neruh_1.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "neruh_1.indd"

Bản ghi

1 1.meprunlPqŠ RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО ОБМІНЯЮ 1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 1/-...Àêàäåì³ íà...5/8/ö... 47/28/ ó.î... (096) áóä.çäàíèé, îðíîâà... 1/-...Áàðñüêå øîñå...2/9/ö... 45/-/ ó.î... (067) , (050) ÆÊ Áàðñüêèé, èñòîâà, òðàíñï.... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...2/3/ /17/ ó.î... (097) ÀÃÂ, ðåìîíò... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...2/4/ /-/ ó.î... (063) , (098) ñ/ð, ÀÎÃÂ, ìåáë³, êîíäèö³îíåð... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...2/9/ö... 36/18/7, ó.î... (063) , (067) íåêóòîâà, õîðîøà êâàðòèðà... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...3/10/ö... 48/-/ ó.î... (098) ðåìîíò, ìåáë³, ÀÎÃÂ... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...3/3/ö... 34/21/ ó.... (096) æèòë/ñòàí, ÀÃÂ... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...3/9/ö... 35/-/ ó.î... (067) , (093) íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáë³... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...4/4/ö... 30/27/ ó.î... (067) æèòë/ñò, á/ç, äî çóïèíêè 3õâ.... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...4/5/ö... 36/19/8... äîã.... (096) , (093) åøêà, ðåìîíò, ð-í Ëîêîìîòèâ... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...5/9/ö... 25/-/ ó.î... (068) , (093) ðåìîíò, â/çð, íà 2 ñ³ì... 1/-...Âàñèëåíêà...2/5/ö... 21/16/ ó.î... (097) ãóðòîæèòîê, ãàðíèé ñòàí... 1/-...Âèøåíüêà...1/9/ö... 30/17/ ó.î... (097) æèòë/ñòàí, á/ç, òîðã, òåðì³íîâ... 1/-...Âèøåíüêà...11/11/ö... 40/-/ ó.î... (067) , (050) Ïðåñòèæ Õîë, èñòîâà, çäàíèé... 1/-...Âèøåíüêà...11/11/ö... 40/-/ ó.î... (067) èñòîâà, íîâîáóä, åë.îïàëåííÿ... 1/-...Âèøåíüêà...2/3/ö... 43/19/ ó.î... (067) , (063) ÀÎÃÂ, íîâîáóä, ÆÊ Äæåðåëüíèé... 1/-...Âèøåíüêà...2/9/ö... 45/-/ ó.î... (067) , (063) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, îðíîâà, êîòåë... 1/-...Âèøåíüêà...3/9/ö... 48/-/ ó.î... (063) , (068) ÀÎÃÂ, ìàñ.áàðñüêèé, êëàäîâêà... 1/-...Âèøåíüêà...4/5/ö... 26/18/ ó.î... (097) ãóðòîæèòîê, ãàðíèé æèòë.ñòàí... 1/-...Âèøåíüêà...4/6/ /-/ ó.î... (063) , (098) ÆÊ Çàõ³äíèé... 1/-...Ãí³âàí.øîñå...6/10/ö... 46/-/ ó.î... (063) , (096) ÀÎÃÂ, øòóêàòóðêà, ðàä³àòîðè... 1/-...Çàìîñòÿ...2/2/ö... 31,5/-/ ó.î... (063) ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí, ÀÎÃÂ,ìåá... 1/-...Çàìîñòÿ...4/10/ö... 43/17/ ó.î... (063) , (067) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, òåðì³íîâî... 1/-...Çàìîñòÿ...5/9/ö... 39/18/ ó.î... (063) , (067) ïðîñòîðà êâàðò, áàëê.íå çàñêë.... 1/-...Ê.Ìàðêñà...3/5/ö... 25/-/ ó.î... (068) , (093) â/çð.íà 2õ, ïë.â³êíà, ðåìîíò... 1/-...Ê.Ìàðêñà...4/4/ö... 32/-/ ó.î... (097) Ì.Øèìêà, òåðì³íîâî!... 1/-...Ê.Ìàðêñà...5/9/ï... 34/18/ ó.î... (068) , (063) æèòëîâèé ñòàí... 1/-...Êåëåöüêà...4/5/ /18/ ó.î... (097) ðåìîíò, ìåáë³, êîíäèö³îíåð... 1/-...Êè âñüêà...1/3/ï... 17,5/-/ ó.î... (067) , (093) ðåìîíò, çðó í.íà 4 ñ³ì... 1/-...Êè âñüêà...10/10/ /-/ ó.î... (063) , (098) òåõ.ïîâåðõ... 1/-...Êè âñüêà...10/12/ö... 50/-/ ó.î... (097) îðíîâà, Íàáåðåæíèé êâàðòàë... 1/-...Êè âñüêà...3/3/ö... 21/13/ ó.î.... (097) ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, íà 4 ñ³ì... 1/-...Êè âñüêà...3/5/ö... 25/15/ ó.î... (097) êîñì.ðåì, â/çð íà 4õ, ë³ èëüí.... 1/-...Êè âñüêà...4/4/ö... 47/-/18, ó.î... (067) «Àðòõàóñ2», çäà à îñ³íü 22ð.... 1/-...Êè âñüêà...4/5/ö... 26/21,2/ ó.î... (067) ºâðîðåì, íåêóòîâà, â/çð íà 5õ... 1/-...Êè âñüêà...5/5/ö... 12/-/ ó.î... (063) ðåìîíò, â/çð. íà 2 ê³ìíàòè... 1/-...Êí.Êàð³îòîâè...2/4/ö... 17/-/ ó.î... (096) , (063) ãóðòîæèò., 2 êîìîðè, æèòë/ñòàí... 1/-...Êí.Êàð³îòîâè...4/5/ /-/ ó.î... (096) çóïèíêà, áîéëåð, ë³ èëüíèê... 1/-...Êîñìîíàâò³â...3/5/ï... 31/17/ ó.î... (096) , (063) æèòëîâèé ñòàí... 1/-...Êîñìîíàâò³â...3/5/ö... 34/-/ ó.î... (097) æèòë/ñòàí, ïë.â³êíà, íåêóòîâà... 1/-...Ïèðîãîâà...1/4/ö... 30/-/ ó.î... (098) , (093) ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà... 1/-...Ïèðîãîâà...3/10/ï... 34/18/7,5... äîã.... (096) õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí... 1/-...Ïèðîãîâà...6/10/ï... 33/-/7, ó.î... (098) ìåáë³, êîñìåòè íèé ðåìîíò... 1/-...Ïîä³ëëÿ...11/13/ö... 48/21/ ó.î... (097) , (063) äàõîâà êîòåëüíÿ, åë.ïëèòè... 1/-...Ïîä³ëëÿ...5/9/ö... 45/-/ ó.î... (096) ÀÎÃÂ, îðíîâà... 1/-...Ïîä³ëëÿ...9/9/ö... 47/19/ ó.î... (097) , (093) çäàíèé, ÀÎÃÂ, áàòåðå... 1/-...ð-í «Óðîæàþ»...7/9/ï... 34/17/ ó.î... (067) , (093) ãàðíèé æèòë/ñòàí, íåêóòîâà... 1/-...ð-í Âîäîêàíàë...2/5/ö... 18/14/-... äîã.... (063) , (096) ðåìîíò, ïðîâîäêà, â/çð.íà 4õ... 1/-.. Ñ.ÀÃÐÎÍÎ̲ ÍÅ. 4/4/Ö... 44/-/ Ó.Î... (063) , ÎËÅÊÑÀÍÄÐ...ÆÊ ÎÇÅÐÍÈÉ, ÂËÀÑÍÈÊ, ÍÅÊÓÒÎÂÀ... 1/-...Ñâåðäë. ìàñèâ...1/5/ ,8/-/ ó.î... (097) ãàðíèé æèòë/ñòàí, òåïëà... 1/-...Ñâåðäë. ìàñèâ...2/5/ö... -/13/ ó.î... (093) , (096) â/çð. íà 4-õ, æèòëîâèé ñòàí... 1/-...Ñëîâ ÿíêà...10/10/ö... 45/19/ ó.î... (097) , (093) ÀÎÃÂ... 1/-...Ñëîâ ÿíêà...3/8/ö... 49/16/ ó.î... (097) ñòèëüíèé ðåìîíò, ÀÎÃÂ, + ãàðàæ... 1/-...Ñëîâ ÿíêà...5/9/ï... 34/18/7, ó.î... (067) º áàëêîí, êëàäîâêà,çàì³í.òðóáè... 1/-...ñìò Ñòðèæàâêà...1/6/ö... 42/-/8, ó.î... (063) îðíîâà, ïåðåóñòóïêà... 1/-...ñìò Ñòðèæàâêà...2/5/ö... 40,5/-/ ó.î... (063) ÀÎÃÂ, ñòÿæêà, çäà à ê³íåöü 21ð... 1/-...ñìò Ñòðèæàâêà...4/5/ö... 47,5/-/ ó.î... (063) êîíäèö., ºâðîðåì, òåïëà ï³äë.... 1/-...ñìò. ˳òèí...1/2/ö... 32/23/ ó.î... (067) , (093) öåíòð, õîðîøèé æèòë/ñòàí... 1/-...Ñòàí³ñëàâñüê....5/5/ö... 15/-/ ó.î... (063) ãàðí.ðåìîíò, ñ/â íà 2 ê³ìíàòè... 1/-...Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö... 20/15/ ó.î... (097) ê³ìí. â áóäèíêó, àñòê. çðó í.... 1/-...Ñòàðå ì³ñòî...4/5/ö... 31/14,5/5, ó.î... (097) ãàðíèé ñòàí, âóë. Ùîðñà... 1/-...Ñòàðå ì³ñòî...4/5/ö... 34/19/ ó.î... (067) , (093) â³äì. æèòë.ñòàí, ÀÎÃÂ... 1/-...Òÿæèë³â...1/10/ö... 54/20/ ó.î... (068) , (093) ºâðîðåì, ÀÎÃÂ, ìåáë³, 2 á/ç... 1/-...Òÿæèë³â...3/5/ /-/ ó.î... (097) òåðì³íîâî, æèòëîâèé ñòàí... 1/-...Òÿæèë³â...5/5/ö... 28/17/ ó.î... (067) ðåìîíò, øêîëà, êîëîíêà... 1/-...Õì.øîñå...1/10/ö... 46/18/ ó.î... (096) , (063) ðåìîíò, ÀÎÃÂ... 1/-...Õì.øîñå...2/10/ö... 40/22/10... äîã.... (096) ºâðîðåìîíò, ÀÎÃÂ... 1/-...Öåíòð...1/2/ö... 17/17/ ó.î... (067) êâàðòèðà áåç çðó íîñòåé... 1/-...Öåíòð...1/2/ö... 30/20/ ó.î... (097) ÀÃÂ, æèòë/ñò, ìîæë.ï³ä êîìåðö.... 1/-...Öåíòð...1/5/ö... 28/17/ ó.î... (067) , (073) êîñì.ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí... 1/-...Öåíòð...3/3/ö... 36/20/ ó.î... (067) ðåìîíò, áàëêîí, êîëîíêà... 1/-...Öåíòð...5/6/ö... 47/20/ ó.î... (063) îðíîâà, ëîäæ³ÿ â ê³ìíàò³... 1/-...Þíîñò³...1/9/ö... 28,8/-/4, ó.î... (098) , (093) áåç ðåìîíòó, íîâ³ òðóáè,ë³ èë.... 1/-...Þíîñò³...11/11/ö... 41/20/ ó.î... (096) , (063) ÀÎÃÂ, íîâîáóä... 1/-...Þíîñò³...11/11/ö... 42/18/ ó.î... (097) çäàíèé, îðíîâà, Ïðåñòèæ Õîë /-...Þíîñò³...2/5/ö... 31/17/ ó.î... (067) , (063) íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí... 1/-...ªâðîï.êâàðòàë...7/12/ö... 41/17/ ó.î... (063) , (067) íîâîáóä, ñïîê³éíèé äâ³ð, ÀÎà1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 2/-...Àðòåìà...2/2/ö... 43/29/ ó.î... (067) ºâðîðåì., ÀÎÃÂ, ìåáë³, òåõí³êà... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...1/1/ö... 38/27/ ó.î... (097) ïë.â³êíà, ï³ä ðåìîíò, îêð.âõ³ä... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...2/3/ö... 36/-/ ó.î... (097) æèòëîâèé ñòàí... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...2/3/ö... 36/26/ ó.î... (096) , (050) ÀÎÃÂ, æèòë/ñòàí, ïë.â³êíà,ìåá.... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...2/3/ö... 36/27/ ó.î... (096) ÀÎÃÂ, ãàðí.ñòàí, ïë.â³ê, ìåáë³... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...2/3/ö... 36/27/ ó.î... (096) , (093) ÀÎÃÂ, ìåáë³, òåõí³êà, ãàðàæ... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...3/5/ö... 37/-/ ó.î... (068) , (093) öåíòð ì³ñòà, çàêðèòèé äâ³ð... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...4/5/ö... 51/35/ ó.î... (063) , (068) åøêà, ãàðíèé ñòàí... 2/-...áë.Çàìîñòÿ /30/ ó.î... (063) , (096) ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...6/10/ö... 46/-/ ó.î... (096) íåêóòîâà, ï³äâàë, ðåìîíòó 1ð.... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...6/10/ö... 47/27/ ó.î... (067) íîâèé ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà... 2/-...áë.Êè âñüêà...4/5/ö... 43/28/ ó.î... (050) , (067) îõàéíèé ñòàí, êàõë³, ïë.â³êíà... 2/-...Âèøåíüêà...2/5/ö... 47/30/ ó.î... (096) ðåìîíò, á/ç, âñå íîâå... 2/-...Âèøåíüêà...2/9/ï... 48/30/ ó.î... (063) , (068) æèòëîâèé ñòàí... 2/-...Âèøåíüêà...3/11/ö... 54/-/ ó.î... (063) , (067) îðíîâà, ÀÎÃÂ, íîâîáóä... 2/-...Âèøåíüêà...3/5/ö... 42/27/ ó.î... (063) , (067) çðó íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ... 2/-...Âèøåíüêà...4/12/ö... 64/20/17... äîã.... (096) , (093) Þíîñò³, ÀÃÂ, èñòîâà, íîâîáóä... 2/-...Âèøåíüêà...5/6/ö... 81/-/ ó.î... (096) ðåìîíò, ãàðäåðîáíà, òåõí³êà... 2/-...Âèøåíüêà...5/6/ö... 91/40/ ó.î... (067) , (073) ÀÎÃÂ, èñòîâèé íîâîáóä... 2/-...Âèøåíüêà...6/10/ö... 65/37/ ó.î... (067) , (063) îðíîâà, ÀÎÃÂ, òåïëà ï³äëîãà... 2/-...Âèøåíüêà...6/10/ö... 65/37/ ó.î... (067) , (063) íîâîáóä, 2 á/ç, ÀÎÃÂ... 2/-...Âèøåíüêà...7/9/ï... 72/-/ ó.î... (063) , (068) ÀÃÂ, ìàñ.áàðñüêèé, êëàäîâà... 2/-...Âèøåíüêà...9/11/ö... 66/35/ ó.î... (097) , (093) ÀÎÃÂ, áàòåðå... 2/-...Âèøåíüêà...9/11/ö... 74/-/ ó.î... (098) íîâîáóä, ÀÎÃÂ, çäàíèé... 2/-...Ãîðîäåöüêîãî...3/3/ö... 50/-/ ó.î... (067) , (093) ÀÃÂ, æèòë.ñòàí, âåëèêèé á/ç... 2/-...ÆÊ Áàðñüêèé...3/6/ö... 66/30/ ó.î... (097) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, òåïëà ï³äëîãà... 2/-...Çàìîñòÿ...1/2/ö... 60/30/ ó.î... (067) , (063) ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, ãàðàæ... 2/-...Çàìîñòÿ...10/10/ö... 68/36/ ó.î... (096) îðíîâà... 2/-...Çàìîñòÿ...2/4/ /-/ ó.î... (097) ÀÃÂ, º ãàðàæ, êîñì.ðåì.... 2/-...Çàìîñòÿ...4/5/ï... 45/29/ ó.î... (097) á/ç, æèòë/ñòàí, òîðã, ðîçä³ëüí... 2/-...Çàìîñòÿíñüêà...7/9/ö... 55/30/ ó.î... (096) , (063) ÀÎÃÂ, ºâðîðåì, ìåáë³, òåõí³êà... 2/-...Ê.Ìàðêñà...2/4/ /28/ ó.î... (096) ãàðíèé ñòàí, êîíäèö³îíåð... 2/-...Êè âñüêà...1/5/ö... 42/27/ ó.î... (096) , (093) ðåìîíò, ìåáë³, âèñîêèé öîêîëü... 2/-...Êè âñüêà...4/4/ö... 60/35/ ó.î... (067) Àðò Õàóñ, çäà à âåñíà 22ð.... 2/-...Êè âñüêà...4/5/ö... 44/31/ ó.î... (098) æèòëîâèé ñòàí, ãàðíå ì³ñöå... 2/-...Êè âñüêà...5/5/ö... 44/30/ ó.î... (096) æèòë/ñòàí, á/ç, êîëîíêà, íåêóò... 2/-...Êí.Êîð³àòîâè...3/12/ö... 57/35/ ó.î... (097) , (063) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, 2 á/ç... 2/-...Êí.Êîð³àòîâè...3/5/ö... 40/-/ ó.î... (067) ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà... 2/-...Ëèòâèíåíêà...8/9/ï... 49/-/ ó.î... (098) ºâðî, íåêóò.,ïë.â³ê, àñò.ìåá.... 2/-...ì.Áðà ëîâ...3/3/ö... 49/30/ ó.î... (067) , (063) ÀÃÂ, æèòë/ñòàí, øêîëà, ñàäîê... 2/-...ì.Ãí³âàíü...1/5/ ,5/-/12, ó.î... (096) ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà... 2/-...ì.Ãí³âàíü...4/5/ö... 39/24/6... äîã.... (096) æèòë/ñòàí, òèõèé ðàéîí, òîðã... 2/-...Ìàã³ñòðàöüêà...14/14/ö... 52/32/ ó.î... (093) , (098) òîðã, + òåõ. ïîâåðõ... 2/-...Íåìèð.øîñå...3/9/ö... 45,5/-/ ó.î... (063) æèòëîâèé ñòàí... 2/-...Íåìèð.øîñå...7/9/ö... 26/13/ ó.î... (097) ðåìîíò, â ãóðòîæèòêó ñåêö³ÿ... 2/-...Î. Äîâæåíêà...5/9/ö... 48,2/-/ ó.î... (096) ðåìîíò, òîðã, ìåáë³, êëàäîâà... 2/-...Îñòðîçüêîãî...11/11/ö... 80/-/ ó.î... (097) ÀÃÂ, ìåáë³, òåõí³êà, ðåìîíò... 2/-...Îñòðîçüêîãî...11/11/ö... 80/-/ ó.î... (097) ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà... 2/-...Ïèðîãîâà...1/2/ö... 30/-/ ó.î... (097) ðåìîíò, ïë.â³êíà, àñòê. ìåáë³... 2/-...Ïèðîãîâà...4/4/ö... 47/-/ ó.î... (063) , (098) êîñìåòè íèé ðåìîíò... 2/-...Ïîä³ëëÿ...1/5/ö... 87/45/ ó.î... (096) æèòëîâèé ñòàí, ÀÎÃÂ, òîðã... 2/-...Ïîä³ëëÿ...8/10/ö... 75/40/ ó.î... (096) ðåìîíò, ìåáë³, òîðã... 2/-...ð-í «Óðîæàþ»...3/12/ /32/ ó.î... (096) ºâðîðåì., ìåáë³, òåõí³êà, ÀÎÃÂ... 2/-...ð-í ÂÏÇ...1/5/ö... 41/24/ ó.î... (096) , (050) õîðîøèé æèòë/ñò., á/ç, áîéëåð... 2/-...ð-í ÖÐ...1/9/ï ó.î... (097) êëàä., á/ç, ï³äâàë, àáî îáì³í... 2/-...ñ.Àãðîíîì³ íå...2/5/ö... 56/-/ ó.î... (093) , (096) ÆÊ «Ñîô³ÿ», îðíîâà... 2/-...Ñ.Çóë³íñüêîãî...2/5/ö... 34/-/ ó.î... (063) , (097) òîðã, ñâî çðó íîñò³

2 18 RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó 1.meprunlPqŠ... 2/-...Ñàáàð³â...1/1/ö... 50/-/ ó.î... (098) ñ, æèòë/ñòàí, âîäà, åë.îïàë.... 2/-...Ñëîâ ÿíêà...2/9/ï... 52/32/ ó.î... (063) , (096) ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïë.â³êíà... 2/-...Ñëîâ ÿíêà...8/9/ö... 50/30/ ó.î... (063) , (068) ãàðíèé ñòàí, ð-í Ìåäóí³âåð... 2/-...ñìò ˳òèí...2/2/ö... 43/30/ ó.î... (063) , (096) ÀÎÃÂ, æèòëîâèé ñòàí... 2/-...Òÿæèë³â...3/5/ö... 44/-/ ó.î... (096) , (093) æèòë.ñòàí, ïë.â³ê,2ê³ìí.â ãóðò... 2/-...Õì.øîñå...1/1/ö... 37/20/ ó.î... (067) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáë³, 2 ñ... 2/-...Öåíòð...1/-/ /-/ ó.î... (097) ÀÃÂ, æèòë/ñòàí,êîñì/ðåì,îêð.âõ... 2/-...Öåíòð...1/1/ /-/ ó.î... (067) , (063) æèòëîâèé ñòàí, áåç âàííè... 2/-...Öåíòð...1/3/ö... 55/40/ ó.î... (096) ÀÃÂ, 1ñ çåìë³, ãàðàæ... 2/-...Öåíòð...14/14/ö... 52/32/ ó.î... (093) , (098) òîðã, ãàðíèé ñòàí, óä.êðàºâèä... 2/-... åðâîíîàðì....2/3/ö... 55/37/ ó.î... (096) ÀÎÃÂ, ðåìîíò... 2/-...Þíîñò³...11/11/ö... 59/35/ ó.î... (097) çäàíèé, îðíîâà, Ïðåñòèæ Õîë 1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 3/-...áë.Çàìîñòÿ...3/9/ö... 67,5/-/9, ó.î... (063) , (098) ë/ç, á/ç, ï³ä ðåì, íà 2 ñòîð.... 3/-...áë.Çàìîñòÿ...6/9/ö... 67/42/ ó.î... (063) , (068) êëàäîâêà, ïë.â³êíà, æèòë/ñòàí... 3/-...áë.Çàìîñòÿ...8/10/ö... 66/39/ ó.î... (096) , (093) /-...áë.Çàìîñòÿ...9/9/ö... 61/40/ ó.î... (067) ìåáë³, òåõí³êà, ë³ èëüíèêè... 3/-...áë.Çàìîñòÿ...9/9/ö... 70/-/ ó.î... (067) , (097) æèòë/ñòàí, òîðã, ïë.â³êíà... 3/-...Âàùóêà...9/9/ï... 64/-/ ó.î... (097) æèòë/ñòàí, íåêóòîâà, òîðã, ìåá... 3/-...Âèøåíüêà...4/5/ï... 44/-/ ó.î... (097) æèòëîâèé ñòàí... 3/-...Âèøåíüêà...4/5/ï... 47/30/ ó.î... (097) , (093) òîðã, ãàðíèé ñòàí, çá³ë.... 3/-...Âèøåíüêà...4/5/ö... 60/38/6... äîã.... (096) æèòëîâèé ñòàí, ðîçâ.³íôðàñòð.... 3/-...Âèøåíüêà...4/9/ö... 76/54/ ó.î... (098) ºâðîðåìîíò, áîéëåð, âåëèêà ë/ç... 3/-...Âèøåíüêà...5/6/ö... 90/40/ ó.î... (067) , (073) ÀÎÃÂ, èñòîâà, 2 á/ç, ìàíñàðäà... 3/-...Âèøåíüêà...6/11/ö /-/ ó.î... (063) , (067) ÀÎÃÂ, îðíîâà, Ïðåñòèæ Õîë... 3/-...Âèøåíüêà...6/9/ö... 72/50/ ó.î... (096) , (093) æèòëîâèé ñòàí, ïëàñò.â³êíà... 3/-...Ãëàäêîâà...1/2/ö... 52/-/ ó.î... (063) êîñì.ðåìîíò, çàêðèòèé äâ³ð... 3/-...Çàìîñòÿ...1/2/ö... 52/-/ ó.î... (096) çàêðèòèé äâ³ð, ïîðó îçåðî... 3/-...Çàìîñòÿ...5/9/ï... 61/40/ ó.î... (068) , (063) êîñì.ðåìîíò, 2 áàëêîíè... 3/-...Çàìîñòÿ...8/9/ö... 61/10/ ó.î... (096) ãàð/ñòàí, êëàäîâêà ì³æ ïîâåðõ... 3/-...Çàìîñòÿ...8/9/ö... 65/45/ ó.î... (096) , (050) ïðîñòèé æèòë/ñòàí, á/ç... 3/-...Ê.Ìàðêñà...1/9/ï... 64/40/ ó.î... (096) , (063) õîðøèé æèòëîâèé ñòàí... 3/-...Êåëåöüêà...5/5/ö... 62/45/ ó.î... (097) òåðì³íîâî, òîðã, æèòë.ñòàí... 3/-...Êåëåöüêà...5/9/ö... 63/39/ ó.î... (067) , (063) ÀÎÃÂ, æèòëîâèé ñòàí... 3/-...Êè âñüêà...3/12/ö /62/ óî... (093) , (098) Íàáåð.êâàðòàë, ðåìîíò, ìåáë³... 3/-...Êè âñüêà...8/16/ì... 75/43/ ó.î... (068) , (063) æèòë/ñòàí, ïë.â³êíà, 2 ë/ç... 3/-...Êîñìîíàâò³â...5/5/ï... 64/45/ ó.î... (096) íåêóòîâà, õîðîøèé ñòàí... 3/-...Êîöþáèíñüêîãî...5/9/ö... 66,9/-/ ó.î... (067) æèòëîâèé ñòàí... 3/-...ì. ˳òèí...3/5/ö... 75/40/ ó.î... (096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, ïë.â³êíà, òîðã... 3/-...ì.Êîçÿòèí...2/4/ö... 52/-/ ó.î... (063) , (098) ÀÎÃÂ, áåç êîì³ñ³ àãåíñòâó... 3/-...Ïèðîãîâà...1/5/ö... 58/38/ ó.î... (096) áåç ðåìîíòó,ë³.,âäàëå ïëàíóâ.... 3/-...Ïèðîãîâà...3/5/ö... 55/-/ ó.î... (067) , (073) æèòë/ñòàí, íåêóòîâà, çóïèíêà... 3/-...Ïîä³ëëÿ...4/9/ö... 86/48/11, ó.î... (067) ÀÎÃÂ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñ/â ðîçä... 3/-...Ïîä³ëëÿ...8/9/ö... 93/55/ óî... (098) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà... 3/-...ð-í «Óðîæàþ»...1/9/ï... 63/40/ ó.î... (096) ãàðíèé ñòàí, ìåáë³, ïàðêåò... 3/-...ð-í «Óðîæàþ»...6/9/ï... 63/-/ ó.î... (097) , (093) æèòë/ñòàí, á/ç, îêðåì³ ê³ìíàòè... 3/-...ð-í ÎÆÊ...5/5/ö... 58/45/ ó.î... (097) ÀÎÃÂ, òîðã, òåõ.ïîâåðõ... 3/-...ñ.Àãðîíîì³ íå...4/4/ö... 72/-/ ó.î... (063) , (067) áóä.2012ð, ÀÎÃÂ, ðåìîíò, ìåáë³... 3/-...Ñëîâ ÿíêà...1/10/ö... 65/39/ ó.î... (096) , (063) ãàðíèé æèòë/ñòàí, ë³ èëüíèêè... 3/-...Ñëîâ ÿíêà...1/5/ö... 76/-/ ó.î... (097) ðåìîíò, á/ç, ë/ç, ï³äâàë... 3/-...Ñëîâ ÿíêà /40/ ó.î... (063) , (096) ðåìîíò, íåêóòîâà... 3/-...Ñëîâ ÿíêà...7/9/ö... 64/30/ ó.î... (096) , (093) ïë.â³êíà, æèòë/ñòàí, íåêóòîâà... 3/-...Öåíòð...1/1/ö... 65/-/ ó.î... (097) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, òîðã... 3/-...Öåíòð...1/1/ö... 72/-/ ó.î... (097) /-...Öåíòð...2/2/ö... 75/-/ ó.î... (097) ÀÎÃÂ, ðåìîíò, êàì³í... 3/-...Öåíòð...2/3/ö... 50/38/ ó.î... (098) , (063) ñàðàé 12 ì, æèòëîâèé ñòàí... 3/-...Öåíòð...3/5/ö... 50/-/ ó.î... (098) , (063) ðåìîíò, ïëîùà Ãàãàð³íà... 3/-...Öåíòð...4/9/ö... 69/-/ ó.î... (096) ÀÎÃÂ, ºâðîðåìîíò... 3/-...Öåíòð...4/9/ö... 70/-/-... äîã.... (063) , (067) ºâðîðåìîíò, êðàºâèä íà Áóã... 3/-...Þíîñò³...5/5/ö... 58/38/ ó.î... (098) , (063) ï³äâàë, êëàäîâêà, á/ç, ë/ç 1.4 ÎÒÈÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 4/-...Àêàä.ßíãåëÿ...2/5/ö... 62/-/ ó.î... (067) , (093) ÀÎÃÂ, æèòëîâèé ñòàí... 4/-...Á.Ñòóïêè...9/9/ö... 78/45/ ó.î... (050) , (067) ïë.â³ê.,îõàéíà, ïåðåïëàíóâàííÿ... 4/-...áë.Çàìîñòÿ...2/9/ö... 71/44,5/ ó.î... (096) íåêóòîâà, ðåìîíò, ñ/â íîâèé... 4/-...Âèøåíüêà...4/5/ï... 64/45/ ó.î... (097) òîðã,ïë.â³ê, á/ç, íîâà êîëîíêà... 4/-...Âèøåíüêà...5/5/ö... 62/39/ ó.î... (067) , (050) ãàðíèé ñòàí, êàõë³... 4/-...Âèøåíüêà...5/5/ö... 74/-/-... äîã.... (067) , (050) åøêà, ë/ç, ìåáë³, êîñì.ðåìîíò... 4/-...Ì.Àìîñîâà...10/10/ö... 80/-/ ó.î... (097) ãàðíèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæ³ÿ... 4/-...Ñàáàð³â...2/2/ö /-/ ó.î... (098) ñ, â/çð., âñå íîâå... 4/-...Òÿæèë³â /-/ ó.î... (097) äîáðîòíèé áóä., 2 âðåìÿíêè, 4ñ 1.5 Ï ßÒÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 5/-...Öåíòð...3/4/ö /-/ ó.î... (098) , (063) ð³âí³, ÀÎÃÂ, æèòëîâèé ñòàí 1.6 ÁÓÄÈÍÊÈ... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...1/1/ö... 37/35/ ó.î... (096) /á, ÀÃÂ, 2ñ, ñàðàé, æèòë/ñòàí... 2/-...áë.Çàìîñòÿ...1/1/ö... 50/-/ ó.î... (068) , (093) ðåì., ìåáë³, ÀÎÃÂ, ïë.â³êíà... 2/-...Áó ìè /-/ ó.î... (067) ãàç, ñâ³òëî, òîðã... 2/-...³í.Õóòîðè...1/1/ö... 65/40/ ó.î... (097) ãàç â áóä., ãàðàæ... 2/-...³í.Õóòîðè...2/2/ö... 80/-/ ó.î... (068) , (093) æèòë/ñòàí, 6 ñ, 4 ñ... 2/-...Çàìîñòÿ /28/ ó.î... (098) ðåì., îêð. âõ³ä, ãàç, ñâ³òëî... 2/-...Êîðåÿ...2/2/ö /-/ (067) $ çà 1êâ.ì, ðåì.,öåíòð.âîäà... 2/-...Ñëîâ ÿíêà...1/1/ö... 40/-/ ó.î... (067) , (063) æèòë/ñòàí, ÀÎÃÂ, öåíòð.âîäà... 2/-...ñìò Ñòðèæàâêà...1/1/ö... 34/-/ ó.î... (067) æèòë/ñòàí, ãàç, ï³, êðèí.,22ñ... 2/-...Öåíòð...1/1/ö... 45/-/ ó.î... (063) âèäè îïàë., çðó í., ðåìîíò... 3/-...Çàìîñòÿ /-/ ó.î... (097) /á, 2 ñ, ÀÃÂ, êîñì.ðåìîíò... 3/-...ìàñ.Îêðóæíèé...2/2/ö... 90/-/ ó.î... (063) , (097) öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³, 2 ñ... 3/-...ñ.Íåêðàñîâå...1/1/ö... 70/50/ ó.î... (098) íîâîáóä, ðåìîíò, ÀÎÃÂ, 25ñ... 3/-...ñ.Ïåòðèê...1/1/ö... 52/-/ ó.î... (067) , (050) /á+öåãëà, â/ç, âîäà, ãàç... 3/-...ñìò Ñòðèæàâêà...1/1/ö... 51/36/ ó.î... (063) çðó íîñò³, ãàç, 11 ñ... 3/-...Ñòàðå ì³ñòî...1/ö /70/ ó.î... (096) ðåìîíò, â/çð., 5 ñ çåìë³... 3/-... åõîâà...1/1/ö... 50/30/ ó.î... (067) , (093) ,5 ñ, çðó íîñò³... 4/-...³í.Õóòîðè...1/1/ö /-/16, ó.î... (096) ñ, êðèíèöÿ, òîðã... 4/-...Êè âñüêà...1/1/ö... 65/41/ ó.î... (067) , (063) ,4 ñ, çðó íîñò³... 4/-...Êè âñüêà...1/1/ö... 80/-/ ó.î... (097) ,4ñ, çðó í., 2âèõîäè, ç äâîðó... 4/-...Êîðåÿ...2/2/ö /-/ ó.î... (096) îðíîâèé, 4 ñ çåìë³... 4/-...ì.Ãí³âàíü...1/1/ö... 80/50/ ó.î... (098) ñ, ãàç, çðó í., ë³ñ, ð³ êà... 4/-...ñ.Áîõîíèêè...2/2/ö /-/ óî... (063) êðèíèöÿ, íîâèé ðåì., 10 ñ... 4/-...ñ.̳ç Õóòîðè...1/ö... 55/35/ ó.î... (096) æèòë.ñòàí, 58 ñ, ñàðàé, ïîãð³á... 4/-...ñ.Íåêðàñîâå...1/1/ö /-/ ó.î... (098) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, êðèíèöÿ, âîäà... 4/-...ñ.Ïèðîãîâå...2/2/ö /-/ ó.î... (067) , (063) æèòë/ñòàí. 2ãàðàæà, ð-í Ñêëåïà... 4/-...ñ.Ñåëèùå...2/2/ö /45/ ó.î... (098) ñ, ãàç, âîäà, ãàðàæ... 4/-...ñìò Ñòðèæàâêà...1/1/ö... 80/60/ ó.î... (098) æèòë/ñòàí, 18ñ, ãàç, ñâ³òëî... 4/-...Ñòàðå ì³ñòî...1/ö... 49/35/ ó.î... (096) áë.Ñò.ì³ñòî, 3 ñ... 4/-...Ñòàðå ì³ñòî...2/ö /-/ ó.î... (063) ñ, òåïëà ï³äëîãà, êðèíèöÿ,ÿìà... 5/-...Aêàäåì³ íå...2/ /-/ ó.î... (093) âëàñíèê, 4ñ, èñòîâà, ç/á ïåð.... 5/-... C.ÁË.3ÀÐÂÀÍÖ².. 2/ /-/ Ó.Î... (093) ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐ.... 5/-...Ï ÿòíè àíè...1/1/ö... 88/-/ ó.î... (096) , (063) æèòë/ñòàí, ãàðàæ, 8,16 ñ... 5/-...Ñ. Íàëèâàéêà...1/2/ö /-/ ó.î... (063) ñ, 2 âõîäè, â/çð, õîð.ñòàí... 5/-...ñ.Àãðîíîì³ íå...2/2/ö /-/ ó.... (096) íåäîáóä., ãàðíå ïëàí., ãàðàæ... 5/-...ñ.Ëóêà-Ìåëåøê...2/2/ö /120/ óî... (067) , (063) ñ, ðåìîíò, äóïëåêñ... 5/-...ñ.Ïî àïèíö³...1/ö /70/ ó.î... (096) ñàä 1600äåð., êðàï.ïîëèâ, 163ñ... 5/-...ñ.Ù³òêè...2/2/ö /-/ ó.î... (097) îðíîâèé, íîâîáóä, 21ñ... 5/-...Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö /-/ ó.î... (096) , (050) íà 2 àñò., 6 ñ, çðó íîñò³... 5/-...Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /-/ ó.î... (098) êàì.êîòåë,öåíòð.âîäà, êàíàë³ç... 7/-...Çàìîñòÿ...2/ö /141/ ó.î... (067) âëàñíèê, òîðã, òåðì³íîâî, 10ñ Áàæåíîâà...2/2/ö /112/ óî... (097) áóä.2016ð., àëüòàíêà, ðåì Áàðñüêå øîñå...1/1/ö... 26/-/4, ó.î... (097) ñ, ÀÎÃÂ, ïîð.òðàíñïîðò Áàðñüêå øîñå...2/2/ö... 90/-/ ó.î... (096) , (093) íîâîáóä, èñò., ì³ñüê³ êîìóí Áàðñüêå øîñå...2/ö... 50/25/ ó.î... (096) , (063) ñ, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, íà 2 âóë Áàðñüêå øîñå...2/ö... 60/-/ ó.î... (068) , (093) ãàðí.áóä, æèòë.ñò., 4ñ, êðèíèö Áåâçà...1/1/ö... 52/35/ ó.î... (097) /á,êàï/ðåì,àîãâ,òåïëà ï³äëîãà Áó ìè...1/1/ö... 39/-/ ó.î... (097) ÀÎÃÂ, ñâ³òëî, ï³, 2 ñ çåìë³ Áó ìè...1/1/ö... 65/25/ ó.î... (067) , (093) äà à, ãàçèô³ê.,ç³ çðó í., 4 ñ Áó ìè...1/1/ö... 72/48/ ó.î... (067) , (073) ÀÎÃÂ, ïë.â³ê., çðó í., 1,5 ñ Áó ìè...2/2/ö /80/ ó.î... (050) , (067) ñ, â/ç, íåçàê³í åíèé Áó ìè...2/2/ö /120/ ó.î... (067) , (050) àñò.ïë.â³ê.,5,6ñ, êðèí.,ãàðàæ Áó ìè...2/ö /120/ óî... (097) ñ, 3 âèäè îïàëåííÿ, ºâðîðåì Âåðõàðíà...1/1/ö... 62/-/ ó.î... (098) , (063) ,ïîãð.,ñàðàé,âîäà ó äâîð³ ³í.Õóòîðè...1/1/ö... 40/-/ ó.î... (067) , (050) ñ, ñâ³òëî, ðåì., ïîð.øêîëà ³í.Õóòîðè...1/1/ö... 81/62/ ó.î... (097) ãàðíèé æèòë/ñò., ãàç, çðó í ³í.Õóòîðè...1/2/ /-/ ó.î... (096) ñ çåìë³, âèã.ÿìà, èñò.ñòàí ³í.Õóòîðè...2/2/ö /-/ ó.î... (097) ãàð/ñòàí, 8ñ, 3 ôàçè, åë.îïàë ³í.Õóòîðè...2/2/ö /150/ ó.î... (063) , (097) ñ, áóä.2008ð., íàä îçåðîì Çàìîñòÿ...2/2/ö /78/ ó.î... (067) , (073) íîâîáóä,åëåêòðèêà, êðèíèöÿ, 5ñ Êè âñüêà...1/1/ö... 27/17/ ó.î... (096) ï³ä ðåì., 1,7ñ, ïðèâàòèçîâàíî Êîðåÿ...2/2/ö /-/ ó.î... (063) , (096) áóä. íà 2âõîäè, âñ³ çðó í ì. Êîçÿòèí...1/1/ö... 76/-/ ó.î... (063) , (096) ñ, ãàç, ñâ³òëî, ñàäîê, âîäà ì.ãí³âàíü...2/2/ö /-/ ó.î... (097) ñ, æèòë/ñòàí, ÀÎÃÂ, êðèíèöÿ ì.êàëèí³âêà...1/1/ö /100/ ó.î... (067) , (050) æèòë/ñòàí, ìåáë³, 2âõ., ãàðàæ ì.ë³òèí...1/1/ö /75/ ó.î... (096) ñ, öåíòð ˳òèíà, ÀÎÃÂ, çðó ÌÀÑ.ÎÊÐÓÆÍÈÉ. 2/ /100/10, Ó.Î... (063) ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, ÍÎÂÈÉ, ÀÑÒÎÂÀ, 4 Ñ ìàñ.îêðóæíèé...2/2/ö /87/ óî... (067) , (063) ñ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî â áóä Íåêðàñîâà /70/20... äîã.... (093) , (098) ñ, ºâðî,ãàðàæ, áóä.ãîñòüîâèé Íåìèð.øîñå...1/1/ö /55/ óî... (096) , (063) ñ, æèòë/ñòàí, ëàíäøàôò,áàíÿ Íåìèð.øîñå...2/2/ö /85/ ó.î... (067) óñ³ êîìóí³êàö³ Íåìèð.øîñå...2/2/ö /90/ óî... (067) , (073) ºâðî, ãàðàæ, ïîãð³á,2âèäè îïàë Ï ÿòíè àíè...1/ö... 50/-/ ó.î... (096) , (063) íå îðíîâà Ï ÿòíè àíè...2/2/ö /90/ ó.î... (067) óñ³ êîìóí³êàö³ ïåðåäì³ñòòÿ...1/1/ö... 70/45/ ó.î.... (097) êì â³ä ³íí., âîäà, ã/á, 80ñ ð-í ÎÆÊ...2/2/ö /127/ óî... (097) , (093) ðåìîíò, òåðàñà, 5ñ, ãàðàæ,òîðã ñ.àãðîíîì³ íå...2/2/ö /46/ ó.î... (067) , (073) îðí.ðîá., êîìóí³ê. â áóä., 2ñ ñ.àãðîíîì³ íå...2/2/ö /160/30... äîã.... (093) , (098) âõîäè, 18 ñ ñ.áåðåçèíà...2/2/ö /65/ óî... (067) , (063) ðåìîíò, 6,5 ñ, 2 ãàðàæà ñ.áåðåçèíà...2/ö /40/ ó.î... (067) , (073) ÿê³ñíèé ðåì., ãàç, åëåêòð ñ.áåðåçèíå...2/2/ö /-/ ó.î... (063) , (098) òàóíõàóñ, 3ñ, îðíîâà, ÀÎàñ.áåðåçèíå ó.î... (063) , (097) áë.äî òðàñè, çà çä ç 2õ âóëèöü ñ.âàõí³âêà...1/ö /-/ ó.î.... (067) îðíîâèé, ïî âóëèö³ ñâ³òëî ñ.âîðîíîâèöÿ...1/1/ö... 72/50/ ó.î... (097) ÀÎÃÂ, öåíòð.âîäà, 50ñ, ãàðàæ ñ.ãîðáàí³âêà...1/1/ö /-/ ó.î... (093) , (096) ñ, ãàðàæ, öåíòð.âîäîïîñòà ñ.äàøê³âö³...1/1/ö... 59/36/ ó.î... (067) , (073) ãàç, öåíòð. âîäîïðîâ³ä, êðèí ñ.äÿê³âö³...1/1/ö... 56/39/ ó.î... (067) , (073) êì â³ä ³íí., ç ìåáëÿìè,êðèí ñ.çàðâàíö³...1/1/ö... 50/-/ ó.î... (096) , (093) ñ, ãàç, êðèíèöÿ, ïîð.òðàíñï ñ.çàðâàíö³...1/1/ö... 93/-/ ó.î... (097) ñ, ñâ³òëî, êðèí., ãîñï.áóä ñ.çàðâàíö³...2/2/ö /-/ óî... (063) , (097) îðíîâèé, ìîæë. ðîçä³ëèòè íà ñ.êàðá³âêà...1/1/ö... 60/43/ ó.î... (097) ãàðíèé áóä. ç ðåì., 42 ñ ñ.ëóêà-ìåëåø....2/ö... 90/56/ ó.î... (068) , (063) ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ïîãð³á ñ.ëóêà-ìåëåøê...1/1/ö... 40/20/ ó.î... (067) ïîòðåáóº ðåì., ïîð.êîìóí., 12ñ ñ.ëþäàâêà...1/ö... 60/-/ ó.î... (093) , (096) ñâ³òëî, ãàç, 50ñ, ãë.îáêë.öåãë ñ.ìàéäàí- àï...2/2/ö /-/ ó.î... (063) , (096) ñ, õîð/ñòàí, âñ³ êîìóí³êàö ñ.ìåäâ³äêà...1/1/ö... 40/30/ ó.î.... (067) ãàðàæ, ñâ³òëî, 23ñ, ïîð.ë³ñ ñ.íåêðàñîâå...2/ö /37/ ó.î... (093) , (096) ð-í íîâîáóäîâ, ïîð.ãàç,ñâ³òëî ñ.ïåíüê³âêà...1/1/ö... 55/-/ ó.î.... (097) , (063) ñ çåìë³+8áîíóñ ãàç, ñâ³òëî ñ.ïåòðèê...1/1/ö... 52/-/ ó.î... (097) ñîòîê çåìë³ ñ.ïåòðèê...2/2/ö /-/ ó.î... (098) ñ, èñò., ðîçâ..îïàëåííÿ,åëåêò ñ.ïèðîãîâå...2/2/ö /-/-... äîã.... (067) , (050) íîâîáóä, âñ³ êîì., îðíîâà, 5ñ ñ.ïèðîãîâå...2/2/ö /-/ ó.î... (096) êîòåäæ, ñâ³òëî, ãàç, êàíàë³ç ñ.ïèðîãîâå...2/2/ö /-/ ó.î... (096) ñ, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, ðåìîíò ñ.ïèðîãîâå...2/2/ö... 87/-/ ó.î... (063) , (067) ñ, íà äà àõ, â/ç, ðåì., ãàðàæ ñ.ïèðîãîâå...2/2/ö... 90/-/ ó.î... (096) êîòåäæ,ñâ³òëî, ãàç, êàíàë³ç ñ.ïèðîãîâå...2/ö /-/ óî... ((067) , (063) èñòîâà, 8ñ, ëàíäøàôò.äèçàéí ñ.ïèñàð³âêà...1/1/ö... 60/-/ ó.î... (067) , (063) ðåìîíò, âñ³ êîìóí., 55ñ çåìë³ ñ.ïèñàð³âêà...2/2/ö... 92/-/ ó.î... (097) , (093) îðí.áóä., óòåïë.,ñâ³òëî,âîäà ñ.ïðèáóçüêå...1/1/ö... 95/-/ ó.î... (093) , (096) â/ç, ÀÎÃÂ, ñêâàæèíà ñ.ïóëò³âö³...1/ö... 34/-/ ó.î.... (093) , (096) ñ, ãàç, ñâ³òëî, âñ³ êîìóí ñ.ðèáà å...2/2/ö... 40/-/ ó.î... (098) êðèíèöÿ, ïîãð³á, 4ñ çåìë³ ñ.ñàëüíèê...1/1/ö... 40/-/ ó.î... (098) , (063) ñ, ãàðíå ì³ñöå ñ.ñåëèùå...2/2/ö /55/ ó.î... (096) , (063) ñ, æèòë/ñò., çðó., ïîð.îçåðî ñ.ñëàâíå...2/2/ö /130/34... äîã.... (096) äèçàéíåð.ïðîåêò, ìåæ ç ë³ñîì ñ.ñîêèðèíö³...1/1/ö /75/ ó.î... (098) ãàð/ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, ãàðàæ ñ.ñòåïàí³âêà...2/2/ö... 98/81/ ó.î... (097) æèòë/ñòàí, ãàç, òóàëåò, ñòàâîê

3 1.meprunlPqŠ RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó ñ.òîêàð³âêà...1/1/ö /-/ ó.î... (067) ñ, ãîñï.áóä, 50êì â³ä ³í ñ.øàðãîðîä...1/1/ /-/ ó.î... (096) ðåì., çðó í., ìåáë³, òåõí.,ñàä ñ.øêóðèíö³...1/1/ö /-/ óî... (098) , (063) ,5 ñ, èñòîâèé ñ.ù³òêè...1/1/ö... 80/-/ ó.î... (067) , (063) çðó íîñò³, 17 ñ çåìë³ ñ.ù³òêè...2/2/ö... 92/-/ ó.î... (097) íîâîáóä, óòåïë., ñâ³òëî,êðèí ñ.ßêóøèíö³...1/1/ö... 95/-/ ó.î... (096) ãàç, êðèíèöÿ, 15 ñ çåìë³ Ñàáàð³â...1/1/ö... 72/-/ ó.î... (096) êîíò.êîòåë, çðó í., ãàð/ñò Ñàáàð³â...2/2/ö /50/ óî... (067) , (073) ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, öåíòð.âîäà Ñëîâ ÿíêà...2/2/ö /-/-... äîã.... (067) , (050) íîâîáóä, ì³ñüê.êîì.,ïîð.òðàíñï ñìò Áðà ë³â...1/ö... 60/-/ ó.î... (098) , (063) ñ.Ñüîìàêè, 52 ñ ñìò Ñòðèæàâêà...2/ö /105/ ó.î... (067) , (063) ãàç, ñâ³òëî, ñêâàæèíà, 10ñ Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ /-/ ó.î... (096) ñ çåìë³, çðó íîñò³, òîðã Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ /-/ ó.î... (097) ð³âíà, ïðàâ.ôîðìè,6,5ñ çåìë³ Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö /-/ óî... (063) , (098) âèäè îïàë., çàëèø.âñå, 11ñ Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö... 23/15/ ó.î... (097) òåïëèé, àñòê/çðó í, ãàðí/ñòàí Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö... 50/38/ ó.î... (068) , (063) ñ, îêð. âõ³ä, âñ³ çðó íîñò³ Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö... 70/44/ ó.î... (068) , (063) ñ, âñ³ çðó íîñò³ Ñòàðå ì³ñòî...1/1/ö... 90/-/ ó.î... (096) , (093) ñ, 2áóäèíêè, ãàðàæ, ë³ò Ñòàðå ì³ñòî /-/ ó.î... (063) , (096) ÀÎÃÂ, òåïëà ï³äëîãà, èñòîâèé Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /60/ ó.î... (097) îðí., 4ñ, âñå çàâåä. â áóä Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /90/ ó.î... (067) óñ³ êîìóí³êàö³, 5 ñ çåìë³ Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /90/ ó.î... (067) ãàç, ñâ³òëî, èñòîâèé Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /90/ ó.î... (067) ãàç, ñâ³òëî, âèãð³áíà ÿìà Ñòàðå ì³ñòî...2/2/ö /135/ óî... (097) âóë. Ä.Ìàðêîâè à, æèòë/ñòàí Ñòàðå ì³ñòî...3/3/ö /-/ óî... (097) ÀÎÃÂ, íîâîáóä, ºâðîðåì., ìåáë³ Ñòàðîì³ñüêà...1/1/ö... 83/-/ ó.î... (096) íà 2 âõ., ÀÎÃÂ, çðó., 10 ñ Òÿæèë³â...1/1/ö /-/ ó.î... (096) èñòîâà, âñ³ êîìóí., ãàç, 4,5ñ Òÿæèë³â...1/1/ö... 70/-/ ó.î... (096) , (093) ñ, ãàðàæ, êðèí., ãàç, ë³ò.êóõ Òÿæèë³â...2/2/ /-/ ó.î... (098) , (093) ñ, 2áóä: 1-ãàðí.ñò, 2- îðíîâ Òÿæèë³â...2/2/ /-/ óî... (097) ñ çåìë³, ðîçê³øíèé áóäèíîê Òÿæèë³â...2/2/ö /-/ ó.î... (097) ðåìîíò, ãàðàæ, ôîíòàí, 4ñ Òÿæèë³â...2/2/ö /65/48... äîã.... (097) áóä.2019ð, ºâðîðåì.,ìåáë³,òåõí Òÿæèë³â...2/2/ö /-/ ó.î... (096) èñòîâèé, ãàðàæ, 10,5 ñ çåìë³ Òÿæèë³â...2/ö /-/ ó.î... (097) , (093) ñ, îðíîâèé, êðèíèöÿ, ãàðàæ óìàöüêà...1/1/ö... 59/37/ ó.î... (068) , (063) âñ³ çðó., 6ñ, æèòë/ñòàí ².Áîãóíà...1/1/ö... 36/-/ ó.î... (063) , (096) ðåìîíò, ÀÎÃÂ, óòåïëåíèé 1.7 ÄÀ І Áàðñüêå øîñå...1/1/ö... 40/-/ ó.î... (097) êîìóí³êàö³, ï³ä æèòëî Áàðñüêå øîñå /20/8... äîã.... (097) ñ, ñâ³òëî, êðèíèöÿ ³í.Õóòîðè...1/1/ö... 24/12/ ó.î... (067) , (093) ñ, öåãëÿíèé, òîðã ³í.Õóòîðè...1/2/ö... 35/-/ ó.î... (096) æèòë/ñòàí, êðèí., 4 ñ çåìë³ Â³í.Õóòîðè...1/2/ö... 66/-/ ó.î... (098) çàâåäåíî ñâ³òëî, åëåê., 4 ñ Ï ÿòíè àíè...1/1/ö... 23/-/15... äîã.... (096) ñâ³òëî, äîê., 7,5ñ, ë³ñ, ð³ êà ñ.ëóêà-ìåëåøê...1/1/ö... 80/53/ ó.î... (068) , (063) òîðã, ñâ³òëî, ãàç, ïîð.êðèíèöÿ ñ.ëþäàâêà...2/2/ö... 50/-/ (096) , (093) ñ, ãàðàæ, ñàäîê, êðèíèöÿ ñ.ñàëüíèê...2/2/ö... 40/-/ ó.î... (067) , (063) ñ, æèòë/ñòàí, ñâ³òëî, êðèí Ñàáàð³â...1/1/ö... 25/-/ ó.î... (096) ñêâàæèíà, ñâ³òëî, ï³.îï.,àëüò Ñàáàð³â...2/2/ö... 60/-/ ó.î... (096) ñ, ϳâä.Áóã, æèòë/ñòàí 1.8 ÄІËßÍÊÈ c.ëþäàâêà ñ ó.î.... (067) á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³ò, âëàñíèê Àêàäåì³ íèé ñ ó.î... (067) õ25ì, ð³âíà, ïîðÿä ñâ³òëî Àêàäåì³ íèé ó.î... (067) ð³âíà, òîðã Áàðñüêå øîñå ó.î... (067) ð³âíà, ïðÿìîêóòíà Áàðñüêå øîñå ó.î... (063) Íàóêîâèé ìàñèâ, ïð.êàäåíþêà áë.çàìîñòÿ ,3 ñ ó.î... (068) , (063) ï³ä áóä., õîð.çà çä,ãàç,ñâ³òëî Áó ìè ñ ó.î... (096) , (063) ï³ä áóä³âíèöòâî ³í.Õóòîðè ñ ó.î... (063) , (067) ð³âíà, ïðèâàò., êîìóí³ê. ïîðó ³í.Õóòîðè ñ ó.î... (097) ï³ä áóä³âí., ãàç, ñâ³òëî ³í.Õóòîðè ,2 ñ ó.î... (097) ñàä³âíèöòâî, ñò Äæåðåëî, ãàç ³í.Õóòîðè ñ ó.î... (067) , (093) ï³ä áóä³âíèöòâî Ãåí.Àðàáåÿ ñ ó.î... (093) , (098) ð³âíà, òîðã Êè âñüêà ,5 ãà óî... (093) , (099) ë³í³ÿ, çà ÐÄÎ Óêðà íà, ñâ³òëî ì.ë³òèí ñ ó.î... (096) ï³ä áóä³âí., ð³âíà, ð-í íîâîá ìàñ.íàóêîâèé ó.î.... (093) , (096) ïðîâ.ëåîí³äà Êàäåíþêà Ìàÿêîâñüêîãî ñ ó.î... (067) , (050) òîðã, ï³ä áóä³âíèöòâî Ï ÿòíè àíè ñ ó.î... (096) , (063) ïðèâàò., ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî Ï ÿòíè àíè ,4... äîã.... (096) ñâ³òëî, ë³ñ, ð³ êà, äîê.ãîòîâ³ ñ.àãðîíîì³ íå ñ ó.î... (098) , (063) êâò, ñâ³òëî, ãàç ñ.àãðîíîì³ íå ãà20ñ ó.î... (093) , (099) ï³ä êîìåðö³þ, êîìóí³ê.ïîðó ñ.àãðîíîì³ íå ó.î... (096) , (093) ñ, ð³âíà, ìàñ. Ïðèáåðåæíèé ñ.àãðîíîì³ íå ,5 ñ ó.î... (067) , (073) º êðèíèöÿ, ï³ä æèòë.çàáóäîâó ñ.àãðîíîì³ íå , ó.î... (097) êÂò, ð³âíà, ñàäîâà ñ.àãðîíîì³ íå (063) ï³ä çàáóä., ãàç, ñâ³òëî,ïî âóë ñ.áåðåçèíà ,76 c ó.î... (067) , (063) òîðã, ãàç, ñâ³òëî,òðàíñï.ïîðó ñ.áåðåçèíå ó.î... (063) , (098) ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà ñ.áåðåçèíå ó.î... (067) , (063) ñ, 1 ë³í³ÿ, ï³ä ñàä³âí ñ.áîõîíèêè ñ ó.î.... (098) âóë.çàð³ íà, ï³ä áóä³âí ñ.áîõîíèêè ó.î.... (067) òåðì³íîâî, ð³âíà ñ.áîõîíèêè ñ ó.î... (067) , (063) ñâ³òëî, ä³ëÿíêà íà ñêëîí³ ñ.áîõîíèêè ñ ó.î... (096) , (063) ïî àòîê ñåëà, 8ñ, ð³âíà, ïðèâ ñ.âåäì.âóøêî ó.î... (096) ð³âíà, êðèíèöÿ, àñô.,ï³ä çàáóä ñ.çàðâàíö³ ñ ó.î... (096) , (063) ï³ä áóä³âíèöòâî ñ.êîìàð³â ó.î... (096) , (063) ñâ³òëî, êðèíèöÿ, îçåðî ñ.ëèñîãîðà ,7 ñ ó.î... (097) ï³ä áóä., ñâ³òëî, ãàç, òîðã ñ.ëóêà-ìåëåøê ó.î... (068) , (063) ñ, ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ,ñâ³òëî ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î... (067) , (073) ð³âíà, êóòîâà, ãàç, ñâ³òëî ïîð ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î... (098) , (063) ï³ä æèòë.çàáóäîâó, ð³âíà ñ.ëóêà-ìåëåøê ñ ó.î... (093) , (096) ãîñï. áóä³âë³ ñ.ëóêàø³âêà ó.î... (067) , (073) ïîðó êîìóí³êàö³ ñ.ìàéäàí- àï ó.î... (063) , (096) ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, ë³ñ,ñòàâîê ñ.ìàéäàí- àï ñ ó.î... (067) ð³âíà, àñôàë.äîðîãà, ïîð.çóïèí ñ.ìåäâ.âóøêî ñ ó.î.... (096) ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³ ñ.ìåäâ.âóøêî ñ ó.î... (067) êðèíèöÿ, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³,ãàç ñ.íåêðàñîâå ñ ó.î... (093) , (096) ïîðó ãàç, ñâ³òëî, ë³ñ ñ.íåêðàñîâå ñ ó.î.... (098) ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî ñ.íåêðàñîâå ñ ó.î... (093) , (099) ñâ³òëî, ç áóäèíêîì ñ.íåêðàñîâå ó.î... (098) , (063) ç âàãîí èêîì, ñâ³òëî ñ.ïàâë³âêà ñ ó.î.... (098) , (093) ð³âíà, ïðÿìîêóòíà ñ.ïàðïóð³âö³ ñ ó.î.... (067) êðèíèöÿ, ãàç, ñâ³òëî ïîðó ñ.ïàðïóð³âö³ ñ ó.î... (063) , (096) ð³âíà, ï³ä çàáóäîâó ñ.ïèðîãîâå ñ ó.î... (097) ë³í³ÿ, ï³ä çàáóäîâó ñ.ïèðîãîâå ñ ó.î... (067) , (050) ñâ³òëî, ï³ä áóä³âí., ð³âíà ñ.ïèñàð³âêà /-/ ó.î... (063) , (097) ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ñâ³òëî ñ.ñåëèùå ñ ó.î... (098) , (063) ï³ä áóä³âí., á³ëÿ îçåðà ñ.ñîêèðèíö³ ñ ó.î... (067) , (063) ð³âíà, ï³ä çàáóä., ñâ³òëî ñ.õèæèíö³ ñ ó.î... (063) , (096) Ä ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ñ.øêóðèíö³ ó.î... (067) , (063) ìàñ.Áëàãîðîäíèé, 26* ñ.øêóðèíö³ ó.î... (097) *37 ð³âíà, ñàäîâà ñ.ßêóøèíö³ ñ (098) ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³ ñ.ßêóøèíö³ ñ ó.î... (096) , (093) ð³âíà, âèõ³ä äî îçåðà, ñâ³òëî ñ.ßêóøèíö³ ñ ó.î... (098) ï³ä áóä³âíèöòâî, Ñàäîâà, ãàç ñ.ßêóøèíö³ ñ ó.î... (097) ï³ä áóä., ãàç, ñâ³òëî, º ñàä ñ.ßêóøèíö³ ó.î... (067) ñ, ï³ä áóä³âí., ãàç, ñâ³òëî Ñàáàð³â ñ ó.î... (063) , (097) ïîðó Áóã, ë³ñ, ð³âíà ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î... (067) ð³âíà, êâàäðàòíà, íà Ãðàáêàõ ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î... (067) ãàç, ñâ³òëî ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î... (063) ï³ä áóä³âí., ãàç òà ñâ³òëî ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î... (067) ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó ñìò Ñòðèæàâêà ñ ó.î... (093) , (096) ïîãð³á, ñàä Ñòàðå ì³ñòî ñ ó.î... (067) , (050) Êà ñà, ï³ä áóä³âí., ñâ³òëî,ãàç Ñòàðå ì³ñòî ñ ó.î... (068) , (063) ïîðó ñâ³òëî, ãàç, +1ä³ëÿíêà Ñòàðå ì³ñòî óî... (067) ï³ä áóä³âíèöòâî Ñòàðå ì³ñòî ñ ó.î... (068) , (063) ñâ³òëî, ãàç, âîäà Ñòàðå ì³ñòî ,24 ñ ó.î... (093) , (099) ï³ä êîìåðö³þ, 1 ë³í³ÿ, ôàñàä Ñòàðå ì³ñòî ó.î.... (068) , (063) ï³ä áóä³â.,ïîð.ñâ³òëî,ãàç,òîðã Òÿæèë³â ñ ó.î... (098) , (063) ð³âíà, ä³ëÿíêà,ãàðíå ì³ñöåðîçò Òÿæèë³â ,3 ñ ó.î... (096) , (063) ð-í Êîñòåëó, ë³âå ïîëå õóò. Øåâ åíêà ñ ó.î... (097) ð³âíà, ï³ä áóä³âí., ãàç,ñâ³òëî Öåíòð ñ óî... (098) , (063) ãàðíå ì³ñöå, º áóäèíîê 1.9 ÃÀÐÀÆІ Áàðñüêå øîñå (067) , (093) ÃÁÊ-9, ïðèâàòèç., ç öåãëè, ÿìà 2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ 2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ... 1/-...áë.Çàìîñòÿ...4/5/ ãðí.... (097) ìåáë³, òåõí³êà... 1/-...Ê.Ìàðêñà ãðí.... (096) ðåìîíò, â/çð.íà 3õ, ìåáë/òåõí.... 2/-...ñ.Ïèðîãîâå...1/1/ö... 45/-/ (063) , (067) á³ëüøå í³ îãî íå ïëàòèòè,â/ç... 2/-...Ñëîâ ÿíêà ãðí.... (097) ÀÎÃÂ, ìåáë³, òåõí³êà Ê.Ìàðêñà...2/5/ö... 18/-/ (063) , (067) çðó.íà 4ñ³ì. ìåáë³, õîëîä. 2.2 ÄÎÌÀ... 3/-...ñ.Àãðîíîì³ íå...1/ /-/ ãðí... (067) êîì.,êðèí,ïîãð,ãîðîä,áåç çðó ñ.ïèðîãîâå äîã.... (096) ê³ìíàòà, âñ³ çðó íîñò³ 3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ 3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ áóäü-ÿêèé ð-í äîðîãî... (097) êâàðò.,áóäèíêè, /á ó âëàñíèêà /..³ííèöÿ äîã.... (097) â³ä âëàñíèêà, äëÿ ñåáå! 5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ 5.1 ÏÐÎÄÀÌ... Ãîòåëü, ñ.ïèñàð³âêà, 1/1/ö, 370 êâ.ñ, ãîòîâèé á³çíåñ! Âñå íàëàãîäæåíî (097) Ä.Íå àÿ, 244 êâ.ì, çåìëÿ, ôóíäàìåíò, 14* ó.î... (096) , (063) Çîä èõ, 1/9/ö, 74/70/-, 1-øà ë³í³ÿ, ðåìîíò ó.î... (068) , (063) ì.øàðãîðîä, 1/1/ö, 300 êâ.ì, ãîòîâèé á³çíåñ, çàãîòîâèòåë. ç ñóøèëêàìè ó.î...(096) , (063) Ï.Òè èíè, 1/9/ö, 262,5 êâ.ì, äâà âõîäè, ï³ä àïòåêó, áàíê, ñêëàäè óî... (096) Ïèðîãîâà, 25 êâ.ì, ä³þ å êàôå á³ëÿ ë³êàðí³ Ïèðîãîâà ó.î... (097) , (093) Ïîðèêà, 2/2/ö, 125 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, º îðåíäàòîðè ó.î...(097) Ñìò Âîðîíîâèöÿ, 322 êâ.ì., ä³þ èé ìàãàçèí ó.î... (068) , (063) ñìò.âîðîíîâèöÿ. 1/1/ö,110 êâ.ì, êàôå íà òðàñ³ êîì. ïðèâàòèçîâàíî ó.î... (096) Öåíòð, 1/1ö, 39 êâ.ì, ÀÎÃÂ, ðåìîíò ó.î... (067) , (063) Öåíòð, 1/4/ö, 72/55/- êâ.ì., ä³þ å êàôå, 1-øà ë³í³ÿ... äîã.... (093) , (098) Þíîñò³, 1/11/ö, 151 êâ.ì, ÆÊ Ïðåñòèæ Õîë... äîã.... (093) , (098) Þíîñò³, 1/11/ö, 290 êâ.ì, îðíîâà, ÆÊ Ïðåñòèæ Õîëë... äîã....(097) ÐІÇÍÅ Çäàì êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ 62,1 êâ.ì., Ïîä³ëëÿ.... äîã.... (097) Îðåíäà â³ä 50 äî 200êâ.ì, ôàðáóâ.êàìåðà, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ áîêñè ç îáëàäí.... äîã.... (067) , (063) ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐòÂÅËÜÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ (ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜ À ÃÐÓÏÀ)  ÒÖ ÆÎÂÒÅÍÜ....ÄÎÃ... (098) , (096)

4 20 RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó 6. ardpbmh0šbn БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ 6.0 ÊÐÀÙІ ÏÐÎÏÎÇÈÖІ ДРОВА. ДОСТАВКА! чорнозем, перегній пісок, відсів, щебінь, кам. Вивіз грунту, буд.сміття (067) ÏÐÎÄÀÌ 1-6Т ВІДС.,ПІСОК,ЩЕБ. ДРОВА.БУДСМ...ДОГ....(098) Т ДРОВА,ВІДС.,ПІСОК,ЩЕБ.,БУДСМ...ДОГ....(068) ДОШКА, БРУС, РЕЙКИ Пиломатеріал сосновий. Цвяхи, скоби, саморізи. (093) (068) Áàòàðå àâ. Ãàç.êîòåë Äàíêî-12...äîã....(067) Áëîê ãàçîáåòîííèé... äåøåâî... (067) ВАГОНКА, ФАЛЬШБРУС...ДОГ.... (096) ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ...ДОГ....(067) ДЕФІКАТ. ПЕРЕГНІЙ....ДОГ....(067) ДОШКА ПІДЛОГИ, ВАГОНКА, ФАЛЬШБРУС...ДОГ.... (096) ДОШКА СУХА, СТОЛЯРНА,СОСНА,ВІЛЬХА...ДОГ... (096) ДОШКА, БРУС, РЕЙКА...ДОГ....(068) ДОШКА, СТРОПИЛА, БАЛКА, ЦВЯХИ...ДОГ.... (097) ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ. ВІДСІВ, ПІСОК....ДОГ....(097) ДРОВА...ДОГ....(067) ПЕРЕГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ (ЯКІСНИЙ)...ДОГ....(067) ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë...äîã.... (067) ÊÓÏËÞ Ìåòàëîïðîêàò, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ...äîã....(097) ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎ- ÑËÓÃÈ «AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ. ÊÎÐ ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098) , (063) «BOSCH»»ï³ä êëþ»100% ðîç³á ºìî: áåòîí., áóäèíêè, ñò³íè, ñòÿæêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. (067) «Bosh» «ï³ä êëþ» 100% âèâåçåì ñì³òòÿ, ìîòëîõ, ï³äí³ìåìî áóä. íà ïîâåðõ. (098) «Ï³ä êëþ» àáñîëþòíî äîñòóïíî øïàëåðè, øïàòë³âêà, ìàëÿðêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, ³í. (068) «ÏІÄ ÊËÞ» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄ- ÊÎ. ßÊІÑÍÎ. (068) áðèãàäà âèêîíຠâèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³, áåòîíí³ ðîáîòè. (096) % ÔÀÑÀÄÈ, ÄÀÕÈ, ÊËÀÄÊÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÓ, ÖÅÃËÈ. ÂÈÐÎÁËߪÌÎ ÏÅ І, ÃÐÓÁÈ. (097) Bèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè ñòàðèõ ñïîðóä, çåìëÿí³ ðîá., âèâ³ç ñì³òòÿ. Íåäîðîãî. (097) Bèêîíóºìî äåìîíòàæí³, çåìåëüí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé,âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ òà ³íøå (068) АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛ-НИ на воду: проектування, буріння, ремонт. Ліц. АВ (067) À ìè âèâåçåì áóä.ñì³òòÿ, ï³äí³ìåì áóä.è. Äåìîíòàæí³ ðîá.»ï³ä êëþ»,³íøå. (097) ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ. ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ «ÏІÄ ÊËÞ». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) ÂÈÊÎÍÓÞ ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (097) ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÄÂÅÐÅÉ, ËÀÌІÍÀÒÓ. ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß. ÂÀÃÎÍÊÀ. ÌÎÍÒÀÆ. ßÊІÑÍÎ. (093) Äàõè áóäü-ÿêî ñêëàäíîñò³, óòåïëåííÿ, òåðàññè, àëüòàíêè ç åôåêòîì ñòàðîâèííè. (067) ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐ- ÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ. ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) ÊÎÏÀªÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ, ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ ÌÅÕÀÍІ ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (068) ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) Ìîíòàæ äâåðåé, ï³äëîã, âàãîíêà, áëîê-õàóñ, êåðàì.ïëèòêà, ñàóíè, ñõîäè,ïåðåñò³íêè (093) ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ, «ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096) , (093) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (067) , (063) ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067) , (067) ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ ÈÕ,36 (096) ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀ- ÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096) , (068) ÏÀÐÊÅÒÍІ ÐÎÁ: ÍÀÑÒÈËÀÍÍß ÏÀÐÊÅÒÓ, ÏÀÐÊ.ÄÎØÊÈ, ËÀÌІÍÀÒÓ. ØËІÔÓÂÀÍÍß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß. (067) ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇ- ÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096) , (063) ÏÎÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ/ÄÐÎÂ, ÂÑІ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÀÄÎÂÎ- ÎÃÎÐÎÄÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ÏÐȪÌÍІ ÖІÍÈ. (067) , ÑÅÐÃІÉ Ðåìîíò êâàðòèð, ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, âàííà «ï³ä êëþ», ìàëÿðí³ ðîáîòè. ßê³ñíî. (096) Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè, ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) ÑÕÎÄÈ ÄÅÐÅ ßÍІ, ÏÐÎÅÊÒ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ÎÊÐÅÌІ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÑÕÎÄІÂ. (068) Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð òà ³íøå. (097) Øòóêàòóðêà åêîëîã³ íà ç ïðèðîäíèõ ³â, ñòÿæêà, ï³äñèïêà, ïëàíóâ. ï³äëîãè. (097) ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ, ïåðåìè êè, â³êîíí³ äâåð³. ³ä âèðîáíèêà. (067) , Іãîð Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì. (067) ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, МЕБЛІ, ПО- БУТОВІ ТОВАРИ, ПОБУТОВА ХІМІЯ 7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ Á/â øàôó, êèëèì,ñò³ë,òóìáó,ïîëèö³...äîã.... (067) Äèâàí-300, ñò³ë-200, ïðàë/ìàø äîã....(099) ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ Áóðæóéêà ç áî êîþ äëÿ êîïò³ííÿ...äîã.... (096) Ãàç.ïëèòó Âðàçîìåò, Áðåñò ãðí....(098) Ãàç/ïëèòà, õîð/ñòàí ãðí....(068) Ãàçîâà ïëèòà, â³äì.ñòàí, êèëèì...äîã.... (067) Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2õ1ì...äîã....(093) Äðîâà...äîã....(067) Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», «Âèõðü», êèëèì...äîã....(096) Ô³í³êîâà ïàëüìà, âèñîòà 1ì40ñì.... íåäîð.... (097) Øâ. ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ãðí....(097) ÊÓÏËÞ DVD Âîêñòåð, BBK ç USB, êàðàîêå...äîã.... (098) À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/... äîðîãî... (096) Á/â:õîëîäèë, ë³æêà, øàôè, ñò³ëüö³...äîã.... (097) Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³...äîã....(097) Ãàç.ïëèòà, õîëîäèë., ïîñóä...äîã.... (096) Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ...äîã....(097) Ãàç/ïëèòó, ã³òàðó, øàõè...äîã....(093) Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñòóäåíò³â...äîã....(068) Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë...äîã....(068) Åë.ì ÿñîðóá.,ñâ³òèëüíèêè, ñåðâ³çè...äîã....(098) Åë.øàøëè íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê...äîã....(068) Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø...äîã....(097) ̳êðîõâèëüîâó ï³, åë.øàøëè íèöþ...äîã....(098) Õîëîäèëüíèê äëÿ ñòóäåíòà...äîã....(097) Õîëîäèëüíèê, îáîâ ÿçêîâî ðîáî èé...äîã....(097) ßëèíêîâ³ ³ãðàø, áðîøêè, ãîäèííèêè...äîã....(096) ²íâàë.â³çîê, õîäóíêè...äîã....(073) ÏÎÑËÓÃÈ «AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) «AAABM»Àêóðàòíî ïåðåâåçåìî+çàâàíòàæèìî: ìåáë³, êâàðòèðè, äèâàí, õîëîäèëüíèê, ³í. (097) «AAABD» 101% ðîçáåðåìî, çáåðåìî, çàâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàðòèðè, ï³àí³íî (096) «AALT» ïåðåâåçåìî, ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè, ³íøå.Íåäîðîãî (098) «ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè, îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067) «DAF». ÄÈÑÏÅÒ ÅÐÑÜÊÀ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ÌÅÁËІÂ, ÏІÀÍІÍÎ + ÄÎÑÂІÄ ÅÍІ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí., ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) «Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà îëîâ³ à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü ìåí³ ó Viber. (063) «Ï³ä êëþ»1000%a ìè âèâåçåìî áóä.ñì³òòÿ, ï³äí³ìåì áóä. è. Äåìîíòàæ, ³íøå. (097) áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð óâàííÿ, ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) ÇÐІÆÓ ÒÀ ÎÁÐІÆÓ ÄÅÐÅÂÀ ÁÓÄÜ-ßÊÎ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÏÎÐІÇÊÀ/ÐÓÁÊÀ ÄÐÎÂ. ÂÈÂІÇ ÃІËËß. (099) % ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ ñòåë³, ïîêëåéêà áàãåò³â. Íåäîðîãî. ßê³ñíî. (067) % ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî 30 êì â³ä ³ííèö³. (096) , Ñàøà A ìè âèêîíàºìî äåìîíòàæí³, çåìåëüí³ ðîá, êîïàííÿ òðàíøåé,âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ òà ³í. (068) A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð óâàííÿ ïí³â, ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà äèçàéíó. Âè çä íà ð-íè. (067) Bèêîíóºìî ÿê³ñíî ðåìîíòí³ ðîáîòè. Øïàêë³âêà ñò³í, øïàëåðè, ëàì³íàò òà ³íøå. (097) , ßðîñëàâ Bíóòð³øí³ ðîá., ºâðîðåìîíòè: øòóêàò., ñòÿæêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâ. Äåêîðè òà ³í. (096) , (063) Cóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ðåìîíò òþíåðà, ïðîøèâêà òà âñòàíîâëåííÿ Smart TV. (093) Koïàííÿ, áóð³ííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö³é. Ïðîäàæ ê³ëåöü â³ä âèðîáíèêà ç äîñòàâêîþ. (067) , Ìèõàéëî À  ÌÅÍÅ ØÂÈÄÊÈÉ ÒÀ ßÊІÑÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ Ó ÂÀÑ ÍÀ ÄÎÌÓ. ÂÈ ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍÈ. (098) , (093) À ìè ïîêëàäåìî òðîòóàðíó ïëèòêó. Äåøåâî, ÿê³ñíî, øâèäêî. Äåòàë³ ïî òåëåôîíó: (067) À ìè ðîç èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè çä íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) Àâòîìàò. ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøà ïîáóò. òåõí³êà. Àêóðàò. â³äðåìîíòóþ íà äîìó. (067) Áóä³âåëüí³ ïîñëóãè: øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò. (098) , Ñåðã³é ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁËІÂ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ßÊІÑÍÎ, ÍÅ- ÄÎÐ. ÂÈ ÇÄ ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. (097) , (096) Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Íåäîðîãî. (097) óïñîêàðòîí. Øïàëåðè. Ôàðáóâàííÿ. Ïëèòî í³ ðîáîòè. ßê³ñíî. Øâèäêî. (098) , Âàñèëü Åëåêòðîìîíòàæ â³ä ë³ èëüíèêà äî â³äåîíàãëÿäó. Çàçåìëåííÿ ìåðåæ. Áëèñêàâêîçàõèñò. (067) Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî èñòþ, ³íøå. (099) Ìåáë³: êóõí³, ïðèõîæ³, øàôè. Âèãîòîâëåííÿ òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì ÿêèõ ìåáë³â. (096) Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó. Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà äèçàéíó. Âè çä íà ð-íè. (067) Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³ ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) , Ñåðã³é Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â. Ãàðàíò³ÿ.Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êóïëþ LEDòåëåâ³çîðè íà çàï àñòèíè. (067) Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò èçíÿíèõ, ïèëîñîñ³â,çàì³íà ãóìè. Áåç âèõ³äíèõ. Ãàðàíò³ÿ , (097) Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà ôðåîíîì. (096) , ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. (098) Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà ìîäåëåé. (098) Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè çäîì íà ä³ì äî 30êì â³ä ³ííèö³ (096) , Îëåêñàíäð. Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî á/â õîëîäèëüíèêè. (098) , Þð³é Óòåïëåííÿ áóä³âåëü. Áðèãàäà. ϳíîïëàñòîì àáî âàòîþ. Ðèøòóâàííÿ. Äîñâ³ä. Áàæàííÿ. (097) , (063) Øòóêàòóðêà åêîëîã³ íà ç ïðèðîäíèõ ³â, ñòÿæêà, ï³äñèïêà, ïëàíóâ. ï³äëîãè. (097)

5 6. ardpbmh0šbn RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó

6 22 RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó 8.`bŠnlnaPkP Ìîäåëü гê âèïóñêó/êîë³ð/ îá`ºì äâèãóíà Ïðîá³ã Êóäà çâåðòàòèñü (Âàø òåëåôîí) 8. АВТОМОБІЛІ 8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ Àóä³-À çåë ó.î... (068) õîðîøèé ñòàí, äèçåëü, 2 êëþ à ÂÀÇ á³ë äîã.... (063) Ìîñêâè -412 ²Æ ëîò äîã.... (098) áåíçèí, ³äåàëüíèé ñòàí 8.2 ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÀÓIJ Q8 50 TDI ÄÎÃ.... (067) QUATRO S LINE. ÒλÀÃÐÎ-ÀÑÒÐÀ» 8.3 ÊÓÏËÞ A/ì êóïëþ!! äîðîãî... (063) , (096) áóäü-ÿêèé ñòàí, íå íà õîäó,äòï Àâòî áóäü-ÿêå äîã.... (096) áóäü-ÿêèé ñòàí Àâòîâèêóï ÂÀÇ äîã.... (096) Ëàäà, ³íîìàðêè, øâèäêî 8.5 Ñà ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ Ïðîäàì çåðíîäðîáàðêó (ìëèí). äîãîâ³ðíà. (097) ÀÂÒÎÇÀÏ ÀÑÒÈÍÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ Ì³êðîàâòîáóñ 8+1 ì³ñöü íàäຠâàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî îáëàñò³,óêðà í³. (098) Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25 ò. (063) Bèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè ñòàðèõ ñïîðóä, çåìëÿí³ ðîá., âèâ³ç ñì³òòÿ. Íåäîðîãî. (097) Ekckaâàòîð íàäຠïîñëóãè. Êîïàííÿ, áóð³ííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö. Ïðîäàæ ê³ëåöü (097) Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà. (098) Äèñïåò åðñüêà. Òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ôîëüêñâàãåí-T4, 8 îëîâ³ê. (097) Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó ì³øêàõ. (067) Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè. Êîïàííÿ, áóð³ííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö³é. Ïðîäàæ ê³ëåöü. (067)

7 RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó РОБОТА 9.1 ÂÎÄІ, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ- ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ Boä³é äëÿ ðîçâîçêè õë³áà ïî ì³ñòó òà ðàéîíó. Ç/ï â³ä ãðí. (067) , Îëåêñàíäð ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ-ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÒÎÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖІ. (063) ÂÎÄІÉ ÇІË+ÁÓÑ ÂÀÍÒÀÆÍÈÉ ÊÈ ÂÑÜÊÀ ÎÁË. Ç/Ï 15000ÃÐÍ. ÀËÊÎÇÀËÅÆÍÈÕ ÍÅ ÒÓÐÁÓÂÀÒÈ. (096) , ÎËÅÊ- ÑÀÍÄÐ ÂÎÄІ І ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ ÍÀÌ ÏÎÒÐІÁÍІ. (097) ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊÈ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÒÎÂÎ ÕÀÐ ÎÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖІ. Ç/Ï 11500ÃÐÍ.Ð-Í ÂÈØÅÍÜÊÀ (067) ÊÎÌІÐÍÈÊ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÑÈÐÎÂÈÍÈ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. (063) ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Áàðèñòà ó êàâ ÿðíþ íà Ñòàí³ñëàâñüê. (Êè âñüêà) 7-21, 3/3 àáî 4/4, ãðí. (068) , Îëüãà ÁÀÐÌÅÍ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ. Ç/Ï ÂІÄ 300ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. (098) Êóõàð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó (Ñòàí³ñëàâñüêîãî) 7-19, 3/3, ç/ï â³ä 9000ãðí. (098) , Ñâ³òëàíà ÎÔІÖІÀÍÒÈ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ, ÂІÊ ÐÎÊІÂ. Ç/Ï 8000ÃÐÍ. (098) ϳöåéîëà íà Ïîðèêà (600-ð³ ÿ), ç 8 äî 22, 4/4, îïëàòà 610 ãðí/ äåíü. (097) , Іëîíà ϳöåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ (Ìóí³ö.ðèíîê) ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï ãðí. (068) , Ìèðîñëàâà 9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ 0xopoíö³, îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº àñíà, âèñîêà. Õàð óâàííÿ. Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï ÑÂΪ ÀÑÍÎ. (067) , (093) ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÓËÜÒÀ ÖІËÎÄÎÁÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß. ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï ÑÂΪ ÀÑÍÎ. (067) , (093) ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ. ÊÐÅÌÅÇÍÎ ÑÒÀÒÓÐÈ. 500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ, Ã/Ð: 1/2 ÄÎÁÀ. (098) ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ Â ÒÖ «ÌÈл. (067) Îõîðîííèê ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó, ä/ð îáîâ ÿçêîâèé, 11-23, 3/3, â³ä 7000ãðí. (096) , Íàòàëÿ Âàñèë. ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ, ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067) , (067) ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ ÏÎ Ì.ÂІÍÍÈÖß. ÄÎÁÀ Å- ÐÅÇ ÄÂІ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. Ç/Ï Â ÀÑÍÎ (067) , (093) ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÎË/ÆІÍ. ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÂÈÑ. ÄÎ- ÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐȪÌ. (098) Îõîðîíö³. Âàõòà. 12ãîä.ðîá.äåíü/12 â³äïî. Ç/ï ãðí. Õàð óâàííÿ, ïðî çä (096) , (093) ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ ÂÊÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ Ïðèáèðàëüíèöÿ â ê³íîòåàòð â «Ìåãàìîëë³». Ç/ï 7500 ãðí. Ã/ð 6/2. Îô³ö³éíî. (097) Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï 4500 ãðí. (063) , (097) ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, ÌÈÉÊÈ ÌÈÉÍÈÊ ÀÂÒÎ ÍÀ ÀÂÒÎÌÈÉÊÓ, ÒÅÐÌІÍÎÂÎ.Ç/Ï ÂІÄÑÎÒÊÎÂÀ. ÀÂÒÎÌÈÉÊÀ ÌÎÉÄÎÄÈÐ.ÂÀÙÓÊÀ,1 (063) , (067) ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ Êàñèð ç ä/ð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9150 ãðí. (096) , Íàòàë³ÿ Âàñèë. Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè åíêà ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï äî 9750 ãðí. (063) , (097) ÊÀÑÈÐ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ. Ç/Ï 300ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. (098) ͳ íèé ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè âñüêó (Á.Ñòóïêè) 20-8, 4/4, 8700ãðí. (097) , Іëîíà Ïîì³ íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ïîðèêà) 12-20, ïí-ïò, ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü áàêàë³ ç ä/ð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó 10-20, 5/2, ç/ï ãðí. (096) , Íàòàëÿ Âàñèë. ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÊÀÔÅ «ÂÀÃÍÅÑ»  ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ. ІÍÎÃÎÐÎÄÍІÌ ÆÈÒËÎ. (096) Ïðîäàâåöü ãàñòðîíîì³ ç ä/ð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè âñüêó 8-22, 3/3, ãðí. (096) , Íàòàëÿ Âàñèë. Ïðîäàâåöü íà â³ää³ë ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè åíêà ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï 9750 ãðí. (063) , (097) Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Áàðñüêå øîñå (Çàõ. àâò.) 8-22, 7/7, äî 9750 ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Çàõ.àâò. (Ìåíäå뺺âà) ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï äî 9750 ãðí. (063) , (068) Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Êîíñòàíòèíîâè à ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï ãðí. (096) , Êàòÿ Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ïîðèêà (600-ð³.) 8-22, 4/4, 610ãðí/ äåíü+áîíóñè çà ïëàí (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ãåðî â Êðóò (Öåíòð.ðèíîê) 8-22, 7/7, ç/ï 9750ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè âñüêó (Á.Ñòóïêè) ç 8 äî 20, 4/4, äî 8700ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êîðåþ (Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà) ç 8-22, 4/4, 9750 ãðí. (096) , Êàòÿ Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Ñêàëåöüêîãî) 8-22, 7/7, ç/ï 9750ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Òðàìâàéíó (òðàì.äåïî) 8-20, 4/4, ç/ï 7800 ãðí. (068) , Ìèðîñëàâà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õì.øîñå (òðàì.äåïî) 14-23, 4/4, 5000ãðí. (096) , Êàòÿ Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ë.Òîëñòîãî) ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï 9750 ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã., ð-í 26 øêîëè ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï äî 10275ãðí. (097) , Іëîíà Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ìàã. ðîçë.ïèâà íà ßíãåëÿ Ìóí³ö.ðèí ,4/4, â³ä (068) , Îëüãà Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ìàã.ðîçë.ïèâà íà Ñò.ì³ñòî Ïîêðèø.12-23,4/4, â³ä 7000ãðí. (068) , Îëüãà 9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ Бажаєте гідного заробітку? Агентство нерухомості Олімп проводить набір працівників Навчаємо. Висока з/п. (067) Ïðèáèðàëüíèöÿ â òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð «The Mall». Îáîâ ÿçêè:ïðèáèðàííÿ ì³ñöü çàãàëüí.êîðèñòóâàííÿ. Ãàðí³ óìîâè, ñòàá³ëüíà ç/ï. Îô³ö³éíî. Âèøåíüêà, Õì.øîñå,114Â. (096)

8 24 RIA ¹ 1 â³ä 5 ñ³ íÿ 2022 ðîêó pnanš` ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ ÏÅÐÓÊÀÐ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÏÅÐÓÊÀÐÍÞ. ÖÅÍÒÐ ÂІÍÍÈÖІ. ÎÐÅÍÄÀ ÌІÑÖß. (067) , (063) ÐÎÁÎ І, ÑËÞÑÀÐІ, ÁÓÄІÂÅËÜ- ÍÈÊÈ ÐÎÁІÒÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍÞ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÈÕ ÂІÊÎÍ. (063) ÑÊËÀÄÀËÜÍÈÊ ÑÊËÎÏÀÊÅÒІÂ Â ÖÅÕ ÏÎ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍÞ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÈÕ ÂІÊÎÍ. (063) ÑËÞÑÀÐІÂ-ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊІÂ, ÒÎÊÀÐß ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏІÄÐßÄÍÀ. (067) ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎ- ÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ, ÂІÊ ÐÎÊІÂ. Ç/Ï ÃÐÍ. (098) ÄÈÐÅÊÒÎÐ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ, ÂІÊ 30-45Ð., Ä/Ð ÂІÄ 5 ÐÎÊІÂ, ÂÈÙÀ ÎÑÂІÒÀ. Ç/Ï 20000ÃÐÍ. (098) ÅËÅÊÒÐÈÊ ÍÀ ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ, Ç/Ï 12000ÒÈÑ., Ä/Ð ÎÁΠßÇÊÎÂÈÉ (068) ÏÎÌІ ÍÈÖß ÄËß ÊÅÐІÂÍÈÊÀ, 24-32Ð. Ç/Ï 10000ÃÐÍ. (050) ÐІÅËÒÎÐÈ ÏÎÒÐІÁÍІ  ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒІ 25-45Ð., ÁÅÇ Ä/Ð, ÍÀ ÀªÌÎ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ (098) ØÂÀ ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ- ÂÀËÜÍÈÊÈ Øâà êà â ìàéñòåðíþ îäÿãó íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Çàìîñòÿ. (063) Øâà êè â øâåéí.öåõ, ïîîïåðàö³éíå âèðîáíèöòâî. Ãàðí³ óìîâè. Ç/ï âèñîêà, ñîöïàêåò. (068) ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ, ÔІÍÀÍÑÈÑÒÈ, ÀÓÄÈÒÎÐÈ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». Ç/Ï ÃÐÍ. ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Ç/Ï 10000ÃÐÍ. (098) ÐІÇÍÅ Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ñòóäåíòàì1-2ãîä/äåíü ç âèêîðèñò. ³íòåðíåòó.Îêðåìà ñï³âáåñ³äà (093) ÄІÄÆÅÉ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ. Ç/Ï 9000 ÃÐÍ.+ ÂІÄÑÎÒÎÊ. ÂÈ- ÌÎÃÈ: ÂËÀÑÍÈÉ ÍÎÓÒÁÓÊ. (098) Ëþäè ïîòð³áí³ äëÿ ðîçêëåþâàííÿ îãîëîøåíü ïî ì³ñòó. Áîíóñè ï³öà,ñìàêîëèêè ùîâå îð (097) ÌÑ Â ÍІ ÍÈÉ ÊËÓÁ, ÐÎÊІÂ, Ã/Ð Ç/Ï 12000ÃÐÍ. (098) Ðîáîòà. Ïîâíà ³ àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà. (096) ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ ÍÀ ÏІÄÏÐȪÌÑÒÂÎ. Ç/Ï ÂІËÜÍÈÉ ÃÐÀÔІÊ. (098) ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ A ÿ øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). Ðîçïèë, ³íøå. (098) , (099) , Ïåòðî Boä³é ç³ ñòàæåì øóêຠðîá.ç âëàñíèì ì³êðîàâòîáóñîì 8+1 ì³ñöü àáî Îõîðîíöåì 1/3ä. (099) À ìè øóêàºìî ðîáîòó! Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Äåòàë³ ïî òåë.: (067) , Áîðèñ Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. (097) Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. Ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè. Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) Íåäîðîãî. Áóõãàëòåð ç ä/ð ç â/î â³çüìå íà îáñëóãîâóâàííÿ ÏÏ, ÒÎÂ, ÔÎÏ. (063) Øóêàþ ðîáîòó ô³çè íî ëåãêó (ï³ñëÿ ³íñóëüòó). Äîãëÿíó ëåæà îãî îëîâ³êà. (050) , (068) Øóêàºìî ðîá.ç êoïàííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö³é, áóð³ííÿ. ʳëüöÿ. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà (067) ,Ìèõàéëî 10. НАВЧАННЯ 10.1 ÍÀÂ Ó Àíãë.ìîâà, ³íä.çàíÿòòÿ, ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ, ÇÍÎ. Äîðîñë³ äëÿ âè çäó çà êîðäîí. (097) Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³ çàâäàííÿ. (093) Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè, óêð.ìîâè 1-9 êë. ϳäãîòîâêà äî øêîëè, êîëåäæó, Âèøåíüêà. (097) ßê³ñíî ï³äãîòóþ äî ñêëàäàííÿ ÇÍÎ ³ ÄÏÀ ç õ³ì³ òà á³îëîã³. Äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ. (098) ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, СГ ПРОДУКЦIЯ 11.2 ÊÓÏËÞ Äîáðèâà,ôóíã³öèäè, ãåðá³öèäè,³íøå...äîã.... (068) ÏÎÑËÓÃÈ Kyïëþ äîáðèâà, ôóíã³öèäè, ãåðá³öèäè, ³íñåêòåöèäè òà ³íøå. (068) АУДIО-, ВIДЕОТЕХНIКА, ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, АТС 15.1 ÏÐÎÄÀÌ Ò/â Ñàìñóíã...äîã....(096) ÊÓÏËÞ Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì...äîã....(068) ÏÎÑËÓÃÈ Cóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ðåìîíò òþíåðà, ïðîøèâêà òà âñòàíîâëåííÿ Smart TV (093) Eëåêòðîìîíòàæ â³ä ë³ èëüíèêà äî â³äåîíàãëÿäó. Çàçåìëåííÿ ìåðåæ. Áëèñêàâêîçàõèñò. (067) ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067) , (093) Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé. Âèêëèê äîäîìó , (098) МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 17.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß, ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) Êîíñóëüòàö³ ùîäî ìàñàæó. Õâîðîáè ñïèíè òà õðåáòà. Ðåàá³ë³òàö³ÿ ï³ñëÿ ³íñóëüòó , (096) Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê «ªâðîÌàéðî», ñåðåäíüî-àêòèâ. Íå ðîçïàêîâ. Íîâèé, ï³âö³íè (097) Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, ñàí³òàðíèé ñòóëü èê, ìèëüíèö³, ñòàá³ë³çàòîð. (096) Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê. 900ãðí.(ÿê íîâèé). Ñëóõîâèé àïàðàò. (068) Ó Âàñ áîëèòü ñïèíà è áàæàºòå ïîçáàâèòèñü â³ä öåëþë³òó? Òåëåôîíóéòå: (067) , ÏÎÒÐÅÁÓÞ Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) ЮРИДИЧНІ, СТРАХОВІ ТА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ФОНДО- ВА БІРЖА 18.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ À êðåäèòè ãîò³âêîþ. Ïåðåêðåäèòóâàíÿ. Êðåäèòíà ñï³ëêà «Ïàðòíåð». ˳ö. 380 ÍÊÔÏ. (063) , (096) Àäâîêàò Óëàíîâñüêèé Â. І. Óñ³ âèäè àäâîêàòñüêî äîïîìîãè. Ñâ Ñòàæ 19 ðîê³â (096) Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. (093) ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÒÐÈÌÀÍÍІ ÄÎÇÂÎËÓ ÍÀ ÏÎ ÀÒÎÊ ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÓÇÀÊÎÍÅÍÍß ÑÀÌÎ ÈÍÍÎ ÇÂÅÄÅÍÈÕ ÁÓÄІÂÅËÜ І ÑÏÎÐÓÄ. ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖІß ÇÅÌÅËÜÍÈÕ ÄІËßÍÎÊ ÒÀ ÏÎÄІË (063) , (097) ÊÐÅÄÈÒÈ ÃÎÒІÂÊÎÞ. 17 ÐÎÊІÂ ÊÐÅÄÈÒÓªÌÎ. ÊÐÅÄÈÒÍÀ ÑÏІËÊÀ «ÏÀÐÒÍÅл. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063) , (096) ЗНАЙОМСТВА 20.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒ Êëóá çíàéîìñòâ «Äå òè ìîÿ äîëå» äîïîìîæå Âàì çíàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó. (067) СПОРТ, ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ 21.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ Íàá³ð â êëóá Ðàòèáîð, æ³íî èé ñàìîçàõèñò. Âïåâíåí³ñòü, çäîðîâ ÿ, ãàðíà ô³ãóðà. (067) Ïðîäàì òóðí³ê ó äâåðíó êîðîáêó, ì³öíî êîíñòðóêö³, âèð. Óêðà íà. 300 ãðí. (096) ÏÎÒÐÅÁÓÞ Êóïëþ âåëîñèïåä äëÿ äîðîñëîãî, á³íîêëü, ãèòàðà, á³æóòåð³þ. (096) ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, АНТИКВАРІАТ 22.1 ÏÐÎÄÀÌ Beëèêà â³ò èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî ³ò èçí. ³éíè, 12 òîì³â. (097) ÊÓÏËÞ AÍÒÈÊÂÀÐІÀÒ. ÌÎÍÅÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎÃÎ ÏÅÐІÎÄÓ ÄËß ÑÅÁÅ. ÄÎÐÎÃÎ. (067) Áóðøòèíîâå, êîðàëîâå íàìèñòî, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè, ãîäèííèêè, ïîñóä. (068) ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³ íèêè, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ ÍÀÃÎÐÎÄÈ (ÎÐÄÅÍÀ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ ÊÈ). ÏÐÈ ÄÓ Â ÇÐÓ ÍÅ ÄËß ÂÀÑ ÌІÑÖÅ. (067) Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) ÊÓÏËÞ ÕÐÎÌÎÂІ ÎÁÎÒÈ, ÔÎÐÌÓ, ÇÍÀ ÊÈ, ÂΪÍÍÓ ÀÌÓÍІÖІÞ, ÐÀÄІÎÑÒÀÍÖІÞ. (098) ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎ- ÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) ßËÈÍÊÎÂІ ІÃÐÀØÊÈ, ËßËÜÊÈ, ÌÀØÈÍÊÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÈ, ІÃÐÓ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ ÒÀ ІÍØÅ. (098) ÌÓÇÈ ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ Áàÿí «Ðóá³í-3», Òóëüñüêèé; êîëîíêè ÿïîí. Yamaha ÊÑ-100 åñòðàäí³ Áåð³íäæåð-ïóëüò. (096) Êóïëþ ã³òàðó, áàÿí, ñêðèïêó, àêîðäåîí, ãàðìîíü, ñèíòåçàòîð, áàðàáàí, òðóáó. (068) ТВАРИНИ 23.1 ÏÐÎÄÀÌ Á³ëèé êîðîë³âñüêèé ïåê³íåñ ïðîäàì, âñ³ ùåïëåííÿ, ïàñïîðò, â³ê 3 ì³ñ. Äóæå ãàðí³. (068) Ïîðîäèñò³ êóðè, êà êè, êóð àòà, êà åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ãîëóáè òà ïåðåãí³é. (067) , (063) ÖÓÖÅÍßÒÀ ÀËÀÁÀß, 1,5 ÌІÑßÖІ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (098) , (097) ÊÓÏËÞ ÇÀÊÓÏІÂËß ÂÐÕ. ÊÎÐÎÂÈ, ÁÈ ÊÈ, ÊÎÍІ, ÒÅËßÒÀ. ÂÈÑÎÊІ ÖІÍÈ (096) ЗАГУБИВ- ЗНАЙШОВ 24.1 ÇÀÃÓÁÈ Âòðà åíå òèì àñîâå ïîñâ³ä åííÿ ¹ íà ³ì ÿ óðêîâ Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî Âòðà åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì ÿ Çàïàðèíþê Іâàí Âàñèëüîâè ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî Âòðà åí³ äîêóìåíòè: ïîñâ³ä åííÿ âîä³ÿ, òåõ.ïàñïîðò íà àâòî, ³ï êàðòà âîä³ÿ, ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà íè íà ³ì ÿ Ìåòåëüñüêèé Îëåã Âîëîäèìèðîâè ââàæàòè íåä³éñíèìè Òåë. íå âêàçàíî 25. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ 25.2 ÊÓÏËÞ «ÀÊÁ»ÀÊÓÌÓËßÒÎÐÈ, ÁÐÓÕÒ, ÏІÐ ß, ÒÂ, ÃÎÐІÕÈ, ÇÅÐÍßÒÀ, ÊÂÀÑÎËÞ, ÊÀÐÒÎÏËÞ,ÑÀÌÎÂÀÐÈ (098) , (096) ÀÊÁ, ÁÐÓÕÒ ÎÐÍÈÕ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÕ ÌÅÒÀËІÂ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ, ÑÊËÎÁІÉ. ÄÎÐÎÃÎ. (097) ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË., ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) Êóïëþ äîðîãî! Ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, ãîäèí., ïðèêðàñè, áóñè ÿíòàðí³, êîðàëîâ³. (067) ÐÀÄІ ÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІ ÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІ ÎÏËÀÒÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ, ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) ÐІÇÍÅ ÄÎÏÎÌÎÆÓ ËÅÃÊÎ ÊÈÍÓÒÈ ÏÀËÈÒÈ ÒÀ ÂÆÈÂÀÒÈ ÀËÊÎ- ÃÎËÜ. (067)