ö ž!! #"$ &%'"$)( *,+$"-#. / !4 56 X?Y?!Z)6\[U?^]O?Y6_ MJ`KFa9C

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ö ž!! #"$ &%'"$)( *,+$"-#. / !4 56 X?Y?!Z)6\[U?^]O?Y6_ MJ`KFa9C"

Bản ghi

1 ö ž!! #"$ &%'"$)( *,+$"-#. /0 2 3!4 56 X?Y?!Z)6\[?^]O?Y6_ MJ`KFa9C 5798i]j,kmYno?Yprq _ {~}Y O ƒ 9 9y wzy ˆ b >w'šj Œ# 9 b{ Žˆ Œ# ŽŒx 9ˆyD u 2 9Œ#ŒD! 9 b w' Œ Y š 2 œ ž2ÿ* 9 J b > < 9 _ ŒD >w' ~y~ƒ ŒD by, O bƒ > <y~œd 2 <Žˆ Œ# ŽŒ 9 9ˆ Œ# y > < xˆ 9ª«{ O bšš Œ#ªbŒxŸF b ~ b by -œbv m ž 2ž ž ±³²2 bµ< 9,޵ ¹ ºŠ»w'}Œ#Š Š ˆ 9ª¼ b ½ 9 ~Œ <ˆ»Žy~ˆ ¾y wb{à <{D wáy w ˆ >ŒD ƒ < <ŒDŠÂ«{y ŒD{Ày ŒD À t b ~ƒw >ŽŒ!ˆ»{ ' Ãy Œ# š}>wb{àœ Ä y~å9œ. >w Šˆym ˆy { {~ˆ 9ª Š ŒÆÇy~ˆ ƒ Œƒw ~ªbˆ >w ŠF <ˆ {Ày~ ˆÆ }9 <y~ˆ {x z Œ# Š»w'}Œ#Š»{2 wzy Å9Œ# y Å>w' ȈVy {É ˆ yx <ˆ»{ÀÆ y~ ˆ}9 9y~ˆ Ê z bœ# $Š w }ŒDŠË{~ŒD 9ŒD >ŽŒ {# È ÈŒ- 9 b{~œ >{Àˆ 9ª!w 9Œ#ÌÍŽ {yx t 9 Žy~ˆ È t b. <ˆ { Ž ˆ ƒˆ >w'y~ˆ Œ ŠŒ w' 9ˆ >ªÊy Å>wzy!ƒ ŒÈwbŽ#Ž# 9 w'y~œdš³ ŒÎ>Œ Žy {{~ >Ž Å y~œd{ày y ˆƒ Œ$Ž# >9ˆVy ˆ b >{# ÈŒo 9 ŒD{~Œ# yw'!œ#ï Žˆ Œ# y ƒœ#y~å9 < y mž bƒ > <y~œ*y Å9Œoªb wb <ˆ Œ# yð ' y~å9ˆ»{ž b{ày t Ë ÑwzÒ<ˆ ƒo 9ƒÍÓ y~ Y Ñw' z $! < <Œ#Š»{# > O b <Æ <ˆVy ˆ b >w'š9ÿw' > < bƒõô ˆŒDŠ >{# w' >o t w $Œ#Ò y Œ# >{~ˆ ' Jy Å9ŒD{~Œ2ƒ < <ŒDŠ {ˆ b Š Yˆ 9ª$Å9ˆ»9 <Œ# {Ày wzy ŒD{D gö2 9 ŒÒ< ŒD ~ˆ ƒ Œ# y w ŒD{~ 9Šy {2{ÀÅ9 zì y Å>wzyy~Å9Œ$ 9Œ#̾Ž b{ày Ž#w' ªbˆ bœë{~ˆ ª 9ˆØŽ#w yˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD by {w' > $y~åwzygˆy 9 ~ z Yˆ» <ŒD{Ðw 9 z bœ#šjw > ŒÙ\ŒDŽy ˆ bœ*ìwum ', <ŒDw Šˆ 9ª ÌЈVy Å-y Å9Œ«Š w }ŒDŠVÆÚ}9ˆ»w {D«< 9 ~ b}9š Œ#ƒ ÛÝÜbÞ ßà µ á â à µ ßà µ³ãä Þ ãäæðé êë~ ¹ > 9 <yàæú 9y~ 9 <yƒ Y9Œ#Š Šˆ 9ª g{àœ b >Œ# y~ˆ»w'š >wzy w ˆ {2w t 9 >9w'Æ ƒ ŒD by w'šj > ~ b}9šœdƒìw' ˆ»{Àˆ 9ª ˆ ƒw' Y ƒwbž Å9ˆ >Œ*ŠŒ w' 9ˆ >ª w <Æ >Šˆ»Ž#w'y~ˆ >{D 'ˆ >ŽŠ > <ˆ 9ªy~ w Ž Yˆ 9ª2 b}<éœdžy {ˆ $ Yˆ» <Œ# *{Ày~ ŒDw ƒ {D Š»w'}Œ#Š Š ˆ 9ª<í y w'ª ªbˆ >ªÊ{ÀŒ Žy ˆ b >{m o < <Ž 9ƒ ŒD by {# w' >Áˆ 9Œ# y~ˆæ tyˆ 9ªšƒ 'y ˆV r{! b t 9 >Žy~ˆ >w Š. ~ŒDª ˆ >{ ˆ w'ƒ ˆ > ³wbŽˆ» Y >Ž#ŠŒD 'y ˆ <ŒÄŽ Å>w'ˆ >{D î ËÅ9ŒÄ 9 }9Š Œ#ƒïŽ#w ð ' Ãy Œ# ¾}Œ³Ž#wb{y wb{ñ b 9ŒÊ Œ {y ˆƒw'y~ˆ 9ªñwóò {y wzy ŒDôš b ÁòÀŠ»w'}Œ#Š»ô0{~ŒD 9ŒD >ŽŒ õïöø zùuúzû ù ü'ûdý#ýdý ù,ÿ ª ˆ ŒD º{~ ƒ Œš b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{ ú û ü û#ýdý#ý ÿ ËÅ9ŒoŠ w }ŒDŠ { ù {y wzy~œ { Ѓ wu-}œ$ƒ ˆ { {Àˆ 9ª w'yy~œ {yoy~ˆ ƒ Œ >Šb O} y~å w'ygy~ w'ˆ 9ˆ 9ª.w' y~œd{ày~ˆ 9ªoy~ˆ ƒœb ¹ * > wbžy~ˆ»žœb #y Å9Œ b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{ w' Œ, ' Ãy Œ# * 9 b >Ž#w >{ w'šz tœ wzæ y 9 Œ$ bœdžy {# F <Œ {Àˆ ª >ŒD!}Yy~Å>Œ w Šªb ˆVy Å9ƒ ˆƒ 9Š Œ#ƒ ŒD by Œ# ÌÐÅ>ˆ Ž Å {À >ƒƒw ~ˆ#ŒËwƒ b ~ŒËŽ bƒ 9ŠŒ#Ò. 9 > <ŒD ~Š Yˆ >ª wuìê9w'y w {Ày~ ŒDw ƒ }Yˆ > <ˆ»Ž#wzy ˆ >ªy~Å9Œ$ 9 ŒD{~Œ# >Ž#Œ. ' gž#œ# ~y w'ˆ!œ#š Œ#ƒ ŒD by { w'yëy~å9œ.ž# 9 ~ Œ# yëy~ˆ ƒ Œ.w {ËÌŒ#Š ŠJw {ˈ y~å9œ* >wb{yí t <y 9 Œ, ËÅ9Œ ªb bw ƒ Y9Œ#ŠŽŒD Ày w'ˆ wb{à ŒDŽy { ' Oy~Å9ŒÉ ˆ yx9ˆ {Ày~ ˆ}> <Æ y ˆ b z Œ# Ë{Ày wzy ŒD{ w >-Š w }ŒDŠ {D ¹ y Å9ˆ { >w' Œ# ÌŒ t <Ž >{Ð b y~å9œ.{~ 9 Œ# ˆ»{~ŒD ŠŒ w' 9ˆ 9ª{~Œy~Æ y ˆ >ª ˆ ÁÌÐÅ9ˆ»Ž Å0y Å9ŒÈŠ w }ŒDŠ {w' Œ wzyšœ w {Ày- >w Ày ˆ w ŠŠ b}<æ {~Œ# Œ Êw'yy~ w'ˆ 9ˆ >ª y ˆƒ ŒÑw > y Å9Œ!y w {~ Êwzy y~œ {yy ˆƒ Œ!ˆ»{ y 9 ~Œ <ˆ»Žy.Š»w'}Œ#Š»{ t.w ª ˆ ŒD {~ŒD 9Œ# ŽŒ ' ˆ 9 > <yo }{ÀŒD ÀÆ zw'y~ˆ >{D Ë ŒoŽDw'!ŒDˆVy Å9Œ# Ž {Àˆ» <Œ# 9Š ˆ >Œ. 9 ŒD <ˆ»Žy ˆ b Ø>ŠÆ y Œ# ˆ >ª ˆ šìðå9ˆ»ž Åš 9Š Êy Å9Œ^ b}>{~œ# uw'y~ˆ >{ > ³y~ ½y ˆƒ Œ w ~Œoª ˆ Œ# ^ x <Œ#Š»wu Œ 9 ~ <Ž#ŒD{ {Àˆ 9ª {Àƒ Y 'y Å9ˆ >ª Ј ^ÌÐÅ>ˆ Ž Å w ŠŠF b}>{~œ# uw'y~ˆ >{Ëw ~Œxª ˆ ŒD J ¹ y~å9œ {ÀŒ.{~Œy~y~ˆ 9ªb{D 9w <Œ# >{~ˆy ƒ < <ŒDŠ9 ' y~å9œ }>{~Œ# zwzy~ˆ 9 y ~Œ 9ˆ ŒDo t gª Y <o Œ# ~Æ t b ~ƒw >ŽŒˆ > <ŒDŒDшyŽ# 9Š»!}Œ$wmŠˆ»w'}9ˆ Š ˆVyb > 9Š w ª ŒD <Æ ŒD w'y~ˆ Œ.ƒ < <ŒDŠ { t 2{~ŒD 9ŒD y~ˆ»w'š9wzy w {À Ž ÅÑw {Ðy Å9ŒÅ9ˆ > <Œ# ^w' z ƒ < <Œ#Š Ñ {ÀŒDŒ!Ø>ªb 9 ~ŒÊ w ~Œ! 9 ym 9Œ ŽŒD{ÀÆ { w' ˆ Šw' 9 > ~ b 9 ~ˆ»wzy Œ {Àˆ >ŽŒ$y~Å>Œ#!w' Œowzy~y~ŒDƒ 9y~ˆ 9ªmy -{~ Š Œ y Å9Œmƒ b ~Œ <ˆÏ Ž 9Šy$ > ~ b}9šœdƒ ЊŒ w' 9ˆ >ªy~Å9Œm t 9ŠŠË <ˆ»{y ~ˆÆ }> <y~ˆ ³w' >Êy~ÅY >{ Ãy~ŒD ŒD 9ˆ ~Œ-ƒ Œmy w ˆ 9ˆ 9ª9wzy wèˆ b 9Œ# y~ w Ž Å>ˆŒD Œª Y <m Œ# ~ t ƒw' >Ž#Œ Ô9 9 ~y~å9œd ~ƒ b ~Œb 9w' Y {~ >Ž ÅmŽDw' >{ w'š <ˆ ~Œ Žy~Œ ª w' >Å9ˆ ŽDw'Šƒ < <ŒDŠ>y Å>wzyÐwzy~y~ŒDƒ 9y {gy~ ŽDw' <y 9 ŒÐy~Å9Œ2 t 9Š Š É bˆ yë <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ - z ŒD <y 9 <y {Ow >Š»wzÆ }Œ#Š»{mŽDw' 9 > 'ym >{~ŒÑŠ»w' ª Œb ˆ»Ž ÅJ Ë 9 9Š <Ž#w Š tœdw'y~ 9 ŒD{ ˆ šy Å9Œ b}>{~œ# uw'y~ˆ {y ~Œ w'ƒ ƒ b ~Œ w' 9 > ~ b 9 ~ˆ»wzy ŒÈw 9 9 bwbž Å0ˆ { y ³ƒ < <ŒDŠ. >Ššy Å9Œ! "$#% <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ š *Š w }ŒDŠ2{~ŒD 9Œ# ŽŒD{ ª ˆ Œ# ³y Å9Œ tœ wzy 9 ~Œ {# ËÌ ¾ Œ#Š»wzy ŒDw' Ž Å9ˆVy ŒDŽy~ 9 ŒD{ÄÅ>wu bœñ ŒDŽ#Œ# y~š ŒDƒ Œ# ª ŒD t ÐŽ#w <y~ 9 ˆ 9ªoy Å9ˆ»{9Œ# Œ# > <ŒD >ŽŒb <} y~å ' ÌÐÅ>ˆ Ž Å w ŠŠ zì0y Å9Œ* >{~Œx ' ~ˆ»Ž Å- > 9Š <Ž#w'Š\ tœ wzy 9 ~Œ {Ðw {Ë b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{ {ÀŒDŒ Ø>ª > ~Œ - ÑŽu w'š Š >ƒ Œyw'ŠÇ '&)()()( 2 9 ~ b {ÀŒ Ñy Å9Œ ^wzò<ˆƒ$ 9ƒ Ó y ~ b ¼ Ñw ~ b z ñ! < <ŒDŠ ÑÓg ^ ÑÌÐÅ>ˆ Ž Å Š ŒDw ~ {mw' š b}>{~œ# uw'y~ˆ <Æ <ŒD ŒD > <Œ# y y w >{~ˆVy ˆ b ³ t ~ bƒîy Å9Œ > ~ŒD ˆ { Š w }ŒDŠÐy~ y Å9ŒÑŽ 9 Œ# yš w }ŒDŠÂ 0 šå>ˆš ŒÑ ÑÓg ^ Ñ{ w ~Œ w' ˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD by$ z Œ# oy~å9œ ª ŒD 9Œ# wzy ˆ bœ ^ ½ y~å9œd {~ <Ù\Œ#,w-òÀŠ»w'}Œ#ŠÆÇ}9ˆ»w { ôð 9 }>ŠŒDƒ ÌÐÅ9ˆ Ž Å 'Ž > <Œ#Š.{~ Œ w' Yˆ >ª> > < rw'ˆ ~Š rwu b 9 {Š»w'}Œ#Š»{ÌЈVy Å^ tœdì¾{~ >Ž#Ž#ŒD{ {À b {D ¹ w Èw'yÀÆ y Œ#ƒ <yoy~ owb9 < ŒD{ {y~å9ˆ»{š ˆ ƒˆy w'y~ˆ J Y w'ùœd ÀyŒyw'ŠÇ "&()( > ~ b {ÀŒ ³y~Å9Œ O <ˆVy ˆ b >w'šxÿ w > < ƒ Ô ˆ Œ#Š» Ÿ Ô* Ðw' > > <ˆ ~Œ Žy~Œ ƒ Y9Œ#Š ÌÐÅ9ˆ Ž Å! > ƒ w Šˆ#Œ {y~å9œ$ 9 }>w }9ˆŠ ˆym ' wš»w'}œ#š{~œd 9ŒD >ŽŒxªbŠ b}>w'š Š wzy Å9Œ# Ëy Å>w' Š YŽDw'Š Šb žšvy Å9 >ª žy~Å9ŒD ~Œ³Å>wb{ }Œ#ŒD ºŽ# >{~ˆ» <Œ# w'}9š ŒÄˆ Y Œ {y ˆª wzy ˆ b ˆ y~ w Ž Å>ˆVy ŒDŽy 9 ŒD{Jw > * Œ# 9 ŒD{~Œ# y w'y~ˆ >{ t b ˆ 9 9 <y~æç b <y~ > <y {~ŒD 9ŒD >ŽŒ ƒ < <Œ#Š»{# <ˆ»{~Ž# >{~{~ˆ Ê 2w' > 9 ~ b 9 ˆ w'y~œm b}<éœdžy~ˆ Œ t > >Žy ˆ b >{F t b Jy~ w'ˆ 9ˆ 9ªËy~Å>ŒD{~ŒOw' Ž Å9ˆy~Œ Žy~ > ~Œ {\Å>w {}ŒDŒ# * Œ#Š»wzÆ y ˆ bœ#š w }>{~Œ# yd ¹ xy~å9ˆ»{ w' Œ# ÌŒ, t <Ž {J xy 9ŒD{ÀÆ y ˆ b,+ìðå>wzy${~å9 b 9Š ½wƒ < <ŒDŠŽDw' <y 9 ~Œ w } b <y.y Å9Œ-Ž# > <ˆÆ y ˆ b >w'š>š w }ŒDŠ>{ÀŒ 9Œ# >Ž#Œ <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b.- Âõ0/ 32m ÈŒ 9 ŒD{~Œ# y

2 v s s s s 2 x x x x 2 3 s s s s 2 x x x x 2 3 s s s s 2 x x x x 2 3 h h h h x x 2 2 x 2 3 x s s s s w 9Œ#̽ b}<éœdžy~ˆ Œ, t 9 Žy~ˆ ' <Œ# ˆ bœœï Ž#ˆŒD byw'š ª b ~ˆy~Å9ƒ{J t y w ˆ >ˆ 9ª- Ñw' z Yˆ»w' mƒ < <ŒDŠ {2 >{~ˆ 9ªmˆVy w >! <Œ#ƒ b >{y w'y~œ ˆy {ˈ ƒ 9 z ŒDm ŒD À t b ~ƒw >ŽŒ2 {ÀŒD Œ# w'šy wb{à <{D,! 'y ˆ zwzy ŒD }YÑ b 9 x ~Œ {À >ŠVy {# JÌŒw'Š»{À ˆ by ~ < < ŽŒw' ÈŒÒYy~ŒD >{~ˆ b ^y -y Å9Œ ŸÔ ƒ < <Œ#ŠÇ ˆ»9 <ŒD!Ÿ w' >9 ƒìô ˆ Œ#Š»9{ Ÿ Ô* L ±NMñêPO â ², êţµ9è çgês àþ ޵9èæ Þ ¹ ƒw $ 9 w Žy ˆ ŽDw'Š9w 9 9Š ˆ ŽDwzy~ˆ {# bƒ < <ŒDŠŠ ˆ 9ªxy~Å9Œ t 9ŠŠ\Ž b <Æ 9ˆVy ˆ b >w'š< <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b $ Š»w'}Œ#Š»{ ª ˆ Œ# $ }>{~Œ# zwzy ˆ b >{ƒ ˆ ª Å y }Œ 9 9 >ŒDŽŒ {~{ w' Ô> *ŒÒ9w ƒ >ŠŒb ÌÐÅ9ŒD Ȉ» <ŒD by ˆV tyˆ 9ª t 9 >ŽÆ y ˆ b >w'šg ~ŒDª ˆ >{ˆ ½ ŽŠ Œ# 'y ˆ 9Œ Ž Åw'ˆ >{* > *ª bw Š,ƒ ˆªbÅby.}Œ y ƒ ˆ >ˆƒ ˆ#ŒÑy Å9Œ!y 'y w Š Y 9ƒ$}ŒD m ' *ŒD ~ { ˆ šš»w'}œ#š Š ˆ 9ª ÈŒ ƒ ˆªbÅby* 9 y*}œ ˆ by Œ# ŒD{Ày~Œ ^ˆ ƒ < <ŒDŠŠ ˆ >ª Ž# ~ŒDŠ w'y~ˆ >{ ÌÐÅ9ŒD ~Œ-y~Å9Œ {ÀŒ t 9 Žy~ˆ w'šë ~ŒDª ˆ >{$ <Ž#Ž# 9 $ÌЈy~ÅÄ ŒD{~ Œ Žy y ŒDwbŽ Å y~å9œd D Yˆƒ ˆ Š w ~Š ˆ Yˆ»{À >w ŠFy~ w Ž Yˆ 9ªy wb{à <{D 9 9 ŒÆ 9ˆ Žy~ˆ 9ªw' x b}<éœdžyd«{jš YŽDwzy ˆ b xwbž#ž# 9 w'y~œdšw'yœdwbž Åy~ˆ ƒœ {y Œ# ƒwu }Œˆ ƒ ~y w y2œ# bœ# ш,y~Å>Œ{~ŒD 9ŒD >ŽŒ$ ' 9 ŒD <ˆ»Žy ˆ b >{ ˆ»{- 9 'yw½ 9 }>w }9ŠŒÑy~ wzéœdžy~ b ~b ¹ Á{~ >Ž Å0Ž#wb{ÀŒ {# ÐÌŒ w ~Œ b 9Š Ĉ y~œd ~Œ {y ŒD ³ˆ 0y~Å>Œ #WVYX)!#%!"$#% (Z [V ]\_^D` "az/b Âù / wzy Å9Œ# y Å>w' ñy~å9œè t 9Š Šdc! $! "#% (ZYV ]\)^ 'Eb Çõ0/ 'eœ#š zì* ÌŒ ˆ y ~ < < >Ž#Œ2w.Ž# b{ày t 9 >ŽÆ y ˆ b y~å>w'y ŒD >w'š ˆ#ŒD{w ƒ < <ŒDŠ}>wb{ÀŒ 9Š m b -y Å9Œo >w Å9ŒD{~Œ*{Àˆ 9ªbŠŒ#ÆÂy ˆƒ Œxƒw' ª ˆ >w'šj <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ >{D ËÅ>Œ {Ày w >9w' / b}<éœdžy~ˆ Œ t > >Žy ˆ b t b ^w' z Yˆ w {~ŒD 9ŒD >ŽŒ#ÆÇŠ»w'}Œ#Š\ƒ < <Œ#Š»{ˆ {y Å9ŒxŠ bª$ > ~ b}>w'}9ˆ Š ˆVy Jy~Å9ŒxŒD <Æ y ˆ ŒxŠ w }ŒDŠ{~ŒD 9Œ# ŽŒxª ˆ ŒD my Å9Œ* }>{~Œ# zwzy ˆ b -{~ŒD 9Œ# ŽŒ)+ fg ]h õû ö Š bª,- Çõ0/ h ö Š bª,- Çù ú / h?i Yj ö uù Yj ûdý#ýdý#û ù iuÿ Ö2 <y ˆƒ ˆ#ˆ 9ª ÌÐÅ>Œ# ŒÌOŒO >{~Œg 9 y wzy ˆ b ù y Å9ˆ»{ }9ÉŒDŽy ˆ bœ.!w y w ˆ >ˆ 9ª {~ŒywzyÀy Œ#ƒ <y { y ƒ w'ò<ˆƒ ˆ#Œ y Å9ŒÐ 9 }>w }9ˆ Šˆy* ' \Ž ŒDŽy Š*Š»w'}Œ#Š Š ˆ 9ª*w $ŒD by ˆ ŒË }>{~Œ# zwzæ y ˆ b o{~œd 9Œ# ËÅ9ŒOw 9 9 bw Ž {yjy ˆƒ ŒOˆ {y~ Œ {y ˆƒw'y~Œ y Å9ŒxŠ w }ŒDŠŠ ˆ 9ª >{Àˆ 9ªy~Å>Œƒ {yðš ˆ bœ#š {y wzy~œ*{~œd 9ŒD >ŽŒ y Å9Œ k ˆVy Œ# }9ˆÐ >w'y~å ¹ y Å9ˆ { wbž#ž > w'y~œ#š ~Œ#Î>ŒDŽy {$y~å>œmy w {~ wzy Åw' >F 9y~Å9ˆ»{ Ž {yðˆ»{ðw' 9 > ~ b 9 ~ˆ»wzy Œ zìoœd ŒD D ' Ãy Œ# *y Å9Œg ŒDw ŠbŽ ˆy~Œ# {y y~ˆ ƒ Œgˆ»{Jy ƒwzòyæ ˆ ƒ ˆ DŒy~Å9ŒËŒÒ< ŒDŽy~ŒD $ Y 9ƒo}Œ# Ž b ~ ŒD 9ˆ zwzæ Š Œ# y Š$y~ *ƒ ˆ 9ˆƒ ˆ#Œy~Å9Œ Y 9ƒ$}ŒD ' Fƒ ˆ»{ÀŠ»w'}Œ#Š Šˆ 9ª {# bœ# ŒD ˆV bœ# o tœd욈 > 9 <yð{àœ b >Œ# >Ž#ŒD{gw ~ŒÉ ˆ by Š Š»w'}Œ#Š ŠŒ Œ# ~ tœdžy Šb ž¾{àˆ ƒ 9Š Œ$ <Œ Ž ƒ b{~ˆvy ˆ b Ñ ' fg w'} z Œ* Œ# Œ w'š»{ wmž# ~ Žˆ»w'Š wb{~{~ 9ƒ <y ˆ b. 9 > <ŒD ~Š Yˆ >ªÌÐÅYy~ w'ˆ 9ˆ >ªÌЈy~Å.y Å9ŒË{y w' >9w b}<éœdžy~ˆ ŒË t 9 Žy~ˆ mˆ {g 9 'yow ˆ»wzy~ŒË t b y Å9ˆ {OŽ ˆVy Œ# ˆ b J 2{Àˆ 9ªy~Å>Œ!ò~Ž Å>w ˆ ~ >ŠŒ ô$ Ž# > <ˆy~ˆ w'šf 9 }>w }9ˆ Šˆy$+ fg?h õû öm Š bª - Âù / ù on ú ú û h "& ÈŒm{~Œ#Œ y Å>wzyoƒ < <ŒDŠ {.y~ w'ˆ 9ŒDÈ >{~ˆ >ª fg w' ŒŠŒ w' 9ˆ 9ª y~ > ~Œ <ˆ Žyxy~Å9Œ 9Œ#Ò y*š»w'}œ#š,ªbˆ bœ# Ñy Å9Œ }{ÀŒD ~ zwzy ˆ b >{w' > qpar "VVr % #s\$r % Z ^ t?p#pt! ¹ ^y~å9œ {~ 9ˆ ˆy O <ˆ»{~Ž# ~ˆ ƒ ˆ >w'y~ˆ Œ$ŠŒ w' 9ˆ >ª> ÌOŒ Ž b >{Àˆ» <ŒD 2w >Œ#̽ }9ÉŒDŽy ˆ bœ y~å>œwu bœ# w'ª Œ Z!:X%ur)` " r3t Vr ' Ž b{ày {D y Å>wzy ˆ»{Ë}ŒyÀy Œ# {~ 9ˆy~Œ my y~å9ˆ»{ðªb bw'š"+ f ú ]h õ,û ö Š ª,- Âù / h œ ÌÐÅ>ˆ Ž žˆƒ 9Š ˆ Ž#ˆVy ŠÕˆ y~œdª wzy ŒD{Ñ z bœ# ^y~å9œ³ƒ < <Œ#ŠÇ«{È 9 ŽŒ# ~Æ y w'ˆ 9Š w'} <y w'š Šy~Å9ŒŠ»w'}Œ#Š»{Ë}Œ# t Œy ˆƒ Œ.gÌÐÅ9ŒD m 9 ŒD <ˆ»Žy~Æ ˆ 9ªy~Å>Œ*Š w }ŒDŠwzyËy~ˆ ƒ Œ ËÅ>ˆ { Ž t 9 >Žy ˆ b.ˆ»{ b 9Š*Ž# >Ž#Œ# 9ŒDxÌЈy~Åoy~Å9ŒË >w'š ˆVy ' y Å9Œƒ w ~ªbˆ w'š»{*- Çù / h xžy2y ŒD{Àyy~ˆ ƒ Œ FÌŒoªbŒ# 9ŒD w'y~œ.w Š»w'}Œ#Š Š ˆ 9ª- >{~ˆ 9ª y~å9œ òàªbw ƒ ƒ w'æç wzy~åô9 9y w' bœ#!}y!ž Å9 Y b{~ˆ 9ª y Å9Œg}ŒD{Ày,{y wzy~œg t ~ bƒñœ w Ž Å*ƒw' ª ˆ >w < >Ž Å.Š»w'}Œ#Š Šˆ Åwu Œ. bœ# - Y.#ŒD ~ Ë 9 }>w }9ˆŠ ˆy~ˆ ŒD{ > > <Œ# 2y~Å>ŒÉ bˆ y ƒ < <ŒDŠ- Çõ0/ g}> <y ÌЈŠ ŠJÅ>wu bœ tœdìoœd {Àˆ 9ªbŠŒ#ÆÂy ˆƒ ŒxŒ# ~ b {D Ö gž# 9 {~Œ ˆV Owmƒ Y9Œ#ŠÇ«{gÉ ˆ yx <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ - Âõ0/ Ð z bœ# y Å9Œm{~ŒD 9ŒD >ŽŒ Š»w'}Œ#Š»{.ˆ»{.Ž b ~ ŒDŽyxy~Å9ŒD y~å9ˆ»{.