wm jevm mßg köwy welq t evsjv cö_g cî wbav wiz cvv eb t mßeyv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz, 2021 wkÿvel ) mncvv -Avb ` cvv (evsjv

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "wm jevm mßg köwy welq t evsjv cö_g cî wbav wiz cvv eb t mßeyv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz, 2021 wkÿvel ) mncvv -Avb ` cvv (evsjv"

Bản ghi

1 wm jevm mßg köwy welq t evsjv cö_g cî wbav wiz cvv eb t mßeyv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz, 2021 wkÿvel ) mncvv -Avb ` cvv (evsjv `ªæZcVb) t (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz, 2021 wkÿvel ) M` t (1) KveywjIqvjv (2) jlvi GKz k c` t (1) bzzb `k (2) Kywj-gRyi Avb ` cvv t (1) ZvZvKvwnbx (2) wr` M` t (1) KveywjIqvjv (2) jlvi GKz k (3) giæ-fv i (4) kã _ K KweZv (5) cvwl c` t (1) bzzb `k (2) Kzwj-gRyi (3) Avgvi evwo (4) kvb GKwU gywre ii _ K (5) mevi Avwg QvÎ Avb ` cvv t (1) ZvZvKvwnbx (2) wr` (3) KvwKj (4) wks wjqvi (5) bvwukv t Rv Mv my `i M` t (1) wcz cyiæ li Mí (2) Qwei is c` t (1) köve Y (2) Miwebx gv-rbbx Avb ` cvv t (1) Ly ` Mv q `vi Awfhvb (2) `xÿv M` t (1) wcz cyiæ li Mí (2) Qwei is (3) iv Kqv mvlviqvz nv mb (4) mb Q j (5) evsjv ` ki ÿz`ª RvwZmËv c` t (1) köve Y (2) Miwebx gv-rbbx (3) mvg (4) gjv (5) GB Aÿ i Avb ` cvv t (1) Ly ` Mv q `vi Awfhvb (2) `xÿv (3) c` jlvi Rv i (4) hy ÿ Î wczvcyî (5) ågy Kvwnwb t mybrvi j v Ûi w`b jv cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv ) t 2wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) M` Ask _ K 4wU c` Ask _ K 4wU Ges Avb `cvv Ask _ K 3wU K i gvu 11wU m Rbkxj cökœ _vk e cöwzwu wefvm _ K Kgc ÿ 2wU K i gvu 7wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 30wU eûwbev Pwb cökœ _vk e mekqwu cö kœi DËi w` Z n e (M` _ K 12wU, c` _ K 12wU Ges Avb `cvv _ K 6wU cökœ _vk e) 1 30 = 30 welq t evsjv wøzxq cî wbav wiz cvv eb t evsjv e vkiy I wbwg wz,mßg köwy (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz, 2021) e vkiy t fvlv, e vkiy wbwg wz e vkiy cö_g Aa vq wøzxq Aa vq Z Zxq Aa vq t Av e`b cî t 1 e w³mz cî t 6 fvem úªmviy t 1, 2 t t fvlv t e vkiy t aÿwb I ey

2 PZz_ Aa vq t mwü câg Aa vq t kã I c` 5.1 t KviK I wefw³ 5.2 t m ^Ü I m ^vab c` 5.3 t kãiƒc 5.4 t we kl Yi ÕZiÕ I ÕZgÕ `kg Aa vq t kãv_ 10.1 t GKB kã wewfbœ A _ cö qvm 10.2 t wecixzv_ K kã w` q evk ipbv 10.3 t m gv PvwiZ wfbœv_ K kã w` q evk ipbv wbwg wz t (1) Abyaveb `ÿzv t eb qi D`vniY (GQvov welq wkÿkmy Kgc ÿ AviI 02wU köwy Dc hvmx cvv cöyqb K i Abykxjb Kiv eb) (2) Aby Q` t e½eüz, ˆkke Kvj, el vkvj (wkÿkmy köwy Dc hvmx wn m e cöbqb K i Abykxjb Kiv eb) (3) mvivsk/mvigg t mvivsk :D`vniY: 5, 6 mvigg : D`vniY : 1, 2 (4) fvem úªmviy t 1, 2, 3, 4 GK t wczvgvzv iær b Zvnv `i evbx `yb t Avgv `i ` k n e Kv R eo n e wzb t bvbvb ` ki bvbvb wk Avkv? Pvi t jvb eªwi RvwZi mf Zv I DbœwZi gvckvwv wkÿk KZ K wbav wiz t jv f cvc, cv c g Zz (4) cî ipbv t Av e`b cî D`vniY t GK t Rwigvbv gikz di Rb cöavb wkÿ Ki Kv Q Av e`b `yb t z j my cq cvwbi e e v Kivi Rb cöavb wkÿ Ki wbku Av e`b e w³mz cî t cvup t QvÎvevm Rxe bi AwfÁZv Rvwb q gv qi wbku cî Qq t Rxe bi jÿ Rvwb q eo fvb qi wbku cî (6) cöeü ipbv t (K) Avgv `i RvZxq czvkv (L) Avgv `i MÖvg (M) `k bxq vb (N) evsjv ` ki b`-b`x (O) RvZxq Kwe KvRx briyj Bmjvg (P) Kx ai bi eb Avgvi co Z fv jv jv M (Q) Avgvi Pvicv ki cök wz e vkiy t kã MVb 6.1 t DcmM hv M kã MVb wbwg wz t Av e`b cî t 3, 4 fvem úªmviy t 5, 6 e vkiy t lô Aa vq t kã MVb 6.1 t DcmM hv M kã MVb 6.2 t cöz q hv M kã MVb mßg Aa vq t evk Aóg Aa vq t weivg wpý beg Aa vq t evbvb `kg Aa vq t kãv_ 10.4 t GK K_vq cökvk 10.5 t evmaviv wbwg wz t (1) Abyaveb `ÿzv t eb qi D`vniY (GQvov welq wkÿkmy Kgc ÿ AviI 02wU köwy Dc hvmx cvv cöyqb K i Abykxjb Kiv eb) (2) Aby Q` t ekvlx gjv, nhiz gynv ` (mt), kxzkvj (wkÿkmy köwy Dc hvmx wn m e cöyqb K i Abykxjb Kiv eb ) (3) mvivsk/mvigg t mvivsk : D`vniY : 7 mvigg : D`vniY : 3, 4 (4) fvem úªmviy t 5, 6, 7 I 8 cvup t cy ú Avcbvi Rb dv U bv Qq t B Ui ci BU g a gvbyl KxU mvz t e b iv e b my `i wkïiv gvz µv o

3 AvU t mevi Dc i gvbyl mz Zvnvi Dc i bvb (5) cî ipbv t Av e`b cî 3, 4 wzb t GjvKvq cvvvmvi vc bi Rb Dc Rjv Pqvig v bi Kv Q GKwU Av e`b cî Pvi t RvZxq kvk w`e mi Abyôv bi cö ẁzi Rb 4_ NÈvi ci K vm wm Zi Rb Av e`b e w³mz cî t mvz t GjvKvi GKwU jvkr Drm ei ey bv w` q cöevmx eüzi wbku cî (6) cöeü ipbv t (K) Avgvi `Lv GKwU gjv (L) GKwU w` bi w`bwjwc (M) kwn` wgbvi (N) Uwjwfkb (O) k Ljv eva (P) my `i eb cö kœi aviv I gvbeèb ( gvwmk cixÿv ) t wbwg wz _ K 2wU cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 5 2 = 10 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) wbwg wz As ki Rb 30 b ^i Ges eûwbev Pwb cö kœi Rb 20 b ^i eivï Av Q ipbvg~jk cökœ t 30 b ^i 1 Abyaveb/Aby Q` t 2wU _ K 1wUi DËi w` Z n e 5 1 = 5 2 mvivsk/mvigg t 2wU _ K 1wUi DËi w` Z n e 5 1 = 5 3 fvem úªmviy t 2wU _ K 1wUi DËi w` Z n e 5 1= 5 4 cî/`ilv Í t 2wU _ K 1wUi DËi w` Z n e 5 1 = 5 5 cöeü ipbv t 3wU _vk e (ms KZmn) 1wUi DËi w` Z n e 10 1 = b ^i e vkiy Ask _ K 20wU eûwbev Pwb cökœ _vk e mekqwu cö kœi DËi w` Z n e 1 20 = 20 Class: Seven Subject: English First Paper Prescribed Books: ( i) English For Today (For Class - Seven) - by NCTB (ii) Advanced Learner s Communicative English Grammar and Composition - Written by Chowdhury and Hossain. Question Pattern and Marks Distribution: Listening Test Speaking Test (Reading Test-40 Marks) Seen Passage-1 1. Multiple Choice Questions =05 Seen Passage-2 2. Answering Questions 02 05=10 Unseen Passage-1 3 (A) Information Transfer 01 05=05 Unseen Passage-2 (B) True/False 01 05= Fill in the blanks (With Clues) =05 5. Matching 01 05=05 6. Rearranging =05 (Writing Test-40 Marks) 7. Completing Story (With at least ten new sentences) (01 out of 01) 01 10=10 8. Informal Letter/ s (01 out of 01) 01 10=10 9. Writing Dialogue (01 out of 01) 01 10= Writing Paragraph (01 out of 01) 01 10=10 Total : 100 Marks

4 First Monthly Test-20 Marks 3. An to your father telling him about your progress of 1. Answering Question: (Unit: 01-03) (05 out of 05) 02 05=10 studies. 2. Paragraph/ Informal Letter (01 out of 01) 01 10=10 Paragraph: Paragraph: 1. Your Best Friend a. Your Best Friend 2. Your first Day at School b. A Rainy Day 3. A Rainy Day Informal Letter: 4. A Day Labourer a. A letter to your friend describing picnic you have enjoyed. Second Monthly Test-20 Marks b. A letter to your friend describing the bad effect of smoking 1. Multiple Choice Question: (Unit: 06 & 07) Half Yearly Examination 2. Matching (Unit: 06 & 07) English For Today: Unit (01-05) 2. Story/ Dialogue (01 out of 01) Completing Story: Story: 1. Unity is strength 1. Devotion to mother 2. Failure is the pillar of success 2. A Lion and a Mouse 3. Grasp all, lose all. 4. Dividing the bread Dialogue: 1. About the bad effect of smoking Dialogue: 2. Between you and the Headmaster for admission on TC 1. About the importance of learning English 2. About the importance of reading newspaper Annual Examination 3. About frequent road accidents in Bangladesh English For Today: Unit (06-09) 4. Between you and class teacher about reaching late Completing Story: Informal Letters: 1. Devotion to mother 1. A letter to your friend describing picnic you have enjoyed. 2. A Lion and a Mouse 2. A letter to your friend describing the bad effect of smoking 3. Grapes are sour 3. A letter to your friend consoling him/her for his/her father s death. 4. Two friends and a bear Dialogue: 1. An to your friend about the importance of reading 1. About the importance of early rising newspaper. 2. About the importance of tree plantation 2. An to your friend inviting to attend the marriage ceremony. 3. Between you and the Headmaster for admission on TC 4. Between you and a doctor on fever

5 Informal Letters: 1. A letter to your younger brother/sister advising him/her to be attentive to study. 2. A letter to your friend describing your preparation for annual examination. 3. A letter to your friend describing how you have spent the last winter vacation 1. An to your friend inviting to attend the birthday party. 2. An to your pen friend to invite him/her to visit Bangladesh 3. An to your friend telling him or her how to improve English Paragraph: 1. A Winter Morning 2. A Street Hawker 3. Our National Flag 4. A Book Fair Subject: English 2 nd Paper Recommended book: i) English Grammar and Composition by NCTB. ii) Advance Learner s Communicative English Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain Marks and Test items distribution: Section : A Grammar (30 Marks) 1. Using Articles 0.5 8=04 2. Using Prepositions 0.5 8=04 3. Completing the text using words and Parts of Speech 0.5 8=04 4. Making sentences from substitution table. 01 4=04 5. Changing sentences/ Narration 01 5=05 6. Right form of verbs and Tenses =05 7. Using punctuation and capitalization =04 Section-B: Composition (20 Marks) 8. (01 out of 01) 08 1=08 9. Composition (01 out of 01) 12 1= 12 1st Monthly Test (10 marks) 1. Grammar: (Any two items can be chosen) 05 02=10 a. Articles b. Changing voice: Assertive Sentence. c. Narration (Assertive Sentence) Half Yearly Examination: Section-A: Grammar 1. Articles : Model Questions (11 20) 2. Preposition: Uses of suitable prepositions and appropriate preposition (A) 3. Completing the text using Parts of Speech words. For Practice Model Questions (1 20) 4. Substitution Table for Practice Model Questions (1 20) 5. Changing sentences: a. Affirmative to Negative and vice versa b. Assertive to Interrogative and vice versa c. Assertive to Exclamatory and vice versa d. Voice: Active to Passive and vice versa (Assertive sentence) 6. Right form of verbs : Rules (1 20): Using Tenses and Rules (Present and Past Tense) Exercise (1 60) 7. Punctuation and Capitalization: Model Questions (1 20) Section-B: Composition 1. Writing a. Write an to the headmaster for 5 days advance leave. b. Write an to your friend congratulating him/her on brilliant success. c. Write an to your friend inviting him/her to join birthday party. d. Write an to your friend asking him to return the borrowed book. e. Write an to your father for sending you some money.

6 2. Composition: a. Your Daily Life. b. Newspaper c. A Journey by Train. d. Physical Exercise. e. Computer 2 nd Monthly test (10 Marks) 1. Grammar: (Any two items can be chosen) 05 02=10 a. Uses of suitable Preposition and Appropriate preposition A b. Right form of Verbs: Model Question (21 30) c. Narration : Interrogative Sentence Annual Examination 1. Using Articles: Model Questions (21 40) 2. Using Preposition, Appropriate Preposition (A, B) and Model Question (21 40) 3. Completing Text with Parts of Speech (Model : 21 40) 4. Substitution Table: Model Question (21 40) 5. Changing Sentences: Voice (Interrogative and Imperative Sentence: Active to Passive and vice versa). 6. Right form of verbs: Using Past Tense (Exercise: ) and (Model 21 40). 7. Punctuation and Capitalization: Model Questions (21 40) Section-B: Composition 1. a. Write an to your friend condoling at her mother s/ father s death. b. Write an to your friend informing him/ her how to do well in the examination. c. Write an to your friend thanking him for sending a nice gift. d. Write an to your friend describing the annual prize giving ceremony of your school. e. Write an to your friend for his/her hospitality. 2. Composition: a. Your Aim in Life. b. A Journey by Boat. c. The Season You Like Most d. Duties of a Student. e. A Village Doctor welq t MwYZ wba vwiz cvv eb: MwYZ (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw, evsjv `k KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cvwumwyz : cö_g Aa vq(g~j` I Ag~j` msl v)- Abykxjbx :1.1, 1.2 Ges mswkøó D`vniY exrmwyz : PZz_ Aa vq (exrmwyzxq ivwki Y I fvm) - Abykxjbx : 4.1,4.2 Ges mswkøó D`vniY Aa cvwumwyz : cö_g Aa vq (g~j` I Ag~j` msl v)- Abykxjbx : 1.1,1.2 Ges mswkøó D`vniY wøzxq Aa vq(mgvbycvz I jvfÿwz) - Abykxjbx :2.1,2.2Ges mswkøó D`vniY exrmwyz : PZz_ Aa vq (exrmwyzxq ivwki YI fvm) -Abykxjbx : 4.1 _ K 4.3 Ges mswkøó D`vniY câg Aa vq (exrmwyzxq m~îvejx I cö qvm) - Abykxjbx : 5.1 _ K 5.3 Ges mswkøó D`vniY R vwgwz: Aóg Aa vq (mgvšíivj mij ilv) - Dccv` 1, Abykxjbx : 8 beg Aa vq (wîf~r) - Dccv` 1 _ K 4, Abykxjbx : 9.1,9.2 m úv` 1 _ K 3,Abykxjbx: 9.3 (cökœ 1 _ K 12) Z_ I DcvË: GKv`k Aa vq-abykxjbx : 11 (1-15ch ší) Ges mswkøó D`vniY cvwumwyz : wøzxq Aa vq (mgvbycvz I jvfÿwz) - Abykxjbx : 2.3 Ges mswkøó D`vniY exrmwyz : câg Aa vq (exrmwyzxq m~îvejx I cö qvm) - Abykxjbx : 5.4 Ges mswkøó D`vniY

7 cvwumwyz: wøzxq Aa vq(mgvbycvz I jvf-ÿwz)- Abykxjbx : 2.2 (cybiv jvpbv), 2.3 Ges mswkøó D`vniY cvwumwyz : Z Zxq Aa vq (cwigvc) - Abykxjbx :3 Ges mswkøó D`vniY exrmwyz :câg Aa vq (exrmwyzxq m~îvejx I cö qvm) - Abykxjbx : 5.4 Ges mswkøó D`vniY lô Aa vq(exrmwyzxq fmœvsk) - Abykxjbx : 6.1, 6.2 Ges mswkøó D`vniY mßg Aa vq(mijmgxkiy) - Abykxjbx :7.1, 7.2,7.3 Ges mswkøó D`vniYmg~n R vwgwz :beg Aa vq (wîf~r) - m úv` 4,5,6 Ges Abykxjbx : 9.3 (cökœ 13 _ K 21 ) `kg Aa vq: (me mgzv I m` kzv) - Dccv` 1 _ K 5 Ges mswkøó kz I D`vniYmg~n Abykxjbx :10.1, 10.2,Ges 10.3 Z_ I DcvË: GKv`k Aa vq - Abykxjbx : 11 (m ú~y ) cö kœi aviv I gvbe Ub gvwmk cixÿvi Rb : gvu b ^i 20 `ybwu m Rbkxj cökœ _vk e (GKwU cvwumwyz _ K GesGKwU exrmwyz _ K) cöwzwu cö kœi gvb 10 `ybwu cö kœib DËi w` Z n e m Rbkxj cixÿvi Rb : gvu b ^i 70 GMv ivwu m Rbkxj cökœ _vk e K-wefvM (cvwumwyz) Ask _ K wzbwui g a h Kvb `ybwu, L-wefvM (exrmwyz) Ask _ K wzbwui g a h Kvb `ybwu, M-wefvM (R vwgwz) Ask _ K wzbwui g a h Kvb `ybwu, N-wefvM (Z_ I DcvË) Ask _ K `ybwui g a h Kvb GKwU K i gvu mvzwu cö kœi DËi w` Z n e cöwzwu cö kœi gvb 10 eûwbe vpbx cixÿvi Rb : gvu b ^i 30 cvwumwyz Ask _ K 08-10, exrmwyz Ask _ K 08-10, R vwgwz Ask _ K Ges Z_ I DcvË Ask _ K wu K i gvu 30wU cökœ _vk e cöwzwu cö kœi gvb 1 welq t weávb wbav wiz cvv eb t weávb (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t wb œ köwyi Rxe wøzxq Aa vq t Dw ` I cövyxi Kvlxq msmvb GKv`k Aa vq t cvwicvwk K cwiez b I wewfbœ NUbv cö_g Aa vq t wb œ köwyi Rxe wøzxq Aa vq t Dw ` I cövyxi Kvlxq msmvb Z Zxq Aa vq t Dw `i evwn K ewkó PZz_ Aa vq t k mb lô Aa vq t c`v _ i MVb mßg Aa vq t kw³i e envi GKv`k Aa vq t cvwicvwk K cwiez b I wewfbœ NUbv câg Aa vq t cwicvkzš Ges i³ msenbzš Aóg Aa vq t k ãi K_v G qv`k Aa vq t cövk wzk cwi ek Ges `~ly câg Aa vq t cwicvkzš Ges i³ msenbzš Aóg Aa vq t k ãi K_v beg Aa vq t Zvc I ZvcgvÎv `kg Aa vq t we`ÿ r I Pz ^ Ki NUbv Øv`k Aa vq t mširmr I Avgv `i c w_ex G qv`k Aa vq t cövk wzk cwi ek Ges `~ly PZz` k Aa vq t Rjevqy cwiez b cybiv jvpbv t Z Zxq Aa vq- Dw `i evwn K ˆewkó t mßg Aa vq t kw³i e envi

8 cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv) t 2wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 7wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t K wl wkÿv wbav wiz cvv eb t K wl wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t K wl Ges Avgv `i ms wz (m ú~y ) câg Aa vq t K wlr Drcv`b cvv - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cö_g Aa vq t K wl Ges Avgv `i ms wz wøzxq Aa vq t K wl cöhyw³ câg Aa vq t K wlr Drcv`b Z Zxq Aa vq t K wl DcKiY cvv - 1, 2, 3, 4, 5, 6 PZz_ Aa vq t K wl I Rjevqy (m ú~y ) Z Zxq Aa vq t K wl DcKiY PZz_ Aa vq t K wl I Rjevqy lô Aa vq t ebvqb cö kœi aviv I gvbeèb ( gvwmk cixÿv ) `ybwu m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) m Rbkxj cö kœi Rb 70 b ^i Ges eûwbev Pwb cö kœi Rb 30 b ^i eivï Av Q 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 7wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t Mvn weávb wbav wiz cvv eb t Mvn weávb (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq, PZz_ Aa vq, Aóg Aa vq K wefvm t M n e e vcbv I M n m ú` (1-16) c ôv cö_g Aa vq t M n e e vcbvi Íi I M n m ú` wøzxq Aa vq t M nmvgmöx µq L wefvm t wkïi wekvk I mvgvwrk m úk (31-50) c ôv PZz_ Aa vq t cwievi I mgv Ri m`m wn m e wkï câg Aa vq t wkïi wekv k Ljvayjv M wefvm t Lv`, cywó I ^v (68-92) c ôv Aóg Aa vq t Lv` Dcv`vb, cwicvk I kvly beg Aa vq t gšwjk Lv` Mvôx N wefvm t e cwi Q` I eqb Zš` ( ) c ôv Øv`k Aa vq t eqb Zšì Yv Y

9 G qv`k Aa vq t e AjsKiY Z Zxq Aa vq, lô Aa vq, `kg Aa vq K wefvm t M n e e vcbv I M n m ú` (17-30) c ôv Z Zxq Aa vq t M n K g bvig I AvKl Yxq Kivi bxwz L wefvm t wkïi wekvk I mvgvwrk m úk (51-67) c ôv lô Aa vq t cöwzeüx wkï mßg Aa vq t RvwZmsN mb` Abyhvqx wkïi AwaKvi M wefvm t Lv`, cywó I ^v (93-110) c ôv `kg Aa vq t ivmxi c_ I c_ cwikíbv GKv`k Aa vq t Lv` msiÿy N wefvm t e cwi Q` I eqb Zš` ( ) c ôv PZz` k Aa vq t cvkv Ki cvwicvu I e w³z câ`k Aa vq t cvkv Ki cwi QbœZv cö kœi aviv I gvbeèb ( gvwmk cixÿv ) t 02wU m Rbkxj cökœ _vk e 02wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e h Kvb 07wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t Z_ I hvmv hvm cöhyw³ wbav wiz cvv eb t Z_ I hvmv hvm cöhyw³ (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t cövz wnk Rxe b Z_ I hvmv hvm cöhyw³ cö_g Aa vq t cövz wnk Rxe b Z_ I hvmv hvm cöhyw³ wøzxq Aa vq t Kw úduvi mswkøó hš cvwz Z Zxq Aa vq t Z_ I hvmv hvm cöhyw³i wbivc` I ˆbwZK e envi PZz_ Aa vq t IqvW cö mwms Z Zxq Aa vq t Z_ I hvmv hvm cöhyw³i wbivc` I ˆbwZK e envi PZz_ Aa vq t IqvW cö mwms câg Aa vq t wkÿvq B Uvi b Ui e envi cö kœi aviv I gvbeèb t gvwmk cixÿvi gvbeèb t `ybwu ipbvg~jk cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 5 2 = 10 ( Aa -evwl K I ) ipbvg~jk cö kœi Rb 25 bg i Ges eûwbev Pwb cö kœi Rb 25 b ^i eivï Av Q cöwzwu ipbvg~jk cö kœi b ^i 5Ges cöwzwu eûwbe vpwb cö kœi b ^i 01 ipbvg~jk cökœ t ipbvg~jk 8wU cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 5wU cö kœi DËi w` Z n e 5 5 = 25

10 25wU eûwbev Pwb cökœ _vk e cö Z KwU cö kœi DËi w` Z n e 1 25 = 25 welq t evsjv `k I wek cwipq wbav wiz cvv eb t evsjv `k I wek cwipq (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz) cö_g Aa vq t evsjv ` ki ^vaxbzv msmövg PZz_ Aa vq t evsjv ` ki A_ bxwz cö_g Aa vq t evsjv ` ki ^vaxbzv msmövg wøzxq Aa vq t evsjv ` ki ms wz I mvs wzk ˆewPÎ Z Zxq Aa vq t cwiev i wkïi e o DVv PZz_ Aa vq t evsjv ` ki A_ bxwz câg Aa vq t evsjv `k I esjv ` ki bvmwik lô Aa vq t evsjv ` ki wbev Pb e e v GKv`k Aa vq t Gwkqvi K qkwu `k mßg Aa vq t evsjv ` ki Rjevqy Aóg Aa vq t evsjv ` ki RbmsL v cwiwpwz mßg Aa vq t evsjv ` ki Rjevqy Aóg Aa vq t evsjv ` ki RbmsL v cwiwpwz beg Aa vq t evsjv ` ki cöexy e w³ I bvix AwaKvi `kg Aa vq t evsjv ` ki mvgvwrk mgm v Øv`k Aa vq t evsjv `k I AvšÍRv wzk mn hvwmzv G qv`k Aa vq t UKmB Dbœqb Afxó (GmwWwR) cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv ) 2wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 (Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 7wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t kvixwik wkÿv I ^v wbav wiz cvv eb t kvixwik wkÿv I ^v (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t kixipp v I mȳ Rxeb wøzxq Aa vq t vdwus I Mvj MvBwWs PZz_ Aa vq t eqtmwükv ji e w³mz wbivcëv câg Aa vq t Rxe bi Rb Ljvayjv (cvv : 1 _ K 5 ch ší) Z Zxq Aa vq t ^v weávb cwiwpwz I ^v mev câg Aa vq t Rxe bi Rb Ljvayjv (m ú~y ) wøzxq Aa vq t vdwus I Mvj MvBwWs (cybiv jvpbv) cö kœi aviv I gvbeèb (Aa -evwl K I ) c~y gvb t 50 ZË xq t 20 e envwik t 30 ZË xq Askt

11 köwy Afxÿv t 10 evwoi KvR I AbymÜvbg~jK KvR t 10 1 Kgc ÿ 02wU köwy Afxÿv AbywôZ n e m ev P b ^i cövß 01wU kªwy Afxÿvi b ^i we epbv Kiv n e 2 Kgc ÿ 02wU evwoi KvR ev AbymÜvbg~jK KvR g~j vqb Kiv n e m ev P cövß b ^i _ K 01wU b ^i we epbv Kiv n e e envwik Ask t Ljvayjvq AskMÖnY t 20 Ljvayjvq cvi`wk Zv t 10 cö Z K wkÿv_x i Kgc ÿ 01wU Ljvq AskMÖnY wbwðz Ki Z n e gv V wkÿv_x i Ljvayjvq AskMÖnY ch eÿy K i b ^i cö`vb Kiv n e welq t Pviæ I KviæKjv wbav wiz cvv eb t Pviæ I KviæKjv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel) cö_g Aa vq t evsjv ` ki PviæKjv wkÿvi BwZnvm (c ôv : 1-7) Z Zxq Aa vq t evsjv ` ki jvkwkí I Kviæwkí (c ôv : 17-26) câg Aa vq t Qwe AvuKvi bvbvikg Avb ``vqk Abykxjb (c ôv : 31-39) e envwik t PviæKjv 1 kirkv ji ` k 2 gyw³hy i ` k 3 dwiiqvjv mn ` k 4 Nywo Dov bvi ` k KviæKjv 1 wewfbœ AvK wzi Kzkb ˆZix 2 Iqvj g vu ˆZix 3 Avjcbv wøzxq Aa vq t wpîkjv me Kv j me gvby li fvlv (c ôv : 8-16) PZz_ Aa vq t Qwe AvuKvi wewfbœ gva g (c ôv : 27-30) lô Aa vq t wewfbœ cökvi wkíkg (c ôv : 40-60) e envwik t PviæKjv 1 ngšíkv ji ` k 2 kvcjv Zvjvi ` k 3 `k MVbg~jK Kv R mk evwnbxi Ae`v bi ` k 4 Miæi Mvoxi ` k KviæKjv 1 KvjvR Qwe ˆZix 2 wewfbœ cökvi mewr K U dzj ˆZix Kiv 3 evzj I dzj`vwb Z bkkv ˆZix cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) c~y gvb t 50 ZË xq t 20 e envwik t 30 ZË xq Ask t köwyi KvR I evwoi KvR t 10 köwy Afxÿv t 10 köwyi KvR I evwoi KvR g~j vqb K i b ^i cö`vb Kiv n e Kgc ÿ 02wU köwy Afxÿv AbywôZ n e m ev P b ^i cövß 01wU kªwy Afxÿvi b ^i we epbv Kiv n e e envwik Ask t A¼b A_ev bkkv ˆZix t 30 A¼b ev bkkv ˆZwii ÿ Î cöwz mvgwq K Kgc ÿ 02wU cövß b ^ ii Mo b ^i we epbv Kiv n e wet`ªt Aa evwl K I evwl K köwy Awfÿvi b ^ ii wfwë Z cö_g,wøzxq I Z Zxq vb cövß QvÎ-QvÎx `i cyi Z Kiv n e

12 welq t Kg I RxebgyLx wkÿv wbav wiz cvv eb t Kg I RxebgyLx wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t Kg I gvbwekzv wøzxq Aa vq t cvwievwik KvR I ckv (c ôv : 22-26) wøzxq Aa vq t cvwievwik KvR I ckv (c ôv : 27-36) Z Zxq Aa vq t wkÿv cwikíbv I Kg ÿ Î mdjzv cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) c~y gvb t 50 ZË xq t 30 e envwik t 20 ZË xq Ask t köwyi KvR I evwoi KvR t 10 köwy Afxÿv t 20 köwyi KvR g~j vqb K i b ^i cö`vb Kiv n e Kgc ÿ 03wU köwy Afxÿv AbywôZ n e m ev P b ^i cövß 02 wui b ^i we epbv Kiv n e e envwik Ask t 20 Kgc ÿ 02wU e envwik KvR g~j vqb Kiv n e m ev P b ^i cövß 01wUi b ^i we epbv Kiv n e welq t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv wbav wiz cvv eb t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t cvv - 1 t ZvIwn`, cvv - 2 t ZvIwn` I ˆbwZKZv, cvv - 3 t Kzdi, cvv - 4 t wkik wøzxq Aa vq t cvv - 1 t mvjvz, cvv - 2 t wewfbœ cökvi mvjvz, cvv - 3 t C `i mvjvz Z Zxq Aa vq t cvv - 1 t KyiAvb gvwr`, cvv - 2 t ZvRwe`, cö_g Aa vq t AvKvB` cvv - 1 t ZvIwn`, cvv - 2 t ZvIwn` I ˆbwZKZv, cvv - 3 t Kzdi, cvv - 4 t wkik cvv - 5 t Cgvbgydvm&mvj wøzxq Aa vq t Bev`Z cvv - 1 t mvjvz, cvv - 2 t wewfbœ cökvi mvjvz, cvv - 3 t C `i mvjvz cvv - 4 t mvjvzzj Rvbvhv, cvv - 5 t mvjvzzz Zvivwen, cvv - 6 t mvjvzzz Zvnv¾ỳ Z Zxq Aa vq t KyiAvb I nvw`m wkÿv cvv - 1 t KziAvb gvwr`, cvv - 2 t ZvRwe`, cvv - 3 t gvï, cvv - 4 t IqvK&d, cvv - 5 t bvwhiv wzjvqvz, cvv - 6 t m~iv Avw`qvZ, cvv - 7 t m~iv Avj K vwiqvn, cvv - 8 t m~iv AvZ& ZvKvmyi PZz_ Aa vq t AvLjvK cvv - 1 t AvLjv K nvwg`vn, cvv - 2 t c ivckvi, cvv - 3 t kvjxbzv eva, cvv - 4 t m wói mev, cvv - 5 t AvgvbZ, cvv - 6 t kö gi ghv `v, cvv - 7 t ÿgv, cvv - 8 t Am`vPib câg Aa vq t Av`k RxebPwiZ cvv - 1 t nhiz BmgvCj (Avt) cvv - 2 t nhiz BDmyd (Avt) cvv - 3 t nhiz gynv ` (mt) Gi Rxebv`k cö_g Aa vq t cvv - 6 t Avj AvmgvDj ûmbv, cvv - 7 t wimvjvz cvv - 8 t Iwn, cvv - 9 t AvwLivZ wøzxq Aa vq t cvv - 8 t mvig, cvv - 7 t mvjvzzj BkivK, cvv - 9 t mvnwi

13 Z Zxq Aa vq t cvv - 9 t m~iv Avj jvnve, cvv - 10 t m~iv BLjvm PZz_ Aa vq t cvv - 9 t wnsmv, cvv - 10 t µva, cvv - 11 t jvf, cö_g Aa vq t AvKvB` cvv - 6 t Avj AvmgvDj ûmbv, cvv - 7 t wimvjvz cvv - 8 t Iwn cvv - 9 t AvwLivZ wøzxq Aa vq t Bev`Z cvv - 7 t mvjvzzj BkivK, cvv - 8 t mvig, cvv - 9 t mvnwi, cvv - 10 t BwZKvd, cvv - 11 t mvi gi ( ivhvi) ˆbwZK wkÿv Z Zxq Aa vq t KyiAvb I nvw`m wkÿv cvv - 9 t m~iv Avj jnve, cvv - 10 t m~iv BLjvm cvv - 11 t gybvrvz g~jk AvqvZ, cvv - 12 t nvw`m kwid, cvv - 13 t gybvrvz g~jk wzbwu nvw`m, cvv - 14 t bwzk bvewj welqk wzbwu nvw`m PZz_ Aa vq t AvLjvK cvv - 9 t wnsmv, cvv - 10 t µva, cvv - 11 t jvf, cvv - 12 t cözviyv, cvv - 13 t wczv-gvzvi Aeva niqv, cvv - 14 t BfwUwRs, cvv - 15 t wqbzvb câg Aa vq t Av`k RxebPwiZ cvv - 4 t nhiz Dmgvb (ivt) cvv - 5 t nhiz Avjx (ivt) cvv - 6 t nhiz nhiz dvwzgv (ivt) cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv) t 02wU m Rbkxj cökœ _vk e 02wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb ( Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 07wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t wn `yag I ˆbwZK wkÿv wbav wiz cvv eb t wn `yag I ˆbwZK wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq t Ck ii ^iƒc wøzxq Aa vq t ag MÖý lô Aa vq t agx q DcvL v b ˆbwZK wkÿv cvv - 1, 2, 3 Ges 4 cö_g Aa vq t Ck ii ^iƒc wøzxq Aa vq t ag MÖý Z Zxq Aa vq t wn `ya g i ^iƒc I wek vm lô Aa vq t agx q DcvL v b ˆbwZK wkÿv cvv - 1 t mzzv, cvv - 2 t mzzvi cyi vi cvv - 3 t KZ e wbôv cvv - 4 t AviæwYi KZ e wbôv mßg Aa vq t Av`k Rxeb PwiZ 1 kªxk ò 2 köx PZb 3 mvak ivgcömv` PZz_ Aa vq t wbz Kg I hvmvmb câg Aa vq t `e- `ex I c~rv-cve Y lô Aa vq t agx q DcvL v b ˆbwZK wkÿv cvv - 5, cvv - 6 I 7 mßg Aa vq t Av`k Rxeb PwiZ 1 mvi`v `ex 2 ^vgx we ekvb ` PZz_ Aa vq t wbz Kg I hvmvmb

14 câg Aa vq t `e- `ex I c~rv-cve Y lô Aa vq t agx q DcvL v b ˆbwZK wkÿv cvv - 5 t Z vm-wzwzÿv, cvv - 6 I 7 t köx ivgp `ªi Z vm wzwzÿv, cvv - 8 t mr-rxeb cwipvjbvi iæz, cvv - 9 t mr Rxeb cwipvjbvq cwiev ii f wgkv mßg Aa vq t Av`k Rxeb PwiZ 1 mvi`v `ex 2 ^vgx we ekvb ` 3 cöfz RMØ z Aóg Aa vq t wn `yag I ˆbwZK g~j eva cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv) t 02wU m Rbkxj cökœ _vk e 02wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb (Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 07wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 welq t ešø ag I ˆbwZK wkÿv wbav wiz cvv eb t eš ag I ˆbwZK wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz 2021 wkÿvel ) cö_g Aa vq wøzxq Aa vq Z Zxq Aa vq cö_g Aa vq t MŠZg ey i bwzk wkÿv t e `bv t kxj t MŠZg ey i bwzk wkÿv wøzxq Aa vq Z Zxq Aa vq mßg Aa vq Aóg Aa vq beg Aa vq `kg Aa vq PZz_ Aa vq câg Aa vq lô Aa vq t e `bv t kxj t agx q AvPvi- Abyôvb I Drme t PwiZ gvjv, cvv-1 _ K cvv-2 t RvZK, cvv-1 _ K cvv-4 t eš HwZn I `k bxq vb t `vb t m~î I bxwzmv_v t Avh I Aóvw½K gvm PZz_ Aa vq t `vb câg Aa vq t m~î I bxwzmv_v lô Aa vq t Avh I Aóvw½K gvm Aóg Aa vq t PwiZgvjv, cvv-3-4 beg Aa vq t RvZK cvv 5-cvV 7 GKv`k Aa vq t eš a g i ivrb e M i Ae`vb t m ªvU A kvk cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv) t 02wU m Rbkxj cökœ _vk e 02wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb (Aa -evwl K I ) 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 07wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70

15 welq t Lªxó ag I ˆbwZK wkÿv wbav wiz cvv eb t eš ag I ˆbwZK wkÿv (RvZxq wkÿvµg I cvv cȳ ÍK evw KZ K cökvwkz) cö_g Aa vq t Ck ii AwØZxq cyî hxï wlªó Z Zxq Aa vq t `n,gb I AvZ v m úbœ gvbyl 11 wu m Rbkxj cökœ _vk e Gi g a _ K h Kvb 07wU cö kœi DËi w` Z n e 10 7 = 70 cö_g Aa vq t Ck ii AwØZxq cyî hxï wlªó wøzxq Aa vq t Ck ii m wó DËg Z Zxq Aa vq t `n,gb I AvZ v m úbœ gvbyl PZz_ Aa vq t cvc câg Aa vq t gyw³ `vzv hxïi Rxeb I KvR lô Aa vq t Ck ii AvnŸv b gvwiqvi mvov `vb Aóg Aa vq t LªxógÛjx GK, cweî I ˆcÖwiwZK lô Aa vq t Ck ii AvnŸv b gvwiqvi mvov `vb mßg Aa vq t hxïi Avðh KvR I HkivR Aóg Aa vq t LªxógÛjx GK,cweÎ I ˆcÖwiwZK beg Aa vq t ÿgv, mnbkxjzv I `k cög `kg Aa vq t dv`vi Pvj m hv md Bqvs cö kœi aviv I gvbeèb (gvwmk cixÿv) t 02wU m Rbkxj cökœ _vk e 02wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 cö kœi aviv I gvbeèb (Aa -evwl K I )