UY BAN l\han DA.;'orl THANHPH6 HA NOT CONG iio'" xa HOI CHU NGHiA VI.e:T NAM Dqc I~p - TIf do - H,nh phiic s6: 2('11 IQB-UBND!fii M)i, ngiiy ZO thimg,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UY BAN l\han DA.;'orl THANHPH6 HA NOT CONG iio'" xa HOI CHU NGHiA VI.e:T NAM Dqc I~p - TIf do - H,nh phiic s6: 2('11 IQB-UBND!fii M)i, ngiiy ZO thimg,"

Bản ghi

1 UY BAN l\han DA.;'orl THANHPH6 HA NOT CONG iio'" xa HOI CHU NGHiA VI.e:T NAM Dqc I~p - TIf do - H,nh phiic s6: 2('11 IQB-UBND!fii M)i, ngiiy ZO thimg, mm 2011 QUYETDINH V~ "i~c ban himh Quy cb~ quan Iy v,n bimh, khai tmc sif d\ldg Cuog Tri Thfrc Thi'mb ph6 t;.tila d~t D25'" Khu do tbi 10m cau Gilly, pbu'img D!cb Vqng H,u, qu,n C5u Giiy, Thi'mh ph6 Ha Ni}i. UV BAN NHAN DAN THANH PHD HA NOI : can eli Luat T6 chlic HDND va UBND ngay 26 thang 11 nam 2003; Ciin eli Luiit Quan Iy, sir d\lilg tl.i san Nhil nuae ngay 03 thang 6 nam 2008; Ciin elf PMp 1enhphi ville phi nam 2001; Can eli Nghj djnh s6 52/20091ND-CP ngay 03 thang 6 nam 2009 eua Chinh phu quy djnh chi ti~t va hu&ng din thi hilnh mi)t s6 dieu ella Lu~t Quan Iy, Slr dung tm s.in nhil nuac, Ciin ell Nghj djnh s6 209/2004!NE>-CP ve Quan Iy eh~1im;mgeong trinh xay dltilg; ngily 16 thfmg 12 nam 2004 ella Chinh phll can ell Quyft djnh s6 141/2008/QD-TTg ngay 22/10/2008 ella Chinh phil v vi~e ban hilnh Quy chequan Iy 1::IVsa, nha lam viee cae dem vj SIJ nghiep eong lap; Xet d nghj cilasa Xiiy d\ffigvan biin <J:, 29521SXD-QLNngay 12 thang 5 naill 2011, QUVETD!NH: Di~u 1. Ban hij.nhkem theo QuyEt dinh nay Ban "Quy eh~ qulin Iy van hilnh, khai thac sir d\lllg Cung TIi thuc Thi'mh ph6 l(li Lo d~1 025* Khu do!hi mm cau Gi~y, phuong Djch VQng H~u, qufuj.c~u Gi~y, thiinh ph6 Hit Noi". Di u 2. Quy~t dinh nily eo hieu h,rethi hilnh k rn ngay kyo Di~u 3. Chimh Van phung UBND Thilnh ph6 Hit Noi; Giilln d6e cae Sa: NOi \'\I, Tili chinh, Xiiy d\ffig, Cong ty TNHH MOl thiinh vien QwJ.nIy vit PMI trijn nhit Ail.Noi, Thng C{'mgty Crr khl Xiiy d\ffig (COMA) vii cae Crr quan, 16 ehue, ell nhan co lien quail chiu traeh nhiem thi hilnh QuyEt djnh nily_ NlYinh~n: - Chu tich UBND TP (dj h/cao); - CiJ.cPCT VEND TP,- - Nhll Di~u 3; - LllUVP,XD~.,- TM.uY BAN NHAN DAN KT.CHU TlCH ""u.hcht

2 UY BAN rman DAN nranh PHD HA NQI CONG HOA xa HOI CUU NGHlA VI.f:T NAM Bile I~p - TI{ do - H;mh phiie QUYCHE Hil NQi, ngay It;! lhang.6 nam 2011 QUaD Iy Cung Tri Thm Thimh ph8 tl,li Khu do thj m6'i du Gi~y qu,o cau Gi~y, Hit Nqi (Han hanh kern thea Quydt ti;nh s6:!!r'ft/qd- [fend ngay26 thimg -b nam 2011 rug UEND Thanh ph6 /fa Nt)i) miu 1. Ml}c dich, yeu duo CHI10NGI QUY D!NH CHUNG Quy ebb quim Iy v~n hanh khai tlillc toa uha Cung Tri thtrc Thanh phd (gqi tiit la