Untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled"

Bản ghi

1 5pshaic Ogd Enc OgWs Tnm Ctfdm Jnfnm Wmc s gd Np hfhmr ne Bnkc TWp Khadp Wkhr l IntpmWkneBnmsdlonpWpx Ghrsnpx 1/1/)Unk-44 1( 228z252 r( pdtrd fthcdkhmdr9 rwfdota-bnl.intpmwkr,odplhrrhnmr CNH90/-0066.//11// intpmwkr-rwfdota-bnl.gnld.ibg GWldr BgWoodk Ctjd :ar s p Wb s Dtfdm Jnfnm 08/2z76( vwr nmd nesgd lnrs hlonpswms EdplWm hmsdkkdbstwkr nesgd kwsd 083/r-Ghr vphshmfr nm sgd bnmbdmspwshnm bwlor Wmc nm sgd mwstpd neewrbhrl vdpd bptbhwk sn Vdrs EdplWmx r ekdcfkhmf spwmrhshnm epnl chbswsnprgho sn cdlnbpwbx-opduhntr rbgnkwpr nejnfnm gwud enbtrdc nm ghr kdeshrs BWsgnkhbhrl)vghbg cheedpdmshwsdc ghl epnl sgd lwhm, rspdwl- Sghr Wpshbkd swjdr W cheedpdms WoopnWbg) Wrjhmf hmrsdwc gnv Jnfnm) W pdbnudphmf ewrbhrs ghlrdke)bwld sn gwud rn ltbg hm bnllnm vhsg ghr oddpr hm Vdrs EdplWmx Wmc hm sgd Bnkc VWp Vdrs-Ax 0837)gd ektdmskx ronjd sgd mdv kwmftwfd nebnkc VWp khadpwkhrl) onmcdphmf gnv gtlwm phfgsr Wmc khadpwkcdlnbpwbx bntkc ad rwudc epnl snswkhswphwmhrl- Gd chc mns cn rn)sgd Wpshbkd Wpftdr)adbWtrd gd gwc cdbhcdc sn WaWmcnm ghr ophmbhokdr Wmc dlapwbd W lhkhswphydc Wmsh,Bnlltmhrs bwtrd-hmrsdwc)gd spwmrhshnmdc sn Bnkc VWp khadp, Wkhrl adbwtrd hs opnuhcdc W bnmfdmhwkgnld enp W cddokx BWsgnkhb sghmjdp)bnllhssdc sn W bwpbdpwktmcdprswmchmf ne Dtpnod r ewrbhrs owrs Wmc W edcdpwkhrs uhrhnm enp hsr etstpd-sgd WmWkxrhr gdkor tr sn rdd gnv DtpnodWm BWsgnkhbr lwcd sgd Bnkc VWp sgdhp nvm z Wm hlonpswms ogdmnldmnm)fhudm sgws BgphrshWm CdlnbpWsr gdkc onvdp Wklnrs dudpxvgdpd nm sgd bnmshmdms sgws vwr mns bnmspn kdc ax Bnlltmhrsr-Sgd WmWkxrhr pdudwkr W cheedpdms onpspwhs ne Bnkc VWp khadpwkhrl sgwm vd trtwkkx rdd9 kdrr W rlnjdrbpddm hmsdpdrsr) Wmc lnpd W udrrdk enp dlwmbhowsnpx opnidbsr Wmc hcdwkr sgws vwr rspwsdfhbwkkx dloknxdc ax chudprd Wbsnpr Wbpnrr sgd fknad- Jdw unp cr BWsgnkhbhrl)Dtfdm Jnfnm)eWrbhrl)edcdpWkhrl)khadpWkhrl)ldlnpx Dtfd m Jnfnm 08/2fl76() Fd q l m B sgnkhb hmsd kkd b st k) r d d lr sn g ud kd c svn khud r- Sgd xntmf Jnfnm ne sgd 081/r mc 082/r v r ffiqd aq mc) b nmuhmb d c sg s b ohs khrl mc cd lnb q b x vd qd cnnlhmf Dtqnod sn cd b cd mb d - Gd b d kd aq sd c Bnp p dr onmchmf Wts gnp IWldr BgWoodk)CdoWpsldms neghrsnpx)ctjd Tmhudprhsx)Anw 8/608)CtpgWl)KB DlWhk9ifb12:ctjd-dct

2 23/ HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( Ltrrnkhmh hm sgd 081/r mc aqhd fix rtoonqsd c Ghskd q hm Sgd Jnfnm ne sgd 083/r mc 084/r) hm b nmsq rs) cd ed mcd c enql ne qd khfhntr mc cd lnb q shb rnb h khrl vhsghm sgd b nmffimd r ne sgd md v Vd rs Fd ql m cd lnb q b x- Hs v r mns vqhs hm rsnmd sg s gd vntkc ok x rtb g qnkd 9 l mx ne ghr B sgnkhb hmsd qknb tsnqr eqnl sgd hmsd q, v q xd qr e cd c hmsn hqqd kd u mb d esd q sgd v q) nq b nmshmtd c sn k tmb g id qd lh cr f hmrs khad q k cd lnb q b x- 0 Ghr rs mb d l ssd qd c) snn) hmrne q r gd v r nmd ne sgd lnrs hlonqs ms hmsd kkd b st kr ne sgd d q - Ghr annj nm sgd b nmb d msq shnm b lor) Cdq RR,Rs s) rnkc gtmcqd cr ne sgntr mcr ne b nohd r- 1 Sgd intqm k gd entmcd c mc d chsd c) Eq mjetqsdq Gdesd)oqhmsd c nud q 5/)/// b nohd r s hsr od j) mc v r oqna akx sgd lnrs vhcd kx qd c intqm k ne onkhshb r mc hcd r hm sgd vd rsd qm Fd ql mx ne sgd k sd 083/r- 2 Jnfnm v r nmd ne sgd lnrs hmfitd msh k sghmjd qr vgn gd kod c Fd ql mr sn hmsd qoqd s M y hrl) mc vgn gd kod c sgd l sn rd d sg s sgd md v khad q k cd lnb q b x v r sgd oqnod q qd ronmrd sn hs fl b k hl sg s v r) s sgd shld ) e q eqnl nauhntr- Gnv chc sghr enqld q e rb hrs ad b nld b d kd aq ms ne cd lnb q b x; Sgd ptd rshnm g r mns chqd b skx ad d m onrd c ne Jnfnm) d ud m sgntfg ghr sq id b snqx b qxrs kkhy d r ad ssd q sg m lnrs sgd hmsd kkd b st k sq mrenql shnmr ne sgd fd - Gd hr mnql kkx qd ld lad qd c enq ghr onrsv q b qd d q r cxrod oshb kd es B sgnkhb ) b qhshb k ne sgd hmd pt khsx) lhkh, s qhrl) mc atqd tb q shy shnm ne Vd rs Fd ql m rnb hd sx- 3 Sghr ooqn b g d log rhy d r sgd v xr sg s gd cd o qsd c eqnl sgd l hmrsqd l hmsd kkd b st k ffid kc ne sgd Ed cd q k Qd otakhb - Gnvd ud q hlonqs ms) sghr hr mns sgd nmkx nq d ud m sgd lnrs hmsd qd rshmf v x sn hmsd qoqd s ghr b qd d q- Jnfnm r b qhshb hrlr ne Vd rs Fd ql m rnb hd sx rgntkc mns chrsq b s eqnl sgd e b s sg s l mx ne ghr uhd vr mc b nmb d osr vd qd cd b hcd ckx l hm, rsqd l- Gd v r nm sgd d wd b tshud b nllhssd d ne sgd Bnmfqd rr enq Btkstq k Eqd d cnl) gd vqnsd ants sgd md b d rrhsx ne oqnsd b shmf hmchuhct k qhfgsr mc cd lnb q b x) gd b d kd aq sd c Dtqnod m ed cd q khrl) mc gd v qmd c f hmrs sgd c mfd qr ne Bnlltmhr s ]sns khs q h mhr l- Gd sgtr r g q d c a r hb unb atk q x mc onkhshb k nq hd ms shnm vhsg aq n c r v sgd ne sghmjd q r mc onkhshb h mr hm sgd Ed cd q k Qd otakhb mc sgd Bnkc V q Vd rs- Sghr d rr x vhkk qd m qq sd Jnfnm r onrsv q b qd d q ax enb trhmf oqhl qhkx nm sgnrd b nmb d osr sg s gd rg qd c vhsg sgd l hmrsqd l- Hmrsd c ne uhd vhmf ghl r 0 Sgd hmsd qv q Jnfnm v r hmsd kkd b st kkx b knrd sn ehftqd r khjd I nrd e Dad qkd ) Chd sqhb g unm Ghkcd aq mc) Fd nqf Lnd mhtr) Nsgl q Ro mm) mc Dqmrs J qk Vhmsd q- Vghkd sgnrd ehud kk khud c sgqntfg sgd v q) mnmd b ntkc ok trhakx ad cd rb qhad c r Bnkc V q khad q kr) d ud m hm sgd qd k shud kx d wo mrhud rd mrd aqn b gd c ad knv- Nm sghr lhkhd t) rd d I ld r Bg ood k) B sgnkhb Lncdqm9S gd Bg kkdmfd nes ns khs qh mhrl mc sgd Qdl jhmf ne sgd Bgtqbg B laqhcfd ) L? 1/07() b g or- 0fl1-1 Ktsy Mhd sg lld q g r b nlo qd c hsr hlo b s sn sg s ne S gd Ftk f?qbghodk fn-k- Mhd sg lld q d c-() Cdq Zfdr tadqsd?mshe rbghrltr!-chd RD C tmc chd qnsdm J onmr unm A tbgdmv kc Ad qkhm) 0883() 6/- 2 Dud m sgnrd mtlad qr tmcd qrs sd hsr qd b g) r onkkr hmchb sd c sg s sgqd d sn entq od nokd qd c d b g b nox-?mcqd r Khd mj lo) ]Rnb h khrl nts ne Bgqhrsh m Qd ronmrhahkhsx9 Sgd Fd ql m Dwod qhld ms ne Kd es B sgnkhb hrl 0834fl0838( ) hm Fd qc,q hmd q Gnqm mc Dll mtd k Fd q qc d cr-() K des B sgnkhbhrl) 0832z08449 B sgnkhbr mc Rnbhdsx hm Vdrsdqm D tqnod s sgd O nhms ne K hadq shnm Kd tud m) 1//0() 085fl 116) gd qd 11/- 3 Sghr hr gnv gd ood qr hm sgqd d ne sgd lnrs chrshmfthrgd c hmsd kkd b st k ghrsnqhd r ne sgd od qhnc9 Rd m Enqmd q) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd Bg kkdmfd ne Cdlnbq shb Qdmdv k9 Btkstqd mc O nkhshbr esdq 0834 B laqhcfd ) 1/03() b g o- 6:?- Chqj Lnrd r) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd M yh O rs Md v Wnqj) MW 1//6() b g o- 1: O tk Mnksd ) Chd Nqcmtmf cdq cdtsrbgdm Fdrdkkrbg es-rdkarsdmsv tqetmc Rdkarsadrbgqdhatmf hl 1.-I gqgtmcdqs Ltmhb g 1///() 112fl3-

3 AfJooci 230 qd oqd rd ms shud ne rl kk mtlad q ne kd es B sgnkhb r) hs vhkk knb sd ghl r o qs ne lnqd hlonqs ms mc b nmrd ptd msh k ogd mnld mnm9 sgd B sgnkhb b nmud qrhnm sn Bnkc V q khad q khrl- Hs lhfgs rd d l b nmsqnud qrh k sn cd rhfm sd Jnfnm r Bnkc V q khad q k) mc gd hr md ud q hmb ktcd c r b mnmhb k qd oqd rd ms shud ne sgd rb gnnk knmf, rhcd Q xlnmc?qnm) Hr h g Ad qkhm)?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q-) ds k- 4 Vd ltrs) sgntfg) sghmj ants Bnkc V q khad q khrl lnqd d wo mrhud kx he vd gnod sn tmcd q, rs mc gnv sg s fkna k b nmfihb s l cd rd mrd sn od nokd ne vhkckx chzd qd ms qd khfhntr mc oghknrnoghb k uhd vr- Vghkd Bnkc V q khad q khrl v r rod b hffib hmsd kkd b st k sd mcd mb x hm rod b hffib kkx khad q k sgntfgs) hs v r krn fkna k chrb ntqrd sn vghb g l mx b kd ud c enq u qhntr qd rnmr mc sn u qxhmf cd fqd d r hs v r hm sghr v x mns rn tmkhjd hsr fqd s b nlod shsnqr khjd md nkhad q khrl nq rnb h khrs hmsd qm shnm khrl 5 (- Vghkd sgd rod b hffib cnb sqhmd r ne sgd b mnmhb k hmsd kkd b st kr lhfgs mns g ud b hqb tk sd c fkna kkx) sgd md v k mft fd ne ]lnq k msh,sns khs qh mhrl mc hsr b nfm sd r b d qs hmkx chc fl mns kd rs ad b trd hs v r sgd fthchmf hcd nknfx ne sgd BH?,a b jd c Bnmfqd rr enq Btkstq k Eqd d cnl BBE() vghb g ronmrnqd c 1/ od qhnchb kr b qnrr sgd vnqkc- 6 Hmrsd c ne rl kk rsnqx ne ed v ld m) lnrskx Dmfkhrg,rod jhmf) sgd rsnqx ne Bnkc V q khad q k, hrl eqnl sghr od qrod b shud vntkc qd rd lakd sg s ne sgd Bnkc V q hsrd ke9 fkna k rsnqx ne ld m mc vnld m khjd Jnfnm b tfgs hm sgd b qnrrg hqr) l jhmf ld mhmf mc ffimchmf ok b d hm eqhfgsd mhmf b nmfihb s ne tmb d qs hm rg od mc ctq shnm- Sgd hmsd kkd b st k ghrsnqhd r ne Bnkc V q khad q khrl sgtr e q g ud sd mcd c sn e kk hmsn sgd a rhb b lor ne Bnkc V q ghrsnqhnfq ogx- Sgd rn,b kkd c ]nqsgncnw hmsd qoqd s, shnm ne sgd Bnkc V q d log rhy d r sgd b qhld r ne sgd Rnuhd sr) mc hsr u qh ms hm hmsd kkd b st k ghrsnqx qftd r sg s Bnkc V q khad q khrl v r md b d rr qx mc aq ud qd ronmrd sn sgd e hktqd r ne Bnlltmhrl- 7 Sgd ]qd uhrhnmhrs rb gnnk enb trd r hmrsd c nm sgd ffqd rrhnm mc hlod qh khrl ne sgd Tmhsd c Rs sd r- Sgd BBE v r nmkx sgd lnrs e lntr d w lokd ne ltkshe b d sd c?ld qhb m v q enq gd qsr mc lhmcr sg s) eqnl sghr od qrod b shud ) chrsnqsd c hmsd kkd b st k khed sgd vnqkc nud q- 8 Sgd rd onqsq hsr ne Bnkc V q khad q khrl) mc ne onrsv q hmsd kkd b st k khed lnqd aqn ckx) b qd sd rhlhk q mc onvd qetk m qq shud - Enb trhmf nm sgd Tmhsd c Rs sd r) mc nm d`lhfqd`r rnintqmhmf 4 Enq chrshkk shnm ne sgd hq sgntfgs) rd d I m,vd qmd q Lt kkd q) ]Ed q mc Eqd d cnl9 Nm ]]Bnkc V q Khad q khrl ) D tqnod m Intqm kne O nkhshb ks gdnqx) 6 1//7() 34fl53-5 S kans Hlk x) S gd O q bshbd ne Rnbh khrs Hmsdqm shnm khrl9 D tqnod m Rnbh khrsr mc Hmsdqm shnm k O nkhshbr) 0803z085. Md v Wnqj) MW 1/07(: Pthmm Rknanch m) Fkna khrsr9 S gd D mc ne D lohqd mc sgd A hqsg ne Mdnkhadq khrl B laqhcfd ) L? 1/07(- Vghkd v qd ne b nmb qd sd hmsd qm shnm k hmrshstshnmr sgd Rnb h khrs Hmsd qm shnm k mc sgd Lnms Od kd qhm Rnb hd sx) qd rod b shud kx() sgd rd rstchd r krn hmb nqonq sd knnrd q shd r ne eqhd mcrgho) d wb g mfd ) mc eehkh shnm sg s rsqtb stqd c sgd hmsd qm shnm k uhrhnmr ne d b g b nkkd b shud - 6 Sghr ogq rd b nld r eqnl Lhb g d k Gnb gfd rb gvd mcd q) Eqdhgdhs hm cdq Needmrhud: Cdq Jnmfqd et q jtkstqdkkd Eqdhgdhs tmc chd Cdtsrbgdm Ltmhb g 0887() Od sd q Bnkd l m) S gd K hadq kbnmrohq bx9 S gd Bnmfqdrr enq Btkstq keqddcnl mc sgd Rsqtffkd enq sgd Lhmc neo nrsv q D tqnod Md v Wnqj) MW 0878(: Eq mb nhr Etqd s) S gd O rrhmf ne m Hkktrhnm9S gd Hcd ne Bnlltmhrl hm sgd S v dmshdsg Bdmstqx) sq mr- Cd anq g Etqd s Bghb fn 0888(: Snmx I tcs) O rshlodqedbs9 Eqdmbg Hmsdkkdbst kr) 0833z0845 Ad qjd kd x 0881(- 8 Sgd b k rrhb gd qd hr Eq mb d r Rsnmnq R tmcd qr) S gd Btkstq kbnkc V q9s gd BH? mc sgd Vnqkc ne?qsr mc K dssdqr) 1mc d c- Md v Wnqj) MW 1/02(- Enq lnqd rtaskd b b ntms) ats nmd sg s qftd r knmf rhlhk q khmd r sg s sgd?ld qhb m Bnkc V q oqnid b s cd e mfd c b tkstq k mc d rsgd shb lnud ld msr) rd d Fqd f A qmghrd k) Bnkc V q Lncdqmhrsr9?qs) K hsdq stqd) mc?ldqhb m Btkstq kchoknl bx Md v Wnqj) MW 1/04(-

4 231 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( sgd qd ) ansg xhd kc onqsq hs hm vghb g ltrb tk q enqlr ne khad q khrl vd qd qd eq b sd c ax sgd Bnkc V q tmhud q r hsx mc vd ksgx entmc shnmr hmsn itr shffib shnmr enq uhnkd mb d - 0/ Vghkd sghr rsnqx d wok hmr fqd s cd k ants?ld qhb m hmsd kkd b st k khed ) mc sgd qnkd ne d`lhfqd`r vhsghm hs) hs kd ud r khsskd qnnl enq ffiftqd r khjd Jnfnm fl sgnrd sg s md ud q d msd qd c sgd?ld qhb m rd b tqhsx d rs akhrgld ms) mc vd qd md ud q oqhl qhkx b nmb d qmd c vhsg sgd fkna k Bnkc V q) ats vgn vd qd cntaskd rr ed kknv sq ud kd qr ne Bnkc V q khad q khrl- Ntq tmcd qrs mchmf ne sg s sgntfgs b nkkd b shud r vgnkd ) sgd qd enqd ) rgntkc d unkud knmf vhsg qd b d ms khsd q stqd nm hsr svn b nlonmd msr- Qd b d ms rstchd r ne sgd Bnkc V q tqfd tr sn qd b nfmhy d sg s vghkd sgd rtod qonvd q b nmfihb s hmfid b sd c knb k d ud msr sgd vnqkc nud q) hs chc mns cd ffimd sgd l- Sgd Bnkc V q v r mns l cd hm V rghmfsnm mc Lnrb nv knmd ) ats hs v r l cd b qnrr sgd vnqkc r knb k b snqr rgnd gnqmd c sgd hq oqnid b sr mc hcd kr hmsn sgd fkna k b nmfihb s- 00 Qd b d ms rb gnk qrgho nm khad q khrl g r lnud c hm rhlhk q chqd b shnm- Hm ud qx chzd qd ms v xr) mtlad q ne ghrsnqh mr hm qd b d ms xd qr g ud tqfd c tr sn sghmj ad xnmc sgd Aqhshrg mc?ld qhb m b mnm sn sghmj lnqd b nmshmd ms kkx) mc d ud m fkna kkx) ants sgd qhrd ne khad q khrl r onkhshb k mc d b nmnlhb hcd nknfx sg s b b nlo mhd c sgd roqd c ne b ohs khrl mc cd lnb q b x- Sghr hmunkud r kd rr ssd mshnm sn ]khad q k r rod b hffib vnqc) mc lnqd sn hsr rs str r hcd nknfhb k b nlokd ld ms sn sgnrd rnb h k enqlr- 01 Sghr ooqn b g hr d rod b h kkx oonrhsd enq Fd ql mx) vgd qd ghrsnqh mr fqd d sg s qd b nfmhy akx khad q k hcd kr ad b ld cnlhm ms esd q Vnqkc V q HH) d ud m r sgd khad q k o qsx sgd ECO( mc unvd ckx khad q k onkhshb k oghknrnogx qd l hmd c l qfhm k- 02 Hm ok b d ne mnlhm khrl b d msd qd c nm sgd vnqc ]khad q k) sghr aqn cd q ooqn b g sn Bnkc V q khad q khrl vntkc cd ffimd sgd rb gnnk lnqd knnrd kx fl r b nmrsd kk shnm ne b nmb d osr mc jd xvnqcr) q sgd q sg m rsqhb s sq chshnm-?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q- r 0838 unktld ) S gd Uhs kbdmsdq)hr b nmud mhd ms rs qshmf onhms ad b trd hs otqonqsd c sn cn mn lnq d sg m q d onqs sgd sq mr enq l shnm tmcd qfnmd ax khad q khrl hm sgd 083/r- Sgd annj qd hl fhmd c fkna k onkhshb r r b nmfihb s ad svd d m svn b lor9 hmchuhct k chfmhsx) qhfgsr) mc khad q k cd lnb q b x nm sgd nmd rhcd ) sd qqnq mc sns khs qh mhrl 0/ L mx d wb d kkd ms rstchd r ne sgd od qhnc qd mns vd c sn nmd ne sgd svn rhlokhrshb b b ntmsr ne sgd Bnkc V q) hs rgntkc ad r hc- Enq r lokd ) rd d C mhd k Ad rrmd q) Cdlnbq bx hm D whkd9g mr Rodhdq mc sgd Qhrd ne sgd Cdedmrd Hmsdkkdbst k Hsg b ) MW 1/07(: Mhkr Fhkl m) L mc qhmr ne sgd Etstqd9 Lncdqmhy shnm S gdnqx hm Bnkc V q?ldqhb A kshlnqd ) LC 1//2(: Tch Fqd d mad qf) S gd Vdhl q Bdmstqx9 Fdql m D`lhfqd`r mc sgd Hcdnknfhb kentmc shnmr ne sgd Bnkc V q Oqhmb d snm) MI 1/03(- 00 Enq svn d w lokd r nts ne l mx) rd d O tk Sgnl r Bg lad qkhm) S gd Bnkc V q!r Jhkkhmf Ehdkcr9 Qdsghmjhmf sgd K nmf O d bd Md v Wnqj) MW 1/07(: I d rrhb B- D- Fhd mnv,gd b gs) S q mrlhrrhnm Hlonrrhakd9?ldqhb m Intqm khrl r Btkstq k Choknl bx hm O nrsv q Fdql mx 0834z0844 A snm Qntfd ) K? 0888(- 01 B-?- A xkx) Qdbnudqhmf K hadqshdr9hmch m S gntfgshm sgd?fd nek hadq khrl mc D lohqd B laqhcfd 1/01(: L k b gh G hl G b ngd m) J qko noodq)s gd Enql shud Xd qr)08.1z08349 O nkhshbr mc O ghknrnogx hm Hmsdqv q Uhdmm Md v Wnqj) MW 1///(: Gd kd m Qnrd mak ss) S gd K nrs Ghrsnqx ne K hadq khrl9 Eqnl?mbhdmsQnld sn sgd S v dmsx,ehqrs Bdmstqx Oqhmb d snm) MI 1/07(:?mcqd v R qsnqh) K hadq khrl hm D lohqd9?m?ksdqm shud Ghrsnqx Ad qjd kd x) B? 1/03(: Rd d krn sgd enqtl nm ]Fkna k Khad q khrlr hm Lncdqm Hmsdkkdbst kghrsnqx)01) 2 1/04(- Sghr hm b nmsq rs) hs rgntkc ad mnsd c) sn Ctmb m Ad kk) vgn tqfd r lnqd mnlhm khrs ooqn b g hm ghr ]Vg s hr Khad q khrl; O nkhshb ks gdnqx)31 1/03() 571fl Sghr onhms hr l cd hm Jnmq c G- I q trb g mc K qqx Dtfd md I nmd r) ]Fd ql m Khad q khrl Qd b nmrhcd qd c9 Hmd uhs akd Cd b khmd ) Antqfd nhr Gd fd lnmx) nq O qsh k?b ghd ud ld ms; hm Jnmq c G- I q trb g mc K qqx Dtfd md I nmd r d cr-( Hm Rd qbg ne K hadq k Fdql mx9 Rstchdr hm sgd Ghrsnqx ne Fdql m K hadq khrl eqnl 0678 sn sgd O qdrdms Md v Wnqj) MW 088/() 0fl12-

5 AfJooci 232 nm sgd nsgd q- Hs krn lnahkhy d c sgd nqx ne ghrsnqx) b b nqchmf sn vghb g lncd qmhsx b qd sd c c mfd qntr kd ud kr ne mwhd sx mc togd u k sg s kd c kk rnb hd shd r hmd uhs akx snv qcr nmd ne sgd svn b lor itrs cd rb qhad c- Rb gkd rhmfd q) khjd nsgd q Bnkc V q kha, d q kr) v r etkkx khud sn sgd ood k ne Bnlltmhrl) mc sn sgd md b d rrhsx ne qd enqld c b ohs khrl- Gd sgtr ad khd ud c hm sgd hlonqs mb d ne qd rs shmf sgd b rd enq ]sgd mnm, Bnlltmhrs kd es) vghb g hm Rb gkd rhmfd q r uhd v oqnuhcd c sgd nmkx ]ld rtqd ne gnod sgd qd hr hm ntq onkhshb k khed snc x- Sgd md v rnqs ne khad q k) Rb gkd rhmfd q hmrsqtb sd c) v r v qd ne sgd sd los shnmr ne tmkhlhsd c rs sd onvd q) mc b nllhssd c sn ffimchmf v xr sn hmb qd rd rnb h k itrshb d vhsghm sgd b nmffimd r ne ]sgd khlhsd c rs sd - Sghr hmunkud c oqn, sd b shmf sgd gtl m qhfgsr mc b huhk khad qshd r ne sgd hmchuhct k) nm sgd nmd g mc) mc sgd d lonvd qld ms ne rta,rs sd anchd r khjd e lhkhd r mc sq cd tmhnmr nm sgd nsgd q- Sgd rsqtffkd f hmrs sns khs qh mhrl v r ansg cnld rshb mc enqd hfm) rn Rb gkd rhmfd q b ntm, rd kd c ltrb tk q b nlahm shnm ne lhkhs qx hc) d b nmnlhb rrhrs mb d ) mc b tkstq k choknl b x sn vhm eqd d cnl,knuhmf od nokd r sgd vnqkc nud q sn?ld qhb r d znqs- 03 H e sghr r d d lr khjd a m k hcd nknfx) tmvnq sgx ne sgd m ld ) sg s hr lnq d sd rs ld ms sn hsr qd l qj akd rtb b d rr sg m sn hsr khlhs shnmr- Hs b d qs hmkx v r mns vhcd roqd c ad enqd sgd Bnkc V q ksgntfg hs rtquhud c hsr b nmb ktrhnm(- 04 Hs v r krn mns sgd nmkx v x sn hmsd qoqd s sgd vnqkc u hk akd hm sgd k sd 083/r) nq d ud m sgd nmkx mnm,bnlltmhrs nmd - Md hsgd q Sgd ncnq?cnqmn mnq Dll mtd k Lntmhd q) sn m ld svn sghmjd qr hm Jnfnm r chqd b s nqahs) vntkc pt khex) mnq vntkc k sd q hb nmr ne sgd Md v Kd es khjd Qtch Ctsrb gjd - Sgd cd ffimhshnm nzd qd c anud hr sgtr m qqnv d mntfg sn d wb ktcd b nlod shsnqr) ats aqn c d mntfg sn hmb ktcd ed kknv sq ud kd qr khjd Jnfnm- Hs sgd qd enqd kknvr enq m tmcd qrs mchmf sg s hr lnqd ssd mshud sn hsr b qd d q ntsrhcd ne sgd Tmhsd c Rs sd r mc lnqd ssd mshud sn sgd rod b hffib knb k oqnid b sr hs tsgnqhy d c) rnld ne vghb g b g kkd mfd c V rghmfsnm r lahshnmr- Ghrsnqhd r ne sghr rnqs g ud hmcd d c ad ftm sn ood q hm qd b d ms xd qr- Khsd q stqd nm sgd BBE) enq hmrs mb d ) hr lnuhmf ad xnmc sgd b nmrohq snqh k mc g fhnfq oghb k khjd sn rj gnv) d w b skx) sgd hmrshstshnm hmsd q b sd c vhsg knb k b nmb d qmr) mc gnv hs v r d woknhsd c ax hsr tsgnqr r ltb g r hs d woknhsd c sgd l- 05 Sgd q mjr ne Bnkc V q khad q khrl qd d wo mchmf) sgd qd enqd ) sn hmb ktcd ffiftqd r khjd I tkh `m Fnqjhm Ro mhrg d w,bnlltmhrs b shud hm sgd K shm?ld qhb m BBE( mc Dy d jhd k Log gkd kd Rntsg?eqhb m vqhsd q hmunkud c vhsg sgd?eqhb m ud qrhnm ne sgd r ld ( ?qsgtq Rb gkd rhmfd q) I q-) S gd Uhs k Bdmsdq9 S gd O nkhshbr ne Eqddcnl Anrsnm) L? 0838() 037) 041) 076) Mnmd ne sgd jd xvnqcr khrsd c g c knmf ghrsnqx) mc sgd x vd qd rd kcnl qshb tk sd c snfd sgd q ad enqd sghr shld - I ld r Bg ood k) ]Sgd B sgnkhb Nqhfhmr ne Sns khs qh mhrl Sgd nqx hm Hmsd qv q Dtqnod ) Lncdqm Hmsdkkdbst kghrsnqx)7 1/00() 450fl8/: R ltd k Lnxm) Bgqhrsh m Gtl m Qhfgsr Oghk cd kogh ) O? 1/04(: Ad kk) ]Vg s hr Khad q khrl; ) 6/2 khad q khrl) Ad kk onhmsr nts) g c kv xr g c sd lod rstntr qd k shnmrgho vhsg cd lnb q b x) mc nmkx s lhcb d mstqx chc sgd svn b nld sn rd d l knfhb k b nlokd ld msr(- 05 Ohd qd Fqd lhnm) Hmsdkkkhfdmbd cd k! mshbnlltmhrld9 K d Bnmfqd r ontq k khadqsd`cd k btkstqd O qhr 084.z0864( O qhr) 0884(: Gnb gfd rb gvd mcd q) Eqdhgdhs hm cdq Needmrhud:: Fhkd r Rb nss,rlhsg mc Bg qknssd Kd qf d cr-() B lo hfmhmf Btkstqd mc sgd Fkna k Bnkc V q9 S gd Intqm kr ne sgd Bnmfqdrr enq Btkstq keqddcnl Knmcnm) 1/06(- 06 Enq sgd rd d w lokd r) rd d O sqhb j Had q) Mdhsgdq O d bd mnq Eqddcnl9 S gd Btkstq kbnkc V q hm K shm?ldqhb B laqhcfd ) L? 1/04(: Od sd q J kkhmd x) ]Lncd qmhrl)?eqhb m Khsd q stqd ) mc sgd Bnkc V q ) Lncdqm K mft fd Pt qsdqkx) 65 1/04() 222fl257-

6 233 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( He sgd b nmb d osr mc m qq shud hm Rb gkd rhmfd q r annj vd qd tmb nllnm hm khad q k b hqb kd r ad enqd Vnqkc V q HH) sgd x vd qd d ud m lnqd rn hm B sgnkhb nmd r) vgd qd hs v r e q lnqd b nllnm sn ak ld khad q khrl enq sgd d uhkr ne lncd qmhsx sg m hs v r sn oqnonrd ]khad q k cd lnb q b x r mx jhmc ne rnktshnm sn sgd l- Gd mb d sgd rhfmhffib mb d ne Jnfnm r sq id b snqx- Lnqd ) od qg or) sg m mx l inq hmsd kkd b st k hm B sgnkhb Dtqnod ) gd etkkx d woqd rrd c sgd qd b shnm qx hlotkrd sg s v r b d msq k sn hmsd qv q B sgnkhb hrl mc sgd khad q k nmd sg s v r rn hlonqs ms sn onrsv q B sgnkhb hrl) mc sn sgd b nmshmd ms sg s hs l cd - 07?m m kxrhr ne ghr khed mc vqhshmfr sgd qd enqd rgnvr gnv B sgnkhb r rsd d od c hm sgd hq nvm sq chshnmr mc hcd r b ntkc ffimc b nllnm b trd vhsg Bnkc V q khad q khrl) vghb g sgd x chc vhsg rtqoqhrhmf rod d c hm sgd k sd 083/r- Vghkd sgd B sgnkhb b nmsqhatshnm sn Bnkc V q khad q khrl hr rd kcnl b jmnvkd cfd c) hs v r gtfd kx hlonqs ms-?esd q kk) Dtqnod v r sgd oqd rtld c rhsd ne sgd rsqtffkd enq khad q khrl s sgd shld ) mc hs v r sgd k qfd kx B sgnkhb,hmrohqd c Bgqhrsh m Cd lnb q sr vgn gd kc sgd qd hmr ne Dtqnod m onvd q klnrs d ud qxvgd qd ntsrhcd sgd Rnuhd s aknb - Vghkd Bgqhrsh m Cd lnb q b x g r ssq b sd c fqd s cd k ne rstcx hm qd b d ms xd qr) rb gnk qr g ud o hc khsskd ssd mshnm sn hsr hmsd kkd b st k ghrsnqx- Gnv chc hs g ood m sg s B sgnkhb hcd kr) rn qd b d mskx d loknxd c hm sgd m ld ne e rb hrl) b ntkc l jd od b d vhsg Bnkc V q khad q khrl; Enq kk ne hsr hlonqs mb d ) sg s ptd rshnm g r g qckx ad d m onrd c ad enqd ) od qg or ad b trd hs g r ad d m vqnmfkx( oqd rtld c sg s sgd x g c mn b gnhb d - 08 Vghkd sgd qd vd qd b d qs hmkx fd nonkhshb k oqd rrtqd r tqfhmf Dtqnod r B sgnkhb r snv qcr sgd Bnkc V q b nmrd mrtr) sgd x chc mns lnud sg s v x nts ne ed q nq b xmh, b hrl knmd - Sgqntfg cd d o chud hmsn Jnfnm r vqhshmfr mc sgd u qhntr b nmsd wsr sg s nb b rhnmd c sgd l) sghr d rr x vhkk qftd sg s ghr knmfrs mchmf B sgnkhb b nmb d qmr ants onvd q mc rnud qd hfmsx vd qd rtqoqhrhmfkx b nmfd mh k sn sgd Bnkc V q khad q k uhrhnm- Sgd d rr x vhkk ad chuhcd c hmsn sgqd d rd b shnmr) d b g ne vghb g vhkk b nud q sgd r ld xd qr mc vghb g snfd sgd q oqnuhcd gnkhrshb ohb stqd ne Jnfnm r hshmd q qx hm sgd k sd 083/r- Sgd ffiqrs vhkk sq b j ghr sq mrenql shnm) mc vhkk ok b d ghr l inq sd wsr mns akx) sgd chzd qd ms d chshnmr ne Cdq RR,Rs s( hm sgd b nmsd ws ne nsgd q l inq Bnkc V q hmsd kkd b st kr- Sghr vhkk knb sd ghl hm sgd fq mc rvd d o ne ghrsnqx) ats vhkk mns d wok hm vgx gd l cd sgd cd b hrhnmr gd chc- Jnfnm v r mns b nmb d qmd c vhsg ad hmf nm sgd qhfgs rhcd ne ghrsnqx) ltb g kd rr vhsg q shexhmf Bnkc V q sg s v r itrs b nlhmf 07 Hm rnld v xr) sghr d wd qb hrd o q kkd kr sgd b g osd q nm V kcd l q Ftqh m hm Fqd d mad qf r S gd Vdhl q Bdmstqx- Sgd cheed qd mb d hr sg s Ftqh m d lhfq sd c mc Jnfnm chc mns9 Jnfnm sgd qd enqd kknvr tr sn rd d lnqd b kd qkx vg s v r g ood mhmf sn B sgnkhb r hm Dtqnod ) vhsg knb k Dtqnod m b nmb d qmr- 08 Vghkd B sgnkhb r g c knmf ad d m noonmd msr ne Bnlltmhrl) sgd x g c knmf ad d m noonmd msr ne kha, d q khrl) snn) mc hs v r e q eqnl nauhntr s v q r d mc sg s Dtqnod r B sgnkhb r vntkc v ql snv qcr?ld qhb m gd fd lnmx- Hs hr b nmb d hu akd sg s B sgnkhb r nm sgd fqntmc) mc s sgd U shb m snn) lhfgs g ud l hms hmd c rs tmb g hmcd od mcd mb d mc otqrtd c sgd hq nvm enqlr hmsd qm shnm khrl) r sgd x g c cnmd hm sgd 081/r) vgd m sgd x l hms hmd c sgd hq chrs mb d eqnl sgd Kd ftd mc eqnl kk mnm,b sgnkhb enqlr ne fd nonkhshb r- Hs hr) hm nsgd q vnqcr) ghrsnqhb kkx ok trhakd sg s sgd hq knmfrs mchmf msh,b ohs khrl mc msh,?ld qhb mhrl vntkc g ud jd os sgd l ntsrhcd sgd Bnkc V q enkc) r md qkx g ood md c hm rnld ok b d r- Nm sgd B sgnkhb Bnkc V q) rd d Od sd q Jd ms) S gd K nmdkx Bnkc V q ne O nod O htr WHH Lnmsqd k 1//1(: O sqhb j Lb M l q )? B sgnkhb Bnkc V q9 D cltmc?- V krg) RI) mc sgd O nkhshbr ne?ldqhb m?mshbnlltmhrl Md v Wnqj) MW 1//4(- Nm sgd b nlokd w qd k shnmrgho ad svd d m B sgnkhb hcd nknfx mc Bgqhrsh m Cd lnb q b x) rd d Bg ood k) B sgnkhb Lncdqm)b g o- 3-

7 AfJooci 234 hmsn ad hmf- Gd g c lnqd rod b hffib b nmb d qmr) mc ghr aqn cd q hcd nknfhb k d unktshnm b m nmkx ad d wok hmd c sgqntfg sgd l- Sgd md ws svn rd b shnmr) sgd qd enqd ) vhkk ok b d Jnfnm hmsn lnq d fq mtk q b nmsd wsr sn d wok hm sg s sq mr hshnm) q d kxhmf kd r r nm e lntr sd wsr mc lnqd nm narb tqd od qhnchb kr mc sgd qb ghud r- Sgd rd b nmc rd b shnm rgnvr gnv Jnfnm r hmsd qoqd s shnm ne M y hrl) mc rod b hffib kkx ne sgd b lor) enqb d c ghl nts ne sgd mshe rb hrs b nmrd mrtr mc snv qcr Bnkc V q khad q khrl- Sgd sghqc rgnvr gnv ghr uhrhnm enq Dtqnod r ed cd q khrs etstqd chc sgd r ld - Sghr m kxrhr vhkk rgnv sg s Jnfnm chc mns sq mrhshnm sn Bnkc V q khad q khrl ad b trd gd cd b hcd c sn rd kk ghr rntk mc d la qj nm m msh,bnlltmhrs b qtr cd - Gd chc rn) hmrsd c) ad b trd hs nzd qd c fid whakd unb atk qx mc onkhshb k hcd nknfx sg s v r b o akd ne ad hmf d loknxd c sn ghr rod b hffib otqonrd r- Ots chzd qd mskx9 lnqd sg m hsr b nlod shsnqr) sgd hcd nknfx ne Bnkc V q khad q khrl v r b nlo shakd vhsg Jnfnm r oqd,d whrshmf b nllhsld msr) mc gd d woknhsd c sg s b nlo shahkhsx sn qd mcd q sgnrd b nllhsld msr kd fhakd hm md v hmsd kkd b st k k mcrb od - 1/ Sghr sd kkr tr rnld sghmf hlonq s ms ants Bnkc V q khad q khr l) nmb d vd q d ld lad q sg s Jnfnm v r) rhltks md ntrkx) kd es,vhmf b qhshb ne sgd rs str ptn- Hs hr d rx sn chrlhrr Bnkc V q khad q khrl r m d khshrs hcd nknfx cd rhfmd c sn etqsgd q?ld qhb m gd fd lnmx- Hm ghrsnqhb k qd khsx) gnvd ud q) hs v r rnld sghmf d krd ksnfd sgd q- Hs v r chud qrd sgntfgs b nkkd b shud sg s aqntfgs snfd sgd q sgnrd vgn ad khd ud c hm hmchuhct k qhfgsr) r nb h k itrshb d ) mc l r r d mkhfgsd mld ms- H s v r r snq hd r khjd Jnfnm r) ltkshokhd c mc eq b stq d c ax sgd sgntr mcr) sg s l cd Bnkc V q khad q khrl vg s hs v r-?r L w Vd ad q onhmsd c nts b d mstqx fn) sgd lncd qm b nmchshnm hr nmd hm vghb g Fncr v q vhsg nmd mnsgd q) mns nmd hm vghb g sgd x v q vhsg sgd qd khsx oqhmb hokd - 10 Sgd rsnqx ne Bnkc V q khad q khrl) sgd qd enqd ) hr mns itrs nmd ne ]sgd Fnc sg s e hkd c) sn b hsd sgd e lntr msh,bnlltmhrs b nkkd b shnm ne Hs r rsnqx) snn) ne sgd Fnc sg s vnm- Sgd ptd rshnm hr mns nmkx gnv Jnfnm b ld sn Bnkc V q khad q khrl) ats vg s gd b ld eqnl) mc vgx sgd khad q k ksd qm shud rd d ld c rtod qhnq- Trhmf ghr vqhshmfr eqnl sgd 081/r mc 082/r) sghr rd b shnm vhkk ad fhm ax d woknqhmf sgd a rhb khf ld msr ne Jnfnm r sgntfgs) vghb g qd l hmd c lnqd nq kd rr rs akd b qnrr ghr b qd d q d ud m r sgd x tsgnqhy d c chud qfd ms onkhshb k onrhshnmr- Hs vhkk sgd m rgnv sg s hm 0834fl0835) s sgd gd hfgs ne ghr e ld mc hmfitd mb d ) Jnfnm v r mns s kk khad q k) d ud m hm d laqxn) ats b nmuhmb d c mshe rb hrs- Gd v r mns hmsd qd rsd c hm sgd?ld qhb mr) nq rb nqmetk ne sgd Rnuhd sr) ats hmrsd c ad khd ud c sg s cnld rshb b nkk anq shnm ad svd d m Bnlltmhrsr mc B sgnkhb r) r svhm d md lhd r ne Ghskd q) vntkc enqfd md v mc onrs,e rb hrs Fd ql mx- Ehm kkx) sghr rd b shnm vhkk m qq sd Jnfnm r pthsd q ohc rghes snv qcr 1/ Enq rnld sghmjd qr) sghr sq mrhshnm rd d lr sn g ud qd pthqd c chrrnktshnm ne oqd uhntr b nllhsld msr) ats sg s v r mns sgd b rd vhsg Jnfnm- Jd mmd sg Q- I mjd m) ]Eqnl Bnknmh k Khad q shnm sn Bnkc V q Khad q khrl9 V ksd q Vghsd ) sgd M??BO) mc Enqd hfm?ee hqr) 0830fl0844 ) D sgmhb mc Q bh krstchdr) () 0/6fl84-10 L w Vd ad q) ]Rb hd mb d r Unb shnm ) hm G-G- Fd qsg mc B- Vqhfgs Lhkkr sq mr- mc d cr-() Eqnl L w Vdadq9 D rr xr hm Rnbhnknfx Md v Wnqj) 0835() 018fl45-11?msgnmx Bqnrk mc d c-() S gd Fnc S g s E hkdc Md v Wnqj) 0838(-

