Shrihari Buletine 3

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Shrihari Buletine 3"

Bản ghi

1 EH$b lrh[a wå~b g mmma Xn U g ñh$ma kmz Ho$ Xrn ObmE dhm±-ohm± A^r ^r A±Yoam h mh : OZdar 2021 EH$b lrhar Ho$ J{V{d{Y`m H$s Ì m{gh$ ONLINE n{ìh$m A H$ : 3 `Xm `Xm {h Y ñ` ½bm{Z^ d{v ^mav& Aä`wËWmZ Y ñ` VXmË mz g Omå`h ² && n[aìmum` gmyyzm {dzmem` M XwîH $Vm ² & Y g ñwmnzmwm ` gå^dm{ `wjo `wjo && AÜ j H$s H$b go... Amn g^r H$mo gmb 2021 H$s hm{x H$ ew^h$m ZmE! AË` V hf H$s ~mv h {H$ EH$b lrh[a AnZo aov O` Vr df nxmn U H$a ahr h & JV 25 dfm] go lrh[a gëg J g{ {V g ñh$ma H $Ðmo Amoa {d{^þ `moozmam Ho$ mü` go dzdmgr joìm g ñh$ma Ed OZ OmJaU H$aZo H$m AØþV H$m` H$a ahr h & h Jd h {H$ `mìm Ho$ Bg n S>md Ho$ h g~ ^r gmjr ~ZZo Om aho h & Vmo AmBE h g~ { bh$a `h g H$ën bovo h {H$ aov O` Vr df H$mo EH$ Eo{Vhm{gH$ df ~ZmE Am a BgHo$ {ZYm [av bú`m H$s àm{á Ho$ {be VZ, Z Amoa YZ g {n V H$a godm bj OmE& n[adv Z g gmañ` {Z` AmO H$s n[apñw{v ~hþv ~Xb ahr h na h `h `mx aizm Mm{hE {H$ {Og lrh[a H$m ~romamonu 1996 hþam Wm dh AmO ~Q>d j Ho$ ê$n Ñ{ï>JmoMa hmo ahr h Am a h Bgo {Za Va AmJo ~ T>mZo AnZm ~hþ yë` `mojxmz XoZm Mm{hE& Amn g^r ñdñw ah gwa{jv ah & w~ B AÜ`j- {do` Ho${S>`m, AÜ`jm- rzm AJ«dmb aov O` Vr H$m e IZmX ~ S>o AmZ X Am a hf H$m {df` h {H$ lrh[a Ho$ aov O` Vr df CËgd H$s ewéamv hmo MwH$s h & Jm±d-Jm±d go H$WmH$ma ^mb -~hz VrZ hrzo H$m g Ý`mg boh$a {Za Va H$Wm H$a aho h & `y± bj ahm h mzmo nyam J«m ru g mo am ` hmo J`m h Am a ZJadmgr Ì w½y Bg `mìm H$mo {Zhma aho h & ZJa g JR>Z ^r CËgd`mÌm H$m e IZmX N>h Am a gmv mm H$mo EH$ ^ì` H$m` H«$ Ho$ Ûmam hmozo Om ahm h, `h H$m` H«$ gw^mavr M Zb Ed AÝ gmoeb r{s> m Ûmam àgm[av hmojm& EH$b lrh[a Ho$ 22 M ßQ>g Ho$ Ûmam nyao df H$m` H«$ H$aZo H$s `moozm h Am a CËgd H$m g mnz df Ho$ A V EH$ ^ì` H$m` H«$ Ûmam hmojm, Eogm hmozm gw{z{üv hþam h & nyao EH$b A{^`mZ Zo Bg Am`moOZ H$mo g $bvm Ho$ ZE nm`xmz na ñwm{nv H$aZo H$m g H$ën {b`m h Am a nyao {dœ EH$b lrh[a H$s {do` nvmh$m H$mo $hamzo H$m {Zü` {H$`m h & BVZm hr Zht h mao {à` mzzr` í`m Or Jwá Zo Bg Am`moOZ H$s nyar ê$naoim ñd` V `ma H$s h VWm CZHo$ g $b mj Xe Z hr `h nyam Am`moOZ hmozo Om ahm h, {Og {d{^þ à{v`mo{jvme Am`mo{OV H$s OmEJr& {Og àw 10 nm`xmz (Q>m nq>oz) AmZo dmbo à{v`mo{j`m H$mo gå m{zv {H$`m OmEJm& `o à{v`mo{jvme {ZåZ àh$ma h - 1) H$WmH$mam Ho$ {be - J«m H$Wm, am m`u à{v`mo{jvm (H$WmH$mam ) 2) hzw mz n[adma - e~ar ~ñvr `moozm ( ^mj Ho$ AZwgma ) 3) ZJa g JR>Z Ho$ {be - Jm ^º$ (YZ-g J«h), Jm embm gånh $ h nyam {dœmg h {H$ am Or H$s H $nm go `h Am`moOZ EH$b Ho$ B{Vhmg H$m EH$ ñd{u n ð> {gõ hmojm& 8 homa aov O Vr df -bú Jm mo H$s 75 M ßQ>a 75 aw 1 bmi Ka dmngr g ñh$ma Ho$ÝÐ 1

2 25 dfm] H$s CnbpãY m lrh[a gëg J g{ {V Ho$ 25 dfm] H$s `mìm, {OgH$m A Hw$aU hþam 1993 A S> mz {ZH$mo~ma, nhbm à{eju Ho$ÝÐ ~Zm 1994 A`moÜ`m, 1995 H$mobH$Îmm Am a { $a 1996 w ~B Amoa Yrao-Yrao nyao ^mav lrh[a gëg J g{ {V H$m {dñvma hmozo bjm& AmO nyao ^mav 22 M ßQ>a h Am a AmZo dmbo g ` bú` h 75 M ßQ>g H$m, BVZm {demb H$m` Am a 25 df H$m g `... ^ox^md { Q>m` Jo, g ñh$ma OJm` Jo, EH$ ZB Xw{Z`m ~ZmE Jo BZ 25 dfm] ~hþv gmar CnbpãY`m nmb h h Zo, EH$ ZOa h mar BZ CnbpãY`m na... ì`gz wº$ Jm d (Addiction Free Village) - EH$b lrh[a Ûmam g nyu ^mav 2000 Jmdm H$mo ì`gz wº$ {H$`m J`m h & H$Wm Ho$ mü` go dzdmgr joìm Ho$ g^r ór-nwéf Am a ~ƒm H$mo g ñh$ma {ejm Xr OmVr h & CZHo$ AnZo Ka Ho$ Am JZ Vwbgr H$m nm Ym amonu {H$`m OmVm h & am Am a H $îu H$s H$Wm Ho$ à{v lõm Ho$ ^md OmJ V H$a Jm d Ho$ ha n[adma ~war AmXVm H$mo N>mo S>Zo H$s à{vkm (Oath) {XbmB OmVr h & gm m{oh$ g agvm - h mao H$m` H$s Xygar CnbpãY h gm m{oh$ g agvm& BgH$m g~go ~ S>m CXmhaU h h mao H$WmH$ma ^mb -~hz, {OÝh {~Zm Om{V ^ox-^md Ho$ Jm±d-Jm d go M`{ZV H$a à{e{jv {H$`m OmVm h Am a CZHo$ Z g{j H$ JwUm H$mo {dh$mg H$a H$WmH$ma ~ZZo H$m à{eju {X m OmVm h & O~ dhr H$WmH$ma ì`mgnrr> na ~ R>H$a H$Wm H$aVo h Vmo H$b VH$ Omo bmoj CÝh ANy>V g PVo Wo dmo AmO CZHo$ MaUñne H$aVo h Am a do g mo nyozr ~Z OmVo h & BVZm hr Zht Bggo J«m ru d ehar g mo Ho$ ~rm $br Hw$ar{V`m Vmo Xya hmovr hr h gmw hr gm m{oh$ g agvm H$m ^r {dh$mg hmovm h Am a BgHo$ gmw-gmw J«m ru ^mb ~hzm H$mo Xoe H$s w»`ymam go Omo S>Zo H$m H$m ^r lrh[a H$s à wi CnbpãY h & Zmar ge{º$h$au (Women Empowerment) - ì`gz w{º$ Ed gm m{oh$ g agvm H$o gmw-gmw Zmar ge{º$h$au H$m H$m ewê$ {H$ m J`m Ohm h mar J«m ru ~hzm H$mo {e{jv-g ñh$m[av d CZHo$ JwUm H$mo {dh${gv H$a CÝh H $ß`yQ>a {ejm, H$WmH$ma à{eju, O {dh$ IoVr Ûmam ImX ~ZmZm, Jmo~a go ~Zo CËnmX, àmh ${VH$ dñvwe ~ZmZm, {gbmb erz XoH$a W br mñh$ Am{X CËnmXZ H$a CÝh AnZo hr Amgnmg Ho$ eham {dh«$` (Sale) H$aZm, BgH$m à{eju XoH$a CÝh ñdmdb ~r ~Zm`m J`m& {Oggo AmO H$B ~hzo AnZ n[adma H$m ^au nmofu H$a OrdZ `mnz H$a ahr h & ZJar` joì lrhar go Ow S>r hþb A{YH$m e {hbme YZ g J«h H$B N>moQ>r-N>moQ>r `moozme O go H$a gh«$m {V `moozm, godm nmì `moozm Am{X hëdnyu ^y{ H$m {Z^mVr h & {dmma H«$m {V `moozm ^r ZJar` joì H$s {hbmam H$s hëdnyu ^y{ H$m ahr& mzzr` í`m Or Zo Bg Zmar e{º$ H$mo mv e{º$ H$m Zm {X m& OZ OmJaU - EH$b lrh[a Ûmam ^mav Ho$ g^r g ^mjm (State ) Jm d o g ñh$ma H $Ðm Ûmam (Awareness Program ) OZ OmJaU H$m H$m` Mb ahm h, {Oggo h mao J«m ru ^mb -~hz gah$mar `moozmam go bm^mpýdv hmo aho h & ñdñw` OrdZ Ho$ {be Amamo½ H$s {ejm Xr Om ahr h & e j{uh$ OmJê$H$Vm, Am{W H$ g nþvm, ge{º$h$au {OgHo$ H$maU J«m dmgr AnZo A{YH$mamo Ho$ à{v goj hmo JE h, CZ gm m{oh$ Ñ T>Vm AmB h, A Y{dœmg { Q> J`m h Ed nyu ì`dhm[ah$ {ejm H$mo à{vð>m{nv {H$`m J`m h & aov O` Vr df 2

3 g ñh$ma Ho$ÝÐ AmBE dzdm{g`m H$s godm Hw$N> g ` {~Vm o& Ob, O Jb Am a O rz H$mo àxyfu go ~Mm o& dzdm{g`m {ejm g ñh$ma H$m AbI OJm H$a C^aVo ^mav H$s Vñdra H$mo Am a M H$Xma ~Zm o& EH$b A{^`mZ H$s g~go A{YH$ à^mdr Am a àoaumxm r BH$mB EH$b lrh[a h & g ñh$ma H $Ðm Ûmam dzdm{g`m -J«m dm{g`m H$mo OmJê$H$ ~ZmZm, CZ gëg J g JrV Am a ñdmü`m` Ho$ mü` go AmË {dœmg n Xm H$aZm, dfm] go Am{Xdmgr g mo Mbr Am ahr Hw$ar{V`m, A Y{dœmg VWm ì`gz go wº$ H$aZo H$m gw{z{üv à`ëz H$aZm Am a A VVµmoJËdm dzdmgr bmoh$ na nam VWm bmoh$ g ñh ${V Ho$ à{v CZ lõm^md OJm H$a CÝh amï > Ho$ {dh$mg H$s w» Ymam go Omo S>Zm& Vmo AmBE h OmZVo h h mao g ñh$ma H $Ð Š`m h & àý 1. g ñh$ma H $Ð H$hm MbmE OmVo h Am a Bg {H$g H$s gh^m{jvm hmovr h? g ñh$ma H $Ð dzm Mbmo/ gwxya Jm dm {Xam Ho$ àm JU, no S> Ho$ ZrMo `m {H$gr dzdmgr Ho$ Ka Ho$ ~am Xo MbmE Om aho h & Jm d Ho$ g^r ór-nwéf d ~ƒo g ñh$ma H $Ð EH$Ì hmoh$a gëg J VWm ñdmü`m` H$aVo h & dv mz 71,079 g ñh$ma H $Ð MbmE Om aho h & àý 2. g ñh$ma Ho$ÝÐ H$m Z MbmVo h Am a CÝh H $go V `ma {H$`m OmVm h? g ñh$ma H $Ðm H$mo MbmZo Ho$ {be dzdmgr J«m ru A Mbm go hr ~hzm Am a ^mb`m H$m M`Z {H$`m OmVm h & CÝh Xoe ^a ñwm{nv à{eju H $Ðm nyao AZwemgZ, g `, {Z` Ho$ AZwgma 9 hrzo H$m H${R>Z à{eju {X`m OmVm h & à{eju H$mo g $bvmnyd H$ nyam H$aZo na CZ H$WmH$mam H$mo g ñh$ma {ejm H$m àmma àgma H$aZo, am m`u, lr X²^mJdV H$Wm d lr H $îu H$Wm Ho$ mü` go dzm Mbmo dzdm{g`m H$mo AnZr bmoh$ g ñh ${V, g ñh$ma VWm OrdZ nõ{v Ho$ ~mao {e{jv H$aZo Ho$ {be Jm d à{v{xz m gmám{hh$, nm{jh$ EH$Ì hmoh$a gëg J VWm ñdmü`m` H$aVo h, {OgH$m ZoV Ëd Cg Jm d H$m gëg J à wi AWdm ì`mg H$WmH$ma H$aVo h & àý 3. g ñh$ma H $Ðm H$m w»` CÔoí` Š`m h? g ñh$ma H $Ðm H$m w»` CÔoí` ì`gz wº$ Jm d, g ñh$m[av g agvm, ñdmdb ~r, {e{jv Jm d ~Zo Am a Jm d H$m ha dzdmgr Xoe H$s w»`ymam go Ow S>o& aov O Vr df - J«m mìm 3

4 Jm J«m `moozm Jmonmb Ho$ Xoe Jm mvm Ho$ aº$ H$s EH$ ^r ~y X ^mav mvm H$mo ì`{wv Zht H$aoJr, Bgr g H$ën go Jm J«m `moozm àma ^ H$s Om ahr h & AWm V AnZo EH$b Jm d H$mo Jm J«m ~ZmE Jo& Jm d Ho$ àë`oh$ {H$gmZ n[adma Jm mvm EH$ gå m{zv gxñ` Ho$ ê$n ahojr, {OgHo$ Mmao, Jmo yì Am a Jmo~a Ho$ CËnmX Ho$ à{eju H$s nyar Am{W H$ ghm`vm ZJar` Jm ^º$ n[adma H$aoJm& Jm J«m `moozm H$m CÓmQ>Z 22 Zd ~a Jmonmï> r na JmodY Z VrW na {H$`m J`m& àw MaU Bg `moozm H$mo PmaI S> VWm ~ Jmb g ^mj Ho$ M`{ZV g Mmo bmjy {H$`m Om ojm& `moozm Ho$ àw MaU H$m bú` h 8000 Jm mvm H$s Ka dmngr& e~ar ~ñvr `moozm e~ar ~ñvr H$m AW h ZJam H$s dh ~ñvr, Ohm Xya Jm d go AmH$a N>moQ>m- moq>m ì mnma `m Zm H$ar H$aZo dmbo bmoj ahvo h & gm mý`v CZH$mo Pw½Jr Pmon S>r ^r H$hm OmVm h, `m H$ƒr ~ñvr Ho$ Zm go ^r nwh$mam OmVm h & A J«oOr Bgo SLUMS ^r H$hVo h & qhxy g mo H$s Hw$ar{V`m Nw>Am-Ny>V EH$ ~r mar h, O~ VH$ qhxy g mo Bggo wº$ Zht hmojm V~ VH$ CgH$m H$moB ^{dî` h & {H$VZo XwI H$s ~mv h, {Og e~ar H$mo am Or Zo BVZm gå mz {X`m AmO H$m am ^º$ qhxy g mo Cg e~ar g mo H$mo ANy>V mzvm h & Oê$aV h Bg e~ar g mo go ob { bmn H$a CZHo$ gmw Ë`m hma ZmE OmE & Vmo AmBE, h g^r { bh$a Bg `moozm H$mo g $b ~ZmE & hzw mz n[adma `moozm hzw mz n[adma `moozm, {OgHo$ A VJ V àë`oh$ n[adma go AmJ«h {H$`m Om ahm h {H$ à{v{xz {OVZm g ^d hmo n[adma Ho$ g^r gxñ` gm w{hh$ én go B œa Ü`mZ, hzw mz Mm{bgm H$m nmr> Adí` H$a & gmw hr H$ go H$ nm±m Jm`Ìr Ì H$m ^r Omn H$a & {Oggo {H$ h g~ho$ n[admam Ho$ g^r gxñ`m H$m Zmo~b ~ T>o Am a H$moamoZm hm mar H$m gm Zm AmgmZr go H$a gh $& AV: Amn go {ZdoXZ h, Omo ^r hzw mz n[adma aov O` Vr df à{v`mo{jvm em{ b hmozm MmhVo h, dh qbh$ na OmH$a a{oñq oez H$ao& a{oñq oez Ho$ AmYma na hr n[aum àm V Ho$ {hgm~ go Kmo{fV {H$E OmE Jo& Amn g~go AZwamoY h {H$ AnZo AnZo gå^mj `m àmýv H$mo {do`r ~ZmZo Ho$ {be g^r AnZm AnZm a{oñq oez µoê$a H$a & H$a gh«$m {V `moozm àmmrz g ` go qhxy g ñh ${V gh«$m {V H$mo XmZ H$m nd mzm OmVm h & Xoe àmmrz g go gh«$m {V Ho$ {XZ Jm d Ho$ AmMm` H$mo 14 dñvwam H$m XmZ XoZo H$s àwm Mbr Am ahr h & Bggo AmMm` Ho$ n[adma H$s df ^a H$s Amdí`H$Vm nyar hmo OmVr Wr Am a dh Jm d Ho$ ~ƒm H$mo {~Zm ewëh$ n T>mVo Wo& qh$vw g ` MH«$ Zo n[a^mfm ~Xb Xr Am a AmMm` H$mo hr ~«m U mz {b`m J`m& lrh[a Zo AnZo ZJar` n[adma H$mo `h g PmZm àma ^ {H$`m {H$ Om{V OÝ go Zht H$ go {Z{üV hmovr h & AmO h mao ~«m U dh godmdvu h Omo J«m dm{g`m H$mo ~m {ÕH$ VWm g ñh$ma {ejm Xo aho h & Vmo AmBE, Bg gh«$m {V na h CZ àë oh$ godmdvu H$mo EH$ A yë` Cnhma ñdê$n 1500/- H$m AW XmZ X & Bg `moozm ^mjrxma ~Zo Am a nwê` A{O V H$a & 4

5 w ~B hbmb nwéfmoîm mg H$s nmdz ~obm na EH$b lrh[a w ~B Ûmam VrZ {Xdgr` (2, 3 Am a 4 AŠQy>~a) hzw mz Mmbrgm na AmYm[aV hzw V {ÌdoUr Zm H$ Bg àdmz l Ibm H$mo o$g~wh$ Am a `yq>çy~ na bmbd ñq r {H$`m J`m& n {S>V {do` e H$a Or ohvm Ho$ mü` go n[adma, ì`dgm` Am a {ZOr OrdZ {g{õ àmá H$aZo Ho$ Cnm`m na àh$me S>mbm J m& Bg dmw Ab àmoj«m Xoe^a Ho$ g ñwm go Ow S>o H$m $s bmoj em{ b hþe& nwéfmoîm mg XmZ H$aZo H$s Omo Anrb H$s JB Wr, CgHo$ A VJ V w ~B g{ {V Zo é.1,56,852 EH$Ì {H$E& 6 AŠQy>~a H$mo {dúm {dhma Zm go ZB Q>rMa Q oqzj Ho$ l Ibm H$m Amo[a` Q>oeZ aim J`m& Bg w ~B H$s CZ {hbmam H$s Q >oqzj ewé H$s JB h {OZHo$ Ûmam ZJa Ho$ ~ƒm H$mo g ñh$ma {ejm Xr Om ojr& `h EH$ Z`m à`moj h {OgH$m nm bq> àmooo³q> w ~B ewê$ hmozo Om ahm h & 25 AŠQy>~a Xmonha 3:00 ~Oo {dúm {dhma l Ibm H$m nhbm Q oqzj H$mog ewê$ hþam {Og H$ar~ 65 {hbmam Zo {hñgm {b`m& 11 AŠQy>~a, Zmam`U aoh$s gëg J n[adma H$s g ñwm{nh$m lr Vr amooœar Or moxr (amo XrXr) H$m EH$ do~rzma H$m Am`moOZ {H$`m J`m& Bg Zmam`U emó Ho$ mü` go VZ, Z d YZ H$mo AmOrdZ ñdñw ahzo Ho$ ahñ` na MMm H$s JB & `h H$m H«$ Oy, o$g~wh$ Am a `yq>çy~ na grym àgm[av {H$`m J`m {Og o 1000 go A{YH$ bmojmo Zo ^mj {b m& 25 AŠQy>~a, {do`mxe r Ho$ {XZ EH$b lrh[a Ûmam Xoeì`mnr gw XaH$m S> H$m Am`moOZ {H$`m J`m& Bg Xoe {dxoe Ho$ H$ar~ So> T> H$amo S> bmojm Zo {hñgm {b`m& w ~B H$s {hbm Am a nwéf g{ {V Ûmam Oy na gw XaH$m S> H$m Am`moOZ {H$`m J`m& Bg àmoj«m H$s amzm Cfm Jmo`b Am a à^m H$m[admb H$m {deof `mojxmz ahm& 21 Zd ~a, w ~B g{ {V Ûmam Xrnmdbr ñzoh gå obz Oy na aim J`m& g^r g{ {V`m Zo 10 { ZQ> Ho$ AnZo-AnZo H$m H«$ àñvwv {H$E& amï >r` AÜ`j lr gë`zmam`u Or H$m~am Ho$ Amerd MZ Ho$ gmw H$m H«$ H$m g mnz hþam& 22 Zd ~a, Jmonmï> r Ho$ Adga na ~«O S>b g ^mj A Vam ï >r` Jm J«m `moozm H$m CÓmQ>Z hþam& Bg w ~B go lr Vr rzm Zmam`U AJ«dmb Ûmam 202 Jm`, lr gë`zmam`u Or H$m~am Ûmam 101 Jm`, lr A{Zb mzqghh$m Ûmam 21 Jm` Am a lr {do` Ho${S>`m Or Ûmam 11 Jm`m H$m XmZ {H$`m J`m& Bg `moozm Ho$ H$mofmÜ`j H$m nx w ~B Ho$ lr Zmam`U AJ«dmb H$mo {X`m J`m h & GAU-GRAM YOJANA DONATION NAME AMOUNT S.N. Kabra Shrinarayan Agrawal Mrs. Meena Agrawal Mrs.Rama Pahalajani Sunil Anil Mansingka Mrs. Manju Vijay Kedia Shantadevi Sarda Charitable Trust Anjani Agrawal Govinddas Damani Mrs.Alka Poddar Madan Mohan Goenka Pranesh Kejriwal Vinay Anil Agrawal Mrs. Sumitra K Nemani Bhawarlal Kandoi Sumesh Mody by Mrs Harsha Mody Narayan Manju Karwa TOTAL aw XmZXmVm lr Vr nmd Vr ~Zdmarbmb Jwám lr Vr aoim hmdra Jwám g{ {V Z.8 lr Vr BÝÐmXodr IÊS>o{b m lr gwaoe Ow IÊS>o{b m g{ {V Z.4-5 lr Vr A{ Vm am {dbmg AJ«dmb g{ {V Z.2 lr Vr Jm Ìr am AdVma moxr g{ {V Z.2 5

6 g{ {V Z ~a 1 {XZm H$ 22 {gv ~a Jbdma Ho$ {XZ {hbmam Ûmam gw XaH$m S> H$m ~hþv hr gw Xa Ed b`~õ VarHo$ go nmr> {H$`m J`m& Bg 14 {hbmam Zo ^mj {b`m& nwéfmoîm mg ^r ~hþv AÀN>m YZ g J«h hþam& 21 Zd ~a e{zdma H$mo H $Ðr` g{ {V Xrnmdbr H$m` H«$ h mar g{ {V H$s Amoa go lr Vr ^JdVr Or { Îmb Ûmam {bir Xmo g {já Zm{Q>H$m àñvwv H$s JB & Zm{Q>H$m Ûmam EH$b go Ow S>o ahzo Ed CgHo$ H$m`m] H$mo AmJo VH$ bo OmZo H$m AmˆmZ ~ S>o hr amomh$ T> J go {H$`m J`m& g{ {V Z ~a 2 29 AŠQy>~a H$mo gwà{gõ em{bzr ~oardmb Ûmam {Xnmdbr Ho$ Adga na o$pñq>d hmo So>H$moa H$m Am`moOZ {H$`m {Og CÝhm Zo ~hþv gw Xa T> J go {Xnmdbr Ho$ VmoaU, Q>o~b gomdq>, a Jmobr, Q>rbmBQ>, Wmbr gomdq> BË`m{X Ho$ ~mao ~hþv gw