47-II-2.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "47-II-2.indd"

Bản ghi

1 [Regd. No. TN/CCN/467/ GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/ [Price: Rs Paise. TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY No. 47] CHENNAI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021 Karthigai 8, Pilava, Thiruvalluvar Aandu 2052 Part II Section 2 Notifications or Orders of interest to a section of the public issued by Secretariat Departments. NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT CONTENTS Pages. Pages. HIGHWAYS AND MINOR PORTS DEPARTMENT Acquisition of Lands Errata to Notification Tamil Nadu Homoeopathy System of Medicine and Practioners of Homoeopathy Act. Nomination of President of Tamil Nadu Homoeopathy Medical Council Chennai LABOUR WELFARE AND SKILL DEVELOPMENT DEPARTMENT Industrial Disputes Act. Declaration of Automobile Manufacturing Industry as Public utility service Industrial Tribunal for Adjudication FINANCE DEPARTMENT Notifi cations under the Tamil Nadu Transparancy in Tenders Act D.T.P. II-2 (47) 1 [475]

2 476 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part II Sec. 2 NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT HIGHWAYS AND MINOR PORTS DEPARTMENT Acquisition of Lands [G.O. (D). No. 141, Highways and Minor Ports (HF2), 20th October 2021, äšðc 3, Hôõ, F¼õœÀõ Ý -2052] No. II/HWMP/805/2021. The Governor of Tamil Nadu having been satisfied that the lands specified in the Schedule below are required for the purpose of provision of Project facilities such as Bus Bay, wjunction improvement at Grade Rotary to Chennai Outer Ring Road Phase-II at No.132. Periyamullaivoyal Village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District and it having already been decided that the entire amount of compensation to be awarded for the lands is to be paid out of the funds controlled or managed by the Chief Engineer (Construction and Maintenance), Highways Department and after having considered the cause shown by the owners or other persons having interest on such lands, as the case may be, do hereby publish the following notice under sub-section of Section 15 of the Tamil Nadu Highways Act, 2001 (Tamil Nadu Act 34 of 2002). NOTICE Under sub-section of Section 15 of the Tamil Nadu Highways Act, 2001 (Tamil Nadu Act 34 of 2002), the Governor of Tamil Nadu hereby acquires the Wet land specifi ed in the schedule below measuring to an extent of 2167 Sq.mts. for the purpose of provision of Project facilities for Outer Ring Road Phase-II at No.132. Periyamullaivoyal Village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District. The plan of the lands under acquisition are kept in the Office of the District Revenue Officer (Land Acquisition), Chennai Outer Ring Road, Phase-II, Chennai Metropolitan Development Authority (CMDA), Koyambedu, Chennai 107 and may be inspected at any time during office hours. T S Thiruvallur District, Ponneri Taluk, 132. Periyamullaivoyal Village.. 1. Government, Wet land, S.No. 114/2A now sub-divided as S.No.114/2A belonging to Kuldeep Sharmabounded on the north by S.No.117, east by S.No.114/2B, south by S.No. 114/2B, and west by S.No. 114/ Sq. meters. 2. Government, Wet land, S.No. 117/2A now subdivided as S.No.117/3 belonging to Rajinibai 1, Leela Jain - 2- bounded on the north by S.No. 117/2A, east by S.No.117/4, south by S.No.114 and west by S.No.117/ Sq. meters. 3. Government, Wet land, S.No. 117/2B1 now sub-divided as S.No.117/4 belonging to M. Lakshmi- bounded on the north by S.No.117/2B1, east by S.No.117/2B2, south by S.No.114 and west by S.No. 117/ Sq. meters. 4. Government, Wet land, S.No. 121/1A1 now sub-divided as S.No.121/3 belonging to Hari Krishnan, S/o. Krishnan - bounded on the north by S.No. 120, east by S.No.119, south by S.No.121/4 and west by S.No.121/1A Sq. meters. 5. Government, Wet land, S.No. 121/1A2 now sub-divided as S.No. 121/4 belonging to K. Ramachandran, S/o. Krishnan- bounded on the north by S.No. 121/3, east by S.No.119 and S.No. 121/2, south by S.No.121/5 and west by S.No. 121/1A Sq. meters. 6. Government, Wet land, S.No. 121/1A3 now sub-divided as S.No. 121/5 belonging to K. Ramesh (a) Jaishankar, S/o. Krishnan - bounded on the north by S.No. 121/4, east by S.No. 121/2 south by S.No. 121/6 and west by S.No. 121/1A Sq. meters. 7. Government, Wet land, S.No. 121/1A4 now sub-divided as S.No. 121/6 belonging to K. Ravi, S/o. Krishnan - bounded on the north by S.No. 121/5, east by S.No.119, south by S.No. 121/7 and west by S.No. 121/1A Sq. meters. 8. Government, Wet land, S.No. 121/1A5 now sub-divided as S.No. 121/7 belonging to K. Umapathy, S/o. Krishnan - bounded on the north by S.No. 121/6 and 121/1A5, east by S.No.119, south by S.No. 121/1B and west by S.No. 121/1A Sq. meters. 9. Government, Wet land, S.No. 126/1A now sub-divided as S.No. 126/1A2 belonging to Vallinayaki - bounded on the north by S.No. 126/1A1, east by S.No.126/1B, south by S.No. 125, and west by S.No. 136 and S.No.126/1A Sq. meters. Wet Total Extent : 2,167 Sq. mts. : 2,167 Sq. mts. DHEERAJ KUMAR, Principal Secretary to Government. Errata to Notification G.O. (D). No. 155, Highways and Minor Ports (HP2), 2nd November 2021, äšðc 16, Hôõ, F¼õœÀõ Ý ] No. II/HWMP/806/2021. The following errata is issued to G.O.(D) No. 73 and 5 Highways & Minor Ports (HP2) Department, dated and and the Notifi cation No.IIHWMP/305/2017 at Pages and No.II/HWMP/93/2018 at Pages in Part-II-Section 2 of the Tamil Nadu Government Gazette No.17 and 4, dated and relating to the above Government Order. E In the existing Tamil Nadu Government Gazette No.17 and 4, dated and in Tiruvarur District, Mannargudi Taluk, 21. Neduvakkottai Village in the said notifi cation for the Schedule the following shall be substituted:

3 Nov. 24, 2021] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 477 Errata (for Dry Land) Thiruvarur District, Mannargudi Taluk, Neduvakottai Village. As in G.O.(D) No. 73, Highways and Minor Ports (HP2) Department, dated Read as S. No. Sur. No. New S. No. Four boundaries Type of Land Actual Area (in Hec.) Land acquisition (in Hec.) Name of the land owner / Interested Person Buildings and tree Land acquisition (in Hec.) 2 94/4 94/4B N-94/4A, 94/5A, 94/3, 34/2, 94/10A S-94/5B, 94/5C, 94/6A, 94/6B, E-94/11, 94/12, 94/7B, 94/7C W-94/10B Dry Land Karunakaran S/o. Kanthasami Arable A/2D 179A/2D1 N-Melavasal Village S-179A /2D2 E- 179A/2E2 W 179A/2C1 Dry Land Karuppaiya Konar S/o. Chithambaram Arable Total extent Errata (for Wet Land) Thiruvarur District, Mannargudi Taluk, Neduvakottai Village. As in G.O.(D) No. 5 Highways and Minor Ports (HP2) Department, dated Total land acquisition extent (in hec.) Read as Total Extent (in hec.) hectare hectare DHEERAJ KUMAR, Principal Secretary to Government. HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT Nomination of President of Tamil Nadu Homoeopathy Medical Council under the Tamil Nadu Homoeopathy System of Medicine and Practioners of Homoeopathy Act. [G.O. Ms. No. 383, Health and Family Welfare (IM2-2), 25th August 2021, ÝõE 9, Hôõ, F¼õœÀõ Ý -2052] No.II/HFW/807/2021. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Tamil Nadu Homoeopathy System of Medicine and Practioners of Homoeopathy Act, 1971 (Tamil Nadu Act 5 of 1972) the Governor of Tamil Nadu hereby nominate Dr. K. Chandran as President of Tamil Nadu Homoeopathy Medicial Council in the place of (Late) Dr. R. Gnanasambandam, Chennai from among the members who are registered practioners of the Homoeopathy Medicial Council as per the recommendation of Executive Committee of Tamil Nadu Homoeopathy Medical Council. J. RADHAKRISHNAN, Principal Secretary to Government. LABOUR WELFARE AND SKILL DEVELOPMENT DEPARTMENT Declaration of Automobile Manufacturing Industry as Public utility service under the Industrial Disputes Act. [G.O. Rt. No. 370, Labour Welfare and Skill Development (D2), 2nd November 2021, Aippasi 16, Pilava, Thiruvalluvar Aandu-2052.] No.II/LWSD/808/2021. WHEREAS, the Governor of Tamil Nadu is satisfi ed that public interest requires that the Automobile Manufacturing Industry" should be declared as public utility service for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947); NOW THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the said Act, the Governor of Tamil Nadu hereby declares the Automobile Manufacturing Industry" to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of

