physics/

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "physics/"

Bản ghi

1 ÍÒÖ ØÒÒ ÑÙÐØÐÝÖ ÖÓÑ ÓÑØÖÐ ÚÛÔÓÒØ arxiv:physics/ Apr 2001 ̺ ÓÒØ Âº º ÅÓÒÞÓÒ Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÔÖØÑÒØÓ ÇÔØ ÙÐØ Ò ÍÒÚÖ ÓÑÔÐÙØÒ ¼¼ ÅÖ ËÔÒ Âº º ÖÒÒ ÔÖØÑÒØÓ ÌÓÖ ÙÐØ Ò ÍÒÚÖ ÖÓÞ ¼¼¼ ÖÓÞ ËÔÒ º ÄÓÔÞ¹Ä Ø ÔÖØÑÒØÓ ÅØÑØ ÔÐ ÈË ÍÒÚÖ ÖÓÞ ¼¼½ ÖÓÞ ËÔÒº Ø ÔÖÐ ½ ¼¼½ Ï ÖÐÓÖØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ º Ï ÓÛ ØØ Ø ØÖÒ Ö ÑØÖ ÓÖ Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÐÖ ÔÖÓÔÖØ Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ Ò ½¹ÑÒ ÓÒÐ ÔØÑ ÛÐÐ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê ÙÒÖÐÝÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÐÛ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ º Ý Ö ÓÖØÒ ØÓ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÑØÖ Ó ÑÔÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº Ì ÖÓÙÔ¹ ØÓÖØÐ ØÖÙØÙÖ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÒØÖÓÙ ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒº Ì ÓÒÔØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ ÒØÙÖÐÐÝ ÑÖ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖÓÔÖØ Ò Ø ÙÒØ Ö ØÙº Ï ÓÛ ØØ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö Ø Ø Ø ÓÑØÖÐ ÐÚÐ Ò ØÖ ÑÔÐ ØÓÒ ØØ Ò ÓÒ Ö Ø Ô ÓÖ ÔÖ ÙÒ ØÒÒ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÚÓÖº Ï Ù Ø ÑØÓ ØÓ ÒÐÝÞ Ò ØÐ ÑÔÐ ÔÖØÐ ÜÑÔк ÈË ÒÙÑÖ ½¼º¼¼ Ê ØÓÒ ½¼º¼¼¼ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ¼º½¼ ÅÙÐØÐÝÖ ¼¼¼º¼ ÅØÑØÐ ÑØÓ Ò ÔÝ Áº ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÄÝÖ Ñ Ö ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ Ò ÑÓÖÒ ÓÔØ º ÌÓ ÙÐÐÝ ÔØÐÞ Ø Ñ ÓÒ ÑÙ Ø Ú ÐÖ ÔØÙÖ Ó ÐÐ Ø ÑÒ Ñ ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ø ÓÔØÐ ÛÚ Ò ØѺ ÁÒ ÔØ Ó Ø Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Ù ÙÐÐÝ ÔÔÖÓ ÖÓÑ ÔÖØÐ ÚÛ Ò ÖÐØÓÒ ØÓ ÓÔØÐ ÐØÖ Ò Ø Ðº ÁÒ Ø ÔÖØ Ø ØÓÔ ÓÚÖ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÜØÓÓ ÓÒ Ø ÙØ Ù ÑÜØÙÖ Ó Ò ÑÒÙØÙÖ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÖØÒ ÓÒÐÝ Ø ÔÝ Ò ØÓ ÖÖÝ ÓÙØ ÔÖØÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ½ º ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÚÖØÝ Ó Ö ÓÒ ÐÝÖ Ñ Ú ÔÝ Ð ÖÐÚÒ ÓÒ ØÖ ÓÛÒ º Ì ÑØÑØÐ ÓÖ ÙÒÖ ØÒÒ ØÖ ÚÓÖ Ø Ø ØØ Ø ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØÒ ÒÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÐÓÒ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½º ÁØ ÒÓÛÒ ØØ Ø ÖÓÙÔ ÐÓ¹ ÐÐÝ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ½¹ÑÒ ÓÒÐ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ º Ì Ð ØÓ ÒØÙÖÐ Ò ÓÑÔÐØ Ò¹ Ø ØÓÒ ØÛÒ Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò Ø ÔÖÑØÖ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº ÁØ ÔÖ ÐÝ Ø ØÖØ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÛ Ó ËÍ ½ ½ Ø ÙÐØÑØ Ö ÔÓÒ Ð ÓÖ Ø ÙÖÓÙ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÛ Ó Ø Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ ¹ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ º ÅÓÖÓÚÖ Ø Ø ÐÐÓÛ ÓÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÜÔÖÑÒØÐ Ø Ø Ó ÔÐ ÖÐØÚØÝ ÛØ Ñ¹ ÔÐ ÓÔØÐ Ñ ÙÖÑÒØ ÒÚÓÐÚÒ ÑÙÐØÐÝÖ º ÁÒ Ø Ö ÔØ ÒÓØÖ ÖÑÖÐ Ø ØÓ ÓÒ ¹ Ö ØØ ËÍ ½ ½ Ð Ó ÓÑÓÖÔ ØÓ ËÄ Ê Û Ø ÒØÙÖÐ ÖÓÙÔ ÙÒÖÐÝÒ Ø ÑØÑØÐ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó Ø ÐÖØ ÐÛ Ò Ö Ø¹ÓÖÖ ÓÔØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ð Ó ÜÔÐÓØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÜÔÐÓÖ ÒØÖÙÒ ÓÒÒØÓÒ Ó ÐÝÖ Ñ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ º Ì ÔÙÖÐÝ ÐÖ Ö ÙÐØ Ñ ØÓ ÐÐ ÓÖ Ó¹ ÑØÖÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº ÁØ ÆÙÐØ ØÓ ÓÚÖ ØÑØ Ø ÖÓÐ ÔÐÝ Ý ÓÑØÖÐ Ò ÐÐ Ø ÖÒ Ó ÔÝ ÔÖØÙÐÖÐÝ Ò ÔÐ ÖÐØÚØݺ Ì ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ÓØ ÛØ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÓÖ ÕÙÚ¹ ÐÒØÐÝ ËÇ ½ Ò ØÐ ÓØÖÒ º ÁÒ ÐØ Ó Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ø Ý ØÓ ÓÒÚÒ ÓÒ Ð ØØ Ø ÓÑØÖÐ ÔÔÖÓ ÑØ ÔÖÓÚ ÔÖ Ò Ø ÒØÓ Ø ØÓÒ Ó ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÛÖ ÙÒÝÒ Öѹ ÛÓÖ ØØ Ò ÔÙØ ÓÖÛÖ ÖÙØÙÐ ÒÐÓ ÛØ ÓØÖ ÔÝ Ð ÔÒÓÑÒº ÁÒ ÓÒ ÕÙÒ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ÚÛ Ø ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ ÐÒÖ ÓÖ ÅĐÓÙ ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÙÒØ ÓØÒ Ý ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ Ó Ø ÙÒØ ÝÔÖÓÐÓ Ó ËÇ ½º Ì Ò Ó ÐÒÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ú Ò Ù Ò ØÐ ÓÖ Ø ÈÓÒÖ ÔÖ Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ ½¼ ½½ ÓÖ Ù Ò Ñ ÔÖÓÔØÓÒ ½ Ò Ö Ð Ó Ù ÙÐ Ò Ð Ö ÑÓ¹ÐÓÒ Ò ÓÔØÐ ÔÙÐ ØÖÒ Ñ ÓÒ ½ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÓÑÓÖÔ Ñ ÛØ ËÄ Ê ÐÐÓÛ Ù ØÓ ØÖÒ ÐØ Ø ÓÑØÖÐ ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ø ÙÒØ ØÓ Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÖÓÚÖÒ Ò Ø ÛÝ Ò Ð¹ ØÖÒØÚ ÑÓÐ Ó Ø ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ØØ Ù ÙÐ Ò Ò ÐØ ÒØÓ Ø ÚÓÖ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖº

2 ÁÒ ÔØ Ó Ø ÚÑÒØ Ø ÓÑØÖÐ ØÓÒ Ó Ò ÖØÖÖÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÓÙÐ ØÐÐ ÓÑ Ùѹ Ö ÓÑ ØÓ ÒØÖÔÖØ Ò ÔÝ Ð ØÖÑ º ÁÒ Ø Ò ÔÖ¹ Ø Ø Ù ÙÐ ØÓ ÛÓÖ ÖØÐÝ ÛØ Ø ÒÙÑÖÐ ÚÐÙ Ó ÑØÖÜ ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÜÔÖÑÒØ Û ÒÒÓØ ÖØÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÒÒÖ ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÙØÙÖº ÌÓ ÖÑÝ Ø ØÙØÓÒ Û Ú Ö ÓÖØ ÖÒØÐÝ ½ ØÓ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û ÔÖÓÚ ÖÑÖÐ ØÓÖÞØÓÒ Ó Ø ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØÒ ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ Ø ÓÙÐ Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÑØÖ Ó ÑÔÐ ÒØÖÔÖØØÓÒº Ø Ø ÓÑØÖ ÐÚÐ Ù ÓÑÔÓ ØÓÒ ØÖÒ ¹ ÐØ ÖØÐÝ ÒØÓ Ø Ð ØÓÒ Ó ØÖ ØÓÒ Û Ö ØÙ Ò Ø ÔÔÖ ØØ Ö Ø Ö ÖÓÑ Û ÒÝ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓÒ ÙÐغ Ì ÓÒØÒØ Ó Ø ÔÔÖ Ö ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ÁÒ ËØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ØÐ ÓÑ ÖÐÚÒØ ÐÖ ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ º Ì ÔÖÓÔÖØ Ú ÖØ ØÖÒ ÐØÓÒ ÒØÓ ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ ÓØ Ò Ø ÙÒØ Ò Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Û ÜÔÐÓÖ Ò ËØÓÒ º ÒÐÐÝ ËØÓÒ ÚÓØ ØÓ ÚÐÓÔ ÑÔÐ ÝØ ÖÐÚÒØ ÜÑÔÐ ØØ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ÔÔÖÓ Ò ØÓ ÜÔÓ ÓÙÖ ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ º ÁÁº ËÇÅ ÈÊÇÈÊÌÁË Ç ÄÇËËÄËË ÅÍÄÌÁÄÊ ÅÌÊÁË ÌÖÒ Ö ÑØÖÜ ÓÖ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ Ï Ö Ø Ö Ý ÙÑÑÖÞ Ø ÒØÐ ÒÖÒØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Û ÐÐ Ò ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ ½¼ º Ì ÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖØ ØÖÙØÙÖ ÐÐÙ ØÖØ Ò º ½ ØØ ÓÒ Ø Ó Ø Ó ½ Ñ ÔÐÒß ÔÖÐÐÐ ÐÓ Ð ÐÝÖ ÒÛ ØÛÒ ØÛÓ Ñß Ò ÒØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ Û Û ÐÐ ÙÑ ØÓ ÒØÐ Ò Ø Ø ÓÑÑÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ º ÀÖØÖ ÐÐ Ø Ñ Ö ÙÔÔÓ ØÓ ÐÓ Ð ÐÒÖ ÓÑÓÒÓÙ Ò ÓØÖÓÔº Ï ÓÒ Ö Ò ÒÒØ ÑÓÒÓÖÓÑØ ÐÒÖÐÝ ÔÓÐÖ¹ Þ ÔÐÒ ÛÚ ÖÓÑ Ø ÑÒØ Û Ñ Ò ÒÐ ¼ ÛØ Ø ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø Ö Ø ÒØÖ Ò ÑÔй ØÙ º Ì ÐØÖ Ð ØÖ Ò Ø ÔÐÒ Ó ÒÒ Ô ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÖ ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÔÐÒ Ó ÒÒ ÔÓÐÖÞØÓÒº Ï ÓÒ Ö ÛÐÐ ÒÓØÖ ÔÐÒ ÛÚ Ó Ø Ñ ÖÕÙÒÝ Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ Ò ÛØ ÑÔÐØÙ ÒÒØ ÖÓÑ Ø Ù ØÖØ Ø Ø Ñ ÒÐ ¼ º ½ Ö ÙÐØ Ó ÑÙÐØÔÐ Ö ØÓÒ Ò ÐÐ Ø ÒØÖ Û Ú ÛÖ¹ØÖÚÐÒ ÔÐÒ ÛÚ Ò Ø Ñ¹ ÒØ ÒÓØ Ò ÓÖÛÖ¹ØÖÚÐÒ ÔÐÒ ÛÚ Ò Ø Ù ØÖØ ÒÓØ º Á Û ÓÒ Ö Ø Ð ÑÔÐØÙ ÚØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ½ Û ÔÔÐ ØÓ ÓØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ ØÒ Ø ÑÔÐØÙ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ö ÖÐØ Ý ÓÑÔÐÜ ÑØÖÜ Å Û ÐÐ ÐÐ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÑØÖÜ ½ Ò Ø ÓÖÑ Å Ì ÑØÖÜ Å Ò ÓÛÒ ØÓ ½Ì Ê Å Ì «Ê Ì ½Ì «ÛÖ Ø ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Ê Ê ÜÔ Ì Ì ÜÔ Ö Ö ÔØÚÐÝ Ø ÓÚÖÐÐ Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ ÓÖ ÛÚ ÒÒØ ÖÓÑ Ø ÑÒغ ÆÓØ ØØ Ø Å «½ Ê Ì ½ ÌÖÓÖ Ø ÓÒØÓÒ Ø Å ½ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ê Ì ½ Ò ØÒ Ø Ø Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖ ÖÙ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÛÓ ÐÑÒØ ÔÒ ÓÒ ØÖ ÒÔÒÒØ ÖÐ ÔÖÑØÖ º ÏÒ Ø ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñ Ö «ÖÒØ Ø Ö ÙÐØ Ð Ó ÓÐ ØÖ ÓÒÚÒÒØ ÖÒÓÖÑÐÞØÓÒ Ó Ø Ð ÑÔÐØÙ º Ì ÒØØÝ ÑØÖÜ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ì ½ Ò Ê ¼ Ó Ø ÖÔÖ ÒØ Ò ÒØÖ ¹ ØÓÒ Ý ØѺ Ì ÑØÖÜ ØØ Ö Ø ÓÚÖÐÐ Ý ØÑ ÓØÒ Ý ÔÙØØÒ ØÛÓ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓØÖ Ø ÔÖÓ¹ ÙØ Ó Ø ÑØÖ ÖÔÖ ÒØÒ ÓÒ Ó ØÑ ØÒ Ò Ø ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖÖº ËÓ ØÛÓ ÑÙÐØÐÝÖ Û Ö ÒÚÖ ÛÒ ÓÑÔÓ Ú Ò ÒØÖ ØÓÒ Ý ØѺ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÅÒÝ ØÝÔ Ó ÑØÖÜ ØÓÖÞØÓÒ Ú Ò ÓÒ ¹ Ö Ò Ø ÐØÖØÙÖ ½ ½ ½ ÐÐ Ó ØÑ ÓÑÔÓ Ò Ø ÑØÖÜ ÙÒÕÙ ÔÖÓÙØ Ó ÓØÖ ÑØÖ Ó Ñ¹ ÔÐÖ ÒØÖÔÖØØÓÒº ÈÖØÙÐÖÐÝ ÚÒ Ø ÒØÐ ÖÓÐ ÔÐÝ Ý Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÓØ Ò ÙÒÑÒ¹ ØÐ ØÙ Ò Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÚÖÐ Ð ÔÐÐÝ Ò ÓÔØ ÓÒ ØÑÔØ ØÓ ÒÚ ØØ Ð Ó Ø ÖÓÐ Ò ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ º ÏØÓÙØ ÑÖÒ Ù Ò ÑØÑØÐ ÙØÐØ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ØÐ ÓÐÐÓÛ ¼ ½ ÒÝ ÐÑÒØ Ó ÒÓÒÓÑÔØ Ñ¹ ÑÔÐ Ä ÖÓÙÔ Ò ÛÖØØÒ Ò ÓÖÖ ÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÐÑÒØ ØÒ ÓÒ ÖÓÑ ÑÜÑÐ ÓÑÔØ ÙÖÓÙÔ Ã ÑÜÑÐ ÐÒ ÙÖÓÙÔ Ò ÑÜÑÐ ÒÐÔÓ¹ ØÒØ ÙÖÓÙÔ Æº ÙÖØÖÑÓÖ Ù ÓÑÔÓ ØÓÒ ÐÓÐ Ò Ø Ò ØØ Ø ÔÔÐ ØÓ ÚÖÝ ÖÓÙÔ Ð¹ ÑÒØ Ò ÒØÐÐÝ ÙÒÕÙ Ò Ø Ò ØØ Ø Ð¹ ÑÒØ Ó Ø ØÓÖÞØÓÒ Ö ÙÒÕÙÐÝ ØÖÑÒ Ò ØÖÑ Ó º

3 ÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ø Ò Ó ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å ËÍ ½ ½ Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö ½ Å Ã Æ Ò Ø ÓÒÙØ ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å Í Å Í ½ ½ ÛÖ ÜÔ ¼ à ¼ ÜÔ Ó Ò Ò Ó ½ Æ ½ Ì ÔÖÑØÖ Ò Ö ÚÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Ý Ö «ÐÒ ½«Ê ««ÛÖ Ø ÖÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ö Ê Ò º ÌÖÓÖ ÚÒ ÔÖÓÖ ÐÑØ ÓÒ «Ò ºº ÓÒ Ì Ò Ê ÓÒ ÓÙÐ ÐÝ ØÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑØ ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ Ò Ò Ú ÚÖ º ÐÐ Ø ÑØÖ Ò Õº Ö Ó ËÍ ½ ½ Ò ØÖ¹ ÓÖ ÐÚ ÒÚÖÒØ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ºº Û ÒÓØÒ ÙØ Ø ÒÖݹ ÙÜ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÓÙÐ ÜÔØ ÖÓÑ ÔÝ Ð ÓÒ ÖØÓÒ º ÁÒ ¹ ØÓÒ Ø ÑØÖÜ Ã ÔÖ ÖÚ Ø ÔÖÓÙØ Ø ÑØÖÜ ÔÖ ÖÚ Ø ÕÙÖØ ÓÖÑ Ò Ø ÑØÖÜ Æ ÔÖ ÖÚ Ø ÙÑ º ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ ÁØ Ø Ù ØÓÒ Û Û ØÓ ÓÛ ÖÑÖÐ Òй ÓÝ ÛØ ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØØ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÒÛ Ò¹ Ø ÒØÓ Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖº ÌÓ Ø Ò Û ÒÓØ ØØ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÙÒØÖÝ ÑØÖÜ Í Ô ½ ½ ½ ØÓ ÓØ Ó Õº Û Ò Ö Ø Ø Å ÛÖ Ø ÒÛ Ð ÚØÓÖ Ö Ò Í Ô ½ ½¼ ½½ ½ ÛÖ Å ÑØÖÜ ÛØ Ø Å ½ Ò ÛÓ ÐÑÒØ Ö ÖÐ ÒÙÑÖ ÚÒ Ý Ê «ÁÑ ÁÑ «Ê ÁÑ «Ê Ê «ÁÑ ½ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÑØÖ Å ÐÓÒ ØÓ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê Û ÔÐÝ Ò ÒØÐ ÖÓÐ Ò ÚÖØÝ Ó ÖÒ Ò ÓÔØ ÖÒÒ ÖÓÑ Ø ÐÖØ ÐÛ Ó ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØÓ ÕÙÞ ØØ Ò ÕÙÒØÙÑ ÓÔØ ÒÐÙÒ Ñ ÔÖÓÔ¹ ØÓÒ ÔÖÓÐÑ º Ì ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ý Í Ø¹ Ð ÓÒ¹ØÓ¹ÓÒ ÑÔ ØÛÒ Ø ÖÓÙÔ ËÄ Ê Ó ÑØÖ Å Ò Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ Ó ÑØÖ Å Û ÐÐÓÛ ÓÖ ÖØ ØÖÒ ÐØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ ÖÓÑ ÓÒ ØÓ Ø ÓØÖº ËÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò Ó¹ ÑÓÖÔ Ñ Ó ÖÓÙÔ Ù Å Å ½ Í Å Í ½ Í Å ½ Í ½ Í Å Å ½ Í ½ ½ Ý ÓÒÙØÒ ÛØ Í Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Û Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÒ ÓÖ ËÄ Ê Û Ò ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÛÓÖ ÓÙØ ÛÖ Å Ã Æ Ó Ò Ã Ò Ó ÜÔ ¼ ¼ ÜÔ Æ ½ ¼ ½ ½ ½ ÆÓÛ Û Ò ÒØÖÔÖØ Ø ÔÝ Ð ØÓÒ Ó Ø Ñ¹ ØÖ ÔÔÖÒ Ò ÓØ ØÓÖÞØÓÒ Ò ËÍ ½ ½ Ò ËÄ Ê Ö ÔØÚÐݺ ÁÒ Ø ÛÝ Ã ÖÔÖ ÒØ Ø Ö ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ø Ð Ò Ø ÑÒØ ÑÙÑ ØÖÓÙ Ò ÓÔØÐ Ô ØÒ Ó º ÇÚÓÙ ÐÝ Ø ÖÙ ØÓ ÑÖ Ø Ó Ø ÓÖÒ Ó Ô º й ØÖÒØÚÐÝ ÓÒ Ò ÓÒ Ö Ã Ò ÑØÖÜ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ ØØ ÔÔÐ ØÓ ÔÓ ØÓÒ Ü Ò ÑÓ¹ ÑÒØÙÑ Ô ÖØÓÒ ÓÓÖÒØ Ó ÖÝ Ò ØÖÒ ÚÖ ÔÐÒ ¼ º Ì Ö Ø ÒØÙÖÐ Ô ¹ Ô ÚÖÐ Ó ÖÝ ÓÔØ Ò ØÒ Ã ÛÓÙÐ ÖÔÖ ÒØ ÖÓØØÓÒ Ò Ø ÚÖÐ º ÁÒ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÔØÙÖ Ò Ò Ø ÚÖÐ Ü Ò Ò Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ôº ÁÒ Õº Ø ÓÒ ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØ Ýѹ ÑØÖ ÑÙÐØÐÝÖ ºº Ø Ö ØÓÒ ÓÆÒØ Ø Ñ ÛØÖ ÐØ ÒÒØ ÓÒ ÓÒ ÓÖ ÓÒ Ø ÓÔ¹ ÔÓ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò Ó

4 ÛØ ØÖÒ Ñ ÓÒ Ò Ö ØÓÒ Ô Ø Ó ¼ Ò Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ì º ÌÖ Ö ÑÒÝ ÛÝ ØÓ Ø Ø ÔÖÓÖÑÒ ÔÖÔ Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ ÖݹÈÖÓØ Ý ØÑ Óѹ ÔÓ Ý ØÛÓ ÒØÐ ÔÐØ ÔÖØ Ý ØÖÒ ÔÖ¹ ÒØ ÔÖº Ý Ù ØÒ Ø ÖÖØÚ Ò Ò Ø ØÒ Ó Ø Ñ ÓÒ Ò ÐÛÝ Ø Ø Ö ÚÐÙ º ÎÛ Ò ËÄ Ê ÖÔÖ ÒØ ÑÒ Ö ØØ Ð Ü ÙÔ ØÓ Ø ØÓÖ Ñ ÜÔ Ò Ô ÓÛÒ Ý Ø Ñ ØÓÖ º Ì ØÖ ÑØÖÜ Æ ÖÔÖ ÒØ Ý ØÑ ÚÒ ÌÆ Ó Æ ÜÔ Æ Ò ÊÆ Ò Æ ÜÔ Æ ÛØ ØÒ Æ º Ì ÑÔÐ Ø ÛÝ ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø Ý Ò ÝÑÑØÖÐ ØÛÓ¹ÐÝÖ Ý ØѺ Í Ò Ø ÒÐÓÝ ÛØ Ø ÑØÖÜ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ Æ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó ÐÒ Ó ÔÓÛÖ º ÒÐÐÝ Ò ÓÑÔÐØ ÕÙÚÐÒ ÛØ Ø ÒÚÖÒØ ÓÙÒ ÓÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ Ø Ñ¹ ØÖÜ Ã ÔÖ ÖÚ Ø ÙÑ ÔÖ ÖÚ Ø ÔÖÓÙØ Ò Æ ÔÖ ÖÚ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÒÖݹ ÙÜ ÓÒ ÖÚØÓÒ Õº Ò Ö Ø ÒÓÛ Ø ÒÚÖÒ Ó ÁÑ º ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÔÐ ÖÐØÚØÝ ÔÖØ ÖÓÑ Ø ÓÑØÖйÓÔØ ÔÖ ÔØÚ Úй ÓÔ Ò Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ ÑÙÐØÐÝÖ ØÓÒ Ò ÚÛ Ò ÖÐØÚ ØÐ ÖÑÛÓÖ ØØ ÔÖÓÚ ØÓ ÚÖÝ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÓÑ ÔÙÐÖØ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÚÓÖº ÌÓ Ø Ò ÐØ Ù Ö Ø ÖÐÐ ÓÑ ÛÐйÒÓÛÒ Ø ÓÙØ Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ½¹ÑÒ ÓÒ º ÁÒØÖÓÙÒ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÐ ÚØÓÖ Ô Ó ÚØÓÖ ÛØ ÓÑÔÓÒÒØ Ü ¼ Ü ½ Ü ÛÖ Ü ¼ Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ¹ ØÛÒ ØÛÓ ÓÓÖÒØ ÖÑ Ü ¼ Ü ½ Ø Ö Ò ÖÙÒ ÖÓÑ ¼ ØÓ Ù ØØ Ø Ô ÙÓ¹ ÙÐÒ ÐÒÖ ÓÖÑ ÜÝ Ü ¼ Ý ¼ Ü ½ Ý ½ Ü Ý ½ ÖÑÒ ÒÚÖÒØ ºº Ü ¼ Ý ¼ ÜÝ Û Ñѹ ØÐÝ ÑÔÐ Ø ½ ¼ ÌÙ Ø Ø Ó ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ð Ò ØÛÓ Ð ÔÖÓÔÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ Ø ½ Ò ÑÔÖÓÔÖ ÓÒ ÛØ Ø ½º Ì ÔÖÓÔÖ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑ ÙÖÓÙÔ ÙØ Ø ÑÔÖÓÔÖ ÓÒ Ó ÒÓغ ÙÖØÖÑÓÖ Ø Ý ØÓ ØØ ¼ ¼ ½º ÌÖ¹ ÓÖ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ Ò Ð Ó Ð ÓÖÒ ØÓ Ø Ò Ó ¼ ¼ Ø ÓÖØÓÖÓÒÓÙ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ ¼ ¼ ½ ÓÖÑ ÙÖÓÙÔ ÙØ Ø ÒØÖÓÒÓÙ ÓÒ ÛØ ¼ ¼ ½ Ó ÒÓغ Ï Ö ÒØÖ Ø Ò ÐÒ ÛØ Ø ØÖ¹ÔÖÑØÖ Ö ØÖØ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½ ºº Ø ÖÓÙÔ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÛØ ØÖÑÒÒØ ½ Ò ØØ Ó ÒÓØ ÖÚÖ Ø ÖØÓÒ Ó ØѺ ÁÒ Ø Û Û ØÓ Ù ÒÓÛ ÚÖÝ ÐÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÛÒ Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ ÒØÖÓÙ ÓÚ Ò Ø Ö ØÖØ ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ËÇ ½º Ï ÐÐ ÓÛ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÜÔÐØÐÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÑ ØØ Û ÖÐÐ ÓÖ ÐÖØÝ ½ ÛØ ÔÓÒØ Ó ÓÙÖ ØÖ¹ ÑÒ ÓÒÐ ÚØÓÖ Ô ÛØ ÓÓÖÒØ Ü Û Ó¹ Ø Ø ÀÖÑØÒ ÑØÖÜ Ü Ü ¼ Ü ½ Ü Ü ½ Ü Ü ¼ ½ ÛÖ ¼ Á Ø ÒØØÝ Ò ½ Ò Ö Ø ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ÈÙÐ ÑØÖ º ÆÓØ ØØ Ø ÜÜ Ü ¼ Ü ½ Ü º ÆÓÛ Å ËÍ ½ ½ ØÒ Ø ÑØÖÜ ¼ Å Å Ý ÛÖ Ø ÝÑÓÐ Ý ÒÓØ Ø ÀÖÑØÒ ÓÒÙØ Ò¹ Ù ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÓÆÒØ Ü º ÁØ ÐÖ ÖÓÑ Õº ØØ Ø ÑØÖ Å Ò Å ÒÖØ Ø Ñ Ó Ø ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ØÛÓ¹ØÓ¹ ÓÒº Ì ÕÙØÓÒ Ò ÐÝ ÓÐÚ ØÓ ÓØÒ Å ÙÒÕÙÐÝ Ò ÙÔ ØÓ Ø Ò ÖÓÑ ÚÒ º ÁÒ Ø Ø Ý ØÓ Ò Ø ÜÔÐØÐÝ ¼ Å ½ ÌÖ Å Å Ý ÏÐ Å Ø ÓÒ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÓÑÔÐÜ ÚØÓÖ Ð ØÓ Ò Õº ½ Ø ÒÙ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Å Ø ÓÒ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÖÐ ÚØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ Û Ö Ø Ô¹ØÑ ÓÙÒØÖÔÖØ Ó Õº ½ ¼ ½ ¼ Ü ¼ Ü ½ Ü ½ ¼ ¼ ½ ½ Ê Ì ØÑÔÓÖÐ ÓÓÖÒØ Ø Ñ¹ ÙÑ Ó Ø ÙÜ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖº Ì ÒØÖÚÐ ÖÑÒ ÒÚÖ¹ ÒØ ¼ ½ Ã Ì ÒÙÑÖ Ã Û Ø ÖÙ ³ Ø Ñ¹ «ÖÒ Ó Ø ÙÜ Ø Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ºº ÓÖ ÓØ ÑÒØ ÓÖ Ù ØÖØ Ò ØÖÓÖ Ø Ò Ø ÒÝ ÖÐ ÚÐÙº ÏØÓÙØ ÐÓ Ó ÒÖÐØÝ Û Ò ÖÒÓÖÑÐÞ Ø ÚÖÐ Ó ØÓ Ø Ø ÚÐÙ Ó Ã ÕÙÐ ØÓ ½ Ò ØÒ Û Ö ÛÓÖÒ ÓÒ Ø ÙÒØ ØÛÓ¹ Ø ÝÔÖÓÐÓ Ó ËÇ ½ º ÁÒ ÙÑÑÖÝ ÚÒ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÑØÖÜ Å Ò Õº Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò

5 ËÇ ½ Å «Ê «ÁÑ «Ê «Ê «ÁÑ «ÁÑ «ÁÑ «Ê «ÅÓÖÓÚÖ Ù Ò Õº Ø ÖØ ØÓ ÓØÒ Ø ÜÔÐØ ÜÔÖ ÓÒ Ò ËÇ ½ ÓÖ ÑØÖÜ ÔÔÖÒ Ò Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ º ÁÒ ÓÒ Ò ½ ¼ ¼ à ¼ Ó Ò ¼ Ò Ó Ó ¼ Ò ¼ ½ ¼ Ò ¼ Ó ½ Æ ½ ½ Ì ØÓÒ Ó Ø ÑØÖ Ò ËÇ ½ ÐÖ Ã Ô ÖÓØØÓÒ Ó ÒÐ Ò Ø ½ ÔÐÒ ÓÓ Ø Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø Ü ÛØ ÚÐÓØÝ Ú ØÒ Ò ÒÐÐÝ Æ ÖÔÖ ÒØ Ô ÖÓØØÓÒ Ó ÒÐ Æ Ù ØØ ØÒ Æ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÓ Ø Ó ÒÐ Æ Ò ÚÐÓØÝ Ú ØÒ ÓØ Ò Ø ½ ÔÐÒº ÁÒ Ø ÒÜØ ËØÓÒ Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Ò ÑÓÖ ØÐ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ØÖ ÑØÖ º ÁÁÁº ÇÅÌÊÁÄ ÁÆÌÊÈÊÌÌÁÇÆ Ç ÌÀ ÅÍÄÌÁÄÊ ÌÁÇÆ ÅÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ Ò ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò Ø ÙÒØ ÁÒ ÑÒÝ Ò ØÒ ºº Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ ½¼ Û Ö ÒØÖ Ø Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ð ÕÙÓØÒØ ÖØÖ ØÒ Ø Ð ØÑ ÐÚ º ÌÖÓÖ Ø Ñ ÒØÙÖÐ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Þ Þ Ì ØÓÒ Ó Ø ÑÙÐØÐÝÖ ÚÒ Ò Õº Ò ØÒ Ò ÙÒØÓÒ Þ Þ ØØ Ò ÔÔÖÓÔÖØÐÝ ÐÐ Ø ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÙÒØÓÒ ½ º ÖÓÑ ÓÑØÖÐ ÚÛÔÓÒØ Ø ÙÒØÓÒ Ò ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÑÔÔÒ Ø ÔÓÒØ Þ ÒØÓ Ø ÔÓÒØ Þ ÓÖÒ ØÓ Þ Å Þ «Þ «Þ Ò Ø ÔÓÒØ Ó Ø Ò ÒØÝ ÚÒ Ý Å «½ Å ½ «¼ Ì ÐÒÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ò ØÓÒ Ó Ø ÖÓÙÔ ËÍ ½ ½ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ØÖÒ Ö ÑØÖ ÓÒ Ø Óѹ ÔÐÜ ÔÐÒ º Ì ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ ÔÔÖ ØÒ ÓÐØ Ò ØÖ ÖÓÒ ØØ ÖÑÒ ÒÚÖÒØ ÙÒÖ Ø ØÓÒ Ó Ø ÖÓÙÔ Ø ÙÒØ Ø ÓÙÒÖÝ Ò Ø ÜØÖÒÐ ÖÓÒº ÁÒ Ø Þ «Þ Ê «Þ «Þ Ê «Þ ½ Ò Ò ÓÒ ÕÙÒ Ø «ÖÒ ØÛÒ Ø ÒÙÑÖ¹ ØÓÖ Ò Ø ÒÓÑÒØÓÖ «Þ ½ Þ ½ Û ÓÛ ÓÙÖ ÖØÓÒ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÒÚÖÒ Ó ØÓ ÖÓÒ º ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÙÒØ Ò Ò ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÙÔÔÖ Ø Ó Ø ÙÒØ ØÛÓ¹ Ø ÝÔÖÓÐÓ Ò Ý Õº ÛØ Ã ½ Ý ÑÒ Ó ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ Ù Ò Ø ÓÙØ ÔÓÐ ½ ¼ ¼ ÔÖÓØÓÒ ÒØÖº ÁÒ Ø ÑÔÐ ÐÙÐØÓÒ ÓÛ ØØ Ò Ù Ø ÔÖÓØÓÒ Ó Ø ÔÓÒØ ¼ ½ ÓÑ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Þ ½ ½ ¼ Ò ÙÐÐ ÖÑÒØ ÛØ Õº º Ì ÓÙÒÖÝ Ó Ø ÙÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓ¹ ØÓÒ Ó Ø Ò ÒØÝ ÔÓÒØ Ò ØÒ Ò Þ Þ ½ Ø Ò ÒØ ÛØ Ø ØÓÒ Ó ÔÖØ ÑÖÖÓÖ ºº Ì ¼º Ì ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò ÑÑØ ØÖÒ ¹ ÐØÓÒ Ò Ø ÓÑØÖÐ ÖÑÛÓÖ Ò ÓÒ Ð ØÓ ØÖØ ÔÖØÐÝ Ø ØÓÒ Ó ÓÒ Ó Ø ÑØÖ ÔÔÖÒ Ò Ø ÓÑÔÓ ØÓÒº ÌÓ Ø Ò Ø ÛÓÖØ ÒÓØÒ ØØ Ø ÖÓÙÔ Û Ö ÓÒ ÖÒ ÔÔÖ ÐÛÝ ÖÓÙÔ Ó ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÑ Ôº Ì ÓÒ¹ ÔØ Ó ÓÖØ ÔÐÐÝ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ ÓØÒÒ Ò ÒØÙØÚ ÑÒÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓÒº Ï ÖÐÐ ØØ ÚÒ ÔÓÒØ È Ø ÓÖØ Ø Ø Ó ÔÓÒØ È ¼ ÓØÒ ÖÓÑ È Ý Ø ØÓÒ Ó ÐÐ Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÖÓÙÔº ÁÒ º Û Ú ÔÐÓØØ ØÝÔÐ ÜÑÔÐ Ó Ø ÓÖØ ÓÖ ÓÒ Ó Ø ÙÖÓÙÔ Ó ÑØÖ Ã Ò Æ º ÓÖ Ã Ø ÓÖØ Ö Ø ÒØÖ¹ ØÓÒ Ó Ø ÝÔÖÓÐÓ ÛØ ÔÐÒ ¼ ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÛØ ÔÐÒ ½ ÓÒ ØÒØ Ò ÓÖ Æ ÛØ ÔÐÒ ¼ ÓÒ ØÒغ ÌÖÓÙ ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ ÒØ Ò º Û Ö ÛÓÖÒ Ò Ø ÙÒØ Ò Ø ÓÖÖ¹ ÔÓÒÒ ÓÖØ ÓÖ Ø ËÍ ½ ½ ÑØÖ Ã Ò Æ Ö Þ ¼ Ã Þ Þ ÜÔ Þ ¼ Þ Þ ØÒ ½ Þ ØÒ Þ ¼ Æ Þ Þ ½ Þ ½ Þ

6 ÔÐÓØØ Ò º º ÓÖ ÑØÖ Ã Ø ÓÖØ Ö Ö¹ ÙÑÖÒ ÒØÖ Ø Ø ÓÖÒº ËÒ ÓÖ Ø ÑØÖ¹ Ê ¼ Ø ØÓÒ Ó ÒÝ ÒØÖ ØÓÒ Ý ØÑ Ò ÐÛÝ ÔØÙÖ ÓÒ Ó Ø ÖÙÑÖÒ º ÓÖ Ø ÑØÖ ØÝ Ö Ö Ó ÖÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÖÐ Ü Ò ÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÓÒØ ØÓ Ø ÔÓÒØ ØÖÓÙ Þº ÒÐÐÝ ÓÖ Ø ÑØÖ Æ Ø ÓÖØ Ö Ö¹ ÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÑÒÖÝ Ü Ò Ô Ò ÐÐ Ó ØÑ ØÖÓÙ Ø ÔÓÒØ Þ Ò Þ º Ì ÑÔÓÖØÒ Ó Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ö Ø Ð Ó Ø Ø ÓÑØÖÐ ÐÚÐ ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ ÑÙÐØÐÝÖ Ø ØÓÒ Ò ÐÛÝ ÚÛ Ò ØÖÑ Ó Ø ØÖ ØÓÒ ÛØ ÐÖ ÓÑØÖ ÑÒÒº ÁØ ÜÔÐØ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÖÐ ÛÐÐ ÑÓÒ ØÖØ Ò Ø ÒÜØ ËØÓÒº ÀÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ÔÐÒ Ì ÙÒØÖÝ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ½¼ ÔÐÝ Ò ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÖÓÐ ÒØÖØÛÒÒ ØÛÒ ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÓÑع ÖÐ ÓÔØ º ÇÒ Ò ÜÔØ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ø ÙÒØ ÓÖ Ø ÓÖÑÖ ÓÙÐ ØÖÒ ÐØ ÓÖ¹ ÒÐÝ ÓÖ Ø ÐØØÖº ÌÓ Ø Ò ÒÓØ ØØ Ø ÔÓÒØ Û Ò Ò ØÖÑ Ó Þ Ý Û Í Þ Þ ½ Þ Ø Ý ØÓ ØØ Ø ÒØÖÓÖ Ó Ø ÙÒØ ÑÔÔ ÓÒØÓ Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ÔÐÒ Ó Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Û Ø ÓÙÒÖÝ ÑÔ ÓÒØÓ Ø ÖÐ Ü ÛÐ Ø Üع ÖÓÖ Ó Ø ÙÒØ ÓÑ Ø ÐÓÛÖ Ñ¹ÔÐÒº Ì ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ËÍ ½ ½ Ò ËÄ Ê ÓÙع ÐÒ Ò ËØÓÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ØÖÒ ÔÓÖØ Ø ØÓÒ Ó ËÍ ½ ½ ÓÒØÓ ØÓ Ú Ò ØÓÒ Ó ËÄ Ê ÓÒØÓ ÒÒ Ò Ø ÛÝ Ò ÐØÖÒØÚ ÑÓÐ Ó Ø ÝÔÖÓÐ ÓÑØÖÝ Ò ÓÖ ØÖÑÒÒ Ø ÓÖØ Ó Ø ÑØÖ Ó ËÄ Ê ØØ Ö Ø ÒØÙÖÐ ÖÒ Ó ÓÑØÖÐ ÓÔ¹ Ø º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖØ Ö ÒÓÛ Û ¼ Ã Û Û ØÒ ½ Û ØÒ Û ¼ Û Û ÜÔ Û ¼ Æ Û Û ÓÖ ÑØÖ Ã Ø ÓÖØ Ö ÖÙÑÖÒ ÒØÖ Ò Ø ÑÒÖÝ Ü Ô Ò ØÖÓÙ Û Ò ½Ûº ÓÖ Ø ÑØÖ ØÝ Ö ØÖØ ÐÒ Ò Ø ÙÔÔÖ Ñ¹ ÔÐÒ Ô Ò ØÖÓÙ Ø ÓÖÒ Ò Ø ÔÓÒØ Ûº ÒÐÐÝ ÓÖ Ø ÑØÖ Æ Û Ú ØÖØ ÐÒ ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÖÐ Ü Ô Ò ØÖÓÙ Ø ÔÓÒØ Ûº ÁÒ º º Û Ú ÔÐÓØØ Ø ÓÖØ Ò Ø ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ Ûº Áκ ËÁÅÈÄ ÅÈÄ Æ ÇÆÄÍÁÆ ÊÅÊÃË ÁØ Ñ ÔÖØÒÒØ ØÓ ÓÒÐÙ Ý ÓÛÒ Ø ÔÓÛÖ Ó Ø ÓÑØÖÐ ÔÔÖÓº ÁÒ ÓÒ ÕÙÒ Û ÐÐ ÒÐÝÞ Ò ÓÑ ØÐ ÔÖØÐ ÜÑÔÐ ÒÐ Ð ÔÐØ Ó ÖÖØÚ ÒÜ Ò ½ ½ Ò ØÒ ½ ½½ ÑÑ Ñ Ò Öº Ì ÔÐØ ÐÐÙÑÒØ ÛØ ÑÓÒÓÖÓÑØ ÐØ Ó ÛÚÐÒØ Ò ÚÙÓ ÒÑ ØØ ÑÔÒ ÖÓÑ ÓØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ø Ò ÒÐ ¼ Æ º ÓÖ Ø Ý ØÑ ØÒÖ ÐÙÐØÓÒ Ú Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò Ö ØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÆÒØ Ê Ö ¼½½ ÜÔ ½ ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ Ì ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ ½ Ö ¼½ ÜÔ ½ ÛÖ Ö ¼½ Ø Ö ÒÐ Ö ØÓÒ ÓÆÒØ Ø Ø ÒØÖ¹ ¼½ Û ÔÔÐ ØÓ ÓØ Ô Ò ÔÓÐÖÞØÓÒ Ý Ø ÑÔÐ ØØÑÒØ Ó Ù ÖÔØ Ô ÓÖ Ò ½ Ø ÔÐØ Ô ØÒ ½ Ò ½ ½ Ó ½ Á Û Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ ØØ Ò Ø Ù ØÖØ Þ ¼ ÜÔ ØÒ Û ÓØÒ ÖÓÑ Õ º Ø ÚÐÙ Þ ¼½ ¼¼ ÓÖ ÔÓÐÖÞØÓÒº ÁÒ º Û Ú ÔÐÓØØ Ø ÔÓÒØ Þ Ò Þ Ò Ø ÙÒØ º ÇÚÓÙ ÐÝ ÖÓÑ Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ø ÐÓÒ Û ÒÒÓØ ÒÖ Ø ÐÐ Ø ÔÓ Ð ÔØ ÓÖ Ø ÖØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ ÖÑ Ø ¹ ÖÓÙ ÖÛ ÖÓÑ Ø ÓÑØÖÐ ÑÒÒ Ù ÓÖ Ò ÓÒ Û ÒÓÛ Ø ÚÐÙ Ó Ò ØØ Ö ÐÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Õ º Û Ø Ø ÒØÖѹ Ø ÚÐÙ Ó Þ ¼ ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÑØÖ Ã Ò Æ Û Ò Ø ØÖÑÒ ØØ Ø ØÖØÓÖÝ ÖÓÑ Þ ØÓ Þ ÛÐÐ Ò ØÖÓÙ Ø ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ÓÖØ ÓÛÒ Ò º º ÅÓÖÓÚÖ Ò Ø Ø ÑÔÓÖØÒØ ÑÓÖÐ Û Û ØÓ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÑÔÐ ÜÑÔÐ Ò ÓÑ ÜÔÖÑÒØ Ø ÚÐÙ Ó Þ Ò Þ Ö Ñ ÙÖ ÓÒ Ò Ò ÒÓ ÑØØÖ ÓÛ ÓÑÔÐØ Ø ÑÙÐØÐÝÖ Ò ÙÒÕÙ ÛÝ Ø ØÖ Ö Ó ÓÖØ ØØ ÓÒÒØ Ø ÒØÐ Ò ÒÐ ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒØ º Ï ØÖ ØØ Ø Ò Ø Ó Ø ÔÔÖÓ Ð ÒÓØ Ò ÒÝ ÒÖÒØ ÚÒØ Ò ØÖÑ Ó ÆÒÝ Ò ÓÐÚÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÐÝÖ ØÖÙØÙÖ º ÊØÖ Û ÜÔØ ØØ Ø ÓÖÑÐ Ñ ÔÖ ÒØ Ö ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÒÖÐ Ò ÙÒÝÒ ØÓÓÐ ØÓ ÒÐÝÞ ÑÙÐØÐÝÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò Ò Ð¹ ÒØ Ò ÓÒ ÛÝ ØØ ØÓÒÐÐÝ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ ÓØÖ Ð Ó ÔÝ Ù ÔÐ ÖÐØÚØÝ Ò ÓÑØÖÐ ÓÔØ º

