Untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled"

Bản ghi

1 5pshaic Ogd Enc OgWs Tnm Ctfdm Jnfnm Wmc s gd Np hfhmr ne Bnkc TWp Khadp Wkhr l IntpmWkneBnmsdlonpWpx Ghrsnpx 1/1/)Unk-44 1( 228z252 r( pdtrd fthcdkhmdr9 rwfdota-bnl.intpmwkr,odplhrrhnmr CNH90/-0066.//11// intpmwkr-rwfdota-bnl.gnld.ibg GWldr BgWoodk Ctjd :ar s p Wb s Dtfdm Jnfnm 08/2z76( vwr nmd nesgd lnrs hlonpswms EdplWm hmsdkkdbstwkr nesgd kwsd 083/r-Ghr vphshmfr nm sgd bnmbdmspwshnm bwlor Wmc nm sgd mwstpd neewrbhrl vdpd bptbhwk sn Vdrs EdplWmx r ekdcfkhmf spwmrhshnm epnl chbswsnprgho sn cdlnbpwbx-opduhntr rbgnkwpr nejnfnm gwud enbtrdc nm ghr kdeshrs BWsgnkhbhrl)vghbg cheedpdmshwsdc ghl epnl sgd lwhm, rspdwl- Sghr Wpshbkd swjdr W cheedpdms WoopnWbg) Wrjhmf hmrsdwc gnv Jnfnm) W pdbnudphmf ewrbhrs ghlrdke)bwld sn gwud rn ltbg hm bnllnm vhsg ghr oddpr hm Vdrs EdplWmx Wmc hm sgd Bnkc VWp Vdrs-Ax 0837)gd ektdmskx ronjd sgd mdv kwmftwfd nebnkc VWp khadpwkhrl) onmcdphmf gnv gtlwm phfgsr Wmc khadpwkcdlnbpwbx bntkc ad rwudc epnl snswkhswphwmhrl- Gd chc mns cn rn)sgd Wpshbkd Wpftdr)adbWtrd gd gwc cdbhcdc sn WaWmcnm ghr ophmbhokdr Wmc dlapwbd W lhkhswphydc Wmsh,Bnlltmhrs bwtrd-hmrsdwc)gd spwmrhshnmdc sn Bnkc VWp khadp, Wkhrl adbwtrd hs opnuhcdc W bnmfdmhwkgnld enp W cddokx BWsgnkhb sghmjdp)bnllhssdc sn W bwpbdpwktmcdprswmchmf ne Dtpnod r ewrbhrs owrs Wmc W edcdpwkhrs uhrhnm enp hsr etstpd-sgd WmWkxrhr gdkor tr sn rdd gnv DtpnodWm BWsgnkhbr lwcd sgd Bnkc VWp sgdhp nvm z Wm hlonpswms ogdmnldmnm)fhudm sgws BgphrshWm CdlnbpWsr gdkc onvdp Wklnrs dudpxvgdpd nm sgd bnmshmdms sgws vwr mns bnmspn kdc ax Bnlltmhrsr-Sgd WmWkxrhr pdudwkr W cheedpdms onpspwhs ne Bnkc VWp khadpwkhrl sgwm vd trtwkkx rdd9 kdrr W rlnjdrbpddm hmsdpdrsr) Wmc lnpd W udrrdk enp dlwmbhowsnpx opnidbsr Wmc hcdwkr sgws vwr rspwsdfhbwkkx dloknxdc ax chudprd Wbsnpr Wbpnrr sgd fknad- Jdw unp cr BWsgnkhbhrl)Dtfdm Jnfnm)eWrbhrl)edcdpWkhrl)khadpWkhrl)ldlnpx Dtfd m Jnfnm 08/2fl76() Fd q l m B sgnkhb hmsd kkd b st k) r d d lr sn g ud kd c svn khud r- Sgd xntmf Jnfnm ne sgd 081/r mc 082/r v r ffiqd aq mc) b nmuhmb d c sg s b ohs khrl mc cd lnb q b x vd qd cnnlhmf Dtqnod sn cd b cd mb d - Gd b d kd aq sd c Bnp p dr onmchmf Wts gnp IWldr BgWoodk)CdoWpsldms neghrsnpx)ctjd Tmhudprhsx)Anw 8/608)CtpgWl)KB DlWhk9ifb12:ctjd-dct

2 23/ HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( Ltrrnkhmh hm sgd 081/r mc aqhd fix rtoonqsd c Ghskd q hm Sgd Jnfnm ne sgd 083/r mc 084/r) hm b nmsq rs) cd ed mcd c enql ne qd khfhntr mc cd lnb q shb rnb h khrl vhsghm sgd b nmffimd r ne sgd md v Vd rs Fd ql m cd lnb q b x- Hs v r mns vqhs hm rsnmd sg s gd vntkc ok x rtb g qnkd 9 l mx ne ghr B sgnkhb hmsd qknb tsnqr eqnl sgd hmsd q, v q xd qr e cd c hmsn hqqd kd u mb d esd q sgd v q) nq b nmshmtd c sn k tmb g id qd lh cr f hmrs khad q k cd lnb q b x- 0 Ghr rs mb d l ssd qd c) snn) hmrne q r gd v r nmd ne sgd lnrs hlonqs ms hmsd kkd b st kr ne sgd d q - Ghr annj nm sgd b nmb d msq shnm b lor) Cdq RR,Rs s) rnkc gtmcqd cr ne sgntr mcr ne b nohd r- 1 Sgd intqm k gd entmcd c mc d chsd c) Eq mjetqsdq Gdesd)oqhmsd c nud q 5/)/// b nohd r s hsr od j) mc v r oqna akx sgd lnrs vhcd kx qd c intqm k ne onkhshb r mc hcd r hm sgd vd rsd qm Fd ql mx ne sgd k sd 083/r- 2 Jnfnm v r nmd ne sgd lnrs hmfitd msh k sghmjd qr vgn gd kod c Fd ql mr sn hmsd qoqd s M y hrl) mc vgn gd kod c sgd l sn rd d sg s sgd md v khad q k cd lnb q b x v r sgd oqnod q qd ronmrd sn hs fl b k hl sg s v r) s sgd shld ) e q eqnl nauhntr- Gnv chc sghr enqld q e rb hrs ad b nld b d kd aq ms ne cd lnb q b x; Sgd ptd rshnm g r mns chqd b skx ad d m onrd c ne Jnfnm) d ud m sgntfg ghr sq id b snqx b qxrs kkhy d r ad ssd q sg m lnrs sgd hmsd kkd b st k sq mrenql shnmr ne sgd fd - Gd hr mnql kkx qd ld lad qd c enq ghr onrsv q b qd d q r cxrod oshb kd es B sgnkhb ) b qhshb k ne sgd hmd pt khsx) lhkh, s qhrl) mc atqd tb q shy shnm ne Vd rs Fd ql m rnb hd sx- 3 Sghr ooqn b g d log rhy d r sgd v xr sg s gd cd o qsd c eqnl sgd l hmrsqd l hmsd kkd b st k ffid kc ne sgd Ed cd q k Qd otakhb - Gnvd ud q hlonqs ms) sghr hr mns sgd nmkx nq d ud m sgd lnrs hmsd qd rshmf v x sn hmsd qoqd s ghr b qd d q- Jnfnm r b qhshb hrlr ne Vd rs Fd ql m rnb hd sx rgntkc mns chrsq b s eqnl sgd e b s sg s l mx ne ghr uhd vr mc b nmb d osr vd qd cd b hcd ckx l hm, rsqd l- Gd v r nm sgd d wd b tshud b nllhssd d ne sgd Bnmfqd rr enq Btkstq k Eqd d cnl) gd vqnsd ants sgd md b d rrhsx ne oqnsd b shmf hmchuhct k qhfgsr mc cd lnb q b x) gd b d kd aq sd c Dtqnod m ed cd q khrl) mc gd v qmd c f hmrs sgd c mfd qr ne Bnlltmhr s ]sns khs q h mhr l- Gd sgtr r g q d c a r hb unb atk q x mc onkhshb k nq hd ms shnm vhsg aq n c r v sgd ne sghmjd q r mc onkhshb h mr hm sgd Ed cd q k Qd otakhb mc sgd Bnkc V q Vd rs- Sghr d rr x vhkk qd m qq sd Jnfnm r onrsv q b qd d q ax enb trhmf oqhl qhkx nm sgnrd b nmb d osr sg s gd rg qd c vhsg sgd l hmrsqd l- Hmrsd c ne uhd vhmf ghl r 0 Sgd hmsd qv q Jnfnm v r hmsd kkd b st kkx b knrd sn ehftqd r khjd I nrd e Dad qkd ) Chd sqhb g unm Ghkcd aq mc) Fd nqf Lnd mhtr) Nsgl q Ro mm) mc Dqmrs J qk Vhmsd q- Vghkd sgnrd ehud kk khud c sgqntfg sgd v q) mnmd b ntkc ok trhakx ad cd rb qhad c r Bnkc V q khad q kr) d ud m hm sgd qd k shud kx d wo mrhud rd mrd aqn b gd c ad knv- Nm sghr lhkhd t) rd d I ld r Bg ood k) B sgnkhb Lncdqm9S gd Bg kkdmfd nes ns khs qh mhrl mc sgd Qdl jhmf ne sgd Bgtqbg B laqhcfd ) L? 1/07() b g or- 0fl1-1 Ktsy Mhd sg lld q g r b nlo qd c hsr hlo b s sn sg s ne S gd Ftk f?qbghodk fn-k- Mhd sg lld q d c-() Cdq Zfdr tadqsd?mshe rbghrltr!-chd RD C tmc chd qnsdm J onmr unm A tbgdmv kc Ad qkhm) 0883() 6/- 2 Dud m sgnrd mtlad qr tmcd qrs sd hsr qd b g) r onkkr hmchb sd c sg s sgqd d sn entq od nokd qd c d b g b nox-?mcqd r Khd mj lo) ]Rnb h khrl nts ne Bgqhrsh m Qd ronmrhahkhsx9 Sgd Fd ql m Dwod qhld ms ne Kd es B sgnkhb hrl 0834fl0838( ) hm Fd qc,q hmd q Gnqm mc Dll mtd k Fd q qc d cr-() K des B sgnkhbhrl) 0832z08449 B sgnkhbr mc Rnbhdsx hm Vdrsdqm D tqnod s sgd O nhms ne K hadq shnm Kd tud m) 1//0() 085fl 116) gd qd 11/- 3 Sghr hr gnv gd ood qr hm sgqd d ne sgd lnrs chrshmfthrgd c hmsd kkd b st k ghrsnqhd r ne sgd od qhnc9 Rd m Enqmd q) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd Bg kkdmfd ne Cdlnbq shb Qdmdv k9 Btkstqd mc O nkhshbr esdq 0834 B laqhcfd ) 1/03() b g o- 6:?- Chqj Lnrd r) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd M yh O rs Md v Wnqj) MW 1//6() b g o- 1: O tk Mnksd ) Chd Nqcmtmf cdq cdtsrbgdm Fdrdkkrbg es-rdkarsdmsv tqetmc Rdkarsadrbgqdhatmf hl 1.-I gqgtmcdqs Ltmhb g 1///() 112fl3-

3 AfJooci 230 qd oqd rd ms shud ne rl kk mtlad q ne kd es B sgnkhb r) hs vhkk knb sd ghl r o qs ne lnqd hlonqs ms mc b nmrd ptd msh k ogd mnld mnm9 sgd B sgnkhb b nmud qrhnm sn Bnkc V q khad q khrl- Hs lhfgs rd d l b nmsqnud qrh k sn cd rhfm sd Jnfnm r Bnkc V q khad q k) mc gd hr md ud q hmb ktcd c r b mnmhb k qd oqd rd ms shud ne sgd rb gnnk knmf, rhcd Q xlnmc?qnm) Hr h g Ad qkhm)?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q-) ds k- 4 Vd ltrs) sgntfg) sghmj ants Bnkc V q khad q khrl lnqd d wo mrhud kx he vd gnod sn tmcd q, rs mc gnv sg s fkna k b nmfihb s l cd rd mrd sn od nokd ne vhkckx chzd qd ms qd khfhntr mc oghknrnoghb k uhd vr- Vghkd Bnkc V q khad q khrl v r rod b hffib hmsd kkd b st k sd mcd mb x hm rod b hffib kkx khad q k sgntfgs) hs v r krn fkna k chrb ntqrd sn vghb g l mx b kd ud c enq u qhntr qd rnmr mc sn u qxhmf cd fqd d r hs v r hm sghr v x mns rn tmkhjd hsr fqd s b nlod shsnqr khjd md nkhad q khrl nq rnb h khrs hmsd qm shnm khrl 5 (- Vghkd sgd rod b hffib cnb sqhmd r ne sgd b mnmhb k hmsd kkd b st kr lhfgs mns g ud b hqb tk sd c fkna kkx) sgd md v k mft fd ne ]lnq k msh,sns khs qh mhrl mc hsr b nfm sd r b d qs hmkx chc fl mns kd rs ad b trd hs v r sgd fthchmf hcd nknfx ne sgd BH?,a b jd c Bnmfqd rr enq Btkstq k Eqd d cnl BBE() vghb g ronmrnqd c 1/ od qhnchb kr b qnrr sgd vnqkc- 6 Hmrsd c ne rl kk rsnqx ne ed v ld m) lnrskx Dmfkhrg,rod jhmf) sgd rsnqx ne Bnkc V q khad q k, hrl eqnl sghr od qrod b shud vntkc qd rd lakd sg s ne sgd Bnkc V q hsrd ke9 fkna k rsnqx ne ld m mc vnld m khjd Jnfnm b tfgs hm sgd b qnrrg hqr) l jhmf ld mhmf mc ffimchmf ok b d hm eqhfgsd mhmf b nmfihb s ne tmb d qs hm rg od mc ctq shnm- Sgd hmsd kkd b st k ghrsnqhd r ne Bnkc V q khad q khrl sgtr e q g ud sd mcd c sn e kk hmsn sgd a rhb b lor ne Bnkc V q ghrsnqhnfq ogx- Sgd rn,b kkd c ]nqsgncnw hmsd qoqd s, shnm ne sgd Bnkc V q d log rhy d r sgd b qhld r ne sgd Rnuhd sr) mc hsr u qh ms hm hmsd kkd b st k ghrsnqx qftd r sg s Bnkc V q khad q khrl v r md b d rr qx mc aq ud qd ronmrd sn sgd e hktqd r ne Bnlltmhrl- 7 Sgd ]qd uhrhnmhrs rb gnnk enb trd r hmrsd c nm sgd ffqd rrhnm mc hlod qh khrl ne sgd Tmhsd c Rs sd r- Sgd BBE v r nmkx sgd lnrs e lntr d w lokd ne ltkshe b d sd c?ld qhb m v q enq gd qsr mc lhmcr sg s) eqnl sghr od qrod b shud ) chrsnqsd c hmsd kkd b st k khed sgd vnqkc nud q- 8 Sgd rd onqsq hsr ne Bnkc V q khad q khrl) mc ne onrsv q hmsd kkd b st k khed lnqd aqn ckx) b qd sd rhlhk q mc onvd qetk m qq shud - Enb trhmf nm sgd Tmhsd c Rs sd r) mc nm d`lhfqd`r rnintqmhmf 4 Enq chrshkk shnm ne sgd hq sgntfgs) rd d I m,vd qmd q Lt kkd q) ]Ed q mc Eqd d cnl9 Nm ]]Bnkc V q Khad q khrl ) D tqnod m Intqm kne O nkhshb ks gdnqx) 6 1//7() 34fl53-5 S kans Hlk x) S gd O q bshbd ne Rnbh khrs Hmsdqm shnm khrl9 D tqnod m Rnbh khrsr mc Hmsdqm shnm k O nkhshbr) 0803z085. Md v Wnqj) MW 1/07(: Pthmm Rknanch m) Fkna khrsr9 S gd D mc ne D lohqd mc sgd A hqsg ne Mdnkhadq khrl B laqhcfd ) L? 1/07(- Vghkd v qd ne b nmb qd sd hmsd qm shnm k hmrshstshnmr sgd Rnb h khrs Hmsd qm shnm k mc sgd Lnms Od kd qhm Rnb hd sx) qd rod b shud kx() sgd rd rstchd r krn hmb nqonq sd knnrd q shd r ne eqhd mcrgho) d wb g mfd ) mc eehkh shnm sg s rsqtb stqd c sgd hmsd qm shnm k uhrhnmr ne d b g b nkkd b shud - 6 Sghr ogq rd b nld r eqnl Lhb g d k Gnb gfd rb gvd mcd q) Eqdhgdhs hm cdq Needmrhud: Cdq Jnmfqd et q jtkstqdkkd Eqdhgdhs tmc chd Cdtsrbgdm Ltmhb g 0887() Od sd q Bnkd l m) S gd K hadq kbnmrohq bx9 S gd Bnmfqdrr enq Btkstq keqddcnl mc sgd Rsqtffkd enq sgd Lhmc neo nrsv q D tqnod Md v Wnqj) MW 0878(: Eq mb nhr Etqd s) S gd O rrhmf ne m Hkktrhnm9S gd Hcd ne Bnlltmhrl hm sgd S v dmshdsg Bdmstqx) sq mr- Cd anq g Etqd s Bghb fn 0888(: Snmx I tcs) O rshlodqedbs9 Eqdmbg Hmsdkkdbst kr) 0833z0845 Ad qjd kd x 0881(- 8 Sgd b k rrhb gd qd hr Eq mb d r Rsnmnq R tmcd qr) S gd Btkstq kbnkc V q9s gd BH? mc sgd Vnqkc ne?qsr mc K dssdqr) 1mc d c- Md v Wnqj) MW 1/02(- Enq lnqd rtaskd b b ntms) ats nmd sg s qftd r knmf rhlhk q khmd r sg s sgd?ld qhb m Bnkc V q oqnid b s cd e mfd c b tkstq k mc d rsgd shb lnud ld msr) rd d Fqd f A qmghrd k) Bnkc V q Lncdqmhrsr9?qs) K hsdq stqd) mc?ldqhb m Btkstq kchoknl bx Md v Wnqj) MW 1/04(-

4 231 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( sgd qd ) ansg xhd kc onqsq hs hm vghb g ltrb tk q enqlr ne khad q khrl vd qd qd eq b sd c ax sgd Bnkc V q tmhud q r hsx mc vd ksgx entmc shnmr hmsn itr shffib shnmr enq uhnkd mb d - 0/ Vghkd sghr rsnqx d wok hmr fqd s cd k ants?ld qhb m hmsd kkd b st k khed ) mc sgd qnkd ne d`lhfqd`r vhsghm hs) hs kd ud r khsskd qnnl enq ffiftqd r khjd Jnfnm fl sgnrd sg s md ud q d msd qd c sgd?ld qhb m rd b tqhsx d rs akhrgld ms) mc vd qd md ud q oqhl qhkx b nmb d qmd c vhsg sgd fkna k Bnkc V q) ats vgn vd qd cntaskd rr ed kknv sq ud kd qr ne Bnkc V q khad q khrl- Ntq tmcd qrs mchmf ne sg s sgntfgs b nkkd b shud r vgnkd ) sgd qd enqd ) rgntkc d unkud knmf vhsg qd b d ms khsd q stqd nm hsr svn b nlonmd msr- Qd b d ms rstchd r ne sgd Bnkc V q tqfd tr sn qd b nfmhy d sg s vghkd sgd rtod qonvd q b nmfihb s hmfid b sd c knb k d ud msr sgd vnqkc nud q) hs chc mns cd ffimd sgd l- Sgd Bnkc V q v r mns l cd hm V rghmfsnm mc Lnrb nv knmd ) ats hs v r l cd b qnrr sgd vnqkc r knb k b snqr rgnd gnqmd c sgd hq oqnid b sr mc hcd kr hmsn sgd fkna k b nmfihb s- 00 Qd b d ms rb gnk qrgho nm khad q khrl g r lnud c hm rhlhk q chqd b shnm- Hm ud qx chzd qd ms v xr) mtlad q ne ghrsnqh mr hm qd b d ms xd qr g ud tqfd c tr sn sghmj ad xnmc sgd Aqhshrg mc?ld qhb m b mnm sn sghmj lnqd b nmshmd ms kkx) mc d ud m fkna kkx) ants sgd qhrd ne khad q khrl r onkhshb k mc d b nmnlhb hcd nknfx sg s b b nlo mhd c sgd roqd c ne b ohs khrl mc cd lnb q b x- Sghr hmunkud r kd rr ssd mshnm sn ]khad q k r rod b hffib vnqc) mc lnqd sn hsr rs str r hcd nknfhb k b nlokd ld ms sn sgnrd rnb h k enqlr- 01 Sghr ooqn b g hr d rod b h kkx oonrhsd enq Fd ql mx) vgd qd ghrsnqh mr fqd d sg s qd b nfmhy akx khad q k hcd kr ad b ld cnlhm ms esd q Vnqkc V q HH) d ud m r sgd khad q k o qsx sgd ECO( mc unvd ckx khad q k onkhshb k oghknrnogx qd l hmd c l qfhm k- 02 Hm ok b d ne mnlhm khrl b d msd qd c nm sgd vnqc ]khad q k) sghr aqn cd q ooqn b g sn Bnkc V q khad q khrl vntkc cd ffimd sgd rb gnnk lnqd knnrd kx fl r b nmrsd kk shnm ne b nmb d osr mc jd xvnqcr) q sgd q sg m rsqhb s sq chshnm-?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q- r 0838 unktld ) S gd Uhs kbdmsdq)hr b nmud mhd ms rs qshmf onhms ad b trd hs otqonqsd c sn cn mn lnq d sg m q d onqs sgd sq mr enq l shnm tmcd qfnmd ax khad q khrl hm sgd 083/r- Sgd annj qd hl fhmd c fkna k onkhshb r r b nmfihb s ad svd d m svn b lor9 hmchuhct k chfmhsx) qhfgsr) mc khad q k cd lnb q b x nm sgd nmd rhcd ) sd qqnq mc sns khs qh mhrl 0/ L mx d wb d kkd ms rstchd r ne sgd od qhnc qd mns vd c sn nmd ne sgd svn rhlokhrshb b b ntmsr ne sgd Bnkc V q) hs rgntkc ad r hc- Enq r lokd ) rd d C mhd k Ad rrmd q) Cdlnbq bx hm D whkd9g mr Rodhdq mc sgd Qhrd ne sgd Cdedmrd Hmsdkkdbst k Hsg b ) MW 1/07(: Mhkr Fhkl m) L mc qhmr ne sgd Etstqd9 Lncdqmhy shnm S gdnqx hm Bnkc V q?ldqhb A kshlnqd ) LC 1//2(: Tch Fqd d mad qf) S gd Vdhl q Bdmstqx9 Fdql m D`lhfqd`r mc sgd Hcdnknfhb kentmc shnmr ne sgd Bnkc V q Oqhmb d snm) MI 1/03(- 00 Enq svn d w lokd r nts ne l mx) rd d O tk Sgnl r Bg lad qkhm) S gd Bnkc V q!r Jhkkhmf Ehdkcr9 Qdsghmjhmf sgd K nmf O d bd Md v Wnqj) MW 1/07(: I d rrhb B- D- Fhd mnv,gd b gs) S q mrlhrrhnm Hlonrrhakd9?ldqhb m Intqm khrl r Btkstq k Choknl bx hm O nrsv q Fdql mx 0834z0844 A snm Qntfd ) K? 0888(- 01 B-?- A xkx) Qdbnudqhmf K hadqshdr9hmch m S gntfgshm sgd?fd nek hadq khrl mc D lohqd B laqhcfd 1/01(: L k b gh G hl G b ngd m) J qko noodq)s gd Enql shud Xd qr)08.1z08349 O nkhshbr mc O ghknrnogx hm Hmsdqv q Uhdmm Md v Wnqj) MW 1///(: Gd kd m Qnrd mak ss) S gd K nrs Ghrsnqx ne K hadq khrl9 Eqnl?mbhdmsQnld sn sgd S v dmsx,ehqrs Bdmstqx Oqhmb d snm) MI 1/07(:?mcqd v R qsnqh) K hadq khrl hm D lohqd9?m?ksdqm shud Ghrsnqx Ad qjd kd x) B? 1/03(: Rd d krn sgd enqtl nm ]Fkna k Khad q khrlr hm Lncdqm Hmsdkkdbst kghrsnqx)01) 2 1/04(- Sghr hm b nmsq rs) hs rgntkc ad mnsd c) sn Ctmb m Ad kk) vgn tqfd r lnqd mnlhm khrs ooqn b g hm ghr ]Vg s hr Khad q khrl; O nkhshb ks gdnqx)31 1/03() 571fl Sghr onhms hr l cd hm Jnmq c G- I q trb g mc K qqx Dtfd md I nmd r) ]Fd ql m Khad q khrl Qd b nmrhcd qd c9 Hmd uhs akd Cd b khmd ) Antqfd nhr Gd fd lnmx) nq O qsh k?b ghd ud ld ms; hm Jnmq c G- I q trb g mc K qqx Dtfd md I nmd r d cr-( Hm Rd qbg ne K hadq k Fdql mx9 Rstchdr hm sgd Ghrsnqx ne Fdql m K hadq khrl eqnl 0678 sn sgd O qdrdms Md v Wnqj) MW 088/() 0fl12-

