physics/

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "physics/"

Bản ghi

1 ÍÒÖ ØÒÒ ÑÙÐØÐÝÖ ÖÓÑ ÓÑØÖÐ ÚÛÔÓÒØ arxiv:physics/ Apr 2001 ̺ ÓÒØ Âº º ÅÓÒÞÓÒ Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÔÖØÑÒØÓ ÇÔØ ÙÐØ Ò ÍÒÚÖ ÓÑÔÐÙØÒ ¼¼ ÅÖ ËÔÒ Âº º ÖÒÒ ÔÖØÑÒØÓ ÌÓÖ ÙÐØ Ò ÍÒÚÖ ÖÓÞ ¼¼¼ ÖÓÞ ËÔÒ º ÄÓÔÞ¹Ä Ø ÔÖØÑÒØÓ ÅØÑØ ÔÐ ÈË ÍÒÚÖ ÖÓÞ ¼¼½ ÖÓÞ ËÔÒº Ø ÔÖÐ ½ ¼¼½ Ï ÖÐÓÖØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ º Ï ÓÛ ØØ Ø ØÖÒ Ö ÑØÖ ÓÖ Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÐÖ ÔÖÓÔÖØ Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ Ò ½¹ÑÒ ÓÒÐ ÔØÑ ÛÐÐ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê ÙÒÖÐÝÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÐÛ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ º Ý Ö ÓÖØÒ ØÓ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÑØÖ Ó ÑÔÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº Ì ÖÓÙÔ¹ ØÓÖØÐ ØÖÙØÙÖ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÒØÖÓÙ ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒº Ì ÓÒÔØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ ÒØÙÖÐÐÝ ÑÖ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖÓÔÖØ Ò Ø ÙÒØ Ö ØÙº Ï ÓÛ ØØ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö Ø Ø Ø ÓÑØÖÐ ÐÚÐ Ò ØÖ ÑÔÐ ØÓÒ ØØ Ò ÓÒ Ö Ø Ô ÓÖ ÔÖ ÙÒ ØÒÒ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÚÓÖº Ï Ù Ø ÑØÓ ØÓ ÒÐÝÞ Ò ØÐ ÑÔÐ ÔÖØÐ ÜÑÔк ÈË ÒÙÑÖ ½¼º¼¼ Ê ØÓÒ ½¼º¼¼¼ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ¼º½¼ ÅÙÐØÐÝÖ ¼¼¼º¼ ÅØÑØÐ ÑØÓ Ò ÔÝ Áº ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÄÝÖ Ñ Ö ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÓÖÒ ÓÔØ º ÌÓ ÙÐÐÝ ÔØÐÞ Ø Ñ ÓÒ ÑÙ Ø Ú ÐÖ ÔØÙÖ Ó ÐÐ Ø ÑÒ Ñ ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ø ÓÔØÐ ÛÚ Ò ØѺ ÁÒ ÔØ Ó Ø Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Ù ÙÐÐÝ ÔÔÖÓ ÖÓÑ ÔÖØÐ ÚÛ Ò ÖÐØÓÒ ØÓ ÓÔØÐ ÐØÖ Ò Ø Ðº ÁÒ Ø ÔÖØ Ø ØÓÔ ÓÚÖ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÜØÓÓ ÓÒ Ø ÙØ Ù ÑÜØÙÖ Ó Ò ÑÒÙØÙÖ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÖØÒ ÓÒÐÝ Ø ÔÝ Ò ØÓ ÖÖÝ ÓÙØ ÔÖØÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ½ º ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÚÖØÝ Ó Ö ÓÒ ÐÝÖ Ñ Ú ÔÝ Ð ÖÐÚÒ ÓÒ ØÖ ÓÛÒ º Ì ÑØÑØÐ ÓÖ ÙÒÖ ØÒÒ ØÖ ÚÓÖ Ø Ø ØØ Ø ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØÒ ÒÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÐÓÒ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½º ÁØ ÒÓÛÒ ØØ Ø ÖÓÙÔ ÐÓ¹ ÐÐÝ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ½¹ÑÒ ÓÒÐ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ º Ì Ð ØÓ ÒØÙÖÐ Ò ÓÑÔÐØ Ò¹ Ø ØÓÒ ØÛÒ Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò Ø ÔÖÑØÖ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº ÁØ ÔÖ ÐÝ Ø ØÖØ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÛ Ó ËÍ ½ ½ Ø ÙÐØÑØ Ö ÔÓÒ Ð ÓÖ Ø ÙÖÓÙ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÛ Ó Ø Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ ¹ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ º ÅÓÖÓÚÖ Ø Ø ÐÐÓÛ ÓÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÜÔÖÑÒØÐ Ø Ø Ó ÔÐ ÖÐØÚØÝ ÛØ Ñ¹ ÔÐ ÓÔØÐ Ñ ÙÖÑÒØ ÒÚÓÐÚÒ ÑÙÐØÐÝÖ º ÁÒ Ø Ö ÔØ ÒÓØÖ ÖÑÖÐ Ø ØÓ ÓÒ ¹ Ö ØØ ËÍ ½ ½ Ð Ó ÓÑÓÖÔ ØÓ ËÄ Ê Û Ø ÒØÙÖÐ ÖÓÙÔ ÙÒÖÐÝÒ Ø ÑØÑØÐ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó Ø ÐÖØ ÐÛ Ò Ö Ø¹ÓÖÖ ÓÔØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ð Ó ÜÔÐÓØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÜÔÐÓÖ ÒØÖÙÒ ÓÒÒØÓÒ Ó ÐÝÖ Ñ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ º Ì ÔÙÖÐÝ ÐÖ Ö ÙÐØ Ñ ØÓ ÐÐ ÓÖ Ó¹ ÑØÖÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº ÁØ ÆÙÐØ ØÓ ÓÚÖ ØÑØ Ø ÖÓÐ ÔÐÝ Ý ÓÑØÖÐ Ò ÐÐ Ø ÖÒ Ó ÔÝ ÔÖØÙÐÖÐÝ Ò ÔÐ ÖÐØÚØݺ Ì ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ÓØ ÛØ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÓÖ ÕÙÚ¹ ÐÒØÐÝ ËÇ ½ Ò ØÐ ÓØÖÒ º ÁÒ ÐØ Ó Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ø Ý ØÓ ÓÒÚÒ ÓÒ Ð ØØ Ø ÓÑØÖÐ ÔÔÖÓ ÑØ ÔÖÓÚ ÔÖ Ò Ø ÒØÓ Ø ØÓÒ Ó ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÛÖ ÙÒÝÒ Öѹ ÛÓÖ ØØ Ò ÔÙØ ÓÖÛÖ ÖÙØÙÐ ÒÐÓ ÛØ ÓØÖ ÔÝ Ð ÔÒÓÑÒº ÁÒ ÓÒ ÕÙÒ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ÚÛ Ø ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ ÐÒÖ ÓÖ ÅĐÓÙ ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÙÒØ ÓØÒ Ý ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ Ó Ø ÙÒØ ÝÔÖÓÐÓ Ó ËÇ ½º Ì Ò Ó ÐÒÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ú Ò Ù Ò ØÐ ÓÖ Ø ÈÓÒÖ ÔÖ Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ ½¼ ½½ ÓÖ Ù Ò Ñ ÔÖÓÔØÓÒ ½ Ò Ö Ð Ó Ù ÙÐ Ò Ð Ö ÑÓ¹ÐÓÒ Ò ÓÔØÐ ÔÙÐ ØÖÒ Ñ ÓÒ ½ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ÛØ ËÄ Ê ÐÐÓÛ Ù ØÓ ØÖÒ ÐØ Ø ÓÑØÖÐ ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ø ÙÒØ ØÓ Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÖÓÚÖÒ Ò Ø ÛÝ Ò Ð¹ ØÖÒØÚ ÑÓÐ Ó Ø ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ØØ Ù ÙÐ Ò Ò ÐØ ÒØÓ Ø ÚÓÖ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖº

2 ÁÒ ÔØ Ó Ø ÚÑÒØ Ø ÓÑØÖÐ ØÓÒ Ó Ò ÖØÖÖÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÓÙÐ ØÐÐ ÓÑ Ùѹ Ö ÓÑ ØÓ ÒØÖÔÖØ Ò ÔÝ Ð ØÖÑ º ÁÒ Ø Ò ÔÖ¹ Ø Ø Ù ÙÐ ØÓ ÛÓÖ ÖØÐÝ ÛØ Ø ÒÙÑÖÐ ÚÐÙ Ó ÑØÖÜ ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÜÔÖÑÒØ Û ÒÒÓØ ÖØÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÒÒÖ ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÙØÙÖº ÌÓ ÖÑÝ Ø ØÙØÓÒ Û Ú Ö ÓÖØ ÖÒØÐÝ ½ ØÓ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û ÔÖÓÚ ÖÑÖÐ ØÓÖÞØÓÒ Ó Ø ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØÒ ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ Ø ÓÙÐ Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÑØÖ Ó ÑÔÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº Ø Ø ÓÑØÖ ÐÚÐ Ù ÓÑÔÓ ØÓÒ ØÖÒ ¹ ÐØ ÖØÐÝ ÒØÓ Ø Ð ØÓÒ Ó ØÖ ØÓÒ Û Ö ØÙ Ò Ø ÔÔÖ ØØ Ö Ø Ö ÖÓÑ Û ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓÒ ÙÐغ Ì ÓÒØÒØ Ó Ø ÔÔÖ Ö ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ÁÒ ËØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ØÐ ÓÑ ÖÐÚÒØ ÐÖ ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ º Ì ÔÖÓÔÖØ Ú ÖØ ØÖÒ ÐØÓÒ ÒØÓ ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ÓØ Ò Ø ÙÒØ Ò Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Û ÜÔÐÓÖ Ò ËØÓÒ º ÒÐÐÝ ËØÓÒ ÚÓØ ØÓ ÚÐÓÔ ÑÔÐ ÝØ ÖÐÚÒØ ÜÑÔÐ ØØ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ÔÔÖÓ Ò ØÓ ÜÔÓ ÓÙÖ ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ º ÁÁº ËÇÅ ÈÊÇÈÊÌÁË Ç ÄÇËËÄËË ÅÍÄÌÁÄÊ ÅÌÊÁË ÌÖÒ Ö ÑØÖÜ ÓÖ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ Ï Ö Ø Ö Ý ÙÑÑÖÞ Ø ÒØÐ ÒÖÒØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Û ÐÐ Ò ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ ½¼ º Ì ÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖØ ØÖÙØÙÖ ÐÐÙ ØÖØ Ò º ½ ØØ ÓÒ Ø Ó Ø Ó ½ Ñ ÔÐÒß ÔÖÐÐÐ ÐÓ Ð ÐÝÖ ÒÛ ØÛÒ ØÛÓ Ñß Ò ÒØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ Û Û ÐÐ ÙÑ ØÓ ÒØÐ Ò Ø Ø ÓÑÑÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ º ÀÖØÖ ÐÐ Ø Ñ Ö ÙÔÔÓ ØÓ ÐÓ Ð ÐÒÖ ÓÑÓÒÓÙ Ò ÓØÖÓÔº Ï ÓÒ Ö Ò ÒÒØ ÑÓÒÓÖÓÑØ ÐÒÖÐÝ ÔÓÐÖ¹ Þ ÔÐÒ ÛÚ ÖÓÑ Ø ÑÒØ Û Ñ Ò ÒÐ ¼ ÛØ Ø ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø Ö Ø ÒØÖ Ò ÑÔй ØÙ º Ì ÐØÖ Ð ØÖ Ò Ø ÔÐÒ Ó ÒÒ Ô ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÖ ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÔÐÒ Ó ÒÒ ÔÓÐÖÞØÓÒº Ï ÓÒ Ö ÛÐÐ ÒÓØÖ ÔÐÒ ÛÚ Ó Ø Ñ ÖÕÙÒÝ Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ Ò ÛØ ÑÔÐØÙ ÒÒØ ÖÓÑ Ø Ù ØÖØ Ø Ø Ñ ÒÐ ¼ º ½ Ö ÙÐØ Ó ÑÙÐØÔÐ Ö ØÓÒ Ò ÐÐ Ø ÒØÖ Û Ú ÛÖ¹ØÖÚÐÒ ÔÐÒ ÛÚ Ò Ø Ñ¹ ÒØ ÒÓØ Ò ÓÖÛÖ¹ØÖÚÐÒ ÔÐÒ ÛÚ Ò Ø Ù ØÖØ ÒÓØ º Á Û ÓÒ Ö Ø Ð ÑÔÐØÙ ÚØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ½ Û ÔÔÐ ØÓ ÓØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ ØÒ Ø ÑÔÐØÙ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ö ÖÐØ Ý ÓÑÔÐÜ ÑØÖÜ Å Û ÐÐ ÐÐ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÑØÖÜ ½ Ò Ø ÓÖÑ Å Ì ÑØÖÜ Å Ò ÓÛÒ ØÓ ½Ì Ê Å Ì «Ê Ì ½Ì «ÛÖ Ø ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Ê Ê ÜÔ Ì Ì ÜÔ Ö Ö ÔØÚÐÝ Ø ÓÚÖÐÐ Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ ÓÖ ÛÚ ÒÒØ ÖÓÑ Ø ÑÒغ ÆÓØ ØØ Ø Å «½ Ê Ì ½ ÌÖÓÖ Ø ÓÒØÓÒ Ø Å ½ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ê Ì ½ Ò ØÒ Ø Ø Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖ ÖÙ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÛÓ ÐÑÒØ ÔÒ ÓÒ ØÖ ÒÔÒÒØ ÖÐ ÔÖÑØÖ º ÏÒ Ø ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ Ö «ÖÒØ Ø Ö ÙÐØ Ð Ó ÓÐ ØÖ ÓÒÚÒÒØ ÖÒÓÖÑÐÞØÓÒ Ó Ø Ð ÑÔÐØÙ º Ì ÒØØÝ ÑØÖÜ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ì ½ Ò Ê ¼ Ó Ø ÖÔÖ ÒØ Ò ÒØÖ ¹ ØÓÒ Ý ØѺ Ì ÑØÖÜ ØØ Ö Ø ÓÚÖÐÐ Ý ØÑ ÓØÒ Ý ÔÙØØÒ ØÛÓ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓØÖ Ø ÔÖÓ¹ ÙØ Ó Ø ÑØÖ ÖÔÖ ÒØÒ ÓÒ Ó ØÑ ØÒ Ò Ø ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖÖº ËÓ ØÛÓ ÑÙÐØÐÝÖ Û Ö ÒÚÖ ÛÒ ÓÑÔÓ Ú Ò ÒØÖ ØÓÒ Ý ØѺ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÅÒÝ ØÝÔ Ó ÑØÖÜ ØÓÖÞØÓÒ Ú Ò ÓÒ ¹ Ö Ò Ø ÐØÖØÙÖ ½ ½ ½ ÐÐ Ó ØÑ ÓÑÔÓ Ò Ø ÑØÖÜ ÙÒÕÙ ÔÖÓÙØ Ó ÓØÖ ÑØÖ Ó Ñ¹ ÔÐÖ ÒØÖÔÖØØÓÒº ÈÖØÙÐÖÐÝ ÚÒ Ø ÒØÐ ÖÓÐ ÔÐÝ Ý Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÓØ Ò ÙÒÑÒ¹ ØÐ ØÙ Ò Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÚÖÐ Ð ÔÐÐÝ Ò ÓÔØ ÓÒ ØÑÔØ ØÓ ÒÚ ØØ Ð Ó Ø ÖÓÐ Ò ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ º ÏØÓÙØ ÑÖÒ Ù Ò ÑØÑØÐ ÙØÐØ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ØÐ ÓÐÐÓÛ ¼ ½ ÒÝ ÐÑÒØ Ó ÒÓÒÓÑÔØ Ñ¹ ÑÔÐ Ä ÖÓÙÔ Ò ÛÖØØÒ Ò ÓÖÖ ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÐÑÒØ ØÒ ÓÒ ÖÓÑ ÑÜÑÐ ÓÑÔØ ÙÖÓÙÔ Ã ÑÜÑÐ ÐÒ ÙÖÓÙÔ Ò ÑÜÑÐ ÒÐÔÓ¹ ØÒØ ÙÖÓÙÔ Æº ÙÖØÖÑÓÖ Ù ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÓÐ Ò Ø Ò ØØ Ø ÔÔÐ ØÓ ÚÖÝ ÖÓÙÔ Ð¹ ÑÒØ Ò ÒØÐÐÝ ÙÒÕÙ Ò Ø Ò ØØ Ø Ð¹ ÑÒØ Ó Ø ØÓÖÞØÓÒ Ö ÙÒÕÙÐÝ ØÖÑÒ Ò ØÖÑ Ó º

3 ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ø Ò Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å ËÍ ½ ½ Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö ½ Å Ã Æ Ò Ø ÓÒÙØ ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å Í Å Í ½ ½ ÛÖ ÜÔ ¼ à ¼ ÜÔ Ó Ò Ò Ó ½ Æ ½ Ì ÔÖÑØÖ Ò Ö ÚÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Ý Ö «ÐÒ ½«Ê ««ÛÖ Ø ÖÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ö Ê Ò º ÌÖÓÖ ÚÒ ÔÖÓÖ ÐÑØ ÓÒ «Ò ºº ÓÒ Ì Ò Ê ÓÒ ÓÙÐ ÐÝ ØÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑØ ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ Ò Ò Ú ÚÖ º ÐÐ Ø ÑØÖ Ò Õº Ö Ó ËÍ ½ ½ Ò ØÖ¹ ÓÖ ÐÚ ÒÚÖÒØ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ºº Û ÒÓØÒ ÙØ Ø ÒÖݹ ÙÜ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÓÙÐ ÜÔØ ÖÓÑ ÔÝ Ð ÓÒ ÖØÓÒ º ÁÒ ¹ ØÓÒ Ø ÑØÖÜ Ã ÔÖ ÖÚ Ø ÔÖÓÙØ Ø ÑØÖÜ ÔÖ ÖÚ Ø ÕÙÖØ ÓÖÑ Ò Ø ÑØÖÜ Æ ÔÖ ÖÚ Ø ÙÑ º ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ ÁØ Ø Ù ØÓÒ Û Û ØÓ ÓÛ ÖÑÖÐ Òй ÓÝ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØØ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÒÛ Ò¹ Ø ÒØÓ Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖº ÌÓ Ø Ò Û ÒÓØ ØØ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÙÒØÖÝ ÑØÖÜ Í Ô ½ ½ ½ ØÓ ÓØ Ó Õº Û Ò Ö Ø Ø Å ÛÖ Ø ÒÛ Ð ÚØÓÖ Ö Ò Í Ô ½ ½¼ ½½ ½ ÛÖ Å ÑØÖÜ ÛØ Ø Å ½ Ò ÛÓ ÐÑÒØ Ö ÖÐ ÒÙÑÖ ÚÒ Ý Ê «ÁÑ ÁÑ «Ê ÁÑ «Ê Ê «ÁÑ ½ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÑØÖ Å ÐÓÒ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê Û ÔÐÝ Ò ÒØÐ ÖÓÐ Ò ÚÖØÝ Ó ÖÒ Ò ÓÔØ ÖÒÒ ÖÓÑ Ø ÐÖØ ÐÛ Ó ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØÓ ÕÙÞ ØØ Ò ÕÙÒØÙÑ ÓÔØ ÒÐÙÒ Ñ ÔÖÓÔ¹ ØÓÒ ÔÖÓÐÑ º Ì ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ý Í Ø¹ Ð ÓÒ¹ØÓ¹ÓÒ ÑÔ ØÛÒ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê Ó ÑØÖ Å Ò Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ Ó ÑØÖ Å Û ÐÐÓÛ ÓÖ ÖØ ØÖÒ ÐØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ ÖÓÑ ÓÒ ØÓ Ø ÓØÖº ËÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò Ó¹ ÑÓÖÔ Ñ Ó ÖÓÙÔ Ù Å Å ½ Í Å Í ½ Í Å ½ Í ½ Í Å Å ½ Í ½ ½ Ý ÓÒÙØÒ ÛØ Í Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÒ ÓÖ ËÄ Ê Û Ò ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÛÓÖ ÓÙØ ÛÖ Å Ã Æ Ó Ò Ã Ò Ó ÜÔ ¼ ¼ ÜÔ Æ ½ ¼ ½ ½ ½ ÆÓÛ Û Ò ÒØÖÔÖØ Ø ÔÝ Ð ØÓÒ Ó Ø Ñ¹ ØÖ ÔÔÖÒ Ò ÓØ ØÓÖÞØÓÒ Ò ËÍ ½ ½ Ò ËÄ Ê Ö ÔØÚÐݺ ÁÒ Ø ÛÝ Ã ÖÔÖ ÒØ Ø Ö ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ø Ð Ò Ø ÑÒØ ÑÙÑ ØÖÓÙ Ò ÓÔØÐ Ô ØÒ Ó º ÇÚÓÙ ÐÝ Ø ÖÙ ØÓ ÑÖ Ø Ó Ø ÓÖÒ Ó Ô º й ØÖÒØÚÐÝ ÓÒ Ò ÓÒ Ö Ã Ò ÑØÖÜ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØØ ÔÔÐ ØÓ ÔÓ ØÓÒ Ü Ò ÑÓ¹ ÑÒØÙÑ Ô ÖØÓÒ ÓÓÖÒØ Ó ÖÝ Ò ØÖÒ ÚÖ ÔÐÒ ¼ º Ì Ö Ø ÒØÙÖÐ Ô ¹ Ô ÚÖÐ Ó ÖÝ ÓÔØ Ò ØÒ Ã ÛÓÙÐ ÖÔÖ ÒØ ÖÓØØÓÒ Ò Ø ÚÖÐ º ÁÒ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÔØÙÖ Ò Ò Ø ÚÖÐ Ü Ò Ò Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ôº ÁÒ Õº Ø ÓÒ ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØ Ýѹ ÑØÖ ÑÙÐØÐÝÖ ºº Ø Ö ØÓÒ ÓÆÒØ Ø Ñ ÛØÖ ÐØ ÒÒØ ÓÒ ÓÒ ÓÖ ÓÒ Ø ÓÔ¹ ÔÓ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò Ó

4 ÛØ ØÖÒ Ñ ÓÒ Ò Ö ØÓÒ Ô Ø Ó ¼ Ò Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ì º ÌÖ Ö ÑÒÝ ÛÝ ØÓ Ø Ø ÔÖÓÖÑÒ ÔÖÔ Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ ÖݹÈÖÓØ Ý ØÑ Óѹ ÔÓ Ý ØÛÓ ÒØÐ ÔÐØ ÔÖØ Ý ØÖÒ ÔÖ¹ ÒØ ÔÖº Ý Ù ØÒ Ø ÖÖØÚ Ò Ò Ø ØÒ Ó Ø Ñ ÓÒ Ò ÐÛÝ Ø Ø Ö ÚÐÙ º ÎÛ Ò ËÄ Ê ÖÔÖ ÒØ ÑÒ Ö ØØ Ð Ü ÙÔ ØÓ Ø ØÓÖ Ñ ÜÔ Ò Ô ÓÛÒ Ý Ø Ñ ØÓÖ º Ì ØÖ ÑØÖÜ Æ ÖÔÖ ÒØ Ý ØÑ ÚÒ ÌÆ Ó Æ ÜÔ Æ Ò ÊÆ Ò Æ ÜÔ Æ ÛØ ØÒ Æ º Ì ÑÔÐ Ø ÛÝ ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø Ý Ò ÝÑÑØÖÐ ØÛÓ¹ÐÝÖ Ý ØѺ Í Ò Ø ÒÐÓÝ ÛØ Ø ÑØÖÜ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ Æ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó ÐÒ Ó ÔÓÛÖ º ÒÐÐÝ Ò ÓÑÔÐØ ÕÙÚÐÒ ÛØ Ø ÒÚÖÒØ ÓÙÒ ÓÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ Ø Ñ¹ ØÖÜ Ã ÔÖ ÖÚ Ø ÙÑ ÔÖ ÖÚ Ø ÔÖÓÙØ Ò Æ ÔÖ ÖÚ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÒÖݹ ÙÜ ÓÒ ÖÚØÓÒ Õº Ò Ö Ø ÒÓÛ Ø ÒÚÖÒ Ó ÁÑ º ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÔÐ ÖÐØÚØÝ ÔÖØ ÖÓÑ Ø ÓÑØÖйÓÔØ ÔÖ ÔØÚ Úй ÓÔ Ò Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓÒ Ò ÚÛ Ò ÖÐØÚ ØÐ ÖÑÛÓÖ ØØ ÔÖÓÚ ØÓ ÚÖÝ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÓÑ ÔÙÐÖØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÚÓÖº ÌÓ Ø Ò ÐØ Ù Ö Ø ÖÐÐ ÓÑ ÛÐйÒÓÛÒ Ø ÓÙØ Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ½¹ÑÒ ÓÒ º ÁÒØÖÓÙÒ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÐ ÚØÓÖ Ô Ó ÚØÓÖ ÛØ ÓÑÔÓÒÒØ Ü ¼ Ü ½ Ü ÛÖ Ü ¼ Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ¹ ØÛÒ ØÛÓ ÓÓÖÒØ ÖÑ Ü ¼ Ü ½ Ø Ö Ò ÖÙÒ ÖÓÑ ¼ ØÓ Ù ØØ Ø Ô ÙÓ¹ ÙÐÒ ÐÒÖ ÓÖÑ ÜÝ Ü ¼ Ý ¼ Ü ½ Ý ½ Ü Ý ½ ÖÑÒ ÒÚÖÒØ ºº Ü ¼ Ý ¼ ÜÝ Û Ñѹ ØÐÝ ÑÔÐ Ø ½ ¼ ÌÙ Ø Ø Ó ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ð Ò ØÛÓ Ð ÔÖÓÔÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ Ø ½ Ò ÑÔÖÓÔÖ ÓÒ ÛØ Ø ½º Ì ÔÖÓÔÖ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑ ÙÖÓÙÔ ÙØ Ø ÑÔÖÓÔÖ ÓÒ Ó ÒÓغ ÙÖØÖÑÓÖ Ø Ý ØÓ ØØ ¼ ¼ ½º ÌÖ¹ ÓÖ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ Ò Ð Ó Ð ÓÖÒ ØÓ Ø Ò Ó ¼ ¼ Ø ÓÖØÓÖÓÒÓÙ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ ¼ ¼ ½ ÓÖÑ ÙÖÓÙÔ ÙØ Ø ÒØÖÓÒÓÙ ÓÒ ÛØ ¼ ¼ ½ Ó ÒÓغ Ï Ö ÒØÖ Ø Ò ÐÒ ÛØ Ø ØÖ¹ÔÖÑØÖ Ö ØÖØ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ ºº Ø ÖÓÙÔ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ ØÖÑÒÒØ ½ Ò ØØ Ó ÒÓØ ÖÚÖ Ø ÖØÓÒ Ó ØѺ ÁÒ Ø Û Û ØÓ Ù ÒÓÛ ÚÖÝ ÐÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÛÒ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÒØÖÓÙ ÓÚ Ò Ø Ö ØÖØ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½º Ï ÐÐ ÓÛ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÜÔÐØÐÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÑ ØØ Û ÖÐÐ ÓÖ ÐÖØÝ ½ ÛØ ÔÓÒØ Ó ÓÙÖ ØÖ¹ ÑÒ ÓÒÐ ÚØÓÖ Ô ÛØ ÓÓÖÒØ Ü Û Ó¹ Ø Ø ÀÖÑØÒ ÑØÖÜ Ü Ü ¼ Ü ½ Ü Ü ½ Ü Ü ¼ ½ ÛÖ ¼ Á Ø ÒØØÝ Ò ½ Ò Ö Ø ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ÈÙÐ ÑØÖ º ÆÓØ ØØ Ø ÜÜ Ü ¼ Ü ½ Ü º ÆÓÛ Å ËÍ ½ ½ ØÒ Ø ÑØÖÜ ¼ Å Å Ý ÛÖ Ø ÝÑÓÐ Ý ÒÓØ Ø ÀÖÑØÒ ÓÒÙØ Ò¹ Ù ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÓÆÒØ Ü º ÁØ ÐÖ ÖÓÑ Õº ØØ Ø ÑØÖ Å Ò Å ÒÖØ Ø Ñ Ó Ø ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ØÛÓ¹ØÓ¹ ÓÒº Ì ÕÙØÓÒ Ò ÐÝ ÓÐÚ ØÓ ÓØÒ Å ÙÒÕÙÐÝ Ò ÙÔ ØÓ Ø Ò ÖÓÑ ÚÒ º ÁÒ Ø Ø Ý ØÓ Ò Ø ÜÔÐØÐÝ ¼ Å ½ ÌÖ Å Å Ý ÏÐ Å Ø ÓÒ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÓÑÔÐÜ ÚØÓÖ Ð ØÓ Ò Õº ½ Ø ÒÙ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Å Ø ÓÒ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÐ ÚØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ Û Ö Ø Ô¹ØÑ ÓÙÒØÖÔÖØ Ó Õº ½ ¼ ½ ¼ Ü ¼ Ü ½ Ü ½ ¼ ¼ ½ ½ Ê Ì ØÑÔÓÖÐ ÓÓÖÒØ Ø Ñ¹ ÙÑ Ó Ø ÙÜ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖº Ì ÒØÖÚÐ ÖÑÒ ÒÚÖ¹ ÒØ ¼ ½ Ã Ì ÒÙÑÖ Ã Û Ø ÖÙ ³ Ø Ñ¹ «ÖÒ Ó Ø ÙÜ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ºº ÓÖ ÓØ ÑÒØ ÓÖ Ù ØÖØ Ò ØÖÓÖ Ø Ò Ø ÒÝ ÖÐ ÚÐÙº ÏØÓÙØ ÐÓ Ó ÒÖÐØÝ Û Ò ÖÒÓÖÑÐÞ Ø ÚÖÐ Ó ØÓ Ø Ø ÚÐÙ Ó Ã ÕÙÐ ØÓ ½ Ò ØÒ Û Ö ÛÓÖÒ ÓÒ Ø ÙÒØ ØÛÓ¹ Ø ÝÔÖÓÐÓ Ó ËÇ ½ º ÁÒ ÙÑÑÖÝ ÚÒ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å Ò Õº Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò

5 ËÇ ½ Å «Ê «ÁÑ «Ê «Ê «ÁÑ «ÁÑ «ÁÑ «Ê «ÅÓÖÓÚÖ Ù Ò Õº Ø ÖØ ØÓ ÓØÒ Ø ÜÔÐØ ÜÔÖ ÓÒ Ò ËÇ ½ ÓÖ ÑØÖÜ ÔÔÖÒ Ò Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ º ÁÒ ÓÒ Ò ½ ¼ ¼ à ¼ Ó Ò ¼ Ò Ó Ó ¼ Ò ¼ ½ ¼ Ò ¼ Ó ½ Æ ½ ½ Ì ØÓÒ Ó Ø ÑØÖ Ò ËÇ ½ ÐÖ Ã Ô ÖÓØØÓÒ Ó ÒÐ Ò Ø ½ ÔÐÒ ÓÓ Ø Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø Ü ÛØ ÚÐÓØÝ Ú ØÒ Ò ÒÐÐÝ Æ ÖÔÖ ÒØ Ô ÖÓØØÓÒ Ó ÒÐ Æ Ù ØØ ØÒ Æ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÓ Ø Ó ÒÐ Æ Ò ÚÐÓØÝ Ú ØÒ ÓØ Ò Ø ½ ÔÐÒº ÁÒ Ø ÒÜØ ËØÓÒ Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Ò ÑÓÖ ØÐ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ØÖ ÑØÖ º ÁÁÁº ÇÅÌÊÁÄ ÁÆÌÊÈÊÌÌÁÇÆ Ç ÌÀ ÅÍÄÌÁÄÊ ÌÁÇÆ ÅÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ Ò ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò Ø ÙÒØ ÁÒ ÑÒÝ Ò ØÒ ºº Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ ½¼ Û Ö ÒØÖ Ø Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ð ÕÙÓØÒØ ÖØÖ ØÒ Ø Ð ØÑ ÐÚ º ÌÖÓÖ Ø Ñ ÒØÙÖÐ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Þ Þ Ì ØÓÒ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÚÒ Ò Õº Ò ØÒ Ò ÙÒØÓÒ Þ Þ ØØ Ò ÔÔÖÓÔÖØÐÝ ÐÐ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ ½ º ÖÓÑ ÓÑØÖÐ ÚÛÔÓÒØ Ø ÙÒØÓÒ Ò ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÑÔÔÒ Ø ÔÓÒØ Þ ÒØÓ Ø ÔÓÒØ Þ ÓÖÒ ØÓ Þ Å Þ «Þ «Þ Ò Ø ÔÓÒØ Ó Ø Ò ÒØÝ ÚÒ Ý Å «½ Å ½ «¼ Ì ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ò ØÓÒ Ó Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÑØÖ ÓÒ Ø Óѹ ÔÐÜ ÔÐÒ º Ì ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÔÔÖ ØÒ ÓÐØ Ò ØÖ ÖÓÒ ØØ ÖÑÒ ÒÚÖÒØ ÙÒÖ Ø ØÓÒ Ó Ø ÖÓÙÔ Ø ÙÒØ Ø ÓÙÒÖÝ Ò Ø ÜØÖÒÐ ÖÓÒº ÁÒ Ø Þ «Þ Ê «Þ «Þ Ê «Þ ½ Ò Ò ÓÒ ÕÙÒ Ø «ÖÒ ØÛÒ Ø ÒÙÑÖ¹ ØÓÖ Ò Ø ÒÓÑÒØÓÖ «Þ ½ Þ ½ Û ÓÛ ÓÙÖ ÖØÓÒ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÒÚÖÒ Ó ØÓ ÖÓÒ º ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÙÒØ Ò Ò ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÙÔÔÖ Ø Ó Ø ÙÒØ ØÛÓ¹ Ø ÝÔÖÓÐÓ Ò Ý Õº ÛØ Ã ½ Ý ÑÒ Ó ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ Ù Ò Ø ÓÙØ ÔÓÐ ½ ¼ ¼ ÔÖÓØÓÒ ÒØÖº ÁÒ Ø ÑÔÐ ÐÙÐØÓÒ ÓÛ ØØ Ò Ù Ø ÔÖÓØÓÒ Ó Ø ÔÓÒØ ¼ ½ ÓÑ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Þ ½ ½ ¼ Ò ÙÐÐ ÖÑÒØ ÛØ Õº º Ì ÓÙÒÖÝ Ó Ø ÙÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓ¹ ØÓÒ Ó Ø Ò ÒØÝ ÔÓÒØ Ò ØÒ Ò Þ Þ ½ Ø Ò ÒØ ÛØ Ø ØÓÒ Ó ÔÖØ ÑÖÖÓÖ ºº Ì ¼º Ì ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò ÑÑØ ØÖÒ ¹ ÐØÓÒ Ò Ø ÓÑØÖÐ ÖÑÛÓÖ Ò ÓÒ Ð ØÓ ØÖØ ÔÖØÐÝ Ø ØÓÒ Ó ÓÒ Ó Ø ÑØÖ ÔÔÖÒ Ò Ø ÓÑÔÓ ØÓÒº ÌÓ Ø Ò Ø ÛÓÖØ ÒÓØÒ ØØ Ø ÖÓÙÔ Û Ö ÓÒ ÖÒ ÔÔÖ ÐÛÝ ÖÓÙÔ Ó ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÑ Ôº Ì ÓÒ¹ ÔØ Ó ÓÖØ ÔÐÐÝ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ ÓØÒÒ Ò ÒØÙØÚ ÑÒÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓÒº Ï ÖÐÐ ØØ ÚÒ ÔÓÒØ È Ø ÓÖØ Ø Ø Ó ÔÓÒØ È ¼ ÓØÒ ÖÓÑ È Ý Ø ØÓÒ Ó ÐÐ Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÖÓÙÔº ÁÒ º Û Ú ÔÐÓØØ ØÝÔÐ ÜÑÔÐ Ó Ø ÓÖØ ÓÖ ÓÒ Ó Ø ÙÖÓÙÔ Ó ÑØÖ Ã Ò Æ º ÓÖ Ã Ø ÓÖØ Ö Ø ÒØÖ¹ ØÓÒ Ó Ø ÝÔÖÓÐÓ ÛØ ÔÐÒ ¼ ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÛØ ÔÐÒ ½ ÓÒ ØÒØ Ò ÓÖ Æ ÛØ ÔÐÒ ¼ ÓÒ ØÒغ ÌÖÓÙ ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ ÒØ Ò º Û Ö ÛÓÖÒ Ò Ø ÙÒØ Ò Ø ÓÖÖ¹ ÔÓÒÒ ÓÖØ ÓÖ Ø ËÍ ½ ½ ÑØÖ Ã Ò Æ Ö Þ ¼ Ã Þ Þ ÜÔ Þ ¼ Þ Þ ØÒ ½ Þ ØÒ Þ ¼ Æ Þ Þ ½ Þ ½ Þ

6 ÔÐÓØØ Ò º º ÓÖ ÑØÖ Ã Ø ÓÖØ Ö Ö¹ ÙÑÖÒ ÒØÖ Ø Ø ÓÖÒº ËÒ ÓÖ Ø ÑØÖ¹ Ê ¼ Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÒØÖ ØÓÒ Ý ØÑ Ò ÐÛÝ ÔØÙÖ ÓÒ Ó Ø ÖÙÑÖÒ º ÓÖ Ø ÑØÖ ØÝ Ö Ö Ó ÖÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÖÐ Ü Ò ÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÓÒØ ØÓ Ø ÔÓÒØ ØÖÓÙ Þº ÒÐÐÝ ÓÖ Ø ÑØÖ Æ Ø ÓÖØ Ö Ö¹ ÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÑÒÖÝ Ü Ò Ô Ò ÐÐ Ó ØÑ ØÖÓÙ Ø ÔÓÒØ Þ Ò Þ º Ì ÑÔÓÖØÒ Ó Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö Ø Ð Ó Ø Ø ÓÑØÖÐ ÐÚÐ ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ØÓÒ Ò ÐÛÝ ÚÛ Ò ØÖÑ Ó Ø ØÖ ØÓÒ ÛØ ÐÖ ÓÑØÖ ÑÒÒº ÁØ ÜÔÐØ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÖÐ ÛÐÐ ÑÓÒ ØÖØ Ò Ø ÒÜØ ËØÓÒº ÀÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ÔÐÒ Ì ÙÒØÖÝ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ½¼ ÔÐÝ Ò ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÖÓÐ ÒØÖØÛÒÒ ØÛÒ ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÓÑع ÖÐ ÓÔØ º ÇÒ Ò ÜÔØ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ø ÙÒØ ÓÖ Ø ÓÖÑÖ ÓÙÐ ØÖÒ ÐØ ÓÖ¹ ÒÐÝ ÓÖ Ø ÐØØÖº ÌÓ Ø Ò ÒÓØ ØØ Ø ÔÓÒØ Û Ò Ò ØÖÑ Ó Þ Ý Û Í Þ Þ ½ Þ Ø Ý ØÓ ØØ Ø ÒØÖÓÖ Ó Ø ÙÒØ ÑÔÔ ÓÒØÓ Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ÔÐÒ Ó Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Û Ø ÓÙÒÖÝ ÑÔ ÓÒØÓ Ø ÖÐ Ü ÛÐ Ø Üع ÖÓÖ Ó Ø ÙÒØ ÓÑ Ø ÐÓÛÖ Ñ¹ÔÐÒº Ì ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ËÍ ½ ½ Ò ËÄ Ê ÓÙع ÐÒ Ò ËØÓÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ØÖÒ ÔÓÖØ Ø ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ ÓÒØÓ ØÓ Ú Ò ØÓÒ Ó ËÄ Ê ÓÒØÓ ÒÒ Ò Ø ÛÝ Ò ÐØÖÒØÚ ÑÓÐ Ó Ø ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò ÓÖ ØÖÑÒÒ Ø ÓÖØ Ó Ø ÑØÖ Ó ËÄ Ê ØØ Ö Ø ÒØÙÖÐ ÖÒ Ó ÓÑØÖÐ ÓÔ¹ Ø º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖØ Ö ÒÓÛ Û ¼ Ã Û Û ØÒ ½ Û ØÒ Û ¼ Û Û ÜÔ Û ¼ Æ Û Û ÓÖ ÑØÖ Ã Ø ÓÖØ Ö ÖÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÑÒÖÝ Ü Ô Ò ØÖÓÙ Û Ò ½Ûº ÓÖ Ø ÑØÖ ØÝ Ö ØÖØ ÐÒ Ò Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ ÔÐÒ Ô Ò ØÖÓÙ Ø ÓÖÒ Ò Ø ÔÓÒØ Ûº ÒÐÐÝ ÓÖ Ø ÑØÖ Æ Û Ú ØÖØ ÐÒ ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÖÐ Ü Ô Ò ØÖÓÙ Ø ÔÓÒØ Ûº ÁÒ º º Û Ú ÔÐÓØØ Ø ÓÖØ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Ûº Áκ ËÁÅÈÄ ÅÈÄ Æ ÇÆÄÍÁÆ ÊÅÊÃË ÁØ Ñ ÔÖØÒÒØ ØÓ ÓÒÐÙ Ý ÓÛÒ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ÓÑØÖÐ ÔÔÖÓº ÁÒ ÓÒ ÕÙÒ Û ÐÐ ÒÐÝÞ Ò ÓÑ ØÐ ÔÖØÐ ÜÑÔÐ ÒÐ Ð ÔÐØ Ó ÖÖØÚ ÒÜ Ò ½ ½ Ò ØÒ ½ ½½ ÑÑ Ñ Ò Öº Ì ÔÐØ ÐÐÙÑÒØ ÛØ ÑÓÒÓÖÓÑØ ÐØ Ó ÛÚÐÒØ Ò ÚÙÓ ÒÑ ØØ ÑÔÒ ÖÓÑ ÓØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ø Ò ÒÐ ¼ Æ º ÓÖ Ø Ý ØÑ ØÒÖ ÐÙÐØÓÒ Ú Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ê Ö ¼½½ ÜÔ ½ ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ Ì ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ ÛÖ Ö ¼½ Ø Ö ÒÐ Ö ØÓÒ ÓÆÒØ Ø Ø ÒØÖ¹ ¼½ Û ÔÔÐ ØÓ ÓØ Ô Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ Ý Ø ÑÔÐ ØØÑÒØ Ó Ù ÖÔØ Ô ÓÖ Ò ½ Ø ÔÐØ Ô ØÒ ½ Ò ½ ½ Ó ½ Á Û Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ ØØ Ò Ø Ù ØÖØ Þ ¼ ÜÔ ØÒ Û ÓØÒ ÖÓÑ Õ º Ø ÚÐÙ Þ ¼½ ¼¼ ÓÖ ÔÓÐÖÞØÓÒº ÁÒ º Û Ú ÔÐÓØØ Ø ÔÓÒØ Þ Ò Þ Ò Ø ÙÒØ º ÇÚÓÙ ÐÝ ÖÓÑ Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ø ÐÓÒ Û ÒÒÓØ ÒÖ Ø ÐÐ Ø ÔÓ Ð ÔØ ÓÖ Ø ÖØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÖÑ Ø ¹ ÖÓÙ ÖÛ ÖÓÑ Ø ÓÑØÖÐ ÑÒÒ Ù ÓÖ Ò ÓÒ Û ÒÓÛ Ø ÚÐÙ Ó Ò ØØ Ö ÐÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Õ º Û Ø Ø ÒØÖѹ Ø ÚÐÙ Ó Þ ¼ ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÑØÖ Ã Ò Æ Û Ò Ø ØÖÑÒ ØØ Ø ØÖØÓÖÝ ÖÓÑ Þ ØÓ Þ ÛÐÐ Ò ØÖÓÙ Ø ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ÓÖØ ÓÛÒ Ò º º ÅÓÖÓÚÖ Ò Ø Ø ÑÔÓÖØÒØ ÑÓÖÐ Û Û ØÓ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÑÔÐ ÜÑÔÐ Ò ÓÑ ÜÔÖÑÒØ Ø ÚÐÙ Ó Þ Ò Þ Ö Ñ ÙÖ ÓÒ Ò Ò ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÙÒÕÙ ÛÝ Ø ØÖ Ö Ó ÓÖØ ØØ ÓÒÒØ Ø ÒØÐ Ò ÒÐ ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒØ º Ï ØÖ ØØ Ø Ò Ø Ó Ø ÔÔÖÓ Ð ÒÓØ Ò ÒÝ ÒÖÒØ ÚÒØ Ò ØÖÑ Ó ÆÒÝ Ò ÓÐÚÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÐÝÖ ØÖÙØÙÖ º ÊØÖ Û ÜÔØ ØØ Ø ÓÖÑÐ Ñ ÔÖ ÒØ Ö ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÒÖÐ Ò ÙÒÝÒ ØÓÓÐ ØÓ ÒÐÝÞ ÑÙÐØÐÝÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò Ò Ð¹ ÒØ Ò ÓÒ ÛÝ ØØ ØÓÒÐÐÝ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ ÓØÖ Ð Ó ÔÝ Ù ÔÐ ÖÐØÚØÝ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ º

7 ÃÆÇÏÄÅÆÌË Ï Û ØÓ ØÒ Âº ÓÓ Ò º ÖÓ ÓÖ ØÖ ÐÔ Ò ÓÑÔÙØÒ ÓÑ Ó Ø ÙÖ Ó Ø ÔÔÖº ÊÊÆË ½ Àº º ÅÐÓ ÌÒ¹ ÐÑ ÇÔØÐ ÐØÖ Ñ ÀÐÖ Ö ØÓÐ ½º Ⱥ ÇÔØÐ ÏÚ Ò ÄÝÖ Å ÏÐÝ ÆÛ ÓÖ ½º º ÄÒÖ ÌÓÖÝ Ó Ê ØÓÒ ÓÖÖØ Ñ ØÖ¹ Ñ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÄÓ Ð ÑÙй ØÐÝÖ Ò ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑÓÖ ØÒ Ò ÒÐÓÝ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ½ ½¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÙÐÐÝ Öй ØÚ ØÐ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ¼½¹¼½ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÇÖÒ Ó Ø ÌÓÑ ÖÓØØÓÒ ØØ Ö Ò ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÅÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Ò ÒÐÓ ÓÑÔÙØÖ ÓÖ Ø ØÒ ÔÐ Ö¹ ÐØÚØÝ ÈÝ º ÄØغ ½¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÑÔÐ ÓÔ¹ ØÐ ÑÓ ØÖØÓÒ Ó ÓÑØÖ Ô ÖÓÑ ÑÙÐع ÐÝÖ Ø Ø ÏÒÖ ÒÐ Ò ÒÓÐÓÒÓÑÝ Âº ÅÓº ÇÔغ ½¹ ¼¼½º Àº ˺ ź ÓÜØÖ ÆÓÒ¹ÙÐÒ ÓÑØÖÝ ÍÒÚÖ¹ ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÈÖ ÌÓÖÓÒØÓ ½º ½¼ ʺ ź º ÞÞÑ Ò Æº ź Ö ÐÐÔ ÓÑØÖÝ Ò ÈÓÐÖÞ ÄØ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½º ½½ º ÀÒ º ˺ ÃÑ Ò Åº º ÆÓÞ ÈÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ Ò ÐÒÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ÈÝ º ÄØغ ½ ¹ ½º ½ Àº ÃÓÐÒ ÁÑÒ Ó ÓÔØÐ ÑÓ ßÖ ÓÒØÓÖ ÛØ ÒØÖÒÐ ÐÒ ÐÐ ËÝ Øº ÌÒº º ¹ ½º ½ ź ÆÞÛ Âº Àº ÃÙÓØ º ËÖ Ò Ãº ÌÑÙÖ ÌѹÓÑÒ ÑØÖÜ ÓÖÑÐ Ñ ÓÖ Ð Ö ÑÓ¹ÐÓÒ Ò ÓÔØÐ ÔÙÐ ØÖÒ Ñ ÓÒ Á º ÉÙÒغ ÐØÖÓÒº É ½¼¹½¼½ ½º ½ º º ÅÓÒÞÓÒ Ìº ÓÒØ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÑÙÐØÐÝÖ ÇÔغ ÄØغ ¼¹ ¼¼½º ½ ÏÒ ÑÒØ ¼ Ò Ù ØÖØ Ñ ½ Ñ Ö «ÖÒØ Ø ÒÐ ¼ Ò Ñ ½ Ö ÓÒØ Ý ËÒÐÐ ÐÛ Ò ¼ Ò ¼ Ò Ñ ½ Ò Ñ ½ ÛÖ Ò ¹ ÒÓØ Ø ÖÖØÚ ÒÜ Ó Ø ßØ ÑÙѺ ½ Áº ÇÐÐ Ò º ÖÒØ ÐÐÔ ÓÑØÖÝ Ó ÌÒ ÐÑ ËÝ ØÑ ÈÖÓÖ Ò ÇÔØ Ø Ý º ÏÓÐ ½ ½½ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ¼¼¼º ½ Àº Àº Ö ÒÙÐØ Ò º ÅÙÓÛ ØÓÖÞØÓÒ Ó Ø ØÖÒ Ö ÑØÖÜ ÓÖ ÝÑÑØÖÐ ÓÔØÐ Ý ØÑ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½¼¹½ ½º ½ ˺ Ò Âº ̺ ËÖÒ ÇÔØÐ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ ÛÚ ÙÒØÓÒ Ø ÐÒ ÙÖÓÙÔ Ó Ø Ô¹ Ð ÆÒ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÇÔغ ÄØغ ½ ½¼½¹½¼ ½º ½ º ËÑÖ Ò Æº ÓÒ ÊÓÓØ Ò ÔÓÛÖ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ Ò ÓÔØ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ½¹ ½º ¼ º Ǻ ÖÙØ Ò Êº ÊÞ ÌÓÖÝ Ó ÖÓÙÔ ÊÔÖ¹ ÒØØÓÒ Ò ÔÔÐØÓÒ ÈÏÆ ÏÖ ÞÛ ½º ½ ˺ ÀÐ ÓÒ «ÖÒØÐ ÓÑØÖÝ Ä ÖÓÙÔ Ò ËÝÑÑØÖ ËÔ Ñ ÆÛ ÓÖ ½º Àº ÖÝ Ò Åº Ð Ì ÑØÔÐØ ÖÓÙÔ Ò ÓÙÖÖ ÓÔØ ÈÝ º ÊÚº ¹ ½½º ź ÆÞÖØÝ Ò Âº ËÑÖ Ö Ø ÓÖÖ Ý ØÑ ß ÒÓÒÐ ÓÔÖØÓÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÐÓ Ð Ý ØÑ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ¹ ½º º º º ËÙÖ Ò Æº ÅÙÙÒ Ò Êº ËÑÓÒ ÊÐÞØÓÒ Ó Ö Ø ÓÖÖ ÓÔØÐ Ý ØÑ Ù Ò ØÒ ÐÒ ÇÔغ Ø ¹ ½º ʺ ËÑÓÒ Æº ÅÙÙÒ Ò º º º ËÙÖ Ò ÈÖØÐÐÝ ÓÖÒØ Ñ Ò ÒÖÐÞ ¹ ÐÛ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ¹ ½º ʺ ËÑÓÒ Ò Æº ÅÙÙÒ ÖÑÒÒ ÒÚÖÒØ Ò Ø ÓÑØÖÝ Ó Ø ÓÙÝ «Ø ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¼ ¼¹ ½º º ˺ ÖÛÐ Ò Êº ËÑÓÒ Ò ÜÔÖÑÒØ ÓÖ Ø ØÙÝ Ó Ø ÓÙÝ «Ø ÓÖ Ø ÕÙÞ ÚÙÙÑ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ½¼¼ ½½¹½ ½º ʺ ËÑÓÒ Ò Æº ÅÙÙÒ ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò Ö Ø¹ÓÖÖ ÓÔØ ÙÒÚÖ Ð ØÖØÑÒØ Ó Ô¹ ÒÚÖÒØ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÖ ÓÖÒØ Ò ÔÖØÐÐÝ Ó¹ ÖÒØ Ñ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ½¹½ ½º ʺ ËÑÓÒ º º º ËÙÖ Ò Ò Æº ÅÙÙÒ ÒÖÐÞ ÖÝ Ò Ö Ø ÓÖÖ ÓÔØ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ù Ò ËÐйÑÓÐ Ð ÈÝ º ÊÚº ¹ ½º ¼ ºº ÖÒÒ Ò Âº Æ ÖÖ ÇÒ ÝÑÔÐØ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ö Ò ÖÓÑ ÓÑØÖ ÓÔØ ÓÖØ º ÈÝ º ½½¹½ ½º ½ κ ÖÑÒÒ ÁÖÖÙÐ ÙÒØÖÝ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ÒÒº Åغ ¹¼ ½º º Å ÒÓ Ò º ÓÑÒÓ ÓÙÖ Ó «Ö¹ ÒØÐ ÓÑØÖÝ Ò ÌÓÔÓÐÓÝ ÅÁÊ ÅÓ ÓÛ ½ ˺ ½ºº

8 Áº ½ ÏÚ ÚØÓÖ Ó Ø ÒÔÙØ Ò Ò ÓÙØÔÙØ Ò Ð Ò ÑÙÐØÐÝÖ ÒÛ ØÛÒ ØÛÓ ÒØÐ Ñ¹Ò ÒØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñº Áº ÍÒØ ÝÔÖÓÐÓ Ò Ò Õº Û ÖÔÖ ÒØ Ø Ô Ó Ð ØØ ÓÖ ËÇ ½º ÁÒ ÓÒ Ó ØÑ Û Ú ÔÐÓØØ ØÝÔÐ ÓÖØ ÓÖ Ø ÑØÖ Ã Ò Æ º ÁÒ ÐÐ Ø ÙÖ Û Ú ÔÖÓÖÑ ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÙØ ÔÓÐ Ë Ó Ø ÝÔÖÓÐÓ ØÓ ÓØÒ Ø ÙÒØ Ò Ø ÔÐÒ ¼ ¼ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖØ Û ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó Ø ËÍ ½ ½ ÑØÖ Ã Ò Æº Áº ÈÐÓØ Ó ÚÖÐ ÓÖØ Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ã Ò Æ ÓÖ ËÍ ½ ½ ÖÓÑ ÐØ ØÓ ÖØ Ö ÔØÚÐݺ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò ÓÖØ Ò Ø ÙÔÔÖ ÓÑÔÐÜ ÑÔÐÒ ÓÖ Ø ÁÛ¹ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ã Ò Æ ÓÖ ËÄ Êº

9 Áº ÓÑØÖÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ØÓÒ Ó ÒÐ Ð ÔÐØ ÛØ Ø ÔÖÑØÖ ÒØ Ò Ø ØÜغ Ì ÔÓÒØ Þ ØÖÒ ÓÖÑ Ý Ø ÔÐØ ÒØÓ Ø ÔÓÒØ Þ º Ï ÒØ Ø ØÖ ÓÖØ ÚÒ Ý Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÐÒ Ø ØÖØÓÖÝ ÓØ ØÓ Ø ÔÐØ ØÓÒº