7 ÃÆÇÏÄÅÆÌË Ï Û ØÓ ØÒ Âº ÓÓ Ò º ÖÓ ÓÖ ØÖ ÐÔ Ò ÓÑÔÙØÒ ÓÑ Ó Ø ÙÖ Ó Ø ÔÔÖº ÊÊÆË ½ Àº º ÅÐÓ ÌÒ¹ ÐÑ ÇÔØÐ ÐØÖ Ñ ÀÐÖ Ö ØÓÐ ½º Ⱥ ÇÔØÐ ÏÚ Ò ÄÝÖ Å ÏÐÝ ÆÛ ÓÖ ½º º ÄÒÖ ÌÓÖÝ Ó Ê ØÓÒ ÓÖÖØ Ñ ØÖ¹ Ñ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÄÓ Ð ÑÙй ØÐÝÖ Ò ÄÓÖÒØÞ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑÓÖ ØÒ Ò ÒÐÓÝ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ½ ½¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÙÐÐÝ Öй ØÚ ØÐ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ó ÑÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ¼½¹¼½ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÇÖÒ Ó Ø ÌÓÑ ÖÓØØÓÒ ØØ Ö Ò ÐÓ Ð ÑÙÐØÐÝÖ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÅÙÐØÐÝÖ ÓÔØ Ò ÒÐÓ ÓÑÔÙØÖ ÓÖ Ø ØÒ ÔÐ Ö¹ ÐØÚØÝ ÈÝ º ÄØغ ½¹ ½º º º ÅÓÒÞÓÒ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ÑÔÐ ÓÔ¹ ØÐ ÑÓ ØÖØÓÒ Ó ÓÑØÖ Ô ÖÓÑ ÑÙÐع ÐÝÖ Ø Ø ÏÒÖ ÒÐ Ò ÒÓÐÓÒÓÑÝ Âº ÅÓº ÇÔغ ½¹ ¼¼½º Àº ˺ ź ÓÜØÖ ÆÓÒ¹ÙÐÒ ÓÑØÖÝ ÍÒÚÖ¹ ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÈÖ ÌÓÖÓÒØÓ ½º ½¼ ʺ ź º ÞÞÑ Ò Æº ź Ö ÐÐÔ ÓÑØÖÝ Ò ÈÓÐÖÞ ÄØ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½º ½½ º ÀÒ º ˺ ÃÑ Ò Åº º ÆÓÞ ÈÓÐÖÞØÓÒ ÓÔØ Ò ÐÒÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ÈÝ º ÄØغ ½ ¹ ½º ½ Àº ÃÓÐÒ ÁÑÒ Ó ÓÔØÐ ÑÓ ßÖ ÓÒØÓÖ ÛØ ÒØÖÒÐ ÐÒ ÐÐ ËÝ Øº ÌÒº º ¹ ½º ½ ź ÆÞÛ Âº Àº ÃÙÓØ º ËÖ Ò Ãº ÌÑÙÖ ÌѹÓÑÒ ÑØÖÜ ÓÖÑÐ Ñ ÓÖ Ð Ö ÑÓ¹ÐÓÒ Ò ÓÔØÐ ÔÙÐ ØÖÒ Ñ ÓÒ Á º ÉÙÒغ ÐØÖÓÒº É ½¼¹½¼½ ½º ½ º º ÅÓÒÞÓÒ Ìº ÓÒØ Ò Äº ĺ ËÒÞ¹ËÓØÓ ØÓÖÞØÓÒ ÓÖ ÑÙÐØÐÝÖ ÇÔغ ÄØغ ¼¹ ¼¼½º ½ ÏÒ ÑÒØ ¼ Ò Ù ØÖØ Ñ ½ Ñ Ö «ÖÒØ Ø ÒÐ ¼ Ò Ñ ½ Ö ÓÒØ Ý ËÒÐÐ ÐÛ Ò ¼ Ò ¼ Ò Ñ ½ Ò Ñ ½ ÛÖ Ò ¹ ÒÓØ Ø ÖÖØÚ ÒÜ Ó Ø ßØ ÑÙѺ ½ Áº ÇÐÐ Ò º ÖÒØ ÐÐÔ ÓÑØÖÝ Ó ÌÒ ÐÑ ËÝ ØÑ ÈÖÓÖ Ò ÇÔØ Ø Ý º ÏÓÐ ½ ½½ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ¼¼¼º ½ Àº Àº Ö ÒÙÐØ Ò º ÅÙÓÛ ØÓÖÞØÓÒ Ó Ø ØÖÒ Ö ÑØÖÜ ÓÖ ÝÑÑØÖÐ ÓÔØÐ Ý ØÑ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½¼¹½ ½º ½ ˺ Ò Âº ̺ ËÖÒ ÇÔØÐ ÓÔÖØÓÒ ÓÒ ÛÚ ÙÒØÓÒ Ø ÐÒ ÙÖÓÙÔ Ó Ø Ô¹ Ð ÆÒ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÇÔغ ÄØغ ½ ½¼½¹½¼ ½º ½ º ËÑÖ Ò Æº ÓÒ ÊÓÓØ Ò ÔÓÛÖ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ Ò ÓÔØ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ½¹ ½º ¼ º Ǻ ÖÙØ Ò Êº ÊÞ ÌÓÖÝ Ó ÖÓÙÔ ÊÔÖ¹ ÒØØÓÒ Ò ÔÔÐØÓÒ ÈÏÆ ÏÖ ÞÛ ½º ½ ˺ ÀÐ ÓÒ «ÖÒØÐ ÓÑØÖÝ Ä ÖÓÙÔ Ò ËÝÑÑØÖ ËÔ Ñ ÆÛ ÓÖ ½º Àº ÖÝ Ò Åº Ð Ì ÑØÔÐØ ÖÓÙÔ Ò ÓÙÖÖ ÓÔØ ÈÝ º ÊÚº ¹ ½½º ź ÆÞÖØÝ Ò Âº ËÑÖ Ö Ø ÓÖÖ Ý ØÑ ß ÒÓÒÐ ÓÔÖØÓÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÐÓ Ð Ý ØÑ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ¹ ½º º º º ËÙÖ Ò Æº ÅÙÙÒ Ò Êº ËÑÓÒ ÊÐÞØÓÒ Ó Ö Ø ÓÖÖ ÓÔØÐ Ý ØÑ Ù Ò ØÒ ÐÒ ÇÔغ Ø ¹ ½º ʺ ËÑÓÒ Æº ÅÙÙÒ Ò º º º ËÙÖ Ò ÈÖØÐÐÝ ÓÖÒØ Ñ Ò ÒÖÐÞ ¹ ÐÛ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ¹ ½º ʺ ËÑÓÒ Ò Æº ÅÙÙÒ ÖÑÒÒ ÒÚÖÒØ Ò Ø ÓÑØÖÝ Ó Ø ÓÙÝ «Ø ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¼ ¼¹ ½º º ˺ ÖÛÐ Ò Êº ËÑÓÒ Ò ÜÔÖÑÒØ ÓÖ Ø ØÙÝ Ó Ø ÓÙÝ «Ø ÓÖ Ø ÕÙÞ ÚÙÙÑ ÇÔغ ÓÑÑÙÒº ½¼¼ ½½¹½ ½º ʺ ËÑÓÒ Ò Æº ÅÙÙÒ ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò Ö Ø¹ÓÖÖ ÓÔØ ÙÒÚÖ Ð ØÖØÑÒØ Ó Ô¹ ÒÚÖÒØ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÖ ÓÖÒØ Ò ÔÖØÐÐÝ Ó¹ ÖÒØ Ñ Âº ÇÔغ ËÓº Ѻ ½ ½¹½ ½º ʺ ËÑÓÒ º º º ËÙÖ Ò Ò Æº ÅÙÙÒ ÒÖÐÞ ÖÝ Ò Ö Ø ÓÖÖ ÓÔØ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ù Ò ËÐйÑÓÐ Ð ÈÝ º ÊÚº ¹ ½º ¼ ºº ÖÒÒ Ò Âº Æ ÖÖ ÇÒ ÝÑÔÐØ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ö Ò ÖÓÑ ÓÑØÖ ÓÔØ ÓÖØ º ÈÝ º ½½¹½ ½º ½ κ ÖÑÒÒ ÁÖÖÙÐ ÙÒØÖÝ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÄÓÖÒØÞ ÖÓÙÔ ÒÒº Åغ ¹¼ ½º º Å ÒÓ Ò º ÓÑÒÓ ÓÙÖ Ó «Ö¹ ÒØÐ ÓÑØÖÝ Ò ÌÓÔÓÐÓÝ ÅÁÊ ÅÓ ÓÛ ½ ˺ ½ºº

8 Áº ½ ÏÚ ÚØÓÖ Ó Ø ÒÔÙØ Ò Ò ÓÙØÔÙØ Ò Ð Ò ÑÙÐØÐÝÖ ÒÛ ØÛÒ ØÛÓ ÒØÐ Ñ¹Ò ÒØ ÑÒØ Ò Ù ØÖØ Ñº Áº ÍÒØ ÝÔÖÓÐÓ Ò Ò Õº Û ÖÔÖ ÒØ Ø Ô Ó Ð ØØ ÓÖ ËÇ ½º ÁÒ ÓÒ Ó ØÑ Û Ú ÔÐÓØØ ØÝÔÐ ÓÖØ ÓÖ Ø ÑØÖ Ã Ò Æ º ÁÒ ÐÐ Ø ÙÖ Û Ú ÔÖÓÖÑ ØÖÓÖÔ ÔÖÓØÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÙØ ÔÓÐ Ë Ó Ø ÝÔÖÓÐÓ ØÓ ÓØÒ Ø ÙÒØ Ò Ø ÔÐÒ ¼ ¼ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÖØ Û ÖÔÖ ÒØ Ø ØÓÒ Ó Ø ËÍ ½ ½ ÑØÖ Ã Ò Æº Áº ÈÐÓØ Ó ÚÖÐ ÓÖØ Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ã Ò Æ ÓÖ ËÍ ½ ½ ÖÓÑ ÐØ ØÓ ÖØ Ö ÔØÚÐݺ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò ÓÖØ Ò Ø ÙÔÔÖ ÓÑÔÐÜ ÑÔÐÒ ÓÖ Ø ÁÛ¹ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ã Ò Æ ÓÖ ËÄ Êº