8 235 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( enql ne khad q khrl hm sgd vhmsd q ne 0836fl37) enb trhmf nm ghr vhcd kx qd c d rr x) ]Sd qqnq r Rxrsd l ne Onvd q- 12 Dtfd m Jnfnm v r anqm hm Ltmhb g hm 08/2 sn e lhkx ne Qtrrh m,i d vhrg cho, knl sr khuhmf hm Ltmhb g- 13 Ghr o qd msr chd c vgd m gd v r xntmf) kd uhmf ghl sn ad d ctb sd c ax Cnlhmhb mr- Vghkd l mx A u qh m B sgnkhb r vd qd cq vm sn Ghskd q r M shnm k Rnb h khr l hm sgd v jd ne Vnq kc V q H) Jnfnm q d r nktsd kx v r mns- Gd ad f m b k rghmf vhsg M y hr s xntmf fd ) ats gd v r) khjd l mx B sgnkhb r) d msq mb d c ax Ltrrnkhmh r Hs kh m d wod qhld msr- Gd sq ud kd c sn Eknqd mb d hm 0814 sn rstcx sgd E rb hrs rs sd ffiqrsg mc- Eqnl sgd qd ) gd lnud c sn Uhd mm mc d msd qd c sgd nq ahs ne sgd svn lnr s hmfitd msh k mc q d b shnm q x B sgnkhb r hm sgd b hsx- H msd kkd b st kkx) gd ad b ld chr b hokd ne B sgnkhb r nb hnknfhr s m ld c Nsgl q Ro mm- Onkhshb kkx mc od qrnm kkx) gd lncd kd c ghlrd ke nm I nrd og Dad qkd ) sgd ffid qx d chsnq ne Rbgnḿdqd Ytjtmes Z? Lnqd Ad tshetk Etstqd [) vghb g v r sgd lnrs vhcd kx b hqb tk shmf B sgnkhb intqm k ne hcd r hm Bd msq k Dtqnod - Jnfnm vqnsd unktlhmntrkx enq sgd intqm k) mc rd qud c r m d chsnq fl Eqd mb g nard qud q d ud m qd ed qqd c sn ghl r ]Dad qkd r qhfgs ql- 14 Rnld ne sgd b d msq k d kd ld msr ne ghr Bnkc V q sghmjhmf b m kqd cx ad entmc hm ghr hmsd qv q vqhshmfr-?s ghr b nqd ) Jnfnm v r m gd hq sn q chb k rsq mc ne rnb h k B sgnkhb hrl) vghb g v r d rod b h kkx cnlhm ms lnmfrs Cnlhmhb mr mc d rod b h kkx hm A u qh m mc?trsqh m b hqb kd r- I d rthsr mc Qgd mhrg B sgnkhb sghmjd qr) tmcd q sgd fthc mb d ne Gd hmqhb g Od rb g) RI ) rntfgs v xr sn ch knftd vhsg rd b tk q rnb h k rb hd mb d ) mc d rod b h kkx rd b tk q d b nmnlhb r- Sghr v r sgd rb gnnk ne sgntfgs sg s kd c sn sgd a r hb kkx q d enq lhr s d mb xb khb k ne 0820) Pt cq fdrhln mmn) ats hs v r mns Jnfnm r- Khjd I jna A w ) R `mcnq Gnq u `sg) Dq mr s J q k Vhmsd q) mc l mx nsgd q r hm hmsd q v q Uhd mm ) gd r ntfgs sn q d uhud sgd Qnl mshb B sgnkhb hr l ne?c l Lt kkd q mc J qk unm Unfd kr mf- 15 Sgd rd sghmjd qr vd qd b nmb d qmd c lnqd vhsg sgd m stqd mc knb shnm ne onvd q sg m sgd x vd qd vhsg rb qhostq k nq d b b kd rh rshb k ptd rshnmr- Onvd q) sgd x gd kc) g c nmb d 12 Lnrs ghrsnqhd r ne mshe rb hrl o x khsskd ssd mshnm sn sghr sq mrhshnm) enkknvhmf sgd lncd k ne I b ptd r Cqny mc d mchmf vhsg sgd Rd b nmc Vnqkc V q- I b ptd r Cqny ) Ghrsnhqd cd k! mshe rbhrld dm D tqnod 0812z0828( O qhr 0874(- Enq qd b d ms d wb d oshnmr) rd d L qb n Aqd rb h mh) ]Rnb h khrl)?mshe rb hrl mc?msh,sns khs qh mhrl9 Sgd Hmsd kkd b st k Ch knftd mc Chrb nqc( ad svd d m?mcqd B eeh mc Mhb nk Bgh qnlnmsd 0821fl0844( ) Ghrsnqx ne D tqnod m Hcd r) 3/ 1/03() 873fl0//2: Rsd`e mhd Oqd y hnrn) ]?mshe rb hrl mc?msh,sns khs qh mhrl9 Sgd Hs kh m Cd a sd ) Intqm k ne Bnmsdlonq qx Ghrsnqx) 32 1//7() 444fl61: Gd klts Od hsrb g mc Chqj Vhd l mm) ]Sq mrenql shnm ne ]]Btkstqd 9 Eqnl?mshe rb hrl sn?mshflsns khs qh mhrl ) Bnlo q shud Bqhshb krstchdr) 02 1/05() 062fl81-13 Rsq mfd kx) sgd xntmf Jnfnm g r ad d m lnqd vd kk rstchd c sg m sgd nkcd q) lnqd e lntr nmd - Rd d anud kk J qk Oqt ll) V ksdq Chqjr tmc D tfdm Jnfnm krj sgnkhrbgd O takhyhrsdm cdq Vdhl qdq Qdotakhj Gd hcd kad qf 0873(- Enq lnqd qd b d ms mc d b nmnlhb k b b ntms) rd d U md rr Bnmy d ) C r D tqno cdq Cdtsrbgdm9Hcddm unm D tqno hm Cdtsrbgk mc yv hrbgdm Qdhbgrsq chshnm tmc Vdrsnqhdmshdqtmf 081.z086.( Ltmhb g 1//4() 112fl21-14?- Qnahmd s cd Bkd qx) ]Kd b sgnkhb hrld kkd l mc d s k ghskd`qhrld ) Bqdcn () 08fl18) gd qd 11-15?keqd c Ch l ms)?trsqh m B sgnkhbr mc sgd Ehqrs Qdotakhb9 Cdlnbq bx)b ohs khrl) mc sgd Rnbh k Nqcdq)0807z0823 Oqhmb d snm) MI 085/(: I md j V rrd ql mm) A k bj Uhdmm 9S gd Q chb kqhfgshm sgd Qdc Bhsx)0807z0827 Hsg b ) MW 1/03(- Rd d krn sgd chrb trrhnm ne Gnqu `sg hm I ld r Bg ood k) ]B m Qhb g L m Dmsd q sgd Jhmfcnl ne Fnc; Sgd B sgnkhb Cd a sd nud q Oqhu sd Oqnod qsx Ctqhmf sgd Fqd s Cd oqd rrhnm ) hm Q id rg Gd xmhb jw mc Rsd`og md Rxlnmr d cr-() Rn Vg s!r Mdv ants Rbgnk rshbhrl: Gnv Mdn,S gnlhrl Gdkodc Rg od sgd S v dmshdsg Bdmstqx Ad qkhm 1/07() 10fl27-

9 AfJooci 236 tonm shld ad d m chztrd c sgqntfgnts rnb hd sx) vghb g hm sgd Qnl mshb uhd v v r l cd to ne cd mrd vd a ne rrnb h shnmr) d b g vhsg hsr nvm kd fhshl sd tsgnqhsx- Jnfnm b kkd c sghr sgd ]sgd k v ne ld ch shnm mc ne rl kk rnb hd shd r) mc sgd o q chf, l shb nmd r enq ghl mc Ro mm vd qd sgd e lhkx mc sgd oqned rrhnm k b nqonq shnm nq Rs mc(- 16?s rnld onhms) sgd ld chd u k g qlnmx b nkk ord c) ctd anud kk sn sgd gd fd lnmx ne lnmd x mc ffim mb d - Lnmd x v r m nard rrhnm ne sgd Qnl mshb rb gnnk eqnl Lt kkd q nmv qcr) mc Jnfnm v r mn chzd qd ms- Hm ghr uhd v) sgd sq mrhshnm snv qcr lnmd x, mc b qd chs,a rd c d b nmnlx b qd sd c md v vd ar ne arsq b shnm) rd mchmf rnb hd sx hmsn s hkrohm mc aqhmfhmf oqnb d rrd r ne oqnctb shnm d ud q etqsgd q eqnl sqtkx gtl m md d cr- Hs rgntkc ad mn rtqoqhrd sg s sghr kd c Jnfnm) cd rohsd ghr nvm qnnsr) snv qcr msh,rd lhshrl- 17 Sgd rd b nllhsld msr kd c Jnfnm sn qd id b s sgd svn l inq onkhshb k enqb d r ne ghr c x- Nm sgd nmd g mc) gd v r b qhshb k ne sgd m shnm,rs sd ) vghb g sd mcd c hm ghr uhd v sn chrrnkud lnqd knb k shd r ne rnkhc qhsx hm sgd m ld ne sgd Kd uh sg m- ]Sgd lnqd snlhy d c sgd rnb hd sx) gd d wok hmd c) ]sgd lnqd onvd qetk sgd b d msq k fnud qmld ms- 18 Sghr d wok hmr ghr zd b shnm enq?trsqh ) vghb g khjd Dad qkd gd r v r sgd rs fhmf fqntmc enq md v ltkshm shnm k) ed cd q k nqf mhy shnm ne Bd msq k Dtqnod - Nm sgd nsgd q g mc) Jnfnm qd id b sd c sgd vnqjhmf b k rr r m fd ms ne qd md v k- Sgd ud qx mnshnm ne ]b k rr) eqnl sgd Qnl mshb uhd v) v r od qud qrhnm) hmrne q r hs rjd c vnqjd qr sn hcd mshex vhsg sgd hq onrhshnm uhr,,uhr lnmd x mc v fd r) q sgd q sg m sgd hq qd k shnm sn o qshb tk q d loknxd qr mc fthkcr Unfd kr mf g c b kkd c sgd vnqjhmf b k rr ]oqd b hohs sd vghb g hr sgd qd rtks ne sgd cd b nlonrhshnm ne kk sgd nsgd q d rs sd r 2/ (- Jnfnm v r b nmb d qmd c) sgd qd enqd ) vhsg sgd v xr hm vghb g eq hk gtl m ad hmfr qd sgqtrs hmsn rxrsd lr sg s cn mns qd b nfmhy d sgd hq sqtd md d cr- Sgd Qnl mshb sq chshnm b ntmrd kd c ghl sn sghmj ne hmchuhct kr d mshqd kx r sgd x d whrs hm hmrshstshnmr fl vgd sgd q sgd x ad gd ksgx nmd r) r hm sgd Lhcckd?fd r) nq tmgd ksgx nmd r) r hm sgd lncd qm vnqkc- Sgd hl fd qx ne sgd ]oqhrnm) sgd qd enqd ) b m ad entmc hm ghr d qkhd rs vqhshmfr) mc vd kk ad enqd ghr k sd q vnqj nm sgd b lor- Hm nmd ohd b d eqnl sghr od qhnc) gd sd kkr o q akd hm vghb g sgd cd uhk sd losr l m sn athkc ghlrd ke ]oqhrnm ne eqd d cnl) ffikkd c 16 Dtfd m Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr-eqtǵd Rbgqhesdm 0810z083.) Fnsseqhd c Dqa mc Lhb g d k Jnfnm d cr-( Ad qkhm 0888() Jnfnm r lnrs hlonqs ms rd qhd r ne d rr xr hm sgd 081/r v r ants ehm mb d ) hmb ktchmf unktlhmntr rd qhd r hm Rbgnḿdqd Ytjtmes) vghb g v r mns qd oqnctb d c hm ghr b nkkd b sd c vqhshmfr- Enq lnqd nm sghr sgd ld ) rd d I jna A w ) D hmetǵqtmf hm chd qnl mshrbgd Rs srv hrrdmrbg es I d m 0820(- Enq Dad qkd r hmsd qd rs hm rhlhk q hrrtd r) rd d enq hmrs mb d ) I nrd e Dad qkd ) Ydqsqtĺldqs chd Fnśydm Yv nḱe?ter śyd tádq K hadq khrltr tmc Rnyh kcdlnjq shd Uhd mm 0807(- Rd ud q k b g osd qr qd cd unsd c sn khad q khrl r sgd mshsgd rhr ne Bgqhrsh mhsx- Rd d krn ghr oqnfq ll shb qshb kd sg s nod mr Rbgnḿdqd Ytjtmes9 I nrd og Dad qkd ) ]Chd md td Vnb gd mrb gqhes Rbgnḿdqd Ytjtmes) Rbgnḿdqd Ytjtmes) 0) () 0fl2) d rod b h kkx 2- Enq Lt kkd q r sgd nqx ne lnmd x) rd d Qhb g qc S- Fq x) ]Gxod qlnmd x) Gxod ql qjd s9?c l Lt kkd q r Sgd nqx ne Lnmd x mc Qnl mshb Rd lhnshb r ) Mdv K hsdq qx Ghrsnqx) 20) 1 1///() 184fl203- Enq Jnfnm r nb b rhnm k msh, Rd lhshrl) rd d ) enq hmrs mb d ) Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr)121- Bnlo qd ) sgntfg) vhsg sgd ltb g lnqd ud gd ld ms d woqd rrhnmr b nllnm hm ghr b hqb kd ) r hm Gd hmqhb g V qsad qf) ]M shnm krny h khrltr) L qwhrltr tmc lncd qmd I tcd mstl )?kkfdldhmd Qtmcrbg t) 1/ 0812() 5/7fl8 otakhrgd c hm sgd r ld intqm k r Jnfnm r ehqrs vqhshmfr(: Dqmrs J qk Vhmsd q) Mhadktmfdmsqdtd, Mhadktmfdmdgqd9 D hm j sgnkhrbgdr) nŕsdqqdhbghrbgdr)cdtsrbgdr Jtkstqoqnfq ll Uhd mm 0810() Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr)065-2/ Ptnsd c Ch l ms)?trsqh m B sgnkhbr mc sgd Ehqrs Qdotakhb) 50-

10 237 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( vhsg sqd clhkkr nm vghb g vd b d rd kd rrkx qtm) rnnsgd c ax sgd sgd nknfh mr mc ond sr cd b k hlhmf sgd itrshb d ne sgd rxrsd l) ]hm nqcd q sn l mte b stqd lnmd x9 lnmd x) lnmd x) f hm mc f hm lnmd x- 20 Sgd rd oqhmb hokd r vd qd g qc sn knb sd onkhshb kkx- Jnfnm v r) khjd Dad qkd ) b qhshb k ne?trsqh r Bgqhrsh m Rnb h k o qsx) vghb g hr vgd qd lnrs?trsqh m B sgnkhb r fq uh, s sd c- Gd v r v ql snv qcr Ltrrnkhmh r d wod qhld ms) mc gd vqnsd b qhshb k kd ssd qr sn sgnrd B sgnkhb r) khjd ghr etstqd eqhd mc V ksd q Chqjr) vgn rd s sgd lrd kud r f hmrs e rb hrl r oqhmb hokd - 21 Gd v r d ud m aqhd fix rtoonqsd q ne M shnm k Rnb h khrl-?mc xd s sgqntfgnts sghr od qhnc gd qd s hmd c rtrohb hnm sg s e rb hrs kd cd qr vd qd e kkhmf hmsn sgd sq o ne rs sd hcnk sqx) mc rnnm esd q Ghskd q b ld sn onvd q Jnfnm d msd qd c sgd qd rhrs mb d - Gd d rrd msh kkx rsnood c vqhshmf hm sgd lhc,082/r) mc sgqd v ghlrd ke hmsn nqf mhy hmf ffim mb h k rrhrs mb d enq u qhntr rnqsr ne qd rhrs mb d b shuhsx- Sghr v r d mntfg sn cq v sgd ssd mshnm ne sgd Fd rs on) mc gd v r qqd rsd c svhb d hmrhcd Fd ql mx ad enqd ffim kkx ad hmf rd ms sn Atb gd mv kc hm Gd qd l hmd c hm sgd b lo rxrsd l tmshk 0834) rd quhmf r b kd qj hm sgd hmffiql qx mc r oqhu sd rd b qd s qx sn m RR ogxrhb h m- Jnfnm r a rhb hcd r chc mns b g mfd ctqhmf ghr shld hm sgd b lo) ats ghr onkhshb k m kxrhr chc- Dud m sgntfg sgd?ld qhb mr khad q sd c Jnfnm eqnl Atb gd mv kc) gd rod ms sgd ffiqrs svn xd qr ne ghr eqd d cnl r b nmuhmb d c mshe rb hrs q sgd q sg m m d laqxnmhb Bnkc V qqhnq- Gd v r b nmuhmb d c) sg s hr) sg s tmhffid c Fd ql mx rgntkc d ld qfd eqnl sgd rgd r) hm vghb g B sgnkhb r mc Bnlltmhrsr vntkc d wsd mc sgd kkh mb d r ne sgd qd rhrs mb d ) mc hm vghb g sgd nb b toxhmf qlhd r vntkc g ud khsskd qnkd - Jnfnm r d qkx onrsv q vqhshmfr oq hrd sgd Bnlltmhrsr enq sgd hq b nmsqhatshnmr sn sgd qd rhrs mb d - CdqRR,Rs s) sgd aknb jatrsd q annj sg s l cd ghl e lntr) ad f m r qd onqs gd vqnsd enq sgd?ld qhb m lhkhs qx) mc d ud m gd qd ) hm sd ws mns ld ms enq b hqb tk shnm) gd hmb ktcd c b g osd q nm ]Sgd?mshe rb hrs Rsqtffkd?f hmrs sgd RR- 22 Sgd ffiqrs otakhrgd c d chshnm ne Cdq RR,Rs s) snn) v r m mshe rb hrs sd ws) d loknxhmf mshe rb hrs sd qlhmnknfx mc b kd qkx cd rhfmd c sn b d kd aq sd sgd b ghd ud, ld msr ne Bnlltmhrsr hmrhcd sgd b lo- Sghr v r mns sgd khmd sg s?ld qhb m nard q, ud qr vd qd otrghmf) mc Cdq RR,Rs s v r mns cd rhfmd c enq sgd hq ooqnu k- 23? rd b shnm ne sgd ffiqrs d chshnm ne Cdq RR,Rs s v r d mshskd c ]Sgd Od ql md ms Tmcd qfqntmc Rsqtffkd Ad svd d m sgd RR mc?mshe rb hrs Onvd qr hm sgd B lo- Hs 20 Jnfnm) Chd Hcdd cdr bgqhrskhbgdm Rs ḿcdrs sr) 05/- 21 Dtfd m Jnfnm sn V ksd q Chqjr) 13 Cd b d lad q 0820) M b gk ı V ksd q Chqjr) Eqhd cqhb g,dad qs, Rshestmf) Anmm) Anw 2-22 S gd A tbgdmv kc Qdonqs) sq mr- C uhc?- G b jd ss Antkcd q) BN) 0884(- 23? cheed qd ms qd onqs oqd o qd c enq sgd?ld qhb m lhkhs qx qftd c sg s Bnlltmhrsr g c d rrd msh kkx qtm sgd b lor sgd Ekd b j mc Sd md ma tl qd onqs) vghb g v r sgd?ld qhb m b huhkh m ud qrhnm ne Jnfnm r lnqd sgnqntfg qd onqs(- Sghr v r onotk qhy d c ax lhkhs qx ghrsnqh m m ld c Cnm kc A- Qnahmrnm) vgn ota, khrgd c ghr ehmchmfr hm?ldqhb m Ldqbtqx ad enqd sgd x vd qd ohb jd c to ax sgd oqd rr ne sgd ROC hm sgd roqhmf ne Hm sghr b b ntms) vghb g Jnfnm qd id b sd c) sgd Bnlltmhrsr mc M y hr vd qd kqd cx hmsd qb g mfd, akd hmrhcd Atb gd mv kc sgd rd sd wsr cd lnmrsq sd ) he hs md d cd c etqsgd q cd lnmrsq shmf) sg s ]sns khs qh m, hrl sgd nqx v r m hcd nknfhb k b nmrsqtb s sg s chc mns qd pthqd jmnvkd cfd ants Rnuhd s b lor(- Cnm kc A- Qnahmrnm) ]Bnlltmhrs?sqnb hshd r s Atb gd mv kc )?ldqhb m Ldqbtqx Nb snad q 0835() 286fl3/3- Rd d CdqZfdr tadqsd!?mshe rbghrltr) 6/ enq hsr k sd q tr fd ax sgd ROC oqd rr-

11 AfJooci 238 d log rhy d c sg s ]nmd b m g qckx fhud d mntfg b qd chs sn sgd Bnlltmhrsr lnmfrs sgd b nmb d msq shnm b lo oqhrnmd qr- 24?mc vghkd k sd q chrb ntqrd nm Atb gd mv kc g r enb trd c nm sgd v xr hm vghb g hsr Bnlltmhrs hml sd r b ld sn qd rd lakd hsr M y h nud qrd d qr) Jnfnm r hmhsh k sd ws cnd r itrs sgd noonrhsd ) enb trhmf nm sgd e rb hrs sd m, cd mb hd r ne sgd?ld qhb m nb b tohd qr- ]Rhmb d sgd khad q shnm) gd vqnsd hm sgd enqd vnqc sn sgd ffiqrs d chshnm) ]H g ud ld s ]Bgqhrsh m Rnkchd qr ZDmfkhrg hm nqhfhm k[) vgn b ntkc g ud ad d m arnqad c hmsn sgd RR) mns nmkx lhkhs qhkx) ats hm l mx nsgd q qd rod b sr sg mjetkkx sgd x qd d wb d oshnmr(- 25 Cdq RR,Rs s v r ud rrd k enq hcd r) sn ad rtqd ) ats hs v r krn m hlonqs ms naid b s hm hsr nvm qhfgs9 kd mfsgx sd ws) ood qhmf hm l rrhud pt mshshd r hm shld mc ok b d vgd m otakhb shnm noonqstmhshd r vd qd rshkk khlhsd c- Sgd?ld qhb mr ok xd c l inq qnkd hm hsr ood q mb d ) oqnuhchmf o od q mc khb d mrhmf sn d mrtqd sg s hs v r sgd nmkx annj hm 0836 sn ood q hm l rr d chshnm sg s v r ants sgd hlld ch sd e rb hrs o rs- 26?mc xd s sgd sd ws hsrd ke r xr mnsghmf ants sg s) mc Jnfnm fnd r nts ne v x sn b qd chs Bnlltmhrsr enq hsr d whrsd mb d - Gd onhmsr nts sg s sgd hmhsh k qd onqs v r vqhssd m tmcd q rtqud hkk mb d eqnl Rsd e m Gd xl mm9 ]Z?[m nqsgncnw Bnlltmhrs) hm Jnfnm r vnqcr) ]vhsg vgnl H fns nm od qrnm kkx pthsd vd kk) ats vgn v r rrhfmd c r rtqud hkk mb d ax sgd qtkhmf Bnlltmhrsr hm sgd b lo- 27 Gd krn d wok hmr gnv sd l ne hml sd r nud q g ke ne sgd l Bnlltmhrsr( gd kod c d mrtqd b b tq b x) vghkd m?trsqh m Bnlltmhrs m ld c Ftrs u Vd fd qd q) ] fnnc eqhd mc ne lhmd ) oqnuhcd c hmchrod mr akd hc ax jd d ohmf b lo b gqnmhb kd - 28 Jnfnm r lnqd oqn b shud intqm khrl v r b kd qkx hmsd mcd c sn rd qud mshe rb hrs fn kr) r vd kk- Sgqntfgnts sgd rd xd qr) gd qftd c sg s sgd oqhl qx fn k ne sgd Fd ql m m shnm k oqnid b s v r sn b nmeqnms) hmsd qoqd s) mc toqnns sgd uhqtr ne e r, b hrl- Nmkx fq ookhmf vhsg ]sgd m shnm k qnnsr ne sgd Fd ql m e rb hrs Sns khsx, rxrsd l ZSns khs srrxrsd lr[) gd hmrhrsd c hm 0835) vntkc xhd kc ]sgd o sg sn ad ssd q Fd ql m etstqd - 3/ Gd v r mns hmsd qd rsd c hm b qd shmf md v d md lx hm Ankrgd uhrl9 hm e b s) gd cqd v nm B qk Rb glhss r ]eqhd mc.d md lx cd ffimhshnm ne onkhshb r sn b k hl sg s sghr jhmc ne gtmshmf enq d md lhd r nm sgd ntsrhcd v r sgd d rrd mb d ne e rb hrl mc vg s g c kd c sn sgd b lor hm sgd ffiqrs ok b d - 30 Enq Jnfnm) sgd d md lx v r mns sgd 24 Jnfnm) Cdq RR,Rs s- C r Rxrsdl cdq Cdtsrbgdm Jnmydmsq shnmrk sdq Eq mjetqs l L hm 0836() 211fl5- Sghr rd b shnm hr tmb g mfd c eqnl sgd 0835 d chshnm- Sghr a k mb d c ooqn b g b m krn ad entmc hm Ad md chjs J tsrjx) S dtedktmc Udqc llsd Ytqhb g 0835(- 25 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 8 26 Khrs ne l rr d chshnmr nm Ad qkhm rd b snq) ld ln c sd c 18 Nb snad q 0836) Anw 126) Enkcd q 2/) Hmenql shnm Bnmsqnk Chuhrhnm) Qd b nqcr ne sgd Oqd rr Aq mb g) 15/.28/ ) M shnm k?qb ghud r- 27 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 05- Mhd sg lld q d woqd rrd r tmb d qs hmsx nud q vgd sgd q sghr v r md b d rr qx nq v r itrs o q mnh : gd krn oqnuhcd r ahnfq oghb k rjd sb g ne Gd xl mm) I d vhrg Bnlltmhrs vgn d ud mst kkx ad b ld m hlonqs ms ok xd q hm sgd RDC ad enqd d lhfq shmf- Cdq Zfdr tadqsd!?mshe rbghrltr) 088) 4/2fl3- Hs rgntkc ad rs sd c gd qd sg s sgd qnkd ne Bnlltmhrsr hmrhcd Atb gd mv kc hr d wsqd ld kx b nmsqnud qrh k) fhud m sg s rnld vd qd s ood c r hcd r ax sgd RR- Sgd fn k gd qd hr sn qd b nm, rsqtb s sgd ld mhmf r b nmrsqtd c s sgd shld - 28 Jnfnm) Cdq RR,Rs s) 07 3/ Dtfd m Jnfnm) ]C r cqhssd Qd hb g tmc chd Oqd tıhrb gflcd tsrb gd Fd rb ghb gsd ) Eq mjetqsdq Gdesd)0) () 33fl45) gd qd 34) Dtfd m Jnfnm) ]C r cd tsrb gd Unkj tmc cd q M shnm krny h khrltr) Eq mjetqsdq Gdesd) 0) () 51fl6/) gd qd 54-

12 24/ HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( Bnlltmhrl vhsgnts ats sgd e rb hrl vhsghm- Hm Rd osd lad q gd d wokhb hskx qd id b sd c sgd rknf m) ]Sgd Dmd lx hr nm sgd Kd es- 31 Gd v r mns vqnmf sn cn rn-?r sgd nb b toxhmf?ld qhb m tsgnqhshd r jmd v) mc r lnqd qd b d ms rb gnk qrgho g r d woknqd c) qd rhctd r ne M y hrl rtquhud c knmf esd q Nmd ohd b d ne d uhcd mb d rgnvd c to hm Jnfnm r l hkanw- ]Fd ql mx vhkk mns khud f hm) sgqd sd md c m mnmxlntr kd ssd q sn Jnfnm) ]tmshk sgd fqd d cx lna ne JYkd q Zb lo hml sd r[) vgn v ms sn d wg trs mc fnud qm tr) qd qqd rsd c mc rtzd q sgd otmhrgld ms sgd x cd rd qud - 32 Jnfnm r b kd qd rs v qmhmf ants b qd d ohmf e rb hrl b m ad entmc hm ]Sgd Qhfgs sn Onkhshb k Dqqnq) b nmsqnud qrh k ohd b d sg s gd otakhrgd c hm sgd rtlld q ne Gd vnqqhd c sg s sgd e hktqd r ne cd,m y hffib shnm vd qd kd chmf nmb d f hm sn sgd qd uhu k ne e rb hrs sd mcd mb hd r- ]Dud q rhmb d sgd cd lnb q shb rtm rghmd c cnvm nm tr) gd cd ro hqd c) ]vd g ud ad b nld d ud q aqnvmd q- 33 Sghr b m krn ad rd d m hm ghr vqhshmfr nm fd nonkhshb r) vghb g ad b ld m nard rrhnm ne Jnfnm r hm sg s xd q r hs ad b ld b kd q sg s sgd e sd ne Fd ql mx) mc hmcd d c sgd vnqkc) qd rsd c hm vg s gd b kkd c ]sgd m uhf shnm b d msd qr ne Lnrb nv mc V rghmfsnm- Gd hmrhrsd c sg s Fd ql mx enkknv ]sghqc v x ad svd d m sgd svn gd fd lnmr9 o sg sg s v r nmkx b nlo shakd vhsg ghr mshe rb hrl he gd b ntkc b nm, uhmb d ghr b ntmsqxld m mns sn d pt sd Bnlltmhrl vhsg M y hrl) r sgd rb d mc ms sgd nqx ne ]sns khs qh mhrl v r tqfhmf sgd l sn cn- 34?s sgd ad fhmmhmf ne 0836) gd d wokhb hskx qd id b sd c hs) qfthmf sg s Bnlltmhrsr ] qd b b trd c) esd q sgd b nkk ord ne e rb hrl) ne ad hmf mn chzd qd ms Zeqnl e rb hrl[9 chb s snqrgho mc sns khs qh mhrl) gd qd mc sgd qd - S g s hr mns s kkbnqqdbs- 35 Sgqntfgnts 0836) gd ad f m sn rntq nm mshe rb hrl fl mns rn ltb g nm sgd Rnuhd s Tmhnm) vgnrd b qhld r g c kv xr ad d m b kd q sn ghl) ats nm sgd hcd ne B sgnkhb, Bnlltmhrs b nkk anq shnm hm Fd ql mx- Hm sgd roqhmf ne sg s xd q) gd ad f m sn qd ed q sn ]D r sd q m cd lnb q b x) hq nmhb kkx) r sgd e sd sg s Rs khm r ntfgs enq Dtq nod - Dud m gd qd ) sgntfg) gd cq vr b nlo qhrnm ad svd d m sgd Rnuhd s Tmhnm mc sgd Tmhsd c Rs sd r r svn onrrhakx l kd unkd ms rtod qonvd qr) q sgd q sg m ad svd d m sgd Rnuhd s Tmhnm mc M y h Fd ql mx r d wd lok qr ne sns khs qh mhrl- 36 He shoohmf onhms g c sn ad entmc) hs lhfgs ad hm Mnud lad q) vgd m enq sgd ffiqrs shld Jnfnm fl hm m nzg mc v x) mc kk sgd lnq d q d l q j akd enq hs fl tr d c sgd b nmb d os ne ]sns khs qh mhrl sn cd mnsd sgd qd khshd r ne rod b hffib kkx Bnlltmhrs qtkd - Oqd uhntrkx gd g c trd c sgd sd ql sn qd ed q sn kk,onvd qetk rs sd cnlhm shnm) vghb g gd r v r sgd 31 Dtfd m Jnfnm) ]Cd q Vd f y t d hmd l Rny h khrltr cd q Eqd hgd hs hm Cd tsrb gk mc ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 766fl85) gd qd Jnfnm qd onqsr mc ptnsd r sghr hm ]Onkhshj cd q Ud qrn gmtmf) Eq mjetqsdq Gdesd)2) () 206fl13) gd qd Dtfd m Jnfnm) ]C r Qd b gs te cd m onkhshrb gd m Hqqstl) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 530fl44) gd qd Sghr v r rshkk ghr uhd v hm ]Dmsrb gd hctmf m d hmd l Vd mcd otmjs) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 626fl28 mc Jnfnm) ]Cd q Vd f y t d hmd l Rny h khrltr cd q Eqd hgd hs hm Cd tsrb gk mc ) vghb g ood qd c sgd enkknvhmf lnmsg- Hm ghr chrb nlenqs vhsg sns khs qh mhrl sgd nqx) gd aqnjd ansg eqnl sgd?ld qhb mr mc eqnl l mx B sgnkhb r- Nm sghr rd d Bg ood k) ]Sgd B sgnkhb Nqhfhmr ne Sns khs qh mhrl Sgd nqx - 35 Dtfd m Jnfnm) ]T ad q chd Rhst shnm ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 06fl26) gd qd 15fl16-36 ]D rsd qm r pt khehd q enq cd lnb q b x ehqrs ood qr) sn lx jmnvkd cfd ) hm Dtfd m Jnfnm) ]Ad na b gstmfd m tmc Ad ld qjtmfd m ) Eq mjetqsdq Gdesd)1) () 222-

13 AfJooci 240 d mconhms ne sgd Dmkhfgsd mld ms oqnid b s ne q shnm khy shnm fl r) hm nsgd q vnqcr) c mfd q hmgd q d ms sn ansg Bnlltmhr l mc b ohs khr l- Ax khmjhmf hs vhsg Bnlltmhrl rod b hffib kkx) gd ad f m sn rntmc kd rr khjd B sgnkhb b qhshb ne lncd qmhsx mc lnqd khjd Bnkc V q khad q k- 37 Eqnl sgd vhmsd q ne 0836fl37 nmv qcr) Jnfnm rgd c ghr hcd mshsx r m mshe rb hrs mc ad f m ghr b q av kj snv qcr Bnkc V q khad q khrl- 38 Sghr b m ad rd d m hm l mx ok b d r- Hm sgd rtlld q ne 0837) enq hmrs mb d ) m qshb kd b kkd c ]Sgd?mshe rb hrs H kktr hnm aq ntfgs sns khs q h mhr l sgd nq x sn sgd l mx sgntr mcr ne q d cd q r ne E q mjetqsdq Gdesd Jnfnm chc mns vq hsd sgd q shb kd ) ats gd v r r shkk sgd d chsnq mc hs vntkc mns g ud ood qd c vhsgnts hsr ooqnu k(- 4/ Sgd b kd qd rs d w lokd ne Jnfnm r md v sshstcd b m ad entmc hm sgd md v d chshnm ne Cdq RR,Rs s) vghb g ood q d c hm Gd l cd mtlad q ne sd kkhmf b g mfd r- Sgd hmsq nctb shnm) vghb g g c fhud m rn ltb g b qd chs sn Bnlltmhrsr hm sgd hmrohq shnm mc lnkchmf ne sgd sd ws) v r b nlokd sd kx b ts) b qd shmf ffib shnm ne nmd,l m tsgnqrgho- Sgd vnqc ] mshe rb hrs v r qd lnud c eqnl sgd b g osd q shskd sg s enb trd c nm sgd tmcd qfqntmc qd rhrs mb d gd b nmshmtd c sn b gqnmhb kd sg s qd rhrs mb d ) ats mn knmfd q enkcd c hs hmsn m mshe rb hrs m qq shud (- Sgd Bnlltmhrsr vd qd hmsqnctb d c mc chrb trrd c hm md v v x- Hm sgd d qkhd q d chshnmr) Jnfnm g c ad ftm vhsg oq hrd ne sgd Bnlltmhrsr ad enq d cd s hkhmf r nld ne sgd hq e hkhmfr- Sgd d chshnmr ne 0838fl4/ nmd Fd q l m) nmd Dmfkhrg( ad f m ax d log rhy hmf sg s Bnlltmhrsr vd qd hqnm ld m vgn ltqcd qd c chrrhcd msr- Gd d log rhy d c) r gd g c mns d qkhd q) sg s sgd Bnlltmhrsr chc mns khjd sn b nkk anq sd vhsg nsgd qr) cnhmf rn nmkx ud qx q qd kx mc vhsg fqd s chffb tksx- Sgd rd b shnm nm sgd a qa qhsx ne rnld nb b toxhmf?ld qhb m rnkchd qr v r b ts- Sgd nkc b nmb ktrhnm g c knb sd c sgd b lor hm sgd knmftd ctqd`d ne Fd ql m lncd qm, hsx9 onrhshnm sg s v r tmgd koetk enq Bnkc V q khad q kr- Sgd md v nmd v r lnqd b nmfd mh k- Dmshskd c ]Sgd Fd ql m Od nokd mc sgd Bnmb d msq shnm B lor fl?esd q 0834) hs qftd c sg s sgd sxq mmx ne sgd Sghqc Qd hb g g c fhud m v x) hm sgd D rs) sn ]Rnuhd s chb s snqrgho- 40 Khjd sgd md v b nmb ktrhnm) sgd md v hmsqnctb shnm rd qud c sn qd b k rrhex Cdq RR,Rs s r Bnkc V q sd ws- Ehqrs otakhrgd c hm Eq mjetqsdq Gdesd s sgd d mc ne 0837) hs v r b kkd c ]Sd qqnq r Rxrsd l ne Onvd q-?ksgntfg hs ood qd c ed v lnmsgr d qkhd q) hs oqd r fd c oqd b hrd kx sgd md v nqf mhy shnm ne sgd vnqkc mc sgd md v sgd nqx ne ghrsnqx sg s Rb gkd rhmfd q vntkc onotk qhy d hm S gd Uhs k Bdmsdq ed v lnmsgr k sd q- Sgd qftld ms v r sg s sgd Dmkhfgsd mld ms oqnb d rr ne q shnm khy shnm g c kd c chr r, sqntrkx snv qcr svn enqlr ne sns khs qh mhrl9 sgd e rb hrs mc sgd Ankrgd uhj- D b g ne sgd l qd ctb d c l m sn rk ud ) qtkd c uhnkd mskx sgqntfg sd qqnq gd qd vd rd d sgd Bnkc 37 Dtfd m Jnfnm) ]Ytr lld m qahd s lhs Ad r sy tmfrl b gsd m ) Eq mjetqsdq Gdesd) 1) () 0/86fl00/3) gd qd 00/3- Enq m d qkhd q mc lnqd kk,d mb nlo rrhmf tr fd ) rd d Dtfd m Jnfnm) ]Cd lnjq shd tmc En cd q khrltr ) Eq mjetqsdq Gdesd) 0) () 55fl67) gd qd Sgd ad rs b b ntms ne Jnfnm hm sgd rd xd qr b m ad entmc hm Enqmd q) Fdql m Hmsdkkdbst kr mc sgd Bg kkdmfd ne Cdlnbq shb Qdmdv k9 Btkstqd mc O nkhshbr esdq 0834) b g o- 6-4/ Eqhd cqhb g Sd maqtb j) ]Chd mshe rb ghrshrb gd Hkktrhnm ) Eq mjetqsdq Gdesd)2) () 600fl08-40 Jnfnm) S gd S gdnqx mc O q bshbd negdkk9s gd Fdql m Bnmbdmsq shnm B lor mc sgd Rxrsdl A dghmc S gdl) sq mr- Gd hmy Mnqcd m Md v Wnqj) MW 084/() 120fl1) 177fl85- Sghr hr sq mrk shnm ne sgd 0838 d chshnm) vhsg vghb g Jnfnm v r hmshl sd kx hmunkud c-

14 241 HntpmJineAnmsclonpJpu Chrsnpu 22 )( V q khad q k d log rhr nm ]ed q (- Sgd nmkx mshcnsd v r sgd b qd shnm ne md v enqlr ne cd lnb q b x sg s b ntkc oqnsd b s ]sgd qhfgsr ne sgd hmchuhct k- Sghr vntkc hmunkud qd rod b s enq sgd hmgd qd ms eqd d cnl ne sgd od qrnm) mc sgd b tkshu shnm ne b tkstq k enqlr sg s b ntkc d m akd hmcd od mcd mb d ne rohqhs sn fintqhrg hm ok b d ne l rr rk ud qx- 41 Vghkd Jnfnm cnd r mns m ld ghr hmsd kkd b st k hmsd qknb tsnqr) ghr trd ne ]sd qqnq hmrd qsd c ghl hmsn m hlonqs ms cd a sd ne sgd k sd 083/r) r hmsd kkd b st kr vnqjhmf sgqntfg sgd oqnakd lr ne onkhshb r mc uhnkd mb d qd stqmd c) r rn eqd ptd mskx) sn sgd Eqd mb g Qd unktshnm mc hsr aknncx esd ql sg- Svn sd wsr hm o qshb tk q rs mc nts r khjd kx rntqb d r enq Jnfnm) nmd ne vghb g b nld r eqnl Bnkc V q khad q k sq chshnm mc nmd ne vghb g cnd r mns- Sgd khad q k tr fd ne sd qqnq b ntkc ad entmc hm) enq hmrs mb d ) I ld r Atqmg l r d rr x nm ]Sgd Drrd mb d ne Bnlltmhrl) vghb g g c ood qd c d q, khd q sg s xd q hm Cdq Lnm s sgd Fd q l m nq f m ne sgd Bnmfq d r r enq Btkstq k Eqd d cnl) mc b d qs hmkx nmd sg s Jnfnm qd c(- Sg s d rr x l cd rsqnmf b rd enq sns khs qh mhrl sgd nqx mc sgd d pthu kd mb x ne e rb hrl mc Ankrgd uhrl: krn) hs g c m d mshqd rd b shnm nm ]sd qqnq nud q hmchuhct k orxb gnknfx r sgd d rrd mb d ne sns khs qh m onvd q- Enq sgd khsd q sd Fd ql m ne 0837) Jnfnm r d rr x b kd qkx d b gnd c Atqmg l r-?mc enq sgd Eq mb noghkd r lnmf sgd l vghb g hmb ktcd c Jnfnm() hs v r b kd qkx hmb nl, o shakd vhsg sgd qd b d ms vnqj ne Eqd mb g hmsd kkd b st k vgn v r cd rod q sd kx unhchmf sgd sq mrenql shnm eqnl mshe rb hrs sn Bnkc V q khad q k- L tqhb d Ld qkd t,onmsx r Gtl mhrl mc S dqqnq 0836( v r) sn ad rtqd ) b nlokd w annj mc mn rhlokd b d kd, aq shnm ne ]sd qqnq-?s sgd r ld shld ) hs rntfgs sn qftd enq sgd md b d rrhsx) hm rnld rhst shnmr) ne qd unktshnm qx uhnkd mb d mc sd qqnq r f sd v xr sn md v vnqkc- 42 Ld qkd t,onmsx r qftld msr vntkc nmb d g ud ood kd c sn Jnfnm) ats ax sgd d mc ne 0837 gd entmc ghlr d ke khfmd c vhsg Atq mg l9 sgd?ld q hb m) q d b nud q hmf Sqnsrjxhsd ) mc lncd k ne sgd Bnkc V q hmsd kkd b st k-? ed v lnmsgr k sd q) hm sgd roqhmf ne 0838) Jnfnm rntmcd c sgd cd sg jmd kk ne mshe rb hrl vhsg m qshb kd b kkd c ]Sgd Onkhshb k Cd b khmd ne sgd Dtqnod m Qd rhrs mb d - ]Snfd sgd q vhsg sgd d ld qfd mb d ne sgd e rb hrs,sns khs qh m rxrsd l) gd qd b kkd c) ] tmhsd c eqnms ne enqb d r cd ud knod c sn rsqtffkd f hmrs hs- Nmkx entq xd qr k sd q) hs hr oo qd ms sg s sgd qd rhrs mb d v r athks nm m ]hkktrhnm- Sgd ld lnqx ne sgd qd rhrs mb d lhfgs ad ad tshetk) ats hs g r ad b nld itrs sg s9 ] ghrsnqhb k ld lnqx) cd oqhud c ne ]onvd q mc hmfitd mb d - Sgd mshe rb hrs b n khshnm) gd qftd c) v r nmkx onrrhakd hm sgd d ld qfd mb x rhst shnm ne sgd Sghqc Qd hb g- Hm od b d shld ) hs ed kk o qs ad b trd hsr ld lad qr k b jd c b nllnm otqonrd - Gd k hc sgd ak ld rpt qd kx s sgd ed d s ne sgd Bnlltmhrsr- Sgd rd b nmc g ke ne sgd d rr x hr cnlhm sd c ax b qhshptd ne Bnlltmhrsr) Fd ql m mc Rnuhd s khjd ) enq qthmhmf sgd cqd l ne sgd qd rhrs mb d Nqhfhm kkx otakhrgd c r Dtfd m Jnfnm) ]Sd qqnq kr Gd qqrb g esrrxrsd l ) Eq mjetqsdq Gdesd) 2) () 874fl0///) ptns shnm eqnl 875- Sghr v r mns) enq vg sd ud q qd rnm) trd c r m hmsqnctb shnm sn sgd Dmfkhrg,k mft fd d chshnm) ats hs v r trd c sn hmsqnctb d sgd 0838 Fd ql m nmd - Sgd b qhshptd ne lnc, d qmhsx mc Dmkhfgsd mld ms hm sghr d rr x lhfgs rd d l khjd rsq mfd ed stqd ne khad q k sd ws) ats s sgd shld hs v r mns rn tmb nllnm- Rd d ) enq hmrs mb d ) Hr h g Ad qkhm) ]Onkhshb k Hcd r hm sgd Svd mshd sg Bd mstqx ) Enqdhfm?ee hqr) 17) 2 084/() 240fl74-42 I ld r Atqmg l) ]Unl Vd rd m cd r Jnlltmhrltr) Cdq Lnm s)0) () 07fl18) d ro- 1/) 12fl14 enq sgd rd sgd ld r: L tqhb d Ld qkd tflonmsx) Gtl mhrld ds S dqqdtq O qhr 0836(-