BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"
  • Tô Lý
  • 14 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1

2 Dieu 3. Nguyen tac eking WO van Wing 2 1. Cong nhan van bang dugc thuc hien theo nhu cau cua nguali có van bang, co quan quail ly ve nhan sp hoac don vi quan 1ST lao dong khi dugc su &Ong y cua nguoi c6 van bang (sau day g9i chung la nguiyi de nghl cong nhan van bang). 2. Van bang do co so gido dpc nuoc ngodi cap dugc ding nhan khi nguiyi h9c hoan thanh chuang trinh gig) dpc bao darn chat lugng theo quy dinh cim nuac nai co so/ gig) dpc nuoc ngoai d4t try sa chinh va dugc co quan c6 tham quyen ye gido dpc cua nuoc do cong nhan quy dinh tai Dieu 4 Th6ng to nay. 3. Van bang do co sa gido dpc nuoc ngoai cap dugc mien thuc hien thir tpc cong nhan van bang khi dap img quy dinh tai Dieu 5 Thong tu nay. 4. Ca sa gido dpc dai hoc can cir cac dieu kien quy dinh tai Di'eu 4 Thong tu nay tu danh gia van bang de sir dpng trong hog dong dao tao va to chlu trach nhiem tru6c phap lug ve ket qua danh gia van bang. Truerng hop can thiet, ca se( gido dpc dai h9c yeti cau nguiyi c6 van bang thuc hien thii tic cong nhan van bang quy dinh tai Dieu 7 Thong tu nay. Dieu 4. Dieu kien cong nli4n van Wing 1. Van bang do co so gido dpc nuoc ngodi cap cho nguoi h9c dugc cong nhan khi chuang trinh gido dpc có thai gian hoc, nghien car phir hop v6i Khung co cau he th8ng gido dye gale dan dm Viet Nam va dap img mot trong hai dieu kien sau: a) Chuang trinh gido dye dugc to chirc kiem dinh chat lugng gig) dpc cua nuoc nai ca so gido dyc nuoc ngodi dg try sa chinh kiem dinh chat lugng Wong img vai hinh thirc dao tao; b) Ca so gido dpc nuoc ngodi dugc co quan có tham quyl ve gido dyc cua nuoc noi co s6 gido dpc dg try so chinh cho phep dao tao, cap bang haac da dugc to chirc kiem dinh,chat luting giao dpc cpa nuoc noi co s& gido dpc nuoc ngoai try so chinh kiem dinh chat luting. 2. Van bang dugc cap boi co so gido dpc nuoc ngoai dang hoat dqng tai nuoc khac noi co so gido due dat try sa chinh (bao gom ca Viet Nam) dugc cong nhan khi co so gido dpc do dugc co quan co tharn quyen ve gido dpc cua hai nuoc cho pile') m8( phan hieu, cho phep dao tao hoc phe duyet viec hop tac, lien ket dao tao; thuc hien hoat dqng dao tao theo giay phep ang thai dap img quy dinh tai khoan 1 Dieu nay. 3. Van bang do co* so gian dpc nuoc ngodi cap cho nguiyi hoc theo hinh thirc dao tao true tuyen,,dao tao truc tiep ket hop tivc tuyen dugc ding nhan khi dap *rig quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu nay va mot trong hai dieu kien sau: a) Chuang trinh dao tao dugc BQ Gido dpc va Dao tao cap phep dao tao tai Viet Nam khi nguei hoc luu trir va h9c tap tai Viet Nam;

3 3 b) Chuang trinh dao tao &roc co quan c6 tham quyen ve giao dvc cua nuorc nai to chirc dao tao cap phep khi ngurori h9c luu tru va hoc tap tai furore do. 4. Viec cong nhan van bang do co soy gido doe nuorc ngodi cap cho ngtroi hoc bi Soh twang bori chien tranh, thien tai, dich benh, h6ahoan va cac truong h9p bat kha khang khac do Bic') trung BO Gido dvc va Dao tao quyet dinh. Dieu 5. Mien thtyc hien thu tyc cong nhlan van bang 1. yan bang do co sa giao dvc nuoc ngoai cap cho ngoai h9c dirge ding nhan de sir dung tai Viet Nam ma khong phai thoc hien thil tvc ding nhan van bang Om: a) Van bang cila co sor gido dvc nuorc ngodi thuec pham vi ap dung cua hiep dinh, th6a thuan ve tuong throng van bang hoc cong nhan lan nhau ve van bang hoac dieu uac quoc to co lien quan den van bang ma nu& Cong hoa xa hei cho n0-fib, Viet Nam dak)', ket do BO Gido dvc va Dao risk) cong b6; b) Van bang dm co sersgido dvc rarot ngodi cap cho nguari hoc &roc BO Gido dvc va Dao tao dr di h9c bang ngan sach Nha nuorc; c) Van bang do co se( gido doe nuorc ngoai cap cho ngued h9c theo chuong trinh lien ket dao tao yeti nu& ngoai tai Viet Nam a &roc cap c6 tham quyen phe duyet tir tiled diem Luat sira doi, 1)6 sung met so dieu cua Luat Gido dvc dai h9c (Lust so 34/2018/QH14 ngay 19/11/2018) c6 hieu loc thi hanh. 2. Van bang quy dinh tai khoan 1 Dieu nay phai dap ung cac y'eu cau sau:, a) Ten van bang phu hop vori quy dinh ve van bang cila thong gido dvc quoc dan Viet Nam; b) Thai gian dao tao va dieu kien tuyen sinh phu hop vai quy dinh dm BO Gido due va Dao tao; c) Dao tao theo hinh dirk trgc tiep hoc dao tao theo hinh thirc trgc tiep ket hop trvc tuyen ma died luting giang day nix tuyen khong qua 30% tong died luting cua chuong trinh. 3. Viec mien thvc hien thii tvc ding nhan van bang khong bao gom viec xac thvc van bang;, co quan, to chirc hoc ngtroi sir dung lao deng chlu trach nhiem xac dux van bang trong trueng hop can thiet. Dieu 6. Tham quyen cong nh4n van bang 1.,Cuc tnremg Cvc Quan 13'T chat luting thuec BO Gido doe va Dao tao cong nhan bang cir nhan, bang thac si, bang tien si va van bang trinh de toting duong. 2. Giarn,docc So Gido dvc va Dao tao cons nhan bang Vat nghiep trung h9c co sa, bang tot nghiep trung h9c pho thong, giay chi mg nhan hoan thanh chuong trinh gido dvc pho thong.

4 Dieu 7. Trinh ter, thu tip cong nhan van bang 4 1. Ngued de nghi ding than van bang cung cap cac thong tin va van bang quy dinh tai Phy lyc I Thong to nay tai Cong dich vu cong trtrc tuyen cua Bo Giao dye va Dao tao ho4c So Giao dyc va Dao tao (sau day g9i chung la ca quan cc') tham quyen cong nhan van bang); Cac minh chimg, de xac thuc van bang gin trt.rc tiep hoac qua duong buu din den co quan có tham quyen cong nhan van bang bao g6m: a) Ban sao van bang hoac ban sao to so g6c cap van bang &s nghi cong than kern theo ban cong chirng dich sang tieng Viet va ban sao van bang, chung chi có lien quan trvc tiep; b) Ban sao phy lyc van bang hoac bang kat qua h9c tap kern theo ban cong chimg dich sang tieng Viet; c) Minh chimg then gian h9c a nuac ngoai (nau 0); d) Van ban uy quyen xac minh thong tin va van bang (neu co sa gido dvc cap bang yeu cau). s 2. Trong thed han 20 ngay lam viac, co quan co tham quyen cong than van bang co trach nhiam tra ket qua cong nhan van bang cho ngtrai de nghi cong nhan van bang. Tnrong hqp can xac minh thang tin ve van bang tir co so gido dyc nuac ngoai hoac don vi xac thuc nuac nrai, then han tra ketqua deg nhan van bang kh6ng vuot qua 45 ngay lam viac ke ngay tiep than ho so cong than van bang. 3. Kat qua ding nhan van bang dugc ghi ten giay cong nhan theo mau tai Phy lyc II va Phy lyc III Thong to nay. TnrOng h9p van bang khong du dieu kin cong nhan hoac qua then han quy dinh tai khoan 2 Dieu nay ma kh6ng du can cir xac minh thong tin ye van bang, ca quan có tham quyen cong nhan van bang phai tra leri bang van ban cho ngued de nghi cong than van bang. Truemg hop khong xac dinh dugc mirc do, Wong duang dm van bang voi trinh do,dao tao quy dinh tai Khung trinh di) Quoc gia Viet Nam, co quan có tham quyen cong nhan van bang cung cap thong tin va ding nhan gia tri dm van bang theo he thong gido dyc dm nuac nai co s& gido dyc nuac ngoai dal try so- chinh. 4. Ca quan có tham quyen cong than van bang lap s6 cap giay cong than van bang, trong do ghi cac th8ng tin ye: h9 ten, ngay thang nam sinh ngued dugc cong nhan van bang; ten co set giao dyc cap bang; hinh thirc dao tao; trinh do,tucmg duong Khung trinh c/16 Quoc gia Viet Nam hoac trinh d8 theo he thong gian dtic cua nuac not co so gian dyc nuac ngoai dat tin so chinh; so vao so cap giay cong than van bang. Dieu 8. Huy bo ket qua cong nhan van bang 1. Truemg h9p xac minh dugc van bang khong hop phap ho4c h6 so de nghi ding nhan van bang khong trung thtrc, ket qua cong nhan van bang bi hity bo.

5

6

7 Phi! lye I MAU PHIEU DE NGHI CONG NHAN VAN BANG DO CO SO GIAO DVC NUOC NGOAI CAP (Kern theo Thong ttr sa/13 /2021/TT-BGDDT ngay/15 thangineim 2021 ctia BO tru.ang BO Giao dyc vet Dew tao) PHIEU DE NGHI CONG NHAN VAN BANG DO CO SO GIAO DVC NV& NGOAI CAP I. THONG TIN CUA NGU'OI CO VAN BANG/CHUNG NHAN H9 va ten (nguai có van bang/chong nhan): Sinh ngdy... thang... nam Giai tinh: Giay chi:mg minh nhan clan/can cuerc cong dan/h9 chi6u s6: cap ngay thang nam ; not cap Dia chi lien he: Dan vi cong tac, dia chi. S9 di9n thoai . II. THONG TIN VAN BANG/CHUNG NHAN Trinh d9 dao tao Ten co sa cap van bang/chimg nhan: Ten co sa thgc hi9n dao tao (neu Ichac vai ca sa cap van bang/chimg nhan): Van bang/chimg nhan cap ngay thang... nam ; S6 hi9u van bang/chin-1g nhan (neu co). Hinh thirc hoc (du hoc, lien ket, true tuy6n,. )- Thai gian dao tao (ghi cu the Med gian ciao tao tai co sa dao tao hoac co sa cap van bang): Nganh/chuyen nganh dao tao (neu co) - HI. MINH CHUNG XAC THVC VAN BANG Ghi chit: Neu de nghi cong nh4n ter 02 van bting/chirng nlidn trey len, ghi r5 not dung cita myc II theo ding van bang/chirng nh4n.

8 Phtt luc II MAU GIAY CONG NHAN (Kern then Thong torso /2021/TT-BGDDT ngay/f5 thangl nam 2021 ciia BO trtrang BO Gig() duc va Dao tao) (1) CONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM (2) Doc 14p - Ty. do - 114nh phtic Van bang/chung nhan cua SO hien: GIAY CONG NHAN CONG NHAN (5) ; cap ngay (3) thang.nam.(4) cho: Ong/Ba (6) Sinh ngay thang.. nam Do dao tao (7) La van bang/chung nhan (8) Nganhichuyen nganh dao tao (9) Thai gian dao tao/tin chi (10) Hinh thirc dao tao (11) Nhan xet (12) Dia chi cong thong tin dien tit truy cap de kiem tra: (13) SO vao s6 cap gidy cong nhan:...(16)... (14), ngay thang nam... (15)

9 Phu Ivc III HIrONG DAN GHI NQI DUNG THEN GIAY CONG NHAN (Kern theo Thong to so 43 /2021/TT-BGDDT ngay,/ thang fncim 2021 cua BO trwang BO Giao dyc va Dao tao), (1) Ghi ten co quan chit quan co quan co tham quy&i cong nhan van barig/giay chimg than. (2) Ghi ten co quan c6 tham quyẹn cong nhan van bang/giay chimg nhan. (3) Ghi chirc danh ngoai co tham quyen va ten co quan có than' quye'ri cong nhan van bang/giay chung nhan. (4) Ghi ten co so giao dvc nuac ngoai cap van bang/giay chung nhan va ten nuac not co s& giao dvc do dat tru s& chinh. (5) Ghi so hieu van bang/giay chirng than (neu co). (6) Ghi h9 ten cila nguari dugc cap van bang/giay chimg nhan. (7) Ghi ten co s& gido dvc nu& ngoai thvc hieu dao tao va ten nubs not co s& giao dvc do dat try so chinh (neu co). (8) Ghi ten van bang/giay chimg nhan theo trinh d8 dao tao cua nu& cho phep cap van bang/giay chimg nhan. (9) Ghi nganh hoac chuyen nganh dao tao ma ngtrai hoc da theo hgc. (Khong ap dung doi WA bang tot nghie.p trung hoc co so, bang tot nghi'ep trung hgc pho thong, giay chirng nhan hoan thanh chuong trinh gido dvc pho thong). (10) Ghi so nam dao tao hoac so tin chi. (Khong ap dung 6i voi bang tot nghi'e'p trung hoc co so, bang tot nghi0 trung hoc pho thong, giay chimg nhan hoan thanh chuong trinh gido dvc pho thong). (11) Ghi hinh thirc dao tao neu dii minh chimg xac dinh. (Khong ap dung doi voi bang tot nghi0 trung hoc co so, bang tot nahi0 trung hoc pho thong, giay chimg nhan hoan thanh chuong trinh gido dvc pho thong). (12) Ghi nhan xet ve van bang/giay, chimg nhan so voi Khung trinh d8 Quoc gia Viet Nam, trinh dao tao k'e tiep ma nguoi có van bang dugc tiep can (neu co) va cac nhan xet khac., (13) Ghi dia chi cong thong tin din tir truy cap d6 kie9m tra tinh xac thvc cua giay cong nhan (neu co)., (14) Ghi ten tinh/thanh pho true thu8c Trung uong not co quan co tha'm quye n ding nhan van bang dung try so. (15) Ghi chirc danh cua nguoi c6 tham quyen cong nhan van bang. (16) Ghi so vaos6 cap giay cong nhan theo quy dinh cita co quan co tham quyen ding nhan van bang.