Serban Nichifor Composer, Teacher Roumania, Bucarest About the artist Born: August 25, 1954, in B

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Serban Nichifor Composer, Teacher Roumania, Bucarest About the artist Born: August 25, 1954, in B"

Bản ghi

1 Srban Nicifor Composr, Tacr Roumania, Bucarst About t artist ttp://wwwvoxnovuscom/composr/srban_nicifortm Born: August, 9, in Bucarst, Romania Marrid to Liana Alxandra, composr: ttp://wwwfr-scorscom/partitions_gratuits_lianaalxandratm# Studis National Univrsity of Music, Bucarst, Doctor in Musicology Tology Faculty, Univrsity of Bucarst Intrnational courss of composition at Darmstadt, Wimar, Brukln and Muncn USIA Stipndium (USA) Prsnt Position Profssor at t National Univrsity of Music, Bucarst (Cambr Music Dpartmnt); Mmbr of UCMR (Romania), SABAM (Blgium), CPMN (olland) Vic-prsidnt of t ROMANIA-BLGIUM Association Cllist of t Duo INTRMDIA and co-dirctor of t NUOVA MUSICA CONSONANT-LIVING MUSIC FOUNDATION INC(USA) Fstival, wit Liana ALXANDRA Slctd Works OPRA, SYMPONIC, VOCAL-SYMPONIC AND CONCRTANT MUSIC: Constllations for Orcstra (9) Sympony I Sadows (90) Cantata Sourcs (9) Cantata Gloria roum olocausti (9) Opra Miss Cristina (librtto by Mirca LIAD,9 (mor onlin) ualification: PROFSSOR DOCTOR IN COMPOSITION AND MUSICOLOGY Prsonal wb: ttp://romania-on-linnt/woswo/niciforsrbantm Associat: SABAM - IPI cod of t artist : I About t pic Titl: TR DANCS FOR GNVIV [TO GNVIV MORTON] Composr: Nicifor, Srban Licnc: Copyrigt Srban Nicifor Publisr: Nicifor, Srban Instrumntation: lctroacoustic Styl: Jazz Srban Nicifor on fr-scorscom

2 ttp://wwwfr-scorscom/download-pdf-st-music-srbannicifortm Contact t artist Writ fdback commnts Sar your MP rcording Wb pag and onlin audio accss wit R Cod : First addd t : Last updat : :00:

3

4 Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton Asus Fsus F#sus D#sus Mlody Guitar # # b # # _ # Piano # b û b nû # # # n n_ # # # # _ Bass # b # Drums # # #

5 sus Csus C#sus Asus _ b # # n # _ 0 0 ## _ û n b # # # n n 0 _ # # # # # _ # Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag #

6 A#sus F#sus Gsus sus 9a # 9a # # _ # n n 9a # # # # # _ # n_ n _ n # 0 0 9a # # _ 9a # # _ # _ b # Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag

7 F9sus C#sus Dsus F# sus Fsus b # n # n # # n # _ n n b û # b nû # # n # _ # n n n # # # b # # b _ b _ Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag

8 F#9sus A9sus F#9sus A 9sus C9sus # # û û # #û n bn _ û û # # _ 0 0 # # # # # #_ n # n û b # # # # # Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag b

9 F#9sus D#9sus D9sus B 9sus Bb9sus # #û # û # _ û # nû # n û # n nûû # n bû û n û 0 0 # # b # # _ # b n n n _ b b # # # # b û # n n _ # # 0 # # n # # # _ # Srban Nicifor: WALTZ FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag # # b _

10 Srban Nicifor:A SAMBA FOR GNVIV - To Gnviv Morton Cm Cm Gb Bm F9 A Piano b _ nb b b n b n # n# n# n n # n nb n #_ Bass b # # n Drums b n_ b n b n b n b _n b n # b n b n

11 Abm Abm Ab mmaj Abm9 Abm D Db9 G a b b _ b b b bn bn bn bn b b n n # n n b b n n a b b b b b n a b b n_ b n _ b _n b n b _n b n_ b n_ b n # b n # Srban Nicifor:A SAMBA FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag

12 Gbm Gbm/Db Gb mmaj Gb mmaj/db Gbm Gb m/db B9 F b b b b b b n b #_û # #û n n _n b b b b b b b n_ b n b n b n b _n b n_ b n_ b n b n # b _n b n_ Srban Nicifor:A SAMBA FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag

13 Bbm Bbm/F 9 b9 Abm D9 G9 Db9 b # n n # # _ n # # n #_ n_ b b n b b _ b _ n _ n n n b b bn bn X b 0 X n b b _ X b n_ b n b n # b _n_ b n_ b n # # b _n b n Srban Nicifor:A SAMBA FOR GNVIV - To Gnviv Morton - Pag

14 Cm Cm Gb Bm Bm/F# F9 A Piano _ b _ b b b n nb n# n n # n # #û n n # _ n _ Bass b # n Drums b # b # b # # _ b b _ b _n_ # n_ #

15 Abm Abm Ab mmaj Abm9 Abm D Db9 G a b b bn b b n b b bnb b b b b n b n _ # # n b b # n n b n a b b b a b b b b b b # # b b # #

16 Gbm Gbm/Db Gb mmaj Gb mmaj/db Gbm Gb m/db B9 F b b _ b b b b b b _ b n n b b _ b b # n n _ b _ b # n _ b b b b b b _ # # b b

17 Bbm Bbm/F 9 b9 Abm D9 G9 Db9 b b b n b _ b b b _ b _ n b n b b n_ # n n b X 0 0 X b b b X b b _ # # b b b b # # # _ #_ n b_ b_n_ b _ b_n_

18 Cm Cm Gb Bm Bm/F# F9 A Piano b b nb û b b n n# n b # Guitar n # _ # b n # _ Bass b # n Drums b b # b _ #

19 Abm Abm Ab mmaj Abm9 Abm D Db9 G a b b b b bnû b bnb b b n n _ # _ b nb n a _ b n_ n # n n _ a b b b a b b b # b

20 Gbm Gbm/Db Gb mmaj Gb mmaj/db Gbm Gb m/db B9 F b b û b _ b _ b û û _ b û û b _ b # b n û _ # # bn _ b b b b b b b # b

21 Bbm Bbm/F 9 b9 Abm D9 G9 Db9 b b n #û# n _ n b b b û b # n n b X _ b _ n # # n n _ b _ n # n n _ X _ 0 0 X b b X b # _ b b # b

22 Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton CMaj Ab9# Dm G9 Piano b # n # # _ n _ Bass b b Drums b # # # _ # # _ # b

23 C C FMaj Bb w _w w b bû _ n _ b _ û b b b # b # b bb bb Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

24 C/G Am Dm Gmb _ # # _ n _ n b n n b _ b # b # # _ # # _ b _ b # Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

25 CMaj CMaj/B BbMaj G9sus 0 b b n b # # b b # b Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

26 CMaj Ab9# Dm G9 # b n _û n b b # # # # # b _ Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

27 C C FMaj Bb _ b b# _ nn b b b _ n b b 9 b b # # b bb bb Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

28 C/G Am Dm G9sus w_w b b _ # b # # # # # b # Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

29 C CMaj C Cbb9 b _ # b b n b b n b bw bww 0 9 b b # # b b # b b _ Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag

30 F Fm C/G C a b _ # _ b n b b _ n a b 0 0 _ 0 a bb b b # b b Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag 9

31 F Bb9 C/G Am D9 G9 _ b _ b b b n _ n _ 0b #_ n û X b 0 _ 9 # 0 0 0b n # n n X X _ b b b b _ b b b _ b b # n _ # 0b b # b _ Srban Nicifor:SwingDanc for Gnviv-to Gnviv Morton - Pag 0

26-2

26-2 LEAD SHEET 26-2 4 A Fma 7 J œ J œ J G # 7 C # ma # # # 7 E 7 # # _ # (#) Ama 7 Cm 7 F 7 # _ (n )# _ C7(b) _ (b) Œ B b ma 7 C # 7 F # ma 7 # _ ( # ) _ # # _ ( b ) œ J A 7 ( n ) # n n Dm 7 G 7 Gm 7 C 7 Œ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

sheetmusic4you.net

sheetmusic4you.net Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần độ khó theo thời gian

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c &

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c & Flute larinet in Bb b lto Saxophone Tenor Saxophone b Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Horn in F 1+2 b Trombone 1+2 b b b Euphonium b b b Tuba b b b Bells { Snare rum Solo æ æ æ æ æ æ æ mp m Marhing Bass

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó Flute b b Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Clarinet in Bb Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Alto Saxophone # w w w w Tenor Saxophone w w # n Trumpet in Bb1 Œ Œ Œ Œ oree ully Trumpet in Bb2 Œ Œ Œ Œ oree ully Horn in F

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG TRẦN QUANG NHẬT DẠY HỌC ĐỆM ĐÀN PIANO CHO CA KHÖC THEO PHONG CÁCH NHẠC NHẸ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN

Chi tiết hơn