Microsoft Word DSE PHY 1_ms_E_ doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word DSE PHY 1_ms_E_ doc"

Bản ghi

1 FGHIKGHISP[\GONG]RL^GHSNUVLST^NQPGHLMNOPHNQPGH FGHIKGHILMNOPHNQPGHRNHSNRRLRROLHQNTQFGUPQV [UN^QP^L[N[LU _`a [UGlPRPGHN\ONUKPHIR^FLOL [FVRP^R[N[LUe Baf?ghijk pxpqxu} }n~so} ƒ~s}xrwnxsp sxƒxsxuwx mxrwnxsppn~ {sxqou{}nxos mnopqrstouvpwnxqxnrpyxxuzsxzrsx{y }nx7~uv~uv6 rqour}o~upru{ zs~y xqp mnx }n~so} opw~ u}ouv~u}nxw~3~zxsr}o~u~ƒ}xrwnxspou}nop oqzs~ x}nxos xrsuouvu~s{x x ~z}nxosryo o}oxpour{{sxpouvru{p~ ouv x rqour}o~upxqznrpopx}nx}xp}ouv~ƒ u{xsp}ru{ouvš}nxzsrw}owr rzz owr}o~u~ƒ p} {xu}p ˆm}~sxvrs{}nopqrstouvpwnxqxrprpx}~ƒq~{x rup xsp ˆ s sxvrs{ ru }nouvx px nownxuw~ srvxps~}xqxq~sopr}o~uš o u~}nx zp} {xu}p}~ tu~ x{vxru{}nx px~ƒzs~wxpouvpto p 7xuwx}nx px~ƒq~{x rup xspš~s &,-")#$-'$'*.'%/01/!"#"$ %&$$'$$!'#&(#)*"# :9;5

2 +,( )* "#$%&'( -*.* /0 2 +( 1( -.( 0 )0,* /* )0,*.0 /0 ))) )( )+* ),0 )2* 1( )-0!

3 6#(#,/07'%#.8',9#/$4#,.'(1/,2&(3 "#$%&'(*+,'-&.&'(/01/,2&(3"$4#5#

4 "#$%&"'! ()*+,-.()*+ /0(10&123#(4*+$)5(4-&+(6""7(3+")3-)"5)(7&(%&"'/ 0&124"8-))-7$4-+9-(%#"+7$-%"4"'8-4%&"'"5(&)/ 0&1:9-"&#&'%9-4";;-);&;-&'+&7-%9-3"<&+9-(%-7('7)&+-+/ 7">'>()7('7)-;#(4-%9-9-(%-7"&#/ =""#-)('77-'+-)"&#5)".%9-;&;-&'%9-+%")(6-%('*>&#." :9-;)-+$)-&'4)-(+-+>&%9%-.;-)(%$)-/ AJKLCL/MJNOLLJ0MPNO1 &'.&'$%-H ACOLQ! &'4)-(+-+/ 2 M M G JV/WC GC O/N J/O XY KXZ M 031">-)C[\ CP/PNQYNLQZ JV/WJM! 2 N!

5 "#$%&"'! ()*+,-.()*+ /01(234%5-6"'+-)7(%&"'"8.".-'%$.9 1A23400#"+%<B00C(&' :0:/;<:0:=>/ :0:/>H0I>F<:0 DEF<GD;G F<:0I >:0:/>=G.J:0I.K! 162L&.-"88#&C5%<0GM/<:0=+ N-)%&6(#O&+%('6-A(#P%)(7-#-OA-8")-5&%&'C%5-C)"$'O9 G Q<GRSG L5-5-&C5%U"8%5-A-'65&+:0TI=I.J:0I.K0 <:0TI=I.J:0I.K >H0I>:0=G! 1O2L5-%&.-"88#&C5%)-.(&'+$'65('C-O / W, (+&%&+&'O-V-'O-'%"8%5-5")&X"'%(#+V--O"8%5-V)"Y-6%&#-0 (+A"%5%5-&'&%&(#7-)%&6(#+V--O('O%5-7-)%&6(#O&+V#(6-.-'%)-.(&' G!

6 /01(21& ! 56787B 568B43A 3A44:83 956! 4:83 48/03/EFG.H/03 8O B4833 9AB4A /CD P 1&2LMN8D4 C3 3EFG.I K 3Q 0/3/ /FFF E! 1T21&2 G C 8:FQF.+H:FF.+RI ] S ^ 1&2U<-V&)-?%&"'">%<-)-W$&)-V?-'%)&X-%(#>")?-&+V&>-)-'%>)".%<-V&)-?%&"'?")-?%")T&%&'Y)-(%?&)?#-0 ">%<-Y)(Z&%(%&"'(#>")?-(?%&'Y"'%<-+(%-#&%-0[U<-X#('-">")T&%">( +(%-#&%-.$+%X(+%<)"$Y<%<-?-'%)-">%<--()%<0[K??-X%V)(\&'Y%<- K 3! "#$%&"'! ()*+,-.()*+

7 "#$%&"'! ()*+,-.()*+ /01(21&2&3)(4%&"' 1& :;4.+= 71:/21;0<2! >?-C-B)--"3C&3)(4%&"'C-4)-(+-+0 1D2(%?C&3-)-'4-(%E7:0;4. F-+%)$4%&A-&'%-)3-)-'4-(%E0 7:0/9! / I $%%?-+-.&4&)4$#()B#(+D#"4*"'%"%?-G)"%)(4%")0>?-4-'%)-"3%?-+-.&4&)4$#() N()L%?-&'4&C-'%('B#-&'%?-B#(+D#"4*$'%&#%?-)-3)(4%-C)(L&+G()(#-#%"%?- 1(44-G%$+&'BC&(B)(.+2 +%)(&B?%-CB-"3%?-B#(+D#"4*0 D-"D%(&'-C0 5 /!

8 /01(23"'4-5#-'+0 8'#9(:"'4-5#-'+:(';)"<$:-.(='&>&-<&.(=-+0 6? 8,B>")1&2 #&Z$&<<)"; X.. ;)&':&;(#(5&+ CDEFGHIJKLKIMEMNOGKFOLPIQGPL U":(##-'=%VW/0X.. RIMJLQSPLKIMQETPIQGPL #&Z$&<<)"; X.. %V-;)&':&;(#(5&+#-+(>%-);(+&'=%V)"$=V%V-#&Z$&<0 66::-;%/! ;)&':&;(#(5&+ \V$+]%V->":(##-'=%V">%V-#&Z$&<<)";[&#&':)-(+-0 6 Y?! "#$%&"'! ()*+,-.()*+

9 "#$%&"'! ()*+,-.()*+ /01(2 %-'+&"'k :9;<=><9;=<7 3?:9;<=><9;=<7 h-&eb%g#-i%)&i(#j")i-h c&)-i%&"'"j -#-I%)&IJ&-#c 1D21&2%('EFGH B B 1&2#-I%)&IJ")I-HFKL C FT M)".1&2O%('EFGHFQR KP SKFP WYW UTUTU VWWW F]0WW\W[W^_]0\W[W^` \[ C0/0W %(' XZ 1I2M&a%b-N#(%-++-N()(%&"'('c%b-"$%N$%d"#%(e-"J%b-f+$NN#g0!"d-%b-N"#g+%g)-'-%&#-+"%b(%%b-D(#&+N#(I-c&'c&J-)-'%N"+&%&"'+&'%b- +N(I-D-%h--'%b-N#(%-+0 i,j!"d-%b-n"&'%"j+$nn")%"j%b-'g#"'%b)-(c%"n#(i-%b-+.(#d(#&'c&j-)-'% V N"+&%&"'+&'%b-+N(I-D-%h--'%b-N#(%-+0 B B'e#-E+b"$#c)-.(&'%b-+(.-&J%b--#-I%)&IJ&-#cD-%h--'%b-N#(%-+&+$'&J").0B C!

10 /01(21& <8 61:; = &2C"%(#D$)-'%<07B:8 <E0EF> 1K2CG-)0.0+0L"#%(M-"I%G-(0D0+$NN#O >+%G-%"%(#D$)-'%&+#-+%G('9>H%G-I$+-J&#'"%K#"J0 >! 7 <8 JG&DG&++.(#-)%G('8PH G-'D-%G-N"J-)"$%N$%"I%G-G-(%-)Q-D)-(+-+0 9< 07P! 8 01(2=G-'%G-N)&.()OD$)-'%&++$QQ-'#O&'%-)$N%-QH ('Q('-0.0I0&+&'Q$D-Q(D)"+%G-+-D"'Q()OD"&#0 %G-.(M'-%&DI&-#Q%G)"$MG%G-+-D"'Q()OD"&#DG('M-+H 8 1K2CG-'$.K-)"I%$)'+"I%G-+-D"'Q()OD"&#&+.$DG#()M-)%G('%G(%"I%G-N)&.()O CG-)(%-"IDG('M-"I.(M'-%&DI#$R&+L-)O#()M-S%G-.(M'-%&DI#$RD"#(N+-+&'( D"&#0 L-)O+G")%%&.-0 > 8 1D2TO-'-)MOD"'+-)L(%&"'H&'N$%N"J-)+G"$#QK--U$(#%"%G-"$%N$%N"J-)H >+%G-+-D"'Q()OL"#%(M-&+G&MG-)H%G-N)&.()OD$)-'%&+#()M-)0 $+-Q(+%G&D*J&)-G(++.(#-))-+&+%('D-0 > E! "#$%&"'! ()*+,-.()*+

11 !"#$%!& '()*+,-'()*./'01&*,($'2%,3,!42'2,(5,$6,,&$7,*'-2",'&8$7,9 1&*,($'2%,3,!4>--'"#-%&#-2"'$,5,$6,,&$7,*'-2",'&8$7,9 :7,3!(,3$,83!#&$('$,6%"8(!2$!$7,5'3);(!#&83!#&$('$,",?,". :7%**7!6*$7'$&!=('8%'$%!&%*,-%$,8. ('$,6%"*7!6&!*%;&%4%3'&$37'&;,. $#5,.:7,3!(,3$,83!#&$ $#5,.< < A DE "&C B AFB E"& DG>.HIHA* B /30K!(,3$,8%&%$%'"3!#&$('$,GHHH>HGL>H-%& K!(,3$,84%&'"3!#&$('$,GB>H>HGBHH-%& MNOGO!,DC BHHGL>H,/"&BPAF0C /AFB "&0CG"&BHH VWX Q+RMNOGO! BCC STU CGAHF* < A PB

12 FGHIKGHISP[\GONG]RL^GHSNUVLST^NQPGHLMNOPHNQPGH FGHIKGHILMNOPHNQPGHRNHSNRRLRROLHQNTQFGUPQV [UN^QP^L[N[LU _`a [UGlPRPGHN\ONUKPHIR^FLOL [FVRP^R[N[LUe Baf?ghijk pxpqxu} }n~so} ƒ~s}xrwnxsp sxƒxsxuwx mxrwnxsppn~ {sxqou{}nxos mnopqrstouvpwnxqxnrpyxxuzsxzrsx{y }nx7~uv~uv6 rqour}o~upru{ x rqour}o~upxqznrpopx}nx}xp}ouv~ƒ u{xsp}ru{ouvš}nxzsrw}owr rzz owr}o~u~ƒ p} {xu}p ˆm}~sxvrs{}nopqrstouvpwnxqxrprpx}~ƒq~{x rup xsp ˆ s zs~y xqp mnx }n~so} opw~ u}ouv~u}nxw~3~zxsr}o~u~ƒ}xrwnxspou}nop oqzs~ x}nxos xrsuouvu~s{x x ~z}nxosryo o}oxpour{{sxpouvru{p~ ouv sxvrs{ ru }nouvx px nownxuw~ srvxps~}xqxq~sopr}o~uš o u~}nx zp} {xu}p}~ tu~ x{vxru{}nx px~ƒzs~wxpouvpto p 7xuwx}nx px~ƒq~{x rup xspš~s :;<5 &,-")#$-'$'*.'%/01/!"#"$ %&$$'$$!'#&(#)*"#+

13 !"#$%&%#'()+(",%'-./0121 =>IL<B<E<D>?I>MF<?>EFO>HD>=GH<DKMG<?MK?=>BE<;>J<L<<BEKH<EF<N>BNDE?OFABAD<NLIF;<PQQ9 :<>E;<?D>?<DF?KBCHI>NJAD<NFKEKBNOEFF;<A?KRBABF<?B>HDF>BN>?NAD>FAKBG?KE<NO?<DL<MK?<>GGHIABCF;< 31'1"()4#51&6#"71(/01"&#'+(",%'- EK?<EF>BNR<H?<>DKB<N9 Z XB>UO<DFAKBEKBDADFABCKMD<J<?>H?<H>F<NG>?FDSZ b9xbuo<dfakbdabjkhjabcbo=<?ae>hek=gof>fakbdsam>e>bnan>f<[d>bdr<?eh<>?hiabnae>f<nf;>f>r?kbc=<f;kn >BDR<?D;KOHN4a7L<>R>?N<N9 E>BNAN>F<;>N>EEAN<BF>HI>?AJ<N>FF;<EK?<EFBO=<?AE>H>BDR<?9XBE>D<KMNKOLFSF;<L<B<MAFD;KOHNL<CAJ<B c9xmf;<obaf;>nl<<bdf>f<nr?kbchiabf;<mab>hbo=<?ae>h>bdr<?km>uo<dfakbsk?amaf;>nl<<bk=af<n ABF;<E>BNAN>F<[DM>JKO?9 FRAE<ABF;<R;KH<G>G<?MK?F;<D>=<<?K?ABF;>FOBAF9 e9 >BDR<?R>DG>?FA>HIEK?<EF9

14 "#$%&"'! OP N S GEGTU MdQRSR AI GEGI A J&KdM edq gqfd fge J`KJ&KD[+.(#(']#-(YY)"j&.(%&"'aklQm UE G GHU J&KWX-.(+"Zq.([X(c-('-j%-'\-\\&+%)&`$%&"'`$%&%&+'"% i"'i-'%)(%-\(%%x-i-'%-)a QGAE*Yi p

15 ! "#$%&"'! ()*+,-.()*+ U".(%-)NP(%%P-S)-V$-'KQ&+RTP"%"-#-K%)"'++P"$#LW-?H I&JAKK")L&'M%"%P-TP"%"-#-K%)&K-V$(%&"'R -.&%-LNP-'%P-&'K&L-'%#&MP%&+&'%-'+--'"$MPXNP-'%P- `\]^" _\ Bf HG ee F IWJI&JU$.W-)"STP"%"-#-K%)"'+\kl\ I&Jo&%P(.")-&'%-'+-#&MP%+"$)K-"S%P-+(.-%QT-R.")-TP"%"'+ $S&K&-'%TP"%"'+N&#W-+K(%-)-LWQ(+.(#-)(."$'%"S -'K--%-)p+K#(&.&+K")-K%?

16 "#$%&"'! ()*+,-.()*+ BCDE BCF BCBG BCHF BCIE BCJE BCL(ML&MNO-(&)&'%O-P"$Q#-R#(S-PR#(+O(+(.$TO#"U-)%O-).(# NO-P"$Q#-R#(S-PR#(+&+%O&T*-)%O('%O-+&'R#-#(X-)U&'P"UCDF L&MLDMYZ[\]L^O"%^T"#PM BCKG %)('+.&%('T-%O('R#(+V&+(W"")T"'P$T%")C DF [CK LBIHM [IJC` LMF+O-(%&+(#+"%)('+a-)-P%O)"$RO"%O-).-('+b-CRC %O-(T%$(#)(%-"aO-(%%)('+a-)U&#Q-O&RO-)C L&Mc+-+"#()T"'%)"#U&'P"Ua&#.VP)(U&'RQ#&'P+ L(TT-W%"%O-))-(+"'(Q#-('+U-)+M )(P&(%&"'b DF I LQML&MNO-)-a)&R-)('%-d(W")(%-+ ('P(Q+")Q+%O-#(%-'%O-(%"ad(W")&S(%&"'a)".%O-)"".CDF L&M-(%)-."d-Pa)".%O-)"".[eY [C H_DfB If D! [JCI_Df g H!

17 ! "#$%&"'! ()*+,-.()*+ ABCD ABE ABFG ABA ABHE ABI ABJG AK(LMN-#$'O&+P&#-QR&%N(&)SN(+(#"RQ-'+&%TB KUL [ X\ C[\[ XW CG C Y \ ZV C Y C! Y WY] ZVC WY Y]#' V C! VC K^LDTX]X"-ZYV JC]-ZK\B\LV _,`a'%-'+&%tq)"b+%"csj(p%-)b(+&'o%n)"$onfn(#p%n&^*'-+-+bc! V]C\BA^. MN&^*'-+"P#$'O]FcY ]C\BA^. #']Fc\ \ #' B C! CG KQLD"'-N(+(N&ON#&'-()(%-'$(%&"'^"-P&^&-'%B _'#Td-)T#&%#-e)(T^('b(+%N)"$ON%"-fb"+-%N-P&#.B CG MN-P&#.(bb-()+RN&%-(P%-)U-&'OQ-d-#"b-QB K-LG'()%&P&^&(#^"'%)(+%.-Q&$.+N"$#QU-'"'%"f&^SN(d-(+&O'&P&^('%#T -f^)-%(u#-p)".%n-u"qtbk('tl Q&P-)-'%#&'-()(%-'$(%&"'^"-P&^&-'%^".b()-Q%"%N-U"QT%&+$-+SU- G KPLMN-b(%&-'%&+-fb"+-Q%"#-+)(Q&(%&"'&'e)(T)(Q&"O)(bN&^&.(O&'OB e)(t)(q&"o)(bn&^&.(o&'o&+p(+%s^n-(bsr&q-#t(d(&#(u#-b K('TCL CG C