4 478 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part II Sec. 2 six months with effect on and from the date of publication of the Notifi cation in the Tamil Nadu Government Gazette. Disputes between Workmen and Managements referred to Industrial Tribunal for Adjudication. â ú Þ ìv gv LIªì. [Üóê í ( ) â 431, ªî Nô ïô ñÿá Fø «ñ ð ( 1)ˆ ø, 29 Ü «ì ð 2021, äšðc 12, Hôõ, F¼õœÀõ Ý ] No.II/LWSD/809/2021.-Þ î Ý íj Þ íšh PŠHìŠð œ ªð ¼œ ªî ì ð è, â ú Þ ìv gv LIªì â ø G õ è æå, â ú Þ ìv gv â Š fv ÎQò (ðf¾ 492/ Ý H) â ø ªî NŸêƒèˆFŸ I ì«ò, ªî NŸîèó Á â œ â Á Üó² è¼ õî ½ ; «ñÿªê ù îèó ø èàì ªê ù, ªî NŸ b Šð òˆf b Š¹ è è ÜŠ¹õ ÜõCòªñ Á îi ï ÝÀï Üõ èœ è¼ õî ½ ; 1947-Ý Ý ªî NŸ îèó Áèœ ê ìˆf (ñˆfò ê ì XIV/1947) 10(c) HKM½, 10(d) HKM õó ¹ Gð î ùj½ õöƒa»œ ÜFè óƒè ªè, îi ï ÝÀï Üõ èœ «ñÿªê ù îèó ø èàì ªê ù, ªî NŸ b Šð òˆf b Š¹ è è ÜŠðŠðì «õ â Á Þîù Ý íj Aø. Þ íš¹ 1. 1 GÁõùˆ ªî Nô èà ñ Áð ð êšð õöƒèšð õ¼õ î óˆ ªêŒ G ôò ù ð êšð ñ «ñ õöƒèšðì «õ ªñ ø G õ èˆf ãÿèˆî èî? 2. 2 ªî Nô èà õöƒèšð õ¼ á 航î è º ø ò ñ ŸP Ü ñˆ îqïð á 航î èò è ñ ŸPò ñ è «è ¼ G õ èˆf ãÿèˆî èî? 3. 3 ªî Nô èà ãÿèù«õ õöƒèšð õ¼ CøŠ¹ ð èœ (TQ&PM ªè Šðù¾, ð è Š¹ ªè Šðù¾, ºP¾ øš¹ ªè Šðù¾èœ, øð èœ ñÿá à«ô è M ê á 航î è ñÿá ðó ñkš¹ ªè Šðù¾) Ü ùˆ îqïð á 航î è»ì Þ í èšðì «õ ªñ ø G õ èˆf G ô èˆî èî? 4. 4 ªî Nô èà õöƒèšð õ¼ îqïð á 航î è GÁõùˆF àÿðˆf FøQ 90 êîiî â ø Ü M G íò ªêŒòŠðì «õ ªñ ø G õ èˆf ãÿèˆî èî? 5. 5 Þò FóƒèO ðò ð ñÿá Þò Fóƒ è ªè ªî Nô èo ðeˆfø ù G íò ªêŒò G õ è º ªñ N œ W è ì 5 ï ìº ø ñ Ÿøƒèœ G ô èˆî è õò? A. îÿ«ð ªî NŸê ôj ðô ïìõ èèœ è è ªêŒòŠ ð A øù. Þˆî èò ªêò ð èo, ñfò àí¾ ñÿá Hø Þ ì«õ «ïóƒèœ à ðì º SŠ «ïóˆf½ Þò Fóƒèœ Þò èšð õ î àáf ªêŒò «õ. Ýð«ó ì èœ î ñ Á º øj Þ ìªõo â Šðî Íô Þ î Ü ìò º». ðô ªî NŸê ôèo Þ ªð õ ù ï ìº øò. B. îÿ«ð œ MFº øè º ˆî Hø «ñ½ Þò Fóƒèœ ðeò è Þò èšð õf ô. ðô êñòƒèo «õ ôò èœ 120 ñe«ïó eîi¼ î ½ îƒèœ MFº øè º ˆ M, SŠ è ìc 120 GIìƒèO ² ñ Þ¼ Aø èœ. MFº øèo «ð òš ªð ¼ ð ˆî ñ ðeò èœ º SŠ «ïóˆf½ Þò Fóˆ î Þò è«õ. C. ªõOf Ü ¾¼ èœ Ü ñ èšðì î / ï ìº øj ê ˆFòñŸø â ô ÞìƒèO½ â.è. Ýîó¾ «ê õèœ, ðó ñkš¹ ºîLòù. SŠ è è å èšð ì «õ ôj º ß ð ê ìì õñÿø ñÿá Hø ܈Fò õcò Þ ìªõoè ˆ îm ˆ áfò ªè ŠðùM Ü Šð ìj ðkyl èšð. D. ªð ¼œ «êî, «ð ìk «êîƒèœ, Gó èkš¹ ñÿá vaó Š ÝAòõŸP ªð ¼Šð èœ Ýð«ó ì è ïìˆîšðì«õ. E. àÿðˆf è Šð î œ ñÿá Hø è è EŠ¹ î œ ñ ŸPò ñ èšð Ü ô ¹Fî è ÜPºèŠð ˆîŠð «ð ªî ô, Ýð«ó ì Ü î è ìšh è «õ ñÿá ê ñ îšð ì «ñÿð õò K õnº øè Š H ðÿø «õ. Þ «ð ø ê î ŠðƒèO ê ìì õ õnº øè Š H ðÿøˆ îõpù å ƒ ïìõ è â èšð G õ è àˆîóm HK¾, ðe, â Fó, SŠ àœo ì ñ Ÿøƒè ãÿá ªî Nô èœ ðe¹kò «õ ªñ ø G õ èˆf G ô èˆî èî?

5 Nov. 24, 2021] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE ðò ð Š HKM «î õ ÜFèñ è àœ ªî Nô è «õá HK¾ ñ Ÿø¾, â Fóƒè ðó ñk è «õá GÁõùˆ ì åšð î ãÿð ˆî¾ «õ ªñ ø G õ èˆf Gò òñ ùî? ºî W è ì 11.1 ºî 11.6 õ ó àœ ðô èà è è õ¼ì Fó/ñ î Fó ªî è ðfô è Ý Rs.3564/- õöƒè G õ è º ªñ N œ ãÿè à òî? Sl. No. Item. 1. One paid of shoes 2. Two pairs of socks 3. Two Towels 4. One pair of Chapels 5. One Ladies Watch 6. One Umbrella 7. One Belt 8. One Jerkin 9. One Blanket 10. One Sweater 11.2 COM Þ ðk² GÁˆîŠðì «õ SŠ èo «ð õöƒèšð ÜÂñFèœ GÁˆîŠð ªî NŸê ô õ èˆfÿ œ 航î ô«ðc ò ªî Nô èœ ªè ªê õ àìù ò è î ì ªêŒòŠð Ý»î Ì ü ðk² GÁˆîŠð EL M Š¹ MŠ¹ 30 ï èœ ñÿá CL M ŠHŸè ù ªó è GÁˆîŠð å¼ Cô ªî Nô èœ àÿðˆfj ß ðì º ò ñ «ð ù ½ ß ð ì G íj èšð ì àÿðˆf Þô A ù â ì «õ ªñ ø G õ èˆf Gò òñ ùî? G õ èˆf /àÿðˆfj «î õ «èÿð SŠ ñÿá /ªî Nô èà SŠ ñ Ÿø ªêŒòŠðì «õ ªñ ø G õ èˆf Gò òñ ùî? G õ è º ªñ N œ W è ì ªî NŸê ô ðó ñkš¹ F ìƒèœ ãÿè à ò õò? I. Þò Fóˆ î Þò ïð è ²òðó ñkš¹. II. 嚪õ ¼ SŠ Hø å¼õk ªê î m/c î óšð F ò ²ˆî ªêŒî. III. «î õèà ãÿð M èš ðì / ð õˆ î GóŠ¹î. IV. àÿðˆf, ªî N ð / ªð PJòô Ü ñ èšð ì â î ªêò º ø Ü ¾¼ èœ («ïó, ªõŠðG ô ºîLòù) â î ñ Ÿøº Þ ô. «ê õèœ ø ñÿá ðe ÜP¾Áˆî õ KòƒèO è ìšð. ø î êó ñÿá ÜFè àÿðˆfˆ Fø ù ðó ñk «î õj ð G ôò ù àÿðˆf G ô ò ðó ñk è M óõ ù Ü ñš¹ ñ Ÿø ñÿá ÜFè â E èjô ù Ü ñš¹ ñ Ÿøƒèœ «î õšð. VI. 5-âv ªêò ð ˆî. VII. G õ èˆî ÜšõŠ«ð ÜPºèŠð ˆîŠð «õá â î ï ìº ø» G õ è º ªñ N» ðej ù åšð ì F ìˆf ù ªî Nô èœ ãÿè «õ ªñ ø G õ èˆf Gò òñ ùî? õ¼ì ê iv º ˆîõ èà î M¼Šð 朾ˆ F ì å Á õ èšðì «õ ªñ ø G õ èˆf ãÿèˆî èî? Þó. A «ô w ñ, Üó² ªêòô FINANCE DEPARTMENT Notifications under the Tamil Nadu Transparancy in Tenders Act. [G.O. Ms. No. 245, Finance (Salaries), 2nd November 2021, No. II/FIN/810/2021. In exercise of the Act 43 of 1998), the Governor of Tamil Nadu, hereby declares that to award for providing Advisory support for executing the balance Periyar- Vaigai Small Hydro Electric Projects to the Department of Hydro and Renewable Energy / Indian Institute of Technology - Roorkee / Uttarakhand on nomination basis.

6 480 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE [Part II Sec. 2 [G.O. Ms. No. 246, Finance (Salaries), 2nd November 2021, No. II/FIN/811/2021. In exercise of the Act 43 of 1998), the Governor of Tamil Nadu, hereby declares that to award to work to National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Chennai for "Assessment of Dust Emissions from Stone Crushing Industries and Distance Criteria in the State of Tamil Nadu". [G.O. Ms. No. 247, Finance (Salaries), 2nd November 2021, No. II/FIN/812/2021. In exercise of the Act 43 of 1998), the Governor of Tamil Nadu, hereby declares that to engage the services of NABCONS for Project Management Consultancy Services for implementation of Advanced Institute for Integrated Research on Livestock and Animal Sciences (AIIRLIVAS) Project. [G.O. Ms. No. 248, Finance (Salaries), 2nd November 2021, No. II/FIN/813/2021. In exercise of the Act 43 of 1998), the Governor of Tamil Nadu, hereby declares that to entrust the work for the creating "Web Based Geo Spatial Services (GSS) Portal for Tamil Nadu Pollution Control Board" to the Institute of Remote Sensing, Anna University. S. KRISHNAN, Additional Chief Secretary to Government. PRINTED AND PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF STATIONERY AND PRINTING, CHENNAI ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU