Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga ( ) Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỐI VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Hoàn cảnh

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga ( ) Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỐI VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Hoàn cảnh"

Bản ghi

1 Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga ( ) Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỐI VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Hoàn cảnh và diễn biến Đầu năm 1917, nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Quần chúng nhân dân tin rằng lúc này chỉ có một lối thoát là lật đổ chế độ Nga hoàng phản động. Tình thế cách mạng đã chín muồi, ngày , theo lịch cũ nước Nga (tức ngày ), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik, công nhân tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Cuộc khởi nghĩa do Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd (nay là thành phố Saint Petersburg) lãnh đạo giành thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng hoàn toàn sụp đổ. Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng , ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô viết Petrograd. Trước tình hình đó, V.I.Lenin và Đảng Bolshevik đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tối ngày , theo lịch cũ nước Nga (tức ), Lenin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm (tức đêm ), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở thủ đô Petrograd. Ngày (tức ngày ), các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Petrograd, trừ Cung điện Mùa 2 Thông tin tuyên truyền tháng

2 Ðông và một vài nơi. Tới 2 giờ 10 phút, rạng sáng , Cung điện Mùa Ðông được giải phóng, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Petrograd kết thúc thắng lợi. Ngày , theo lịch cũ nước Nga (tức ngày ) đã được ghi vào lịch sư là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. 2. Ý nghĩa lịch sử và thời đại Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sư phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sư loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sư loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay chính quốc, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga hoàng; cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong Thông tin tuyên truyền tháng

3 trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sư và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng tháng Mười. Nó cho thấy: trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người vươn tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh. 3. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam Ca ch ma ng tha ng Mươ i Nga đa chi ra con đươ ng gia i pho ng dân tô c Viê t Nam Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Tháng , khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của Lenin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với 4 Thông tin tuyên truyền tháng

4 mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thư thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sư. Ca ch ma ng tha ng Mươ i Nga khởi đầu sự ủng hô, giúp đỡ to lớn và toàn diê n của Đa ng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với ca ch ma ng Viê t Nam Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thông tin tuyên truyền tháng

5 Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô không ngừng củng cố và phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, hiệu quả về nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đó là một nhân tố quốc tế không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa lại những thành công lớn trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước. 4. Cách mạng Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thư thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và 6 Thông tin tuyên truyền tháng

6 các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sư. Nhân dân ta kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. NĂM APEC 2017 VÀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT NAM 1. Lịch sử hình thành Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu của 21 nền kinh tế thành viên ở châu Á - Thái Bình Dương, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các nền kinh tế thành viên APEC cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương năng động, hài hòa và tự cường, thông qua việc đi đầu tự do hóa, mở cư a thương mại và đầu tư, đẩy nhanh liên kết kinh tế khu vực, khuyến khích hợp tác kinh tế, kỹ thuật, Thông tin tuyên truyền tháng

7 thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. Các sáng kiến APEC nhằm đưa các mục tiêu chính sách, các thỏa thuận thành những kết quả, lợi ích cụ thể, thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp. Thành lập tháng tại Úc gồm 12 thành viên là Úc, Nhật Bản, Brunei, Canada, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ. Đến tháng , Trung Quốc, Hongkong - Trung Quốc và Đài Bắc - Trung Hoa tham gia. Tháng có thêm Mexico và Papua New Guinea tham gia. Chile gia nhập APEC tháng Đến tháng , Peru, Nga và Việt Nam đã tham gia, đưa tổng số thành viên của Diễn đàn lên Một số thành tựu nổi bật Gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, đại diện 39% dân số, 57% GDP và 49% thương mại thế giới; góp phần tích cực nâng cao năng lực hội nhập, liên kết của các nền kinh tế thành viên đang phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển và liên kết kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương. APEC đã đi đầu thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế thương mại và đầu tư khu vực, góp phần cắt giảm các rào cản thương mại và đầu tư. Tiên phong trong việc đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo, cải cách cơ cấu, hợp tác trong các vấn đề thương 8 Thông tin tuyên truyền tháng

8 mại, đầu tư thế hệ mới, kết nối, liên kết các chuỗi cung ứng, thương mại điện tư, thương mại dịch vụ, góp phần hình thành và điều phối các thỏa thuận, các khu vực thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Cộng đồng ASEAN, Liên minh Thái Bình Dương..., hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do toàn châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Đóng góp quan trọng vào việc củng cố hệ thống thương mại đa phương và xư lý các vấn đề toàn cầu. 3. Việt Nam đăng cai APEC năm 2017 Việt Nam luôn là một trong những thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn APEC. Năm 2006, lần đầu tiên đảm nhận trọng trách chủ nhà APEC, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động mà trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC. Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp từ ngày 5 đến ở Indonesia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức Năm APEC Điều này thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên đối với nước ta. Cùng với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cư thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018, Năm APEC 2017 khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện. Việc đăng cai Năm APEC 2017 còn giúp nước ta có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ Thông tin tuyên truyền tháng

9 việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn của đất nước. Chủ đề của Năm APEC 2017 được Việt Nam đề xuất là Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung. Chủ đề đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu khu vực. 4. Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến Khoảng hơn đại biểu quốc tế, trong đó có lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng ngàn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế đến dự. Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 gồm các hoạt động nổi bật như Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC; Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29 (AMM 29); Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM); Cuộc họp Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC); Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit); Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC). 5. Năm APEC cơ hội đối với các địa phương, doanh nghiệp Các hoạt động phong phú của APEC diễn ra trên khắp cả nước và trong suốt năm 2017 là những cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền 10 Thông tin tuyên truyền tháng

10 với các đối tác then chốt và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Với sự chuẩn bị chu đáo, các tỉnh thành có thể tranh thủ nhiều hơn tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC; gặp gỡ lãnh đạo, quan chức và các tập đoàn khu vực để tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiến lược, ký kết thỏa thuận hợp tác... Qua tham gia, đóng góp tổ chức các sự kiện, nhận thức và kỹ năng hội nhập của cán bộ, doanh nghiệp và người dân có điều kiện nâng cao, góp phần hình thành văn hóa hội nhập của địa phương. 6. Người dân tham gia đóng góp cho thành công của Năm APEC 2017 Năm 2017, Việt Nam sẽ đón tiếp, gặp gỡ hàng chục ngàn đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên từ các nền kinh tế thành viên APEC. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của người dân. Ứng xư văn minh, chào đón hòa nhã, thân thiện của từng người dân và việc gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp để giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được những nét đẹp của nền văn hiến và con người Việt Nam. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta trong giai đoạn phát triển mới. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Điều kiện cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học Nội dung này được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tin tuyên truyền tháng

11 Cụ thể, cán bộ, công chức được cư đi đào tạo sau đại học phải đáp ứng 4 điều kiện, gồm: + Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cư đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; + Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cư đi đào tạo sau đại học lần đầu; + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Viên chức được cư đi đào tạo phải đáp ứng 3 điều kiện, gồm: + Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo; + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Cán bộ, công chức, viên chức được cư đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý sẽ phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp: tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết. Nghị định này có hiệu lực từ ngày Thông tin tuyên truyền tháng

12 Sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá phải có giấy phe p Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 106/2017/ NĐ-CP ngày sư a đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP thì kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định. Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép. Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày Chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp HĐND TP.HCM vừa có Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình Thông tin tuyên truyền tháng

13 độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn Theo đó, cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng có chuyên môn về quản lý hoặc kỹ thuật về công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp, có đăng ký ngành nghề nông nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn TP.HCM, được hỗ trợ theo các mức: Cán bộ có trình độ đại học: đồng/tháng; cán bộ trình độ cao đẳng: đồng/tháng. Về số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 1 hợp tác xã: tối đa 2 cán bộ (trong đó có 1 cán bộ chuyên môn về quản lý và 1 cán bộ chuyên môn về kỹ thuật). Nguồn kinh phí để hỗ trợ: từ ngân sách thành phố (bố trí trong dự toán của Liên minh Hợp tác xã thành phố). HĐND thành phố giao UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện thống nhất Nghị quyết này trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện: từ ngày đến Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn Để xư lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số /QĐ-UBND ngày quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xư lý chất thải chăn nuôi giai đoạn Đối tượng là những hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xư lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện 14 Thông tin tuyên truyền tháng

14 vệ sinh môi trường (sau đây gọi là chủ đầu tư) trên địa bàn 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) và 3 quận (9, 12, Thủ Đức) của TP.HCM, không áp dụng trên đối tượng là các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Quy định này còn áp dụng trong lĩnh vực xây mới hoặc sư a chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xư lý chất thải trong chăn nuôi tại 5 huyện nêu trên. Mức vay vốn để xây mới các công trình: a) Mức vay tối đa để xây mới là đồng/công trình/hộ. b) Mức vay tối đa để sư a chữa, cải tạo là đồng/công trình/hộ. Thời hạn vay tối đa là 36 tháng; lãi suất cho vay bằng 0%. Thời gian thực hiện kể từ ngày 10-8 đến * Thành phố Hồ Chí Minh TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN XÃ - PHƯỜNG Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các dự án phòng, chống sạt lở UBND thành phố vừa giao Sở Giao thông vận tải công bố các vị trí sạt lở nguy hiểm trên địa bàn thành phố; sớm hoàn thành các tuyến kè chống sạt lở và lập kế hoạch duy tu, sư a chữa các tuyến kè đã xuống cấp; xư lý ngay đoạn kè bị nước triều xâm nhập, tràn bờ tại khu vực Lasan Mai Thôn, phường 28, quận Bình Thạnh gây ngập úng trên diện rộng. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kênh rạch, đê bao Thông tin tuyên truyền tháng

15 phòng chống triều cường, xả lũ hồ Dầu Tiếng ven sông Sài Gòn trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi (dự án nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn); kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy - ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trạm bơm Thanh Đa... Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố sớm hoàn thành các dự án trên địa bàn các quận 5, 6, 8, 11. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố đẩy nhanh tiến độ 3 dự án đê bao ven sông Sài Gòn trên địa bàn huyện Củ Chi (dự án Nâng cấp công trình Thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng; dự án Đê bao sông Sài Gòn từ rạch Cầu Đen đến rạch Sơn, xã An Nhơn Tây; dự án Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Láng The đến sông Lu, xã Trung An). Công an thành phố được giao lập kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông để chấn chỉnh, xư lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch. UBND các quận huyện, đặc biệt là các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện cần nhanh chóng hoàn thành đưa vào sư dụng các công trình đến nay vẫn còn tồn đọng và các công trình đã được chấp thuận chủ trương năm ; kiên quyết xư lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm bờ sông, kênh, rạch, vận chuyển xe quá tải trọng cho phép qua công trình đê bao, bờ bao Thông tin tuyên truyền tháng

16 Riêng 5 công trình bờ bao sư dụng cừ nhựa upvc đã xảy ra sự cố trên địa bàn huyện Củ Chi, chủ đầu tư cần chỉ đạo thực hiện xư lý các vị trí bờ bao xảy ra sự cố sụp lún, sạt lở, nghiêng cừ nhựa upvc; đồng thời hoàn thành dứt điểm các vị trí bờ bao bị sự cố để sớm hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sư dụng trước mùa mưa lũ năm Hoàn thiện mạng lưới thùng chứa rác công cộng trên địa bàn thành phố UBND thành phố đã giao UBND các quận, huyện xây dựng, hoàn thiện mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn quận, huyện quản lý trong tháng ; gư i mạng lưới của 24 quận, huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trong tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tiến độ lập mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn toàn thành phố. Mạng lưới này cần thể hiện rõ địa điểm, địa chỉ và mẫu mã, dung tích của thùng rác công cộng (hiện hữu và dự kiến sẽ lắp đặt). Đồng thời, UBND các quận, huyện cần khẩn trương triển khai đầu tư, lắp đặt các thùng rác công cộng theo mạng lưới do quận, huyện xác định trong năm 2017 nhằm đảm bảo, tăng cường chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Việc đầu tư lắp đặt các thùng rác công cộng được thực hiện theo hướng: vận động theo hình thức xã hội hóa, hoặc chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện, đáp ứng hiệu quả bảo đảm vệ sinh môi trường trong các khu dân cư trên địa bàn. Thông tin tuyên truyền tháng

17 Bàn giao các trung tâm giáo dục thường xuyên về quận, huyện quản lý Ngày , Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức Hội nghị bàn giao 21 trung tâm giáo dục thường xuyên về các quận, huyện quản lý, sau khi có 3 trung tâm của các quận: 4, 11, Bình Tân đã được thành phố bàn giao trước đó. Các trung tâm giáo dục thường xuyên sau khi bàn giao về các quận, huyện sẽ được sáp nhập với trung tâm dạy nghề, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, xây dựng thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ngoài 24 trung tâm trực thuộc quận huyện, có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc quản lý của thành phố (Chu Văn An, Lê Quý Đôn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tiếng Hoa), 9 trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Năm học qua, dù chung đề thi, ngày thi với khối trung học phổ thông, nhưng tỉ lệ tốt nghiệp khối giáo dục thường xuyên vẫn tăng hơn 30% so năm học trước. Nhiều thí sinh giáo dục thường xuyên đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp như Kỳ thi Olympic tháng 4, Giải toán trên máy tính cầm tay... Với 36 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hơn giáo viên, trong đó 100% đạt chuẩn, gần 45% giáo viên cơ hữu trên chuẩn, đã góp phần nâng chất giáo dục ở khối ngành học này trên địa bàn thành phố. 18 Thông tin tuyên truyền tháng

18 * Quận 3 Chủ trương nâng cấp các trạm y tế cấp phường UBND thành phố đã phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư nâng cấp và vận hành các trạm y tế phường thuộc quận 3 theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) với tổng vốn đầu tư hơn 117 tỉ đồng. Theo đó, nâng cấp trạm y tế phường 7 và phường 11 bao gồm các khoa phòng và bộ phận: nhà thuốc; phòng sơ cứu - cấp cứu; phòng tiêm; phòng chờ sau tiêm và lưu bệnh; phòng khám: nội và bác sĩ gia đình; ngoại; sản; phòng y học cổ truyền; phòng X-quang; phòng siêu âm và điện tim; phòng xét nghiệm; phòng tiệt trùng và kho; phòng hành chính - tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe. Các trạm y tế của các phường còn lại đều được đầu tư nâng cấp các bộ phận tương tự, nhằm tăng khả năng khám, chữa bệnh cho trạm y tế cấp phường. * Quận 7 Thí điểm cấp phe p xây dựng qua mạng Intrenet Để thực hiện cấp phép xây dựng qua mạng Internet, UBND thành phố vừa chấp thuận cho UBND quận 7 triển khai xây dựng Đề án chi tiết thí điểm rút gọn quy trình dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3) về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tại một số tuyến đường hiện hữu trên địa bàn quận (4 tuyến đường số 41, 43, 45, 47 thuộc phường Tân Quy). Việc này nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, giúp người dân hoàn tất thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi nhưng vẫn đảm Thông tin tuyên truyền tháng

19 bảo yêu cầu về quản lý nhà nước, đặc biệt giảm tải cho công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép xây dựng. Dự kiến đề án này sẽ triển khai thực hiện trong tháng * Quận 9 Trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học Những ngày đầu năm học , Ủy ban MTTQ - Ban vận động Vì người nghèo các phường của quận 9 đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Năm học , toàn quận có 777 học sinh, sinh viên nghèo được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp, trong đó 267 học sinh giỏi, 243 học sinh khá, 267 học sinh trung bình. Chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ từ Quỹ Vì người nghèo, đã góp phần chia sẻ một phần chi phí học tập cùng gia đình các em, giúp các em học sinh có nguy cơ bỏ học an tâm, phấn đấu vươn lên trong học tập. Năm học , quận đã trao 814 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp gồm: cấp I, 150 suất; cấp II, III, 562 suất; cao đẳng, trung cấp 36 suất và đại học 66 suất; mức học bổng được thống nhất theo Quy chế Quỹ Vì người nghèo của quận và thống nhất với thành phố cụ thể như sau: cấp I, 1 triệu đồng/suất; cấp II,III 1,2 triệu đồng/suất; trung cấp, cao đẳng 1,5 triệu đồng/suất và đại học 2 triệu đồng/suất; xe đạp Thông tin tuyên truyền tháng

20 đồng/chiếc; vé xe buýt 700 ngàn đồng/suất tổng kinh phí chăm lo trên 1,013 tỉ đồng. Ngoài ra các tổ chức thành viên như: hội liên hiệp phụ nữ, liên đoàn lao động, hội chữ thập đỏ, hội nông dân, hội khuyến học các phường đã kết hợp trao 307 suất học bổng cho con em hội viên nghèo với số tiền 548 triệu đồng. * Quận Bình Tha nh Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn Trong đợt hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh (từ ngày ), Ban Vận động cấp quận đã vận động quỹ Vì người nghèo được hơn 2 tỉ đồng cho các hoạt động như: tặng 129 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học ; hỗ trợ thi công lắp đặt 12 bồn vệ sinh tự hoại; chăm lo cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, người hoàn lương phấn đấu tốt; hỗ trợ tặng 10 sổ tiết kiệm cho hộ công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận có hoàn cảnh khó khăn, tham gia mô hình Tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm Trong 9 tháng đầu năm 2017, từ vận động của các phường, Ban Vận động Vì người nghèo quận Bình Thạnh (Ủy ban MTTQ quận) đã vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo 116 phần quà (mỗi phần trị giá đồng) và đồng tiền mặt với tổng số tiền là 34,8 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin tuyên truyền tháng

21 * Quận Tân Bình Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại cơ sở làm chuyển biến tốt địa bàn nơi cư trú Khu phố 9, phường 4, quận Tân Bình là một trong những điểm tiêu biểu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khu phố 9 có gần hộ gia đình với hơn nhân khẩu thường trú, trong đó có 143 hộ gia đình nằm dọc theo kênh A41; khu vực từng là điểm nóng tệ nạn xã hội, an ninh trật tự. Trước đây, tình trạng lấn chiếm lòng, bờ kênh xảy ra khá phổ biến, môi trường bị ô nhiễm, ngập nước, mất vệ sinh. Đây cũng là nguyên nhân nhiều hộ gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vả, gây mất đoàn kết. Chi bộ khu phố ra nghị quyết, phát huy tinh thần gương mẫu các hộ cán bộ, đảng viên, vai trò của các tổ chức đoàn thể, tích cực vận động các gia đình giữ gìn vệ sinh chung, không cơi nới xây dựng công trình trên kênh. Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, phát huy vai trò tổ dân phố, địa bàn đã có nhiều chuyển biến tốt. Khi thành phố chủ trương mở rộng kênh A41, người dân đã tự giác tháo gỡ công trình lấn chiếm, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định. Tại khu phố, việc dọn vệ sinh tập thể khu vực công cộng là hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao tính cộng đồng, gắn kết các hộ dân; nhằm làm tốt môi trường để các cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm, cùng vận động đông đảo bà con nhân dân tham gia tạo chuyển biến tốt. 22 Thông tin tuyên truyền tháng

22 * Quận Bình Tân Thực hiện mô hình Xích - khóa an ninh, giữ gìn tài sản Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân vừa tổ chức Hội nghị triển khai, ký kết phối hợp thực hiện Mô hình Xích - khóa an ninh, giữ gìn tài sản, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn quận. Mô hình này được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các phường phối hợp với Ban Chỉ huy Công an quận, phường tổ chức thực hiện. Theo đó, từ vận động nhân dân, gia đình hội viên, đoàn viên, công đoàn viên, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tự giác giữ gìn tài sản gia đình, đơn vị và cộng đồng (trong đó có xe gắn máy, xe đạp có giá trị). Mô hình Xích - khóa an ninh, giữ gìn tài sản được thực hiện thí điểm tại khu phố 12, phường Bình Trị Đông hơn 6 tháng qua, đưa lại kết quả tốt. Kết quả: trên địa bàn phường xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự (trong đó, 8 vụ trộm tài sản, 5 vụ trộm xe gắn máy, 5 vụ cướp giật...) giảm 10 vụ so cùng kỳ. Toàn phường có tổng cộng hộ/ hộ đăng ký tự trang bị xích, khóa để giữ gìn tài sản; có trên 900 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất ký cam kết tự bảo vệ tài sản... Hiện mô hình Xích - khóa an ninh, giữ gìn tài sản được Ban vận động tại 130 khu phố của quận Tân Bình triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều tháng qua. Thông tin tuyên truyền tháng

23 * Huyê n Ho c Môn Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Hóc Môn đã tập trung nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật hệ thống trường học cho năm học Hiện trên địa bàn có 74 trường và 2 đơn vị trực thuộc, trong đó có 38 trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời tại địa bàn huyện có 1 trường mẫu giáo dân lập, 9 trường mẫu giáo tư thục, 191 trường nhóm trẻ mẫu giáo độc lập (trong đó có 165 lớp, nhóm trẻ đã được cấp phép). Trong năm nay, để phục vụ năm học mới, huyện đã đầu tư sư a chữa, xây dựng mới 31 trường với tổng kinh phí 13 tỉ đồng cho 14 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở; đã cấp hơn 6,6 tỉ đồng cho các trường học mua sắm trang thiết bị, bàn ghế cho năm học mới. Để đầu tư cơ sở vật chất cho văn hóa nông thôn, UBND huyện đã hoàn tất việc xây dựng mới 71/72 văn phòng ban nhân dân ấp, kết hợp là tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp, duy trì hiệu quả hoạt động Cụm văn hóa thể thao nông thôn ở xã Xuân Thới Thượng, Nhị Bình, Đông Thạnh; hoàn thành đưa vào sư dụng Cụm văn hóa thể thao ở xã Tân Thới Nhì. Đồng thời, phối hợp và hỗ trợ cho cán bộ phụ trách văn hóa - thể thao các xã, thị trấn đăng cai, tổ chức các giải thể thao để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ văn hóa - thể thao các xã, thị trấn. Phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức lắp đặt 5 24 Thông tin tuyên truyền tháng

24 loại dụng cụ thể thao đơn giản ngoài trời cho 8 xã xây dựng nông thôn mới, ngoài 2 xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn đã được cấp 10 loại dụng cụ này năm 2015, nhằm làm nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao cho đông đảo bà con ở nông thôn các xã. * Huyê n Cần Giơ Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết mùa mưa UBND huyện Cần Giờ vừa có đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn 2 xã Tam Thôn Hiệp và Bình Khánh, cùng với bàn biện pháp tăng cường công tác phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng. Theo đó, từ đầu năm đến cuối tháng toàn huyện đã ghi nhận 156 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện, tăng 240% (156/65); trong đó các xã có ca bệnh tăng cao so với cùng kỳ là xã Bình Khánh (74/37) tăng 200%, xã Tam Thôn Hiệp (49/1) tăng 490%, các xã còn lại có số ca mắc tương đương cùng kỳ trong năm. Qua kiểm tra, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn cùng với các tổ nhân dân, tình nguyện viên phòng chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong việc diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các xã chủ động kiểm tra từng hộ dân hàng tuần; các đồng chí lãnh đạo UBND xã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đồng chí ở ấp, khu phố cũng như kiểm tra đột xuất các hộ dân, nhất là hộ vùng sâu, để kịp thời xư lý những trường hợp, những khu vực có các ca bệnh xảy ra, điều trị kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Thông tin tuyên truyền tháng

25 THUE 26 Thông tin tuyên truyền tháng

26 THUE Thông tin tuyên truyền tháng