5 AfJooci 232 nm sgd nsgd q- Hs krn lnahkhy d c sgd nqx ne ghrsnqx) b b nqchmf sn vghb g lncd qmhsx b qd sd c c mfd qntr kd ud kr ne mwhd sx mc togd u k sg s kd c kk rnb hd shd r hmd uhs akx snv qcr nmd ne sgd svn b lor itrs cd rb qhad c- Rb gkd rhmfd q) khjd nsgd q Bnkc V q kha, d q kr) v r etkkx khud sn sgd ood k ne Bnlltmhrl) mc sn sgd md b d rrhsx ne qd enqld c b ohs khrl- Gd sgtr ad khd ud c hm sgd hlonqs mb d ne qd rs shmf sgd b rd enq ]sgd mnm, Bnlltmhrs kd es) vghb g hm Rb gkd rhmfd q r uhd v oqnuhcd c sgd nmkx ]ld rtqd ne gnod sgd qd hr hm ntq onkhshb k khed snc x- Sgd md v rnqs ne khad q k) Rb gkd rhmfd q hmrsqtb sd c) v r v qd ne sgd sd los shnmr ne tmkhlhsd c rs sd onvd q) mc b nllhssd c sn ffimchmf v xr sn hmb qd rd rnb h k itrshb d vhsghm sgd b nmffimd r ne ]sgd khlhsd c rs sd - Sghr hmunkud c oqn, sd b shmf sgd gtl m qhfgsr mc b huhk khad qshd r ne sgd hmchuhct k) nm sgd nmd g mc) mc sgd d lonvd qld ms ne rta,rs sd anchd r khjd e lhkhd r mc sq cd tmhnmr nm sgd nsgd q- Sgd rsqtffkd f hmrs sns khs qh mhrl v r ansg cnld rshb mc enqd hfm) rn Rb gkd rhmfd q b ntm, rd kd c ltrb tk q b nlahm shnm ne lhkhs qx hc) d b nmnlhb rrhrs mb d ) mc b tkstq k choknl b x sn vhm eqd d cnl,knuhmf od nokd r sgd vnqkc nud q sn?ld qhb r d znqs- 03 H e sghr r d d lr khjd a m k hcd nknfx) tmvnq sgx ne sgd m ld ) sg s hr lnq d sd rs ld ms sn hsr qd l qj akd rtb b d rr sg m sn hsr khlhs shnmr- Hs b d qs hmkx v r mns vhcd roqd c ad enqd sgd Bnkc V q ksgntfg hs rtquhud c hsr b nmb ktrhnm(- 04 Hs v r krn mns sgd nmkx v x sn hmsd qoqd s sgd vnqkc u hk akd hm sgd k sd 083/r) nq d ud m sgd nmkx mnm,bnlltmhrs nmd - Md hsgd q Sgd ncnq?cnqmn mnq Dll mtd k Lntmhd q) sn m ld svn sghmjd qr hm Jnfnm r chqd b s nqahs) vntkc pt khex) mnq vntkc k sd q hb nmr ne sgd Md v Kd es khjd Qtch Ctsrb gjd - Sgd cd ffimhshnm nzd qd c anud hr sgtr m qqnv d mntfg sn d wb ktcd b nlod shsnqr) ats aqn c d mntfg sn hmb ktcd ed kknv sq ud kd qr khjd Jnfnm- Hs sgd qd enqd kknvr enq m tmcd qrs mchmf sg s hr lnqd ssd mshud sn hsr b qd d q ntsrhcd ne sgd Tmhsd c Rs sd r mc lnqd ssd mshud sn sgd rod b hffib knb k oqnid b sr hs tsgnqhy d c) rnld ne vghb g b g kkd mfd c V rghmfsnm r lahshnmr- Ghrsnqhd r ne sghr rnqs g ud hmcd d c ad ftm sn ood q hm qd b d ms xd qr- Khsd q stqd nm sgd BBE) enq hmrs mb d ) hr lnuhmf ad xnmc sgd b nmrohq snqh k mc g fhnfq oghb k khjd sn rj gnv) d w b skx) sgd hmrshstshnm hmsd q b sd c vhsg knb k b nmb d qmr) mc gnv hs v r d woknhsd c ax hsr tsgnqr r ltb g r hs d woknhsd c sgd l- 05 Sgd q mjr ne Bnkc V q khad q khrl qd d wo mchmf) sgd qd enqd ) sn hmb ktcd ffiftqd r khjd I tkh `m Fnqjhm Ro mhrg d w,bnlltmhrs b shud hm sgd K shm?ld qhb m BBE( mc Dy d jhd k Log gkd kd Rntsg?eqhb m vqhsd q hmunkud c vhsg sgd?eqhb m ud qrhnm ne sgd r ld ( ?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q-) S gd Uhs k Bdmsdq9 S gd O nkhshbr ne Eqddcnl Anrsnm) L? 0838() 037) 041) 076) Mnmd ne sgd jd xvnqcr khrsd c g c knmf ghrsnqx) mc sgd x vd qd rd kcnl qshb tk sd c snfd sgd q ad enqd sghr shld - I ld r Bg ood k) ]Sgd B sgnkhb Nqhfhmr ne Sns khs qh mhrl Sgd nqx hm Hmsd qv q Dtqnod ) Lncdqm Hmsdkkdbst kghrsnqx)7 1/00() 450fl8/: R ltd k Lnxm) Bgqhrsh m Gtl m Qhfgsr Oghk cd kogh ) O? 1/04(: Ad kk) ]Vg s hr Khad q khrl; ) 6/2 khad q khrl) Ad kk onhmsr nts) g c kv xr g c sd lod rstntr qd k shnmrgho vhsg cd lnb q b x) mc nmkx s lhcb d mstqx chc sgd svn b nld sn rd d l knfhb k b nlokd ld msr(- 05 Ohd qd Fqd lhnm) Hmsdkkkhfdmbd cd k! mshbnlltmhrld9 K d Bnmfqd r ontq k khadqsd`cd k btkstqd O qhr 084.z0864( O qhr) 0884(: Gnb gfd rb gvd mcd q) Eqdhgdhs hm cdq Needmrhud:: Fhkd r Rb nss,rlhsg mc Bg qknssd Kd qf d cr-() B lo hfmhmf Btkstqd mc sgd Fkna k Bnkc V q9 S gd Intqm kr ne sgd Bnmfqdrr enq Btkstq keqddcnl Knmcnm) 1/06(- 06 Enq sgd rd d w lokd r) rd d O sqhb j Had q) Mdhsgdq O d bd mnq Eqddcnl9 S gd Btkstq kbnkc V q hm K shm?ldqhb B laqhcfd ) L? 1/04(: Od sd q J kkhmd x) ]Lncd qmhrl)?eqhb m Khsd q stqd ) mc sgd Bnkc V q ) Lncdqm K mft fd Pt qsdqkx) 65 1/04() 222fl257-

6 233 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( He sgd b nmb d osr mc m qq shud hm Rb gkd rhmfd q r annj vd qd tmb nllnm hm khad q k b hqb kd r ad enqd Vnqkc V q HH) sgd x vd qd d ud m lnqd rn hm B sgnkhb nmd r) vgd qd hs v r e q lnqd b nllnm sn ak ld khad q khrl enq sgd d uhkr ne lncd qmhsx sg m hs v r sn oqnonrd ]khad q k cd lnb q b x r mx jhmc ne rnktshnm sn sgd l- Gd mb d sgd rhfmhffib mb d ne Jnfnm r sq id b snqx- Lnqd ) od qg or) sg m mx l inq hmsd kkd b st k hm B sgnkhb Dtqnod ) gd etkkx d woqd rrd c sgd qd b shnm qx hlotkrd sg s v r b d msq k sn hmsd qv q B sgnkhb hrl mc sgd khad q k nmd sg s v r rn hlonqs ms sn onrsv q B sgnkhb hrl) mc sn sgd b nmshmd ms sg s hs l cd - 07?m m kxrhr ne ghr khed mc vqhshmfr sgd qd enqd rgnvr gnv B sgnkhb r rsd d od c hm sgd hq nvm sq chshnmr mc hcd r b ntkc ffimc b nllnm b trd vhsg Bnkc V q khad q khrl) vghb g sgd x chc vhsg rtqoqhrhmf rod d c hm sgd k sd 083/r- Vghkd sgd B sgnkhb b nmsqhatshnm sn Bnkc V q khad q khrl hr rd kcnl b jmnvkd cfd c) hs v r gtfd kx hlonqs ms-?esd q kk) Dtqnod v r sgd oqd rtld c rhsd ne sgd rsqtffkd enq khad q khrl s sgd shld ) mc hs v r sgd k qfd kx B sgnkhb,hmrohqd c Bgqhrsh m Cd lnb q sr vgn gd kc sgd qd hmr ne Dtqnod m onvd q klnrs d ud qxvgd qd ntsrhcd sgd Rnuhd s aknb - Vghkd Bgqhrsh m Cd lnb q b x g r ssq b sd c fqd s cd k ne rstcx hm qd b d ms xd qr) rb gnk qr g ud o hc khsskd ssd mshnm sn hsr hmsd kkd b st k ghrsnqx- Gnv chc hs g ood m sg s B sgnkhb hcd kr) rn qd b d mskx d loknxd c hm sgd m ld ne e rb hrl) b ntkc l jd od b d vhsg Bnkc V q khad q khrl; Enq kk ne hsr hlonqs mb d ) sg s ptd rshnm g r g qckx ad d m onrd c ad enqd ) od qg or ad b trd hs g r ad d m vqnmfkx( oqd rtld c sg s sgd x g c mn b gnhb d - 08 Vghkd sgd qd vd qd b d qs hmkx fd nonkhshb k oqd rrtqd r tqfhmf Dtqnod r B sgnkhb r snv qcr sgd Bnkc V q b nmrd mrtr) sgd x chc mns lnud sg s v x nts ne ed q nq b xmh, b hrl knmd - Sgqntfg cd d o chud hmsn Jnfnm r vqhshmfr mc sgd u qhntr b nmsd wsr sg s nb b rhnmd c sgd l) sghr d rr x vhkk qftd sg s ghr knmfrs mchmf B sgnkhb b nmb d qmr ants onvd q mc rnud qd hfmsx vd qd rtqoqhrhmfkx b nmfd mh k sn sgd Bnkc V q khad q k uhrhnm- Sgd d rr x vhkk ad chuhcd c hmsn sgqd d rd b shnmr) d b g ne vghb g vhkk b nud q sgd r ld xd qr mc vghb g snfd sgd q oqnuhcd gnkhrshb ohb stqd ne Jnfnm r hshmd q qx hm sgd k sd 083/r- Sgd ffiqrs vhkk sq b j ghr sq mrenql shnm) mc vhkk ok b d ghr l inq sd wsr mns akx) sgd chzd qd ms d chshnmr ne Cdq RR,Rs s( hm sgd b nmsd ws ne nsgd q l inq Bnkc V q hmsd kkd b st kr- Sghr vhkk knb sd ghl hm sgd fq mc rvd d o ne ghrsnqx) ats vhkk mns d wok hm vgx gd l cd sgd cd b hrhnmr gd chc- Jnfnm v r mns b nmb d qmd c vhsg ad hmf nm sgd qhfgs rhcd ne ghrsnqx) ltb g kd rr vhsg q shexhmf Bnkc V q sg s v r itrs b nlhmf 07 Hm rnld v xr) sghr d wd qb hrd o q kkd kr sgd b g osd q nm V kcd l q Ftqh m hm Fqd d mad qf r S gd Vdhl q Bdmstqx- Sgd cheed qd mb d hr sg s Ftqh m d lhfq sd c mc Jnfnm chc mns9 Jnfnm sgd qd enqd kknvr tr sn rd d lnqd b kd qkx vg s v r g ood mhmf sn B sgnkhb r hm Dtqnod ) vhsg knb k Dtqnod m b nmb d qmr- 08 Vghkd B sgnkhb r g c knmf ad d m noonmd msr ne Bnlltmhrl) sgd x g c knmf ad d m noonmd msr ne kha, d q khrl) snn) mc hs v r e q eqnl nauhntr s v q r d mc sg s Dtqnod r B sgnkhb r vntkc v ql snv qcr?ld qhb m gd fd lnmx- Hs hr b nmb d hu akd sg s B sgnkhb r nm sgd fqntmc) mc s sgd U shb m snn) lhfgs g ud l hms hmd c rs tmb g hmcd od mcd mb d mc otqrtd c sgd hq nvm enqlr hmsd qm shnm khrl) r sgd x g c cnmd hm sgd 081/r) vgd m sgd x l hms hmd c sgd hq chrs mb d eqnl sgd Kd ftd mc eqnl kk mnm,b sgnkhb enqlr ne fd nonkhshb r- Hs hr) hm nsgd q vnqcr) ghrsnqhb kkx ok trhakd sg s sgd hq knmfrs mchmf msh,b ohs khrl mc msh,?ld qhb mhrl vntkc g ud jd os sgd l ntsrhcd sgd Bnkc V q enkc) r md qkx g ood md c hm rnld ok b d r- Nm sgd B sgnkhb Bnkc V q) rd d Od sd q Jd ms) S gd K nmdkx Bnkc V q ne O nod O htr WHH Lnmsqd k 1//1(: O sqhb j Lb M l q )? B sgnkhb Bnkc V q9 D cltmc?- V krg) RI) mc sgd O nkhshbr ne?ldqhb m?mshbnlltmhrl Md v Wnqj) MW 1//4(- Nm sgd b nlokd w qd k shnmrgho ad svd d m B sgnkhb hcd nknfx mc Bgqhrsh m Cd lnb q b x) rd d Bg ood k) B sgnkhb Lncdqm)b g o- 3-

7 AfJooci 234 hmsn ad hmf- Gd g c lnqd rod b hffib b nmb d qmr) mc ghr aqn cd q hcd nknfhb k d unktshnm b m nmkx ad d wok hmd c sgqntfg sgd l- Sgd md ws svn rd b shnmr) sgd qd enqd ) vhkk ok b d Jnfnm hmsn lnq d fq mtk q b nmsd wsr sn d wok hm sg s sq mr hshnm) q d kxhmf kd r r nm e lntr sd wsr mc lnqd nm narb tqd od qhnchb kr mc sgd qb ghud r- Sgd rd b nmc rd b shnm rgnvr gnv Jnfnm r hmsd qoqd s shnm ne M y hrl) mc rod b hffib kkx ne sgd b lor) enqb d c ghl nts ne sgd mshe rb hrs b nmrd mrtr mc snv qcr Bnkc V q khad q khrl- Sgd sghqc rgnvr gnv ghr uhrhnm enq Dtqnod r ed cd q khrs etstqd chc sgd r ld - Sghr m kxrhr vhkk rgnv sg s Jnfnm chc mns sq mrhshnm sn Bnkc V q khad q khrl ad b trd gd cd b hcd c sn rd kk ghr rntk mc d la qj nm m msh,bnlltmhrs b qtr cd - Gd chc rn) hmrsd c) ad b trd hs nzd qd c fid whakd unb atk qx mc onkhshb k hcd nknfx sg s v r b o akd ne ad hmf d loknxd c sn ghr rod b hffib otqonrd r- Ots chzd qd mskx9 lnqd sg m hsr b nlod shsnqr) sgd hcd nknfx ne Bnkc V q khad q khrl v r b nlo shakd vhsg Jnfnm r oqd,d whrshmf b nllhsld msr) mc gd d woknhsd c sg s b nlo shahkhsx sn qd mcd q sgnrd b nllhsld msr kd fhakd hm md v hmsd kkd b st k k mcrb od - 1/ Sghr sd kkr tr rnld sghmf hlonq s ms ants Bnkc V q khad q khr l) nmb d vd q d ld lad q sg s Jnfnm v r) rhltks md ntrkx) kd es,vhmf b qhshb ne sgd rs str ptn- Hs hr d rx sn chrlhrr Bnkc V q khad q khrl r m d khshrs hcd nknfx cd rhfmd c sn etqsgd q?ld qhb m gd fd lnmx- Hm ghrsnqhb k qd khsx) gnvd ud q) hs v r rnld sghmf d krd ksnfd sgd q- Hs v r chud qrd sgntfgs b nkkd b shud sg s aqntfgs snfd sgd q sgnrd vgn ad khd ud c hm hmchuhct k qhfgsr) r nb h k itrshb d ) mc l r r d mkhfgsd mld ms- H s v r r snq hd r khjd Jnfnm r) ltkshokhd c mc eq b stq d c ax sgd sgntr mcr) sg s l cd Bnkc V q khad q khrl vg s hs v r-?r L w Vd ad q onhmsd c nts b d mstqx fn) sgd lncd qm b nmchshnm hr nmd hm vghb g Fncr v q vhsg nmd mnsgd q) mns nmd hm vghb g sgd x v q vhsg sgd qd khsx oqhmb hokd - 10 Sgd rsnqx ne Bnkc V q khad q khrl) sgd qd enqd ) hr mns itrs nmd ne ]sgd Fnc sg s e hkd c) sn b hsd sgd e lntr msh,bnlltmhrs b nkkd b shnm ne Hs r rsnqx) snn) ne sgd Fnc sg s vnm- Sgd ptd rshnm hr mns nmkx gnv Jnfnm b ld sn Bnkc V q khad q khrl) ats vg s gd b ld eqnl) mc vgx sgd khad q k ksd qm shud rd d ld c rtod qhnq- Trhmf ghr vqhshmfr eqnl sgd 081/r mc 082/r) sghr rd b shnm vhkk ad fhm ax d woknqhmf sgd a rhb khf ld msr ne Jnfnm r sgntfgs) vghb g qd l hmd c lnqd nq kd rr rs akd b qnrr ghr b qd d q d ud m r sgd x tsgnqhy d c chud qfd ms onkhshb k onrhshnmr- Hs vhkk sgd m rgnv sg s hm 0834fl0835) s sgd gd hfgs ne ghr e ld mc hmfitd mb d ) Jnfnm v r mns s kk khad q k) d ud m hm d laqxn) ats b nmuhmb d c mshe rb hrs- Gd v r mns hmsd qd rsd c hm sgd?ld qhb mr) nq rb nqmetk ne sgd Rnuhd sr) ats hmrsd c ad khd ud c sg s cnld rshb b nkk anq shnm ad svd d m Bnlltmhrsr mc B sgnkhb r) r svhm d md lhd r ne Ghskd q) vntkc enqfd md v mc onrs,e rb hrs Fd ql mx- Ehm kkx) sghr rd b shnm vhkk m qq sd Jnfnm r pthsd q ohc rghes snv qcr 1/ Enq rnld sghmjd qr) sghr sq mrhshnm rd d lr sn g ud qd pthqd c chrrnktshnm ne oqd uhntr b nllhsld msr) ats sg s v r mns sgd b rd vhsg Jnfnm- Jd mmd sg Q- I mjd m) ]Eqnl Bnknmh k Khad q shnm sn Bnkc V q Khad q khrl9 V ksd q Vghsd ) sgd M??BO) mc Enqd hfm?ee hqr) 0830fl0844 ) D sgmhb mc Q bh krstchdr) () 0/6fl84-10 L w Vd ad q) ]Rb hd mb d r Unb shnm ) hm G-G- Fd qsg mc B- Vqhfgs Lhkkr sq mr- mc d cr-() Eqnl L w Vdadq9 D rr xr hm Rnbhnknfx Md v Wnqj) 0835() 018fl45-11?msgnmx Bqnrk mc d c-() S gd Fnc S g s E hkdc Md v Wnqj) 0838(-

8 235 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( enql ne khad q khrl hm sgd vhmsd q ne 0836fl37) enb trhmf nm ghr vhcd kx qd c d rr x) ]Sd qqnq r Rxrsd l ne Onvd q- 12 Dtfd m Jnfnm v r anqm hm Ltmhb g hm 08/2 sn e lhkx ne Qtrrh m,i d vhrg cho, knl sr khuhmf hm Ltmhb g- 13 Ghr o qd msr chd c vgd m gd v r xntmf) kd uhmf ghl sn ad d ctb sd c ax Cnlhmhb mr- Vghkd l mx A u qh m B sgnkhb r vd qd cq vm sn Ghskd q r M shnm k Rnb h khr l hm sgd v jd ne Vnq kc V q H) Jnfnm q d r nktsd kx v r mns- Gd ad f m b k rghmf vhsg M y hr s xntmf fd ) ats gd v r) khjd l mx B sgnkhb r) d msq mb d c ax Ltrrnkhmh r Hs kh m d wod qhld msr- Gd sq ud kd c sn Eknqd mb d hm 0814 sn rstcx sgd E rb hrs rs sd ffiqrsg mc- Eqnl sgd qd ) gd lnud c sn Uhd mm mc d msd qd c sgd nq ahs ne sgd svn lnr s hmfitd msh k mc q d b shnm q x B sgnkhb r hm sgd b hsx- H msd kkd b st kkx) gd ad b ld chr b hokd ne B sgnkhb r nb hnknfhr s m ld c Nsgl q Ro mm- Onkhshb kkx mc od qrnm kkx) gd lncd kd c ghlrd ke nm I nrd og Dad qkd ) sgd ffid qx d chsnq ne Rbgnḿdqd Ytjtmes Z? Lnqd Ad tshetk Etstqd [) vghb g v r sgd lnrs vhcd kx b hqb tk shmf B sgnkhb intqm k ne hcd r hm Bd msq k Dtqnod - Jnfnm vqnsd unktlhmntrkx enq sgd intqm k) mc rd qud c r m d chsnq fl Eqd mb g nard qud q d ud m qd ed qqd c sn ghl r ]Dad qkd r qhfgs ql- 14 Rnld ne sgd b d msq k d kd ld msr ne ghr Bnkc V q sghmjhmf b m kqd cx ad entmc hm ghr hmsd qv q vqhshmfr-?s ghr b nqd ) Jnfnm v r m gd hq sn q chb k rsq mc ne rnb h k B sgnkhb hrl) vghb g v r d rod b h kkx cnlhm ms lnmfrs Cnlhmhb mr mc d rod b h kkx hm A u qh m mc?trsqh m b hqb kd r- I d rthsr mc Qgd mhrg B sgnkhb sghmjd qr) tmcd q sgd fthc mb d ne Gd hmqhb g Od rb g) RI ) rntfgs v xr sn ch knftd vhsg rd b tk q rnb h k rb hd mb d ) mc d rod b h kkx rd b tk q d b nmnlhb r- Sghr v r sgd rb gnnk ne sgntfgs sg s kd c sn sgd a r hb kkx q d enq lhr s d mb xb khb k ne 0820) Pt cq fdrhln mmn) ats hs v r mns Jnfnm r- Khjd I jna A w ) R `mcnq Gnq u `sg) Dq mr s J q k Vhmsd q) mc l mx nsgd q r hm hmsd q v q Uhd mm ) gd r ntfgs sn q d uhud sgd Qnl mshb B sgnkhb hr l ne?c l Lt kkd q mc J qk unm Unfd kr mf- 15 Sgd rd sghmjd qr vd qd b nmb d qmd c lnqd vhsg sgd m stqd mc knb shnm ne onvd q sg m sgd x vd qd vhsg rb qhostq k nq d b b kd rh rshb k ptd rshnmr- Onvd q) sgd x gd kc) g c nmb d 12 Lnrs ghrsnqhd r ne mshe rb hrl o x khsskd ssd mshnm sn sghr sq mrhshnm) enkknvhmf sgd lncd k ne I b ptd r Cqny mc d mchmf vhsg sgd Rd b nmc Vnqkc V q- I b ptd r Cqny ) Ghrsnhqd cd k! mshe rbhrld dm D tqnod 0812z0828( O qhr 0874(- Enq qd b d ms d wb d oshnmr) rd d L qb n Aqd rb h mh) ]Rnb h khrl)?mshe rb hrl mc?msh,sns khs qh mhrl9 Sgd Hmsd kkd b st k Ch knftd mc Chrb nqc( ad svd d m?mcqd B eeh mc Mhb nk Bgh qnlnmsd 0821fl0844( ) Ghrsnqx ne D tqnod m Hcd r) 3/ 1/03() 873fl0//2: Rsd`e mhd Oqd y hnrn) ]?mshe rb hrl mc?msh,sns khs qh mhrl9 Sgd Hs kh m Cd a sd ) Intqm k ne Bnmsdlonq qx Ghrsnqx) 32 1//7() 444fl61: Gd klts Od hsrb g mc Chqj Vhd l mm) ]Sq mrenql shnm ne ]]Btkstqd 9 Eqnl?mshe rb hrl sn?mshflsns khs qh mhrl ) Bnlo q shud Bqhshb krstchdr) 02 1/05() 062fl81-13 Rsq mfd kx) sgd xntmf Jnfnm g r ad d m lnqd vd kk rstchd c sg m sgd nkcd q) lnqd e lntr nmd - Rd d anud kk J qk Oqt ll) V ksdq Chqjr tmc D tfdm Jnfnm krj sgnkhrbgd O takhyhrsdm cdq Vdhl qdq Qdotakhj Gd hcd kad qf 0873(- Enq lnqd qd b d ms mc d b nmnlhb k b b ntms) rd d U md rr Bnmy d ) C r D tqno cdq Cdtsrbgdm9Hcddm unm D tqno hm Cdtsrbgk mc yv hrbgdm Qdhbgrsq chshnm tmc Vdrsnqhdmshdqtmf 081.z086.( Ltmhb g 1//4() 112fl21-14?- Qnahmd s cd Bkd qx) ]Kd b sgnkhb hrld kkd l mc d s k ghskd`qhrld ) Bqdcn () 08fl18) gd qd 11-15?keqd c Ch l ms)?trsqh m B sgnkhbr mc sgd Ehqrs Qdotakhb9 Cdlnbq bx)b ohs khrl) mc sgd Rnbh k Nqcdq)0807z0823 Oqhmb d snm) MI 085/(: I md j V rrd ql mm) A k bj Uhdmm 9S gd Q chb kqhfgshm sgd Qdc Bhsx)0807z0827 Hsg b ) MW 1/03(- Rd d krn sgd chrb trrhnm ne Gnqu `sg hm I ld r Bg ood k) ]B m Qhb g L m Dmsd q sgd Jhmfcnl ne Fnc; Sgd B sgnkhb Cd a sd nud q Oqhu sd Oqnod qsx Ctqhmf sgd Fqd s Cd oqd rrhnm ) hm Q id rg Gd xmhb jw mc Rsd`og md Rxlnmr d cr-() Rn Vg s!r Mdv ants Rbgnk rshbhrl: Gnv Mdn,S gnlhrl Gdkodc Rg od sgd S v dmshdsg Bdmstqx Ad qkhm 1/07() 10fl27-

9 AfJooci 236 tonm shld ad d m chztrd c sgqntfgnts rnb hd sx) vghb g hm sgd Qnl mshb uhd v v r l cd to ne cd mrd vd a ne rrnb h shnmr) d b g vhsg hsr nvm kd fhshl sd tsgnqhsx- Jnfnm b kkd c sghr sgd ]sgd k v ne ld ch shnm mc ne rl kk rnb hd shd r) mc sgd o q chf, l shb nmd r enq ghl mc Ro mm vd qd sgd e lhkx mc sgd oqned rrhnm k b nqonq shnm nq Rs mc(- 16?s rnld onhms) sgd ld chd u k g qlnmx b nkk ord c) ctd anud kk sn sgd gd fd lnmx ne lnmd x mc ffim mb d - Lnmd x v r m nard rrhnm ne sgd Qnl mshb rb gnnk eqnl Lt kkd q nmv qcr) mc Jnfnm v r mn chzd qd ms- Hm ghr uhd v) sgd sq mrhshnm snv qcr lnmd x, mc b qd chs,a rd c d b nmnlx b qd sd c md v vd ar ne arsq b shnm) rd mchmf rnb hd sx hmsn s hkrohm mc aqhmfhmf oqnb d rrd r ne oqnctb shnm d ud q etqsgd q eqnl sqtkx gtl m md d cr- Hs rgntkc ad mn rtqoqhrd sg s sghr kd c Jnfnm) cd rohsd ghr nvm qnnsr) snv qcr msh,rd lhshrl- 17 Sgd rd b nllhsld msr kd c Jnfnm sn qd id b s sgd svn l inq onkhshb k enqb d r ne ghr c x- Nm sgd nmd g mc) gd v r b qhshb k ne sgd m shnm,rs sd ) vghb g sd mcd c hm ghr uhd v sn chrrnkud lnqd knb k shd r ne rnkhc qhsx hm sgd m ld ne sgd Kd uh sg m- ]Sgd lnqd snlhy d c sgd rnb hd sx) gd d wok hmd c) ]sgd lnqd onvd qetk sgd b d msq k fnud qmld ms- 18 Sghr d wok hmr ghr zd b shnm enq?trsqh ) vghb g khjd Dad qkd gd r v r sgd rs fhmf fqntmc enq md v ltkshm shnm k) ed cd q k nqf mhy shnm ne Bd msq k Dtqnod - Nm sgd nsgd q g mc) Jnfnm qd id b sd c sgd vnqjhmf b k rr r m fd ms ne qd md v k- Sgd ud qx mnshnm ne ]b k rr) eqnl sgd Qnl mshb uhd v) v r od qud qrhnm) hmrne q r hs rjd c vnqjd qr sn hcd mshex vhsg sgd hq onrhshnm uhr,,uhr lnmd x mc v fd r) q sgd q sg m sgd hq qd k shnm sn o qshb tk q d loknxd qr mc fthkcr Unfd kr mf g c b kkd c sgd vnqjhmf b k rr ]oqd b hohs sd vghb g hr sgd qd rtks ne sgd cd b nlonrhshnm ne kk sgd nsgd q d rs sd r 2/ (- Jnfnm v r b nmb d qmd c) sgd qd enqd ) vhsg sgd v xr hm vghb g eq hk gtl m ad hmfr qd sgqtrs hmsn rxrsd lr sg s cn mns qd b nfmhy d sgd hq sqtd md d cr- Sgd Qnl mshb sq chshnm b ntmrd kd c ghl sn sghmj ne hmchuhct kr d mshqd kx r sgd x d whrs hm hmrshstshnmr fl vgd sgd q sgd x ad gd ksgx nmd r) r hm sgd Lhcckd?fd r) nq tmgd ksgx nmd r) r hm sgd lncd qm vnqkc- Sgd hl fd qx ne sgd ]oqhrnm) sgd qd enqd ) b m ad entmc hm ghr d qkhd rs vqhshmfr) mc vd kk ad enqd ghr k sd q vnqj nm sgd b lor- Hm nmd ohd b d eqnl sghr od qhnc) gd sd kkr o q akd hm vghb g sgd cd uhk sd losr l m sn athkc ghlrd ke ]oqhrnm ne eqd d cnl) ffikkd c 16 Dtfd m Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr-eqtǵd Rbgqhesdm 0810z083.) Fnsseqhd c Dqa mc Lhb g d k Jnfnm d cr-( Ad qkhm 0888() Jnfnm r lnrs hlonqs ms rd qhd r ne d rr xr hm sgd 081/r v r ants ehm mb d ) hmb ktchmf unktlhmntr rd qhd r hm Rbgnḿdqd Ytjtmes) vghb g v r mns qd oqnctb d c hm ghr b nkkd b sd c vqhshmfr- Enq lnqd nm sghr sgd ld ) rd d I jna A w ) D hmetǵqtmf hm chd qnl mshrbgd Rs srv hrrdmrbg es I d m 0820(- Enq Dad qkd r hmsd qd rs hm rhlhk q hrrtd r) rd d enq hmrs mb d ) I nrd e Dad qkd ) Ydqsqtĺldqs chd Fnśydm Yv nḱe?ter śyd tádq K hadq khrltr tmc Rnyh kcdlnjq shd Uhd mm 0807(- Rd ud q k b g osd qr qd cd unsd c sn khad q khrl r sgd mshsgd rhr ne Bgqhrsh mhsx- Rd d krn ghr oqnfq ll shb qshb kd sg s nod mr Rbgnḿdqd Ytjtmes9 I nrd og Dad qkd ) ]Chd md td Vnb gd mrb gqhes Rbgnḿdqd Ytjtmes) Rbgnḿdqd Ytjtmes) 0) () 0fl2) d rod b h kkx 2- Enq Lt kkd q r sgd nqx ne lnmd x) rd d Qhb g qc S- Fq x) ]Gxod qlnmd x) Gxod ql qjd s9?c l Lt kkd q r Sgd nqx ne Lnmd x mc Qnl mshb Rd lhnshb r ) Mdv K hsdq qx Ghrsnqx) 20) 1 1///() 184fl203- Enq Jnfnm r nb b rhnm k msh, Rd lhshrl) rd d ) enq hmrs mb d ) Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr)121- Bnlo qd ) sgntfg) vhsg sgd ltb g lnqd ud gd ld ms d woqd rrhnmr b nllnm hm ghr b hqb kd ) r hm Gd hmqhb g V qsad qf) ]M shnm krny h khrltr) L qwhrltr tmc lncd qmd I tcd mstl )?kkfdldhmd Qtmcrbg t) 1/ 0812() 5/7fl8 otakhrgd c hm sgd r ld intqm k r Jnfnm r ehqrs vqhshmfr(: Dqmrs J qk Vhmsd q) Mhadktmfdmsqdtd, Mhadktmfdmdgqd9 D hm j sgnkhrbgdr) nŕsdqqdhbghrbgdr)cdtsrbgdr Jtkstqoqnfq ll Uhd mm 0810() Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr)065-2/ Ptnsd c Ch l ms)?trsqh m B sgnkhbr mc sgd Ehqrs Qdotakhb) 50-

