HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI P DôNG TËP QU N TRONG GI I QUYÕT C C Vô VIÖC D N Sù CñA TßA N NH N D N ë VIÖT NAM HIÖN NA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI P DôNG TËP QU N TRONG GI I QUYÕT C C Vô VIÖC D N Sù CñA TßA N NH N D N ë VIÖT NAM HIÖN NA"

Bản ghi

1 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI P DôNG TËP QU N TRONG GI I QUYÕT C C Vô VIÖC D N Sù CñA TßA N NH N D N ë VIÖT NAM HIÖN NAY Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật Mã số : TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI

2 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Hoàng Thị Kim Quế Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Tập quán là một loại quy tắc xử sự có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi của con người. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tập quán trong việc giữ gìn trật tự xã hội, kể từ khi nhà nước ra đời, nhà nước đã lựa chọn những tập quán phù hợp với ý chí giai cấp thống trị để nâng lên thành pháp luật. Trên thế giới có nhiều quốc gia thừa nhận tập quán làm nguồn của pháp luật. Ở Việt Nam, trước đây do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, có lúc chúng ta không thừa nhận tập quán là một loại nguồn của pháp luật. Hiện nay, trong nỗ lực đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (xã hội chủ nghĩa), để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp, tính khả thi, bên cạnh văn bản quy phạm pháp luật với vai trò là nguồn chủ yếu thì tập quán được coi là nguồn bổ trợ. Có nhiều văn bản quy phạm pháp luật ghi nhận điều này. Do đã có cơ sở pháp lý, Tòa án nhân dân các cấp trong hoạt động giải quyết các tranh chấp dân sự áp dụng những tập quán phù hợp để làm căn cứ đưa ra phán quyết là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng chính từ thực tiễn cho thấy, việc Tòa án nhân dân trong quá trình hoạt động có áp dụng tập quán đã gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Thứ nhất, về góc độ lý luận và cơ sở pháp lý, chưa có cách hiểu thực sự thống nhất về tập quán, do vậy, rất khó xác định những tập quán nào là tập quán phù hợp để Tòa án nhân dân các cấp áp dụng. Thứ hai, mặc dù nguyên tắc áp dụng tập quán là nguyên tắc luật định, nhưng pháp luật Việt Nam hiện nay chưa quy định chủ thể có thẩm quyền cung cấp và chịu trách nhiệm về sự tồn tại, về nội dung của tập quán hoặc có thẩm quyền giải thích tập quán trong trường hợp tồn tại những cách hiểu khác nhau về chúng. Thứ ba, có hiện tượng tòa án nhân dân các cấp né tránh áp dụng tập

4 quán trong hoạt động giải quyết vụ việc dân sự. 2 Việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân là hoạt động có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, có nhiều yếu tố để đảm bảo tính khả thi và là hoạt động cần thiết trong điều kiện chúng ta còn phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật. Mặt khác, việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự cũng phù hợp với yêu cầu của hội nhập quốc tế, làm cho hệ thống pháp luật thực sự có tính mở và tính năng động. Nhưng cho đến nay, chưa có một cơ chế đồng bộ, khoa học để các quy định pháp luật về áp dụng tập quán được đảm bảo thực thi trên thực tiễn, tạo sự thuận lợi cho Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các tranh chấp dân sự, đảm bảo các bản án, quyết định dân sự luôn được tuyên có căn cứ, đúng pháp luật. Xuất phát từ nhận thức đó, chúng tôi lựa chọn vấn đề: Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay để làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống giải pháp bảo đảm việc áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân một cách hợp pháp và có hiệu quả Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài hướng đến giải quyết 3 nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau: - Phân tích cơ sở lý luận về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam. - Phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế khi thực hiện áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. - Xác định quan điểm và hệ thống giải pháp bảo đảm việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu

5 3 Đối tượng nghiên cứu là hoạt động áp dụng tập quán của Tòa án nhân dân các cấp để giải quyết các vụ việc dân sự (vụ án dân sự và việc dân sự). Tuy nhiên, luận án chỉ khảo sát hoạt động áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự theo nghĩa hẹp, các vụ việc hôn nhân và gia đình, các vụ việc về kinh doanh - thương mại. Luận án không khảo sát hoạt động áp dụng tập quán của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết vụ việc lao động Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi không gian là ở Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu để giới hạn về không gian, nhằm đảm bảo tính toàn diện và đặc thù. Việc khảo sát được thực hiện tại 9 tỉnh trong các vùng, miền và 3 thành phố trực thuộc Trung ương. - Về thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu của đề tài tập trung vào giai đoạn từ năm 1995 cho đến hết năm Phương pháp nghiên cứu Đề tài được thực hiện thông qua việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu. Trước hết, các phương pháp nghiên cứu của triết học Mác -Lênin như: Phân tích, Tổng hợp, Lịch sử - cụ thể. Ngoài ra, đề tài còn kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác như: 1- Phương pháp điều tra xã hội học: 2- Phương pháp chuyên gia: 3- Phương pháp thống kê: 5. Điểm mới của luận án Từ mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định ở trên, luận án có những điểm mới sau đây: 1. Xây dựng khái niệm áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân. Phân tích cơ sở pháp lý, đặc điểm, nguyên tắc,

