1 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML Infatution (μ q ÄbÍMLjtjFL ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML ) ²ŠÚMLtjFc bãmlkfljó ML _ò Á GH<è Mc+"Py FoFLk μ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML Infatution (μ q ÄbÍMLjtjFL ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML ) ²ŠÚMLtjFc bãmlkfljó ML _ò Á GH<è Mc+"Py FoFLk μ"

Bản ghi

1 1 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML Infatution (μ q ÄbÍMLjtjFL ÄjÀÄ j FL O~bÍFc AKcML ) ²ŠÚMLtjFc bãmlkfljó ML _ò Á GH<è Mc+"Py FoFLk μ qbhê =n iïfrnqjf $c Fc é tj_ò Á tjco MLj TdæO û GS $qà ÔnGHð qúoo Íj. `$qj è` fsâmlkpy tk =cfh ÍjóCL $q P ÔoNqj_ Á. O~ c - fsâmlk Mc+"FLj MLÁÆrH=hæ μ q ögh#eõcl OqÔLtjCLFLj ²FLjï yml< PyFo NqjFL =hæ.f û CnÓjTwë Á. ² Íj q =o ³ fsâmlk TdæO FLj ²FLjïŠFcï Äj$qCc TdæO û bãmlkfljó MLÓ ÔcPe _ò ÍjÓjFcïN j. O~ c GS» CL fh¼á, ssïfucl rhîclõ cgsë MnkCcÍjŠ Äj ¼ FLï TdfUCLõGHl ²rIH æ - câ, FLMLÓPy MLjj[õMLjtjFL ÇPeðÂï CLÚ >OqCL rh fh Á Ôo =n hï FLj ²GHlð<j Fc nîco CnÆ Íj. Ec CL û GS ÚP cmlôljá. Kc$c $qmljâssë μ qôy^ Nqj <MLjk, qôy^ MLjPe Á MLjOx q Ôy^. becõó qâfh ÔL qjwoqj. A Novel Which Is Well Begun Is Half Very Well Finished. O~ c - MLÙ+Ä q, MLjPe ÍjÓFLj ² qú h À GSj ³ CLÚ >OqCLCy ²ÍjOqjÔLkGSjëFcïFLj. ²}S.fH.KcÓGSjö_ÿô*õ. III ML ÍFcÓj.. ML ÍFcÓj... CLÓGHlÓ ÿ ÔL ÍFcÓj qdípy GSÿ.CLø ² ÍOy öghmljj[ MLõŠëÆï JdöCLÓj$c MLjÓjÔLj yml<.» Á. ÔnfHð x Í ï MLj x Í ï Mc<jŠFcï ÍOqk GSÿßÍNqj Cy FLFLjï MLjÂï ¼, Ç OqøÁ ¼, bãfl Á ÔcOqj. McOq Í i qdíflj gs NqjPnÎ ÔofSFL `GHÓ h` q ÍFcÀ ÔnFcïOn è$c h, fs.çmlöghtde $c h ƺCLGHmOqø q $c, MLÙº $c Ç GSjûÓFL Á ¼FL öghà μ qú i MLjj[õ $c CLFL shoqjâ, CLFLŠ GS _ bá ¼FL F IGHOoôGRF  Mc<j h FLjMLjÀ¼á, FoFLj O~fSFL ³ μ qú GHEc ï FnÎÀ q $c ² Cy öjwccûvâï¼áfl FLMLPe OqÔLtjCL.. ÅÇ MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë$c h Fc qßcl åclój O~ c. PPP (OqÔLFc có : 1987) ($qcl GS ¼ q CLOqjMctj) Ä jš CnÓjGSj qík? ''²MLO~NqjFL?'' ''MLj.. MLj '' ^k GS Eoÿ Py GH Jwtj EcMnj.

2 2 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ''±ÿk'' FcïOqj MLÙ+Ä q,.nqjåç ³ q có Py. ''Ä j qú< Tdæ}IH cec?'' ''}Há'' ^k rhíä ÄO~áOqj. ''MLjOqtjCo =y h <_jòpn Íj hôcáoqj?''  ÄGSjëJwCLk. ''Ä j MLjôFcïOqj'' ''AKLPoMcOo NqkM j Td '' o_jpy ¼ ÍjOqkJdNqjÓ Fy^j À fs ¼á `ÔnGHð ³ cmcæ?`  $c<j ² Cy TzMLjõ $c. ''½ $qj ^ O~MLjÔL öímljk ë$coqâ.'' '' tjco Ä joqj tj =h h MnÈ"JwML^ Kn^O. ² Íj q =o Ä j Pe Mntj= ÔoGSkëFo =coqj. GHÍ x <j y, GHÍ x <jflïoq y Æ M Pn^O O~MLÔLjá. =h h MnÈ"JwML<Moj KnGSjæPn.'' '' ö<gsjû CnÆ Í '' ''Ä.NqjFL$qO cóâ Py =c<â CnÓjGSj câ Fc qonšæ$c CnÆ Í. <. qú< OqÄMLOqô  MLj ¼ yghoo=hm GHOqûF Fcï<j. CLÂï» ÔnJdëFLj. GSÓCLFLj Jd=h é MLÔnáNqkõÆ.'' ^k ^k ^k qænqjôlkqc<clflj. $q_$qkc $qój MoGSjŠ ^k Mnk=cO rsî hp Í$qÜOq nè" `MLO~ô..MLO~ô` ^k Ôc<j. ''³ =h $qjoqk OqjGSjëFcïMLl. McWnMLOqj  _ÆÔLö qmloqjëój?'' ^k $c<j OqÄMLOqô c =hf Py ¼ _Nqj^ hmlgskë. ''FoFxÔoáGS h Ôn^jæ Í$qÜOq <MLjFcïFc. FoFLj c =hf h MnÈ"JwNqkMo =h? JdGH Mc+ Po }S FLMLGSOq $c _ÓtjJwNqkOqj. Oqã = $c tjíj OqkJdNqjÓj Àtjõ Mc+" hônánqkõæ'' Fcï<CLFLj. OqÄMLOqô o_jpy ¼ GHOqjû À ssgsjš ^k. ''IGHO~øPoÍj OoGHl FLjMLlø V Jd½= Pe ÔLjCcFo '' MLÙ+Ä q,.nqjåç ÄGH CL $c QLáOqõJwCLjFcïOqj PeMcEoÄ Ó h. ''Td Fc shoqj OqÄMLOqô. MLkMc<j Ä jš FLMLGSOq $c ö^_jæ¼áfl^jæ Fcï<j'' Fcï<j OqÄMLOqô Mc Íí Í$qÜ h ML¼á. ''rhíí$c MLøPoÍjPo À» Fc Í$qÜOq <_jòæôoáqcflj$câ MLjj Íj Mc+" h ½ $qj ^ ö<}s ÔnGHlð'' Fcï<CLFLj GHOqjû OqÄMLOqô o_jpy rh=oægskë. ''shoqj h ÔcPe MLj ¼ qä. NqjFnGHlð<k CoFL MojMLjj MLjjÍjí$c ÂOqjÍíŠMLkO  fhójáš =c =o  ï OqjEoíMc<Â. MLk MLjbÍõ tjä ÔcPe MLkMLjkÓjPn.'' ''MLjj Íj Mc+" h ö<gsj MLlø MLO~ô. ÔcPe Oqã = $c FcïOqj. MLjFL _jjbcflj_ bí ÔL öcl CLO~øCL ÄMLOq $c ÄQLÁ q ÍjíMLl$cÂ'' ''Ä.NqjFL$qO cóâ Py rstj= F û ruîgskúój Ec GSkÚP GH qú$c FLï Oy<jèPy ÀFLï$c rhî hjwco OnÎ= ¼ML Ó qú< ²MLOqï»Fc Ôn_jCcOqj'' Fcï<j OqÄMLOqô.

3 3 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ''ÔcPe >becõ qû MLjÈ " ²GHlð<tjFc tjpe ML¼áFLGHlð<j ÄjMLjôÆï À q$c qójtdë TdO. FLï^jæ NqjFLsHOqj'' ^k» Á.NqjÅÇ. ''μíjípn. _Nqj^ NqjFL MLj ¼ Eyõ$q ÔoGSjëFcï<j. MLjMLjôÆï h GSOqEc$c MLGSkë =c<j. Moj NqjFL ÔoCL Jd^Ój O~tj ÔLjŠ =c. CL$c cmcó =o qú x¼áfl `Ä#eõCL qä TdOqøAKpMLj` »Co ÔcÓj. ³.. O Py _NqjÓjEo FL GHÁÂMLjjadPy ½ $qj ^ O~MLjÔL öímljk ë =h MLjj ÍjFcïOqj Mc ÍíOqk. ''PoOq ÂO~ôCL O~IGHjML$c c è $ DÁNoj^O h MnWc"Oqj'' Fcï =y. '' En qú<j Í?'' ''GHEcôÓNqk GSkæ Nnk h MnWo"Ec Py Í. ÍNqkFoï MnWc"O~NqjFL.'' ÁÄGRjê$cOqj FcïOq?''» Á MLÙ+Ä q. ''... ÍíOqk qæss MnWc"Oqj.'' '' nî.. ÿ Nqj}H'' ^k =ypy h $n À EcMnj. '' ^O ï FLtj CoCy GHF öec OqkrHÎ EoFc '' Fcï<j =y ö<tjmlo. ''GHO~øFnÎ ÕÔZPy.'' μííâ Mc EcíMLjFLjŠ Á.NqjÅÇ. câ MLÙ+Ä q =nflúf GS $qà CnÆfS ±OqjŠ Á. KoOq GHÁsUFLj OqkJdNqjÓŠ μghlð yml< Cy MLj CL On¼áJwNqk<j =y ö<tjmlo. ''Noj..GSjÃòO~ÄjOn è c IGHjO ruî.. Noj Fc$oQLøOqO~MLl c... NqjV ruî FLïGHmO~ê GSkæ Nnk. Noj Kc¾e ccocy AKc$qõ FL$qO GSkæ Nnk Cc, Noj ÔL öíkc_j FcNqjj<j c $qo ruî. Mx gu ruî GHEcôÓNqk GSkæ Nnk'' ^k ^k GSjæ Pe  ï ÔLkfH ÔLjŠ ^k JwNqk<j ÿjadoqj$c. ''² qú y MnWc"Oq CnÆNqjÍj'' ^k ÔnJdð<j qú< öjv<xlf fsrsæ =. ''³ ÔoEcí Ä iú =ypy MnFL hú JwEcMLk? ÀfHð GH shecímlk?'' ''MnFL hújwtj ³ ÔoTdë. ²Pe$qtjFc GSOo ÁÄGRjê qæfs À O~Æ Mc+ MLjFL. =y GH rhn j ² CLsSGHtjFc Mntj= ÔoEcí.'' MLÙ+Ä q GSøOq Py ÄÂfH ¼FL bíßb< ÂOqêNqk h MLjFLGSjPyFo MnjÔLjአ^k =yâ GH shfs EcMnj. MLjbEcõÿï On <tj Á. öjv<xlf fsrsæ = Ój, c è $ DÁNoj^O h GS _ bá ¼FL MLõŠëÓj ^k ^k ÀOqj$qjCLkFo FcïOqj $c. ''MLjbEcõÿï AKy.Fc h O~Oq?'' » Á MLÙ+Ä q MnjjÍ^ qâfh ¼FL fsrsæ = Â. ''AKy.FL ÔosS _NqjÓjEoO~Oq. Íj é CnÆ ÍFcïFLj.'' ^k PyGHÆ h MnÈ" =iój GH=hæ ÔLjŠÂ MLÔcá<CLFLj. ÍNqj FLj ¼ ÀOqj$qjCLjFcïOoMnk μ qú $qj^ qpyfo ¾öOoQc ÍíOqk. ''Í$qÜOy FLï^jæ PoÍj. GSMnkTdÓj tjfc À MLÔoáMc+" '' Á.NqjÅÇ. '' qúoo Íj nî. =i Cc$c $c. En_òCy qæ ÔL¼áJwCLj ÁPo''.NqjÅÇ q ^ Oqj»öOqjFL À» Á. qgræ =o ³Äj=y ²Oqj$q MLÙ+Ä q FLï GH fsìà h ²ÍjOxÚ ^jflï ÄbEcFc h.

4 4 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ''Ä iú μ q ÄbÍ $c q GRF h FoFLj KcbÍjõO~ÓFLFo ÂfHTwë Á. FLFLjï XLÄj ÔLj gh.'' '' EoÄj=h nî FLjMnøPe OnTdðÂû_jP Á  h?'' '' FLjMLkFL À Oqjá ymljâ ÔnfHð Á FoFLj Oy¾ Ój Jd<jÔofS GS Nqjj që Pe h ML cql ¼á Á FoFLj. Po qjwco MLjVO~BhPe  Š q=h q JwGR ³Äj=h ÔnGHlð?'' ''FLjMoø ÔnJdðMLl$c ³ MLjÂfR nîfc ² CL=h EpO~ó$cõFnÎïFc GSfU Ôo QL hë ^j Í Á Â. nî. Fc qgsój ÍNqj FLj ¼ AKy ÔnNqjõPnÍÂ, =hrihf ÀFLPoÍ becõsspoíj. FoFLj ² CL CLøOq$c GSrSðF û FLj ¼ _Nqj^GH<CcFc  MLl Á Co c qjwco Á  q CL=h i FLjMLlø coq* FLjŠÂ ŠÄjÆJwŠ. FLjMoø ÔofSFc Fc MLj ¼ é ÔoTdëML Fc FLMLjô q FcŠ Á.'' GSjMLkOqj OqjFLïOq MLlCLj <$c Jw æ ypy coqj» Á. ÁÄGRjê, ÂO~ôCL O~IGHjML Á$cOqj. ''MLk ï $ FLj ¼ ÁÄGRjê $c ygs Mntj= ÔoGSjëFcïOqj Ä +j"''  ÔnJdð<j fsrsæ =. `On.. Ä +j" FcŠ CnÓjGSj $qjoqjmc ^k Ľ^O û ÔntjO û GH qú h ML¼á `Td ÍNqj FLj ¼ fh¼á$c ÀOq$cÆû ML¼á Á` Fcï<j ÁÄGRjê. ''Ä jcy ¼FLï GHFLj Í. Ä j c =co~?''» Á MLÙ+Ä q. MLjPe Á $qj ¼ ² qøtj FLÓj$qjOqj MLjj Íj ÔnNnjjõÍí CLFLj ÔnfHðFL MLk^FLj CL ÂöTdë* Mnj $qjoqjërh^jæšflï ÍjŠ MLjFLGSjPyFo bãfl Á ¼ Á.NqjÅÇ. '' GHlð qú< GHFo PoÍ =h h _NqjPoíOq<Moj.'' '' tjco ÁÄGRjê Ä joqj coqjpy MnÈ" MnFL hú GH fh ÔL. Ä ² qú< cmcó =o qú< ÔnNqjõ '' Fcï<j ÂO~ôCL O~IGHjML. ''ÔnGHð ³Äj=h GH FcïOqj?'' $c<k ÁÄGRjê coqjpy OqjáFcï q. ''½ $qj ^$c ï Ä jcy '' Á.NqjÅÇ ²Pe MnjjÍÓj rh=cæpy CnÆNqk q. ''Ä joqj AKLPo$c FcïOq. ² CLÍkOq Py Fcï ² CLsSGHl GH=hæFc Pe OqÔLtjCL ygs ÔLkGSkë =co~? MLjOyPe FLj y q. ³Ey ¼FLï GS Eoÿ ML¼á $cflj. MLjbEcõÿïMoj ½ $qj ^ ³.. O h MnÈ"JwNqk<j.'' '' =o Ä jš Moj MLjPe Á$c h ö<gsj MLjôFLMLj»FL GS $qà $qjoqjë ÍFLïMLk^.'' '' EnPe MLj ájw$qófl? ö<gsj CL hôcáflj. '' NqjFL é ÔcáO~?'' Á MLÙ+Ä q CLjû qclcy. ''.. XLO~Pe MLjPe Á é ÔcáFLj. ³ c qómlpoec?'' $c<j ÁÄGRjê fs$qon= MnÆ» ÔLjŠ ^k. '' qæqcoq. Ä joqj,. becõó$coqj MLj ¼ örih <jû  ÔnJdðOqj Â.MojFc?'' ''ssïvâ h ÄÓjML, öjd* tjôoá MLõŠëPy. becõó μ qoq. Â. ÔnJdðÓ =o FcŠ KnGSjæ örih <jûpy. becõó MnjjÍ=hMc<j. ''³. becõó$c Cy ³MLjtjFc GH Ec?'' '' MLlFL '' Á.NqjÅÇ. '' NqjFL y Pn^O MLjô MLjPe Á$cOqj ÔcáOqj. On <j MLjk<jOy¾Py NqjFL ruîío~kce MLGSjëFcïOq?'' Á MLÙ+Ä q. ''FcŠ ^jml =h MnjsS ³Á PoÍ. Jw JwGSjæ ÔorSNqjõPo qjwnqko~?''

5 5 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ''GHOqûFLP $c tjmljôfcïoq. NqjFL ûpy ²ŠÚML$c =coqj qí. =h x¼á ÔLkGSjŠFoGS h Po^MLlCLj Í ² qú<j =o qú é MnÈ" MLjôFcïOq.'' '' GH ÔnNqjõ. OoGHl ÍNqj KcÓk qú h MLGSjëFcï<j. CL hônánqjõ [¼áCL $c. becõó h ÁÀ OqjCLj Á. μ qmo+ NqjFL MLjöEcGSjPy Po qjwtjfc ² qú<  ï ÄMLOq $c KcÓk é CnÓjTdëtj'' Fcï<j ÁÄGRjê. ''KcÓk =o NqjgSð KcÓGSjö_ÿô*õ $coofc?'' '' MLlFL.'' ''ML¼á ² qú< Á$qjCcOq?'' '' Qy c$câ, _ co~$câ ö=nî ÔnNqjõ. ExOqjŠCc<j.'' ''>bec õ TdO.. XLF Í$qÜOq shtdëo~ Á»JwCc '' Á MLÙ+Ä q. '' Pe$oFL '' ^k GHMLj h ÔnJdð<j ÁÄGRjê. MLjÈ " >bec û ÔnfHð rsómll À GSjŠFcï ÍíOqk. ''³ =h Ä iú Cn$q yssqcmll. GHOqûFLP $c Pn^O MLjôFcïOq ^k''» Á.NqjÅÇ =hmnîghl GS ÍjPy h ÀOqj$qjCLk. ''MLj ÁÄGRjê$cOoï $nnqjõmlj =cmc?'' ³MLj ÄjMLjôÆï GSkæP Ä jí ÂÓKn=hæ. becõó$coqj Moj½ ÔoQcOq^ GSMLjNqj Py MLjPe Á$cOqj ögh qúfo FcïOq^ Â.MojFc Â? ''»Co CLsHðMLjj Á?'' '' Pe tjco MLjFL NqjÂï FLjMLkÂGSjëFLï^j ÁÄGRjê$c h CnÆfSJwÍk?'' ''Mn Ä iú. öghnqjclï Py FLjMLlø [¼áCL $c Ä.Nqj TdbÁ ¼ À OqjCcMLl. MLj ¼ KcPnF û ML¼á Á  Py'' Á.NqjÅÇ Mnj AKLj. CL<jCLk. '' MLlFLk. ²Pe$qk MLjPe Á é Ôi=i ÔcáFL ÁÄGRjê ÔnJdðOqj qec! ÂøfSæ$oGRF ÔnNqkõPe MLjFL?'' Â.NqjÅÇ» Á AKy.FcÓNqkõ q GH<j ykyclk. ''ÔofS À O~Æ nî.. ` ÁÄGRjê ÔoÀPy ¼ fs GHlð ² CLMLj Á ÔoCLjPnÎFc qec` Á GS Nqjj që. Pe$o MLjPe Á$c ÔoÀPy qec. NqjFL GSÓj MLjPe Á MLlFc cec FLïÁ CoPoMLOqŠ MLjFL Pe qgrægh<mlófs Eo CLGHðÍj'' Á MLÙ+Ä q bíßb< $c. Qc Oq q $c, MLkFLfS q $c ² Cy ÓfSJwtjFL Mc ÍíOqk À Cx ÍOq$cFo ÂöÍPy h coqjšfcïoqj. 12 CnÓ McOqjOq]kMLjjFL GSjMLkOqj FcÓj$qj $q ^Ó h ²MLOy x=hæfl^jæ MnjÓjŠML ML¼á Á MLÙ+Ä q h. '' nî.. nî'' ^k.nqjåç  CL=hæ Á. ¼McÓjFL Po¼ ÔLj EcMnj ''³ =h Ä iú MLjÈ " Jd<j qpomnjîfc ML¼á Ec?'' ^k. '' KnòKoò Eo cíj. MLjöEcGSj FLj ¼ NqjgSð KcÓGSjö_ÿô*õ $coqj MLÔoá IGH tj= ²Âï $q ^Ó h MLGSjë Ey IJwF ÔofS qflj yúfc?'' CLPnÀë ÔLkfS Á.NqjÅÇ. `MLkFLfS q $c ² CL FLÆ»JwCy Á fh¼áá` FLï^jæ$c. ''VPy GH<jŠFLï NqkÍ» Po¼ Ä =o?''

6 6 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë JvOqJd=o FLï^jæ rhíä ÄOqjGSkë CLPe ¼ Á MLÙ+Ä q. '' <j MLTdëFLj'' ^k MnjÓ $c VP Py h ML¼á Á.NqjÅÇ. shghoqj À GSjë <$c FLjŠFLï CL tj Á. NqkÍ» PoÔc<j ''³ ^MLkô'' ^k. ''ÂöÍGH^æ qjwco ³EnÎFc ÔLÍjMLlEcMLj  shghoqj À GSjŠÂ PyGHÆ h ML¼á EcMnj. ''ÔnJdðFc ÔiMLj ¼^jŠÚMLj =o ÔcÓj GHl^jŠÚMLj PoTdë<j'' Á MLÙ+Ä qcy. '' Íj h Š AKLj. Nqkõ<j MLj '' shghoqj ÄfHð IGH tj= ²OnÎMLP û ÔLkQc ÍíOqk. ³<j$q ^Ó h MLGSjë Á MLjöEcGSj FLj ¼. '' NqjFL ³ ÿy^p Py ³ =y? ²tjO JwOqjæ h MnÈ"JwEcMLk?'' ''IGH tj= ²Âï $q ^Ó h ML¼áFc GSOo ²ÂÄjÁFLïOqPy$c MLjFL tjój h Ä Po Íj. NqkÍ» Ä h ÔnfHCo NqjFL é GSMLkbEcFL ÔnJdë?'' ''MLjFL MnWo"GS h NqjFL ² qú nîfc MnÈ"JwCo?'' ''Ä iú FLjÄøGHð=hEc c ²ML i ³ FcõNqj ÔnNqjõPoÍj. FoFLk CoFLFLjŠ ^jfcïflj. MLj ¼ MLjFLGSjCy ÔosS öghàghâ i ögh GSÿ q GSjë ÍÂ, MLjFL h FLj Ó $cfo  ï.oqj$qjcctj. Fc c ÄQcøGS Á. cgsë fh q GH^jæ'' Á.NqjÅÇ. Mnj MLk^Ój MoÍMLj öccpe GHÂÔoQctj. ²ÂÄjÁFLïOqMLOq ² Cy Âö$qÿ $c $q fh Á MLÙ+Ä q. GSjMLkOqj CxÄjôÍMLlCLj <$c ÿy^p _ co~py <j$qjrh=cæoqj tjííoqk. PyGHÆ h <j$qj rh<jclkfo ÔLÓ $c c+"â GSðßÇ Ôo ²tjO q GRF $cæ, GH qúfo EcíÓPy ¼ IJw=y nâ $c qâfh Ôo ¼FLï xóflj. μ qú XL* Jd^j tjÿpy câï MLjj fh Ôo^ CL MLjFyÿOq $c Í qú<. ''V ÄjGRæO Nqj}S.fH.KcÓGSjö_ÿô*õ öighm j MLjöEc}S F gh '' » Á.NqjÅÇ. ''Nqk.. OqkM j Fn _O IJwO ½ Oy MLF. _= fu V $cf MLl= '' Á rsghúâgsjæ. ''<j Nqjj VM ²Â tj Nqk MnF fu qm jû Kcõ.'' ''Fy.. gh '' ^k GHð=h é à qúôl¼ájwtj MLlFLï MLÙ+Ä q MLjj[ Py FnÎO~QcõÂï ÔLkfS ''GSM j _ F fu OqkM j. }IH Nqjj Mc = Nqjj nf Ôn q}h ÄC EnM j'' EcMnj. Mntjõ ³FLj$qjÓ _Ó ML¼áFL^ætj Á Íí h. On <jflïoq ÂÄjadPy OqkM j FL _O FcÓj$qjML ÍÓ μ q=h MLjj ÍjFcïOqj. '' CL rhíí ÿy^p Py OqkM jû h KnP Po qjwml^ ļöCL qík'' Á.NqjÅÇ CLÓjGHl CL<jCLk. ''MnP qm j ö$qk}hû ÿy^p ûpy Co^. ÔnJdðOqj.'' CLÓjGHl CnOqjÔLjŠ Á. GHÀë cnqjpe $c ÄÔLjáŠFLï rhíí q+"cy FLï CnÓ =h MLkôtj Mnjjÿ _Nqj^rH=hæ ''²MLOqk?''  Á. ''KcÓGSjö_ÿô*õ $coqj'' ^k FLfS» Á MLÙ+Ä q. ''PoOq c è $ h MnWc"Oqj'' '' c è $?'' ^k QLáOqõJwtj EcMnj. ² Íj q =o CLMLOq ruîío~kce c è $ ûpy KcÓGSjö_ÿô*õ Jd FL^jæ ² ÔLÁÄFL^jæ $qjoqjëpoíj. ''MLGS Cc.. ²MLOqÁ?'' ^k PyGHÆï ¼ $x CLj öghçï ¼ Á.

7 7 MLjPe Á Mn q^ qßgrêmljk ë ( xfltd» GHl MLÔoáFnÓPy) Post your comments