Music for Strings A. Ponchielli Dance of the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Music for Strings A. Ponchielli Dance of the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music"

Bản ghi

1 Music or Strings A Ponchielli Dance o the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

2 Music or Strings A Ponchielli Dance o the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

3 Violin I Violin II Viola Violoncello b R b Allegro Vivacssimo Πj 19 j e n j j # j n j b j B # j j j j j 4 b r b j # bn # B # 4 b R # # b R # # n # n # n # n Dance o the Hours - Part II r j j b Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk j b A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j b b j j b e j j # j n b j Πj j j j j j j j j B # # Πj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

4 8 b n b b b b Πj n j b j j j j j j b j j b Πb b b j j n j B # j j j j b j j j j b b 36 B # n b j j b n# n b b n n # j j j j j # j j Πb j j j j n b j j j Πn b n b Πj j j n b j j 44 b b b b Πj j j j b j j Πb B # j j j j b j j j j b b n b j j n j b j j # j j j j b b n

5 5 b n # n j # b # b b e e be e e b e e e be e e m m j j j # j j ΠΠb j ΠΠB # j j n m m b n b b b m m oco rall 60 e e e b b e e e e e e b b e e e e e e Πe e e Πe e e Πe e e j Πe b j j b j j b b j j j ΠΠ# ΠΠ# # # j j b j j b ΠTeo rimo ΠΠΠj B # # # j j 3 68 j j # j n b e n # j j j j j j j j j B # j j j j j j j j j j j j j j

6 j j n j j # # j j j j j j j j j # # cresc B # j j j j j j j j j cresc cresc j j j j j j j j j j j j cresc 88 # # cresc # # cresc B # cresc j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j cresc 98 # b b n n bn # j j b j b b b n j B # j j j b j j b j n b b b b j j b j j j j j j j j j

7 104 # n # # e n j j j j j j j j # j Œ j j j j j j B # j j j j j j j j j Œ 5 j # j j Œ j 11 j j j j B # 10 j Œ Œ Œ Œ æ j Œ Œ Œ Œ æ B # j Œ Œ Œ Œ æ æ æ æ Œ Œ Œ j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ

8 Violin I Allegro Vivacssimo j j b b n b Dance o the Hours - Part II m m Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin 4 b r b j # bn # 8 j e j j # n 16 j j b e n j j # n b b b Œ b b n b n# n b b n n b b b b Œ b b n b n # n j # b# b b e e be e e oco rall e e e b b e e e e e e b b e e e e e e b b e e e e e e Œ e e e Œ e e e Œ

9 65 73 Teo rimo e e e j Œ e j j # j n b j Violin I e n j j # j n 1 j j # # cresc # # # b cresc b nn bn # # n # # e n j 118 Œ Œ Œ Œ æ 15 æ Œ

10 Violin II Allegro Vivacssimo j j j j j j b j j j n b j j j j j j 4 Dance o the Hours - Part II r j j b j b j b j b j ΠA Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j j j 3 b j j b Πb j j j n b j j j j j j # 39 j j # j Πb j j j n b j j j j j j b j j b Πb j j n j j j b j j j j j j # # j Π47 m 55 Πb j ΠΠb j j b j j b j j b j j b ΠMainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

11 63 71 oco rall Violin II Teo rimo Œ Œ Œ j j j j j j j j j j j j 1 j j j j j j j cresc cresc # # # # j j j b b b b j j n j j j j j j # j j j j j j Œ j j j j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ æ æ Œ

12 Violin III (In lieu o Viola) 4 Allegro Vivacssimo r b j r # # b j # # j n j # j j n # j j n Dance o the Hours - Part II A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin 8 # j j n # j Πj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 16 3 j j j j j j j j j j j j b j j j j 3 j j j n j j b j j Π41 j j j j b j j j j j j j n j j b j j Πm oco rall j # j j # j j # j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk Π# j ΠΠ# j # j

13 66 73 Teo rimo j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 1 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j cresc j j j j j j j j j j j j j j b 101 b j b j j j j j j j j j j j j j Œ Violin III cresc j j j j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ æ 14 æ j Œ

14 Viola 8 Allegro Vivacssimo B # 4 b R # # b R # # n # n # n Dance o the Hours - Part II A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin B # # n # Πj 17 B # j j j j j B # j j j j 5 j j j j b j j j j 34 B # j j j j n b j j j ΠB # j j j j b j j j j 44 j j j j n 53 B # b j j j ΠΠ# ΠΠ# # # # # 6 m Teo rimo oco rall B # j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

15 Viola 71 B # j j j j j 1 B # j j j j 79 cresc 87 B # cresc 95 B # j j j j j b b b j 10 B # j j j j j j j j j j j j j Œ 110 B # B # j B # Œ Œ Œ Œ æ æ Œ

16 Violoncello Allegro Vivacssimo 4 b R b Dance o the Hours - Part II Πj j j A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j b b n bn b Πb 41 b n bn b b m m oco rall b 66 Teo rimo j j j j j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

17 74 j 1 j j j j j j Violoncello 8 j j j j j j j j j j j j j j j j cresc 90 j j j j j j j j j j j j j j j j cresc j n b b b b j j j # j j Œ j j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ

18 Contrabass Allegro Vivacssimo 4 b R b Dance o the Hours - Part II Πj j j A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j b b n bn b Πb 41 b n bn b b m m oco rall b 66 Teo rimo j j j j j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

19 74 j 1 j j j j j j Contrabass 8 j j j j j cresc j j j 90 j j j j j cresc j j j j n b b b b j j j # j j Œ j j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