ley-proteccion-datos-personales.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ley-proteccion-datos-personales.pdf"

Bản ghi

1 12 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS 5( 0(172 ( ( 1 ( ( 3527(, 1 ( 726 3(5621 (6 ( 5( ( (/ 35(6, (17( ( / 5(3 %/, 216, ( H HO DU tf OR Q PHUDO GH OD RQV L FLyQ 3ROt LFD GHO 3HU VHxDOD T H RGD SHUVRQD LHQH GHUHF R D T H ORV VHU LFLRV LQIRUPi LFRV FRPS DUL DGRV R QR S EOLFRV R SUL DGRV QR V PLQLV UHQ LQIRUPDFLRQHV T H DIHF HQ OD LQ LPLGDG SHUVRQDO IDPLOLDU 4 H OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV LHQH HO REMH R GH JDUDQ L DU HO GHUHF R I QGDPHQ DO D OD SUR HFFLyQ GH ORV GD RV SUH LV R HQ OD RQV L FLyQ 3ROt LFD GHO 3HU 4 H HO DU tf OR GH OD DFR DGD /H 1 GLVSRQH T H HO 0LQLV HULR GH - V LFLD HUHF RV PDQRV DV PH OD RULGDG 1DFLRQDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV 4 H OD 3ULPHUD LVSRVLFLyQ RPSOHPHQ DULD )LQDO GH OD /H 1 GLVS VR T H VH FRQV L D QD RPLVLyQ 0 O LVHF RULDO SUHVLGLGD SRU OD RULGDG 1DFLRQDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV SDUD OD HODERUDFLyQ GHO FRUUHVSRQGLHQ H 5HJODPHQ R 4 H OD RPLVLyQ 0 O LVHF RULDO FRQIRUPDGD PHGLDQ H 5HVRO FLyQ 6 SUHPD D HODERUDGR HO SUR HF R GH 5HJODPHQ R GH OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV HO T H D VLGR SUHS EOLFDGR FRQIRUPH D OH UHFLELpQGRVH ORV DSRU HV GH OD FL GDGDQtD FRP QLGDG HQ JHQHUDO 4 H HQ DO VHQ LGR FRUUHVSRQGH DSUREDU HO 5HJODPHQ R GH OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV H FRQIRUPLGDG FRQ OR HV DEOHFLGR SRU OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV OD /H 1 /H 2UJiQLFD GHO 3RGHU (MHF L R OD /H 1 /H GH 2UJDQL DFLyQ ) QFLRQHV GHO 0LQLV HULR GH - V LFLD HUHF RV PDQRV ( 5(7 U tf OR SUREDFLyQ SU pehvh HO 5HJODPHQ R GH OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV T H FRQV D GH 9, 7t ORV FLHQ R UHLQ D Q U tf ORV UHV LVSRVLFLRQHV RPSOHPHQ DULDV )LQDOHV UHV LVSRVLFLRQHV RPSOHPHQ DULDV 7UDQVL RULDV T H IRUPD SDU H LQ HJUDQ H GHO SUHVHQ H HFUH R 6 SUHPR U tf OR 3 EOLFDFLyQ (O SUHVHQ H HFUH R 6 SUHPR HO 5HJODPHQ R GH OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV DSUREDGR SRU HO DU tf OR SUHFHGHQ H GHEHUiQ VHU S EOLFDGRV HQ HO 3RU DO,QV L FLRQDO GHO 0LQLV HULR GH - V LFLD HUHF RV PDQRV ZZZ PLQM V JRE SH U tf OR 9LJHQFLD (O 5HJODPHQ R DSUREDGR HQ UDUi HQ LJHQFLD HQ HO SOD R GH UHLQ D GtDV ielohv FRQ DGRV D SDU LU GHO GtD VLJ LHQ H GH OD S EOLFDFLyQ GHO SUHVHQ H Decreto Supremo en el Diario Ocial El Peruano. U tf OR 5HIUHQGR (O SUHVHQ H HFUH R 6 SUHPR VHUi UHIUHQGDGR SRU OD 0LQLV UD GH - V LFLD HUHF RV PDQRV DGR HQ OD DVD GH *RELHUQR HQ /LPD D ORV HLQ L Q GtDV GHO PHV GH PDU R GHO DxR GRV PLO UHFH 2// / UHVLGHQ H RQV L FLRQDO GH OD 5HS EOLFD ( 5,9 6 )5 1,1, 0LQLV UD GH - V LFLD HUHF RV PDQRV 5( 0(172 ( ( 1 ( ( 3527(, 1 ( 726 3(5621 ( , ,, ,,, DSt OR, DSt OR,, DSt OR,,, DSt OR,9 DSt OR ,9 DSt OR, DSt OR,, DSt OR,,, DSt OR, DSt OR,, DSt OR,,, , DSt OR, DSt OR,, DSt OR,,, QGLFH LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV 3ULQFLSLRV UHF RUHV 7UD DPLHQ R GH GD RV RQVHQ LPLHQ R /LPL DFLRQHV DO FRQVHQ LPLHQ R 7UDQVIHUHQFLD GH GD RV 7UD DPLHQ RV HVSHFLDOHV GH GD RV 0HGLGDV GH VHJ ULGDG HUHF RV GHO L ODU GH GD RV LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV LVSRVLFLRQHV HVSHFLDOHV 3URFHGLPLHQ R GH HOD 5HJLV UR 1DFLRQDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV 3URFHGLPLHQ R GH LQVFULSFLyQ 3URFHGLPLHQ R GH LQVFULSFLyQ GH ORV FyGLJRV GH FRQG F D,QIUDFFLRQHV VDQFLRQHV Procedimiento scalizador. 3URFHGLPLHQ R VDQFLRQDGRU 6DQFLRQHV LVSRVLFLRQHV RPSOHPHQ DULDV )LQDOHV 7UDQVL RULDV

2 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS , LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV U tf OR 2EMH R (O SUHVHQ H UHJODPHQ R LHQH SRU REMH R GHVDUUROODU OD /H 1 /H GH 3UR HFFLyQ de Datos Personales, en adelante la Ley, a n de JDUDQ L DU HO GHUHF R I QGDPHQ DO D OD SUR HFFLyQ GH GD RV UHJ ODQGR Q DGHF DGR UD DPLHQ R DQ R SRU ODV HQ LGDGHV S EOLFDV FRPR SRU ODV LQV L FLRQHV SHU HQHFLHQ HV DO VHF RU SUL DGR 6 V GLVSRVLFLRQHV FRQV L HQ QRUPDV GH RUGHQ S EOLFR GH F PSOLPLHQ R REOLJD RULR Artículo 2.- Deniciones. 3DUD ORV HIHF RV GH OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQ H reglamento, sin perjuicio de las deniciones FRQ HQLGDV HQ OD /H FRPSOHPHQ DULDPHQ H VH entiende las siguientes deniciones: DQFR GH GD RV QR D RPD L DGR RQM Q R GH GD RV GH SHUVRQDV QD UDOHV QR FRPS DUL DGR HV U F UDGR FRQIRUPH D FUL HULRV especícos, que permita acceder sin esfuerzos GHVSURSRUFLRQDGRV D ORV GD RV D VHD DT HO FHQ UDOL DGR GHVFHQ UDOL DGR R UHSDU LGR GH forma funcional o geográca. ORT HR (V OD PHGLGD SRU OD T H HO HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV LPSLGH HO DFFHVR GH HUFHURV D ORV GD RV pv RV QR S HGHQ VHU REMH R GH UD DPLHQ R G UDQ H HO SHULRGR HQ T H VH HV p SURFHVDQGR DOJ QD VROLFL G GH DF DOL DFLyQ inclusión, recticación o supresión, en concordancia FRQ OR T H GLVSRQH HO HUFHU SiUUDIR GHO DU tf OR GH OD /H 6H GLVSRQH DPELpQ FRPR SDVR SUH LR D OD FDQFHODFLyQ SRU HO LHPSR QHFHVDULR SDUD GH HUPLQDU SRVLEOHV UHVSRQVDELOLGDGHV HQ UHODFLyQ D ORV UD DPLHQ RV G UDQ H HO SOD R GH SUHVFULSFLyQ OHJDO R SUH LV R FRQ UDF DOPHQ H DQFHODFLyQ (V OD DFFLyQ R PHGLGD T H HQ OD Ley se describe como supresión, cuando se reere a GD RV T H FRQVLV H HQ HOLPLQDU R V SULPLU ORV GD RV GH Q EDQFR GH GD RV D RV (V DT HOOD LQIRUPDFLyQ numérica, alfabética, gráca, fotográca, acústica, VREUH iel RV R GH F DOT LHU R UR LSR FRQFHUQLHQ H D ODV SHUVRQDV QD UDOHV T H las identica o las hace identicables a través de PHGLRV T H S HGDQ VHU UD RQDEOHPHQ H LOL DGRV D RV UHODFLRQDGRV FRQ OD VDO G (V DT HOOD LQIRUPDFLyQ FRQFHUQLHQ H D OD VDO G SDVDGD SUHVHQ H R SURQRV LFDGD ItVLFD R PHQ DO GH QD SHUVRQD LQFO HQGR HO JUDGR GH GLVFDSDFLGDG V LQIRUPDFLyQ JHQp LFD D RV VHQVLEOHV (V DT HOOD LQIRUPDFLyQ UHOD L D D GD RV UHIHULGRV D ODV FDUDF HUtV LFDV ItVLFDV PRUDOHV R HPRFLRQDOHV HF RV R FLUF QV DQFLDV GH V LGD DIHF L D R IDPLOLDU ORV iel RV T H FRUUHVSRQGHQ D OD HVIHUD PiV tq LPD OD LQIRUPDFLyQ UHOD L D D OD VDO G ItVLFD R PHQ DO R UDV DQiORJDV T H DIHF HQ V LQ LPLGDG tdv tdv ielohv LUHFFLyQ HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV (V HO yujdqr HQFDUJDGR GH HMHUFHU OD RULGDG 1DFLRQDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV Personales a que se reere el artículo 32 de la /H S GLHQGR VDUVH LQGLV LQ DPHQ H F DOT LHUD GH GLF DV GHQRPLQDFLRQHV (PLVRU R H SRU DGRU GH GD RV (V HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R DT po T H UHV O H UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R VL DGR HQ HO 3HU T H UHDOLFH FRQIRUPH D OR GLVS HV R HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R QD UDQVIHUHQFLD GH GD RV D R UR SDtV (QFDUJDGR GHO UD DPLHQ R (V T LHQ UHDOL D HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV S GLHQGR VHU HO SURSLR L ODU GHO EDQFR GH GD RV R HO HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV R UD SHUVRQD SRU HQFDUJR GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV HQ LU G GH QD UHODFLyQ M UtGLFD T H OH LQF OD FRQ HO PLVPR GHOLPL D HO ipel R GH V DF DFLyQ,QFO H D T LHQ UHDOLFH HO UD DPLHQ R GH GD RV SRU RUGHQ GHO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R F DQGR HV H VH UHDOLFH VLQ OD H LV HQFLD GH Q EDQFR GH GD RV 5HFHS RU R LPSRU DGRU GH GD RV (V RGD SHUVRQD QD UDO R M UtGLFD GH derecho privado, incluyendo las sucursales, liales, LQF ODGDV R VLPLODUHV R HQ LGDGHV S EOLFDV T H UHFLEH ORV GD RV HQ FDVR GH UDQVIHUHQFLD LQ HUQDFLRQDO D VHD FRPR L ODU R HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV R FRPR HUFHUR 12. Recticación: (V DT HOOD DFFLyQ JHQpULFD destinada a afectar o modicar un banco de GD RV D VHD SDUD DF DOL DUOR LQFO LU información en él o especícamente recticar su FRQ HQLGR FRQ GD RV H DF RV 5HSHU RULR GH M ULVSU GHQFLD (V HO EDQFR GH UHVRO FLRQHV M GLFLDOHV R DGPLQLV UD L DV T H VH RUJDQL DQ FRPR I HQ H GH FRQV O D GHV LQDGDV DO FRQRFLPLHQ R S EOLFR 5HVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R (V DT po T H GHFLGH VREUH HO UD DPLHQ R GH GD RV D Q F DQGR QR VH HQF HQ UHQ HQ Q EDQFR GH GD RV 7HUFHUR (V RGD SHUVRQD QD UDO SHUVRQD M UtGLFD GH GHUHF R SUL DGR R HQ LGDG S EOLFD GLV LQ D GHO L ODU GH GD RV GHO L ODU R HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV GHO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R LQFO HQGR D T LHQHV UD DQ ORV GD RV EDMR D RULGDG GLUHF D GH DT HOORV /D UHIHUHQFLD D HUFHUR T H DFH HO DU tf OR de la Ley constituye una excepción al signicado SUH LV R HQ HV H Q PHUDO U tf OR PEL R GH DSOLFDFLyQ (O SUHVHQ H UHJODPHQ R HV GH DSOLFDFLyQ DO UD DPLHQ R GH ORV GD RV FRQ HQLGRV HQ Q EDQFR GH GD RV R GHV LQDGRV D VHU FRQ HQLGRV HQ EDQFRV GH GD RV RQIRUPH D OR GLVS HV R SRU HO Q PHUDO GHO DU tf OR GH OD RQV L FLyQ 3ROt LFD GHO 3HU HO DU tf OR GH OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R VH DSOLFDUi D RGD PRGDOLGDG GH UD DPLHQ R GH GD RV D VHD HIHF DGR SRU SHUVRQDV QD UDOHV HQ LGDGHV S EOLFDV R LQV L FLRQHV GHO VHF RU SUL DGR H LQGHSHQGLHQ HPHQ H GHO VRSRU H HQ HO T H VH HQF HQ UHQ /D H LV HQFLD GH QRUPDV R UHJtPHQHV SDU LF ODUHV R HVSHFLDOHV D Q F DQGR LQFO DQ

3 14 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS UHJ ODFLRQHV VREUH GD RV QR H FO H D ODV HQ LGDGHV S EOLFDV R LQV L FLRQHV SUL DGDV D ODV T H GLF RV UHJtPHQHV VH DSOLFDQ GHO ipel R GH DSOLFDFLyQ GH OD /H GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R /R GLVS HV R HQ HO SiUUDIR SUHFHGHQ H QR LPSOLFD OD GHURJD RULD R LQDSOLFDFLyQ GH ODV QRUPDV SDU LF ODUHV HQ DQ R V DSOLFDFLyQ QR JHQHUH OD DIHF DFLyQ GHO GHUHF R D OD SUR HFFLyQ GH GD RV U tf OR ( FHSFLRQHV DO ipel R GH DSOLFDFLyQ /DV GLVSRVLFLRQHV GH HV H UHJODPHQ R QR VHUiQ GH DSOLFDFLyQ D (O UD DPLHQ R GH GD RV UHDOL DGR por personas naturales para nes exclusivamente GRPpV LFRV R UHODFLRQDGRV FRQ V LGD SUL DGD R IDPLOLDU /RV FRQ HQLGRV R GHV LQDGRV D VHU FRQ HQLGRV HQ EDQFRV GH GD RV GH OD DGPLQLV UDFLyQ S EOLFD VROR HQ DQ R V UD DPLHQ R UHV O H QHFHVDULR SDUD HO HV ULF R F PSOLPLHQ R GH FRPSH HQFLDV DVLJQDGDV SRU OH D ODV UHVSHF L DV HQ LGDGHV S EOLFDV VLHPSUH T H HQJDQ SRU REMH R /D GHIHQVD QDFLRQDO /D VHJ ULGDG S EOLFD (O GHVDUUROOR GH DF L LGDGHV HQ PD HULD SHQDO SDUD OD LQ HV LJDFLyQ UHSUHVLyQ GHO GHOL R U tf OR PEL R GH DSOLFDFLyQ HUUL RULDO /DV GLVSRVLFLRQHV GH OD /H GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R VRQ GH DSOLFDFLyQ DO UD DPLHQ R GH GD RV F DQGR 6HD HIHF DGR HQ Q HV DEOHFLPLHQ R ELFDGR HQ HUUL RULR SHU DQR FRUUHVSRQGLHQ H DO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R GH T LHQ UHV O H UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R 6HD HIHF DGR SRU Q HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R FRQ LQGHSHQGHQFLD GH V ELFDFLyQ D QRPEUH GH Q L ODU GH EDQFR GH GD RV HV DEOHFLGR HQ HUUL RULR SHU DQR R GH T LHQ VHD HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R QR HV p HV DEOHFLGR HQ HUUL RULR SHU DQR SHUR OH UHV O H DSOLFDEOH OD OHJLVODFLyQ SHU DQD SRU GLVSRVLFLyQ FRQ UDF DO R GHO GHUHF R LQ HUQDFLRQDO (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H UHVSRQVDEOH QR HV p HV DEOHFLGR HQ HUUL RULR SHU DQR SHUR LOLFH PHGLRV VL DGRV HQ GLF R HUUL RULR VDO R T H DOHV PHGLRV VH LOLFHQ únicamente con nes de tránsito que no impliquen Q UD DPLHQ R 3DUD HV RV HIHF RV HO UHVSRQVDEOH GHEHUi SUR HHU ORV PHGLRV T H UHV O HQ QHFHVDULRV SDUD HO HIHF L R F PSOLPLHQ R GH ODV REOLJDFLRQHV T H LPSRQHQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R GHVLJQDUi Q UHSUHVHQ DQ H R LPSOHPHQ DU ORV PHFDQLVPRV sucientes para estar en posibilidades de cumplir GH PDQHUD HIHF L D HQ HUUL RULR SHU DQR FRQ ODV REOLJDFLRQHV T H LPSRQH OD OHJLVODFLyQ SHU DQD DQGR HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R QR VH HQF HQ UH HV DEOHFLGR HQ HUUL RULR SHU DQR SHUR HO HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R OR HV p D HV H O LPR OH VHUiQ DSOLFDEOHV ODV GLVSRVLFLRQHV UHOD L DV D ODV PHGLGDV GH VHJ ULGDG FRQ HQLGDV HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R (Q HO FDVR GH SHUVRQDV QD UDOHV HO HV DEOHFLPLHQ R VH HQ HQGHUi FRPR HO ORFDO HQ GRQGH VH HQF HQ UH HO SULQFLSDO DVLHQ R GH V V QHJRFLRV R HO T H LOLFHQ SDUD HO GHVHPSHxR GH V V DF L LGDGHV R V GRPLFLOLR 7UD iqgrvh GH SHUVRQDV M UtGLFDV VH HQ HQGHUi FRPR HO HV DEOHFLPLHQ R HO ORFDO HQ HO T H VH HQF HQ UH OD DGPLQLV UDFLyQ SULQFLSDO GHO QHJRFLR 6L VH UD D GH SHUVRQDV M UtGLFDV UHVLGHQ HV HQ HO H UDQMHUR VH HQ HQGHUi T H HV HO ORFDO HQ HO T H VH HQF HQ UH OD DGPLQLV UDFLyQ SULQFLSDO GHO QHJRFLR HQ HUUL RULR SHU DQR R HQ V GHIHF R HO T H GHVLJQHQ R F DOT LHU LQV DODFLyQ HV DEOH T H SHUPL D HO HMHUFLFLR HIHF L R R UHDO GH QD DF L LGDG 6L QR I HUD SRVLEOH HV DEOHFHU OD GLUHFFLyQ GHO GRPLFLOLR R GHO HV DEOHFLPLHQ R VH OH FRQVLGHUDUi FRQ GRPLFLOLR GHVFRQRFLGR HQ HUUL RULR SHU DQR ,, 3ULQFLSLRV UHF RUHV U tf OR 3ULQFLSLRV UHF RUHV (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R HQ V FDVR T LHQ UHV O H UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GHEH F PSOLU FRQ ORV SULQFLSLRV UHF RUHV GH OD SUR HFFLyQ GH GD RV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HV DEOHFLGR HQ OD /H DSOLFDQGR ORV FUL HULRV GH GHVDUUROOR T H VH HV DEOHFHQ HQ HO SUHVHQ H t OR GHO UHJODPHQ R U tf OR 3ULQFLSLR GH FRQVHQ LPLHQ R (Q D HQFLyQ DO SULQFLSLR GH FRQVHQ LPLHQ R HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV HV OtFL R F DQGR HO L ODU GHO GD R SHUVRQDO ELHUH SUHV DGR V FRQVHQ LPLHQ R OLEUH SUH LR H SUHVR LQIRUPDGR H LQHT t RFR 1R VH DGPL HQ IyUP ODV GH FRQVHQ LPLHQ R HQ ODV T H pv H QR VHD H SUHVDGR GH IRUPD GLUHF D FRPR DT HOODV HQ ODV T H VH UHT LHUH SUHV PLU R DV PLU OD H LV HQFLD GH QD RO Q DG T H QR D VLGR H SUHVD,QFO VR HO FRQVHQ LPLHQ R SUHV DGR FRQ R UDV GHFODUDFLRQHV GHEHUi PDQLIHV DUVH HQ IRUPD H SUHVD FODUD Artículo 8.- Principio de nalidad. En atención al principio de nalidad se considera que una nalidad está determinada cuando haya VLGR H SUHVDGD FRQ FODULGDG VLQ O JDU D FRQI VLyQ cuando de manera objetiva se especica el objeto T H HQGUi HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV 7UD iqgrvh GH EDQFR GH GD RV T H FRQ HQJDQ GD RV VHQVLEOHV V FUHDFLyQ VROR S HGH justicarse si su nalidad además de ser legítima, es concreta y acorde con las actividades o nes H SOtFL RV GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV /RV SURIHVLRQDOHV T H UHDOLFHQ HO UD DPLHQ R GH DOJ Q GD R SHUVRQDO DGHPiV GH HV DU OLPL DGRV por la nalidad de sus servicios, se encuentran REOLJDGRV D J DUGDU VHFUH R SURIHVLRQDO U tf OR 3ULQFLSLR GH FDOLGDG (Q D HQFLyQ DO SULQFLSLR GH FDOLGDG ORV GD RV FRQ HQLGRV HQ Q EDQFR GH GD RV

4 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS 15 GHEHQ DM V DUVH FRQ SUHFLVLyQ D OD UHDOLGDG 6H SUHV PH T H ORV GD RV GLUHF DPHQ H IDFLOL DGRV SRU HO L ODU GH ORV PLVPRV VRQ H DF RV U tf OR 3ULQFLSLR GH VHJ ULGDG (Q D HQFLyQ DO SULQFLSLR GH VHJ ULGDG HQ HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV GHEHQ DGRS DUVH ODV PHGLGDV GH VHJ ULGDG T H UHV O HQ necesarias a n de evitar cualquier tratamiento FRQ UDULR D OD /H R DO SUHVHQ H UHJODPHQ R LQFO pqgrvh HQ HOORV D OD DG O HUDFLyQ OD SpUGLGD ODV GHV LDFLRQHV GH LQIRUPDFLyQ LQ HQFLRQDOHV R QR D VHD T H ORV ULHVJRV SUR HQJDQ GH OD DFFLyQ PDQD R GHO PHGLR pfqlfr LOL DGR ,,, 7UD DPLHQ R GH GD RV SHUVRQDOHV DSt OR, RQVHQ LPLHQ R U tf OR LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV VREUH HO FRQVHQ LPLHQ R SDUD HO UD DPLHQ R GH GD RV (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H FRPR UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GHEHUi RE HQHU HO FRQVHQ LPLHQ R SDUD HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HV DEOHFLGR HQ OD /H HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R VDO R ORV V S HV RV HV DEOHFLGRV HQ HO DU tf OR GH OD /H HQ F R Q PHUDO T HGD FRPSUHQGLGR HO UD DPLHQ R GH GD RV T H UHV O H LPSUHVFLQGLEOH SDUD HMHF DU OD LQ HURSHUDELOLGDG HQ UH ODV HQ LGDGHV S EOLFDV /D VROLFL G GHO FRQVHQ LPLHQ R GHEHUi HV DU UHIHULGD D Q UD DPLHQ R R VHULH GH UD DPLHQ RV determinados, con expresa identicación de la nalidad o nalidades para las que se recaban ORV GD RV DVt FRPR ODV GHPiV FRQGLFLRQHV T H FRQF UUDQ HQ HO UD DPLHQ R R UD DPLHQ RV VLQ SHUM LFLR GH OR GLVS HV R HQ HO DU tf OR VLJ LHQ H VREUH ODV FDUDF HUtV LFDV GHO FRQVHQ LPLHQ R DQGR VH VROLFL H HO FRQVHQ LPLHQ R SDUD QD IRUPD GH UD DPLHQ R T H LQFO D R S HGD LQFO LU OD UDQVIHUHQFLD QDFLRQDO R LQ HUQDFLRQDO GH ORV GD RV HO L ODU GH ORV PLVPRV GHEHUi VHU LQIRUPDGR GH IRUPD T H FRQR FD LQHT t RFDPHQ H DO FLUF QV DQFLD además de la nalidad a la que se destinarán sus GD RV HO LSR GH DF L LGDG GHVDUUROODGD SRU T LHQ UHFLELUi ORV PLVPRV U tf OR DUDF HUtV LFDV GHO FRQVHQ LPLHQ R GHPiV GH OR GLVS HV R HQ HO DU tf OR GH OD /H HQ HO DU tf OR SUHFHGHQ H GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R OD RE HQFLyQ GHO FRQVHQ LPLHQ R GHEH VHU LEUH 6LQ T H PHGLH HUURU PDOD IH LROHQFLD R GROR T H S HGDQ DIHF DU OD PDQLIHV DFLyQ GH RO Q DG GHO L ODU GH ORV GD RV /D HQ UHJD GH REVHT LRV R HO R RUJDPLHQ R de benecios al titular de los datos personales FRQ RFDVLyQ GH V FRQVHQ LPLHQ R QR DIHF DQ OD FRQGLFLyQ GH OLEHU DG T H LHQH SDUD R RUJDUOR VDO R HQ HO FDVR GH PHQRUHV GH HGDG HQ ORV V S HV RV HQ T H VH DGPL H V FRQVHQ LPLHQ R HQ T H QR VH FRQVLGHUDUi OLEUH HO FRQVHQ LPLHQ R R RUJDGR mediando obsequios o benecios. (O FRQGLFLRQDPLHQ R GH OD SUHV DFLyQ GH Q VHU LFLR R OD DG HU HQFLD R DPHQD D GH GHQHJDU HO acceso a benecios o servicios que normalmente VRQ GH DFFHVR QR UHV ULQJLGR Vt DIHF D OD OLEHU DG GH T LHQ R RUJD FRQVHQ LPLHQ R SDUD HO UD DPLHQ R GH V V GD RV VL ORV GD RV VROLFL DGRV QR VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD SUHV DFLyQ GH ORV benecios o servicios. 3UHYLR RQ DQ HULRULGDG D OD UHFRSLODFLyQ GH ORV GD RV R HQ V FDVR DQ HULRU DO UD DPLHQ R GLV LQ R D DT HO SRU HO F DO D VH UHFRSLODURQ ( SUHVR H,QHT tyrfr DQGR HO FRQVHQ LPLHQ R D D VLGR PDQLIHV DGR HQ FRQGLFLRQHV T H QR DGPL DQ G GDV GH V R RUJDPLHQ R 6H FRQVLGHUD T H HO FRQVHQ LPLHQ R H SUHVR VH R RUJy HUEDOPHQ H F DQGR HO L ODU OR H HULRUL D RUDOPHQ H GH PDQHUD SUHVHQFLDO R PHGLDQ H HO VR GH F DOT LHU HFQRORJtD T H SHUPL D OD LQ HUORF FLyQ RUDO 6H FRQVLGHUD FRQVHQ LPLHQ R HVFUL R D DT po T H R RUJD HO L ODU PHGLDQ H Q GRF PHQ R FRQ su rma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro PHFDQLVPR D RUL DGR SRU HO RUGHQDPLHQ R M UtGLFR que queda o pueda ser impreso en una supercie GH SDSHO R VLPLODU /D FRQGLFLyQ GH H SUHVR QR VH OLPL D D OD PDQLIHV DFLyQ HUEDO R HVFUL D (Q VHQ LGR UHV ULF L R VLHPSUH GH DF HUGR FRQ OR GLVS HV R SRU HO DU tf OR GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R VH FRQVLGHUDUi FRQVHQ LPLHQ R H SUHVR D DT HO T H se manieste mediante la conducta del titular que H LGHQFLH T H D FRQVHQ LGR LQHT t RFDPHQ H GDGR T H GH OR FRQ UDULR V FRQG F D QHFHVDULDPHQ H ELHUD VLGR R UD 7UD iqgrvh GHO HQ RUQR GLJL DO DPELpQ VH FRQVLGHUD H SUHVD OD PDQLIHV DFLyQ FRQVLV HQ H HQ DFHU FOLF FOLT HDU R SLQF DU GDU Q RT H R F R SDG R URV VLPLODUHV (Q HV H FRQ H R HO FRQVHQ LPLHQ R HVFUL R SRGUi otorgarse mediante rma electrónica, mediante HVFUL UD T H T HGH JUDEDGD GH IRUPD DO T H S HGD VHU OHtGD H LPSUHVD R T H SRU F DOT LHU R UR PHFDQLVPR R SURFHGLPLHQ R HV DEOHFLGR SHUPL D identicar al titular y recabar su consentimiento, a UD pv GH H R HVFUL R 7DPELpQ SRGUi R RUJDUVH PHGLDQ H H R SUHHV DEOHFLGR IiFLOPHQ H LVLEOH OHJLEOH HQ OHQJ DMH VHQFLOOR T H HO L ODU S HGD DFHU V R R QR PHGLDQ H QD UHVS HV D HVFUL D gráca o mediante clic o pinchado. /D VROD FRQG F D GH H SUHVDU RO Q DG HQ F DOT LHUD GH ODV IRUPDV UHJ ODGDV HQ HO SUHVHQ H Q PHUDO QR HOLPLQD QL GD SRU F PSOLGRV ORV R URV UHT LVL RV GHO FRQVHQ LPLHQ R UHIHULGRV D OD OLEHU DG RSRU QLGDG H LQIRUPDFLyQ,QIRUPDGR DQGR DO L ODU GH ORV GD RV VH OH FRP QLT H FODUD H SUHVD H LQG EL DEOHPHQ H FRQ OHQJ DMH VHQFLOOR F DQGR PHQRV GH OR VLJ LHQ H D /D LGHQ LGDG GRPLFLOLR R GLUHFFLyQ GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R GHO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DO T H S HGH GLULJLUVH SDUD UH RFDU HO FRQVHQ LPLHQ R R HMHUFHU V V GHUHF RV

5 16 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS b. La nalidad o nalidadev GHO UD DPLHQ R D ODV T H V V GD RV VHUiQ VRPH LGRV F /D LGHQ LGDG GH ORV T H VRQ R S HGHQ VHU V V GHV LQD DULRV GH VHU HO FDVR G /D H LV HQFLD GHO EDQFR GH GD RV HQ T H VH DOPDFHQDUiQ F DQGR FRUUHVSRQGD H (O FDUiF HU REOLJD RULR R IDF O D L R GH V V UHVS HV DV DO F HV LRQDULR T H VH OH SURSRQJD F DQGR VHD HO FDVR I /DV FRQVHF HQFLDV GH SURSRUFLRQDU V V GD RV GH V QHJD L D D DFHUOR J (Q V FDVR OD UDQVIHUHQFLD QDFLRQDO H LQ HUQDFLRQDO GH GD RV T H VH HIHF HQ U tf OR 3ROt LFDV GH SULYDFLGDG /D S EOLFDFLyQ GH SROt LFDV GH SUL DFLGDG GH DF HUGR D OR SUH LV R HQ HO VHJ QGR SiUUDIR GHO DU tf OR GH OD /H GHEH HQ HQGHUVH FRPR QD IRUPD GH F PSOLPLHQ R GHO GHEHU GH LQIRUPDFLyQ T H QR H RQHUD GHO UHT LVL R GH RE HQHU HO FRQVHQ LPLHQ R GHO L ODU GH ORV GD RV U tf OR RQVHQ LPLHQ R GD RV VHQVLEOHV 7UD iqgrvh GH GD RV VHQVLEOHV HO FRQVHQ LPLHQ R GHEH VHU R RUJDGR SRU HVFUL R D UD pv GH V rma manuscrita, rma digital o cualquier otro PHFDQLVPR GH D HQ LFDFLyQ T H JDUDQ LFH OD RO Q DG LQHT t RFD GHO L ODU U tf OR RQVHQ LPLHQ R FDUJD GH OD SU HED 3DUD HIHF RV GH GHPRV UDU OD RE HQFLyQ GHO FRQVHQ LPLHQ R HQ ORV puplqrv HV DEOHFLGRV HQ OD /H HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R OD FDUJD GH OD SU HED UHFDHUi HQ RGRV ORV FDVRV HQ HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R U tf OR 1HJDFLyQ UHYRFDFLyQ DOFDQFHV GHO FRQVHQ LPLHQ R (O L ODU GH ORV GD RV SRGUi UH RFDU V FRQVHQ LPLHQ R SDUD HO UD DPLHQ R GH V V GD RV personales en cualquier momento, sin justicación SUH LD VLQ T H OH D ULE DQ HIHF RV UH URDF L RV 3DUD OD UH RFDFLyQ GHO FRQVHQ LPLHQ R VH F PSOLUiQ ORV PLVPRV UHT LVL RV REVHU DGRV FRQ RFDVLyQ GH V R RUJDPLHQ R S GLHQGR VHU HV RV PiV VLPSOHV VL DVt VH ELHUD VHxDODGR HQ DO RSRU QLGDG (O L ODU GH ORV GD RV SRGUi QHJDU R UH RFDU V FRQVHQ LPLHQ R DO UD DPLHQ R GH V V datos personales para nalidades adicionales D DT HOODV T H GDQ O JDU D V UD DPLHQ R D RUL DGR VLQ T H HOOR DIHF H OD UHODFLyQ T H GD O JDU DO FRQVHQ LPLHQ R T H Vt D R RUJDGR R QR D UH RFDGR (Q FDVR GH UH RFD RULD HV REOLJDFLyQ GH T LHQ HIHF D HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV DGHF DU ORV Q H RV UD DPLHQ RV D OD UH RFD RULD ORV UD DPLHQ RV T H HV LHUDQ HQ SURFHVR GH HIHF DUVH HQ HO SOD R T H UHV O H GH QD DF DFLyQ GLOLJHQ H T H QR SRGUi VHU PD RU D FLQFR GtDV 6L OD UH RFD RULD DIHF D OD R DOLGDG GHO UD DPLHQ R GH GD RV T H VH HQtD DFLHQGR HO L ODU R HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV R HQ V FDVR HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DSOLFDUi ODV UHJODV GH FDQFHODFLyQ R V SUHVLyQ GH GD RV (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R T LHQ UHV O H UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GHEH HV DEOHFHU PHFDQLVPRV IiFLOPHQ H DFFHVLEOHV H LQFRQGLFLRQDOHV VHQFLOORV UiSLGRV JUD L RV SDUD DFHU HIHF L D OD UH RFDFLyQ DSt OR,, /LPL DFLRQHV DO FRQVHQ LPLHQ R U tf OR ) HQ HV DFFHVLEOHV DO S EOLFR 3DUD ORV HIHF RV GHO DU tf OR LQFLVR GH OD /H VH FRQVLGHUDUiQ I HQ HV DFFHVLEOHV DO S EOLFR FRQ LQGHSHQGHQFLD GH T H HO DFFHVR UHT LHUD FRQ UDSUHV DFLyQ ODV VLJ LHQ HV /RV PHGLRV GH FRP QLFDFLyQ HOHF UyQLFD ys LFD GH R UD HFQRORJtD VLHPSUH T H HO O JDU HQ HO T H VH HQF HQ UHQ ORV GD RV HV p FRQFHELGR SDUD IDFLOL DU LQIRUPDFLyQ DO S EOLFR HV p DELHU R D OD FRQV O D JHQHUDO /DV J tdv HOHIyQLFDV LQGHSHQGLHQ HPHQ H GHO VRSRU H HQ HO T H HV pq D GLVSRVLFLyQ HQ ORV términos de su regulación especíca. /RV GLDULRV UH LV DV LQGHSHQGLHQ HPHQ H GHO VRSRU H HQ HO T H HV pq D GLVSRVLFLyQ HQ ORV términos de su regulación especíca. /RV PHGLRV GH FRP QLFDFLyQ VRFLDO /DV OLV DV GH SHUVRQDV SHU HQHFLHQ HV D JU SRV SURIHVLRQDOHV T H FRQ HQJDQ QLFDPHQ H ORV GD RV GH QRPEUH t OR SURIHVLyQ DF L LGDG JUDGR DFDGpPLFR GLUHFFLyQ SRV DO Q PHUR HOHIyQLFR Q PHUR GH ID GLUHFFLyQ GH FRUUHR HOHF UyQLFR DT HOORV T H HV DEOH FDQ V SHU HQHQFLD DO JU SR (Q HO FDVR GH FROHJLRV SURIHVLRQDOHV SRGUiQ LQGLFDUVH DGHPiV ORV VLJ LHQ HV GD RV GH V V PLHPEURV Q PHUR GH FROHJLD UD IHF D GH LQFRUSRUDFLyQ VL DFLyQ JUHPLDO HQ UHODFLyQ DO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO /RV UHSHU RULRV GH M ULVSU GHQFLD GHELGDPHQ H DQRQLPL DGRV /RV 5HJLV URV 3 EOLFRV DGPLQLV UDGRV SRU OD 6 SHULQ HQGHQFLD 1DFLRQDO GH 5HJLV URV 3 EOLFRV DVt FRPR RGR R UR UHJLV UR R EDQFR GH datos calicado como público conforme a ley. /DV HQ LGDGHV GH OD GPLQLV UDFLyQ 3 EOLFD HQ UHODFLyQ D OD LQIRUPDFLyQ T H GHED VHU HQ UHJDGD HQ DSOLFDFLyQ GH OD /H 1 /H GH 7UDQVSDUHQFLD FFHVR D OD,QIRUPDFLyQ 3 EOLFD /R GLVS HV R HQ HO Q PHUDO SUHFHGHQ H QR T LHUH GHFLU T H RGR GD R SHUVRQDO FRQ HQLGR HQ LQIRUPDFLyQ DGPLQLV UDGD SRU ODV HQ LGDGHV V MH DV D OD /H GH 7UDQVSDUHQFLD FFHVR D OD,QIRUPDFLyQ 3 EOLFD VHD FRQVLGHUDGR LQIRUPDFLyQ S EOLFD DFFHVLEOH /D H DO DFLyQ GHO DFFHVR D GD RV HQ SRVHVLyQ GH HQ LGDGHV GH DGPLQLV UDFLyQ S EOLFD VH DUi D HQGLHQGR D ODV FLUF QV DQFLDV GH FDGD FDVR FRQFUH R (O UD DPLHQ R GH ORV GD RV RE HQLGRV D UD pv GH I HQ HV GH DFFHVR S EOLFR GHEHUi UHVSH DU ORV SULQFLSLRV HV DEOHFLGRV HQ OD /H HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R DSt OR,,, 7UDQVIHUHQFLD GH GD RV SHUVRQDOHV U tf OR LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV /D UDQVIHUHQFLD GH GD RV LPSOLFD OD FRP QLFDFLyQ GH GD RV GHQ UR R I HUD

6 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS 17 GHO HUUL RULR QDFLRQDO UHDOL DGD D SHUVRQD GLV LQ D DO L ODU GH ORV GD RV DO HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV R DO HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R GH GD RV Se denomina ujo transfronterizo de datos D OD UDQVIHUHQFLD GH GD RV I HUD GHO HUUL RULR QDFLRQDO Aquél a quien se transeran los datos personales VH REOLJD SRU HO VROR HF R GH OD UDQVIHUHQFLD D OD REVHU DQFLD GH ODV GLVSRVLFLRQHV GH OD /H GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR RQGLFLRQHV SDUD OD UDQVIHUHQFLD 7RGD UDQVIHUHQFLD GH GD RV UHT LHUH HO FRQVHQ LPLHQ R GH V L ODU VDO R ODV H FHSFLRQHV SUH LV DV HQ HO DU tf OR GH OD /H debe limitarse a la nalidad que la justique. U tf OR 3U HED GHO F PSOLPLHQ R GH ODV REOLJDFLRQHV HQ PD HULD GH UDQVIHUHQFLDV 3DUD HIHF RV GH GHPRV UDU T H OD UDQVIHUHQFLD VH UHDOL y FRQIRUPH D OR T H HV DEOHFH OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R OD FDUJD GH OD SU HED UHFDHUi HQ RGRV ORV FDVRV HQ HO HPLVRU GH GD RV U tf OR 7UDQVIHUHQFLD GHQ UR GH Q VHF RU R JU SR HPSUHVDULDO FyGLJR GH FRQG F D (Q HO FDVR GH UDQVIHUHQFLDV GH GD RV GHQ UR GH JU SRV HPSUHVDULDOHV VRFLHGDGHV subsidiarias aliadas o vinculadas bajo el control FRP Q GHO PLVPR JU SR GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R o a aquellas aliadas o vinculadas a una sociedad PD UL R D F DOT LHU VRFLHGDG GHO PLVPR JU SR GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R VH F PSOH FRQ JDUDQ L DU HO UD DPLHQ R GH GD RV VL VH F HQ D FRQ Q FyGLJR GH FRQG F D T H HV DEOH FD ODV QRUPDV LQ HUQDV GH SUR HFFLyQ GH GD RV FRQ HO FRQ HQLGR SUH LV R SRU HO DU tf OR GH OD /H H LQVFUL R VHJ Q OR SUH LV R SRU ORV DU tf ORV D GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR 5HFHS RU GH ORV GD RV (O UHFHS RU GH ORV GD RV DV PH OD FRQGLFLyQ GH L ODU GHO EDQFR GH GD RV o responsable del tratamiento en lo que se reere OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R GHEHUi UHDOL DU HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV F PSOLHQGR OR HV DEOHFLGR HQ OD LQIRUPDFLyQ T H HO HPLVRU GLR GH PDQHUD SUH LD DO FRQVHQ LPLHQ R UHFDEDGR GHO L ODU GH ORV GD RV U tf OR )RUPDOL DFLyQ GH ODV UDQVIHUHQFLDV QDFLRQDOHV /D UDQVIHUHQFLD GHEHUi IRUPDOL DUVH PHGLDQ H PHFDQLVPRV T H SHUPL DQ GHPRV UDU T H HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R FRP QLFy DO UHVSRQVDEOH UHFHS RU ODV FRQGLFLRQHV HQ ODV T H HO L ODU GH ORV GD RV FRQVLQ Ly HO UD DPLHQ R GH ORV PLVPRV U tf OR )O MR UDQVIURQ HUL R GH GD RV Los ujos transfronterizos de datos personales VHUiQ SRVLEOHV F DQGR HO UHFHS RU R LPSRU DGRU GH ORV GD RV DV PD ODV PLVPDV REOLJDFLRQHV T H FRUUHVSRQGHQ DO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R que como emisor o exportador transrió los datos H FRQIRUPLGDG FRQ HO DU tf OR GH OD /H DGHPiV GH ORV V S HV RV SUH LV RV HQ HO SULPHU HUFHU SiUUDIR GH GLF R DU tf OR OR GLVS HV R HQ HO VHJ QGR SiUUDIR GHO PLVPR DPSRFR DSOLFD F DQGR VH UD HQ GH GD RV T H GHUL HQ GH QD relación cientíca o profesional del titular y sean QHFHVDULRV SDUD V GHVDUUROOR R F PSOLPLHQ R Artículo 25.- Formalización del ujo UDQVIURQ HUL R GH GD RV 3DUD ORV HIHF RV GHO DU tf OR SUHFHGHQ H HO HPLVRU R H SRU DGRU SRGUi DOHUVH GH FOi V ODV FRQ UDF DOHV R URV LQV U PHQ RV M UtGLFRV HQ ORV T H VH HV DEOH FDQ F DQGR PHQRV ODV PLVPDV REOLJDFLRQHV D ODV T H VH HQF HQ UD V MH R DVt FRPR ODV FRQGLFLRQHV HQ ODV T H HO L ODU FRQVLQ Ly HO UD DPLHQ R GH V V GD RV U tf OR 3DU LFLSDFLyQ GH OD LUHFFLyQ HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV respecto del ujo transfronterizo de datos /RV L ODUHV GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOHV GHO UD DPLHQ R SRGUiQ VROLFL DU OD RSLQLyQ GH OD LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UR HFFLyQ de Datos Personales respecto a si el ujo UDQVIURQ HUL R GH GD RV T H UHDOL D R UHDOL DUi F PSOH FRQ OR GLVS HV R SRU OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R En cualquier caso, el ujo transfronterizo de GD RV VH SRQGUi HQ FRQRFLPLHQ R GH OD LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV LQFO HQGR OD LQIRUPDFLyQ T H VH UHT LHUH SDUD OD UDQVIHUHQFLD GH GD RV HO UHJLV UR GH EDQFR GH GD RV DSt OR,9 7UD DPLHQ RV HVSHFLDOHV GH GD RV SHUVRQDOHV U tf OR 7UD DPLHQ R GH ORV GD RV GH PHQRUHV 3DUD HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV GH Q PHQRU GH HGDG VH UHT HULUi HO FRQVHQ LPLHQ R GH ORV L ODUHV GH OD SD ULD SR HV DG R RUHV VHJ Q FRUUHVSRQGD U tf OR RQVHQ LPLHQ R H FHSFLRQDO 3RGUi DFHUVH UD DPLHQ R GH ORV GD RV GH PD RUHV GH FD RUFH PHQRUHV GH GLHFLRF R DxRV FRQ V FRQVHQ LPLHQ R VLHPSUH T H OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD D D VLGR H SUHVDGD HQ Q OHQJ DMH FRPSUHQVLEOH SRU HOORV VDO R HQ ORV FDVRV T H OD OH H LMD SDUD V R RUJDPLHQ R OD DVLV HQFLD GH ORV L ODUHV GH OD SD ULD SR HV DG R HOD (Q QLQJ Q FDVR HO FRQVHQ LPLHQ R SDUD HO UD DPLHQ R GH GD RV GH PHQRUHV GH HGDG SRGUi R RUJDUVH SDUD T H DFFHGDQ D DF L LGDGHV LQF ODGDV FRQ ELHQHV R VHU LFLRV T H HV iq UHV ULQJLGRV SDUD PD RUHV GH HGDG

7 18 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS U tf OR 3UR LELFLyQ GH UHFRSLODFLyQ (Q QLQJ Q FDVR VH SRGUi UHFDEDU GH Q PHQRU GH HGDG GD RV T H SHUPL DQ RE HQHU LQIRUPDFLyQ VREUH ORV GHPiV PLHPEURV GH V JU SR IDPLOLDU FRPR VRQ ORV GD RV UHOD L RV D OD DF L LGDG SURIHVLRQDO GH V V SURJHQL RUHV LQIRUPDFLyQ HFRQyPLFD GD RV VRFLROyJLFRV R F DOT LHU R UR VLQ HO FRQVHQ LPLHQ R GH ORV L ODUHV GH DOHV GD RV 6yOR SRGUi UHFDEDUVH ORV GD RV GH LGHQ LGDG GLUHFFLyQ GH ORV SDGUHV R GH ORV RUHV FRQ OD nalidad de obtener el consentimiento a que se reere el artículo 27 del presente reglamento. U tf OR )RPHQ R GH OD SUR HFFLyQ (V REOLJDFLyQ GH RGRV ORV L ODUHV GH EDQFRV GH GD RV HVSHFLDOPHQ H GH ODV HQ LGDGHV S EOLFDV FRODERUDU FRQ HO IRPHQ R GHO FRQRFLPLHQ R GHO GHUHF R D OD SUR HFFLyQ GH GD RV GH ORV QLxRV QLxDV DGROHVFHQ HV DVt FRPR GH OD QHFHVLGDG GH T H V UD DPLHQ R VH UHDOLFH FRQ HVSHFLDO UHVSRQVDELOLGDG VHJ ULGDG U tf OR 7UD DPLHQ R GH GD RV HQ HO VHF RU FRP QLFDFLRQHV HOHFRP QLFDFLRQHV /RV RSHUDGRUHV GH ORV VHU LFLRV GH FRP QLFDFLRQHV R HOHFRP QLFDFLRQHV LHQHQ OD responsabilidad de velar por la condencialidad, VHJ ULGDG VR DGHF DGR H LQ HJULGDG GH ORV GD RV T H RE HQJDQ GH V V DERQDGRV V DULRV HQ HO F UVR GH V V RSHUDFLRQHV FRPHUFLDOHV (Q DO VHQ LGR QR SRGUiQ UHDOL DU Q UD DPLHQ R GH ORV FL DGRV GD RV para nalidades distintas a las autorizadas por V L ODU VDO R RUGHQ M GLFLDO R PDQGD R OHJDO H SUHVR Artículo 32.- Condencialidad y seguridad. /RV RSHUDGRUHV GH FRP QLFDFLRQHV R HOHFRP QLFDFLRQHV GHEHUiQ HODU SRU OD condencialidad, seguridad y uso adecuado de F DOT LHU GD R SHUVRQDO RE HQLGR FRPR FRQVHF HQFLD GH V DF L LGDG DGRS DUiQ ODV PHGLGDV pfqlfdv OHJDOHV RUJDQL D L DV FRQIRUPH D OR HV DEOHFLGR HQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R VLQ SHUM LFLR GH ODV PHGLGDV HV DEOHFLGDV HQ ODV QRUPDV GHO VHF RU GH FRP QLFDFLRQHV HOHFRP QLFDFLRQHV T H QR VH RSRQJDQ D OR HV DEOHFLGR HQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR 7UD DPLHQ R GH ORV GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV (O UD DPLHQ R GH GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV HQ UH ORV T H VH HQF HQ UDQ VHU LFLRV DSOLFDFLRQHV LQIUDHV U F UD HQ UH R URV HV i UHIHULGR D DT HOORV HQ ORV T H HO SURFHVDPLHQ R HV D RPi LFR VLQ LQ HU HQFLyQ PDQD 3DUD ORV FDVRV HQ ORV T H HQ HO UD DPLHQ R H LV D LQ HU HQFLyQ PDQD VH DSOLFDQ ORV DU tf ORV (O UD DPLHQ R GH GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV VHD FRPSOH R R SDUFLDO SRGUi VHU FRQ UD DGR SRU HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GH GD RV VLHPSUH F DQGR SDUD OD HMHF FLyQ GH DT HO VH JDUDQ LFH HO F PSOLPLHQ R GH OR HV DEOHFLGR HQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR UL HULRV D FRQVLGHUDU SDUD HO UD DPLHQ R GH GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV O UHDOL DU HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV VH GHEHUi FRQVLGHUDU FRPR SUHV DFLRQHV PtQLPDV ODV VLJ LHQ HV,QIRUPDU FRQ UDQVSDUHQFLD ODV V EFRQ UD DFLRQHV T H LQ RO FUHQ OD LQIRUPDFLyQ VREUH OD T H SUHV D HO VHU LFLR 1R LQFO LU FRQGLFLRQHV T H D RULFHQ R SHUPL DQ DO SUHV DGRU DV PLU OD L ODULGDG VREUH ORV EDQFRV GH GD RV UD DGRV HQ OD HUFHUL DFLyQ 3. Garantizar la condencialidad respecto de los GD RV VREUH ORV T H SUHV H HO VHU LFLR 0DQ HQHU HO FRQ URO ODV GHFLVLRQHV OD UHVSRQVDELOLGDG VREUH HO SURFHVR PHGLDQ H HO F DO VH UHDOL D HO UD DPLHQ R GH ORV GD RV *DUDQ L DU OD GHV U FFLyQ R OD LPSRVLELOLGDG GH DFFHGHU D ORV GD RV GHVS pv GH FRQFO LGD OD SUHV DFLyQ U tf OR 0HFDQLVPRV SDUD OD SUHV DFLyQ GHO VHUYLFLR GH UD DPLHQ R GH GD RV SRU PHGLRV HFQROyJLFRV HUFHUL DGRV (O SUHV DGRU GHO VHU LFLR GHEHUi FRQ DU FRQ ORV VLJ LHQ HV PHFDQLVPRV DU D FRQRFHU ORV FDPELRV HQ V V SROt LFDV GH SUL DFLGDG R HQ ODV FRQGLFLRQHV GHO VHU LFLR T H SUHV D DO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R SDUD RE HQHU el consentimiento si ello signicara incrementar sus IDF O DGHV GH UD DPLHQ R 3HUPL LU DO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R OLPL DU HO LSR GH UD DPLHQ R GH ORV GD RV VREUH ORV T H SUHV D HO VHU LFLR (V DEOHFHU PDQ HQHU PHGLGDV GH VHJ ULGDG DGHF DGDV SDUD OD SUR HFFLyQ GH ORV GD RV VREUH ORV T H SUHV D HO VHU LFLR *DUDQ L DU OD V SUHVLyQ GH ORV GD RV QD H T H D D FRQFO LGR HO VHU LFLR SUHV DGR DO UHVSRQVDEOH T H HV H O LPR ORV D D SRGLGR UHF SHUDU,PSHGLU HO DFFHVR D ORV GD RV D T LHQHV QR F HQ HQ FRQ SUL LOHJLRV GH DFFHVR R ELHQ HQ FDVR VHD VROLFL DGD SRU OD D RULGDG FRPSH HQ H LQIRUPDU GH HVH HF R DO UHVSRQVDEOH U tf OR 3UHV DFLyQ GH VHUYLFLRV R UD DPLHQ R SRU HQFDUJR 3DUD HIHF RV GH OD /H OD HQ UHJD GH GD RV GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV DO HQFDUJDGR QR FRQV L H UDQVIHUHQFLD GH GD RV (O HQFDUJDGR GHO EDQFR GH GD RV VH HQF HQ UD SUR LELGR GH UDQVIHULU D HUFHURV ORV GD RV REMH R GH OD SUHV DFLyQ GH VHU LFLRV GH UD DPLHQ R D PHQRV T H HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV T H OH HQFDUJy HO UD DPLHQ R OR D D D RUL DGR HO L ODU GHO GD R SHUVRQDO D D EULQGDGR V FRQVHQ LPLHQ R HQ ORV V S HV RV T H GLF R FRQVHQ LPLHQ R VHD UHT HULGR FRQIRUPH D /H

8 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS 19 (O SOD R SDUD OD FRQVHU DFLyQ GH ORV GD RV VHUi de dos (2) años contado desde la nalización del O LPR HQFDUJR UHDOL DGR /R GLVS HV R HQ HO SUHVHQ H DU tf OR VHUi DSOLFDEOH HQ OR T H FRUUHVSRQGD D OD V EFRQ UD DFLyQ GH OD SUHV DFLyQ GH VHU LFLRV GH UD DPLHQ R GH GD RV U tf OR 7UD DPLHQ R D UDYpV GH V EFRQ UD DFLyQ (O UD DPLHQ R GH GD RV S HGH UHDOL DUVH SRU Q HUFHUR GLIHUHQ H DO HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R D UD pv GH Q FRQ HQLR R FRQ UD R HQ UH HV RV GRV 3DUD HV H V S HV R VH UHT HULUi GH PDQHUD SUH LD QD D RUL DFLyQ SRU SDU H GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R LF D D RUL DFLyQ VH HQ HQGHUi DPELpQ FRQFHGLGD VL HV DED SUH LV D HQ HO LQV U PHQ R M UtGLFR PHGLDQ H HO F DO VH IRUPDOL y OD UHODFLyQ HQ UH HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R HO HQFDUJDGR GHO PLVPR (O UD DPLHQ R T H DJD HO V EFRQ UD LV D VH UHDOL DUi HQ QRPEUH SRU F HQ D GHO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R SHUR OD FDUJD GH SUREDU OD D RUL DFLyQ OH FRUUHVSRQGH DO HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R U tf OR 5HVSRQVDELOLGDG GHO HUFHUR V EFRQ UD DGR /D SHUVRQD QD UDO R M UtGLFD V EFRQ UD DGD DV PH ODV PLVPDV REOLJDFLRQHV T H VH HV DEOH FDQ SDUD HO HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R HQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R GHPiV GLVSRVLFLRQHV DSOLFDEOHV 6LQ HPEDUJR DV PLUi ODV REOLJDFLRQHV GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R HQFDUJDGR GHO UD DPLHQ R F DQGR HV LQH R LOLFH ORV GD RV FRQ QD nalidad distinta a la autorizada por el titular del EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R R (IHF H QD UDQVIHUHQFLD LQF PSOLHQGR ODV LQV U FFLRQHV GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV D Q F DQGR VHD SDUD OD FRQVHU DFLyQ GH GLF RV GD RV DSt OR 9 0HGLGDV GH VHJ ULGDG U tf OR 6HJ ULGDG SDUD HO UD DPLHQ R GH OD LQIRUPDFLyQ GLJL DO /RV VLV HPDV LQIRUPi LFRV T H PDQHMHQ EDQFRV GH GD RV GHEHUiQ LQFO LU HQ V I QFLRQDPLHQ R (O FRQ URO GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ GH GD RV LQFO HQGR OD JHV LyQ GH DFFHVRV GHVGH HO UHJLV UR GH Q V DULR OD JHV LyQ GH ORV SUL LOHJLRV de dicho usuario, la identicación del usuario ante HO VLV HPD HQ UH ORV T H VH HQF HQ UDQ V DULR contraseña, uso de certicados digitales, tokens, entre otros, y realizar una vericación periódica de ORV SUL LOHJLRV DVLJQDGRV ORV F DOHV GHEHQ HV DU denidos mediante un procedimiento documentado a n de garantizar su idoneidad. *HQHUDU PDQ HQHU UHJLV URV T H SUR HDQ H LGHQFLD VREUH ODV LQ HUDFFLRQHV FRQ ORV GD RV lógicos, incluyendo para los nes de la trazabilidad, OD LQIRUPDFLyQ GH F HQ DV GH V DULR FRQ DFFHVR DO VLV HPD RUDV GH LQLFLR FLHUUH GH VHVLyQ DFFLRQHV UHOH DQ HV (V RV UHJLV URV GHEHQ VHU OHJLEOHV RSRU QRV HQHU Q SURFHGLPLHQ R GH GLVSRVLFLyQ HQ UH ORV T H VH HQF HQ UDQ HO GHV LQR GH ORV UHJLV URV QD H T H pv RV D QR VHDQ LOHV V GHV U FFLyQ UDQVIHUHQFLD DOPDFHQDPLHQ R HQ UH R URV VLPLVPR VH GHEHQ HV DEOHFHU ODV PHGLGDV GH VHJ ULGDG UHODFLRQDGDV FRQ ORV DFFHVRV D RUL DGRV D ORV GD RV PHGLDQ H SURFHGLPLHQ RV de identicación y autenticación que garanticen la VHJ ULGDG GHO UD DPLHQ R GH ORV GD RV U tf OR RQVHUYDFLyQ UHVSDOGR UHF SHUDFLyQ GH ORV GD RV /RV DPELHQ HV HQ ORV T H VH SURFHVH DOPDFHQH R UDQVPL D OD LQIRUPDFLyQ GHEHUiQ VHU LPSOHPHQ DGRV FRQ FRQ UROHV GH VHJ ULGDG DSURSLDGRV RPDQGR FRPR UHIHUHQFLD ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH VHJ ULGDG ItVLFD DPELHQ DO UHFRPHQGDGRV HQ OD 173,62,( (, 7HFQRORJtD GH OD,QIRUPDFLyQ ygljr GH % HQDV 3UiF LFDV SDUD OD *HV LyQ GH 6HJ ULGDG GH OD,QIRUPDFLyQ HQ OD HGLFLyQ T H VH HQF HQ UH LJHQ H GLFLRQDOPHQ H VH GHEHQ FRQ HPSODU ORV PHFDQLVPRV GH UHVSDOGR GH VHJ ULGDG GH OD LQIRUPDFLyQ GH OD EDVH GH GD RV FRQ un procedimiento que contemple la vericación GH OD LQ HJULGDG GH ORV GD RV DOPDFHQDGRV HQ HO UHVSDOGR LQFO HQGR F DQGR VHD SHU LQHQ H OD UHF SHUDFLyQ FRPSOH D DQ H QD LQ HUU SFLyQ R GDxR JDUDQ L DQGR HO UH RUQR DO HV DGR HQ HO T H VH HQFRQ UDED DO PRPHQ R HQ T H VH SURG MR OD LQ HUU SFLyQ R GDxR U tf OR 7UDQVIHUHQFLD OyJLFD R HOHF UyQLFD GH ORV GD RV (O LQ HUFDPELR GH GD RV GHVGH ORV DPELHQ HV GH SURFHVDPLHQ R R DOPDFHQDPLHQ R DFLD F DOT LHU GHV LQR I HUD GH ODV LQV DODFLRQHV ItVLFDV GH OD HQ LGDG VROR SURFHGHUi FRQ OD D RUL DFLyQ GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV VH DUi LOL DQGR ORV PHGLRV GH UDQVSRU H D RUL DGRV SRU HO PLVPR RPDQGR ODV PHGLGDV QHFHVDULDV HQ UH ODV T H VH HQF HQ UDQ cifrado de datos, rmas digitales, información, checksum de vericación, entre otros, destinados a H L DU HO DFFHVR QR D RUL DGR SpUGLGD R FRUU SFLyQ G UDQ H HO UiQVL R DFLD V GHV LQR U tf OR OPDFHQDPLHQ R GH GRF PHQ DFLyQ QR D RPD L DGD /RV DUPDULRV DUF L DGRUHV R URV HOHPHQ RV HQ ORV T H VH DOPDFHQHQ GRF PHQ RV QR D RPD L DGRV FRQ GD RV GHEHUiQ HQFRQ UDUVH HQ iuhdv HQ ODV T H HO DFFHVR HV p SUR HJLGR FRQ S HU DV GH DFFHVR GR DGDV GH VLV HPDV GH DSHU UD PHGLDQ H OOD H R UR GLVSRVL L R HT L DOHQ H LF DV iuhdv GHEHUiQ SHUPDQHFHU FHUUDGDV F DQGR QR VHD SUHFLVR HO DFFHVR D ORV GRF PHQ RV LQFO LGRV HQ HO EDQFR GH GD RV 6L SRU ODV FDUDF HUtV LFDV GH ORV ORFDOHV T H VH GLVS VLHUD QR I HUD SRVLEOH F PSOLU OR HV DEOHFLGR

9 20 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS HQ HO DSDU DGR DQ HULRU VH DGRS DUiQ ODV PHGLGDV DO HUQD L DV FRQIRUPH D ODV GLUHF L DV GH OD LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV U tf OR RSLD R UHSURG FFLyQ /D JHQHUDFLyQ GH FRSLDV R OD UHSURG FFLyQ GH ORV GRF PHQ RV QLFDPHQ H SRGUiQ VHU UHDOL DGDV EDMR HO FRQ URO GHO SHUVRQDO D RUL DGR HEHUi SURFHGHUVH D OD GHV U FFLyQ GH ODV FRSLDV R UHSURG FFLRQHV GHVHF DGDV GH IRUPD T H VH H L H HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ FRQ HQLGD HQ ODV PLVPDV R V UHF SHUDFLyQ SRV HULRU U tf OR FFHVR D OD GRF PHQ DFLyQ (O DFFHVR D OD GRF PHQ DFLyQ VH OLPL DUi H FO VL DPHQ H DO SHUVRQDO D RUL DGR 6H HV DEOHFHUiQ PHFDQLVPRV T H SHUPL DQ identicar los accesos realizados en el caso de GRF PHQ RV T H S HGDQ VHU LOL DGRV SRU P O LSOHV V DULRV (O DFFHVR GH SHUVRQDV QR LQFO LGDV HQ HO SiUUDIR DQ HULRU GHEHUi T HGDU DGHF DGDPHQ H UHJLV UDGR GH DF HUGR D ODV GLUHF L DV GH VHJ ULGDG T H HPL D OD LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV U tf OR 7UDVODGR GH GRF PHQ DFLyQ QR D RPD L DGD 6LHPSUH T H VH SURFHGD DO UDVODGR ItVLFR GH OD GRF PHQ DFLyQ FRQ HQLGD HQ Q EDQFR GH GD RV GHEHUiQ DGRS DUVH PHGLGDV GLULJLGDV D LPSHGLU HO DFFHVR R PDQLS ODFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ REMH R GH UDVODGR U tf OR 3UHV DFLRQHV GH VHUYLFLRV VLQ DFFHVR D GD RV (O UHVSRQVDEOH R HO HQFDUJDGR GH OD LQIRUPDFLyQ R UD DPLHQ R DGRS DUiQ ODV PHGLGDV DGHF DGDV SDUD OLPL DU HO DFFHVR GHO SHUVRQDO D GD RV D ORV VRSRU HV T H ORV FRQ HQJDQ R D ORV UHF UVRV GHO VLV HPD GH LQIRUPDFLyQ SDUD OD UHDOL DFLyQ GH UDEDMRV T H QR LPSOLT HQ HO UD DPLHQ R GH GD RV DQGR VH UD H GH SHUVRQDO DMHQR HO FRQ UD R GH SUHV DFLyQ GH VHU LFLRV UHFRJHUi H SUHVDPHQ H OD SUR LELFLyQ GH DFFHGHU D ORV GD RV OD REOLJDFLyQ GH VHFUH R UHVSHF R D ORV GD RV T H HO SHUVRQDO ELHUD SRGLGR FRQRFHU FRQ PR L R GH OD SUHV DFLyQ GHO VHU LFLR ,9 HUHF RV GHO L ODU GH GD RV SHUVRQDOHV DSt OR, LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV U tf OR DUiF HU SHUVRQDO Los derechos de información, acceso, recticación, FDQFHODFLyQ RSRVLFLyQ UD DPLHQ R REMH L R GH GD RV VyOR S HGHQ VHU HMHUFLGRV SRU HO L ODU GH GD RV VLQ SHUM LFLR GH ODV QRUPDV T H UHJ ODQ OD UHSUHVHQ DFLyQ U tf OR (MHUFLFLR GH ORV GHUHF RV GHO L ODU GH GD RV (O HMHUFLFLR GH DOJ QR R DOJ QRV GH ORV GHUHF RV QR H FO H OD SRVLELOLGDG GH HMHUFHU DOJ QR R DOJ QRV GH ORV R URV QL S HGH VHU HQ HQGLGR FRPR UHT LVL R SUH LR SDUD HO HMHUFLFLR GH F DOT LHUD GH HOORV U tf OR HJL LPLGDG SDUD HMHUFHU ORV GHUHF RV (O HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV FRQ HQLGRV HQ HO SUHVHQ H t OR VH UHDOL D 3RU HO L ODU GH GD RV DFUHGL DQGR V LGHQ LGDG SUHVHQ DQGR FRSLD GHO RF PHQ R 1DFLRQDO GH,GHQ LGDG R GRF PHQ R HT L DOHQ H El empleo de la rma digital conforme a la QRUPD L LGDG LJHQ H V V L H OD SUHVHQ DFLyQ GHO RF PHQ R 1DFLRQDO GH,GHQ LGDG V FRSLD 0HGLDQ H UHSUHVHQ DQ H OHJDO DFUHGL DGR FRPR DO 0HGLDQ H UHSUHVHQ DQ H H SUHVDPHQ H IDF O DGR SDUD HO HMHUFLFLR GHO GHUHF R DGM Q DQGR OD FRSLD GH V RF PHQ R 1DFLRQDO GH,GHQ LGDG R GRF PHQ R HT L DOHQ H GHO t OR T H DFUHGL H OD UHSUHVHQ DFLyQ DQGR HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV VHD QD HQ LGDG S EOLFD SRGUi DFUHGL DUVH OD UHSUHVHQ DFLyQ SRU F DOT LHU PHGLR iolgr HQ derecho que deje constancia dedigna, conforme DO DU tf OR GH OD /H 1 /H GHO 3URFHGLPLHQ R GPLQLV UD L R *HQHUDO (Q FDVR VH RS H SRU HO SURFHGLPLHQ R VHxDODGR HQ HO DU tf OR GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R OD DFUHGL DFLyQ GH OD LGHQ LGDG GHO L ODU VH V MH DUi D OR GLVS HV R HQ GLF D GLVSRVLFLyQ U tf OR 5HT LVL RV GH OD VROLFL G (O HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV VH OOH D D FDER PHGLDQ H VROLFL G GLULJLGD DO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R OD PLVPD T H FRQ HQGUi 1RPEUHV DSHOOLGRV GHO L ODU GHO GHUHF R DFUHGL DFLyQ GH ORV PLVPRV HQ V FDVR GH V UHSUHVHQ DQ H FRQIRUPH DO DU tf OR SUHFHGHQ H 3H LFLyQ FRQFUH D T H GD O JDU D OD VROLFL G RPLFLOLR R GLUHFFLyQ T H S HGH VHU electrónica, a efectos de las noticaciones que FRUUHVSRQGDQ 4. Fecha y rma del solicitante. RF PHQ RV T H V V HQ HQ OD SH LFLyQ GH VHU HO FDVR 3DJR GH OD FRQ UDSUHV DFLyQ UD iqgrvh GH HQ LGDGHV S EOLFDV VLHPSUH T H OR HQJDQ SUH LV R HQ V V SURFHGLPLHQ RV GH IHF D DQ HULRU D OD LJHQFLD GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR 6HUYLFLRV GH D HQFLyQ DO S EOLFR DQGR HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GLVSRQJD GH VHU LFLRV GH F DOT LHU QD UDOH D SDUD OD D HQFLyQ D V S EOLFR R HO HMHUFLFLR GH UHFODPDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO VHU LFLR SUHV DGR R SURG F RV RIHU DGRV SRGUi DPELpQ D HQGHU ODV VROLFL GHV SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV FRPSUHQGLGRV HQ HO SUHVHQ H t OR D UD pv GH GLF RV VHU LFLRV VLHPSUH T H ORV SOD RV QR VHDQ PD RUHV D ORV HV DEOHFLGRV HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R

10 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS 21 (Q HV H FDVR OD LGHQ LGDG GHO L ODU GH GD RV VH FRQVLGHUD DFUHGL DGD SRU ORV PHGLRV HV DEOHFLGRV SRU HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R SDUD OD identicación de aquél, siempre que se acredite la PLVPD FRQIRUPH D OD QD UDOH D GH OD SUHV DFLyQ GHO VHU LFLR R SURG F R RIHU DGR U tf OR 5HFHSFLyQ V EVDQDFLyQ GH OD SH LFLyQ HEHQ VHU UHFLELGDV RGDV ODV VROLFL GHV SUHVHQ DGDV GHMiQGRVH FRQV DQFLD GH V UHFHSFLyQ SRU SDU H GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R (Q FDVR GH T H OD VROLFL G QR F PSOD FRQ ORV UHT LVL RV VHxDODGRV HQ HO DU tf OR DQ HULRU HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GH V UD DPLHQ R HQ Q SOD R GH FLQFR GtDV FRQ DGR GHVGH HO GtD VLJ LHQ H GH OD UHFHSFLyQ GH OD VROLFL G IRUP OD ODV REVHU DFLRQHV SRU LQF PSOLPLHQ R T H QR puedan ser salvadas de ocio, invitando al titular D V EVDQDUODV GHQ UR GH Q SOD R Pi LPR GH FLQFR GtDV 7UDQVF UULGR HO SOD R VHxDODGR VLQ T H RF UUD OD V EVDQDFLyQ VH HQGUi SRU QR SUHVHQ DGD OD VROLFL G /DV HQ LGDGHV S EOLFDV DSOLFDQ HO DU tf OR GH OD /H 1 /H GHO 3URFHGLPLHQ R GPLQLV UD L R *HQHUDO VREUH REVHU DFLRQHV D OD GRF PHQ DFLyQ SUHVHQ DGD U tf OR )DFLOLGDGHV SDUD HO HMHUFLFLR GHO GHUHF R (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R HV i REOLJDGR D HV DEOHFHU Q SURFHGLPLHQ R VHQFLOOR SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV 6LQ SHUM LFLR GH OR VHxDODGR H LQGHSHQGLHQ HPHQ H GH ORV PHGLRV R PHFDQLVPRV T H OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R HV DEOH FDQ SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV FRUUHVSRQGLHQ HV DO L ODU GH GD RV HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R SRGUi RIUHFHU PHFDQLVPRV T H IDFLOL HQ HO HMHUFLFLR de tales derechos en benecio del titular de datos 3DUD HIHF RV GH OD FRQ UDSUHV DFLyQ T H GHEH DERQDU HO L ODU GH GD RV SDUD HO HMHUFLFLR GH V V GHUHF RV DQ H OD DGPLQLV UDFLyQ S EOLFD VH HV DUi D OR GLVS HV R HQ HO SULPHU SiUUDIR GHO DU tf OR GH OD /H (O HMHUFLFLR SRU HO L ODU GH GD RV GH V V GHUHF RV DQ H ORV EDQFRV GH GD RV GH DGPLQLV UDFLyQ SUL DGD VHUi GH FDUiF HU JUD L R VDO R OR HV DEOHFLGR HQ QRUPDV HVSHFLDOHV GH OD PD HULD (Q QLQJ Q FDVR HO HMHUFLFLR GH HV RV GHUHF RV LPSOLFDUi LQJUHVR DGLFLRQDO SDUD HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DQ H HO F DO VH HMHUFHQ 1R VH SRGUi HV DEOHFHU FRPR PHGLRV SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV GHUHF RV QLQJ QR T H LPSOLT H HO FREUR GH QD DULID DGLFLRQDO DO VROLFL DQ H R F DOT LHU R UR PHGLR T H V SRQJD Q FRV R H FHVL R U tf OR )RUPD GH OD UHVS HV D (O L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R GHEHUi GDU UHVS HV D D OD VROLFL G HQ OD IRUPD SOD R HV DEOHFLGR HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R FRQ LQGHSHQGHQFLD GH T H guren o no datos personales del titular de los PLVPRV HQ ORV EDQFRV GH GD RV T H DGPLQLV UH /D UHVS HV D DO L ODU GH GD RV GHEHUi UHIHULUVH QLFDPHQ H D DT HOORV GD RV T H especícamente se hayan indicado en su solicitud GHEHUi SUHVHQ DUVH HQ IRUPD FODUD OHJLEOH FRPSUHQVLEOH GH IiFLO DFFHVR (Q FDVR GH VHU QHFHVDULR HO HPSOHR GH FOD HV o códigos, deberán proporcionarse los signicados FRUUHVSRQGLHQ HV RUUHVSRQGHUi DO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R OD SU HED GHO F PSOLPLHQ R GHO GHEHU GH UHVS HV D GHELHQGR FRQVHU DU ORV PHGLRV SDUD DFHUOR /R VHxDODGR VHUi GH DSOLFDFLyQ HQ OR T H I HUD SHU LQHQ H SDUD DFUHGL DU OD UHDOL DFLyQ GH OR HV DEOHFLGR HQ HO VHJ QGR SiUUDIR GHO DU tf OR GH OD /H U tf OR 3OD RV GH UHVS HV D (O SOD R Pi LPR GH UHVS HV D GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DQ H HO HMHUFLFLR GHO GHUHF R GH LQIRUPDFLyQ VHUi GH RF R GtDV FRQ DGRV GHVGH HO GtD VLJ LHQ H GH OD SUHVHQ DFLyQ GH OD VROLFL G FRUUHVSRQGLHQ H (O SOD R Pi LPR SDUD OD UHVS HV D GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DQ H HO HMHUFLFLR GHO GHUHF R GH DFFHVR VHUi GH HLQ H GtDV FRQ DGRV GHVGH HO GtD VLJ LHQ H GH OD SUHVHQ DFLyQ GH OD VROLFL G SRU HO L ODU GH GD RV 6L OD VROLFL G I HUD HV LPDGD HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R QR DFRPSDxDVH D V UHVS HV D OD LQIRUPDFLyQ VROLFL DGD HO DFFHVR VHUi HIHF L R GHQ UR GH ORV GLH GtDV VLJ LHQ HV D GLF D UHVS HV D 7UD iqgrvh GHO HMHUFLFLR GH ORV R URV derechos como los de recticación, cancelación u RSRVLFLyQ HO SOD R Pi LPR GH UHVS HV D GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R VHUi GH GLH GtDV FRQ DGRV GHVGH HO GtD VLJ LHQ H GH OD SUHVHQ DFLyQ GH OD VROLFL G FRUUHVSRQGLHQ H U tf OR 5HT HULPLHQ R GH LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO (Q HO FDVR T H OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD en la solicitud sea insuciente o errónea de forma T H QR SHUPL D V D HQFLyQ HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV SRGUi UHT HULU GHQ UR GH ORV VLH H GtDV VLJ LHQ HV GH UHFLELGD OD VROLFL G GRF PHQ DFLyQ DGLFLRQDO DO L ODU GH ORV GD RV SDUD D HQGHUOD (Q Q SOD R GH GLH GtDV GH UHFLELGR HO UHT HULPLHQ R FRQ DGR GHVGH HO GtD VLJ LHQ H GH OD UHFHSFLyQ GHO PLVPR HO L ODU GH GD RV DFRPSDxDUi OD GRF PHQ DFLyQ DGLFLRQDO T H HV LPH SHU LQHQ H SDUD I QGDPHQ DU V VROLFL G (Q FDVR FRQ UDULR VH HQGUi SRU QR SUHVHQ DGD GLF D VROLFL G U tf OR PSOLDFLyQ GH ORV SOD RV 6DO R HO SOD R HV DEOHFLGR SDUD HO HMHUFLFLR GHO GHUHF R GH LQIRUPDFLyQ ORV SOD RV T H

11 22 NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS FRUUHVSRQGDQ SDUD OD UHVS HV D R OD D HQFLyQ GH ORV GHPiV GHUHF RV SRGUiQ VHU DPSOLDGRV QD VROD H SRU Q SOD R LJ DO FRPR Pi LPR VLHPSUH cuando las circunstancias lo justiquen. La justicación de la ampliación del plazo deberá FRP QLFDUVH DO L ODU GHO GD R SHUVRQDO GHQ UR GHO SOD R T H VH SUH HQGD DPSOLDU U tf OR SOLFDFLyQ GH OHJLVODFLyQ especíca. DQGR ODV GLVSRVLFLRQHV DSOLFDEOHV D GH HUPLQDGRV EDQFRV GH GD RV FRQIRUPH D OD OHJLVODFLyQ HVSHFLDO T H ORV UHJ OH HV DEOH FDQ un procedimiento especíco para el ejercicio de los GHUHF RV UHJ ODGRV HQ HO SUHVHQ H t OR VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ODV PLVPDV HQ F DQ R RIUH FDQ LJ DOHV R PD RUHV JDUDQ tdv DO L ODU GH ORV GD RV QR FRQ UD HQJDQ OR GLVS HV R HQ OD /H HO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR HQHJDFLyQ SDUFLDO R R DO DQ H HO HMHUFLFLR GH Q GHUHF R /D UHVS HV D R DO R SDUFLDOPHQ H QHJD L D SRU SDU H GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R GHO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DQ H OD VROLFL G GH Q GHUHF R GHO L ODU GH GD RV GHEH HV DU debidamente justicada y debe señalar el derecho T H OH DVLV H DO PLVPR SDUD UHF UULU DQ H OD LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UR HFFLyQ GH D RV 3HUVRQDOHV HQ td GH UHFODPDFLyQ HQ ORV puplqrv GHO DU tf OR GH OD /H GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R DSt OR,, LVSRVLFLRQHV HVSHFLDOHV U tf OR HUHF R D OD LQIRUPDFLyQ (O L ODU GH GD RV LHQH GHUHF R HQ td GH DFFHVR D T H VH OH EULQGH RGD OD LQIRUPDFLyQ VHxDODGD HQ HO DU tf OR GH OD /H HO Q PHUDO GHO DU tf OR GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R /D UHVS HV D FRQ HQGUi ORV H UHPRV SUH LV RV HQ ORV DU tf ORV FL DGRV HQ HO SiUUDIR DQ HULRU VDO R T H HO L ODU D D VROLFL DGR OD LQIRUPDFLyQ UHIHULGD VyOR D DOJ QR GH HOORV 6HUi GH DSOLFDFLyQ SDUD OD UHVS HV D DO HMHUFLFLR GHO GHUHF R D OD LQIRUPDFLyQ HQ OR T H I HUH SHU LQHQ H OR HV DEOHFLGR HQ ORV DU tf ORV GHO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR HUHF R GH DFFHVR 6LQ SHUM LFLR GH OR VHxDODGR HQ HO DU tf OR GH OD /H HO L ODU GH ORV GD RV LHQH GHUHF R D RE HQHU GHO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R OD LQIRUPDFLyQ UHOD L D D V V GD RV DVt FRPR D RGDV ODV FRQGLFLRQHV JHQHUDOLGDGHV GHO UD DPLHQ R GH ORV PLVPRV U tf OR 0HGLRV SDUD HO F PSOLPLHQ R GHO GHUHF R GH DFFHVR /D LQIRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQ H DO GHUHF R GH DFFHVR D RSFLyQ GHO L ODU GH ORV GD RV SRGUi V PLQLV UDUVH SRU HVFUL R SRU PHGLRV HOHF UyQLFRV HOHIyQLFRV GH LPDJHQ R UR LGyQHR para tal n. (O L ODU GH ORV GD RV SRGUi RS DU D UD pv GH DOJ QRV R DULRV GH ODV VLJ LHQ HV IRUPDV 9LV DOL DFLyQ HQ VL LR (VFUL R FRSLD IR RFRSLD R IDFVtPLO 7UDQVPLVLyQ HOHF UyQLFD GH OD UHVS HV D VLHPSUH T H HV p JDUDQ L DGD OD LGHQ LGDG GHO interesado y la condencialidad, integridad y UHFHSFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ DOT LHU R UD IRUPD R PHGLR T H VHD adecuado a la conguración o implantación material GHO EDQFR GH GD RV R D OD QD UDOH D GHO UD DPLHQ R HV DEOHFLGR SRU HO L ODU GHO EDQFR GH GD RV R UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R DOT LHUD VHD OD IRUPD D HPSOHDU HO DFFHVR GHEH VHU HQ IRUPD R FODUR OHJLEOH H LQ HOLJLEOH VLQ LOL DU FOD HV R FyGLJRV T H UHT LHUDQ GH GLVSRVL L RV PHFiQLFRV SDUD V DGHF DGD FRPSUHQVLyQ HQ V FDVR DFRPSDxDGD GH QD H SOLFDFLyQ VLPLVPR HO DFFHVR GHEH VHU HQ OHQJ DMH DFFHVLEOH DO FRQRFLPLHQ R PHGLR GH OD SREODFLyQ GH ORV puplqrv T H VH LOLFHQ 6LQ SHUM LFLR GH OR F DO FRQ HO REMH R GH VDU ORV PHGLRV GH FRP QLFDFLyQ PiV HFROyJLFRV GLVSRQLEOHV HQ FDGD FDVR HO UHVSRQVDEOH GHO UD DPLHQ R SRGUi DFRUGDU FRQ HO L ODU HO VR GH PHGLRV GH UHSURG FFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GLV LQ RV D ORV HV DEOHFLGRV HQ HO SUHVHQ H UHJODPHQ R U tf OR RQ HQLGR GH OD LQIRUPDFLyQ /D LQIRUPDFLyQ T H FRQ RFDVLyQ GHO HMHUFLFLR GHO GHUHF R GH DFFHVR VH SRQJD D GLVSRVLFLyQ GHO L ODU GH ORV GD RV GHEH VHU DPSOLD FRPSUHQGHU OD R DOLGDG GHO UHJLV UR FRUUHVSRQGLHQ H DO L ODU GH GD RV D Q F DQGR HO UHT HULPLHQ R VyOR FRPSUHQGD Q DVSHF R GH GLF RV GD RV (O LQIRUPH QR SRGUi UH HODU GD RV SHU HQHFLHQ HV D HUFHURV D Q F DQGR VH LQF OHQ FRQ HO LQ HUHVDGR U tf OR F DOL DFLyQ (V GHUHF R GHO L ODU GH GD RV HQ vía de recticación, actualizar aquellos datos que han sido modicados a la fecha del ejercicio del GHUHF R /D VROLFL G GH DF DOL DFLyQ GHEHUi VHxDODU a qué datos personales se reere, así como la modicación que haya de realizarse en ellos, DFRPSDxDQGR OD GRF PHQ DFLyQ T H V V HQ H OD SURFHGHQFLD GH OD DF DOL DFLyQ VROLFL DGD Artículo 65.- Recticación. (V GHUHF R GHO L ODU GH GD RV T H se modiquen los datos que resulten ser inexactos, HUUyQHRV R IDOVRV La solicitud de recticación deberá indicar a qué datos personales se reere, así como la corrección T H D D GH UHDOL DUVH HQ HOORV DFRPSDxDQGR OD GRF PHQ DFLyQ T H V V HQ H OD SURFHGHQFLD GH OD recticación solicitada. U tf OR,QFO VLyQ (V GHUHF R GHO L ODU GH GD RV T H en vía de recticación, sus datos sean incorporados D Q EDQFR GH GD RV DVt FRPR T H DO UD DPLHQ R GH V V GD RV VH LQFRUSRUH DT HOOD LQIRUPDFLyQ IDO DQ H T H OD DFH LQFRPSOH D RPL LGD R HOLPLQDGD HQ D HQFLyQ D V UHOH DQFLD SDUD GLF R UD DPLHQ R /D VROLFL G GH LQFO VLyQ GHEHUi LQGLFDU D T p GD RV SHUVRQDOHs se reere, así como la