mgq- 2 : 30 N Uv; cö kœi gvbeèb [ Wvbcv ki msl v cö kœi c~y gvb ÁvcK mkj cö kœi DËi w` Z n e ] c~y gvb = 20 2 Pvi cöwµqv wpý - ( +, -,, 2 = 12 [

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "mgq- 2 : 30 N Uv; cö kœi gvbeèb [ Wvbcv ki msl v cö kœi c~y gvb ÁvcK mkj cö kœi DËi w` Z n e ] c~y gvb = 20 2 Pvi cöwµqv wpý - ( +, -,, 2 = 12 ["
  • Mai Sa
  • 14 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 mgq- 2 : 30 N Uv; cö kœi gvbeèb [ Wvbcv ki msl v cö kœi c~y gvb ÁvcK mkj cö kœi DËi w` Z n e ] c~y gvb = 20 2 Pvi cöwµqv wpý - ( +, -,, 2 = 12 [we. `ª.: ] 14 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

2 evsjv `k I wek cwipq Aa evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv 1g wud Uvwiqvj cixÿv 2q wud Uvwiqvj cixÿv 15 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

3 evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv 3q wud Uvwiqvj cixÿv 4_ wud Uvwiqvj cixÿv wud Uvwiqvj cixÿvi gvbe Ub c~y gvb : 50 mgq : 45 wgwbu 05 = 05 2 msw ß DËi 10wU 1 10 = = 10 Attendance + C.W. + H. W. + C. T. = Behaviour = 25 gvbe Ub mgq : 2.30 N Uv c~y gvb : = = 15 7 = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

4 cöv_wgk weávb cö_g wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq wøzxq wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq Aa evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq Z Zxq wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq PZz_ wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq 17 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

5 wud Uvwiqvj cixÿvi gvbe Ub c~y gvb - 50 mgq : 45 wgwbu 1 msw ß DËi 2wU 2 2 = 04 1 = 05 2 = 10 1 = 06 gvu = 25 Attendance + C.W. + H. W. + C. T. = Behaviour = 25 me gvu = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

6 Aa evwl K cixÿv t cvv µg 1g wud Uvwiqvj cixÿv 2q wud Uvwiqvj cixÿv Av jvp welq wud Uvwiqvj cixÿvi gvb e Ub cö kœi aiy gvu 25 me gvu 50 Aa evwl K I gv Wj U cixÿvi gvb e Ub cö kœi aiy gvu Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

7 evwl K cixÿv Aa vq wk ivbvg c ôv 3q wud Uvwiqvj cixÿv 4_ wud Uvwiqvj cixÿv wud Uvwiqvj cixÿvi gvbe Ub cö kœi aiy Aa evwl K I gv Wj U cixÿvi gvb e Ub cö kœi aiy gvu Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

8 cixÿv wud Uvwiqvj cö kœi aviv I gvbe Ub cö kœi aiy х 1 = 05 х 1 = 05 х 3 = 15 wud Uvwiqvj Aa evwl K / evwl K х 1 = 15 х 1 = 15 х 4 = 20 х 1 = 50 х 1 = 15 х 7 = 20 1g wud Uvwiqvj cixÿv 2q wud Uvwiqvj cixÿv Aa evwl K cixÿv 22 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

9 3q wud Uvwiqvj cixÿv 4_ wud Uvwiqvj cixÿv evwl K cixÿv 23 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

10 Bangla Medium Class - Six 24 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

11 M` 1g wud Uvwiqvj cixÿv M` 2q wud Uvwiqvj cixÿv M` evsjv - 1g cî KweZv KweZv KweZv Avb `cvv Avb `cvv Avb `cvv M` KweZv Avb `cvv 25 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

12 3q wud Uvwiqvj cixÿv M` 4_ wud Uvwiqvj cixÿv M` KweZv KweZv Avb `cvv Avb `cvv gvbe Ub mgq t 3 N Uv c~y gvb-100 m Rbkxj t 60 mgq t 2N Uv 20 wgwbu eûwbev Pbx t 40 mgq t 40 wgwbu 26 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

13 Aa evwl K cixÿv Aa vq wk ivbvg c ôv 1g wud Uvwiqvj cixÿv 2q wud Uvwiqvj cixÿv Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

14 6. Sentences a) Assertive (Affirmative and Negative b) Interrogative c) Imperative d) Exclamatory 7. Composition a) Duties of a student b) Discipline and its importance c) My hobby d) My favorite teacher e) The season I like most 8. Letters/applications/ s (government book) a) Application to the principal for arranging an annual picnic. b) Application for scholarship. c) An to your best friend about 2019 sports day or bangla new year celebration. 9. Solve Model Questions: ( 1 17) Distribution of Marks 1. Grammatical Items 30 marks Composition writing 12 Total : 50 marks 34 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

15 Final / Yearly Examination Grammar: 1. Introductory a) It. b) there. 2. Right Form of Verbs 3. Comparison of Adjectives 4. Gerund a) Subject. b) Object. 5. Participle c) Complement. d) Object of Preposition. a) Present Participle. b) Past Participle. 6. Punctuation and Capitalization 7. Composition a) My childhood memories. b) Birds of Bangladesh. c) Newspaper. d) My favorite Poet. e) Physical Exercise. 8. Letters/applications/ s (government book) a) Application for a free access to the national museum. b) Application for transfer certificate. c) An to your best friend about 2019 class party or educational excursion. 9. Solve Model Questions: ( 18 35) 35 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

16 Third Monthly Test : 25 Marks 1. Grammatical Items - 15 marks 2. Composition - 10 marks Model Questionas : Forth Monthly Test : 25 Marks 1. Grammatical Items - 17 marks 2. Application / marks Model Questionas : Second Tutorial : 50 Marks 1. Grammatical Items - 30 marks 2. Composition - 12 marks 3. Letter/Application/ - 08 marks Model Questionas : Final / Yearly Examination : 50 Marks 1. Grammatical Items - 30 marks 2. Composition - 12 marks 3. Letter/Application/ - 08 marks Model Questionas : Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

17 welq : weávb wud Uvwiqvj cixÿvi gvbe Ub mgq : 45 wgwbu c~y gvb : 25 3wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 5wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 05 1 = 05 Daily Marks : 25 - CT, CW, HW, attendance Total- 50 each tutoria Aa evwl K / evwl K cixÿvi gvbe Ub mgq : 3 N Uv c~y gvb : wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 40 1 = 40 9wU m Rbkxj cökœ _vk e 6wU cö kœi DËi w` Z n e 10 6 = 60 cvv cȳ ÍK t mvaviy weávb evw KZ K wba vwiz cixÿv Aa vq K vm msl v 1g wud Uvwiqvj 2q wud Uvwiqvj Aa evwl K 1g : ˆeÁvwbK cöwµqv I cwigvc 4 2q : Rxe RMr 4 3q : Dw ` I cövyxi Kvlxq msmvb 5 4_ : Dw `i evwn K ˆewkó 5 1g : ˆeÁvwbK cöwµqv I cwigvc 1 2q : Rxe RMr 1 3q : Dw ` I cövyxi Kvlxq msmvb 2 4_ : Dw `i evwn K ˆewkó 1 5g : Av jvk ms køly 4 6ô : ms e`x A¾v 6 7g : c`v _ i ˆewkó Ges evwn K cöfve 5 40 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Si

18 `ªóe : wefvm _ K Kgc ÿ 1wU K i gvu 7wU m Rbkxj cö kœi mgvavb Ki Z n e DËi c Î jlvi wb ` wkkv 6 AwZwi³ cö kœi mgvavb w` j k li w`k _ K m jv ev` `Iqv n e 8 f~j AkswU GK Uv b K U w` Z n e Rvwb q w` eb 39 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

19 cvv cȳ ÍK t mvaviy weávb evw KZ K wba vwiz cixÿv Aa vq K vm msl v 3q wud Uvwiqvj 4_ wud Uvwiqvj evwl K 8g : wgköy 5 9g : Av jvi NUbv 5 10g : MwZ 3 8g : wgköy 1 9g : Av jvi NUbv 2 10g : MwZ 1 12k : c w_exi DrcwË 6 14k : cwi e ki fvimvg Ges Avgv `i Rxeb 5 41 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

20 evsjv `k I wek cwipq cö kœi aviv gvbe Ub wud Uvwiqvj cixÿv c~y gvb : 25 3wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 5wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 05 1 = 05 Daily Marks : 25 - CT, CW, HW, attendance Total- 50 each tutorial Aa evwl K / evwl K cixÿvi gvbe Ub mgq : 3 N Uv c~y gvb : wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 40 1 = 40 9wU m Rbkxj cökœ _vk e 6wU cö kœi DËi w` Z n e 10 6 = 60 cixÿv 1g wud Uvwiqvj 2q wud Uvwiqvj Aa evwl K Aa vq câg Aa vq : evsjv ` ki mgvr 42 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

21 cixÿv 3q wud Uvwiqvj 4_ wud Uvwiqvj evwl K Aa vq Aóg Aa vq : evsjv `k I evsjv ` ki bvmwik beg Aa vq : evsjv ` ki cwi ek `kg Aa vq : evsjv ` k wkï AwaKvi GKv`k Aa vq : evsjv ` k wkïi e o DVv I cöwzeükzv beg Aa vq: evsjv ` ki cwi ek GKv`k Aa vq: evsjv ` k wkïi e o DVv I cöwzeükzv 43 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

22 cö kœi aviv gvbe Ub wud Uvwiqvj cixÿv c~y gvb : 25 3wU m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 10 2 = 20 5wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 05 1 = 05 Daily Marks : 25 - CT, CW, HW, Attendance Total- 50 each tutorial wud Uvwiqvj cixÿvi gvbe Ub c~y gvb : 50 20wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 20 1 = 20 5wU m Rbkxj cökœ _vk e 3wU cö kœi DËi w` Z n e 3 10 = 30 Aa evwl K / evwl K cixÿvi gvbe Ub mgq : 3 N Uv c~y gvb : wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 40 1 = 40 9wU m Rbkxj cökœ _vk e 7wU cö kœi DËi w` Z n e 10 6 = 60 cixÿv 1g wud Uvwiqvj 2q wud Uvwiqvj Aa evwl K 3q wud Uvwiqvj 4_ wud Uvwiqvj evwl K welq : K wlwkÿv Aa vq 1g Aa vq : Avgv `i Rxe b K wl 1g Aa vq : Avgv `i Rxe b K wl 3q Aa vq : K wl DcKiY PZz_ Aa vq : K wl I Rjevq~ câg Aa vq : K wlr Drcv`b Z Zxq Aa vq : K wl DcKiY PZz_ Aa vq : K wl I Rjevq~ câg Aa vq : K wlr Drcv`b lô Aa vq : ebvqb 44 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

23 Aa vq welq : Pviæ I KviæKjv Av jvp welq 1g Pviy I KviyKjvi cwipq 3q evsjv ` ki jvkwkí I Kviywkí 5g Qwe AuvKvi Abykxjb cö kœi aib I gvb e Ub : c~y gvb - 50 K. eûwbe vpbx cökœ 20 wu mwvk DË ii wuk w` Z n e 20 Aa evwl K cixÿv (1-3 Aa vq) evwl K cixÿv (4-6 Aa vq) cö kœi aib I gvb e Ub Aa evwl K I evwl K : c~y gvb Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

24 wlªóag I ˆbwZK wkÿv cö kœi aib I gvb e Ub 3Uv m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 2 х 10 = 20 5wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 5 х 01 = 05 40wU eûwbe vpbx cökœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 40 х 1 = 40 9wU m Rbkxj cökœ _vk e 6wU cö kœi DËi w` Z n e 6 х 10 = 60 cixÿv 1g wud Uvwiqvj 2q wud Uvwiqvj Aa evwl K 3q wud Uvwiqvj Aa vq 3q Aa vq 3q Aa vq Aa qi bvg gvbyl m wó cöwzköæwz gvbyl m wó cöwzköæwz 46 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

25 Distribution of Marks 1. Grammatical Items 30 marks Composition writing 12 Total : 50 marks First Monthly Test : 25 Marks 1. Grammatical Items - 15 marks 2. Composition - 10 marks Model Questionas : 1-5 Secondnd Monthly Test : 25 Marks 1. Grammatical Items - 17 marks 2. Application / marks Model Questionas : 6-10 Firstst Tutorial : 50 Marks 1. Grammatical Items - 30 marks 2. Composition - 12 marks 3. Letter/Application/ - 08 marks Model Questionas : Half Yearly Examination : 50 Marks 1. Grammatical Items - 30 marks 2. Composition - 12 marks 3. Letter/Application/ - 08 marks Model Questionas : Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

26 welq : MwYZ cö_g wud Uvwiqvj cixÿv Abykxjbx wøzxq wud Uvwiqvj cixÿv Abykxjbx Z Zxq wud Uvwiqvj cixÿv Abykxjbx PZz_ wud Uvwiqvj cixÿv Marks Distribution for each term cixÿv cö kœi bgybv gvwmk 01 = 05 m Rbkxj 3wU n Z 2wU = 20 Aa evwl K / evwl K eûwbe vpwb cök 30wU = 30 m Rbkxj 7wU = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

27 01 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

28 SPECIFIC OBJECTIVES OF DAPS 02 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

29 03 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

30

31 Bangla Medium Class - Five 05 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

32 Aa evwl K cixÿv: 1 GB `k GB gvbyl 2 mskí 3 my `ie bi cövyx 4 nvwz Avi kqv ji Mí 5 dzuej L jvqvo 6 ex ii i ³ ^vaxb G `k 7 deªæqvwii Mvb 8 k Li g rwkí 9 kã `~ly 10 ibxq huviv wpiw`b 11 ^ `k 12 KvÂbgvjv Avi KuvKb gvjv g Wj Uó: 13 AevK Rjcvb 14 Nvmdzj 15 gvwui wb P h kni 16 cöv_ bv 17 fveyk Q jwu 18 `yb Zx i 19 ` L Gjvg bvqvmöv 20 iš`ª j L Rq 21 gijvbv Avãyj nvwg` Lvb fvmvbx 22 eb 23 A cÿv e vkiy Ask: wµqvc `i PwjZ i~c / wµqvc `i AwZZ, ez gvb I fwel Z i~c wjlb, weivg wpý, GK K_vq cökvk, wecixz kã / mgv_ K kã, dig c~iy, `ilv Í / wpwv I ipbv (cvv m~wp Abyhvhx _vk e) we. `ª.: cöwzwu cixÿvq e vkib Ask _vk e köyx wkÿ Ki wb ` kbv Abyhvqx 1g wud Uvwiqvj cixÿv: 1 GB `k GB gvbyl 2 mskí 3 my `ie bi cövyx 4 nvwz Avi kqv ji Mí 5 dzuej L jvqvo 6 ex ii i ³ ^vaxb G `k 07 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

33 2q wud Uvwiqvj cixÿv: 7 deªæqvwii Mvb 8 k Li g rwkí 9 kã `~ly 10 ibxq huviv wpiw`b 11 ^ `k 12 KvÂbgvjv Avi KuvKb gvjv 3q wud Uvwiqvj cixÿv: 13 AevK Rjcvb 14 Nvmdzj 15 gvwui wb P h kni 16 cöv_ bv 17 fveyk Q jwu 18 `yb Zx i 1g g Wj Uó: Avgvi evsjv eb Gi mywpc Îi (Aa vq 13 _ K 23) A_ vr AevK Rjcvb _ K A cÿv ch ší 2q g Wj Uó: Avgvi evsjv eb Gi mywpc Îi (Aa vq - 1 A_ vr GB `k GB gvbyl _ K Aa vq - 12 A_ vr KvÂbgvjv Avi KuvKb gvjv ch ší) 3q g Wj Uó: Avgvi evsjv eb Gi mywpc Îi (Aa vq - 1 _ K 23 ch ší) cî wjlb: 1 eb Kbvi Rb UvKv P q wczvi wbku GK Lvbv cî wjl 2 mgvcbx cixÿv Kgb n q Q Zv Rvwb q evev K GK Lvbv cî wjl 3 mgvcbx cixÿvi djvd ji msev` Rvwb q gvgvi wbku GK Lvbv cî wjl 4 ev bi we qi wbgš b Rvwb q eüzi wbku GK Lvbv cî wjl 5 eb fvr bi Avgš b Rvwb q eüzi wbku GK Lvbv cî wjl 6 evsjv ` ki cwipq I ey bv w` q we `kx eüz K GKwU Lvbv cî wjl 08 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

34 Av e`b cî wjlb: 1 bzzb we` vj q lô köwb Z fwz niqvi AbygwZ P q cöavb wkÿ Ki wbku GKLvbv Av e`b cî wjl 2 webv ez b Aa vq bi Rb we` vj qi cöavb wkÿ Ki wbku `ilv Í wjl 3 eo ev bi weevn Dcj ÿ wzb w` bi QzwU P q cöavb wkÿ Ki wbku GK Lvbv `ilv Í wjl 4 MÖx i cöpû Mi gi Kvi b mkv j K vm emv bvi Av e`b Rvwb q cöavb wkÿ Ki wbku Av e`b cî wjl 5 Rwigvbv gikz di Rb we` vj qi cöavb wkÿ Ki wbku Av e`b cî wjl 6 we` vjq n Z QvicÎ cviqvi Rb cöavb wkÿ Ki wbku GKLvbv `ilv Í wjl cöeü / ipbv wjlb: 1 ^ `k / Avgv `i GB `k 2 my `i e bi cövbx/cöbx RMr 3 QvÎRxeb 4 ibxq huviv wpiw`b 5 GKRb exi köô 6 GKz k deªæqvwi / AvšÍR vwzk gvz fvlv w`em 9 wwwruvj evsjv `k 10 gvevbj dvb 11 GKRb ev½vjx weávbx 12 wkÿv iæi gh v`v 13 wcöq wkÿk 14 wcöq Kwe 15 wcöq Ljv / dzu ej 16 wcöq dzj (RvZxq dzj kvcjv) 17 ˆekvLx gjv 18 el v Kvj 19 wk Zi mkvj 20 avb 21 cvu 09 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

35 20. Life is Beautiful! 21. It was a great Day! 22. Completing forms 23. Stay Safe! 24. Cyclone Aila 25. Story: Why does the frog croak? 1st Terminal Examination Total syllabus Second Term Total syllabus revision Test Examination Total syllabus N. B.: Exam related other materials will be given in the class Question Patern & Marks Distribution Exam Time Duration 2 hours 30 minutes 100 marks Test Items with marks distribution : Read the text below and answer the questions 1, 2, 3 and 4 (This text / dialogue / diagram / picture will be taken from English for today book of class V) 1. Match the given words with their meanings / Fill in the blanks. 5 1 = 5 2. True / Fales 6 1 = 6 3. Answer the questions (6 questions will be given and students must answer all of them) (Competency based) 6 2 = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

36 4. Short Composition (Free Writing or by answering a set of questions related to text. Capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure will be marked.) (At least 5 sentences.)(competency based) 10 1 = 10 Read the text and answer the questions 5, 6, 7, and 8. (This text / dialogue / diagram / picture will Not be taken from English For Today class V book but it must be similar difficulty level for grade V students.) 5. Fill in the blanks with the given words. (Competency based) 5 1 = 5 6. True / Fales 6 1 = 6 7. Answer the following questions. (5 questions will be given and students have to answer all the questions.) (Competency based) 5 2 = Write simple personal letters (cues will given and students will have to write a letter accordingly.) (Competency based) (At least six sentences.) 10 1 = Making five Wh questiona from the given statements (By using Who, What, When, Where, Why, Which and How). Students will make question with the under lined word. (Competency Based) 5 2 = Short Questions (Students will answer all questions by understanding instructions / directions / procedures to do any work.) (Competency Based) = Short Questions (By using information related to days, weeks, months, time or cardinal and ordinal numbers in tables or columns students will answer SCRQs / fill in gaps.) 5 1 = Re-arrange the given words / letters to make sentences / words. (Competency Based.) 5 2 = Form Completion (Students will complete a form by using given information.) 5 1 = 5 Total = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

37 1g wud Uvwiqvj cix v Abykxjbx : 1 ( Y); Abykxjbx : Abykxjbx : 5 (j.mv. I M.mv..); 2q wud Uvwiqvj cixÿv Abykxjbx : 2 (fvm); Abykxjbx : 5 (j.mv. I M.mv..); Abykxjbx : 6 (K, L) (mvaviy fmœvsk); R vwgwz : 10g Aa vq(pzzfz R) ( c ôv: ch ší); wpîmn msáv : wb ` kbvg~jk R vwgwz : kªyx KvR wud Uvwiqvj cixÿvi gvbeèb mgq : 45 wgwbu; c~y gvb : 25 1 GK K_vq DËi `vi : (9 wu) 9 1 = 9 2 hvm ZvwfwËK (m Rbkxj) 3 wu cökœ _vk e Zv _ K Abykxjbx : 1 ( Y); 2 wu cö kœi DËi w` Z n e 8 2 = 16 Abykxjbx : 2 (fvm); Abykxjbx : Abykxjbx : 4(MvwYwZK cözxk); Abykxjbx : 5 (M.mv. I j.mv. ); Abykxjbx : 7 (K, L) (`kwgk fmœvsk); Abykxjbx : 11(K) (cwigvc); R vwgwz t cöv_wgk MwYZ Aa evwl K cix v Abykxjbx : 6 (K, L) (fmœvsk); Abykxjbx : 8 (Mo); Abykxjbx : 12(mgq). 10g Aa vq : PZzfz R ( c ôv: ch ší) wpîmn msáv : wb ` kbvg~jk R vwgwz : kªyx KvR 13 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

38 English First Term Book : English for Today (NTCB) : Lesson (1 to18) English Grammar: New HeadWay -5 1st Tutorial : 25 Marks 1. Hello! 2. See you! Sound practice 1 3. Saikat s family, Sound practice 2 4. Leisure time, Sound practice 3 5. Days in Calendar, Stressed syllables 1 6. Eat Healthy 7. Be Healthy, Stressed syllables 2 8. Write to Me Soon! 9. Occupations 10. My home district, Sound practice Where is the Library? 12. How Far Is St. Martin s? 13. Telling the Time 14. Story: The Hare and the Tortoise 15. Happy Birthday! 2nd Tutorial : 25 Marks 16. May I come in?, Birds on strings 17. Sport 18. City and country, I meant to do my work 19. The Liberation War Museum 10 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

39 welq : evsjv mgq : 2 N Uv 30wgwbU c~y gvb -100 # cö`ë Aby Q` (cvv eb _ K) c o 1 I 2 µwgk cö kœi DËi wjlb : 1 k ãi A_ wjlb (7wUi g a 5wU) 1 5 = 05 2 cö kœi DËi wjlb (3wU cökœ _vk e Ges cöwzwui DËi wjl Z n e) (2+4+4= 10) # cö`ë Aby Q` (cvv eb ewnf ~Z) c o 3 I 4 µwgk cö kœi DËi wjlb : 3 cö`ë k ãi A_ ey S k~b vb c~iykiy (5wU k~b vb _vk e) 1 5 = 05 4 Aby Q` c o ckœ jvi DËi wjlb (3wU cökœ _vk e Ges cöwzwui DËi wjl Z n e) 3 5 = 15 5 wµqvc `i PwjZiæc wjlb / wµqvc `i AwZZ, ez gvb Ifwel vz i~c wjlb 1 5 = 05 6 Aby Q` (cvv eb / mggv bi) c o cökœ ˆZwiKib K, wk, Kv_vq, wkfv e Kb, KLb) cö`ë wb ` kbv Abyhvqx (5wU) 1 5 = 05 7 hy³eb wefvrb I evk MVb (7wUi g a 5wUi DËi wjl Z n e) 2 5 = 10 8 weivg wpý ewm q Aby Q` wjlb (cvv eb qi Aby Q`) 1 5 = 05 9 GK K_vq cökvk (7wUi g a 5wUi DËi wjl Z n e) 1 5 = wecixz kã wjlb / mgv_ K kã wjlb (7wUi g a 5wUi DËi wjl Z n e) 1 5 = cvv eb Gi KweZv / Qov ( h Kvb Ask _ K 6-8 jvbb) c o cªkœ jvi DËi wjlb (3wU cökœ _vk e, cöwzwui DËi wjl Z n e, qvi g a GKwU KweZvs ki g~jfve _vk e) (2+5+3= 10) 12 dig c~ib Kib 1 5 = `ilv Í / wpwv wjlb 1 5 = ipbv wjlb (4wU welq `Iqv _vk e, Gi g a 1wUi DËi w` Z n e, Bw½Z `Iqv _vk e, 200 k ãi g a wjl Z n e) 1 10 = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Five

40 cvv µg t 1g wud Uvwiqvj cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ L - Ask : wbwg wz - evsjv Ñ wøzxq cî eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) fvlv I evsjv fvlv (c ôv : 2-12), evmv_ (c ôv : 53-56), weivg wpý (c ôv : 60-63) L cwikög mšfv M i cöm~wz 2 mvivsk / mvigg : 3wU ( köbxi Kvh µg Abyhvqx) 3 cî / `ilv Í jl ( köbxi Kvh µg Abyhvqx) 2q wud Uvwiqvj cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ L - Ask : eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) awbzz (c ôv : 13-39), evk ZË (c ôv : 48-50), evmaviv (A) mgv_ e ev wecwiz kã (Abœ - K_v), fvlv ˆkjx (c ôv : 238) K B Q _vk jb Dcvq nq M we k hv wkqz A a K Zvi bi N Kg gvbyl K euvwp q iv L 2 mvivsk / mvigg : 3wU ( köwbi Kvh µg Abyhvqx) 3 cî / `ilv Í jl ( köbxi Kvh µg Abyhvqx) 27 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

41 Aa evwl K cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) evmv_, iƒczë (cyy Av jvpbv), evmaviv (A - e Y i : c ôv - 208), mgv_ K kã L - Ask : (fvlv ˆkwj eb Gi 9, 14, 35) 2 mvivsk / mvigg : (fvlv kwj eb c : 7, 13 17, 2, 8 bs ) 3 mvivsk / mvigg : 4 cî / `ilv Í jl cî wjl cî wjl cî wjl cî wjl k ãi g a ipbv jl : ( h Kvb GKwU) 3q wud Uvwiqvj cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) evmaviv (Av, B, C) L - Ask : (fvlv ˆkwj eb Gi 28 I 31) 2 Aby Q` : wk Zi wcvv, RgRgvU MÖ gi nvu 3 cî / `ilv Í jl ( köwbi Kvh µg Abyhvqx) 28 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

42 4_ wud Uvwiqvj cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) evmaviv (D - I)) L - Ask : wbwg wz - (fvlv ˆkwj eb Gi 34 I 41) 2 Aby Q` : (fvlv ˆkwj eb Gi 17 I 24) 3 cî / `ilv Í jl : ( köbxi Kvh µg Abyhvqx) evwl K cixÿv K - Ask : e vkiy Ñ eûwbe vpbx cökœ : (mwvk DËiwU LvZvq wjl) evbvb, weivgwpý, Awfavb, fvlv I evsjvfvlv, evm_ L - Ask : wbwg wz - (fvlv ˆkwj eb Gi 10, 15 I 27) 2 mvivsk / mvigg : (fvlv ˆkwj eb Gi 24, 29, 12 I 13) 3 cî / `ilv Í jl : cî jl k ãi g a ipbv jl : ( h Kvb GKwU) gvbe Ub 5 ipbv Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

43 English - I Book Recommended : 1st Term Lesson : 1-18 English For Today 2nd Term Lesson : & Some Selective lessons from above units.) Marks distribution will be in these patterns Skills / Areas Marks Marks Listening 10 MCQ 5 Gap filling 5 Describing /narrating 5 Speaking 10 Answering questions based on routine / social expressions family, school, home city/village, books, games and sports, movie / TV show, recent event and incidents etc. 5 MCQ 5 Answering questions 10 True/False questions 5 Reading 40 Cloze test with clues 5 Information Transfer 5 Matching 5 Rearranging 5 Completing a story 10 Writing informal letters/ s 10 Writing 40 Short dialogues 10 Writing paragraph answering questions 10 Writing : 40 Marks 30 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

44 First Term Completing a story : i)two friends & bear. ii) Farmer and his sons. iii) Wisdom of King Solomon. iv) Story of Androcles. Informal letters / s : i) Congratulating brilliant success in Exam. ii) Father for sending money. iii) for physical Exercise. iv) How spent summer vacation. Writing dialogues : i) Phone conversation with Dad. ii) You & Doctor. iii) Headmaster & student about T. C. iv) Necessity of tree Plantation. Writing Paragraphs : i) My first day at School. ii) The Pyramid iii) A Rickshaw puller. iv) Your mother. v) Uses & abuses of Mobile phone. vi) Physical Exercise. Additional Activities : Spelling Competition & Debate Competition. (Two Monthly Exam, One Tutorial & Final exam will be in the first term) Second Term Completing a story : i) A Pious man named Abu-Ben- Adhem. ii) Farmer & the Goose. iii) Robert Bruce. Informal letters / s : i) Inviting to attend birthday party. ii) Consoling Mother s death. iii) How to improve in English. Writing dialogues : i) You & friend preparation for Exam. ii) Importance of Learning English. iii) You & the salesman on buying shoes 31 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

45 Writing Paragraphs : i) A rainy day. ii) Traffic Jam. iii) Your reading room. iv) Load shedding. v) A street child. Speaking English with teacher all the time: Marks:20 (Two Monthly Exam, One Tutorial & Final exam will be in the Second term) N. B.: All the exercises from the books and class works are important for the examinations. Question patterns and marks distribution might be changed as teacher feels to meet the need. Daily marks will be given on these categories : (1) On time present in the class, attendance = 05% (2) Class activities & behavioral matters = 10% (3) Home work = 15% (4) Daily Test = 70% 32 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

46 English - II Books Recommended English Grammar and Composition - VI By NCTB Half Yearly Examination Grammar: 1. Parts of Speech a) Nouns (5 types, countable and uncountable) b) Pronouns (8 types) c) Verbs (AV, Modals, MV, TV, I.TV.) d) Adjectives e) Adverbs (7 types) f) Preposition g) Conjunction h) Interjection 2. The Tenses 3. Articles a) Present Tense (4 types) b) Past Tense (3 types) c) Future Tense (2 types) a) Definite (the) b) Indefinite (a/an) 4. Possessives a) Possessive Pronouns b) Possessive Adjectives 5. Substitution Table 33 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

47 cixÿv 4_ wud Uvwiqvj evwl K Aa vq Aa qi bvg 9g Aa vq mz evw`zv, k Ljv I mev 10g Aa vq wcöqbv_ ˆeivMx 6ô Aa vq gyw³`vzv hxïi Rb I ˆkke 7g Aa vq cöfz hxïi Avðvh KvR 8g Aa vq LªxógÛjxi Rb I cöiykg 9g Aa vq mz evw`zv, k Ljv I mev 10g Aa vq wcöqbv_ ˆeivMx 47 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

48 Aa evwl K cixÿv Bmjvg I ˆbwZK wkÿv Aa vq Av jvp welq cö_g Aa vq AvKvB` Ñwek vm wøzxq Aa vq Bev`Z câg Aa vq Av`k Rxeb PwiZ cö_g wud Uvwiqvj cixÿv t cö_g Aa vq : AvKvB` Ñwek vm wøzxq wud Uvwiqvj cixÿv t wøzxq Aa vq : Bev`Z wud Uvwiqvj gvb e Ub t m Rbkxj cökœ 3wU _ K 2wUi DËi w` Z n e 2 10 = 20 evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq Z Zxq Aa vq KziAvb I nvw`m wkÿv PZz_ Aa vq AvLjvK câg Aa vq Av`k Rxeb PwiZ Z Zxq wud Uvwiqvj cixÿv t Z Zxq Aa vq : KziAvb I nvw`m wkÿv PZz_ wud Uvwiqvj cixÿv t PZz_ Aa vq : AvLjvK Aa evwl K I evwl K cwiÿvi gvbe Ub t m Rbkxj 9wU _ K 6wU DËi w` Z n e 10 6 = 60 eûwbe vpbx 40wU _ K 40wUi DËi w` Z n e 40 1 = 40 gvu = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

49 Aa vq wn `yag I ˆbwZK wkÿv Aa evwl K cixÿv Av jvp welq c ôv bs PZz_ Aa vq wbz Kg I hvmvmb 34 Ñ 42 cö_g wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv bs wøzxq wud Uvwiqvj cixÿv PZz_ Aa vq wbz Kg I hvmvmb 34 Ñ 42 evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv bs PZz_ Aa vq wbz Kg I hvmvmb 34 Ñ 42 mßg Aa vq Av`k RxebPwiZ 61 Ñ 76 Aóg Aa vq wn `yag I ˆbwZK g~j eva 77 Ñ Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

50 eš ag I ˆbwZK wkÿv Aa evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv bs cö_g Aa vq MŠZg ey i gnvrxebx 01 Ñ 13 wøzxq Aa vq e `bv 14 Ñ 22 Z Zxq Aa vq kxj 23 Ñ 29 PZz_ Aa vq `vb 30 Ñ 37 1g D Uvwiqvj cixÿv 2q D Uvwiqvj cixÿv cö_g Aa vq : MŠZg ey i gnvrxebx c : 01Ñ13 wøzxq Aa vq : e `bv c : 14Ñ22 PZz_ Aa vq : `vb c : 30Ñ37 evwl K cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv bs Aóg Aa vq PwiZgvjv 69 Ñ 81 beg Aa vq RvZK 82 Ñ 92 3q wud Uvwiqvj cixÿv Aóg Aa vq : PwiZgvjv c : 69 Ñ Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

51 1g wud Uvwiqvj 2q wud Uvwiqvj Aa evwl K cixÿv 3q wud Uvwiqvj 4_ wud Uvwiqvj evwl K cixÿv kvixwik wkÿv I ^v 4_ Avgv `i Rxe b eqtmwükvj cökœ KvVv gv I gvbe Ub c~y gvb : = 50 х e envwik Ask : me 53 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

52 Z_ I hvmv hvm cöhyw³ 1g wud Uvwiqvj cix v : (mgq : 25wgwbU) Attendance + CT + CW + HW + Behaviour 2q wud Uvwiqvj cix v : (mgq : 25wgwbU) cökœ KvVv gv I gvbe Ub : 1g wud Uvwiqvj cix vi gz Aa evwl K cix v: (mgq: 2N Uv) NCTB cö`ë PyovšÍ cökœ KvVv gv I gvbe Ub hš / DcKiY ms hvrb I e envi/ DcvË msmön I cöwµqvkiy/ 54 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

53 3q wud Uvwiqvj cix v : (mgq : 25wgwbU) cökœ KvVv gv I gvbe Ub : 1g wud Uvwiqvj cix vi gz 4_ wud Uvwiqvj cix v : (mgq : 25wgwbU) cökœ KvVv gv I gvbe Ub : 1g wud Uvwiqvj cix vi gz evwl K cix v : (mgq : 2N Uv) NCTB cö`ë P~ovšÍ cökœ KvVv gv I gvbe Ub : 55 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

54 Kg I RxebgyLx wkÿv 1st Tutorial : Chapter - 1 2nd Tutorial : Chapter - 2 : Avgv `i cö qvrbxq KvR Mid Term : Chapter - 1 & 2 (K g B Avb ` I Avgv `i 3rd Tutorial : Chapter - 3 4th Tutorial : Chapter - 1 Final Term : Chapter - 1 & 3 ( wkÿvq mvdj I K g B cökœ KvVv gv I gvbe Ub Tutorial Marks = 25 Mid & Final Term Marks = 50 Daily Marks Gi Rb Attendance + C.W. + H.W. + C.T. + Behaviour = 25 Marks 56 Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

55

56

57

58 Z Zxq wud Uvwiqvj cixÿv Aa vq Av jvp welq c ôv bs mßg Aa vq Av`k RxebPwiZ 61 Ñ 76 Aóg Aa vq wn `yag I ˆbwZK g~j eva 77 Ñ 88 PZz_ wud Uvwiqvj cixÿv PZz_ Aa vq wbz Kg I hvmvmb 34 Ñ 42 cö kœi aib I gvbe Ub wzbuv m Rbkxj cökœ _vk e `ybwu cö kœi DËi w` Z n e 2 х 10 = 20 х gvu = 25 9Uv m Rbkxj cökœ _vk e 6Uvi DËi w` Z n e 10 х 6 = Uv eûwbe vpbx cªkœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 40 х 1 = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six

59 4_ wud Uvwiqvj cixÿv beg Aa vq : RvZK c : 82 Ñ 92 `kg Aa vq : evsjv ` ki eš HwZn I cö kœi aib I gvb e Ub 3Uv m Rbkxj cökœ _vk e 2wU cö kœi DËi w` Z n e 2 х 10 = 20 х 11Uv m Rbkxj cökœ _vk e 7Uvi DËi w` Z n e 7 х 10 = 70 30Uv eûwbe vpbx cªkœ _vk e me jvi DËi w` Z n e 30 х 1 = Dhaka Adventist Pre-Seminary & School Bangla Medium - Class : Six