9 Áº ÓÑØÖÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ò Ø ÙÒØ Ó Ø ØÓÒ Ó ÒÐ Ð ÔÐØ ÛØ Ø ÔÖÑØÖ ÒØ Ò Ø ØÜغ Ì ÔÓÒØ Þ ØÖÒ ÓÖÑ Ý Ø ÔÐØ ÒØÓ Ø ÔÓÒØ Þ º Ï ÒØ Ø ØÖ ÓÖØ ÚÒ Ý Ø ÁÛ Û ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÐÒ Ø ØÖØÓÖÝ ÓØ ØÓ Ø ÔÐØ ØÓÒº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº ÏÐÝ ËÝÑÑØÖ ÖÔ ÐÑÒØÖÝ ÄÒ Ô Ò Ø ÌËÈ ÒÖÛ ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ËÝÒÝ ÆËÏ ¼¼ Ù ØÖÐ Â Ï ÖÒ Ë È ÓÓÚ Ò Ê ÚÓ ÖÙØ ÈÖÓÖÑ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ ÌÜ ÆÓÚÑÖ ¼¼

Chi tiết hơn

torus053105b.dvi

torus053105b.dvi ÖÓ Ò ÒÙÑÖ Ó ØÓÖÓÐ ÖÔ ÂÒÓ È Ò Þ ÌÓØ Ý ÊÒÝ ÁÒ ØØÙØ ÀÙÒÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ØÖØ ÁØ ÓÛÒ ØØ ÖÔ Ó Ò ÚÖØ Ò ÖÛÒ ÓÒ Ø ØÓÖÙ ÛØÓÙØ ÖÓ Ò Ò Ø ÑÜÑÙÑ Ö Ó Ø ÚÖØ Ø ÑÓ Ø ØÒ Ø ÔÐÒÖ ÖÓ Ò ÒÙÑÖ ÒÒÓØ Ü Ò ÛÖ ÓÒ ØÒغ Ì ÓÙÒ ÓÒØÙÖ Ý Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

advice.dvi

advice.dvi ÏÖØÒ Ñ ØÖ³ Ø ½ ÈÖØ Ó Ø Ñ ØÖ³ Ø Ë ÐØÜ ØÑÔÐØ ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÒ ÙÙº»Ô»ÛÑл ÛÖ» Ø ºØÑ ½º½ ½º¾ ØÖØ ÌÐÐ ÓÑÔØÐÝ Ø Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ º Ø ÑÓ Ø ½ Ô ÒÓ ÐØÖØÙÖ ÖÖÒ º ÁÒ Ø Ò Å Ð ÔÓ ÐÝ Ý ÛÓÖ º Ë ØØÔ»»ÛÛۺѺÓֻл½»ÓÚÖÚÛºØÑÐ

Chi tiết hơn

zetaapril05.dvi

zetaapril05.dvi ÌÊÅÁÆÆÌË ËËÇÁÌ ÌÇ Ì ÅÌÊÁË Ç ÈÇËÌË Ö ØÒ Åº ÐÐÒØÒ ËÖÓÒ Åº ÖØØ ÂÓÒ º ÄØØÐ ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ ÔÖÐ ¾ ØÖغ Ï ÓÒ Ö Ø ÑØÖÜ È È Ø ÛÖ Ø ÒØÖ Ó È È Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø È º Ï Ú ÓÑÒØÓÖÐ ÒØÖÔÖع ØÓÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ

Chi tiết hơn

ExtAbstrReins.dvi

ExtAbstrReins.dvi ÜØÒ ØÖØ ÇÔØÑÐ ÊÒ ÖØÓÒ Ó ÒÐÐ ÌÖÒ ÄÒ ÂÙÐ Â ÔÖ Ò ÖÓØ ÂÒ ÐÙ Ò Ò Â ÔÖ ÄÖ Ò Ë Ë¹ØÓ ÒÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ Ò ÅØÑØÐ ÅÓÐÐÒ ÌÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÒÑÖ Ã¹¼¼ ÃÓÒÒ ÄÝÒÝ ÒÑÖ ÂÒÙÖÝ ¼ ¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë¹ØÓµ Ø ÓÔÖØÓÖ

Chi tiết hơn

intergraph dvi

intergraph dvi ÇÒ ÈÐÒÖ ÁÒØÖ ØÓÒ ÖÔ ÛØ ÓÖÒ ËÙÖÔ ÂÒÓ È Ý Å ËÖÖ Þ ÔÖÐ ¼¼ ØÖØ ÄØ ÑÐÝ Ó Ò ÓÑÔØ ÓÒÒØ Ø Ò Ø ÔÐÒ ÛÓ ÒØÖ ØÓÒ ÖÔ µ ÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ÙÖÔ ÛØ ÚÖØ Ò Ó Ø Ð º ÌÒ µ Ø ÑÓ Ø Ò ØÑ ÔÓÐÝÐÓÖØÑ ÒÙÑÖ Ó ÛÖ Ø ÜÔÓÒÒØ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÓÖ

Chi tiết hơn

A44paper.dvi

A44paper.dvi ÈÄÆË ÁÆ Ê ØÖغ Ï ØÐ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ØÛÒ Ø ÑÓÙÐ Ô ÓÖ Êµ Ó ÓÖÖ ¹ØÙÔÐ À À µ Ó ¹ÑÒ ÓÒÐ ÐÒÖ Ù Ô À Ê ÑÓ Ä Êµµ Ò Ø ÕÙÓØÒØ Ý ÑÙÐØÒÓÙ ÓÒÙØÓÒ Ó ÖØÒ ÓÔÒ Ù Ø Ä µ Ä Êµµ º ÓÖ Ø Ð ØÓ Ò ÜÔÐØ Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ø ÑÓÙÐ Ô Êµ Ó ÒØÖÐ

Chi tiết hơn

gaas.dvi

gaas.dvi ÙÖØ ØÖÙØÙÖ ØÖÑÒØÓÒ ÓÖ Ù Ò ÈÒÐÐĐÓ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ Åº ÅĐÓРº ËØÒ Ò Íº ÈØ ÁÒ ØØÙØ Ó ËÓÐ ËØØ ÈÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÓØ Ñ ¹ ÈÓØ Ñ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì Ø Ó ¹ÖÝ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐØÙ ÓÖ ÔÙÐ Ý ÅØ Ù Ø Ò ÀÝ Ò Ý ÈØ Ö ÓÑÔÐØ Ý ÐÝ ÔÖ Ø ÖÓÖ ØÛÒ ¼¼

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒÐÐÝ ¾ Ö ÅÝ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÐÙÒ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò ØÒ ÖÙÐÖÐÝ ÛØ Ø ÀʹÁ Ò ÀÊ¹Ë Ø ÑÙÐØÔÐ ÐÓØÓÒ ÓÒ ØØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ò ØÖÙÑÒØ º ÒÐÝÞÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ

Chi tiết hơn

ia1fa09h2spost.dvi

ia1fa09h2spost.dvi ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÒÐÝ ½ßÐÐ ¾¼¼ ÀÓÑÛÓÖ ¾ Ù ÖÝ ËÔØÑÖ ½½ ¾¼¼»»ËÓÑ Ò ÛÖ ÆÓØ ÓÒ ÛØ Ò ÔØ ÓÙ Ò ÔØ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐ ÒÙÑÖ Ø Ø Ø ØÓ ÝÓÙ ÐÖÒ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÙÔ ØÓ ÐÙÐÙ º Ï ÛÐÐ ØÖ Ø ÐØÐÝ ÓÒ ÖÓÓØ ÕÙÖ Ù ÓØÖÛ µ ÙØ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø ØÓÓ

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

NormalModes02.dvi

NormalModes02.dvi ÈÝ Ð Ñ ØÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÒ ÀÒÒ ÂÒ ÓÒ Ò ÒÒÓ Ö ÓÒ ÆÓÖÑÐ ÅÓ Ó ÎÖØÓÒ Ì ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÑÓÚÒº Ì ØÒ ØÛÒ ÒÝ ÔÖ Ó ØÓÑ Ò ÓÒ ÒÐ ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÒ ÛØ ØÑ ÐØÓÙ Ø ÚÖ ÓÒ ÐÒØ Ò ÓÒ ÒÐ Ö ÛÐÐ Ò Ò ÖÑÒ Ø Ñ ÓÖ ÐÓÒ ÔÖÓ Ó ØѺ

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

wk-07.dvi

wk-07.dvi ËÌ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ Ì ÄÛ Ó ÄÖ ÆÙÑÖ Ì ØÖØÓÒÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò ÚÒØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÕÙÒÝ Ø ÐÑØ Ò Ó Ø ÖØÓÒ Ó Ò ÖÔØ ÑÐÖ Ò ÒÔÒÒØ ØÖÐ Ò Û ÓÙÖ º ËÑÐÖÐÝ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÖ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [ SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34014 Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô ËÁ Ì ÖÛÒ ËÖĐÓÒÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØÐ ÈÝ ÓÐØÞÑÒÒ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖ ÓÙÐÛÖ ËØØ Ò ËÑÐ Ð ÌÖÑÓÝÒÑ Ó Ð ÀÓÐ Ò ÚØÝ Çºº ÐÚ ÎÒÒ ÈÖÔÖÒØ ËÁ ¾¼¼ µ ÇØÓÖ ¼ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ÖÐ ÅÒ ØÖÝ Ó ÙØÓÒ ËÒ Ò ÙÐØÙÖ ÚÐÐ Ú ØØÔ»»ÛÛÛº

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

21f09-fake-ex1-solutions.dvi

21f09-fake-ex1-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÐÑØ ËÓÛ Ø ØÔ ÒÚÓÐÚº 2 + 5 + 4 µ 4 2 + 3 4 ËÓÐÙØÓÒ ËÒ ÓØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò ÒÓÑÒØÓÖ Ó ØÓ ¼ 4, +4) ØÓÖ Ó ÓØ 2 + 5 + 4 4 2 + 3 4 µ 2 + 2 1 ËÓÐÙØÓÒ ÓÒÙØ 2 + 2 1 + 4) + 1) 4 + 4) 1) 4 + 1) 1) 4 + 1) 4 1)

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

temp.dvi

temp.dvi ÅÒØ ÑÓ ÑØÖ ÀÒÖÕÙ ÐÑÒ ½ ÓÙØÙÖÓ ¼¼½ ½ ÒØÖÓÙÓ ÌÖØÑÓ Ò Ø ÒÓØ Ó ÓÖÑÐ ÑÓ ÕÙÓ ÔÖ Ó ØÖØÑÒØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ Ó ÑÒØ ÑÓ Ò ÔÖ Ò ÑÓ ÑØÖ ÓÒÙØÓÖ µº ÍÑ ØÖØÑÒØÓ ÓÑÔÐØÓ Ó ØÓÔÓ ÖÕÙÖ Ò ÔÖÒÔÐÑÒص ÙÑ ØÖØÑÒØÓ ÔÖØ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÑ ÜÑÔÐÓ ÑØÖ

Chi tiết hơn

fid-ino-translation.dvi

fid-ino-translation.dvi Á ØÓ ÁÒÓ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÀÄ ÙÖÝ ÍÑÒØ ½¾Ø ÅÖ ¾¼¼ ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ¾ ÊÕÙÖÑÒØ ¾ ÙÒØÓÒÐ ÔØÓÒ ¾ Í º½ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

CTW05-F.dvi

CTW05-F.dvi ÇÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÈØ ÓÚÖ ÈÖÓÐÑ ÓÒ È ¹ ÔÖ ÖÔ ÃØÖÒ Ö ËØÚÖÓ º ÆÓÐÓÔÓÙÐÓ Ö ÈÔÓÔÓÙÐÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÓÒÒÒ ÈºÇºÓÜ ½½ ʹ½½¼ ÁÓÒÒÒ Ö Ö ØÚÖÓ Ö ºÙÓºÖ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø ËÅÍÄËÇÆ³Ë ÏË arxiv:0909.0767v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐÖ Ò Îº κ ÄÝÒ ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖ Û Ò ËÑÙÐ ÓÒ³ Û Ò ØÖ ÖÒº Ì ÑÒ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÖ Ø ÔÖÓÓ ØØ Ø ÖÒ Ó Ø ËÑÙÐ ÓÒ Û Ó ÒÓØ Ü ÛÐÐ ÒÒ Ø ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø

Chi tiết hơn

review_exam_f14.dvi

review_exam_f14.dvi ÐÙÐÙ Áº ÒÐ ÜÑ ÊÚÛº Å ÙÖ ÝÓÙ Ð Ó ØÙÝ ÐÐ Ø Ø Ø ÕÙÞÞ ØÒ ÒÓØ Ò ÓÑÛÓÖ ÜÑÔÐ Áº ÇÚÖÚÛ Ó ÖÚØÚ ØÓ Ò ÈÓÛÖ ÊÙÐ Ý Ü ¾ Ý Ü Ý Ô Ü Ý ÜÔ Ý ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü Ý Ü Ý Ü Ý ÓØ Ü Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü ÀÝÔÖÓÐ ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

errprop.dvi

errprop.dvi È ¾ Å ÙÖÑÒØ ÍÒÖØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÏÐÐ ÒØÙØÚÐ ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÔÖÑÒØÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÔÖغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ñ Ø ÕÙÒØØØÚº ÁØ Ò ØØ Ø Û Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÚÙÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ó ÓÑ ÕÙÒØØ Ø ÙÑ Ó ØØÙÐ ÚÐÙÒÒ ÖÖÓÖº Ï ÓØ Ø Þ Ó ØÖÖÓÖ ÛØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

newchap3.dvi

newchap3.dvi ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÊÚ ÖÙÖÝ ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÇÔÖØÓÒ ÚÒ ÚØÓÖ µ µ Òµ Û Ò ÖÔÖ ÒØ ÔÓÐÝÒÓÑРܵ ܵ µü Ò µü Ò Ò µü Òµ Ò Ø ØÒÖ ÓÖÑ Ï ÛÐÐ Ù Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ó ÐÓÛÖ ÓÖ Ø ÖÓÛ ÚØÓÖ Ó ÓÆÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÙÔÔÖ À ÓÖ Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÅÌÄ ÐÖÖÝ Ó ÔÓÐÝÒÓÑÐ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ê ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ö ÓÚ ÖÝ Ó Ø Ò¹ º ÓÖ Ò Ô ÐÐÝ Ø Ð Ú Öº Ø Ð Á Ø Ð Ú Ö Ò Ø Ø Ú ØÖ Ø Ö ÒÓØ ÒØ Ö ÐÝ Ö ØÓÖ Ð º Ó Ø Ø Ò ÖÝ Ô ÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ØÓ

Ê ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ö ÓÚ ÖÝ Ó Ø Ò¹ º ÓÖ Ò Ô ÐÐÝ Ø Ð Ú Öº Ø Ð Á Ø Ð Ú Ö Ò Ø Ø Ú ØÖ Ø Ö ÒÓØ ÒØ Ö ÐÝ Ö ØÓÖ Ð º Ó Ø Ø Ò ÖÝ Ô ÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ØÓ Ê ÖØÓÒ Ó Ø ÒÖ ØÖÙØÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ Ó Ø Ò¹ ÓÖÒ ÔÐÐÝ Ø ÐÚÖº ØÐ Á Ø ÐÚÖ Ò Ø ØÚ ØÖØ Ö ÒÓØ ÒØÖÐÝ Ö ÖÐ Ó Ø Ø Ò ÖÝ ÔÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐØÐÝ ÔÖ¹ ÓÒØÒÙØÓÒ Ø ÒÒÒ Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØ Ó Ø ØÖÔÝ Ò ÜØÓÒ Ó Ø ÒØÖ Óݺ ÔÖØ Ø Ñ Ò ÖÝ ÒØÒ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Meson2000.dvi

Meson2000.dvi ÆÛ Å ÙÖÑÒØ Ó Ø ÊØÚ Ã ÖÒÒ ÊØÓ Ò ÈÓØÓÒ ËÔØÖÙÑ ÓÙÐ Ê ÖÑÒ ÓÖ Ø ÃÌÎ ÓÐÐÓÖØÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÈÝ Ò ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ÖÐÒÙÝ Ò Ê È ØÛÝ ÆÂ ¼ ÍË Ï ÔÖ ÒØ ÔÖÐÑÒÖÝ ÖÔÓÖØ ÓÒ ÒÛ Ñ ÙÖÑÒØ Ó Ø Ö¹ ØÚ Ã ÖÒÒ ÖØÓ Ò Ø Ö Ø ØÙÝ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0 ÈÖÓ ÕÙØÓÒ ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÅÐ ÓÒÖÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ÙÔÒ ¼½ ÈÖ ÖÒº ØÖØ Ö ØÒ ÓÛÒ ÓÛ ÅÜÛÐÐ ÕÙØÓÒ Ò ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÑÐÖ ØÓ ØÓ arxiv:0901.3300v1 [quant-ph] 21 Jan 2009 Û Ú Ò Ù ØÓ ÓØÒ Ø Ö ÖÐØÚ Ø ÐØÖÓÒ ÕÙØÓÒº Ï ÓÛ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º ÖÝÔØÒÐÝ Ó ØÑ ØÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØÒØØÓÒ Ñ ½ ÄÞÒ Ò Ã Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ËÒ ÂÓØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÒ ¾¼¼¼ ¼ ÈºÊºÒ ØÖØ ÊÒØÐÝ Âº¹Âº ËÒ º¹Ïº ÄÒ Ò Åº¹Ëº ÀÛÒ ÓÑÔÙØÖ ² ËÙÖØÝ ÎÓÐ ¾¾ ÆÓ ÔÔ ½¹ ¾¼¼ µ ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ò¹Ë Ñ ØÓ ÒÒ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

HYDRO_PROJECT.dvi

HYDRO_PROJECT.dvi ÙÐÒ ÏÓÖÐ ÏØÓÙØ ÀÙÒÖ Ì Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ Ý ÒÐ ÖÒÒÞ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ ÏØ Ø ÏÓÖÐ ËÔØÑÖ ½ ¾¼½¼ ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÒ ÝÓÙ ÚÖÝ ÑÙ ÓÖ ÓÛÒÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÓÒ Ø Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ ÅÈÀËȵº Ì ÓØÚ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ ÝÓÙ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ Ì ÖØ ÃÈ Ò ÃÎ ÕÙØÓÒ ÓÚÖ ÒØ Ð ÅÖÙ Þ Ò Ñ ÓÐÛ arxiv:nlin/3264v1 [nlin.si] 28 Feb 23 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ ÌÓÖØÝÞÒ ÍÒÛÖ ÝØØ Û ÝÑ ØÓÙ Ùк ÄÔÓÛ ½ ½¹¾ Ý ØÓ ÈÓÐÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÓÞÝ ÈÆ Ùк à «ÂÒÙ Þ ¼½¹¾ ÏÖ ÞÛ ÈÓÐÒ ÏÝÞ ÅØÑØÝ ÁÒÓÖÑØÝ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÌÇÊÌÁËà ËÁà ÃÌÀ ÌÆÌÅÆ Á ÃÎÆÌÅÃÆÁà ÅÁÆÌÁÇÆ ÁÆ ÉÍÆÌÍÅ ÅÀÆÁË ÃÚÒØÑÒ ĐÓÖÙÔÒÒ ÙÖ ĐÓÖ ÏÒ Ý ÅÖ Ðº º¹º ÏÖØ ÓÒ Ô ÆÑ ØÙÝ ÔÖÓÖÑ Ò ÝÖ ÔÖÓÐÑ ÒÙÑÖ ÅÓØÚØ Ò ØÐ ÁÒ ÙÆÒØ ÑÓØÚØÓÒ Ð ÖÙØÓÒ Ó ÔÓÒØ ÐÐÓÛ ÑØÖÐ ËÙÑÑÖÝ Ó ÐØÙÖ Ì

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

compostmag.dvi

compostmag.dvi ÖÓÑ ÉÙ ¹ Ó ÝÒÑ ÅÜÛÐг ÅÓÐ Ò ÅÖÓÑÒ Ñ ÄÙÖÒ ÀÐÔÖÒ ËÔÒ Ä Ý Ö ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÑÓÐ ÓÖ ÖÖÓÑÒ ÑÖÐ Ò ÕÙ ÖÑ ÄÒÙ¹Ä Þ Ý Ñ ÓÙÔÐ Û Ó¹ÐÐ ÕÙ ÅÜÛÐг ÕÙÓÒ º Ý Ò ÔÔÖÓÔÖ ÐÒ Û Ù Ý ÔÔÖÓ Ò Û ÔÖÓÔÓ ÒÛ ÝÑÔÓ ÜÔÒ ÓÒº Ì Ù ÒÛ ÒÙÑÖÐ ÑÓº

Chi tiết hơn

dvi/ineq.dvi

dvi/ineq.dvi ÌÀÊ ÈÊÇÄÅË ÁÆ ÇÆ ÒÖÖ ÀÓÐÐÒ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÓÑØÑ ÓÚÖ Ø ÙÑÑÖ Á ÖÚ ÔÓ ØÖ ÖÓÑ ÓÖÓÒ Ä ÐÐ ÔÙØÝ ÄÖµ ÃÚÒ ÀÙØÒ ÓÒ ÌÑ ÄÖµ Ò ÈØ ÅÖØÝ Ç ÖÚÖµ ÛÓ ÛÖ ÛØ Ø ÁÖ ÌÑ Ø Ø ½ ÁÅÇ Ò ÙÖ Ø ÖÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÝÔØ Ñ Ò Ø ÑÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ Ù ØØ

Chi tiết hơn

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó ÖÒ ÓÖÑ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ ØÒÓ ÑÔÐ ÑÒØ Ù ÕÙÖÓ Ö ÑÙ ÐÓ ÓÔÓÖØÙÒ ØÓÖ ØÓ ÙÒ ÔÖÙÒØ ÕÙ ÔÖ ØÖ Ó Ø ÒØÖÑÒÚÐÑÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ ÖÒ Ó ÒÓ ØÓÖ ÚÓÐÒÓ Ó ÙÐØÓ Ñ ÑÓ ÕÙÐ ÕÙ Ó ØÑ ÑÙØÓ ÖÒ ÑÔÖ ÆÓ ÕÙÑÓ Ó ÕÙ ÑÓ º ÒÓ ÚÞ Ñ ÕÙÒÓ Ù ÚÓ ÙÑ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

SEM_DrPH.dvi

SEM_DrPH.dvi ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ö ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÍÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò Ê Ö ÅØÓÓÐÓÝ ÍÒÚÖ Ø ËÒ ÅÐÝ º ¹ÑÐ ÛÒÖÒ٠ѺÑÝ ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ¾¼½º ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ý ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÐÒ ÙÒÖ Ø Ö¹ ØÚ ÓÑÑÓÒ ØØÖÙØÓÒ¹ËÖÐ º¼ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÄÒ º ÌÓ ÚÛ ÓÔÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÒ ÊÙÒ ÌÄ Å Ò ÅØÖÜ ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÄÅ ÏÓÖÒ ÆÓØ ÃÞÙ ÓØÓ ÊÓÖØ ÚÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ¾ ÓØÓ ÖÚ ºÙØÜ ºÙ ÆÓÚÑÖ ¾¾ ØÖØ ÙÖÒ Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖÓØ Ú ÔÙÖ Ù Ø ¹ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ Ó ÑØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒº

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

lecture_19.dvi

lecture_19.dvi º ËØØ ØÐ Å ÆÓØ ÓÖ ÄØÙÖ Áº ÌÀ ÊÅÁÇÆ ÉÍÆÌÍÅ ÁÄ Ë ÁÆÌÊÇÍÁÇÆ ÓÖ Ð Ó ÖÓ Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÐ Ó ØÖ Ø ÕÙØÓ Ó ØØ Û Ó Ó ÓÐÚ ØÛÓ ÕÙØÓ È Î Ð Æ ÛÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÓÐÚ ÓÖ ØÖ Ó Ù ØØÙØ ØÓ Ø Ö Ø ØÓ ÓØ È ÙØÓ Ó º Û Ø ÓÐØÞ ÐØ Ù Ó

Chi tiết hơn

writeup.dvi

writeup.dvi ÓÛ ØÖÒ ÑÓØÓÒ ÖÐ ÇÐ ÓÒ ÅÝ ¾¼½ ÈÖØ Á ÅÓØÚØÓÒ Ì ÚÓÐÒ ÔØÚØ ÔÝ Ø ÒÓØÐÝ ÀÖÑÒÒ ÚÓÒ ÀÐÑÓÐØÞº Ø Ò ØÖÙÑÒØ ØØ ÓÙÒ ÐÓ Ø ØÓ Ø ÙÑÒ ÚÓ Ø ÚÓÐÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÔØÚØÒ Ò ÙÒÕÙ ÑÙ Ð Ò ØÖÙÑÒØ º ÔÖØ ÖÓÑ ÑÓ Ø ØÖÒ Ò ØÖÙÑÒØ Û Ö ÔÐÙ

Chi tiết hơn

postersplit.dvi

postersplit.dvi ÂÓßÚ ÓÒ ØÝÔ ÑØÓ ÓÖ ÖØ ÒØ ØÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÈÐ ØÒ ËÐÓÚÒ ÂÓÒØ ÛÓÖ ÛØ ÅÐ º ÀÓ ØÒ ÍØÖØ ÍÒÚÖ Øݵ ÌÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐѺ Ï ÓÒ Ö ½ Ü ½ Ü ½ Ü ¾ Ý ¾ Ý ¾ Ý ½µ ÛÖ Ö Ò Ò ÖÐ ÑØÖ ÓÖ ½ ¾º ÔÖ µ Ò ÒÚÐÙ Ø Ø ½µ ÓÖ ÒÓÒÞÖÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

smps.dvi

smps.dvi ÒйÒÙØÓÖ ÑÙÐØÔйÓÙØÔÙØ Ù ÓÓ Ø ÓÒÚÖØÖ ÊÖ ÏÐÖ ØÖØ ÅÓÖÒ ÅÇË Á³ ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÚÖÐ ÖÒØ ÚÓÐØ ÓÖ ÓÔÖØÓÒº Í ÙÐÐÝ Ö ÚÓÐØ Ù º ÎÓÐØ Ù ÓÖ ÁÇ ÖÚÖ Ò ÐÓÛ¹ Ô ÒÐÓ ÖÙØÖݺ ÐÓÛÖ ÚÓÐØ Ù ½º½ ÎÓÐØ Ù ÓÖ Ò ØÝ ÓÖ ÐÓ ÓÖ ÔÙÖ ØÐ ÓÑÔÙØØÓÒº

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Å ÆÌ Æ Ä ÁÌÁ ÑÓÒ ØÓÖ ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð Ø º Ç Ç ÔÓ Ö Ö Ñ Ó Ó ÒØÖÓ ÓÒ Ò Ô Ó º Ø ÑÓÒ ØÓÖ ÙÑ ÑÓ Ó Ò Ü ØÓ Ô Ó º ÙÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ó Ø Ó

¾ È ÁÌÍÄÇ ½º Å ÆÌ Æ Ä ÁÌÁ ÑÓÒ ØÓÖ ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ð Ø º Ç Ç ÔÓ Ö Ö Ñ Ó Ó ÒØÖÓ ÓÒ Ò Ô Ó º Ø ÑÓÒ ØÓÖ ÙÑ ÑÓ Ó Ò Ü ØÓ Ô Ó º ÙÖ ÒØ Ñ Ð Ò Ó Ø Ó ¾ È ÁÌÍÄÇ ½º ÅÆÌ ÆÄ ÁÌÁ ÑÒØÖ Ô Ö Ò Ö Ñ ÔÖØ ÑÒØ ÒÐغ Ç Ç ÔÖ Ö Ñ ÒØÖ Ò Ò Ô º Ø ÑÒØÖ ÙÑ Ñ ÒÜØ Ô º ÙÖÒØ ÑÐÒ Ø ÐÒ ÔÖ ÚÖ ÒÑ ÙÑ Ð ÖÙÞÒ¹ Ùº ÔÖÜÑ ØÒ Ø ÕÙ Þ Ñ ÔÒ ÔÖÕÙ Þ ÖÑ Ð Æ ÙÑ ÑÒ ÕÙ ÚÚ Ò ÖÒ ÒÑ ÙÑ ÑÒÞÒ ÒÖÒغ ÚÐÞ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ ÆÛ ÒÓÒÒÖÝ ÕÙÒ ÛØ Ð ØÛÓ¹ÐÚÐ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÙÒØÓÒ ÌÓÖ ÀÐÐ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÒ ÀÝØÒÓÐÓ ÒØÖØ Æ¹¼¾¼ ÖÒ ÆÓÖÛÝ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Æ¾Ä ½ Ò ØÖغ Ï Ò ÒÛ ÑÐ Ó ÒÓÒÒÖÝ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

rr01-03.dvi

rr01-03.dvi ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ö Ö ÒØÓ Ñ Ø Ò Ñ ÒÜÒ Ò ÖØÖÚÐ Ð ØÓ Ø ÖØÓÒ Ó ÒÙÑÖ Ó Ù ÙÐ ØÓÓÐ ÓÖ ÑÐÖØÝ ÖØÖÚÐ ÓÖ Ñ ½¼ º ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ØÓÓÐ ØÓ ÚÓ ÔÓ Ð ÙØ Ø ÔÖÒÔÐ ÑÓ Ò Ø ØÓÓÐ Ó ÒÓØ ÝÐ Ù ÙÐ ÕÙÖÝ Ý ØѺ ÈÖÚÓÙ ÛÓÖ ÓÒ ÚÓ ÒÜÒ Ò ÖØÖÚÐ

Chi tiết hơn

Prl.dvi

Prl.dvi ËÙÐÒÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ËØÖÒ ÅØÒ ÂÓÖÑ ÌÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈºÇº ÓÜ ¾ ÌÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ Áƹ¼¼¼ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ÑÔÐ ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÝÖ¹ÅÓÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ØÖÒ ÑØÒº Ì ÐÓÖØÑ ÜÑÒ ØÖÔ Ó ÓÐÙÑÒ Ø ØÑ Ò

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

art_6.dvi

art_6.dvi Ý Ö Ñ ÙÒØ ÒÐ Ò ËÙÓÑ Ò ÝÝ ÓÒ ÙÖ Ö ÆÇÊ ÁÌ ¼ Ö ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÙÔÔ ÓÑ Ø Ó ØÝÐ Ö ØÓÖ ÖÓÒ ØÖ ÓÑ À Ð Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò Ë ÑÑ ÒØØÒ Ò ÆÇÊ ÁÌ Ø ÒÓÖ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ý ÒÐ Ò Ú Ö ÑØ Ã

Chi tiết hơn

È Ë ½½¼º ÁÒØ ÖÒ Ð ÈÖÓ Ò º ÐÐ ½ º ÓÐÐ ÓÒ ØÓÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ü Ø Ò Ü Ø Ý ÓÐÐ ÓÒ Û Ø Ô ÖØ Ð º ÁÒ ÓÒ Þ ÓÖ ÑÓ Ö Ø ÐÝ ÓÒ Þ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø ÓÐÐ Ò Ô ÖØ Ð Ö ÑÓ Ø ÓÑÑÓ

È Ë ½½¼º ÁÒØ ÖÒ Ð ÈÖÓ Ò º ÐÐ ½ º ÓÐÐ ÓÒ ØÓÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ü Ø Ò Ü Ø Ý ÓÐÐ ÓÒ Û Ø Ô ÖØ Ð º ÁÒ ÓÒ Þ ÓÖ ÑÓ Ö Ø ÐÝ ÓÒ Þ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø ÓÐÐ Ò Ô ÖØ Ð Ö ÑÓ Ø ÓÑÑÓ ÈË ½½¼º ÁÒØÖÒÐ ÈÖÓ Ò º ÐÐ ½º ÓÐÐ ÓÒ ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÜØ Ò ÜØ Ý ÓÐÐ ÓÒ ÛØ ÔÖØÐ º ÁÒ ÓÒÞ ÓÖ ÑÓÖØÐÝ ÓÒÞ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ø ÓÐÐÒ ÔÖØÐ Ö ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒÐÝ ÐØÖÓÒ Ò ÐØÖÓÒ Ö Ø ÐØ Ø Ò ØÖÓÖ Ø Ø ÑÓÚÒ ÔÖØÐ ÖÓÙÒº ÓÐÐ ÓÒ ÛØ ÔÖÓØÓÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

lect11.dvi

lect11.dvi ÄØÙÖ ½½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÑÓÒ ÒÐÝ ÖÒØ ØÝÔ Ó ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Á ÐÐ Ò ÛØ ÓÑ Óµ Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÒØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÖ Û ØÖ Ö ÒÓ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÓÒÚÖÒ Ò ØÒ ÓÛ Ö ÙÐØ ÓÖ ÓÙÖÖ Ö Ò ÓÖ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ R ÑÝ Ù ÖÓÑ Ø ÒØ º Ì ÒØ ÓÙÖÖ ÌÖÒ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

Aula_05.dvi

Aula_05.dvi ÙÐ ¼ ¹ ÊØ ÙÖ ÐØÓÒ ÓÒØÒ ½ ÕÙ ÙØÒÓÑ ÊØ ÕÙ ÖÒ ÔÖÑÖ ÓÖÑ Ó Ø ÙØÒÓÑ ÕÙÒÓ ÔÓÑ Ö ÖØ ÓÖÑ dt = f(y) Á ØÓ Ò ÕÙ ØÜ ÚÖÓ ÔÒ ÓÑÒØ Ó ØÓ ØÙÐ ÚÖ ÚÐ ÒÓ Ó ÔÓÒØÓ ÒÓ ØÑÔÓ ÓÒ ÚÖ ÚÐ Úк ÕÙ Ú Ø ÔÖ Ö ÑÒØÓ ÔÓÔÙÐÓ Ó ÜÑÔÐÓ ÕÙ ÙØÒÓÑ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn