Microsoft Word - brazilian210906outlook.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - brazilian210906outlook.doc"

Bản ghi

1 lìíäççâ ONpÉéíÉãÄÉêOMMS _ê~òáäá~åaá~ãçåçë vé~ê båç oéîéåìé E`AãF m_qg E`AãF bmpg EÅF _ê~òáäá~åaá~ãçåçëäççâëëéííççéîéäçé_ê~òáäûëñáêëíâáãäéêäáíéãáåékqüéçá~ãçåç ã~êâéíáëáå~åéñåáíáåöéü~ëéïáíüçá~ãçåçéêáåéëêáëáåö~êçìåçrmbçîéêíüéä~ëííüêéé óé~êëk_ê~òáäá~åaá~ãçåçëûéñééêáéååéçã~å~öéãéåííé~ãü~ë~ëíê~íéöóçñçéîéäçéáåö ~Äêç~ÇëéÉÅíêìãçÑ~Çî~åÅÉÇÇá~ãçåÇëéêçàÉÅíëKfíÜ~ëéìêÅÜ~ëÉÇíÜÉî~ëíã~àçêáíóçÑ aé_ééêëûçá~ãçåçéñéäçê~íáçåç~í~ä~ëéáå_ê~òáäi~åçíüéåçãé~åóäéäáéîéëáãéêçîéç íéåüåçäçöó~åçãìåüüáöüéêçá~ãçåçéêáåéëëüçìäç~ääçïáííçê~éáçäóçéîéäçéåéï çééçêíìåáíáéëñêçãíüáëç~í~ä~ëék _ê~òáäûëñáêëíâáãäéêäáíéçá~ãçåçãáåé ^ëëìãáåöi~ëéñééåíéçiíü~ííüéçéä~óëçîéêéåîáêçåãéåí~ääáåéåëáåö~êéêéëçäîéçïáíüáå íüéåéñíåáåéãçåíüëiíüéöêçìéûëáåáíá~äéêçàéåíi`~å~ëíê~niëüçìäçöáîéáí~ëçäáçä~ëé ÑçêáíëÑìíìêÉéêçÖê~ããÉK^íÅìêêÉåíÇá~ãçåÇéêáÅÉëIíÜÉÅçãé~åóáë~åíáÅáé~íáåÖÅ~ëÜ ÑäçïçÑçîÉê`AOKRãéK~KÑêçãíÜáëéêçàÉÅí~äçåÉçîÉêáíë~åíáÅáé~íÉÇäáÑÉçÑÑáîÉóÉ~êëK qüéçìíäççâñçêçá~ãçåçéêáåéë amp EÅF aé_ééêëéëíáã~íéöäçä~äêçìöüçá~ãçåçë~äéëíçü~îéêáëéåñêçãrpaukoäåáåommníç rpanoktäåáåommri~åáååêé~ëéçñ~äãçëírrbktáíüéêççìåíáçåêáëáåöãáåáã~ääóãìåüçñ íüáëöêçïíüü~ëäééåçêáîéåäóéêáåéáååêé~ëéëktééñééåíéêççìåíáçåñêçãåìêêéåíãáåéë íçëí~óêéä~íáîéäóëí~ääéöçáåöñçêï~êçiïüáåüëüçìäçéêçîáçéëìééçêíñçêñìêíüéêéêáåé áååêé~ëéëk ^Äêç~ÇëéÉÅíêìãçÑ~Çî~åÅÉÇÇá~ãçåÇéêçëéÉÅíë _ê~òáäá~åaá~ãçåçëü~ëéìêåü~ëéçëìäëí~åíá~ääó~ääçñaé_ééêëêéåçêçëçñçá~ãçåç Éñéäçê~íáçåáå_ê~òáäÖáîáåÖáí~ÜÉ~Çëí~êíáåíÜÉëÉ~êÅÜÑçêÇá~ãçåÇëKjìÅÜçÑaÉ_ÉÉêë ïçêâíççâéä~åé~íäé~ëííéåóé~êë~öçkpáååéíüéåãçêé~çî~ååéçíéåüåáèìéëñçêñáåçáåö Çá~ãçåÇëÜ~îÉÄÉÉåÇÉîÉäçéÉÇ~åÇíÜÉéêáÅÉçÑÇá~ãçåÇëÜ~ëêáëÉåëìÄëí~åíá~ääóK s~äì~íáçåwfåíéêéëíáåöiáñëééåìä~íáîéiçá~ãçåçéä~ó táíüíüéíáãéí~ääéñçêíüé~ååééí~ååéçñ`~å~ëíê~nëíáääìååéêí~áåi_ê~òáäá~åaá~ãçåçëû ÅìêêÉåíäóíê~ÇÉë~í~åbsLp~äÉëÇáëÅçìåííçíÜÉã~àçêáíóçÑáíëéÉÉêëÄ~ëÉÇçåçìêîáÉï íü~íéêççìåíáçåïáääëí~êíáåommtkmçëáíáîéåéïëçå`~å~ëíê~nëíáääïáäääéíüéãçëí äáâéäóíêáööéêíçêéçìåéçêêéãçîéíüáëçáëåçìåík _ê~òáäá~åaá~ãçåçëáë~êéëé~êåüåäáéåíçñbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåüiáãáíéç mb EñF váéäç EBF NOLMR MKM ENKSF ENKPF MKM kl^ kl^ NOLMSÉ MKM EOKTF ENKVF MKM kl^ kl^ NOLMTÉ MKT EOKQF ENKRF MKM kl^ kl^ kçíéwgm_q~åçbmp~êéåçêã~äáëéçiéñåäìçáåööçççïáää~ãçêíáë~íáçå~åçéñåééíáçå~äáíéãë fåîéëíãéåíëìãã~êówmêçëééåíáîéö~áåë mêáåé j~êâéí`~é pü~êééêáåéöê~éü NMKPé NRã S O N D J F M A M J J A S pü~êéçéí~áäë `ççé _av iáëíáåö qpul^fj péåíçê jáåáåö pü~êéëáåáëëìé NQPKTã mêáåé ROïÉÉâ eáöü içï OOKMé NMKPé _~ä~ååépüééí~ípnaéåommr aéäílbèìáíóebf kl^ k^sééêëü~êéeåf NQKP kéíå~ëüe`aãf OKS _ìëáåéëë _ê~òáäá~åaá~ãçåçëáë~àìåáçêãáåáåö Åçãé~åóëÉ~êÅÜáåÖÑçêÇá~ãçåÇëáå _ê~òáäkfíã~óëççåäéåçãéíüéñáêëí Åçãé~åóáå_ê~òáäíçãáåÉ~âáãÄÉêäáíÉ éáéék s~äì~íáçå OMMR OMMSÉ OMMTÉ mlbêéä~íáîé kl^ kl^ kl^ ml`c kl^ kl^ kl^ bslp~äéë kl^ kl^ kl^ olb kl^ kl^ kl^ déçöê~éüóä~ëéççåêéîéåìéë rh bìêçéé rp líüéê MB MB MB MB ^å~äóëí ^åíüçåót~öö MOMTNVMNTRR ~ï~öö]éçáëçåáåîéëíãéåíêéë~êåükåçkìâ

2 OöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS fåîéëíãéåíëìãã~êówmêçëééåíáîéö~áåë `çãé~åóçéëåêáéíáçåwbñéäçêéêïáíüíüéñáêëíçá~ãçåçãáåéáå_ê~òáä _ê~òáäá~åaá~ãçåçëáë~çá~ãçåçéñéäçê~íáçååçãé~åóñçåìëéççå_ê~òáä~åçéêéé~êáåöíççéîéäçé íüéåçìåíêóûëñáêëíâáãäéêäáíéãáåékhéó~ííê~åíáçåëñçêáåîéëíçêëáååäìçéw ^ëáòé~ääééçêíñçäáççñ~çî~ååéççá~ãçåçéêçëééåíëk ^ÜáÖÜäóÉñéÉêáÉåÅÉÇã~å~ÖÉãÉåííÉ~ãK ^Çá~ãçåÇéêçÅÉëëáåÖä~Äçê~íçêóáåm~íçëÇÉjáå~ëïÜáÅÜÜ~ëàìëíÄÉÉåÉñé~åÇÉÇ~åÇ ëüçìäç~ääçïíüéåçãé~åóåçíçåäóíçíìêå~êçìåçíüé~å~äóëáëçñë~ãéäéëãçêéèìáåâäói Äìí~äëçíçÄêáåÖáåêÉîÉåìÉÑêçãçíÜÉêÉñéäçê~íáçåÅçãé~åáÉëK fñíüéáåáíá~äéêçàéåí~í`~å~ëíê~êéåéáîéëéåîáêçåãéåí~ä~ééêçî~äi~ëïéäéäáéîéäáâéäóiáí ëüçìäçöéåéê~íéëìññáåáéåíå~ëüñäçïçîéêáíë~åíáåáé~íéçäáñéçññáîéóé~êëíçïçêâçå~åç ÇÉîÉäçéçíÜÉêéêçëéÉÅíëK qüééçëëáäáäáíóíü~ííüéåçãé~åóã~óñáåçíüéçêáöáå~äçá~ãçåçäé~êáåöéáéé~íáíë~ääìîá~ä éêçëééåí~íp~åíç^åíçåáççç_çåáíçk s~äì~íáçåwoé~äî~äìéíáéçìéáååéñíëéêáéëçñãáåáåöîéåíìêéë qüéåçãé~åóáë~í~åé~êäóëí~öéçñçéîéäçéãéåí~åçåçíóéíêéîéåìéöéåéê~íáåök^ëáöåáñáå~åíëíéé ïáäääéíüéçéîéäçéãéåíçñ`~å~ëíê~nk^ééêçî~äñçêíüéçéîéäçéãéåíçñ`~å~ëíê~nü~çäééå ÉñéÉÅíÉÇáããáåÉåíäóIÄìííÜÉä~íÉëíèì~êíÉêäóêÉéçêíçÑNR^ìÖìëíëìÖÖÉëíëíÜ~íáíã~óåçíÄÉÑçê ëçãéãçåíüëk`~å~ëíê~nü~ëíüééçíéåíá~äíçéêçîáçéêéîéåìéçñ~êçìåç`arãék~kçîéêñáîé óé~êëxíüáëëüçìäçäéëìññáåáéåííçåçîéêçìêéëíáã~íéçéñééåëéëçîéêíüéééêáççñêçãommujomnok pìååéëëñìäçéîéäçéãéåíçñ`~å~ëíê~nëüçìäç~äëçéêçîé~éçëáíáîéíêáööéêñçêíüéëü~êééêáåék ^ÇÇáíáçå~äî~äìÉìéäáÑíéçíÉåíá~ääáÉëáåáíëåÉñíëÉêáÉëçÑãáåáåÖîÉåíìêÉëK péåëáíáîáíáéëwqüêééâéóáëëìéë bñéäçê~íáçåkqüéåçãé~åóáëëéåëáíáîéíçíüéëìååéëëçñáíëéñéäçê~íáçåéêçöê~ããékfí ãìëíäééãéü~ëáëéçíü~íåìêêéåíäóíüéåçãé~åóü~ëåçãáåéëçééê~íáåökaìéíçíüé ÇÉä~óáå`~å~ëíê~IíÜÉÅçãé~åóáëëÅ~äáåÖÄ~ÅâáíëÇÉîÉäçéãÉåíéêçÖê~ããÉÄóPMBK qüáëïáääçåäó~ññéåíãçêéöéåéê~äéñéäçê~íáçåïüáäéíüéüáöüäóéêáçêáíáëéçéêçëééåíëïáää ÅçåíáåìÉíçÄÉÇÉîÉäçéÉÇ~ëÑ~ëí~ëéçëëáÄäÉK mêáåéçñçá~ãçåçëkqüéçá~ãçåçéêáåéáëñìåç~ãéåí~ääóä~ëéççåíüéëí~íéçñíüé ïçêäçûëéåçåçãáéëiëéí~ö~áåëííüéëìééäóçñçá~ãçåçëk^åóçéåäáåéáååçåñáçéååéã~ó äé~çíç~ñ~ääáåçéã~åçñçêçá~ãçåçëkfåíüéé~ëííüáëïçìäçåçíü~îé~ññéåíéççá~ãçåç éêáåéëiäìíñçääçïáåöíüééåççñíüé`éåíê~äpéääáåölêö~åáë~íáçåûëe`plfå~êíéäáå ã~å~öáåöçá~ãçåçéêáåéëiíüééññéåíáëìåâåçïåeëééékufk båîáêçåãéåík`~å~ëíê~nü~ëäééåüéäçìéñçêåé~êäóíüêééóé~êëäóéåîáêçåãéåí~ä äáåéåëáåöçéä~óëk cáå~ååá~äëwaáññáåìäííáãéëìåäéëë`~å~ëíê~nåçãéëáåé~êäó téåçíéíüéãçêéå~ìíáçìëíçåéáåíüéöêçìéûënoëí~íéãéåíêéä~íáåöíçíüéíáãáåöçñíüáë~ééêçî~äk lìêñçêéå~ëíë~ëëìãéíü~í~ééêçî~äñçê`~å~ëíê~náëöê~åíéçäóíüééåççñgìåéommt~åçãáåáåö ÄÉÖáåëkçîÉãÄÉêOMMTKlåíÜáëÄ~ëáëIïÉÉñéÉÅí_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëíçéêçÇìÅÉíïçãçåíÜëÛ êéîéåìéçñ`amktmãñêçã`~å~ëíê~náåommtxäìííüáëïáää~äëçáåîçäîé~çååéçññéñééåëéçñ

3 PöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS `ANKMãáåOMMTÑçêãçîáåÖÉèìáéãÉåííçíÜÉëáíÉK^ÅÅçêÇáåÖäóïÉäççâíçíÜÉÅçãé~åóíçê~áëÉ `ANKRãÇìêáåÖOMMTI~äíÜçìÖÜíÜÉóïáääëíáääÜ~îÉÅìíÇÉîÉäçéãÉåíÉñéÉåÇáíìêÉÄó~êçìåÇPMBIçê `AMKVIÑêçã`APKMãíç`AOKNãKtÉÉñéÉÅíÑìêíÜÉêÅçëíÅìííáåÖÄÉóçåÇOMMTKfåOMMU~åÇÑçêíÜÉ åéñíñçìêóé~êëíüéåçãé~åóëüçìäçëééå~ëüñäçïñêçãíüáëéêçàéåí~í`aokrãkqüáëëüçìäçäé ëìññáåáéåííçñáå~ååééñééåíéçéñééåçáíìêéçîéêíü~íééêáççkqüéåçãé~åóü~ë~ëáòé~ääéí~ñäçëëçñ `ASTãK `çãé~åóçéëåêáéíáçåwké~êíéêãêéîéåìééçíéåíá~ä ^åéñééêáéååéçã~å~öéãéåííé~ãü~ëéìííçöéíüéê~éçêíñçäáççñçá~ãçåçéêçëééåíëáå_ê~òáäi ~ÇçéíáåÖ~ëíê~íÉÖóçÑêáëâêÉÇìÅíáçåíÜêçìÖÜÇáîÉêëáÑáÅ~íáçåKkÉ~êíÉêãIíÜÉêÉ~êÉíïçêÉîÉåìÉ ÖÉåÉê~íáåÖçééçêíìåáíáÉëKqÜÉÑáêëíáë`~å~ëíê~NïÜáÅÜáëéçíÉåíá~ääó_ê~òáäÛëÑáêëíâáãÄÉêäáíÉãáåÉXíÜÉ ëéåçåçáíë~ääìîá~äãáåáåöàçáåíjîéåíìêéáëåìêêéåíäóáåíüéãáçëíçñ~éêéjñé~ëáäáäáíóëíìçóiïüáåüáëäéáåö ìåçéêí~âéå~íåçåçëííç_ê~òáäá~åaá~ãçåçëktéêéíüáëéêçàéåíëìååéëëñìäiáíïçìäçéêçîáçéáåíéêå~ä Å~ëÜÑäçïëÑçêíÜÉÅçãé~åóíçÑìêíÜÉêÇÉîÉäçéáíëéçêíÑçäáçKqÜÉéêçëéÉÅíÇçÉëêÉèìáêÉÉåîáêçåãÉåí~ä ééêãáëëáçåiïüáåüïéäéäáéîéáëäáâéäóíçäéöê~åíéçiíüçìöüéêçä~ääóåçíìåíáäíüéãáççäéçñåéñíóé~êk tééñ~ãáåéäéäçïíüéâéóéäéãéåíëçñíüé_ê~òáäá~åaá~ãçåçéèìáíóëíçêóiå~ãéäóã~å~öéãéåíi `~å~ëíê~n~åç~éçêíñçäáççñçíüéêéêçëééåíëk ^ã~å~öéãéåííé~ãéñééêáéååéçáå_ê~òáä~åççá~ãçåçë _ê~òáäá~åaá~ãçåçëûã~å~öéãéåííé~ãáëéñééêáéååéçáåçé~äáåöáåçá~ãçåçë~åççééê~íáåöáå _ê~òáä~åçü~ëü~çã~åóëìååéëëñìäóé~êëáåãáåáåök héååéíügìçöéi`ü~áêã~åkjêgìçöéçêáöáå~ääóèì~äáñáéç~ë~_~êêáëíéê~åçpçäáåáíçêëééåá~äáëáåöáå áåíéêå~íáçå~äãéêöéêë~åç~åèìáëáíáçåëä~ïkeéáë~êéëáçéåíçñjçå~åç~åçáëáåîçäîéçáåéêáî~íé áåîéëíãéåí~åçêéëíêìåíìêáåöíéåüåçäçöóiêéëçìêåé~åççáä~åçö~ëåçãé~åáéëk héågìçöéü~ëéñíéåëáîéäìëáåéëëã~å~öéãéåíéñééêáéååéü~îáåöüéäç~åìãäéêçñéìääáå Åçãé~åóÇáêÉÅíçêëÜáéë~åÇãçêÉêÉÅÉåíäóÜ~îáåÖÄÉÉåÉåÖ~ÖÉÇáåíÜÉÉëí~ÄäáëÜãÉåíçêÅçêéçê~íÉ êéëíêìåíìêéçñíéåüåçäçöóiãáåáåö~åççáä~åçö~ëåçãé~åáéëáå^ìëíê~äá~iíüérhirpi_ê~òáäi ^êöéåíáå~i`~å~ç~~åçíüémüáäáééáåéëk héågìçöéáë~äëçåü~áêã~åçñeáçéñáéäçdçäçiïüáåüáëäáëíéççåíüéiçåççåpíçåâbñåü~åöékeéáë ~äëç~çáêéåíçê~åçlçêçññáåéêçñ^äíçséåíìêéëiíçi`çäìãäìëdçäçibãéáêéjáåáåö`çêéki _äçåâëüáéäç`çêékmäå~åç`~êå~êîçåméíêçäéìãiíçk píééüéåc~äá~åimêéëáçéåí~åç`blkjêc~äá~åáë~öê~çì~íéáåãáåáåöéåöáåééêáåö~åçü~ë ïçêâéçáåäçíüìåçéêöêçìåçä~ëéãéí~äçééê~íáçåë~åççééåéáíåç~äãáåáåöáå^ìëíê~äá~kcêçã NVURíçNVVVÜÉÄÉÅ~ãÉ~åáåîÉëíãÉåí~å~äóëíÑçÅìëáåÖçåíÜÉêÉëçìêÅÉëÉÅíçêKeÉï~ë êéëéçåëáääéáå`çìåíók~ítéëíñçê~çîáëáåö~åç~êê~åöáåöéèìáíóñáå~ååáåöñçê_ê~òáäá~åaá~ãçåçëû éêéçéåéëëçêûëe_ä~åâpï~åoéëçìêåéëiíçfãéêöéêïáíüpìä^ãéêáå~jáåéê~å~çi~éêáî~íé_ê~òáäá~å ãáåáåöåçãé~åók jêc~äá~åï~ëáåîáíéçíçàçáå_ê~òáäá~åaá~ãçåçë~ëéêéëáçéåíáåj~êåünvvv~åçãçîéçíüéñçåìë çñíüéåçãé~åóûë~åíáîáíáéëñêçãöçäçéñéäçê~íáçåíççá~ãçåçéñéäçê~íáçå~åççéîéäçéãéåíkjê c~äá~åáë~ééêã~åéåíêéëáçéåíçñ_ê~òáäk héêêó_é~ãáëüi ^`d^i`üáéñcáå~ååá~älññáåéêkjê_é~ãáëüü~ëíïéåíóóé~êëçññáå~ååá~ä ÉñéÉêáÉåÅÉïáíÜéêáî~íÉ~åÇéìÄäáÅÅçêéçê~íáçåëÜçäÇáåÖéçëáíáçåëçÑqêÉ~ëìêÉêI`çåíêçääÉê~åÇ cáå~ååá~ä^å~äóëíkeéáëåìêêéåíäóíüé`clçñcçêìãaéîéäçéãéåí`çêék~åç^äíçséåíìêéëiíçk

4 QöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS aêoçöéêjçêíçåikçåjéñéåìíáîéaáêéåíçêkaêjçêíçåi_kpåeeçåëkdéçäçöófimekakedéçäçöófim déçäke^äí~fiáëmêçñéëëçêbãéêáíìëáåbåçåçãáådéçäçöóïáíüíüéaéé~êíãéåíçñb~êíü~í ^íãçëéüéêáåpåáéååéë~ííüéråáîéêëáíóçñ^ääéêí~ibçãçåíçåi`~å~ç~keéáë~ãáåéê~äéñéäçê~íáçå ÖÉçäçÖáëíïáíÜçîÉêQMóÉ~êëçÑ~Å~ÇÉãáÅ~åÇàìåáçêêÉëçìêÅÉã~å~ÖÉãÉåíÉñéÉêáÉåÅÉK eéï~ëíüéåçjñçìåçéêçñdçäçéåpí~êoéëçìêåéëeaéåîéêf~åç`ü~áêã~åçñjáåççê~oéëçìêåéë iíçeçééê~íáåöáåfåççåéëá~~åçíüémüáäáééáåéëfkeéáëíüéçáêéåíçêçñçíüéêãáåáåöåçãé~åáéëk aêjçêíçåáë~èì~äáñáéçöéãçäçöáëí~åçíüéñçìåçéê~åççïåéêçñmçä~êpí~êaá~ãçåçë~åçaá~ãçêá iíçiäçíüéêáî~íéåçêéçê~íáçåëáå^ääéêí~k cê~ååáëgçüåëíçåéikçåjéñéåìíáîéaáêéåíçêkjêgçüåëíçåéáëíüé`çããéêåá~äçáêéåíçêçñoáçöé jáåáåöéäåi~åçãé~åóäáëíéççå^fjkoáçöéjáåáåöéäåáëñçåìëéççåíüééñéäçê~íáçå~åç ÇÉîÉäçéãÉåíçÑmä~íáåìãdêçìéjÉí~äëmêçàÉÅíëáåpçìíÜ^ÑêáÅ~KjêgçÜåëíçåÉÜ~ëNRóÉ~êë ÉñéÉêáÉåÅÉáåíÜÉãáåáåÖáåÇìëíêóÇÉ~äáåÖéêáåÅáé~ääóïáíÜéêçàÉÅí~åÇÅçêéçê~íÉÑáå~åÅÉ~åÇ ÅçããÉêÅá~äáëëìÉëKeÉÜ~ë~äëçÄÉÉå~ÇáêÉÅíçêçÑ_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëiáãáíÉÇëáåÅÉNVVVK a~îáç`çï~åiaáêéåíçêkjê`çï~åäáîéëáås~ååçìîéêi`~å~ç~iïüéêéüéü~ëéê~åíáëéçä~ïñçêom óé~êëkeéáëåìêêéåíäó~ëëçåá~íéåçìåëéäïáíüíüéñáêãi~åöjáåüéåéêiïüéêéüééê~åíáëéëáåíüé~êé~ çñëéåìêáíáéë~åçåçêéçê~íéñáå~ååéiêééêéëéåíáåöéìääáå~åçéêáî~íéåäáéåíëáåíüéãáåáåö~åç íéåüåçäçöóëéåíçêëkeéáë~é~ëí`ü~áêã~åçñíüé_êáíáëü`çäìãäá~äê~ååüçñíüé`~å~çá~å_~ê ^ëëçåá~íáçåûëpéåìêáíáéë~åçk~íìê~äêéëçìêåéëëìäëéåíáçå~åç~ñçêãéê`ü~áêã~åçñíüék~íìê~ä oéëçìêåéëëìäëéåíáçåçñíüé`~å~çá~å_~ê^ëëçåá~íáçåk däéåå_êçïåikçåjéñéåìíáîéaáêéåíçêkaê_êçïåáë~êéëééåíéçãáåáåö~å~äóëí~åçü~ëäéåíìêéççå íüéöéçäçöóçñçêéçééçëáíë~ííüéråáîéêëáíóçñqçêçåíçñêçãnvuvíçnvvtäéñçêéöçáåöçåíçëí~êí íüéqçêçåíççññáåéçñe~óïçççpéåìêáíáéëi~êéëééåíéç`~å~çá~åáåîéëíãéåíä~åâ~åçëíçåâäêçâéêk oçöéêjçêíçåáë`ü~áêã~åçñíüé^ìçáíc`çãééåë~íáçå`çããáííééëkcê~ååáëgçüåëíçåé~åç däéåå_êçïå~êé~äëçãéãäéêëk `~å~ëíê~nwqüééçíéåíá~äå~ëüåçï aá~ãçåçëü~îéäééåãáåéçáå_ê~òáäñçêãçêéíü~åqmmóé~êë~åçãçêéíü~å~åéëíáã~íéçoã Å~ê~íëÜ~îÉÄÉÉåéêçÇìÅÉÇÑêçãëã~ääJëÅ~äÉ~ääìîá~äïçêâáåÖáåíÜÉpÉêê~Ç~`~å~ëíê~mêçîáåÅÉáå ëçìíüjé~ëíjáå~ëdéê~áëçîéêíüéä~ëítmóé~êëkqüéâáãäéêäáíéëñêçãïüáåüíüéëé~ääìîá~äëå~ãé~êé ãçëíäóäìêáéç~äçåöíüééñíéåëáîéî~ääéóñäççêë~åçäéåé~íüíüéëå~êéëåêééçééçëáíëk j~åóçñíüéëéâáãäéêäáíáåéêçëééåíëü~îéäééåáçéåíáñáéçiíüçìöüãçëíêéã~áåìåíéëíéçk_ê~òáäá~å aá~ãçåçëü~ëäééååçãéáäáåö~åéñíéåëáîéç~í~ä~ëéçñíüéëéâåçïåâáãäéêäáíéëkfíü~ë~äëç éìêåü~ëéçaé_ééêëûç~í~ä~ëéëáå_ê~òáäiïüáåüáååäìçé~ä~êöéç~í~ä~ëéçñ~áêäçêåé~åçöêçìåç ÖÉçéÜóëáÅ~äëìêîÉóë~åÇÇêáääÇ~í~KqÜÉÅçãé~åóáëÅçåîáåÅÉÇíÜ~ííÜáëÇ~í~áëÉñíêÉãÉäóî~äì~ÄäÉáå íüéëé~êåüñçêçá~ãçåçëk cçääçïáåöé~ëí~å~äóëáë~äìäâíéëíçñ~ééêçñkomimmmíçååéë~í`~å~ëíê~néêççìåéçrimmmå~ê~íëk ^ÅÅçêÇáåÖíç~åáåáíá~äëÅçéáåÖëíìÇóáåOMMPIíÜÉéáéÉáëÉñéÉÅíÉÇíçóáÉäÇNNQIMMMÅ~ê~íëÑêçã çééåjåìíãáåáåöçîéê~ñçìêóé~êãáåéäáñéiä~ëéççå~å~îéê~öéöê~çéçñmkooå~ê~íëlí~åç~î~äìé çñrpanpmééêå~ê~íkpáååéíüéåiíüéåìêêéåíã~å~öéãéåíü~ë~çàìëíéçíüéñáöìêéëíç~öê~çé ÅäçëÉêíçMKOUÅ~ê~íëLíKtáíÜ~å~åíáÅáé~íÉÇéêçÇìÅíáçåê~íÉçÑÄÉíïÉÉåNMMIMMM~åÇNOMIMMMíçÑ ã~íéêá~äék~kiíüéåçãé~åóáëäççâáåöñçêíüéãáåéíçéêççìåéorimmmjpmimmmå~ê~íëék~kñçêñáîé óé~êëk

5 RöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS qüéëíçåéë~êéöçççèì~äáíóiäéáåö~äãçëíééêñéåíçåí~üéçê~äëiïáíü~üáöüïüáíéåçäçìê~åç ~ÅÅçêÇáåÖäóíÜÉÅçãé~åóÜ~ëãçîÉÇìéáíëÉñéÉÅíÉÇ~îÉê~ÖÉéêáÅÉíç~êçìåÇrpANUMéÉêÅ~ê~íK qüéåçëíçñéêçåéëëáåöçåéíçååéçñê~ïã~íéêá~äáëéëíáã~íéç~í`aomk qüééêçääéã~í`~å~ëíê~náëíü~íáíëáíëçåíüééçöéçñ~k~íáçå~äm~êâ~åçééêãáëëáçåíçãáåéü~ë ÅçåëáÇÉê~ÄäÉéçäáíáÅ~äçîÉêíçåÉëKjÉãÄÉêëçÑíÜÉcÉÇÉê~äbåîáêçåãÉåí~ä^ÖÉåÅóEf_^j^FÜ~îÉ ï~åíéçíçéñíéåçíüéäçìåç~êáéëçñíüééñáëíáåöé~êâïüáåüïçìäç~ññéåíäçå~äíçïåëiñ~êãáåö ÅçããìåáíáÉëIíçìêáëíÜçíÉäëI~åÇ~äëç`~å~ëíê~N~åÇíÜÉêÉëíçÑíÜÉéçêíÑçäáçáåíÜ~í~êÉ~IáåÅäìÇáåÖ íüéä~êöé`~å~ëíê~uâáãäéêäáíéäççók^ë~êéëìäíi~ïçêâáåöé~êíóï~ëéëí~ääáëüéçäóéêéëáçéåíá~ä ÇÉÅêÉÉIïáíÜíÜÉí~ëâçÑÇÉÑáåáåÖíÜÉåÉïäáãáíëçÑíÜÉpÉêê~Ç~`~å~ëíê~k~íáçå~äm~êâKqÜáë ïçêâáåöé~êíóï~ëéñééåíéçíçëìäãáíáíëñáå~äêééçêííç`çåöêéëëäóíüééåççñgìäóommskqüáë Ç~íÉï~ëåçíãÉí~åÇíÜÉÅçãé~åóåçïÑÉÉäëíÜ~íáíã~óÄÉëçãÉãçåíÜëÄÉÑçêÉíÜÉêÉéçêíáë ëìäãáííéçkkéîéêíüéäéëëíüéåçãé~åóáëåçåñáçéåííü~í`~å~ëíê~ne~åç`~å~ëíê~ufïáäääé~ääçïéç íçöç~üé~çñçääçïáåöíüáëêéîáéïk ^Äêç~ÇéçêíÑçäáççÑ~Çî~åÅÉÇÇá~ãçåÇéêçëéÉÅíë j~å~öéãéåíûëëíê~íéöóü~ëäééåíçéìííçöéíüéê~äêç~çëéêé~ççñ~çî~ååéç_ê~òáäá~åçá~ãçåç éêçëééåíëk_ê~òáäá~åaá~ãçåçëüçäçëomtimumüéåí~êéëçñãáåéê~äåä~áãëìåçéêäáåéååée~åçíüéê NSISMVÜÉÅí~êÉëìåÇÉê~ééäáÅ~íáçåFÑçêÇá~ãçåÇÉñéäçê~íáçåáåíÜÉpí~íÉçÑjáå~ëdÉê~áëKaá~ãçåÇë Ü~îÉÄÉÉåÑçìåÇáå~åÇ~êçìåÇ~ääíÜÉëÉ~êÉ~ë~åÇ~ÖêÉ~íÇÉ~äçÑÉñéäçê~íáçåÜ~Ç~äêÉ~ÇóÄÉÉå ìåçéêí~âéåäéñçêé_ê~òáäá~åaá~ãçåçëéìêåü~ëéçíüééêçëééåíëk j~å~öéãéåíáëåçåñáçéåííü~íáãéêçîéçíéåüåçäçöó~åçüáöüéêéêáåéëïáääüéäé_ê~òáäá~åaá~ãçåçë ÑáåÇêÉëçìêÅÉë~åÇêÉëÉêîÉëëìÑÑáÅáÉåííçëÉíìéÑìêíÜÉêãáåáåÖîÉåíìêÉëKaìÉíçíÜÉÉñéÉÅíÉÇä~Åâ çñå~ëüñäçïñêçã`~å~ëíê~nñçêíüéåéñíåáåéãçåíüëiíüéåçãé~åóáëëå~äáåöä~åâáíë ÇÉîÉäçéãÉåí~åÇÉñéäçê~íáçåéêçÖê~ããÉÄóPMBÑêçã`APKMãíç`AOKNãIïÜáÅÜïáää~ÑÑÉÅííÜÉ Äêç~ÇÉêÉñéäçê~íáçåéêçÖê~ããÉKpéÉÅáÑáÅ~ääóIáíéä~åëíçÅäçëÉíÜÉ_ÉäçeçêáòçåíÉçÑÑáÅÉ~åÇ êéäçå~íéëçãéçñíüéñìååíáçåëíçm~íçëçéjáå~ë~ëïéää~ëçìíëçìêåéçíüéêñìååíáçåëíçíüáêç é~êíáéëkeçïéîéêiíüéã~àçêéêçàéåíëip~åíç^åíçåáççç_çåáíçâáãäéêäáíáåéêçàéåíioéöáëimáìüãá ~åçp~äî~ççênïáäääééìêëìéçîáöçêçìëäók p~äî~ççênáëé~êíçñíüé`ü~é~ç~aá~ã~åíáå~háãäéêäáíémêçàéåíïüáåüíüéåçãé~åóü~ëàìëí ~ÅèìáêÉÇÑêçãaÉ_ÉÉêëÑçê~åáåáíá~äÅ~ëÜé~óãÉåíçÑrpANRMIMMMKaÉ_ÉÉêëÜ~ë~ÇîáëÉÇíÜ~í p~äî~ççênü~ëóáéäçéççá~ãçåçëçìêáåöáåáíá~äíéëíïçêâkaé_ééêëêéí~áåëíüéêáöüííç~åèìáêéqmb çñíüáëéêçàéåík qüéöêçìéáë~äëçéñéäçêáåöçíüéêçééçêíìåáíáéëeáååäìçáåöçìíëáçé_ê~òáäfáåçêçéêíçñìêíüéêéñéäçáí íüéíéåüåáå~äéñééêíáëéçñáíëíé~ãk

6 SöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS bñüáäáínw_ê~òáäá~åaá~ãçåçëäêç~çëéêé~ççñéêçëééåíë ^êé~ jáåé qóéé péêê~ç~`~å~ëíê~ `~å~ëíê~n háãäéêäáíéãáåé `~å~ëíê~u háãäéêäáíáåäççó máìüãá háãäéêäáíáåäççó p~åíç^åí åáççç_çåáíç ^ääìîá~ägçáåíîéåíìêééêçàéåí háãäéêäáíáåéêçëééåíë s~êöéãmáééë _~Üá~ p~äî~ççênio~åçp háãäéêäáíáåéêçëééåí m~íçëçéjáå~ë qìå~åç háãäéêäáíáåéêçëééåí _~å~å~ä háãäéêäáíáåéêçëééåí oéöáë háãäéêäáíáåéêçëééåí j~ê~îáäü~ háãäéêäáíáåéêçëééåí pçìêåéwbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåü p~åíç^åí åáççç_çåáíç _ê~òáäá~åaá~ãçåçëü~ëåé~êäóomimmmüéåí~êéë~äçåöíüép~åíç^åí åáççç_çåáíçoáîéêïüáåü~äëç áååäìçéëéñíéåëáîé~ääìîá~äçééçëáíëçñçá~ãçåçëk fåñ~åííüééêçàéåíäéö~å~ë~å~ääìîá~äéêçëééåíiäìíïü~íáëéñåáíáåöáëíü~ííüéêé~êéëíêçåöüáåíë ÑêçãíÜÉÖÉçäçÖóíÜ~ííÜÉÅçãé~åóã~óÄÉÅäçëÉíçÇáëÅçîÉêáåÖíÜÉÇá~ãçåÇÄÉ~êáåÖâáãÄÉêäáíÉ éáééëëìééäóáåöíüéëé~ääìîá~äçá~ãçåçëié~êíáåìä~êäóñçääçïáåöíüéêéåéåíçáëåçîéêóçñçåéã~åêçj ~åçíïçãáåêçjçá~ãçåçëáåíüéâáãäéêäáíéäéçêçåâk _ÉÇêçÅâjáåáåÖÓ_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëÜ~ëêÉí~áåÉÇ~ääêáÖÜíëíçÄÉÇêçÅâãáåáåÖ aìêáåöommríüéåçãé~åó~ã~äö~ã~íéç~ääíüéç~í~çåíüéî~êáçìëç~í~ä~ëéëklåéçñíüéñáêëí êéëìäíëï~ëíüéçáëåçîéêóñêçãçêáääáåöìéëíêé~ãçåíüép~åíç^åíçåáççç_çåáíçêáîéêçñ~ëáåöäé ãáåêçjçá~ãçåçkqüáëï~ëíüéñáêëíçá~ãçåçêéåçîéêéçi~çãáííéçäóîéêóëã~ääi~åçáíï~ëçáëåçîéêéç ~ééêçñáã~íéäóíïçãáäéëìéëíêé~ãkpìäëéèìéåíäói~ñìêíüéêíïçüçäéëïéêéçêáääéççåíüéë~ãé âáãäéêäáíéïüáåüêéåçîéêéçnã~åêçjçá~ãçåç~åçíïçãçêéãáåêçjçá~ãçåçëkqüáëáëíüéñáêëííáãé íü~íçá~ãçåçëü~îéäééåêéåçîéêéçñêçãâåçïåâáãäéêäáíéëìéëíêé~ãñêçãíüéä~êöé~ääìîá~ä Çá~ãçåÇë~åÇÑìêíÜÉêî~äáÇ~íÉëíÜÉÅçãé~åóÛëÉñéäçê~íáçåãçÇÉäK fñíüéçá~ãçåçäé~êáåöéáééå~åäéñçìåç~åçéëí~ääáëüéç~åçáñéêçëáçåü~ëåçíäééåíççëéîéêéi íüéçìíäççâñçêíüéåçãé~åóïçìäçäéçê~ã~íáå~ääóéåü~ååéçk ^ääìîá~äãáåáåö _ê~òáäá~åaá~ãçåçëü~ë~orbáåíéêéëíáåíüéñáå~ä~ääìîá~äéêçàéåíïáíüåçêéèìáêéãéåííçéìíìé ÑìêíÜÉêãçåÉóK låíüé~ääìîá~äñêçåíiüáëíçêóëüçïëíü~íåáåéëíçåéëçñãçêéíü~åpmmå~ê~íëáåëáòéü~îéäééå ÑçìåÇáåíÜáë~êÉ~IïáíÜíÜÉä~êÖÉëíÄÉáåÖíÜÉTOTÅ~ê~ímêÉëáÇÉåíÉs~êÖ~ëÇá~ãçåÇKmÉêÅìëëáçå ÇêáääáåÖÅ~êêáÉÇçìí~ÑÉïóÉ~êëÄ~ÅâÜ~ëçìíäáåÉÇOPãíçååÉëçÑÖê~îÉäêÉëçìêÅÉK fåcéäêì~êóommqi_ê~òáäá~åaá~ãçåçëåêé~íéç~àçáåíîéåíìêéïáíüíïççñ_ê~òáäûëäé~çáåöãáåáåö ÇÉîÉäçéãÉåíÅçãé~åáÉëKqÜÉëÉé~êíåÉêëÅçããáííÉÇíçáåîÉëí~êçìåÇrpATMMIMMMíçÅçãéäÉíÉ~ ÇÉÑáåáíáîÉÑÉ~ëáÄáäáíóëíìÇóçåíÜÉp~åíç^åíçåáç~ääìîá~ä~êÉ~ëKlåÅÉíÜáëÑìääë~ãéäáåÖ~åÇÉî~äì~íáçå Ü~ëÄÉÉåÅçãéäÉíÉÇI~åÉïàçáåíîÉåíìêÉÅçãé~åóïáääÄÉÑçêãÉÇáåïÜáÅÜ_ê~òáäá~åaá~ãçåÇÛë é~êíåéêëïáääüçäçtrb~åç_ê~òáäá~åaá~ãçåçëíüéêéã~áåáåöorbkqüéé~êíåéêëi`labjfdeíüé ëí~íéöçîéêåãéåíãáåáåö~öéååóf~åçjáåéê~å~çoáçkçîçeé~êíçñ~ä~êöéåáîáäéåöáåééêáåö

7 TöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS Åçãé~åóFÅìêêÉåíäóçïåëáÖåáÑáÅ~åíèì~åíáíáÉëçÑãáåáåÖÉèìáéãÉåíáåÅäìÇáåÖ~OIMMMíçååÉÄìÅâÉí ïüééä~åçëìåíáçåãáåáåöçêéçöéëëìáí~ääéñçêä~êöéëå~äé~ääìîá~äãáåáåöçééê~íáçåëkqüéé~êíåéêë êéåéåíäóíéêãáå~íéç~åçíüéê~ääìîá~äéêçàéåíïüáåüçééê~íéçñçêomóé~êëáåjáå~ëdéê~áëk _ìäâë~ãéäáåöü~ëäéöìåëçíü~ííüéñáå~äñé~ëáäáäáíóñçê~éçíéåíá~äãáåáåöçééê~íáçåçñsmimmm Å~ê~íëéK~KÅ~åÄÉáåîÉëíáÖ~íÉÇKeçïÉîÉêIÜÉ~îóê~áåëáåaÉÅÉãÄÉêOMMR~åÇg~åì~êóOMMS ÇÉä~óÉÇíÜÉéêçàÉÅíK fågìåéommsíüéåçãé~åó~ååçìååéçíü~ííüéáåáíá~äíéëíáåöçñíüéñáêëí~ääìîá~ääìäâë~ãéäéü~ç óáéäçéçuçá~ãçåçëïéáöüáåö~íçí~äçñokqså~ê~íëêéåçîéêéçñêçã~ëã~ääéçêíáçåçñíüé ~ééêçñáã~íéäórrmåìäáåãéíêéëçñöê~îéäéêçåéëëéçkfíáëéñééåíéçíü~í~êçìåçvimmmåìäáå ãéíêéëïáäääééñå~î~íéçñçêíéëíáåöïüáåüáëçìéíçäéåçãéäéíéçäóíüééåççñlåíçäéêommsk fñíüé~ääìîá~äéêçàéåíáë~ééêçîéçíüéåçãé~åóëüçìäçü~îé~ë~íáëñ~åíçêóáååçãéñäçïiíüçìöü éêçëééåíáîéñáöìêéë~êéåçíóéí~î~áä~ääék i~äçê~íçêówpéééçëìé~å~äóëáë~åçéêçîáçéë~ëçìêåéçñáååçãé låéçñ_ê~òáäá~åaá~ãçåçëûëíêéåöíüëáëáíëéêçåéëëáåöä~äçê~íçêóáåm~íçëçéjáå~ëïüáåüü~ëàìëí ÄÉÉåÉñé~åÇÉÇ~åÇïÜáÅÜïáää~ääçïíÜÉÅçãé~åóåçíçåäóíçíìêåêçìåÇíÜÉ~å~äóëáëãçêÉèìáÅâäóI Äìí~äëçÄêáåÖáåêÉîÉåìÉÑêçãçíÜÉêÉñéäçê~íáçåÅçãé~åáÉëKqÜÉä~Äçê~íçêóÜ~ëàìëíêÉÅÉáîÉÇáíëfpl ê~íáåöiïüáåüã~âéëáíãçêé~ååééí~ääéíçíüáêçé~êíáéë~åçëççåíüéåçãé~åóïáääéìíáå~å~ìëíáå ÑìëáçåÑ~ÅáäáíóÓ~í~ÅçëíçÑrpAOMMIMMMKqÜáëã~óÄÉ~ÅÜáÉîÉÇíÜêçìÖÜ~àçáåíîÉåíìêÉIïÜáÅÜáë ÅìêêÉåíäóìåÇÉêåÉÖçíá~íáçåïáíÜ~ã~àçêä~Äçê~íçêóÖêçìéKbîÉåáÑíÜÉàçáåíîÉåíìêÉëÅÜÉãÉÇçÉëåçí ÅçãÉíçÑêìáíáçåIíÜÉÅçãé~åóïáääëíáääÖç~ÜÉ~ÇïáíÜéä~åëíçáåëí~ääíÜÉÑ~ÅáäáíóK j~êâéíçìíäççâwdçççäçåöíéêãéêçëééåíë qüéëíêçåöêáëéáåçá~ãçåçë~äéëçîéêíüéé~ëíñáîéóé~êë~åçíüéñçêéå~ëíçñëí~ääééêççìåíáçåñêçã Éëí~ÄäáëÜÉÇãáåÉëçîÉêíÜÉåÉñííÉåóÉ~êëäÉ~ÇëíçÖççÇäçåÖíÉêãéêçëéÉÅíëÑçêéêáÅÉäÉîÉäëK bñüáäáíqwtçêäçoçìöüaá~ãçåçoéîéåìéëbëíáã~íéëerpaäåf `çìåíêó OMMN OMMO OMMP OMMQ OMMR ^åöçä~ MKV MKV NKN NKO NKR ^ìëíê~äá~ MKP MKQ MKQ MKP MKR _çíëï~å~ OKP NKU OKO OIV PKO `~å~ç~ MKS MKS NKM NKQ NKQ ao`çåöç MKQ MKQ MKT MKT MKU k~ãáäá~ MKR MKR MKR MKT MKT líüéêë MKR MKQ MKR MKT MKU oìëëá~ NKR NKR NKR OKM OKO pçìíü^ñêáå~ MKV MKU N NKP NKS qçí~ä UKO TKPK VKM NNKO NOKT pçìêåéwaé_ééêëïçêäçéêççìåíáçåéëíáã~íéë fíáëåçíé~ëóíçäééêéåáëé~äçìííüééêáåéçñçá~ãçåçë~ëíüéóåçãéáåçáññéêáåöëáòéëiåçäçìêë~åç Åä~êáíóKbîÉåíÜÉÑáÖìêÉë~ÄçîÉêÉÑäÉÅííÜÉäÉîÉäëçÑéêçÇìÅíáçåI~åÇÇçåçíÅçåëíáíìíÉÚëìééäóÛçÑ êçìöüçá~ãçåçëíçíüéã~êâéíáåíüéëíêáåíëéåëéçñíüéïçêçkkéîéêíüéäéëëïéäéäáéîéíü~ííüéëé ÑáÖìêÉëÖáîÉ~ÖççÇéáÅíìêÉçÑíÜÉÅìêêÉåíë~äÉëéçëáíáçåçÑíÜÉêçìÖÜÇá~ãçåÇã~êâÉíK pìééäóiïüáåüáëåìêêéåíäó~êçìåçnrmãå~ê~íëiü~ëåçíöêçïåëìäëí~åíá~ääóëáååéommn~åççîéê íüéåéñíéáöüíóé~êë~åìãäéêçñã~àçêãáåéë~êééñééåíéçíççéåäáåéáåéêççìåíáçåkråäéëëã~àçê ÇáëÅçîÉêáÉë~êÉã~ÇÉIéêçÇìÅíáçåáëìåäáâÉäóíçÖêçïçîÉêíÜÉåÉñíÉáÖÜíóÉ~êëçêëçKqÜáëÖáîÉë~ ëíêçåöìåçéêéáååáåöíçäçåöíéêãéêáåéöêçïíük

8 UöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS aê~ã~íáååü~åöéëëáååéommm qüéë~äéçñçá~ãçåçëìåíáäêéåéåíäóï~ëîáêíì~ääóéñåäìëáîéäóíüêçìöüíüé`pli~ïüçääóçïåéç ëìäëáçá~êóçñaé_ééêëkqüé`plï~ëåêé~íéçáåíüéé~êäónvpmëäópáêbêåéëíléééåüéáãéêïüéå ÜÉíççâÅçåíêçäçÑ~íÜÉåëÉîÉêÉäóÑáå~åÅá~ääóëíê~ééÉÇaÉ_ÉÉêëÑçääçïáåÖíÜÉÅçää~éëÉçÑíÜÉ Çá~ãçåÇã~êâÉíáåíÜÉdêÉ~íaÉéêÉëëáçåKpáêbêåÉëíëÉíìéíÜÉ`plïáíÜíÜÉÖì~ê~åíÉÉíÜ~í Çá~ãçåÇéêáÅÉëïçìäÇåÉîÉê~Ö~áåÑ~ääIÄìí~ääÇá~ãçåÇëéêçÇìÅÉÇáåíÜÉïçêäÇÜ~ÇíçÄÉã~êâÉíÉÇ íüêçìöüíüé`plk^åçëçiáåü~êçíáãéëiaé_ééêëäçìöüí~åçëíçåâéáäéçíüéìåëçäççá~ãçåçëxáå Ü~êÇÉêíáãÉëÅçãé~åáÉëïÉêÉéêÉî~áäÉÇíçÅìíÄ~ÅâéêçÇìÅíáçåK_ìííÜÉã~êâÉíï~ëçåäóÉîÉê ëìééäáéçïáíüïü~íáíï~åíéçk qüé`plå~êíéäï~ë~äçäáëüéçáåommm~åçaé_ééêëåçïçåäóã~êâéíëáíëçïåéêççìåíáçå~åçíü~í çñíüéoìëëá~åëóåé~êäórmbçñíüéïçêäçûëêçìöüöéãçá~ãçåçëkfíëéãéü~ëáëáëíçëéääíüé Çá~ãçåÇëçÑíÜÉaÉ_ÉÉêëÄê~åÇKqÜÉÄ~ä~åÅÉçÑíÜÉïçêäÇÛëéêçÇìÅíáçåáëëçäÇÄóíÜÉáêéêçÇìÅÉêë áåïüáåüéîéêï~óëíüéóëééñáík qüérmbíü~íaé_ééêëëéääëïáääçêçéáåommuíç~êçìåçqmbïüéåoìëëá~áëñçêåéçäóíüébríç ãçîéáíëçá~ãçåçë~äéëéäëéïüéêéklåéëìëééåíëíü~íçîéêíüéëüçêííçãéçáìãíéêã~åóéêçääéãë áåçéã~åçïáäääéãéíäóëéåëáääéã~êâéíáåöiäìíåäé~êäóíüéã~êâéíáëãçêéîìäåéê~ääéíç~ Ççïåíìêå~ëíÜÉêÉáëåçäçåÖÉêçåÉÅ~êíÉäâÉÉéáåÖëìééäóáåäáåÉïáíÜÇÉã~åÇK péåëáíáîáíáéëwbñéäçê~íáçåiéçäáíáåëiéêáåé~åçãçåéó bñéäçê~íáçåêáëâëêéçìåéçíüêçìöüåéïíéåüåçäçöó qüéåçãé~åóáëçäîáçìëäóëéåëáíáîéíçíüéëìååéëëçñáíëéñéäçê~íáçåéêçöê~ããékaá~ãçåçë çêáöáå~íéñêçãâáãäéêäáíééáééëóëü~ééçäáâé~ñäìíéçïáåéöä~ëëóïüéêéå~êäçåü~ëäééåüé~íéç ~åçéêéëëìêáëéççîéêíüéåéåíìêáéëíçéêççìåéçá~ãçåçëkfåé~êíáåìä~êiçá~ãçåçë~êéñçêãéçáåíüé ã~åíäé~íçééíüëçñ~êçìåçnrmâãáåíüéçá~ãçåçëí~äáäáíóñáéäç~åçíüéâáãäéêäáíééáééë~åíäáâé ÅçåîÉóçêÄÉäíëíçíê~åëéçêííÜÉÇá~ãçåÇëíçï~êÇëíÜÉÉ~êíÜÛëëìêÑ~ÅÉKmêçÄ~ÄäóíÜÉãçëíÑ~ãçìë Çá~ãçåÇéáéÉáëíÜÉÚ_áÖeçäÉÛáåháãÄÉêäÉóIpçìíÜ^ÑêáÅ~IíÜÉÑçìåÇ~íáçåçÑíÜÉaÉ_ÉÉêëÉãéáêÉK qüé_áöeçäéáë~ééêçñáã~íéäó~ãáäéáååáêåìãñéêéååék ^ääìîá~äçá~ãçåçëåçãéñêçãíüééêçëáçåçñíüéíçéëçñíüéëééáééëiïüéíüéêäóïáåççêê~áåi ëå~ííéêáåöíüéçá~ãçåçëñ~ê~åçïáçéiìëì~ääóççïåäçëí~åçäçåöëáååéçáë~ééé~êéçêáîéêäéçëk låéçñíüéâéóëíçñáåçáåö~çá~ãçåçäé~êáåöâáãäéêäáíééáééáëíçíê~åâä~åâíüé~ääìîá~äçééçëáíëíç íüéáêçêáöáå~åçíüáëáëïü~í_ê~òáäá~åaá~ãçåçëáëìåçéêí~âáåö~íp~åíç^åí åáççç_çåáíçkqüçìöü íüéçáññáåìäíáéëçñíüáëå~åäéçéãçåëíê~íéçäóíüééñ~ãéäéçñíüéúcçêäáççéå`ç~ëíûçñk~ãáäá~i ïüéêéåçíçåéçá~ãçåçäé~êáåöâáãäéêäáíééáééü~ëäééåñçìåçíç~ååçìåíñçêíüéî~ëí~ãçìåíçñ ~ääìîá~äçá~ãçåçëéêççìåéçñêçãíüéäé~åüéëeíüéëéçá~ãçåçëëüçïëáöåëçñî~ëííê~åëéçêí ïüéêé~ëíüép^_çá~ãçåçëççåçífkháãäéêäáíééáééë~êéé~ëáéêíçñáåçíüéëéç~óëíüêçìöüåéï íéåüåçäçöóiéîéåíüçìöüíüéóã~óäéüáççéåäórmñççíçñëçáäçêëåêéékmáééëïáäääéåü~ê~åíéêáëéç ÄóíÜÉ~ééÉ~ê~åÅÉçÑî~êáçìë~ëëçÅá~íÉÇãáåÉê~äëIé~êíáÅìä~êäóÖ~êåÉíë~åÇáäãÉåáíÉëKfíáëíÜÉ Åçåëí~åíêÉÑáåÉãÉåíçÑíÜÉÅçãé~åóÛëÉñéäçê~íáçåãçÇÉäìëáåÖÖÉçÅÜÉãáëíêóE~ëëçÅá~íÉÇïáíÜíÜÉ Ö~êåÉíëFïÜáÅÜáëáåÅêÉ~ëáåÖíÜÉÅÜ~åÅÉëçÑÑáåÇáåÖ~Çá~ãçåÇáÑÉêçìëâáãÄÉêäáíÉéáéÉKqÜçìÖÜíÜÉ éêçääéãáëíü~íïüáäëí~ääéáééëïáíüçá~ãçåçëü~îéö~êåéíëiîéêóñéïéáééëïáíüö~êåéíëü~îé Çá~ãçåÇëK

9 VöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS mçäáíáå~äêáëâëåçåëáçéêéçäçïåìêêéåíäóäìíã~óåü~åöé _ê~òáäá~åaá~ãçåçëåìêêéåíäóçééê~íéëçåäóáå_ê~òáäiïüáåüíçç~íéü~ë~êéä~íáîéäóäçïéçäáíáå~äêáëâk _ê~òáäáëâééåíçéêçãçíéáíëãáåáåöáåçìëíêókeçïéîéêáñíüéåìêêéåíé~êíóáåéçïéêáëêéíìêåéçáå íüáëlåíçäéêûëéäéåíáçåëiáíã~óñçääçïçíüéêpçìíü^ãéêáå~ååçìåíêáéë~åçäêáåöáåãçêé áåíéêîéåíáçåáëíéçäáåáéëkqüéçééçëáíáçåé~êíóïçìäçäéãçêéñ~îçìê~ääéíçíüéãáåáåöáåçìëíêók båîáêçåãéåí~äéêçääéãëü~îé~äëçäééå~ñ~åíçê~åçã~óåçåíáåìéáåíüéñìíìêék mêáåéwlìíäççâä~ëéççåéêáåáåöêéã~áåáåööççç qüéçá~ãçåçéêáåéü~ëçîéêíüéóé~êëäééååçåíêçääéçäóíüé`pli~åçïüáäëííüáëåçäçåöéêéñáëíëi ïéäéäáéîéíü~ííüéã~êâéíêéã~áåëåçåëåáçìëçñíüéåééçíçâééééêáåéëñêçããçîáåöççïåï~êçë ~åçíüéêéñçêéáåãçêéçáññáåìäííáãéëíüéêéïáäääé~åéäéãéåíçñüçäçáåöä~åâktéççåçíäéäáéîéíü~í íüáëïáää~ññéåí_ê~òáäá~åaá~ãçåçëáåíüéáããéçá~íéñìíìêé~åçiöáîéåíü~íïé~åíáåáé~íéëí~ääé éêççìåíáçåäéîéäëáåíüéñìíìêéi~åçáååêé~ëáåöçéã~åçiéêáåéëã~óåçåíáåìéíçêáëék jçåéówpìññáåáéåíñìåçáåöñçêíüéåéñíóé~ê~ëëìãéç qüéåìêêéåíå~ëüéçëáíáçåëüçìäçäéëìññáåáéåíñçêéñéäçê~íçêóçéîéäçéãéåíñçêíüéåéñíóé~êktüéå `~å~ëíê~nåçãéëçåëíêé~ãiïéäéäáéîéíü~íáíïáääéêçîáçéãçêéíü~å~çéèì~íéå~ëüñäçïñçêíüé åéñíñáîéóé~êëkeçïéîéêiïéå~ååçíêìäéçìíìåéñééåíéççéîéäçéãéåíëk téäéäáéîéíü~íiïáíüíüééñåééíáçåçñíüééåîáêçåãéåí~äêáëâiíüéêáëâë~êéäçïäìííüéóå~ååçíäé áöåçêéçkjé~åïüáäéïééñééåíééêãáëëáçåíçãáåéíçäéöê~åíéçk s~äì~íáçå bîéå~ñíéê`~å~ëíê~näéåçãéëçééê~íáçå~äiíüéñìíìêéçñíüéåçãé~åóïáäääéçéééåçéåíçåáíë éêçëééåíëkeçïíüéëéçéîéäçéü~ëóéííçäéëééåiíüçìöüïéäéäáéîéíü~ííüéåçãé~åóü~ë~îéêó ëçäáçä~ëéçñ~çî~ååéççá~ãçåçéêçëééåíëklåíüáëä~ëáëíüéåçãé~åóåäé~êäóêéã~áåëëééåìä~íáîéi ÄìíïÉÄÉäáÉîÉáíëî~äìÉáëáåäáåÉïáíÜÅçãé~ê~ÄäÉÅçãé~åáÉëKfåbñÜáÄáíRIïÉëÜçï~Åçãé~êáëçå ïáíüåçãé~åáéëíü~í~êéáå~ëáãáä~êéçëáíáçåïáíüéêçëééåíëíü~íäççâüçééñìä~åçïáíüéåçìöüñçê íüéáããéçá~íéñìíìêék^ääíüéëéåçãé~åáéë~êéî~äìéç~êçìåç OMãK fåbñüáäáísïéëüçï_ê~òáäá~åaá~ãçåçëåçãé~êéçïáíüåçãé~åáéëíü~íü~îéiçêïáääü~îéêéîéåìé íüáëóé~êñêçãçá~ãçåççééê~íáçåëkqüéî~äìéçñ_ê~òáäá~åaá~ãçåçëiéñéêéëëéçáåíéêãëçñ bsléëíáã~íéççá~ãçåçë~äéëiáëëáöåáñáå~åíäóäéäçïíü~íçñméíê~~åçcáêéëíçåéiêéñäéåíáåöíü~í `~å~ëíê~nü~ëóéííçäéöáîéåíüéöçj~üé~ç~åçíü~íáíáë~í~êéä~íáîéäóé~êäóëí~öéçñáíë ÇÉîÉäçéãÉåíKqÜáëëÉÉãë~Ñ~áêî~äì~íáçåK

10 NMöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS bñüáäáírw`çãé~ê~íáîéí~ääéçñ^fjäáëíéççá~ãçåçéñéäçê~íáçååçãé~åáéëïüçü~îéåçáååçãéóéí qüéëé~êéãáåéëïüéêéëü~êéüçäçéêë~êéï~áíáåöñçê~ååçìååéãéåíëçåéçíéåíá~äéêçëééåíëk_ê~òáäá~å aá~ãçåçëäççâëñ~áêäóî~äìéççåíüáëä~ëáëk `çãé~åó mêáåéeéf `~ëü ãéëí jâíå~ée ãf aïóâ~aá~ãçåçë OPKR PKR OO dê~îáíóaá~ãçåçë VKR OKQ NN j~åçoáîéêoéëçìêåéë VKR PKS OQ _ê~òáäá~åaá~ãçåçë NNKO NKP NS pçìêåéwbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåükmêáåéç~ínnpééíéãäéêommsk`~åaokmqz N bñüáäáísw`çãé~ê~íáîéí~ääéçñ^fjäáëíéççá~ãçåçéñéäçê~íáçååçãé~åáéë qüéëéãáåéëü~îéçêïáääü~îéêéîéåìéñêçãçá~ãçåçéêçàéåíëíüáëóé~êkcáêéëíçåéáëçìíçñäáåéäéå~ìëéáíë íáãéëå~äéáë~äáííäéñìêíüéêçìíklåíüéä~ëáëçñíüéëéñáöìêéëi_ê~òáäá~åaá~ãçåçëáëåçíçîéêî~äìéçk `çãé~åó bse ãf bëíçá~ãçåçêéî ã bslp~äéëê~íáç méíê~aá~ãçåçë NRS NNKQEÅìêêÉåíF NPKT cáêéëíçåéaá~ãçåçë QU PKTEOMMTÉF NPKM bìêçéé~åaá~ãçåçë TKQ SKQEÅìêêÉåíF NKO _ê~òáäá~åaá~ãçåçë NRKM OKPEOMMUÉF SKR pçìêåéwbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåükmêáåéç~ínnpééíéãäéêommsk`~åaokmqz N qüéåçãé~åóü~ë~öçççéçêíñçäáççñéêçëééåíëi~åçã~êâéíåçåçáíáçåëéçáåííçíüéäáâéäáüççççñ ÅçåíáåìÉÇÇá~ãçåÇéêáÅÉáåÅêÉ~ëÉKeçïÉîÉêIéçëáíáîÉåÉïëÑäçïçåíÜÉÇÉîÉäçéãÉåíçÑ`~å~ëíê~N ïáäääéíüéíêáööéêñçêî~äì~íáçåìéäáñíçåíüéëü~êéëk cáå~ååá~äë tééñééåí_ê~òáäá~åaá~ãçåçëíçöéåéê~íéáíëñáêëíêéîéåìéëáåä~íéommteçéééåçéåíìéçå`~å~ëíê~ NçÄí~áåáåÖáíëéÉêãáííçÖç~ÜÉ~ÇKFléÉê~íáåÖäçëëÉëïÉêÉ`APKVã~åÇ`AMKUãáåOMMQ~åÇOMMR êéëééåíáîéäói~åç`ankrãáåíüéü~äñóé~êíçgìåéommsàìëíêééçêíéçkpéîéê~äêçìåçëçññìåçáåöiçñ ïüáåüíüéä~íéëíçñ`aqkpãáåcéäommsï~ëíüéä~êöéëíü~ëäéñííüéåçãé~åóïáíüåéíå~ëüçñ `AOKTã~ííÜÉÉåÇçÑgìåÉOMMSK lìêñçêéå~ëíë~ëëìãéíü~í~ééêçî~äñçê`~å~ëíê~náëöê~åíéçäóíüééåççñgìåéommt~åçãáåáåö ÄÉÖáåëkçîÉãÄÉêOMMTKcçêOMMTïÉÑçêÉÅ~ëíêÉîÉåìÉëçÑ`AMKTMãI~åÇ~åçéÉê~íáåÖäçëëçÑ `AOKQã~åÇóÉ~êÉåÇåÉíÅ~ëÜçÑ`ANKSãKqÜáëäçëëáëÉñ~ÅÉêÄ~íÉÇÄóíÜÉçåÅÉJçÑÑÅçëíëçÑ`ANã ÑçêíÜÉêÉäçÅ~íáçåçÑÉèìáéãÉåííç`~å~ëíê~NKqÜÉêÉïáääÄÉîÉêóäáãáíÉÇÅ~éáí~äÉñéÉåÇáíìêÉÑçê `~å~ëíê~n~ëíüéåçãé~åó~äêé~çóü~ëíüéêéèìáêéçéèìáéãéåík qüéåçãé~åóiñêçãáíëéêéîáçìëäáñée~ë_ä~åâpï~åoéëçìêåéëiíçfiü~ë~å~ååìãìä~íéçí~ñäçëëéë çñ`astãk

11 NNöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS bñüáäáíscáå~ååá~äë `ADMMMë OMMQ OMMR OMMSÉ OMMTÉ v É~êJÉåÇáåÖPNaÉÅÉãÄÉê `~åd^^m `~åd^^m `~åd^^m `~åd^^m molcfqcilpp oéîéåìé M M M TMM `çëíçñp~äéë M M EOITMMF EPINMMF dêçëëmêçñáí M M EOITMMF EOIQMMF b_fqa^ EOIQQVF ENISOOF EOITMVF EOIQMMF lééê~íáåö mêçñáíeäéñçêédt~åçéñåééíkf EOIQQVF ENISOOF EOITMMF EOIQMMF d çççï áää^ã çêíáë~íáçå M M M M bñåééíáçå~äë ENIQQPF UNT M M líüéê M M M M lééê~íáåö mêçñáí EPIUVOF EUMRF EOITMMF EOIQMMF kéífåíéêéëí EVF NR OM NR mêçñáí_éñçêéq~ñeåçêãf EOIQRUF ENISMTF EOISUMF EOIPURF mêçñáí_éñçêéq~ñecoppf EPIVMNF ETVMF EOISUMF EOIPURF q~ñ M M M M mêçñáí^ñíéêq~ñeåçêãf EOIQRUF ENISMTF EOISUMF EOIPURF mêçñáí^ñíéêq~ñecoppf EPIVMNF ETVMF EOISUMF EOIPURF ^îéê~öékìãäéêçñpü~êéëlìíëí~åçáåöeãf NNQKR NOTKU NQNKP NSMKM bmpjåçêã~äáëéçeåf EOKNF ENKPF ENKVF ENKRF bmpjcoppeåf EPKQF EMKSF ENKVF ENKRF _^i^k`bpebbq cáñéç^ëëéíë NRIRRV NUINUT NTIVST NUIMST fåí~åöáääé^ëëéíë M M M M q~åöáääé^ëëéíë NQIVPS NTIUTS NTIVST NUIMST fåîéëíãéåíáå~ëëçåá~íéë SOP PNN M M `ìêêéåí^ëëéíë NIRNV NITMO PINSM OIOUM píçåâë M M M M aéäíçêë OMT RQV SMM TMM `~ëü NIPNO NIMUO OIRSM NIRUM líüéê M TN M M ` ìêêéåíiá~äáäáíáéë ESPNF ETTTF EUMMF EVMMF `êéçáíçêë ESPNF ETTTF EUMMF EVMMF püçêííéêãäçêêçïáåöë M M M M içåö qéêãiá~äáäáíáéë ETPMF ERNOF M M içåöíéêãäçêêçïáåöë M M M M líüéêäçåö íéêã äá~äáäáíáéë ETPMF ERNOF M M kéí^ëëéíë NRITNT NUISMM OMIPOT NVIQQT `^pecilt lééê~íáåö `~ëücäçï ENIRPVF ENISMQF EOITPTF EOIQMMF kéífåíéêéëí M M NR OM q~ñ M M M M `~ééñ M M ENMMF ENMMF ^ÅèìáëáíáçåëLÇáëéçë~äë EOIPRSF ENIOVRF M M cáå~ååáåö NQT OISSV QIPMM NIRMM aáîáçéåçë M M M M líüéê M M M M kéí`~ëücäçï EPITQUF EOPMF NIQTU EVUMF lééåáåö åéíçéäíleå~ëüf ERINORF ENIPNOF ENIMUOF EOIRSMF emñáå~ååéäé~ëéëáåáíá~íéç M M M M líüéê ESRF M M M `äçëáåö åéíçéäíleå~ëüf ENIPNOF ENIMUOF EOIRSMF ENIRUMF pçìêåéw`çãé~åó~ååçìåíëxbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåü

12 NOöbÇáëçåfåîÉëíãÉåíoÉëÉ~êÅÜölìíäççâö_ê~òáäá~åaá~ãçåÇëöONpÉéíÉãÄÉêOMMS dêçïíü mêçñáí~äáäáíó _~ä~ååéëüééíëíêéåöíü péåëáíáîáíáéëéî~äì~íáçå 0 0% 200 0% iáíáö~íáçålêéöìä~íçêó EPS normalised (p) ROCE -5% -10% -15% -20% -25% Interest cover % -4% -6% % -10% -12% -14% Interest cover Gearing Gearing méåëáçåë `ìêêéååó píçåâçîéêü~åö fåíéêéëíê~íéë láälåçããççáíóéêáåéë dêçïíüãéíêáåë B mêçñáí~äáäáíóãéíêáåë B _~ä~ååéëüééíãéíêáåë `çãé~åóçéí~áäë bmp`^domojmsé kl^ ol`bmré kl^ dé~êáåömré kl^ ^ÇÇêÉëëW bmp`^domqjmsé kl^ ^îöol`bmojmsé kl^ fåíéêéëíåçîéêmré kl^ pìáíéomviqtreçïépíêééíi s~ååçìîéêi_êáíáëü`çäìãäá~i b_fqa^`^domojmsé kl^ olbmré kl^ `^L`iMRÉ kl^ ss`ousi`~å~ç~ b_fqa^`^domqjmsé kl^ dêçëëã~êöáåmré kl^ píçåâíìêåmré kl^ müçåé ESMQFSUVJORVV p~äéë`^domojmsé kl^ lééê~íáåöã~êöáåmré kl^ aéäíçêç~óëmré kl^ p~äéë`^domqjmsé kl^ dêãöålléãöåmré kl^ `êéçáíçêç~óëmré kl^ ïïïkäê~òáäá~åçá~ãçåçëkåçã mêáååáé~äëü~êéüçäçéêë B j~å~öéãéåííé~ã táääá~ãëçé_êçé NQ mêéëáçéåíwpíééüéåic~äá~å ^åöäçm~åáñáå U jêc~äá~åï~ëáåîáíéçíçàçáå_ê~òáäá~åaá~ãçåçë~ëéêéëáçéåí déçêöéoçäáåëçå U áåj~êåünvvv~åçãçîéçíüéñçåìëçñíüéåçãé~åóûë ~ÅíáîáíáÉëÑêçãÖçäÇÉñéäçê~íáçåíçÇá~ãçåÇÉñéäçê~íáçå~åÇ e~ãáäíçå`~éáí~ä S ÇÉîÉäçéãÉåíKjêc~Äá~åáë~éÉêã~åÉåíêÉëáÇÉåíçÑ_ê~òáäK ^êíéãáë S j~ííéêüçêå R `clwhéêêó_é~ãáëü gmjçêö~å Q jê_é~ãáëüü~ëíïéåíóóé~êëçññáå~ååá~äéñééêáéååéïáíü éêáî~íé~åçéìääáååçêéçê~íáçåëüçäçáåöéçëáíáçåëçñqêé~ëìêéêi cçêíüåçãáåö~ååçìååéãéåíëlå~í~äóëíë a~íég `çåíêçääéê~åçcáå~ååá~ä^å~äóëíkeéáëåìêêéåíäóíüé`clçñ cçêìãaéîéäçéãéåí`çêé~åç^äíçséåíìêéëiíçk npêéëìäíë kçîms `Ü~áêã~åWhÉååÉíÜgìÇÖÉ héågìçöéü~ëéñíéåëáîéäìëáåéëëã~å~öéãéåíéñééêáéååé Ü~îáåÖÜÉäÇ~åìãÄÉêçÑéìÄäáÅÅçãé~åóÇáêÉÅíçêëÜáéë~åÇ ãçêéêéåéåíäóü~îáåöäééåéåö~öéçáåíüééëí~ääáëüãéåíçê kçíéwgzéëíáã~íéç Åçêéçê~íÉêÉëíêìÅíìêÉçÑíÉÅÜåçäçÖóIãáåáåÖ~åÇçáä~åÇÖ~ë Åçãé~åáÉëáå^ìëíê~äá~IíÜÉrhIrpI_ê~òáäI^êÖÉåíáå~I`~å~Ç~ ~åçíüémüáäáééáåéëk bafplkfksbpqjbkqobpb^o`eifjfqba bçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåüéêççìåéëêééçêíëçåëã~ääéêèìçíéçrhåçãé~åáéëíü~íïéäéäáéîéü~îéäééåçîéêäççâéçäóíüéã~êâéíktééêçîáçéëã~ääéêèìçíéçrhåçãé~åáéë ïáíü~ååéëëíçéèìáíóêéëé~êåüåçîéê~öéíü~íáëåçêã~ääóçåäó~î~áä~ääéíçä~êöéêåçãé~åáéëklìêêéëé~êåüáëçáëíêáäìíéçñêééíçéêçñéëëáçå~ä~çîáëçêëëìåü~ëáåëíáíìíáçå~äáåîéëíçêë~åç éêáî~íéåäáéåíäêçâéêëk afp`i^fjbo `çéóêáöüíommsbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåüiáãáíéçk^ääêáöüíëêéëéêîéçkqüáëêééçêíü~ëäééååçããáëëáçåéçäó_ê~òáäá~åaá~ãçåçë~åçéêéé~êéç~åçáëëìéçäóbçáëçåfåîéëíãéåí oéëé~êåüiáãáíéçñçêéìääáå~íáçåáåíüéråáíéçháåöççãk^ääáåñçêã~íáçåìëéçáåíüééìääáå~íáçåçñíüáëêééçêíiü~ëäééååçãéáäéçñêçãéìääáåäó~î~áä~ääéëçìêåéëíü~í~êéäéäáéîéçíç ÄÉ êéäá~ääéiüçïéîéê ïé Çç åçí Öì~ê~åíÉÉíÜÉ ~ÅÅìê~Åó çê ÅçãéäÉíÉåÉëë çñíüáë êééçêík léáåáçåë Åçåí~áåÉÇ áå íüáë êééçêí êééêéëéåí íüçëé çñ íüé êéëé~êåü ÇÉé~êíãÉåí çñ bçáëçå fåîéëíãéåíoéëé~êåüiáãáíéç~ííüéíáãéçñéìääáå~íáçåkqüéêéëé~êåüáåíüáëççåìãéåíáëáåíéåçéçñçêéêçñéëëáçå~ä~çîáëçêëáåíüéråáíéçháåöççãñçêìëéáåíüéáêêçäé~ë~çîáëçêëkfíáë åçí áåíéåçéç Ñçê éêáî~íé áåçáîáçì~äë çê áåîéëíçêëk qüáë áë åçí ~ ëçäáåáí~íáçå çê áåçìåéãéåí íç ÄìóI ëéääi ëìäëåêáäéi çê ìåçéêïêáíé ëéåìêáíáéë çê ìåáíëk qüáë ÇçÅìãÉåí áë éêçîáçéç Ñçê áåñçêã~íáçå éìêéçëéë çåäó ~åç ëüçìäç åçí ÄÉ ÅçåëíêìÉÇ ~ë ~å çññéê çê ëçäáåáí~íáçå Ñçê áåîéëíãéåík qüáë êéëé~êåü áë åçåjçäàéåíáîék bçáëçå fåîéëíãéåí oéëé~êåü iáãáíéç ÇçÉë åçí ÅçåÇìÅíáåîÉëíãÉåíÄìëáåÉëë~åÇ~ëëìÅÜÇçÉëåçíÜçäÇ~åóéçëáíáçåëáåíÜÉëÉÅìêáíáÉëãÉåíáçåÉÇáåíÜáëêÉéçêíKeçïÉîÉêáíëÇáêÉÅíçêëIçÑÑáÅÉêëIÉãéäçóÉÉë~åÇÅçåíê~Åíçêëã~óÜ~îÉ ~éçëáíáçåáå~åóçêêéä~íéçëéåìêáíáéëãéåíáçåéçáåíüáëêééçêíkbçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåüiáãáíéççêáíë~ññáäá~íéëã~óééêñçêãëéêîáåéëçêëçäáåáíäìëáåéëëñêçã~åóçñíüéåçãé~åáéë ãéåíáçåéçáåíüáëêééçêíkqüéî~äìéçñëéåìêáíáéëãéåíáçåéçáåíüáëêééçêíå~åñ~ää~ëïéää~ëêáëé~åç~êéëìäàéåííçä~êöé~åçëìççéåëïáåöëkfå~ççáíáçåáíã~óäéçáññáåìäíçêåçí éçëëáääéíçäìóiëéääçêçäí~áå~ååìê~íéáåñçêã~íáçå~äçìííüéî~äìéçñëéåìêáíáéëãéåíáçåéçáåíüáëêééçêíkm~ëíééêñçêã~ååéáëåçíåéåéëë~êáäó~öìáçéíçñìíìêéééêñçêã~ååék bçáëçåfåîéëíãéåíoéëé~êåü _ê~åíçåeçìëéipqjpseáöüeçääçêåiiçåççåit`nss^b íéäwhqqemfomtnvmntsm Ñ~ñWHQQEMFOMTNVMNTRV ïïïkéçáëçåáåîéëíãéåíêéëé~êåükåçkìâ oéöáëíéêéçáåbåöä~åçiåìãäéêqtvqoqq