SIP Industries Quality Manufacturers Since 1960 Canadian Valve Box & Service Box Toll Free

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SIP Industries Quality Manufacturers Since 1960 Canadian Valve Box & Service Box Toll Free"

Bản ghi

1 SIP Industries Quality Manufacturers Since 1960 Canadian Valve Box & Service Box Toll Free

2

3 CANADA VAVE BOXES I T E M # D E S C R I P T I O N P A G E # CN5600 CN5601 CN5602 CN5603 CN5604 CN5605 CN5606 CN5607 CN5608 CN5700 CN5701 CN5702 CN5703 CN /4" REGUER STYE SIDE VAVE BOX 4 1/4" DEEP STYE SIDE VAVE BOX FOATING EXTENSION W/ COVER OPTIONA COVER FOR 4 1/4" REGUER STYE SIDE VBX OPTIONA RISER FOR 4 1/4" REGUER STYE SIDE VBX 5 1/4" REGUER STYE SIDE VAVE BOX 5 1/4" DEEP STYE SIDE VAVE BOX FOATING EXTENSION W/ COVER OPTIONA RISER FOR 5 1/4" REGUER STYE SIDE VBX EQ. SB#D1 SERVICE BOX EQ. SB#D1 OT SERVICE BOX EQ. SB#D2 SERVICE BOX EQ. SB#D2 OT SERVICE BOX SS 304 ROD W/ COTTER PIN Page : CVB 3 Page : CVB 4 Page : CVB 5 Page : CVB 5 Page : CVB 5 Page : CVB 6 Page : CVB 7 Page : CVB 8 Page : CVB 8 Page : CVB 9 Page : CVB 10 Page : CVB 11 Page : CVB 12 Page : CVB 13 Page - CVB 1 Url :

4 SIP GENERA NOTES Phone : , Fax : Page - CVB 2

5 CANADA VAVE BOXES 4¼ " REGUER STYE SIDE VAVE BOX ITEM # : CN5600 Ø1.63 [Ø41.40] Ø5.88 [Ø149.35].63 [16.00].44 [11.18] Ø8.94 [Ø227.08] Ø1.63 [Ø41.40] 3.25 [82.55] GUIDE PATE Ø4.25 [Ø107.95] ID Ø4.69 [Ø ] Ø4.19 [Ø106.43] Ø6.00 [Ø152.40].63 [16.00] Ø4.75 [Ø120.65] Ø4.25 [Ø107.95] RUBBER GROMMENT [755.65] Ø5.00 [Ø127.00] TOP.63 [16.00] Ø5.06 [Ø128.52] Ø6.13 [Ø155.70] Ø6.88 [Ø174.75] EXTENSION (OPTIONA) 4.00 [101.60] s (BS/KG) 9.75 [247.65] CN5600 id 8 [3.63] CN5600T Top 28 [12.70] CN5600B36 36" Bell Bottom 50 [22.68] Ø9.19 [Ø233.43] Ø10.38 [Ø263.65] BE BOTTOM CN5600B53 53" Bell Bottom 65 [29.49] CN5600B " Bell Bottom 75 [34.02] CN5600GP Guide Plate 3 [1.36] CN " Extension 20 [9.08] CN " Extension 29 [13.16] CN " Extension 33 [14.97] Page - CVB 3

6 SIP ITEM # : CN5601 4¼ " DEEP STYE SIDE VAVE BOX Ø1.72 [Ø43.69] Ø5.91 [Ø150.12].88 [22.36].44 [11.18] Ø8.94 [Ø227.08] Ø1.72 [Ø43.69] 3.63 [92.20] GUIDE PATE Ø4.44 [Ø112.78] ID Ø4.69 [Ø119.13] Ø4.19 [Ø106.43] 1.00 [25.40] Ø6.06 [Ø153.93] Ø4.38 [Ø111.25] Ø3.88 [Ø98.55] [682.75] 1.00 [25.40] 4.00 [101.60] Ø4.94 [Ø125.48] TOP/BOTTOM FANGE Ø4.94 [Ø125.48] Ø6.06 [Ø153.93] Ø7.00 [Ø177.80] EXTENSION (OPTIONA) s (BS/KG) 9.75 [247.65] CN5601 id 9 [4.09] CN5601T Top / Bottom Flange 38 [17.24] CN5600B36 36" Bell Bottom 50 [22.68] Ø9.19 [Ø233.43] Ø10.38 [Ø263.65] BE BOTTOM CN5600B53 53" Bell Bottom 65 [29.49] CN5600B " Bell Bottom 75 [34.02] CN5601GP Guide Plate 3 [1.36] CN " Extension 20 [9.08] CN " Extension 21 [9.53] CN " Extension 25 [11.34] CN " Extension 35 [15.88] CN " Extension 45 [20.42] CN " Extension 50 [22.68] Page - CVB 4

7 CANADA VAVE BOXES FOATING EXTENSION W/ COVER ITEM # : CN5602 Ø6.63 [Ø168.40] Ø11.00 [Ø279.40] Ø6.88 [Ø174.75] 1.06 [26.93] 1.50 [38.10] Material : Cast Iron ASTM A48 Class 30B OPTIONA COVER FOR 4¼" REGUER STYE SIDE VBX ITEM # : CN [16.00] 3.75 [95.25] 3.50 [88.90] Ø3.88 [Ø98.55] [308.10] s (BS/KG) CN5602FE Floating Extension 30 [13.61] CN5602C Cover 12 [5.45] Ø4.13 [Ø104.90] Ø5.94 [Ø150.88] Ø4.50 [Ø114.30] Ø6.75 [Ø171.45] Material : Cast Iron ASTM A48 Class 30B OPTIONA RISER FOR 4¼" REGUER STYE SIDE VBX ITEM # : CN [16.00] Ø6.06 [Ø153.93] Ø4.94 [Ø125.48] Ø5.75 [Ø146.05].63 [16.00] s (BS/KG) CN Inch Riser 5 [2.27] CN Inch Riser 7 [3.18] CN Inch Riser 13 [5.90] Page - CVB 5

8 SIP ITEM # : CN5605 5¼ " REGUER STYE SIDE VAVE BOX Ø1.63 [Ø41.40] 1.69 [42.93] Ø7.25 [Ø184.15] 4.25 [107.95].44 [11.18] Ø8.94 [Ø227.08] Ø1.63 [Ø41.40] GUIDE PATE Ø5.50 [Ø139.70] ID Ø5.38 [Ø136.65] Ø4.94 [Ø125.48] Ø7.50 [Ø190.50] 1.75 [44.45] Ø5.63 [Ø143.00] Ø5.13 [Ø130.30] RUBBER GROMMENT [755.65] 1.75 [44.45] 6.00 [152.40] Ø5.88 [Ø149.35] TOP Ø6.00 [Ø152.40] Ø7.50 [Ø190.50] Ø8.25 [Ø209.55] EXTENSION (OPTIONA) s (BS/KG) 9.75 [247.65] CN5605 id 17 [7.72] CN5605T Top 37 [16.79] CN5605B36 36" Bell Bottom 69 [31.30] Ø9.19 [Ø233.43] Ø10.38 [Ø263.65] CN5605B53 53" Bell Bottom 75 [34.02] CN5605B " Bell Bottom 90 [40.83] BE BOTTOM CN5600GP Guide Plate 3 [1.36] CN " Extension 28 [12.70] CN " Extension 34 [15.43] CN " Extension 43 [19.51] Page - CVB 6

9 2.50 [63.50] CANADA VAVE BOXES 5¼ " DEEP STYE SIDE VAVE BOX ITEM # : CN5606 Ø1.72 [Ø43.69] Ø7.44 [Ø188.98].44 [11.18] Ø8.94 [Ø227.08] Ø1.72 [Ø43.69] 4.50 [114.30] GUIDE PATE Ø5.75 [Ø146.05] ID Ø5.44 [Ø138.18] Ø4.94 [Ø125.48] 2.56 [65.03] Ø7.75 [Ø196.85] Ø5.63 [Ø143.00] Ø5.13 [Ø130.30] [827.03] 2.50 [63.50] 6.00 [152.40] Ø6.19 [Ø157.23] TOP/BOTTOM FANGE Ø6.00 [Ø152.40] Ø7.56 [Ø192.03] Ø8.25 [Ø209.55] EXTENSION (OPTIONA) s (BS/KG) 9.75 [247.65] CN5606 id 20 [9.08] CN5606T Top / Bottom Flange 59 [26.77] CN5606B36 36" Bell Bottom 69 [31.30] Ø9.19 [Ø233.43] Ø10.38 [Ø263.65] CN5606B53 53" Bell Bottom 75 [34.02] CN5606B " Bell Bottom 90 [40.83] BE BOTTOM CN5601GP Guide Plate 3 [1.36] CN " Extension 29 [13.16] CN " Extension 35 [15.88] CN " Extension 43 [19.51] Page - CVB 7

10 SIP ITEM # : CN5607 FOATING EXTENSION W/ COVER Ø6.69 [Ø169.93] Ø11.00 [Ø279.40] Ø6.91 [Ø175.52] 1.25 [31.75] 2.56 [65.03] Ø4.91 [Ø124.72] [309.63] Ø5.16 [Ø131.07] s (BS/KG) CN5607FE Floating Extension 28 [12.70] CN5607C Cover [6.94] ITEM # : CN5608 OPTIONA RISER FOR 5¼" REGUER STYE SIDE VBX Ø8.50 [Ø215.90] Ø7.50 [Ø190.50] 2.56 [65.03] 2.50 [63.50] Ø6.19 [Ø157.23] Ø7.25 [Ø184.15] s (BS/KG) CN Inch Riser 10 [4.54] CN Inch Riser 13 [5.90] CN Inch Riser 21 [9.53] Page - CVB 8

11 CANADA SERVICE BOXES EQ. SB#D1 SERVICE BOX ITEM # : CN5700 3/8X1/2 SQ. HEAD CUP POINT SET SCREW 0.41 [10.42] Ø3.75 [Ø95.25] REPAIR ID ID DIMENSIONS ARE THE SAME (SOD SEPERATEY) Ø2.25 [Ø57.15] ID 2.19 [55.63] Ø1.32 [Ø33.53] SPRING STEE RING Ø1.25 [Ø31.75] 1.10 [27.94] BRASS PUG [444.50] Ø3.50 [Ø88.90] 1.00" [25.40] STEE PIPE T MAX P 6.00 [152.40] Ø3.06 [Ø77.73] Ø3.93 [Ø99.82] BASE (BS/KG) CN5700 id 1.93 [0.88] CN5700BP Brass Plug 0.25 [0.12] CN5700R Spring Steel Ring 0.02 [ 0.01] CN5700B Base 7.76 [3.52] CN5700R Repair id 2.13 [0.97] SQ. Head Set Screw 0.03 [0.02] P Steel Pipe (BS/KG) T Max. Total (BS/KG) CN5700-7D [ ] 5.87 [2.67] [ ] [7.18] CN5700-8D [ ] 6.61 [3.00] [ ] [7.52] CN5700-9D [ ] 7.32 [3.32] [ ] [7.84] CN D [ ] 8.02 [3.64] [ ] [8.16] CN D [ ] 8.73 [3.96] [ ] [8.48] CN D [ ] 9.43 [4.28] [ ] [8.80] STEE PIPE SCH. 40 Page - CVB 9

12 SIP ITEM # : CN5701 EQ. SB#D1 OT SERVICE BOX.41 [10.42] Ø3.75 [Ø95.25] Ø1.32 [Ø33.53] 2.19 [55.63] ID Ø1.25 [Ø31.75] Ø2.25 [Ø57.15] 1.10 [27.94] SPRING STEE RING BRASS PUG 1.00" [25.40] STEE PIPE T [444.50] Ø3.50 [Ø88.90] P 6.00 [152.40] Ø3.06 [Ø77.73] Ø3.93 [Ø99.82] BASE SIP item # (BS/KG) CN5700 id 1.93 [0.88] CN5700BP Brass Plug 0.25 [0.12] CN5700R Spring Steel Ring 0.02 [0.01] CN5700B Base 7.76 [3.52] STEE PIPE SCH. 40 General Table P Steel Pipe (BS/KG) T Min-Max. (BS/KG) CN D1-OT [ ] [4.67] [ ] [9.19] Total Page - CVB 10

13 CANADA SERVICE BOXES EQ. SB#D2 SERVICE BOX ITEM # : CN5702 3/8X1/2 SQ. HEAD CUP POINT SET SCREW.41 [10.42] Ø3.75 [Ø95.25] REPAIR ID ID DIMENSIONS ARE THE SAME (SOD SEPERATEY) 2.19 [55.63] ID Ø1.32 [Ø33.53] Ø2.25 [Ø57.15] SPRING STEE RING Ø1.25 [Ø31.75] 1.10 [27.94] BRASS PUG [520.70] Ø5.88 [Ø149.35] 1.00" [25.40] STEE PIPE T MAX 8.50 [215.90] P Ø4.50 [Ø114.30] Ø6.31 [Ø160.28] BASE (BS/KG) CN5700 id 1.93 [0.88] CN5700BP Brass Plug 0.25 [0.12] CN5700R Spring Steel Ring 0.02 [ 0.01] CN5702B Base [7.31] CN5700R Repair id 2.13 [0.97] SQ. Head Set Screw 0.03 [0.02] Steel Pipe Total P T Max. (BS/KG) (BS/KG) CN5700-7D [ ] 5.87 [2.67] [ ] [10.97] CN5700-8D [ ] 6.61 [3.00] [ ] [11.30] STEE PIPE SCH. 40 CN5700-9D [ ] 7.32 [3.32] [ ] [11.63] CN D [ ] 8.02 [3.64] [ ] [11.94] CN D [ ] 8.73 [3.96] [ ] [12.26] CN D [ ] 9.43 [4.28] [ ] [12.58] Page - CVB 11

14 SIP ITEM # : CN5703 EQ. SB#D2 OT SERVICE BOX.41 [10.42] Ø3.75 [Ø95.25] Ø1.32 [Ø33.53] 2.19 [55.63] ID Ø2.25 [Ø57.15] Ø1.25 [Ø31.75] SPRING STEE RING 1.10 [27.94] BRASS PUG 1.00" [25.40] STEE PIPE [520.70] Ø5.88 [Ø149.35] T P 8.50 [215.90] Ø4.50 Ø144.30] Ø6.31 [Ø160.28] BASE (BS/KG) CN5700 id 1.93 [0.88] CN5700BP Brass Plug 0.25 [0.12] CN5700R Spring Steel Ring 0.02 [0.01] CN5702B Base [7.31] STEE PIPE SCH. 40 General Table P Steel Pipe (BS/KG) T Min-Max. (BS/KG) CN D2-OT [ ] [4.67] [ ] [12.98] Total Page - CVB 12

15 CANADA SERVICE BOXES SS 304 ROD W/ COTTER PIN ITEM # : CN [4.83] SS U-SHAPE.19" [4.83] SS COTTER PIN Ø0.50" [12.70] SS ROD - ROD ENGTH 1.00 [25.40] 2.00 [50.80] 2.88 [73.15] 2.88 [73.15].25 [6.35].75 [19.05] ROD ENGTH -INCH APPROX. WEIGHT (BS/KG) CN [609.60] 1.59 [0.73] CN [914.40] 2.29 [1.04] CN [ ] 2.79 [1.27] CN [ ] 2.98 [1.36] Material : Rod - SS 304 Cotter Pin - SS 304 Page - CVB 13

16 SIP GENERA NOTES Phone : , Fax : Page - CVB 14

17

18