6 4 quy trình và thủ tục áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam. Trình bày các điều kiện đảm bảo cho việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố tác động tích cực và các yếu tố tác động tiêu cực trong quá trình áp dụng tập quán giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. 2. Trình bày khái quát về tổ chức và hoạt động giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam thời gian qua. Trình bày các kết quả đạt được trong áp dụng tập quán giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam kể từ khi có Bộ luật Dân sự năm 1995 đến nay, phân tích các nguyên nhân của những kết quả đó. Đồng thời, luận án trình bày những bất cập trong việc áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam, phân tích các nhóm nguyên nhân của những bất cập. 3. Luận án phân tích các quan điểm nhằm đảm bảo cho việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam. 4. Luận án đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm đảm bảo cho việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam. Các giải pháp được phân tích trên cơ sở và nhằm giải quyết những nguyên nhân của các bất cập trong hoạt động giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam thời gian qua, cụ thể: nhóm giải pháp về lý luận, nhóm giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý, nhóm giải pháp nâng cao năng lực của chủ thể áp dụng tập quán và của nhân dân; nhóm giải pháp về công tác báo cáo, thống kê, tập hợp tập quán phục vụ hoạt động giải quyết vụ việc dân sự; nhóm giải pháp về quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động tố tụng. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Về ý nghĩa lý luận: + Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam.

7 5 + Tài liệu khoa học để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tham khảo trong việc thực hiện các công trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập các vấn đề liên quan. Về ý nghĩa thực tiễn: + Luận án đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. + Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và Gia đình cùng với các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự. + Luận án đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân trong hoạt động áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự. + Luận án đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả của hoạt động áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. 7. Cấu trúc của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án được kết cấu làm 4 chương, 10 tiết. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN Từ trước đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập trực tiếp, toàn diện và hệ thống về vấn đề này. Mặc dù vậy, trong quá trình nghiên cứu tài liệu để thực hiện công trình này, chúng tôi đã khái quát được tình hình nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài như sau: - Nghiên cứu về tập quán với vai trò là một loại quy phạm xã hội thuần túy hay với vai trò là một loại quy phạm xã hội có sự tương tác với pháp luật

8 6 trong điều chỉnh các quan hệ xã hội đã và đang là một vấn đề được các nhà khoa học quan tâm cả từ góc độ văn hóa học lẫn góc độ pháp lý. - Những nghiên cứu về tập quán với vai trò nguồn của pháp luật cũng đã tạo thành một tập hợp gồm rất nhiều công trình. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu như: Một là: Nghiên cứu cơ sở lý luận về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự ở Việt Nam hiện nay. Hai là: Nghiên cứu công phu, sâu, rộng các vấn đề pháp lý về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự ở Việt Nam hiện nay. Ba là: Nghiên cứu về thực trạng áp dụng tập quán trong điều chỉnh các quan hệ dân sự ở Việt Nam. Bốn là: Nghiên cứu về quan điểm, giải pháp đảm bảo áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự ở Việt Nam hiện nay cũng là vấn đề mới. Với tổng quan tình hình nghiên cứu như trên và xuất phát từ những nhận định tại phần tiểu kết này, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay để làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM 2.1. Tập quán và vấn đề áp dụng tập quán với tư cách là nguồn của pháp luật Khái niệm, đặc điểm và phân loại tập quán Khái niệm, đặc điểm của tập quán Tập quán là thuật ngữ hiện có nhiều cách hiểu, nhiều góc độ tiếp cận. Tiếp cận dưới góc độ pháp lý, khái niệm tập quán ở đây được hiểu như sau: tập quán là quy tắc xử sự được hình thành trên cơ sở thói quen, có nội dung rõ ràng, được thừa nhận trong đời sống xã hội của một cộng đồng người, được

9 7 cộng đồng nơi tập quán đó tồn tại lấy làm chuẩn mực để thực hiện, điều chỉnh, đánh giá hành vi của các thành viên trong cộng đồng. Những nghiên cứu tiếp theo sau đây sẽ đề cập đến tập quán từ góc độ tiếp cận này và theo khái niệm nêu trên. Tập quán có những điểm khác biệt so với những loại quy tắc xử sự khác như: Thứ nhất, tập quán là loại quy tắc xử sự được hình thành trên cơ sở thói quen. Thứ hai, tập quán là loại quy tắc được hình thành và thừa nhận trong đời sống xã hội của một cộng đồng người hoặc một lĩnh vực đời sống. Thứ ba, tập quán được coi là chuẩn mực để thực hiện, điều chỉnh, đánh giá hành vi của các thành viên trong cộng đồng, trong lĩnh vực nơi tập quán đó tồn tại. Thứ tư, tập quán có thể điều chỉnh các quan hệ xã hội theo hướng phù hợp hoặc không phù hợp với đạo đức, pháp luật và những loại quy tắc xử sự khác. Thứ năm, nội dung của tập quán phải rõ ràng. Thứ sáu, tập quán và tập quán pháp là hai phạm trù không đồng nhất Phân loại tập quán Từ những cách tiếp cận khác nhau và từ khái niệm, đặc điểm tập quán như đã trình bày ở trên, tập quán có thể được xác định gồm nhiều loại dựa vào những tiêu chí khác nhau. Nếu dựa vào phạm vi lãnh thổ tác động, tập quán được chia làm hai loại là tập quán trong nước và tập quán quốc tế. Nếu dựa vào lĩnh vực điều chỉnh của tập quán, các tập quán có thể được chia làm nhiều loại như tập quán dân sự, tập quán kinh doanh - thương mại, tập quán chính trị v.v.. Nếu dựa vào tính phù hợp với pháp luật, đạo đức và sự tiến bộ xã hội, tập quán gồm có tập quán lạc hậu và tập quán tiến bộ Vấn đề áp dụng tập quán với tư cách là nguồn của pháp luật Vấn đề áp dụng tập quán với tư cách là nguồn của pháp luật ở Việt Nam

10 8 * Vấn đề áp dụng tập quán như một loại nguồn pháp luật ở Việt Nam trước khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời Trong lịch sử Việt Nam, tập quán luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, là loại nguồn không thể thay thế của pháp luật ở nhiều giai đoạn phát triển và tồn tại nhà nước. * Vấn đề áp dụng tập quán làm nguồn của pháp luật ở Việt Nam từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay - Giai đoạn trước khi có Bộ luật Dân sự năm 1995: đã áp dụng và mức độ ảnh hưởng không đồng đều ở cả thời kỳ này. - Giai đoạn từ khi có Bộ luật Dân sự năm 1995 đến nay. Cùng với Bộ luật Dân sự năm 1995, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật khác trong các lĩnh vực của đời sống như dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, môi trường v.v.. đều thể hiện nguyên tắc cho phép áp dụng tập quán. Cơ sở pháp lý của việc áp dụng tập quán vì vậy rất phong phú Vấn đề áp dụng tập quán với tư cách là nguồn của pháp luật ở các quốc gia trên thế giới Thứ nhất, tập quán được nhận thức, thừa nhận, áp dụng như một loại nguồn của pháp luật đối với nhiều quốc gia trên thế giới không phải chỉ trong lịch sử, mà đã trở thành vấn đề mang tính quy luật, mặc dù cách thức, mức độ có thể không hoàn toàn giống nhau. Thứ hai, việc nhận thức, thừa nhận tập quán (gồm tập quán dân gian lâu đời và những tập quán mới xuất hiện) như một trong những loại nguồn pháp luật ngày càng được khẳng định ngay cả trong xã hội hiện đại, đặc biệt là những lĩnh vực luật tư nói chung, pháp luật dân sự nói riêng. Thứ ba, việc đề cao vai trò của một loại nguồn nào đó trong pháp luật của từng quốc gia đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, việc thừa nhận tập quán hay không thừa nhận tập quán làm nguồn pháp luật cũng vậy Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Vụ việc dân sự và thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

11 9 Theo quy định pháp luật hiện hành, vụ việc dân sự là thuật ngữ dùng chỉ hai đối tượng, gồm: vụ án dân sự và việc dân sự. Vụ án dân sự - một trong những đối tượng của hoạt động giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân - là những tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng (gồm tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) do cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu Tòa án giải quyết và đã được Tòa án thụ lý. Việc dân sự cũng là đối tượng của hoạt động giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân. Việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Toà án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác; yêu cầu Toà án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay được thực hiện trên cơ sở nhiều nguyên tắc hiến định và luật định, các nguyên tắc đó bao gồm: + Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong tố tụng dân sự; + Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự; + Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; + Nguyên tắc xét xử tập thể; + Nguyên tắc xét xử công khai; + Nguyên tắc hai cấp xét xử, gồm xét xử sơ thẩm và phúc thẩm; + Nguyên tắc tự định đoạt của đương sự; + Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự: + Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân bao gồm thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự gồm:

12 10 - Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm với các bước như: khởi kiện, thụ lý đơn kiện; hòa giải và chuẩn bị xét xử; tiến hành phiên tòa sơ thẩm; - Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm: đây là thủ tục mà Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án khi bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. - Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm: Giám đốc thẩm là thủ tục xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Tái thẩm là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Toà án, các đương sự không biết được khi Toà án ra bản án, quyết định đó. Thủ tục giải quyết việc dân sự gồm có: - Trình tự sơ thẩm; - Trình tự phúc thẩm đối với trường hợp quyết định giải quyết việc dân sự bị kháng cáo, kháng nghị và phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm Khái niệm áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân là hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp căn cứ vào những tập quán không trái đạo đức, phù hợp với quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự Đặc điểm áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam Đặc điểm về chủ thể: Chủ thể của hoạt động áp dụng tập quán nghiên cứu trong luận án này là Tòa án nhân dân các cấp. Đặc điểm về phạm vi: Phạm vi áp dụng tập quán ở đây là để giải quyết vụ án dân sự và việc dân sự Nguyên tắc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

13 Những nguyên tắc chung trong áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân Một là: Chỉ áp dụng những tập quán không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. - Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận. - Nguyên tắc bình đẳng - Nguyên tắc thiện chí, trung thực - Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự - Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp - Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự - Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác - Nguyên tắc tuân thủ pháp luật - Nguyên tắc hoà giải Hai là: Chỉ được áp dụng tập quán đã trở thành thông dụng, được cộng đồng thừa nhận. Ba là: Không áp dụng những tập quán trái đạo đức xã hội, gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức Những nguyên tắc đặc thù khi áp dụng tập quán trong nước và tập quán quốc tế cho từng lĩnh vực quan hệ dân sự cụ thể: nghĩa hẹp: * Nguyên tắc khi áp dụng tập quán giải quyết các vụ việc dân sự theo Một là: Tập quán trong nước được áp dụng cho quan hệ dân sự không có yếu tố nước ngoài; tập quán quốc tế được áp dụng cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. các bên. Hai là: Chỉ áp dụng khi không có pháp luật, không có thỏa thuận giữa * Nguyên tắc khi áp dụng tập quán giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình: Tôn trọng và phát huy những tập quán không trái với nguyên tắc Luật định. * Nguyên tắc khi áp dụng tập quán giải quyết vụ việc thương mại:

14 12 Một là: Tập quán trong nước được áp dụng cho quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài; tập quán quốc tế được áp dụng cho quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài. Hai là: Tập quán thương mại được áp dụng khi không có pháp luật, không có thói quen và không có thỏa thuận giữa các bên. Ba là: Tập quán thương mại quốc tế được áp dụng theo điều ước quốc tế hoặc theo thỏa thuận giữa các bên Quy trình áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Quy trình chung của việc áp dụng pháp luật là: - Phân tích, đánh giá các tình huống, hoàn cảnh, điều kiện thực tế của sự việc xảy ra. - Lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp và phân tích làm rõ nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật đối với trường hợp cần áp dụng. - Ban hành văn bản áp dụng pháp luật. - Tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật. Trên cơ sở đó, đối với việc áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân, quy trình sẽ có sự cụ thể hóa: - Quy trình áp dụng tập quán để giải quyết các vụ, việc dân sự theo nghĩa hẹp, hôn nhân và gia đình: Quy trình này phải trải qua các bước như sau: Thực hiện xong bước 1 và bước 2 của quy trình áp dụng pháp luật nói chung mà vẫn không tìm thấy quy phạm pháp luật phù hợp, người có thẩm quyền áp dụng tập quán phải thực hiện bước tiếp theo sau đây mà không phải là chuyển ngay sang bước 3 và bước 4, đó là: phải tìm kiếm được các quy phạm tập quán tồn tại, không trái với với nguyên tắc của pháp luật và phù hợp để giải quyết vụ, việc dân sự. - Quy trình áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc kinh doanh - thương mại: Đối với các tranh chấp về kinh doanh - thương mại, nếu không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định khác và không thuộc trường

15 13 hợp có yếu tố nước ngoài, quy trình sẽ tương tự như quy trình áp dụng tập quán giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Đối với những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc trường hợp có yếu tố nước ngoài đã được các bên thỏa thuận chọn áp dụng tập quán quốc tế hoặc có sự điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho phép áp dụng tập quán quốc tế và các tập quán này không trái nguyên tắc của pháp luật Việt Nam thì đương nhiên áp dụng tập quán quốc tế. Trong trường hợp này, quy trình sẽ phải trải qua các bước: - Bước thứ nhất, xem xét thẩm quyền; - Bước thứ hai, xem xét lựa chọn loại quy phạm áp dụng; - Các bước tiếp theo: tương tự như trường hợp áp dụng pháp luật thông thường Thủ tục áp dụng tập quán để giải quyết vụ, việc dân sự tại Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Thủ tục áp dụng tập quán để giải quyết vụ án dân sự gồm: - Trình tự giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm; - Trình tự giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm; - Trình tự xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, gồm có thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm. Thủ tục áp dụng tập quán để giải quyết việc dân sự gồm: - Trình tự sơ thẩm; - Trình tự phúc thẩm đối với trường hợp quyết định giải quyết việc dân sự bị kháng cáo, kháng nghị và phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Điều kiện về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý Cơ sở chính trị gồm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và cơ sở pháp lý là các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò điều kiện quan trọng để áp dụng tập quán trong hoạt động giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam Điều kiện về văn hóa

16 14 Yếu tố văn hóa thể hiện ở sự phong phú, đa dạng các tập quán ở nhiều thể loại như tập quán vùng miền, tập quán dân tộc, tập quán dòng họ v.v.. Ngoài ra, nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống tôn trọng, giữ gìn các tập quán tốt đẹp nên đây là điều kiện đảm bảo tốt cho việc áp dụng tập quán làm nguồn bổ trợ pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự Điều kiện về chủ thể áp dụng tập quán Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật và việc thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, đội ngũ cán bộ công chức của ngành Tòa án nhân dân đã và đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của việc áp dụng tập quán trong xét xử dân sự Điều kiện đảm bảo từ ý thức pháp luật của nhân dân Thời gian qua, cùng với việc Nhà nước và xã hội coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, chú trọng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự đa dạng hình thức đưa pháp luật vào cuộc sống đã tác động tích cực đến ý thức pháp luật của nhân dân. Điều kiện này vì vậy đã góp phần làm cho việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của TAND ngày càng có cơ sở nâng cao hiệu quả Điều kiện đảm bảo từ sự am hiểu về tập quán của nhân dân Nhân dân am hiểu tập quán là yêu cầu khách quan chứng minh sự tồn tại của tập quán. Nếu tập quán bị mai một trong lòng nhân dân, nếu đại bộ phận dân chúng trong một cộng đồng không còn nắm rõ một tập quán nào đó, thì tập quán ấy đương nhiên mất đi tầm ảnh hưởng và không còn khả năng được pháp luật cho phép TAND áp dụng. Sự am hiểu tập quán của nhân dân còn góp phần hỗ trợ cho Tòa án trong việc xác định nội dung của từng tập quán cụ thể.

17 15 Chương 3 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1. Khái quát về tổ chức, hoạt động và sự ảnh hưởng tới vấn đề áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam Cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và sự ảnh hưởng tới việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân Hệ thống Tòa án nhân dân gồm các Tòa án: 1. Tòa án nhân dân tối cao; 2. Các Tòa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương; 3. Các Tòa án nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 4. Các Tòa án quân sự; 5. Các Tòa án khác do luật định. Ngoài ra, trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt. Về mặt hoạt động, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Tòa án nhân dân dựa trên nhiều nguyên tắc hiến định và Luật định (đây vừa là nguyên tắc trong tổ chức vừa là nguyên tắc trong hoạt động). Các nguyên tắc này đã được trình bày ở chương 1 của luận án. Cơ cấu tổ chức và những nguyên tắc tổ chức, hoạt động như đã nêu trên đã có những ảnh hưởng tích cực tới việc áp dụng tập quán trong xét xử dân sự của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, với cơ cấu tổ chức và những nguyên tắc như trên, không phải không có những bất cập đối với việc áp dụng tập quán trong xét xử dân sự Khái quát thực trạng giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân các cấp ở Việt Nam và sự ảnh hưởng từ quy định cho phép áp dụng tập quán Hoạt động xét xử dân sự của Tòa án nhân dân ngày càng đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng.

18 16 Mặc dù vậy, hệ thống Tòa án nhân dân vẫn chưa giải quyết được triệt để hiện tượng án bị hủy, sửa hay quá thời hạn xét xử, thậm chí là trường hợp không giải quyết vì cho rằng thiếu căn cứ pháp lý. Việc cho phép áp dụng tập quán trong điều chỉnh quan hệ dân sự là quy định nhân văn và cần thiết, phù hợp. Tuy nhiên, cơ chế áp dụng chưa hoàn thiện là rào cản làm quy định này trở nên chưa thực sự có tính khả thi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân các cấp Tổng quan về các trường hợp Tòa án nhân dân áp dụng tập quán để giải quyết vụ, việc dân sự Các trường hợp Tòa án nhân dân áp dụng tập quán trong nước Thứ nhất, áp dụng tập quán trong nước để điều chỉnh quan hệ dân sự theo nghĩa hẹp, quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp không có quy phạm pháp luật điều chỉnh hoặc có pháp luật nhưng pháp luật cho phép áp dụng tập quán. Thứ hai, áp dụng tập quán trong nước để điều chỉnh các quan hệ kinh doanh, thương mại không có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, áp dụng tập quán trong nước trong trường hợp có pháp luật nhưng pháp luật chỉ quy định nguyên tắc, không quy định cách xử sự cụ thể mà cho phép xử sự theo tập quán Các trường hợp Tòa án nhân dân áp dụng tập quán quốc tế Thứ nhất, áp dụng tập quán quốc tế về dân sự trong trường hợp quan hệ dân sự (theo nghĩa hẹp) có yếu tố nước ngoài không được Bộ luật dân sự, các văn bản pháp luật khác của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc hợp đồng dân sự giữa các bên điều chỉnh. Thứ hai, áp dụng tập quán quốc tế để điều chính quan hệ kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài trong trường hợp có điều ước quốc tế có hiệu lực quy định áp dụng hoặc các bên thỏa thuận áp dụng Kết quả đạt được và bất cập trong áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay

19 Kết quả đạt được và các nguyên nhân Về kết quả đạt được * Về chủ thể áp dụng Từ phần trình bày về những vụ án áp dụng tập quán điển hình nêu trên có thể khẳng định, quy định cho phép căn cứ vào tập quán trong xét xử dân sự đã được Tòa án nhân dân ở các cấp xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, giám đốc thẩm áp dụng. Chủ thể áp dụng là các thẩm phán của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao. * Về quy trình áp dụng Hầu hết các vụ, việc mà Tòa án áp dụng tập quán thì đều có căn cứ pháp lý và đúng quy trình, thủ tục. Một số vụ án xét xử ở cấp sơ thẩm sau đó bị kháng cáo hoặc kháng nghị, điều này không liên quan đến trình tự, thủ tục mà chủ yếu do các chủ thể có thẩm quyền hoặc đương sự có xung đột với nhau về quan điểm liên quan đến các tập quán đã được áp dụng. * Về việc đảm bảo nguyên tắc trong áp dụng tập quán Từ thực tiễn áp dụng tập quán có thể khẳng định, hầu hết các trường hợp áp dụng tập quán thì đều đảm bảo nguyên tắc. * Về việc phát huy vai trò tập quán, góp phần làm hoàn thiện hệ thống pháp luật Vì sự phong phú, đa dạng và ngày càng phức tạp của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại mà vấn đề áp dụng tập quán sẽ là cần thiết, để lấp đầy khoảng trống pháp lý, làm cho hệ thống pháp luật luôn hoàn thiện vì sự phong phú của nguồn pháp luật. * Qua thực tiễn áp dụng có thể văn bản hóa tập quán, làm cho pháp luật trở nên hoàn thiện hơn * Việc áp dụng tập quán có thể làm định hình đường lối giải quyết các trường hợp tương tự về sau, làm căn cứ cho việc phát triển án lệ Nguyên nhân của những kết quả trên Trước hết, do sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng. Thứ hai, do Tòa án nhân dân tối cao và các cấp Tòa án khác chú trọng đẩy mạnh nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức Tòa án.

20 18 Thứ ba, do công tác tổ chức thực hiện việc áp dụng pháp luật của toàn ngành Tòa án nhân dân luôn được chú trọng, nghiêm túc. Thứ tư, sự phát triển đáng kể về số lượng và trình độ năng lực của thẩm phán, là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực tiễn hóa nguyên tắc áp dụng tập quán trong các đạo luật. Thứ năm, cùng với thời gian, hệ thống pháp luật cũng đã trở nên hoàn thiện hơn, cơ chế cho phép áp dụng tập quán trong xét xử dân sự ngày càng rõ ràng và khả thi. Thứ sáu, sự phong phú của tập quán trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có nhiều tập quán tiến bộ là thế mạnh để lựa chọn và làm cho quy định về áp dụng tập quán trong nước ngày càng trở nên phát huy hiệu quả. Thứ bảy, các tập quán thương mại quốc tế đã có vị trí tương đối ổn định trong hệ thống nguồn của pháp luật Việt Nam và ngày càng được hoàn thiện về nội dung chính là thuận lợi cho hoạt động áp dụng tập quán trong thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp liên quan. Thứ tám, do những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học liên quan đến tập quán pháp Bất cập và các nguyên nhân Bất cập Thứ nhất, quy định về áp dụng tập quán còn nhiều hạn chế như đã đề cập, việc áp dụng tập quán trong thực tiễn còn ít xảy ra đặt trong tương quan so sánh với những trường hợp được phép áp dụng tập quán. Thứ hai, trong một số trường hợp, việc áp dụng tập quán còn diễn ra tùy tiện. Thứ ba, còn xảy ra hiện tượng xung đột về quan điểm trong áp dụng tập quán giữa các cấp Tòa án nhân dân với nhau, giữa các đương sự với nhau, giữa các đương sự với Tòa án nhân dân, giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân Nguyên nhân * Những nguyên nhân về lý luận Ở Việt Nam, vấn đề nguồn pháp luật, trong đó có loại nguồn tập quán - tập quán pháp còn ít được đầu tư nghiên cứu. * Những nguyên nhân từ cơ sở pháp lý

21 19 Xét một cách tổng quát, nguyên nhân từ cơ sở pháp lý là do sự bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về áp dụng tập quán. - Cơ sở pháp lý phức tạp; - Quy định về thuật ngữ tập quán theo các văn bản quy phạm pháp luật có lúc còn thiếu thống nhất; - Các quy định về tập quán không đủ chi tiết và làm hạn chế khả năng áp dụng tập quán; - Không có sự ràng buộc mang tính nguyên tắc và chế tài kèm theo trong trường hợp không có pháp luật điều chỉnh mà chủ thể có thẩm quyền không áp dụng tập quán để giải quyết vụ, việc dân sự. * Những nguyên nhân từ chủ thể có thẩm quyền Một là, do thái độ, sự lựa chọn của người có thẩm quyền áp dụng tập quán có lúc còn thiếu mạnh dạn hoặc còn máy móc. Hai là, do có trường hợp người có thẩm quyền nhận thức cứng nhắc về một số nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, điều này làm cho vấn đề áp dụng tập quán không được rộng rãi. Ba là, mức độ ưu tiên củng cố nguồn bổ trợ dành cho án lệ cao hơn. Bốn là, không có tòa án phong tục, không có cơ chế xác định và giải thích tập quán, Toà án các cấp chưa thống nhất về quan niệm, về các nguyên tắc và điều kiện đặt ra trong áp dụng phong tục, tập. * Những nguyên nhân từ sự hạn chế của quy phạm tập quán Trước hết, đó là sự khó nắm bắt của tập quán, sự không thừa nhận của các bên về một tập quán được áp dụng hoặc đương sự viện dẫn những tập quán có nội dung trái ngược nhau. Bên cạnh đó, có trường hợp một tập quán được viện dẫn nhưng các bên liên quan lại có cách hiểu khác nhau. Ngoài ra, do một số tập quán - đặc biệt là tập quán thương mại quốc tế - quá phức tạp. sửa án. * Những nguyên nhân khác - Do việc áp dụng tập quán trong nhiều trường hợp dễ dẫn đến hủy án,

22 20 - Do không có nguyên tắc Tòa án nhân dân bắt buộc phải thụ lý và giải quyết mọi tranh chấp khi những tranh chấp đó không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước khác. - Do những hạn chế về công tác báo cáo, thống kê làm cản trở việc phát hiện và kịp thời khắc phục bất cập trong các quy định về áp dụng tập quán. Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1. Quan điểm bảo đảm áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong áp dụng tập quán - Phải tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. - Phải hiểu và áp dụng thống nhất những quy định của pháp luật khi áp dụng tập quán; hiểu thống nhất về tập quán. - Chỉ áp dụng tập quán khi ở vào những trường hợp pháp luật cho phép. - Không tạo ra những biệt lệ, vô nguyên tắc khi áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự Áp dụng tập quán hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Một là, sẽ hoàn thiện hệ thống nguồn của pháp luật, làm cho hệ thống pháp luật có nguồn mở, nguồn phong phú, đa dạng. Hai là từ việc áp dụng tập quán sẽ nâng những tập quán phù hợp và có tính phổ biến lên thành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung những quy phạm còn thiếu hụt trong hệ thống văn bản quy phạm Áp dụng tập quán trong nước trên cơ sở đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc, vùng, miền, cộng đồng Khi lựa chọn và áp dụng tập quán cần tránh việc phân biệt đối xử, mà phải thiết lập nguyên tắc đảm bảo công bằng, nếu không, sẽ xâm hại đến quyền,

23 21 lợi ích của các bên trong quan hệ pháp luật, đồng thời có thể gây ra những chia rẽ trong cộng đồng dân cư Áp dụng tập quán nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ dân sự Tòa án nhân dân phải quán triệt nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các bên, vì điều đó cũng chính là bảo vệ giá trị đạo đức, bảo vệ trật tự công cộng, tôn trọng tính công bằng trong các quan hệ xã hội Áp dụng tập quán phải đảm sự tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức, quốc gia Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi Giải pháp bảo đảm áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay Nhóm giải pháp về lý luận Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ khái niệm tập quán, tập quán trong nước, tập quán quốc tế. Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về tập quán trong nước và tiến hành tập hợp tập quán trong nước trong các văn bản pháp quy để làm cơ sở áp dụng giải quyết các vụ việc dân sự. Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về tập quán quốc tế và tập hợp tập quán quốc tế làm cơ sở áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự. tập quán Nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp luật Một là, hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về áp dụng Hai là, hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên căn cứ quan trọng là Luật hôn nhân và gia đình năm Hoạt động này bao gồm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và

24 22 gia đình năm 2014, ban hành những văn bản còn thiếu trong lĩnh vực này về áp dụng tập quán. Ba là, hoàn thiện các quy định của Luật Thương mại năm Bốn là, hoàn thiện quy định trong Khoản 7 Điều 82 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) về nguồn của chứng cứ. Năm là, bổ sung quy định chủ thể có thẩm quyền giải thích tập quán trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Sáu là, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, bổ sung thêm nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân là: Không được từ chối giải quyết đối với những vụ việc không thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước khác hoặc chưa được Nhà nước trao quyền cho các tổ chức khác". Bảy là, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy hướng dẫn chi tiết về áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự. Tám là, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân để ghi nhận quy định: Thẩm phán có nghĩa vụ áp dụng tập quán khi xét xử trong trường hợp pháp luật cho phép áp dụng và tồn tại tập quán không trái với những nguyên tắc do pháp luật quy định. Chín là, tiếp tục nghiên cứu và nâng các quy phạm tập quán trong lĩnh vực dân sự thành quy phạm pháp luật. Mười là, tăng cường hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao để giải thích, hướng dẫn áp dụng tập quán Nhóm giải pháp về công tác báo cáo, thống kê, tập hợp tập quán phục vụ hoạt động giải quyết vụ việc dân sự Thứ nhất, Tòa án nhân dân tối cao cần yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp thực hiện việc báo cáo, thống kê về tình trạng thụ lý hàng năm, trong đó có báo cáo chi tiết về những vụ việc người dân yêu cầu nhưng không thụ lý giải quyết do thiếu cơ sở pháp lý. Thứ hai, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp tập hợp tập quán, luật tục mà mình áp dụng để Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp, phổ biến theo từng nhóm, cho từng lĩnh vực, từng vùng miền.

25 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực, nhận thức của người có thẩm quyền và của nhân dân trong áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự Thứ nhất, nâng cao năng lực người có thẩm quyền áp dụng tập quán ở đây chủ yếu là những người thực hiện hoạt động tố tụng dân sự, kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự và trong một số trường hợp là những người thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thứ hai, nâng cao sự hiểu biết của nhân dân: Nhóm giải pháp về thủ tục, quy trình trong hoạt động tố tụng dân sự Thứ nhất, Tòa án nhân dân tối cao cần sửa lại mẫu sổ thụ lý đề đảm bảo khi có vụ việc mà người dân yêu cầu Tòa án giải quyết, dù không có căn cứ pháp lý để giải quyết và Tòa án không thụ lý thì Tòa án vẫn thống kê, ghi nhận được trường hợp tranh chấp. Thứ hai, hệ thống ngành tòa án cần thực hiện công khai tất cả các bản án có áp dụng tập quán trên phạm vi toàn quốc dưới dạng tư liệu chuyên đề hoặc ấn phẩm xuất bản. KẾT LUẬN Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để có được một nhà nước đáp ứng mô hình nhà nước pháp quyền, yếu tố quan trọng đầu tiên là phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện với đầy đủ những tiêu chí như tính toàn diện, tính đồng bộ, tính mình bạch, tính phù hợp và trình độ kỹ thuật pháp lý cao. Tuy vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện vẫn còn sự bất cập, các quy phạm pháp luật vẫn chưa thể ghi nhận và điều chỉnh được hết tất cả mọi quan hệ xã hội trên các lĩnh vực đời sống mà Nhà nước cần điều chỉnh. Có rất nhiều giải pháp đã được đề ra. Từ gốc rễ của vấn đề, Nhà nước ta đã và đang thực hiện giải pháp sử dụng và nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn bổ trợ cho pháp luật, bao gồm tập quán và án lệ. Những quy phạm pháp luật ghi nhận khả năng áp dụng tập quán bổ trợ cho pháp luật thành văn đã ra đời. Nhiều tranh chấp trong các quan hệ pháp luật

26 24 tưởng chừng bế tắc đã có cơ sở hợp pháp và phù hợp để giải quyết. Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự được Tòa án nhân dân các cấp thực hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nhưng cũng chính từ trong quá trình Tòa án nhân dân áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự, bên cạnh các kết quả đạt được thì có nhiều bất cập đã nảy sinh. Trước hết, đó là những tranh cãi ở góc độ lý luận, sự thiếu đồng nhất trong quan điểm khi nhận dạng tập quán, xác định những tập quán có thể áp dụng trong vô vàn tập quán vùng, miền, dân tộc, dòng họ... đang tồn tại ở các cộng đồng người trên lãnh thổ Việt Nam. Xuất hiện những bản án áp dụng tập quán được dư luận đánh giá cao nhưng cũng có những bản án áp dụng tập quán phải xét xử phúc thẩm hoặc xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc áp dụng tập quán nhìn chung không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, người có thẩm quyền đã không dám hoặc không chú trọng áp dụng tập quán ngay cả khi pháp luật cho phép. Thậm chí, có nhiều quan điểm còn cho rằng việc áp dụng tập quán là không cần thiết, không khả thi, dễ dẫn đến tùy tiện v.v.. Thực trạng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cần phải có một hệ thống giải pháp chi tiết mới có thể đảm bảo được việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân các cấp. Các nhóm giải pháp được xác định định gồm: nhóm giải pháp về lý luận, nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhóm giải pháp nâng cao năng lực của chủ thể áp dụng tập quán và của nhân dân; nhóm giải pháp về công tác báo cáo, thống kê, tập hợp tập quán phục vụ hoạt động giải quyết vụ việc dân sự; nhóm giải pháp về quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động tố tụng. Những nghiên cứu trong luận án trên cơ sở trình bày các vấn đề lý luận và pháp lý về áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế khi thực hiện áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Một mục tiêu quan trọng mà luận án đã tập trung nghiên cứu và hoàn thiện là xác định quan điểm, các giải pháp và đã trình bày được các quan điểm và 5 nhóm giải pháp

27 25 bảo đảm việc áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

28 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Nguyễn Thị Tuyết Mai (2002), "Xã hội hoá dịch vụ công trong cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng", Tạp chí Lý luận Chính trị, số 4, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai (2003), "Nâng cao và phát huy giá trị xã hội của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai (2006), "Một số vấn đề về giáo dục pháp luật ở các địa phương có luật tục hiện nay", Tạp chí Khoa học Chính trị, số 5, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh Đức Thảo (Chủ biên) (2009), Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, pháp chế và sự vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội. 5. Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009), "Tập quán pháp và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong Bộ luật Dân sự năm 2005", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 3, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai (2012), Lựa chọn lãnh đạo cấp cao khu vực công - góc nhìn so sánh từ các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế tại Thượng Hải - Trung Quốc: Research Development of Leadership: Theory and Application. 7. Nguyễn Thị Tuyết Mai (2013), "Tập quán pháp - một loại nguồn của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tạp chí Khoa học chính trị, số 3, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai (2013), "Cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 7, tr Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Minh Tuấn (Chủ biên) (2014), Tài liệu học tập môn Nhà nước và pháp luật, Nxb Tư pháp. 10. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Minh Tuấn (Chủ biên) (2014), Tài liệu học tập môn Luật Kinh doanh, Nxb Tư pháp.