ˆ ƒ 9Šˆ ŒD{oˆVy { ƒw ~ªbˆ >w Š <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b >{ - Âù / Ðw' Œow'Š»{~ Ž ŒDŽy zìëæ ŒD ŒD D uìðˆy~åoš ˆ ƒˆy~œ o9w'y wˆvyˆ { Ãy~Œ# <ˆÏŽ# 2w ŽDŽ 9 wzy Œ#Š ƒ < <ŒDŠ {~ 9Å>ˆ {Ày~ˆ»Ž#w'y~ŒD *9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ >{ Œb ª ÌЈy~ÅoŠ >ªÐ w 9ª Œ 9Œ# Œ# > <ŒD >Žˆ ŒD{ ¹ * 9 m ŒD À t b ~ƒw' ŽŒ! <Œ# Œ# 9{ b 9Š wbž#ž# 9 w'y~œxœd{ày~ˆ ƒwzy ˆ b ƒw ~ªbˆ >w ŠJ <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b >{ w' - > 'y b Ž ŒDŽy Šoƒ < <ŒDŠŠ ˆ 9ªxy~Å9ŒÐŒD y~ˆ ~ŒÉ bˆ yg <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b J ÌŒ ƒwu0}œ }Œ#yÀy Œ# Ñ ÙÕŠŒ w' 9ˆ 9ªÊy Å9ŒD{~Œ½ >w' y~ˆy~ˆ ŒD{!9ˆ ŒDŽy~Š y Å>w' ³Š ŒDw ~ 9ˆ 9ª½wȃ ŒÑŽ ƒ 9Š ŒÒ ƒ < <ŒDŠÂ ñ ËÅ9ˆ { ˆ { w >w'šæ bª b >{*y Ñy~Å>Œ <ˆ»{Ày~ˆ >Žy ˆ b Ê}ŒyÌŒ#Œ# ʪ Œ# >Œ# wzy~ˆ Œ-w' > 9ˆ {ÀÆ Ž# ~ˆ ƒ ˆ wzy~ˆ ŒŠ ŒDw' 9ˆ 9ªƒŒ#y~Å9 <9{ t b ÐŽŠ»w { {ÀˆØŽ#w'y~ˆ,+ ª ŒD 9Œ# ~Æ w'y~ˆ Œ.ƒ Œ#y~Å9 <9{2ŠŒ w'!w*é ˆ yƒ < <Œ#Š ' ˆ 9 9 <y {2w >!ŽŠ»w { { Š»w'}Œ#Š»{w' > w 9 ŒDw'Šy~ $ˆVy {OŽ# >9ˆVy ˆ b >w'š\wzyoy~œd{àyy~ˆ ƒœb YÌÐÅ9ˆŠ Œ 9ˆ { Ž ˆƒ ˆ >wzy ˆ bœ ƒ < <ŒDŠ {o < 9 'yow'yày~œdƒ <y.y~!ždw' <y 9 ~Œ y Å9Œ É bˆ y }9 9y w'y~å9œd ƒ < <ŒDŠFy~Å9Œ.Ž# >9ˆVy ˆ b >w'šj <ˆ ŒDŽy Šb w ãä 6x,y Þ µ{z} ³ Þ éæ~ ãäæðé êë~ eœdš zì ÌŒñ <ˆ»{ Ž >{ {ÊÅ> zì 9 Ä 9ŒDÌ }<ÉŒ Žy~ˆ Œñ t 9 >Žy~ˆ fðú ŽDw' w'ùœ Žy y~å>œ }Œ#Åwu ˆ > w > ŒD À t b ~ƒw' ŽŒ ' y Å9Œ ^Óg Ñ ½ \ Ÿ Ô w' Ÿ Ô 9 ÐŒ#ÒYy~Œ# {Àˆ j] ƒ Õq$70ˆ =Š O7D g?:œq $Ž$pÂ79q žê ÑÓg Ñ ó9œø> 9Œ >9ˆVy ˆ b >w'š <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ * z bœ# FŠ»w'}Œ#Š»{ õ ª ˆ ŒD m tœ wzy 9 ~Œ { + - Çõ0/ ûh öm? ú - Çù / ù on úzû

3 ÌÐÅ>Œ# Œ^ t b {~ˆ ƒ >Šˆ»Žˆy0ÌŒÈwb{~{~ 9ƒ Œ ùg ˆ»{ wêø9ò<œdñˆ 9ˆVy ˆ w Š {Ày w'y~œb r)vr #qpdv3w^sx p"^?p0r t #Itar_V #S\$r # r#y^dvr?p0r-r "qvr \Z)r)V # ' ZYVr# x ËÅ9Œoˆ > <ˆÆ Yˆ» < >w ŠOŽ b > <ˆy~ˆ >w Šg <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b >{ow ~Œ >w w ƒ Œy~ŒD ~ˆ#Œ w { ƒw'òyˆ ƒo >ƒýœ# y~ Y Š ªbˆ {Ày~ˆ»Žƒ Y9Œ#Š»{ - Âù / ù on ú û ö ú ŒÒ< Çù on ú û ) ËÅ>Œ* 9 ~Œ <ŒØ 9ŒD 'y~œd y~ˆ»w'š»{ <ŒD{ Ž ˆ}ŒxÅ9 zì ù <Œ# Œ# 9{ b } 'y Å ù on ú w' > w' >^y~å>œšœ w' 9ŒD ÌOŒDˆªbÅ y { <Œ#Æ y Œ# ƒ ˆ 9Œ.y~Å9ŒŽ y ~ˆ }9 <y ˆ b,œdw Ž ÅÑ9Œ# Œ# > <ŒD >ŽŒ ¼ˆ»{ wñš <Ž#w Š 9 b ~ƒw'š ˆDwzy ˆ b ½Ž {y w' yd Ñ Yˆ >ŽŒ ˆ {w tœdw'y~ 9 Œ b ˆVyˆ {O 9 9 >ŒDŽŒ {~{ w' $y~ oìð ˆy~Œ w {gw. t 9 >Žy~ˆ m, ^Óg Ñ Ñ{{~ t ~ bƒ¼y~å9œë{à xž#w ŠŠ ŒDÑòÀŠ»w'}Œ#ŠÆÇ}9ˆ»w { ô > ~ b}9šœdƒ e 'yày 9 Ož2{w <ˆ»9w Žy~ˆ»Ž*ŒÒ9w ƒ >ŠŒb >ÌŒ* ~ŒD ˆ»{~ˆVy y Å9Œ «ˆ}<ÆÚ }J«J > ~ b}9šœdƒ <ˆ»{ Ž >{ {ÀŒ ~y^œ#yw'šç '&(( ËÅ>ŒÐy~ w'ˆ 9ˆ 9ªo9w'y w*ž b >{~ˆ {Ày {, \y~å9œ2 }>{~Œ# zwzy~ˆ {~ŒD 9ŒD >ŽŒ! Š»w'}Œ#Š ŠŒ ( & œxw' >y Å9Œ{~ŒD 9Œ# ŽŒ Š»w'}Œ#Š ŠŒ ( œ9 } 'y Å ' ËÌÐÅ9ˆ Ž Å <Ž#Ž# 9.ÌЈy~Å ŒD >w Š 9 }>w }9ˆ Šˆy~ˆ ŒD{D JŒ#y. >{ Ž# >{~ˆ» <Œ# y~å9œëž#wb{àœoìðå9œ# Œ ˆ { {Àˆ ƒ 9Š 2y Å9Œ }>{~Œ# Œ xšœ#yày~œd ˆƒ Œ 'y Œgy Å>wzyy Å9Œgy w ˆ >ˆ 9ªx9w'y w2 9Œ# bœ# Ž y w'ˆ ow' b}>{~œ# uw'y~ˆ $ ' " " Ž b ~ ŒD{~ > <ˆ 9ª2y~ *w2y~ w' >{~ˆy~ˆ $ t ~ bƒ y~ & ËÅY >{D f g Ž#w 9 9 'yw Ž#Ž# 9 wzy~œdš$œd{ày~ˆ ƒwzy~œ y~å9ˆ»{y w <Æ {~ˆy~ˆ ³ 9 }>w }9ˆŠ ˆy b "& / û " " Ë{Àˆ >ŽŒ y Å9ˆ { y~œd ~ƒ9 Œ { > 'ygw' > Œ w',ˆ y~å9œ Ž# b{ày, t 9 >Žy ˆ b {~Œ#ŒÐŒ b wzy~ˆ & zìëæ ŒD ŒD D <wzyy~œ {yðy ˆƒ Œ ŒD ŒD mˆ ÌŒ2 b 9Š y~œd{àyð -y~å9œy w ˆ 9ˆ 9ª >wzy w y~å>œƒ < <ŒDŠ >Œ#ŒD >{y~ Œ# zw'š >wzy Œ b '( & œ /,ÌÐÅ>ˆ Ž Å ŒD 9ˆ ŒD{ w' ŒD{Ày~ˆ ƒ w'y~œ ' b '& / û " " ¹ ĪbŒ# 9ŒD w ŠÂ,ÌŒ ŽDw' *y Å9ˆ 9 x ' >Œ b wzy~ˆ * w ÌËwu2 9 ~Œ <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ 9ª2 9 ~ b}<æ w }9ˆ Šˆyуw { { t ~ bƒ ù y~ ù $# ú' šˆvy Å y Å9Œ }9ÉŒDŽy ˆ bœ fg y Å9Œ ÑÓO Ñ )Ž#w 9 9 yšœ w' Å> zìêy. < *y~å>ˆ {g ~Œ <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ t b {Àˆy~ wzy~ˆ {Ë 9 'y Œ# 9 ŒD{~Œ# y ŒD ˆ y~å9œxy w ˆ >ˆ 9ªŽ# 9 >{D ¹ ÈŽ b by wb{y {Àˆ 9ª-y~Å9Œ 9Œ#ÌÕ }<ÉŒ Žy~ˆ Œ fðú \y w ˆ 9ˆ 9ª-ÌЈŠ Š ˆ ƒ 9Š ˆ Ž#ˆVy Š ˆ y Œ#ª wzy Œx z Œ# Ëy Å9Œ* 9 >Ž#Œ# ~y w ˆ 9 Œ# Yˆ >{ËŠ»w'}Œ#Š»{ w'y ŒDwbŽ Åmy ˆƒ Œo{Ày~ŒD J ¹ y~å>œ.œò9w'ƒ 9Š Œ.w'} z Œb Yy~Å9Œ. ^Óg Ñ ÌЈ Š Š2}Œ^ t b Ž#ŒDÄy ÊŒD{Ày~ˆ ƒwzy Œ b '& / û " " ŒD ŒD ³y~Å9 b 9ª Å y Å9ˆ»{0òÀˆ ƒ {~{~ˆ }9ŠŒ ôäy~ w' >{~ˆy~ˆ ¼Ìwb{! 9 yñ 9 ~Œ {ÀŒD y^ˆ ¼y Å9Œ y w ˆ >ˆ 9ª Ž 9 >{D {~Œ#Œy Å9ˆ {D, 9 y~œy Å>wzy$y~Å9Œ ƒw' ª ˆ >w'š 9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ J \ÌÐÅ9ˆ»Ž Åш»{ {ÀŒ!ˆ ^y~ w'ˆ 9ˆ 9ª> t xwª ˆ ŒD ÑŠ»wzÆ }Œ#Š&% wzyëy ˆƒ Œ ˆ { + - % / ú ö - % / ù on úuû!- Âù on ú/ on ú ú '(*) j ÌÐÅ>ˆ Ž ÅÈ{ÀÅ9 zì { y~å>w'y > > <Œ# f úu \y w ˆ >ˆ 9ª-ˆ { <ŒD ŒD > <Œ# yx w ŠŠ b{ {Àˆ }9Š Œg 9 Œ# Yˆ >{ {y wzy ŒD{ ù on úu z 9 b 9Šx b *y~å9 {ÀŒ{ÀŒDŒ# ˆ y~å9œxy w ˆ >ˆ 9ª{~Œy šå>œ# ½w' ÑÓg ^ {y~ w'ˆ 9Œ b ^y Å9ˆ»{xy~ zñœ#ò9w'ƒ 9Š Œ > <Æ 9Œ# f g y Å9Œ òà Œ# ~Æ {ÀYƒo} Š»ô Š w }ŒDŠŠ ˆ 9ªÑŒ# xˆ {$œ œ,+ > 'y ˆ >Ž#Š >9ˆ 9ª*Š»w'}Œ#Š ( <Œ# fðú 'y Å9ˆ {Œ# ~ b wzy ŒËˆ {, >ª Å9Š z +m {~ˆ ŽŒËy~Å>ŒÐƒ < <ŒDŠ{Ày~ˆ ŠŠ>ƒ w Œ {Œ# ~ b { ˆ Š»w'}Œ#Š Š ˆ 9ªxy Å9Œ {Ày w'y~œ {*Ž ŒD{~ b > <ˆ 9ª y y~å9œ b}>{àœd ~ zw'y~ˆ -" "* J}> <y. 9 Š >ª Œ# ˃w' bœd{ëœd ~ {g b." "ñw' /" "* ¹ {~ŒDŽy ˆ b 9 FÌOŒ 9 z Yˆ 9Œ$Œ#ÒY Œ# ˆ ƒœd y w'š ŒD{~ 9Šy {x <Œ#ƒ b <Æ {Ày~ wzy ˆ >ª$y Å>wzyËy Å9ˆ { ˆƒ 9 z ŒDƒŒD yˆ»{ð 9 yy ~ˆ Yˆ w Š'+ b 9 Ð 9Œ#Ì b}<éœdžy~ˆ Œ$ t 9 >Žy~ˆ {Àˆ ª 9ˆØŽDw' y~š! <y ŒD À t b ~ƒ{2y~å>œ {Ày w <Æ >w' b 9Œ! t b y~ w'ˆ 9ˆ 9ª½y~Å>Œ^ ÑÓg ^ w' Ž Å9ˆVy ŒDŽy~ 9 Œ! šw {~Y y~å9œ#y~ˆ»ž } 'yg >wu Yˆ ªbw'y~ˆ 9 }9Š Œ#ƒÍw' mw. ~Œ w'š9 YŽÆ >ƒœd y Š w }ŒDŠŠ ˆ >ª$y w {~ \ 887Ðpr?:Œr= q žšvy Å9 >ª Åšy w ˆ 9ˆ 9ª ÌЈVy Å fðú ŽDw' Áw ŠŠ Œ# Yˆ»wzy Œ!y~Å9Œ òàš»w'}œ#šæ }>ˆ wb{~ô! > ~ b}9šœdƒˆ ½y Å9Œ- ÑÓO Ñ w Ž Å9ˆy~Œ Žy 9 }Œ w ~ªb 9ŒD!y~Å>w'yy Å9Œ 9 }9Š Œ#ƒ)ˆ»{ÌЈVy Å^y Å9Œ ƒ < <ŒDŠˆVy {ÀŒDŠV Ëw' > > 'y2ìðˆy~å^y~å9œ {Ày w' 9w' }<ÉŒ Žy ˆ bœ* t 9 >Žy~ˆ f g ¹ <Œ#Œ F y Å9Œ ŸÔ w'ùœd Ày Œy2w ŠÂ &()( 9 z Yˆ 9ŒD{ wƒ b ~Œ. > ~ˆ <Æ Ž#ˆ >ŠŒ m{~ Š <y~ˆ }YŽ Å>w 9ª ˆ 9ª*y Å9Œ2}w {~ˆ Žƒ < <ŒDŠÂ ¹ -ŒÙ\ŒDŽy wè Ÿ Ô ˆ < tœd {oy~å>œmš»w'}œ#šëwzy.y ˆƒ Œ ª ˆ ŒD ½y~Å9Œ- }>{~Œ# zwzæ y ˆ b >{.}>wb{àœ ½ ʈVy {$ˆ < tœd ~ ŒD½}Œ#Š ˆ Œ 2w } b <y$ y~å9œd $Š»w'}Œ#Š»{ } 'y Å-}Œ t b ~Œ #$ # or)v y ˆƒ Œ ¹ Ž# y~ w {ÀyD by~å>œx ^Óg Ñ ˆ < tœd {y Å9ŒŠ w }ŒDŠwzy*y ˆƒ Œ 2}w {~ŒD 9Š Ñ ÈÅ9 zìðˆy.ˆ < tœ# { y Å9Œ*Š»w'}Œ#Š»{Ð}Œ# t Œy~ˆ ƒœ ¹ - rwbžy < t Ëy Å9Œ* 9 Œ# Yˆ b >{x«~ˆ }<Æ }«DŒ#Ò<w ƒ 9ŠŒb y Å9ŒË ŸÔŒ# ~ b wzy~œoˆ { Œ 9 zì Ž# >{~ˆ 9Œ# y Å9Œ <ˆÙŒD ~ŒD >ŽŒÐ}ŒyÌŒ#ŒD y~å9œëyì.ž {y t 9 >Žy~ˆ >{ÌÐÅ9Œ# >{ÀÆ ˆ 9ªxy Å9Œ2 Ÿ ÔÈw' >oy~å9œ Ÿ Ô bw $Œ#ÒYy~Œ# {Àˆ ˆ >Ž b ~ wzy ˆ 9ª Å>ˆ 99Œ#!{y wzy ŒD{ {~Œ#Œxت 9 Œ 9 dgcbësãa9sbh B ËÅ>ŒË Ÿ Ô <Œ#Ø> 9ŒD{ wž# >9ˆVy ˆ b >w'š <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ o z Œ# Š w }ŒDŠ { + - Âõ0/ ûh ö ú? ú ŒÒ< D Çù on ú û žªbw ˆ t b {~ˆ ƒ >Šˆ»Žˆy ÌOŒxw { {À >ƒœ2w*ø9ò<œdmˆ >ˆVy ˆ w Š\{Ày w'y~œ ù)g ËÅ>ŒÑ y~œd by ˆ w Š { w' Œ!w'ªbw ˆ ³Å>w >YÆ Ž wz Ãy ŒDÄÌÐÅ9ˆ ŠŒE «{ w ~ŒË >w w ƒ Œy~ŒD { y *}ŒŠŒ w' 9ŒDo t ~ bƒ¾9w'y w>, O >Žˆ»w'Š Š 'y Å9Œ ŸÔÑÅ>wb{wOÉ ˆ by ª Š }>w Š > ƒ w ŠˆDw'y~ˆ o rw Žy FÄÌÐÅ>ˆ Ž Å w ŠŠ zì {ˆVymy~ ½Žˆ Ž# 9ƒo bœ# y y~å9œ½«š»w'}œ#šæç}9ˆ»w {D«, 9 }9Š Œ#ƒ {~Œ#Œ w'ùœd Ày Œ#yw'ŠÇ &)()( ËÅ>Œ^ <ˆÙŒD ~ŒD >ŽŒÑ}ŒyÌŒ#ŒD šy~å>œñ }<ÉŒ Žy ˆ bœd{ f g w > fðú ˆ»{ Ž# >{~ˆ» <Œ# w'}9š ƒ Œx{~ 9}<y ŠŒxˆ my Å9Œ$ Ÿ Ô ŽDw {~Œy Å>w' ˆ -y Å9Œ ^Óg Ñ Ž#wb{ÀŒ {Àˆ >Ž#Œ y~å9œm Ÿ Ôñ < YŒD{x 9 y*{~ <Ù\Œ# x t ƒ)y Å9Œ Š»w'}Œ#ŠÆÚ}9ˆ wb{ 9 ~ b}9š Œ#ƒ zì* y~å9œd J 9ÌЈ ŠŠ fðú {~Œyy~Å9Œ tœdw'y~ 9 Œ ÌŒ#ˆ ª Å y {Ð <ˆVÙ\Œ# Œ# y Šy Å>w' f g 2 O b >{~ˆ <ŒD wx{àˆ ƒ 9ŠŒ {~ˆy~ >w'y~ˆ ˆ ÌÐÅ9ˆ»Ž Åw >w' ~y~ˆ»ž 9Š»w' y w <Æ {~ˆy~ˆ Áˆ»{ 9Œ# bœ# }{ÀŒD ~ bœdf ¹ oy Å9Œ# ŒÈˆ {- tœdw'y~ 9 Œ y~å>w'y ˆ»{ > DŒ# 9Š Ä t my~å9ˆ»{-y~ w' >{~ˆVy ˆ b J Ëy~Å>Œ# Á > > <Œ# fg y Å9Œ ƒ < <ŒDŠ ƒ$ >{Àyªbˆ bœ.y~å>ˆ {2 tœdw'y~ 9 Œ$w ^ˆ <Ø> 9ˆy~ŒDŠ!Š»w' ª Œo 9Œ#ª wzæ y ˆ bœìoœdˆªbå yd zìœ# bœ# {Àˆ >Ž#Œ$y Å9Œ ŒDw'Š,Ì Š»^ Ãy~Œ# Yˆ 'Æ Š»wzy ŒD{* b 9.ƒ < <Œ#Š Š ˆ 9ª w { {À 9ƒ <y ˆ b >{D {~ >Ž Žw tœdw'y~ 9 Œ ƒwu {Ày~ˆ Š Š}Œ >{~Œ t >Š>ˆ ˆƒ 9 z Yˆ >ªxy~Å9Œ2ƒ w ~ªbˆ w'š> <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ >{D ŒD ŒD w'yðy~å9œ*œ#òy Œ# {ÀŒx ',wìo b {~ŒOÉ ˆ by9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ J ÈŒ <Œ#ƒ {y w'y~œ.y Å9ˆ»{9ˆVÙ\Œ# Œ# >Ž#ŒoÌЈy~ÅÈw' 9 y~å9œd <ˆ»9wbŽy~ˆ»Ž Œ#Ò9w'ƒ 9Š Œ ÌÐÅ9ˆ»Ž ÅÊÅw {$ t 9 Š»w'}Œ#Š»{ û &9û œ û ^w >½yÌ b}<æ {~Œ# zwzy ˆ b >{G û Ê ËÅ9Œ ª Œ# >Œ# wzy~ˆ Œ- 9 YŽ#ŒD{ {oˆ»{ w {o t Š Š zì { + ÌÐÅ>ˆŠ Œ y~å9œ b}>{~œ# uw'y~ˆ >{*w ~Œ"IGJ"ðy Å9ŒŠ»w'}Œ#Š»{.w'Š Ìwu<{xw'ŠÆ

4 $ M y Œ# >wzy Œ }ŒyÌŒ#Œ# š w > & w' ÌÐÅ9ˆŠ Œy Å9Œm b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{ w ~Œ" "* y~å9œš»w'}œ#š»{w ŠÌËwu<{gw ŠVy Œ# >wzy Œ2}ŒyÌŒ#ŒD -œow > ËÅ>Œ- 9 <ŽŒ {~{${ÀÌЈy Ž Å9Œ {o}œyìœ#œd y Å9ŒD{~Œ yì ^ƒ < <ŒD{ÌЈy~Å Œ >w'šð 9 }w'}9ˆ Šˆy w' >Ä{~ ŒD >9{D O b Äwu bœ# w'ª Œb y~å9œñ{ w'ƒ Œ w ƒ 9 yg Fy~ˆ ƒœ2ˆ Œ w Ž Ń < <Œ, ËÅY >{D y Å9Œƒ ˆ 9ˆ ƒ w Š b{àæ {~ˆ }9ŠŒ*Š»w'}Œ#Š Š ˆ 9ª ŒD ~ Ë wzy~œˆ»{ ( + ž ŒÒ9w'ƒ 9Š Œ*{ÀŒ b >Œ# >Ž#ŒŠ Y <{ËŠ ˆ bœ2y Å9ˆ»{ + Œy³ >{³Ž b >{Àˆ» <ŒD w' ˆƒ z ŒD ~ˆ»{ÀÅ>ŒD̓ < <Œ#ŠÌЈy~Åì b 9Š b 9Œ tœdw'y~ 9 Œ ñ ËÅ9Œ!}9ˆ >w' tœ wzy~ > ~Œ Çù n ú û ˆ»{Œ b w'š y ¼ È b 9Š š t y~å>œ w' ª 9ƒ Œ# y { + û ÿbû G &<û&yÿ û G œ û œ ÿ û, û ÿbû ½ 'y~œ y Å>wzy y~å>œd{~œ {~Œ#Š y w >{ÀˆÆ y ˆ b >{2ÌЈŠ >Œ# ŒD <Ž#Ž# 9 2ˆ ^w y w ˆ >ˆ 9ª-{ÀŒ#yD Œ# >Ž#Œ 9 > <ŒD f g y~å9œ tœdw'y~ 9 Œƒ$ >{ÀyË}Œª ˆ Œ# -woš»w' ª Œ2 9Œ#ª wzy~ˆ Œ2ÌOŒDˆªbÅ yd ÈŒ.Ø >!y Å>wzy2y~Å9Œ ~Œ {À >ŠVy ˆ 9ªmŒ# ~ b w'y~œ.ˆ»{žš b{~œ*y~ ()( + {Àˆ >Ž#Œoy Å9ˆ {Š»w' ª Œ$ÌOŒDˆªbÅby2 t ŽŒ { y Å9Œ ˆ >Ž# ~Œ ŽyŠ w }ŒDŠŠ ˆ >ªb{ œ o!ìðˆy~å w' "IGJ"ºw > Yˆ Ž#Œ ŒD { w ¹ Ž b y~ w {ÀyD > > <Œ# fðú by Å9ˆ»{ tœdwzy 9 Œ2ˆ»{ª ˆ Œ# -woš»w' ª Œ2 {Àˆy~ˆ ŒÌOŒDˆªbÅ yd {~ˆ >ŽŒˆVywbŽ#Ž > w'y~œ#š xž#w' 9y~ 9 ª ˆ >w Š <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ >{D w > *ÌŒ,Ø> >.y~å>w'yy Å9Œg ŒD{~ 9Šy~ˆ 9ª Œ# J wzy Œˆ 9ªbÅ9Š* ( + ÌÐÅ9ˆ»Ž Å ˆ»{Ë 9y~ˆ ƒ w Š ËÅ>ˆ { Œ#Ò<w ƒ 9ŠŒ ÌËw { Ž b >{y ~ Žy~Œ ½y È <ŒDƒ >{Ày~ wzy Œ w Æ y Œ# y~ˆ»w'š>y~ w <ŒD 'Ù ˆ ƒ Y9Œ#Š Šˆ 9ª*y Å9Œ,É ˆ y <{# y~å>œ ƒw' ª ˆ >w'š 9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ >{D ¹ {~ŒDŽy ˆ b <,ÌŒmªbˆ bœmœ#òy Œ# ˆ ƒœd y w'š ŒÆ {~ 9Šy {Ë t b w$y~ z Ñ w' > w < <Ž 9ƒ ŒD byðš»w'}œ#š Šˆ 9ª y w {~ 9 dg BËsÃa9S ž2{gž# > <ˆy~ˆ w'š9ƒ < <Œ#Š»{D } 'y~å y Å9Œ Ÿ ÔÈw' ÑÓg Ñ w ~Œ 9ŒD{~ˆªb 9ŒDxy }ŒOw }9ŠŒgy~ 2 >{ÀŒOŠ b 9ª w' >ª Œ 9 b 9Š <ŽDw'Šb tœdwzy 9 ŒD{ wb{ë }>{~Œ# zwzy ˆ b >{# zìoœd Œ# y~å9œ {ÀŒ*ƒ < <ŒDŠ {Ð{Ày~ˆ { {À 9ƒ Œ*w ^w' z Yˆ w {y ~ >Žy~ 9 Œ2w ƒ 9ªoy~Å9ŒŠ w }ŒDŠ {D,Ó,ÒYy~ŒD > <ˆ 9ª.y Å9Œ ŸÔO,ÌŒŽ {Àˆ» <Œ# $y~å>œ ˆ 99Œ# ³Ÿ w' >9 ƒ Ô ˆŒDŠ Ÿ Ô* ƒ < <ŒDŠb{~Å9 zìð *ˆ xøª 9 Œ ž ŸÔ-ˆ»{JŠ ˆ Œgw2 ŸÔ-}> wå>ˆ 99Œ# Ê Ñw ~ b z!ƒ Y9Œ#Šg b y~å9œmå9ˆ > <Œ# {Ày w'y~œd{d ú ËÅ9ˆ»{ w ŠŠ zì {O >w {ÀyOˆ < t ƒwzy ˆ b mˆ y~å>œ2š»w'}œ#š\å9ˆ»{y y~ $}ŒxÅ9ŒDŠ ˆ y~å>œ Å9ˆ»9 <Œ# -{y wzy~œ {w' >{ÀŒ F bw Š b 9ª*ÌЈy~Å y~å>œ tœdw'y~ 9 ŒD{D y Ê 9 ŒD9ˆ Žym t <y 9 ~Œ Š w }ŒDŠ {D y~œèå9 zìoœd ŒD D y~åwzymy Å9ŒD{~Œ Å>ˆ 99Œ# ½ƒ < <Œ#Š»{* 9!Š 9ªbŒ# *{~Å>w' Œy~Å9ŒmŽ# Y Œ#Ò<ˆVy! 9 Œ# ~Æ y ˆŒ { ' xƒwzò<ˆ ƒo 9ƒîŒ# y~ Y½ƒ < <Œ#Š»{ Œ#Š Š w gˆœ#y~ w Œ#ymw'ŠÇ zy~åy >{y~å9œd$w ~Œ {~ >{ ŽŒ# 9y~ˆ }9ŠŒËy *Š <ŽDw'Š9 b <y~ˆ ƒwx 9 ~ b}<æ Š Œ#ƒ{ 9 9 ~ˆ 9ªy~ w'ˆ 9ˆ 9ª> ËÅ>Œ.Ž <ˆVy ˆ b >w'šj9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ ' y~å9œ*š»w'}œ#š»{ t Ÿ Ô{Ј»{ - Âù ú / ö j ŒÒ<? ú # "! on ú û % $'& $ Âù û! û ÿ )* #$+ $9 WF/. D "!s#$ B3.!!s94, C965s%879: ; 9':=< )> F F #?,) ) D#I F%+2) 5 'E!#$D#$9!#$9$#d!s#IIF/.EBD#F 0#I#$9GF #<u)bd#$%$k "( ž2{ ˆ Ÿ Ô{# uy Å9Œ# Œgˆ»{w,É ˆ y > ƒ w ŠˆDw'y~ˆ x rwbžy~ b D y~œ y Å>wzyÐy Å9Œ. <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b -ˆ y~œdª wzy~œ { <yðy Å9ŒxÅ9ˆ > <Œ#!{Ày wzy ŒD{D ž.ˆ ƒ ~y w <ˆ»{y ˆ >Žy~ˆ.ÌЈy~Å.y~Å9Œ ŸÔ-ˆ»{y~Å>w'yJy~Å9ŒOÅ9ˆ»YÆ 9Œ# {Ày wzy ŒD{.w ~Œ 9 y.ª ˆ ŒD 9 9 ~ˆ 9ªy w ˆ 9ˆ 9ª ŒD >ŽŒb y Å9Œ Å>ˆ 99Œ# {Ày w'y~œ {ƒ$ >{yx}œ$ˆ y~œ#ªb w'y~œ! z ŒD y~ Ž bƒ 9 <y~œ$œ#ˆæ y Å9Œ# Ž {yf t 9 Žy~ˆ ËÅ9ˆ»{Jƒ < <ŒDŠ ˆ»{{~ˆªb 9ˆVØŽ#w' y Š2ƒ b ~Œ, > <Æ Ž# >{Ày~ w'ˆ 9Œ {Àˆ >ŽŒ2} y~å Ž b{ày t 9 Žy~ˆ {9 o 9 yoœò< 9Š ˆ»Žˆy~Š 9Œ# Œ# >! b!y~å>œðé ˆ y <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b Ñ ' y Å9ŒoÅ9ˆ»9 <ŒD ^{Ày wzy ŒD{D ÈŒ!ª ˆ Œw' ÄŒÒ9w ƒ >ŠŒˆ š <ŒDŽy ˆ b ³ ^y Å>wzym <ŒDƒ >{Ày~ wzy ŒD{ Å> zì f ú ŽDw' ½ b}<y w ˆ ½ƒ ŒmwbŽ#Ž > w'y~œƒw' ª ˆ >w'š9ˆ {Ày~ ˆ}> <Æ y ˆ b >{y~åw' fg >{Àˆ 9ª y Å9ˆ {w 9 <ˆy~ˆ w'š\ t Œ#ŒD9 ƒ BDC 9 '~ºêFµ<êJ y bµ9è~º µ9èæ Þ ¹ y Å9ˆ {g{àœ Žy~ˆ ÌŒ <Œ# ˆ bœw w'š ª ˆy~Å9ƒ¼y *ŒÏ Žˆ Œ# y~š o b <Æ y ˆƒ ˆ#Œ f ú2 t b wm Ÿ Ô žšªb ˆVy Å9ƒ{Ë t Ëy Å9Œo ÑÓO Ñ w' > Ÿ Ô ŽDw' }Œ* <ŒD ~ˆ Œ m{~ˆƒ ˆ Š w ~Š,! {yë ˆ»{ˈ <Æ b Š Œ $ˆ Ž bƒ 9 <y~ˆ 9ªo{~ <Ï Žˆ Œ# yo{ày w'y~ˆ»{y ˆ ŽD{gŽ# ~Œ {À >9ˆ 9ª y mœ w Ž Å! >w w ƒœ#y~œd D ËÅ>ˆ {Ž#w!y~Å9ŒD Ñ}Œ$ >{~ŒDÑ} zw' ˆ b >{ b <y~ˆ ƒ ˆ DŒ# {Š ˆ Œ Ž 'É 9ªbw'y~Œoªb wb <ˆ Œ# y2 b 2ˆy~ŒD w'y~ˆ Œ${ Ž#w Šˆ 9ª yy Œ2w Šªb ˆVy Å9ƒ{y~. Œ# ~ t ƒ¾y~å9œw Žy >w'š 9 \9wzy Œ ü ¹ y Å9Œ ŽDw {~ŒÑ ' ow Á ÑÓO Ñ {À bƒ Œy~ˆ ƒ ŒD{ w t 9Š Š* ÆÚ{Ày~ŒD 0ˆ»{mŒD Œ# tœ w {~ˆ}>ŠŒb ŒyFE % ú }Œxy Å9Œ.ª ˆ ŒD {~ŒD 9ŒD >ŽŒ* Š»w'}Œ#Š»{D g {~ˆ >ª y~å9œ. <Œ# ÃÆ ˆ 9ˆy~ˆ w Ÿ Ô Œ b wzy~ˆ ) *w' ½ <ˆVÙ\Œ# Œ# y ˆ w'y~ˆ 9ª f ú ÌЈy~Å ŒD{~ Œ ŽyËy~ 9ÌŒx }<y w'ˆ GI j G JIK ö ú L Âù M n ú û NOP ' ) js '( ( L VWL X Y " Âù M n ú û N OP ' ) jzs VWL X Y ÌÐÅ>Œ# Œ N O ˆ»{y~Å9ŒOŒÒ< Œ Žy wzy~ˆ o ' 9 > <ŒD 9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ ËÅ>Œo{ÀŒ Ž b > y~œd ~ƒ ' ŽDw'!}ŒoŽ#w Š Ž# 9Š»wzy~Œ >{~ˆ 9ªm}ŒDŠˆ Œ > ~ b >w'ª wzy~ˆ y~ Ž bƒ 9 <y~œxy Å9ŒËÉ ˆ yð 9 ~ b}>w'}>ˆš ˆVy ˆŒ { Ì % n ú ö - Âù n ú ö % n ú / ûh ( Œ# Œ ŒDwbŽ Å % <Œ# > 'y~œ {gwx zw'š 9ŒÐy Å>wzy zw' ˆ w }9ŠŒ ù Ž#w' y w' bœ ËÅ>Œ# y~å>œ.œò< ŒDŽy wzy ˆ b >{ w ~Œxy w' bœ#!œò< 9Š ˆ»Žˆy~Š Ð ËÅ9Œ Ø {ÀyËy~Œ# ƒó ' OŽDw' }Œ*{~ˆƒ ˆ Š w ~Š Ž#w Š Ž# 9Š»wzy~Œ ˆ ÌŒÅ>wu Œ y Å9Œx t Š Š zìðˆ 9ª >w by ˆVy ˆŒ { + [ % n ú ö? ú - Âù n ú ö %\ n ú / ù ö % E û ûh b 2{Àˆ 9ªmw 9 'y Å9Œ# yìo m >w { {ÀŒ { z bœ# Ëy~Å>Œ$ 9Œ#yÌO b ~ \ 9ÌŒ$Ž# ƒæ > <y~œxy Å9Œx t Š Š zìðˆ 9ª ò t b ~ÌËw' 9ô$w' > òà}>wbž YÌw 9ô${À >ƒ { [^] % n ú ö n ú? ú - Âù n ú ö %\ n ú / ù ö % E û ûh & [^_ % n ú ö? - Âù n ú ö %\ n ú / ù ö % E û ûh œ ËÅ>Œ# [ %\ n ú ö [^] %" n ú # [ _ Âù n ú, ËÅ9Œa` ] w' ŒËŽ# ƒæ bc # #I%+ F%=]+G945s.IdeegfJ %+4,I,#$%oFPF:_F $9h +4, _F#i,'j!#$9WF % )#d# k $#$9WF'F 92 F#I_FÄ

5 _ Obs W W W W W W W W C0 M M0 ime " #& F #<B 9:!;BDF s B #$ 9%9!)F# 0 #I#<F#,s F". 0qK65-, WF 9 %' #IF #dw_fc9 & F #,BDFB3.;F # "!s#$%$kf F #df -_# F#d Ä _F 9 % =(F #!s#iif 9-& u)%ofd ' #$ #$9WF.:9:! 0 #IF #I< Fd%,9 #I"FFG 0') JK [9 # %3+ )# F # )# &3F # B 9! F F # B:)B F".-& BD#$94, 9GF )F W)F9.0)9:!;F#,$ + #,W_F 9K > <y~œ - {Àˆ 9ªy~Å9Œ!òÀ t Ìw >ô. ŒDŽ > {~ˆ b,+ ] # ú % ö L- L- # ) j [^] %\ [^] # ú % # ú ö Ì # ú Âù # ú ö % # ú / ù ö % ÌÐÅ>Œ# Œ L ö n ú D ] # ú % u ) ö ˆ IG ö w > ( 'y Å9Œ# ] w ~Œ ˆ y~œd ~ƒ ŒD9ˆ w'y~œm zw Š 9Œ {o {ÀŒ ½ˆ y~å9œ ~Œ Ž 9 {~ˆ b J Yˆ ƒ ˆŠ»w' Šb y Å9Œ!òÀ}w Ž YÌw >ô. ŒDŽ > {~ˆ b mˆ»{ + _ ö L- L- # j [ _ ö v % # ú % # ú v [ _ % n ú ö Ì Çù n úö % n ú)/ ù ö % _ % z ËÅ>ŒD{~Œ2 ŒDŽ# 9 {~ˆ >{Ow' Œwb{gŒ#ÏŽ#ˆŒD yëwb{gy Å9Œx}ŒDŠˆ Œ 9 >w ªbwzÆ y ˆ b 9 >wzy~œ {Ë >{~ŒD-y~ Ž bƒ 9 <y~œ*ì 9 y~ w Ž b >{Ày w' y à ë µ9 ÈŒoÅwu Œxy~Œ {y ŒD! b 9 >Œ#Ì Ž {y2 t 9 >Žy ˆ b Ñ Ñ{~Œ# bœ# w'š{~y <Æ y Å9Œy ˆ ŽñŒÒ9w ƒ >ŠŒ { w >ó wð ŒDw'Š < <Ž >ƒœd y Š»w'}Œ#Š Šˆ 9ª y w {~ \ J <Œ#ƒ {y w'y~ˆ 9ª-ˆy {*{~ 9 Œ# ˆ b 2 Œ# ~ t ƒw' >Ž#Œ$ˆ È uw ~ˆÆ b >{ŽDw {~ŒD{Fw >y~å9œo 9 w Žy ˆ ŽDw'Š ˆVy2 ' Yy~Å>Œgw { {À <Ž#ˆ w'y~œd2y w ˆ 9ˆ 9ª w Šªb ˆVy Å9ƒ{O t ÑÓO Ñ Ñ{D Ÿ Ô{Ðw' > Ÿ Ô{# Ö2 >ŒmŽ b 9Š ½w Š {~ ^Ž# >{~ˆ 9Œ# *y w ˆ 9ˆ 9ªÑ zw 9ˆŠ Š»w Ñ ^{oìðˆy~å 9ˆVÙ\Œ# Œ# yž {y t 9 >Žy~ˆ >{D zìœ# ŒD D zwb{ 9ˆ { Ž >{ {~ŒD.ˆ w' ÃÆ tœd ÀyÊŒymw'ŠÇ &)()( gw <ˆ»{ Ž ˆƒ ˆ >wzy ˆ bœ#š y~ w'ˆ 9ŒD Ñ > > <Œ# f g >ˆ»{ÐŒ b >ˆ zw'š Œ# y y wm Ÿ ÔÊy~ w'ˆ 9ŒD ÌЈy~Å f g >{ÀÆ ˆ 9ªÐy w'}9š Œ,}>wb{ÀŒ tœdwzy 9 Yˆ ƒˆ Š»w' Šb w Ñ ó <ˆ»{~Ž# ~ˆ ƒ ˆ wzæ y ˆ bœ#š my w ˆ >ŒD ÌЈVy Å fðú ˆ»{ ŒD 9ˆ zw'š Œ# y y mwm Ÿ ÔÊy~ w'ˆ 9ŒD ÌЈy~Å fðú {Àˆ 9ª y w }9Š Œ!}>w {~ŒDÊ tœdw'y~ 9 ŒD{D ñô> } 'y~å³y Å9ŒD{~Œ ŽDw {~ŒD{*ÌŒ 9 ŒD{~Œ# yo ŒD{~ 9Šy {*}Œ#Š zì* ¹ yoˆ»{ow Š {~! {~{~ˆ }9ŠŒ y~ Ž# >{~ˆ» <Œ# xy w ˆ 9ˆ 9ªy Å9Œ Ñ ÌЈy~Å y Å9Œ >w ˆ bœœòyy~œd >{Àˆ Š bª,- Çù û - ' oy Å9Œ {Ày w' 9w' Ñ Ž {y t 9 >Žy~ˆ Š ª - Âõ,û zìœ# bœ# y~å>ˆ {m >w'ˆ ŒŒÒYy Œ# >{~ˆ b ³ ŒD À t b ~ƒ{ w' ~y~ˆ»ž 9Š»w' Š b ~Š < 9Œxw$9 wb{y ˆ Ž y~œ# <Œ# >Ž# y~ $ t <Ž >{O ƒ < <ŒDŠŠ ˆ >ªÊy Å9Œ Œ# y~ˆ ~ŒÈ }{ÀŒD ~ zwzy ˆ b Á{~ŒD 9Œ# ŽŒ wzy~å>œ# y Å>w' ³Œ w Ž Å ù Ëy Å { y~å9œ {ÀŒ! ŒD{~ 9Šy {w ~Œ 9 'ymw ˆ»wzy~Œ t b Ž bƒ w' ˆ {~ J j] g 52 J798!6ŒÂ? ËÅ>Œ2}9Š ˆ >m } 'yœò9w'ƒ 9Š Œ ' Jy Å9ˆ {Ë{~ŒDŽy~ˆ må>ˆªbå9šˆ ª Å y {gy Å9Œ 9ˆVÙ\Œ# Œ# >Ž#Œo}ŒyÌŒ#ŒD ^ 9y~ˆ ƒˆ#ˆ 9ªmy~Å9Œ$ <ˆ w' Ž# b{ày t 9 >ŽÆ y ˆ b f g w >my~å9œ* 9 b{~œd Ž {y fðú t Ëy Å9Œ. ÑÓO Ñ ½ ÈŒÈÅ>wu ŒÈwÊ } 'y ƒ z Yˆ 9ªÊˆ ¼w ª ˆ»0Ì Š F ¹ 9ˆy~ˆ»w'Š Š y Å9ŒÐ } 'yd«{ Š <ŽDwzy~ˆ ˆ»{ 9 9ˆ t ƒš o <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ŒD wbž b{ {y Å9Œ Y ƒ Ožy2ŒDw Ž Å!{Ày~ŒD y~å9œ. } 'y ƒ z bœd{ëˆ Ñw' Ym ( Ž# ƒæ w { { 9ˆ ŒDŽy~ˆ >{D w' $w 9 uò<ˆƒ ˆy.{ÀŒD >{À b y~œ#š Š»{,ˆVy,ÌÐÅ9Œ#y~Å9ŒD ˆy2ˆ»{Ðy >Ž Å>ˆ 9ª w Ìw ŠŠJ b 9 y {~Œ#Œ.Ø>ª 9 Œ & Ë Œw { {À 9ƒ Œ y Å>wzymy~Å9ŒD ~Œ!ˆ»{ 9 ½ 9 bˆ {~Œˆ ³y Å9ŒÑ{~Y{Ày~ŒDƒ vˆ Œ# šw Ä > <Æ Y 9 zìð {y w' ~y~ˆ 9ªŠ <Ž#w'y~ˆ J uy Å9Œ {~ŒD 9Œ# ŽŒ ' ƒ z bœ#ƒ Œ# y ' y Å9ŒÐ } 'yd bw' > $Ìw ŠŠ9{~Œ# {À b, ~Œ w <ˆ 9ªb{D zìœìðˆ»{~å$y x 9 ~Œ <ˆ»Žy y Å9ŒŠ <Ž#w'y~ˆ - ' Jy Å9Œ2 } 'y ŒxŽ bƒ w' ŒD y Å9 ~ŒDŒ2ƒ < <ŒDŠ { + w ÑÓg ^ y w ˆ >ŒD ÌЈy~Å y~å>œm Š» Ž {y. t > >Žy ˆ b #" ( y Å9Œ^ ÑÓO Ñ }9 <yy w ˆ 9Œ ÄÌЈVy ųy~Å9ŒÑ >Œ#Ì Ž b{ày t 9 >Žy~ˆ $" w' > wñ Ÿ Ô0y~ w'ˆ 9ŒD ÌЈVy ÅÈy~Å9Œ Š» Ž {yx t 9 >Žy~ˆ [f ( Ë ËÅ>Œ* ŒD À t b ~ƒw' ŽŒ* >{~ˆ >ª w- Ÿ ÔÊy~ w'ˆ 9ŒD ÌЈy~Å fðú ˆ»{,Œ {~{~Œ# y~ˆ»w'š Š oˆ» <Œ# y~ˆ»ž#w Š<y~.y~Å9Œ Œ# ~ t ƒw' >Ž#ŒËÌЈVy Å f g w' > ˆ»{2 9 'y*{àå> zìð J 2 ËÅ9Œ ÑÓO Ñ Ñ{2ÌOŒD ~Œ*y w ˆ >ŒD!ÌЈy~Å^ t 9ŠŠ, {Ày~ŒD >{D Jw' >Ñy~Å9Œ Ÿ ÔšÌËw {y~ w'ˆ 9ŒD^ >{~ˆ 9ª Ž b zé 9ªbw'y~Œª wzæ 9ˆŒD by,ô9 9Š Š9y w'}9š ŒÆÚ}>w {~ŒD $ >w w ƒœ#y~œd ~ˆDw'y~ˆ >{ ÌŒ# ŒÐ >{ÀŒ ˆ w ŠŠ\y Å9 Œ#Œ*ƒ < <Œ#Š»{# ËÅ>Œ ~ˆ ª Å yg w' 9ŒDŠ> ' \Ø>ªb 9 Œ & {ÀÅ> zì {wxyy 9ˆ»Ž#w'Š }>{~Œ# zwzy ˆ b {~ŒD 9ŒD >ŽŒ$ t.w uò> mìo b ~Š»F Jw >Ñy Å9ŒŽ b ~ ŒD{~ b > <ˆ 9ª-9ˆ {ÀÆ y ~ˆ }9 <y ˆ b - z bœ# Š <ŽDwzy~ˆ { Š w }ŒDŠ { O 9 ŒD <ˆ»Žy ŒD-} -w'š Šy Å9 Œ#Œ ƒ < <ŒDŠ {D ž{ëœ#òy ŒDŽy~Œ F f ( Ìwb{w }9Š Œy Š <Ž#w'y~Œ2y~Å9Œ* } 'y 9ˆ»Ž YŠb w {$Ìwb{ " b,ìðå9ˆ ŠŒ " ( Œ# ~ t ƒ ŒD y Å9Œ-Ì {ÀyD 'y ˆ Ž#Œ*y~Å>w'yw'y y~ˆ ƒ Œ. > f ( ÌËw { w }9ŠŒ.y~ m <Œ#y~ŒD ~ƒ ˆ 9Œ*y~Åwzy b 9Š o >Œ b <yg y Å9Œ {ÀˆÒ$ b{ {~ˆ}9Š ŒÐŠ YŽDwzy ˆ b >{,wzy,y ˆƒ Œ œxìëw { b{ {~ˆ}9Š Œ) " ËÌwb{w'Š»{~ xw }9Š ŒËy~. 9 ŒD9ˆ Žy,y~Å9ŒÐy ~ >Œ Š <ŽDwzy~ˆ

6 ú M0 M C0 move north, no wa move north, finds wa W #P& #)F +s#$% #)9#!dB.F# Fs#$# "!#$%$K # CZj )F 9&:#$ F9 F # _,)u! 9:!s% F F ##"I+%'W)F 9G& F#< BD)F.9:! #)EB BEC9 F # %3+ )#$% FF#69 #sf W)F 9aK 7 ) F #+26+-+G%$. F I#<&a#);B B BC F. F94, F F #9 #I"F'W_F 9.60 #<&() F #d4657 F %#$C)F#! F F # 9 BDFECW$)F 9%FI,#IF #K 9ˆy~Œ wbž#ž# 9 w'y~œdšb zìœ# bœ# " ( ÌËw { > 'yw'}9š ŒËy~ * < xìœ#š Š }ŒDŽDw' >{~Œƒ b{ày* ' y~å9œ 9 }w'}9ˆ Šˆyуw { {x z ŒD xy~å9œ > ~ŒD ˆÆ b >{2Š <Ž#w'y~ˆ ш»{Ž ŽŒ# y w'y~œd b Ñy Å9 b{~œoš <Ž#wzy ˆ b >{ ÌÐÅ>ˆ Ž Å w ~Œ-ˆ Ž {Àˆ»{y Œ# y$ìðˆy~å y~å>œ- b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{$wzyy~ˆ ƒœ > ¹ ت 9 Œœ> YÌOŒx{ÀÅ> zìšy~å9œx >w w ƒ Œy~ŒD {gšœ w' 9ŒDm}Y y~å9œxƒ <YÆ ŒDŠ {O t b b}>{~œ# uw'y~ˆ >{ <ÿ ˆ ª Å yëž# Š 9ƒ Ow' > 9ÿ ŠŒ# Ãy YŒDŒ^Ø>ªb 9 Œ Ž#w <y~ˆ î ËÅ9Œ w' w'ƒ Œy Œ# {x t $ 'y~å>œ# o b}>{~œ# uw'y~ˆ >{* t Š Š zìó{~ˆƒ ˆ Š w. >wzy~æ y Œ# >{D ž2{ðœò< ŒDŽy~ŒDJ 9} y~å " ( w' > f ( ŠŒ w' 9ŒD-{ÀŒD >{~ˆ}9Š Œ tœ wzy 9 ~Œ {ÌÐÅ>Œ# Ñy Å9Œ Ž 9 ~ŒD y2 }{ÀŒD ~ zwzy ˆ b >{w ~ŒŽ b >{Àˆ»{Ày~Œ# y ÌЈy~Åy Å9Œ. 9 Œ# Yˆ >{ËŠ <Ž#w'y~ˆ J 9}> <y2 < > 'y Š ŒDw'!w' Y y~å9ˆ 9ª ÌÐÅ>Œ# xy~å>œ#xw' Œ,ˆ >Ž# >{~ˆ»{y Œ# yd zìœ# ŒD D D < 9Œ,y Ðy~Å9Œ«Š»w'}Œ#ŠÆ }>ˆ wb{#«b 9 ~ b}9š Œ#ƒ " ( < YŒ { 9 ygšœ w' w' 9 9 > ~ˆ»wzy ŒË tœdwzy 9 ŒD{ t b Ðy~Å>Œ.ˆ Ž {Àˆ»{y Œ# y 9ÿ Ž#wb{ÀŒ {~Œ#Œ.Ø>ª 9 Œ.œ Ö2 Äy Å9Œ! 'y Å9Œ# Åw' >F "!Š ŒDw' >{ tœ wzy~ > ~Œ { ÌÐÅ9ˆ Ž ųŠ Œymˆy > ~Œ <ˆ Žy w^š ˆ bœ#š ½Š <ŽDwzy~ˆ ' 2y~Å9Œ } 'y Œ# ŒD ÊÌÐÅ9ŒD Êy Å9Œ > ~ŒD ˆ {OŠ <Ž#w'y~ˆ mˆ»{ëˆ >Ž b >{Àˆ»{Ày~Œ# y ËÅ>ˆ {ËŠ <Ž#wzy ˆ b mˆ»{ë 9 ~Æ ƒw ŠŠ oy Å9Œ b 9Œ Ž b >{Àˆ»{Ày~Œ# yìðˆy~åy Å9ŒŽ# 9 ~ Œ# y b}>{àœd ~ zw'y~ˆ >{ w > ŽŠ b{~œd{àyoy ÌÐÅ>Œ# Œ2y Å9Œx ~ b} yðìo b 9Š -Å>wu bœ2}œ#œd Å9Œ > ~ŒD ˆ {OŠ <Ž#w'y~ˆ ÌOŒD ~Œ*Ž b ~ ŒDŽyD 7! #" 7 5D79q? 5 ÈŒÐy ŒD{Ày~ŒDy Å9Œ Yˆ»w'}9ˆ Šˆyo y Å9Œ 9ŒDÌÄŽ# b{ày, t 9 >Žy~ˆ b $y Å9Œ Ô> ~Œ 9Œ# y~š *ž{~ Œ $ 2 9ŒD{Ày~ˆ { Ô<ž J9w'y w {~Œy ˆ y ~ < < >Ž#ŒD }YÈ ÑŽ w ŠŠ 9ƒ Œyow'ŠÇ "&(()( m ËÅ9Œm >wzy w!ž# >{~ˆ»{y {* ' Ðœ ( ØŠŒ {m}œ#š 9ªbˆ >ª½y~ š {~Œ# 9Œ#y- 9ŒDÌ {Àªb ~ b 9 šô<ž {# ¾Ógw Ž Å ØŠŒŽ b >{~ˆ {Ày {2 ' ËwmÅ9Œ w <ŒD D \ t bšš zìœd!}yñ 9ŒD{Ày~ˆ \ízw' {ÀÌŒ# w'ˆ {D w' oœd >9{,ÌЈy~Åw2y w ˆŠ>{~ŒDŽy~ˆ J ËÅ9ŒËy w {~.ˆ { y *Š w }ŒDŠ y Å9Œ*œ ((%$ & (( Šˆ 9ŒD{ˆ -Œ w Ž ÅmØ>ŠŒ*wbŽ#Ž b 9ˆ 9ªoy~ ÌÐÅ9Œy Å9Œ# Јy ˆ»{ˆ my~å9œxå9œ w <ŒD ' 9w$ 9Œ {y ˆ b 9w' mw >{ÀÌŒ# ž. O ˆ y~å9œëy w'ˆ Š 0 {Àˆ 9ª.wx{ÀŒ#y ' & 2 tœdw'y~ 9 ŒD{{~ >Ž Å w {'&()* +%,-. * / &(6Ç &( )* +7,8-. * /0-93%(,8/2* :+7-. :6<; \w > =* +%;(+7/(;- > {~Œ#Œ ÑŽ w ŠŠ 9ƒìŒ#yw'ŠÇ &)()(( t Ëy~Å>Œx t 9ŠŠŠˆ»{y ÈŒ-y~ w'ˆ 9ŒD w Ñ i}y <y ˆƒ ˆ#ˆ 9ªÑy Å9Œm t >ŠŠÉ bˆ y9ˆ {ÀÆ y ~ˆ }9 <y ˆ b z bœ# Š w }ŒDŠ {xw >^ b}>{~œ# uw'y~ˆ >{ ÌÐÅ>ˆ Ž Å w' Œoy Å9Œ tœ wzy 9 ~Œ { Fw' > ÑÓg Ñ ^{2w >È Ÿ Ô{ >{~ˆ >ªm} 'y~å^y~å9œ fg w > f ú2 }<ÉŒ Žy~ˆ Œb ž #ŒD ~ Æǃ ŒDw vxw >{~{~ˆ»w' 9 ~ˆ ËÌЈy~Å!w zw ~ˆ»w' >Ž#ŒË ' ( ˆ {ˆƒ b{~œd y Å9ŒÐÌOŒDˆªbÅ y { ' FŒ w Ž Ń < <ŒDŠ t b ÌŒ#ˆ ª Å y9œdž#wub Ô9 b Œ w Ž ÅÑÔ<ž $ ÌOŒ. Œ# ~ t ƒ ŒD!Š ŒDwu bœæ #ÆÇ b <ygœd uw Š wzy~ˆ }Yy~ w'ˆ 9ˆ 9ª*y Å9Œƒ < <Œ#Š»{O w'š Š}9 <yo b 9Œ ØŠŒ*ÌÐÅ9ˆ»Ž Å ÌOŒ* ŒD{~Œ# Œ t Ëy ŒD{Ày~ˆ 9ª> w'}>šœ y ${ÀÅ> zì {*y~å>œm 9 ŒD <ˆ»Žy ˆ b Œ# {xª ˆ Œ# ½ b 9Š y Å9Œ b}>{àœd ~ zw'y~ˆ {~ŒD 9ŒD >ŽŒ Œ w Ž ÅÈy~Œ {yoždw {~Œ m ËÅ>Œ 9 ŒÆ 9ˆ Žy~ˆ Œ# ~ b ˆ {ŽDw'Š»Ž 9Š»wzy ŒDw { y Å9ŒÐ ŒD Ž#Œ# y w ª ŒË ' \Š ˆ 9Œ {,Š»wzÆ }Œ#Š Š ŒD.ÌÐ >ª Š z bœ# y~å9œëœ ( y~œd{ày {D ËÅ9Œ Ñ ŒD À t b ~ƒ ŒD y Å9Œ Ì {y,å9œd ~Œ2w {,Œ#ÒY ŒDŽy~Œ w'ˆ 9ˆ >ªxy~Å9Œ ^Óg Ñ ÌЈy~Å y Å9Œ f ú$ }<ÉŒ Žy~ˆ ŒŠ zìoœd ~Œ!y~Å>ŒŒD ~ }Y ( ý ( + z Œ# >{ÀÆ ˆ 9ª fg 0 ËÅ>ˆ {{~ˆªb 9ˆØŽ#w byˆ ƒ 9 ~ z bœ#ƒ Œ# y ˆ {m < 9Œ y~ " ŽDw' <y 9 ˆ 9ª y~å9œ.ƒw ~ªbˆ >w Š <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b >{ z bœ# Š»w'}Œ#Š»{ ƒ b ~Œ wbž#ž# 9 w'y~œdš >{Àˆ 9ª f úcb y~å9 b 9ª ųˆy-ˆ»{ 9 y-žš ŒDw ˆV *y Å9Œ «Š»w'}Œ#ŠÆÇ}9ˆ»w {D«9 ~ b}9š Œ#ƒ Å>w { w Š Œ^Å9ŒD ~Œb ¾Ô> -y~å9œ Ÿ Ô y w ˆ >ˆ 9ªoÌЈVy Å fðú ªbˆ bœd{owo{~ 9}>{Ày w' y ˆ w Šw'Šy~Å> 9ªbÅ ŠŒ {~{O < wzæ ƒw'y~ˆ»ž-ˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD by ' o ý & + z bœ# f g ¹ yˆ»{$ b{ {~ˆ}9Š Œ y Å>wzy2y~Å9Œ Ÿ ÔÄ Œ# ~ t ƒœ!ì {ÀŒxy Å>w'!y Å9Œ ÑÓg Ñ < 9Œ y - z bœ# ~Ø9yÀy ˆ >ª $ b}>{~œ# Œ.y Å9ŒŠ zì¼y w ˆ 9ˆ 9ª Œ# ~ b { ' y Å9Œ ŸÔ {D Ô ˆ ª 9 ŒÑ Ê{~Å9 zì { w Å9ˆ {Ày~ bª w'ƒî ' xy~å9œ 9 }>w }9ˆŠ ˆy~ˆ ŒD{y Å9Œ ƒ < <ŒDŠxwb{~{~ˆ ª 9Œ Äy~ y Å9Œ Ž ŒDŽy-Š w }ŒDŠ { ˆ šy~å9œ y~œ {y!{~œy ÌÐÅ>ˆŠ ŒÑØ>ªb 9 Œ^ {~Å9 zì { y~å>œ^ 9 ŒD <ˆ»Žy ŒD09ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ 0 z bœ# y Å9Œ.Š»w'}Œ#Š»{Ë t ŒDw Ž Å Š ˆ 9Œoˆ y~å>œoô<ž {# g Œo{~Œ#Œ.w9 wb{y ˆ Ž ˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD by t " b w'}>šœ } 'y~y~ bƒ ${~Å9 zìíy~å9œ-œ# ~ b {.ˆ 9 ~Œ <ˆ»Žy~ˆ 9ª ŒDw Ž Å Š»w'}Œ#Š ù t b gy Å9Œx 9 Y >{À w'šfž#wb{àœy~å>w'yëìœ2w ~Œª ˆ ŒD y~å>œ b}<æ {~Œ# zwzy ˆ b >{ w' >?p0r"vvrez)r2d)^ar $r % #s\$r % Z ù on ú ^ t " r, ËÅ9Œ2ƒ < <ŒDŠ {y w ˆ 9Œ 9 >9Œ# f g ŒD À t b ~ƒ ŒD }Œy~y~ŒD y Å>w' y Å9 b{~œ*y~ w'ˆ 9Œ -ÌЈy~Å fëú ËÅ9ˆ»{{~ 9 9 ~y {Ðy Å9Œ w ~ªb 9ƒ Œ# yˆ m{àœ Žy ˆ b & y~å>w'ygy Å9Œ f g b}<éœdžy~ˆ Œ ƒ ˆ 9ˆ ƒˆ#œ { y Å9ŒoŒD ~ ' 9 ŒD <ˆ»Žy ˆ >ª y~å>œ$ž b ~ ŒDŽy Š w bœ# y Å9Œ$ b}<æ {~Œ# zwzy ˆ b >{Ow >my~å9œ*ž b ~ ŒDŽyOŠ»w'}Œ#Š»{Ë 9 -y~ $y~å>w'yë ˆ y {~Œ#Œ "& 3 'w' *{ÀÅ9 zì 9 >9Œ# f g {À bƒ Œgw {~ Œ Žy {J ' Yy Å9ŒJÉ bˆ y 9ˆ {Ày~ ˆ}> <y~ˆ!w' Œƒ b ~Œ*wbŽ#Ž > w'y~œ#š Ž#w <y~ > ~Œ F

7 O test set frequency CF C MEMM C CF C MEMM C " *<%of, F% &:F#B:)B F". Ä _j C+ % "!s#$% #! F-F CBD#$'9 F # <F#dF )F f %,s B B F#$%,$ F8e 9 9WF/. #$9WF/. F: )<465<7 ) K Œ {yðœd ~ + w'ˆ 9ˆ 9ª Œ# ~ b + Ñ # < ( &)( ÑÓg ^ Æ fg œ9 b ( ( ÑÓg ^ Æ fðú ( z ( && Ÿ f g œ9 'œ ( (& Ÿ fðú & ( (& Ñ > & œ & & ÑÓg ^ Æ f g ( (g( ( ( ÑÓg ^ Æ fðú ( D ( (6( Ÿ f g ( & ( ( Ÿ fðú ( & ( ( ( _I+ % "!s#$%3)9:! F#$%oF<I 9:!s FC9 %$K )F 9%<_#,- #$9 )FF#$%oFF # K 93+ %+:)PF#$%oF $ 9! F 9 0 ## BDF F# Ä 'j FC9 %9!!"#$%$& '"(*),+.-%() /0234#5+6728#9;:! )#a,ä #$9K j =< p$5 pr 8 7Ðpr?:Œr= q ž2{w' ˆŠ Š {y w'y~ˆ Œ ŒÒ9w'ƒ 9Š Œ Ž {Àˆ» <Œ# $y~ w'ˆ 9ˆ 9ª w½ ŸÔ b >wzy wªbœ# 9ŒD w'y~œd t ~ bƒìw {Àˆ ƒ 9Š Œ* {Ày w'y~œ ^ ÌЈy~Å Š»w'}Œ#Š»{D žšš>{ày w'y~œ { Ž#w' $y~ w' {Àˆy~ˆ $ 9Š *y~ b # OÌЈy~Å y Å9Œ 9 ~ b}>w'}>ˆš ˆVy - w >š " - w >½ÌŒ-w { {~ 9ƒ ŒmŽˆ Ž# 9Š»w' } > >9w' Ž b > <ˆy~ˆ >{?>,žš {~ > <Œ w Ž Åm{Ày w'y~œ Œ#ƒ ˆVy { y Å9Œ }>{~Œ# zwzy~ˆ ÌЈy~Å- 9 }>w }9ˆŠ gœdš {~ŒŒ#ƒ ˆVy { # b "ñ ÌЈy~Å Œ b w'šg > ~ b}>w'}9ˆ Š ˆVyb ¹ w t >ŠŠOy w }9ŠŒ-}>w {~ŒD w' w'ƒ Œy Œ# ˆ wzy~ˆ ʈ { {ÀŒ F gy Å9Œ# Ä} 'y~峃 < <Œ#Š»{ Œ# ~ t ƒ Œ >w'š ŠmÌOŒDŠŠÇ zìoœd ŒD D ÌŒ0Ž {Àˆ» <Œ# w ͈ y~œd ~Œ {y ˆ >ª zw ~ˆ»w' y ÌÐÅ9ŒD ~Œ ÌŒ¼ò~Ž# ~ 9 9y ô Œ w Ž ÅÁ tœdwzy 9 Œ ¹ wb9 <ˆy~ˆ 0y Äy~Å9Œ tœ wzæ y 9 Œ L $ Çù on ú }ŒDˆ 9ª^ 9Œˆ ù on ú ö ûcb>ÿ Jy Å9Œ tœdw'y~ 9 Œ > zìõy w' Œ {. b wñ {Àˆy~ˆ Œ zw Š 9Œ t $w 9 'y Å9Œ#.y~ w' >{~ˆVy ˆ b J ÈŒ {~Œymy~Å9ˆ»{ y w >{~ˆVy ˆ b ³w > ³ zw'š 9ŒÑ w' >9 ƒ Šb w' >Äy Å9Œ {Ày w'y~œ#æç b}>{àœd ~ zw'y~ˆ tœdw'y~ 9 ŒD{Ow' Œ{Àˆ ƒ ˆŠ»w' Š Ž# ~ > <y~œ ÈŒ y ŒD{Ày~Œ Å9 zìšìœ#š Š>y Å9Œ. Ÿ Ô ƒ Y9Œ#Š ŒD À t b ~ƒ{g t Ëw. zw' Å9ŒD{~Œ.Ž b ~ 9 <y ŒDm tœdw'y~ 9 ŒD{ w > 9wzy w{àœ b >Œ# >Ž#ŒD{ {Àˆ 9ª 9ˆVÙ\Œ# Œ# y -«{2w ˆªb 9 ~Œ m{~å9 zì {y~å>w'y2y Å9Œ }<ÉŒ ŽÆ C Percent Error C0 Percent Error FË G "%$K* ) "!s#$% F )F: # + sf#! F)B #)F +s#$% ##, 9GBD# j C0F #d!sc, 9:) 9 #d%0 #I# ) % y ˆ bœ f úg ' Ãy Œ# <y ŒD À t b ~ƒ{ fg ¹ < t ƒw'š Šb uy~å9œ {ÀŒË ŒD{~ 9Šy { zw ~m9œ# Œ# > <ˆ 9ª b y~å9œ* >w w ƒ Œy~ŒD {Ðw >-y~å9œ.w ƒ 9 y ' >wzy w> y~å9 b 9ª Å ÌŒ w ~ŒDŠ$Ø> > f ú Œ# ~ t ƒ ˆ 9ª$ÌO b {~ŒÐy Å>w' f g ñ ËÅ9Œ! ŒD{~ 9Šy { t ƒy~å9œñô<ž 9w'y w {~Œymw Š {~ ½{ÀÅ> zì w {~ˆ ª 9ˆØŽ#w yëˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD byëìðˆy~å fðú 7ÐpÂ? ž2{,w Ø >w'š9 <ŒDƒ >{Ày~ wzy ˆ b o ' y~å9œð <ˆÙ\Œ# Œ# y, }<ÉŒ Žy~ˆ Œ {# zìœ y w ˆ >ŒD *wð{~ˆƒ 9Š Œ ˆ»9 <ŒD oÿ w > < ƒ Ô ˆŒDŠ xƒ < <Œ#Š *w {~Y <Æ y Å9Œy ˆ ŽŒ#Ò<w ƒ 9ŠŒ ŒD 9ˆ ~ˆ 9ª2y~Å9ŒËŠ»w'}Œ#Š Œ# y~ ~ŒDƒ Œ#ƒo}Œ#,{Ày w'y~œ ˆ < t b ~ƒwzy ˆ b Ñw'} <y2y~å9œ >wb{y 2 ËÅ9Œoy w {~ Å>w {yìo mš w }ŒDŠ {D ( w' >Ê Fw' t 9 }{ÀŒD ~ zwzy ˆ b >{D 7M û%n û(oû%p šå>œ# Ñy Å9Œ b}>{~œ# uw'y~ˆ $ˆ {*MÄy Å9ŒÐŠ»w'}Œ#Š9ˆ»{Ð bw' >ÌÐÅ9ŒD N y Å9ŒÐŠ»w'}Œ#Š9ˆ»{ (,Ö2}Y Yˆ >{~Šo 9Œ#ˆy~Å9ŒD ƒ < <Œ#ŠÅ>w {, > ~ b}9šœdƒ{,šœ w' 9ˆ 9ªy~Å9ˆ»{ wb{à ŒDŽyD ¹ Êwb9 <ˆy~ˆ J y Å9Œ# Œ ˆ»{$wšò~ ~Œ {À >ƒœ ô }>{~Œ# zwzy ˆ b Ÿ. >ÌÐÅ9ˆ»Ž Å ~ŒD Œ wzy {Ðy~Å9Œ.ƒ {y ŒDŽ#Œ# y Š w }ŒDŠF t ƒýy Å9Œ M N b}>{~œ# uw'y~ˆ J Ö2 >Œm}9ˆy$ ƒœdƒ ˆ»{o ŒD 9ˆ ŒDÈy~ Š w }ŒDŠ Ž# ~Œ Žy~Š Ô ˆ >w'š Š \ÌÐÅ9Œ# Ñy~Å9Œ }>{~Œ# zwzy ˆ b ˆ»{y~Å9ŒÈòÀˆ <Æ y Œ# ~ > <y ô P y~å9œoy~å9œ$š w }ŒDŠ {-ò~ž#<žš ŒDô9 ˆ Y bœ# ~y~ˆ 9ªy~Å>Œo zw'š 9Œ,y~Å9Œ$Š w }ŒDŠÌÐÅ9ŒD!y~Å>Œo }{ÀŒD ~ zwzy ˆ b!ìwb{ % #WZ r D)^ #% y P žªbw ˆ J >Œ }9ˆyO ' Jƒ ŒDƒ b ~ˆ»{ 9ŒDŒD <Œ y~.ƒ < <ŒDŠ>y Å9ŒÉ bˆ y Š»w'}Œ#Š* <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ Á < > ~ˆ 9ª y~å9œèˆ y Œ# ~ 9 9y P zìoœd ŒD D 9 9Œ.y m w' > < bƒ 9ŒD{ {# ˆy2ˆ»{ 9ŒD ŒD b{ {Àˆ }9Š Œ.y~ <ˆ»{y ˆ 9ªb 9ˆ»{ÀÅ }ŒyÌŒ#ŒD ( ( m ( ( < 9 ˆ >ª^y Å9Œˆ y~œd ~ 9 <y {~ŒD 9ŒD >ŽŒ y~åy >{y Å9Œ Œ# ~ b 2 wzy Œ$ÌЈ ŠŠ,}Œm ( + < 9 ˆ >ªmy Å9Œ P { ËÅ9Œ {Ày w >9w ŸÔ Ž#ŠŒ w' Š½ŽDw' 9 9 yž# ~Œ Žy~Š ÈŠ w }ŒDŠOy Å9Œ O «{ ÌЈy~Å 9 ƒ Œ#ƒ b m b}<y w ˆ ^y~å9œƒ ˆ >ˆƒw'ŠŒD ~ 2 w'y~œ Fw ~Œ 9ˆ ŒD ˆ»{xy Ñ >{~Œ 9Š ^ b 9Œ}9ˆyo ' ˈ 9 t ƒ w'y~ˆ Èy~! {ÀŒ ÌЈy~Å y Å9Œ ò ŸÐŒD{~ 9ƒ ŒDôƒ < <Œ zìœ# bœ# yìo x}9ˆy {, ˆ < t ƒwzy ˆ b w ~Œ ŒD 9ˆ ŒD½y Ž#w <y~ 9 Œ-y~Å9Œ É bˆ y <ˆ»{y ~ˆ }9 <y ˆ b J 0ž Ÿ Ô ÌЈy~Å^ 9Š -w {~ˆ 9ª Š Œ.}9ˆy yì Å9ˆ»9 <ŒD ^{Ày wzy ŒD{ ˈ»{Ð t ŽŒ -y~ Ž Å> b{~œ}œyìœ#œd ƒ Y9Œ#Š Šˆ 9ªxy~Å>Œ ò~ÿðœ {À >ƒœ ôx *ò ¹ by Œ# ~ > <y ô ƒ < <Œb. Œy w ˆ 9Œ ^w ŸÔšÌЈVy Å f g ƒ < <ŒDŠS ( 2w' > fðú ƒ < <Œ#Š S½! > <ŒD Å9Œmƒ < <ŒDŠOw' > 9 ~ b 9 ˆ w'y~œ#š {ÀŒ {$ˆy { ƒ ŒDƒ b ~b ÌÐÅ9ˆ ŠŒ 9 >9Œ# f g ˆVy ' Ãy Œ# ÄŽ Å9 Y b{~œd{oy~ ƒ < <ŒDŠò ¹ y Œ# ~ 9 9y ôëƒ < <Œ < > ~ˆ 9ª ÌÐÅ9ˆ»Ž Åxy~Å>ŒŒ# ~ b F w'y~œ,ˆ»{ ( + 'eœ#š zìšìœ2{~å9 zì³y~å9œå9ˆ»9 <ŒD -{Ày wzy ŒD{D Y }>{~Œ# zwzy~ˆ {# w > Š w }ŒDŠ ŒD À t b ~ƒw >ŽŒ ŒD ~ {xw' Œ? ' Ë} y~å ƒ < <Œ#Š»{ z bœ# yì 9 >{D

8 CF C CF C 0 MEMM C MEMM C 0 ruth Document Position (ticks are fie boundaries) :7 9 #<C)BD#$C96, #$%+F%$K3 EBW5 )&& I+ %F#,B:)B F". #! F #);&af # &(I+s<C)BD#$%= 9%0#I. W+#$%oF 9. *#!0. ujb. )+ % "!#$%$K* $9"F) D F 9- ' #I% FsI+6, GF#!)F F #,F 5G _ 5s% )FdF :# BD+ 9! )#$%$K # 9WF#$9 F. )&'#) FEI,-B:)B 9#!/F- u)bd#$,- #$9EF#<&(#$)F +#I%)&PF #,9 #d9gf#d7 # K 6W5"%'& FEF +#,CBD#$%$. es. f. e".g fk = I a = = I! a " Ñ ŒmŒÒ< Œ# ˆƒ ŒD by w'šë ŒD{~ 9ŠVy { w' Œm 9ŒDŒD <Œ ½y~ È 9 >9Œ# {y w' > Å> zì0 t 9ˆVy~ t 9ŠJy Å9ˆ»{ËŒÒYy~ŒD >{Àˆ ˆ»{# #%$ èàý à ÝÝèæ Þ z & æ Þ Fë à Ýèæ Þ šˆy~å Š ˆƒ ˆy~ŒD 9w'y w9 2ˆVyˆ»{-ˆ ƒ b Ày w' y y~ ă w'y Ž Åñƒ < <ŒDŠ y w ˆ >ˆ 9ª$ÌЈVy Åy~Œ {yðž b > <ˆy~ˆ >{D ¹ y~å>œ2{~ 9ˆ ˆyO ' <ˆ { Ž ˆ ƒˆæ wzy~ˆ Œy~ w'ˆ 9ˆ 9ª> ÌOŒ2Å>wu Œˆ y~ < < >Ž#ŒD w }<ÉŒ Žy ˆ bœ t 9 >ŽÆ y ˆ b ³y~Å>w'ymƒ Œ^ŽŠ b{~œ#š Ê ŒD{~Œ#ƒ$}9Š ŒD{w y ŒD{Ày-Ž b > <ˆy~ˆ š ' Ž# ƒ ƒ.ˆ y~œd ~Œ ËÅ9Œ ŒD ~x{àˆ ƒ 9Š ŒOˆ» <ŒDwˆ Å>wzyˆ $ƒw' Y ŽDw {~ŒD{Oy~Œ {y Œ# ~ t ƒw' >Ž#Œ2 b 9Š <Œ# Œ# > >{Ð -y~å9œ* >w Šˆy ' b 9 *ƒ < <Œ#ŠÇ«{.ƒ w ~ªbˆ w'š,ž b > <ˆy~ˆ >w Š <ˆ {Ày~ ˆ }9 <y~ˆ wzy~å>œ# y Å>w'!wª Y <oé ˆ byž# >9ˆVy ˆ b >w'šj <ˆ»{Ày~ ˆ}9 9y~ˆ J ÈŒšÅ>wu bœä <ŒDƒ >{Ày~ wzy ŒDÕ{~ˆ ª 9ˆØŽ#w y ˆ ƒ 9 z Œ#ƒ ŒD by {Ȉ } 'y Å!{ÀY y~å9œ#y~ˆ»žxw' >- ~Œ w'šæçì Š» 9 }9Š Œ#ƒ{Ë ' f ú2 z Œ# fg t b Ow.Ž#Š wb{~{ ' J Ñw' z Yˆ»w' ƒ Y9Œ#Š»{#, ËÅ9Œ ƒ {yë < wb{y ˆ ŽËˆ ƒæ > ~ z bœ#ƒ Œ# ÑÓg ^ ½ u ŒOØ> Å9Œ 9 9Œ#Ì Ž# b{ày2 t > >Žy ˆ b 9 z Yˆ 9ŒD{w- 9 z bœ#š,w' >^ˆ y Œ# ŒD{Ày~ˆ 9ªmÌËwu y~ Å!y~Å>Œ*y~ ˆ Ž Y Š w }ŒDŠVÆÚ}9ˆ»w {Ð > ~ b}9šœdƒ Ó ŒD y~å9 b 9ª Å y Å9Œ Ÿ Ô!{À bš bœd{jy~å9ˆ»{ 9 ~ b}9š Œ#ƒ¼ˆ w ƒ Œg > ~ˆ >Žˆ 9Š ŒDoƒ w <Æ >Œ# FˆVy*ˆ»{2 > 'y*žš ŒDw' 2y~Åwzyxy~Å9Œm Ÿ Ô³ˆ»{*w'Š ÌËwuY{ 9 Œ tœ# w'}>šœ y y Å9ŒÈ ^Óg Ñ ½ Ô> ŒÒ9w'ƒ 9Š Œ 9 Ô<ž ŒÒ< ŒD ~ˆ ƒ Œ# y {~Å9 zì {y Å9Œ. ÑÓg ^ 9 <Œ# fðú {~ˆªb 9ˆØŽ#w by Šm <y ŒD À t b ~ƒæ ˆ 9ªx 'y Å9Œ#,ƒ < <ŒDŠ {D ¹ {À bƒ ŒËŽDw ÑÓg Ñ w' Ž Å9ˆy~Œ ŽÆ y 9 ŒËŽDw' <y 9 ŒD{ ˆƒ ~y w bywb{à ŒDŽy { ' y~å9œð > > <Œ# Š ˆ 9ª 9 'Æ Ž#ŒD{ {# w' >ÌŒÐÅ>wu ŒË 9 z Yˆ 9ŒDwxÌwu. F ~Œ#y w'ˆ 9ˆ 9ªy~Å9Œ}ŒD <Æ Œ#Ø9y {$ ' Ëy Å9ˆ {w' Ž Å9ˆy~Œ Žy~ > ~Œ ÌÐÅ>ˆŠ Œ-{Ày~ˆ ŠŠË{~ Š ˆ 9ªy Å9ŒmŠ»w'}Œ#ŠÆ }>ˆ wb{2 > ~ b}9šœdƒ xô ˆ >w'š Š F > 2 9ŒDÌÕ b}<éœdžy~ˆ Œ. t > >Žy ˆ b f ú ŽDw' }Œx >{~ŒD-y $y w ˆ ÑÓg ^ w > ŸÔ ƒ < <Œ#Š»{ É >{Àyw { Œ#Ï Žˆ Œ# y~š -wb{y~å9œ.{ày w >9w' *É bˆ y Š ˆ bœ#š ˆÅ> <F (' ; ˆ65 q ÈŒy Å>w' 9 Œy Œ# wubw È t oƒw Å9Œ#Š < t 9ŠË <ˆ»{~Ž# >{ {Àˆ >{D ž > < Œ#ÌÝ ÑŽu w'š Š >ƒ t b o 9 z Yˆ 9ˆ 9ªy Å9ŒÔ<ž ì >wzy w>,w' > b 9 Ð Œ# YˆŒDÌOŒD {O t b Ëy~Å9ŒDˆ Ð bœ# >{~Œ t 9ŠŽ# ƒ ƒ Œ# y {D ³ê,+ êj >ê Þ \ê e yày~ b J ½ 9 9Œºw' 9 > ~ <Ž Å9Œ¼y Å Œ# b ~ˆ» 9Œð <Œ ŠÇ«w 9 9 Œ# y~ˆ»{~{ w'ªbœgž b 9 9Œ#ÒYˆ > 9ˆ {Ày~Œ+ž > 9Šˆ»Ž#w'y~ˆ >{w2š w2 ŒÆ Ž b 9 >w ˆ { {~w >ŽŒx <Œ*Š»w >w' Š Œ Œ#Š Š»w ˆ Œy w> \ ŒDŠŠ»w ˆ Œy w> k.- 0/Í w'ùœd Àyb - Y ¹ > < >Ž#ˆ 9ª^ tœdw'y~ 9 ŒD{$ ' w' >9 ƒ Ø>Œ#Š»9{D V3#aZ # "az 87 :9$#%; Z (Z #=<#)$p! r 2 %!% CX r >œ ((%$ œ ~y B-> b ÑŽu w'š Š >ƒ Yž. C/ ŒD ~ŒDˆ w9 'Ô '&(( \ O b <Æ <ˆy~ˆ >w Š> w' >9 ƒðøœ#š»9{ +*g ~ b}>w'}9ˆ Š ˆ {Ày~ˆ»Žƒ < <ŒDŠ { t {ÀŒDª'Æ ƒ Œ# y~ˆ 9ªw' mš»w'}œ#š ˆ >ª {~ŒD 9ŒD >ŽŒ*9w'y w> 7<V D>Eqp 2 $# "#%GF < #Ip! r8i3r#wv! X 9 J &g(&7$ &3( Ñ ªbw' *w' < tƒw 9 J > <w Ô> w >Žˆ»{~Ž# > žo ^Ž w'š Š 9ƒ ž. bô> ~ŒDˆVy w'ª> J/ ŒD ~ŒDˆ w9 'Ô "&()(( 9 ÑwzÒYÆ ˆ ƒo 9ƒ Œ# y~ YÊ ^w' z ½ƒ < <Œ#Š»{ t mˆ < t b ~ƒw'y~ˆ ³ŒÒYÆ y~ w Žy~ˆ w' {~Œ#ªbƒ Œ# y w'y~ˆ J 7,V3 K>ML?p # "$#% F 8< #Ip! rni3r#wv!:x > J > $ (! ªbw *w' 9 tƒ w 9 J > <w!ô9 w' >Ž#ˆ { Ž 9 žo ш 9 zw> b x "&()( >ž Š ª b ~ˆy~Å9ƒ{ t b,ƒwzò<ˆƒ$ 9ƒÆÇŠ ˆ Œ#Š ˆ Å9 Y Y Š ª ˆ»{Ày~ˆ»Ž0 Œ#ª ŒD{ {~ˆ b J 6 rippo F*#"V rox)]r< r % r)v$z 'S;