Cflng triuh) quy diuh trach nhi~m cu.a t6 chtrc, ca uhfui dw;rc giao quysn quan Iy, duq'e thue, sir dl,lllg dicn tich ~i Cung Tri thtrc Thauh phd nhfuj pm! huy hieu qua quy nha thuqc sa hfru Nha nuae. Bi~u 2. Phl,lm "~Iva dfti tlrgng di~u ehioh. t Quy djnh noi dung eang vlec quin Iyv~n hanh Cung TIi thtrc Thanh phd 2. Quy dinh eac quysn, nghla vu, trach nhi~m cu.a cac t6 chue, ea nhm lien quan dsn vi~c quin Iy, khai thac, v~n hanh, su:dl,lllg Cung Tri thuc Thanh ph6, 3. Quy dinh vs viec thu, chi tai chinh trong cang tile quilll ly khai tmc cho thuc su dvng Cung Tri thuc Thimh phd. fli~u 3. Ciai thicb tit ngfr. I. UBND Thanh ph6 Hil Noi Ja cm sa hfru d(li dlen sa bfru nha nucrc t(li toil nha Cung Tri thuc TMnh phd 2. SO-Xdy d1,mg, SO' Tili chinh la co' quan duq'c UBND Thimh phd giao trach nhiem quim Iy nhil nuac ddi vai toil nm Cung Tri thirc Thimh phd. 3. C6ng ty TNHH 1TV Quiln I)' va PMt!rib nhil Ha Noi Iii do'ilvi dw;rc giao quysn quin Ii v~n hanh khai thac toil nha Cung Tri thirc Thanh phd. 4 Ben thue nhf! Iii cae T6 ehtrc duqc UBND Thilnh ph6 cho phep thue, sir dung dien tich lam viec chinh cua toil nhil db lilm tf\l so'jam vi~c ho~c cac T6 ehtrc, ca nhful thue dien tieh ph\! trq (hoi t:nwng. trien lfun, trlidg bfty gam kh6i nm 3 tt1ng vii tfutg I, uing 16 eua kh6i uhf! 16 tftng) de ho(lt dong kiuh doanh dieh V\! t(li ClUlg Tri thuc Thilnh phd. 5. Dien tieh sir dung rieng lil phfut died tich thue xae dinh trong ho'p d6ng thue nhil cimg eac trang thi.h bi du:qc lfip dat fin li6n trong do, 6. Di~n tich sir dvng chung la phfut di~n tieh sir dl,lllg chung cho cac Boo vi lhue, sir dung nhil( hanh lang, Idi di, ve sinh, san, cftu thang...) va cac trang thi~t bi du\ycdimg ChlUlg cho dic dan vi. t6 ehtrc. Khang gian ki~n truc, he th6ng k~t cau chiu

3 I\fC,trang thi~t bi ky thu.1t chwlg va h~ thl'mg h(l tang ky thui;ltben ngoai k~t n6i vai toa OOa. f)i~u 4. Nguyen tic quan If, sir d\1ng Cung Tei thm: Thanh ph8. I. CWlgTri Ihirc Thimh ph6 lil 1msan thu6c sa hfru OOilnuac dm;rcquan Iy, SU: d\illg thea quy djooclla OOilnuac; phai duq'cquan Iy, sir dvng hi~u qua, ti~t ki~m. 2. Vi~c sir dwlg Cung Tri thirc Thimh ph6 phm dung cong nang thi~t k~, dung mllcdfch OOAmnang cao hieu qua quim Iy sir dllng tm san OOilnuac. QlJY DINH Cl) THt CHU'ONG II vt QUAN LY V~~ nanh, KHAI THAc SU Dl)NG CUNGTRiTHUCTHANHPHO ni~u 5. f)8i tuvng va di~u ki~n duvc thue di~n tich lam vi~c. 1. n8i tu'c;mg thrr;rcthue sir dv-ngdi~n rich lam vi~ tlli Cung Tri thm: Thanh ph8la: Cac T6 chirc, hiep h6i, doan the, t6 chire xii h6i, td chirc xii h6i - ngh~ nghi~p (sau diiy goichlulgla cac T6 chirc) dang ho<jidong!ren dja ban Thanh ph6 Ha N6i co OOudiu sir dlmg dien tich trv sa hun viee t(li Cung Tri thirc Thimh phd. 2. miu ki~n xet thue di~n tich lam vi~c tl}icung Tri thm: Thanh ph8: a) cac Td chirc dil du\l"cubnd Thanh ph6 b6 tri di~n rich linn vie<:nhlmg tv nguyen tra l<jidi~n rich Cllhoi;icchua duqc UBND Thinh phd dp, thue tl"\lsa liun viec ; b) Cae T6 chirc co n61dung ho<jtd6ng dong gop tteh qre, thi~t th\fcvao chuang trioophat trisn kioot~ xii h6i ella Thll do; c) cac T6 chirc co kha nang vb lai chinh de dilm bao vi~c thanh toan chi phi thue di~n tteh lam viee va chi tra phi dieh Vllkbae theo quy djnh; d) Cae T6 ehire chapbaoonghiem chinh N6i quy sir dllng nha va noi dung Quy eh~nity f)j~u 6. H6 SO', trinh tv, thli t\jc kyhr;rpd6ng thue di~n rich lam try so-lamvi~c. 1. H6 so"dang ky thue trv SO'lam vi~c duqc nqpt?i Sa Kay Dvng Ha Noi glim: a) Cong van ella T6 chirc db xuatnhu du di~n tteh lam vi~e; earn ket vb vi~e chiip himh Quy chs quan Iy su:dung OOava carn kbtvb kba nang tai chfnh, thanh tom cae chi phi lien quan den vi~c thue sir d\illg nm; h) QuySt djoothimh I~p ella Td chli:c(ban sao); c) Quy,st djnh bien che (neu co) ho~c s6 can b<3lam vi~c thuong xuyen til-ivan phong clla T6 chirco 2, Trinh tv xet duy~t h6 SO' xin thue di~ntieh lirrnvi~e t?i CLUlgTri thfrcthanh ph6: Can cu:vao quy OOalam viec wi Cung Tri thirc Thanh ph6 va he. so"dil tiep OOful,Sa Kay Dvng ti~n haooeac thu We theo quy dinh trinh UBND Thanh ph6 xern xci ra van ban chtip thu~n, Sau khi co "an ban chtip thuful cua UEND Thiinh phd, Sa Xay D1,mgcong b6 cac T6 chirc dm,l'cthue di~n deh lam vi~e t<jicung Tri thirc Thimh ph6 tren website eua Sa Xay D\ffig va giri thong bao den cac T6 chirc du{)'cthue db,

4 cac f6 chuc lien M vm Cong ty TNHH MTV Quan Iy va PhM tri~n Nba Ha Noi thl,fc hi~n cac thli wc thue dien tfch lam viec theo quy dinh hien hanh. 3. Trinh tl,r b6 td, ho!;lchdinh di~n tich cho dem vi thue nha: Can cu theo quy mo dien rich nha dul;1cubnd Thanh ph6 cho thue su dvng clia mdi dem vi, Dem VI quid Iy nha se len phuong an b6 tri va t6 chirc thlxchien ho(lch dinh dien tich thue sir d\lng cho cac clem vi cho phli hq"]j,dam bilo thu:).n tien cho Ben thue sir d1,lllgnha va hq"]jiy clto cong tac quim Iy v~ tich sir dvng do Ben thue nhit chi tfa. hanh. KiOO phi thl,rc hien ngan chia hoach djnh dien 4. Ky HQ"]Jd6ng tltue nba lam viec: Can cu theo quy~t dinh cua UBND Thimh phti cho cac T6 clttrc duq"cthue t::rv.sa lam viec t(li Cung TIi thlrc Thanh ph6, Dem vi quan 1)' tisn hanh lam cac th-uwc ky HQ"]Jd6ng I1me OOatheo quy dinh I)j~u7. HQ1ldang thue nita. HQ"]Jd6ng time dien tlch lam t::rv.sa lam viec dul;1cthiet I~p theo miu do Dan vi quan ly nm xay d\mg lien quan thong qua S6 Xay d\-ffigplte duyet. dn quy dinb din cu Lu~t dan su va cac quy dinh hien hanh khac Di~u 8. Gi:i.cho thue va thiri h~n hqp dang thue obit. Giii. cho thue dien tich lam vicc do UBND Thanh ph6 phe duyet. Truimg hq"]j dibu chinh cho phu hq"]jthl,rc te, Sa Tro chinh va So Xay d\l'ilg bao cao db xu1lt trioo UBND Thimh phti quy~t djnh, Thm hl;ulcila HQ"]Jd6ng thue nha la 3 nam k6 ill ngay kyo Di~u 9. Thu hetiiljidi~o dch oha thue. C:ic tniang Ben thue OOakhang con OOudu; hq"]jtltu h6i I(li dien tich OOathue : HQ"Pd6ng thue nm het h(ljl va dan vi, t6 chirc dw;rc thuc nha bi giai ths; Ben thue nha vi ph!;lmhq"]jd6ng thue nha va cac quy dioove quan Iy sir d\lllg nm, Di~u 10. D8i trrq'ngthue dieo deh kinh doanh djch v\l. I, D6i ttn;mg thue la cac Dan vi, T6 chuc hay ca nban co OOudu thue di~n tich kioodoanh dich V\l. 2. Giii.thue dlen tich kinh doanh djch V\l thco quy dinh hien himh. Di~u 11. Quyin va Tdeh nhiem eua Cong ty TNHH m{itthanh vien QUlio Iy va Phat tri~n Nhil Ha N{lj I Tiep nmn, quan Iy cho thue Slr d\lng Cung TIi thlrc Thanh pm theo quy dinh cua Quy che mi).' 2. Xay d\l'ilg Ban noi quy quid Iy sir dlllg Cung TIi thirc Thiinh ph6, ph6 bisn don dr\c va giam sat cac dan vi thue Slr d1,lllgooathl,fc hien. Len phuong an b6 tii va t6 cltuc thl,fc hien hoach djoo di~n tich thue sir d\lng cho cac dan vi thue OOa;Bim giao nha va ky ket hq"]jd6ng thue nhii. cho cac T6 chuc, dcm VIdm;rc thue dien lich lam vicc t(ll Cung Td thlrc Thanh ph6. 3. Cung Clipho?c ky hgp d6ng cung dip cae dich V\l dam bao cho cac T6 chlrc,

5 dern vi thue nha lam vi~c I<).iClUtg Tri thire Thanh phd ho(it d(\ng binh thuang. 4. Xay dlplg k~ ho<).chva lap d1,l"tolin kinh phi hang nam cho cong tac td chire IhJ!c hi~n quim ly, v,flnhoo, bao tri Cung Tn thuc ThOO ph6, bao cao S& Xay Dl,ffig, Sa Titi Chinh trinh UBND Thanh phd phe duyet. s. L;1p phucmg :in khai thac, su d\lilg phfui dien tieh kinh doanh c4ch W wi Cung Tri thuc Thitnh phd theo quy dinh. 6. Hp hgp, hru trfr h6 sa hoan eong va cac h6 sa lien quan dsn cong hic quan Iy Slrdl,mg ello thue, quan ly v(in hoo, bao hitnh, bao trio 7. T6 ehuc kism tra giam sat vi~c bao hitnh eong trinh. T6 chire cong tae baa tri, vij.n hitnh hol).e11,1"a chqn va ky hgp d6ng voi cac Doanh nghi~p co chuc nang va chuyen mon de th\i"chien van hitnh eong trinh. Quan Iy, van himh va duy tri hoat dong ella he thdng trang thibt bi dw;yehip di).!l\ii ClUtg Tri Thire Thitnh Phd; eung cap cac dich V\l thist y~u (baa ve, ve sinh, Ihu gam rae thai, cham soc VU'anhoa, cay coo cae djch Vu khac) baa dam eho Cung Tn Thuc Thitnh Ph6 ha(lt dong binh thuang, 8. Kibm tra, thea d6i, phat hien xir Iy kip thoi eac vi ph(lm trang quid ly sir d\lng c6ng trinh, Giai quyst cac tranh chip khisu nai ve quan Iy, van hitnh, khai Ihac tal Cung Tri Ihire Thanh ph6. 9 Tdng hgp baa cao hang nam tinh hinh quan Iy sir: d\l-ng nha cha co quan So Tili ehinh va Sa Xiiy dl,ffig. Di~u 12. Quy~n va nghia '"J} ella BeD tbue nha. QuyEn eua Ben thue ill: I. DUQ"ctiSp nhan quan 1y su d\lilg dien tieh Jam viee thea noi dung clla Hgp d6ng thue nhil. 2. DUQ"cky Hgp d6ng thue mai khl hst h(ln Hgp ddng eu (nbu co nhu du tisp Il,lcsir:dl,lng nhit). Nghia V\l cua Ben thue nhij.: I. Thl,l'chien thea Hgp d6ng da k y voi Dan vi quim Iy nha. 2. Thl,l'cmen day du cac quy dinh lien quan dsn trach nhiem eua Ben thue nha tl).iban Quy chs!lay va NQi quy qmin Iy sir dvng nha Clla Dern vj quan ly nha. 3. Sir dvng nha dung ml,lc dich, gift gin nhit va trang thiet bi kern thea, co trach nhi~m sua ehfta hu hong vii.b6i thuemg Ihiet hai do minh gay r:). 4. Tra du tien thue nha va dung thm h\ullrang hgp dang; Khong t1,i"y cai I(iOslra chua nhit khi chua dugc phep cila Bern vi quan Iy nha; Kh6ng eho Ihue I<).inhil. duopi bat leyhinh thuc nao; ChAp hitnh die quy dinh v~ glu:gin an ninh, Irat t1,i"ve sinh moi Inremg; 5, Ky l(li hgp d6ng thue nha kill hgp d6ng thue nha hst h(ljl ho\ic Thanh Iy hgp d6ng thue nha va him giao l,;ll nha thue cho Dan vi quim Iy nhil. lrang tru6ng kh6ng tiep tl,lcthue Slr dl,lng nhi Di~u 13. Nhiing himb vi bj nghiem dm trong su: dyng Cung Tri Thli'c va hqp Thanh ph6.

6 I. Cai n6i, ehlfun d1)i1gdi~n tich, kh6ng gian holie hi.mhu h6ng tai san thuqe ph~n su dvng chung duoi moi hinh thire; dve pha, cai t;lo, tluio da holie Jam thay d61 ph~n k~t cdu ehiu lj,ic,m thdng h(1.tiing ky thu~t, trang thi~t bj su d1)i1gchung, ki~n trile ben ngoil.ieua Cung Tri Thire Thimh ph6. 2, Gay ti~ng 6n qua mire quy dinh; him imh hm'mg d~n tr(it 1\1", tri all toa nha. 3. Xiirae thill, nu6e lhili, khi thai, eh~t dqeh\ribira bai; gay thim, dqt, 0 nhi~m moi truimg trong khu vue Cung Tri Thue Thimh Phd. 4. Quang eao, viet, ve trai quy dinh hoije co nhfrng himh vi kme ma pmp lu(it kh6ng eha phcp, su dllng v(it li~u holie mau sde Iren m,fllngoai di~n deh thue tnii v6i quy dinh; thay d6i thi61ks, k6t cdu eua phansu dllng trong hqp d6ng. 5. SU d\mg haije eho ngm'7ikme su dvng ph:1ndien tich thue trong hgp d6ng Irai v6i nqidung theo hgp d6ng thue nba dli kyo Di~u 14. Bao Mnh va bao tri Cung Tri thue. I. SO'Xay dl,illgtheo doi chi cl(lovlee th\l'e hien baa himh Cung Tri thire Thanh ph6 theo quy dlnh philp lu(il. 2. Bao tri ClUlgTri thire Thanh ph6, a) Bao lri Cung Tri Thue Thanh ph6 baa g6m viee duy tu bao duong, sua chua nh6, sua chua vira, sua chua 16n, sua chua dqt xu~t nhful duy tri ehih luqng eong trinh, canh quaileua ClUlg Tri Thue Thimh ph6. Viee baa tri dl!(je th\1"ehien theo dung quy dinh eua pmp lu(it hien hanh vs e6ng be bao tri e6ng trinh xiiy dl,illg. b) Viee bao tri eong trinh, h~ th6ng eong trinh h(1.tangkythuat va trang thi6t bi sir dlmg chung eua Cung Tri Thue Thanh ph6 philj.tuan thu cae chi elk ella nm thi,h ks, eh6 t(1.o, quy trinh, quy ph(1.mdo Don vi quan ly nhill(ip k6 ho(1.ehirinh eftpeolham quyen phe duy~t t6 ehire th\1"ehien thea dung quy dinh, Cang lac baa Iri eong trinh phai du('1ethj,ichien thong qua ho"pd6ng, Viee nghiem thu, thoo quy~t toan, thanh Iy ho"pd6ng baa tri thue hien theo cae quy dinhll eua pm.p luiit v6 xay dl,illgva pmp luat diin S\l',Dcm vi quitn ly nha liip h6 so'theo d6i eong tac bilotri, nqi dung e6ng vi~e thuc hien, chi phi dauill. c) Ngu5n v5n: D5i v6i eong tac bao tfi, duy tu, sua chua nho, sua chua vira, sua chua dot xu:1t can d6i trong ngu5n thu- chi Twemg hqp vuqt qua ngu5n kinh phi l~p h6 so bao cao S6 Xay d1,rng,56 Hi ehinh trinh UBND Thanh ph8 be>tr! ngu5n Ngiin sach thea quy djnh. CHUONG III QUY DINA vt QlJAN LY TAU, CHI TAl CHiNH Di~u IS. Cae nguiin thu, chi tai ehinh. L Cac ngu6n thu: a) Thu tu cho thue dien tfeh nhillam tnl so lam viee va cho thue dien tieh kinh daanh djch V\l; b) Thu tit ho(1.tdqngkinh doanh d\eh V\l; c) Thu titviee trong giu xe d(1.p,xe may, ot6;

7 r d) Cae khoim thu hq'p phap khat thea quy djnh ella Phap lu.{i.t. 2. Cae n6i dung chia) Chi ho(l1dong tlmemg xuyen phuc Vl,lcong tile quim ly, v;jn himh Cung Tri thirc: b) Chi lieu hrang, ph\! dp luang va cae khoan trich thea hrong cho b6 may guim Iy, v.{inh3n.h. c) Mua s11mtscd phvc Y\I cong lac qwm ly: bim gh6, ill tai li~u, dlen tho(li, van phong phfun d) Chi litn cong time cung cdp cae djch V\l baa ve, ve sinh, l;,j.pv\!, chiim soc cay xanh. e) Chi mua sam st'ra chua Ihay the phuang tien thitt bi ph\.lc V\l cong c(1ng. g) Chi cho cong tat sua chua cluy tu, baa tri cong mnh khi cia hs, tho-i h(ln bao himh: nhil., he th6ng cfrp dien, cap thoat mro'c, this! bi dien, ph6ng ch6ng ehay h) Chi phi cae khoan h<)'p ly khac. 3. Cile khoan thu d.s chi tra cae djch V\l(thu h6, chi hq) neu co, g6m: Obi vai cae chi phi sinh ho(l1ella T6 chue hay Bern vj thue nhil nhu dien, mrac sach, ve sinh mol tmoog, an ninh tr~t W,.., Dan vj quan ly nha co traeh nhi~m thoi! thuiin, th6ng nhat voi cae T6 ehfrc eung cap dieh V\l va t6 chile hu6'ng djeh V1,I ds t6 chile cae hlnh thfrc thu phil ho;rpd~ trii eho cae dan vi eung cap djeh V\l. Di~u 16. Quan If cae khoan thu, chi. I Quim ly cae khoan thu: a) D61 vcrieac khmin thu fir ngu6n cho thue di~n tieh nha hun 1n) salam vi~e: th\rc hi~n vi~c thu, nop theo dung quy djnh ella Lu?t ThuB va cae van ban hu6ng hi~n h:inh. b) D6i v6'i cae kholin thu til ngu6n eho thue di~n tieh kinh doanh dich V\l, dich Vl,ltrong giu xe dap, xe may, oto: Giao SO' Tai ehinh xem xet hu&ng dftn thue hl~n. 2, Qulin Iy cae khoan chi: Hang niim: Cong ty TNHH mot thlinh vlen Qulin Iy va PMt tn~n Nhi! Ha Noi co traeh nhi~m xay dl,itlgkb hoaeh, I~p dl,l'toan thu, chi gui SO-Xiiy Dl,ITlgxem xet tnr6e khi glr:isa Tal ehinh tham tra, trinh UBND Thanh ph6 ph!duyet thea quy dinh. CHl1aNGIV GIAI QUVET TRANH chap va xu' LY VI PH~M f)i~u 17. Giiii quyit tranb chip va xulj' vi ph,m, 1. Tranh cmp v~ ho;rpd6ng dim Sll', hgp d6ng kinh tb trang qua trinh th\l'c hi~n quan Iy, sil d\ulg theo quy dinh ella Quy ehb mlythi Xlr Iy theo quy djnh ella pmp lu:).t,..~ h(jp d6ng dan Sl!, hgp d6ng kinh tb. 2, Cae hlinh vi vi pham hanh chinh thea quy djnh ella Quy ehb mly dm;rc Xlr ly theo quy dinh ella phap lu~t vs Xlr phat vi ph?jll hanh ehinh trong qulin Iy phat tri~n nha va cong sa.

8 CH([ONGV TO CHUC THl)'C HI~N Di~u 18. Traeh nhi~m eiia de Sir, DgaDb va eae dan vi lien quan. 1. SO-Xay d\lng Ha Ni}i: a) Chii tri, ph6i hap veilcac So', ngimh va eac dan vi lien quan t6 chuc thanh tra, kibm tra, giam sat vi~c th\rc hi~n Quy chb. b) Bao cao trinh phe duy~t d\l"toan, quybttoan thu chi lai chinh Mng mim trong vi~c th\l"chien cong lac quan Jy, v~ gm Sa Tili Chinh thfun tra. hanh khai thac, bao tri ClUlgTri thirc Thanh phb c) Xay d\fllg gia eho thue dien tich, ph6i hqp yo; Sa Tai Chinh thfun dinh gia, triub VBND Thimh ph6 phe duyct. d) Chi d(lo cae ca quan, Don vi chuyen nganh tnrc thll(k lrong viec 16chirc th\fc hi~n ti6p nhfui vii quan ly cac hl;lilgm\lc eong trlnh: cap Duac S(lch,vU(m hoa, diy xanh, h~ th6ng chien sang cong cong, he Ih6ng thoat nuac, thu gom rae tha!. thea thfun quyen va trinh W thti Wc quy dinh. e) Theo doi chi d(lo viec th1,lchien baa hanh ClUlgTri thuc Thimh phb thco quy dinh phap Juiit. 2. Sir Hi Cbinb : a) Thfun djnh gia cho thue dien tlch do Sa Xiiy D\IDgJiip, trinh VEND Thanh ph6 ph :duyet. b) Th~m tra ph :duy~1d\r loan, quybttoan tai chinh hang nam trong viec Ih!!c hlen cong lac quim Jy, viin hanh khai thac, baa lri ClUlgTri Ihirc Thanh ph6. c) Phiin b6 ngu6n kinh phi ngan sach de t6 chirc th\l"cbien thi diem qum ly v~ himh khai thac, bao tri Cung Tri thirc Thanh ph6. Di~u 19. Cac Sa Xay Dl,ITIg,Tili Chinh, Cong ty TNHH m()t thimh vien Quim Jy va PMt lrien Nhii HiI Noi va cac Sa ngimh chirc nang c6 lien quan huongdlin cac dan vi. t6 chuc, ca nhan thue sir d\lllg Cung Tri thuc Thimh ph6 thl,ichi~n Quy che nily Trang qua trinh th\fchlen, neu c6 kh6 khan, vuong m5.ethi phan anh kip thell ve Sa Xay dlulgibnghap, bao cio UBND Thimhph6 d xem xet, Slrad6i b6 xung cho pm hq'pi TM. UY BAN NHAN DAN '. KT. CHI) ncii, CHU TICH ~