JA II (Punjabi) Inst.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "JA II (Punjabi) Inst.p65"

Bản ghi

1 Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) 0 4 J A PAPER-II PUNJABI OMR Sheet No. :... (To be filled by the Candidate) Roll No. (In figures as per admission card) Roll No. (In words) Time : 1 1 / 4 hours] [Maximum Marks : 100 Number of Pages in this Booklet : 12 Number of Questions in this Booklet : 50 Instructions for the Candidates 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page. 2. This paper consists of fifty multiple-choice type of questions. 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below : (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet. (ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given. (iii) After this verification is over, the Test Booklet Number should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet Number should be entered on this Test Booklet. (iv) The test booklet no. and OMR sheet no. should be same. In case of discrepancy in the number, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of the Test Booklet / OMR Sheet. 4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3) and (4). You have to darken the circle as indicated below on the correct response against each item. Example : where (3) is the correct response. 5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR Sheet given inside the Booklet only. If you mark your response at any place other than in the circle in the OMR Sheet, it will not be evaluated. 6. Read instructions given inside carefully. 7. Rough Work is to be done in the end of this booklet. 8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, such as change of response by scratching or using white fluid, you will render yourself liable to disqualification. 9. You have to return the Original OMR Sheet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall. You are, however, allowed to carry original question booklet on conclusion of examination. 10. Use only Black Ball point pen. 11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited. 12. There is no negative marks for incorrect answers. Ö üßõööù ÖµÖÖë Ûêú»Ö Ö ìü Ö 1. ÃÖ Öéšü Ûêú ú Ö ü ÖµÖŸÖ Ã ÖÖ Ö Ö ü Ö ÖÖ üöê»ö Ö ²Ö ü»ö ÜÖ 2. ÃÖ ÖÏ Ö- Ö Ö Öë Ö ÖÖÃÖ ²ÖÆãü ¾ÖÛú» ÖßµÖ ÖÏ Ö Æïü 3. Ö üßõöö ÖÏÖ ü ³Ö ÆüÖê Öê Ö ü, ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ Ö ÖÛúÖê êü üß ÖÖµÖêÝÖß ÖÆü»Öê ÖÖÑ Ö Ö Ö ü Ö ÖÛúÖê ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö Öê ŸÖ ÖÖ ˆÃÖÛúß Ö Ö»Ö ÜÖŸÖ ÖÖÑ Ö Ûêú»Ö üµöê ÖÖµÖëÝÖê, ÖÃÖÛúß ÖÖÑ Ö Ö ÖÛúÖê ¾Ö µö Ûú ü Öß Æîü : (i) ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö Öê Ûêú»Ö Öã ßÖÛúÖ Ö ü»öýöß ÛúÖÝÖ Ö Ûúß ÃÖᯙ ÛúÖê ±úö Ìü»Öë ÜÖã»Öß Æãü Ô µöö ²Ö ÖÖ Ã üßûú ü-ãöß»ö Ûúß Öã ßÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ ü Ö Ûú ëü (ii) Ûú¾Ö ü Öéšü Ö ü û Öê Ö ìü ÖÖ ÖãÃÖÖ ü ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ Ûêú Öéšü ŸÖ ÖÖ ÖÏ ÖÖë Ûúß