pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "pdf"
  • Lý Kim
  • 11 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 ÿ ÿ56ÿ67 304ÿ ÿ7ÿ ÿ %&&'()*ÿ,-./.0.*ÿ12, 9:;<<ÿ=>;:;?; ÿ!"ÿ#$#! OP;ÿ#$!"ÿ=?Pÿ>ÿOP;ÿH;:ÿ;O;:LNÿPL<ÿ<LQOPÿ;:ÿ<ÿOP; P;ÿ>OR <W:LNÿ>ÿNL<Oÿ;ÿ>ÿPL<ÿ<<UÿAÿSBTX<ÿNJ;ÿVLOP?C;;<;ÿPL<ÿ<ÿ=ÿL<ÿOP;ÿ<O:OLNÿW:O;:R?Yÿ>:ÿOP; =VR<UÿZ;ÿ :;LNÿJO;:L <ÿp; K;ÿK:ML;ÿJ;ÿ<J;ÿ>ÿJÿ<K:LN ;N;ÿOÿLO:?; ÿop;ÿ<??;<<> ÿvlopÿpl<ÿryÿ[ ÿ#$!"ÿ<;<ÿÿÿop;ÿ:;<oÿ>ÿpl<ÿ LKÿOP;ÿB?:LKOÿ YLNÿR?Y ÿr; SBTÿP;ÿ>OR \LÿÿO:;J;<ÿ^Rÿ>ÿ?JJL?OLNÿVLOPÿ< ÿaÿvoÿoÿopyÿop; <Oÿ;:Uÿ L>;U <J;OLJ;<ÿÿÿL N;OLNÿ<ÿOP:NPÿOP;ÿ<;<Uÿ_POÿÿO:;J;<ÿ^R OPOÿAÿOPNPOÿP;ÿLÿK;:< _;X:;ÿM;:ÿK:ÿOÿR;ÿP;:;ÿOÿBD=ÿ;Lÿ\< :;K:;<;OLNÿOP;ÿSBTÿ`LN;:<UÿAÿR:NPOÿOVÿN:;OÿN< OÿOÿ:;K:;<;Oÿ<ÿLÿ\;:;YÿBOLN ÿr<l<ÿÿlnÿÿo;:l>l?ÿ^rÿ> \;? N<ÿ?JLNÿR?YÿOÿ:ÿ>OR <Uÿ_;ÿ? ÿpm;ÿr:npoÿo;uÿ_;ÿpm;ÿÿ U \;:;YÿL<ÿ;ÿ>ÿOP;ÿOKÿ?:;:<ÿLÿFJ;:L?ÿ;ÿ>ÿOP;ÿOK ;;:<U ;;:<ÿ?jlnÿr?yÿÿp<ÿr;?j;ÿÿo:;j;< ÿo;jÿopoÿ:;ÿo:;j;< ;ÿÿf<ol ;;:ÿ>:ÿ<uÿf<olÿ\;? <ÿl<ÿnlnÿoÿr:;yÿop;ÿ:;?: Oÿ> >:ÿop;ÿj<oÿnj;<ÿk ;:ÿroÿp;ÿv<ÿl<o:j;o >;<LM;ÿ VP ;ÿ>;<lm;ÿ ÿv;x:;ÿ;q?lo;ÿroÿopl<ÿ<;<uÿ_;ÿpm;ÿÿ L;ÿOÿ?J;ÿR?YUÿAÿ? L;ÿR?YÿP;:;Uÿ`P;X:;ÿÿO:;J;< ;ÿrÿÿsbtÿ>or ÿlÿn;olnÿ:ÿvp ÿpm;ÿr:npoÿ: ÿk ; ;:ÿopl< >ÿn<ÿ:;o:lnuÿ_;ÿpm;ÿÿ;qk;:l;?;ÿo;juÿ_; PM;ÿÿM;:ÿNÿO;JUÿFÿM;:ÿNÿ??PLNÿ<O>?JLNÿR?YÿÿAÿ ÿop;ÿ Fÿ?K ;ÿ>ÿopln<ÿÿ>;<;uÿ_;ÿr:npoÿr?yÿy; ;;:<PLKÿ>ÿOP;ÿ>OR M;ÿOP;ÿJL<;Oÿ>ÿOPL<ÿ>OR ÿo;ju ÿo;jo!!$ll!d!d!###ÿ#$#!d$md!"ÿ!"i#!i$$ÿ]` _;X:;ÿ 9;;Oaÿÿ\ÿN<ÿOÿ:ÿ;ÿb:X<ÿ>;<;ÿ>ÿ#$!" ;ÿ>ÿop;ÿj<oÿk: ÿopox<ÿvpoÿv;x:;ÿnlnÿouÿaÿoplyÿop<;ÿn<ÿ:;ÿnln OÿÿÿO:;J;<ÿ^RU OP;ÿ<JJ;:ÿ;ÿ>ÿOP;ÿR;<Oÿ>;<LM;ÿ?O:ÿ <ÿ;q?lo;ÿroÿop;ÿ?wl<lolÿ>ÿb:ÿ\ml<ÿl NÿVLOPÿG;MLÿ[ L>L?ÿ>;<;<ÿLÿOP;ÿPL<O:ÿ>ÿ>OR YÿÿL?Y;ÿ<;KPUÿ L;ÿ??P;<ÿLÿOP; OPLYÿLOX<ÿP; W:O;:R?Y<Uÿ?PJKL<PLKÿW:O;:R?Y<Uÿ_P;M;:ÿVL<ÿL<ÿNLNÿOÿ ÿn:;oÿ^rÿoÿsbtuÿaox<ÿnlnÿoÿr;ÿÿo:;j;<ÿro ÿv;x ÿÿ>;<;ÿv;xm;ÿnoÿÿro OPÿ>:ÿÿ>OR ;<ÿb:;ÿÿqÿp<ÿ:;ÿov ÿo;juÿaÿr; ;ÿoÿw:o;:r?yuÿa L;M;ÿLÿROP PÿDJ;:ÿOPL<ÿOLJ;Uÿ`:LÿL<ÿLÿOP;ÿR;<Oÿ<PK;ÿP;X< R;;UÿG<PÿbO;ÿ?JLNÿLÿVLOPÿ<J;ÿO:;J;< NÿVL;ÿ:;?;LM;:<Uÿ_;ÿPM;ÿÿN:;Oÿ>;<;ÿ?JLN _;ÿpm;ÿÿ>;<lm;ÿ ÿ<;;ÿvpoÿpkk;<u L;ÿ?JLNÿR?Yÿ`:Lÿ\ML<ÿ R?YUÿAÿ?XOÿVLOÿOÿ<;;ÿOP<;ÿN<ÿK ;<UÿZ;X<ÿÿ;QK;:OÿÿOP;ÿR?Yÿ;UÿZ;ÿ?J;<ÿ>:J LY;ÿcLJJ;:X<ÿ<<O;Jÿ;ÿ>ÿOP;ÿR;<Oÿ?M;:ÿN<ÿLÿ ;ÿoÿpl:;ÿ\:o; U _;ÿ;?l;ÿoÿnÿoÿ>:dop:;;ÿ;>;<;ÿnoÿ:ÿ;>;<lm; OP;ÿV: OP<;ÿN<ÿ:;ÿNLNÿOÿÿÿN:;Oÿ^RÿVLOPÿ=:; EJÿÿ;>;<;U L;ÿ?JLNÿR?YÿOVÿ>ÿOP;ÿR;<Oÿ?:;:<ÿLÿFJ;:L?ÿL ÿ NÿVLOPÿF:;ÿÿ NÿVLOPÿb Y;ÿAÿOPLY ÿ> _;X:;ÿ;Q?LO;ÿROÿOPOUÿ_;X:;ÿ;Q?LO;ÿROÿ=;ÿH:Y \;:;YÿÿD OKÿ<>;OL;<ÿLÿOP;ÿ?O:ÿOVÿOKÿ<>;OL;<ÿLÿ:;?:LOLN NOÿOVÿO:;J;<ÿNÿ OP:NPÿOP;ÿO:<>;:ÿK:O?JLNÿR?YÿFM;:ÿFOYL<ÿÿ<K;?L LÿEL?Y<Uÿ]Oÿ<J;ÿNÿ<>;OL;<ÿ;ÿ>ÿOP; AÿYVÿÿN<ÿPM;ÿNOÿÿ UL;R?Y;:<ÿV;ÿ?WL:; NLM;ÿÿÿ W;<OL<e fgÿhÿi91jÿ12ÿk65ÿ6ÿ13ÿ1ÿ469657ÿj34ÿ128 ;ÿk:;ml;vÿ>ÿ:ÿ>or Oÿ>ÿW;<OL<ÿROÿAÿVO;ÿO ÿo;j<u ÿo;juÿf 9N;ÿ!ÿ>ÿn

2 XXJkkX>X>XIIIÿIJIX>J[>XYÿXY(IX(JJÿ&^] 29402ÿ1ÿ25828ÿ3ÿ1ÿ1ÿ1ÿ45ÿ15ÿ34ÿ 3298ÿ3ÿ!"ÿ$%&!%$'(ÿ&)*+,ÿ,-ÿ.**ÿ/-01ÿ2-34ÿ2)+5ÿ"+67.ÿ7.ÿ ÿ892ÿ3ÿ4ÿ1ÿ40ÿ93ÿ68ÿ1ÿ4ÿ 80/ÿ9)-:ÿ2+,-;ÿ%-08*1ÿ+ÿ,)*:*;5-0.ÿ)*<)07,*)1 1ÿ1ÿ1ÿÿ93ÿ49456ÿ45ÿ5ÿ2ÿ248ÿ ÿ91ÿ1ÿ68 %-08*4 Lÿ =?+/*).4 19ÿ329ÿ05926ÿ1ÿ1ÿ92ÿ328ÿ 5 LÿRÿ31ÿ1ÿ1ÿ804 1ÿ25ÿ1ÿ162ÿP5ÿ93ÿ9163ÿ82815ÿ45ÿ93 1U93U4ÿ89ÿ49ÿ8ÿ4ÿ93ÿ3498ÿV89ÿ9ÿ ÿW38ÿ15ÿ04848ÿ29ÿ25193ÿM1ÿ ÿ91ÿ69ÿ93163ÿ49 ÿ31ÿ1ÿ619ÿ93163ÿ9329ÿ25ÿ31ÿ1ÿ1 '-4ÿ`ÿ)*<)07,7;8ÿ<?+..1ÿ+;5ÿXYÿ-9ÿ/-0)ÿIIÿ.,+),*).ÿ5*<75*ÿ,- +.<*;57;8ÿ=)-8)+:4 Lÿ329ÿ2ÿ1ÿ4568ÿUÿ329ÿ48ÿ1ÿ21203ÿ91 apbÿ25ÿ498ÿ ÿ29ÿbcdÿ2ÿ1ÿ92ÿ91 1ÿ28ÿ2 19ÿ49ÿ1ÿ1ÿ1ÿÿ2 2 @+6*ÿ,-ÿ8-ÿ-0,ÿ+;5ÿ<-:=*,*4 LÿRÿ1 1ÿ1ÿ94ÿ29ÿdcMÿh1ÿ281ÿ32ÿ2ÿ34891ÿ493 Nÿi488ÿPÿ0418ÿ35ÿ3ÿ28ÿ45ÿ93ÿ1088ÿ ÿ9329ÿV ÿ4ÿ1ÿ64ÿ91ÿ34ÿN5ÿ2ÿ819ÿ1ÿ ÿ1 329ÿ38ÿ4ÿ35ÿ93ÿ0228ÿ259ÿ215ÿ329 48ÿ3ÿ45ÿ1ÿ4ÿ28ÿV89ÿ2ÿ62ÿ6 418ÿÿ8ÿb25ÿ1ÿ22ÿPÿ /4ÿ_+;*ÿ7.ÿ+ÿ9)7*;5ÿ-9ÿ:7;*4ÿE*D.ÿ+ÿ8)*+,ÿ)*<)07,*)4ÿE*D. ^ ÿ619ÿ93ÿ9259ÿ1ÿ8 Lÿh1ÿ92456ÿ2 c ÿ329ÿ2ÿ81ÿ1ÿ93ÿ934568ÿ1ÿ2ÿ ÿ91ÿ41ÿ15ÿ45ÿ1ÿ91ÿ69ÿ1ÿ ÿ ÿ2 9ÿ2ÿ9348ÿ82815ÿPÿ51ÿ1 ÿ91ÿ3ÿ1ÿ584ÿ 19ÿ2159ÿj158ÿ25ÿ31ÿ38 204ÿ l+8*ÿiÿ-9ÿm

3 ÿÿ99ÿÿÿÿ9ÿ9ÿ ÿÿÿÿÿ999ÿÿ!9ÿ!99ÿÿ 01ÿ ÿ89ÿ9ÿÿ99ÿ99ÿÿ 9ÿ9ÿÿ9ÿÿ89$9ÿÿÿÿÿÿ9 ÿ!ÿÿ!ÿ"9ÿÿ#9ÿ!ÿÿ 89$9ÿÿÿ!ÿ!ÿ89ÿ ÿÿ9 9ÿ9ÿÿÿ!ÿÿÿÿÿ! ÿÿ9ÿÿ9 ÿ9ÿ ÿ9 %9ÿ9$9ÿÿÿÿ9ÿ 9ÿÿÿ!ÿ!ÿÿÿ"9ÿ &'ÿ)*+,-ÿ.ÿ+,/01.2,ÿ345ÿ678,9:;,ÿ;.6+ÿ<,.-=ÿ./< ÿ!ÿ!ÿÿ99ÿ89ÿ ÿÿÿÿÿ"99 ÿ!ÿ!ÿÿ99 01ÿ ÿE!ÿ9ÿÿÿE$ÿ!ÿÿEÿÿÿ 9ÿE$ÿ99ÿÿÿÿFGHIÿE$ÿ99ÿÿ ÿ9ÿÿÿ"9ÿ9ÿ9ÿÿhÿi99ÿe$ 99ÿÿÿÿÿJÿ!ÿÿ9ÿ9ÿ9 39ÿ!ÿ9ÿÿÿÿÿEÿ$ÿ E$ÿÿÿÿ 999ÿE!ÿEÿ9ÿÿ9ÿE$ÿ9ÿ ÿÿÿ!ÿ *>-ÿ8c2=ÿ./9ÿr8.+ÿlc/9ÿ>*ÿc2b.7+ÿc6ÿ)/9-,ÿ5.-+,-ÿ1>c/1 999ÿ9ÿ9ÿ9ÿÿÿE$ÿÿÿ +>ÿ8.?,ÿrc+8ÿ8c2d 01ÿ ÿSÿ!ÿÿE$ÿÿÿ!ÿ69ÿS9ÿE 9ÿ!ÿH#FÿÿE$ÿÿÿ!ÿÿÿ ÿÿÿu9$ÿÿ9ÿÿÿu9ÿ9ÿ" 9ÿ9$ÿ9ÿ!ÿÿÿ9ÿ9!99ÿ99 U9ÿ9ÿ"ÿÿÿ9ÿ9ÿEÿ"ÿ9$ÿÿ Vÿ69ÿ"9ÿÿÿ!ÿÿE!ÿÿ"ÿÿ9ÿÿ ÿÿ ÿ9ÿ ÿ99ÿeÿ!ÿÿ9ÿt I9ÿG9ÿÿÿ!9ÿU9$ÿÿ9ÿÿÿ" 9ÿÿ99ÿ9ÿ!ÿÿ89$9ÿÿÿ9ÿ ÿ9!99ÿ9ÿ89ÿ9ÿ9ÿÿ9!99 99ÿÿ9ÿ99ÿÿÿ9ÿ9 9ÿÿÿ ÿÿ9ÿÿwxÿyz[ÿ"ÿuÿÿÿ4 G9ÿU9ÿ9ÿ!ÿÿ9ÿ!ÿ9ÿ"ÿU9$ÿ 9ÿ99ÿÿ9ÿ9ÿÿÿ9ÿ99ÿEÿT 9ÿÿÿ9ÿ9!99ÿ9ÿ 9ÿEÿÿ"99ÿÿÿ!ÿÿ ÿ!ÿ &'ÿk8,ÿ\]\\ÿ7;.66ÿc/ÿ^>:c6c./.ÿc6ÿ,6b,7c.;<ÿ6+.7l,9'ÿ 9ÿU9$ÿÿÿ! YYXhhYVYVY[[[ÿ[X[YVXiVYjÿYj7[Y7XXÿ5k 3ÿ 01ÿ ÿE$ÿ9ÿ99ÿEÿ 9ÿÿÿÿÿ99ÿ99ÿÿ99 99ÿÿ9ÿ9ÿ9ÿ9ÿÿÿ9ÿ9ÿ! H 9ÿÿ 9ÿ9ÿÿÿÿ9ÿ9ÿ89$9ÿÿ9 ÿ89ÿ9ÿÿÿtÿ9ÿÿÿ9 ÿÿ &'ÿ`/ÿ+8,ÿb.6+ÿ*,rÿ2>/+86=ÿ^3aÿc6ÿ.ÿ678>>;=ÿ+8, ÿ9ÿÿ9ÿ9ÿÿ9ÿ9ÿ9ÿ!ÿ9ÿ!ÿ9ÿ 9ÿÿEÿÿ99ÿÿÿ9ÿÿ!ÿ99ÿ9ÿ E$ÿÿÿ ÿ9ÿ 89ÿ99ÿ9ÿÿ9 9$9ÿÿÿ9ÿÿ!ÿ9ÿEÿÿ99ÿ ;C/L,9ÿ+>ÿ6,-C>:6ÿ6,A:.;ÿ2C67>/9:7+ÿ.;,1.+C>/6'ÿ` 01ÿ ÿ$ÿ9ÿE$ÿÿÿ 6>ÿ2:78ÿ.6LC/1ÿ<>:ÿ+>ÿ7>22,/+ÿ>/ÿ+8.+ÿ6B,7C*C7.;<ÿ.6 7:-C>:6ÿC*ÿ+8,ÿB.6+ÿ*,Rÿ2>/+86ÿ<>:P?,ÿ8.9ÿ./< 8./9;C/1ÿ6:78ÿ6C+:.+C>/6ÿC/ÿ+8,ÿ*:+:-,' 9ÿÿE$ÿÿÿ9ÿÿE$ÿ ÿÿ9ÿÿÿ!ÿÿ"ÿ!ÿ" c;,ÿdc66'ÿ38./,ÿe,.2,-ÿc6ÿ/>rÿ.ÿ*c-6+ÿ+c2,ÿ8,.9 7>.78ÿC/ÿ+8,ÿ345ÿ.+ÿ3>:+8ÿ5.->;C/.'ÿ`P2ÿ_:6+ÿ7:-C>:6ÿC* <>:ÿl/>rÿ8c2ÿb,-6>/.;<ÿ./9ÿr8.+ÿ.9?c7,ÿ<>:ÿr>:;9 345' ÿgÿÿ#ÿgÿ $ÿÿ!ÿtÿe$ÿ99ÿ!ÿÿeÿ"ÿ9$ÿÿÿ ÿ9ÿtÿ89ÿeÿ g9ÿ9ÿÿÿÿ#ÿgÿ99$ÿ 99ÿÿ!ÿ9ÿÿ#ÿGÿÿ6 GÿEÿ"ÿÿ9$ÿÿÿÿÿ99ÿTÿ 01ÿ ÿEÿ" ÿÿg9ÿeÿÿÿÿ9 ÿÿÿ9ÿÿeÿ ÿ99ÿ9ÿf9 ÿÿÿ9 U9$ÿÿ9ÿÿEÿ /,Rÿ7>.78,6ÿ./9ÿ+8,ÿB;.<,-6=ÿ./9ÿ/>+8C/1ÿ.1.C/6+ÿ;.6+ ÿÿ9ÿ9ÿ9 7>.78,6ÿ.-,ÿ.9.B+C/1ÿ+>ÿ+8,ÿB;.<,-6D l9ÿmÿ!ÿn

4 [[Lll["["[ZZZÿZLZ["Lm"[\ÿ[\7Z[7LLÿ5Y ÿÿÿÿ9ÿÿÿ$ÿ%ÿ ÿÿÿÿ8ÿÿÿÿÿ ÿÿ#ÿ8ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ8ÿÿÿ $ÿ0%$ÿÿ$ÿÿÿÿÿ%#ÿ$ÿ8 01ÿ ÿ89ÿÿ9ÿÿÿ9ÿ ÿ8ÿÿÿÿÿ8ÿÿÿÿ8ÿ 8ÿÿÿÿÿÿ#ÿÿÿ %ÿÿÿ!"ÿÿ#ÿÿ!"ÿ ÿÿ!" #ÿÿÿÿÿÿ% ÿÿÿÿ89ÿ%ÿÿÿÿ8ÿ9 ÿ"ÿ$ÿ9ÿÿ#ÿ9%ÿ% $ÿÿ"ÿÿ$ÿÿ%ÿ ÿÿ9ÿÿÿ ÿ9ÿ%ÿÿ&ÿ'#ÿ 9ÿÿ ÿ%ÿÿ$ÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿÿ ÿ"ÿÿÿ ÿ#ÿÿ9ÿÿÿÿ&ÿ A343B/ÿ-/3AÿF./A,7-6=<ÿ;,G/ÿ,8ÿ:4/ÿB>=ÿB/-7ÿ3ÿ?,Bÿ012 5/3;<ÿ:-./67ÿB/-,4BÿH/3;:>7ÿ:8ÿ.,A<ÿ-.,4B7ÿ;,G/ÿ-.3-)ÿI: =:>ÿc:6=ÿ3?:>-ÿ-.3-j 01ÿ ÿ8ÿÿ9ÿÿ ÿÿ#ÿ89ÿÿÿÿklÿ ÿm$9ÿ#ÿÿ89ÿÿÿÿ ÿ8ÿÿÿÿ ÿ#ÿ9ÿÿ8ÿ%ÿÿÿnÿ%ÿÿ&ÿÿ ÿÿ68o#ÿÿÿÿ ÿ9ÿÿÿÿÿÿÿÿp$#ÿÿ ÿÿÿ#ÿÿ ÿÿ$ÿÿ #ÿÿÿÿ9ÿ$ÿ 9ÿÿÿ%ÿ$ÿQLÿÿÿÿ6ÿQL ÿ#ÿÿ ÿ9ÿÿ8ÿ% ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ()ÿr:>ÿa/4-,:4/5ÿb:,4bÿ?3fgÿ-:ÿ-./ÿ:8/47/ÿ86:aÿ-c: =/367ÿ3B:<ÿ-./ÿS:/=ÿD>6:Cÿ:8/47/)ÿT./ÿ-C: ÿÿÿÿÿ9ÿÿ #ÿ$ÿ ÿÿ%# /U>3;=ÿ356:,-ÿ3-ÿ6>44,4Bÿ-.3-JÿV:Cÿ.37ÿ-.3-ÿC:6G/5 :>-ÿ,4ÿ963f-,f/ÿ8:6ÿ=:>j 01ÿ ÿ8ÿ9ÿÿ WÿXÿ8ÿÿÿÿ8ÿ9ÿÿÿÿÿ8ÿ ÿy!#ÿy#ÿÿ5ÿ$ÿÿ Xÿÿÿ ÿ ÿzl[\#ÿÿÿ ÿ ÿ9ÿÿÿ#ÿÿÿ ÿÿÿÿ#ÿÿÿ ÿ9ÿÿÿÿ #ÿ8ÿÿÿÿÿÿÿ NÿÿÿY!#ÿY#ÿÿ5ÿÿÿÿÿW# 89ÿÿ!ÿ#ÿ$ÿ8ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ #ÿ9ÿÿ ÿ89ÿÿ$ÿ 6#ÿÿ9ÿÿ9ÿÿÿÿ9ÿÿ ÿxÿÿÿÿÿ$ÿÿ$ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿpÿ ()ÿi,5ÿ=:>ÿ-.,4gÿ=:>ÿb>=7ÿ.35ÿ3ÿf.34f/ÿ-:ÿg//9ÿ]6,g ^,;?/6-ÿ37ÿ=:>ÿ;::G/5ÿ3-ÿ.,7ÿ:9-,:47Jÿ+.3-ÿ5:ÿ=:>ÿ7// 8:6ÿ.,Aÿ3-ÿ^/:6B,3ÿ37ÿ-./=_6/ÿ;::G,4Bÿ8:6ÿ3ÿC,5/ #ÿÿÿÿÿwÿx ÿÿ ()ÿb,77,77,99,ÿc-3-/<ÿ=:>6ÿ8,67-ÿcdeÿb3a/ÿ-.,7ÿ=/36)ÿ 01ÿ ÿNÿÿÿÿ$ÿ`9ÿ ÿÿÿyÿÿÿÿÿ8ÿÿ9 ÿÿ$ÿÿ"aÿÿ#ÿ"#ÿÿ ÿÿ$ÿÿ -:ÿa3g/ÿ8:6ÿ-.,7ÿb3a/<ÿ345ÿc.3-ÿg,45ÿ:8ÿ96:b63aÿ,7 ÿÿ ÿ 01ÿ ÿNÿ%ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ3$%#ÿÿÿÿÿÿÿÿ 9ÿÿÿÿP$ÿÿ ÿÿ ÿÿnÿÿÿÿ$ #ÿ$%ÿxÿ ÿnÿ9 ÿÿ3$%#ÿÿÿÿ#ÿ8ÿÿy ÿÿÿÿ#ÿÿÿÿÿÿ 89ÿÿ 'ÿÿÿÿp$ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ'0gÿh9%ÿÿÿ$ ÿ%ÿ'ÿxÿÿÿ#ÿÿ ÿÿÿÿ$ÿ#ÿÿ ÿ'0gÿÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ#ÿÿ$ÿÿ ÿÿ ()ÿr:>ÿ-3;gÿ3?:>-ÿ5:,4bÿ=:>6ÿ.:a/c:6gÿ345ÿ.,6,4bÿ-./ 4/CÿF:3F./7<ÿ345ÿ=:>ÿG,45ÿ:8ÿA/4-,:4/5ÿ-.,7ÿ:4ÿ-./ $ÿÿÿÿÿ$ÿÿÿk #ÿÿ ÿÿÿÿ$ÿÿÿÿ ÿÿ$ ÿ" i::aÿf3;ÿ?3fgÿ,4ÿ-./ÿ796,4b<ÿ?>-ÿa3=?/ÿ3ÿf;36,8,f3-,:4) ÿÿ#ÿÿÿ#ÿ9ÿÿ$ÿÿ`#ÿÿ -./Aÿ:6ÿ936-ÿ:8ÿ-./AJÿ1_AÿH>7-ÿ-6=,4Bÿ-:ÿB/-ÿEÿ=:> C/6/4_-ÿF;/36ÿC./4ÿ=:>ÿ-3;G/5ÿ3?:>-ÿ-.3-) 01ÿ ÿÿÿÿ%ÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ8 aÿlÿ ÿk

5 0123ÿ05675ÿ898ÿ39ÿ7ÿ3ÿ5ÿ ÿÿ175ÿ9ÿ3ÿ02ÿ93ÿ2ÿ972ÿ35750ÿ ÿ0123ÿ9675ÿ28ÿÿ555ÿÿ1ÿ2ÿ3ÿ3 63ÿ097ÿÿ2ÿÿ09ÿ557ÿ9ÿ3123ÿ282ÿ57ÿ95 9ÿ3155ÿ8ÿÿ357505ÿ315ÿÿ579ÿÿ12ÿ2ÿ ÿ031ÿ315ÿ5ÿ 539ÿ3123ÿÿ25ÿ ÿÿ25ÿ19ÿ125ÿ25ÿ97ÿ1963ÿ125 ÿ6ÿ125ÿ357505ÿ9ÿ!5ÿ25ÿ39ÿ25ÿÿ09ÿ125 3ÿ175ÿ1ÿ1575ÿ09ÿ125ÿ55ÿ9ÿ 539ÿ ÿ525ÿ9ÿ1ÿ753239ÿ2ÿ525ÿ9ÿ315ÿ8ÿ 50ÿ15756ÿ9ÿ 539ÿ293ÿ3123 "#ÿ%&'(ÿ)*+(,-.&/0ÿ*1(,+23(ÿ-&45/(0ÿ6*2,6ÿ-* 7(,-8459#ÿ:.&-ÿ-9;(ÿ*1ÿ;/&9('ÿ2+ÿ<&'5ÿ=-**;+ÿ6(-2,6> 2,-'&4*,1('(,4(ÿ-'&,+1('ÿ-.2+ÿ9(&'> DÿEFGFEHIÿJ56ÿ2ÿ37559ÿ257ÿÿ1235ÿ39ÿ95 1ÿÿ75735ÿ1ÿ93ÿ9ÿK572ÿJ81ÿL199ÿ D555ÿ52ÿ053ÿ39ÿ955ÿ5ÿJ5ÿ63ÿ023 39ÿ525ÿ3ÿ02ÿ127ÿ9ÿ1ÿÿ31ÿ31565ÿ893ÿ2ÿ ÿ79ÿ723ÿ195ÿ31575ÿMÿD275ÿ90ÿ156ÿ893 95ÿ3ÿ15ÿ55ÿ39ÿ853ÿ5357ÿ23ÿ2ÿ6ÿ75 N536ÿ898ÿ39ÿ55ÿ3123 J56ÿ2ÿ87523ÿ98ÿ2ÿ2ÿ87523ÿ352ÿ257ÿJ56ÿ898 39ÿ5ÿ05278ÿ293157ÿ1553ÿJ56ÿ898ÿ39ÿ5ÿ378ÿ1 53ÿ6ÿ898ÿ39ÿ5O53ÿ1ÿ53ÿ2823ÿÿ2ÿ ÿ39ÿ853ÿ97ÿ53ÿJ5ÿ5O53ÿ3123ÿ2ÿ31236ÿ3ÿ315 02ÿ3ÿ -.(+(ÿ-.2,6+ÿ4.&,6(# DÿEFGFEHIÿ123ÿ79872ÿ12ÿ55ÿ53ÿ2ÿ ÿÿ53ÿ15ÿ595ÿ3123ÿ275ÿ279ÿ5ÿ ÿ5ÿÿ3123ÿ79872ÿÿ125ÿ27ÿ9ÿÿ ÿ275ÿ3ÿ31575ÿÿ125ÿ27ÿ9ÿÿ973ÿ32ÿ ÿ3ÿ31575ÿ15ÿ5732ÿ315ÿ79872ÿ3123ÿ05ÿ3ÿ 25ÿ5ÿ65ÿ55ÿ315ÿ152ÿ921ÿ2ÿ05ÿ32735ÿ L9ÿ315756ÿ95ÿ318ÿ95ÿ19915ÿ3123ÿ ÿ39ÿ32ÿ031ÿ315756ÿ95ÿ1285ÿ3123ÿ05ÿ125ÿ39 25ÿ3ÿ557ÿ95ÿ9ÿ3155ÿ8ÿ3123ÿÿ357505ÿ 52ÿ39ÿ315ÿ0123ÿÿ0235ÿ95ÿ2ÿ315 52ÿ28755ÿ39ÿ3123 ÿ31ÿ3123ÿ3195ÿ8ÿ125ÿ95ÿ2ÿ899ÿ9ÿ5ÿ ÿ175ÿ15ÿ5732ÿ315ÿ9723ÿ15ÿ ÿ05675ÿ898ÿ39ÿ7235ÿ15ÿ5732ÿ0123ÿÿ023 2ÿ31565ÿ95ÿ2ÿ899ÿ9ÿ031ÿ3ÿL9ÿÿ55ÿ9ÿ795 97ÿÿ938ÿ315ÿVLWÿ3227ÿ9ÿ579725ÿH ÿ893ÿ39ÿ921ÿ5357ÿ2ÿ0565ÿ893ÿ39ÿ2ÿ5357 "#ÿx.2+ÿ2+ÿ&ÿ-a*r;&'-ÿy8(+-2*,#ÿ7(32,ÿ4&,ÿ.(/;ÿ9*8 '(4'82-2,6ÿ;'*4(++>ÿZ*Aÿ1&'ÿA&+ÿ-.&-ÿ<4[((+(ÿ6&Q( \*8B'(ÿ6*2,6ÿ-*ÿC(ÿ2,ÿ6&Q(ÿ;/&,+ÿ-.&-ÿA((5ÿ-'92,6ÿ-* DÿEFGFEHIÿK73ÿ9ÿ2ÿ5ÿ758ÿ9ÿ ÿ3123ÿÿ373ÿ02ÿ57ÿ57ÿ37532ÿÿ5 178ÿ931ÿ9ÿ97ÿ ÿÿ23ÿ31236ÿ293ÿ]^ 5753ÿ9ÿ3ÿ39ÿ5ÿ1953ÿ031ÿ9!28ÿ_9ÿ_9ÿÿ2ÿ57ÿ95335ÿ98ÿ2ÿ2 28ÿ`H555ÿL3235ÿK72ÿ9ÿÿ2ÿ899ÿ75ÿ9 5ÿK72ÿÿ95ÿ9ÿ315ÿ53ÿ2323ÿ9215ÿ557ÿ23 VLWÿ2ÿ87523ÿ757357ÿJ56ÿ2ÿ15675ÿ898ÿ39ÿ85 ÿ3157ÿ53ÿ193ÿ`ÿ9ÿÿ898ÿ39ÿ85ÿ5ÿ2ÿÿ2ÿ853ÿ Mÿ85ÿ0123aÿ6ÿ898ÿ39ÿ85ÿ1ÿ2ÿÿ2ÿ85ÿ1 2ÿ31236ÿ3ÿ315ÿ02ÿ36ÿ898ÿ39ÿ5 J56ÿ898ÿ39ÿ5O53ÿÿ53ÿ2ÿ6ÿ898ÿ39ÿ5O53ÿ1 53ÿ5675ÿ898ÿ39ÿ9535ÿ3ÿ056ÿ125ÿ12ÿ2 18ÿ2357ÿ315ÿ825ÿ1236ÿ3ÿ315ÿ02ÿ36ÿ898ÿ39ÿ5 4*/(6(ÿ1**-C&/ÿ-(&Q+ÿ(3('ÿ2,ÿbcdf0ÿ-.(,ÿ&ÿ4'&g9ÿ9(&' 2,ÿ-.(+(ÿ/&+-ÿ-.'((ÿ9(&'+0ÿ-.&-ÿ9*8B'(ÿ6*2,6ÿ-*ÿ-&5(ÿ2,-* A&,-ÿ9*8'ÿ-(&Qÿ-*ÿ5,*Aÿ-.2+ÿ9(&'# DÿEFGFEHIÿD9ÿ3ÿ315ÿ02ÿÿ023ÿ1236ÿ3ÿÿ36ÿ93 95ÿ315ÿ02ÿÿ023ÿ6ÿ898ÿ39ÿOÿ3ÿÿÿ55ÿ ÿ6ÿO8ÿ3ÿVLW6ÿ3227ÿ9ÿ579725ÿ315 02ÿ05ÿ125ÿ95ÿ318ÿ31ÿ75ÿ5ÿ2ÿ93ÿ9ÿ315 i^j]ÿ529ÿ15756ÿ2ÿ93ÿ9ÿ90ÿ15756ÿ2ÿ93ÿ9 95ÿ93ÿ31575ÿk965ÿ893ÿ39ÿ9ÿ93ÿ315ÿ95ÿ2ÿ93ÿ9 7539ÿ9ÿ31ÿ2ÿ31ÿ123ÿ3ÿ9563ÿ2357ÿ36 293ÿ97ÿ9932ÿ352ÿ36ÿ293ÿ5ÿ858ÿ31ÿ ÿ ÿÿ28ÿ ÿ31ÿ52571ÿ93ÿ538ÿ2ÿ935ÿ55ÿ253 ÿ315ÿ02ÿ05ÿ2ÿ315ÿ02ÿ05ÿ5797ÿÿ31ÿ ÿ39ÿ5ÿ97323ÿ97ÿ31ÿ9932ÿ352ÿ565ÿ12 jj^lljmjmjiiiÿi^ijm^nmjoÿjoiiji^^ÿg`!285ÿpÿ9ÿq

6 0123ÿ5360ÿ036789ÿ6ÿ3ÿ6ÿ0123ÿ ÿÿ517ÿ5383ÿ89ÿ13ÿ15ÿ51ÿ21083ÿ039ÿ 65ÿ8ÿ1ÿ219ÿ735ÿ03ÿ1ÿ285ÿÿÿ6ÿÿ59ÿ 7ÿ358ÿ100653ÿÿ53238ÿ81035ÿ565ÿ3ÿ33 51ÿ3ÿ13ÿ3532ÿÿ12ÿ3285ÿ565ÿÿ6ÿ379ÿÿ7 37ÿ323ÿÿ530ÿ67ÿ53ÿ0368ÿ565ÿ3ÿ6ÿ51ÿ63 6ÿ13ÿ73ÿ1ÿ ÿ6ÿÿ5ÿ5658ÿ1ÿ51 37ÿ12ÿ58ÿ362 ÿ!"#ÿ$%&'ÿ("ÿ)"%ÿ'*+,ÿ-"ÿ.*)ÿ*-,/-0"/ÿ-"ÿ#'*- "-',1ÿ.1"21*$3ÿ*1"%/(ÿ-',ÿ&"%/-1)ÿ*/(ÿ*1"%/(ÿ-', &"/4,1,/&,ÿ*1,ÿ("0/2ÿ*3ÿ4*1ÿ*3ÿ567ÿ3-%4ÿ03ÿ2"0/2ÿ*/( '"#ÿ-'*-ÿ$02'-ÿ*/,&("-*8)ÿ',8.ÿ-',$ÿ0/ÿ1,&1%0-0/29ÿ63 -',1,ÿ*/)-'0/2ÿ)"%ÿ3,,ÿ"%-ÿ-',1,ÿ-'*-ÿ$*:,3ÿ)"%ÿ:0/( "4ÿ1"8ÿ)"%1ÿ,),39 3ÿÿÿ53ÿ1D83681ÿ8ÿ23ÿE85ÿB1068ÿ6ÿ68ÿ ÿ06632ÿF38ÿ13ÿ6ÿ ÿG1ÿ1ÿ ÿ6ÿ328137ÿ ÿ5ÿ513532ÿ ÿ565ÿ68ÿ65351ÿ51ÿ67ÿ565ÿ85ÿÿ15ÿ 15ÿ63ÿ503ÿ615ÿ59ÿ6ÿÿ15ÿ65ÿ51 H5ÿÿ8103ÿ1ÿ53ÿ81178ÿ623ÿ1ÿ85ÿ3683ÿ58ÿ3 6ÿ58ÿ81035ÿ565ÿ323ÿ15ÿ1ÿ6ÿ58ÿ ÿ3ÿ6ÿ19ÿ3ÿ63ÿ51ÿ83ÿ5ÿ51ÿ103539ÿ3ÿ67ÿ ÿ36ÿ15329ÿG85ÿ73ÿ65ÿ70ÿÿ6ÿ16ÿ ÿ8117ÿ8ÿ2ÿ81035ÿ1ÿ13839ÿ3ÿ ÿ5ÿ210ÿ530ÿB3ÿ06ÿ85367ÿ5ÿ210ÿ8ÿÿ5ÿ5658 1ÿ51ÿ3ÿ53ÿ8603ÿ5 ÿi',1,j3ÿ*ÿ+0,#ÿ-'*-ÿ-',1,ÿ*1,ÿ3"$,ÿ3&'""83ÿ0/ÿ-', KLMÿ-'*-ÿ'*+,ÿ*ÿ1,&1%0-0/2ÿ*(+*/-*2,ÿ"+,1ÿ"-',1 3&'""83ÿN,&*%3,ÿ-',1,J3ÿ/"ÿ%/04"1$ÿ(1%2ÿ."80&)ÿ0/ÿ-', K"%-',*3-,1/ÿM"/4,1,/&,Oÿ*/(ÿ3"$,ÿ4"8:3ÿ'*+, 3.":,/ÿ"%-ÿ*N"%-ÿ-'*-ÿP"%8(ÿ)"%ÿ80:,ÿ-"ÿ3,,ÿ* %/04"1$ÿ(1%2ÿ."80&)ÿ0/ÿ-',ÿKLM9 58ÿ1ÿ2ÿ17ÿ5658ÿ2ÿÿ53ÿ ÿÿ ÿ17ÿÿ15ÿ1ÿÿ6ÿ120ÿ2ÿ17ÿ17ÿ37 12ÿ15ÿÿ635ÿ515ÿ1ÿ565ÿC3851ÿ51ÿ3ÿ1ÿ6 2365ÿ6832ÿÿ1ÿ565ÿÿ362ÿ8103ÿ81178ÿ ÿ56ÿ15328ÿÿ15ÿ1ÿ565ÿÿG85ÿ1ÿ65 12ÿ17ÿ89ÿ6ÿ3ÿ171ÿ5 ÿs0+,/ÿ-',ÿ/%$n,1ÿ"4ÿ3%.,1ÿ3,/0"13ÿ-'03ÿ),*1ÿ*/( -',ÿ/%$n,1ÿ"4ÿ3,/0"13ÿ-'*-ÿ#,1,ÿ*n8,ÿ-"ÿ&"$,ÿn*&:o '"#ÿ$%&'ÿ#08ÿ-'*-ÿ*4,&-ÿ-',ÿt%*80-)ÿ"1ÿ3".'03-0&*-0"/ "4ÿ#'*-ÿ)"%ÿ3,,ÿ0/ÿ"4,/3,3ÿ-'*-ÿ.8*)ÿ7KUÿ-'03ÿ),* ÿ8ÿW=X<ÿ373ÿ8ÿ3ÿ63ÿ7185ÿ12 173ÿ1383ÿ73ÿ6ÿ12ÿ173ÿ3383ÿ73ÿ5ÿ17 63ÿ33ÿ51ÿ51ÿ23763ÿ67ÿ5183ÿ8ÿH5ÿ ÿ623ÿ1ÿ23ÿ25ÿ19ÿ6ÿÿ5ÿ65ÿ ÿ8ÿ8ÿ623ÿ10ÿ69ÿ2ÿ53ÿ8603ÿ7689 1ÿ53ÿ8603ÿ59ÿ87ÿ18518ÿB3ÿ ÿ623ÿ71639ÿG85ÿ73ÿ1532ÿ D1D8339ÿ53238ÿ1ÿ0123ÿ768 Q1ÿ67ÿ5183ÿ589ÿÿ5ÿ123ÿ1ÿ51ÿ833ÿ ÿ13838ÿ=ÿ3383ÿ89ÿ33ÿ15ÿ51ÿ65 ÿ323ÿ6ÿ7573ÿ3 Y685Q258ÿÿEQEZÿQ1258 [[\]][D[D[^^^ÿ^\^[D\_D[`ÿ[`A^[A\\ÿ?aB Z63ÿbÿ1ÿb