nếu đường thẳng d : y m n ta thường ét phương trình hoành độ giao điểm của P và d là: a m n a m n ét số giao điểm dựa trên số nghiệm của phương trình bằng cách ét dấu của. 0 từ đó ta a m n 0 Trong trường hợp đường thẳng d cắt đồ thị hàm số P tại hai điểm phân biệt, A B thì A ; m n, B ; m n khi đó ta có: AB m m 4. Mọi câu hỏi liên quan đến nghiệm, ta đều quy về định lý Viet. Chú ý: Đường thẳng y a y dạng: 0 0 d có hệ số góc a đi qua điểm ; M y thì có 0 0 Ví dụ ) Tìm phương trình đường thẳng d đi qua điểm I 0; và cắt parabol ( P ) : y MN. tại hai điểm phân biệt M và N sao cho 0 (Trích đề thi THPT chuyên Ngoại Ngữ - ĐHQGHN năm học ). Đường thẳng d qua I với hệ số góc a có dạng: y a 86 Group:

58 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph Phương trình hoành độ giao điểm của d và P là: a a 0 (). Vì a 4 0 với mọi a, () luôn có hai nghiệm phân biệt nên d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt M ; y, N ; y hay M ; a, N ; a ta có: a,.. Theo định lý Viet MN 0 a a 40 a a 4 40 a 4 a a 40 a P : y và đường thẳng d : y m m m. a) Với m, ác định tọa độ giao điểm A, B và d và P. b) Tìm các giá trị của m để d cắt P tại hai điểm phân biệt có Ví dụ : Cho parabol hoành độ, sao cho. (Trích đề tuyển sinh lớp 0 thành phố Hà Nội năm 04). a) Với m ta có phương trình hoành độ giao điểm của P và là: 0 hoặc (do a b c 0 ) 9 y ; y. Vậy tọa độ các giao điểm là A ; và Ta có B 9 ;. b) Phương trình hoành độ giao điểm của P và d là Group: 87 d

59 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí m m m m m m 0 (*) Để P cắt d tại hai điểm phân biệt, thì phương trình (*) phải có hai nghiệm phân biệt. Khi đó ' m m m 0 m Cách : m ta có: Khi m 4 m m 4 8m 4 m. Cách : b ' b ' Khi m ta có: ' m a a ' Theo yêu cầu bài toán ta có: m m m m. P : y, điểm Ví dụ ) Trong mặt phẳng tọa độ Oy cho parabol M m ;0 với m là tham số khác 0 và điểm 0; đường thẳng d đi qua hai điểm, P tại hai điểm phân biệt, I.Viết phương trình M I. Chứng minh rằng d luôn cắt A B với độ dài đoạn AB 4. Phương trình đường thẳng d : y. Phương trình hoành độ giao m điểm của đường thẳng d và Parabol là: m m 4 4m 0. Ta có ' 4 4m 0, m suy ra d luôn cắt P 88 Group:

60 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph tại hai điểm phân biệt A ;, B ; AB Theo định lý Viet ta có:, 4. m 6 4 Vậy AB 6 6 nên AB 4. m m Ví dụ : Trong mặt phẳng tọa độ Oy, cho parabol P có phương trình y. Gọi d là đường thẳng đi qua I 0; và có hệ số góc k. d. Chứng minh đường thẳng d luôn cắt parabol P tại hai điểm phân biệt A, B khi k thay đổi. a) Viết phương trình đường thẳng b) Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của A, B trên trục hoành. Chứng minh rằng tam giác IHK vuông tại I. Trích đề thi THPT chuyên Ngoại Ngữ - ĐHQGHN năm học a) Đường thẳng d : y k Xét phương trình k k 4 0 (). Ta có: ' k 4 0 với mọi k, suy ra () có hai nghiệm phân biệt. Vậy d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt. b) Giả sử () có hai nghiệm phân biệt, Group: 89

61 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí Suy ra A ; y, B ; y thì ;0, ;0 H K. Khi đó IH 4, IK 4, KH. Theo định lý Viet thì 4 nên IH IK KH. Vậy tam giác IHK vuông tại I. 8 Ví dụ 4: Cho Parabol ( P) : y và đường thẳng ( d) : y m 4. a) Chứng minh đường thẳng ( d ) luôn cắt đồ thị ( P ) tại hai điểm phân biệt A, B.Gọi, là hoành độ của các điểm A, B. Tìm giá trị 7 lớn nhất của Q. b) Tìm m để diện tích tam giác OAB bằng 8. a). Phương trình hoành độ giao điểm của d và P là: m 4 m 4 0. Ta có m 6 0, với mọi m nên phương trình luôn có nghiệm phân biệt, suy ra đường thẳng d luôn cắt m P tại hai điểm phân biệt. Theo định lý Viet ta có: ta có. 4 m 7 Q. (dùng phương pháp miền giá trị hàm số- Xem thêm phần ứng m 8 dụng trong bài toán GTLN, GTNN) ta dễ tìm được giá trị lớn nhất của Q là và GTNN của Q là b) Để ý rằng đường thẳng đạt được khi m và m 8. 8 d luôn đi qua điểm cố định I 0;4 nằm trên trục tung. Ngoài ra nếu gọi ;, ; A y B y thì. 4 0 nên hai giao điểm A, B nằm về hai phía trục tung. Giả sử 0 thì ta có: 90 Group:

62 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph SOAB SOAI SOBI AH. OI BK. OI với H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A, B trên trục Oy. Ta có OI 4, AH, BK. Suy ra S OAB SOAB Theo định lý Viet ta có: m, 4. Thay vào ta có: OAB S 4 m 6 64 m 0. Nếu thay điều kiện S 8 thành diện tích tam giác OAB nhỏ nhất ta cũng có kết quả như trên. Vì m S m Ví dụ 5) Trong mặt phẳng tọa độ Oy, cho đường thẳng d : y a 0 và parabol P : y a a) Tìm a để ( a 0). d cắt P tại hai điểm phân biệt A, B. Chứng minh rằng A và B nằm bên phải trục tung. b) Gọi, là hoành độ của A và B. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu A B 4 thức T. A B A B Hà Nội năm học ). (Trích Đề thi vòng THPT chuyên TP a) Xét phương trình a a a a 0 () d cắt P.tại hai điểm phân biệt A, B khi () có hai nghiệm phân biệt ' 0 a. Kết hợp với điều kiện ta có 0 a khi đó () có hai nghiệm dương nên A, B nằm ở bên phải trục Oy. b) Theo định lý Vi et ta có: Group: 9

63 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn phí A B 0 a.ta có: T a theo bất đẳng thức Cô si cho số a A. B a 0 dương ta có: a. Vậy mint khi a. a Ví dụ 6) Cho parabol P : y và đường thẳng d : y m a) Chứng minh rằng đường thẳng điểm phân biệt với mọi giá trị m.. d luôn cắt parabol P tại hai b) Gọi A ; y và B ; y là các giao điểm của giá trị lớn nhất của biểu thức M y y. d và P. Tìm (Trích đề TS lớp 0 Trường THPT chuyên ĐH sư phạm Hà Nội năm 009) a) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và Parabol là: m m 0 () m 4 0 với mọi m nên () có hai nghiệm phân biệt, suy ra cắt P tại hai điểm phân biệt A ; y và ; B y. b) Theo định lý Viet, ta có: m; d luôn M y y m 0 Vậy ma M 0 khi m 0. BÀI TẬP RÈN LUYỆN m m m ) Cho phương trình 8 0 có nghiệm. Tìm các giá trị của m và tìm nghiệm còn lại của phương trình. ) Cho phương trình 0 () a) Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt 9 Group:

64 Truy cập Website: Tải tài liệu học tập miễn ph b) Gọi các nghiệm của phương trình là,. Không tính giá trị của,, hãy tính các giá trị của biểu thức sau: A C B m m 0, m là tham số. ) Cho phương trình bậc hai a) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. b) Gọi hai nghiệm phân biệt là,. Tính giá trị của biểu thức P sau theo m : P. Từ đó tìm các giá trị của m để P đạt giá trị lớn nhất và tìm các giá trị của m để P đạt giá trị nhỏ nhất. m m m 4) Cho phương trình Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm gấp đôi nghiệm còn lại. 5) Cho phương trình m 0, m là tham số. tìm điều kiện của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt, thỏa mãn. 6) Cho phương trình m m 5 4 0, với m là tham số. Xác định các giá trị của m để phương trình có: a) Nghiệm bằng 0. b) Hai nghiệm phân biệt trái dấu. c) Hai nghiệm phân biệt cùng dương. Group: 9

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx)

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 10 A. ĐẠI SỐ 1)Chứng minh bất đẳng thức (áp dụng bđt Cauchy, hằng đẳng thức, tìm GTLN,GTNN) 2) Giải bất phương trình bậc nhất, bậc 2. Giải bất phương trình chứa căn 3)

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số khác là Y thì số còn lại bằng bao nhiêu? A) ZY V B) Z/V

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA Hồ Chí Minh - Năm wwwluyenthithukhoavn PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP PHẦN : XÁC ĐỊNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Template

Microsoft Word - Template BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ. BÀI TOÁN TỐI ƯU Câu 1. Câu. Câu. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Công suất P (đơn vị W ) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 1V được cho bởi công thức P 1I,5I

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

03_Tap hop_P2_Baigiang

03_Tap hop_P2_Baigiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 2. PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}. a) Tìm các tập A \ B, B \ A, A B,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 019 00 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 10 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (,0 điểm) 1 Cho parabol ( P)

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số

Lớp Luyện Thi Đại Học Thầy Giuse Quyền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số Lớp Luện Thi Đại Học Thầ Giuse Quền Tham gia lớp học để có Skill giải nhanh nhất SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Kiến Thức Cần Nhớ Cho hàm số = f () có tập ác định là D khi đó: Nếu f () > 0, D thì

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THPT Lê Chân - Hải Phòng

Đề thi thử vào 10 môn Toán trường THPT Lê Chân - Hải Phòng Câu I (.. Tính 6.(5 ) ĐỀ THI THƯ VA O LỚP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC: 8-9 MÔN THI: TOÁN. Với giá trị nào của x thì biểu thức có nghĩa? Câu II (.. Tìm m để đồ thị hàm số bậc nhất y = -x + m cắt trục tung

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC MINH VẬN DỤNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC 11 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn