R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ Jm V J ^rabm BgrgMr {Vgè m Xm Y H$s Zdr {X r - ^mavr {H«$Ho$Q> g KmVrb mor IoimSy> Am{U nmo{bgm Zr gwajm {Xbr Amh

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ Jm V J ^rabm BgrgMr {Vgè m Xm Y H$s Zdr {X r - ^mavr {H«$Ho$Q> g KmVrb mor IoimSy> Am{U nmo{bgm Zr gwajm {Xbr Amh"

Bản ghi

1 R.N.I.No.1814/57 EH$ od ñdv Ì X {ZH$ Jm V J ^rabm BgrgMr {Vgè m Xm Y H$s Zdr {X r - ^mavr {H«$Ho$Q> g KmVrb mor IoimSy> Am{U nmo{bgm Zr gwajm {Xbr Amho. mì Ë mz Va ^monmm ImgXma Jm V J ^ra mbm Am EgAm Eg 28 Zmoìh~abm nhmq>o 1.37 dmoê mà m gw mamg H$mí razo nwýhm Y H$s {Xbr Amho. {Vgè m Xm {Xboë m m Ë mbm {Vgè m Xm Y H$sMm B - ob Ambm Amho. Ë mv Y H$sV Ë m Zr {X r nmobrg Am{U Am nreg A{YH$mar Ë m Zr Vwbm {X r nmo{bgm Zr {Xbobo g aju Am{U Am nreg œovm Mm hmu Vwbm Am À mnmgyz dmmy eh$v ZmhrV, Ago A{YH$mar œovm Mm hmumr gwajm dmmy eh$uma Zmhr, Ago åhq>bo w~b, gmo dma 29 Zmoìh~a, 2021 df -99, A H$-264, nmzo-8, qh$ V : < 4 NAVAKAL åhq>bo Amho. 28 Zmoìh~abm nhmq>o Ë mbm hm Y H$sMm B - ob Amho. {X r nmo{bgm Ü o Am Mo Jwáhoa H$m av AmhoV. Vo VwPr { imbm. Jm V J ^rabm H$mhr {Xdgm nydu Y H$sMm B - ob ~marh$ gmarh$ m{hvr Amåhmbm dma dma XoVmV, Ago Ë m Zr B - Issue Vol.- 99 Marathi - Daily - Mumbai, 29 November Page- 8 Price- Rs. 4/- Ambm hmovm. Am EgAm Eg H$mí ra m XheVdmXr g KQ>ZoÀ m ob Ü o åhq>bo Amho. Jm V J ^rabm Amboë m 2 Y H$sÀ m 24x7 : g nmxh$- gm. O`lr Im{S>bH$a-nm S>o B - ob Am S>rdê$Z Vmo Ambm hmovm. Ë mz Va Ë mbm {X r B - obz Va Ë mmr gwajm dmt>dbr hmovr. H$moamoZmMm Zdm àh$ma Amo{ H«$m Z 12 Xoem V ngabm w» Í m Mo {d mzvimda bj R>odÊ mmo {ZXo}e w» Ìr CÜXd R>mH$ao, Amamo½ Ìr amooe Q>mono, Q>mñH$ $mog Mo A{YH$mar, gd {d^mjr Am wº$, {Oëhm{YH$mar m Mr AmO gm H$mir gms>onmm dmovm ~ R>H$ nma ns>br. m ~ R>H$sbm w» Ìr pìh{s>amo H$m Ý $a{ýg JÛmao gh^mjr Pmbo hmovo. m ~ R>H$sV w» Í m Zr H$moamoZmMm Zdm àh$ma Amo{ H«$m Zbm amoiê mgmr>r Amdí H$ Vo gd H$am, bm H$S>mD$Z ZH$mo Agob Va {Z m Mr ~ YZo nmimdrm XmoZ {hý m V grezorà m XamV 3 doim dmt> Pmbr. Ë m wio w ~B V grezormm Xa 61 én o 50 n go {H$bmo Pmbm Amho. mmm n[aum grezor Q> Šgr-[ajm da Pmbm Amho. Ë m wio Q> ŠgrÀ m ^ms>çmv {H$ mz 5 én m Mr dmt> H$amdr, Aer mjur w ~B Q> Šgr oýg g KQ>ZoZo amá gah$mah$s>o Ho$br Amho. m mjurgmr>r Ë m Zr g nmmm Bemam {Xbm Amho. H$moamoZmÀ m bm H$S>mD$Z wio KQ>bobr àdmem Mr g» m, dmt>vr hmjmb Am{U noq >mob- {S>Pobgh hmjbobm grezor m wio dmhzmmbh$m À m IMm V dmt> Pmbr Amho. mì ^ms>odmt> Pmbr gmobmnya nwuo-gmobmnya hm mjm darb ^r mzja owrb T>mã modi e{zdmar amìr C{eam irzo ^abobm Q>±H$a Am{U Vm XþimMm Q >H$ m À mv g moamg moa Q> $a hmod$z AnKmV Pmbm. Ë mv 5 OU OmJrM R>ma Pmbo Va BVa 6 OU OI r Pmbo. m AnKmVm wio hm mjm darb dmhvwh$smm X{jU Am{ «$Ho$V AmT>iyZ Ambobm H$moamoZm {dfmuymm "Amo{ H«$m Z' hm ZdrZ àh$ma AmVm PnmQ>çmZo ngê$ bmjbm Amho. XmoZ {Xdgm V Amo{ H«$m ZZo OJmVrb 12 Xoem V dojmzo Amnbo Omio ngabo Amho. Ë m wio OJmda nwýhm EH$Xm ^rvrmo gmdq> {Z m U Pmbo Amho. OJ^amVrb AZoH$ Xoem Zr X{jU Am{ «$Ho$da dojdojio {Z~ ªY bmdê mg gwédmv Ho$br Amho. X{jU Am{ «$Ho$VyZ oumè m {d mzm da B ½b S> Am{U BVa amï> m Zr ~ Xr AmUbr AgyZ {VH$S>yZ oumè m àdmem Zm ¹$ma Q>mB Z H$aÊ mmo AmXoe {Xbo AmhoV. m nmíd ^y rda AmO w» Ìr CÜXd R>mH$ao m Zr H$moamoZm AmT>mdm ~ R>H$ ~mobmdbr hmovr. m ~ R>H$sV w» Í m Zr YmoH$mXm H$ Amo{ H«$m Z m Zì m {dfmuybm amoim, {d mzvimda H$mQ>oH$moa bj R>odm, Ho$ÐmÀ m gwmzm Mr dmq> Z nmhvm H$m mbm bmjm, Ago {ZXo}e A{YH$mè m Zm {Xbo. grezor hmjë mzo ^ms>odmt> Úm w ~B Q> Šgr oýgmm g nmmm Bemam w ~wbt>mum Zgë mzo Q> Šgr-[ajmMmbH$m Zm VmoQ>m ghz H$amdm bmjv Amho. Ë m wio Q> Šgrbm {H$ mz 5 én m Mr ^ms>odmt> Úmdr, Aer mjur w ~B Q> Šgr oýg g KQ>ZoZo Ho$br Amho. hr mjur Ëd[aV mý Z Ho$ë mg Ë m Zr g nmmm Bemam {Xbm Amho. w ~B gh amá mà m BVa eham Ü ohr B YZ Am{U grezormr XadmT> Pmbr Amho. Ë m wio Q> Šgr-[ajmMmbH$m Zm ì dgm H$aUo AdKS> Pmbo Amho, Ago Ë m Zr åhq>bo Amho. ~wbt>mê mv H$O ~momar eovh$è mmr OZmdam À m JmoR>çmV AmË hë m gvvmr Zm{nH$s H$O ~momarnumbm H $Q>miyZ ~wbt>mum VmbwŠ mvrb {JaS>m owrb EH$m 58 dfu eovh$è mzo OZmdam À m JmoR>çmV Ji $mg bmdyz AmË hë m Ho$br. gw^mf H$m{eZmW JmS>oH$a Ago m AmË hë m Ho$boë m eovh$è mmo Zmd Amho. ~wbt>mum VmbwŠ mvrb {JaS>m owrb eovh$ar gw^mf H$m{eZmW JmS>oH$a m À mh$s>o gms>ovrz EH$a eovr Amho. eovrà m CËnÞmdaM Ë m À m Hw$Qw> ~r m Mm CXa{Zdm h MmbVmo. na Vw mjrb dfumr Zm{nH$s d mdfu Pmboë m A{Vd ï>r wio nrh$ hmvmo Joë mzo eovrbm bmdbobm IM gwõm {ZKmbm Zmhr. Ë m À mda H$Om Mm S>mJa dmt>vm Jobm. KamVrb H$Vm nwéf Agë mzo Hw$Qw> ~r m Mm CXa{Zdm h H$gm H$amdm, H$O H$go o$s>mdo m {dd MZoVM Ë m Zr Jwam À m JmoR>çmV Ji $mg KoD$Z AmË hë m Ho$br. Ë m Zm 15 {Xdgm nydum H$Om Mr nav o$s> H$aÊ mgmr>r EH$m nvg ñwomr ZmoQ>rg Amë mmohr wbmzo gm {JVbo. Ë m À mda gq >b ~±H$ emim nms>irmo 1 bmi 20 homa én o VgoM EH$m nvg ñwomo 1 bmi én m Mo H$O hmovo. m~m~v ~wbt>mum J«m ru nmobrg nwt>rb Vnmg H$arV Amho. nuor à{gõ $ez {S>Pm Za Am{U ^monà m ZoË m em Zm EZgr m À m OwÝ m Jmoì mvrb EH$m ~ Jë mà m ~m YH$m mdê$z dmx {Z m U Pmbm Amho. Eo{Vhm{gH$ Am{U nwamvz joìmv Agboë m m ~ Jë mà m nwz~mªyurbm H$mhr ZmJ[aH$m Zr Joë m AmR>dS>çmV {ZXe Zo H$aV {damoy Ho$bm. Xaå mz, m nwz~mªyh$m mgmr>r XoÊ mv Amboë m nadmz½ m aô H$aÊ mv ov Agë mmr KmofUm Cn w» Ìr d ZJa{Z mooz Ìr M ÐH$m V H$dioH$a m Zr Ho$br Amho. nwuo-gmobmnya hm mjm da Q >H$ d Q>±H$aMr Q> $a! 5 R>ma H$mhrdoi Imoi ~m Pmbm hmovm. irzo ^abobm Q>±H$a B Xmnya owyz gmobmnyah$s>o {ZKmbm hmovm. Va Vm XimMr dmhvyh$ H$aUmam Q >H$ gmobmnyahÿz nwê mh$s>o OmV hmovm. e{zdmar amìr gmobmnya-nwuo hm mjm darb ^r m ZXrÀ m nwbmda Q>±H$a Ambm Voìhm MmbH$mMm dmhzmdarb Vm~m gwq>ë m wio Vmo Xþ^mOH$mda AmXiyZ Ë mmr g moê$z oumè m Q >H$~amo~a Q> $a Pmbr. Ë mv 5 OUm Mm OmJrM Ë y Pmbm, Va BVa 6 OU OI r Pmbo AmhoV. Ë m Zm CnMmamgmR>r é½umb mv XmIb H$aÊ mv Ambo Amho. COZr YaUmg moaà m m nwbmda añvm XþéñVrMo H$m gwê$ Amho. Ë m wio VoWo EHo$ar dmhvyh$ gwê$ hmovr. Ë mdoir Pmboë m m AnKmVm wio owrb dmhvyh$ gw mao XmoZ Vmg R>ßn Pmbr hmovr. emiov 2 {dúmï mªv 6 w$q> A Va Amamo½ {d^mjmmr {Z mdbr ~B - 1 {S>g~anmgyZ amá ^amvrb 1 br Vo 7 drà m emim gwê$ hmouma AmhoV. m nmíd ^y rda AmO Amamo½ {d^mjmh$sy>z {Oëhm n[afx, hmnm{bh$mñvamda {Z mdbr Omar H$aÊ mv Ambr Amho. Amamo½ {d^mjmzo Omar Ho$boë m {Z mdbrv emim Ü o 2 {dúmï mªv {H$ mz 6 y$q> A Va AgUo ~ YZH$maH$ Amho. {dúmwu Am{U {ejh$m Zr mñh$ KmbUo A{Zdm Amho. dma dma hmv Ywdmdo d emiov ñdàn>vm R>odmdr, {ejh$ d {ejho$îma H$ Mmè m Mo bgrh$au nyu Pmbobo Agmdo, emim Ü o ~m mo Q >rh$ CnpñWVrÀ m nõvrmm Adb ~ H$ê$ Z o, emiov JXu hmod$ Z o Ago CnH«$ KoD$ Z ov, gm y{hh$ àmw Zm Q>mimì mv, Á m Zm H$moUVrhr bjuo ZmhrV, AemM ì ³VtZm emioà m AmdmamV qh$dm djm V oê mg AZw Vr Agmdr, wbo qh$dm {ejh$ AmOmar AgVrb Va Ë m Zr emiov od$ Z o, ¹$ma Q>mB Z {dúmï mªzm Am ZbmB Z {ejummr gmo CnbãY Agmdr, emiov doiodoir {ZOªVwH$sH$aU H$amdo, Ago åhq>bo Amho. ^monà m ZoË m em Zm EZgr m À m OwÝ m Jmoì mvrb ~ Jë mdê$z dmx em Zm EZgr m Mo nvr Zrf wzmov m Zr OwÝ m Jmoì mv Agbobm hm ~ Jbm 2015 Ü o {dh$v KoVbm Amho. m EH$ Obr ~ Jë mà m EH$m ~moybm m S>dr ZXr Am{U Xþgè m ~moybm gq> H $ñq>z MM Amho. m ~ Jë mmr nwz~mªyur H$aÊ mv ov Amho. Ë mgmr>r Amdí H$ Ë m nadmz½ m KoÊ mv Amë mzo n Mm VrÀ mdvrzo gm JÊ mv ov Amho. mì AmVm H$m Xoera g m KoD$Z ZmoQ>rg XoD$Z ho ~m YH$m amoibo OmB b, Ago gan M OZrVm S>H$B H$a m Zr åhq>bo Amho. A opm Z B {S> mà m à wimbm B S>rMo g Ýg Zdr {X r - A opm Z B {S> mmo à wi A{ V AJ«dmb m Zm B S>rZo g Ýg ~Omdbo Amho. Ë m Zm nwt>rb AmR>dS>çmV Mm H$ergmR>r hoa amhê mg gm {JVbo Amho. ho g Ýg nwt>rb AmR>dS>çmV Mm H$er? â wma g whmvrb 2019 À m ì dhmamg ~ Yr Amho. m ì dhmammr Mm H$er H$aÊ mgmr>r B S>rZo hr H$madmB Ho$br Amho. A opm ZZo 2019 Ü o â wma g yhmvrb 49 Q> o$ {hñgoxmar IaoXr Ho$br hmovr. hm ì dhma 1,400 H$moQ>tZm Pmbm hmovm. m ì dhmamv o$ m H$m ÚmMo C KZ Pmë mmo Mm H$erV AmT>ibo Amho. Ë m wio B S>rZo m àh$mammr Mm H$er H$aÊ mgmr>r A opm Z B {S> mmo à wi A{ V AJ«dmb m Zm g Ýg nmr>dbo Amho. bmjvrb. OoOo Amdí H$ Amho Vo gd H$am. {d mzvimda oumè m gd àdmem Zm Vnmgm, H$mQ>oH$moa bj Úm. Ho$ÐmÀ m gwmzm Mr dmq> Z nmhvm H$m mbm bmjm. Amamo½ gw{dym da ^a Úm Am{U bgrh$au MmMÊ m Mo nwuo, AH$mobm, OmbÝ mvrb EgQ>r H$ Mmè m da {Zb ~ZmMr H$madmB EgQ>r hm S>imMo amá gah$ma Ü o {d{bzrh$au H$amdo m mjurgmr>r g nmda Agboë m EgQ>r H$ Mmè m Zm amá gah$mah$sy>z 41 Q> o$ njmadmt> { imë mz Vahr g n mjo Z KoVë mzo hm S>imH$Sy>Z AmVm H$madmB Mm YS>mH$m gwê$ à mu dmt>dm Ago {ZXo}e {Xbo. X{jU Am{ «$Ho$V Amo{ H«$m Z m Zì m ìho[ae Q>Mo 22 hþz A{YH$ é½u AmT>iyZ Ambo AmhoV. S>oÝ mh $, ~opëo, Bòm b, O Zr, hm±jh$m±j, BQ>br, ZoXab ±S>, H$aÊ mv Ambm Amho. AmO nwuo, OmbZm, AH$mobm, OiJmd owrb g nh$ar H$ Mmè m da {Zb ~ZmMr H$madmB H$aÊ mv Ambr Amho. hm S>imH$Sy>Z H$aÊ mv Amboë m m H$madmB Z Vahr H$ Mmar Amnë m g nmda R>m AmhoV. nwê mv EgQ>r H$ Mmè m Zr Amnbm g n gwê$m R>odbm Amho. AmO PoH$, Am ñq> o{b m Am{U {~«Q>Z Ü ohr Amo{ H«$m ZMo é½u AmT>ibo AmhoV. X{jU Am{ «$Ho$VyZ O ZrV XmIb Pmboë m XmoZ {d mzm Vrb Vã~b 61 àdmgr ~m{yv AmT>iyZ Ambo AmhoV. hm {dfmuy A[YH$ qmvmozh$ AgyZ BVa {dfmuy À m VwbZoV OmñV g H«${ V Agë mmm Bemam OmJ{VH$ Amamo½ g KQ>ZoZo {Xbm Amho. OmJ{VH$ Amamo½ g KQ>ZoÀ m Bemè mz Va wamonr hmg KmVrb Xoe {~«Q>Zgh Am ñq >o{b m, H $ZS>m, BamU, OnmZ, Wm b S> Am{U nwê mvrb 34 H$ Mmè m Zm ~S>V $s Mr ZmoQ>rg XoÊ mv Ambr AgyZ 26 H$ Mmè m Zm godm g mármr ZmoQ>rg XoÊ mv Ambr Amho. Va Ywio AmJmamVrb 36 H$ Mmar, AH$moë mvrb 110 H$ Mmar, dym 61 H$ Mmar Am{U OmbÝ mvrb 170 H$ Mmè m Zm {Zb {~V H$aÊ mà m ZmoQ>rgm XoÊ mv Amë m AmhoV. A o[aho$zohr X{jU Am{ «$Ho$VyZ hmoumè m hdmb dmhvwh$sda ~ YZo KmVbr AmhoV. Oo bmoh$ B ½b S> Ü o navv AmhoV Ë m Zm nrgrama Q>oñQ> A{Zdm AgyZ [anmoq> ob n ªV {dbjrh$aumv amhmdo bmjob Agm AmXoe {~««Q>ZZo H$mT>bm Amho. Oa H$moUmbm Amo{ H«$m Z m Zì m {dfmuymr bmju Pmbr Agob Va Ë m À m {ZH$Q>dVu m Zm Xhm {Xdg {dbjrh$aumv amhmdo bmjob Agohr nmz 7 da OiJmdmV g nh$ar EgQ>r H$ Mmè m Zr AmJmamVrb ì dñwmnh$m Zm Koamd KmbyZ gagah$q> gd H$ Mmè m Mo {Zb ~Z H$am, Aer mjur Ho$br. Va Ywù mv H$ Mmè m Zr {Zb {~V àvtmr hmoir H$aV Amnbm {ZfoY ì º$ Ho$bm. VgoM amá gah$ma{damoymvhr KmofUm~mOr Ho$br.

2 2 w ~B, gmo dma 29 Zmoìh~a, /navakalofficial N>moQ>çm Om{hamVr g nh $ H$am mo~m nm{hoov ~±H$s J n H$s J hoëna Bbo³Q >r{e Z hmd$g{h$qnj {g³ warq>r wbo- wbr nm{hoov {NCC211360} TAJ H $nzr Ü o wbo- wbtmr AOªQ> ^Vr H$ dm. 13,500-25,000/- ~mozg + amhuo «$r A Yoar (WEST>), {NC211420} KWB H $nzrbm nmhroov $s ob Q>obrH$m ba A Yoar B ñq>. H$m b- ( ) {NCC211526} H $nzrbm S >m w«$q> $agmu Jma Q> n qh$j hoëna hmd$g{h$ntj {g³ warq>r Am { ${g b wbm- wbtmr AOªQ> ^Vu {NCC211569} {g³ w[aq>r JmS> / gwnadm Pa ^Vu 8h / 12h Western / Central / Harbour / {NCC211564} mh}$qq>j Ep³P³ w{q>ìh ( wbo/ wbr)- 100 Am{U DTP Am naoq>a nm{hoov {NC210861} Hw$[a a H $nzrgmr>r {nh$an ~m nm{hoov. A {e mzoq> bm {OpñQ>H$ ~r-5, ew^ gq>a Z. 1, H$m{S> b J«o{g g amos>, MH$mbm, A Yoar B ñq> {NC211055} dm Q>a ß war $m a H $nzrgmr>r A ¹$mJmS> Am{U R.O.+U.V. AZw^dr Q>op³Z{e Z nm{hoov. g nh $- w{zh$m gpìh gog, 8 Aa~ hmd$g J«Q>amoS> nyd {NC211527} n qh$jgmr>r wbo/ wbr/ {hbm nm{hoov njma KUgmobr / a~mio / Vw^} / mzh$mobr / AmgZJmd g nh $ / {NCC211432} qàqq>j àoggmr>r Q> {b, H$m åß wq>amm AZw^dr Am { $g A{gñQ> Q> wbjm nm{hoo. gm{h$zmh$m, A Yoar {NCC211563} BMC Ü o H$m ÝQ> ³Q>da $mb Z maê mgmr>r wbo/ wbr nm{hoov. njma ( ) {NC211061} B{ Q>oeZ H$m mgmr>r wbr nm{hoov. ( mbms> doñq>) :> / {NC210955} H$m {XdbrV p³bzrh$ Ü o nwéf hmd$g{h$na nm{hoov. AmH$f H$ njma g nh $ {NC211026} nm{hoov H$ba qàqq>j {ezgmr>r wa~ms> owo nmm dfm Mm AZw^d Agbobm ~m ba nm{hoo. g nh $ / {NC211035} Zm m {H$V >Q >mýgnmoq> H $nzrbm ng Zb A{gñQ> Q> nm{hoo. {~H$m + B J«Or ^mfomo kmz + H$m åß wq>amo g nyu kmz (Q> {b, B ob h±s>qbj) Amdí H$ VgoM S>mQ>mEÝQ >r Am naoq>a nm{hoo. ~mamdr nmg + H$m åß wq>amo kmz (E³gob, B ob hmvmiuo) wbmiv àë oh$ e{zdmar KoÊ mv ob b. doi 12 Vo 6. nîmm - 213/E, à{uh$ M~g, gmh$szmh$m O ³eZOdi, gmh$s{dhma amos>, A Yoar (nyd ), / {NCC211527} Zm m {H$V noñq>h $Q >mob H $nzrbm $dmaurgmr>r wbo nm{hoov. 108, Anmobmo M~a, mojam boz, A Yoar (ny), {NC211536} pñq>h$a Ý w $³MatJ H $nzrbm n qmj Am naoq>a / b { ZoeZ erz Am naoq>a Am{U pñh«$z[à Q>a nm{hoov. ñq>rh$ qàq>, M ÐN>m m AmH}$S>Odi, åhmìo H $nmd $S>, b{bvh$mq>m, mznms>m, S>m{~dbr (nyd ), mo~mb b {NCC211537} Zm m {H$V >Q >mýgnmoq> H $nzrbm JmS>çm Mo ì dñwmnz Am{U XoI^mbrgmR>r gwnadm Pa nm{hoo. nmìvm ~mamdr + Am Q>mo mo~mb bmo kmz+ $moa pìhba dmhz Mmb{dVm oumao ñdv Mo bm g g nm{hoo. wbmiv àë oh$ e{zdmar KoÊ mv ob b. doi Xþnmar 12 Vo 6. nîmm - 213/E, à{uh$ M~g, gmh$szmh$m O ³eZOdi, gmh$s{dhma amos>, A Yoar (nyd ), w ~B $moz / {NC211539} nm{hoov AZw^dr AH$mD $Q> Q> d dm S> ~m nm{hoov. ^oq>m S>m. I S>onmaH$a Z{gªJ hmo, ga ^mbm Ð amos>, qhxþ H$m bzr, XmXa (nyd ), w ~B. doi gh$mir 11 Vo g Ü mh$mir 7 Vo 8.30 {NC211057} A åã wbýg S >m ìha nm{hoov. g nh $ , (~moardbr) {NC211084} Xhrga MoH$ZmH$m, ramamos> Ü o hos>b~j SORMZ (Qy>H$ba) Ý y oq>rh$ AbH$bagmR>r qàq>a, { $S>a Z, ~m ba d b { ZoeZ Am naoq>a nm{hoov. g nh $ {NCC211591} S >m ìha nm{hoov, T na{ Q>YmaH$ Qw>[añQ> JmS>r B{Q>Amog/ BZmodm/ A op gmr>r, doýma Q > ìhëg M~ya {NCC211584} KaH$m mgmr>r {hbm/ wbr/ wbo (^anya njma) (amhê m-imê mmr gmo ) (Thane) {NC211082} {S >âq>dys> ( ${Z Ma) H$maImÝ m Ü o nm{hoov- 1) ${Z Ma nm {bqej Am{U {n wgmr>r H$mamJra Am{U hoëna nm{hoov. AZw^d- 2 Vo 3 df. BÀNw>H$m Zr ~m mos>mq>m d dovzmà m Anojogh g nh $ gmymdm. Zmbmgmonmam nyd, g Xrn {dídh$ m / B - {NC211086} R>mUo owrb gwà{gõ H$moëhmnwar hm Q>obH$[aVm AZw^dr Hw$H$, A{gñQ> Q> Hw$H$ (hoëna), H $ßQ>Z, doq>a, {S>e dm ea d hm Q>ob ZoO oýq> Q >ozr hdov. amhê mmr d OodUmMr gmo. H $n m ~m mos>oq>m ìhm Q>gAn H$aUo / {NCC211597} ñzohm nona n qh$j H $nzr Ü o S>m aošq> ^avr. wbo/ wbr. ({Xdg/amÌ) njma: g nh $: / / {NCC211596} SBI ~±Ho$V Am $sg H$m mgmr>r bmoh$m Mr ^avr /- g nh $ {NCC211322} ~±Ho$À m [ah$ìhar H$bo³eZgmR>r DRA g{q> $mb S> {Q> {bs>a, Q>o{bH$m ba Am{U gq >b, doñq>z, hm~ agmr>r { $ës> Ep³P³ w{q>ìh nm{hoov. ~obmnya / {NCC211566} Q>r. gr. H $nzrv n qh$j H$m mgmr>r {Xdg-amÌr, {hbm/nwéf nm{hoov. d mmr AQ>r Zmhr / /- njma , , {NC210954} R>mUo Ü o ZdrZ gwédmv hmoumè m H $nzrbm S.S.C, H.S.C. {ddm{hv{ó m / wbr nm{hoov. njma aoëdonmg / {NCC211373} A{gZ nm da àm. {b. R>mUo (BbopŠQ >H$b {~pës >J H$m±Q > ŠQ>tJ H $nzrbm AZw^dr C oxdma nm{hoov.) BbopŠQ >H$b: «o$ea/{g{z a - gwnadm Oa, goâq>r Am { $ga, {S>OmBZ Am{U ßb ZtJ B {O{Z a, bo~a H$m ÝQ > ŠQ>a, B {O{Z a ({g{z a), {~qbj Am { $ga (EŠgob Zm boo), ZoO Q> nmoñq> (MBA's nm{hoo) mo.z / {NC211054} B{ Q>oeZ Ádobar Ü o ñq>moz goqq>j Am{U H$S>r { $qq>j H$aÊ mgmr>r wbr nm{hoo. X{hga nyd. mo~mb b - Z Vo 2 m doiov g nh $ H$am. {NCC211505} Am { $g A{gñQ> Q> Am{U Am { $g ~m nm{hoo ( mbms> doñq>) {NCC XþH$mZ H$m mgmr>r wbjm - wbjr nm{hoov. d gr m 35 df. njma 12000/- hmoëgd - hmdra S>oH$moaoQ>g À m g moa, hmamum àvmn amos>, ^mbªxa (doñq>), {NC211044} Amdí H$ : AZw^dr Am $goq> {à [Q> J àmos>³ez gwnadm Pa, b { ZoeZ Am naoq>a B Q>aìøy, $moh$g 22 (E) 1, hh$mo~m H $nmd $S>, ~m å~o H$m Q>Z { b, H$mimMm H$s, {M MnmoH$ir ñq>oez (nyd ) Am[U H$m Q>Z J«rZ ñq>oez (npím ) owyz 5 { {ZQ> MmbV {NCC211559} nm{hoov H$mo moar {bwq >m Z 4 H$ba qàq>g Am{U ~m ba nm{hoov. ³bm{gH$ qàq>g, KmQ>H$mona B S>pñQ >, g Vmof {NC211056} nvnot>rbm AZw^dr S>obr EO Q> nm{hoov. KmQ>H$mona Ü o amhumè m g àmymý {NCC211449} BOBST n qmj Am{U $m qbj Am naoq>g, ñq>moaa / JmoS>mD$Z B MmO ^m Sy>n owo nm{hoo. g nh$m Mr doi 10 Vo 6 n ªV {NC210988} bmos>tj Am{U AZbmoS>tJgmR>r ^m Sy>n owo hoëng nm{hoov. g nh $ {NC210992} ^m Sy>n owrb Am wd}{xh$ Zm m {H$V H $nzrv 10dr-nXdrYa wbm- wbtmr ^avr (njma ,000) / {NC211062} {g³ w[aq>rjms> Am{U gwnadm Pa nm{hoov. 8 Vmg njma bmoho$ez w ~B /Zdr w ~B /R>mUo {NCC211519} JEO-4G-SMS-SENDING- JOB b S>Ho$, b S>{H$ m,nmq> / w$b Q>mB Ka ~ R>o hrzm 15,000-45,000 H$ me b nq>m n+ mo~mb b { «$.(Reg. 999/-) , {NCC211516} A Yoar H$mJm ogmr>r AZw^dr gwajmajh$, Am { $ga nm{hoov. {eju Xhmdr, S>çwQ>r 12 Vmg. njma 17000/- Vo 20,000/- + W/O + PF + ESIC g nh $ / / {NCC211515} nm{hoov {gš w[aq>rjms> / hm Q>ob doq>a / hoëng ' H$m b gq>a Q>o{bH$m ba {NC211042} oq >monm b hm ñnrq>b gmoh ßbmPm, 2am Obm, mznms>m, R>mUo owo dm S> ~m, mder hmd$g{h$qnj gwnadm Pa, [agoße{zñq> m gd nxm gmr>r ^Vu Mmby Amho. g nh $ {NCC211554} {hbm S>i, ~MV JQ> d {º$H$ {hbm $º$ $mozda ~mobyz Ka~gë m Am S> a { i{dê mh$[avm nm{hoov CnbãY gmawr / {NCC211060} "" mo $V ZmoH$ar''. "njma 45000/- {dxoe Ü o KaH$m mgmr>r {hbm/ Hw$H$/ Zg /ã wq>r{e Z nm{hoov' {NC211065} $agmu H $nzrgmr>r goëg Ep³P³ w{q>d nm{hoo goýq >b Am{U hm~ a bmb ZgmR>r. {H$ mz AZw^d 6 {hzm. H$m b {NC211067} ^m Iim/ mpjmd {d^mjmv Hw$arAa Am $sggmr>r wbjr nm{hoo (nmq> Q>mB / w$b Q>mB ) {NC211573} ~moardbr (doñq>) ñq>oezodi B rq>oez H$m mgmr>r wbr nm{hoov. (AmH$f H$ njma) {NCC211595} Ëd[aV R>mUo noñq>h $Q >mob H$[aVm AZw^dr Q>op³Z{e Z Q>obrH$m ba / {Q> brs>a nm{hoov / {NCC211500} {g³ w[aq>r JmS> nm{hoov njma $H$ë mu, A Yoar, Hw$bm, dmer {NCC211607} H$m {Xdbr R>mHw$apìhboO ã wq>rnmb a Ü o ã wq>r{e Z, hoaas >oga nm{hoov / {NCC211608} S>moAa-S>moAa mh}$qq>jmm AZw^d AgUmè m {hbm, wbr, wbo nm{hoov {NC211100} KaJwVr OodU H$m mgmr>r nwéf nm{hoo, ì gz Zgbobo, d df}, amhu mo $V, {R>H$mU- A{b~mJ, njma , g nh $ / / {NCC211599} DTP OPERATOR nm{hoov nmq> Q>mB / w$bq>mb amr>r, qhxr, B J«Or Q>m qnj Amdí H$ COREL DRAW, PHOTOSHOP Amdí H$ g nh $ , A Yoar (nyd ), w ~B. {NC211103} m b Ü o wbo/ wbr AO ÝQ> nm{hoov. njma- 10,000-12,000/- g nh $ {NC211102} AZw^dr Am $sg A{gñQ> Q> VgoM H$m åß wq>a Am naoq>a CÎm B p½be {b{hvm dmmvm d ~mobvm oumar d mmr {hbm nm{hoo / {NCC211602} nm{hoov 5 ñq>ma ³b~ dair Ü o HK 15000, gwnadm Pa m Mr Ëd[aV ^avr. OodU d bm±s >r {dzm wë / {NC211098} dgb (B ñq>), Vw Jma $mq>m, $m m H $nzrbm ãbmo Am{U B Oo³eZ moës>tj erzgmr>r (1) erz Am naoq>a- erzmo nyu kmz Am{U erzà m nrebgr/ m H«$mo àmogoga Mmb{dÊ mg AZw^d, (2) hoëng - erzgmr>r Am{U (3) {hbm hoëng - { ${ZqeJ Am{U gm {Q>ªJ dh $gmr>r nm{hoov (gd $º$ Zm Jm d Vo {damaodi amhumao. d 20 Vo 40) / {NC211091} {Oao, mohar, YUo, gwj Yr CQ>Uo n qh$j hßë mbm H$ dm {NC211093} JP ñdrq>m bmohma Mmi, arzbmb Ýgbm H$m Q>a ~m, Jëg Am{U AmD$Q>S>moa BbopŠQ >H$ goëg nm{hoo {NC211096} nm{hoov - g~ñq>oez+ LT gmb Q>. oq> ZÝggmR>r Bbo³Q >r{e Z, Assistance Bbo³Q >r{e Z, { $Q>a ( moq>a Amoìha Am B qbj) doës>a, hoëna. H$ë muodirb w{zq>gmr>r. Contact No.: / {NC211097} hos>b~j 2 H$bagmR>r qàq>g, { $S>a oz, ~m ba nm{hoov. (g nh$m Mr doi 10 Vo 6) ^m Sy>n {NC211094} BOBST n qmj Am{U Ý wab n qmj Am naoq>g ^m Sy>n owo nm{hoov. (g nh$m Mr doi 10 Vo 6) {NC211095} Situation Vacant Require urgently for Electrical Operation & Maintenance Work Electrician with PWD Licence. Plumber Contact: Electromech Enterprise K-508, "Keshava", 5th Floor, BKC, Bandra (E), Mumbai Ph.: / / {NCC211032} Wanted Computer Operator having good knowledge Internet, M.S.Excel, Mail Merge, M.S.Word, Experience 5 years Salary as per merit Time: 9:00am to 6:00pm Only Sunday holiday. Contact: Mr. Rane Address: 55, Tarun Bharat Soc., Chakala, Andheri (E), Mumbai raneengineers.com {NC211087} Required Field Executives for Bank Verification & Back End Staff for Office in Fort 12th pass with knowledge of Excel and Word Salary as per Experience For interview: JMFS Inc Unit no 19, Onlooker building, 2nd floor Opposite Axis Bank, Sir P M Road Fort Mumbai 1 (11am -4pm) {NCC211448} Required Fresh/ Experienced, 10th/ 12th Passed Supervisors for building repair sites at western suburbs. Should know English. Salary to 15000, Contact {NC211068} JUNIOR ACCOUNTANT ONLY COMMERCE 12TH GRADUATES TYPING 40 WPM TALLY EXPERIENCE SALARY NO PHONECALLS WALKIN INTERVIEW WHATSAPP RESUME TO {NCC211601} e j{uh$ h Img nmgmmr J a Q>r IS>uH$a ³bmgog. 7 dr Zmnmg? S>m ao³q> 10dr. 11 dr Zmnmg? S>m ao³q> 12dr. S>m{~dbr / Education {NCC211425} DO DIRECT SSC, HSC, BA, BCOM, BSC, BTECH, B.ED {NCC211565} OmJm {df H$ R>mUo, H$ë mu, KmQ>H$mona, S>m{~dbr nzdob Ü o âb Q> nm{hoo Agë mg g nh $ gmym. H${ ez Zmhr {NCC211504} ì dgm {df H$ ZdrZ ì dgm gwê$ H$ê$Z {Xdgm 2000/- H$ dm. A{ZéÕm - XmXa {NCC211412} mo~mb b/ Q> ~/ b nq>m n/ H$m åß wq>a/ qàq>a OwZo/ ZdrZ {dh$v nm{hoov/ CnbãY {NC211085} $H$O {df H$ LIC nm {bgrda Vm~S>Vmo~ H $e/h$o {dgmdm hm Q>obOdi XmXa (npím ), gmd V {NCC211348} ñnoeb Am $a gd àh$mamr H$Oo {~OZog / ng Zb / hmd$qgj bmoz, H$ r H$mJXnÌ, H$ r doiov Ëd[aV { ivrb dmmh$m Zm gymzm X {ZH$ "ZdmH$mi' dv mznìmv à{gõ Pmboë`m Om{hamVr À`m gë`vo~m~v X {ZH$ "ZdmH$mi'Mr H$moUVrhr O~m~Xmar Zmhr. dmmh$m Zr ñdv ns>vmiur H$ê$Z ñdv:à`m O~m~XmarZo {ZU ` `m`mm Amho, `mmr ZmX `mdr. _ ZoOa, "ZdmH$mi' ew^ em qnj {NC211030} o$pñq>db gob!! 3200 J h Cn mojr ìhoam Q>rP 10 Vo 50% {S>ñH$mC Q> gd Am Q> da, ~«m S>oS> ~os>erq²g - nrbmo, H$Q>}Z, H«$moH$ar, S>moa oq>, H$nS>o gwh$dê mmo ñq>s>, Q>o~b oq>, H$manoQ>, Eoßbm Ýgg, ñq>rbmr ^m S>r, gobmo, { ëq>z Am{U ßbmpñQ>H$ AmB Q> : e UJma :- M XmdaH$a amos>, ~moardbr(do) / / (gd {Xdg CK S>m) {NCC211391} Amamo½ {df H$ H$moUVmhr amoj Am wd}{xh$ Am fym Zr ~am hmod$ eh$vmo, 65 dfmªmm AZw^d / {NCC211574} ì gz wº$s Xmê$ gmos>dm V ~miy JwQ>Im {gjaoq> Am fyo CnbãY S>m. ZmJaJmoOo mo bm Q>ar {df H$ {NCC211520} Am ZbmB Z bm Q>arÛmao amoo CËnÞ { idm. Q >m b { iob. MmQ> {H$ V gmv homa Vo nmm bmim n ªV. g nh $ / {NCC211610} "AmYw{ZH$ g ñh $V hmh$dr' åhuyz WmW Jm ad Pmboë m JOmZZ ~mih $îu nigwbo m Mm OÝ 1 Zmoìh~a 1921 amoor hmamï >mvrb gmvmam Jmdr Pmbm. ~mbnu J[a~rV Jobo Var ~m {ÕH$ lr Vr Am{U Ana nma H$ï> m À m Omoamda nigwbo m Zr {dûîd d H${dËd g nmxz Ho$bo. AJXr {H$aH$moi eara ï>r AgUmao ho ì {º$ Îd AË V à{g{õnaml²> wi hmovo, na Vw Amnë m H$V ËdmZo ñdv:mr Am{U Ë m À m g ñh $V amzm Mr H$sVu Ë m Zr OJ^a ngadbr. ~mbd mv dmamda ^mooz H$ê$Z {eju nyu H$aÊ mmr C ox ~mijv Ë m Zr g ñh $V-ì mh$aummm gimob Aä mg Ho$bm Am{U Ë m Zr 1943 gmbr ~r.e., 1948 Ü o E.E. Am{U 1957 gmbr nrem.s>r. Aem nxì m { i{dë m. nrem. S>r.gmR>r Ë m Zr g ñh $V YmVwnmR> hm {df {ZdS>bm hmovm. E.E. nxdr àmá Ho$ë mz Va bjom 1949 gmbr Vo ^m S>maH$a àmà {dúm g emoyz {XamV g emoyz gmhmæ H$ åhuyz H$m H$ê$ bmjbo. Vo 1956 n ªV VoWoM H$m av hmovo gmbr Vo S>o $Z hm{dúmb, nwuo owrb g ñh $V H$moe {d^mjmv Cng nmxh$ åhuyz éoy Pmbo. Vo 1964n ªV Ë m nxmda am{hbo Vo 1975 m H$mbmdYrV nwuo {dúmnrr>mv g ñh $V àjv AÜ Z H$ÐmV ànmr>h$ åhuyz H$m Ho$bo Am{U 1975 Vo 1982 m H$mimV VoWoM àmü mnh$ åhuyz godm Ho$br Vo 1987 m H$mimV nwýhm ^m S>maH$a àmà {dúm g emoyz {XamV ñzmvh$moîma {d^mjmmo à wi åhuyz Ë m Zr H$m nm{hbo Am{U VoWoM {dœ{dúmb AZwXmZ Am mojmà m moozozwgma 1990n ªV A{V{W-àmÜ mnh$ åhuyz H$m av am{hbo. Ë mz Va EH$ df ^a Ë mm g ñwov àmh $V H$moe {d^mjmv g nmxh$-gmhmæ H$ åhuyz H$m Ho$bo Vo 1997 m H$mbmdYrV gm{hë AH$mX rà m g mjma S>imMo gxñ åhuyzhr Ë m Zr H$m nm{hbo. hr gd nxo gm ^mimv AgVmZmM Ë m Zr nma n[ah$ ì mh$auemó Am{U AmYw{ZH$ g ñh $V gm{hë m V AË V hîdmmr ^a KmVbr. amer ^{dî gmo dma, [X.29 Zmoìh~a> 2021 g O` _Zmoha _of : ì mdgm{ H$ AS>MUtZm ì {º$JV g ~ YmVyZ CÎma gmnsy> eh$vo. n emmm dmna OnyZ H$amdm. {hveìy S>moHo$ da H$mTy> eh$vmv. d f^ : Amcoë m àg Jmg WmoS>o pñwvàkvozo CÎma XoUo JaOoMo R>aoc. g VVrg Ë m À m H$m joìmv Mm Jco e { ioc. àdmg H$m gmyh$ R>aVrc. [_WwZ : cmoh$m À m {MÌ{d{MÌ dmjê mmm Ìmg H$ê$Z KoD$ Z o. KaÀ m ~amo~a CÎm g dmx gmycm OmB c. d {º$H$ H$cm, N> X Omonmgmc. H$H $ : emgh$s H$m mvrc AS>Wio Xÿa hmovrc. Vw À m {^S>ñVnUm wio Vwåhmcm Ìmg g ^dvmo. àc {~V àý mju cmjvrc. qgh : ZmoH$aXmam Mm {d{eï> hovy gmü hmob c. Hw$Qw> ~mv AmnmngmV gm Oñ mmo dmvmdau amhrc. ór{df H$ àý mju cmjvrc. H$Ý`m : ZmoH$arV AmnU ^co, Amnco H$m ^co m Ý m mzo dmjmdo. H$mhtZm Ano{jV $m Xo g ^dvmv. àdmgmv MrOdñVy gm ^miyz Agmdo. Vyi : H$O KoÊ mà m ~m~vrv gmdymzvm d nwz{d Mma Amdí H$ R>aoc. dñvwpñwvrmo ^mz R>odyZ {ZU KoUo JaOoMo Amho. VéUm Zm ào àh$aumv e g ^dvo. d püh$ : AZmdí H$ IaoXr Q>mimdr. H$m Qw> {~H$ ñvamda H$mhr m Xm nmiuo JaOoMo R>aoc. ZdrZ AmoiIr $m ÚmÀ m R>aVrc. YZw : WmoS>o {hemo~r amhmuo JaOoMo R>aoc. ì gz, gd r AS>MUrÀ m R>aVrc. àdmg H$m gmyh$ R>aVrc. _H$a : Amnë m ~mocê mdmjê m wio H$m {~KS>Uma Zmhr, mmr I~aXmar mdr. IMm g n emmr CncãYVm amhrc. Amamo½ gm ^miuo JaOoMo. H w$^ : { Ìm Mo g o $m ÚmMo R>aVrc. OmoS>Y ÚmVyZ Mm Jcm $m Xm g ^dvmo. ZdrZ g Yr àmá hmob c. _rz : hmvcgzo n go XoUo Q>mimdo. BVam Mo g o VmS>Ker nmsy> eh$vmv. H$mhtZm H$ r l mv A{YH$ cm^ g ^dvmv. amer gmo. {X.29/11/ nigwbo m Zr A{dlm V n[al KoD$Z H${dH$ënXþ «- ~monxodr YmVwnmR>mMr {M{H$ËgH$ Amd Îmr, g ñh $V YmVwnmR>O²- A {H«${Q>H$b ñq>s>r, A H$m ZH$m S> Ýg Am $ g ñh $V YmVwnmR>O, {gšg Cn{ZfX²g Am $ X dox m O Z J«Wm Mm AZwdmX, ìh~ b $m åg BZ² {X F$½doX ( ÊS>b-6), w^mv: g ñh $V à{v- Bìhmoë wez Am $ g ñh $V «$m X àmoq>mo-b S>mo- wamo{naz, g ñh $VMm B{Vhmg d nyd}{vhmg, g ñh $V- ^mfoà m H$mhr g ñ m da AmYw{ZH$ ^mfmemómzo Q>mH$bobm àh$me, d {XH$ ^mfoà m OS>U-KS>UrMo H$mhr n by ho J«W à{gõ Ho$bo. eodq>à m VrZ m dmñv{dh$ amr>r ì m» mz mbm hmoë m d Ë m Mo Z Va nwñvh$mv ê$nm Va Pmbo. mioaro ì mh$au emómv AË V hîdmmo H$m åhuoo g emoyzna boi Ë m Zr {b{hbo. ^V harà m hm^mî Xr{nHo$À m H$mhr I S>m Mo {M{H$ËgH$ g nmxz Ë m Zr Ho$bo. ho I S> ^m S>maH$a àmà {dúm g emoyz {XamZoM à{gõ Ho$bo AmhoV. m{edm Ë m Mo 100 hÿz A{YH$ emoy{z~ Y àh$m{ev Pmbo AmhoV. m gd m {bh$ AÜ Zna J«Wm IoarO Ë m Mo b{bv g ñh $V gm{hë hr AË V bmoh${à R>abo Amho. Ë m n H$s AZwdm{XV gm{hë mmm ^mj nwt>rbà muo- 1) A{¾Om d 2) H$ bm- ho XmoÝhr gmdah$am À m H${dVm Mo AZwdmX AmhoV, Va 3) VwH$md{º$ (VwH$m åhuo) hm VwH$mam m À m A^ JmMm AZwdmX hmo. AmYw{ZH$ g ñh $V ZmQ>H$H$ma åhuyzhr Ë m Mr {deof» mvr Amho. ^«mv H$bh:, 4) Xm am JS>mo OmJ{V, 5) AWmVmo kmzxodmo^yv, 6) YÝ o Jm Zr H$bm, 7) AÌ Ë w{d bp mv:, 8) AÝY wj ; hr ZmQ>Ho$ ^mfm V[aV Agbr Var AmYw{ZH$ {df hr g ñh $VmVyZ {H$Vr g n H$nUo m S>Vm ovmv mmo CÎm CXmhaU AmhoV. darb AZwdm{XV ZmQ>H$m IoarO ñdà{v^ozo {b{hbobr VrZ ZmQ>Ho$ åhuoo AmYw{ZH$ g ñh $V gm{hë mmr ^yfuo AmhoV. 1) "g mz ñvw dmo Z:' m Ë m À m ZmQ>H$mbm gdm} ËH $ï> ZmQ>çaMZoMm ^mav emgzmmm nwañh$ma 1963, àmá Pmbm Amho. 2) gmdah$am À m OrdZmdarb "YÝ YÝ ' ho ZmQ>H$ Ë m À m Xoe^º$sMr d gmdah$a ^º$sMr gmj Amho. 3) "^mgmo hmg' m AmYw{ZH$ g ñh $V hmh$dr JOmZZ ~mih $îu nigwbo gdmªjgw Xa ZmQ>H$mV na naozo ^mgmda Ho$bobo Amamon Am{U A{¾{Xì mbm gm moar Jobobr Ë mmr ZmQ>Ho$ hm {df A{Ve ZmQ>ç arë m m S>bm Amho. {dbju H$ënH$Vm, à{v^m, A{^OmV g ñh $VmVyZ XO} Xma boiz hr S>m. nigwbo m À m ZmQ>H$m Mr d {eï²> o AmhoV. g ñh $V ZmQ>H$ gmxarh$aumà m ñnymª Ü o darb ZmQ>H$m À m à mojm Zr gdm} ËH $ï> ZmQ>H$H$mamMo nm[avmo{fh$ AZoH$Xm { i{dbo Amho. darb gm{hë H $Vt Ü o ^a ns>br Amho Vr "{dzm H$draJmWm' Am{U "{ddoh$mzýxm[av ' m XmoZ M[aÌm Mr! H$moUË mhr ^mavr mbm A{^ mz dmq>mdr Aer hr XmoZ ì {º$ Îdo, gmdah$a Am{U {ddoh$mz X! m XmoKm Zrhr OUy S>m. nigwbo m À m à{v^obm gmx KmVbr Am{U Zì m g ñh $V dml²> mv XmoZ M[aÌm Mr AZ mob ^a ns>br. g Ord dobuh$a, nwuo

3 qgywxþj, à{v{zyr XodJS> H$moQ>H$m Vo Zm[a J«o añë mgmr>r J«m ñwm Zr doimodoir Am XmobZ, CnmofU H$ê$Z XoIrb nyu hmov Zgë m wio J«m ñwmzo EH$ AmJimdoJim CnH«$ am~{dbm. 'añvm EH$, AO AZoH$' m CnH«$ mvyz w» Í m Zm J«m ñwm m $V EH$ homa AO w» Ìr H$m m b w ~B owo {OVÐ oór, {XZoe amuo, àxrn H$moH$ Am{U gwzrb Mm Ho$H$a m À m m $V XoÊ mv Ambo. m AOm Ü o åhq>bo Amho H$s, Jobo df ^a gvv nmr>nwamdm H$ê$Z XoIrb H$moQ>H$m Vo Zm[a J«o hm w» añvm Jobr Xhm df} IS>rH$aU w ~B & gmo dma 29 Zmoìh~a, 2021 MmH$U ~momamv Q>mo Q>mobm àvr{h$bmo 40 én m Mm ^md MmH$U, à{v{zyr àvr{h$bmo n ªV pñwamdbo AmhoV. $i^má m Mr d IoS> H $fr CËnÞ ~moma nmbo^má m Mr AmdH$hr g{ VrÀ m MmH$U owrb hmë m w$bo mh}$q> ms> Ü o H$m Xm d ~Q>mQ>çmMr d JmOamMr AmdH$ dmt>br. Va ~Q>mQ>m d JmOamMo ^md pñwa am{hbo. ZdrZ H$m ÚmMr AmdH$ MmH$U mh}$q> Ü o gwé Pmbr AgyZ nwt>rb H$mimV AmdHo$V dmt> hmoê mmr Anojm Amho. Q>mo Q>moMr AmdH$ dmt>ë mzo ^md 40 én o Zm{eH$ Zm{eH$ eha Am{U {gþa VmbwŠ mà m ^{dî mgmr>r daxmz R>aUmè m X UJ Jm - d VmaUm m àñvm{dv ZXrOmoS> àh$ënmmm S>rnrAma AWm V g{dñva àh$ën Ahdmb AIoa V ma Pmbm AgyZ Vmo h Xam~mX owrb amï >r Ob{dH$mg A{^H$aUmZo amá gah$mah$s>o gwnyx Ho$bm Amho. Ë m wio AmVm m àh$ënmmo àë j H$m bdh$am gwê$ hmouma Amho. dmt>br Amho. Jwam À m ~momamv ~ b, åh g d eoù m T>çm À m g» ov dmt> Pmbr. bgummr AmdH$ qh${mv dmt>ë mzo ^mdmv KgaU Pmbr Amho. AmO EHy$U CbmT>mb 3 H$moQ>r 60 bmi én o Pmbr. MmH$U owrb ~momamv H$m ÚmMr EHy$U AmdH$ 2 homa q¹$q>b Pmbr. Joë m e{zdmaà m VwbZoV hr AmdH$ 500 q¹$q>bzo dmty>zhr ^mdmv 300 én m Mr dmt> Pmbr. H$m ÚmMm H$ mb ^md 2 homa 200 én m dê$z añë mgmr>r nmr>{dbo w» Ìr H$m m b mv EH$ homa AO Am{U S>m ~arh$aumà m àvrjov AmhoV. VmbwH$m Am{U {Oëhm nmvirda nmr>dbobo gd àñvmd Oya hmov ZgyZ Ë mmm n[aum H$moQ>H$m Vo IwS>r owrb gm mý ZmJ[aH$m Zm ^mojmdm bmjv Amho. 25 OmZodmar 2021 amoor J«m ñwm Mm amñvm amoh$mo Am XmobZmZ Va ~ {YV àemgz A{YH$mè m À m boir AmœmgZmZ Va añë mà m H$m mmm lrjuoem XoIrb hmov Zmhr. m hmoumè m Ìmgm wio J«m ñw hv~b Pmbo AgyZ eodq>mm n m åhuyz gzxera mjm Zo Ý m { imdm åhuyz EH$ homa AO ~ZdyZ w» Ìr H$m m b nmr>dv Agë mm m {ZdoXZmV åhuê mv Ambo Amho. 2,500 én m da nmohmombm. ~Q>mQ>çmMr EHy$U AmdH$ 1,500 q¹$q>b Pmbr. Joë m e{zdmaà m VwbZoV hr AmdH$ 400 q¹$q>bzo dmt>br. ~Q>mQ>çmMm H$ mb ^md 1 homa 800 én m da pñwamdbm. OiJmd ^yb wj ejm d ~ XÿH$ ejomr H$mhrM AmdH$ Pmbr Zmhr. bgummr EHy$U AmdH$ 21 q¹$q>b Pmbr. Joë m e{zdmaà m VwbZoV hr AmdH$ 1 q¹$q>bzo dmt>br. bgummm H$ mb ^md 7 homa én m dê$z 6 homa én m da pñwamdbm. Va {haì m { amrmr EHy$U AmdH$ 255 q¹$q>b Pmbr. Joë m e{zdmaà m VwbZoV hr AmdH$ 42 q¹$q>bzo dmt>br. {haì m { amrbm 2 Vo 3 homa én o ^md { imbm. X UJ Jm-d VmaUm àh$ënmmm S>rnrAma AIoa V ma ^monmi - Ü àxoeà m ^monmi Ü o EH$mM Hw$Qw> ~mvrb nmm OUm Zr gm y{hh$ AmË hë omm à ËZ Ho$ë mmr Ii~iOZH$ KQ>Zm g moa Ambr Amho. m Ü o EH$m wbrgh d Õ {hbomm CnMmamXaå mz Ë y Pmbm. n emmo ì dhma Am{U Hw$Qw> ~mmr Am{W H$ MUMU m wio Hw$Qw> ~mzo ho nmd$b CMbë mmo gm JÊ mv ov Amho. {X rvrb ~wamar Hw$Qw> ~mvrb 11 OUm Zr 2019 Ü o AemM àh$mao gm y{hh$ AmË hë m Ho$br hmovr. ^monmi Ü o Omoer Hw$Qw> ~mh$sy>z m KQ>ZoMr nwzamd Îmr Pmë mmr MMm Amho. nmo{bgm Zr {Xboë m m{hvrzwgma, H$O ~momar oh ${ZH$Zo Amnë m XmoZ wbr, nëzr Am{U AmB gh {df àmez Ho$ë mmr Y $mxm H$ KQ>Zm CKS>H$sg Ambr Amho. m gm y{hh$ AmË hë oà m à ËZmV oh ${ZH$Mr EH$ wbjr Am{U Ë mmr AmB m AmOr-ZmVrMm Ë y Pmbm. Va oh ${ZH$, Ë mmr nëzr Ë wz Vahr mvzm! ImaÀ m ñ emz^y rv digm KmbyZ A Ë mìm Ý mdr bmjvo Am a Jm~mX Odinmg XmoZ {H$bmo rq>a H$m m{z{ Îm owrb añvm ~ X digm KmbyZ Omdo bmjv H$ê$Z R>odbm Amho. n[aum r hmnm{bh$m, ZJanm{bH$m, dmh$mobm {edmor ZJa owrb Amho. Ë wz Vahr mvzm H$ r ñdj Ûma gd Y{ ñ emz {Oëhm n[afx, n Mm V g{ Vr { R>r ZXrdarb nm{bho$h$sy>z hmovmzm {XgV Zmhr, Agm ^w rv A Ë mìm ZoVmZm Am{U BVa {ZdS>UwH$m bjmv Ho$bo OmUmao nwbmà m ZmamOrMm gya gd Y r m Ü o dmh$mobm ~«ro, {g¾b Vo KoD$Z ^monzo AmVmnmgyZ V mar nwz~mªyurmo H$m Jobo XmoZ dfmªnmgyz AË V {Yå m JVrZo C Q>V Amho. Ima (nyd )À m amr>m H$m bzr, h g ^wj«mamos> Ago XmoZ {H$bmo rq>amo gwê$ Ho$br Amho. Ë mv njm VJ V V^oX { Q>dÊ mda A{YH$ gwê$ Amho. m wio {edmor ñdj Ûma ñ emz^y rv A Ë A Va nma H$ê$Z ñ ez^y r ^a {Xbm Amho. Ë mgmr>r ZJaMm añvm ~ X Amho. mmm g ñh$mamgmr>r A Ë mìm A Ë mìm Ý mdr bmjv dms> AÜ j Am{U S>i $Q>H$m A Ë mìobm ~gbm ZoÊ mgmr>r {edmor ZJamVrb AmhoV. { R>r ZXrdarb A{YH$mè m Mo ñzohg obz $m Amho. Ima {Q>Mg H$m bzrvrb EH$ od añvm Amho. dmh$mobm- nwbmà m nwz~mªyurmo gwê$ hmd$gda Am mo{ov Ho$bo hmovo. "ñdj Ûma' ñ emz^w rv H$m{bZm n[agamvrb bmoh$m Zm Agbobo H$m nm{bh$m H$Yr 3 {Xdgm À m m ñzohg obzmv A Ë g ñh$mamgmr>r ZoÊ mv hm añvm gmo rñh$a ns>vmo. nyu H$aob? Agm gdmb AmnmngmVrb hodoxmdo Xÿa H$ê$Z oumè m A Ë mìozm na Vw nm{bho$zo nwbmà m ñwm{zh$ {dmmav AmhoV. gjù m Zm EH$Ì H$aÊ mmm à ËZ H$Ð gah$ma wiom Amo~rgrMo AmajU aô nwuo OZmdam Mr JUZm Ho$br OmVo, J AmVm Amåhmbmhr moom Am{U Am Mrhr OZJUZm H$am, Amo~rgr~m~V H$Ð gah$maà m AmS> wr>çm YmoaUm wiom Amo~rgrMo AmajU aô Pmbo Amho. Agm J ^ra Amamon AÞ d ZmJar nwadr>m Ìr N>JZ ^wo~i m Zr Ho$bm Amho. nwê mv AmO hmë m w$bo g Vm nwañh$ma {dvau gmohù mmo Am mooz H$aÊ mv Ambo hmovo. m H$m H«$ mv ~mobvmzm N>JZ ^wo~i m Zr H$Ð gah$mada OmoaXma h m~mob Ho$bm. Oa OZmdam Mr JUZm hmovo Va Amåhmbmhr moom. H$Ð gah$mabm Amo~rgr Mr OZJUZm H$am bm Ë mdoir Amåhr ^mj ns>bo hmovo. nu H$ÐmV ^monmo m àh$ënm wio Zm{eH$ ehamgmr>r 5 Q>rE gr Am{U {gþa VmbwŠ mgmr>r 7 Q>rE gr nmur A{YH$ à mumv CnbãY hmouma Amho.X UJ Jm-d VmaUm - H$S>dm - JmoXmdar- Xod qbh$ Agm hm àñvm{dv ZXrOmoS> àh$ën Amho. m àh$ënmà m gìh}jumgmr>r 41 H$moQ>r én o amá emgzmh$sy>z Oya Pmbo AmhoV. m àh$ënmvyz CnbãY hmoumè m nmê mmr gmr>duyh$ moims>m VmbwŠ mvrb {Zi mvr, oq>,h$mo{e eoq> Am{U CKmio gah$ma ovmm Ë m À mh$sy>z Amo~rgrMm S>mQ>m Úm bm ZH$ma K Q>m gwé Pmbr Am{U H$ÐmÀ m mm AmS> wr>çm YmoaUm wio Amo~rgrMo AmajU aô Pmbo Varhr ^monmo bmoh$ Amo~rgr OZOmJaU mom} H$mT>rV AmhoV. hm {Zdi XþÅ> nrnum Amho Agohr ^wo~i m Zr gm {JVbo. Ë mm~amo~a emhÿ w$bo Am ~os>h$a m À m wio AmajU { imbobo bmoh$ m àýmh$s>o Tw> Hy$Zhr ~Km bm V ma ZmhrV m ~Ôb I Vhr Ë m Zr ì º$ Ho$br. emhÿ w$bo Am ~os>h$am Mo nwvio OmJmoOmJr C^o H$ê$Z {h Amnbr mugo AmhoV ho gd g mombm gm Jm bm hdo Agohr Vo åhumbo. Vo nwt>o åhumbo {H$ hmë m w$ë m Zm ^mavaëz ~m YH$m OyamH$S>o AmT>ibm h ÊS>J«oZoS> ZmJnya ehamv EH$m OwamH$S>o h ÊS>J«oZoS> AmT>iyZ Amë mzo nmo{bgm Ü o EH$M Ii~i CS>mbr Amho. nmo{bgm Zr m Owambm Vmã mv KoD$Z Ë mmr H$gyZ Mm H$er gwê$ Ho$br Amho. H$mhr {Xdgm nydu d embrzja n[agamv añë mmo ~m YH$m H$aÊ mv Ambo. añë mà m ImoXH$m mxaå mz EH$m Owambm h ÊS>J«oZoS> AmT>ibo. bmoi S>r dñvy Agë mmo g OyZ Ë mzo m~m~v H$moUmbmhr H$mhr Z gm JVm J«oZoS> KarM R>odbo. H$mb hm Oya J«oZoS> KoD$Z EH$m ^ Jma {dh«o$ë mh$s>o Ambm. ^ Jma {dh«o$ë mbm Vo XmIdbo Voìhm ^ Jma {dh«o$vm Km~abm. Ë mzo bjom emoyamzja nmo{bgm Zm m~m~v m{hvr {Xbr. m Jmdm OdiÀ m ZÚm da YaUo ~m YÊ mv ouma AmhoV. Ë mz Va Ë mvrb nmur nmb nbmb ZZo Am{U {deof ~mojúmûmao d VmaUm Obme mv gmos>bo OmUma Amho. m àh$ënm yio {gþa VmbwŠ mmm nmuràý H$m Mm {ZH$mbr {ZKUma AgyZ ho nmur KaJwVr, Am Úmo{JH$, qgmz Am{U àñvm{dv w ~B - {X r H$m [as>m agmr>r dmnabo OmUma Agë mmr m{hvr ImgXma ho V JmoS>go m Zr {Xbr Amho. Úm bm hdo Aer bmoh$m Mr mjur Amho nu mpr mjur dojir Amho. hmë m ho nxm mor>o Amho Ë m wio VoM amhm bm hdo.amvm H$m Hw$Umbmhr nx {Xbo OmVo Agohr Vo CnamoYmZo åhumbo. ^wo~im Zr Amnë m ^mfumv OmoaXma eoa em ar H$arV ^monda h m Ho$bm. wíh$sbmoh$s Xm a o ha H$moB ~hmuo {H$ MmXa AmoT> bovm hr!na Omo hmar hþb ~mor nbq> XoVm hr dmohr Agbr eoa hmovm hr! Zhr ~Xb gh$vo hr h AmoamoÝHo$ {hgm~ go! EH$ {b~mg h o^r {X m h IwXmZo AnZo {hgmãgo! gm XX {N>no h {gzo o! na Hy$M AbJ hr Om h hñh$a OrZo o! Am{U EH$ wbjr AOyZhr - Ë yer Pw O XoV AmhoV. Ü àxoemr amoymzr ^monmi Ü o hm Y $mxm H$ àh$ma KS>bm Amho. Amü m Mr Jmoï> åhuoo, Hw$Qw> ~mzo Ë m À m nmird Hw$Ìm Am{U C Xambmhr {df nmobo. Ü àxoemvrb n emmo ì dhma Am{U Hw$Qw> ~mmr Am{W H$ MUMU ^monmi Yrb Omoer Hw$Qw> ~mzo H$moëS> qs >H$ Ü o {df { giyz ß m ë mmo ~mobbo OmV Amho. Ë ynydu Hw$Qw> {~ m Zr q^v Am{U H$mJXmda gwgmb S> ZmoQ> {bhÿz R>odbr hmovr. Ë mv Amnë mbm ZmB bmomzo ho nmd$b CMbbmdo bmjv Agë mmm C oi Ho$bm Amho. VgoM Amnë m S>moŠ mda H$Om Mm ~moom Agë mm hr åhq>b Amho. AmË hë omm à ËZ H$aÊ mnydu Hw$Qw> ~r m Zr pìh{s>amohr ~Zdbm hmovm. nmobrg m /navakalofficial {dkmzmà m Omoamda mugmzo BVH$s àjvr Ho$br Amho H$s,$ Ë mzo ZmV AmUbo Va Vmo Iyn H$mhr ~Xby eh$vmo. $º$ Ë mbm Zer~ ~XbVm ov Zmhr. H$maU {Z VrZo Ë mà m H$nmimdarb H$ m À m aofoda Oo H$mhr Ë mmo ^m½ aoimq>bo Amho Vo Ë mzo H$nmi moj Ho$bm Var Ë mbm ~XbVm ouma Zmhr Am{U OrdZmVrb hom dmñvd Ë mbm H$im bm hdo. Á mbm ho H$ibo Vmo n[apñwvrer OwidyZ KoV Z{e~mda ^amogm R>odyZ OJÊ mmm à ËZ H$aVmo. mbm Hw$R>oVar AmpË H$ ~i { imdo åhuyz B œammr AmamYZm H$arV AgVmo. nu àë jmv Ë mbmhr m{hv AgVo H$s, Oo Amnë m Z{e~mV Amho VoM KS>Uma Amho Am{U Vo Hw$Umbmhr ~XbVm ouma Zmhr. H$Yr H$Yr muyg añë mda R>oM bmjyz ns>ë mmo gmyo {Z{ V hmod$zhr avmo Va H$Yr H$Yr aoëdo AnKmVmV J ^ra OI r hmod$zhr OJVmo. ho gjio Z{e~mMo {H«$Ho$Q> hm EH$ Agm Ioi Amho H$s,$ Á mzo AZoH$m Zm ñq>ma ~ZdyZ H$amoS>nVr Ho$bo Va H$mhr Am wî ^a {H«$Ho$Q> IoiyZ gwõm Xm[aÐçmV am{hbo. Am{U eodq>r hm MSy> X d JVrMm... Ago åhuv Z{e~mbm Xmof XoV Ë m Zr OJmMm {Zamon KoVbm. WmoS>Š mv gm Jm Mo åhuoo Hw$UmÀ m Z{e~mV H$m {b{hbobo Agob Vo Ë m na oœambmm R>mdyH$! w ~B À m ~mo[adbrvrb EH$ {H«$Ho$Q> IoimSy> ^mavr g KmMm H$U Yma ~Zbm, Va Ë mm ~mo[adbrv amhumè m EH$m {H«$Ho$Q> IoimSy>bm mì $Q>H$mdboë m EH$m MSy> wio Ord J dmdm bmjbm.eh$mà m $Q>Ho$~mOrbm homamo bmoh$m À m Q>mù m { ivmv.va Xþgè mà m $Q>Ho$~mOrbm gmjmv Ë y { ivmo mbmm åhuvmv Z{e~mMm Ioi! Zmbm MQ>H$m bmdumar hr KQ>Zm w ~B À m ~moardbr Yrb Amho! CX ~mjdo hm CX mo wi {H«$Ho$Q>nQy> hmovm. ^monmi Ü o EH$mM Hw$Qw> ~mvrb 5 OUm Mm gm w{hh$ AmË hë omm à ËZ! XmoKm Mm Ë y ^wo~im Mm H$Ðmda h m~mob AmJm r {ZdS>UwH$m Ü o V^oX Q>miÊ mgmr>r ^monmo "JoQ> Qw>JoXa' Ho$bm, Ago Am Xma AVwb gmdo m Zr gm {JVbo. Am a Jm~mX eha Am{U J«m ru ^mjmv oë m H$mhr H$mimV {ZdS>UyH$m hmouma AmhoV. mì Ë majmoxa njm VJ V Agbobo égdo- w$jdo H$mT>Ê mgmr>r njmzo $m hmd$gda nxm{yh$mè m gmr>r Img JoQ>-Qw>JoXa Am mo{ov Ho$bo hmovo. Ë mbm S>i A{YH$mar, dm S> AÜ j d BVa nxm{yh$mar CnpñWV hmovo. Ë mv ñzoh^mooz, g JrV aozr, {H«$Ho$Q> d BVa ñnym Am mo{ov H$aÊ mv Amë m hmoë m. AJaVim {Ìnwam Am{U AJaVim hmnm{bh$m À m {ZdS>UwH$sV ^monzo H$m ±J«og, V U wb H$m ±J«og, H$å w{zñq> njm Mm Ywìdm CS>dV XUXUrV {do { ibm. {ÌnwamV gîvmymar ^monzo 329, V U wb 1, H$å w{zñq> 3 OmJm q O H$ë m, Va H$m ±Jo«gbm gmym ^monimhr $mos>vm Ambm Zmhr.Va AJaVimVrb gd À m gd 51 OmJm da gîvmymar ^monzo {do { idyz BVa amoh$s njm À m JmoQ>çmV EH$M Ii~i CS>dbr àh$aummm Vnmg H$aV AmhoV.Xaå mz, gregnr amho$e lrdmñvd m Zr {Xboë m m{hvrzwgma, Omoer Hw$Qw> ~ ^monmi Yrb AmZ X {dhma Yrb H$m bzrv amhv. Ë m Hw$Qw> ~mvrb nmm OUm Zr {dfmar nxmw àmez H$ê$Z AmË hë omm à ËZ Ho$bm. m{hvr { ivmm Ë m Zm é½umb mv XmIb H$aÊ mv Ambo. Á m Ü o XmoKm OUm Mm Ë y Pmbm Amho. nydu Omoer Am{U Z {XZr Omoer Aer V {hbm Mr Zmdo AmhoV. KQ>ZmñWir gmns>boë m gwgmb S> ZmoQ>Mm Vnmg H$aÊ mv ov AgyZ, Mm H$erA Vr H$madmB H$aÊ mv ov Amho. Hw$Qw> ~mmr Am{W H$ n[apñwvr gm mý hmovr, na Vw AmVmn ªV { imboë m m{hvrzwgma, Vo H$O ~momar hmovo. Ë m Zr Amnbo amhvo Kahr JhmU R>odbo hmovo, Ë m wio Ë m Zm háo o$s>ê mv AS>MUr ov hmoë m. Á m À mh$sy>z n go KoVbo, Vo XoUoH$arhr dma dma n em Mr mjur H$aV Agë mmo Ë m Zr gwgmb S> ZmoQ> Ü o {b{hbo Amho. 3 H«$mB ñq>moar... {H«$Ho$Q>da Ë mmo OrdmnmS> ào hmovo. Vmo gvv { Ìm À m gmo~v {H«$Ho$Q> Ioim bm XmZmda Om Mm.Am{U nyu nuo {H«$Ho$Q> ìhm Mm. CÝhmVmÝhmV { $ës>tj Z{e~mMm MSy>...! H$aVmZm Ë mbm A{O~mV H $Q>mim m Mm Zmhr. AmnU mor>o {H«$Ho$Q>nQy> hmod$z ^mavr g KmV ñwmz nq>h$dyz Zmd H$ dm Mo Ago Ë mmo ñdßz hmovo. nu {Z VrÀ m ZmV H$mhr dojiom hmovo. 1 {S>g~a 1998 amoor ~mo[adbrà m Á m XmZmda Vmo Am{U Ë mmo ghh$mar {H«$Ho$Q> Ioim bm Jobo hmovo {VWo Anmobmo gh $g Ambr hmovr. Am{U m gh $gà m V ~yzo AY} XmZ ì mnbo hmovo. nu Ë mhr n[apñwvrv CX Am{U Ë mmo {^d S>r- {^d S>r VmbwŠ mvrb ns>km JmdmOdiÀ m IS>dbr owrb mvmolr d Õml mvrb Vã~b 69 d Õm Zm H$moamoZmMr bmju Pmë mzo EH$M Ii~i CS>mbr AgyZ mgd d Õm Zm R>mUo {Oëhm é½umb mv CnMmamgmR>r XmIb H$aÊ mv Ambo Amho. IS>dbr owrb ZXr{H$Zmar Agboë m m mvmolr d Õml Ü o gw mao e ^ahÿz A{YH$ ì myrj«ñv d mod Õ dmñvì mg AmhoV. m~m~v mvmolr {Ìnwam, AJaVim hmnm{bh$m À m {ZdS>UwH$m Ü o ^monmm {do w ~B Joë m H$mhr {Xdgm nmgyz ^monmo mor ImgXma {H$arQ> gmo æ m ho hm{dh$mg AmKmS>rVrb Í m da ^«ï>mmmam À m Amamonm Mr ami CS>dV AmhoV. Ë m Zr w bw S> Ü o mü m er ~mobvmzm AgmM gwa AmO XoIrb H$m R>odbm hmovm. Vo åhumbo H$s, hm{dh$mg AmKmS>r Zìho, hr Va hmkmoq>mim AmKmS>r Amho. m hm{dh$mg AmKmS>r Yrb Í m Mr Pmon CS>mbr Amho. H$moUr ~ozm r àm nq>ugmr>r AmB, m Mm Va H$moUr VmB, nëzrmm dmna H$aV Amho. gmo æ m nwt>o åhumbo H$s, w» Ìr CÕd R>mH$aZr XoIrb VoM Ho$bo Amho. ~m H$moÀ m ZmdmZo ghh$mar {H«$Ho$Q> Ioim bm Jobo mì IoiV AgVmZm CX Zo $Q>H$dbobm MSy> gh $gà m V ~yv Jobm Am{U V ~yvyz gh $g H $nzrvrb XmoZ {YßnmS> bmoh$ ~mhoa Ambo. CX Mo ~mh$smo gmwrxma Km~ê$Z nwt>o ob ZmV. Ë m wio CX nwt>o Jobm Am{U MSy> mjy bmjbm nu Vo CX er dmx Kmby bmjbo. hm dmx BVH$m dmt>bm H$s, XmoKm Zr CX da ~m ~yzo h m Ho$bm. Ë mv CX OmJrM R>ma Pmbm.Am{U Ë mmr Am wî mmr BqZJ AÜ m dam g nbr. m àh$aur nmo{bgm Zr XmoKm Zm AQ>H$ Ho$br. nwt>o Ë m Mr Mm H$er hmod$z EH$mda AmamonnÌ XmIb H$aÊ mv Ambo. m IQ>ë mmr gì Ý m mb mv gwzmdur hmod$z Ë mbm 10 dfmªmr {ejm Pmbr. nwt>o m {ejobm w ~B Cƒ Ý m mb mv AmìhmZ XoÊ mv Ambo. Cƒ Ý m mb mzo 302 H$b H$mTy>Z 304 åhuoom gxmof Zwî dymmm JwÝhm XmIb H$aÊ mmo AmXoe {Xbo Am{U gì Ý m mb mà m {ZH$mbmda ZmamOr ì º$ Ho$br. AmO 10 dfm Mr {ejm ^mojyz Amamonr ~mhoa Ambm Amho. nu EH$m CX mo wi {H«$Ho$Q> IoimSy>À m ñdßzm Mm Omo M $mmya Ho$bm Ë mmo H$m! Ë mmr ^anmb Hw$Urhr H$ê$ eh$v Zmhr. Á m MSy> Ü o CX Ë mmo ^{dî nmhv hmovm VmoM MSy> AIoa Ë mà mgmr>r H$mi R>abm. hm{dh$mg AmKmS>rVrb Í m Mr Pmon CS>mbr {H$arQ> gmo æ m Mm KUmKmV 19 ~ Jbo XmIdbo. Cn w» Ìr A{OV ndma m Zr ~m H$mo, VmB, wbjm, nëzrà m Zmdmda 1050 H$moQ>rMr ~ozm r àm nq>u XmIdbr. ^mdzm Jdir XoIrb VoM H$aV Amho, VgoM Ìr Zdm~ {bh$ EdT>o H$m Km~aV AmhoV? H$s Vo A{Zb Xoe wià m eoomamr AmW a amos> OobMr Imobr ~wh$ H$aV AmhoV H$m? {bh$m Zr dš $~mos> O{ ZrMm KmoQ>mim Ho$bm Agob Va Ë m À mda {Z{üV H$madmB hmouma. J Vo Zdm~ Agmo H$s {bh$m. H$moUË mhr KmoQ>mio~mOm Zm gmos>uma Zmhr. AmVmn ªV Amåhr 28 KmoQ>mio H$mT>bo. H$Xm{MV 29 dm Z ~a Zdm~ m{bh$ Agy eh$vmo, Agm Bemamhr Ë m Zr {Xbm. {^d S>rÀ m mvmolr d Õml mvrb Vã~b 69 d Õm Zm H$moamoZmMr bmju {Xbr Amho. Joë m H$mhr {Xdgm nmgyz {Ìnwam amá ho qhgmmmam wio Aem VM hmovm,aem dmvmdaumv {Ìnwam Am{U AJaVim hmnm{bh$m À m {ZdS>UwH$m nma ns>ë m. m {ZdS>UwH$m Ü o ^monbm mor>m ZwH$gmZ hmob b, Aer amoh$s dvw imv OmoaXma MMm hmovr. m XmoÝhr {ZdS>UwH$sMm AmO a{ddmar {ZH$mb Omhra Pmbm. Ë mv ^monzo OmoaXma w gs>r mav H$m ±J«og, V U wb H$m ±J«og, H$å w{zñq> njm gh BVa njm Mm gwns>m gm $ Ho$bm. d Õml ì dñwmnh$ AemoH$ nmq>rb m Zr gm {JVbo H$s, {^d S>r eha Am{U J«m ru ^mjmv H$moamoZm AmQ>moŠ mv Ambm AgVmZmM Joë m AmR>dS>çmV m Aml mvrb H$mhr OUm Zm Vmn OmUdy bmjë mzo CnMma gwê$ Ho$bo. mì, hr EH$m d ÕmMm Vmn H$ r Z Pmë mzo Ë m Mr H$moamoZm MmMUr Ho$br AgVm Ë m Mm Ahdmb nm {P{Q>ìh Ambm. Ë mz Va I~aXmar åhuyz d Õml ì dñwmnzmzo gdmªmrm MmMUr Ho$br AgVm Ë mn H$s Vã~b 69 d Õm Zm H$moamoZmMr bmju Pmë mmo ñnï> Pmbo. Ë m gdmªzm CnMmamgmR>r R>mUo {Oëhm é½umb mv XmIb H$aÊ mv Amho.

4 {dbmg H$moioH$a I S>mim, aëzm{jar. mo~m Xþ I {JiyZ AmZ X ì º$ H$aUo åhuoo OrdZ. H$ï> H$ê$Z $i { iduo åhuoo ì dhma. ñdv OJyZ Xþgè m Zm OJy XoUo åhuoo ghmzw^yvr Am{U muygh$s {ehy$z mugmgmaio dmjuo åhuoo AZw^yVr. n gw{dmma Mm J gmo dma 29 Zmoìh~a,> 2021 eh$ 1943 ßbdZm g dëga * H$m{V H$ H $îu Xe r * ZjÌ - CÎmam $mëjwzr - OÝ amer :- adr CX` , adr AñV ***** wðh$, àh$meh$ gm.o`lr a mh$m V Im{S>bH$a-nm S>o m Zr ho X {ZH$ ZdmH$mi Am $sg Am{U ZdmH$mi àog H$[aVm Xm JQ> r{s> m àm.{b., nîmm ßbm Q> Z. 22, {XKm E Am S>rgr, Q>rQ>rgr B S>ñQ >r b Ear m, {dîuy ZJa, {XKm, Zdr w ~B owo N>mnyZ KoVbo d ZdmH$mi {~pës> J, 13 ZdmH$mi nw, ImS>rbH$a amos>, {JaJm d, _w ~B owo à{gõ Ho$bo. g nmxh$ gm.o`lr a mh$m V Im{S>bH$a-nm S>o g nh $ - Om{hamV {d^mj : , , {dvau {d^mj : N>moQ>çm Om{hamVr: B - ob H$m` H$mar g nmxh$ : amo{hv nm S>o "ZdmH$mi Am {\$g d ZdmH$mi àog'mo àh$mez X {ZH$ "ZdmH$mi' Ama.EZ.Am`.H«$.1814/57 REGD. No. MH/MR/SOUTH-143/ ñwmnzm 7 _mm 1923/ \$mëjwz dú 5 eho$ 1844 Printed and Published by Jayshree Ramakant Khadilkar Pande On behalf of Navakal Office And Navakal Press. Printed at Dangat Media Pvt. Ltd., Address : Plot No.22, Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai Published at Navakal Building, 13 Navakal Path, Khadilkar Road, Girgaum, Mumbai Editor - Jayshree Ramakant Khadilkar Pande g ñwmnh$-zmq>çmmm H $îumor à^mh$a Im{S>bH$a g nmxh$s Vo qgh Vo H$Ý m && Z o ^³V$ àuí {V && gah$ma~amo~a ñd ào[av Cnm moozm Mrhr JaO Z ì m H$moamoZm {dfmuyzo OJ^a YmñVr {Z m U Ho$br Amho. ^mavmh$sy>z {VVŠ mm dojmzo à{v~ YmË H$ hmbmmbr gwé Pmboë m {XgVmV Am{U Ë m Amdí H$hr R>aVmV. hmamï > gah$mazo AË V dojmzo hmbmmbr H$ê$Z Zdo {Z~ªY bmjy Ho$bo. H$maU bmoh$m H$Sy>Z gwé Pmbobm hbjounum VgmM nwt>o Mmby amhê mmr eš Vm Amho. Ë mbm Oa AemM H$R>moanUo Amim KmVbm Zmhr Va Amo rh«$m ZMrhr bmq> ngam bm doi bmjuma Zmhr. AmVmn ªV m Zì m {dfmuyg X^m Vbr qmvm ì º$ hmov hmovr. na Vw Ë mmm àgma bjmv KoVm doirm Cnm moozm H$aUo Amdí H$ R>aVo. hmamï > gah$mazo VmVS>rZo gwé Ho$bobr hr Cnm moozm bmoh$m Zr ZrQ> bjmv KoVbr nm{hoo. H$maU H$moamoZmnojmhr hm Amo rh«$m Z {dfmuy KmVH$ Agë mmm Bemam OmJ{VH$ Amamo½ g KQ>ZoZoM {Xbm Amho. ^mavmh$arvm {deof gymzm Úm bmhr OmJ{VH$ Amamo½ g KQ>Zm {dgabobr Zmhr. àm w» mzo Vwåhr Omo mñh$ dmnamb VrM H$moamoZm qh$dm Amo rh«$m ZdaMr bg Amho Ago g OyZ Kam~mhoa ns>vmzm H$m mñh$ dmnaê mmr gymzm m eãxm YyZ OmJ{VH$ Amamo½ g KQ>ZoZo Ho$br Amho. åhuoom m Zì m {dfmuymo YmoHo$ A{YH$ ì mnh$ Agy eh$vrb. hm {dfmuy Zo H$m H$gm Amho. Am{U H$moamoZmgmaIr Oar bju {XgV Agbr Var H$moamoZmg X^m V dmnabr Jobobr bg Ë mda nyu nuo à^mdr R>aob H$s Zmhr m~ôbgwüxm AmVm Zdo g emoyz gwé Pmbo Amho. X{jU Am{ «$Ho$Vë m EH$m ES>g é½umh$sy>z Ë mmm àgma Pmë mmr àmw{ H$ m{hvr g moa Ambobr {XgVo. OJmZo H$moamoZmÀ m XmoZ XmoZ VrZ VrZ bmq>m Mm AZw^d KoVbobm Amho. Amo rh«$m Z m {dfmuy~m~v H$moUVmhr doi Z KmbdVm Amdí H$ Ë m Cnm moozm Mr VmVS>rZo A b~omdur H$aUo mbm gjù m Xoem Zr àmymý {Xbo Amho. åhuyzm hmamï >mzoxoirb Am Vaamï >r {d mzgodm da ~ YZo KmbÊ mmr mjur Ho$br. X{jU Am{ «$Ho$VyZ oumè m {d mzm Zm nyu ~ Xr KmbÊ mmr JaO ì º$ Ho$bobr Amho. w ~B hmnm{bho$zo {d mzvimda {deof H$j gwé H$ê$Z m XoemVyZ oumè m àdmem Zm ¹$ma Q>mB Z H$aÊ mmrhr Cnm m moozm gwé Ho$br Amho. A{O~mV {T>bmB ZH$mo Aem àh$mamr dojmzo Ho$br OmUmar Cnm moozm {Z{üVM bmoh$m Ü oxoirb nwaoer OmJéH$Vm {Z m U H$ê$ eho$b. na Vw Iao gm Jm Mo Va H$moamoZmMm à^md AOyZhr nyu nuo Jobobm Zmhr. AmOgwÜXm Xoe^amV Xhm Xhm homa é½u gmns>v AmhoV. Mmaeo Vo nmmeo é½um Mm Ë y hmov Amho. mmm AW m ^ H$a hm marmo g H$Q> EH$mAWu H$mhrM H$ r Pmbobo Zmhr. Ë mv nwýhm AmVm Va m Zì m {dfmuymr ^a ns>v Agob Va bmoh$m ZrM nwt>mh$ma KoD$Z Cnm moozm H$am bm hì mv. gmvë mzo gah$mah$sy>z {Z bmjy hmovrb. Am{U J Ë mà muo bmoh$m Zr ì dhma H$am Mo Agm àh$ma g OgnUmMm R>aV Zmhr. H$moamoZm H$m qh$dm Amo rh«$m ZgmaIo àh$ma H$m ^{dî mv Ho$ìhmhr {Z m U hmod$ eh$vmv. Vmo YmoH$m H$m M bjmv R>odm bm hdm. Am{U ñd ào[av Cnm moozm bmoh$m Zr Ho$ë m nm{hoov. åhuoom ñd ào[av { Zr bm H$S>mD$Z hm H$m gmr>r bmjy am{hbm nm{hoo. { Zr bm H$S>mD$Z mmm AW A ev hr g Mma~ XrM åhuvm ob b mì Ë mv bmoh$m ZrM g OyVXmanUm XmIdyZ Amnë m AZmdí H$ ì dhmam da {Z ÌU AmUbo nm{hoo. m gd {dfmuy Mm àgma g gj OÝ Amho. åhuoom JXu wio Vmo A{YH$ dojmzo ngavmo. åhuoo gd àw JXu Q>miÊ mda ^a Úm bm hdm. Amdí H$ H$m m gmr>r ~mhoa ns>vmzm { $OrH$b {S>ñQ>pÝg J H$mQ>oH$moanUo H$go nmivm ob b mmm {dmma Pmbm nm{hoo. mñh$ hm àh$ma Va AmVm nwt>mr AZoH$ df} dmnamdm bmjob AerM AmO n[apñwvr Amho. bmoh$b aoëdo, ~gog, m{r>h$mur AZmdí H$ JXu hmouma Zmhr. qh$dm JXu Q>miyZ àdmg H$aUo H$go eš hmob b Agm {dmma bmoh$m Zr H$am bm hdm. gah$ma Amnbr EH$ O~m~Xmar åhuyz Zdo {Z bmjy H$arbM. Ë mà m H$R>moa A b~omdurh$arvm X S>mMm ~S>Jmhr CJmaob. na Vw Aem Cnm moozm dma dma O~aXñVrZo H$am bm bmduo AZoH$doiobm eš hmov Zmhr qh$dm Ë mmo Xþîn[aUm hr {Z m U hmovmv. hmamï > gah$mamm nwt>mh$ma n{hë m Am{U Xþgè m H$moamoZm bmq>ov hmamï >mbm, w ~B bm àm S> $Q>H$m ~gbm. Vmo Ho$di Am{W H$ Am{U Or{dV hmzr H$aUmam hmovm Ago Zìho Va EHy$UM hmamï >mà m g moordzmda Ë mmm EH$ {d{mì n[aum hr Pmbm. Á m Y ²$ mvyz hmamï > AOyZhr nwaogo gmdabobm Zmhr. AZoH$ Hw$Qw> ~m Yë m ~è mm ì º$s {ZKyZ Joë m wio EH$ {d{mì dmvmdau AZoH$ Hw$Qw> ~m Zm AZw^dmdo bmjbo Amho. hm gjim AZw^d bjmv KoD$Z gah$mazo AmVm Zì m {dfmuyg X^m V Ho$bobr Cnm moozm A{Ve mobmmr R>aVo. nwýhm EH$Xm mñh$ Z dmnaumè m ZmgwÜXm nmmeo én o X S>mMr m b, hm Q>ob, JbH$m m b o m {R>H$mUr nþmg Q> o$m bmoh$m À m CnpñWVrMr AQ> KmVbr Jobr Amho. gmd O{ZH$ dmhzmvyz àdmg H$arV AgVmZm bgrmo XmoZ S>mog KoVbo AgUo A{Zdm Ho$bo Jobo Amho. w» Ìr CÜXd R>mH$ao m Zr VmVS>rZo ~ R>H$ ~mobdyz n[apñwvrmm AmT>mdmhr KoVbm. H$maU H$moUË mm nüxvrzo doi XdS>Uo nads>umao R>aV Zmhr. wôm EdT>mM {e H$ amhmvmo H$s EH$sH$S>o gah$ma Amnbr O~m~Xmar nma nms>v AgVmZm bmoh$m Zr ñd àoauozo g Og ~wüxrzo Am{U A{Ve g doxzerbvozo Cnm moozm Ho$ë m nm{hoov. Á m Jmoï>r ghonuo H$aUo eš Amho Ë mbm àmymý XoD$Z nwt>mh$ma KoVbm nm{hoo. A o[aho$gma» m XoemZo Va Vm~S>Vmo~ AZoH$ XoemVyZ oumè m {d mzgodm ~ X Ho$ë m. B ½b S>, O Zr m Xoem ZrgwÜXm bmoh$m Zm gmdy H$ê$Z H$miOr KoÊ mmo AmdmhZ Ho$bo Amho. 1{S>g~anmgyZ gwé hmoumè m emim, {hdmir A{YdoeZ qh$dm Zm{eH$Mo gm{hë g obz mgma» m Jmoï>tMmhr AmJ«h Z Yabobm ~am amhrb AgoM AmOMo {MÌ Amho. gwj {hutmr nmh$ H$bm BS>br nh$mos>m ~Zdm... * gm{hë : 10, 12 nrg BS>brMo * 2 dmq>r ~ogz nrr> * 1 M Mm {VIQ> * 1 M Mm YUo {Oao nmds>a * WmoS>r ~marh$ dmq>bobr { amr * WmoS>r H$moW ~ra * Mdr Zwgma rr> * ViÊ mgmr>r Vob H $Vr: 1. àw BS>brMo C^o H$mn H$ê$Z m. 2. mor>çm ^m S>çmV ~ogz nrr> KoD$Z Ë mv {VIQ> rr> hix {Oao YUo nmds>a, MdrZwgma rr> H$moW ~ra Q>mHy$Z g b ga {^OwdZ m. 3. AmVm Ë mv EH$ BS>brMm H$mn KoD$Z H$T>B V Vob Ja H$ê$Z Ë mv ViyZ mdr. 4. ñv Ja Ja nmh$mos>m nw{xzm MQ>Ur qh$dm Q>mo Q>mo gm g gmo~v gìh H$am. 4 H$mZnya Q>çw{Ze w ~B & gmo dma 29 Zmoìh~a>, 2021 Mm Ï m {XdgmMr gwédmv ^mavmzo Xþgè m S>mdmVrb 1 ~mx 14 Ymdm nmgyz Ho$br. ^mavmh$sy>z {Vgè m {XdgmIoa Zm~mX navbobo H$ AJadmbZo 4 Ymdm Am{U MoVoœa nwomamzo 9 Ymdm nmgyz nwt>o IoiÊ mg gwédmv Ho$br. mì, Ý yprb S>À m Jmob XmOm Zr gwédmvrnmgyzm dm ñd R>odbo. 12 ì m fq>h$mv nwomambm H$mB b Oo{ gzzo ï>rajh$ Q>m ~ S>obH$S>o Pob XoÊ mg ^mj nms>bo. nwomam 22 Ymdm H$éZ ~mx Pmbm. nmr>monmr> AqOŠ ahmuobm 15 ì m fq>h$mv AOmO nq>obzo nm MrV H$aV Ho$di 4 Ymdm da mkmar YmS>bo. ^mavmà m gm{w mz- {ZH$mMm Cnm Ë nyd o$arv nam^d Q>çw{Zer m Ü o gwê$ Agboë m {dœ Q>o~b Q>o{Zg M {n Z{en ñnyo} Yrb { l JQ>mÀ m Cnm Ë nyd o$arv gm{w mz Am{U {ZH$m ~Ìm m ^mavr OmoS>rbm hm[a movmo Omo moh$moy Am{U h mvm hrzm ~rgrgram Zo KaJwVr darð> {hbm EH${Xdgr M boa Q >m $sà m Am moozmmr KmofUm Ho$br. {do dms>m owo 4 Vo 9 {S>g~aXaå mz IoidÊ mv oumè m m Amam ñnyo}v Xm VrZEodOr Mma g K gh^mjr hmouma Amho. mì m ñnyo}v darð> IoimSy> { Vmbr amo, PybZ Jmoñdm r Am{U {hbm {~J d e brj Ü o Ioiboë m AmR>n H$s gmv IoimSy> IoiUma Zmhr. Ë m Zm Amam XoÊ mv Ambm Amho. nwt>rb dfu m OnmZr OmoS>rH$Sy>Z nam^d nëh$amdm bmjbm. m bt>vrv OnmZr OmoS>rZo gwadmvrnmgyz dm ñd amibo hmovo Am{U Ë m Zr hr bt>v 11-5, 11-2, 7-11,11-9 Aer Amnë m piemv Q>mH$br. mnydrhr m ñnwo}vrb {hbm Xþhoar JQ>mÀ m Cnm Ë o$arv {ZH$m Am{U AM Zm H$m WMm bh$oo ~J À m gmam S>o ZwQ>o Am{U {e m {b mz ZrH$Sy>Z nam^d Ho$bm hmovm. Ë m XmoÝhtZr bmoradmzr H$m {Jar H$aV 1-11,6-11,8-11 Aer hr bt>v J mdbr hmovr. ~rgrgram H$Sy>Z darð> {hbm EH${Xdgr M boa Q >m $smr KmofUm CZm {h mmb àxoeà m CZm owrb gwé Agboë m 31 ì m {H$emoa-{H$emoar amï >r AqOŠ nx Imo-Imo ñny}à m {H$emoa JQ>mV AmO hmamï >mà m g KmZo Jmoì mmm Agm EH$ S>md 25 JwUm Zr Ywìdm CS>dV {do r gbm r {Xbr. hmamï > g KmMm AmO EH$hr JS>r àë j ~mx H$aÊ mv Jmoì mà m IoimSy >Zm e Ambo Zmhr. hmamï >mmo à{ejh$ à w$ hmq>dq>o m Zr Amnë m IoimSy >Mr X N>mH$ Z hmod$ XoVm gd g ajh$m Zm R>am{dH$ A VamZo {Zd Îm ìhm bm bmdbo. Ë m wio Jmoì mbm XmoÝhr S>mdmV S>mdmÀ m 20 ì m fq>h$mv Q>r gmd$wrzo Xþhoar Y o$ {Xbo. Ë mzo H$ AJadmbbm 17 Ymdm da ~mx Ho$bo, aqdð OS>oOmhr $ma H$mhr H$é eh$bm Zmhr. Ë mbm Q>r gmd$wrzo ewý mda ~mx Ho$bo. Ë m wio ^mavmmm AYm g K 51 Ymdm VM mkmar navbm hmovm. nu, mz Va Ama A{œZZo lo g Aæ amr Mm Jbr gmw XoVmZm ^mavmmm S>md gmdabm. mdoi EH$ ~moy Aæ azo gm ^mibr AgVmZm Ama A{œZZo H$mhr AmH«$ H$ $Q>Ho$ Ioibo. m XmoKm Zr AmUIr ns>ps> hmod$ Z XoVm {XdgmÀ m n{hë m gìmioan ªV ^mavmbm Xþgè m S>mdmV 32 fq>h$mv 5 ~mx 84 Ymdm Ho$ë m. Xþgè m gìmv m XmoKm Zr AY evh$s { Vmbr-Jmoñdm rbm hmoumè m {hbm {dœh$n ñny}gmr>r ~rgrgram Zo m ñnyo}v Zì m IoimSy >Zm g Yr XoÊ mmo R>odbo Amho. Am ñq >o{b mvyz {~J d e brj IoiyZ navbobr amym mxd hr EH$ mì IoimSy> m ñnyo}v IoiUma Amho. Vr Q>r-20 {H«$Ho$Q> IoiÊ mg mhra mzbr OmVo. AmVm Vr EH${Xdgr gm Ý mgmr>r Amnbr XmdoXmar qgõ H$aUma Amho. m ñny}v ñzoh amum, Vm{Z m ^m{q> m, {eim nm S>o Am{U nyom dóh$a AZwH«$ o B {S> m E, ~r, gr Am{U S>r g Km Mr H$ámZr H$aUma AmhoV. àë oh$ g KmV EHy$U 15 IoimSy> IoiUma Amho. amï >r Imo-Imo ñnyo}v hmamï >mmr {do r gbm r! Jmoì mmm nam^d Oo 6 JwU { imbo AmhoV Vo {Zd Îm Pmboë m g ajh$m Mo AmhoV. hmamï >mà m n{hë m S>mdmV amo OmYd (3:40 {. g aju d 1 JS>r) d AWd nmq>rb (Zm~mX 2:00 {. g aju 1 JS>r) Va Xþgè m S>mdmV B em V dmk (3:30 {. g aju d 4 JS>r), mohz MìhmU (1:50 {. g aju d 3 JS>r) m Zr {Zd Îm hmov JwU ~hmb Ho$bo. hmamï >mzo AmH«$ UmV hmamúm dgmdozo 6 JS>r Va H$U Yma gmoë m didr d {OemZ wbmurzo àë H$s 5-5 JS>r ~mx H$aV mor>m {do gmoam Ho$bm. Va Jmoì mà m Xodm e d aovzo WmoS>r $ma bt>v XoÊ mmm à ËZ ^mjrxmar H$aVmZm ^mavmbm 100 Ymdm Mm Q>ßnm Amobm Sy>Z {Xbm. mì, Ë m Mr OmoS>r pñwadë mmo dmq>v AgVmZmM A{œZbm 32 Ymdm da 40 ì m fq>h$mv H$mB b Oo{ gzzo {Ì $immrv Ho$bo. mz Va d {Õ mz gmhmzo XoIrb Aæ amr Mm Jbr gmw {Xbr. Aæ amo EH$ ~moy ^ $ nuo gm ^mivmzm 56 ì m fq>h$mv 109 MSy>V AY evh$ nyu Ho$bo. mì, AY evh$ Ho$ë mz Va Vmo H$mhrdoimVM ~mx Pmbm. Ë mbm Q>r gmd$wrzo ï>rajh$ Q>m ~ S>obH$S>o Pob XoÊ mg ^mj nms>bo. Ë mzo 125 MSy>V 65 Ymdm Ho$ë m. Ë mz Va d {Õ mz ghmzo $b XmOrMr O~m~Xmar hmvr KoVbr. Ë mzo Aja n T>anya Ho$bm. H$Zm Q>H$À m {H$emoam Zr {~hmamm Agm EH$ S>md 25 JwUm Zr nam^d Ho$bm. m gm Ý mv H$Zm Q>H$À m àrw Zo 6:00 {. àh$mezo 3:10 {. d JwéamOZo 3:00 {. g aju Ho$bo. {H$emoam À m gm Ý m Ü o {dx^m Zo Ho$aiMm Agm 6:00 {. amiyz 3 JwUm Zr nam^d Ho$bm. N>ÎmrgJS>Zo n Om~Mm Agm 3:40 {. amiyz 1 JwUmZo nam^d Ho$bm. M XrJS>Zo {Ìnwamda Agm EH$ S>md 9 JwUm Zr {do g nmxz Ho$bm. ha mumzo Ü àxoemm H«$rS>m H$gmoQ>rMm nmmdm {Xdg a JVXma pñwvrv ^mavmbm {do mgmr>r 9 {dho$q²gmr JaO AmO H$mZnyaÀ m J«rZnmH $ ñq>o{s> da IoidÊ mv Amboë m H$gmoQ>r m{bho$vrb n{hbm gm Ý mà m Mm Ï m {XdgmIoa ^mavm{déõ Ý yprb S>Zo 4 fq>h$m V 1 ~mx 4 Ymdm Ho$ë m AmhoV. Ý yprb S>bm {do mgmr>r AmUIr 280 Ymdm Mr JaO Amho, Va ^mavmbm 9 {dho$q²gmr Amdí H$Vm Amho. Ë m wio {do mgmr>r XmoÝhr g Kmbm g Yr Agë mzo hr H$gmoQ>r AmVm a JVXma pñwvrv nmohmombr Amho. AmVm gmo dmar hmoumè m H$gmoQ>rÀ m nmmì m {XdgmÀ m Ioimda AmVm {H«$Ho$Q>ào tà m ZOam bmjë m AmhoV. H$moamoZmÀ m Zì m ìho[a Q> wio Q>r B {S> mmm AmJm r X{jU Am{ «$H$m Xm am AS>MUrV gmns>bobm AgVmZm Aï>n by IoimSy> hm{x H$ nm S>çmZo m Xm è mda OmÊ mg ZH$ma {Xbm Amho. hm{x H$Zo ~rgrgram bm {dz Vr H$ê$Z V XþéñVrgmR>r A{YH$ doi m{jvbm Amho. Ë mzo m Xm è mgmr>r mâ m ZmdmMm {dmma H$ê$ ZH$m, Ago XoIrb ~rgrgram bm H$idbo Amho. Q>r-20 dës> H$n ñny}z Va Pmboë m nq>ob~amo~a Zm~mX AY evh$s ^mjrxmar amv ^mavmbm 200 Ymdm Mm Q>ßnm nma H$éZ {Xbr. mxaå mz ghmzo 6 do H$gmoQ>r AY evh$ nyu Ho$bo. ^mavmzo 81 fq>h$m Z Va 7 ~mx 234 Ymdm da Xþgam S>md Kmo{fV Ho$bm. ^mavmzo Ý yprb S>g moa 284 Ymdm Mo AmìhmZ R>odbo. Ë mgmr>r Ý yprb S>Mo gbm rdra {db J Am{U Q>m b W XmZmV CVabo. mì, Ë m Mr OmoS>r $ma H$mi {Q>H$br Zmhr. {db Jbm Ama A{œZZo 2 Ymdm da nm MrV Ho$bo. Vmo ~mx Pmë mz Va {dë gmo a{db XmZmV CVabm. nu Mm Ï m fq>h$mz Va Ý yprb S>À m 4 Ymdm Pmë m AgVmZm {XdgmMm Ioi Wm ~dê mv Ambm. hm{x H$ nm S>çmMm X.Am{ «$H$m Xm è mda OmÊ mg ZH$ma Ý yprb S>{déÕÀ m Q>r- 20 gm Ý m À m m{bho$vyz hm{x H$bm S>ƒy {Xbm Jobm hmovm. V XþéñVrÀ m H$maUmdê$Z hm{x H$ dës> H$n ñny}xaå mzhr MM}V am{hbm hmovm. Ë m wio ~rgrgram Zo Ë mbm ~ Jiwê$ owrb amï >r {H«$Ho$Q> AH$mX rv OmD$Z V XþéñVr {gõ H$aÊ mg gm {JVbo hmovo. Ë mz VaM Ë mmm X{jU Am{ «$H$m Xm è mgmr>r {dmma hmouma hmovm. AmVm hm{x H$ZoM ~rgrgram H$S>o Am{ «$H$m Xm è mda OmUma Zgë mmo H$idbo Amho. n T>ar gm H$b aow mz g nþ n T>anya ehamv a{ddmar n T>ar gm H$b aow mzmo Am mooz H$aÊ mv Ambo hmovo, Ë mv 2100 gm H$bñdmam Zr ^mj KoVbm hmovm. m ñnyo}v 14 dfm Imbrb d 14 dfmªdarb Ago 2 JQ> H$aÊ mv Ambo hmovo. gm H$bñdmam Mr ZmXUr Am ZbmB Z d m $bmb Z nõvrzo Ho$ë mzo EHy$U 2100 gm H$bñdma aow mz Ü o gh^mjr Pmë mmr m{hvr Am mooh$ gmja H$X m Zr {Xbr. aow mz 14 dfm darb JQ>m gmr>r 7 {H$bmo rq>a d 14 dfm Imbrb JQ>m gmr>r 2.5 {H$bmo rq>a hmovr. Am mooh$m Zr 2100 gm H$bñdmam Zm mo $V àdoemgh Q>r eq>, à munì, ImD$ AmXr {Xbo. Agm EH$ S>md 30 JwUm Zr Ywìdm CS>dbm Va Vob JUmZo Oå y H$í rada Agm EH$ S>md 16 JwUm Zr {do { idbm. {H$emoatÀ m gm Ý m Ü o Vob JUmZo Ü ^mavmm 13-2 Agm EH$ S>md 11 JwUm Zr nam^d Ho$bm, CÎma àxoezo {h mmb àxoemm 10-4 Agm EH$ S>md 6 JwUm Zr nam^d Ho$bm Va {dx^m Zo CÎmamI S>da Agm 5 JwUm Zr nam^d Ho$bm. Va H$moëhmnyaZo {Ìnwamda 26-0 Agm EH$ S>md 26 JwUm Zr XUXUrV {do gmoam Ho$bm.

5 A ~momojmb ~mam Á mo{v{bª Jm n H$s nair d ÚZmW XodñWmZbm XmoZ {Xdgm nydu Y H$sMo nì { imbo hmovo. Ë mz Va AmVm bmimo ^º$m Mo lüxmñwmz Agboë m A ~momojmb owrb mojoœar XodñWmZbm AmaS>rEŠgZo CS>dÊ mmo Y H$snÌ nmr>dê mv Ambo Amho. Ë m wio ~rs> Ü o EH$M Ii~i CS>mbr Amho. nmobrg m àh$aummm Vnmg H$aV AmhoV. w ~B & gmo dma 29 Zmoìho~a, 2021 A ~momojmb À m mojoœar XodñWmZbm AmaS>rEŠgZo CS>dyZ XoÊ mmr Y H$s A ~momojmb Vrb mojoœar XodñWmZbm { imboë m Y H$snÌmV åhq>bo Amho H$s, AmnU $ma mor>çm {Xa g ñwmzmo {dœñv AmhmV. AmVmn ª V Amnë m {Xambm ^a gmr> XoUJr énmzo a $ { imbr Amho. r $ma mor>m Zm r Jw S> S >J m{ $ m Amho. bm ImgJr d hîdmà m H$m mgmr>r 50 bmi én m Mr JaO Amho. ho nì { ivmm nî mda a $ nmohmom H$amdr, AÝ Wm r mojoœar {Xa OJ^amVrb Q>m n 100 àxy{fv eham V ^mavmvrb Vã~b 46 eham Mm g mdoe Zdr {X r- gü m amoymzr {X rgh CÎmaoH$S>rb amá m Yë m àxÿfummm wôm Xoe^a JmOV AgVmZm, OJ^amVrb Q>m n 100 àxþ{fv eham Ü o ^mavmvrb 46 ehao eham Vrb ZmJ[aH$ XoIrb àxÿfumà m {di» mv AS>H$ë mmo {MÌ AmVm g moa Amb Amho. OJ^amVrb hdomr JwUdÎmm VnmgUmè m Am Š yeaazo àxþ{fv ehammr mxr Omhra Ho$br Amho. m Ü o OJ^amVrb Q>m n 100 àxþ{fv eham Ü o ^mavmvrb 46 eha, MrZ Yrb 42 eham Mm g mdoe Amho. Va nm{h$ñvmz Yrb 6 Am{U ~m JbmXoe Yrb 4 eham Mm qgywxwjm V H$mim {~~Q>çm Z Va AmVm "dmkm'mo Xe Z qgywxþj qgywxþj {OëømVrb Hw$S>mi VmbwŠ mv H$mim {~~Q>çm gmns>ë mz Va AmVm {OëømV "dmkm'mo Xe Zhr KS>bo Amho. gmd VdmS>r dz {d^mjmzo bmdboë m H $ oam Q > n Ü o EH$m nmird OZmdamMr Ho$bobr {eh$ma ImVmZm dmkmmo N>m m{mì {Q>nbo Jobo Amho. {OëømV ZwH$VmM Hw$S>mi VmbwŠ mv Xþ{ i àomvrvrb H$mim {~~Q>çm {XgyZ Ambm. Ë mz Va AmVm {OëømVrb O Jb joìm Ü o dmkmmm dmda Agë mmo {XgyZ Ambo Amho. Ë m wio {Oëhm O d{d{dyvozo g nþ Agë mmo {XgyZ ovo. dmk hm àmur n[ag ñwoà m gdm}ƒ ñwmzmdarb dý àmur AgyZ Vmo narnyu O JbmMo à{vh$ åhuyzhr nm{hbm OmVmo. {OëømVrb m d Zd ^dmmo g aju d g dy Z hmoê mgmr>r {OëømVrb ZmJ[aH$m Zr Ë m À m nmird àmê m Mr dý àmê m H$Sy>Z {eh$ma Pmë mg VmVS>rZo dz {d^mjmer g nh $ gmymdm. OoUoH$éZ AmnU emgzm m $V Z wx Ho$ë mà muo ZwH$gmZ ^anmb XoVm ob b, Ago AmdmhZ Eg.S>r. ZmaZda, CndZg ajh$ gmd VdmS>r dz {d^mj m Zr Ho$bo Amho. Zdr {X r H$moamoZmMm g gj H$ r hmovmo Ago dmq>v AgVmZmM H$moamoZmÀ m Zì m àomvrzo S>moHo$ da H$mT>bo Amho. Amo{ H«$m Z m Zì m àomvrmr ^rvr dmt>br Agë mzo H$Ð gah$mazo amá m Zm Zì m mj Xe H$ gymzm Omar Ho$ë m AmhoV. H$mb, e{zdmar mg X^m V n VàYmZ ZaÐ moxr m À m AÜ jvoimbr ~ R>H$ Pmbr. m ~ R>H$sV ho {ZU KoÊ mv Ambo. Am Vaamï >r àdmem da, {deofv "hm [añh$' Xoem Vrb àdmem da H$R>moa nmiv R>odUo, {Z { V VnmgUr, H$mo{dS> MmMUr, Ë m À m mjrb àdmgmà m ZmXr Am{U Ë m Mo Z wzo Ëd[aV OrZmo {g¹o$pýg JgmR>r nmr>duo, Aem gwmzm gd amá o Am{U H$Ðem{gV àxoem Zm w» g{mdm Zm {Xë m Joë m AmhoV.nÌmV amá m Zm H$mo{dS> MmMUr nm m^yv gw{dym dmt>dê mghr gm JÊ mv Ambo Amho. Ë m wio ZdrZ H$mo{dS> {dfmuymr 50 bmim Mr mjur Ho$br g mdog Amho. B S>moZo{e m Am{U Wm b±s> m XoemVrb àë oh$s EH$m eham Mm m mxrv g mdoe Amho. m gd eham Vrb nre 2.5 E a ¹$m{bQ>r aoqq>j 50 nojm OmñV Amho. Y $mxm H$ ~m~ åhuoo, OJmVrb AmKmS>rÀ m Xhm àxþ{fv eham Ü o ^mavmvrb 9 eham Mm g mdoe Amho. ^mavmvrb Jm{P m~mx m ehammr hdm gdm {YH$ {dfmar Amho. MrZ Yrb hmoq>mz ehammr hdm OJ^amV gdm {YH$ {dfmar am{hbr Amho. m ehammm nre 2.5 aoqq>j 2020 Ü o gamgar BVH$m am{hbm. ^mav, MrZ, nm{h$ñvmz Am{U ~m JbmXoe Yrb Vã~b 98 eham Mr hdm A{YH$ {dfmar hmov Mmbbr Amho. {Xdmir Ü o {X Vrb hdm gdm {YH$ àxþ{fv Agë mm nmhm bm { iv. mì, {X rà muom BVa 45 eham Mr hdmhr Xþ{fV Pmë mm {MÌ {Z m U Pmbo Amho. H$mhr {R>H$mUmMr hdm, amhê m mo½ Zgë mmohr ~mobb OmV Amho. àxþfumà m ~m~vrv ^mavmzo MrZbm mjo Q>mH$b Amho. nwt>rb H$mhr dfm V hr n[apñwvr Z ~Xbë mg m eham Ü o amhu H$R>rU hmouma Amho. Ë m wio doirm Cnm moozm H$aU JaMo Agë mmm Bemam XoÊ mv Ambm Amho. Amo{ H«$moZ ìho[ae Q>Mm YmoH$m! H$ÐmH$Sy>Z gd amá m Zm Zì m JmB S>bmB Z Omar ~moanms>io- nýhmim VmbwŠ mvrb ~moards>o owrb OdmZ g Xrn lrnvr nmodma m Mm Jwédmar amìr {Ìnwam owo godov AgVmZm Ë y Pmbm. Ë m Mo nm{w d AmO Jmdr ~moards>o owo AmUÊ mv Ambo. Ë m À m nm{w dmda emgh$s BV m mv A Ë g ñh$ma H$aÊ mv Ambo. OdmZ g Xrn nmodma m Mm Ë y gamdm Xaå mz ñdv À m eómzom Pmë mmr m{hvr gr m gwajm XbmMo Cn {ZarjH$ w. S>r. ^Q> m Zr {Xbr. ~mo[ads>o owrb OdmZ g Xrn nmodma ho 11 dfm nydu gr m gwajm Xbm Ü o éoy ZJan Mm V {ZdS>UwH$sgmR>r H$m±J«og {OëhmÜ jm H$Sy>Z wbmivr gwê$ wa~ms>, à{v{zyr wa~ms> ZJan Mm V gmd {ÌH$ {ZdS>UyH$ 2021 m nmœ ^y rda AmO R>mUo {Oëhm J«m ru H$m±J«og H${ Q>rMo {OëhmÜ j X mz X MmoaJo m À m AÜ jvoimbr wa~ms> ZJan Mm V {ZdS>UyH$ gmr>r BÀNw>H$ AgUmè m C oxdmam Mr MmMnUr VgoM wbmivr KoÊ mv Amë m. mdoir X mz X MmoaJo m Zr gm {JVbo H$s AmJm r ZJan Mm V {ZdS>UwH$s Ü o H$m±J«og nj g nyu VmH$VrZo CVaUma AgyZ wa~ms> Ü o H$m±J«og njmmo dm ñd {Z m U H$aÊ mgmr>r gd 17 OmJm bt>ê mmm {ZYm a ì º$ Ho$bm. wa~ms> ZJan Mm Vr À m gd OmJm bt>dê mgmr>r H$m±J«og nj Oar g m Pmbm Agbm Var m{jb {ZdS>UwH$sV 17 n H$s H$moUVrhr bmq> Amë mg, gwym[av MmMUr H$Ðo H$m av AgmdrV. H$mhr amá m Ü o RT-PCR MmMÊ m Mo à mu H$ r Pmë mmo AmT>iyZ Ambo Amho. nwaoer MmMUr Zgë mg, g gj ngaê mmr Iar nmvir {Z{üV H$aUo AË V H$R>rU Amho. Ë m wio, amá m Zr MmMÊ m À m nm m^yv gw{dym O~yV H$aUo Am{U mj Xe H$ VÎdm Mr H$mQ>oH$moanUo A b~omdur H$aUo, Aem gwmzm XoÊ mv Amë m AmhoV. VgoM Á m ^mjmv AbrH$S>rb nm {P{Q>ìh Ho$gog OmñV AmhoV, Ë m hm Q>ñnm Q²gMo gvv {ZarjU H$aUo. gd hm Q>ñnm Q²g Ü o, MmMÊ m H$ê$Z nm {PQ>rd Z wzo {Z wº$ b ~ Ü o ËdarV OrZmo {g¹o$pýg JgmR>r nmr>dê mmo AmXoe {Xbo Jobo AmhoV. gd amá m Zr "Q>oñQ>-Q > H$-Q >rq>bgrh$au' m VÎdmMr Am{U H$mo{dS> mo½ dv ZmMr H$R>moa A b~omdur gw{z{üv H$amdr Am{U MoHFW mj Xe H$ VÎdm Zwgma à{v~ YmË H$ Cnm H$amdo, Aem gwmzm XoÊ mv Amë m AmhoV. ~mo[ads>omo OdmZ g Xrn nmodmam da emgh$s BV m mv A Ë g ñh$ma Pmbo hmovo. Jwédmar gm H$mir Ë m Mm {Ìnwam amá mv AmJaVim owo godm ~OmdV AgVmZm gamdm Xaå mz ñdv À m eómzo Ë y Pmbm. AmO a{ddmar gh$mir Ë m Mo nm{w d ~moards>o JmdmV AmUÊ mv Ambo. m {R>H$mUr Ë m À m nm{w dmda emgh$s BV m mv A Ë g ñh$ma H$aÊ mv Ambo. OdmZ g Xrn nmodma m À m nmr>r mjo AmB, ds>rb, nëzr Am{U XmoZ dfm Mr wbjr Agm n[adma Amho. OdmZ g Xrn nmodma m À m {ZYZmZo Amdir ~moards>o n[agamv hihi ì º$ hmov Amho. mâ mh$s>rb AmaS>rEŠgZo CS>drZ. ho nì àmá hmovmm Xodb H${ Q>rMo g{md A S>. eax bmo Q>o m Zr eha nmobrg R>mÊ mv VH«$ma XmIb Ho$br Amho. g ñwmzà m VH«$mardéZ eha R>mÊ mv Amamonr{damoYmV JwÝhm XmIb H$aÊ mv Ambm Amho. m VH«$marZ Va nmo{bgm Zr {Xambm ^oq> XoD$Z g nwu {XamMr nmhur Ho$br Am{U gwa{jvvm amiê mà m gwmzm {Xë m AmhoV. ^aymd Q >H$Mr XþMmH$sg YS>H$ nëzr R>ma! nvr J ^ra OI r MmH$U, à{v{zyr - H$mÌO owyz XþMmH$sdê$Z Amnë m yijmdr OmUmè m XmånË mmm MmH$U Odi AnKmV Pmbm. m AnKmVmV XþMmH$s MmbH$ J ^ra OI r Pmbm AgyZ, Ë mà m nëzrmm Q >H$À m MmH$mImbr od$z OmJrM R>ma Pmë m AmhoV. nwuo - Zm{eH$ hm mjm da ñnmb ga Mm H$, {ZKmoOo owo amìr gms>o AH$amÀ m gw mamg hm AnKmV Pmbm. {Zfm wiwh$ Ago AnKmVmV Ë y Pmboë m {hbomo Zmd Amho. màh$aur V {hbomm nvr a oe $H$sa eor> wiwh$ (45) m Zr MmH$U åhmiw Jo Mm H$s m{r>h$mur { $ m X {Xbr Amho. Ë mzwgma Q >H$ MmbH$m{déÕ JwÝhm XmIb H$aÊ mv Ambm Amho. a oe wiyh$ Amnë m nëzrgmo~v XþMmH$sdê$Z Amnë m yijmdr OmV hmovo. nwuo-zm{eh$ hm mjm da ñnmb ga Mm H$, {ZKmoOo owo Ë m À m XþMmH$sbm Q >H$Zo R>moH$a {Xbr. m wio Pmboë m AnKmVmV { $ m Xr J ^ra OI r Pmbo Va, Ë m À m nëzrmm Q >H$À m MmH$mImbr od$z nëzrmm OmJrM Ë y Pmbm. hmiw Jo nmobrg A{YH$ Vnmg H$arV AmhoV. 6 OmJm bt>dyz 1 ZJagodH$ {ZdSy>Z AmUbm hmovm à^mj H«$. 6 Ü o H$m±J«ogMm EH$ od ZJagodH$ hmovm mì Ë mzo AmVm H$m±J«ogbm gmos>{mç>r XoD$Z ^mon Ü o àdoe Ho$ë mzo gd Zdo Mohao nmhm bm { iuma Amho. Va m{jb {ZdS>UwH$sV EHy$U 348 Vo H$m±J«ogbm 10 à^mjmvyz { imbo hmovo. m wio m{jb {ZdS>UwH$sV ^monmr Ywam gm ^miv {do { idyz XoUmao X mz X MmoaJo nwýhm H$m±J«og Ü o Amë mzo H$m±J«og njmbm {H$Vr ~i { ivo ho H$miM R>adob mì m {ZdS>UwH$sgmR>r H$m±J«ogZo Amnbr VmH$X AO dê mmm à ËZ H$aV Agë mzo d[að> nmvirdê$z hm{dh$mg AmKmS>r H$m {ZU KoVo? mh$s>o gdmªmo bj bmjbo Amho. H«$.g. Am.nr.C./ 853 /d.am.a./{x "B ' {Z{dXm gymzm ImVo: ghmæ H$ Am wº$ "nr/cîma' {d^mj Cn{d^mJ: d ÚH$s Amamo½ A{YH$mar 'nr/cîma' {d^mjmvrb md} amos> wñbr {df X $Z^y r Ü o bmh$s>mmm (~Jm $ir) nwadr>m H$aÊ m~m~v H$mbmdYr: 2 df} ( XmoZ df}) Bid No {Z{dXm {dh«$s: {X doi:13.00 nmgyz {X doi:12.00 n ªV g Ho$VñWi: g nh $ A{YH$mar S>m. F$OwVm {Z. ~mañh$a, d ÚH$s Amamo½ A{YH$mar "nr/cîma' {d^mj XþaÜdZr H«$. XþaÜdZr H«$ /navakalofficial S>hmUy, à{v{zyr- nmbka {Oëhm {Z mooz S>imÀ m ZwH$Ë mm nma ns>boë m ~ R>H$sV ~wboq> Q >oz Am{U w ~B ~S>moXm EŠgàog hm mjm gmr>r H$aÊ mv oumè m O{ ZrMm ^yg nmxzmmm mo~xbm, eovh$è m nojm Xbmbm ZmM { iv Agë mmm Amamon mh$nmo S>hmUyMo Am Xma H$m.{dZmoX {ZH$mobo m Zr Ho$bm hmovm. Ë mmr J ^ra XIb nmbka {Oëhm{YH$mar S>m. m{uh$ Jwagi m Zr KoD$Z Ý m d ZwH$gmZ^anmB { iê mmm h $ Am{U ^y r g nmxz nwzd gz ghr/- d ÚH$s Amamo½ A{YH$mar, nr/cîma {d^mj nramaamo/1632/om{h./ {XZm H$ 1 OmZodmar, 2022 amoor d mmr 18 df o nyu Pmboë m ZmJ[aH$m Zr VXma mxrv Zmd ZmXUr H$am! H$ë mu S>m{~dbr hmzjanm{bh$m, H$ë mu ~m YH$m {d^mj {Z{dXm gwmzm H«$. 83 ( ) àemgh$, H$ë mu S>m{~dbr hmzjanm{bh$m ho H$ë mu S>m{~dbr hmzjanm{bh$m joìmvrb Oya Imbrb 3 H$m mh$arvm ~r-1 Z wý mv mo½ Ë m djm Vrb ZmXUrH $V H $ÌmQ>Xmam H$Sy>Z B -{Z{dXm mj{dv AmhoV... H$moao {Z{dXm $m d {Z{dXo~m~VÀ m gd AQ>r evumr g nyu m{hvr hmamï >mmo in m g Ho$VñWimda {X.29/11/2021 Vo {X.23/12/2021 amoor Xþnmar 3.00 dmoon ªV CnbãY hmob b. ^aê mv Amboë m {Z{dXm h m {X. 23/12/2021 amoor Xþnmar 3.00 dmoon ªV darb g Ho$VñWimda AnbmoS> H$aUoV mì mv. àmá {Z{dXm {X. 24/12/2021 amoor Xþnmar 4.00 dmovm eš Pmë mg CKS>Ê mv ovrb. A.H«$. 2 À m H$m mgmr>r {Z{dXmnyd ~ R>H$ {XZm H$ 17/12/2021 amoor Xþnmar 3.00 dm. eha A{^ Vm H$m m b, àemgh$s B mav, e H$aamd Mm H$, H$ë mu (n.) owo KoÊ mv ob b. H$moUË mhr H$maUmñVd EH$ qh$dm gd {Z{dXm aô H$aÊ mmm A{YH$ma àemgh$m Zr amiyz R>odbm Amho, m~ôbmm Ë m Mm {ZU A {V d gd {Z{dXmYmaH$m Zm ~ YZH$maH$ amhrb. {Z{dXo~m~VMr A{YH$ m{hvr m g Ho$VñWimda CnbãY Amho. Vi {Q>n 1. mñh$ dmnam, gm m{oh$ A Va R>odm, hmv Ywdm! Ìr-gwÌtMo nmbz H$am! 2. r ^mavmmo ^{dî Amho, r AmVm VXma Amho. ghr/- H$S>m nm/og {d/ wh$m/717 eha A{^ Vm {X. 29/11/2011 H$ë mu S>m{~dbr hmzjanm{bh$m, H$ë mu. d nwzd gmhv m Ü o nmaxe H$Vm AmUÊ mgmr>r w ~B -Ah Xm~mX A{VObX aoëdo àh$ënmgmr>r ^yg nmxz H$aÊ mh$[avm gj àm{yh$mar åhuyz S>hmUy VmbwŠ mgmr>r Ana {Zdmgr 5 ~wboq> Q >oz ^yg nmxzmv nmaxe H$VogmR>r A{YH$mè m Mr {Z wº$s gmd O{ZH$ Ý mg ZmXUr H$m m b, ~ hý w ~B {d^mj, w ~B Mm H$erMr ZmoQ>rg ( hmamï > gmd O{ZH$ {dídñv ì dñwm A{Y{Z, 1950 Mo H$b 22 d hmamï > gmd O{ZH$ {dídñv ì dñwm {Z, 1951 Mo {Z 7 d 7 Ao dmmmdo) ~Xb AO H«$. ACC/VII/325/2021 Á mawu, Shree Prabhadevi Vyayam Mandir Nyas, Ý mg ZmXUr H«$. F-648 (Mumbai) m gmd O{ZH$ {dídñv ì dñwoà m gmxah$vm {dídñv Suryakant Krushna Birje m Zr ACC/VII/325/2021 m Ü o ~XbmH$arVm Cnamoº$ ~Xb Ahdmb gmxa Ho$bobm Amho d Vmo m. ghmæ H$ Y m Xm Am wº$-1 m Zr {XZm H$ amoor VmËnwaVm pñdh $V Ho$bobm Amho. Ë mawu, {hvg ~ Y Agboë m gd g ~ {YV bmoh$m Zm gxa ZmoQ>rgÛmao H$i{dÊ mv ovo H$s, gxa ~Xb Ahdmbmg AmnUmg H$mhr Amjon/ hah$v md mmr Agë mg, AmnU Amnbr hah$v gxa Omhra ZmoQ>rg à{gõ Pmë mà m {XZm H$mnmgyZ 30 {Xdgm Mo AmV m.ghmæ H$ Y m Xm Am wº$-1 m Mog moa XmIb H$amdr. AÝ Wm, gxa ~Xb Ahdmbmg Amnbr H$mhrhr hah$v Zmhr, Ago g OyZ gxa ~Xb AOm da {XZm H$ 04/01/2022 amoor A {V AmXoe H$aÊ mv ob b, mmr ZmX mdr. AmO {XZm H$ amoor mâ m ghr{zer d Y m Xm Am wº$m À m {e³³ m{zer {Xbr. ghr/- {e $m H$m m b mmm nîmm- Y m Xm Am wº$ ^dz, gmpñ am, S>m.A Zr ~op Q> amos>, dair, w ~B Cn{Oëhm{YH$mar Agbobo gwað Zdbo Va Vbmgar VmbwŠ mgmr>r Cn{d^mJr {Oëhm{YH$mar Agboë m A{œZr m Oo m Zm gj ^yg nmxz A{YH$mar åhuyz àm{yh $V H$aÊ mv Ambo Amho. H$[aVm A{YjH$ (Ý m ) gmd O{ZH$ Ý mg ZmXUr H$m m b ~ hý w ~B {d^mj, w ~B m Mo H$[aVm BYP

6 6 w ~B & gmo dma 29 Zmoìh~a, 2021

7 w~b, gmo dma 29 Zmoìh~a, /navakalofficial 7 E nreggr CÎmrUmªÀ m {Z w³ë m ~m~v w» g{mdm Mo AmS> wr>onummo YmoaU nwuo Joë m XrS> dfmªnmgyz ais>boë m E nreggr AWm V hmamï > bmoh$godm Am mojmà m narjovyz CÎmrU hmod$z {ZdS>boë m 416 C oxdmam À m {Z w³ë m mju bmdê mgmr>r amá mà m gm mý àemgz {d^mjmà m g{md gwomvm gm {ZH$ mm AS>Wim R>ê$ nmhv AmhoV. H$maU Cn w» Ìr A{OV ndma Am{U amá Ìr XÎmmÌ ^auo m À m AmXoemH$S>ohr Ë m Zr H$mZmS>moim Ho$bm Amho. Zdr {X r - AmVm H$ r à mumv S >½O godz Ho$ë mmo gmns>umè m da H$R>moa H$madmB H$aÊ mnojm Ë m Zm ghmzw^yvr XmIdyZ Ë m Mr ì gz wº$s H$ÐmV admzjr H$aÊ m~m~v H$Ð gah$ma {dmma H$aV Amho. m~m~v H$m Úm Ü o ~Xb H$aÊ mgmr>r H$Ð gah$mah$sy>z hmbmmbr gwê$ Pmë m AmhoV. EImÚmH$S>o Aën à mumv ñdv:à m dmnamgmr>r S >½O AmT>iyZ Amë mg Ë m ì º$sda H$S>H$ H$madmB H$ê$Z JwÝhm XmIb Z H$aVm gdmªv hîdmmr ~m~ åhuoo ñdv w» Ìr CÕd R>mH$ao m Mrhr {Z w³ë m À m $mb bda ghr Pmbr Amho. Varhr gd {dúmï mªmr H$mJX ns>vmiur Am{U d ÚH$s VnmgUr nyu Pmë m{edm m {ZdS> Pmboë m À m {Z w³ë m Ho$ë m OmUma ZmhrV Aer AmS> wr>r ^y{ H$m w» g{md gwomvm gm {ZH$ m Zr KoVbr Amho.dmñV{dH$ Á m Mr H$mJX ns>vmiur Am{U d ÚH$s VnmgUr Pmbobr Zmhr Vr {Z wº$s Pmë mz Vahr H$aVm ovo. nu H$moamoZm n[apñwvr, amr>m AmajU, gwym[av {ZH$mb Am{U H$mhtMo d ÚH$s VnmgUr [anmoq> AOyZ { imbobo ZmhrV åhuyz m {Z w³ë m amoië m AmhoV. m {ZdS> Pmboë m Zr A{OV ndma Am{U XÎmmÌ ^auo m À mh$s>o gvv nmr>nwamdm Ho$bm.XmoKm Zmhr gh$mamë H$ à{vgmx {Xbm. AmR>- Xhm {Xdgm V {Z wº$snì XoÊ mmo AmœmgZ {Xbo. nu w» g{md gm {ZH$ m À m ^y{ Ho$ wio m~m~v H$mhrM {ZU hmovmzm {XgV Zmhr. H$ r S >½O KoUmam gmns>ë mg Ë mmr Vwé JmV Zìho, ì gz wº$s H$ÐmV admzjr Ë m Mr ì gz wº$s H$ÐmV admzjr Ho$br OmB b. mgmr>r Vwé Jdmg hmouma Zmhr m~m~v H$m Úm Ü o XþéñVr Ho$br OmUma Amho. H$Ðr gm m{oh$ Ý m Ìmb mzo S >½O{damoYmVrb amï >ì mnr mo{h ogmr>r H$m Úm Ü o ~XbmMm àñvmd gwmdbm Amho. Oo H$moUr S >½OMo godz H$aVmZm gmns>vrb Ë m Zm JwÝhoJma åhuyz dmjuyh$ XoD$Z m{ $ m er Ë m Mo Zmd OmoS>bo OmD$ Z o mgmr>r ~Xb gwmdê mv Ambm Apûcb pìhs>ramoûmao ãb H$ ob Ho$ë mzom ^æ y hmamom Mr AmË hë m nmz 8 dê$z m àh$aumv ewh«$dmar Pmboë m gwzmdurv Amamonr nbh$mo dh$sb Y ]Ð JwO a, Amerf Mm ao m Zr CbQ> VnmgUr gwõm Ho$br. gmo~vm, m M qq>jmr m{hvr KoVbr. AmamontÀ m M qq>j YyZ nmo{bgm Zm hëdmmo Iwbmgo Ho$bo AmhoV. Xaå mz, ^æ y hmamom Zr 12 OyZ 2018 amoor Ü àxoemvrb B Xÿa Ü o amhë m Kar Jmoir PmSy>Z AmË hë m Ho$br hmovr. ^æ y hmamo AmË hë m àh$aur AmB Hw$ w{xzr O~m~ ZmXdUma hmoë m. mì hm IQ>bm XrK H$mimnmgyZ àb {~V am{hbm. Xaå mzà m H$mimV ( o 2021 Ü o) Hw$ w{xzr m Mohr {ZYZ Pmbo. ^æ y hmamom Zm ãb H$ ob H$ê$Z b¾mgmr>r X~md AmUUmar wdvr nbh$ {hbm XmoZ dfmªnydu AQ>H$ H$aÊ mv Ambr hmovr. Va hmamom Mo godh$ {dzm H$ Am{U S >m ìha eax ho XmoKohr Ë m VéUrbm m H$m mv XV H$aV Agë mmm Amamon Amho. m àh$aumv ^æ y hmamom Mr Xþgar nëzr Am wfr Am{U Ë m À m AÝ ZmVodmB H$m Zr nmo{bgm H$S>o O~m~ ZmXdbm hmovm. ^æ y hmamom Zr Am wfrgmo~v 17 E{àb 2017 amoor Xþgam {ddmh Ho$bm hmovm. nbh$zo ^æ y hmamom Mo Aûcrb pìhs>ramo eyq> H$aV Ë m Zm b¾ H$aÊ mgmr>r ãb H$ ob Ho$ë mmm Amamon Amho. H$moëhmnwamVrb VéUmMm XþX dr A V {H«$Ho$Q> nmhvmzm XmZmdaM Ë y H$moëhmnya H$mhr {hý m nydum nwê mvrb OwÞa VmbwŠ mv hoe {dç>b ZbmdS>o m {H«$Ho$Q>nQy>Mm XmZmda IoiVmZmM Ë y Pmë mmr KQ>Zm KS>br hmovr. AerM EH$ H$moëhmnya {OëømÀ m H$adra VmbwŠ mv öx hobmdyz Q>mH$Umar KQ>Zm g moa Ambr Amho. EH$m VéUmMm {H«$Ho$Q>Mm gm Zm nmhv AgVmZm, XmZmVM öx {dh$mammm PQ>Š mzo Ë y Pmbm Amho. a{damo H$m ~io Ago V nmdboë m 34 dfu VéUmMo Zmd Amho. { imboë m m{hvrzwgma, gü m H$moëhmnya {OëømVrb H$adra VmbwŠ mvrb daujo nms>ir m{r>h$mur {H«$Ho$Q> ñnym Am mo{ov H$aÊ mv Amë m AmhoV. a{damo H$m ~io hm XoIrb m{r>h$mur gm Zo IoiÊ mgmr>r Jobm hmovm. Xaå mz a{damo hm Amnë m H$mhr Amho. Ago H$aÊ mzo g ~ {YV AmUIr m Ü o AS>Hy$ eh$vmo. Aem n[apñwvrv Ë m Zm m gd r YyZ ~mhoa H$mT>Uo Amdí H$ Amho. hm àñvm{dv ~Xb gwmdvmzm Ìmb mzo S >½O ì dgm mv Jw Vboë m m{ $ m Zm mì H$moUË mhr àh$mamr gdbv Z XoVm Ë m Zm H$S>H$ {ejm Ho$br OmUma Agë mmo Ìmb mzo ñnï> Ho$bo Amho. oë m {hdmir A{YdoeZmV m~m~v {dyo H$ g gxov m S>bo OmUma Amho. { Ìm gmo~v Xþgè m g KmMr M nmhv ~gbm hmovm. mdoir M nmhv AgVmZm a{damobm AMmZH$ M $a Ambr Am{U Vmo Imbr H$mogibm. mz Va a{damoà m { Ìm Zr Ë mbm CnMmamgmR>r é½umb mv XmIb Ho$bo. nu CnMma H$aÊ mnydum d ÚH$s A{YH$mè m Zr Ë mbm V Kmo{fV Ho$bo Amho. öx {dh$mammm PQ>H$m Amë mzo Ë mmm Ë y Pmë mmr m{hvr S>m ŠQ>am Zr {Xbr Amho. a{damomm AemàH$mao XþX dr Ë y Pmë mzo {H«$Ho$Q> MmhË m Ü o hihi ì º$ Ho$br OmV Amho. m KQ>ZoMr m{hvr H$adra nmo{bgm Zm XoÊ mv Ambr Amho. nmo{bgm Zr AmH$pñ H$ Ë ymr ZmX Ho$br AgyZ KQ>ZoÀ m Vnmgmbm gwédmv Ho$br Amho. 34 dfu V a{damo hm {ddm{hv hmovm. Ë mà m nümv nëzr, XrS> dfmªmr wbjr, AmB ds>rb Am{U ^md$ Agm n[adma Amho. A{^ZoÌr V{Zfm wiou H$moamoZm ìhm agzo ~m{yv w ~B - Joë m H$mhr {Xdgm nmgyz amá mvrb H$moamoZm é½um À m g» ov KQ> hmov Amho. Va XþgarH$S>o H$mhr {R>H$mUr H$amoZm~m{YVm À m g» ov hiyhiy dmt> hmovmzm nmhm bm { iv Amho. Ë mvm AmVm ~m {bdys> A{^ZoÌr H$mOmobMr YmH$Q>r ~{hu V{Zfm wiou {hbm H$moamoZmMr bmju Pmbr Amho. {VZo gmoeb r{s> mda nmoñq> H$aV m~m~vmr m{hvr {Xbr Amho. {VZo {VÀ m BÝñQ>mJ«m ñq>moarvyz EH$ ogoo eoaa Ho$bm Amho. mv V{ZfmZo åhq>bo H$s, gdmªzm Z ñh$ma, bm H$moamoZmMr bmju Pmbr Amho. Ë m wio nwt>rb H$mhr {Xdg bm {dbjrh$aumv amhmdo bmjuma Amho. V{Zfm hr Aem H$mhr H$bmH$mam n H$s Amho, Á m Zr H$moamoZm H$mimVhr H$m Ho$bo hmovo. H$moamoZmÀ m Xþgè m bmq>ov {VZo bizd$ Ü o EH$m {MÌnQ>mMo {MÌrH$aU nyu Ho$bo hmovo. amomzo Amnë m hmbmmo XadmOo ~ X Ho$boV nmz 8 dê$z m S>br hmovr. nu AmVm mì moxr ñdv:m OO ~Zbo AmhoV. moxtzr Vmo [anmoq> bmjy H$amdm, Aer Q>rH $V m Zr mjur Ho$br. mdoir nìh$mam Zr Ë m Zm {dmmabo H$s, Vw À m H$s, eovh$ar {H$gmZ momm 4 {S>g~abm nwt>rb ~ R>H$ KoUma Amho. mdoir n VàYmZ moxtzm {b{hboë m nìmdarb gah$maà m à{vgmxmmo {dûcofu Ho$bo OmB b Am{U Ë mzwgmam nwt>rb H$madmB {Z{üV Ho$br OmB b. H$mhr gm {JVbo Zmhr. w ~B Vrb m hmnm À mv Ü o hmamï >mvrb eovh$ar VgoM eovh$ar g KQ>Zm Mo ZoVo mor>çm g IoZo gm rb Pmbo hmovo. m hmn À mv Ü o gm rb Pmboë m gm m{oh$ gm m{oh$ H$m H$Ë m oym nmq>h$a m Zr Zo Š m mjê m H$m AmhoV? eovh$ar {H$gmZ momm Zo gm {JVbo H$s, hm Amnbm n{hbm Ë mda Q>rH $V m Zr gm {JVbo H$s, 21 Zmoìh~a amoor moxtzm ghm {do AgyZ AOyZ nwt>o g Kf E EgnrMr ½ ma Q>r, Am XmobZmV mjê m ~m~v EH$ Iwbo nì ~mh$s Amho. Am À m g Kfm g moa 700 nojm A{YH$ eovh$ar ehrx {bhê mv Ambo hmovo Am{U AIoa moxtzm m $s mjmdr PmboV Ë m À m Hw$Qw> {~ m Zm ZwH$gmZ Ë mv eovh$ar Am XmobH$m Zr bmjbr. Ë m Zr nwt>o gm {JVbo H$s, ^anmb, eovh$è m da XmIb Ho$bobo JwÝho nav KoUo Am{U grs> {~b bmjy Z H$aUo m Am À m mjê m Omoda mý Ho$ë m OmUma ZmhrV gah$maer nwýhm V mar H$aÊ mmr V mar Xe dbr hmovr. Ë m wio m nìmbm moxth$sy>z oumao CÎma, m Am XmobZmÀ m Ñï>rZo IynM Q>mio~ XrV g gxov 20 {~bo nmg Pmbr Vr gd H $ný m À m {hvmmr AmhoV. mì Am Mr bt>mb g Vm Am{U Ý m mmr AgyZ h r^md Vmoda Amåhr Am XmobZ mjo KoUma hëdnyu R>aUma Amho. Xaå mz 29 KoVë m{edm Amåhr em V Zmhr. Xoe^amV Am XmobZ gwê$m amhrb Aer ñnï> ^y{ H$m Ë m Zr Omhra Ho$br. Xaå mz, eovh$ar ZoVo Xe Z nmb qgj m Zr gm {JVbo Zmoìh~a amoor g gxoda Omo Q > ŠQ>a momm Am mo{ov H$aÊ mv Ambm hmovm nu Vmo H$m aô H$aÊ mv Ambm m~m~v {H$gmZ moà m À m ZoË m Zr ~guma Zmhr. Ë mm~amo~a g gxov 7 {S>g~abm H$m hmovo ho ~KyZM Amåhr nwt>mm {ZU KoD$ Agohr Ë m Zr gm {JVbo. ~rs> Yrb ^mon ZoË mmm Agmhr WmQ> VbdmarZo H$mnbo Vã~b 50 Ho$H$ ~rs> {OëømÀ m ds>dur VmbwŠ mvrb ^mon ZoVo ~m~ar w S>o mmm EH$ pìh{s>amo gü m àm S> ìhm ab hmov Amho. ~m~ar w S>o m Mm H$mhr {Xdgm nydu dmt>{xdg hmovm Am{U Ë m dmt>{xdgm{z{ Îm H$m H$Ë mªzr Vã~b 50 Ho$H$ m S>bo hmovo. mdoir VbdmarZo Ho$H$ H$mnyZ dmt>{xdg mor>çm WmQ>mV gmoam H$aÊ mv Ambm. nmz 1 dê$z Ë m Zr ñnï> Ho$bo Amho. gmd O{ZH$ dmhvwh$svyz àdmg H$aVmZm mñh$ KmbUo ~ YZH$maH$ H$aÊ mv Ambo Amho.$OJ^amVyZ bmdê mv Amboë m m {Z~ ªYm wio X{jU Am{ «$Ho$Zo ZmamOr ì º$ Ho$br Amho.$X{jU Am[ «$Ho$À m Am Vaamï> r g Y Am{U ghh$m {d^mjmzo åhq>bo Amho H$r, A S>ìhmÝg {OZmo{ H$ {g¹o$pýg J Am{U dojmzo $bmd H$aUmè m Amo{ H«$m Z m {dfmuymr AmoiI nq>dë mmr {ejm Amåhmbm H$m {Xbr OmV Amho? {dkmzmmo H$m VwH$ H$aÊ mnojm {ejm {Xbr OmV Agë mmr ZmamOr ì º$ Ho$br Amho. OJ^amVrb Xoem Zr Am À mda H$moUVohr {Z~ ªY bmdy Z ov Ago AmdmhZhr Ë m Zr Ho$bo Amho. Va XþgarH$S>o ^mavmv X[jU Am[ «$Ho$VyZ Ambobo XmoKo àdmgr H$moamoZm~m{YV AmT>iyZ Ambo AmhoV. Ë m wio EH$M Ii~i CS>mbr Amho. H$Zm Q>H$mV rb ~ JiwéÀ m Ho$noJm S>m Am Vaamï> r {d mzvimda m XmoZ àdmem Mm ñd ~ KoÊ mv Ambm. Ë mdoir VbdmarZo Ho$H$ H$mnVmZmMm pìh{s>amo gü m àm S> ìhm ab hmov Amho. nu BWbr Vbdma~mOr ~m~ar w S>o m Zm ^modê mmr {MÝh AmhoV. amï >dmxrà m ZoË m Zr m{df r VH«$ma Ho$br AgyZ dmt>{xdgmà m go{b~«oez Ü ohr H$moamoZm Oogr~rVyZ w$bm Mr CYiU JmdmVyZ H$mT>br a br {Z m Mo C KZ Ho$ë mmo åhq>bo Amho. ^mon ZoË m n H$Om w S>o m Mo H$Å>a g W H$ åhuyz ds>dur owrb ^mon ZoVo amom^md$ w S>o m Mr AmoiI Amho. Ë m Mm wbjm ~m~ar w S>o ho XoIrb ^mon ZoVo AmhoV. H$mhr {Xdgm nydu Ë m Mm dmt>{xdg hmovm. ZoË m Mm dmt>{xdg åhuyz Ë m À m H$m H$Ë mªzr Vã~b 50 Ho$H$ AmUbo. ~m~ar w S>o m Zr H$m H$Ë mªà m AmJ«hmñVd 50 Ho$H$ M $ VbdmarZo H$mnyZ dmt>{xdg gmoam Ho$bm. Ë mz Va JmdmVyZ a br H$mT>Ê mv Ambr. mdoir Oogr~rVyZ w$bm Mr CYiU H$aÊ mv Ambr Am{U nwýhm S>m Z {MÌnQ>mVë m JmÊ mda ^mon ZoVo ~m~ar w S>o m Zr R>oH$m Yabm. H$m H$Ë m À m Im Úmda ~gyz Aao {XdmZmo wpo nhmmzmo, H$hm go Am m H$m Z hÿ m JmÊ mda w S>o m Zr {WaH$m bm gwédmv Ho$br. nwì, nwìr Am{U nwvê m^modvr { $aumao ho gah$ma! Am{ef eobma m Mm KUmKmV nmz 8 dê$z Ago dmq>vo. Ë mà m ZoV Ëdm Ü o nwt>mo e { imbo nm{hoo. hr nm m^aur H$am bm EImÚmbm dmq>bo Va Ë mv MyH$ Agy eh$v Zmhr. Amnbm nwì amoh$maumv pñwamdbm nm{hoo mv MyH$ Zmhr. nu amá mv {ZU H$m KoVbo ho n{hbo Va hmamï >mmr ~XZm r Pmbr Agë mmo {XgVo Agohr eobma m Zr åhq>bo. eobma nwt>o åhumbo H$s, hm{dh$mg AmKmS>rMo gah$ma ho $º$ n nmq>u, n n~ Am{U n np½dz BVHo$M gah$ma am{hbo Amho. gah$mar H$m m b o dmt>dbr OmV ZmhrV. nu hm Q>obMr doi dmt>dbr Jobr. noq >mob Xa H$ r Pmbo Zmhr nu {dxoer Xmê$Mr qh$ V H$ r Pmbr. m gah$ma Ü o gm mý mugmmo ^bo Pmbo Zmhr. Ah H$ma, AVH $, Ag doxzerb H$m nõvrv gah$mamr XmoZ df} am{hbr. gwnwìr ào m wio amá mda hr doi Ambr. Va nwvê m ào m wio EH$ homa H$moQ>rÀ mda ~ozm r g nîmr Ambr Ago åhuv Ë m Zr hm{dh$mg AmKmS>rda KUmKmV Ho$bm. Amo{ H«$m Z 12 Xoem V ngabm Ë m Mr Q>oñQ> nm {PQ>rìh Ambr Aer m{hvr ~ Jiwé J«m rumo Cnm wº$ Ho$.lr{Zdmg m Zr {Xbr. m XmoKm Zm Zì m ìhm agmr, Amo{ H«$m ZMr bmju Pmbr Amho H$s Zmhr ho VnmgUr Ahdmb Amë mz Va ñnï> hmouma Amho. m é½um Mm Amo{ H«$m Z ~m~vmm Ahdmb oê mgmr>r 48 Vmg bmjuma AgyZ XmoKm Zmhr ¹$ma Q>mB Z goq>a Ü o nmr>{dê mv Ambo Amho. m nmíd ^y rda H$moamoZmMo g H$Q> nwýhm dmt>y> Z o mgmr>r I~aXmar KoVbr OmV Amho. hmamï> mvyz H$Zm Q>H$mV OmUmè m gmr>r nwýhm EH$Xm AmaQ>rnrgrAma Q>oñQ> ~ YZH$maH$ H$aÊ mv Ambr Amho. H$Zm Q>H$ àemgzmzo I~aXmar åhuyz hm {ZU KoVbm Amho. AmO gh$minmgyzm hmamï> mà m gr oda Agboë m H$moJZmoir Q>mob Zm³ mda H$Zm Q>H$mV àdoe H$aUmar dmhzo AS>dbr OmV hmovr. AmaQ>rnrgrAma Q>oñQ> H$éZ {ZJoQ>rìh oumè m àdmem ZmM H$Zm Q>H$mV àdoe {Xbm OmV hmovm. mì AMmZH$ gwé Pmboë m m Q>oñQ>tJ wio àdmem Mr mor>r J agmo Pmbr. AZoH$OU añë mv AS>Hy$Z ns>bo hmovo.

8 amomzo Amnë m hmbmmo XadmOo ~ X Ho$boV h r ^md KoVë m{edm ñdñw ~guma Zmhr eovh$è m À m CJ«Am XmobZmZ Va H$Ð gah$mazo ^bohr VrZ H $fr H$m Xo mjo KoVbobo Agbo, Var E Egnr Am{U eovh$è m À m BVa wúm da H$ÐmH$Sy>Z AOyZhr H$mhr {ZU hmov Zgë mzo eovh$è m Mo Am XmobZ gwê$ Amho. AmO g wº$ eovh$ar H$m Jma moà m À m dvrzo w ~B V {H$gmZ OXÿa hmn Mm V Am mo{ov H$aÊ mv Ambr hmovr. mdoir àgma mü m er ~mobvmzm m Am XmobZmMo à wi ZoVo amho$e Q>rH $V m Zr H$Ð gah$ma~ôb Vrd«ZmamOr ì º$ H$arV moxtmr VwbZm amomer Ho$br Amho. Vo åhumbo {X rv OiJmd OiJmdÀ m MmirgJmd ehamv ImD$Mo Am{ f XmIdyZ 4 dfmªà m {M was>rda AË mmma Pmë mmr Y $mxm H$ KQ>Zm CKS>H$sg Ambr Amho. m àh$aur nmo{bgm Zr 26 dfmªmm ZamY Amamonr gmdimam ^mzwxmg qexo mbm AQ>H$ Ho$br Amho. Vmo nr{s>v ~m{bho$mm ZmVodmB H$ Amho. MmirgJmd Ü o amhumam gmdimam qexo mzo Ë mà mm ZmË mvrb 4 dfmªà m wbrbm ImD$ KoD$Z XoÊ mmo Am{ f XmIdyZ Amnë mgmo~v Zobo. Z Va {VÀ mda AË mmma H$ê$Z ~ Jiwê$ H$Zm Q>H$Mo amá nmb WmdaM X JhbmoV m Zm OmoJ $m ëg Y~Y~m nmhm Mm hmovm. Ë mgmr>r gah$mar A{YH$mè m Zr M $ {Z m Mr nm r Ho$br. Ë mv Ë m Zr H$Zm Q>H$ nmda H$mnm}aoeZ {b{ Q>oS>À m qbjz $s YaUmVyZ gw mao 500 Š wgoh$ nmur gmos>bo. Ë mgmr>r Ë m Zr H$moUmMrhr nadmzjr KoVbr ZìhVr. amá nmbm Zm ìhram nr dmjuyh$ XoÊ mà mñï>rzo Ë m Zr hr H $Vr Ho$br. hm àh$ma gmoeb r{s> mda ìhm ab Pmbm AgyZ Ë m{df r OmoaXma H$b wjmvbm hmb Amho nu amomzo hmbmmo XadmOo ~ X Ho$bobo AmhoV. mì Amåhmbm amomerm MMm H$am Mr Amho. nu Ë m Zr XadmOm ~ X R>odbm Var Amåhr mjo hq>uma Zmhr. Ë m Zm Am À mer MMm H$amdrM bmjob Am{U E Egnrgh Am À m gd mjê m mý H$ê$Z KoVë m{edm Amåhr em V ~guma Zmhr, Agm EëJmaM Q>rH $V m Zr Ho$bm. OiJmdmV 4 dfmªà m {M wh$brda AË mmma gmdimam qexo m ZamY mbm AQ>H$ hm{dh$mg AmKmS>r gah$mabm AmO XmoZ df nyu Pmbr. XmoZ dfm V {dam gah$mazo Ho$boë m H$m H$mOmda ^monm Am. Am{ef eobma m Zr Ia arv Q>rH$m Ho$br. ho gah$ma OZVm H$ÐrV hmoê mnojm nwì, nwìr Am{U nwvê m^modvr { $av Amho, Agm KUmKmV eobmam Zr Ho$bm. mdoir ~mobvmzm Am{ef eobma åhumbo H$s, d ÎmnÌmV boi, Om{hamVr XoD$Z dmvmdau {Z{ VrMm à ËZ Ho$bm OmV Amho. gü m w» Ìr é½umb mv AmhoV. Ë m Mr Vã ov ì dpñwv hmodmo. VgoM hmamï > gah$maà m {dh$mgmer {Vbm {VÀ m AmB Odi gmosy>z nbm Z H$aÊ mmm à ËZ Ho$bm. mì wbrà m AmB Zo AmaS>mAmoaS> Ho$ë m wio Ë mbm bmoh$m Zr nh$s>bo Am{U Mmon XoD$Z nmo{bgm À m ñdmyrz Ho$bo. Ë mv Vmo {H$aH$moi OI r Pmbm Amho. m wbrmr MmirgJmd J«m ru é½umb mv d ÚH$s VnmgUr Ho$br AgVm {VÀ mda ~bmëh$ma Pmë mmo ñnï> Pmbo. Ë m wio {Vbm CnMmamgmR>r OiJmd {Oëhm é½umb mv hb{dê mv Ambo Amho. Ë mz Va nmo{bgm Zr JwÝhm ZmXdyZ gmdimam qexobm AQ>H$ Ho$br. Ë mà m{déõ H$S>H$ H$madmB H$amdr, Aer mjur ZmJ[aH$ H$aV AmhoV. Am Mo d a Zmhr. Q>rHo$bm Q>rH$m H$am Mr åhuyz Am Mr nìh$ma n[afx Zmhr. AmKmS>r gah$maà m XmoZ dfm Mo du Z H$ r eãxmv H$am Mo Pmbo Va EdT>oM H$aVm od$ eh$vo Vo åhuoo nwì, nwìr Am{U nwvê m. nwì, nwìr Am{U nwvê m m ^modvr { $aumao XmoZ dfm Mo gah$ma åhuoo hmamï > {dh$mg AmKmS>rMo gah$ma Amho. XmoZ dfm Mo yë mnz H$am Mo Pmbo Va gmveo gms>ogmveoà mda {Xdg OZVoMo H$m ìhmdo EdT>oM w~b gmo dma 29 Zmoìh~a, 2021 nmz- 8 eovh$ar n Mm VÀ m {Z{ VmZo w ~B V Amboë m Q>rH $V m Zm nìh$mam Zr àý {dmmabm H$s,$ H$ÐmZo EH$ g{ Vr ñwmnz Ho$br Amho Vwåhr nwt>o odyz MMm H$aUma eovh$ar hmn Mm VrV Q>rH $V m Mm EëJma H$m? m àýmda ~mobvmzm Ë m Zr gm {JVbo H$s, ZaÐ moxr m Zr 2011 Ü o JwOamVMo w» Ìr AgVmZm EH$ g{ Vr ñwmnz Ho$br hmovr. Ë m Zr AmVm Ë m g{ VrMo [anmoq> bmjy H$amdoV. H$maU moxtzr Ë mdoir dh$sb ~ZyZ Ë m g{ VrMr ~moy nmz 7 da Jm{X m H$Zm Q>H$mV A{YH$mè m Zr {Z mos>bm Img amá nmbm gmr>r Y~Yã mbm nmur MMm gwê$ Amho. H$Zm Q>H$mV eamdvr ZXrda ~m Ybobo 151 Q>rE gr j VoMo mor>o YaU nmhê mgmr>r amá nmb WmdaM X JhbmoV Jobo hmovo. m YaUmOdi à{gõ OmoJ $m ëg Y~Y~m Amho. Vmo nmhê mmr BÀN>m amá nmbm Zm Pmbr. Voìhm A{YH$mè m Zr Amnë m A{YH$mamMm J admna H$ê$Z YaUmVyZ nmur gmos>bo. Ë m wio hm Y~Y~m IiIiyZ dmhÿ bmjbm. Ë mmm Zgmoº$ AmZ X amá nmbm Zr bwq>bm. na Vw hm gd àh$ma gmoeb r{s> mda ìhm ab Pmë mzo Ë mmr gd Ì MMm gwê$ Amho. ZXrH$mR>À m ZmJ[aH$m Zm H$moUVrhr nyd gymzm Z XoVm A{YH$mè m Zr Z mzr H$aV YaUmVyZ nmur gmos>bo. amá nmbm Zr H$mhr { {ZQ>o m Y~Yã mmm AmZ X KoVbm Am{U Vo Xrjm V g ma ^mgmr>r Jobo. nyd gymzm Z XoVm KS>boë m m àh$mam wio ZXrH$mR>À m bmoh$m Zm YmoH$m {Z m U Pmbm hmovm. Ë mmr MMm gmoeb r{s> mda gwê$ Amho. Jm{X m {OëømV H$moamoZmZo nwýhm Amnbo hmvnm ngaê mg gwédmv Ho$br AgyZ H$mb Ho$boë m VnmgUrV Vã~b 7 Zdo H$moamoZm é½u EH$mM {Xder AmT>ië mzo EH$M Ii~i CS>mbr Amho. {deof åhuoo H$mb gmns>bobo gd 7 H$moamoZm é½u {VamoS>m VmbwŠ mvrb AmhoV. Jm{X m {Oëhm ZwH$VmM H$moamoZm wº$ Pmbm hmovm. Ë m wio ZmJ[aH$m Zm {Xbmgm { imbm hmovm. mì, H$mb nwýhm {OëømV H$moamoZmZo nwê mv amï >dmxrà m ZJagodH$m{déÕ JwÝhm XmIb Pmë mzo àm S> Ii~i nwuo nwì, nwìr Am{U nwvê m^modvr { $aumao ho gah$ma! Am{ef eobma m Mm KUmKmV ehamvrb ghh$ma ZJa nmobrg R>mUo hôrv mos>umè m nùmdvr Yrb VwiOmB dgmhvrv bmdboë m EH$m {MÌnQ>mÀ m àxe ZmgmR>r bmdê mv Ambobm BboŠQ >m {ZH$ ns>xm A Jmda H$mogië mzo VrZ bhmz wbo OI r Pmë mmr KQ>Zm KS>br Amho. mì m XþK Q>Zobm WoQ> amï >dmxr H$m±J«ogMo ZJagodH$ gw^mf OJVmn Am{U EH$m Q>oånmo MmbH$mda JwÝhm XmIb H$aÊ mv Amë mzo àm S> Ii~i CS>mbr Amho. {deof åhuoo {MÌnQ>mÀ m àxe ZmgmR>r bmdê mv Amboë m BboŠQ >m {ZH$ ns>úmbm åhuoom ñh«$szbm EH$m dro {eah$md Ho$bm AgyZ EH$mM {Xder {VamoS>m VmbwŠ mv 7 H$moamoZm ~m{yvm Mr ZmX Pmbr Amho. Ë m wio AmVm ZmJ[aH$m Zr H$moamoZm {Z m Mo H$mQ>oH$moanUo nmbz H$aUo JaOoMo Pmbo AgyZ {Oëhm nwýhm H$moamoZm gmdq>mimbr Ambm Amho. mjrb dfu mm {hý mnmgyz H$moamoZmZo H$ha Ho$bm hmovm. Xaå mz, Joë m dfu 27 mm amoor amohrìm YyZ ~oh$m Xoera[aË m dronwadr>m H$aÊ mv Ambm hmovm. mm BboŠQ >m {ZH$ ns>úmbm EH$m Q>oånmoZo YS>H$ {Xbr. m KQ>ZoV ns>úmg moa ~gbobr VrZ wbo OI r Pmbr AgyZ mvrb EH$mMr àh $Vr qmvmozh$ Amho. Ë mà m S>moŠ mbm J ^ra BOm Pmbr Amho.àm Ob AmX mzo (6), AZwîH$m au{xdo (6) Am{U gm a^ nmq>moio (7) Aer m OI r wbm Mr Zmdo AgyZ Vo gd OU ViOmB dgmhvrvm amhvmv. nmo{bgm Zr m KQ>Zobm ZJagodH$ gw^mf OJVmn Am{U Q>oånmoMmbH$mda JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. mv nmobrg H$m ÝñQ>o~b g Vmof H$amS> m Zm { $ m Xr H$aÊ mv Ambo Amho. Jm{X m {OëømV nwýhm H$moamoZmMm {eah$md EH$mM {Xder AmT>ibo Zdo 7 H$moamoZm é½u! Ano{jV hmovo. nu XmoZ dfmª Ü o gms>ogmveoà mda {Xdg Jobo Vo amá mvrb OZVoÀ m H$m mà m^modvr H${ÐV Z hmovm Vo Ho$di amá gah$ma Ü o ~gboë mzo Ë m À m nwì, nwìr Am{U nwvê m m À m ^modvr { $av Amho. H$mhr dfmªnydu VrZ n em Mm V mem Ago ZmQ>H$ à{gõ hmovo. ho gah$ma åhuoo VrZ n em Mm V mem AgoM m Mo ZmQ>H$ Amho. gîmm g nîmr { i{dê mgmr>r A mzdr A mzwf à ËZ Ho$bm Jobm. ho gah$ma OZVm H$ÐrV hmoê mnojm nwì, nwìr Am{U nwvê m^modvr H${ÐV Pmbobo Amho. AS>MU H$mhrM Zmhr EImÚmbm Amnbm nwì Mm Jbo H$m H$amdm, mor>m ìhmdm nmz 7 da {OëømV n{hbm ~m{yv AmT>ibm hmovm. Ë mz Va Ad m {Oëømbm H$moamoZmZo {diim KmVbm Am{U ~KVm-~KVm {OëømVrb ~m{yvm Mr g» m AmVmn ªV 41 homa 233 EdT>r Pmbr Amho. Xþgè m bmq>ozo Ho$boë m H$hamZ Va n[apñwvr {Z ÌUmV Ambr d Ë mz Va H$moamoZm ~m{yvm Mr g» m KQ>V 23 Zmoìh~a amoor Jm{X m {Oëhm H$moamoZm wº$ Pmbm. Ë m wio AmVm dmt>ë m H$moamoZm é½um Mr g» m bjmv KoVm H$moamoZm {Z m Mo nmbz H$aUo JaOoMo Pmbo Amho. dmarvrb AnKmVmZ Va nhmq>oà m doiog OS> dmhvwh$sg ~ Xr Ami Xr - dmah$ar qxs>rv Pmboë m AnKmVmZ Va nwuo J«m ru nmobrg àemgzmzo owrb hm mjm darb OS> d AdOS> dmhzm Mr dmhvyh$ nhmq>o Mma Vo gh$mir AmR> dmoon ªV ~ X R>odÊ mmm hîdnyu {ZU KoVbm Amho. Ë m~m~vmm AmXoe nmobrg A{YjH$ S>m. A{^Zd Xoe wi Am{U nmobrg A{YjH$ g O OmYd m Zr Kmo{fV Ho$bm Amho. mdi VmbwŠ mvrb ds>jmd mdi H$mÝho ZOrH$ w ~B Vo nwuo bozda H$m{V H$s dmarà m qxs>rv e{zdmar EH$ dmhz Kwgë mzo Mma dmah$è m Mm Ë y Pmbm Va 23 OU OI r Pmbo hmovo. m hm mjm darb AnKmVmZ Va àemgzmzo VËH$mi OS> dmhvyh$ ~ XrMm {ZU KoVbm. g V kmzoœa hmamo m Mm g OrdZ g myr gmohim g nþ hmob n ªV hm {ZU A bmv amhuma Amho. m Zì m {ZU mv dmhvwh$xmam Zr 30 Zmoìh~an ªV OwZm nwuo- w ~B hm mj, nwuo-zm{eh$ hm mj Am{U nwuo - gmobmnya hm mjm da Ë m Mr OS> dmhvwh$smo dmhzo nhmq>o Mma Vo gh$mir AmR> dmoon ªV AmUy Z ov Ago AmdmhZ H$aÊ mv Ambo Amho. X{jU H$mo[a mvrb Zg ar ñhw$b Ü o wbm Zm {eh$dvmo M $ amo~moq> god$b X{jU H$mo[a mà m gw mao 300 Zg ar ñhy$b Ü o wbm Zm AmVm amo~moq>hr {eh$dy bmjbm Amho. EdT>oM Zìho Va Jmoï>r gm Jy bmjbm Amho. Z Ë, Hw $J y$ XoIrb {eh$dv Amho. Ë m wio wbm Zm nyd àmw{ H$ {ejumvhr Ì mzdmgmo~v amhvmzm H$mhr AS>MU OmUdUma Zmhr, Ago gah$mabm dmq>vo. Ë mvyz Am{Q >{ ${e b B Q>o{bOÝg (EAm ) OmñV Mm Jë màh$mao {eh$vmhr ob b. Zg ar emim V Aë $m { Zr amo~moq> wbm Mo {deof dj KoV Amho. wbohr Aë $m { Zr amo~moq>à m djm Mr àvrjm H$aVmV. god$bmo ñwm{zh$ àemgh$ hmz S>mJ åhumbo, AmJm r H$mimV wbm Zm EAm gmo~v H$m H$amdo bmjob. AmOMr {nt>r drg dfmªz Va ZmoH$argmR>r OmB b. Voìhm Ë m À mh$s>o EAm gmo~v H$m H$aÊ mmm Mm Jbm AZw^d Agob. amo~moq> wio wbm Yrb g OZerbVoV dmt> god$b owrb mê$ Zg arà m {ejh$ ã yz gramo åhumbo, amo~moq²g wbm À m g OZerbVobm àmoëgmhz XoVmV. amo~moq>mr nmnurhr bdvo. wbm er Jßnm H$aVmZm Ë mmo S>moio öx mà m AmH$mamMo hmovmv. amo~moq>à m S>moŠ mvrb H $ oè m wio wbmmo $moq>mo Ë mà m Q> ãboq>da OmVmV. hamao X{jU Am{ «$Ho$V gmns>boë m H$moamoZm {dfmuyà m Zì m àh$mam wio H«$sS>m{dœhr hmxabo Amho. Ë m wio Am Vaamï >r {H«$Ho$Q> n[afxozo {hbm {dœmfh$ {H«$Ho$Q> ñny}gmr>r {På~mãdoMr amoymzr hamao Ü o hmoumao nmìvm o$armo gm Zo aô Ho$bo AmhoV. H$moamoZmÀ m g H$Q>m wio hm {ZU KoVbm Agë mmo Am grgrzo MrZÀ m H$ãOmV wjm S>mMo EH$ od {d mzvi H $nmbm - H$Om Mr nav o$s> Z Ho$ë mzo MrZZo wjm S>mMo EH$ od {d mzvi Amnë m H$ãOmV KoVbo Amho. MrZZo Q>mH$boë m AemàH$maÀ m H$Om À m Omù mv AS>H$ë mmmm hm n[aum Amho. wjm S>mMo gah$ma MrZgmo~V Ho$bobm H$O H$ama nyu H$aÊ mv An er R>abo Amho. H$Om Mr nav o$s> Ho$br Zmhr Va MrZ wjm S>mMo EH$ od {d mzvi Vmã mv KoB b, Aer AQ> m H$O H$amamV Q>mH$Ê mv Ambr hmovr Ago d Îm Am{ «$H$Z mü m Zr {Xbo Amho. Xaå mz, m H$O H$amamZwgma AmVm wjm S>mMo EH$ od {d mzvi B Q>oå~o Am{U BVa g nîmrmm Vm~m MrZZo KoVbm Amho. Amnë m XoemMo EH$ od {d mzvi dmmdê mgmr>r wjm S>mMo amï >mü j modoar wgodozr m Zr Ho$boë m gd à ËZm Zm AmVm yr> mvr { imbr Amho. Ë mgmr>r Ë m Zr EH$ {eï> S>i MrZbm nmr>dbr hmovr. MrZ ZdrZ H$ama H$ê$Z H$mhr ZdrZ AQ>r Kmbob Aer Amem hmovr. mì MrZZo yi H$ama ~XbÊ mg ñnï> ZH$ma {Xbm. 17 Zmoìh~a 2015 amoor wjm S>mZo ~±H$ Am $ Mm Zm gmo~v EH$ H$O H$ama Ho$bm hmovm. hm {~~Q>çm... nu, Omo n ªV bmoh$m Zm m{hv ZgVo H$r Amnë m CS>dbo. {~~Q>çm obm. Ë mmr Zm ~m Hw$Ur ~mv r n[agamv {~~Q>çm qh$dm gmn ~Zdbr. mugmà m { $avmo Vmon ªV gji {R>H$ AgV, nu Ooìhm mhrv hmov Voìhm bmoh$m Zm Ag dmq>v H$s MwH$s wio {~~Q>çm obm Ag {ef H$ Zmhr {Xgb bm Hw$R>oM. H$m..? g nbr AmVm {~~Q>çm/gmn Amnbm H$m g doxzerbvm... Ord KoUmaM Amho, CÚmM h m hmouma Amho, Amnë m Amnë mh$s>o mooê mbvh$sm ~moq>mda wbm~mim Zm YmoH$m Amho. Ë mbm nh$s>m qh$dm mam g doxzerb bmoh $ AmhoV. Ë mn H$s AZ V gmidr nu Am À m ^mjmv ZH$mo. bjom dz{d^mjmh$s>o qnoam bmdm À m ~mvå m Am{U mjê m gwê$ hmovmv. EdT>rM Amnbr {dmmaeº$s Amho H$m...? mamyrhr {~~Q>çm/ gmn Vw À m KamOdiZ Jobm hmovmm {H$, Voìhm Zmhr H$mhr Ho$b Ë m Zr Vwåhmbm. mmm {dmma H$Yr H$aUma Zmhr H$m..? mugmzo O Jbmda A{VH«$ U H$am bm gwédmv Ho$ë mda O JbmVrb nmur g nm bm bmjbo Vgo ZmB bmomzo {~~Q>çmbm nmur {nê mgmr>r añvm nma H$ê$Z ZXrda Omdo bmjm Mo. eodq>r EH$m amìr EH$m Q>oånmodmë mzo {~~Q>çmbm ZdZdo {Q >ñq> ov Agbo, Var ZwH$VoM ^monmià m $m aopýgh$ A{YH$mè m Zr Vã~b 109 nmzr ìhm Q²gA n M Q> [ah$ìha H$ê$Z H$moQ>m V gmxa Ho$bo Amho. m Ü o ^æ y hmamom gmr>r ~re Agm H$moS>dS> dmnaê mv Ambm Amho. H$mH$m ho EH$ CÎm CXmhaU AmhoV. Zoh r m {ZªJ dm H$bm OmV Agë m wio Ë m Zm EH$m nhmq>o añë mda obobm {~~Q>çm {Xgbm. Ë m Zr bjom dz{d^mjmbm H$idbo. nmo $irà m dz{d^mjmà m Mm H$sda {~~Q>çmbm ñdv:à m H$ma Ü o Q>mHy$Z Zobo. dz{d^mjmà m Vmã mv {Xbo. Amnë mbm {~~Q>çm Agob qh$dm gmn, g OyZ KoVm Ambo nm{hoo. OwZr mug KZXmQ> O Jb AgVmZm am{hbrm Zm àmê m gmo~v. Voìhm Hw$R>o AmOgma» m gw{dym hmoë m. dro ZìhVr, añvo ZìhVo, XdmImZo ZìhVo, CnMma ZìhVo. ZìhVo Zm.. VargwÕm àmur Am{U muyg gmo~vm amhv hmovm Zm... Voìhm H$moUË mhr àmê mmo H$m Zmhr h o Pmbo... AmO AmnU m Jmoï>r $º B OrZM H$ê$ eh$vmo. OwZr mugo àmê m gmo~v H$er amhv hmovr ho Oa AmO ~Km Mo Agob Va ào mà m dmk ~magbm m. H$iob Vwåhmbm, AmOhr Aer mugo AmhoV Or {~~Q>çm gmo~v, O Jbr àmê m gmo~v amoo dmdav AmhoV. ìhm Q²>gA n dê$z Apûcb pìh{s>amoûmao ãb H$ ob Ho$ë mzom ^æ y hmamom Mr AmË hë m B Xÿa hmamom Zm ãb H$ ob H$aUmar nbh$ nwam{uh$ "{n wf {OOy' KoVbm OmD$ eh$vmo. ~re bm dos>ga H$ê$Z KamV ~gdê mmo {Xd JV AmÜ mpë H$ Jwé ^æ y ZmdmÀ m ì º$sgmo~V M qq>j à ËZ H$aÊ mv Ambo. gmo~vm, hmamo m À m AmË hë m H$aV Agë mmo g moa Ambo EH$m Vm {ÌH$mgmo~V mgmr>r àh$aumv Xa H$mhr {Xdgm Zr Amho. m M qq>j Ü o ^æ y 25 bmi én m Mr S>rb H$moamoZmÀ m Zì m {dfmuy wio Am grgrmo {hbm dës> H$n nmìvm o$ar gm Zo aô åhq>bo Amho. 50 fq>h$m À m gm Ý m Mr {hbm {dœmfh$ {H«$Ho$Q> ñnym nwt>rb dfu Ý yprb S> Ü o hmouma Amho. m ñny}vrb eodq>mo VrZ g K R>adÊ mgmr>r {På~mãdoV nmìvm o$armo gm Zo 9 g Km Ü o gm Zo Ioidbo OmUma hmovo. mì X{jU Am{ «$Ho$Vrb H$moamoZmÀ m Zì m {dfm wio Am grgrzo ho nmìvm o$armo gm Zo aô Ho$bo AmhoV. m ñny}gmr>r ¹$m{b $m nõvrzo g KmMr H«$ dmarzwgma {ZdS> Ho$br OmUma Amho. AemàH$mao nm{h$ñvmz, doñq>b S>rO Am{U ~m JbmXoeMr H«$ dmarà m AmYmao {ZdS> Pmbr Amho. hmamo m Mr AmË hë m EH$ wdvrà m ìhm Q>gA n M Q> YyZ Iwbmgm fs> Ì hmovm Ago ñnï> hmov Amho. ^æ y hmamom Mr H$Ý m Hw$hÿ Am{U Xþgar nëzr Am wfr m Mmhr C oi M Q> Ü o Amho. M qq>j Ü o H$moS> ds> gwõm dmnaê mv Ambo Amho. ~re mmm AW ^æ y hmamo Agm amoo amìr mâ m KamOdiyZ ZXrda nmur ß m bm Om Mm. mâ m KamImbr añë mà m A{bH$S>o 8 Kao, añë mà m n{bh$s>o 5 Vo 6 Kao AmhoV. mâ m KamÀ mda gji O Jb Amho. Am À m KamV m Oao, ImbÀ m Kam Ü o ~H$è m d Jwao hmovr, H$YrM Zmhr mabr {~~Q>çmZo. H$YrM Hw$R>ë mm mugmbm Ìmg Zmhr {Xbm. amoo añvm nma H$am Mm nu H$YrM Hw$R>ë mm ~mb H$ñdmamMm, MmbV { $aumè m mugmmm nmr>bmj Zmhr Ho$bm {~~Q>çmZo. O JbmV Ë mbm gji { iv hmov Im bm, Vmo H$embm nmird, bwgbwerv, {~Zm VmH$VrM m g Im bm JmdmV ob b. O JbmV Ë mbm nwaog ImÚ Agb Va Vmo JmdmV ov Zmhr, ho bjmv AgyÚm. Pmbr hmovr Agohr M qq>j Ü o {XgyZ ovo. ^æ y hmamo m Zm AmË hë ogmr>r àd Îm Ho$ë màh$aur nmo{bgm Zr nbh$ {hbm AmYrM AQ>H$ Ho$br Amho. B XÿaMo Ana gì Ý m myre Y }e gmozo m À mg moa hm IQ>bm gwê$ Amho. nmo{bgm Zr AmamontMo mo~mb b Oá H$ê$Z {S>brQ> Ho$boë m M qq>jmm S>oQ>m [ah$ìha Ho$bm Amho. nmz 7 da A V hmoëgd àoaum XoVmo n VàYmZm Mr " Z H$s ~mv' Zdr {X r - ñdmv Í mmm A V hmoëgd {eh$ê mgmo~vm XoemgmR>r H$mhrVar H$aÊ mmr àoaum XoVmo. gm mý OZVm Agmo qh$dm gah$ma, n Mm V Agmo H$s g gx, A V hmoëgdmmr YyZ gd Ì EoH$m bm { ivo. m CËgdmer g ~ {YV H$m H«$ gmvë mzo gwê$ AmhoV, Ago n VàYmZ ZaÐ moxr m Zr AmO " Z H$s ~mv' H$m H«$ mvyz Xoedmgr m er g dmx gmyvmzm gm {JVbo. {S>g~a Ü o Zm Xb {XZ Am{U geó gozm ÜdO {XZ gmoam Ho$bm OmVmo. 16 {S>g~abm Xoe 1971 À m wõmmo gwdu hmoëgdr df gmoao H$aUma Amho. Ë m wio bm XoemÀ m gwajomr Am{U dram À m ~{bxmzmmr AmR>dU ovo, Ago gm JyZ n VàYmZ moxr åhumbo H$s, ñdmv Í mvrb Am{Xdmgr g mommo mojxmz bjmv KoD$Z XoemZohr Am{Xdmgr Jm ad gámh gmoam Ho$bm. XoemÀ m {d{dy ^mjmv mg ~ Yr H$m H«$ Pmbo. A X mz Am{U {ZH$mo~ma ~oq>m da Omadm Am{U AmJmogma» m Am{Xdmgr g wxm m À m bmoh$m Zr Ë m Mr g ñh $Vr àx{e V Ho$br. em H$mhr wõ^y rdam XmIdbo nm{hoo Ago Zmhr Va Vo BVa joìmvhr XmIdVm ovo.