t{]am-\µv NºmSv IÆq Pn -bn Xe-t»-cn- -SpØv NºmSv {Kma-Øn P\-\w. A ap ßm-S tkm]m-e takv{xn. AΩ \mwn. Zo L-Imew A ym-]-i-\m-bn-cp- p. Awt_-ZvI Ahm Uv, h

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "t{]am-\µv NºmSv IÆq Pn -bn Xe-t»-cn- -SpØv NºmSv {Kma-Øn P\-\w. A ap ßm-S tkm]m-e takv{xn. AΩ \mwn. Zo L-Imew A ym-]-i-\m-bn-cp- p. Awt_-ZvI Ahm Uv, h"

Bản ghi

1

2

3 t{]am-\µv NºmSv IÆq Pn -bn Xe-t»-cn- -SpØv NºmSv {Kma-Øn P\-\w. A ap ßm-S tkm]m-e takv{xn. AΩ \mwn. Zo L-Imew A ym-]-i-\m-bn-cp- p. Awt_-ZvI Ahm Uv, hniz-zo]vxn sndp-iym Ahm Uv, A[ym-]I Iem-thZn sndp-i-ym- A-hm Uv, Kpcp-km-lnXn t\mh Ahm Uv, \tc-{µ-\myv ]T-\-tI{µw Ahm Uv, kwÿm-\-_m-e-km-lnxy C Ãn- yq v Ahm Uv, IYm-{]-kwK A m- Zan Ahm Uv, B{ib ]pc-kv mcw XpS-ßn \nch[n ]pc-kvim-c-߃ e`n- n- p v. Adp]-Xn-e-[nIw ]pkvx-i-߃ {]kn- o-i-cn- p. `mcy : KoX a ƒ : t{]w-pnøv, {]Pn\ hnemkw: NºmSv ]n.h IÆq t^m :

4 t{]am-\µv Nºm-Sns IrXn-Iƒ t\mhepiƒ: $ A\ -X-bn-te v $ ]mxn-h-gn-bn $ Idp-Ø-hmhv $ D]-I-c-W-߃ $ {]Xn Ip -hm-fn-b $ ]I-cw $ Ahn-Nm-cn-X-߃ $ ]Wn-ime IY-Iƒ: $ HtcapJw $ ]cn-nn-x-\mb A]-cn-Nn-X IhnX: $ Nncp-X-sØøw _me-km-lnx-yw: $]m p-im-c $ C\n sshin-bm $Hcp-an- m Hcp]m-Sp-Zqcw $ ]pxnb ]mx-iƒ $apdn-hp-iƒ $ CuWw $H m\mw Ip n $ am\n-jmz $ Nn{Xwt]mse $ IYm- {]-kwkw $ kuay-zo]w $Xncp-ap mgvn $]d- p \nd-߃ $`qan-bpss XW $] n-isf Adnbmw $ imkv{x-ønse A p-x-߃ $ _o _ IY-Iƒ $ C n -\ Ip n-tωm\m $ s]m acw ]p\-cm-jym\w: $ kmbm w $ AΩ $ A\izc\Kcw $ [ocxbpss c ap{z $ tsmw AΩmhs IpSn $ s] Kzn Zzo]v $ am{ n-i-cm-hp-iƒ $ ti n snbvxxv $ sim p-a- y- I-\yI $ slbvzn $ ]mh-߃ $ Idpº $ ]nt\mtiym $ ]hn-g-zzo]v $ hpx-dnwkv ssl vkv $ Imc-a-tkmhv ktlm-z-c- m $ t\m{xvzmanse Iq\ $]q qs $ Sm k IY- -Iƒ $ B\n-a ^mw $ Un_vkv Bflm-hp-tX-Sp p $ sdbn th Ip n-iƒ $ tamt m ssk nƒ Ub-dn $ B {^m- ns Ub-dn- p-dn- p-iƒ $ {Inkvakv Itcmƒ $ Adn-b-s -Sm-Ø-h $ Hcp sim p cmp-ip-amcn $ \njvi-f- - cpss ]em-b\w $ Xmcmkv _pƒ_ $ ka-b-b{ w tej-\-߃: $ c -s -Sm hgn-bp v $ Poh-\p `qan- Poh-N-cn{Xw: $]c-am-wp-hns\ ]nf alm-im-kv{x- $ alm-flpn $ Ncn{Xw \n Ωn- h $ Imd am Ivkv $ thmƒ -b $ ameme bqk^vkmbv

5 t{]am-\µv NºmSv Bflm-hns KoX-߃ Item- h IYm-{]-kwK߃ hne: lcnxw _pivkv Xncp-h-\- -]pcw $ Fd-Wm-Ipfw $ ]me- msv timgn-t msv $ Xe-t»cn $ IÆq $ Im ßmSv Hcp Xmbm v ]ªn-t -j kwcw`w

6 Malayalam (Indian) Aathmavinte Geethangal Children's Literature by Premanand Chambadu Published: April 2018 Copies: th book of Haritham 2293 rd book of Thayat Publications Reserved All Rights reserved. No Part of this Publication may be reproduced. Stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photo copying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. Published by Haritham Books Karaparamba P.O, Calicut-10, Kerala, Phone: Branches: Trivandrum $ Ernakulam $ Palakkad $ Calicut Thalassery $ Kannur $ Kanhangad Cover Design & Layout Ragesh P Cover Printing A-one Offset, Calicut Inner Printing Kaveri Offset, Calicut Price: Rupees One Hundred & Seventy only

7 Hcp ImeØv ae-bm-fnsb h msx tamln- n Hcp kmlnxy Iem-cq-]-am-bn-cp p IYm-{]-kw-Kw. IYm-{]m-kw-Kn-I v kn\nam \S- m-tc- mƒ {]i-kvxnbpw Bcm-[-\bpw e`n- n-cp- p. kmw_-in-h F Im-YnI ticf kmwkvim-cn-i-cw-køv hmt\mfw Db p \n n-cp- p. ]n osv Ft mtgm IYm-{]-kw-K-Øn\v I -Imew Bcw- `n- p. Cu Iem kmln-xy-{]-ÿm-\-øn\v kpir-x- bw kw`-hn- p- I-bm-bn-cp- p. Ip n-iƒ v Ah-X-cn- n- m-hp-, Ip n-iƒ hmbn-t - p Ccp-]- Øn-sbm v IYm-{]-kwKß-fmWv Bflm-hns KoX-߃ F Cu ]pkvx-i-øn-ep- Xv. t{]am-\µv NºmSns IrX-l-kvX-amb XqenIbn DXn Cu IYm-{]-kwK߃ Xo -bmbpw Ip n-iƒ hmbn-t - -Xp-X-s ; Ip n-iƒ cwkøv Ah-X-cn- n-t - -Xp-X-s. {]Xm] Xmbm v

8 Bflm-hns KoX-߃ 8

9 t{]am-\µv NºmSv k m-cns aiƒ klrzb kz- n\p hµ\w {]nb-ap- -h-sc, IY tiƒ m simxn- m-ø-h-cmbn Bcpw D mhn-. BZn Ihn apx t m AXn\p apºp apx t m IY-Iƒ ]d p hcp- p- v. F n pw ]d- mepw ]d- mepw Xocp-I-bn ti mepw ti mepw axn-bm-hn IY-I-tf-sd-bm-gn-sb-t m-te-sd-bp v IÆp-\o-cm-se-gp-XnbIY-Itfsd IÆp-\o-cns ISpw-cp-Nn-b-dn-bmØ Pohn-X-ß-fpt m? kvt\l- Øns a[p-c-a-dn-bmø Pohn-X-ß-fpt m? BZn IY apx A\m-hcWw snøp Pohn-X-߃ CXp-X-s -bmwp km y-s -Sp-Øp- - Xv. A{]-Xo- n-x-߃ `oxn ]c-ønb Hcp PohnX IY-bmWv k mcns ai-fp-ts-xv. AsX. Rm\n-hnsS ]d-bp IY: k m-cns aiƒ. Ah-fpsS t]cv {iop. bym t]cp Xs. {iop-bpss hosn-\- Sp-ØmWv Xpfp-t cn Xd-hm-Sp-hI t {Xw. ]g-sbmcp t {Xw. t {X-Øn\p ap n Hcp amhp- v. amsh p am{xw ]d- m AXns hen w Duln- m-\m-hn-. ]Øp-]-Xn-\- p-t] h w Np n \n mte AXns\ ]nsn- m Ign-bq. A{X hen- -ap- v. ]S p ] -en Fs ms ]d- m AXns ]q W A w Xs IW- n-se-sp- -Ww. th\ mew h m 9

10 Bflm-hns KoX-߃ Ah-[n- mew h m D -h-imew at m- n DÆn- p- n-iƒ Ifn-bmSpw Ah-[n- mew amº-g- m-e-am-w-t m. Np p-ap hosp-i-fnse Ip n- I-sf mw B ama-c-t - n D -h-øn-s\-øpw. Nm p InS- p simºp-i-fn ]nsn p Ib-dnbpw I p-sim pw hsn-sim pw amºghpw ] -am-ßbpw Fdn- p hogvøn F m-hcpw FSp- pw. Fs m-cm-\µw Fs m-cm-àmzw Fs mcp- mlkwkaw {Kma-Po-hnX kulr-z-øns kpµ-c-a-e ku-c`w ac-øn Ib-dm\pw Fdn- n-sm\pw Ign-bm-Ø-h ac-øn ]m- p-i-fn- p AÆms\ hnfn pw AÆm-d- Æm sxmæq-dp-hmem F\n-s mcp amºgw Xmtbm Nne hnnm-cn- pi Hcp Im p-h-s - n F m-wv. sx Imt hoinhcq HmSn hcq \o Imt Imt hoin-b-sn q ama-c-øn amº-g-a-g-bp- m-hs Hm hpw Nm hpw ]m pw XIr-Xn-bmbn \S pw B amt m- n. B pw BtcmSpw ]I-bn- mø ]c-kv]cw klm-bn pw kl-i-cn pw \ \msns \ hnx-dp {Kma-Øns Hcp ]cn-to-z-amwv amt m- n HØp-Iq-Sn-bn-cn- p-i. Fs m-cm-\µw Fs m-cm-àmzw Fs mcp- mlkwkaw {Kma-Po-hnX kulr-z-øns kpµ-c-a-e ku-c`w {iopbpw am p-h- nse D -h-ta-f-øn ] m-fn-bm-wv. {iop-bp- 10

11 11 t{]am-\µv NºmSv ssbpw ktlm-z-c-ß-fp-ssbpw kt m-j-øns Hc-h-kcw IqSn-bmWv am p-h- nse Ifn-X-am-i-Iƒ. amhn tnm n Ø-s -bmwv {iop-bpss hosv. hoss p ]d-bm-s\m- p-an. Hc-Sp- f Hcp InS- p-ap-dn. Hcp Ip p hcm-. Xe-Ip-\n- pam{xw hcm- -bn IS- m-hp Db-cta hosn-\p- q. A[nIw hni-zo- I-cn- msx B IpSpw-_-Øns ÿnxn a\- n-em- m-a-t m. A \pw AΩbpw A p a -fp-ap IpSpw-_w. B Ip n-i-fpss Ifn-ap- -amwv amhn Np-h-Sv. hosn\v Ipfn a-tb-in-s m v XW hncn- p amhv. Iqen- -Wn- p-t]m-ip A \pw AΩbv pw t]sn- m-\n-. a ƒ v Iq mbn Hcp-]m-Sp-t]-cp- v. cmhn-se Blmcw ]miw snbvxpsh v Ah t]mipw. {iopbpw ktlm-z-c-ßfpw ka-b-øn\v Blmcw Ign v Iq p-im-cpss H w Ign-t m-fpw. sship-t cw Iq p-im ]ncn p t]mip-tºm-tg pw A \pw AΩbpw Xncn-s -Øp. Fs m-cm-\µw Fs m-cm-àmzw Fs mcp- mlkwkaw {Kma-Po-hnX kulr-z-øns kpµ-c-a-e ku-c`w \njv -f- -amb {Kma-Po-hn-X-Øns XpSn- p Hcp t\ -I mbn-cp p {iop-bpss Ifn-ap- w. ]mh-ß-sf- nepw A -e-dn- n k -S-an- m-bn-cp hnss D p-xp-d hnim-c-sh-fn- -Øn ] p-sh-s - m-cp-sam- p-s]mse D -Xp-sIm v HmWw t]mse F p ]d-bn-t. AXp-t]mse F mw ] p-sh v Ah Ign- p. {iop-bpss tn n-bpss IeymWw Ign- p. B ho nse ÿnxnb-\p-k-cn v Adn-bm-a-t m... Ieym-Ww... AX-ßns\ Ign- p. B`-c-W- -S-bnse tjm tkfn-s\-t mse k hm-`-c-w-ßfpw AWn Hcp {]Xn-a-bm-bn- -, {iop-bpss tn n hnhm-ln-x-bm-b-xv. Hcp km[m-cw kpµ-cn-bpss \nk K emhwyw am{xw. C v \ΩpsS \m n hnhm-l-øns t]cn \S- p [q Øv F{X-am-{X-am-Wv...

12 Bflm-hns KoX-߃ ]W- m v Bhpw. AXp-sIm v \Ωƒ km[m-c-w- mcpw A\p-Icn- p- p. ki-e-ønepw [q Ø-Sn- mte \ap v kam-[m-\-am-hq. {iop-bpss tn n-bpss IeymWw Ign- p... Aßs\ ]d-bp-itb th q, hnti-j-ß-fmbn H pw ]d-bm-\n-. th mxo\-ßfpw H pw D m-bn-. Ieym-W-Ø-te v {]txy-in pw \ΩpsS \m n-en-t mƒ Fs mw ]cn-]m-sn-i-fmwv. IeymW hosns Hcp `mkw an\n _m Xpd- -Xp-t]m-se-bp- m-hpw. AhnSw Bfp-I-fpsS Hcp henb Iq w-xs -bp- m-ipw. Fs mw hn{in-b-i-fmwv AhnsS \S- pi F v ]d-bm-xn-cn- p- -XmWv \ -Xv. {iop-bpss ho n Aß-s\bpw H pw D m-bn-. tn n kptem- N\ ` Øm-hns ho n-embn Xma-kw. {iopbv v hb v ]Xn-\m-em-bn. A{]m-h-iysØ Ah-[n- mew Ign- p, kviqƒxpd- p. amcn- m am\-øn-cp p IqSn ag-s]bvxp aæn\p Ipfn-cp-s]bvXp IÆm-Sn-sh- -sam-gpin Nmen In mcwsnm n Infn-Iƒh- p. thkw Xs snfn-sh w amdn sxfn- -sh w Nmep-I-fn-eqsS Hgp-Im XpS-ßn. CS-h-gn-I-fn Nnte-S-Øp NqSp Ddh Pe-Øn Ip n-iƒ ssiiƒ sh p ckn- p. Pqsse amk-ambn agbv v i n IqSn. Im pw hoin Pqsse 20 k y Ign ka-bw. A \pw AΩbpw ho nse-øn. AØmgw Bdp-t]cpw Ign- p. ag- m-e-amwv Ip n-i-fpss kpc- -I-W- n-se-spøv a sf AIØp InSØn A \pw AΩbpw hcm- -bn InS- p. AIØv I n-en InS- Xv ktlm-z-c-ß-fmb ]hn-{x\pw Xpf-ko- [-c-\p-amwv. {iopbpw A\p-PØn _nµphpw \ne-øp-]mb hncn p InS- p. Dd- -Øn-se-t mtgm {iop I n-en-\-sn-bn-te v Dcp- p-t]mbn. cm{xn F p kw`-hn p F -dn-bn-. \m p-im cmhnse DW-cptºmƒ sr n- n p ImgvN-bmWp I -Xv. Bfp-Iƒ HmSn- q-sn. izmkw \ne- p-t]mb Ah kw_v[-cmbn \n p. hosn- -hn-ssmcp a Iq\-am{Xw a Iq-\bv p api-fnem ama-chpw Bdp a\p-jy-po-hn-x-ßfm 12

13 13 t{]am-\µv NºmSv a Iq-\-bv p- n ad- p-t]m-bn. F p-c m {]h Ø-\w... Bsc c n- m... cm{xn-bpss GtXmbm-a-Øn kw`-hn Zpc- w. AI-s - p-t]mb Poh izmkw-ap n izmkw ap n... F p-sn-ø-w-sa v B pw Hsc-Øpw-]n-Snbpw In p- n-. GtXm \nan-j-øn GXp-t{]-c-W-bm-sW- -dn-bn Btcm aæp \o m XpS-ßn. ]ns AhnsS IqSnbhcmsI BIm-hp c m-{]-h Ø-\- Øn G s - p. Hmtcm ico-chpw ImWp-tºmgpw Bi-bv m-sbm-cp-xn-cnbpw sxfn- n timi-aq-i-am-bvxp-s p {]h Ø\w `mky-an-s p \n\ p t]m p Hmtcm ih-i-cocw ]pd-sø-sp- p-tºmgpw \msns \n `m-ky-at m F v Hmtcm-cp-Øcpw hnnm-cn- p-sim- n-cp- p. C\n-sb pxnc-bm F v asp- n p Hmtcm \nan-j-hpw. Mvtl... F mxv? Hcp Rc w tiƒ p- p. aæn ]p-x I nen-\-sn-bn \n m-wm-i-_vzw. AhnsS FØn-t -h-cmsi D - WvT-bp-sSbpw Pn m-k-bp-ssbpw apƒap-\-bn-emwv \n -Xv. hfsc kq va-ambn AXo-h-{i- -tbmss aæp-\o- n. sas sas ""]nsn- v... B I n ]nsn v adn p t]mi-cp-tx...'' Ds mcp Pohs izmk-\n-izm-k-߃ Bizmk \nizm-k-ap-b -hnss lrz-b-an-sn-t mss {]m n- p-\n p Hscm a\- p-ambv \m pim ""Mvlm... Aßs\... Rms\-Sp- mw. I n-ens he-tø-b w A - ]w IqSn Db-c-s. Mvlm... Aßns\ ]nsn-t m.'' ""CXm... CXm...'' {iop-bpss tzlw ]pd-sø-sp-øp. tumivs aæn-en-cp v {]Ya ip{iqj snbvxp. Bw_p-e- kv hm Xøm-dmbn \n n- p- v. {iopbv v Poh-\p- v. Bw_p-e kv hm Bip-]-{Xn-bn-te v IpXn- p-]m- p. F p-k-lm-b-øn\pw Xøm-dmbn \msp apgp-h {iopbv pth n {]m n- p.

14 Bflm-hns KoX-߃ Iq p-im IÆo-scm-gp n ImØp \n pw. amk-߃ p-tijamwv {iop Bip-]{Xn hn -Xv. AΩ-bpsS tn n-bp-ssbpw kz w ktlm-zcn-bp-ssbpw IqsS Bip-]-{Xn-bn \n pw ]pd-øp-h- -t mƒ amxm- ]n-xm- -sfbpw ktlm-z-c-ß-sfbpw ImWmsX {iop Aº-c- p. Ah tnmzn tnmzy-߃ v IqsS-bp- -h DØcw ]d- n-. ""G o A -s\-hn-ss... AΩ-sb- m-h-cm-ø-xv... _nµp... ]hn... Xpfkn... B pw Fs ImWt?... F m Bcpw H pw an m-øxv?'' {iop-bpss G n hnxp-º ISn-s m-xp- n. Ah Ah-cpsS hosp- m-bn-cp ÿe-sø-øn. {iop hmhn p \ne-hn-fn- p. hosn- -hn-ssmcp hosp-an kvamc-i-am-sbmcp aæp-iq\ amhp-acw Xe Nmbv p-\n ]q amdøp IÆo-cp-ambv InS q hm p-iƒ m-bn am\-ksø im -am- o-sp-hm sx p-t]mepw IØnb I q-cw-t]mse \n p ]mh-am-s] Ip n Zo\-ambn Hcp hm n\pw {iop-bpss a\- ns\ kam-iz-kn- n- m km[n n. Ime-Øn\pw Ign- n {iop-bpss a\- nse apdn-hp-iƒ DW- m. A v Imk timsv Ie-IvS-dm-bn-cp {io. ]n.-am-c-]m-fiy\v {iop kz w aiƒ Xs -bm-bn-cp- p. A sø Xt±-i-`-cW a{ n {io.- kn.sn Al-Ω-Zm-en. DZpa Fw.-F.F {io. ]n.-cm-l-h, kn.-]n.sf t\xmhv {io. C. N{µ-ti-J-c XpS-ßn... Hcp ]msp-t]... A Hcp \msp-ap-gp-h {iop-bv p-th n Hcpan p. k m {iopsb ZsØ-Sp-Øp. {iop Pohn-X-Øn-te p Xncn- p-i-b-dm XpSßn. s]mbv\m- n-bn k m {iopbv v hosp-sh p simsp-øp. ]Tn- n p Imk timsv Ie-Ivt{S- n tpmenbpw \ In. Cu ka-b-ømwv hnt\mzv amjv {iop-sb n Adn-bp- -Xv. amjv AΩ-tbmSv hnhcw ]d- p. ""tamt\-... B Ip n v Hcp PohnXw simsp-øm \n\ p ]pwyw In pw.'' kplrøv ]fl-\m-` amjv F m-h-scbpw hnh-c-a-dn-bn- p. F m- 14

15 t{]am-\µv NºmSv hcpw ]n p-w- p. k m-cns aifpss Ieym-W-Øn\v k m-cns A\p-hmZw thww. ]s Hcp XS- hpw D m-bn-. {io amc-]mfiy km Ata-cn- -bn-em-bn-cp- p. At±lw Ab Ieym-W-]p-Sh-bp-SpØv {iop Ieym-W-a U-]-Øn h p. Ie-IvS {io. ]n.kn tpm Xmen-sb-Sp-Øp-sIm-Sp-Øp. ssi]n-sn- p-sim-sp-øp; k m-cns aiƒ hnt\mzv amjns `mcy-bm-bn. Ims m- -Sn- m a-g- m-dp-i- m a\apcpipan Ic p t]mipw a -sf-ssi-i-fn ]nsn- -Sp- n pw amcs Nmc-Øp-tN p \n pw {iop-bpss a\- -dn-bp amjpw AΩsb Adn-bp a fpw ]I p \ Ip kvt\l-km- z-\-ßfpw i n-bp-amwv {iop-bpss C sø PohnXw ]e-im-c-w-ß-fm A\m-Y-am- -s -Sp F{Xtbm Pohn-X-ß-fp v \ΩpsS \m n. Ah v Hcp ssiøm-ßp-sim-sp- m \ap p km[n- m \Ω-sf mw Cuiz-c- m-cm-bn-xo-cpw. am\-ho-i-x-bpss alm-tem-iøv sszh-ß-fm-ip-hm In p Hc-hk-chpw ]mgm- -cp-tx-sb- p hn\o-x-amb A`y -\-tbmss Rm \n Øp- p. $ 15

16 Bflm-hns KoX-߃ A \pw ai\pw Iemkvt\-ln-I-sf, IY-bn- mø Hcp Imehpw a\p-jy\v D m-bn- n-. AXp-sIm- p- Xs Fgp-Øp-Im-scm-s bpw a\pjy IYm-\p-Km-bn-I-cm-Wv. \qdp \qdp IY-I-fp-am-bmWv Hmtcm-cp-Øcpw Pohn- p- -Xv. Fs mw IjvS- m- Sp-Iƒ A\p-`-hn- p-tºmgpw Nne kt m-jn- p- p. AXn-\p ImcWw Ah v kvt\lw e`n- p p F -Xm-bn-cn- pw. GXp Zpcn- X- -b-ønepw Bizm-khpw B\-µhpw \ Ip- -Xm-Wv kvt\lw. kvt\lw k\m-x-\-kvt\lw a\p-jys km\µ kmc-kz-x-ß-sf pw Zo]vXw {]tnm-z\ {]mw-a-{ -ß-fmbv PohnX bm{x a[p-c-am pw kxyamb Pohn-Xw, Ie n- mø bmym yw. AXmWv Rm\nhnsS Ah-X-cn- n- p IYm-{]-kw-Kw. A \pw ai\pw G ]n- p tpmen-iƒ IrXy-\n-jvT-tbmsS snøp sndp- - mc-\mwv sshim-jv. tlm amcn-b- n\v \ t]cp e`n- p- -Xn sshim-jns IqSn ] p v F Imcy-Øn bmsxmcp kwi-b-hp-an-. Bfp-Isf ] n-\- Xp ]d-bm Ah-kcw In p-tºmƒ \Ω-fXp ]c-am-h[n D]-tbm-Kn- -Ww. Ip w ]d-bp ioew \Ωƒ Ipd- p-sim- p-h-tc- n-bn-cn- p- p. Im p-hoin IpXn- p-h p timcn-s m-cn- p-{k-ambv ag 16

17 17 t{]am-\µv NºmSv \n Øm-sX-s]-bvtX-sd-t\cw bm{x-h- msx Zpjv -c-ambv sshimjv tpmen-i-gn v ho n-te v ]pd-s -Sm Hcp-ßp-I-bm-bncp- p. ag ian- p- n-. sxcp-hn-f- ns {]Im-i-Øn I\Ø sh n- \q-ep-iƒt]mse `qan-bn-te p ]Xn- p ag. tlm -ens ap n-te v sshimjv h p. sxcphv hnp-\-am-bn. B - Ø-e p s]øp ag-bn cm{xn-t]m-ip- Xv kpj-ap G ms. A ]-k-abw Ign-b-s. sshimjv ag-t m- -Wn p ImØp-\n- p. Btcm I ]n- -Xp-t]mse s]s p ag \n p. sshimjv ss_ v Ãm m- n. \\ tdmun-eqss sas -bmwv ss_ v HmSn- -Xv. hgnbn-sem pw Bcp-an-. ag-bm-b-xp-sim- m-hpw. ho n-se-øp-tºmƒ Hº-Xp-a-Wn-I-gn- p. sshimjv hcm- -bnte p Ib-dn-bXpw AΩ-bpsS Ic- n-emwv ti -Xv. AΩ Ic- psim v HmSn-h- p. ""tamt\... A h n- n-...'' Ipd- p-k-a-b-tø v sshim-jns _p n ac-hn- p-t]m-bn. F p snø-w-sa- -dn-bn-. ""tamt\...'' ""A...?'' ""h n- mtem tamt\...'' ho pw a\- ns DƒØ-S-Øn an -ep-iƒ s]m n- n-xdn CSnsh nt]-sn- -c- p-\n p AΩbpw ai\pw Ic p. kabw ]Øp-a-Wn-bmbn F -dn-bn- p-sim v t m n \n pw SnIv SnIv i_vzw. sshimjv t^msw-spøv Adn-bm-hp- -h-scs hnfn- p-t\m- n. ""C t m sshim-tj... I n-t -bn-. Fhn-sS-s - nepw t]mbn-cpt m... Fs - nepw ]d- n-cp-t m...?'' ""km[m-c-w-t]mse am - n t]mb-xm. CXp-hscbpw FØn-bn- n-. Hcp hnh-chpw C.'' sshim-jns A F pw cmhnse am - n-te p t]mipw.

18 Bflm-hns KoX-߃ AsXmcp ioe-am. sndp- -Øn Hcp XSn-an- n-em-bn-cp p ]Wn. Hcp Znhkw ssi hmfn- IpSp-ßn. c p hnc-ep-iƒ A p-t]m-bn. c p-hn-c-ep-i-fn- mø Iøp-ambv I -Xp-\n- -lm-bxzw ap n A`n-am-\w-sIm-s mcm ssi -cp-øn inyn-e-tam-l-߃ Nnd-I-Sn p apdn-hp-w-ßn-b-t mƒ j ap-j XSn-an- n-te p tpmen- mbn sn p. ""j aq Ccn- q...'' apx-emfn Ccn- m ]d- -t mƒ j ap-j Aº-c- p. j ap- J\v P \m kwkm-c-tijn C. tiƒ ptam F pw Adn-bn-. ]dbp- Xv a\- n-em n snøp- Xp ImWmw. apx-emfn tai Xpd v Ipsd t\m p-iƒ FÆn-sb-SpØv j ap-j- \p-t\sc \o n. B `mk-tø p t\m msx j ap-j \S- p. Ftßm-s - n- m-ø-bm{x F n-s\- n- m-ø-bm{x Imep-Iƒs m w a\ pw Hcp-an- p-sh-dpsx \S p ss]\m- nƒ am - n-emwv j ap-j FØn-t -Xv. sn - ]mss Bsctbm klm-bn- m Ah-kcw In n. AXm-bn-cp p Ahn- SpsØ tpmen-bpss XpS- w. ss]\m- nƒam - n Npa-sS-SpØp ss]\m- nƒam - n sxmgn-emfn ss]\m- nƒam - n `mk-ambn ss]\m- nƒam - n Xmc-ambn A pw j ap-j am - n t]mb-xm-wv. ÿnc-ambn hcp A \v hgn-sx- m CSbn-. AΩ Ic-bpI Xs -bm-wv. sshimjv ASpØ ho n-te-t m-sn. ""ss_pq... ss_pq... A s\ ImWp- n-.'' ""Mvlm... ImWp- nt?'' ""Adn-bm-hp hsc-sb mw hnfn- p. Bcpw I n n-.'' ""\ap v sn p t\m mw. ss_s -Sp- v.'' sshimjv ss_pp-hn-s\bpw Iq n ss_ n Ib-dn. 18

19 19 t{]am-\µv NºmSv Ic-b-cp-XtΩ Rm t]mbvh-cp-tºmƒ A -\p-ap- m-hp-sas IqsS A -s\-bpw-simt h nsq Rm Ic-b-cp-tX-sb- -tω-bn\n Ah ]pd-s - p. hgn-hn-p-\-am-bn-cp p At mƒ am - n-ep-am-cp-an \ng-ep-i-sf-t mse c p-t]cpw Dg-dn-bp-g-dn-Xn-c q ""Bscbpw ImWp- n- t m sshim-jv. Fs - nepw H t\zjn- -W-sa- n...'' ""Dw...'' ""GsX- nepw IS-bn InS- p-d-ßp- p- m-hp-tam...'' ""t\m mw.'' am - nse Hmtcm ]osn-i-øn-æ-bnepw Hgn ÿeøpw tsm - Sn p t\m n. C. Fhn-sS-bp-an-. ""H bv v Rms\-ß-s\bm ho n-te p sn p-i...?'' ""\ap v t]meo-kn ]cm-xn-sim-sp- mw. Ct m H pw ] n-. hm ho n-te- p-t]m-imw.'' AΩ At mgpw Ic p InS- p-i-bm-bn-cp- p. Ccp-fn Xnc-»oe \oßn-bn ]pe-scm-fn-h-s -Øm-dm-b-Xn Infn-I-fp-W n Im -t]mepw DW-cp-hm-\m-bn t\c-a-t mƒ AXn-cm-hnse sshimjv Fgp-t p kxy-øn Dd-ßn-bn-t -bn-. sshimjv ]pd-tø p t]mim-\p Hcp- -Øn-em-Wv. ""AtΩ...'' AΩbpw Dd-ßn-bn- n ""\o... \ns A...'' ""Rm Xnc-bm t]mhp-i-bm. ss_pphpw hcp- p- v.'' AΩ-bpsS IÆp-Iƒ ho pw \nd-s m-gp-in. ]q n-bn IS-I-fn-se mw Xnc p. ]pe s SuWn-se-Øn-b-h-tcm-

20 Bflm-hns KoX-߃ ssms tnmzn- p. \ncmi am{x-am-bn-cp p ^ew. ss_pp ]d- -Xpt]mse t]meokv tãj-\n-se-øn. ]cmxn Fgp-Xn-s m-sp-øp. ""sshim-jv... \o tlm -en t]mip- n-t.? tpmen- m-cy-øn Dt] ImWn- -cp-xv. `mhn...'' ""ss_pq... A -\n- msx F\n-s p `mhn-bmwv th Xv? BZyw A s\ ImW-s. _m n-sbms ]ns Xocp-am-\n- mw.'' ""sshim-jv... CXv \ns am{xw Imcy-a-. \o C v hcn- m- v... Imcyw... tlm -en hnfn- p-]-d-bv. ss_pp-hns \n _ w kln- m-xm-hm-xm-bn. sshimjv tlm en hnfn p sshim-jns kxy-k- -Xbpw {]h Ø-\-an-Ihpw A- dnbmhp FIvkn-Iyq- ohv sj^v A s\ I p-in- n-bn v tlm -en h m axn-sb v kω-xn- p ]ns Xnc- n-tem-sp-xn-c- n-em-bn-cp- p. sxcp-hp-iƒ tdmup-iƒ am - p-iƒ CS-h-gn-bn hosp-iƒ ]osn-i-iƒ Xnc-bm-Øn-S-an- -\m-e- p-\m-fp-iƒ \njv^ew thkw IS- p-t]mbn DuWp-I-gn- m-\n-cn- p-tºm-f- s apj-ap v ap n sxfn- n-sp p Fhn-sS-bm-W- InS- p-dßpw Ah-i-bm-WΩ Ic p Xf p InS- mwp ` -W-sam- p-an ho n hnjmzw \nd p hoaq-i-ambv Ic-bp-hm t]mepw Ign-h-Xn ImWp- -h ]d-bp Bizmk hn-\-߃ am{x-amwv BsIbp {]Xo tim -bw, Cucm- p-t]-, G p-am-\q, ]me, Xriq, ae- p-dw... F mbn-søpw At\z-jn- p. t]meokv tãj-\p-i-fn Xnc- n, Hmt m-dn- m ss{uh am-tcmsv tnmzn- p. F m-hcpw kl-i-c-w-tøm-ss-bmwv s]cp-am-dn-b-xv. Hcp-]mSp klm-bn- p. A s\ Xncn- -dn-bm-\p ASbm-f-߃ tnmzn- p. sshim-jns t^m \º hmßn. sshimjv t^mt m t]mã sim p-t]m-im-dp- v. FØnb ÿeß-fn-se mw t]mã H n- p. Aº-e-ß-fn... Bip-]-{Xn-I-fn... sshimjv Xnc-bmØ CS-ß-fn-. sim n-bnse AK-Xn-Isf ip{iqjn- 20

21 21 t{]am-\µv NºmSv p hm Un-se-Øn. ]cn-n-cn- p {_Z _npp-hn-s\-i v ]d p. ""Abmƒ ChnsS D m-bn-cp p Ign Znh-kw. Abmƒ A{]- Xy- -\m-bn. \n߃ ]d AS-bm-f-߃ Xs. kwkm-c-ti-jnbp-an-. Imen henb apdn-hp- m-bn-cp- p. h n CSn- -Xm-sW p txm p- p.'' A -\p- - -\p- - -\p v A -\n-hnssøs -bp v apdn-th- -Im-ep-ambv hosp-txsn t]mhp-i-bm-bn-cn- m-a- sim n-bnse I t{smƒ dqap-ambn _ -s - p. Nm\-enepw ]{X- Ønepw hm Ø-sIm-Sp-Øp. t]mã H n p Bip-]-{Xn-bn \n pw t]mip tdmup-iƒ apgp-h Xnc- p. ap -Øn-aq p Znh-k-߃ Ign- p. {_Z _npp-hns t^m. ""ltem... Rm {_Z _npp. Bfn-hn-sS-bp- v.'' _m n-sb-s - nepw ]d-bm \n msx sshimjv Bip-]-{Xnbn-te v IpXn- p. Bip-]-{Xn-bn Xf p InS- p- Xv A Xs. ""A m...'' sshimjv A s\ si n- n-sn- p. {_Z _npp sshim-jns\ ]nsn v am n \n Øn. ""\S-]Sn {Ia-߃ thkw ]q Øn-bm n ho n-te p sim vt]mbvs m- q.'' {_Z _npp F m-k-lm-b-ßfpw snbvxp-sim-sp-øp. A -s\-bpw-sim v ho nse-øn-b-t mƒ Fhn-Sp- mwv AΩbv v Dt jw In n-b-sx- -dn-bn-. thkw Blmcw Xøm-dm- n. aq p-t]cpw Hcp-an- n-cp v kt m-j-tømss Blmcw Ign- p. ` Ww Ign- p-sim- n-cn- p-tºmƒ sshim-jns a\- n Bip- ]-{Xn-bnse AK-Xn-I-fpsS cq]w sxfn- p. B \nanjw sshimjv Hcp Xocp-am-\-sa-Sp-Øp. AK-Xn-Isf klm-bn- -Ww. shdpsx Xocpam-\n- p-i-bn-. {]h Øn- p-ibpw snbvxp. {]nb-ap- -h-sc, CXv IY-b-. bym kw`-h-am-wv. Cu kw`hw \ΩpsS Pohn-X-Øn\v {]tnm-z-\hpw t{]c-wbpw BI-s -sb v B{Kln- p-sim v \n Øp- p. $

22 Bflm-hns KoX-߃ XymK-`qan bp w Ign- p. hnp-b-{io-em-fn-x-\mb {iocm-a-n-{µ C\nbpw ImWm h n-. kox Aº-c- p. hnh-c-a-dn-bn- m l\p-ams\ Ab- Xp icn-bm-wv. AXm-bn-cp- n th -Xv. cmas\ \nd-i-æn ImWp- I-bmWv kox-bv m-h-iyw. kox-bpss B{K-lw-am{Xw km[n- p- n-. kox-bpss IY-bm-Wn- Xv. {]nb-ap- -h-sc, IY XymK-`q-an. kox-bpss IY cmam-bw IY-X-s -bm-wv. cma-bm-{x-bpss Hcp \n Wm-bI kµ `w. AXmWo koxm-i-y. hn`o-j-w cmpm-hmbn hmgn- -s - p. F n pw kox cmas\ ImWm ka-b-am-bn-s -t m... koxsb cma-k- n-[n-bn FØn- m-\mwv {iocm-a hn`oj-wt\msv Bh-iy-s - -Xv. hn`o-j-w t\cn- p-xs koxm-tz-hnsb hnhcw Adn-bn- p. hn`o-j-w-\m A\p-K-X-bmbn kox cma-k- n-[n-bn FØn. {iocm-a HmSn ASp-sØØpw F v kox {]Xo- n- n-cp- p. AXp- m-bn-. apip-fn-x-l-kvx-bmbv Pm\-In-tZhn \{a-ap-jn-bmbn \n q IÆp-Iƒ \nd q Hgp-In-bn-dßn ]mz-ß-ƒ Cud-\mbn F m-hcpw kvx_v[-cm-bvt\m n \n p-i-bm-wv. {iocm-a\v bmsxmcp `mh-t`-z-hp-an-. Fs - nepw H p an p-hm Bcpw ss[- 22

23 23 t{]am-\µv NºmSv cyw ImWn- n-. {iocm-a s]s p ]d-bm XpSßn: P\-I-tP-tZhn {i n- p-ti- mepw cmh-w-\n-{klw km[n p Rm Hcp-ßo-\n-\- p- -c- m-am Kao ambm-ko-xsb kzoi-cn- n Rm ""Rm cq]-s -Sp-Ønb ambmkox-bmwp \o. bym -ko-xsb am{xta F\n p kzoi-cn- m km[n- q.'' kox am{x-a AhnsS IqSn-b-h-cmsI kvxw`n- p. F{Xbpw thkw {iocm-as\ ImWp-hm shº sim p h koxbv v Cu hm p- Iƒ Ak-ly-am-bn. {iocm-a ]d p Xo n-. ""P\-I-tP... Rm kln IjvS- m-sp-ifpw ZpxJßfpw \ns hos -Sp- p-hm th n-bm-bn-cp- n-. Fs [ aw ]men- p-i-bmbn-cp p e yw. Fs Ipe-a-lna kwc- n- p-hm-\m-bn-cp p Rm\- sxms snbvx-xv. \o A]-l-cn- -s - -h-fm-wv. cmh-ws A[o-\- X-bn A n-bp-d-ßn-b-h-fm-wv. cmh-w \ns kv] in- n- p- mhpw. cmh-ws ]m] ZrjvSn ]Xn- -h-fmwp \o. Ct mƒ \ns Rm kzoi-cn- m F\n v ZpjvIo Øn-bp- m-hpw. \obn-t mƒ kzx- { -bm-wv. Fhn-tS- p-th-w-sa- nepw \n\ p t]mimw. \n\- p-th n snøm-\p- -sx mw Rm snbvxp Ign- p.'' F m-h-cp-ssbpw \m n-d-ßn-t m-bn. Fßpw hnjmzw ]c p aqi-x-ap n hf p s]s - p-b s mcp KZvKZw AW-s]m n koxmzpxjw koxm-tzhn txßn- -c- p. hnx-º-ep-iƒ n-s-bn-eqss Nne-hm- p-iƒ ]pd-øp-h- p. ""Bcy-]p-{Xm... Ft Cßs\ ]d-bm...? CXm-bn-cp- p. A K- X-sa- n l\p-am-t\msv Cu hnhcw ]d-bm-am-bn-cp- n-t... F p-ip- - Øn-\mWv ]c-ky-ambn Fs Cßs\ A]-am-\n- p- Xv? Fs kwi-bn- pibmsw- n C\n-sb-\n-s p PohnXw? koxm-tzhn Np pw-t\m- n. e va-w ASp-Øp-X-s -bp- v.

24 Bflm-hns KoX-߃ ""e vawm A n-pz-en- n- q. Rm ambm-kox BsW- n A nbn amb-ww.'' e va-w {iocm-as apj-øp-t\m- n. cma ZrV-Nn-Ø-\m-bn- m-wn-cn- p- -Xv. NnX Xøm-dm-bn. Xo Bfn- -Øp- p. IqSn \n -h-cpss IWvT-ßfn \n v txß-ep-i Db p. ssaynen {iocm-as\ sxmgp-ssitbmss hew-sh- p. ` Øm-hns\sbmgn- -\ys\ Rm aa NntØ \ncq-]n- n-sx- n-e-xn p \o km n-bt m ki-e-øn\p ami-bm km m ]-c-am -an- -dn-bn- -tw... koxmtzhn Bfn- -Øp Xo\m-f-߃ p- n-te v {]th-in- p. kv{xoi-fmsi \ne-hn-fn- p. A[n-I-k-abw Ign- n-. koxm-tz-hnsb ssibn-te- n-s m v A n-tz-h {]Xy- -s - p. F n v koxm-tz-hnsb cmas ASp-Øpsh- p-sim-sp-øp. A n]-co- -I-gn p hnip- -bmbn kox C\n-cm-a-\p-]-Xv\n-bmbv kzoi-cn mw koxsb P\-ß-fpsS Nn m-k-xn-iƒ Adn-bm {iocm-a Nnesc G ]n- n-cp- p. `{Z F ]cn-nm-c-i A q- -Øn hnhcw Adn p h p. ""F m `{Zm apj-sømcp hm w?'' ""H p-an- -cm-p.'' ""A{]n-b-amb Ft m ti p. At?'' ""AXv...'' ""F m-bmepw Fs Adn-bn-t - -Xm-Wv. ]cn-lmcw sntø- - Xm-sW- ntem?'' ""{]t`m Adn-bn- m F\n p asn-bp- v.'' ""asn-t -. ]d-b-ww.'' ""Nne Bfp-Iƒ ]d-bp- -Xv...'' ""F mwp ]d-bp- -Xv?'' ""koxm-tz-hn...'' 24

25 25 t{]am-\µv NºmSv ""koxm-tzhn?'' ""cmh-w X n-s m pt]m-b-x-t... AhnsS A nbpd-ßn-b-xt... F n pw cmpmhv ]Xv\n-bmbn kzoi-cn- nt Fs m-s.'' {iocma N{µ\pw an m Ign- n-. `{Z t]m-bn. e va-w hcp-tºmƒ {iocm-a KmV-amb Nn -bn-em-wv. F mwp tpyjvt-\pkw-`-hn- Xv... Cßs\ImWm-dn- -t m... tnmzn- -twm... th. ""e va-wm...'' ZrV \n -b-tøm-ss-bp hnfn. {iocm-a P\-kw-km-c-sØ-Ipdn p ]d p. ]ns kox apºp ]d Hcp Imcy-hpw. ""\mw Xma-kn- n-cp Xt]m-hm-S-ß-fn Hcn- IqSn-t]m-I-W-sa v tzhn-]-d- n-cp- p.'' ""tpyjvtm... AXp ]msn-. tpyjvtøn K `n-wn-bm-bn-cn- p kabøv h\m- -c-øn sim- p-t]m-bn-hn-sp-itbm?'' ""e vawm X w-th-. cyw Xøm-dm- m kpa-{ -tcmsv ]dbq.'' e va-w koxm-tz-hn-bpss ASp-Øp-sN p ]d- p. KwKm-Xo-c-sØ-bm-{i-a-߃ kµ in- o-sm-\-\p-hm-z-ambv tzhn-tam-ln- -X-t]m-h-\-߃ ImWp-hm-\p-S-s\-]p-d-s -Sp-I. koxm-tzhn l j ]pf-in-x-bmbn Ipfn-cp-sNm-cn-bp Im n Imewad- mø Im n ]q -tfmspw ]qºm- -I-tfmSpw In -cn-s ßpw\S- mw. bm{x-bv p Hcp- -ß-sfms s]s - p-xs ]q Øn-bm- n. cyw Xøm-dm-bn. koxm-tz-hnbpw e va-w\pw cy-øn Ibdn ]pds - p. B{i-a-߃ ]e-xpw-i-s- p. KwKm \Znbpw IS- -t mƒ {iocma G ]n IrXyw F m-sw v e va-w koxsb Adn-bn- p. A ]-k-a-b-tø v koxbv v ÿe-im-e-t_m[w \jvs-s - p. Ipd p Ign v kwb-a\w ]men- p-sim v kox ]d- p. ""e va-wm... ZpxJn m th n am{xw P\n hfmwp Rm... hnj-an- msx Xncn- p-t]m-bvs m- q. sim m-c-øn-se-øn-bm Bcy-

26 Bflm-hns KoX-߃ ]p-{x-t\msp ]d-b-ww ]cn-ip- nbpw ]mxn-{h-xyhpw Ct -hsc ImØpkq- n- -h-fmwv Cu koxm-tz-hn-sb- v. ac-ww-hsc Aßn-s\-X-s bm-bn-cn- p-sa pw Adn-bn- -Ww. Bcy-]p-{Xs Xocp-am\w \{a-in-ckvi-bmbn kzoi-cn-s pw Atbm-[ym-]-Xn-bmb {iocm-a\v F m-hn[ sfiz-cy-ßfpw D m-hm {]m n- p-sim- n-cn- p-sa pw Adn-bn- p-i. A\pPv\v awkfw `hn- -s.'' e va-w Xncn- p-t]m-bn. koxsb Im n I ap\n-ip-am-c- m hm ao-insb hnh-c-a-dn-bn- p. hm aoin kox-bpss ASp-sØØn. ""F mw Adn- p hcq... B{i-a-Øn Ign-bmw.'' B{i-a-hm-Sn-bn Acp-a-bmbn amap-\n-am-cpss {]nb-bmbn A\p-]a im {]Ir-Xn-bnse hna-e-hn-tam-l\ cq]w kox hm ao-in-bpss B{i-a-Øn Bizmkw Is -Øn. a fmb Ipi-e-h- msc ]cn-]m-en- p-sim v kt m-j-tømss Ign-bp-Ibm-bn-cp- p. {iocm-a Aiz-ta-[-bmKw Bcw-`n- m t]mip p F v hm aoin Adn- p. Ipi-e-h- msc Acn-In hnfn v hm aoin ]d- p. ""a tf bmkw \S- p-tºmƒ cmam-b-w-imhyw at\m-l-c-ambn ]msn tiƒ]n- -Ww. Bcm-sW p tnmzn- m hm ao-in-bpss injy-sc p ]d- m axn.'' Ipi-e- m bym-hn[n {]h Øn- p. Ip n-iƒ Bcm-sW p cma Bcm- p. ""Rß-ƒ hm ao-in-bpss injy-cm-tw...'' DSs\ hm ao-insb ImW-W-sa pw bmk-k-z- n\p ap n h v Bfl-ip n sxfn-bn- m koxsb kzoi-cn- m-sa pw {iocm-a ]d p. a{ n hm ao-in-bpss ] W-im-e-bn-seØn hnhcw [cn- n- p. ""` Ømhv ]d-bp- Xv A\p-k-cn- p- -h-fm-bn-cp p kox CXp-hsc-bpw. C\nbpw Aßs\ Bbn-cn- pw.'' a{ nsb hm aoin Adn-bn- p. a{ n-t]m-bn. ""tamtf kotx... t]mi-ww. {iocm-a-n-{µs k n-[n-bn-seøn Bfl-ip n sxfn-bn- -Ww.'' 26

27 t{]am-\µv NºmSv hm aoin al jnsb A\p-k-cn v koxm-tzhn bmk-k-z- n-se- Øm-sa-t p. Imjm-b-h-kv{X-a-Wn- p-sim v al jn hm ao-insb A\p-K-an v ARvP-en-_- -bmbv \{a-ap-jn-bmbv bmk-k-z- n-seøn koxm-tzhn bmk-k-z- n-se-øn... bmk-k-z- n F m-hn-injvscpw D v. {iocm-a F m-hcpw tiƒs ]d p: ""P\-ß-fpsS ]q W-k-Ω-X-tØmsS thww P\-I-Psb C\n kzoi-cn- m. koxm-tzhn Bfl-ip n sxfn-bn- p-hm Ct mƒ ]co- -W-Øn G s -Sp- -Xm-Wv.'' P\-Im-flP Hcp-h w Np pw-t\m n sxmgpssi Db Øn. Np p- Iƒ Nen- p. kz v \n»-_vz-am-bn. Ah ti p: ` Øm-shm-gn-s mcp ]pcp-j-s\bpw Hm an- -t]mepw Rm snbvxn-s - n AtΩ hgn-xp-d- tω \n am-dn A`-b-Øn-\tΩ a\w Xpd q b -im-e-bpss ap n AXn-`-b- -c-amb i_vzw. aw hnxm\w ]nf p. Hcp knwlm-k\w Db p h p. `qao-tzhn koxsb amtdm- S-Sp n nsn- p. knwlm-k\w ]nf n-eqss `qk `-Øn-te- p-xm-wp. hnshv AS- p. ChnsS XymK-`qan D]-kw-l-cn- -s. $ 27

28 Bflm-hns KoX-߃ Zpc- -] hw klrz-b-sc, Iem-kvt\-ln-I-sf, PohnXw Hcmƒ hnnm-cn- m am{xw kpj-ambn apt m- p-sim p t]mim-\m-hn-. kaq-l-øns klmbw AXn-\m-h-iy-am-Wv. klmbw snømsx {IqcX snøp- -Xn kt mjw Is -Øp- -h-cp-ap- v \ΩpsS kaq-l-øn. P\-Po-hnXw Zpcn-X-am- n-øo p hsc Xncn- -dn-bm \ap v km[n-t - n-bn-cn- p- p. AXn\p th n-bmwv Rm\o IY Ah-X-cn- n- p- -Xv. ]{X-hm Ø-bn \n p-amwo IYbpsS {]tabw F\n p e`n- n- p- Xv F Imcyw Rm\n-hnsS A\pkva-cn- p-i-bm-wv. IY: Zpc- -] hw ejv\u sdbn th tãj. ^vssfhm-h-dn IqSn P\w Hgp-Ip-Ibm-Wv. hnhn[ πm vt^m-an-te p t]mip- -h. F m-h pw Xnc- m- Wv. Atßm- p-an-tßm pw X nbpw ap nbpw thkw Ipd- p-t]m-ip- - Xn D -WvT-bp v F m-h pw. timwn- -Sn-Iƒ Ibdn h -Xns InX- nepw a p- -h-cpss CS-bn-eqsS Fßs\ apt m p IS- m-sa v Xn n-øn-c- p-i-bmwv Hmtcm-cp-Ø-cpw. Hcp-an- p-t]m-ip- -h-cn Nne Iq w-sx- n-t m-ip- -Xn `b-s v ]cn-{`-a-tømss \qwp IS- p- p. Ah-scm-s bpw km[m-cw FSp- m km[n- mø `mc-ß-fmwv A\m-bmkw ssiimcyw snøp- -Xv. Nqfw hnfn- p-sim v InSp- -tømss s{sbn-\p-iƒ IS- p-t]m-ip p. ""ltem... Dw... Rm\nXm c m-asø πm v t^man FØm-dm-bn. Mvtl... s{sbn h p-\n- n- pt m? 28

29 29 t{]am-\µv NºmSv Fs Iºm p-sa v H p I p-h-bv -tw...'' hcn-i-bm-w-hƒlm hcn-i-bm-w-hƒ kptem-n\ kpµcn hcn-i-bm-w-hƒ ]q W-ambv hncn- n-smø ]qhp-t]mse D n-sem-fn- p at\m-tam-l-\mwkn Ah-fpsS AwK-em-hWyw h Wn- p-hm-\p ka-b-an-. \o p _e-ta-dnb Imep-Iƒ Aa Øn- -hn n AXn-thKw \S p hcn-i-bm- W-hƒ. Kw`o-c-amb hc-hv. Bfp-Iƒ Adn-bmsX Ahƒ p-th n hgn-am-dn-s m-sp-øp-t]m-bn. Icp-Øp ssi Imep-Iƒ Ah-fpsS khn-ti-j-x-bm-wv. AX-hƒ v shdpsx In n-b-x-. Ah-fpsS A[zm-\-Øns ^e-amwv ITn- \m-[zm-\-øns ^ew. Ahƒ tkm\p- kn l. Ct mƒ Ccp-]-Øn-aq p hb- m-bn. Ip p-ip n Bbn-cn- p-tºmgpw AΩ-bpsS asn-bn InS- p-d-ßp Xmcnfw ss]x-em-bn-cp- n-. Ahƒ. AXp-sIm v AΩbv v Ip pss]-x BIm-Xn-cn- n- -t m. Hma-\-bm-W-hƒ tkm\p-kn l AΩ-bv nfw Infn sim p-kp-µcn Xmcm p tiƒ m-\n-cn- n- -h-sf pw sxmsn-bn ]qºm- -bvs m- -tam-spw. sndp- n-øn Øs HmSn- n-sn- pi AhfpsS IuXp-I-am-bn-cp- p. tkm\p-hns Ifn-Im-Wp-tºmƒ ASpØ ho nse cmwpn Xam-i-bmbn ]mspw. HmSp pt m-sp- pt Hma-\-s In-Smhv B ]d-ºo- -d-ºn HmSp- p-t m-sp- pt tkm\p-hns Hm w e y-øn-te- p Hm -am-bn-cp- p. e y-øn\v hy X hcp-øn-bxv tkm\p-hns A[ym-]-I-\m-Wv. ""tkm\q...'' ""F m km?'' tkm\p ASpØpsN p. tkm\p-hn\v amsj henb _lpam\amwv.

30 Bflm-hns KoX-߃ ""Cßs\ shdpsx Ifn p \S- m axntbm?'' ""Rm ]Tn- m-dp v km... F m-zn-h-khpw cmhntew cm{xow ]Tn- pw.'' ""Dw... a\- n-em-bn. AXp-a-Xntbm?'' ""C\n Rm Dd w hcp- -Xp-hsc ]Tn pw km...'' ""AsXms icn. AsXm- p-wt]m-cm.'' ""km...'' ""\n\ v Ifn-t - -tkm\q?'' amsj- mwv ]d-bp- -Xv... Xam-i-bm- p- -Xm-tWm... ]co- n- p- -Xm-hp-tam... ""C\n Rm ho n-se-ønb DSs\ ]Tn- m XpSßpw km... Ifn- m-s\m pw t]mhq-.'' ""Ipd- mbn Rm \ns {i n- p- p- v. \ns -t m-se-bp thsdbpw Ipd v Ip n-iƒ ChnsSØs -bp v.'' ""C km... Rm hnir-xn-sbm p ImWn- n- n-.'' ""]ns... Ipd p Znhkw apºv \ns hosns ASp-Øp-hsc Rm h n-cp- p.'' ""A -s\ m ]d- Xv?'' ""A -\ ]d- -Xv.'' ""Mvtl... ]n mcm km?'' ""\ns ASpØ ho n Xma-kn- p Hcmƒ'' tkm\p BsI sh{]m-f-s - p-\n- p. HmSp- p-t m-sp- pt Hma-\-s In-Smhv B ]d-ºo-]-d-ºn HmSp- pt msp- pt tkm\p-hn\v Bsf a\- n-em-bn. ""Cßs\ HmSn- msn Ifn- p Ip niƒ...'' amjv ]d- p-xocpw aptº tkm\p CS-bn Ibdn ]d p: ""C\n Aß-s\-sbm pw Ifn- q km... AΩ ]d- n-cp- p. henb Ip n-bm-bn- pw... C. C\n Ifn- q km...'' 30

31 31 t{]am-\µv NºmSv Ifn- Ww Ifn- Ww Ifn- p-xs t\sww Ifn- p-th i n-bp tzl-ap- -hƒ Imep-Iƒ \n\ p Pohn-X-Øn-te- p-b-cp-hm ImX-sa-{Xbpw t]mbn PohnXw \o t\s-ww. F mwp Ifn-t - -Xv, Fß-s\-bmWp Ifn-t - -Xv, F n- \mwp Ifn-t - -Xv, F{X-tØm-f-amWp Ifn-t - Xv Fs ms amjv ]d- -t m-gmwv Ifn-bpsS {]m[m\yw tkm\p-hn\v a\- n-embxv. tkm\p A[ym-]-Is \n tziw A\p-k-cn v Ifn- -f-øn-en-d-ßn. ssaxm-\-øn ] v Dcp- p-t]m-ip- p. hnnm-cn- -Xn-t\- mƒ thk- Øn-emWv ] v Dcp-fp- -Xv. Imep-I-fn kv] in- p-tºmƒ Xs ] v hfsc Zqsc FØn-t m-ip- p. CXmIn n... C\n-sbm-scm ASn... tkmƒ Dd- v... FXn {Kq nse Cf-ap-d- mcn tkm\p ] v X n-sø-dn- n- p. {]Xo- n- -tkm-fmwv \jvs-am-b-xv. \n Wm-b-I-amb F{Xtbm \nan-j-߃... Bthi-I-c-amb A\p-`h-߃... ]cn-io-e-\-øns ITn-\-amb {]b-xv\-߃... kz w Imen-s\m w ] n-s\-sim- p-t]mbn tkmf-sn- p- -Xn Akm-[m-c-W-amb sshz-kv y-amwv tkm\p-hn-\v. IØp kqcy Xnf-bv p `qan XpSnbv pw a\ v ]nsbv pw hnnmcw Dcp-In-Øn-f v ip n-bmb X\n-Ø w t]mse-bmbn tkm\p F ^psvt_mƒ Xmcw. IØp kqcy\p Iosg ssaxm-\-øn Ahƒ t\snb Hmtcm ]cn-io-e-\hpw Ifn-bpsS ta a-bn-te- p Hmtcm t\ am-bn-cp- p. tkm\p-hns Imep-Iƒ pw ssiiƒ pw am{ n-i-x-bp-s v ImWn-Iƒ hniz-kn- p. ^psvt_m-fnepw thmfn-t_m-fnepw kv qfns Xmc-ambn tkm\p. ""tkm\q...'' amjv hnfn- -t mƒ tkm\p ASp-Øp-sN p hn\o-x-bmbn \n p. ""kwÿm\ ^psvt_mƒ Soans sxc-s -Sp- p- v. tkm\p ]s - Sp- -Ww. F m?''

32 Bflm-hns KoX-߃ tnmzy-øn\p {]k- n-bn-. ] v tkm\p-hns Pohn-X-am-Wv. ITn- \-amb ]cn-{i-ahpw Dd Bfl-hn-izm-khpw hn\-bm-\zn-x-amb s]cpam- hpw tkm\p-hns\ Db -bn-te- p-sim- p-t]m-bn. kwÿm\ ^psvt_mƒ Soanepw thmfn-t_mƒso-anepw tkm\p Ifn- p-sim- n-cn- p-ibm-wv. Ifn- -f-øn-en-d-ßn-bm tkm\p-hn\v thsd Nn -I-sfm- p-an-. tkm\phpw ] pw H m-wv. tkm\phns Imep-Iƒs m- -amwv ] pw Dcp- p-t]m-ip- -Xv. ImWn-Iƒ B Øp-hn-fn p: tkm\p... kn l tkm\q... kn l tkm\p kn l ImWn-I-fpsS Bcm-[-\m-]m-{X-am-bn. buh\w h p-\n-s -Øn-t\m n ta\n-b-gip XnI- p-h p Ah-fpsS Nn -bn-sem p am{xw an n- -d- p ] p-am{xw tziob ^psvt_mƒ thmfn-t_mƒ Soap-I-fn tkm\p kn lsb Dƒs -Sp-Øn. A`n-am-\-I-c-amb t\ -ß-fp-ambn ImWn-I-fpsS Bthi-am-bn-cn- p-i-bmwv tkm\p kn l. hniz-tp-{xn-bm-ip-hm hcn-i-bm-w-hƒ hcn-i-bm-w-hƒ A`n-am-\-Xm-cIw ""ejv\u-hn \n pw U ln-bn-te p t]mip ]flm-hxn F- Ivkv{]kv c m-asø πm vt^m-an \n pw A ] \nan-j-߃ - Iw ]pd-s -Sp- -Xm-Wv.'' A\u kvsa v ho pw. tkm\p-kn l AXn-thKw s{sbn-\ns ASp-sØ-Øn. Ifn- -f-øn \n pw Ifn- -f-øn-te- p bm{x. \nc- -c-amb bm{x. tkm\p-kn l-bpss bm{x-bv p-th Sn -s -SpØv ^psvt_mƒ Atkm-kn-tb-j `mc-hm-ln-iƒ bym-ÿm-\øv ImØp \n p- p- v. tkm\p-kn l... sh w tkm\p-kn l... sh w 32

33 33 t{]am-\µv NºmSv Ah tkm\p kn lsb A`n-hmZyw snbvxp. Bcm-[-I-cpsS Bth-i-Øn-a n-\n-s-bn-eqss tkm\p kn l s{sbn-\n Ib-dn. Nqfw hnfn- p-sim v s{sbn \oßn. ASpØ Znhkw D -bm-iptºm-tg pw cmpy-øns ]e-`m-k-øp-\n pap Soaw-K-߃ U lnbn FØn-t -cpw. an -hcpw t\c-sø-xs InS- p. tkm\phpw ` Ww Ign v InS- p. Iºm p-sa n- aßnb \oe shfn w am{xw. tkm\p \ Dd- -am-bn-cp- p. Hcp-\- -a-ww. IÆp-Iƒ Xpd- p-t\m- m-\p Ah-fpsS {iaw ]mgmbn. t_m[-ap-s - nepw Hcp høm-bvi. IÆp-Iƒ Xpd- m Ign-bp- n-. Btcm hmbvs]m-øn- n-sn- n-cn- p- p. k h-i- n-bm `{Z-Im-fn-bmbv NmSn-sb-Wo- -hƒ cp{z-bmbv IÆ-S- Xp hen p ]dn-s -dn p _en-jvt-cmb aq p ]pcp-j- m. i_vzw D m- m-xn-cn- m Hcmƒ hmb-s- n- n-sn- n-cn- p- p. IpXdn amdp-hm-\p Ah-fpsS {ia-߃ ^en- n-. c p t]cpss ssi p- n Ahƒ Aa p-t]m-bn. tkm\p-hns Igp-Øn Hcp kz W-ame D m-bn-cp- p. Ahƒ v kωm-\-ambn e`n ame-bm-w-xv. Hcp-h ame s]m n-s -Sp-Øp. aq p-t]cpw Ahsfbpw hn v Iºm psa n \n pw c -s -Sm HmSn. tkm\p ]n mse HmSn. Ahƒ D -Øn Ae-dn. Iºm p-sa nse bm{x- m-sc mw sr n-sb-gp-t - p. tamj-w-kwlw At m-tg pw tkm\p-hns\ ]nsn p X n. tkm\p s{sbn-\n \n pw sxdn p howp. FXnsc h s{sbn Ah-fpsS hexpimen-eqss IS- p-t]m-bn. tkm\p thz\ Adn- n-. Ahƒ p t_m[w D m-bn-cp- n-. B hgn h -h t]meo-kn hnhcw Adn-bn- p. tkm\p-hns\ Bip-]-{Xn-bn-em- n, F p-simt m tkm\p ac-w-s - n-. he-xp- Im \jvs-s tkm\p-hn\v Poh Xncn- p-in- n. ]s Ah-fpsS e y-߃... imco-cni thz-\-bn \n p ap -bm-b-t mƒ Ahƒ ]d p: ""Ah-scs kz]v\-߃ XI Øp. Imbn-I-ta-J-e-bn C m-ea-{xbpw Rm sa\-s -SpØ kz]v\-߃ C\n-sbm-cn- epw km m-

34 Bflm-hns KoX-߃ Xv -cn- m-\m-hn-.'' Imbn-I-temIw {]Xo- -tbmss D p-t\m- n-bn-cp tkm\p-kn l F {]Xn-`m-im-en-bmb Ifn- m-cnsb \in- n \njvtq-cx B Ifn- m-cn-bpss am{xw im]-a-. \ΩpsS \msns Xs im]-am-wv. a\- n \ -I-fp- -htc \ In\m- ƒ Im tamtc C\n-sbmcp kz]v\w XI-cmsX Pm{K-X-tbm-sS-bn-cn-t Ww \mw F pw Icp-Xn-bn-cn-t -Ww. $ 34

35 t{]am-\µv NºmSv Bflm-hns KoX-߃ Nmbp shbn-ens Nmcp-X-bn knµqcw Nm Øp- p-hm-\n-s-øn Nncn- m søøpw IS-ens Ic-bn Bkz-Zn- m-s\øn Bbn-cw-t] {]nb-ap- -hsc Iem-kvt\-ln-Isf iwjpw-apjw IS- p-døv kuµ-cy-øns Nmbw hmcn- q-inb BImi-Øn-\p-Np-h- n a\- ns AI-Ø-f-Øn B\µw Bhm-ln- m FØnb Bbn-c-߃. aw -c- ns\ Xtem-Sn-sb-Øp Hmf-ß-fpsS Xmf-Øn ebn- p-sim v Hcp a[pc i_vzw tiƒ p- n-t. N{µ-I-f`w Nm Øn-bp-dßpw Xocw C{µ-[-\p- n Xqh sim-gnbpw Xocw Cu at\m-l-c-xo-c-øp-x-cptam C\n-sbmcp P w IqSn F\n- n-\n-sbmcp P w IqSn. Cu a[pc i_vz-øns DS-a-bm-sc v Adn-bmtam \n߃ v? Pohn v simxn Xo n- n- mø sdmwmƒuv dok-t -XmWv B i_vzw. Cua-t\m-l-c-Xo-cØp Xcptam C\n-sbmcp P w-iqsn F\n- n-\n-sbmcp P w-iqsn AsX. AXv sdmwmƒuv dok ]msp- -Xm-Wv. Nmbp- -sh-bn-ens Nmcp-X-bn knµqcwnm Øp phm\n-s-øn 35

36 Bflm-hns KoX-߃ Nncn- m søøpw IS-ens Ic-bn Bkz-Zn- m-s\øn Bbncwt] IS-ens IS-tem-c-Øns N{I-hm-f-Øns N{I-hm-fmw-_-c-Øns kuµ-cyw-\p-i-cm kµ i-i ho pw ho pw hs -Øn-s m- ncn- p- p. B IS Øo-cØv ]m ns ]memgn Xo p Hcp Kmb- I-\p- v. Bflm-hns KoX-߃ Be-]n- p Hcp Kmb-I. sdmwmƒuv dok. B ]m p-im-cs Pohn-X-Ønse k -S- -S-ep-Iƒ ImWm- Hcp Ffnb IYm-{]-kw-Kw. AXmWv Bflm-hns KoX-߃. IY: Bflm-hns KoX-߃ Pohn-X-Øn- m-gn-bn A\p-`-h-Øn Xnc-I-fn BSn-bp-e-s -Ønb Kmb-I-\n-h sdmwmƒuv dok sdmwmƒuv dok Ah, IS-tem-c-sØmcp ho n Hcp Ip p-ho- n AΩ-bvt m-a\ ai-\mbn A -t m-a\ ai-\mbn IS-tem-c-sØmcp ho n Hcp Ip p ho n ]cn-an-x-amb kml-n-cy-߃, aq p sndnb apdn-i-fp sndnb ho n sdmwmƒuv Hcp Ip p-ip n. BIm-iØv Im ta-l-߃ Ccp p ]c-øn. s]s v CSn-sh- n. Im v Nodn-b-Sn p kap-{zm- -co- -Øn D mb \yq\-a Zw Ic-bnse ka-xp-e\w sx n- p. i n-bmb Im v B p-ho-ip-i-bm-wv. an n-w-cp-iƒ BImisØ sh n-\p-dp- n. IS Cf-In-a-dn- p. Im ns InX- n-s\m w IS I-c-bn-te v ]m p Ib-dn. Xnc-am-e-Iƒ BImiw aps Db p. IS -c-sr- n. Hcp `mfi-øn sim m-hp km[-\-ß-fp-sa- SpØv Hmtcm IpSpw-_hpw hosp-hn-t m-sp-i-bm-wv. Poh... Poh am-{xamwv B{K-lw. Ah ho n \n pw Cd-ßp-tºmƒ BIm-i-tØmfw Db Hcp 36

37 37 t{]am-\µv NºmSv Iq - Xnc-ame Bc-h-tØmsS hosn-\p-ap-i-fn ]Xn- p. Ip p-sdmƒuns\ FSpØ Ahs tn n Ah-t\m-sSm w \ne- Øp-ho-Wp. Poh-\n sim-xn-bp- m-bn-cp Ahƒ Ip -\n-bs\ amtdm-s-sp n Fgp-t - p. D p-sh- -Øn \\-s m-en v Ah F m-hcpw HmSn, Poh Xncn- p-in- n-b-xn Ah kt m-jn- p. c p Znhkw Zpcn-Xm-izm-ktI-{µ-Øn Ign Ah ho pw IS Øo-c-sØ-Øn. ho p-sam-cp-sim- p-iq-c-si- o... ho p-samcp PohnXw ]SpØp Ip p dok sas hf q ]s Bh-Xn- -h p \S- p-t]m-im Ah\v \S- m Ign-bp- n-. Imep-Iƒ v _e-an-. Atem- -Xn, tlmantbm ^nkn-tbm-sx-dm- n... NnIn- -Iƒ ]expw snbvxp. Hcp ^e-hp-an-. ]Ww D m-bn- -. ai icn pw \S p ImWm simxn A sdmwmƒun-s\bpw sim v t]mimø NnIn- m-e-b-ß-fn. ""hnz-kv -\mb Hcp a a NnIn- -I-\p- v. H p {ian- p-t\m- v.'' kplr-øp- -fn \n pw In nb hnh-cw. A sdmwmƒuns\bpw sim v B a a-nn-in- m-e-b-øn FØn. ""F m Ip n v kw`-hn- -Xv?'' ""Fs ai\v \S- m Ign-bp- n sshzy-tc... Adn-bm-hp ÿesøms sim p-t]mbn NnIn- n- p. ]mh-s - -h-cmwv F mepw a -tfmsv kvt\l-an- m-xn-cn-t m... Rms\s Poh Xcmw sshzytc... Fs ai t\cmw hæw \S- p- -Xp-I- m axn F\n- v.'' ""hnj-an- m-xn-cn- q. Rms\m v ]cn-tim-[n- -s.'' ""sshzy-tc...'' ""Ic-bm-sX... Fs Adnhv kxy-am-sw- n... Fs Kpcp-`q-X mcpss Hm a-iƒ p ap n \an- p-sim v Rm hm p Xcp- p... CsXs IS-a-bm-Wv... Fs Pohn-X-Øns km m-xv m-c-am-wv.'' Ct hsc C{X-b-[nIw kabw ]cn-tim-[n-t Hcm-hiyw D mbn- n-. Hmtcm-a Ωhpw Hmtcm \mun Rcºpw ]cn-tim-[n- p. sshzy-cpss s\ n-bn hnb p-a-wn-iƒ \nd- p. icocw \\- v IpXn p. ]X-dnb i_vz-øn sshzy ]d- p.

38 Bflm-hns KoX-߃ ""{]bm-k-am-wv... hogvn-bntem at m \s - nse Rc-ºn\v XI-cmdp h n- p- v. Dd p ]d-bm-\m-hn-. F nepw Rms\m v ]cn-{i-an- -s.'' ""sshzy-tc...'' ""]q W-t_m-[y-an- m-sx... F\n v Dd p ]d-bm Ign-bn-. Fs Adn-hns i n apgp-h Rm {]tbm-kn- pw. F mepw Rm Hcp-d pw ]d-bp- n-. NnIn XpS-ßm \n߃ kωxw Xc-Ww.'' ""kω-x-am-wv. Fs tam... H p \S p ImWm... Fs Htcsbm-cm-i-bmWv sshzy-tc...'' NnIn ^en p F v ]q W-ambn ]d-bm Ign-bn-. F m sdmwmƒuv hfsc {]bm-k-s v ]n -sh p \S- p. Zp -e-amb Imep-I-fn Ah kv qfn t]mbn. ]T-\-Øn sdmwmƒuv hfsc ]n n-em-bn-cp- p. Hcp-h-gn-]mSp t]mse-bmwv sdmwmƒuv kv qfn t]m-bn-cp- -Xv. Ggmw m n ]Tn- p-tºm-gmwv Hcp Znhkw Fs m-c- pxw I p ap n-embv IuXp-I-tadn t\m n \n p-t]mbv A ]-t\-csø ImgvN-bm Øs A `p-x-øn ebn- p-t]mbv a\w hm p dn -b snøp IS-bn \n pw hm ns Ip p b{ ߃ Nen- p-sim- n-cn- p ImgvN sdmwmƒuns\ hnkva-bn- n- p. sdmwmƒuv kv qfn t]mimsx hm p dn -b snøp- Xpw t\m n- \n- p. ]ns kv qƒ ]T\w \n Øn, sdmwmƒuv hm p dn -b-dmbn. Zp -e-amb ImepIƒ a p tpmen-iƒ snøp-hm {]bm-kw. iwjpw apjøv sdmwmƒuv hm v dn -b-dnwkv IS Bcw-`n- p. A[n- I-Imew AXp apt m p t]mbn-. hm p \ m- m Bfp-Iƒ A[nIw h n-. HSp-hn IS-]q- n. GI-\mbv IS Øo-c-Øn-cp- -h Fep-I-t\m- n- -c p ]msn IS-e-e-bpsS Xmfw {ipxn-bp-ambv HØp]mSn sdmwmƒuv dok Znh-k-ß-tfmfw iwjp-apjw IS- p-d-øn-cp sdmwmƒuv Xs ZpxJ߃ ]msn. ""]msmw. ]msn Pohn- mw.'' 38

39 39 t{]am-\µv NºmSv sdmwmƒuv Dd-s -]-d- p. \oe- -S-te-\n-t m-f-߃ Xc-fw-Xm-f-an-Sp-t cw a\- n-ep-w-cp- oww ]msm F m-flm-hn KoX-߃ Zp -e-amb Imep-I-fn icocw Xmßn sdmwmƒuv sxcp-hn-te- n-d-ßn. Bflm-hns KoX-߃ Bkz-Z-Isc BI jn p. h mø {]bm-kw. Imep-Iƒ v Xmßm-\m-hp- n ico-c-sø. sdmwmƒuv Hcp Hmt m-dn hmßn. sndnb ssa vsk v hmßn Hmt m-bn LSn- n- p. I\ym-Ip-amcn apx Imk timup hsc Hmt mbn k -cn p ]m p-]m-sn. CSbv v ]d-bm hn p-t]m-bn. Cu Kmb-Is PohnXw ]pjvi-eam- n-s m v tagvkn Pohn-X-k-Jn-bm-bn. IS t]mse a\- p kjn-bmwv i_vzhpw shfn- hpw sagvkn-bmwv tpmtamfpw PnXn\pw a -fmwv Ah Bflm-hn- m-\µ KoX-am-Wv. bm{x-sn-øm {]bm-k-am-bn. IS-ens ai Hcp sndnb hosp-]- Wn- p {ia-øn-em-wv. ]q Ønbmbn- n-. ]ecpw klm-bn- p-sim- n-cn- p- p. Ign A p h j-ß-fmbn sdmswmƒuv dok iwjpw apjw IS- p-d-ømwv ÿnc-ambn ]msp- -Xv. IS m- n ebn v B Km\- [mc IS- p-d-ø-e-b-sn- p- p. k y-bpss kuµcyw IÆp-sIm- mkz-zn- p- -h-cpss ImXp-I-fn a[pcw snmcn-bm sdmwmƒuv doks Km\-[mc F p ap m-ipw. {]nb-ap- -h-sc, CsXmcp bym Pohn-X-Øns Nn{Xo-I-c-W-am-Wv. hnzym n- Iƒt]mepw \n mc Imc-W-ß-fn X n PohnXw hen-s -dn-bp h Ø-am-\-Im-eØv {]Xn-k- n-i-fpss alm-ta-cp- sf adn-i-s pw Pohn- p F{Xtbm a\p-jy Cu temi-øp- v. Ah-cpsS PohnXw \ap v \ Ip al-ømb ]mt-߃ {i n- p-hm-\p Htcm a-s - Sp-Ø-embn Cu Ffnb {iasø a\- n-em- -W-sa- p A`y - \-tbmss Rm \n Øp- p. $

40 Bflm-hns KoX-߃ DØwknwKv hnimeamb \ΩpsS `mc-x-`q-an-bpss Aßp hs p ]Sn- m-dp- `m-ksø {]IrXn kuµcyw \nd {]tziw ] m_v. Cfw Im n Xe-bm n Nncn- p hb-ep-iƒ hc-º-øq-tsmsn h q Ipkr-Xn- p- B Ipkr-Xn- p- Ah HmSn AΩ-bpsS ASp-Øp-h- p. AΩ Ahs\ hmcn-sb- SpØp Npw_n- p. Ah Fs m-s tbm In m-c-߃ ]d- p-sim- n-cp- p. cmco-cw-]m-snbpw Xmtem-e-am-Snbpw sim p-a-i-s\- h-f Øn-b-Ω B Ipkr-Xn- p- AΩ-bpsS as-bn In-S v Hmtcmtcm IY-Iƒ ti p. _me-kw-km-[c Xne-I-s bpw tkm]me IrjvW-tKm-J-se-bpsSbpw IY-IƒtI v B sim p-_m-e kzmx-{ y-øns A -adn- p. Hcp bphm-hmbn hf-cp-tºm-tg pw [oc-\m-b, kzmx-{ y-øn-\pth n s]mcp-xp-hm Xøm-dp Hcp -]m-s-bmfnbmbn Ign- n-cp- p. Hcp Znhkw B bphmhv AΩ-bpsS ap n Xe-Ip-\n p \n p. AΩ-bpsS Np p-i-fn \n pw c - -c-߃ ]pd-øp-h p: ""DØw...'' B t]mcm-fn-bpss t]cp-xs Cu IYm-{]-kw-K-Øn\pw kzoi-cn- n-cn- p- p. 40

41 41 t{]am-\µv NºmSv DØw-knwKv 1940 am v 13 sship-t cw \mep-a-wn. e -, ] -W-Ønse si knw-kvs _w m-hns t]m n-t mbn \n Øn-bn Imdn-te v hm nwkv Ãn v IpØn- pøn Hcmƒ \S- -Sp- p- p. Abmƒ `wkn-bmbn hkv{x-[m-cww snbvxn- p- v. {_n o-jp-im -bmƒ IÆn-epÆn C y-bn {Iqc-X-Iƒ \SØn tpmen-bn \n pw ]ncn- p-t]mbn C ysb] n {]kw-k-amwv yqu lm-fn {]kw-k-øn-\p-t]m-hp-i-bm-w-bmƒ. C y-bn ]eÿ-eøpw tpmen-snbvxv G hpw henb {Iqc-s\ v t]cp kºm- Zn k ssa nƒ F^v H Ub sfkn-fkv BW-Xv. tbmkw \mep-a-wn- mwv Bcw-`n- p-i. A p awn v Ah-km- \n- pw. Wn- -s kz-ky lmfn \nd pw Bdmw \nc-bnse Hcn-cn- n-s-øn kn p-im-c-\mb Hcp F n-\o-b pw ÿm\w e`n- n- p- v. {]kwkw Ign p HU-tbm Hcp kplr-øp-ambn kwkm-cn- p- I-bm-Wv. tt... tt... s]s - p-b q shsn-sbm HU-tbm Xd-bn ]ns p howp ]cn-{`m- -cmb Bfp-Iƒ Ht t\m n-bp- q. kn p-im-c-\mb F Pn-\o-b HU-tbm-dpsS t\sc t\m p Np n \n p-i-bm-wv. Bfp-Iƒ ]c w ]m p. hnp-b-im-lfw apg n hcn-i-bmwp Rm AΩ-tam-N-\-Øn-\p hnp-b-im-lfw C -ax bm{x-bn Iq p-tn-cp-hm hcmw AWn-\n-c p amxr-`q-ansb kzx-{ -am- p-hm txm p Nq n-s m v kn p-im-c-\mb F Pn-\o-b ]pd-tøt m-sn. Abm-fpsS ]n mse sh - - m-f- mcpw HmSp p m-bn-cp- p. Hm Øn-\n-S-bn ]p n Ø-S v kn p- m-c \ne-øp-ho-wp. ] m-f- m Abmsf Iogvs -Sp-Øn. ""\n߃ Fs simt - pw. \nßsf Rm sim n-. Fs

42 Bflm-hns KoX-߃ \msns i{xp-hn-s\-bmwv Rm C m-xm- n-b-xv.'' t]meokv Ãj-\n-se-Øn-bn pw kn p-im-c-\mb F Pn-\o-b BcmsW p ]d- n-. ]nt v t]meokv tims-xn-bn lmp-cm- n. apnkvt{s- n\p ap n F Pn-\o-b ]d- p. ""Rm `mc-x-øn \n p h -h-\m-wv. `mcx amxm-hns ai. Fs t]cv dmw apl-ωzv knwkv BkmZv F m-wv. Rm F Pn-\ob-d-. Fs \msns\ `c-w-øns t]cn If- -s -Sp-Ønb HUtbmsd Ign Ccp-]-Ø p h j-ambn Rm ]n p-s-cp-i-bm-bn-cp- p. Ct m-gmwv F\n- -bmsf In n-b-xv. Fs ZuXyw ]q Øn-bmbn. thsd-]-d-bp-hm-s\m- p-an ]n o-s-bm-sfm pw an n-bn `mc-x-am-xm-hn kzmx-{ y-øn I a ]Y-Ønse tk\m\n At mƒ dmw apl-ωzv knwkv Hcp Kw`oc `mh-øn \n p-i-bmbn-cp- p. Im \q- m- p-imew Hcmƒ Xs i{xp-hns\ ]n p-s-cp-itbm... AXpw B hy n- p-th nb msx... timsxn hniz-kn- n-. IqSp-X sxfn-hn-\mbn dmw apl-ωzv knwkv Bkm-Zns\ t]meokv IÃ-Un-bn G ]n- p. ]ns simsnb a Z\ambn-cp- p. GXp a Z-\-Øn\pw Bkm-Zns\-s m v Hc- cw adp-]sn ]d-bn- m Ign- n-. {Inan-\ tim n- hnnm-c-w- p-th n lmp-cm- n-b-t mƒ PUvPn tnmzn p: ""DØw-knw-Kv... F mwp ]d-bm-\p- Xv?'' Xs bym -amb t]cv ti -t mƒ DØw-knKv A p-x-s - p. Cu t] Adn-bp-sa- n F m-hn-h-chpw t]meokpw tims-xnbpw Adn p Ign- n- p v. DØw-knwKv tims-xn-tbmsp ]d p: AsX km... Rm Xs -bmwv DØw-knwKv ]s Rm Fs t] kzbw ]d-bm-dp- Xv dmw apl-ωzv knwkv BkmZv F m-wv. cma-\mb lnµphpw apl-ω-zmb C mapw knwkmb kn p- m-c-\pamb Rm kzmx-{ -\m-wv Bkm-Zm-Wv, `mc-xo-b-\m-wv. Zb-hmbn Fs ] m-_p-im-c am{x-amb DØw-knwKv F p hnfn- m-xncn pi. B kabw DØw-knw-Kns a\- n Hcp cmkw sxfn- p. 42

43 t{]am-\µv NºmSv AtΩ A\p-{K-ln q Ic-bmsX t]mim A\p-h-Zn q Xncn p hcp-t cw AΩ-bv -`n-am\w sim p-h-cmw Rm IÆp-Iƒ \mepw \nd p \n p Xe-bn ssisxm- p-\n- Ω c - cw Dcn-bm-So DØw ]ns m- p-sam pw ]d- n- Ω Hcp \nanjw DØw-knwKv AΩsb Hm Øp. AΩ Ct mgpw Xs bpw ImØn-cn- p- p- m-hpw. Xncn p sn m Ign-bmsX h m... C. C\n Xncn- p-t]m- n-. F mw ChnsS Ah-km-\n- p- I-bm-Wv. ""k, Pmen-b hm-em-_m-knse Iq -s me \S-Ønb HU-b-tdmSv ]Icw ho p-hm-\mwv Rß-fpsS kwl-s\ Fs G ]n- -Xv. A p apx Rm Cbm-fpsS ]pdti IqSn-bn-cn- p-i-bm-bn-cp- p. AXn-\pti-jhpw kzmx-{ y-øn-\p-th n {]h Øn F{Xtbm bph-[oc amsc sime-a-c-øn Ib- nb cmpy-t{zm-ln-bmwv Cbmƒ. CXv Fs kzmx-{ y-øn-\p-th n snbvx-xm-wv. `mcx amxm-hns hntam- N-\-Øn-\- pdw Fs kwl-s-\bvt m thtd e y-ß-sfm- p-an-. A v Cbmƒ C y-bn-ep- m-bn-cp- -t mƒ F\n- nxp Ign- n-. emtlm- sk {S Pbn-en RßfpsS hnjvwp KtWjv ]nwk-tftbmsv kwkm-cn- m HU-tbm h -t mƒ Rm ]n n-ep- m-bn-cp- p. km[n- n-. ]nwk-sf-sb-s m v Zbm-l Pn Fgp-Xn- m-\mwv Abmƒ h -Xv. RßfpsS [oc-\mb ]nwk-sf txm n-. ac-wsø Nncn- p-sim p t\cn p CXm Chn-sS-bn-t mƒ ]nwk-sf-bpss ktlm- Z-c... `mc-x-øns ]p{x-\mb Cu DØw-knw-Kv...'' kzmx-{ y-øn cw-`q-hn Bbn-c-am-bnc amflm- ƒ Dbn-cp-sIm-SpØpw t]mcmsn DPz-e-\m-b-I DØw-knwKv {_n ojv timsxn DØw-knw-Kns\ hnti-jn- n- Xv {`m -\mb Hcp tzi kvt\ln F m-wv. ]Øp Znh-ksØ hnnm-c-w-bv p-tijw DØwknwKns\ sime-a-c-øn Ib- n. 43

44 Bflm-hns KoX-߃ `mc-x-am-xm-hns Hcp [oc-]p-{x IqSn kzmx-{ y-øns _en- ]o-t-øn Poh-XymKw snbvxp. AXm... B sim p hosn-\p-ap- nse I Ø-d-bn hr -bmb Hcp kv{xo Hcp s\bvøn-cn-sim-fp-øp- p. Xs {]nb-s ais Bflmhns shfn w Ah B s\bvøn-cn-bn-te p ]I-cp-I-bm-Wv. kzx-{ -`m-cx Ncn-{XanhnsS ]pfiw sim p Nncn- p-tºmƒ Xncn p t\m pi ]mc-ºcyw ]S-bm-fn-IfpsS kz]v\-߃ ]nd- -\m-sn- hntam-n-\-øn\p kz w Poh \ In-b-h Ah-cpsSb`n-em-j-߃ n-hnss F pw P\-X-Xn-bp-W-tcWw DØw-knw-Kn kvac-w-i-fn- BZc ae-cp-i-f n q ]pe-cn-i-fn ]pxp {]Xo- -bmbv a\- p-w ØpI \Ωƒ {]nb-ap- -h-sc, \ΩpsS \m nse C sø \ΩpsS kzx-{ -PohnXw km[n-x-am- nb [oc tzim-`n-am-\n-ifpss hoc-kva-c-w-iƒ p ap n \an- p-sim v Rm\n-hnsS DØw-knw-Kns IY Ah-km-\n- n- p- p. $ 44

45 t{]am-\µv NºmSv Ipcp-Xn fw AtΩ... \Ω-sf-tßm m t]mip- -Xv. A s\ ImWp- n- -t m... A h n p t]mim-a-tω. A s\ ImWp- n- -t m... AtΩ Rm hcp- n-... A m... Fs A m... A s\ hnfn p Ic-bp hnjvwp AΩ-bpsS ssi hnsp-hm t]sn- p. AΩ-bm-Is \n \n ]n Zln- p-t]m-hp-i-bm-wv. Ah v Hc- cw an p-hm Ign-bp- n-. {]nb-ap Iem-kvt\-ln-Isf CXn-lm-k-Imew apx Hcp]s AXn\pw F{Xtbm apºp apx Bcw-`n- -XmWv bp w. `c-wm-[n-im-c-amwv bp -Øns ASnÿm\ Imc-Ww. Bcv Bsc `cn- Ww F X -amwv bp -ap- m- p- -Xv. AsXm-cn- epw km[m-c-w- m-cpss Bh-iy-am-bn-cp- n-. F m bp -Øns F m-hn[ {]bm-k-ßfpw A\p-`-hn-t n hcp- Xv km[m-c-w- m-cm-wv. Bbn-c- -W- n\v a\p-jy-po-hn-x-߃ _en-sim-sp-øn pw Ah-km- \n- mø bp -`q-an-i-fn \n pw kzÿ-am-sbm p izkn- m th n P\n aæn \n pw hf aæn \n pw D -h-cm-b-hsc hn pw DS-b-h-cm-b-hsc hn pw Bfp-I-ƒ Ftßm-s - n- msx HmSn-t m-hp-i-bm-wv. Ah-cpsS IYbmWv Ipcp-Xn- -fw. 45

46 Bflm-hns KoX-߃ B AΩ-sbbpw ai-s\bpw Hcp ]s \n߃ v Adn-bm-am-bncn- pw. ]pe-cn-bn ] n-iƒ ]m p-]mspw ]qa-c-߃ Im n- \rø-amspw {]im kpµ-c-{kma `qan lcn-xm-`-bm-semcp ]pwy-`qan k -\- p {Kmao-W. ]c-kv]c kvt\l-øns hnf \ne-amb {Kmaw. Cfw-Im- n A ]m ]-ambn a p-s]-øp Ipfn-cp ]pe Imew. kotx-søn DSphkv{X-Øn\p ]pdsa Xe-bn snhn ad- p-sim- v Hcp XpWn-Np n, Acn-hmfpw Ac-bn XncpIn ]Wn- p-]p-d-s Spw. ""FSntb am[-ho... t\cw D -bm-sb-so... thkw hm...'' F p kvt\l-ap hnfn. ]Wn-tbm-Sp Iºhpw kplr-øn-t\m- Sp lrz-b-_- hpw B hnfn-bn {]I-S-am-hpw. kotx-s-ønbpw am[-hnbpw IqSn \S v ASpØ hoss-øm-dm-hptºmƒ imc-zsb ImWpw. ""imctz \o t\ sø Cd-ßn-tbm... C... t\cw sshio-s m- p-an-. F mepw shbnephogpw aptº I -Øn-en-d-ßn-bm \Ω- p- Xs \ -Xv. Dw thkw t]mimw.'' ]p - m-ssø Rmdp hf p If-]-dn-t Ww ]ns s\ p hnf- m simtøww ]pøcn bptæww \ mbv hbdp \nd-tbww A{X-sbm-s tbm Ah v B{K-l-ap- q. a -tfbpw Irjn- Wn ]Tn- n- -Ww. \ I j-i-cmbn hf-c-ww. ]c-kv]cw kvt\l-tømssbpw kwxr-]vxn-tbm-ssbpw kt m-j-tøm-ssbpw Pohn- -Ww.. ]c- º-cbm Ah-c-ßns\ Ign p hcn-i-bm-wv. Ipiptºm Ip m-bvatbm C msx Pohn- p amxm ]nxm- -sfbpw I v hf-cp Ip n-iƒ. \K-c-tem-I-Øns B Øntbm h -\tbm Adn-bmsX Ip n-iƒ hf p. ]d-ºnse ac-ß-fn Du m si n Ah BSn. a -c-ta-xpan msx Dug-an- q-g-an v Ah Du memsn Nncn- p. sxtßm-e-bpss a en- 46

47 47 t{]am-\µv NºmSv \v simºp-iƒ sh v hmg-\mcp si n ]ip-hn-s\-sb- -t]mse hen p Ifn p Icn- n sxm n Im - -bpss hf hsn XncpIn Dcp n h n Ifn- p. At\ym\yw kvt\ln- p- -Xn-em-bn-cp p Ah-cpsS a cw. F{X-a-t\m-l-c-amWo {Kmaw a\- ns taml\ cq]w ku`-k-amwo Pohn-X-Øns kt m-jao {Kma am\kw kotx-s-øn-bpss kpµ-cn-bmb tamfmwv ex. kotx-s-øn-sbt mse Id-I-f a\- ns DS-a. A\p-]a kpµ-cn-bmwv Agp-Ins b]vk-c-dmwn Ag-sI-gp-a-cp-hn-sb-t mse Hgp-Ip kpµ-cn-bm-w-hƒ exsb I m IÆn-te v ]S p Ib-dp Ag-Ins h n- -S p Xs -bm-sw v \nßfpw ]d-bpw. kxyw ]d- m ex am{x-a B {Kma-Øn kpµ-cn-bm-bn- p- -Xv. Ft mgpw ]p n-cn-bpss `mh-ap {Kmao-W-cmsI Hcp BI jww Xs -bm-wv. F m- ex Iptd- qsn kpµ-cn-bm-sw p ]d-bmw. F mw IqSn-bm-Ip-tºm-ƒ F{X-a-t\m-l-c-amWo {Kmaw a\- ns taml-\-cq]w ku`-k-amwo Pohn-X-Øns kt m-jao {Kma am\kw exsb Irjn- Wn ]Tn- n- p- -Xn\v kotx-s-øn v bmsxmcp asn-bp-an-. F m kotx-s-øn-bpss Iq p-im exsb snfn-bn-en-dßm kω-xn- n-. AXn\v ImcWw thsd-bm-wv. kotx-s-ønbpw imc-zbpw e vanbpw Ip nωm-xbpw F mw Rmdp-\-Sp-tºmƒ ex hc-º-øm-bn-cn- pw. exsb snfn-bn-en-d-ßm Ah-cmcpw kω-xn- n-. AΩ-bpsSbpw Iq p-im-cpssbpw IqsS ]Wnsb-Sp- m ex v simxn-bp- v. hb-en-en-d-ßm ex-bpss Imep- Iƒ hnd-sim- pw. ]e {]mh-iyhpw Ahƒ Cd-ßn-bn- p-ap- v. F m kotx-s-øn-bpss Iq p-im Ahsf hc-º-tø v Ib- n-\n Øn. ""etx... tamtf... tamf-hnss \n m-a-xn. tamfv AhnsS \n n v ]msnbm axn.''

48 Bflm-hns KoX-߃ AXmWv Imcyw... ex ]m p-]mspw. imkv{xob kwko-xtam efn- X-Km-\tam H p-a-. Ah-cpsS ]m v. ]Wn- m- v. Xm\nt m X mtcm XI X m-cm-cmtcm Rmdp \Sp-tºmƒ hb-en-\p-s mcp Ipfncp timcp-t... ex-bpss arzp-e-amb i_vz-øn\p i n ]I-cp- -th-sdm-cm-fp-ap v ]msm. am[-h. ex-]m-sp ka-bøv Hgn-hp-s - n am[-h AhnsS-sbØpw ]m p-]m-sm. c p-t]cpw IqSn-bm-hp-tºmƒ hnim-eamb- ]msw ]m p-sim v \nd-bpw. Xm\nt m X mtcm XI X m-cm-cmtcm Rmdp \Sp-tºm-ƒ hb-en-\p-s mcp Ipfn-cptImcp-t... ]m p-im-c-\mb am[-h kz w ho n thw-sa v B{K-ln- Xv kotx-s-øn-bm-wv. exbv pw kω-xw. kt m-jw. exbpw am[-h\pw tn -bp Zº-Xn-I-fmbn Pohn- p. Ah-cpsS ai-\mwv hnjvwp. {Kma-Øns ]c-º-cm-k-x-amb B{K-l-߃ pdap B{K-lß-sfm pw D m-bn-cp- n am[-h\pw ex-bv pw. kvt\lw sim v kº- -amb B {Kma-Øn B IpSpw-_hpw A -e-dn-bmsx Ign p h p. kotx-s-ønbpw Iq p-imcpw Rmdp \ -h-b-en s\ p hnfn p Ah-sc mw hben simøm-s\-øn. ]Xn-hp-t]mse ]Wn- m v Bthiw ]I p-sim v exbpw am[-h\pw \o n \o n-]m-sn. AhcpsS H w Hcmƒ IqSn-bp- v. Ah-cpsS ai hnjvwp. Xmcmtcm X mtcm Xmcm-cmtXm Xf-cmsX simømtem s]æmtf ]ps p IpØn Acn-bm- Ww s]s - v... BIm-iØv Hcp aqfn-. Ccºw i -am-bn. Xebv p api-fn-eqss Ccºw IS- p-t]m-bn. \nan-j-߃ Iw hb-en-\- sc AXn i -amb kvt^ms-\w. Np pw XotKm-f-߃ ]m p. `qan-bmsi InSpßn hnd p s]msn ]Sew Db v `qansb aqsn. Ftßm-s - n- msx Bfp-Iƒ HmSp-I-bm-Wv. _ hpw kvt\lhpw B pw Hm an- m km[n- n-. kz w Poh am{x-am-bn-cp p F m- 48

49 t{]am-\µv NºmSv h pw {][m\w. HmSn-t m... HmSn-t m... F m-hcpw HmSp-I-bmWv exbpss tnem- ew ]nsn v A ]-Zqcw hnjvwp HmSn-b-t m-gmwv A H -an-s - Xv {i n- -Xv. Ah\v ]ns HmSm Ign- n-. exbpw At mtg A mcyw Hm Øp- q. ""AtΩ... A -s\-hn-ss... A -\n- msx \Ω-sftßm m...?'' ex t\m n. hb-en-\- -sc-bmwv t_mw_v kvt^ms-\w. F nepw NqS-Sn- p- p v. am[-h Ftßm- mwv HmSn-bXv F -dn-bn-. hben ]Wn-sb-Sp- p- -h-tcm-ssm w Fhn-Sp-s m-s tbm HmSn-sb-Ønb-h-cp- v. ]cn-n-b-ap- -hcpw ]cn-nbw C m-ø-h-cp-ap- v. Bcpw Xncn p t\m m kabw If-bp- n-. \ne-bv mø Hm -am-wv. hnjvwp-hns hm p-iƒ p-ap- n IØn-\n p-i-bmwv ex. AtΩ... -A-tΩ...- AtΩ F - -s\-ho-sss btω A -\n- m-sx- n-\mwp \Ωƒ HmSn-t m-ip- -tω... \Ωƒ Fhn-tS- p-t]m-i-w-a-tω... ]mhw AΩ-bv -dn-bn- t m A Ftßm- mwv HmSn-b-sX- v. Xn nepw Xnc- nepws] v Hcp-]s B A hnjvwp-hn-s\bpw AΩ-sbbpw Xnc-bp-I-bm-bn-cn- mw. Adn-bn-. k m-dns\ `b-s -Sp-Øm \njv -f- -cmb {Kmao-W p-ta GtXm `oic kwl-s\ t_mw_n- -Xm-Wv. kwl-s-\-bp-sstbm k mcn-s tbm Xm ]-cy-߃ Adn-bmØ ]mhw a\p-jy _en-bm-sp-ifm- -s -Sp-I-bm-Wn-hn-sS. F p henb Bh-iy-Øn-\m-bmepw a\pjy Poh Ipcp-Xn- -gn- -s -Sp-tºmƒ a\p-jy-xz-amwv \jvs-s -Sp- -Xv. Hcn- epw ]cn-l-cn- -s -SmØ \jvsw. a\pjy Poh sim v ] m- Sp- -h-cpss ap n hnjvwp F Ip n-bpss tnmzyw Db Øns m v Ipcp-Xn- fw F IY Rm\n-hnsS \n Øp- p. $ 49

50 Bflm-hns KoX-߃ D -a-b w Imew IS p a\p-jy Ie-bpsS Imem-Xn-h Ønbmw N{I-h Øn AW-bmØ kwkv m-c-xm-c-i-߃ sh n-sh-fn- -Øn Zo]-I-߃ Iem-kvt\-ln- sf {]nb-s - -hsc \n߃s s hn\o-x-amb Iq pss alm-\mb hnjymx Fgp-Øp-Im-c K{_n-tb Km jy-am tikns hnip kvac-w-iƒ p apºn {]Wm-a-߃ A n- p-sim v B alm-a-\o-jn-bpss Hcp IY IYm-{]-kw-K-ambn Rm\n-hnsS ka n- p- p. IY: D -a-b w `mcw hln p Xf -t]mse sas -bn-g p Ib-dp-I-bmbv Np pw-s]m-sn-]-s-e-ap-b Øn ]md-bn Iº-\-ta-sd-tb n AsXmcp ]mk- Xoh- n-bm-wv. Cf-Ip ]md-s - p-i-fn {]I-º-\-ap- m- n-s m v Cg- n-g v AXv Npdw Ib-dn-bn-d-ßn. Ct mƒ ka-x-e-øn-eqssbmwv Xoh n k -cn- p- -Xv. sdbn mf-߃ p kam-c -ambn \o p-t]m-ip hoxn Ipd- tdmun-eqss Imf-h- n-iƒ \ndsb ] hmg- p-e-iƒ sim pt]m-ip- p. tdmun-\- pdw Irjn-sN-ømØ `mk-ß-fn Nph CjvSn-I-bn 50

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics A n-ip-wvt-øn _me-i- msc A n-ipwvt-øn _me-i- msc knwl-߃ ap n Zm\n-tb-ens\ s]m - p-gn-b-xn tbmtk-^ns\ X hocy-`p-p-øm D -cn-t mt\ tbipth cmpmth tbipth I Ømth \o hniz-kvx-\mtw \n Xncp-\m-a-a-sXs [ym\-am-ipt

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan H v ] Xn- mep hb- p-im-c-\mb Hcp _me. IpXn-c-k-hm-cn-bnepw Bbp-[m-`ym-k-Ønepw AXn-k-a. Ipeo-\-amb s]cp-am w. alm-cm-jv{s- m-c-\mb Cu _mes\ p-dn- p hoc-i-y-iƒ \msphm-gp kp Øms snhn-bnepw FØn. Xs ]S-Ø-e-h-\mb

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Chandu Menon-Oru Padanam

Chandu Menon-Oru Padanam ]n.- si. _me-ir-jvw (1926-1991) Ncn-{X-K-th-j-I\pw ]{X-{]-h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\pw. Fd-Wm-Ip-f-Øn-\-SpØv FS-h-\- m v P\n p. Izn v C ym ka-c-hp-ambn _ -s v Pbn hm-k-a-\p-jvtnt nh -Xn-\m timf-pv-hn-zym-`ymkw

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Surah Al-Asr (PAGE ).pmd

Surah Al-Asr   (PAGE ).pmd 5426 ô ü dg IQƒ S 103. kqdxp Akzv a x-bn Ah-X-cn- Xv hn-\-߃ 3 Dss_-Zp- m-ln_v\p l^vkzx (d) ]d- -Xmbn Camw Xz_vdm\o (d) D -cn- ncn- p p: "\_n Xncp-ta\n bpss kzlm-_n-i-fn c p-t] XΩn I p-ap- nbm, Hcmƒ at

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Std II Mal Module 1.pmd

Std II Mal Module 1.pmd Ub v ae- pdw - - t v 2 ae-bmfw ]mtmkq{xwtcj (IcSv) F m-h pw ]T-\-t\ w A[ym-]\ ani-hn-eqss mkv : 2 bqwn v : 1 Fs ticfw samuyqƒ 1 Fs ticfw BapJw ]T-\-t\- -ß-ƒ hyh-lmc cq]߃ tic-f-øns {]IrXn `wkn h Æn- p

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

1-8

1-8 ]nxmhmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v tum. {_Z sss kv si. ]nxm-hmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v hnip {^m nkv A o- n-bpss anj-\dn k\ym-kk-tlm-z-c-k-`bpw ÿm]-i-]n-xm-hmb {_Z ]ufq-kns kn nbpw {]h Ø-\-ßfpw.

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà

Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà Ubäv ]me msv LSS EXAMINATION, MARCH - 2019 FÂ Fkv Fkv ]co amà v þ 2019 Xr me k_vpnã (t]- À - I) (]mà«v þ F) \mepiq«w A[ym]I ae-bmfw Iq«mbva BsI kvtimà :20 1 apxâ 12 hsc-bpå tnmzy- -fmwv ae-bm-f- nâ DÄs

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

diet.pmd

diet.pmd BtcmKyw Blm-cw, hymbmaw Ipf-\S saun- {SÃv tlmkv]n- B v Ub-_- nkv sib sk thƒuv Ub-_- nkv ^ut -js klm-b-tøm-ssbpw ]Ø-\w-Xn, Be- pg Pn m ] m-b-øpifpss kl-i-c-w-tøm-ssbpw \S- m- p ] -Xn- p-th n {]kn- o-i-cn-

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn