Test plan template

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Test plan template"

Bản ghi

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Xây dựng công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị Kế hoạch test Mã dự án: DA Mã tài liệu: TL HCM,12/5/2010

2 BẢN GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU Ngày thay đổi Vị trí thay đổi Lý do Nguồn gốc Phiên bản cũ Mô tả thay đổi Phiên bản mới

3 TRANG KÝ Người lập: <Ngày> <Chức vụ> Người xem xét: <Ngày> <Chức vụ> <Ngày> <Chức vụ> Người phê duyệt: <Ngày> <Chức vụ>

4 MỤC LỤC 1 GIỚI THIỆU Mục đích Thông tin chung Tài liệu liên quan Phạm vi test Ràng buộc Liệt kê các mạo hiểm CÁC YÊU CẦU CHO TEST... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3 CHIẾN LƯỢC TEST Các kiểu test... Error! Bookmark not defined Test chức năng (Functional Testing)... Error! Bookmark not defined Test Bảo mật và Kiểm soát truy cập (Security and Access Control Testing)... Error! Bookmark not defined. 3.2 Giai đoạn test... Error! Bookmark not defined. 3.3 Các công cụ test... Error! Bookmark not defined. 3.4 Môi trƣờng test... Error! Bookmark not defined. 4 TÀI NGUYÊN Nhân lực Hệ thống... 11

5 1 GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích Mục đích của tài liệu: Định ra những chiến lược test để đảm bảo rằng sản chương trình viết ra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và những đặc tả ban đầu. Định ra mục tiêu và phạm vi của việc test. Định ra những phương cách để quản lý việc test. Định ra những yêu cầu phần cứng,phần mềm,công cụ cho việc test Định ra những đặc diểm và chức năng sẽ được test. Định ra những nguy hiểm và cách khắc phục. Lập lịch cho việc test và phân công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức của tài liệu: Gồm 6 phần chính: Giới thiệu chung:mô tả mục đích,phạm vi test,các tài liệu lien quan,phạm vi test,các kiểu test,các ràng buộc,các mạo hiểm. Các yêu cầu cho test: tình huống test, các yêu cầu chức năng và phi chức năng Chiến lược test: giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu test Tài nguyên : về nhân lực và kỹ thuật,đào tạo huấn luyện(nếu có) Các mốc kiểm soát của giai đoạn test: lập thời biều,thời gian hoàn thành,công việc giao cho người nào Các sản phẩm: testcases,test report

6 1.2 Thông tin chung Đây là công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị phục vụ cho mục đích giảng dạy. Chương trình có những chức năng chính sau: o Biễu diễn và lưu trữ đồ thị o Minh họa các thuật toán bằng đồ họa o Biên soạn giáo khoa o Hướng dẫn sử dụng công cụ o Chức năng cài đặt chương trình 1.3 Tài liệu liên quan STT Tên tài liệu Nguồn Ghi chú 1 Tool to visualize and illustrat concepts and algorithms of Graph Theory Luận văn 2 Slice TestProccess and plan Môn học testing 3 Template mẩu Internet 1.4 Phạm vi test Các giai đoạn test : System test Các kiểu test: Test chức năng Các chức năng được test: Biễu diễn và lưu trữ đồ thị

7 Minh họa các thuật toán bằng đồ họa Biên soạn giáo khoa Các chức năng không được test: Hướng dẫn sử dụng công cụ Chức năng cài đặt chương trình Các giả thiết trong quá trình lập kế hoạch : Các công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra Nhân lực,vật chất kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ Các kênh giao tiếp được thiết lập ban đầu tốt để cho thấy rõ việc làm của mỗi thành viên Không có mâu thuẫn giữa các thành viên. Số lỗi dự kiến test được : Ràng buộc Các ràng buộc trong quá trình test: Đảm bảo chương trình có thể chạy tốt trên các hệ điều hành Windows XP SP2 và SP3,Windows Vista,Linux(phiên bản sau cùng) Đảm bảo chương trình có khả năng đáp ứng tốt và cùng chạy song hành khi Microsoft được cập nhật phiên bản vá lỗi mới nhất cũng như các chương trình phòng chống virus như Norton Anti Virus.

8 1.6 Liệt kê các mạo hiểm Stt Mạo hiểm Phương án khắc phục & phòng ngừa Mức độ ảnh hưởng (MD) 1 Virus tấn công Cần cập nhật phiên bản virus mới nhất 2 Thời gian đáp ứng mỗi khi phát hiện lỗi bên phía developer có thể chậm 3 Trình độ các tester có thể không ngang nhau,dẫn đến ảnh hưởng đến tiến dộ test 4 Rủi ro vế mặt nhân sự trong quá trình thực hiện Thường phải có feedback quy định trong khoản thời gian nào đó Có kế hoạch training và phân công công việc phù hợp với trình độ của các tester(senior,junior..) Cần phải có phương án dự trong trong lịch biểu 1.7 Các tiêu chuẩn đề treo hay dừng việc test: Phần cứng,phần mềm không được đáp ứng đầy đủ như dự kiến Source có nhiều lỗi nghiêm trọng gây khó khăn cho việc test Việc gán các test resources không được đáp ứng khi cần.

9 1.8 Tiêu chuẩn để phục hồi việc test: Nếu việc test bị ngừng lại,việc khôi phục chỉ đƣợc tiến hành khi các vấn đề trên đƣợc giải đáp.khi đó là vấn đề nghiêm trọng gây nên việc này,thì việc sữa chữa phải đƣợc kiểm tra bởi trƣớc khi việc test đƣợc tiếp tục. 1.9 Tiêu chuẩn đầu ra: 100% testcase đƣợc thực thi và vƣợt qua Thỏa mãn các yêu cấu chức năng nhƣ đặc tả 1.10 Các phụ thuộc Phụ thuộc con ngƣời : test team cần hiểu sơ lƣợc về lý thuyết đồ thị. Phụ thuộc phần mềm : Chƣơng trình phải tƣơng thích vói các hệ điều hành,chƣơng trình antivirus,và không bị ảnh hƣởng khi có những cập nhật mới. Phụ thuộc vào dữ liệu: dữ liệu test cần phải sẵn sàng khi giai đoạn thực thi test bắt đầu.

10 2 SƠ ĐỒ TIẾP CẬN QUÁ TRÌNH TEST: TÌM HIỂU VỀ CÔNG CỤ THÔNG QUA TÀI LIỆU ĐI KÈM ĐỊNH RA CÁC YÊU CẦU CHO VIỆC TEST ĐỀ RA CÁC PHƢƠNG ÁN TIẾP CẬN ĐỂ TEST TẠO TEST PLAN THIẾT KẾ TESTCASE RUN CÁC TESTCASE TẠO TEST REPORT 3 CHIẾN LƯỢC TEST System Test System test sẽ chú trọng vào hành vi của ứng dụng.những kịch bản sẽ dược thực thi và hệ thống sẽ đáp ứng lại xem có thõa mãn với yêu cầu đề ra hay không.(thõa mãn các quy tắc nghiệp vụ) Performance Test Performance test sẽ đánh giá khả năng đáp ứng của chương trình khi lượng dữ liệu lớn được nhập.test theo từng chức năng.

11 4 TÀI NGUYÊN 4.1 Nhân lực Bảng sau mô tả nguồn lực test cho dự án. Họ tên Thời gian cần cho dự án(ít nhất) Trách nhiệm/ghi chú Trần Lê Vinh 8 ngày Tester Ngô Thành Đƣợc 8 ngày Test leader Lê Minh Hải 8 ngày Tester Phan Văn Hòa 8 ngày Tester 4.2 Training Trong khi lập test case cần xem lại một số lý thuyết về đồ thị để lập test case tốt hơn.tự nghiên cứu thêm trong quá trình làm. 4.3 Hệ thống 1. Phần cứng: 4 máy tính a. 1 máy cài XP SP2 + JRE 1.5 (MT1); b. 1 máy cài XP SP2 + JRE 1.6 (MT2); c. 1 máy cài Ubuntu JRE 1.5 (MT3); d. 1 máy cài Ubuntu JRE 1.6 (MT4); 2. Phần mềm: hệ điều hành XP,Ubuntu; JRE

12 5 SCHEDULE stt Task Creater Excute Test Environment Test 1 Tìm hiểu project All 2 Tìm hiểu lý thuyết đồ thị All 3 Biểu diễn và lưu trữ đồ thị 3.1 Vẽ đồ thị Lê Minh Hải Được Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 3.2 Lưu trữ và nạp đồ thị Lê Minh Hải Vinh Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 3.3 Cập nhật và sửa đổi Lê Minh Hải Được Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 4 Minh họa các thuật toán 4.1 Hiện thực các thuật toán Depth First Search Phan Văn Hòa Được Hải MT1,MT2 MT3,MT Liên thông trong đồ thị Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT Đồ thị đẳng cấu Phan Văn Hòa Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT Kiểm tra đồ thị phẳng Trần Lê Vinh Hòa Hải MT1,MT2 MT3,MT Euler Ngô Thành Được Vinh Hòa MT1,MT2 MT3,MT Hamilton Ngô Thành Được Vinh Hòa MT1,MT2 MT3,MT PRIM Phan Văn Hòa Được Hải MT1,MT2 MT3,MT4 4.2 Minh họa từng bước Depth First Search Phan Văn Hòa Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT Liên thông trong đồ thị Trần Lê Vinh Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT4

13 4.2.3 Đồ thị đẳng cấu Phan Văn Hòa Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT Kiểm tra đồ thị phẳng Trần Lê Vinh Hòa Hải MT1,MT2 MT3,MT Euler Ngô Thành Được Vinh Hòa MT1,MT2 MT3,MT Hamilton Ngô Thành Được Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT PRIM Phan Văn Hòa Được Hải MT1,MT2 MT3,MT4 4.3 Minh họa kết quả bằng các hiệu ứng Depth First Search Phan Văn Hòa Được Hải MT1,MT2 MT3,MT Liên thông trong đồ thị Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT Đồ thị đẳng cấu Phan Văn Hòa Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT Kiểm tra đồ thị phẳng Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT Euler Ngô Thành Được Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT Hamilton Ngô Thành Được Vinh Hải MT1,MT2 MT3,MT PRIM Phan Văn Hòa Vinh Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 5 Hướng dẫn sử dụng 5.1 Phần 1 Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 5.2 Test cấu trúc Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 5.3 Test nội dung liên quan Trần Lê Vinh Hải Hòa MT1,MT2 MT3,MT4 6 Tổng hợp nội dung Ngô thành Được