Xa T> J go g Pm`m, `h ~hþv hr gamhzr` H$m` H«$ Wm {Ogo H$ar~ 250 bmojm Zo ^mj {b m& nwéfmoîm mg ~hþv AÀN>m YZ g J«h {H$`m& 1 Zd ~a H$mo lr Vr Am^m Jmo`ZH$m Zo ~Zdmgr doe^yfm ApIb ^mavr` à{v`mo{jvm AnZr lour {ÛVr` ñwmz àmá {H$`m& Bg H$m` H«$ H$m Am`moOZ EH$b `wdm gyav Ûmam {H$`m J`m Wm& 21 Zd ~a H$mo H $Ðr` g{ {V Ûmam {Xnmdbr ñzoh { bz h mao g{ {V Ho$ g~go A{YH$ gxñ`m Zo ^mj {b`m& Z Ë` Am a ZmQ>H$ H$s g^r Zo ^yar-^yar àe gm H$s& Jmod e `moozm Ho$ A VJ V 7,00,000 éne H$m g J«h lr Vr a m nhbmomzr Ûmam 25 Jm` Am a lr ^ dabmb H $XmoB Or Ûmam 2 Jm` H$m XmZ {X`m J`m& g{ {V Z.3 Zd ~a mh AÜ`jm lr Vr erb AJ«dmb Zo godm nmì Ûmam {H$g àh$ma N>moQ>r-N>moQ>r YZam{e H$mo BH$Æ>m H$a ~ S>r ~Zm gh$vo Am a amï >godm `mojxmz Xo gh$vo h, Bg ~mao ~Vm m& Bgr àh$ma g H«$m {V na ^r YZ g J«h H$aZo H$m g H$ën {b`m& Xrnmdbr na H $Ð Ho$ gmw H$m` H«$ {H$`m J`m {Og ~hþv hr gw Xa ê$n AÜ`jm Zo EH$b H$s g amzm Am a Jm mvm Ho$ n MJì` na H${dVm gwzmb & 23 {Xgå~a H$mo g{ {V Ûmam µoy na àrv ohm{ S>`m Ûmam Ho$H$ Am a Hw$H$sµO {gimzo H$m Am`moOZ {H$`m J`m {Og 43 gxñ`m Zo ^mj {b`m& Bg H$m` H«$ H$s g^r Zo ~hþv gamhzm H$s& g{ {V Z.4-5 M ßQ>a 4-5 H$s mz{gh$ d îumoxodr dz`mìm 18 AŠQy>~a 2020 H$mo g nþ hþb & Bg 315 gxñ`m Zo Xe Z àmá {H$E& H$m` H«$ H$s ewéamv `m{¾h$ Or Am a gwaoýð {dh$b Or Ho$ dmzm go hþb & JUoe Or H$m ñ au {H$`m J`m, CgHo$ Cnam V hdmb Am a aob `mìm Ûmam lr Vr {dúm Or H$m H$mZr Zo mvm Ho$ Zmoa ê$n H$m Ü`mZ H$amVo hþe mz{gh$ `mìm g~h$mo àdoe H$am`m& Bg `mìm AnZo dzdmgr ^mb ~hz ^r em{ b hþe& àmoj«m Ho$ mü` go-gmja WZ, {edor H$m {dfnmz, 1 ~y±x {JaZo go amjg H$m AmJ Z, XodrOr Ho$ àmh$q>ç ê$nho$ Xe Z hþe& BgHo$ Abmdm Xodm mb Ho$ Xe Z, ~mu J Jm, AY Hw$ mar Ho$ Xe Z, CgHo$ Cnam V gm Pr N>V {dlm {H$`m& Eogm bjvm Wm O go Ho$db mz{gh$ hr Zht h emar[ah$ ê$n go mvm Or Ho$ Xa~ma gmjmv Xe Z H$a aho h & Bg mìm 104 g ñh$ma Ho$ÝÐ àmá hþe& godmnmì Ed ~wh$ Am $ H$m O àmooošq> ^r ~hþv AÀN>o Mb aho h & g{ {V Z ~a 6 h mar Iw{e`m H$m ahm Zm {R>H$mZm, O~ àdoe hþam mvm H$m Ka h mao ~moardbr g{ {V Z ~a 6 Zo 20 AŠQy>~a H$mo mvm H$m Xa~ma gom`m, {Og g{ {V Ho$ gxñ`m Ho$ Ûmam Z mohh$ Ja~m Z Ë` go mvm H$mo [apm`m Amoa g^r Xe H$m H$m Z moh {b`m& gmw à mox Or e m Zo AnZr Ywa AmdmO nyao ^md go g {n V hmoh$a {Xb H$mo Ny> bozo dmbo ^OZm H$s àñvw{v Xr& 21 Zd ~a H$mo H $Ð Ûmam Am`mo{OV Xrnmdbr H$m` H«$ h mar g{ {V ^r ~hþv C mg d C J go gpå {bv hþb & A`moÜ`m bm Q>o am EH$ N>moQ>r gr bkw Zm{Q>H$m H$m ZmQ>ç ê$nm VaU {H$`m J`m& Xrn Á`mo{V Z moñvwvo Z mohh$ ê$n go gmobh qgjma go gor hþb g{ {V Ho$ gxñ`m Zo àñvwv H$s& 6

7 g{ {V Z ~a 8 m{gh$ rqq>j 15 { ZQ> Ho$ {deof MMm h mar gxñ`m `mojm à{ejh$ gwf m Or Jwám Zo X {ZH$ ^mooz Amdí`H$ d ñdmñï`dy H$ AëH$bmBZ d E{g{S>H$ ^mooz H$s AË` V bm^h$mar OmZH$mar Xr& Xrnmdbr H$m` H«$ hmozo Ho$ H$maU { R>mB a Jmobr amoezr Ho$ D$na AmYm[aV JmZo {d bor Ho${S>`m Ûmam ñda{mv d ñd` hr ñda {XE hþe Wo& CZ na g^r gxñ` nwéfm d {hbmam Zo mohh$ Z Ë` àñvwv {H$`m& AŠQy>~a mg Zohm ~ gb Or Zo Xr o d AZwn`moJr nona go {~Zm ${dh$mob H$m à`moj H$a ~hþv AmgmZ d AmH$f H$ ~ J ~ZmZo {gime& S>m Zram añvmojr Zo ~Vm`m {H$ CZH$s ~hz H$s gmg H$mo AbOmB a amoj go J«ñV hmozo Ho$ H$maU CZH$s `mxxmív nyar Vah Mbr JB Wr& Zram Or Ho$ H$hZo go CZH$s ~hz d CZHo$ n{v amoo hzw mz Mmbrgm n T>Zo bjo& Hw$N> hr {XZm Amü` OZH$ VarHo$ go CZH$s m H$s `mxxmív dmng Am JB Am a CZH$mo nyam hzw mz Mmbrgm `mx hmo J`m& Eogo H$B AZw^d h bmojm Zo Amng eo`a {H$E& g{ {V Z ~a 9 EH$b lrh[a wbw S> g{ {V Zo AnZo A Xa Ho$ AOw Z H$mo nhmmzmo Zm go ~m {ÕH$ MMm na EH$ goez 19 {gv ~a 2020 H$mo aim& w»` dº$m lr gvre Or mo S> Wo& CÝhm Zo AmO Ho$ n[anoj {H$g àh$ma h mao Ym{ H$ J«W JrVm Or H$mo OrdZ ì`{º$ëd {dh$mg Ho$ {be CVmaZm Mm{hE, ~hþv hr gab ^mfm g Pm`m& CÝhm Zo ~Vm`m {H$g àh$ma h mam ì`dhma gd Xm AZwem{gV Ed `m {XV hmozm Mm{hE, h mam AmMaU, gho, gab, Zr{VJV d Ý`m` g JV hmozm Mm{hE& g^r Zo Bg MMm H$mo ~hþv ng X {H$`m& bj^j 80 gxñ m Zo ^mj {b`m& 21 Zd ~a H$mo Xrnmdbr ñzoh gå obz g{ {V Zo ~MnZ go nmnz Ed H$moamoZm na H$mì` nmr> H$m H$m` H«$ aim& Bg o g{ {V H$s Amoa go lr Vr gwf m AJ«dmb, lr Vr OmJ {V mzqghh$m Ed lr Vr AmaVr H$Zmo{S>`m Zo ^mj {b`m& g{ {V Z ~a 10 g{ {V Z ~a 10 Zo AnZo g^r H$ oq>r ~a go Hw$N> ~a H$mo H$mo AbJ-AbJ `moozm H$m à^mar nx {X`m {Oggo g^r H$m` gwmmê$ ê$n go Mb gho$& 21 AŠQy>~a H$mo Zdam{Ì Ho$ Cnbj ^OZ g Ü`m H$m Am`moOZ {H$`m J`m {Og gxñ`m Ûmam gw Xa ^OZ àñvwv {H$E JE& 21 Zd ~a H$mo {Xdmbr go{b~«oez ^r lr Vr g Vmof Or AJ«dmb Ed CZH$s ~hÿ Zo ~hþv hr gw Xa Z Ë` Zm{Q>H$m àñvwv H$s& Xrnmdbr ñzoh gå obz 7

8 ZE M ßQ>a H$m ew^ma ^ ~ S>o hf H$s ~mv {H$ X{jU ^mav Ho$ VrZ ZE M ßQ>a H$m ew^ma ^ hþam h & nyao ^mavdf A~ 22 M ßQ>a hmo JE h Am a `h g~ amï >r` CnmÜ`j lr ŠIZ Or Jmo`b Ho$ AWH$ à`mgm go g $b hþam h & lr ŠIZOr Zo gy{mv {H$`m {H$ 18/11/2020 H$mo lrh[a X{jU ^mav H$m Amo[aE Q>oeZ H$m` H«$ Am`mo{OV {H$`m J`m {Og X{jU ^mav Ho$ 17 ñwmzm go 61 à{v{z{y CnpñWV Wo& Bg lrh[a Ho$ g^r H $Ðr` g{ {V Ho$ nxm{yh$mar Zo ^mj {b`m& lr Vr H$bmdVr OmOy H$mo EH$b lrh[a X{jU à^mj H$s {hbm g{ {V H$m à^mar {Z`wº$ {H$`m J`m& H$mo` ~Qy>a M ßQ>a H$m ew^ma ^ 29 Zd ~a 2020 H$mo X{jUm Mb à^mj EH$b lrh[a Ho$ ZE M ßQ>a H$mo` ~Qy>a H$m ew^ma ^ {H$`m J`m& lr Jmonmb Or mhoœar Zo Zd{Zdm {MV Q>r H$m n[am` H$adm`m AÜ`j lr í`m bmb Or AJ«dmb, CnmÜ`j lr g Vmof Or y X S>m, g{md lr H $bme M X Or { Îmb, H$mofmÜ`j lr Xm moxa àgmx Or gmo mzr ~Zo h & Zd{Zdm {MV Q>r H$m {d{ydv enw {d{y H$m` H«$ Am`mo{OV {H$`m J`m& H$moMrZ M ßQ>a H$m ew^ma ^ ew^ma ^ H$s l Ibm hr 29 Zd ~a 2020 H$mo H$moqMJ M ßQ>a H$m ^r ew^ma ^ {H$`m J`m& `hm H$s ^r Zd{Zdm {MV Q>r H$mo ~hþv-~hþv ~YmB & Zd{Zdm {MV AÜ`j lr àh$me Or Mm Yar Zo EH$b lrh[a Ho$ H$m` H$mo D$ MmB na bo OmZo Ho$ g H$ën H$mo Xmoham`m& hþ~br M ßQ>a H$m ew^ma ^ lrh[a EH$b n[adma hþ~br M ßQ>a H$m enw J«hU g mamoh dmw Ab rqq>j Ho$ O[a o hþam& M ßQ>a$Ho$ AÜ j H$m nx^ma lr a UOr qgkm{z m, g{md nx lr Vr emo^m ^yv S>m Ed H$mofmÜ j H$m nx^ma lr amooýð àgmx Jmo b Zo J«hU {H$ m& Zd{Zdm {MV Q>r H$mo ~hþv-~hþv ~YmB & EH$b lrh[a ~ Jbwé ~ Jbwé M ßQ>a {nn>bo Hw$N> g ` go H$mµ $s g $bvm nyd H$ H$m` H$aVo hþe {ZaÝVa AmJo ~ T> ahm h & lr Vr gwzrvm mbnmzr, lr Vr H$mÝVm gmo mzr Ed lr ŠIZOr Jmo`b H$s àoaum d lr gwaoe Or moxr, lr g O` Or AJ«dmb Ho$ {ZaÝVa gh`moj go gmám{hh$ gëg J, ^OZ mv -e{º$ Ûmam Am`mo{OV hmo ahm h & M ßQ>a Ûmam YZ g J«h ^r {H$`m Om ahm h & lr gwaoe Or moxr-aü`j Ûmam ê$. 1,00,000/- lr {V H$mÝVm gmo mzr H$mofmÜ`j Ûmam am{e ê$ /- lr g O` AJ«dmb Ûmam am{e ê$ /- lr XodoÝÐ Or gmozr Ûmam am{e ê$ 51000/- Ho$ A{V[aº$ A~ VH$ 12 AÝ` XmZXmVmAmo go XmZ am{e àmá hmo MwH$s h Ed `o H«$ bjmvma Omar h & JrVm O` Vr Ho$ ew^ Adga na g ajh$ gxñ` lr XodoÝÐ Or gmozr Ho$ Amdmg na JrVm nmr> H$m Am`moOZ {H$`m J`m& EH$b lrh[a gyav gyav M ßQ>a Ûmam {dœì`mnr gw XaH$m S> nmr>-xoe Ho$ dzdmgr joìm H$m` av EH$b A{^`mZ H$s g ñwm lrhar gëg J g{ {V Ho$ VËdmYmZ {do`mxe r Ho$ {XZ {S>{OQ>b ßboQ> $m na Am`mo{OV {H$ m J m& Bg 43 bmi go A{YH$ n[admam Zo Am ZbmBZ a{oñq oez H$admH$a ^mj {b`m& h Am`moOZ qhxr ^mfr joìm Ho$ Abmdm AbJ-AbJ ñwmzr` ^mfmam ^r {H$`m J`m& EH$b lrh[a B Xm a B Xm a M ßQ>a Ûmam Xehao Ho$ Adga na lr {do` e H$a Or ohvm Ho$ gm{zü` g JrV gw XaH$m S> H$m nmr> {H$`m J`m& 17 A³Qy>~a 2020 H$mo B -dz`mìm H$m H$m` H«$ Am`mo{OV {H$`m& {Xnmdbr Ho$ Adga na Am ZbmBZ m S>Zm dh $em n Xrnm Or Jwám Ûmam g Mm{bV H$s JB & EH$b lrh[a ZmJnwa EH$b lrh[a ZmJnwa H$s Amoa go lr Jwám Or Ûmam 25 AŠQy>~a, {do`xe r Ho$ nd na hzw mz {Xa Jm Yr~mJ Ho$dbam mzr hmb ñhy$b O[anQ>H$m gw XaH$m S> H$m nmr> H$adm`m J`m& 22 Zd ~a 2020 H$mo Jmonmï> r Ho$ nd na Jm aju H$m` H«$ aim J`m& ZJa Ho$ H$B JU mý` ì`{º$ à{eju H $Ð XoIZo nymao, lr gë`zmam`u Or AJ«dmb Zo EH$ g ñh$ma H $Ð H$s am{e àxmz H$s& mo{zh$m ohm{s>`m Zo g^r H$mo à{eju H $Ð H$s H$m` e br go AdJV H$am`m& Bg mh Ho$ A V VH$ 65 EH${Xdgr` Am a 40 VrZ {Xdgr` H$Wm hmo MwH$s h & 19 Zd ~a 2020 H$mo ZmJnwa g{ {V Ûmam B -dz`mìm H$s JB {Og 300 bmojm Zo ^mj {b`m& `h `mìm éðà`mj H$s Wr& 8

9 gm m{oh$ H$m`m] h mao Xoe Á`mXmVa ~ S>o C «Ho$ bmoj `mzr h mao XmXm, XmXr, mvm, {nvm hr bjo ahvo h & EH$b `wdm `wdmam H$mo `wdmdñwm go hr gm m{oh$ H$m`m] Omo S>Zo H$m EH$ à`mg h Omo g $bvmnyd H$ Mb ahm h & H$amoZm Xoe AMmZH$ AmB hþb EH$ AmnXm Wr {OgZo g~ H$mo {hbm H$a ai {X`m& bm H$S>mCZ H$ht H$moB Om Zht gh$vm Wm Eogr pñw{v h mao `wdm H$m` H$Vm Am Zo Jm d-jm d mñh$, nr.nr.b. {H$Q>, ^mooz, hmw YmoZo Ho$ gm~wz Am a g {ZQ>mBOa wâv g mo H$s Am{W H$ XX go OéaV Xm VH$ nhþ Mm`m& h H$amoZm H$mb g `-g ` na Am ZbmBZ H$m` H«$ Am a rqq>j ^r H$aVo aho, Cg g ` h Zo H$B Q>m H$ emo ^r {H$`o, {Og ~ S>o-~ S>o à{v{ð>v bmojm Zo {hñgm {b`m O go ñ {V B amzror, AZÝ`m {~abmor, gmozy gyx BË`m{X& h Zo Hw$N> à{v`mo{jvm ^r Am`mo{OV H$s O go dzdmgr doe^yfm, amwm Z, W H$s (J{UV H$s à{v`mo{jvm) Am{X& g~ H$m` H«$ m h Zo M [aq>r Ho$ {be YZ g J«h {H$`m& h mam EH$ H$m` H«$ hzw mz n[adma ^r h, Bg h n[adma Ho$ gmw { bh$a hzw mz Mmbrgm H$m nmr> H$aVo h & Bggo n[adma Ho$ bmoj EH$ gmw Ow S>Vo h & EH$ h mam H$m` H«$ e~ar ~ñvr ^r h, {Og h nmg H$s ~pñv`m OmH$a bmojm go { bvo h Am a CZH$s g ñ`mam H$m g mymz H$aVo h & lr gw{ V Or H$m~am Zo ^r EH$ H$m` H«$ h gwpm`m {Og h Jm d Ho$ bmojm Ho$ gmw { ÌVm H$aVo h Ed eha H$s w»`ymam go Omo S>Vo h {OgH$m Zm H $îu gwxm m aim h & 1. h mam Ü`o` 1. h g~ ^mav m± H$s gývmz h & (2015) 2. AmO m± H$s Am±Im Am±gy h & 3. h m± Ho$ Am±gy nmon> Jo& 4. h YaVr H$s VmH$V OJm` Jo& 5. h Xoe H$mo gwir ~Zm` Jo& h mam ^{dî EH$b `wdm 2. h mar `moozm - 1. Xoe Ho$ Mma bmi N>moQ>o-N>moQ>o Jm±dm H$mo AnZm H$m` joì ~Zm` Jo& (2018) 2. BZ ahzo dmbm 40 H$amo S> H$m g mo hr YaVr H$s VmH$V h & 3. h n M wir `moozm go BZH$mo O~yV ~Zm` Jo& 4. h agm`z wº$ YaVr d ì`gz wº$ Jm±d ~Zm` Jo& 5. h EH$b H$mo OZ-OZ H$m A{^`mZ ~Zm` Jo& 3. n[adv Z Ho$ MaU - 1. h godm go gånh $ H$a Jo& (2019) 2. h gånh $ go g JR>Z H$a Jo& 3. h g JR>Z go g mo H$mo geº$ ~Zm` Jo& 4. h Jm±d Ho$ ñdmdbå~z go g mo H$m ñdm{^ mz OJm` Jo& 5. h J«m Ho$ ñdm{^ mz go Xoe H$mo g W ~Zm` Jo& 4. h mam g H$ën - 1. h AnZo Jm±d H$mo AmXe J«m ~Zm` Jo& (2022) 2. h AnZr n Mm`V H$mo AnZo gnzo H$m ^mav ~Zm` Jo& 3. h Jm±d X {ZH$ gëg J Mbm` Jo& 4. h Jm±d g agvm bm` Jo& 5. h Xoe Ho$, Xoe h mam `h ^md OJm` Jo& 5. h mam ñdßz 1. h ñdm r {ddoh$mzýx Ho$ gnzo H$m ^mav ~Zm` Jo& (2025) 2. h hmë m Jm±Yr Ho$ {MÝVZ H$m J«m ñdamo bm` Jo& 3. h S>m. Aå~oS>H$a H$s H$ënZm H$m gå mz {Xbm` Jo& 4. h S>m. hos>jodma Ho$ {dmma H$m d ^dembr amï > ~Zm` Jo& 5. h am Or H$s gozm ~ZH$a Xoe am amá` bm` Jo& && ^mav mvm H$s O` && h mam EH$b Hanuman Parivar Registration mny5zdjsfianh4fs8 Ekal shrihari Mumbai shriharisatsangsamitimumbai aov O` Vr df 9

10 EH$b lrh[a BZ r{s> m aov O Vr df H$m ew^ma ^ 6 Ed 7 mm H$mo {Xëbr dmw Ab Ed àë j én go hmozm {ZpíMV hþam h & ZJa g JR>Z Ho$ g^r M ßQ>g Ûmam AnZo-AnZo ñva na nyao df AZoH$mZoH$ a Jma J H$m` H«$ Am mo{ov {H$E OmE Jo& AmJm r H$m H«$ aov O` Vr df H$m g mnz g mamoh ^ì én go w ~B {Xg ~a 2021 `m OZdar 2022 Zm`m OmEJm {Og nyao ^mavdf go Amn g^r Am {ÌV h Amn g^r H$m ñdmjv h & rzm AJ«dmb lrhar gëg J g{ {V H$s H $Ðr` CnmÜ`j w ~B go Amn g~ H$mo EH$b àum H$aVr hÿ±²& `h oam gm ^m½` h AmJm r df lrhar gëg J g{ {V Ho$ aov O` Vr g mamoh H$s Am`moOZ g{ {V Ho$ g`m OH$ Ho$ ê$n g JR>Z Zo oao D$na {dœmg àh$q> {H$`m h & AmJm r 3 mg nyao A{^`mZ Zo EH$ n[adma ê$n ah H$a Bg Am`moOZ H$mo EH$b H$m H$s{V mz ñwm{nv H$aZo H$m g H$ën {H$`m h & nyao EH$b n[adma Ho$ {be `h AmZ X H$m {df` h & H$amoZm H$mb h Eogm Š`m H$a gh$vo h, {H$ dv mz à{v~ Ym H$mo Ü`mZ aih$a h ha Xmo-VrZ hrzo EH$ à^md H$mar CËgd Zm gh $& AmJm r N>h gmv mm 2021 H$mo aov O` Vr H$m CÓmQ>Z H$m` H«$ {Z{üV hþam h qh$vw CgH$s V `mar h A^r go H$aZr h Omo Cg H$m` H«$ H$mo ^ì` VWm à^md H$mar ~Zm gh $ `h H$m` H${R>Z h qh$vw AgmÜ` Zht Om na H $nm am H$s hmob, Vmna H $nm H$ao g~ H$moB & - aov O Vr g mo{oh$m w ~B g{ {V H$s AÜ`jm lr Vr rzmor AJ«dmb H$mo amï >r` CnmÜ`j Ed aov O Vr g mo{oh$m {Z`wº$ {H$`m J`m CÝh ~hþv-~hþv ~YmB & N>nVo-N>nVo lr hoeor { Îmb H$mo amï >r H$m H$mar AÜ j {Z wº$ {H$ m J m h & CÝh ~hþv-~hþv ~YmB & g nmxh$s EH$b lrh[a H$m aov O` Vr df Am a h mao ~ S>o-~ S>o bú`, Vmo Oê$aV h h h mar ^mdr nr T>r H$s, h mao ^{dî` Ho$ H$U Yma `wdm dj H$s& g ` h `wdmam H$mo àia {Xem ~moy àxmz H$amZo H$m, EH$ {ZYm [av bú` XoZo H$m& EH$ ~ma AJa bú` {ZYm [av hmo OmVm h Vmo dh Oê$a Cgo hm{gb H$aVm h & AmO h {Og gm ñh ${VH$ g H«$ U Ho$ Xm a go JwOa aho h, Ohm ^m {VH$dmX ^r AnZr Ma n[ah$mð>m na h, Eogo g ` AmÜ`mpË H$ yë`m H$mo AnZmH$a AnZr g ñh ${VH$ Yamoha H$mo O~yV ~ZmZo Ho$ {be AmO `wdm dj h go Ow S> J m h Am a gm m{oh$ Xm{`Ëd H$m {Zdm h H$aZo EH$ Ah ² ^y{ H$m {Z^m ahm h & AJa {H$gr ^r g JR>Z H$mo O~yV ~ZmZm h Vmo CgH$m AmYma `wdm e{º$ hr h & Bg aov O` Vr df `wdm e{º$ EH$ ZB C S>mZ ^ah$a EH$b lrh[a H$mo EH$ Z`m Am`m XoJr& `wdmam Ho$ AmXe ñdm r {ddoh$mz X Or H$m `h gnzm {H$ {dœ AJa H$moB Xoe {dœ Jwé ~ZVm h Vmo dh {g $ ^mav hr hmojm& BÝht ew^h$m ZmAm Ho$ gmw... g ßmmXH$s Q>r : Oy Ho${S> m, erb AJ«dmb, Vm bmo m, {eënm Ogamnw[a m, JwÈx> qgh BANK DETAILS FOR RTGS/NEFT ACCOUNT NAME : SHRIHARI SATSANG SAMITI, MUMBAI BANK NAME : STATE BANK OF INDIA A/C NO. : IFSC No. : SBIN Branch : TARDEO, MUMBAI shriharisatsangsamitimumbai 407-~r, am Or hmcg, Mm Wm mbm, 30 Om ^wbdms>r ES>dS> {gzo m Ho$ nmg, H$mb~mXodr, w ~B Whatsapp : Xÿa^mf : mo~mb b : Ekal shrihari Mumbai 10