R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ EH$Var gmo æ mbm _w ~B, ~wydma 15 gßq> ~a, 2021 df -99, A H$-191, nmzo-8, qh$ V : < 4 Issue Vol.- 99 Marath

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ EH$Var gmo æ mbm _w ~B, ~wydma 15 gßq> ~a, 2021 df -99, A H$-191, nmzo-8, qh$ V : < 4 Issue Vol.- 99 Marath"

Bản ghi

1 R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ EH$Var gmo æ mbm _w ~B, ~wydma 15 gßq>~a, 2021 df -99, A H$-191, nmzo-8, qh$ V : < 4 Issue Vol.- 99 Marathi - Daily - Mumbai, 15 September Page- 8 Price- Rs. 4/- NAVAKAL 24x7 : g nmxh$- gm. O`lr Im{S>bH$a-nm S>o naàm Vr m Mr ZmX H$aUo JwÝhm Amho ^monmm Xmdm! w» Ìr Xmofr hmv bmdyz XmIdm eax ndma, R>mH$aZm AmonZ M bo H«$m Vr { Ì S>i Hw$amaMm amom, {edmorzja, mbms> Zo ~mo Z Zdra qgj ~«maà m AmË hë ozo H«$sS>m{dœ hmxabo mohmbr - ^mavmmm amï >r ñvamdarb Zo ~mo Z Zdra qgj ~«ma mmm mohmbrvrb amhë m KamV VXoh gmns>bm. Ë mà m g e mñnx AmË hë o wio A»Io H«$sS>m{dœ hmxabo Amho. ed{dàn>oxzmà m AhdmbmZ VaM Ë mà m Ë ymo Iao H$maU ñnï> hmob b, Ago nmo{bgm Zr gm {JVbo. n Om~À m $arxh$moq> owyz ~«ma Hw$Qw> ~ 2009 Ü o mohmbrbm {eâq> Pmbo hmovo. Z ZdraMm mor>m ^md$ S>m. à^gwi Z hmhr Zo ~mo hmovm. Ë mmo ds>rb ì mdgm{ H$ AgyZ AmB J {hur Amho. Z ZdraZo 2015 Ü o X{jU H$mo[a mv Pmboë m ñny}v H$mñ nxh$ qoh$bo hmovo Ü o nmob S>bm Pmboë m ñny}vhr Ë mbm H$mñ nxh$ { imbo hmovo. mohmbrvrb gošq>a 71 Ü o Vmo amhv hmovm. VoWo gmo dmar gh$mir KamV Ë mmm VXoh gmns>bm. Ë mzo AmË hë m Ho$ë mmm àmw{ H$ A XmO nmo{bgm Zr ì º$ Ho$bm Amho. H$éUm e m Mm Vwé JmV w $m dmt>bm Om rz AOm da 18 gßq>~abm gwzmdur ~rs> OmVrdmMH$ {edrjmi Am{U JmS>rV {nñvyb AmT>ië màh$aur A ~momojmb gì Ý m mb mzo H$éUm e m m À m Om rz AOm darb gwzmdur bm ~Urda Q>mH$br AgyZ AmVm hr gwzmdur 18 gßq>~abm hmouma Amho. Ë m wio H$éUm e m m Zm AmVm H$mhr {Xdg VwéJmV w $m H$amdm bmjuma Amho. H$éUm e m ~rs> Ü o AgVmZm Ë m À m JmS>rV {nñvyb AmT>iyZ Ambo hmovo. mz Va nmo{bgm Zr Ë m Zm Vmã mv KoVbo hmovo. 6 gßq>~abm nmo{bgm Zr H$éUm e m m Zm Ý m mb mv hoa Ho$bo hmovo. Voìhm Ý m mb mzo H$éUm e m m Mr 14 {Xdgm À m Ý m mb rz H$moR>S>rV admzjr Ho$br hmovr. VgoM Ë m À m S >m ìhabm EH$m {XdgmMr nmobrg H$moR>S>r gwzmdê mv Ambr hmovr. H$éUm e m m Zr Om rz { imdm åhuyz A ~momojmb À m {Oëhm Am{U gì Ý m mb mh$s>o Om rz AO XmIb Ho$bm. Jm YrZJa XoemVrb AZoH$ amá m Ü o H$mhr {Xdgm nmgyz Vw $mz nmd$g gwê$ Amho. nmdgm wio ZÚm Mr nmur nmvir gmvë mzo dmt>v AgyZ nwam wio AZoH$ {R>H$mUMo OZOrdZ {dñh$irv Pmbo Amho. {h mmb àxoe, JwOamV, {~hma, CÎma àxoe, H$Zm Q>H$ Am{U hmamï >mv gvv wgiyma nmd$g gwê$ AgyZ S>mJami ^mjmv XaS> H$mogiÊ mà m KQ>Zm dma dma KS>V AmhoV. JwOamVÀ m gm amï >mv gvv gwê$ Agboë m hmamï >mv KS>Umè m JwÝøm À m nmœ ^y rda naàm Vr m Mr Hw$R>ë m amá mvyz ovmv hr m{hvr gah$ma, nmo{bgm Zm Agmdr.Ë m wio Ë m Mr ZmX R>odm Ago {ZX}e ZwH$VoM w» Ìr CÕd R>mH$ao m Zr {Xbo AmhoV. mì naàm Vr m Mr ZmX H$aUo hm JwÝhm Amho. Ë mgmr>r w» Ìr Xmofr AmhoV, Agm Xmdm ^monmzo Ho$bm Amho. w» Ìr CÕd R>mH$ao m Mo dº$ì ho XmoZ g momv VoT> {Z m U H$aUmao Amho. Ago åhuyz ^mon Am Xma AVwb ^mviih$a m Zr w» Í m À m {damoymv H$m {XdbrVrb g Vm ZJa nmo{bgmv VH«$ma XmIb Ho$br Amho. ZdamÌr, am brbm H$m H«$ mv ~m å~ñ $moq>mm H$Q> CYibm Zdr {X r ZdamÌr Am{U am brbm H$m H«$ mzm bú H$ê$Z XheVdmXr h m H$aÊ mmm H$Q> {X r nmo{bgm Zr CYiyZ bmdbm Amho. 6 XheVdmÚm Zm {X r nmo{bgm À m ñnoeb gobzo AQ>H$ Ho$br AgyZ m Ü o XmoZ XheVdmXr nm{h$ñvmzmvyz à{eju KoD$Z Ambo hmovo. m XhedmÚm Zm CÎma àxoe, hmamï > Am{U {X r owyz AQ>H$ H$aÊ mv Ambr Amho. Ë m À mh$sy>z eóo Am{U Xmê$Jmoimhr Oá H$aÊ mv Ambm Amho. m XhedmÚm Mo ZoQ>dH $ nm{h$ñvmz Ü o à{eju KoVboë m 2 XheVdmÚm gh 6 OUm Zm AQ>H$ XoemVrb AZoH$ amá m Ü o $bmdbo Agë mmr m{hvr nmo{bgm Zr {Xbr. {X r nmo{bgm À m {deof H$jmMo S>rgrnr à mox Hw$edmh m Zr gm {JVbo H$s, mgmr>r ~hþamá r Am naoez H$aÊ mv Ambo. m H$madmB Xaå mz XmoÝhr XheVdmÚm ì {V[aº$, AmUIr 4 bmoh$m Zm AQ>H$ H$aÊ mv Ambr Amho. Aem àh$mao EHy$U 6 bmoh$m Zm AQ>H$ H$aÊ mv Ambr Amho. Ë m Zm hmamï >, {X r, CÎma àxoe Am{U amoñwmz YyZ nh$s>ê mv Ambo Amho. nm{h$ñvmz Ü o à{eju KoVboë m XmoZ XheVdmÚm n H$s EH$mMo Zmd Amogm m Am{U Xþgè mmo Zmd OremZ Amho. qhxÿ gum À m doir JXuÀ m {R>H$mUr ñ $moq> H$am Mm Ë m Mm H$Q> hmovm. AQ>H$ Ho$boë m XheVdmÚm n H$s EH$mMo H$m oë m nmz 7 da A ³ wn ³Ma ZmXUrgmR>r narjomo ~ YZ àxrk à ³Q>rg H$aUmè m Mm Vrd«{damoY OmoaXma nmdgm wio AË V qmvmozh$ n[apñwvr {Z m U Pmbr Amho. amoh$moq>nmgyz Om ZJan ªV ZÚm YmoŠ mà m nmvirdê$z dmhv AmhoV. Ë m wio Yrb ZmJar dñë m Ob Pmë m AgyZ n[apñwvr BVH$s ^rfu ^monm Am Xma ^mviih$a m Zr åhq>bo Amho H$s, w» Í m À m dº$ì mzo EH$ g mo ^ ^rv Pmbobm Amho. Oa naàm Vr JwÝhoJma AgVrb Va {edgozm ZoVo g O amr>mos>, gm m{oh$ Ý m Ìr YZ O w S>o ho Hw$R>ë m àm VmVyZ Ambo AmhoV?Agm gdmb H$ê$Z w» Í m {damoymv H$b 154 hmamï > gah$mazo 2015 gmbr A ³ wn ³Ma CnMma nõvr~m~v H$m Xm V ma Ho$bm. m H$m ÚmVrb VaVwXrV AZoH$ J ^ra Xmof Agë mà m VH«$mar AgVmZmM emgzmzo 2017 gmbr hmamï > A ³ wn ³Ma n[afx ñwmnz Ho$br. m n[afxozo A ³ wn ³Ma Cnm H$aUmè m Zr A{YH $V ZmXUr H$ê$Z Ë m Zm à ³Q>rgMr nadmzjr XoÊ mh$[avm AMmZH$ 10 Am ³Q>mo~a amoor EH$M Am ZbmB Z narjm Omhra Ho$br Amho. m wio Jobr AZoH$ df} hr Cnm nõvr H$aUmè m Ü o g Vmn ngabm AgyZ hr narjm Zdr {X r Amho H$s owrb bmoh$m Zm dmm{dê mgmr>r EZS>rAmaE $ Am{U EgS>rAmaE $Mo nwh$ H$m av AmhoV. VgoM dm wgozomo ho{bh$m ßQ>ahr aoñš y Am naoez am~dv Amho. JwOamVÀ m amoh$moq>, OwZmJS> Am{U nmz 7 da Ë m Zm ~ YZH$maH$ H$aÊ mg Ë m Zr {damoy Ho$bm Amho. A ³ wn ³MaMr hr narjm Hw$Urhr XoD$ eh$vo. hr narjm CÎmrU Pmë mda hr CnMma nõvr dmnaê mg A{YH $V nadmzjr { iuma Amho. mì hr narjm Omhra H$aÊ mnydu m narjm gº$svyz Á m Zm djiê mv Ambo Amho Aem Mr mxr Omhra H$aÊ mv Ambr hmovr. Oo Jobr AZoH$ df} A ³ wn ³Ma nõvr à ³Q>rg H$arV AmhoV, Á m Zr m nõvrmm gah$ma mý H$mog nyu Ho$bm Amho, Á m Zr m nõvrmm hm{dúmb rz H$mog nyu Ho$bm Amho Aem Am{U BVa H$mhr KQ>H$m Zm m nmz 7 da oë m 24 gßq>~abm hmoumè m '¹$mS>' Xoem À m n[afxogmr>r ^mavmmo n VàYmZ ZaÐ moxr ho A o[aho$v OmUma AmhoV. ìhmb Q> hmd$gzo gmo dmar amìr {Q >Q> H$ê$Z m n[afxo~m~v m{hvr {Xbr AgyZ H$Ð gah$mazo moxtà m CnpñWVrbm XþOmoam {Xbm Amho. ¹$mS> Xoem Ü o Am ñq >o{b m, ^mav, OnmZ Am{U A o[aho$mm g mdoe Amho. Ë m wio ìhmb Q> hmd$g Ü o hmoumè m m n[afxov Omo ~m S>oZ Am{U moxtgh Am ñq >o{b mmo n VàYmZ ñh$m Q> m [agz Am{U OnmZMo n VàYmZ mo{e{hs>o gwjm hoxoirb CnpñWV amhvrb. mnydu 12 mm bm m ZoË m Mr ìhà w Ab ~ R>H$ nma ns>br hmovr, Ë mz Va AmVm Vo àë j g moamg moa od$z JwOamV Ü o Om ZJagh H$mhr {Oëøm V wgiyma nmdgmmm H$ha A A VJ V JwÝhm XmIb H$aÊ mmr mjur Ë m Zr Ho$br Amho. m amá mv H$m ÚmMo amá Zmhr, Ë m wio JwÝhm XmIb hmoê mmr eš Vm H$ r Amho. mì VrZ {XdgmV JwÝhm XmIb Pmbm Zmhr Va Ý m mb mv Omdy, Ag ^mviih$a åhumbo. mda {edgozm Am Xma Zrfm H$m Xo m Zr AVwb ^mviih$a m À mda H$S>mSy>Z Q>rH$m Ho$br Amho. Zrfm H$m Xo åhumë m H$s, ^mviih$a m Mo S>moH $ { $ab Amho. Ë m Mo S>moH $ {R>H$mUmda Zmhr. EImXr ì º$s Hw$Ry>Z Ambr Ë mmr ZmX Zgmdr H$m? nmo{bgm Zm Vnmg H$amdm bmjvmo. nmo{bgm Zm JwÝhoJmamMr nmœ ^y rmr ZmX mdr bmjvo. mv H$m MwH$sMo ~mobbo w» Ìr? mzzr A amdvr A amdvr {OëømVrb ~ozmos>m ehrx nmobrg R>mÊ ma VJ V ov Agboë m lr joì Pw O owrb dym ZXrV Zmd CbQy>Z EH$mM Hw$Qw> ~mvrb 11 OU ~ws>më mmr Y $mxm H$ KQ>Zm KS>br Amho. {VKm OUm Mo '¹$mS>' n[afxogmr>r n VàYmZ moxr A o[aho$bm OmUma MMm H$aUma AmhoV. mdoir V ÌkmZ, H$ZopŠQ>pìhQ>r, nm m^yv gw{dym, gm ~a gwajm, hdm mz ~Xb, {eju Aem AZoH$ OmJ{VH$ ñvamdarb hîdmà m wx²úm da MMm hmob b. Ë mm~amo~a H$moamoZm hm marda {Z ÌU { i{dê m~m~vhr MMm Ho$br OmB b. n VàYmZ moxr ho 22 gßq>~aà m amìr dm qe½q>z Ü o XmIb hmovrb, Ago H$iVo Amho. VgoM m n[afxoz Va 25 gßq>~a amoor Vo Ý y m H $ Ü o g wº$ amï > hmg^oà m 76ì m ~ R>H$sbm g ~mo{yv H$aVrb. n VàYmZ ZaÐ moxtzr mnydu 2019 gmbr A o[aho$mm Xm am Ho$bm hmovm. Ë mdoir A o[aho$mo mor amï >mü j S>moZmëS> Q >ån m À mgh Ë m Zr øyñq>z Ü o 'hmd$s>r moxr' H$m H«$ mmo Am mooz Ho$bo hmovo. w ~B - amá mmo mor J h Ìr A{Zb Xoe wi m Zm H$moUVmhr {Xbmgm Z XoVm hm H$moQ>m Zo Ë m Mr m{mh$m EoH$Ê mg ZH$ma {Xbm Amho. B S>rMo g Ýg aô H$aÊ mgmr>r A{Zb Xoe wim Zr w ~B Cƒ Ý m mb mv m{mh$m XmIb Ho$br hmovr. mì Ý m yvu g Xrn qexo m Zr Xoe wim Zm Ë m Mr m{mh$m gwzmdurgmr>r I S>nrR>mH$S>o dj H$aÊ mmo {ZX oe {Xbo AmhoV. m m{mho$da hm H$moQ> a{oñq >rzo KoVbobm Amjon Am{U B S>rZo CR>dbobm gdmb hm mo½ M Agë mzo Ý m yvu qexo m Zr Jidmar Amnë m {ZH$mbmV gnï> Ho$bo. Ë m wio nmz 7 da {H$arQ> gmo æ m m Mr Ii~iOZH$ wbmiv CÚm "ZdmH$mi' Ü o dmmm dym ZXrV ~moq> CbQy>Z EH$mM Hw$Qw> ~mvrb 11 OU ~ws>mbo, {VKm Mo VXoh gmns>bo VXoh ~mhoa H$mT>Ê mv Ambo AgyZ BVam Mm emoy gwé Amho. {OëømVrb lr joì Pw O owo Jidmar gh$mir 10 À m gw mamg hr KQ>Zm KS>br Amho. Xaå mz, A amdvr {OëømVrb dés> VmbwŠ m Yrb VrW joì Agboë m lrjoì Pw O owo A{Zb Xoe wim À m AS>MUrV dmt> m{mh$m EoH$Ê mg hm H$moQ>m Mm ZH$ma A b~omdur g MmbZmb mzo (B S>r) ~Omdboë m g Ýg{damoYmV w ~B Cƒ Ý m mb mv Ymd KoVboë m A{Zb Xoe wim Zm Amnbr m{mh$m Zì mzo gmxa H$amdr bmjuma Amho. m m{mho$à m d YVodaM H$Ð gah$mazo OmoaXma Amjon ZmXdbm hmovm. m m{mho$mr gwzmdur I S>nrR>mH$S>o dj H$aÊ mmr mjur H$Ð gah$mav }$ gm {b{gq>a OZab Vwfma ohvm m Zr Ho$br hmovr. gü m w ~B Cƒ Ý m mb mv B S>rÀ m H$madmB {damoymv gwê$ Agboë m gd m{mh$m m I S>nrR>mnwT>o nmz 7 da JrVH$ma OmdoX A»Va m Zr A{^ZoÌr H $JZm aum V{damoYmV mzhmzr m{mh$m XmIb Ho$br hmovr. màh$aur w ~B Cƒ Ý m mb mzo H $JZmbm Jidmar Ý m mb mv hoa amhê mg gm {JVbo hmovo. mì Vr Ý m mb mv hoa Pmbr Zmhr. H $JZm Oa nwt>rb VmaIog gwzmdurbm hoa am{hbr Zmhr Va {Vbm AQ>H$ dm a Q> Omar Ho$bo OmB b, Agm Bemam Ý m mb mzo {Xbm. nwt>rb gwzmdur 20 gßq>~a amoor hmouma Amho. ew^ amer AZoH$ ^º$JU Xe ZmgmR>r Va H$mhrOU Xe{H«$ m nma nms>ê mgmr>r ov AgVmV. { imboë m m{hvrzwgma EH$mM Hw$Qw> ~mvrb ho 11 OU JmS>oJmd owrb Q>ao Hw$Qw> ~r Xe{H«$ oà m {dyrgmr>r Ambo hmovo. Xe{H«$ omm H$m H«$ AmQ>monë mz Va Jidmar gh$mir Xhm dmoê mà m gw mamg dés>h$s>o { $am bm Jobo. Ë mdoir hmxodmà m Xe ZmgmR>r dym ZXrVyZ ~moq>rzo OmV hmovo. AMmZH$ Zmd CbQ>br Am{U AH$amhr OU ~ws>mbo. m Ü o ~hru, ^md$, OmdB m Mm g mdoe Amho. H $JZm aum Vbm AQ>H$ dm a Q> Omar H$aÊ mmm Cƒ Ý m mb mmm Bemam Jidmar Ý m mb mv dh$sb {g{ôh$s m Zr {VMr ~moy m S>br. H $JZmbm H$moamoZmMr bjuo OmUdë m wio {VMr MmMUr KoÊ mv Ambr Amho. mmm Ahdmb Ambm Zgë m wio Vr Ý m mb mv Ambr Zgë mmo {g{ôh$s m Zr gm {JVbo. mì {g{ôh$s m À m m åhuê mbm OmdoX A»Va m Mo dh$sb ^maûmo m Zr Amjon KoVbm. mda Ý m mb mzo H $JZmbm Bemam {Xbm H$s, H $JZm Oa nwt>rb VmaIog hoa am{hbr Zmhr Va {Vbm AQ>H$ dm a Q> Omar H$aÊ mv ob b

2 2 _w ~B & ~wydma 15 gßq>~a, /navakalofficial N>moQ>çm Om{hamVr g nh $ H$am mo~m nm{hoov AOªQ> nm{hoov Ka~gë m {bimuh$m {hzm /- H$ dm {NCC210845} HDFC ~±Ho$V Am $sg H$m mgmr>r bmoh$m Mr ^avr. (15000/35000) g nh $ {NCC210895} B{ Q>oeZ ÁdobargmR>r Ëd[aV AZw^dr wbr nm{hoov. ( mbms> doñq>) {NC210533} Kar ~gyz {bimu H$m 7 {Xdgm Mm njma 15000/- gmjr {NC210536} H $nzrbm S >m w$q>, $agmu, ~wh$, Jma Q>, n qh$j, hoëna, {g³ warq>r wbm- wbtmr na Z Q> ^Vu H$ dm /- {eju Zmhr amhuomr gmo {NCC210938} mbms> (B ñq>) ñq>oez Odi nwéf / ór Q>obrH$m ba nm{hoov. njma 8-10 homa n ªV. amr>r ~mobm bm gj. d 30 Imbr {NC210543} {^d S>r Ü o o³gr m Am Q>mo Q>rH$ n qmj erzgmr>r AZw^dr d hþema Am naoq>a nm{hoo. {ebm AmQ> n Ho$qOJ, ^w r dës>, $ 5/ qnnimg {dboo, Q>mQ>m Am Ìmg moa, {^d S>r Q>ob. Z / {NCC210949} JEO-4G-SMS-SENDING- JOB wbo, wbr nmq> / w$b Q>mB Ka~gë m {hzm 15,000-45,000 H$ dm b nq>m n+ mo~mb b { «$. (Reg.- 999/-) , {NCC210956} TAJ H $nzr Ü o wbo- wbtmr ^Vu H$ dm /- amhuo «$r A Yoar (doñq>) {NCC210957} Everything Services Pvt. Ltd. H $nzrgmr>r g nyu w ~B V H$m mgmr>r mh}$qq>j EpŠPŠ w{q>ìh Am{U ñh«$sz qàq>g nm{hoov. Contact / {NC210555} {Oao, mohar, YUo, n qh$j amoo 500 Vo 1000 H$ dm g nh $ : {NC210557} gwj Yr CQ>Uo n qh$j H$m H$am hßë mbm H$ dm mo {NC21058} 12 / 24 KaH$m, ~o~rho$aagmr>r wbr, {hbm nm{hoov. KamOdi H$m {NCC210954} hmd$g{h$qnj, mhr (n.), AZw^dr, 9 Vmg, < Odi amhumè m Zr ^oq>mdo {NCC210960} bm {OpñQ>H$ H $nzrbm w ~B Am{U {^d S>rgmR>r TATA-ACE, Mahindra Jiyo Am{U Q >H$gmR>r AZw^dr, {e{jv S >m ìha nm{hoov. AmH$f H$ njma ^oq>m- Unique Air Freight, 2A, ßb ZoQ> B S>ñQ >r b BñQ>oQ>, wzm Q>oS> B H$g moa, Am $ gw^mf amos>, JadmaoÀ m nmr>r mjo, {dbonmb} (nyd ) {NCC210959} Private Limited Company- wbo/ wbtmr S>m ao³q> ^Vu (amhuo-imzo «$s), PF+ ~mozg / {NCC210961} w ~B Ü o ~o~rho$aa, noe Q>Ho$Aa, KaH$m mgmr>r wbr, ~mb nm{hoov amhuo ImUo «$s njma 15 Vo 20 homa $mo / {NCC210829} Ltd. H $nzrbm goëg wbo, wbr nm{hoov. {hzm Vo 50000, g nh $ {NCC210873} qàqq>j àogbm H$mo moar {bw«m Z 5 H$ba / 4 H$ba {ezgmr>r AZw^dr { $S>a Z, ~m ba Am{U {S>{bìhar~m, n qmj erz Am naoq>a, hoëng nm{hoov. {. nm b àws> Q> AmQ> A ÊS> $~ àm ìhoq> {b{ Q>oS> E 221 {Q>{Q>gr B S>ñQ >r b E[a m A±WmoZr moq>g g moa hmno, Zdr w ~B {NC210548} nm{hoov doãg B {S> m àm. {b. H $. H$arVm n qh$j H$m mgmr>r {hbm/ nwéf {Xdg amìr nm{hoov. njma 15500/- Vo 18500/- g nh $ , , {NC210554} 10/24 Vmg ~mb, wbjr nm{hoo. njma {NC210561} ^m Sy>n Ü o $Ýgr {Q>H$brÀ m H$m mgmr>r wbr nm{hoov. d {NC210530} hos>b~j UV Am{U {S >nam $ Am naoq>g, ^m Sy>n owo nm{hoov. g nh$m Mr doi 10 Vo {NC210539} A Yoar Ü o housekeeping ñq>m $ nm{hoo g nh $ {NCC210976} KmQ>H$mona (Agë $m) qàqq>j àog Ü o $moës>tj erzgmr>r Am naoq>a nm{hoov. g nh $ doi - 11 Vo 7. $moz / {NC210515} ~mo[adbr (B ñq>) ñq>oezodi ñq>moa H$m mgmr>r wbr nm{hoov / {NCC210911} à^mxodr owo XþH$mZmV H$m H$aÊ mgmr>r H$mD $Q>a goëgjb /~m / {S>{bìhar~m nm{hoov Vo 12000/- mo {NCC210884} mbms> Z{gªJ hmo gmr>r mder nm{hoo S>çwQ>r 9 Vmg. g nh $ / {NCC210899} dgb Vo {dama Ü o Jog ñq>oezà m H$m mgmr>r AZw^dr {gpìhb H$m ÝQ > ³Q>a nm{hoov {NCC210908} noe Q>Ho$Aa/ hmd$g{h$qnj/ KaH$m mgmr>r/ wbo gm ^miê mgmr>r g nyu w ~B / R>mUo, Zdr w ~B Ü o d Am { $g A{gñQ> Q> wbr/ {hbm nm{hoov. {ed noe Q>Ho$Aa d hmd$g{h$qnj gpìh gog. WhatsApp : {NC210525} H$m {Xdbr (n) Eg. ìhr. amos>da Am { $g Am{U ~mhoaà m H$m mgmr>r Am $sg~m /Jb nm{hoov. {ejummr AQ> ~mamdr n ªV. ~m mos>oq>m Q>nmb qh$dm B ob H$am qh$dm Am { $gbm 11 Vo 7 doiov XoD$Z OmUo. Am { $g ES >og - 101, ~mbmor AmaHo$S>, Eg ìhr. amos>, H$m {Xdbr (n), w ~B B ob - {NC210527} B{ Q>oeZ Ádobar Ü o n H$s J Am{U H$S>r { $qq>j H$aÊ mgmr>r wbr nm{hoo. X{hga (nyd ). mo~mb b Z , 12 Vo 2 m doiov g nh $ H$am. d 35 n ªV. {NCC210972} H$m {Xdbr R>mHw$a pìhboo XmoZ d ñh$a ~m H$m À m KaH$m mbm WmoS>r {eh$bobr ~mb nm{hoo (gh$mir 8 Vo ) (g Ü mh$mir 6 Vo gh$mir ) g Ü mh$mir 4 Z Va $moz H$am {NCC210567} LIC EO Q> hmoê mmr gwdu g Yr Stipend+life time A m {XV CËnÞ nmq> Q>mB / w$b Q>mB. {eju-xhmdr nmg. {hbm Zm àmymý. Terminated agent nu g nh $ H$ê$ eh$vmv. Contact "T & C" apply. {NCC210962} wa~ms> owo 4 H$ba {àqq>j {ezmm AZw^d Agbobm ~m ba nm{hoo. $moz Z / {NC210569} S >m ìha nm{hoov, 4 ìhrbagmr>r, mbms> (B ñq>) Ü o. g nh $ {NCC210566} ~moardbr doñq>bm emoê$ / Am $sg H$m mgmr>r Ëd[aV wbo nm{hoov. g nh $ {NC210570} hmd$g{h$ntjgmr>r wbo nm{hoov Vo d 40 n ªV Am b w ~B {NCC210975} nm{hoov H$m {Xdbr owrb EH$m H $nzrbm Am $sg ~m (ß wz) nm{hoov. X{hga Vo A Yoar amhumè m Zm àmymý. g nh $ / {NCC210974} KaH$m mgmr>r/ noe Q>Ho$Aa 24 Vmg {hbm nm{hoov. dgb njma 20,000/- {NCC210973} n H$s JgmR>r, H$mD $Q>a goëg Jb Am{U AmD$Q>S>moAa goëg Jb nm{hoo. nmq> / w$bq>mb, «$s Q >oqzj {Xbr OmB b. njma 8000/- Vo 12000/- AZmoIr S >m «y$q>, em n Z ~a-9, Bgam b Mmi, gq> oar amos> (VmS>dmS>r), bmohmum dms>rg moa, mpjmd ñq>oez, S>mH$ ms> amos>, ^m Iim, a{oñq >oez $s Zmhr.{NCC210951} R>mUo Am wd}{xh$ àmos>³ezà m sales H$[aVm wbo/ wbr/ {hbm nm{hoov. Payment 40% / {NCC210969} Zmbmgmonmam BWo Ëd[aV Am $sg H$m mgmr>r AZw^dr/{~ZAZw^dr 10 wbr nm{hoo, d 18-25, 10 dr/ 12 dr, {NCC210968} $m qbj Am naoq>a nm{hoo. A/103, ^m Iim gpìh g B S>ñQ >ro, ^m Iim, XmXmoOr H$mS>Xod mj, amho$e / {NC210571} gmhw$amb ñh«$sz qàq>rj erzgmr>r Am naoq>g Am{U ñh«$sz oh$s JgmR>r Am naoq>g nm{hoov. AmH$f H$ njma. gd}e qàq>g², ^m Sw>n B S>ñQ >ro, nþmbmb H $nmd$s>, ^m Sw>n (doñq>) {NC210565} H$ma S >m ìha d 30 Vo 45 OmoJoídar owo. AZw^d Amdí H$ {NCC210966} Am $sg ~m nm{hoo H $nzr OmoJoídar owo 10 dr/12dr {NCC210965} mbms> Ü o H$m åß wq>a Am naoq>a ( ob/{ $ ob), nmq> / w$bq>mb nm{hoo. g nh $ {demb goëg / {NC210564} Am wd}{xh$ H $nzrbm B.Sc. H±${S>S>oQ> nm{hoo. àmos>³ez A{gñQ> Q>, b ~moaoq>ar Q>oñQ>tJ, H$m åß wq>ambás> EÝQ >r Am{U S>m ³ w Q>oeZ BË mxr. E³g{n[aEÝg/ «o$ea. g nh $ H«$ {NCC210963} {dbonmb} Ü o { $ ob H$m åß wq>a Am naoq>a Am{U AH$mD $Q> Q> nm{hoov. g nh $ / {NCC210} Situation Vacant Wanted delivery boys. Alfa Om International, Thakurdwar, Girgaon Charni Road east. Contact {NC210538} dmmh$m Zm gymzm X {ZH$ "ZdmH$mi' dv mznìmv à{gõ Pmboë`m Om{hamVr À`m gë`vo~m~v X {ZH$ "ZdmH$mi'Mr H$moUVrhr O~m~Xmar Zmhr. dmmh$m Zr ñdv ns>vmiur H$ê$Z ñdv:à`m O~m~XmarZo {ZU ` `m`mm Amho, `mmr ZmX `mdr. _ ZoOa, "ZdmH$mi' nmq>um Vm{b~mZÀ m wx²úmdê$z E Am E Am E Mo amï >r AÜ j AgXþÔrZ Amod gr m Zr Jidmar moxr gah$mabm AmìhmZ {Xbo Amho. m gah$ma Ü o X Agob Va Vm{b~mZbm XheVdmXr Kmo{fV H$amdo,Ago Amod gr m Zr åhq>bo. AmVm Amod grà m dº$ì mbm ^monmo ZoVo H$moUË m nõvrzo CÎma XoUma ho nmhmdo bmjuma Amho. AgXþÔrZ Amod gr åhumbo H$s, Á m nõvrzo CÎma àxoemo w» Ìr ~mobv AmhoV, Vo g nyu ImoQ>o Amho. AZoH$ àh$aum Ü o bmoh$m H$S>o aoez H$mS> Zgë mmo {XgyZ Ambo. mojr gah$ma Ü o Situation Vacant WANTED CLERK GIRLS- 12th Commerce Pass, Knowing Computer at Malad. Contact: Kishorbhai Desai , {NC210568} Back office Assistant/ Computer Operator for factory in Jogeshwari Mumbai. experience Must. Contact gmail.com {NCC210967} REQUIRED COMPUTER HARDWARE AND SUPPORT ENGINEERS WITH 6+ Years experience for MUMBAI, NAVIMUMBAI , {NCC210971} Thane (West) Office require Female Accountant 2-3 years experience in Tally Programme. Staying nearby is preferred / {NCC210563} Education DO DIRECT SSC, HSC, BA, BCOM, BSC, BTECH, B.ED {NCC210356} ì dgm {df H$ gre $Eb/EbB S>r ~ë~ OmoS>UrMo H$m H$ê$Z 1 bmimn ªV CËnÞ { idm , {NC210407} Ka~gë m H$ dm 10,000-12,000 (Zmo Q>maJoQ>) ImÌrnwd H$ BÝH$ / {NCC210920} OmJm{df H$ {Q>Q>dmim (nwd ) ñq>oeznmgyz 5 { ZrQ>m da Mmi Q>mB n ~ R>r Kao aos>r nmoprez Ear m 250 {H$ V $º$- 4,50,000/ / {NCC210977} g{d gog 24 Vmg KaH$m, noe Q>Ho$Aa {hbm CnbãY/nm{hOo. (OodUmMr amhê mmr gmo ) ""pñ Vm hmd$g gdªq> EOÝgr'' ^m Sw>n , {NCC210970} Jw VdUyH${df H$ Jw VdUyH$ Vw Mr gwajomr h r Am Mr. Share mh}$q> Ü o Jw VdUyH$ H$am d {hzm (10+5)= 15% H$ dm. A{YH$ m{hvrgmr>r g nh $ H$am , eoag {df H$ {NC210549} eoaa mh}$q> Ü o: {dh$uo/ Z {dh$uo {S> oq>/ { ${µoh$b ""eoag '' ñdrh$mauma.. VgoM Am ~OoŠeZMo/ Q >m g{ ez / Sw>ßbrHo$Q>/ IEPF eoag Mr gpìh g XoUma "Investment House" , {NC } Á mo{vf{df H$ Omoer H$mH$m - OÝ n{ìh$m - JwU { bz - nyom - hdz - ^oq>m. g nh $ {NCC210950} gmja Á mo{vf amr>r OÝ Hw $S>br ñnoem{bñq> JwU - { bz, nwomnmr> H w$s>br é. 151/- 201 OwB ZJa (Zdr w ~B ) {NCC210929} Vm{b~mZtZm XheVdmXr Kmo{fV H$amdo Amod grmo moxr gah$mabm AmìhmZ AZoH$ OU ^yh$~ir R>aV AmhoV. Va H$mhr àh$aum Ü o nmobrg ho bmoh$m da AË mmma H$aV Agë mmo g moa Ambo Amho. Amod gr m Zr Vm{b~mZdahr à{v{h«$ m {Xbr Amho. Vo åhq>bo H$s, Am À mda gvv g e ì º$ H$aÊ mv Ambobm Amho. Ë m~m~v Amåhmbm àý {dmmabo OmD$ Z ov. Oa moxr gah$ma Ü o X Agob Va Ë m Zr Vm{b~mZbm XheVdmXr g KQ>Zm åhuyz Kmo{fV H$amdo. gah$ma Vm{b~mZbm XheVdmÚm À m mxrv H$m Q>mH$V Zmhr? Ë m Zm XheVdmXr Kmo{fV H$aÊ mgmr>r H$m g H$moM H$aV Amho? Agm gdmb Amod gr m Zr {dmmabm. ½dmëhoa KamÊ mà m Á oð> Jm{ H$m drum ghñì~wõo m Mm OÝ 14 gßq>~a 1948 amoor CÎma àxoemvë m H$mZnya ehamv. drum ghñì~wõo m Mo ds>rb n. e H$aamd ~mos>g ho ½dmëhoa KamÊ mvbo Jm H$ hmovo. Amnë m d{s>bm H$Sy>ZM ~mbnumnmgyz drum ghñì~wõo m Zr emñìr g JrVmMo YS>o KoVbo. nwt>o Á oð> ~ Yy H$merZmW ~mos>g m À mh$sy>zm Ë m Zr emñìr g JrVmMo H$R>moa à{eju KoVbo. Ë mz Va mor>o ~ Yy H$m{eZmW, n. ~bd Vam ^Q²>Q>, n. dg V R> $a Am{U n. JOmZZamd Omoer m À mh$s>o Ë m Zr Jm ZmMo YS>o KoVbo. Ë m wio Ë m Mr Jm Ze br ½dmëhoa KamÊ mmr Agbr Var O nya, {H$amUm KamÊ mmmhr à^md Ë m À m JmÊ mda hmovm Ü o H$mZnya {dúmnrr>mvyz emñìr g JrVmMr ~r.e. hr nxdr { idbr. mm {dúmnrr>mvyz Ë m g ñh $V Am{U B J«Or ^mfoà m nxdrya Pmë m. emñìr g JrVmVrb E.E. Am{U Z Va emñìr g JrVmMo g emoyz H$ê$Z nrem.s>r. m nxì mhr { idë m bo{ih$m, AmH$medmUrÀ m {ZdoXH$m gwym ZadUo m Mm OÝ. 14 gßq>~a AmH$medmUr nwuo, gwym ZadUo Amnë mbm àmxo{eh$ ~mvå m XoV Amho, hm Cä m hmamîq >mbm n[a{mv Agboë m AmdmOmer AZoH$m À m bhmznurà m AmR>dUr {ZJS>rV AmhoV. ao{s>amo EoH$Umè m nwuo- H$moamoZm à{v~ YmË H$ Cnm moozm À m godov Ë w wir ns>boë m hmnm{bho$à m H $ÌmQ>r H$ Mmè m Mo Hw$Qw> ~r AZwXmZmnmgyZ AÚmn {h d {MVM AmhoV. H $ÌmQ>r H$ Mmè m À m dmagm Zm 50 bmim Mo {d mh$dm AWdm gmzwj«h AZwXmZ XoÊ mmo AmXoe amá emgzmzo {Xbo AmhoV. mì, hmnm{bh$m àemgzmzo AÚmn m~m~v {ZU KoVbobm Zmhr. hmnm{bho$à m 835 H$ Mmè m Zm AmVmn ªV H$moamoZmMr bmju Pmbr Amho. Ë m Yrb 88 OUm Mm Ë y Pmbm Amho. Ë mv 81 H$m ñdê$nr H$ Mmar AgyZ, 7 H $ÌmQ>r H$ Mmar AmhoV. mvrb 3 H$ Mmar H$ÐmÀ m 50 bmi én m À m {d m moozog nmì Pmbo AmhoV. Va, nm{bho$h$sy>z Q>ßß mq>ßß mzo Cd [av H$ Mmè m Zm 25 bmim Mr XV VgoM EH$m dmagmbm hmnm{bho$v ZmoH$ar {Xbr OmV Amho. mì, AÚmn H $ÌmQ>r H$ Mmè m Zm amer ^{dî hmoë m. ½dmëhoa KamÊ mmr Jm H$s Ë m Zr AmË gmv Ho$br hmovr Varhr, O nya Am{U {H$amUm KamÊ mà m Jm H$sMmhr Ë m Zr Aä mg Ho$bm hmovm. hr Jm H$shr Ë m Zr AmË gmv Ho$br hmovr. {ddmhmz Vahr Ë m Zr emñìr g JrVmMr gmyzm {Zð>oZo nwt>o gwê$ R>odbr hmovr.» mb Am{U ^OZ Jm ZmV Ë m Mm hmvi S>m hmovm. Xoe-{dXoemV Ë m Zr Jm ZmÀ m AZoH$ { $brhr Ho$ë m hmoë m. emñìr g JrVmÀ m joìmv Zmdbm {H$H$ Am{U à{gõr { imë mdahr, AmnU n[anyu Jm H$ AmhmoV, Agm Ah H$ma Ë m Zr AmH$medmUrÀ m {ZdoXH$m gwym ZadUo {H$Ë oh$ a{gh$m Zr Ë m Zm H$Yr nm{hbohr Zgob; nu gh$mir gmv nmmà m ~mvå m EoH$ë m{edm Ë m À m {XdgmMr gwédmv ìhm Mr Zmhr. Xhm dfmªhÿz A{YH$ H$mi Ë m Zr Am b B {S> m aos>ramomo àmxo{eh$ H$Ð AWm V nwuo AmH$medmUrgmR>r d Îm {Zdo{XH$m åhuyz H$m Ho$bo hmovo. gwym ZadUo m wimv bo{ih$m hmnm{bh$m H $ÌmQ>r H$m Jmam Mo Hw$Qw> ~r AZwXmZmnmgyZ AÚmn d {MV XV XoÊ mv Ambobr Zmhr. H$Ð emgzmzo mm 2020 Ü o Amamo½ H$ Mmè m gmr>r {d mh$dm moozm bmjy Ho$br. Ë mzwgma H$moamoZm à{v~ YmË H$ Cnm moozm Am{U é½umb mv H$m H$aUmao S>m ŠQ>a AWdm d ÚH$s H$ Mmè m Mm Ë y Pmë mg 50 bmim Mm {d m { iuma hmovm. Ë mz Va H$moamoZm~m{YVm Mo gd}ju, emoy, MmMUr H$Ð Aem {R>H$mUr H$m H$aUmè m gmr>r ho {d mh$dm Omhra Ho$bo hmovo. hmnm{bho$h$sy>zhr m XmoÝhr moozm Mr A b~omdur Ho$br OmVo. mì, AmVm emgh$s H$ Mmè m ~amo~am H $ÌmQ>r Am{U R>oHo$Xmam H$Sy>Z amoo Xmarda KoVboë m H$ Mmè m Zmhr àë oh$s 50 bmim Mm {d m Omhra Pmbm Amho. amá mvrb ñwm{zh$ ñdamá g ñwm Zr ñd{zyrvyz emgzmà m {ZH$fmZwgma au nmdboë m H $ÌmQ>r H$ Mmè m Zm hr XoÊ mmo AmXoe amá emgzmzo {Xbo AmhoV. g O` _Zmoha ~wydma, {X. 15 gßq>~a> 2021 _of : g VVr~m~VrV Ano{jV Jmoï>r KS>Vrc. AmË g emoyzmzo ñdv:mo ZwH$gmZ H$ r hmob c. àdmg H$m gmyh$ R>aVrc. d f^ : ZmoH$arV CÎm g Yr MmcyZ ob c. àjvrvrc AS>Wio à ËZmZo Xÿa H$ê$ eh$mc. H$O àh$auo e XoVrc. [_WwZ : { Ì, ZmVodmB H$m da Adc ~yz amhÿ Z o. ì dgm mv A{YH$ CcmT>mc d $m Xm g ^dvmo. Ano{jV Jmoï>r hmovrc. H$H $ : WmoS>o wëgôrnumzo dmjuo JaOoMo R>aoc. ì dgm mv A{YH$ $m Xm H$ mdy eh$mc. Zm{déÕ Jmoï>r KS>Vrc. qgh : Jmoï>r àë jmv H $VrV AmUUo JaOoMo R>aoc. KamVrc VmUVUmd {ZdiVrc. H$O àh$auo e XoVrc. H$Ý`m : H$m mmo H«o$S>rQ> Vw À m nxamv ns>oc. { Ìm Mr g JV AmZ XXm r R>aoc. AS>cocr emgh$s H$m o mju cmjvrc. Vyi : H$m Qw> {~H$ gwimv ^a Q>mH$Umar IaoXr H$amc. KamVrc Á oð>m H$Sy>Z $m Xm g ^dvmo. gëg JmMm cm^ hmob c. d püh$ : Amigm wio g Yr hþh$uma Zmhr, ho ~Kmdo. H$O àh$aumvrc AS>Wio Xÿa hmovrc. AmdS>Ë m ì º$s~amo~a àdmg KSoc. YZw : ZmoH$arV Ano{jV Agcocr g Yr nxamv ns>oc. g VVrÀ m mjê m H$S>o Xþc j H$ê$ Z o. gëg JmMm cm^ hmob c. _H$a : AZmoiIr ì º$sda {dœmg R>ody Z o. PQ>nQ> {ZU KoUo AS>MUrMo R>aoc. eãxmcm eãx dmt>uma Zmhr, ho nmhmdo. H w$^ : WmoS>r ghzercvm dmt>{duo Amdí H$ R>aoc. ZdrZ AmoiIr $m ÚmÀ m R>aVrc. VéUm Zm ào àh$aumv e g ^dvo. _rz : g VVrg g OyZ KoUo Amdí H$ R>aUmao Amho. ñdh$v ËdmZo e { idmc. J hgm» mv ^a ns>oc. H$YrM ~mijbm Zmhr. XaamoO Ë m Jm ZmMm [a mo {Z { VnUo H$arV AgV. emñìr g JrVmMo {eju KamÊ mà m {eñv~õvozom ìhm bm hdo, Agm Ë m Mm AmJ«h hmovm. Ë m ñdv: Ë mm {eñvrzo Á oð> Jm{ H$m drum ghñì~wõo g JrVmV àdru Pmboë m hmoë m. O nya Am{U {H$amUm KamÊ mà m Jm H$sMm Aä mg Am{U g emoyz H$ê$Z Ë m Zr g JrV joìmv Zdo à mojhr Ho$bo hmovo Ü o nwê mvë m Zm. Xm. R>mH$agr {dúmnrr>mv Ë m emñìr g JrVmÀ m àmü mnh$ Pmë m. mm {dúmnrr>mv Ë m nwt>o g JrV {d^mjmà m à wihr hmoë m. gdmb J Yd g JrV ñ Vr gmohù mv Ë m Mo hmoë m. {bimummr AmdS> Agboë m ZadUo m Zr H$Wm, H$mX ~ar, {Z~ Y, {Z VH$m{bH$m Yrb boi Ago {dnwb boiz Ho$bo. boizmmr AmdS> Ë m Zr d ÕmnH$mimn ªV Onbr. B ÐYZy, Vo AR>am goh $X, bm U{Xdm, OZZr : mvm, H$Ý m, mv Ëd, BVdm w S>mZo bt>mb qoh$br hr Ë m Zr {b{hbobr Am{U AZwdm{XV Ho$bobr H$mhr nwñvho$. gë H$Wm, {H$bm}ñH$a, h g, ñìr, muyg Aem AZoH$ H$m{bH$m Ü o Ë m Mo boiz à{gõ hmob. amá nwañh$mam~amo~am BVahr nwañh$mam Zr Ë m Mm gý mz Pmbm. Am{XdmgtÀ m OrdZmda AmYmabobm H$Wmg J«h {bhÿz Ë m Zr emñìr Jm Z åhuoo, JmZa{gH$m Zm nd Ur dmq>v Ago. V~bmnQy> n. gwaoe VidbH$a Am{U am Xmg nigwbo, Jm H$ {dh$mg H$emiH$a m À mgh g JrV joìmvë m AZoH$ {X½JOm Zm ghñì~wõo m Mo mj Xe Z gmvë mzo { iv Ago. nma n[ah$ ^OZmMo Ë m Mo H$m H«$ bmoh${à Pmbo hmovo Ü o g JrV d {MV KQ>H$m Mr AdñWmhr m S>br. EImXr ñìr dojdojù m ^y{ H$m YyZ H$er dmdavo, nwéfàymz g ñh $VrV OJVmZm {Vbm Ag» doxzm Mm gm Zm H$amdm bmjvmo, mmo gimob, dmñvddmxr {MÌU ZadUo m Zr boizmvyz m S>bo. gwym ZadUo m Mo nvr whw $X ZadUo ho hdmb XbmVrb {Zd Îm A{YH$mar hmov. d gwym ZadUo m Mo {Ma Ord boâq>z Q> OZab ZmoO ZadUo ho gü m XoemMo bîh$aà wi åhuyz H$m aw AmhoV. gwym ZadUo m Mo {ZYZ 22 Owb 2018 amoor Pmbo. bm Q>ar ZmQ>H$ AH$mX r nwañh$mamzo Ë m Mm Jm ad Pmbm hmovm. d mà m Ad m 25 ì m dfu Am b B {S> m ao{s>amoda emñìr g JrVmMo Jm Z H$aUm m A ghñì~wõo m Zr {Zð>oZo emñìr g JrVmMr godm Ho$br. CÎma àxoe g JrV ZmQ>H$ AH$mX rmm nwañh$mahr Ë m Zm { imbm hmovm. Am ñq >o{b m, wamon, AmImVr Xoe, VgoM CÎma A o[aho$gh {d{dy Xoem V Ë m À m Jm ZmMo H$m H«$ Pmbo hmovo. Ë m Zr AZoH$ {eî KS>{dbo. Ë m Ü o à{gõ Jm{ H$m gmdzr es>o m Mm g mdoe Amho. drum ghñì~wõo m Mo 29 OyZ g Ord dobuh$a, nwuo

3 _w ~B & ~wydma 15 gßq>~a>, 2021 {XnH$ bú U KmdQ>o (H$moH$UZJa-^m Sy>n n{ü ) g Vmof OmqbXa CWio ( nmq>rb ), nzdob ZodmiH$a m Mm amom, H${dH$mQ>o, Hw$S>mi ( qgywxþj ) Xma mévr O J OmoJoídar (nyd ) g O ~moah$a, m Mm KaJwVr JUam ^³Vr A{ V ZmB H$, KmQ>H$mona npím, w ~B nmq>rb BñQ>oQ> gmd O{ZH$ JUoemoËgd S>i, VmS>Xod, w ~B adr H$m ~ir m Mm KaMr Jm ar--junvr. dgb nyd. doxm V mojoe KmJ, ~mo[adbr (n.) owrb JUoe yvu /navakalofficial 3 ~m~yeor>mm JUnVr nai {evb am M Ð OmYd m Mm KaJwVr JUnVr bmoaa nai owrb amoy amuo m À m KaMm JUnVr gz 2020 {JaUr H$m Jma gx{zh$m gmos>v AmKmS>r gah$maà m {damoymv añë m darb IÈo> ~wo{dê mgmr>r H$mJXnÌo gmxa H$aÊ mgmr>r wxvdmt> ^monh$sy>z amá ^a Am XmobZ {d^mj{zhm 24 g wº$ nwho$ {Z wº$ w ~B w ~B J h{z m U d joì{dh$mg S>imV }$ (åhms>mmm {d^mjr KQ>H$) {X. 01 mm, 2020 amoor H$mT>Ê mv Amboë m gx{zh$m gmos>vrvrb eñdr {JaUr H$m Jma/ dmag m Zm w ~B {Oëhm Ü dvu ~±Ho$ Ü o Amdí H$ H$mJXnÌo gmxa H$aÊ mgmr>r {XZm H$ 9 Am ŠQ>mo~a, 2021 n ªV 30 {Xdgm Mr A {V wxvdmt> XoÊ mv ov Amho. w ~B S>imV }$ {JaUr H$m Jma gmos>vr Yrb eñdr {JaUr H$m Jma/ dmag m Zr Ë m À m AOm V Z yx Ho$boë m nî mda àw gymzm nì nmr>dê mv Ambr. gxa àw gwmzm nìmzwgma w ~B {Oëhm Ü dvu ~±Ho$À m w ~B pñwv emio Ü o H$mJXnÌo gmxa H$aÊ mgmr>r {XZm H$ 12 Owb, 2021 Vo {XZm H$ 09 gßq>~a, 2021 n ªV 60 {Xdgm Mm H$mbmdYr XoÊ mv Ambm. mì, ~hþvm e {JaUr H$m Jma / dmag m Zr Cnamoº$ H$mbmdYr Ü o w ~B ~±Ho$V H$mJXnÌ gmxa Ho$bobo ZmhrV. VgoM gxa gmos>vr Yrb eñdr {JaUr H$m Jma/ dmag m Zm XoÊ mv Amboë m àw gwmzm nìm n H$s {d{dy H$maUm wio H$mhr àw gymzm nì nmoñq>mh$sy>z nav Ambobr AmhoV. nmoñq>mh$sy>z nav Amboë m àw gymzm nìm Mr mxr åhms>mmo A{YH $V g Ho$VñWi mhada.gov.in da à{gõ H$aÊ mv Ambobr Amho. H$moamoZm {dfmuymm àmxþ^m d VgoM hmamï >mvrb Cnamoº$ H$mbmdYr Ü o nya gñí n[apñwvrmm {dmma H$aVm {JaUr H$m Jma/dmag m Zm gxa 30 {Xdgm Mr A {V wxvdmt> XoÊ mv ov Agë mmr m{hvr w ~B S>imMo w» A{YH$mar S>m. mojoe åhgo m Zr {Xbr. gmos>vr Yrb Á m eñdr {JaUr H$m Jma/ dmag m Zr àw gwmzm nìmzwgma w ~B ~±Ho$ Ü o H$mJXnÌo gmxa Ho$bo ZmhrV VgoM {d{dy H$maUm wio nmoñq>mh$sy>z nav Ambobo {JaUr H$m Jma/ dmag m Mo àw gymzm nì w ~B Vrb dm Ðo nyd owrb åhms>m w» mb mvrb Cn w» A{YH$mar, {JaUr H$m Jma H$j, w ~B S>i, H$j H«$ m H$ 205, n{hbm Obm m H$m m b mvyz ñdrh$mê$z w ~B {Oëhm Ü dvu ghh$mar ~±Ho$À m w ~B pñwv emio Ü o 9 Am ŠQ>mo~a, 2021 nydu gmxa H$amdoV, Ago AmdmhZ w ~B S>imV }$ H$aÊ mv ov Amho. nwuo- Amo~rgr g mommm {dœmgkmv H$ê$Z Amo~rgr AmajU Kmb{dUmè m AmKmS>r gah$maà m {damoymv ^mavr OZVm njmv }$ CÚm 15 gßq>~a amoor amá ^a Am XmobZ H$aÊ mv ouma Amho, Aer KmofUm nwuo eha Amo. ~r. gr. AmKmS>r AÜ j mojoe qnjio m Zr AmO Ho$br. AmKmS>r gah$mazo gdm}ƒ Ý m mb mv Amo~rgr AmajUmMr ~moy m S>Ê mgmr>r d{h$bm {Xbm Zmhr, m H$m±J«og àxoemü j ZmZm nq>mobo m À m Amamonmda w» Ìr R>mH$ao d Á oð> ZoVo eax ndma m Zr CÎma Úmdo, Aer mjurhr mojoe qnjio m Zr Ho$br. mojoe qnjio m Zr gm {JVbo H$s, Jobo ghm {hzo AmKmS>r gah$ma Amo~rgr g momà m amoh$s AmajUm~m~V Q>mobdmQ>mobdr H$aV Amho. Amo~rgr g mommm BpånarH$b S>oQ>m Jmoim H$aÊ mgmr>r VmVS>rZo H$m dmhr gwê$ H$am, Ago ^mavr OZVm nmq>uà m ZoV ËdmZo amá gah$mabm gmvë mzo gm {JVbo Amho. mì AmKmS>r gah$mazo Joë m ghm {hý m V H$mhr hmbmmbrm Ho$ë m ZmhrV. BpånarH$b S>oQ>m Jmoim H$aÊ mgmr>r Zo boë m mjmgdju Am mojmbm AmKmS>r gah$mazo {ZYrhr {Xbm Zmhr. m hbjoumm n[aum Amo~rgr AmajUm{edm 5 ñwm{zh$ ñdamá g ñwm À m {ZdS>UwH$m Omhra hmoê mv Pmbm Amho. gîmmymar njmvrb dozxma JQ>mbm nwt>rb dfu hmoumè m hmnm{bh$m, ZJanm{bH$m, {Oëhm n[afx {ZdS>UwH$m Amo~rgr g mombm AmajU Z XoVmM md mà m Agë mzo amá gah$mazo gdm oƒ Ý m mb mv Amo~rgr AmajUmMr ~moy à^mdrnuo m S>br Zmhr. amá gah$mazo gdm}ƒ Ý m mb mv d{h$bm C^m Ho$bm Zmhr Ago gîmmymar njmmm àxoemü j åhuvmo Amho. {dyr d Ý m ImË mmr O~m~Xmar gm ^miumè m w» Ìr R>mH$ao m Zr d AmKmS>r gah$mamo nmbh$ åhu{dumè m eax ndma m Zr ZmZm nq>mobo m À m Amamonmda Iwbmgm H$amdm, Agohr Ë m Zr gm {JVbo. w~ B ~ hý w~ B hmzjanm{bh$m hôrvrb añë m darb IS²>S>çm Mr g ñ m {ZH$mbr H$mT>Ê mgmr>r àemgzmà mdvrzo {d{dy Cnm moozm H$aÊ mv ov AgVmV. añë m da {ZXe Zmg Ambobo IÈo> ËdarV ~wo{dê mmo H$m hmzjanm{bho$v }$ hmvr KoÊ mv ov.o Ago Agbo Var, gd gm mý ZmJ[aH$m H$Sy>Z ì º$ hmoumar IS²>S>çm ~m~vmr ZmamOr bjmv KoVm, hmzjanm{bho$v }$ gd 24 àemgh$s {d^mj{zhm g º w $ nwh$m Mr Zo UyH$ H$aÊ mv Ambr Amho. {d^mj H$m m b o Am{U añvo {d^mj m Mm m nwh$m Ü o g mdoe Amho. hr nwho$ IÈo> ~wo{dê mà m H$m H$mOm Ü o mo½ g Ýd gmyuma AmhoV. ~ hý w ~B hmzjanm{bh$m àemgzmzo {XZm H$ 9 E{àb 2021 Vo {XZm H$ 11 gßq>~a 2021 m H$mbmdYr Ü o hmzjanm{bh$m hôrvrb añë m darb EHy$U 33 homa 156 IÈo> ~wodbo AmhoV. Ë mgmr>r hmzjanm{bho$à m dair pñwv Yy «OVy g Ì (Añ $mëq> ßbm Q>) owo {Z{ V Ho$bobo gw mao 2750 o{q >H$ Q>Z H$moëS>{ Šg 24 {d^mj H$m m b mv {dv[av H$aÊ mv Ambobo Amho. Ë mvyz AmVmn ªV {d^mj H$m m b mvrb CnbãY H$m Jmam m $V 24 homa 030 IÈo> ~wo{dê mv Ambobo AmhoV. Va, IÈo> ~wo{dê mgmr>r {Z wº$ Ho$boë m H $ÌmQ>Xmam H$Sy>Z 24 {d^mj H$m m b m À m hôrv 9 homa 126 IÈo> ~wo{dê mv Ambo AmhoV. m{edm, àh$ën añvo d Xmof Xm{ Ëd H$mbmdYrV Agbobo añvo ho g ~{ YV {Z wº$ H $ÌmQ>XmamH$Sy>Z {Z{dXoVrb AQ>r d evvzwgma m XrV doivo VgoM {dzm yë ^aê mv ovmv. ho IÈo> ^aê mgmr>r hmzjanm{bho$v }$ H$moUVmhr Am{W H$ mo~xbm {Xbm OmV Zmhr. S>m~ ammo añvo (Añ $mëq> amos>) Ü o Agboë m {~Qw> ZÀ m JwUY m Zgw ma nmdgmù mv nmê mà m g nh$m i w o IÈo> ns>uo hr {ZË à{h«$ m Amho. hr ~m~ bjmv KoVm, IÈ> m Mr g ñ m {ZH$mbr H$mT>Ê mgmr>r Q>ßß mq>ßß mzo añë m Mo {g Q> H$m±{H«$Q>rH$aU H$aÊ mv ov Amho. Ë m wio ^{dî mv A{YH$m{YH$ añë m Mo {g Q> H$m±{H«$Q>rH$aU hmod$z IÈ> µ m Mm àmxþ^m d H$ r hmouma Amho. VWm{n, añë m da gúpñwvrv {ZXe Zmg ov Agbobo IÈo> Ëd[aV ~wo{dê mmr H$m dmhr hmzjanm{bho$h$sy>z H$aÊ mv ov AgVo. Ago Agbo Var gm mý ZmJ[aH$mH$Sy>Z H$mhr àg Jr IS²>S>çm ~m~v ZmamOr ì º$ Ho$br OmVo. hr ~m~ bjmv KoVm, añë m darb IÈo> ^aê mà m H$m dmhr Ü o mo½ g Ýd gmyê mgmr>r hmzjanm{bho$v }$ gd 24 àemgh$s {d^mjmzwgma g º w $ nwh$m Mr Zo UyH$ H$aÊ mv Ambr Amho.

4 n gw{dmma Mm J g ñwmnh$-zmq>çmmm H $îumor à^mh$a Im{S>bH$a g nmxh$s {dbmg H$moioH$a I S>mim, aëzm{jar. mo~m {Od V AgVmZm { imbobm EH$ Im Xm, oë mz Va { iumè m Mma Im Úmnojm gd loð> AgVmo. ~wydma 15 gßq>~a,> 2021 eh$ 1943 ßbdZm g dëga ^mðnx ew³b Zd r * ZjÌ - nydm fmt>m - OÝ amer :- adr CX` , Vo YZw adr AñV AXþ I Zd r, A{^ Vm {XZ, XÿaXe Z {XZ wðh$, àh$meh$ gm.o`lr a mh$m V Im{S>bH$a-nm S>o m Zr ho X {ZH$ ZdmH$mi Am $sg Am{U ZdmH$mi àog H$[aVm Xm JQ> r{s> m àm.{b., nîmm ßbm Q> Z. 22, {XKm E Am S>rgr, Q>rQ>rgr B S>ñQ >r b Ear m, {dîuy ZJa, {XKm, Zdr w ~B owo N>mnyZ KoVbo d ZdmH$mi {~pës> J, 13 ZdmH$mi nw, ImS>rbH$a amos>, {JaJm d, _w ~B owo à{gõ Ho$bo. g nmxh$ gm.o`lr a mh$m V Im{S>bH$a-nm S>o g nh $ : , Om{hamV : , , N>moQ>çm Om{hamVr: , {dvau , B - ob H$m` H$mar g nmxh$ : amo{hv nm S>o "ZdmH$mi Am {\$g d ZdmH$mi àog'mo àh$mez X {ZH$ "ZdmH$mi' Ama.EZ.Am`.H«$.1814/57 REGD. No. MH/MR/SOUTH-143/ ñwmnzm 7 _mm 1923/ \$mëjwz dú 5 eho$ 1844 Printed and Published by Jayshree Ramakant Khadilkar Pande On behalf of Navakal Office And Navakal Press. Printed at Dangat Media Pvt. Ltd., Address : Plot No.22, Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai Published at Navakal Building, 13 Navakal Path, Khadilkar Road, Girgaum, Mumbai Editor - Jayshree Ramakant Khadilkar Pande && Z o ^³V$ àuí {V && {nàn>m nwadumao amoj gwém gü m amá mà m {d{dy ^mjmv nmdgmmm Am{U H$mhr gmwrà m amojm Mm Yw mhw$i gwé Amho. EH$sH$S>o H$moamoZm {Z ÌUmV ov AgVmZm S>½ y, {MH$ZJw{Z m, bo[a m m amojm Mm àgma hmov Agë mzo bmoh$m Zm A{YH$ gmdy ìhmdo bmjvo Amho. {deof åhuoo H$moamoZm hmod$ Z o åhuyz AZoH$m Zr bg Q>moMyZ KoVbr. H$moamoZmgma» m ^ H$a amojmbm à{vh$ma H$aUmar hr bg KoVboë m Zm S>½ y {MH$ZJw{Z mgmaim Ìmg ìhmdm ho AmUIrZM AZmH$bZr R>aVo. Oa H$m earamv à{vh$maj Vm {Z m U hmov Agob Va Ë mvyz BVa gmwrà m amojmà m {dfmuy Mmhr à{vh$ma ìhm bm hdm. na Vw Vgo {XgV Zmhr. mor>çm à mumda bgrh$auhr gwé Amho. nu bmoh$m À m mjo bmjboë m amojm Mo ewšbh$mð> H$mhr AOyZ gwq>v Zmhr. AZoH$m Zm Va bgrmo XmoZ S>mog KoD$Zhr nwýhm H$moamoZm hmovmo Amho. Ë mmo à mu Oar H$ r Agbo Var bg KoVboë m Zm H$moamoZm hmoumam Zmhr. mmr ImÌr H$moUrM XoV Zmhr. na Vw earamvbr à{vh$maj Vm dmt>ë mzo H$moamoZmbm amoiê mv WmoS>o $ma e { ivo. m bgr wio gm mý OZVobm WmoS>m $ma {Xbmgm { imbm AgVmZmM hr bg BVa amojm Mmhr wh$m~bm H$aob Aer bmoh$m Mr Anojm hmovr. Vr mì $mob R>abobr Amho. AmO hmamï >mv nþmg Q> ²$ mà mda bmoh$m Mo bgrh$au hmovo Amho. Xoe^amV Vã~b 75 H$moQ>r bmoh$m Mo bgrh$au nyu Pmbobo Amho. Xoe^amV 65 Q> o$ åhuoo Odinmg 75 H$moQ>r bmoh$m Zr ñdv bm gwa{jv Ho$bo Amho gwa{jvvomr hr ^mdzm amojmmm à{vh$ma H$aÊ mgmr>r Amdí H$ R>aVoM. VarXoIrb H$mhr Zoh rà m amojm Zm amoiê mv hr bg n[aum H$maH$ Zmhr H$s H$m Ago dmqy> bmjvo. mvbm {damoym^mg EdT>mM Amho H$s bmoh$ à ËZnyd H$ m gjù m amojamb nmgyz ñdv bm dmmdê mmm à ËZ H$arV AgVmV. na Vw bgtmr n[aum H$maH$VmXoIrb m {XV Agy eh$vo. hm àh$ma Amü H$maH$ R>aVmo. à{vh$maj Vm åhuoo Var H$m amá mà m Odinmg gjù mm {Oëøm Ü o àm w» mzo {MH$Z Jw{Z m, S>½ y Am{U bo[a mmm mor>m àmxþ^m d {XgVmo Amho. AZoH$ {R>H$mUr Á m Zm H$moamoZm hmod$z Jobm qh$dm Oo AmR> AmR> {Xdg é½umb mv CnMma KoD$Z Ambo åhuoom H$moamoZmbm navdê mv Á m Zm e { imbo. Ë mvë m ~è mmoum Zm {MH$Z Jw{Z mmm Ìmg hmovmo Amho. ñdm^m{dh$nuo EH$m mjmo mj Ìmg XoUmao ho amoj Ë m Ë m ì º$sMo mz{gh$ IƒrH$aU H$aUmaoM R>aVmV. nwuo, Zm{eH$, Am a Jm~mX, Ywio, OiJmd, ZmJnya, dym, A amdvr, Va BH$S>o n{ü hmamï >mvhr gmobmnya, H$moëhmnya m ^mjm Ü o S>½ ymm bmoh$m Zm gm Zm H$amdm bmjvmo Amho. g {ZQ>m PoeZ, mñh$ mvë m AµZoH$ Jmoï>tMm dmna bmoh$m H$Sy>Z gwé Amho. åhuoo Á mbm AmnU ìhm ab BÝ o$šez åhuvmo Vo m Cnm m wio amoibo Om bm hdo. mì Ë mmmhr $magm Cn moj Pmbobm {XgV Zmhr. emgh$s ÌUm H$Sy>Z ñdàn>vm qh$dm O VwZmeH$ $dmautmrxoirb H$mhr{R>H$mUr H$miOr KoVbr OmVo. VarXoIrb ho amoj ngav AgVrb. Va mì Vo A{YH$ qmvmozh$ dmqy> bmjvo. ñnem VyZ qh$dm EH$ oh$m À m g nh$m VyZ H$moamoZm hmovmo. Vmo Q>miÊ mh$arvm Cnm moozm AmnU H$aVmo. nu Aem H$moUË mhr g nh$m {edm ho ~mh$smo amoj Oa {nàn>m gmos>v ZgVrb Va J EHy$UM à{vh$maj Vm qh$dm Am fymonmmam Mm à^md m~ôbhr àý{mýh {Z m U hmovo. Ago H$moUVo Cnm Ho$bo nm{hoov H$s OoUoH$ê$Z m gjù m AZmamo½ {Z m U H$aUmè m n[apñwvrbm amoivm ob b. mmm AW Ho$di Am fymonmmamda qh$dm bgr Q>moMyZ KoVë m wio gjirm n[apñwvr {Z ÌUmV ovo Ago åhuuoxoirb YmS>gmMo dmqy> bmjvo. WmoS>Š mv gm Jm Mo Va amoj Am{U Ë mà mnmgyzmr gwa{jvvm hm gjim àh$ma BVH$m AYm Var Am{U ~o^amoemmm Amho H$s H$moUrhr Ë m~ôb N>mVrR>moH$nUo H$moUVmM Xmdm H$ê$ eh$v Zmhr. gü mmo hdm mz hr BVHo$ {d{mì ñdê$nmmo Pmbo Amho H$s Ë mmmxoirb Vm~S>Vmo~ {dn[av n[aum OmUdVmo. gmymaunuo gßq>~a {hý mv nmd$g mz ~è mn H$s Xmdbobo AgVo. JUoemoËgdmZ Va nmd$g navrà m mjm bm bmjvmo. lmdumvbm nmd$g hm gm å ñdê$nmmm mzbm OmVmo. na Vw AOyZhr amá mà m AµZoH$ ^mjmv AmfmT>mgmaIm Yw emz H$aUmam wgiyma nmd$g H$mogiVmo Amho. ~ogmdynum ZH$mo g mommo EHy$UM OZOrdZ Am{U ~XbVo n m dau mmr mo½ Vr gm JS> ~gy eho$b. Aer pñwvr dmq>v Zmhr. dojdojù m hdm mz VÁkm H$Sy>Z qh$dm n m daumà m Aä mgh$m H$Sy>Z doimodoir dojdojio Bemao {Xbo OmV AmhoV. Vmn mz dmt>rmm ^ H$a n[aum nwt>à m H$mim Ü o OmUdy bmjob. ho Vmn mz H$ r H$aÊ mmm H$moUVmhr Cnm gm mý mugmà m hmvmv Zmhr. gm w{hh$nuo OmJ{VH$ qh$dm amï >r ñvamda Oa g K{Q>V à ËZ Pmbo VaM mv H$mhr ~Xb hmoê mmr eš Vm Amho. na Vw Vmon ªVÀ m H$mimV m n m dau ~XbmÀ m J ^ra n[aum m Zm gm moao Omdo bmjob. VgmM gü m àh$ma gwé Amho. nmdgmbm H$moUVohr doimnìh$ am{hbobo Zmhr. Ë mmo Oo H$mhr {dn[av n[aum AmhoV Vo àm w» mzo Zwî mbmm ghz H$amdo bmjvmv. m gjù m àh$mam Zm gü m Var Z g{j H$ AmnÎmr qh$dm g H$Q> åhuê m{edm n m Zmhr H$maU Zwî mh$sy>z hmov Agbobo Cnm VmoH$S>o qh$dm VmËnwaVo R>aV AmhoV. XrK H$mbrZ Am{U gwa{jvvm XoUmao Cnm m Jmoï>r VmËnwaË m {Xbmgm XoVrb Aem n[apñwvrv bmoh$m À m hmvmv amhumam Cnm åhuoo Amhma {dhmamda {Z ÌU AmUUo {Z { V ì m m m~amo~a BVam À m g nh$m V H$ rv H$ r amhmuo Aem H$mhr mooš mm Jmoï>r gmhmæ ^yv R>ê$ eh$vmv. m gdmªmm {ZîH$f M H$mT>m Mm Pmbm Va Zwî mzo {ZqüV ìhmdo Aer AmOMr n[apñwvr Zmhr. Ë mbm Ho$di gvv gmdy amhÿzm m g H$Q>m er bt>m Úmdm bmjob. ~ogmdynum Ë mà mgmr>r YmoŠ mmmm åhumdm bmjvmo. H${dVm... C Q>mMr VH«$ma { io Mmam {M Urg Imd mbm, JmoS> noê$ { ivmv nmonq>mbm, H$m~S>mhr eovm V Om mar, H$m ImVmo r Hw$Ur Zm {dmmar { io OmJm C~Xma m Oamg, ahm mbm qnoam nm Iamg, { $ao Hw$Ìm Eo{Q>Zo KatXmar, Hw$R> dgvmo r Hw$Ur Zm {dmmar ahm mbm T>rg T>dmS>m, { io V gm H$m~S>rbm IwamS>m JmB ~ bm Zm Eogn g JmoR>m, Aem gmo tmm bm mì VmoQ>m Hw$Ur ~ bmda ~gmozr { $aozm, ^ma nmr>rda bm S>Jm YarZm, { $ao amzm Vw{Z {VÝhr H$mi H$moëhm, Ord mpm dmhvm ^ma Jobm {H$Vr qghmmo ê$n S>m bxma, {H$Vr KmoS>çmMr mz ~m H$Xma, Ahmo, gw Xa {XgVmV OJt gmao, A J mpo dm H$S> mì H$m ao? 4 Zdr {X r w ~B & ~wydma 15 gßq>~a>, 2021 ~ Jiwê$ g KmMo ZoV Îd H$aUmam {damq> Am{U Ë m Mm YS>mHo$~mO $b XmO {S>pìh{b g m À mgmr>r ñny}vrb Xþgam Q>ßnm Mm JbmM AmìhmZmË H$ hmouma Amho Ago J ^razo ñnï> Ho$bo. EH$m dojù m AmìhmZmMm m XmoKm Zm wh$m~bm H$amdm bmjuma Amho. Ë m wio XmoKm dahr H$mhrgm X~md AgUma Amho. {damq> Am{U {S>pìh{b g Jobo ~aom {hzo Q>r-20 gm Zo Ioibobo ZmhrV. Ë m wio XmoKm Zm m gm Ý mv bdh$a ñdv:bm "A S>OoñQ>' H$amdo bmjob {damq> B ½b S> Ü o H$gmoQ>r gm Zo IoiyZ AmVm Am nreb IoiUma Amho. Ë m wio {damq>bm bdh$am Q>r-20 gm Ý mv navmdo bmjuma Amho. m XmoKm H$S>o H$ r H$mbmdYr Agë m wio Ë m Zm PQ>nQ> web Yrb dmvmdaumer OwidyZ mdo bmjob. ~ Jiwê$ g KmVrb ho XmoZ AZw^dr IoimSy> Agë m wio Ë m À mda mor>r Xma Amho. E mmr H$ mb 2018 Ü o ì dgm{ H$ IoimSy> ~Zboë m E mzo A o[ah$z ñny}nydu Pmboë m {då~ës>z ñny}v Mm Wr o$ar JmRy>Z gdmªmo bj doyyz KoVbo hmovo. Mm Ï m o$arv œmg KoVmZm {Vbm Ìmg OmUdy bmjë m wio {VZo {dë~ës>z ñny} VyZ mkma KoVbr. Ë mdoir Am mooh$m Zr {Vbm {Xboë m {deof àdoemmo E mzo gmw H$ Ho$bo Ago åhq>bo Va dmdjo R>ê$ Z o. {då~ës>z ñnym gwê$ hmoê mnydu Vr OmJ{VH$ H«$ dmarv 338ì m H«$ m H$mda hmovr. A o[ah$z ñnym qoh$vmzm E mzo Amnë m 10hr bt>vrv EH$hr goq> J dbm Zmhr. Ë m wio OoVo nxmmr {VM Iar XmdoXma hmovr. 2021À m Zm qq>jh S>ãë yq>re ñny}v {VZo nxmn U Ho$bo. 2 dfm nydu nwê mv Pmboë m M boa ñny}v {VZo n{hbo OoVo nx nq>h$mdbo hmovo. Ë mdoir {Vbm 25 homa A o[ah$z S>m bamo nm[avmo{fh$ { imbo hmovo. VoM {VMo A o[ah$z ñny}nydumo gdm V mor>o {doovo nx hmovo. AmVm A o[ah$z ñny}v Vã~b 2.5 { {b ZMo àw H«$ m H$mMo nm[avmo{fh$ E mbm { imbo Amho. {VÀ m OoVonXm wio XmÀ m «$M {då~ës>z J«±S>ñb ñny}nmr>monmr> A o[ah$z ñny}v XoIrb {hbm {d^mjmv Q>o{Zg {dœmbm Zdr {doovr { imbr. A {V gm Ý mv Amnë mnojm Ho$di 1 dfmªzr mor>çm Agboë m H $ZS>mÀ m Ë m Zm Oa ßbo Am $gmr>r nmì R>am Mo Agob Va m XmoKm Zm gmvë mzo mor>r Ioir H$amdr bmjob Agohr J ^ra åhumbm. gü m ~ Jiwê$ g K JwUVm{bHo$V {Vgè m H«$ m H$mda Amho. Ë m Mm n{hbm gm Zm gmo dmar H$mobH$mË mer hmouma Amho. b bm $Zm S>oPbm E mzo gai 2 goq> Ü o Z {dbo. m bt>vrnydu b bmmo A {V gm Ý mv nmas>o OS> hmovo. H$maU {VZo A {V o$arv Ob mavmzm mor {dooë m Zdmo r AmogmH$m, A ObrH$m H$~ a OmJ{VH$ H«$ dmarv Xþgè m H«$ m H$mda Agboë m E{bZm g~mbh$m Am{U 17ì m H«$ m H$mda Agboë m gh$marmm nam^d Ho$bm hmovm. na Vw {ZUm H$ gm Ý mv b bm Amnbm Ioi moš mà m jur C Mmdy eh$br Zmhr. Va E mzo gwédmvrnmgyz AmH«$ H$ Ioi H$ê$Z gm Ý mda dm ñd JmO{dbo. {VZo H$moQ> À m Mm o$a à^mdr ~ H$h ÝS>, $moahýs> $Q>Š m Mm Mm Jbm dmna Ho$bm. Ë mg moa b bm {Zîà^ R>abr. A o[ah$z ñnym qoh$umar E m {~«Q>ZMr Ho$di Xþgar IoimSy> R>abr. øm AJmoXa 1968 Ü o Ë m À m d{o Zr m dos>zo hr ñnym qoh$br hmovr. VgoM Vã~b 44 H«$rS>m Am nreb ñny}v {damq>, {S>pìh{b g g moa mor>o AmìhmZ -Jm V J ^ra {damq>m H$U Yma nxr H$m -O emh Zdr {Xëbr : gü m Var ^mavr {H«$Ho$Q> g KmMm H$U Yma {damq> H$mohbr hmm {VZhr àh$maà m gm Ý mv H$m amhuma Agë mmo ~rgrgram Mo g{md O emh m Zr gm {JVbo. Jobo H$mhr {Xdg à{gõr mü m Ü o Q>r-20 {dœmfh$ ñny}z Va amo{hv e m H$S>o ^mavmmr dzs>o Am{U Q>r- 20 g KmMr O~m~Xmar {Xbr OmUma Agë mà m ~mvå m à{gõ hmov hmoë m. na Vw Ë mv Hw$R>bohr VÏ Zgë mmo emh åhumbo. {damq>à m ZoV Îdm Imbr ^mavr g KmMr H$m {Jar Mm Jbr hmov Amho. Am Vaamï >r gm Ý mv VmoM ^mavmmm gdm V eñdr H$U Yma Amho. AmO ëbim ~ {ZdS> MmMUr w ~B : AmJm r amá AqOŠ nx {ZdS> MmMUr ñny}gmr>r w ~B CnZJaMm ëbim ~ g K {ZdS>Ê mgmr>r CÚm M~ya owo Oìhma {dúm^dzmv {ZdS> MmMUr Am mo{ov H$aÊ mv Ambr Amho. 4 {d{dy d mojq>mv hmoumè m m MmMUrgmR>r àë oh$ d mojq>mbm dojdojim doi XoÊ mv Amë m wio OmñV JXu hmouma Zmhr. Ë m wio IoimSy >Zm Amnbo mo½ àh$mao gmxarh$au H$aVm ob b Am{U {ZdS> g{ Vr gxñ m Zm XoIrb mo½ àh$mao IoimSy >Mr {ZdS> H$aVm ob b. amá AqOŠ nx ñnym ~hþxm 18 gßq>~abm hmouma Amho. H$moamoZmMm àmxþ^m d nmhvm hr ñnym XoIrb Mma {d{dy {R>H$mUr Am mo{ov H$aÊ mv ouma Amho. øm ñny}vyz 26 Vo 29 gßq>~a Xaå mz CO Z, Ü àxoe owo hmoumè m amï >r ëbim ~ ñny}gmr>r hmamï >mà m {d{dy g Km Mr {ZdS> amá ñny}vyz H$aÊ mv ob b. oë m a{ddmanmgyz web V gwê$ hmoumè m Am nreb ñny}vrb Xþgè m Q>ßß mvrb gm Ý m Ü o ^mavr g KmMm H$U Yma {damq> H$mohbr Am{U E.~r. {S>pìh{b g m À mg moa mor>o AmìhmZ Agob Ago ^mavr {H«$Ho$Q> g KmMm mor gbm rdra Am{U S>mdIwam $Q>Ho$~mO $b XmO Jm V J ^razo gm {JVbo. Am grgr ñnym OoVo nxmmm AndmX djivm BVa gm Ý mv ^mavmmr H$m {Jar {damq>à m ZoV Îdm Imbr Mm Jbr Pmbr Amho. Ë m wio VyV Var ZoV Îd ~XbÊ mmm àízm ov Zgë mmo emh m Zr gm {JVbo. {dœmfh$ ñny} gmr>r YmoZrMr " oýq>m a' åhuyz Ho$bobr {Z wšvr ^mavmgmr>r ZŠH$sM $m Xoera R>aob, Ë mmm AZw^dmMm mor>m bm^ ^mavr g Kmbm { iy eh$vmo. w» à{ejh$ adr emñìr m À mer MMm H$ê$ZM YmoZr m Mr {Z wšvr Ho$ë mmo XoIrb emh åhumbo. Am nrebmm Xþgam Q>ßnm w ~B g KmgmR>r $m Xoera R>ê$ eh$vmo. H$maU w ~B À m Jmob XmOm gmr>r owrb dmvmdau AZwHw$b Amho. owrb IoinÅ>rda MSy> Mm Jbm pñd J hmob b. w ~B H$S>o Mm Jbo pñd J MSy> H$aUmao ~aom dojdmz Jmob XmO CnbãY AmhoV. hr mor>r O omr ~moy w ~B gmr>r R>ê$ eh$vo Agohr J ^razo gm {JVbo. n Om~Mm H$U Yma Ho$. Eb. amhþbzo n{hë m Q>ßß mv Mm Jbr $b XmOr Ho$br hmovr Va Xþgè m Q>ßß mv XoIrb Vmo Mm Jbr $b XmOr H$aob Agm {dœmg J ^razo ì ŠV Ho$bm. amhþbzo n{hë m Q>ßß mv 331 Ymdm Ho$ë m AmhoV. ^mavr ~w{õ~i g K Cnm Ë o$arv MoÞB : ^mavr ~w{õ~i g KmZo "Am ZbmB Z' ~w{õ~i Am {bpån ms> ñny}à m Cnm Ë o$arv àdoe Ho$bm. JVdfu g wšv {doovonx { i{dumè m ^mavmzo Cnm Ë nyd o$arà m bt>vrv wd«oz{dê$õ Q>m ~«oh$ada ~mor mabr. n{hbm S>md 4-2 Agm ^mavmzo qoh$bm. na Vw Xþgè m S>mdmV ^mavmbm nam^d nëh$amdm bmjbm. Ë m wio J A{V ObX S>mdm À m Q>m ~«oh$ Ü o ^mavmzo AIoa 5-1 Agm {do { i{dbm. h[ah$mzo ^mavmv }$ Mm Jbr H$m {Jar H$aVmZm Amnë m {VZhr bt>vr qoh$ë m. Va AmZ Xbm XmoÝhr bt>vr ~amo~arv gmos>mì m bmjë m. AmVm Cnm Ë o$arv ^mavmmm wh$m~bm A o[ah$m- H$Pm{H$ñVmZ m À mvrb {dooë mer hmouma. nmh$ IoimSy >À m m{gh$ njmamv mor>r dmt> bmhmoa : nm{h$ñvmzr {H«$Ho$Q> ~mos>m À m AÜ j nxmmr gwìo hmvr KoVë mz Va Zdo AÜ j Am{U mor H$gmoQ>rdra Agboë m a rp amom m Zr nm{h$ñvmzmvrb IoimSy >gmr>r AmZ XmMr ~mv r {Xbr. nm{h$ñvmz Yrb Xoem VJ V IoiUmè m gd IoimSy >À m m{gh$ njmamv 1 bmi én m Mr dmt> H$aÊ mv ouma Agë mmr KmoofUm amom m Zr Ho$br. Ë m wio AmVm àw lour Am{U lour gm Zo IoiUmè m IoimSy >Zm 1 bmi 40 homa Vo 2.5 bmi én o EdT>o mzyz { iob. "S>' JQ>mVrb IoimSy >À m mzyzmv Vã~b 250 Q>ŠHo$ Ë m À m dmt> hmouma Amho. 192 IoimSy >Zm mmm bm^ hmob b. gü m ^mavmgmo~v Mm Jbo g ~ Y ~ZdU H$R>rU Agë mmo amom åhumbo. AmnU Xoem VJ V-ñWm{ZH$ {H«$Ho$Q>da bj XoUma Agë mmo Ë m Zr ñnï> Ho$bo. VgoM nm{h$ñvmzr g KmMo Zdo à{ejh$ åhuyz $b XmOr gmr>r Am ñq >o{b mmo Ï y hos>z Am{U Jmob XmOrgmR>r X. Am{ «$Ho$Mo { $b ÝS>a m Mr {Z wšvr amom m Zr Ho$br. OmJ{VH$ Q>o{Zg H«$ dmarv {hbm JQ>mV Vã~b 150 ì m H«$ m H$mda Agboë m {~«Q>ZÀ m 18 dfu E m amsy>h$mzyzo XmÀ m dfm Vrb eodq>à m A o[ah$z J«±S>ñb ñny}v OoVo nxmbm JdgUr KmbyZ Q>o{Zg {dœmv mor>r Ii~i modbr. nmìvm o$armo gm Zo IoiyZ w» ñny}v àdoe { idyz Vr qoh$ê mmm namh«$ H$aUmar E m Q>o{Zg {dœmvrb n{hbr IoimSy> R>abr. ñny} nydu Hw$R>oM {VMo Zmd OoVonXmÀ m e VrV ZìhVo. na Vw Amnë m AmH«$ H$ IoimMr gwaoi moha C Q>dyZ {ZUm H$ bt>v qohy$z E mzo IamoIaM H$ mb Ho$br AgoM åhumdo bmjob. dfm Z Va nwýhm EH$Xm {hbm J«±S>ñb ñny}v {~«{Q>e IoimSy> {doovm R>abm Ü o eodq>r dos>zom {då~ës>z ñnym qoh$br hmovr. A o[ah$z ñny} nydu Pmboë m {eh$mjmo M boa ñny}v E mbm Cn{dOoVonX { imbo hmovo. Ë m wio A o[ah$z ñny}v Amnë m nmìvm o$ar nma H$aVm ouma Zmhr AgoM {Vbm dmq>v hmovo. Ë m wio nmìvm o$armo gm Zo g numa Ë m {XderMo {V{H$Q> {VZo Ama{jV H$ê$Z XoIrb R>odbo hmovo. na Vw Z Va gmao H$mhr dojiom KS>bo. E mmo d{s>b é m{z Z Va AmB MrZr Amho. AJmoXa H $ZS>mV ahmv Agboë m amsy>h$mzy Hw$Qw> ~mzo E m 2 dfm Mr AgVmZm b S>Z JmR>bo. d mà m 5ì m dfu E mzo Q>o{ZgMm lrjuoem Ho$bm. EH$mÀ m énmzo {hbm Q>o{Zg {dœmbm Zdm Moham gmns>bm. oumè m ^mdr H$mimV E m emmr AmUIr H$moUVr {eiao nma H$aVo Vo ~KUo hîdmmo R>aob.

5 _w ~B, ~wydma 15 gßq>~a, 2021 {dàmoà m H$ Mmè m Mo "dh $ «$m hmo ' ~ X Zdr {X r - H$moamoZmÀ m Xþgè m bmq>oz Va XoemVrb n[apñwvr nyd nxmda ov Agë mzo {dàmo H $nzrzo Amnë m H$ Mmè m Mo "dh $ «$m hmo ' ~ X Ho$bo. Ë m wio {dàmoà m H$ Mmè m Zr nwýhm Am { $g YyZ H$m mbm gwédmv Ho$br Amho.gmo dmanmgyz {dàmoà m H$ Mmè m Zm Am { $g Ü o ~mobmdê mv Ambo hmovo. H$ Mmè m Zm AmR>dS>çmVyZ XmoZdoir Am { $g Ü o Omdo bmjuma Amho. H$moamoZm wio 18 {hý m Z Va H$m m b o nwýhm gwê$ Pmbo Amho. gd H$ Mmè m Mo bgrh$au nyu Pmbo AgyZ Am { $g Ü o H$moamoZm {Z~ªY Am{U gmoeb {S>ñQ>pÝg JMo nmbz Ho$bo OmB b. mda Amåhr ~mah$mb Zo bj R>ody. Ago {dàmomo AÜ j [afx ào Or m Zr åhq>bo. Xaå mz [afx ào Or m Zr {dàmoà m H$m m b mmm EH$ ìhr{s>amohr eoaa Ho$bm hmovm. m ìhr{s>amov {dàmomo H$ Mmar Am { $g Ü o H$m H$aVmZm {XgV Amho. Am { $g Ü o H$ Mmè m À m VnmgUrgmR>r gd gw{dym C^maë mmohr ìhr{s>amov {XgV Amho. {dàmoà m dm{f H$ AhdmbmV Ago åhq>bo Amho H$s, H$moamoZm wio H$ Mmè m Zm Kê$Z H$m H$aÊ mg gm JÊ mv Ambo hmovo. XÿañW àh$mamvrb H$m H$mO ì dpñwv H$m m pýdv amhê mgmr>r {dàmoà m H $nzrh$sy>z H$mhr nmdbo CMbÊ mv Ambr hmovr. H$moamoZm g H$Q>H$mimV {dàmoà m OJ^amVrb H$ Mmè m n H$s VrZ Q> o$m H$ Mmar Am { $g YyZ H$m H$aV hmovo. wim- wr>m ZXrMm nmê mmm àdmh.dmt>bm! {^S>o nyb ~ X nwuo nwuo ehambm nmurnwadr>m H$aUmè m YaUm À m nmubmoq> joìmv Am{U nwuo ehamv Joë m H$mhr {Xdgm nmgyz wgiyma nmd$g H$mogiV Amho. m wio IS>H$dmgbm YaU joìmvrb Q>o Ka, dagjm d, nmzeov Am{U IS>H$dmgbm hr YaUjoÌo 100 Q> o$ ^aë mzo m Mmahr YaU joìmvyz nmê mmm {dgj gwê$ H$aÊ mv Ambm Amho. nwê mvrb wim- wr>m ZXrV nmê mmm àdmh dmt>ë mzo ZXrnmÌmVrb {^S>o nyb hm dmhvwh$sgmr>r ~ X H$aÊ mv Ambm Amho. nwuo hmnm{bho$zo JUoe {dgo ZmgmR>r { $avo hm X Oar C^mabo Agbo Var H$mhr ZmJ[aH$ wim- wr>m ZXrV åhuoom dmhë m nmê mv ~mßnmmo {dgo Z H$aÊ mv ov Amho. YaUjoÌ100 Q> o$ ^abo Agë mzo wim- wr>m ZXrV gwê$ Agbobo 11 homa 941 Š wgoh$ AmVm H$ r H$ê$Z 9421 Š wgoh$zo nmê mmm {dgj H$aÊ mv Ambo. H$moUË mhr àh$mamr AZw{MV KQ>Zm KSy> Z o åhuyz, ZXr nmìmvrb {^S>o nyb ~ X H$aÊ mv Ambm Amho. nwuo ehambm h Jm mv àw M 22 Owb bm IS>H$dmgbm YaU 100 Q> o$ ^abo. Ë mz Va nmzeov YaU 3 Am JñQ> Va dagjmd YaU 19 Am JñQ> amoor e ^a Q> o$ ^abo. IS>H$dmgbm YaU gmiir Yrb Q>o Ka YaU 13 gßq>~abm ^ê$z Mmahr YaUm Yrb nmur gmr>m KZ y$q> (Q>rE gr) åhuoo e ^a Q> o$ Pmbm. /navakalofficial gozjmdà m AY dq> nwbmzo KoVbm AmUIr XmoKm Mm ~ir qhjmobr gozjmd-qovya añë mda nwbmmo ~m YH$m gwê$ Amho. g W JVrZo H$m gwê$ Agboë m m nwbmà m AY dq> ~m YH$m m wio owo AnKmVm Mo à mu dmt>bo Amho. e{zdmar Ü amìr owo moq>magm H$bbm AnKmV Pmbm. Ë mv 2 OU OmJrM R>ma Pmbo. mnydu owo Pmboë m AnKmVmV 4 OU R>ma Pmbo hmovo. Ë m wio AY dq> nwbmà m H$m mà m ~itmr g» m 6 Pmbr Amho. gmd O{ZH$ ~m YH$m {d^mjmà m dvrzo gozjmd-qovya mjm da nwbmmo H$m Ho$bo OmV Amho. Ë mgmr>r Zo bobr EOÝgr A{Ve Yrå m JVrZo H$m H$aV Amho. Ë m wio owo dma dma AnKmV hmovmv. {XemXe H$ $bh$ Zgë mzo amìrà mdoir dmhzmmbh$m Zm A XmO ov Zmhr. Ë m wio AnKmV hmovmv. VgmM AnKmV e{zdmar amìr Pmbm. Ë mv VoOg M Ð^mZ nmb H$amd (19) Am{U g{mz XÎmamd ndma (27) m XmoKm Mm Ë y Pmbm. Vo XþMmH$sdê$Z qovyah$s>o OmV hmovo homa H$moQ>tMr dro{~b WH$~mH$s amá A YmamV OmÊ mmr qmvm ì º$ amá mmo COm Ìr {ZVrZ amd$v m Zr dro{~b WH$~mH$sMr doioda dgwbr Pmbr Zmhr, Va amá A YmamV OmD$ eh$vo, Aer qmvm ì º$ Ho$br Amho. gw mao 79 homa H$moQ>tÀ m KamV dro{~bmmr WH$~mH$s OmD$Z nmohmombr Amho. AmO Ë mda w» Í m À m CnpñWVrV gømðr A{VWrJ hmda ~ R>H$ nma ns>br. WH$~mH$sMm S>mJa ^mon gah$mazo dmt>dë m wio hr doi hm{dvauda Amë mmm Amamon amd$v m Zr Ho$bm Amho. COm Ìr {ZVrZ amd$v mdoir mü m er ~mobvmzm åhumbo, AmKmS>r gah$ma Amë mz Va H$moamoZmMo g H$Q> Ambo. WH$~mH$sMm S>mJa mjà m gah$mazo C^m Ho$bm Amho. MH«$sdmXio Ambr, A{Vd îq>r Pmbr, hmnya Ambo Am{U m gjù m g H$Q>m Mm $Q>H$m hm{dvaumà m Am{W H$ pñwvrbm ~gbm Amho. m~m~vmo {díbofu w» Í m Zm H$aÊ mv Ambo Amho. dro{~bmmr dgwbr H$moamoZm wio H$aVm Ambr Zmhr. Oa doiov WH$~mH$s O m Pmbr Zmhr, Va amá A YmamV OmD$ eh$vo, Aer qmvm Ë m Zr ì º$ Ho$br Amho. hm{dvau amá gah$mamr hm{z{ Vr, H$Ð gah$maà m dro H $ný m gh ImgJr dro H $ný m H$Sy>Zhr dro KoD$Z Vr amá ^amvrb {doj«mhh$m Zm nwadvo.nu Joë m df ^amv H$moamoZm wio amá mvrb droj«mhh$m Zr {doomo n go ^aê mg Q>mimQ>mi Ho$ë m wio droj«mhh$m H$S>rb hm{dvaumr WH$~mH$s 89 homa H$moQ>r én m da Jobr Amho. hgybq> MmB Agë m wio droiaoxrmo n go XoÊ mg hm{dvaubm {db ~ hmov Amho. Ë mnmoq>r {db ~ AmH$mamMr VaVyX Amho. Ë m wio Amnë mh$sy>z KoVboë m {doomo n go doiov Z {Xë m wio {db ~ AmH$mamMr mjur Mma ImgJr dro H $ný m Zr Ho$br Amho {dgj dmt>ë mzo JmoXmdarbm nya Zm{eH$ - AmR>dS>m^amnmgyZ gwê$ Agboë m nmdgm wio Zm{eH$ ehambm nmurnwadr>m H$aUma J Jmnya YaUmVbm ObgmR>m 98 Q> ²$ m da nmohmomë mzo Obg nxm {d^mjmzo H$mbnmgyZ {dgj gwê$ Ho$bm Amho. Ë m wio JmoXmdarbm nya Ambm Amho. ObñVa dmt>ë mz am Hw $S> n[agamgh ZXrnmÌmVbr H$mhr {Xa hr nmê mimbr Jobr AmhoV. hdm mz {d^mjmz XmoZ {Xdg wgiyma nmdgmmm AbQ> {Xë mz {dgj dmt>ê mmr eš Vm Amho. Ë m wio ZXrH$mR>À m bmoh$m Zmhr gvh $VoMm Bemam XoÊ mv Ambm. JmoXmdarbm Amboë m nwam wio ì mdgm{ H$m Zr ZXrH$mR>Mr XþH$mZ gwa{jv {R>H$mUr ñwbm V[aV Ho$br. mì AmO nmdgmzo CKS>rn {Xë mz JmoXmdarMm nya H$ r hmoê mmr eš Vm dv dbr OmVo Amho. hmamï > emgz H$m H$mar A{^ Vm, BbmIm eha {d^mj, (gm.~m.{d.) m Mo H$m m b B -{Z{dXm gwmzm H«$. 24 gz H$m H$mar A{^ Vm, BbmIm eha {d^mj, w ~B (XþaÜdZr H«$ m H$ / ) hmamï > emgzmà m gmd O{ZH$ ~m YH$m ImË mh$s>o mo½ djm Vrb A VJ V gomdq> ZmXUrH $V R>oHo$XmamH$Sy>Z Imbrb H$m mh$arvm ~-1 Z wý mvrb {Z{dXm B -{Z{dXm àumbrìxmao (Am ZbmB Z) mj{dv AmhoV. {Z{dXm pñdh$maê mmm AWdm ZmH$maÊ mmm A{YH$ma H$m H$mar A{^ Vm, BbmIm eha {d^mj, w ~B m Zr amiyz R>odbm Amho. A.H«$. H$m mmo Zmd A Xm{OV a $ < bj 1 Z{dZ {dymz^dz w ~B owrb Vi Obm é Z 018 Am{U ZwVZrH$aU H$aUo Am{U é Z. 146 ~mowmo àgmyzj h H$mT>Uo. 2 b~ma {hb w ~B owrb hm S >mobrh$ ~ Jbm owo ${Z MaMo H$m H$aUo E Q>rEZEb B mavr Yrb àmxo{eh$ n[adhz A{YH$mar H$m m b mmo àgmyzj h ZwVZrH$aU H$aUo, {d{dy àh$mamo ${Z MaMo H$m o H$aUo. 4 mxm H$m m amos> w ~B owrb Z{dZ àemgh$s B mavrà m 3 Oë mdarb w» g{md, nmurnwadr>m {d^mj H$m m b mmo XþéñVr H$m H$aUo. B -{Z{dXm CnbãY H$mbmdYr- {X Vo {X n ªV B -{Z{dXm CKS>Uo - {X amoor Xþnmar 3.00 dmovm. {Z{dXm gwmzo Ü o H$mhr ~Xb/gwYmaUm H$amd mmr Agë mmo ewüxrnìh$ d ÎmnÌm Ü o à{güx H$aÊ mv ouma Zmhr. Ë m~m~v gd ~Xb Am ZbmB Z {Z{dXm à{h«$ o Ü o à{güx Ho$bo OmB b. Imbrb g Ho$VñWimdéZ B -{Z{dXmMr gd mhrvr CnbãY Amho. 1) 2) H«$ m H$ AmaAmogr /H«$.5/gr 1956 Y m Xm Cn Am wº$, gmd O{ZH$ Ý mg ZmXUr H$m m b, R>mUo {d^mj R>mUo, 1 mim, {bbr AnmQ> Q>, nmagr AmJar boz, Q>^r ZmH$m R>mUo (n.) Xÿa H«$ m H$ : Mm H$erMr Omhra Zmo{Q>g AO H«$ m H$ -ACC-II/714/2021 gmd O{ZH$ Ý mgmmo Zmd CITY HOPE CHURCH ~m~v. AO Xma Mr. RYAN JESUS FERNANDES. gd g ~ {YV bmoh$m g Om{ha ZmoQ>rerZo H$i{dÊ mv ovo H$s, ghm H$ Y m Xm Am wº$., ghm H$ Y m Xm Am wº$ 4 R>mUo {d^mj, R>mUo ho da Z yx Ho$bobm AO mg ~ Yr hmamîq > gmd O{ZH$ {dídñv ì dñwm A{Y{Z, 1950 Mo H$b 19 AÝd o Imbrb wúm da Mm H$er H$aUma AmhoV:- (1) da Z yx Ho$bobm Ý mg ApñVËdmV Amho H$m? Am{U gxamm Ý mg gmd O{ZH$ ñdê$nmmm Amho H$m? (2) Imbr {Z{X îq> Ho$bobr { ih$v gxa Ý mgmà m mbh$smr Amho H$m? (A) O J { ih$v :- amoi < 1000/- Ajar :- EH$ homa Ho$di (~) ñwmda { ih$v :- bmjy Zmhr gxa Mm H$er àh$aum Ü o H$moUmg H$mhr hah$v md mmr Agob AJa nwamdm XoUoMm Agob Ë m Zr Ë m Mr boir H ${ $ V hr Zmo{Q>g à{gõ Pmë m VmaIonmgyZ Vrg {Xdgm Mo Am V m H$m m b mmo darb nî mda { iob Aem [avrzo nmr>dmdr Ë mz Va Amboë m H ${ $ VrMm {dmma Ho$bm OmUma Zmhr VgoM wxvrv H ${ $ V Z Amë mg H$moUmg H$mhr gm Jmd mmo Zmhr Ago g OyZ Mm H$er nwar Ho$br OmB b d AOm Mo {ZH$mbm~m~V mo½ Vo AmXoe {Xbo OmVrb. hr Zmo{Q>g mpo ghr{zer d m. Y m Xm Am wº$ gmd O{ZH$ Ý mg ZmXUr H$m m b, R>mUo {d^mj R>mUo m Mo {e³³ m{zer AmO {XZm H$ 09/09/2021 amoor {Xbr./ ghr/- ghr/- (gr.q>r. ZmB H$) H$m H$mar A{^ Vm, BbmIm eha {d^mj, w ~B {e $m AYrjH$ (Ý m ). gmd O{ZH$ Ý mg ZmXUr H$m m b, R>mUo {d^mj, R>mUo

6 6 _w ~B & ~wydma, 15 gßq>~a>, /navakalofficial amomam gë dmz Ho$igH$a mbdu, qgywxþj m À m KamVrb gw~h$ JUoe yvu dmer gmz nms>m owrb a{hdmer gm. AZwOm AemoH$ B Jdbo mà m KamVrb lr Mr yvu {do nm Sw>a J OmJS>o, X{hga, w ~B m À m KamVrb JUoemMr gw~h$ yvu gwaoe H$mZy H$a Oo nardma KaJwVr JUoe CËgd S>m{~dbr B ñq> MoVZ akwzmw hmoz, S>m{~dbr (n{ü ) m Mm KaJwVr JUnVr whw $X {~OyQ>H$a, {dbo nmb} m À m owrb KaJwVr JUnVr ~m JmoiH$a Hw$Qw> ~r m Mm KaJwVr JUnVr, A Yoar {edeº$s {dh$mg S>i, XodrnmS>m, ~moardbr nyd, owrb gw~h$ JUoe yvu lr {dbmg Xm bv ImS>o, KmQ>H$mona, w ~B B S>Z JmS> Z Q>m da gmd O{ZH$ JUoemoËgd S>i Mo~y a g Vmof dg V gwd}, w.{dmdbr Vm. mujm d {Oëhm am JS> Zmam U Y m moh$mar, lwvr H$m åßbošg, { btx ZJa, {~bm H$m boo, H$ë mu (npím ) 28 dfu VéUmMr Ji $mg KoD$Z AmË hë m nwuo nwê mvrb bmour H$mi^moa nmobrg ñq>oezà m hôrv EH$m 28 dfu VéUmZo Ji $mg KoD$Z AmË hë m Ho$br. AmË hë m H$aÊ mnydu m Vê$UmZo mo~mb bda EH$ pìhs>ramo aoh$m S> Ho$bm AgyZ Ë m Ü o Ë mzo AmË hë omo H$maU gm {JVbo Amho. m KQ>ZoZo g nyu bmour H$mi^moa n[agamv EH$M Ii~i mobr Amho. amo{hv gwzrb ndma (d 28) Ago AmË hë m Ho$boë m ì º$sMo Zmd Amho. bmour H$mi^moa nmobrg R>mÊ mv amo{hvmr nëzr aoí m d {VÀ m AmB da JwÝhm ZmX Ho$bm Amho. m àh$aur A{YH$ m{hvr Aer H$s H$mhr dfmªnydu amo{hv Am{U aoí m m Mo b¾ Pmbo hmovo. b¾mz Va nëzr aoí m doji amhê mg ~ Yr nvrgmo~v dmx KmbV hmovr. Va amo{hvmm dojio amhê mgmr>r {damoy hmovm. mm H$maUmdê$Z nëzr Am{U gmgy amo{hvbm Ìmg Úm Mo Am{U {edrjmi XoIrb H$am Mo. mm ÌmgmVyZ amo{hvzo Q>moH$mMo nmd$b CMbbo. amo{hvzo mo~mb bda nëzr Am{U gmgyh$sy>z H$em àh$mao Ìmg {Xbm OmVmo mmm pìhs>ramo aoh$m S> Ho$bm. Am{U m XmoKtÀ m Ìmgmbm H $Q>miyZ AmË hë m H$aV Agë mmo gm {JVbo. màh$aur JwÝhm XmIb H$aÊ mv Ambm AgyZ bmour H$mi^moa nmobrg A{YH$ Vnmg H$arV AmhoV. XÎmm I Xmao Ymamdr S>oëQ>m ìho[a Q>Mm H$ha MrZMo nw{v Z eha grb Zdr {X r- MrZÀ m w${o mz àm VmVrb nw{v Z eha {gbm H$aÊ mv Ambo Amho. m ehamvrb {gzo mj h, {O Am{U hm mj XoIrb ~ X H$aÊ mv Ambo AmhoV. owrb a{hdmem Zm eha Z gmos>ê mà m gymzm XoÊ mv Amë m AmhoV. ñwm{zh$ nmvirda H$moamoZm g gj nwýhm dmt>ë mz Va hm {ZU KoÊ mv Ambm. w${o mzà m nw{v Z ehamv H$moamoZmMr n[apñwvr J ^ra hmov Mmbbr Amho. H$moamoZm g H«$ UmMr AmUIr ZdrZ àh$auo dmt>v AmhoV. nw{v mz ehammr bmoh$g» m 3.2 Xebj Amho. owo H$moamoZm g gjm Mm YmoH$m bjmv KoVm, MrZÀ m amï >r Amamo½ àm{yh$aumzo VÁkm Mo nwh$ m ehamv nmr>dbo Amho. Vwfma gþho$, gm VmH«w$P nyd lr ~m~y gwvma mbms>. T> Zm Oo[a mv H$m bammm àmxþ^m d 2,300 hÿz A{YH$ bmoh$m Mm Ë y bmjmog Zm Oo[a mbm Joë m H$mhr dfmªv H$m bamà m gdm V ^rfu àmxþ^m dmmm gm Zm H$amdm bmjv Amho, g e{ V àh$aum i w o 2,300 hÿz A{YH$ bmoh$ au nmdbo AmhoV. Am{ «$Ho$Mm gdm {YH$ bmoh$g» m Agbobm Xoe AZoH$ amojm À m àmxþ^m dmmm gm Zm H$aÊ mgmr>r g Kf H$aV Amho. Zm Oo[a mv mdfu H$m bammm CÐoH$ Pmbm Amho Am{U Joë m Mma dfmªà m VwbZoV mdoir Ë ymo à mu OmñV Amho. H$mo{dS> -19 gmwrà m amojm nj o m H$m bamer {ZnQ>Uo ho àm Vr gah$mam gmr>r Cƒ àmymý mzbo OmVo. Zm Oo[a mvrb H$mo{dS> -19 À m S>ëo Q>m ñdê$nm wio àh$aum Ü o nwýhm EH$Xm dmt> {XgyZ ov Amho. Ë mmdoir, EHy$U bmoh$g» oà m EH$ Q> $² mnojm H$ r bmoh$m Zm H$mo{dS>-19 bgrmo XmoÝhr S>mgo XoÊ mv Ambo AmhoV. Zm Oo[a m gq>a $m a {S>grO H $Q >mb o À m Vo, 5 gßq>~ an ªV Zm Oo[a mà m 36 àm Vm nh $s 25 Am{U amoymzr A~wOm Ü o H$m bammo {H$ mz 69,925 g e{ V é½u AmT>ibo AmhoV. nmm Vo 14 d mojq>mvrb wbo gdm V OmñV à^m{dv hmovmv Am{U EHy$U Ë y Xa 3,3 Q> $o Amho, Zm Oo[a mvrb H$mo{dS>-19 À m 1.3 Q> $o Ë y Xamnojm XþßnQ> Amho. Zmoha {dœmgamd, {eds>r, w ~B H$moamoZm wio AmË hë m Ho$ë mg Ë m ì º$sÀ m Ë wg H$mo{dS> Ë y mzmdo w~ B XoemV H$moamoZmMo g H$Q> AOyZhr H$m Amho. Joë m XrS> dfmªv H$moamoZm wio bmimo bmoh$m Mo Ë y Pmbo AmhoV, homamo Hw$Qw> ~m Zr Amnbm OdiMm ì º$s J mdbm. H$moamoZm Pmë mà m ^rvrzo H$mhr OUm Zr AmË hë m Ho$ë mà m KQ>Zmhr g moa Amë m AmhoV. mg X^m VM H$moamoZm wio Pmboë m Ë yz Va Am{W H$ ZwH$gmZ^anmB Mr mjur H$aUmar EH$m m{mh$m gdm}ƒ Ý m mb mv XmIb H$aÊ mv Ambr hmovr. m m{mho$à m gwzmdurxaå mz Ý m mb mzo hîdmmm {ZH$mb {Xbm Amho. gdm}ƒ Ý m mb mzo H$Ðmbm H$mo{dS> nm {P{Q>ìh ê$½um Zr Ho$boë m AmË hë omm H$mo{dS> Ë y àh$au åhuyz {dmma gwàr H$moQ>m Mm hîdnyu {ZH$mb H$aÊ mg gm {JVbo, OoUoH$ê$Z Ë m À m Hw$Qw> ~mvrb gxñ m Zm ^anmb gmr>r nmì R>adVm od$ eh$vo. H$maU H$mo{dS> g gjm wio nr{s>v ì º$sZo Q>moH$mMo nmd$b CMbbo Agmdo Ago H$moQ>m Zo åhq>bo Amho. màh$aur gdm}ƒ Ý m mb mzo H$Ð gah$mabm gwzmdë mz Va AmVm H$Ð gah$ma Am{U ICMR m Zr g wº$nuo H$moamoZmg X^m Vë m Ë y Zm XoÊ mgmr>rà m à munìm{df r gwym[av {Z mdbr Omar Ho$br Amho. H$moamoZm wio AmË hë m Ho$boë m ì º$sÀ m Ë ybm H$mo{dS> Ë y mzmdo, Ë m À m Hw$Qw> {~ m Zm H$mo{dS> wio Ë y Pmë mmo à munìhr { imbo nm{hoo, Ago H$moQ>m Zo åhq>bo Amho. mgmr>r ZmVodmB H$m Zm nwamdm åhuyz gah$mar H$mJX XoUo Amdí H$ R>aVo. m wio VmÀ m ZmVodmB H$m Zm g ~ {YV {d^mjmvrb nm{bh$m dm BVa ñwm{zh$ H$m m b m Ü o dojdojù m H$mJXnÌm Mr H$m r H$ê$Z KoUo A{YH$ gwb^ hmovo, Ago V Ý m mb mzo {Z mdbrg X^m Vrb AmXoe XoVmZm ì º$ Ho$bo hmovo. Ë mzwgma AmVm Zdr {Z mdbr Omar H$aÊ mv Ambr Amho.

7 _w ~B, ~wydma 15 gßq>~a, /navakalofficial 7 {h mmb àxoemm w» Ìr ~XbÊ mà m MMmªZm CYmU {e bm {h mmb àxoemo w» Ìr navbo. mì, AmVm nwýhm EH$Xm O am R>mHy$a m Zm {X rbm ~mobmdê mv Amë mzo H$m±J«ogÀ m m MMmª Ü o X Zgë mmo ^monà m ZoË m H$Sy>Z ñnï> H$aÊ mv Ambo. O am O am R>mHy$a m À m dojdojù m MMmªZm CYmU Ambo R>mHy$a ho Joë m AmR>dS>çmV {X rv ^mon nj loð>rà m Amho. mgd KS>m mos>r wio {X rvm dmñvì mg hmovo. 8 ^oq>rjmr>r dmt>ë m Amho. AmVm H$m±J«og ZoË m Zm gßq>~anmgyz Vo {X r Xm è mda Ë m wio JwOamVMm w» Ìr w» Í m da ^mî H$aÊ mmr hmovo. m Xm è mv Ë m Zr AZoH$ ~Xbë mz Va AmVm {h mmb Am Vr g Yr { imbr. mì, H$Ðr Í m À m ^oq>rjmr>r àxoemm w» Ìr ~XbÊ mv ^monh$sy>z {h mmb àxoemm KoVë m. ^monmo amï >r ouma Agë mmr OmoaXma MMm w» Ìr ~XbÊ mmo I S>Z AÜ j ZÈ>m m À mgmo~v amoh$s dvw imv gwê$ Pmë m AmhoV. XmoZ {Xdgm nydu O am H$aÊ mv Ambo. ho AmYrM Kmo{fV Pmbo Amho H$s 2022 Ë m Mr MMm Pmbr. Ë m Zr amï >nvr am ZmW H$moqdX m Mrhr R>mHy$a ^monà m ZoË m Zr À m {dymzg^m {ZdS>UwH$m ^oq> KoV {h mmbà m {deof ~ R>H$sgmR>r {X rbm Jobo hmovo. ^mon O am m À mm {dymzg^m gìmv CnpñWV Ë mz Va Vo {X rhÿz {e ë mbm ZoV ËdmV bt>uma Amho. Ë m wio amhê mmo Am ÌUhr {Xbo. A{Zb Xoe wim À m AS>MUrV dmt> gwê$ AmhoV. Ë m wio {Z mzwgma EH$m Ý m yvvmo EH$bnrR> hr m{mh$m EoHy$ eh$v Zmhr Agm Xmdm EEgOr A{Zb qgh m Zr Ho$bm hmovm. m{mh$mh$v} mì EH$bnrR>mH$S>rb gwzmdurda R>m hmovo. hr m{mh$m H$m XoeraÑï²> m m{mh$m gj AgyZ H$m XoeraÑï²> m Vr EH$bnrR>mnwT>oM EoH$br Omdr Agm Xmdm A{Zb Xoe wim À mdvrzo Ë m Mo dh$sb A{ZHo$V {ZH$ m Zr Ho$bm hmovm. mmgmo~v A{Zb Xoe wim Mr mg X^m V gdm}ƒ Ý m mb mvhr m{mh$m àb {~V Amho. Aer m{hvr B S>rÀ mdvrzo EEgOr A Z boir m Zr hm H$moQ>m bm {Xbr. mì m XmoÝhr m{mh$m g mz wúmda Agë m Var Ë mvrb mjê m dojù m AmhoV Agm Xoe wim À mdvrzo Ë m Mo dh$sb {dh«$ Mm Yar m Zr w{º$dmx Ho$bm. Vo nwt>o åhumbo H$s, gdm}ƒ Ý m mb mv Amåhr gagh$q> m àh$aumbm AmìhmZ {Xbo Amho. mì hm H$moQ>m V Amåhr R>am{dH$ wúm gmr>r Ambmo AmhmoV. A{Zb Xoe wim Zm VmVS>rÀ m {Xbmí mmr JaO Amho. Vnmg ÌUm Mm H$erMr JaO H$emgmR>r Amho?, mmr m{hvr XoV Zmhr. Vnmg ÌUoZo AÚmn Amåhmbm B gram AmaMr H$m nrhr {Xbobr Zmhr. m àh$aumzo Vnmg ÌUm Ho$di mü m Ûmao Ii~i {Z m U H$ê$ nmhv Agë mmm Amamon Xoe wim À mdvrzo H$aÊ mv Ambm. naàm Vr m Mr ZmX H$aUo JwÝhm Amho hîdnyu gymzm {Xë m AmhoV. ~mimgmho~ R>mH$ao m Zr hrm ^y{ H$m {H$Ë oh$ dfmªnydu m S>br Amho, Ag H$m Xo åhumë m. H$ÐmÀ mhr Aem gymzm AmhoV. AZoH$ amá m Zr m gymzomo nmbz H$aV H$Zm Q>H$ gah$ma, Ü àxoe, CÎma àxoe, JwOamV gah$ma AemM nõvrzo ZmXr R>odV AmhoV. H$ÐmÀ m AZoH$ H$m Jmam À m moozm gmr>r Aem ZmXr R>odmì mm bmjvmv. H$moamoZmÀ m n{hë m bmq>oà m doir {H$Vr m J«oQ> dh $a AZoH$ amá mvyz Amnmnë m Kar Jobo Ë mmr ZmX Pmbr hmovr. ^mondmbo «$Q>oeZ Ü o Amamon H$aV Amho. Ë m À m àë oh$ Amamonmbm CÎma XoU åhuoo doi KmbdÊ mgmaim àh$ma Amho, Agm h m Zrfm H$m Xo m Zr Ho$bm. Xaå mz, naàm Vr ZmJ[aH$m Mr ZmX R>odm, Hw$R>ë m amá mvyz Am{U H$YrAmbo m g X^m V m{hvr gah$ma, nmo{bgm Zm Agmdr Aer mjur dma dma H$aÊ mv ov hmovr. Ë mzwgma w» Í m Zr JwOamV Ü o Om ZJagh H$mhr {Oëøm V wgiyma nmdgmmm H$ha Om ZJa ^mjmv nmdgmzo àm S> H$ha modbm Amho. m nmdgmv AS>Hy$Z ns>bobo bmoh$ Ord dmm{dê mgmr>r Ajae: {dìhiv AmhoV. JmdmnmgyZ ehamn ªV AZoH$ {R>H$mUMo OZOrdZ nyu nuo {dñh$irv Pmbo Amho, Va AZoH$ añvo nwamv ~ws>mbo AgyZ Jmdm Mm g nh $hr VwQ>bm Amho. gmoeb r{s> mda ìhm ab Pmbobo BWë m n[apñwvrmo $moq>mo AË V doxzmxm r AmhoV. Xaå mz, EZS>rAmaE $ Am{U EgS>rAmaE $Mo OdmZ Amnbm Ord YmoŠ mv KmbyZ owrb bmoh$m Mo Ord dmmdv AmhoV. O{ Zrdarb n[apñwvr ^ H$a Agë mzo EH$m KamÀ m N>ßnamdê$Z Xþgè m KamÀ m N>ßnamn ªV bmoi S>r J«rbMm añvm ~m YyZ OdmZ bmoh$m Zm CMbyZ KoD$Z OmV AmhoV. amoh$moq> Ü o AmVmn ªV 1400 bmoh$m Zm gwa{jvñwir hb{dê mv amá mvrb {hbm gwajoà m Cnm moozm ~m~v darð> A{YH$mè m g dov KoVboë m AmT>mdm ~ R>H$sV w» Í m Zr {ZX}e XoV åhq>bo hmovo H$s, {hbm AË mmmamvrb JwÝømV [ajm Mm dmna Pmë mmo {Z[ajU ZmXdÊ mv Ambo. Ë mda [ajm À m AZ{YH $V hñvm VaUmbm nm ~ X KmbÊ mv mdm. Ë m~m~v ZmXUr H$aVmZmM, ñwm{zh$ nmo{bgm H$S>o m{hvr XoÊ mmo g ~ {YV nadmzmymah$mbm ZdamÌr, am brbm H$m H«$ mv ~m å~ñ $moq>mm H$Q> CYibm gumgwxrà m H$mimV ~m å~ñ $moq> KS>dUo hmovo. ZdamÌr Am{U am brbm Xaå mz JXuMo joì ho Ë m Mo bú hmovo. XheVdmÚm H$Sy>Z ñ $moq>ho$, eóo Am{U AË myw{zh$ XOm Mo {nñvyb Oá H$aÊ mv Ambo Amho. {X r nmo{bgm Mo {deof Am wº$ ZraO R>mHy$a åhumbo H$s, àw hmamï >mmm gmbo nh$s>bm Jobm. Ë mz Va {X rv XmoKm Zm AQ>H$ Ho$br. {VKm Zm CÎma àxoemvyz AQ>H$ H$aÊ mv Ambr Amho. mvrb XmoKoOU E{àb Ü o ñh$vbm Jobo hmovo. Ë mbm ñh$vhÿz Ambo AgyZ 300 hÿz A{YH$ bmoh$m Mm Ord dmmdbm Amho. Va Om ZJa Ü o H$mhr {R>H$mUr dm wgozoh$sy>z ~MmdH$m gwê$ Amho. dm wgozozo H$mb {Xdg^amV owrb 24 bmoh$m Zm dmmdbo. VgoM nwam wio Om ZJa-H$bmdmS> hm mj ~ X AgyZ Om ZJa, A aobr Am{U nmoa~ XaMo 6 hm mj hr ~ X R>odÊ mv Ambo AmhoV. Va amoh$moq> hm mj nyu nuo nmê mimbr Jobm Amho. m nwamv EH$ H$ma AbJX dmhÿz Jobr AgyZ gwx dmzo H$ma Yrb gdmªzm gwiê$n dmm{dê mv Ambo. qmvmozh$ ~m~ åhuoo Mmbboë m mýgyzmm hm H$ha VrZ Vo Mma {Xdg AgmM gwê$ amhrb, Aer eš Vm hdm mz {d^mjmzo dv {dbr Amho. Ë m wio owrb n[apñwvr A{YH$M {~H$Q> hmoê mmr ^rvr Amho. amá mmo w» Ìr ^ynð nq>ob ho m n[apñwvrda bj R>odyZ AmhoV. ~ YZH$maH$ H$amdo. BVa amá mvyz oumè m Mr ZmX R>odmdr bmjob. Vo ovmv Hw$Ry>Z OmVmV Hw$R>o m Mr m{hvr R>odmdr bmjob. w» Í m Zr amá mvrb {hbm gwajo~m~v {ZamYma, nxnw, aoëdoñwmzh$, ~gñwmzh$ Aem {R>H$mUr Amgam KoUmè m {hbm gmr>r {H$ mz amìrà m {Zdmè mgmr>r gmo H$aVm ob b H$m m~m~v H$ÐmÀ m ghh$m m Zo à ËZ H$amdo bmjvrbm, Ago w» Ìr CÕd R>mH$ao m Zr åhq>bo Amho. OhmOmZo nm{h$ñvmzbm ZoÊ mv Ambo. VoWo $m hmd$g Ü o R>odyZ ñ $moq>ho$ ~ZdUo Am{U EHo$ 47 MmbdÊ mmo 15 {Xdgm Mo à{eju XoÊ mv Ambo. nm{h$ñvmzmvyz Ambobo ho XmoKo nwýhm ñh$vbm navbo. ñh$v YyZ 15 ~ Jmbr ^m{fh$ bmoh$m Zm nm{h$ñvmzmv ZoÊ mv Ambo. Ë m Zm XoIrb à{eju {Xbo Amho. XmoZ JQ> V ma H$aÊ mv Ambo. EH$ g Ýd H$ hmovm AZrg B~«m{h. Ë m Mo H$m gr m Amobm Sy>Z XoemVrb amá m Ü o eóo nmr>duo hmovo Am{U Xþgè m JQ>mMo hdmbmûmao n go Jmoim H$aUo hmovo. Zm{eH$ narjoà m ~ YZmVyZ djiê mv Ambo hmovo. hr mxr gdmªzmm mý hmovr. mì Ë mz Va naamá mv hm{dúmb rz H$mog Ho$boë m Zmhr narjm Z XoÊ mmr gdbv XoÊ mmm {ZU n[afxozo KoVbm Am{U naamá mvrb hm{dúmb m À m Zmdm Mr AmUIr EH$ mxr Omhra Pmbr. m Xþgè m mxrbm {damoy Pmbm. naamá mvrb bmoh$m Zm hmamï > gah$mazo mý Vm H$m Úm Mr mdê$z ZmJnya Ü o gr~ram Mr XmoZ H$moqMJ Šbmgogda YmS> ZmJnya Amho. A{^ m {ÌH$s àdoemgmr>r KoÊ mv oumè m OoB B narjovrb J aì dhmaàh$aur gr~ram Zo {X r, EZgrAma, B Xÿa, nwuo, O eoxnya Am{U ~ Jéiwgh 19 {R>H$mUr N>mno KmVbo A{^ m {ÌH$s àdoemà m OoB B oýg narjovrb J aì dhma àh$aumv gr~ram Zo ZmJnwamVrb XmoZ H$moqMJ Šbmgda YmS>r KmVë m. Ë mv Ë m Zr H$mJXnÌo Oá Ho$br AmhoV. g $axam ^mjmvrb Ama. Ho$. H$moqMJ gq>ammhr Ë mv g mdoe Amho. {X r Am{U ñwm{zh$ gr~ram À m nwh$mzo hr H$madmB Ho$br. m wio ZmJnyaÀ m e j{uh$ dvw imv àm S> Ii~i mobr Zm{eH$ Ü o {haì m { amrbm {H$bmo mjo $º$ 1 én mmm ^md Zm{eH$ {OëømVë m Mm XdS> VmbwŠ mvrb CYw ià m eovh$è mbm ~momamv Zoboë m {haì m { amrbm {H$bmo mjo $º$ 1 én mmm ^md { imbm. Ë m wio g Vá eovh$è mzo Amnë m amzmvrb { amrmo C^o nrh$ CnQy>Z o$hy$z {Xë mmr KQ>Zm KS>br Amho. EH$sH$S>o gah$ma eovh$è m Zm h r^md { ivmo mmm Xmdm H$aVo. mì, Á m {nh$m Mm h r^md R>abobm Amho, Ë m Zm { iv Zmhr. Oo nrh$ h r^mdmà m H$joV ov ZmhrV, Ë mmm {dmmam Z Ho$bobm ~am. Mm XdS> VmbwŠ mvë m CYw ià m XÎmy R>mH$ao m Zr Amnë m eovmvrb EH$ EH$a O{ Zrda hmhw$zr Am{U Amo{ H$m OmVrÀ m { amrmr bmjds> Ho$br hmovr. Mm Jbm ^md { ivmo åhuyz m { amrmr AmoiI Amho. EH$amdarb nrh$ { amrzo bjs>bo. R>mH$ao m Zm ~è mn H$s n gm hmvmv Ioiob Aer Amem hmovr. Ë m Zr mbojmd Am{U bmgbjmd ~momanor>ov Amnbr { amr {dh$m bm Zobr. Voìhm Ë m À m { amrbm {H$bmo mjo $º$ 1 én mmm ^md { imbm. Ë m wio g Vá Pmboë m R>mH$ao m Zr m ~moma^md ì dñwoda àý CnpñWV H$aV A»» m EH$amdarb { amr CnQy>Z o$hy$z {Xbr AŠ wn ŠMa ZmXUrgmR>r narjomo ~ YZ n[afxov V^oX Pmbo. Ë mmm n[aum Agm Pmbm H$s, n[afxozo XmoÝhr múm aô H$ê$Z gdmªzm narjm ~ YZH$maH$ Ho$br. m A VJ V dmxm wio n{hë m mxrvrb gdmªda Kmoa AÝ m Pmë mmr ^mdzm {Z m U Pmbr. AZoH$ df} à ³Q>rg Ho$boë m Zr Am{U A{YH $V g{q> { $Ho$Q> Agboë m Zr narjm H$m Úm Mr hm gdmb Amho. Voìhm n{hbr mxr H$m R>odyZ Ë m Zm narjomr gº$s H$ê$ Z o Aer OmoaXma mjur Amho. hmovo. Ë mz Va mmo YmJoXmoao ZmJnyan ªV nmohmombo Agë mmo gr~ram À m Mm H$erV ñnï> Pmbo hmovo. Ë mzwgma gr~ram Zo ZmJnya Yrb XmoZ H$moqMJ Šbmgda YS>H$ H$madmB Ho$br. Ë mv Ë m Zr H$mhr H$mJXnÌo Oá Ho$br AmhoV. OoB B oýg narjoà m Mm Ï m gìmv 26, 27 Am{U 31 Am JñQ> VgoM 1 d 2 gßq>~abm narjm KoÊ mv Ambr hmovr. Ë mv mor>çm à mumv J aì dhma Pmë mmo AmT>ibo hmovo. m àh$aummm Vnmg H$aUmè m gr~ram Zo AZoH$ {R>H$mUr YmS>r KmVë m hmoë m. mv H$mhr OUm À m Ho$boë m Mm H$erZ Va Ë mmo YmJoXmoao ZmJnwamVrb H$moqMJ Šbmg Ü ohr Agë mmo bjmv Ambo. Ë mzwgma gmo dmar gr~ram Zo ZmJnwamV YmS>r KmVë m. Ë mv Ë m Zr H$mhr H$mJXnÌo hñvjv Ho$br AmhoV.

8 Qy>WnoñQ>EodOr C Xra maê mà m noñq>zo XmV Kmgë mzo wbrmm Ë y _ w~b ~wydma 15 gßq>~a, 2021 nmz- 8 w ~B - PmonoVyZ CR>ë mz Va Qy>WnoñQ> EodOr C Xra maê mà m noñq>zo XmV Kmgë mzo wbrmm Ë y Pmë mmr KQ>Zm ZwH$VrM Ymamdr n[agamv KS>br. ZOaMwH$sZo {VZo Qy>WnoñQ> g OyZ C Xra maê mà m noñq> ~«eda KoVbo Am{U WoQ> XmV KmgÊ mg gwédmv Ho$br. mì ~«e H$aVmZm Mdrdê$Z {Vbm Qy>WnoñQ>EodOr XþgaoM H$mhrVar bmdë mmo g Obo. Vmon ªV IynM Cera Pmbm hmovm.aßgmzm ImZ,Ago V nmdboë m 18 dfu wbrmo Zmd Amho. ewh«$dmar gh$mir PmonoVyZ CR>ë mz Va AßgmZmZo ZOaMwH$sZo H$mobJoQ> g OyZ C Xra maê mà m noñq>zo Amnbo XmV Kmgbo hmovo. noñq>mr Md dojir bmjë mzo {VZo VmS>mVrb gd noñq> Imbr Ww H$br. mì H$mhr doimv {df {VÀ m earamv ngabo hmovo. gwédmvrbm {Vbm $ma Ìmg Pmbm Zmhr. Ë mz Va {VÀ m nmoq>mv XþIy bmjbo. mz Va nmoq>xþirdarb Am fy {Vbm XoÊ mv Ambo. "Aã~mOmZ' w» Ìr mojtzm ^moduma V Þm hmí tmr Ý m mb mv m{mh$m woâ $anya CÎma àxoemo w» Ìr mojr Am{XË ZmW m Zr Hw$erZJa owo Ho$bobo EH$ dº$ì Ë m À m A JbQ> oê mmr eš Vm {Z m U Pmbr Amho. ^mon gah$maà m H$m H$mimV gdmªzm g mz Ý m { ivmo. nydu "Aã~mOmZ' åhuumè m ZmM aoez { iv hmovo, Ago Y $mxm H$ dº$ì Ë m Zr Ho$bo Amho. mdê$z Zì m dmxmbm VmS> w$q>bo Amho. m àh$aur gm m{oh$ H$m H$V} V Þm hmí r m Zr Ý m mb mv m{mh$m XmIb Ho$br Amho. w» Ìr mojr Am{XË ZmW m Zr nydu Aã~mOmZ åhuumè m Zm aoez { im Mo. Ago Ho$bobo dº$ì åhuoo wñbr g mommm Kmoa An mz Amho, Ago hmí r m Zr wpâ $anya owrb Ý m X S>m{YH$mar Ý m mb mv XmIb Ho$boë m m{mho$v åhq>bo Amho. Hw$erZJa owo a{ddmar EH$ H$m H«$ Am mo{ov H$aÊ mv Ambm hmovm. Ë mv ~mobvmzm w» Ìr mojr Am{XË ZmW åhumbo hmovo H$s, 2017 Ü o r gîmoda Amë mz Va gmd O{ZH$ YmÝ {dvau ì dñwm n[aum H$maH$ ~Zbr. Ë mamyr J[a~m gmr>r amiyz R>odÊ mv Ambobo D$gXam^modVr gmo oœammr {ZdS>UyH$ { $auma gmgds> gmo oœa ghh$mar gmia H$maImÝ mzo mdfu {OëømV gdm {YH$ {dh«$ r 3100 én m Mm ~moma^md Omhra Ho$bm. S>moù mg moa {ZdS>UyH$ Agë mzo gmo oœa H$maImÝ m À m g MmbH$ S>imZo 3100 én m Mm ~moma^md Omhra H$ê$Z g^mgxm Zm Iwe H$aÊ mmm à ËZ Ho$bm Amho. Xaå mz, H$maImÝ mmo gdm {YH$ g^mgx AgyZhr AÜ j qh$dm CnmÜ j nxmzo nwa Xa VmbwŠ mbm hþbh$mdur {Xbr Amho. Ë m wio m {ZdS>UwH$sV Var AÜ j qh$dm CnmÜ jnx nwa XaH$am Zm { iuma H$m, mmr MMm g^mgxm YyZ Omoa YaV Amho. gmo oœa H$maImÝ mmm {~Jwb o$~«wdmar 2021 Ü o dmobm hmovm. AO ^aê mmr à{h«$ mhr gwé Ho$br hmovr. mì H$moamoZmMm àmxþ^m d dmt>ë mzo {ZdS>UwH$sMr àh$s m ñw{jv Ho$br hmovr. AmVm H$moamoZmMm àmxþ^m d H$ r Pmë mzo gmo dmar ({X. 20) nmgyz ghh$mar g ñwm d gmia H$maImÝ m À m {ZdS>UwH$m Mm gwym[av H$m H«$ Omhra H$amdm, Ago n[anìh$ ({X. 13) {ZdS>UyH$ Am mojmzo à{gõ Ho$bo Amho. Ë m wio ajiboë m BÀNw>H$m Zr mom}~m YUr gwé Amho. Joë m g MmbH$ S>im Ü o nwa Xa YyZ EH$M {hbm g MmbH$ AmhoV. Ë m Zm g Yr { iê mmr XmQ> eš Vm dv dbr OmV hmovr. na Vw, H$moamoZm wio gd {ZdS>UyH$ nwt>o T>H$bë m wio hr g Yr { imbr Zmhr. oumè m g MmbH$ S>im Ü o {hbm gmr>r XoIrb AmajU AgUma Amho. na Vw H$maImÝ mà m B{VhmgmV {hbm AÜ j H$Yr hmouma mh$s>o bj bmjbo Amho. lrb Ho$Mm dojdmz Jmob XmO qbjmmr Am Vaamï >r gm Ý mvyz {Zd Îmr H$mob ~mo lrb Ho$Mm mor H$U Yma Am{U dojdmz Jmob XmO 38 dfu b{gw qbjmzo AmO Am Vaamï >r {H«$Ho$Q> gm Ý mvyz Amnbr {Zd Îmr Omhra Ho$br. AJmoXa H$gmoQ>r Am{U dzs>o gm Ý mvyz {Zd Îmr KoVboë m qbjmzo AmO Am Vaamï >r gm Ý m Zm nyu {dam XoVmZm Q>r-20 gm Ý m VyZ XoIrb {Zd Îmr Omhra Ho$br. Q>r- 20 gm Ý mv gdm {YH$ ~ir KoUmè m Jmob XmOm Ü o Vmo MdÏ m H«$ m H$mda Amho. Va Am nreb ñny}v Ë m Zr gdm {YH$ ~ir KoVbo AmhoV. EHy$U Q>r-20 gm Ý mv Ë mà m Zmdmda gdm {YH$ ~itmr ZmX Amho. H$gmoQ>r, dzs>o Am{U Q>r-20 m {VZhr àh$maà m gm Ý mvyz Ë mzo 546 ~ir KoVbo AmhoV Ü o Ë mzo H$gmoQ>rVyZ Am{U 2019 Ü o Ë mzo dzs>o gm Ý mvyz {Zd Îmr Omhra Ho$br hmovr. dzs>o Am{U Q>r-20 gm Ý mv àë oh$s 2 doim 4 MSy>da 4 ~ir KoÊ mmm AmJim {dh«$ Ë mà m Zmdmda O m Amho. qbjmbm AmJm r Q>r-20 {dœmfh$mv IoiÊ mmr BÀN>m hmovr. nu lrb H$m {H«$Ho$Q g KmV qbjmbm OmJm Z { imë mzo Ë mzo VS>H$m $S>H$s {Zd Îmr KoVë mmr MMm gü m gwé Amho. YmÝ Oo Aã~mOmZ åhum Mo Ë m ZmM { iv hmovo. Ë m À m m dº$ì mmo Vrd«nS>gmX CÎma àxoemv C Q>bo AmhoV. ^monà m ZoË m Zr wpñb m À m ^mdzm XþImdë m AmhoV. Ë m Mo ho dº$ì {ZfoYmh Amho, Ago gm JyZ hmí r m Zr Ý m mb mv m{mh$m XmIb Ho$br Amho. mojtà m m dº$ì mdê$z H$m±J«ogMo ZoVo H${nb {gã~b m Zrhr Q>rH$m Ho$br Amho. Amnë m gah$mabm gd g mdoeh$ A $Jm{UñWmZ nm{hoo Amho. nu Amã~mOmZ Ago dº$ì H$aUmè m mojtzm H$m nm{hoo? gd g mdoeh$ CÎma àxoe H$s $mos>m Am{U amá H$am? Agm gdmb {gã~b m Zr mojrzm {dmmabm Amho. dqe½q>z A $Jm{UñVmZ Vmã mv Amë mz Va Vm{b~mZZo gah$ma ñwmnz Ho$bo Amho. AmVm A o[aho$zo A $Jm{UñVmZ g X^m V EH$ hîdmmm {ZU KoVbm AgyZ, A o[aho$zo A $Jm{UñVmZÀ m bmoh$m Mr Am{W H$ XV H$aÊ mmr KmofUm Ho$br Amho. A o[aho$zo gm {JVbo H$s, Vo A $Jm{UñVmZbm 64 Xebj (gw mao 470 H$moQ>r én o) Mr mzdvmdmxr XV XoÊ mg V ma Amho. mgh, m XoemMr n[apñwvr AË V {~H$Q> Amho. Ë mmo A{YH$ yë m H$Z Ho$bo OmB b Am{U ^{dî mv AmUIr XVrMmhr {dmma Ho$bm ëhma Am umo à wi Am{U amr>dms>çmvrb YZJa g mommo bmoh${à ZoVo gwaoe H$m ~io ho amï >dmxr H$m±J«og Ü o àdoe H$aUma Agë mmr ImÌrbm H$ ~mv r Amho. Ë m Mm amï >dmxrv àdoe hm d {MV ~hþoz AmKmS>rbm mor>m hmxam mzbm OmVmo. 16 gßq>~abm w ~B V amï >dmxr H$m±J«ogÀ m H$m m b mv hmoumè m H$m H«$ mv Vo amï >dmxr H$m±J«og Ü o àdoe H$aUma Agë mmo g OVo. {Oëhm n[afx, n Mm V g{ Ë m, ZJanm{bH$m Am{U hmzjanm{bh$m m À m AmJm r H$mimV hmoumè m {ZdS>UwH$sV njmmr nmio wio KÅ> H$aÊ mgmr>r amï >dmxr H$m±J«ogZo H $~a H$gbr Amho. JwáYZ ImoXÊ mà m H$m mvrb gwzrb Jm H$dmS>Mr AmË hë m Ah XZJa - ~obmnya Yrb IQ>moS> m À m KamV Owb Ü o gmns>boë m JwáYZmMo ImoXH$m H$aUmam Oya gwzrb Jm H$dmS> mzo Ji $mg KoD$Z AmË hë m Ho$br. Ë m wio m àh$aumbm dojio diu bmjbo Amho. mv "ìhmbq> H$m ba' JwÝhoJmam Mo hmv Jw Vbo Agë mzo Ë mmm gimob Vnmg H$aÊ mmr MMm owrb ZmJ[aH$ H$aV AmhoV. ~obmnyaà m IQ>moS> m À m Kar gmoý m-mm XrMo JwáYZ ImoXÊ mmo H$m H$aUmam Oya gwzrb Jm H$dmS> mzo mü m g moa Ë mmr m{hvr {Xbr hmovr. JmdmVrb H$mhr womoa bmoh$m Zr ñdv À m $m ÚmgmR>r m JwáYZmMr {dëhodmq> bmdbr Agë mmo Ë mzo gm {JVbo hmovo. Ë mz Va Ë mzo Amnë m amhë m Kar a{ddmar AmË hë m Ho$br. m wio m àh$aummr gimob Mm H$er H$aÊ mà m mjurmr MMm ZmJ[aH$m Ü o gwê$ Amho. nmo{bghr m àh$aummm Vnmg H$aV AmhoV. YZJa g mommo bmoh${à ZoVo gwaoe H$m ~io amï >dmxrà m dmq>oda? OmB b Ago g wº$ amï >mvrb A o[aho$à m amoxÿv qbs>m Wm ångz-j«rz $sës>zo mg X^m V ~mobvmzm gm {JVbo. A o[aho$à m amoxÿv qbs>m Wm ångz- J«rZ $sës>z Amnë m Q >rq> Ü o {b{hbo Amho H$s, bm hr KmofUm H$aVmZm Jd hmovmo H$s, A o[ah$m A $Jm{UñVmZmVrb bmoh$m gmr>r ZdrZ mzdvmdmxr XV XoV Ah XZJa Ë mv AZoH$ ~S>çm ZoË m Zm njmv àdoe {Xbm OmV Amho. mv AmUIr EH$mMo Zmd OmoS>bo Jobo Amho. YZJa g mommo ~S>o ZoVo gwaoe H$m ~io m Zr ^y owo KoVboë m H$m H$Ë mªà m oimì mv AmnU amï >dmxrv àdoe H$aUma Agë mmr KmofUm Ho$br Amho. ^y - nam S>m-dm{e VXma g KmV VmZmOr gmd V Am{U amhþb mor>o m À m {damoymv d {MV ~hþoz AmKmS>rH$Sy>Z gwaoe H$m ~io {ZdS>UyH$ [a JUmV CVabo hmovo. mì AmVm Vo amï >dmxrv àdoe H$aUma AmhoV. 16 gßq>~abm EZgrnrE owrb amï >dmxr H$m±J«ogÀ m H$m m b mv nj àdoemmm H$m H«$ Am mo{ov H$aÊ mv Ambm Amho. Ë mv gwaoim nwuoh$agh H$mhr H$bmH$mahr Am Xma Zrboe b Ho$ m À mda Ho$bobo Amamon Am{U Am {S>Amo pšbn wio MM}V Amboë m nmazoaà m VhgrbXma Á movr Xodao m Mr OiJmdbm VS>H$m $S>H$s ~Xbr H$aÊ mv Ambr Amho. g O Jm Yr {ZamYma moozov Ë m Mr ~Xbr Pmbr Amho. Mm H$erV Xmofr AmT>ië m wio Ë m Mr ~Xbr H$aÊ mv Ambr Amho. Ë m Zm AmOnmgyZ H$m wº$ Ho$bo AgyZ Zì m {R>H$mUr nx^ma ñdrh$maê mmm AmXoe {Xbm H$mo Zm, Mm Xmobr YaUm VyZ {dgj gwê$ ZXrH$mR>À m Jmdm Zm gvh $VoÀ m gymzm gmvmam A o[ah$m A $Jm{UñVmZbm 470 H$moQ>tMr Am{W H$ XV XoUma g wº$ amï > AZ² Ý yprb S>H$Sy>Zhr KmofUm H$mo Zm Am{U Mm Xmobr YaUm À m nmubmoq> joìmv OmoaXma nmd$g ns>v Amho. Ë m wio YaUmVrb nmê mmr nmvir PnmQ>çmZo dmt>v Amho. Ë m wio H$mo Zm YaUmMo 6 dh«$ XadmOo gmo dmar gm H$mir 5 À m gw mamg 4 w$q>m Zr CMbbo. Ë mvyz 45 homa Š wgoh$ nmur ZXrÀ m nmìmv gmos>bo OmV Amho. Mm Xmobr YaUmVyZhr 5 homa 482 Š wgoh$ nmê mmm {dgj Ho$bm OmV Amho. m wio H $îum ZXrÀ m nmur nmvirv dmt> Pmbr Amho. Ë m wio ZXrH$mR>À m Jmdm Zm gvh $ amhê mà m gymzm àemgzmzo Amho. hm ZdrZ {ZYr g wº$ amï >o Am{U Am Vaamï >r ñd godr g ñwm À m H$m m bm nmqr>~m XoUm Agob. Amåhr BVa Xoem Zmhr XV H$aÊ mmo AmdmhZ H$aVmo. A o[aho$ioaro g wº$ amï >m Zr XoIrb A $Jm{UñVmZmVrb mzdvmdmxr mo{h obm nmqr>~m XoÊ mgmr>r 20 Xebj A o[ah$z S>m bg Mo AZwXmZ Omhra Ho$bo Amho. g wº$ amï > hmg{md E Vmo{Z mo JwVoaog m Zr gmo dmar A $JmU Ü o mzdr A{^ mzmmo g W Z H$aÊ mgmr>r XmoZ H$moQ>r A o[ah$s S>m bg Mo dmq>n Omhra Ho$bo. Vo åhumbo H$s, AmVm Am Vaamï >r g wxm mzo Ë mà m nmr>rer C^o amhê mmr doi Ambr Amho. Amho. Ah XZJa {OëømVrb nmazoaà m VhgrbXma Á movr Xodao m Mr Joë m {hý mv Am {S>Amo pšbn ìhm ab Pmbr hmovr. Ë mv Ë m Zr nmazoa Yrb bmoh$à{v{zyrà m Ìmgmbm H $Q>miyZ AmË hë m H$aÊ mmm Bemam {Xbm hmovm. mv Ë m Zr Zrboe b Ho$ m Mo WoQ> Zmd KoVbo ZìhVo. na Vw amoi O nya {Xë m AmhoV. gm Jbr Am{U gmvmè mv Joë m XmoZ-VrZ {Xdgm nmgyz wgiyma nmd$g ns>v Amho. H$mo Zm YaU nmubmoq> joìmvhr g VVYma nmd$g gwê$ Amho. m wio H$mo Zm YaUmVrb nmê mmr nmvir Q>rE gr Pmbr Amho. m YaUmMr nmur gmr>du j Vm Q>rE gr Amho. Ë m wio ho YaU Odinmg ^abo Amho. YaUmÀ m nmubmoq> joìmv nmdgmmm Omoa H$m ^mongh gd M amoh$s ZoVo Zoh rm Xþ Ir AgVmV. ÌrnX { imbo Zmhr åhuyz Am Xma Xþ Ir AgVmo. Mm Jbo ImVo { imbo Zmhr åhuyz Ìr Xþ Ir AgVmV. Mm Jbr ImVr { imbr Vo w» Ìr nx { imbo Zmhr åhuyz Xþ Ir AgVmV. Va w» Ìr AmnU {H$Vr {Xdg nxmda amhuma mmr m{hvr Zgë m wio Xþ Ir AgVmV, Aer Q>mobo~mOr H$Ðr n[adhz Ìr {Z{VZ JS>H$ar m Zr owo Ho$br. JwOamVMo w» Ìr ~Xbë mz Va Ë m Zr Ho$boë m m dº$ì m wio amoh$s dvw imv CbQ>gwbQ> MMm Ho$br OmV Amho. "g gxr bmoh$emhr Am{U bmoh$m À m Anojm', m {df mda Am mo{ov Ho$boë m n[ag dmxmv Vo ~mobv hmovo. ^monà m AÜ jnxmà m nmazoaà m VhgrbXma Á movr Xodao m Mr VS>H$m $S>H$s OiJmdbm ~Xbr Ë m À mh$s>om hmovm. Amnë m {déõ {d{y S>imV àý m S>bo OmVmV. X XmQ>r Ho$br OmVo. mahmu Ho$ë mmr VH«$ma mâ m dmhzmmbh$mh$sy>z {bhÿz KoVbr OmVo. Q >m {gq>rmr VH«$ma XmIb H$aÊ mmr Y H$s {Xbr OmVo, Ago AZoH$ àh$ma KS>ë mmo Xodao m Zr pšbn Ü o åhq>bo hmovo. m àh$mam wio AmË hë omm {dmma S>moŠ mv ovmo, Ago Ë m Zr åhq>bo hmovo. VhgrbXma Xodao m À m m àh$aumdê$z hgyb H$ Mmè m Ü ohr y$q> ns>br hmovr. Agë m wio AS>rM y$q> CKS>o Agbobo YaUmMo 6 dh«$ XadmOo gmo dmar gm H$mir 4 y$q> 9 B M da CMbÊ mv Ambo. Ë m wio Ë mvyz 45 homa Š wgoh$ nmur ZXrV gmos>bo OmV Amho. m wio ZXrÀ m nmur nmvirv dmt> Pmbr Agë mzo ZXrH$mR>À m Jmdm Zm gvh $VoMm gymzm XoÊ mv Amë m AmhoV. dmaum ZXrdarb Mm Xmobr YaUmVhr nmê mmr nmvir dmt>ë m wio m YaUmVyZ 5,482 Š wgoh$ nmê mmm {dgj Ho$bm OmV Amho. n[aum r gm JbrÀ m Am {d Z nwbmodi H $îumà m nmê mmr nmvir 11 w$q>m da nmohmombr. H$Zm Q>H$À m Ab Å>r YaUmVyZhr 44 homa 509 Š wgoh$ nmê mmm {dgj gwê$ Amho. {ZVrZ JS>H$atMr Q>mobo~mOr! Am Xma Agmo qh$dm w» Ìr gmaom Xþ Ir H$m H$mimV Xþ Ir Zmhr Agm EH$hr ZoVm bm ^oq>bm Zmhr, Ago gm JyZ JS>H$ar åhumbo H$s bm ì J{MÌH$ma eax Omoer m À m boimmr AmR>dU hmovo. Vo åhuvmv H$s, Omo amá mv H$mhr H$m mmm Zmhr, Ë mbm {X r nmr>dbo OmVo. Omo {X rv H$mhr H$m mmm Zmhr, Ë mbm amá nmb ~Zdbo OmVo. VoWohr Oo H$mhr H$m mmo ZgVmV Ë m Zm amoxÿv ~Zdbo OmVo. Vwåhr gx d AmZ Xr H$go AgVm Agm àý bm EH$m nìh$mamzo {dmmabm hmovm. Voìhm r Ë mbm åhumbmo H$s, Omo ^{dî mmr qmvm H$aV Zmhr. Vmo Iwe AgVmo. EH$ {Xdgr {H«$Ho$Q>gmaIo IoiV amhm Mo. g{mz VSw>bH$a Am{U gwzrb JmdgH$a m Zm Vwåhr Mm H$ma Am{U fq>h$ma H$go mavm Ago r {dmmabo Voìhm ho pñh$b Amho, Ago Ë m Zr gm {JVbo. VgoM amoh$maumvhr EH$ pñh$b Amho, Ago Vo åhumbo. ndb VbmdmV Ja dmda nmê mv CVaÊ mg ZmB ndb Vbmdm Ü o Agboë m JatMm dmda mor>çm à mumv dmt>ë mzo JUoe yvvmo {dgo Z H$aÊ mgmr>r VbmdmÀ m nmê m Ü o CVaÊ mg w ~B hmnm{bh$m àemgzmh$sy>z ZmB H$aÊ mv Ambobr Amho. JUoe {dgo ZmgmR>r ndb VbmdOdi hmnm{bh$m Am{U nmobrg àemgzmh$sy>z ì dñwm H$aÊ mv Ambr Amho.VgoM VoWo {dgo ZmgmR>r ñd godh$ Zo Ê mv Ambobo AmhoV.Á m {R>H$mUr JUoe {dgo Z H$aÊ mv ouma Amho Ë m JUoe KmQ>mda VmaoMo Hw $nu V ma H$aÊ mv Ambob Amho. m Hw $numà m ~mhoa JarMm dmda {XgyZ Ambm Amho. VbmdmVrb J[a Mm dmda nmhmvm nmê mv CVaÊ mg ZmB H$aÊ mv Ambr Amho. em Vm~mB o$ g O bmt>o amï >dmxrv àdoe H$aUma nwuo Joë m H$mhr {Xdgm nmgyz amï >dmxrv mor>çm à mumda H$bmH$mam Mo BZH$q J gwé AgyZ oë m 16 gßq>~abm bmoh$h$bmd V Jm H$ em Vm~mB o$ g O bmt>o ho amï >dmxrmo ZoVo Am{U Cn w» Ìr A{OV ndma m À m à wi CnpñWVrV amï >dmxrv àdoe H$aUma Amho. mm {Xder bmdur g «mkr gwaoim nwuoh$a 16 H$bmH$mam gh amï >mdmxr H$m±J«ogMo KS>çmi ZJQ>mda ~m YUma AmhoV amï >dmxrmo AÜ j eax ndma m À m mj Xe ZmImbr, A{OV ndma Am{U ImgXma gw{à m gwio m À m gymzozwgma H$bmH$mam gmr>r H$m H$aUma Agë mmo g O bmt>o gm {JVbo. g O bmt>o m M em Vm~mB ho JrV IynM bmoh${à Pmbo. Ë mz Va H$mhr {Xdgm V Vo Vw $mz bmoh${à Pmbo. Ë mz Va Ë m Zm JmÊ mà m, H$m H«$ mà m AZoH$ gwnmè m { imë m.gwaoim nwuoh$am Zm bmdurbm hmamï >mgh naxoemvhr mzmmo ñwmz { idyz {Xbo Amho. d mà m AmR>ì m dfum Ë m Zr nm mv Kw Jê$ ~m Ybo Am{U bmdur H$m H«$ m Zm gwédmv Ho$br. ZQ>a Jr Zma hm Ë m Mm H$m H«$ amá ^amv gjirh$s>o JmObm. m amdor Vwåhr ~gm ^mdor, {nh$ë m nmzmmm XoR> H$s hmo {hadm, H$ma^mar X mz m Ë m À m bmdê m Iyn JmOë m AmhoV. XJm $Q>Š mà m ^rvrzo Ywù mà m ZJagodH$m Zm ^monzo nmr>dbo ghbrbm Ywio ~hþ V AgyZhr XJm $Q>Š m wio gîmm OmÊ mmr ^rvr gvmdv Agboë m ^monzo Ywio hmnm anxmà m {ZdS>UwH$snydu njmà m ZJagodH$m Zm ghbrbm nmr>dbo Amho. hmnm{bho$v ^monbm ñnï> ~hþ V Amho. 74 n H$s 51 ZJagodH$ ^monmo AmhoV. mì Ë mz Vahr XJm $Q>H$m Pmbm Va gîmm OmÊ mmr ^rvr ^monbm Amho. Ywù mà m hmnm anxmmr {ZdS>UyH$ 17 gßq>~abm hmouma Amho. m {ZdS>UwH$sgmR>r ^monà m dvrzo ZJagodH$ àxrn H$n} m Zr C oxdmar AO XmIb Ho$bm Amho. mì hmnm anxmgmr>r 5 OUm Zr C oxdmar AO XmIb Ho$bo Agë m wio OiJmdà muo Ywù mvhr $Q>H$m ~gê mmr eš Vm ZmH$maVm ov Zmhr. Agm XJm $Q>H$m Q>miÊ mà m hovyzo ^monzo Amnë m ZJagodH$m Zm ghbrbm nmr>dbo Amho. AS>rM dfm Mm H$m H$mb nyu Pmë m wio hmnm a M ÐH$m V gmozma m Zr amorzm m {Xbm Amho. hmnm{bho$v Amo~rgr AmajU H$m am{hbo Amho. owrb hmnm a {ZdS>UwH$sMm H$m H«$ Omhra Pmbm AgyZ 17 gßq>~abm {ZdS>UyH$ hmouma Amho. Ë mgmr>r H$m±J«ogÀ m dvrzo XrZm g eoa qnomar, {edgozov }$ OmoËñZm nmq>rb, E Am E À m gb Xm BŠ~mb AÝgmar Am{U Anj C oxdma mo rz A{g $ Bñ mb b m Zr C oxdmar AO XmIb Ho$bo AmhoV. m hmnm{bho$v ^monbm {Z{d dmx ~hþ V Amho. na Vw owo OiJmd n Q>Z Mr nwzamd Îmr hmoê mmr ^rvr Amho. åhuyz ^monzo Amnë m ZJagodH$m Zm ghbrbm nmr>dbo Amho. ^monmo 17 ZJagodH$ Amnë m g nh$m V Agë mmm Xmdm Am Xma A{Zb JmoQ>o m Zr Ho$bm hmovm. Ë m wio ^monà m JmoQ>mV qmvomo dmvmdau Amho.