ÃÖÓܵÖÖ ÛúÖê ûß ŸÖ üæü ÖîÛú Ûú ü»öë Ûú µöê Öæ êü Æïü üöêâö ÖæÞÖÔ Öã ßÖÛúÖ Ö Ö Öë Öéšü/ ÖÏ Ö Ûú Ö ÆüÖë µöö ãü²öö üö Ö ÝÖµÖê ÆüÖë µöö ÃÖß üµö»ö Öë Ö ÆüÖë ÖÖÔŸÖ ÛúÃÖß ³Öß ÖÏÛúÖ ü Ûúß Öã ü ÖæÞÖÔ Öã ßÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ ü Ö Ûú ëü ŸÖ ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ ÖµÖ ˆÃÖê»ÖÖî üöûú ü ˆÃÖÛêú à ÖÖ Ö Ö ü æüãö üß ÃÖÆüß ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ»Öê»Öë ÃÖÛêú»Ö Ö ÖÛúÖê ÖÖÑ Ö Ö Ö ü üµöê ÖÖµÖëÝÖê ˆÃÖÛêú ²ÖÖ ü Ö ŸÖÖê Ö ÖÛúß ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ ¾ÖÖ ÖÃÖ»Öß ÖÖµÖêÝÖß Öî ü Ö Æüß Ö ÖÛúÖê ŸÖ üœÿö ÃÖ ÖµÖ üµöö ÖÖµÖêÝÖÖ (iii) ÃÖ ÖÖÑ Ö Ûêú ²ÖÖ ü ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ ÛúÖ ÖÓ²Ö ü OMR Ö ÖÛú Ö ü Ó ÛúŸÖ Ûú ëü Öî ü OMR Ö ÖÛú ÛúÖ ÖÓ²Ö ü ÃÖ ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ Ö ü Ó ÛúŸÖ Ûú ü ëü (iv) ÖÏ Ö Öã ßÖÛúÖ ÖÓ. Öî ü OMR Ö ÖÛú ÖÓ. ÃÖ ÖÖ Ö ÆüÖê Öê ÖÖ Æü µö ü ÖÓ²Ö ü ³Ö Ö ÆüÖë, ŸÖÖê Ö üßõöö Öá ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ / OMR Ö ÖÛú ²Ö ü»ö Öê Ûêú»Ö Ö üßõöûú ÛúÖê ŸÖã ÓüŸÖ ÃÖæ ÖŸÖ Ûú ëü 4. ÖÏŸµÖêÛú ÖÏ Ö Ûêú»Ö ÖÖ ü ˆ Ö ü ¾ÖÛú» Ö (1), (2), (3) ŸÖ ÖÖ (4) üµöê ÝÖµÖê Æïü Ö ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ Ö ü Ûêú ¾Öé Ö ÛúÖê Öê Ö ÃÖê ³Ö üûú ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú ü ÖÖ Æîü ÖîÃÖÖ Ûú Öß Öê üüööµöö ÝÖµÖÖ Æîü : ˆ üöæü üþö : Ö²Ö Ûúú(3) ÃÖÆüß ˆ Ö ü Æîü 5. ÖÏ ÖÖë Ûêú ˆ Ö ü Ûêú¾Ö»Ö ÖÏ Ö Öã ßÖÛúÖ Ûêú ü ü üµöê ÝÖµÖê OMR Ö ÖÛú Ö ü Æüß Ó ÛúŸÖ Ûú ü Öê Æïü µö ü Ö Ö OMR Ö ÖÛú Ö ü üµöê ÝÖµÖê ¾Öé Ö Ûêú»ÖÖ¾ÖÖ ÛúÃÖß µö à ÖÖ Ö Ö ü ˆ Ö ü ÖÅ ÖÖÓ ÛúŸÖ Ûú üÿöê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ Ö滵ÖÖÓÛú Ö ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ 6. ü ü üµöê ÝÖµÖê Ö ìü ÖÖë ÛúÖê µöö Ö Öæ¾ÖÔÛú ÖœÌëü 7. Ûú ÖÖ ÛúÖ Ö (Rough Work) ÃÖ Öã ßÖÛúÖ Ûêú ŸÖ Ö Öéšü Ö ü Ûú ëü 8. µö ü Ö Ö OMR Ö ÖÛú Ö ü ÖµÖŸÖ Ã ÖÖ Ö Ûêú»ÖÖ¾ÖÖ Ö ÖÖ ÖÖ Ö, üöê»ö Ö ²Ö ü, ±úöê Ö Ö ²Ö ü µöö ÛúÖê Ô ³Öß êãöö ÖÅ Ö ÖÃÖÃÖê Ö ÖÛúß ÖÆü ÖÖ Ö ÆüÖê ÃÖÛêú, Ó ÛúŸÖ Ûú üÿöê Æïü Ö¾ÖÖ ³Ö ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ÖϵÖÖêÝÖ Ûú üÿöê Æïü, µöö ÛúÖê Ô µö Öã ÖŸÖ ÃÖÖ Ö Ö ÛúÖ ÖϵÖÖêÝÖ Ûú üÿöê Æïü, ÖîÃÖê Ûú Ó ÛúŸÖ ÛúµÖê ÝÖµÖê ˆ Ö ü ÛúÖê Ö üö ÖÖ µöö ÃÖ±êú ü õÖÖÆüß ÃÖê ²Ö ü»ö ÖÖ ŸÖÖê Ö üßõöö Ûêú»ÖµÖê µööêýµö ÖÖê ÂÖŸÖ ÛúµÖê ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü 9. Ö ÖÛúÖê Ö üßõöö ÃÖ ÖÖ ŸÖ ÆüÖê Öê Ö ü Öæ»Ö OMR Ö ÖÛú Ö üßõöûú ÖÆüÖê üµö ÛúÖê»ÖÖî üö ÖÖ Ö¾Ö µöûú Æîü Öî ü Ö üßõöö ÃÖ ÖÖ ŸÖ Ûêú ²ÖÖ ü ˆÃÖê Ö Öê ÃÖÖ Ö Ö üßõöö ³Ö¾Ö Ö ÃÖê ²ÖÖÆü ü Ö»ÖêÛú ü ÖÖµÖë ÆüÖ»ÖÖÓ Ûú Ö Ö Ö üßõöö ÃÖ ÖÖ ŸÖ Ö ü Öæ»Ö ÖÏ Ö- Öã ßÖÛúÖ Ö Öê ÃÖÖ Ö»Öê ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü 10. ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¾ÖÖ Õ ü Öê Ö ÛúÖ Æüß ÃŸÖê ÖÖ»Ö Ûú ëü 11. ÛúÃÖß ³Öß ÖÏÛúÖ ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê ü ü) µöö»ööýö êü²ö»ö Ö ü ÛúÖ ÖϵÖÖêÝÖ ¾ÖÙ ÖŸÖ Æîü 12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ Ö üöë Ûêú»Ö ÛúÖê Ô ÖÛúÖ üöÿ ÖÛú ÓÛú ÖÆüà Æïü JA P.T.O.

2 PUNJABI Æá²ØÉÛ Paper-II ÆñÔÅ Æó¼Ï-II Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two (2) marks. All questions are compulsory. Åì : Ú Ó ÆñÔÅ Æó¼Ï ÚÒ Æá²ØÕ (50) ÉÕÝ-ÚÒ ÐÆÛ ÆñÔÅ ÕÅ ÕÏã ÆñÔÅ Âã Âë (2) á ÕÅ ÓÊ ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï ÚЪë 1. ÊØÔØ ÔØÓ¼Ï ÂØ ÌÝóª ªã¼Ï Õç : (1) ÄÝÅÛ ÆÚÏÒϼŠÂØ ÚÄ çå (2) ÏÁ ÆÚÏÒϼŠÂØ ÚÄ çå (3) ÏÞÆ ÆÚÏÒϼŠÂØ ÚÄ çå (4) ÒØ Ò ÙÂÏã ÂØ ÚÄ çå 2. ÏÞÆ ÚÒÚ ØÅ Õç : (1) ÔÉÂÙ ÂØ Æñ Øϲ ¼ã Òϼí (2) ÔÉÂÙ ÂÛ áâïþåû ²Ý ¼ (3) ÔÉÂÙ ¼ã ÏÁÙ ÂØ ÓáÉáÄ (4) ÒØ ¼ã ÔÉÂÙ Âã ØÆÓÛ ÓáÉáÄ 3. ÏÌ Ú ÚÏ Ø ÂØ ÓáÉáÄ Õç : (1) ÚÒ Ý¼Æ¼Û ÅØÐ (2) ÚÒ Ø ÏÅ ÏÞÆÙ¼Ï ÅØÐ (3) ÚÒ Ø ÏÅ ÚÄ ØÏ ÅØÐ (4) ÔÉÂÙ Âã ÚÒ ÏÅ ÅØÐ 4. ÊØϼÛ-ÍëÏÆÛ ÆÚÏÒØÏ ÂÛ ÔØ«Ø Õç : (1) ØÓ ñãðû Å (2) ÚÓÅì-Ú¼óÉ¼Û (3) çðú (4) ÕØÌÛ ÆÚÏÒØÏ 5. ëô ÄÝÅÛ Ù ÂØ ÓáÉáÄ Õç : (1) Ý ØÏÅ ÓÁØÅ ÅØÐ (2) ÇãÇÚ¾ Ù Âã Øϲ ÅØÐ (3) ÓÝÏ-Íá¼Ï Âã Øϲ ÅØÐ (4) Åô -ÆëÐ Âã Øϲ ÅØÐ 6. ÕØÚ ó ÅÝÓØÏ ÊØÔØ ÚÒÔãÔ¼ØÒÙ ÂØ ÓÕÛ ²Ýó Õç : (1) ݼÆØÂÅ¼Ø ¼ã ÆÚÏÒϼÅÔÛÐ¼Ø (2) ÚÒÓÁØÆÅ ¼ã á¼ï-ò ÙÂÏØ (3) ÝÆóª¼Ø ¼ã Ú Æóª¼Ø (4) ÆÏáÆÏØ ¼ã ÓóÚÊ Ø ØÏ ÏÞÆÙ¼ÏÅ Paper-II 2 JA

3 7. Ú Õ¾Ø ÁÅ ÓÕÛ ÅÕÜ Õç : (1) ØÐ Ú ÚÒ Ø ÏÅ ÔÏã»Û Õç (2) ØÐ ÂÛ ÓÞ ÅØ Ú ÚÏ Ø ¼í ÚÌÐÂÛ Õç (3) ØÐ ÂÛ ÓÞ ÅØ Ú ÚÏ Ø ÚÒÔãÔ» ¼í ÚÌÐÂÛ Õç (4) ØÐ ÂØ ÓÉáÄ ÓÌå Âã ÉÂл ÅØÐ Õç 8. Óá ÐÆ ¼ã Ú á¼ ÂØ ÓÕÛ Ì Õç : ÓÞ Û-I ÓÞ Û-II I. Æñ ØÏ²Û ÊØÔØ ÚÒÚ ØÅ A. ÍÝá II. ÚÌóÁ ¼ã ÏÁ ÆñÉáÄ B. ÕçÐÛ ã III. ØÏ Û ØÚ Æ C. ÓÛ. çó ÆÛ ÏÓ IV. Æñ¼Û D. ÐãÒÛ Ó¼ÏïÓ I II III IV (1) B D A C (2) A B D C (3) D C B A (4) C A D B 9. ÚÅ ÞÏë-ÊØÔØ ÚÒÚ ØÅ ÅØÐ ÓáÉáÚļ Ú Õ¾Ø ²Ýó ÓÕÛ Õç : (1) ÊØÔØ ¼ã ã¼åø (2) ÊØÔØ ¼ã ÚÒ ØÏÄØÏØ (3) ÊØÔØ ¼ã ÌÅìÒã (4) ÊØÔØ ¼ã ÚÂÌØ 10. ÝÆ-ÊØÔØ ÂÛ ÕóÂÉáÂÛ ÏÅ ÂÛ ÚÒÄÛ ÅÕÜ Õç : (1) ªã¼Ï Âã Å Ôã É»Ø Ý»Ø (2) Ø ÛÓë ÐØÚÓ² ÏãªØÒÙ ÏØÕÜ (3) ÔÉ ÓÌó ÏÛ Ú ó Û ÏÅØ (4) ÏÛ¼Û-ÚÏÒز٠ÂÛ ÓÌó ÏÛ Ú ó Û ÏÅØ 11. ë Û Ú ÄÝÅÛ Ú Óã ÆñÓá ÚÒ ÚŪã¾Þ Õç ¼Ù ³ÏÞÏÛ ÅÕÜ Ú ÂÞ²ã ÆñÓá ÚÒ ÒÛ ÚŪã¾Þ ÕÛ ÕëÒã Ú Ó ÂØ ÁÅ Õç : (1) ãåû Ð ²ïų (2) Û.ÓÛ.Çó³ (3) ÇÏÁ (4) ÍÌÓÐãÒ 12. ÁÅ (A) : ÆÂØÏÁ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂØ ÓÉáÄ ÊïÚ¼ ÓáÏ ÅØÒÙ ÅØÐ Õç ¼ã Ú ÕÅ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂØ ÓÉáÄ Óá ÐÆÛ ÓÚÊ Ø ØÏ ÅØÐ ØÏÅ (R) : Ú Ý Ú Ú ÕÅ ÓÚÊ Ø ØÏ ÒÓ¼Þ ² ¼ ÅÞâ Ú ÕÅ Ù ÚÒ ºØÐÂØ Õç, ²Âí Ú ÆÂØÏÁ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂØ Ú ÕÅ Ù ÅØÐ ë Û ÚÓóÄØ ÓÉáÄ ÅÕÜ (1) (A) Û Õç (R) ÙÔ øð¼ Õç (2) (R) Û Õç ¼ã (A) øð¼ Õç (3) (A) ¼ã (R) ÂëÒå Û ÕÅ (4) (A) ¼ã (R) ÂëÒå øð¼ ÕÅ JA Paper-II

4 13. ÁÅ (A) : Ø. ÉÐÉÛÏ ÚÓá ÓáÄÞ Åä (Ê) ¼í ( ) ¼ ÂÛ ÆØÐ ÅÞâ ÝÏÌÝªÛ ÚÐÆÛ ÚÒ í ÄÝÅÛ ÚÒÚ ØÅ ØÏÅÙ Ï ã óº Âã» ÂÛ Ò Øм Û¼Û Õç ØÏÅ (R) : Ú ÝÚ ÔÉÂ-²ë¾Ù ÂØ ÒϼØÏØ Ý ØÏ ÅØÐ ÓÉáÚļ Õç ¼ã ÝÏÌÝªÛ Ý ØÏÌÞÐ ÚÐÆÛ Õç Ú Ó Âã ÅØÐ ÕÛ Ú²Òå ÊØÔØ ÚÒ ÆÚÏÒϼŠÒØÆÏÂØ Õç, ÝÒå ÕÛ ÚÐÆÛ ÚÒ ¼ÉÂÛÐÛ Ï Ðç»Û ÝÚ ¼ óð Õç (1) (A) ¼ã (R) ÂëÒå øð¼ ÕÅ (2) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÙÔ øð¼ ÕÅ (3) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) ÙÔ ÓÕÛ Õç (4) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ 14. ÓØÚÕ¼ ÓÌÛÚª Ø ÂØ ªã¼Ï Õç : (1) Ï ÅØÒÙ ÂØ ÏÞÆ-ÔØÓ¼ÏÛ ÌÝÐÙ» (2) Ï ÅØÒÙ ¼ã Ð㪠Âã á¼ï-óáéáäù ÂØ ÌÝÐÙ» (3) Ï ÅØÒÙ ÂØ ÉÕÝ-ÆóÄÏÛ ¼ã ÉÕÝ-ÆØÓØÏÛ ÌÝÐÙ» (4) Ï ÅØÒÙ ÆñÚ¼ ÆØ Ù Âã ÕÝá ØÏã ÂØ ÌÝÐÙ» 15. ÓØÚÕ¼ ¼ã ÓÌز ÂØ Åä¾ÐØ ÚÏÔ¼Ø Õç, Ú Ý Ú (1) ÓØÚÕ¼ ÚÓÏÈ ÓÌØÚ² ÆñÉáÄ ÂÛ ÕÛ ÆãÔ ØÏÛ ÏÂØ Õç (2) ÓØÚÕ¼ ÌÅÝôª ÅÞâ ÓÌØÚ² ÆñØ»Û ÌáÅÂØ Õç (3) ÓØÚÕ¼ ÌÅÝôª ¼ã ÓÌØÚ² ÆñÉáÄ Âã á¼ï-óáéáä ÂÛ ÆãÔ ØÏÛ ÏÂØ Õç (4) ÓØÚÕ¼ ¼ã ÓÌز Ú -ÂÞ²ã Ýó¼ã ØÄØÚϼ Óá ØÏ ÆñÉáÄ ÕÅ 16. ÁÅ (A) : ÒØÏ ¼ã ²á ÅØÌØ ÂëÒå ÏÞÆØ ØÏ ÂÛ ÍÝóÄ ÒÏÅ» ¼ã ÅØÚ ÚÓϲŠÂÛ Ù ÏÞ¾ðÛ Ù ÂÛ Òϼí ÏÂã ÕÅ ÆÏ Ú²óÁã ÒØÏ Óݪټ ¼ã Âݪټ ÂëÕÙ ÏÞÆÙ ÂÛ Òϼí ÏÂÛ Õç, ÝóÁã ²á ÅØÌØ ÚÓÏÈ Âݪټ Âã ÏÞÆ ÚÒ ÕÛ ÆñØƼ ÕÝáÂØ Õç ØÏÅ (R) : Ú Ý Ú ÒØÏ ÊØÏ¼Û ÏÞÆØ ØÏ ÆÏáÆÏØ ÅØÐ ÓÉáÄ ÏªÂÛ Õç ¼ã ²á ÅØÌØ ÓØÌÛ-Ú ÏØÅÛ ÆÏáÆÏØ ÅØÐ (1) (A) ¼ã (R) ÂëÒå øð¼ ÕÅ (2) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) øð¼ Õç (3) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ (4) (A) øð¼ Õç ¼ã (R) ÓÕÛ Õç 17. ÓñÛ ÝÏÞ ñáá ÓØÚÕÉ ²Û ÚÒ ÓÐë ÒØÏÙ ¼ã ÒÄÛ ÚÓÏÐãÆ Õã Âϲ ÝóÐ ÔÐë ÕÅ : (1) 112 (2) 216 (3) 149 (4) 152 Paper-II 4 JA

5 18. ØÈÛ ÚЪ» ÒØÐã ÓÞÈÛ ÒÛ Ù ÂØ ÓÕÛ ²Ýó Õç : (1) ÔØÕ ÓÏÈ É ØÐÒÛ, ÉÝóÐðã ÔØÕ, Óó Ð ÓÏÌÓ¼, øýðøì ÈÏÛ (2) ÉÝóÐðã ÔØÕ, Óó Ð ÓÏÌÓ¼, ÔØÕ ÓÏÈ É ØÐÒÛ, øýðøì ÈÏÛ (3) øýðøì ÈÏÛÂ, ÉÝóÐðã ÔØÕ, Óó Ð ÓÏÌÓ¼, ÔØÕ ÓÏÈ É ØÐÒÛ, (4) Óó Ð ÓÏÌÓ¼, ÉÝóÐðã ÔØÕ, ÔØÕ ÓÏÈ É ØÐÒÛ, øýðøì ÈÏÛ 19. ÉØÏÙÌØÕ Âã ÆÚÏÊØÚÓ Ðó±» ÕÅ : I. ÚÅÔÚ ¼ ±áâ-æñéáä II. ÂãÓÛ ÌÕÛÚÅ Ù ÂØ ØÄØÏ III. ÓÚÁÏ ÊØÒ-ÆñÒØÕ IV. ÆñÚ Ï¼Û-Ú ó¼ïå ÝÆÏë ¼ ÚÒ í ÓÕÛ ÕÅ : (1) I ¼ã II (2) II ¼ã III (3) I ¼ã IV (4) II ¼ã IV 20. Ú á¼ ¼ã Ï ÅØ ÂØ ÓÕÛ Ì Õç : ÓÞ Û-I ÓÞ Û-II I. ²Øϲ ÐÞ Ø A. How to Read a Poem II. ÏïÉÏ Ôëг B. Elements of Poetry III. çïû ÛÏÐ Å IV. ¼³Òã¼Å ¼ë ÂëÏëÒ I II III IV (1) B D C A (2) C B A D (3) D C B A (4) A C D B 21. ÏÝà ÅÝÓØÏ ØÚÒ-Õã¼Þ ÕÅ : C. The Theory of the Novel D. Introduction to Poetics (1) Ðë, ÚÒÚ Ø, Æñ ÛÏ» (2) ÆñÚ¼ÊØ, ÚÅÆÝáżØ, ÚÊ ØÓ (3) Ô ¼Û, ÚÒ Ý ¼Æó¼Û, ÚÊ ØÓ (4) ÚÒÚ Ø, Ô ¼Û, ÚÅÆÝáÅ¼Ø JA Paper-II

6 22. ÏÓ ÓáÆñÂØÚ ÅÝÓØÏ ÓÁØ Û ÊØÒ Ý¼ÆáÅ ÏÅ ÒØÐã ÚÒÊØÒÙ ÅÞâ Ú ÕØ ²ÙÂØ Õç : (1) ÅÝÊØÒ (2) ÝóÂÛÆÅ (3) Óá ØÏÛ ÊØÒ (4) ØÐáÉÅ 23. Òϻ٠ÂÛ ÚÒÔãÔ ºá ÅØÐ ²¾¼ ÕÛ ÏÛ¼Û Õç, Ú²Õ¾Û ØÚÒ- ݻ٠ÅÝÓØÏ ÕÛ Û¼Û ²ÙÂÛ Õç ÁÅ Ú ÓÂØ Õç : (1) ÒØÌÅ (2) ÌáÌ (3) ØÅâÂÒÏÄÅ (4) ÚÒÚÂÍØÄÏ 24. ñáá ØÒÍ-ÌÛÌÙÓØ Âã Ï ÅØ ØÏ ÕÅ : (1) ÏزÔãªÏ (2) Âá Û (3) ÚÒÔÒØÅØÁ (4) Ø ØÏÍ ÚÒÔÒãÔÒÏ 25. ÓÌ ØÐÛ Æó±ÌÛ ÓØÚÕ¼-ÚÓÄÙ¼ ÂØ ØÄØÏ ÌÞÐ ²Ýó Õç : (1) ÅÜÕ ¼ã ÝÝÓØÏ (2) ÆØ ¼ã ÆñÒ Å (3) É»¼Ï ¼ã ÉÝ»¼Ï (4) Ú ÕÅ ¼ã ÓáÏ ÅØ 26. Marxism and the Philosophy of Language ÆÝÓ¼ ÂØ Ð㪠Õç : (1) ÒÛ. çå ÒëÐëÓÛÅìÒ (2) çïû Û Ð Å (3) çå ëåû ñøìôû (4) ÚÌ«ØÚ Ð ÉثڼŠ27. ÁÅ (A) : ÓØÚÕ¼ ÊØÔØ Âã ÒÛ ÓÐ ÒÓ¼Þ Ù ÂÛ ÆãÔ ØÏÛ ÅÕÜ ÏÂÛ, Ó í ÝÕÅÙ Âã ÐÆÛ ÏÞÆ ÆãÔ ÏÂÛ Õç Ú Óã Ï ã Ú ÕÛ- ÐÆÛ ÊØÔØ ÓØ ã ÌÅÙ ÚÒ ØÐÆÚÅ ÒÓ¼Þ Ù ÚÓϲ» ÂØ Øϲ ÏÂÛ Õç ØÏÅ (R) : Ú Ý Ú ÓØÚÕ¼ ÊØÔØ ÒÓ¼Þ ÅÕÜ, Ó í ÔÝóÄ ÏÞÆ Âã ÓáÂÏÊ ÚÒ ÕíÂÔÛÐ ÕÝáÂÛ Õç ÝÆÏë ¼ ÚÒ í Ú Õ¾Ø ÓÕÛ Õç : (1) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ (2) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) øð¼ Õç (3) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÙÚÔ øð¼ ÕÅ (4) (A) øð¼ Õç ¼ã (R) ÓÕÛ Õç 28. Ú ë Æñ»ØÐÛ ÅØÐ ÓÉáÚļ Ú á¼ Ù ÂØ ÓÕÛ ÒÏ Õç : (1) ØÏÐ ÌØÏ Ó, ÏãÌá ÚÒÐÛ Ì³, ÏëÐÙ ÉØϼ (2) ÓëÚÓ ÞÏ, ÐçÒÛ Ó¼ÏØÓ, çïû Û Ð Å (3) ÚÌÔãÐ ÇÞ ë, Íó ÐØ Ù, ²Øϲ ÐÞ Ø (4) ÕëÌÛ ÊØ ÊØ, ã²ø³ ÚÕÌÂ, ç ÒÏ ÓØ Û Paper-II 6 JA

7 29. ÓØÚÕ¼-Ú Ú¼ÕØÓ ÐãªÅ Âã ÌÝóª ÓÏë ØÏ ÕÅ : (1) ÓØÚÕ¼ ÆñÚÒÏ¼Û Ù, ØÐÒá¼, ÄØÏÚÌ ÆÚÏÆ㪠(2) ÓØÚÕ¼ ¼óÁ, ØÚÒ-ÔØÓ¼Ï, ØÏÚÁ ¼Ø (3) ÓØÚÕ¼ ÆñÚÒÏ¼Û Ù, ØÐÒá, ÓØÚÕ¼ ¼óÁ (4) ÓØÚÕ¼ ¼óÁ, ÓØÌØÚ² ÓÚÁ¼Û, ÏزÅÛ¼ Ú Ú¼ÕØÓ 30. Æá²ØÉÛ ÓØÚÕ¼ ÂÛ ÓÌÛÚª Ø¼Ì Ú ¼ØÕÓ ØÏÛ ÅØÐ ÓáÉáÚļ ÚÒÂÒØÅÙ ÂØ ÓÕÛ ²Ýó Õç : (1) ÌïÐØ É«Ô ÝÔ¼Ø ¼ã ϼŠÚÓá ²ó Û (2) ÌëÕÅ ÚÓá ÂÛÒØÅØ ¼ã ²Û¼ ÚÓá ÓۼР(3) Ú ÏÆØÐ ÚÓá ÓãÐ ¼ã ÓÝÚÏáÂÏ ÚÓá ëõðû (4) ²Û¼ ÚÓá ÓۼР¼ã ²ÌãÏ ÚÓá 31. ØÄÝÚÅ Óá Ù¼Û ØÐ ÂÛ ÌÝóª ÚÒÔãÔ¼Ø Õç : (1) ÍÝó ÉëÄ ÂØ ¼»Ø Ý, ÚÒ ¼ÛÒØÂÛ ÆñÚÒϼÛ, ÅÒ-ÏÕçÓÒØ (2) ÓÌز-ÓÝÄØÏ ¼Ø, ÏÕóÓÒØÂ, ÅÒå Æñ Û-ÏÞÆ (3) ÄØÏÚÌ ÓáÒØÂ, ÅèÚ¼ ÝÂãÔ, ÔçÐÛ ¼ ÆñÍë (4) ÚÒÔÒØÔ ¼ã Ôá ã ÂØ ¼»Ø Ý, ØÂÏÔ ¼Ø, ÏÞÆØ ØÏ ¼ÉÂÛÐÛ 32. ²Ý ØÏÒØÂÛ ØÚÒ-ÄØÏØ Âã ÚÒÐóª» ÓÏë ØÏ ÕÅ : (1) Æñ ¼ÛÒØÂ, ÏëÕ-ÚÒÂÏëÕ, ÓÝÕ²-ÔØÓ¼Ï (2) ÏëÕ ÚÒÂÏëÕ, Óá ØÏ-ÆñÄØÅ ÊØÔØ, ÆñÍë²Å ÌÞÐ ¼Ø (3) ÓÌز ÚÒ Å, Ù¼Û, ØÚÒ ¼Ø (4) ÂÌÅ, ÚÒÂÏëÕ, Ú Å ÐØÉ 33. Ð㪠٠¼ã ÆÝÓ¼ Ù ÂØ Ú Õ¾Ø Ì ÓÕÛ Õç : ÓÞ Û-I ÓÞ Û-II I. ÉØÒØ ÉÝóÄ ÚÓá A. Æá²ØÉÛ ÓØÚÕ¼ ÂØ Ú Ú¼ÕØÓ II. Ú ÏÆØÐ ÚÓá ¼ã ÆÏÚÌáÂÏ ÚÓá B. Æá²ØÉÛ ÔØÚ ÏÙ ÂØ ¼³ ÏØ III. ÌïÐØÉ«Ô ÝÔ¼Ø C. Æá²ØÉÛ ÓØÚÕ¼ ÂÛ Ý¼Æ¼Û ¼ã ÚÒ ØÓ IV. ÓÝÚÏáÂÏ ÚÓá ëõðû D. ÉáÉÛÕØ ÉëÐ I II III IV (1) A C D B (2) D C B A (3) C B D A (4) D A B C JA Paper-II

8 34. ÁÅ (A) : ÓØÚÕ¼-Ú Ú¼ÕØÓ ØÐë ÅØ-Óá ñúõ ÅÕÜ, Ó í Ú ë ÒãÐã ÒØÚ Ø ÄØÏØ-ÚÃÔ ¼ã ÝÓÂØ ÚÒÓ¼ØÏ Õç ØÏÅ (R) : Ú Ó Æñ ØÏ Âã ÚÒÓ¼ØÏ ÚÒ ÌÕØÅ Ð㪠٠¼í ÒÛ ÒÄãÏã ÌÕó¼Ò ÉÕÝ-Ú»¼Û ÒØÐã ÌÕØÅ Ð㪠٠ÂØ Õç, Ú Ý Ú ÚÒÓ¼ØÏ ÂØ ÚÅÏÌØ» ÏÅ ÒØÐã Ú Õë Ð㪠ÕÅ ÝÆÏë ¼ ÚÒ í Ú Õ¾Ø ÓÕÛ Õç : (1) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) øð¼ Õç (2) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ (3) (A) ¼ã (R) ÂëÒå øð¼ ÕÅ (4) (A) øð¼ Õç (R) ÓÕÛ Õç 35. Ðë ÄØÏØ Âã ÌÝóª ÚÄ çå-ªã¼ï ÕÅ : I. ÓÚÊ Ø ØÏ ÅÒÛÅ¼Ø II. ÌÅÝôªÛ ÚÒÕØÏ III. Ú Ú¼ÕØÓ ¼ã ÄÏÌ IV. ÓÞ«Ì ¼ã ÓÁÞÐ ÐØ Ú Õ¾Ø ²Ýó ÓÕÛ Õç : (1) II ¼ã III (2) I ¼ã IV (3) II ¼ã IV (4) I ¼ã III 36. ÉÝ Øϼ٠Âã ÚŪã¾-ÚÉáÂÞ ÕÅ : (1) ÚÒϼټ ÉëÄ, Æñë¾¼Ø ÉëÄ, ÏÞÆ ÉëÄ (2) ÏÌ ÉëÄ, ÚÉáÉ ÉëÄ, Óá ÐÆ ÉëÄ (3) ÚÉáÉ ÉëÄ, ÏÞÆ ÉëÄ, Óá ÐÆ ÉëÄ (4) Óá ÐÆ ÉëÄ, Æñë¾¼Ø ÉëÄ, ¼ÝÐÅØ ÉëÄ 37. Folklore and Folk life : An Introduction ÆÝÓ¼ ÂØ Ï ç¼ø Õç : (1) R.V. Chase (2) Alan Dundes (3) Richard Dorson (4) W. Crooke Paper-II 8 JA

9 38. ÆØ ¼ã ÁØ ÂØ ÓÕÛ Ì Õç : ÓÞ Û-I ÓÞ Û-II I. ÐÈ ÐçÐØ A. ÆñÛ¼ ÁØ II. ÅÌÏÞ B. ÅÛ¼Û ÁØ III. Æá ¼á¼Ï C. ÉÝ ØÒÐ ÁØ IV. ÓëÏ ÉÛ²Ø D. Ú ÓÐØÌÛ ÒÂØÅ I II III IV (1) D C A B (2) C D B A (3) A C D B (4) B D C A 39. Ðë ÂØ ÊØÒ Õç : (1) ÓÙ Û Ù ÆÏáÆÏØÒÙ ÒØÐØ ÚÒ ¼Û ÓÌÞÕ (2) Ú ÏÓØÅÛ ²ÛÒÅ ¼ã ÓÚÊ Ø ØÏ (3) ÓÙ Û ÔÅØ«¼ ¼ã ÏÝ Û (4) ÓÙ ã ÌÝóÐ ¼ã ÓÌز ÆÚÏÒãÔ 40. ÁÅ (A) : Ðë ÓØÚÕ¼ ¼ã ÓØÚÕ¼ ÂØ á¼ï ãòð Óá ØÏ-ÚÒÄÛ ÝÆÏ ÕÛ ÅÕÜ, Ó í ÚÓϲÅØ-ºá ÝÆÏ ÒÛ ØÄØÚϼ Õç ØÏÅ (R) : Ú Ý Ú Ðë ÄØÏØ ÂÛ ÓØÌó ÏÛ Ðë ¼í ݼÆáÅ ÕÝáÂÛ Õç ¼ã ÓØÚÕ¼ ÂÛ ÐÌ ÂÛ Åë ¼í (1) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) ÙÔ ÓÕÛ Õç (2) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ (3) (A) øð¼ Õç ¼ã (R) ÓÕÛ Õç (4) (A) ÙÚÔ ÓÕÛ Õç ¼ã (R) øð¼ Õç 41. Æá²ØÉÛ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂØ ÆñÌÝóª ÓÌ ØÐÛ Ý Ø Õç : (1) ÓÚÊ Ø ØÏ ÚÓϲ»Ø¼Ì ¼Ø ÂÛ ÆÝÅÏ- ÝÓØÏÛ (2) ÆÏÒØÓÛ ¼ã ØÚ ÓÆëÏ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂÛ ÚÅÏÌØ» ØÏÛ (3) ÉÕÝ-ÓÚÊ Ø ØÏ ÓáÒØ ÆñÚ¼ ã¼å¼ø (4) ÓÚÊ Ø ØÏ ÌÝóÐ-ÚÒÄØÅ ÂÛ ÓÁØÆ¼Û JA Paper-II

10 42. ÁÅ (A) : ÓÚÊ Ø ØÏ ÂØ ÊØÒ Õç ÚÒÔãÔ ÊÞ-ªá ÚÒ ÒÓÂÛ Ðë Ø Û ÂØ ²ÛÒÅ-ºá, ÏÚÕ»-ÓÚÕ» ¼ã ÂÏÙ- Û̼٠ØÏÅ (R) : Ú Ó ÚÒ í ÕÛ ÓÚÊ Ø ØÏ ÓØÆãª¼Ø ¼ã ÓÚÊ Ø ØÏÛ ÏÅ ÂØ ÚÓÄÙ¼ ÚÒ ÚÓ¼ ÕëÚ Ø (1) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) ÙÚÔ ÓÕÛ Õç (2) (A) ÓÕÛ Õç ¼ã (R) øð¼ Õç (3) (A) ¼ã (R) ÂëÒå ÓÕÛ ÕÅ (4) (A) øð¼ Õç ¼ã (R) ÓÕÛ Õç 43. Ú óäã Âã Ìá» ÂëÏØÅ Ðë -ÅØ Û ÊØÔØ ÚÒ Ìá ÓÁØÅ ÅÞâ Ú ÕØ ²ÙÂØ Õç : (1) ÆñëÓÛÅÛ Ì (2) Æ ¾Û (3) ó ÏÛ Úƾ (4) Ú ÅðÙ ÚÒ í ë Û ÅÕÜ 44. Ðë Û¼ Âã ÊØÒØ¼Ì Ðó±» ÕÅ : I. Ðç ÍÝ ¼, ªá Û II. Ú ÚÏ Ø¼Ì, ±áâ ÆñÄØÅ III. ÊØÒÅØÍÝ ¼, Ó¼ë Ý» ÆñÄØÅ IV. ÔÙ¼ Ú ó¼, ÓáÒãÂÅØ ÊÏÆÞÏ ÝÆÏë ¼ ÚÒ í ÓÕÛ ²Ýó Õç : (1) I ¼ã IV (2) II ¼ã III (3) I ¼ã III (4) III ¼ã IV 45. ÓÚÊ Ø ØÏ ÆØ Âã ÓÏÞÆ Âã ÉÝÚÅ ØÂÛ ¼ó¼ ÕÅ : (1) ÊØÔØ, ÓÌز ¼Ø, ÊÞ ëúð Úªó¼Ø (2) ÌØÅÚÓ ÊØÒ-ÆñÉáÄ, ÚÏÔ¼Ø ÅØ¼Ø Æñ»ØÐÛ, ÓÌÞÚÕ Ò ã¼å (3) Ðë ÓÌÞÕ, ÌÅì-ÌØÅÚÓ ¼Ø, ÆÝÏؼó¼Ò (4) Ú Ú¼ÕØÓ, ÄÏÌ, Ðë ÌØÅÓ 46. Ó Ø ÛÐ ÔÛ ÂØ Æñ Øϲ Õç : (1) ªë² Øϲ ÅÞâ ÓïªØ ¼ã ÆñÊØÒÔØÐÛ É»Ø Ý» ÂÛ ÚÒÄÛ (2) ªë² ÂÓ¼ØÒã³ ÅÞâ ÚÒ Ý ¼», Ú¼ ØÏ ÏÅ ¼ã ÆãÔ ÏÅ ÂÛ ÚÒÄÛ (3) ªë² ÚÒÔã ÂÛ ë» ¼ã ÚÅÊØ Ý» ÂÛ ÚÒÄÛ (4) ªë² ÚÒÄÛ ÚÒ ÌÝÕØϼ ÕØÓÐ ÏÅ ÂÛ ²Ý ¼ Paper-II 10 JA

11 47. ÆñØ ÛÅ ÊØÏ¼Û ÚÐÆÛ Ù ÉØÏã ªë² ÅØÐ ÓáÉáÚļ ªë²Û Õç : (1) ÕÛÏØ Åâ ïïû Ôá Ï Ø (2) ²Û.ÉÛ. ÚÓá (3) ÉØÉÞ ÏØÌ Ó ÓçÅØ (4) ÆÛ. Û. Ý»ä 48. ªë² ÅÞâ ÚÕÏØ Û ¼ã ²ÛÒá¼ ÓÏÞÆ ÆñÂØÅ ÏÂã ÕÅ : (1) ÆÝÓ¼ Ù ¼ã ÆÝÓ¼ ØÐã (2) Óá²ÛÂØ ªë²ØÏÁÛ ¼ã ÚÄ ØÆ (3) ¼³ÏÉã ØÏ ªë²ØÏÁÛ ¼ã ÚÅ ÏØÅ (4) ªë²Û ÆñÚÒÏ¼Û ÒØÐã ªë²ØÏÁÛ ¼ã ÚÒÂÒØÅ 49. Æá²ØÉÛ ªë² ¼ã ªë² ØÏÙ ÂØ ÓÕÛ ÚÌÐØÅ Õç : ÓÞ Û-I ÓÞ Û-II I. ÝÏÌÚ¼ ØÚÒ A. ÚÆ ØÏ ÚÓá II. ÚÒÒÕØÏ ÚÄ çå B. ¼ÏÐë ÚÓá áòï III. ÆØ -ÚÓÄÙ¼ C. ¼ØÏÅ ÚÓá IV. ÕóÁ ÚЪ¼ ÓØÚÕ¼ D. ÕÚÏʲŠÚÓá ÝÆÏë ¼ ÂØ Ú Õ¾Ø Ì ÓÕÛ Õç : I II III IV (1) A D B C (2) B C D A (3) C D B A (4) B A C D 50. Æá²ØÉÛ ÊØÔØ ÓÉáÄÛ ÆñÌÝóª ªë² ØÏÙ ÂØ ÓÕÛ ÒÏ Õç : (1) Õϲۼ ÚÓá Ú óð, ÉÐÉÛÏ ÚÓá ÓáÄÞ, ²ëÚ áâï ÚÓá ÆÝ ØÏ (2) ²ëÚ áâï ÚÓá ÆÝ ØÏ, ÓÝϲۼ ÐÛ, ÆÏ̲ۼ ÚÓá ÚÓÄÞ (3) ÉÐÉÛÏ ÚÓá ÓáÄÞ, ÉÅØÏÓÛ ÂØÓ ²çÅ, ϼØÏ ÚÓá ÓÞÏÛ (4) ÕÏ Ûϼ ÚÓá, ÆñãÌ Æñ ØÔ ÚÓá, ÆÏ̲ۼ ÚÓá ÚÓóÄÞ JA Paper-II

12 Space For Rough Work Paper-II 12 JA