Music for Strings A. Ponchielli Dance of the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Music for Strings A. Ponchielli Dance of the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music"

Bản ghi

1 Music or Strings A Ponchielli Dance o the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

2 Music or Strings A Ponchielli Dance o the Hours Part II String Orchestra/Quartet mm Mainstream Music

3 Violin I Violin II Viola Violoncello b R b Allegro Vivacssimo Πj 19 j e n j j # j n j b j B # j j j j j 4 b r b j # bn # B # 4 b R # # b R # # n # n # n # n Dance o the Hours - Part II r j j b Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk j b A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j b b j j b e j j # j n b j Πj j j j j j j j j B # # Πj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

4 8 b n b b b b Πj n j b j j j j j j b j j b Πb b b j j n j B # j j j j b j j j j b b 36 B # n b j j b n# n b b n n # j j j j j # j j Πb j j j j n b j j j Πn b n b Πj j j n b j j 44 b b b b Πj j j j b j j Πb B # j j j j b j j j j b b n b j j n j b j j # j j j j b b n

5 5 b n # n j # b # b b e e be e e b e e e be e e m m j j j # j j ΠΠb j ΠΠB # j j n m m b n b b b m m oco rall 60 e e e b b e e e e e e b b e e e e e e Πe e e Πe e e Πe e e j Πe b j j b j j b b j j j ΠΠ# ΠΠ# # # j j b j j b ΠTeo rimo ΠΠΠj B # # # j j 3 68 j j # j n b e n # j j j j j j j j j B # j j j j j j j j j j j j j j

6 j j n j j # # j j j j j j j j j # # cresc B # j j j j j j j j j cresc cresc j j j j j j j j j j j j cresc 88 # # cresc # # cresc B # cresc j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j cresc 98 # b b n n bn # j j b j b b b n j B # j j j b j j b j n b b b b j j b j j j j j j j j j

7 104 # n # # e n j j j j j j j j # j Œ j j j j j j B # j j j j j j j j j Œ 5 j # j j Œ j 11 j j j j B # 10 j Œ Œ Œ Œ æ j Œ Œ Œ Œ æ B # j Œ Œ Œ Œ æ æ æ æ Œ Œ Œ j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ

8 Violin I Allegro Vivacssimo j j b b n b Dance o the Hours - Part II m m Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin 4 b r b j # bn # 8 j e j j # n 16 j j b e n j j # n b b b Œ b b n b n# n b b n n b b b b Œ b b n b n # n j # b# b b e e be e e oco rall e e e b b e e e e e e b b e e e e e e b b e e e e e e Œ e e e Œ e e e Œ

9 65 73 Teo rimo e e e j Œ e j j # j n b j Violin I e n j j # j n 1 j j # # cresc # # # b cresc b nn bn # # n # # e n j 118 Œ Œ Œ Œ æ 15 æ Œ

10 Violin II Allegro Vivacssimo j j j j j j b j j j n b j j j j j j 4 Dance o the Hours - Part II r j j b j b j b j b j ΠA Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j j j 3 b j j b Πb j j j n b j j j j j j # 39 j j # j Πb j j j n b j j j j j j b j j b Πb j j n j j j b j j j j j j # # j Π47 m 55 Πb j ΠΠb j j b j j b j j b j j b ΠMainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

11 63 71 oco rall Violin II Teo rimo Œ Œ Œ j j j j j j j j j j j j 1 j j j j j j j cresc cresc # # # # j j j b b b b j j n j j j j j j # j j j j j j Œ j j j j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ æ æ Œ

12 Violin III (In lieu o Viola) 4 Allegro Vivacssimo r b j r # # b j # # j n j # j j n # j j n Dance o the Hours - Part II A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin 8 # j j n # j Πj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 16 3 j j j j j j j j j j j j b j j j j 3 j j j n j j b j j Π41 j j j j b j j j j j j j n j j b j j Πm oco rall j # j j # j j # j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk Π# j ΠΠ# j # j

13 66 73 Teo rimo j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 1 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j cresc j j j j j j j j j j j j j j b 101 b j b j j j j j j j j j j j j j Œ Violin III cresc j j j j j j j j j j j Œ Œ Œ Œ æ 14 æ j Œ

14 Viola 8 Allegro Vivacssimo B # 4 b R # # b R # # n # n # n Dance o the Hours - Part II A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin B # # n # Πj 17 B # j j j j j B # j j j j 5 j j j j b j j j j 34 B # j j j j n b j j j ΠB # j j j j b j j j j 44 j j j j n 53 B # b j j j ΠΠ# ΠΠ# # # # # 6 m Teo rimo oco rall B # j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

15 Viola 71 B # j j j j j 1 B # j j j j 79 cresc 87 B # cresc 95 B # j j j j j b b b j 10 B # j j j j j j j j j j j j j Œ 110 B # B # j B # Œ Œ Œ Œ æ æ Œ

16 Violoncello Allegro Vivacssimo 4 b R b Dance o the Hours - Part II Πj j j A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j b b n bn b Πb 41 b n bn b b m m oco rall b 66 Teo rimo j j j j j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

17 74 j 1 j j j j j j Violoncello 8 j j j j j j j j j j j j j j j j cresc 90 j j j j j j j j j j j j j j j j cresc j n b b b b j j j # j j Œ j j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ

18 Contrabass Allegro Vivacssimo 4 b R b Dance o the Hours - Part II Πj j j A Ponchielli Abridged & arranged by P Martin j j j j j j j j j j b b n bn b Πb 41 b n bn b b m m oco rall b 66 Teo rimo j j j j j j Mainstream Music 01 wwwmainly4stringscouk

19 74 j 1 j j j j j j Contrabass 8 j j j j j cresc j j j 90 j j j j j cresc j j j j n b b b b j j j # j j Œ j j Œ Œ Œ Œ æ æ j Œ

for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ

for nathan churchill the riddle Oboe q. = 103 Mischievously AJ Churchill 6 & 8 { Harp 6 & 8 bœ p MMLOLMMM? 6 8 Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œœ œ œ Œ œ j œ j bœ or nathan churchill the riddle Ooe q = 103 Mischievously A Churchill 8 Har 8 MMLOLMMM 8 j j j j j A oco Œ Œ j Œ Acoustic Guitar 8 Piano 8 with strings 8 Violin 1 q = 103 Mischievously 8 izz oco Violin

Chi tiết hơn

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Sorano Cornet Solo Cornet Reiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Bass Trombone Euhonium Tiani Glockensiel Drum Kit The

Chi tiết hơn

PX870/770_EN

PX870/770_EN PX-770 Hướng dẫn sử dụng General Guide Illustrations in this User s Guide show the PX-870. PX-870 PX-770 Front 1 2 1 2 bo 3 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 bp Bottom Rear bk bl bm bn bn (PX-870 only) (PX-870)

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯƠ NG ĐA I HO C SƯ PHA M NGHÊ THUÂ T TRUNG ƯƠNG NGÔ THỊ BÍCH THẢO HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHA C GIAO HƯỞNG, THÍNH PHÒNG CHO HO C

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯƠ NG ĐA I HO C SƯ PHA M NGHÊ THUÂ T TRUNG ƯƠNG NGÔ THỊ BÍCH THẢO HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHA C GIAO HƯỞNG, THÍNH PHÒNG CHO HO C BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯƠ NG ĐA I HO C SƯ PHA M NGHÊ THUÂ T TRUNG ƯƠNG NGÔ THỊ BÍCH THẢO HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHA C GIAO HƯỞNG, THÍNH PHÒNG CHO HO C SINH TRUNG HO C CƠ SỞ LUÂ N VĂN THA C SĨ LÝ LUÂ N

Chi tiết hơn

Moonlight Serenade CB062 Connductor

Moonlight Serenade  CB062 Connductor Conductor Moonlight Serenade Music by GLENN MILLER (1904-1944) Arranged by MIKE BUTCHER INSTRUMENTATION 1 - Conductor 4 - Flute 1 4 - Flute 2 1 - Oboe 1 - Bassoon 4 - Clarinet 1 4 - Clarinet 2 4 - Clarinet

Chi tiết hơn