10 237 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( vhsg sqd clhkkr nm vghb g vd b d rd kd rrkx qtm) rnnsgd c ax sgd sgd nknfh mr mc ond sr cd b k hlhmf sgd itrshb d ne sgd rxrsd l) ]hm nqcd q sn l mte b stqd lnmd x9 lnmd x) lnmd x) f hm mc f hm lnmd x- 20 Sgd rd oqhmb hokd r vd qd g qc sn knb sd onkhshb kkx- Jnfnm v r) khjd Dad qkd ) b qhshb k ne?trsqh r Bgqhrsh m Rnb h k o qsx) vghb g hr vgd qd lnrs?trsqh m B sgnkhb r fq uh, s sd c- Gd v r v ql snv qcr Ltrrnkhmh r d wod qhld ms) mc gd vqnsd b qhshb k kd ssd qr sn sgnrd B sgnkhb r) khjd ghr etstqd eqhd mc V ksd q Chqjr) vgn rd s sgd lrd kud r f hmrs e rb hrl r oqhmb hokd - 21 Gd v r d ud m aqhd fix rtoonqsd q ne M shnm k Rnb h khrl-?mc xd s sgqntfgnts sghr od qhnc gd qd s hmd c rtrohb hnm sg s e rb hrs kd cd qr vd qd e kkhmf hmsn sgd sq o ne rs sd hcnk sqx) mc rnnm esd q Ghskd q b ld sn onvd q Jnfnm d msd qd c sgd qd rhrs mb d - Gd d rrd msh kkx rsnood c vqhshmf hm sgd lhc,082/r) mc sgqd v ghlrd ke hmsn nqf mhy hmf ffim mb h k rrhrs mb d enq u qhntr rnqsr ne qd rhrs mb d b shuhsx- Sghr v r d mntfg sn cq v sgd ssd mshnm ne sgd Fd rs on) mc gd v r qqd rsd c svhb d hmrhcd Fd ql mx ad enqd ffim kkx ad hmf rd ms sn Atb gd mv kc hm Gd qd l hmd c hm sgd b lo rxrsd l tmshk 0834) rd quhmf r b kd qj hm sgd hmffiql qx mc r oqhu sd rd b qd s qx sn m RR ogxrhb h m- Jnfnm r a rhb hcd r chc mns b g mfd ctqhmf ghr shld hm sgd b lo) ats ghr onkhshb k m kxrhr chc- Dud m sgntfg sgd?ld qhb mr khad q sd c Jnfnm eqnl Atb gd mv kc) gd rod ms sgd ffiqrs svn xd qr ne ghr eqd d cnl r b nmuhmb d c mshe rb hrs q sgd q sg m m d laqxnmhb Bnkc V qqhnq- Gd v r b nmuhmb d c) sg s hr) sg s tmhffid c Fd ql mx rgntkc d ld qfd eqnl sgd rgd r) hm vghb g B sgnkhb r mc Bnlltmhrsr vntkc d wsd mc sgd kkh mb d r ne sgd qd rhrs mb d ) mc hm vghb g sgd nb b toxhmf qlhd r vntkc g ud khsskd qnkd - Jnfnm r d qkx onrsv q vqhshmfr oq hrd sgd Bnlltmhrsr enq sgd hq b nmsqhatshnmr sn sgd qd rhrs mb d - CdqRR,Rs s) sgd aknb jatrsd q annj sg s l cd ghl e lntr) ad f m r qd onqs gd vqnsd enq sgd?ld qhb m lhkhs qx) mc d ud m gd qd ) hm sd ws mns ld ms enq b hqb tk shnm) gd hmb ktcd c b g osd q nm ]Sgd?mshe rb hrs Rsqtffkd?f hmrs sgd RR- 22 Sgd ffiqrs otakhrgd c d chshnm ne Cdq RR,Rs s) snn) v r m mshe rb hrs sd ws) d loknxhmf mshe rb hrs sd qlhmnknfx mc b kd qkx cd rhfmd c sn b d kd aq sd sgd b ghd ud, ld msr ne Bnlltmhrsr hmrhcd sgd b lo- Sghr v r mns sgd khmd sg s?ld qhb m nard q, ud qr vd qd otrghmf) mc Cdq RR,Rs s v r mns cd rhfmd c enq sgd hq ooqnu k- 23? rd b shnm ne sgd ffiqrs d chshnm ne Cdq RR,Rs s v r d mshskd c ]Sgd Od ql md ms Tmcd qfqntmc Rsqtffkd Ad svd d m sgd RR mc?mshe rb hrs Onvd qr hm sgd B lo- Hs 20 Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr) 05/- 21 Dtfd m Jnfnm sn V ksd q Chqjr) 13 Cd b d lad q 0820) M b gk ı V ksd q Chqjr) Eqhd cqhb g,dad qs, Rshestmf) Anmm) Anw 2-22 S gd A tbgdmv kc Qdonqs) sq mr- C uhc?- G b jd ss Antkcd q) BN) 0884(- 23? cheed qd ms qd onqs oqd o qd c enq sgd?ld qhb m lhkhs qx qftd c sg s Bnlltmhrsr g c d rrd msh kkx qtm sgd b lor sgd Ekd b j mc Sd md ma tl qd onqs) vghb g v r sgd?ld qhb m b huhkh m ud qrhnm ne Jnfnm r lnqd sgnqntfg qd onqs(- Sghr v r onotk qhy d c ax lhkhs qx ghrsnqh m m ld c Cnm kc A- Qnahmrnm) vgn ota, khrgd c ghr ehmchmfr hm?ldqhb m Ldqbtqx ad enqd sgd x vd qd ohb jd c to ax sgd oqd rr ne sgd ROC hm sgd roqhmf ne Hm sghr b b ntms) vghb g Jnfnm qd id b sd c) sgd Bnlltmhrsr mc M y hr vd qd kqd cx hmsd qb g mfd, akd hmrhcd Atb gd mv kc sgd rd sd wsr cd lnmrsq sd ) he hs md d cd c etqsgd q cd lnmrsq shmf) sg s ]sns khs qh m, hrl sgd nqx v r m hcd nknfhb k b nmrsqtb s sg s chc mns qd pthqd jmnvkd cfd ants Rnuhd s b lor(- Cnm kc A- Qnahmrnm) ]Bnlltmhrs?sqnb hshd r s Atb gd mv kc )?ldqhb m Ldqbtqx Nb snad q 0835() 286fl3/3- Rd d CdqZfdr tadqsd!?mshe rbghrltr) 6/ enq hsr k sd q tr fd ax sgd ROC oqd rr-

11 AfJooci 238 d log rhy d c sg s ]nmd b m g qckx fhud d mntfg b qd chs sn sgd Bnlltmhrsr lnmfrs sgd b nmb d msq shnm b lo oqhrnmd qr- 24?mc vghkd k sd q chrb ntqrd nm Atb gd mv kc g r enb trd c nm sgd v xr hm vghb g hsr Bnlltmhrs hml sd r b ld sn qd rd lakd hsr M y h nud qrd d qr) Jnfnm r hmhsh k sd ws cnd r itrs sgd noonrhsd ) enb trhmf nm sgd e rb hrs sd m, cd mb hd r ne sgd?ld qhb m nb b tohd qr- ]Rhmb d sgd khad q shnm) gd vqnsd hm sgd enqd vnqc sn sgd ffiqrs d chshnm) ]H g ud ld s ]Bgqhrsh m Rnkchd qr ZDmfkhrg hm nqhfhm k[) vgn b ntkc g ud ad d m arnqad c hmsn sgd RR) mns nmkx lhkhs qhkx) ats hm l mx nsgd q qd rod b sr sg mjetkkx sgd x qd d wb d oshnmr(- 25 Cdq RR,Rs s v r ud rrd k enq hcd r) sn ad rtqd ) ats hs v r krn m hlonqs ms naid b s hm hsr nvm qhfgs9 kd mfsgx sd ws) ood qhmf hm l rrhud pt mshshd r hm shld mc ok b d vgd m otakhb shnm noonqstmhshd r vd qd rshkk khlhsd c- Sgd?ld qhb mr ok xd c l inq qnkd hm hsr ood q mb d ) oqnuhchmf o od q mc khb d mrhmf sn d mrtqd sg s hs v r sgd nmkx annj hm 0836 sn ood q hm l rr d chshnm sg s v r ants sgd hlld ch sd e rb hrs o rs- 26?mc xd s sgd sd ws hsrd ke r xr mnsghmf ants sg s) mc Jnfnm fnd r nts ne v x sn b qd chs Bnlltmhrsr enq hsr d whrsd mb d - Gd onhmsr nts sg s sgd hmhsh k qd onqs v r vqhssd m tmcd q rtqud hkk mb d eqnl Rsd e m Gd xl mm9 ]Z?[m nqsgncnw Bnlltmhrs) hm Jnfnm r vnqcr) ]vhsg vgnl H fns nm od qrnm kkx pthsd vd kk) ats vgn v r rrhfmd c r rtqud hkk mb d ax sgd qtkhmf Bnlltmhrsr hm sgd b lo- 27 Gd krn d wok hmr gnv sd l ne hml sd r nud q g ke ne sgd l Bnlltmhrsr( gd kod c d mrtqd b b tq b x) vghkd m?trsqh m Bnlltmhrs m ld c Ftrs u Vd fd qd q) ] fnnc eqhd mc ne lhmd ) oqnuhcd c hmchrod mr akd hc ax jd d ohmf b lo b gqnmhb kd - 28 Jnfnm r lnqd oqn b shud intqm khrl v r b kd qkx hmsd mcd c sn rd qud mshe rb hrs fn kr) r vd kk- Sgqntfgnts sgd rd xd qr) gd qftd c sg s sgd oqhl qx fn k ne sgd Fd ql m m shnm k oqnid b s v r sn b nmeqnms) hmsd qoqd s) mc toqnns sgd uhqtr ne e r, b hrl- Nmkx fq ookhmf vhsg ]sgd m shnm k qnnsr ne sgd Fd ql m e rb hrs Sns khsx, rxrsd l ZSns khs srrxrsd lr[) gd hmrhrsd c hm 0835) vntkc xhd kc ]sgd o sg sn ad ssd q Fd ql m etstqd - 3/ Gd v r mns hmsd qd rsd c hm b qd shmf md v d md lx hm Ankrgd uhrl9 hm e b s) gd cqd v nm B qk Rb glhss r ]eqhd mc.d md lx cd ffimhshnm ne onkhshb r sn b k hl sg s sghr jhmc ne gtmshmf enq d md lhd r nm sgd ntsrhcd v r sgd d rrd mb d ne e rb hrl mc vg s g c kd c sn sgd b lor hm sgd ffiqrs ok b d - 30 Enq Jnfnm) sgd d md lx v r mns sgd 24 Jnfnm) Cdq RR,Rs s- C r Rxrsdl cdq Cdtsrbgdm Jnmydmsq shnmrk sdq Eq mjetqs l L hm 0836() 211fl5- Sghr rd b shnm hr tmb g mfd c eqnl sgd 0835 d chshnm- Sghr a k mb d c ooqn b g b m krn ad entmc hm Ad md chjs J tsrjx) S dtedktmc Udqc llsd Ytqhb g 0835(- 25 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 8 26 Khrs ne l rr d chshnmr nm Ad qkhm rd b snq) ld ln c sd c 18 Nb snad q 0836) Anw 126) Enkcd q 2/) Hmenql shnm Bnmsqnk Chuhrhnm) Qd b nqcr ne sgd Oqd rr Aq mb g) 15/.28/ ) M shnm k?qb ghud r- 27 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 05- Mhd sg lld q d woqd rrd r tmb d qs hmsx nud q vgd sgd q sghr v r md b d rr qx nq v r itrs o q mnh : gd krn oqnuhcd r ahnfq oghb k rjd sb g ne Gd xl mm) I d vhrg Bnlltmhrs vgn d ud mst kkx ad b ld m hlonqs ms ok xd q hm sgd RDC ad enqd d lhfq shmf- Cdq Zfdr tadqsd!?mshe rbghrltr) 088) 4/2fl3- Hs rgntkc ad rs sd c gd qd sg s sgd qnkd ne Bnlltmhrsr hmrhcd Atb gd mv kc hr d wsqd ld kx b nmsqnud qrh k) fhud m sg s rnld vd qd s ood c r hcd r ax sgd RR- Sgd fn k gd qd hr sn qd b nm, rsqtb s sgd ld mhmf r b nmrsqtd c s sgd shld - 28 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 07 3/ Dtfd m Jnfnm) ]C r cqhssd Qd hb g tmc chd Oqd tıhrb gflcd tsrb gd Fd rb ghb gsd ) Eq mjetqsdq Gdesd)0) () 33fl45) gd qd 34) Dtfd m Jnfnm) ]C r cd tsrb gd Unkj tmc cd q M shnm krny h khrltr) Eq mjetqsdq Gdesd) 0) () 51fl6/) gd qd 54-

12 24/ HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( Bnlltmhrl vhsgnts ats sgd e rb hrl vhsghm- Hm Rd osd lad q gd d wokhb hskx qd id b sd c sgd rknf m) ]Sgd Dmd lx hr nm sgd Kd es- 31 Gd v r mns vqnmf sn cn rn-?r sgd nb b toxhmf?ld qhb m tsgnqhshd r jmd v) mc r lnqd qd b d ms rb gnk qrgho g r d woknqd c) qd rhctd r ne M y hrl rtquhud c knmf esd q Nmd ohd b d ne d uhcd mb d rgnvd c to hm Jnfnm r l hkanw- ]Fd ql mx vhkk mns khud f hm) sgqd sd md c m mnmxlntr kd ssd q sn Jnfnm) ]tmshk sgd fqd d cx lna ne JYkd q Zb lo hml sd r[) vgn v ms sn d wg trs mc fnud qm tr) qd qqd rsd c mc rtzd q sgd otmhrgld ms sgd x cd rd qud - 32 Jnfnm r b kd qd rs v qmhmf ants b qd d ohmf e rb hrl b m ad entmc hm ]Sgd Qhfgs sn Onkhshb k Dqqnq) b nmsqnud qrh k ohd b d sg s gd otakhrgd c hm sgd rtlld q ne Gd vnqqhd c sg s sgd e hktqd r ne cd,m y hffib shnm vd qd kd chmf nmb d f hm sn sgd qd uhu k ne e rb hrs sd mcd mb hd r- ]Dud q rhmb d sgd cd lnb q shb rtm rghmd c cnvm nm tr) gd cd ro hqd c) ]vd g ud ad b nld d ud q aqnvmd q- 33 Sghr b m krn ad rd d m hm ghr vqhshmfr nm fd nonkhshb r) vghb g ad b ld m nard rrhnm ne Jnfnm r hm sg s xd q r hs ad b ld b kd q sg s sgd e sd ne Fd ql mx) mc hmcd d c sgd vnqkc) qd rsd c hm vg s gd b kkd c ]sgd m uhf shnm b d msd qr ne Lnrb nv mc V rghmfsnm- Gd hmrhrsd c sg s Fd ql mx enkknv ]sghqc v x ad svd d m sgd svn gd fd lnmr9 o sg sg s v r nmkx b nlo shakd vhsg ghr mshe rb hrl he gd b ntkc b nm, uhmb d ghr b ntmsqxld m mns sn d pt sd Bnlltmhrl vhsg M y hrl) r sgd rb d mc ms sgd nqx ne ]sns khs qh mhrl v r tqfhmf sgd l sn cn- 34?s sgd ad fhmmhmf ne 0836) gd d wokhb hskx qd id b sd c hs) qfthmf sg s Bnlltmhrsr ] qd b b trd c) esd q sgd b nkk ord ne e rb hrl) ne ad hmf mn chzd qd ms Zeqnl e rb hrl[9 chb s snqrgho mc sns khs qh mhrl) gd qd mc sgd qd - S g s hr mns s kkbnqqdbs- 35 Sgqntfgnts 0836) gd ad f m sn rntq nm mshe rb hrl fl mns rn ltb g nm sgd Rnuhd s Tmhnm) vgnrd b qhld r g c kv xr ad d m b kd q sn ghl) ats nm sgd hcd ne B sgnkhb, Bnlltmhrs b nkk anq shnm hm Fd ql mx- Hm sgd roqhmf ne sg s xd q) gd ad f m sn qd ed q sn ]D r sd q m cd lnb q b x) hq nmhb kkx) r sgd e sd sg s Rs khm r ntfgs enq Dtq nod - Dud m gd qd ) sgntfg) gd cq vr b nlo qhrnm ad svd d m sgd Rnuhd s Tmhnm mc sgd Tmhsd c Rs sd r r svn onrrhakx l kd unkd ms rtod qonvd qr) q sgd q sg m ad svd d m sgd Rnuhd s Tmhnm mc M y h Fd ql mx r d wd lok qr ne sns khs qh mhrl- 36 He shoohmf onhms g c sn ad entmc) hs lhfgs ad hm Mnud lad q) vgd m enq sgd ffiqrs shld Jnfnm fl hm m nzg mc v x) mc kk sgd lnq d q d l q j akd enq hs fl tr d c sgd b nmb d os ne ]sns khs qh mhrl sn cd mnsd sgd qd khshd r ne rod b hffib kkx Bnlltmhrs qtkd - Oqd uhntrkx gd g c trd c sgd sd ql sn qd ed q sn kk,onvd qetk rs sd cnlhm shnm) vghb g gd r v r sgd 31 Dtfd m Jnfnm) ]Cd q Vd f y t d hmd l Rny h khrltr cd q Eqd hgd hs hm Cd tsrb gk mc ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 766fl85) gd qd Jnfnm qd onqsr mc ptnsd r sghr hm ]Onkhshj cd q Ud qrn gmtmf) Eq mjetqsdq Gdesd)2) () 206fl13) gd qd Dtfd m Jnfnm) ]C r Qd b gs te cd m onkhshrb gd m Hqqstl) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 530fl44) gd qd Sghr v r rshkk ghr uhd v hm ]Dmsrb gd hctmf m d hmd l Vd mcd otmjs) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 626fl28 mc Jnfnm) ]Cd q Vd f y t d hmd l Rny h khrltr cd q Eqd hgd hs hm Cd tsrb gk mc ) vghb g ood qd c sgd enkknvhmf lnmsg- Hm ghr chrb nlenqs vhsg sns khs qh mhrl sgd nqx) gd aqnjd ansg eqnl sgd?ld qhb mr mc eqnl l mx B sgnkhb r- Nm sghr rd d Bg ood k) ]Sgd B sgnkhb Nqhfhmr ne Sns khs qh mhrl Sgd nqx - 35 Dtfd m Jnfnm) ]T ad q chd Rhst shnm ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 06fl26) gd qd 15fl16-36 ]D rsd qm r pt khehd q enq cd lnb q b x ehqrs ood qr) sn lx jmnvkd cfd ) hm Dtfd m Jnfnm) ]Ad na b gstmfd m tmc Ad ld qjtmfd m ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 222-

13 AfJooci 240 d mconhms ne sgd Dmkhfgsd mld ms oqnid b s ne q shnm khy shnm fl r) hm nsgd q vnqcr) c mfd q hmgd q d ms sn ansg Bnlltmhr l mc b ohs khr l- Ax khmjhmf hs vhsg Bnlltmhrl rod b hffib kkx) gd ad f m sn rntmc kd rr khjd B sgnkhb b qhshb ne lncd qmhsx mc lnqd khjd Bnkc V q khad q k- 37 Eqnl sgd vhmsd q ne 0836fl37 nmv qcr) Jnfnm rgd c ghr hcd mshsx r m mshe rb hrs mc ad f m ghr b q av kj snv qcr Bnkc V q khad q khrl- 38 Sghr b m ad rd d m hm l mx ok b d r- Hm sgd rtlld q ne 0837) enq hmrs mb d ) m qshb kd b kkd c ]Sgd?mshe rb hrs H kktr hnm aq ntfgs sns khs q h mhr l sgd nq x sn sgd l mx sgntr mcr ne q d cd q r ne E q mjetqsdq Gdesd Jnfnm chc mns vq hsd sgd q shb kd ) ats gd v r r shkk sgd d chsnq mc hs vntkc mns g ud ood qd c vhsgnts hsr ooqnu k(- 4/ Sgd b kd qd rs d w lokd ne Jnfnm r md v sshstcd b m ad entmc hm sgd md v d chshnm ne Cdq RR,Rs s) vghb g ood q d c hm Gd l cd mtlad q ne sd kkhmf b g mfd r- Sgd hmsq nctb shnm) vghb g g c fhud m rn ltb g b qd chs sn Bnlltmhrsr hm sgd hmrohq shnm mc lnkchmf ne sgd sd ws) v r b nlokd sd kx b ts) b qd shmf ffib shnm ne nmd,l m tsgnqrgho- Sgd vnqc ] mshe rb hrs v r qd lnud c eqnl sgd b g osd q shskd sg s enb trd c nm sgd tmcd qfqntmc qd rhrs mb d gd b nmshmtd c sn b gqnmhb kd sg s qd rhrs mb d ) ats mn knmfd q enkcd c hs hmsn m mshe rb hrs m qq shud (- Sgd Bnlltmhrsr vd qd hmsqnctb d c mc chrb trrd c hm md v v x- Hm sgd d qkhd q d chshnmr) Jnfnm g c ad ftm vhsg oq hrd ne sgd Bnlltmhrsr ad enq d cd s hkhmf r nld ne sgd hq e hkhmfr- Sgd d chshnmr ne 0838fl4/ nmd Fd q l m) nmd Dmfkhrg( ad f m ax d log rhy hmf sg s Bnlltmhrsr vd qd hqnm ld m vgn ltqcd qd c chrrhcd msr- Gd d log rhy d c) r gd g c mns d qkhd q) sg s sgd Bnlltmhrsr chc mns khjd sn b nkk anq sd vhsg nsgd qr) cnhmf rn nmkx ud qx q qd kx mc vhsg fqd s chffb tksx- Sgd rd b shnm nm sgd a qa qhsx ne rnld nb b toxhmf?ld qhb m rnkchd qr v r b ts- Sgd nkc b nmb ktrhnm g c knb sd c sgd b lor hm sgd knmftd ctqd`d ne Fd ql m lncd qm, hsx9 onrhshnm sg s v r tmgd koetk enq Bnkc V q khad q kr- Sgd md v nmd v r lnqd b nmfd mh k- Dmshskd c ]Sgd Fd ql m Od nokd mc sgd Bnmb d msq shnm B lor fl?esd q 0834) hs qftd c sg s sgd sxq mmx ne sgd Sghqc Qd hb g g c fhud m v x) hm sgd D rs) sn ]Rnuhd s chb s snqrgho- 40 Khjd sgd md v b nmb ktrhnm) sgd md v hmsqnctb shnm rd qud c sn qd b k rrhex Cdq RR,Rs s r Bnkc V q sd ws- Ehqrs otakhrgd c hm Eq mjetqsdq Gdesd s sgd d mc ne 0837) hs v r b kkd c ]Sd qqnq r Rxrsd l ne Onvd q-?ksgntfg hs ood qd c ed v lnmsgr d qkhd q) hs oqd r fd c oqd b hrd kx sgd md v nqf mhy shnm ne sgd vnqkc mc sgd md v sgd nqx ne ghrsnqx sg s Rb gkd rhmfd q vntkc onotk qhy d hm S gd Uhs k Bdmsdq ed v lnmsgr k sd q- Sgd qftld ms v r sg s sgd Dmkhfgsd mld ms oqnb d rr ne q shnm khy shnm g c kd c chr r, sqntrkx snv qcr svn enqlr ne sns khs qh mhrl9 sgd e rb hrs mc sgd Ankrgd uhj- D b g ne sgd l qd ctb d c l m sn rk ud ) qtkd c uhnkd mskx sgqntfg sd qqnq gd qd vd rd d sgd Bnkc 37 Dtfd m Jnfnm) ]Ytr lld m qahd s lhs Ad r sy tmfrl b gsd m ) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 0/86fl00/3) gd qd 00/3- Enq m d qkhd q mc lnqd kk,d mb nlo rrhmf tr fd ) rd d Dtfd m Jnfnm) ]Cd lnjq shd tmc En cd q khrltr ) Eq mjetqsdq Gdesd) 0) () 55fl67) gd qd Sgd ad rs b b ntms ne Jnfnm hm sgd rd xd qr b m ad entmc hm Enqmd q) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd Bg kkdmfd ne Cdlnbq shb Qdmdv k9 Btkstqd mc O nkhshbr esdq 0834) b g o- 6-4/ Eqhd cqhb g Sd maqtb j) ]Chd mshe rb ghrshrb gd Hkktrhnm ) Eq mjetqsdq Gdesd)2) () 600fl08-40 Jnfnm) S gd S gdnqx mc O q bshbd negdkk9s gd Fdql m Bnmbdmsq shnm B lor mc sgd Rxrsdl A dghmc S gdl) sq mr- Gd hmy Mnqcd m Md v Wnqj) MW 084/() 120fl1) 177fl85- Sghr hr sq mrk shnm ne sgd 0838 d chshnm) vhsg vghb g Jnfnm v r hmshl sd kx hmunkud c-

14 241 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( V q khad q k d log rhr nm ]ed q (- Sgd nmkx mshcnsd v r sgd b qd shnm ne md v enqlr ne cd lnb q b x sg s b ntkc oqnsd b s ]sgd qhfgsr ne sgd hmchuhct k- Sghr vntkc hmunkud qd rod b s enq sgd hmgd qd ms eqd d cnl ne sgd od qrnm) mc sgd b tkshu shnm ne b tkstq k enqlr sg s b ntkc d m akd hmcd od mcd mb d ne rohqhs sn fintqhrg hm ok b d ne l rr rk ud qx- 41 Vghkd Jnfnm cnd r mns m ld ghr hmsd kkd b st k hmsd qknb tsnqr) ghr trd ne ]sd qqnq hmrd qsd c ghl hmsn m hlonqs ms cd a sd ne sgd k sd 083/r) r hmsd kkd b st kr vnqjhmf sgqntfg sgd oqnakd lr ne onkhshb r mc uhnkd mb d qd stqmd c) r rn eqd ptd mskx) sn sgd Eqd mb g Qd unktshnm mc hsr aknncx esd ql sg- Svn sd wsr hm o qshb tk q rs mc nts r khjd kx rntqb d r enq Jnfnm) nmd ne vghb g b nld r eqnl Bnkc V q khad q k sq chshnm mc nmd ne vghb g cnd r mns- Sgd khad q k tr fd ne sd qqnq b ntkc ad entmc hm) enq hmrs mb d ) I ld r Atqmg l r d rr x nm ]Sgd Drrd mb d ne Bnlltmhrl) vghb g g c ood qd c d q, khd q sg s xd q hm Cdq Lnm s sgd Fd q l m nq f m ne sgd Bnmfq d r r enq Btkstq k Eqd d cnl) mc b d qs hmkx nmd sg s Jnfnm qd c(- Sg s d rr x l cd rsqnmf b rd enq sns khs qh mhrl sgd nqx mc sgd d pthu kd mb x ne e rb hrl mc Ankrgd uhrl: krn) hs g c m d mshqd rd b shnm nm ]sd qqnq nud q hmchuhct k orxb gnknfx r sgd d rrd mb d ne sns khs qh m onvd q- Enq sgd khsd q sd Fd ql m ne 0837) Jnfnm r d rr x b kd qkx d b gnd c Atqmg l r-?mc enq sgd Eq mb noghkd r lnmf sgd l vghb g hmb ktcd c Jnfnm() hs v r b kd qkx hmb nl, o shakd vhsg sgd qd b d ms vnqj ne Eqd mb g hmsd kkd b st k vgn v r cd rod q sd kx unhchmf sgd sq mrenql shnm eqnl mshe rb hrs sn Bnkc V q khad q k- L tqhb d Ld qkd t,onmsx r Gtl mhrl mc S dqqnq 0836( v r) sn ad rtqd ) b nlokd w annj mc mn rhlokd b d kd, aq shnm ne ]sd qqnq-?s sgd r ld shld ) hs rntfgs sn qftd enq sgd md b d rrhsx) hm rnld rhst shnmr) ne qd unktshnm qx uhnkd mb d mc sd qqnq r f sd v xr sn md v vnqkc- 42 Ld qkd t,onmsx r qftld msr vntkc nmb d g ud ood kd c sn Jnfnm) ats ax sgd d mc ne 0837 gd entmc ghlr d ke khfmd c vhsg Atq mg l9 sgd?ld q hb m) q d b nud q hmf Sqnsrjxhsd ) mc lncd k ne sgd Bnkc V q hmsd kkd b st k-? ed v lnmsgr k sd q) hm sgd roqhmf ne 0838) Jnfnm rntmcd c sgd cd sg jmd kk ne mshe rb hrl vhsg m qshb kd b kkd c ]Sgd Onkhshb k Cd b khmd ne sgd Dtqnod m Qd rhrs mb d - ]Snfd sgd q vhsg sgd d ld qfd mb d ne sgd e rb hrs,sns khs qh m rxrsd l) gd qd b kkd c) ] tmhsd c eqnms ne enqb d r cd ud knod c sn rsqtffkd f hmrs hs- Nmkx entq xd qr k sd q) hs hr oo qd ms sg s sgd qd rhrs mb d v r athks nm m ]hkktrhnm- Sgd ld lnqx ne sgd qd rhrs mb d lhfgs ad ad tshetk) ats hs g r ad b nld itrs sg s9 ] ghrsnqhb k ld lnqx) cd oqhud c ne ]onvd q mc hmfitd mb d - Sgd mshe rb hrs b n khshnm) gd qftd c) v r nmkx onrrhakd hm sgd d ld qfd mb x rhst shnm ne sgd Sghqc Qd hb g- Hm od b d shld ) hs ed kk o qs ad b trd hsr ld lad qr k b jd c b nllnm otqonrd - Gd k hc sgd ak ld rpt qd kx s sgd ed d s ne sgd Bnlltmhrsr- Sgd rd b nmc g ke ne sgd d rr x hr cnlhm sd c ax b qhshptd ne Bnlltmhrsr) Fd ql m mc Rnuhd s khjd ) enq qthmhmf sgd cqd l ne sgd qd rhrs mb d Nqhfhm kkx otakhrgd c r Dtfd m Jnfnm) ]Sd qqnq kr Gd qqrb g esrrxrsd l ) Eq mjetqsdq Gdesd) 2) () 874fl0///) ptns shnm eqnl 875- Sghr v r mns) enq vg sd ud q qd rnm) trd c r m hmsqnctb shnm sn sgd Dmfkhrg,k mft fd d chshnm) ats hs v r trd c sn hmsqnctb d sgd 0838 Fd ql m nmd - Sgd b qhshptd ne lnc, d qmhsx mc Dmkhfgsd mld ms hm sghr d rr x lhfgs rd d l khjd rsq mfd ed stqd ne khad q k sd ws) ats s sgd shld hs v r mns rn tmb nllnm- Rd d ) enq hmrs mb d ) Hr h g Ad qkhm) ]Onkhshb k Hcd r hm sgd Svd mshd sg Bd mstqx ) Enqdhfm?ee hqr) 17) 2 084/() 240fl74-42 I ld r Atqmg l) ]Unl Vd rd m cd r Jnlltmhrltr) Cdq Lnm s)0) () 07fl18) d ro- 1/) 12fl14 enq sgd rd sgd ld r: L tqhb d Ld qkd tflonmsx) Gtl mhrld ds S dqqdtq O qhr 0836(-

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐỖ NGỌC TƢỚC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62.52.6.3 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn