TropeTrainer - [Triennial Haftara for Parshat HaChodesh]

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TropeTrainer - [Triennial Haftara for Parshat HaChodesh]"

Bản ghi

1 Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh [Exodus] (37)17: He made the menorah of pure gold. He made the menorah of hammered work. Its base, its shaft, its cups, its knobs, and its flowers were of one piece with it. 18: There were six branches going out of its sides: three branches of the menorah out of its one side, and three branches of the menorah out of its other side: 19: three embossed cups in one branch, ÎúÆà äµèñèò ä ÈÐÀ Äî ø ²äÈè á ÈäÈæ ä±hèøéðfyçäîúæà ÑÇò ÇŠÇå :17(37) Èäé±ÆçHÈøÀô Èäé HÆøÉœÀôÇŒ Èäé ÆòéÄáFƒ ½ÈðÈ Få ÈëHÅøFé ähèøéðfyçä B äaèðøfð Èäé²Æ Ä Äî íé±äàföéé íé½äðè ä ÈÒÄÐFå:18 Ï ßéÈä äè ÆYÄî ±È Ä Äî ä½hèøéðfî é ÅðF äèðøàð ã½èçæàíèä È Ä Äî ä«hèøéðfî é ÅðF ¾ ãèçæàèä äǣðè Ç íé HÄãÈ ËÐÍFî íé³äòäáfâ³ ä ÈÐØFÐ:19 ÏéßÄðÅÒÇä a knob and a flower, and three embossed cups in the other branch, a knob and a flower: so for the six branches going out of the menorah. 20: In the menorah were four cups embossed, its knobs and its flowers; 21: and a knob under two branches of it, ä ÆðÈ F íéḩäãè ËÐFî íé«äòäáfâ íé±äàföéšçä íé½äðè Çä úæð ÅÐFì íé½häãè ËÐFî íé²äòäáfâ ä ÈòÈ HÀøÇà äè «ÆYÄî íé}äðè Çä é ÅðFÐ úçç Çœ ä ÈÐØÀÐ çhçø ÆôÈå ø ÉœÀôÇŒ ïåœ çhçø²èôèå ø ÉœÀôÇŒ ã±èçæà ä±hèøéðfyçá :20 ÏäßHÈøÉðFYÇäÎïÄî ø ÉœÀôÇëFå:21 ÏÈäéßÆçHÈøÀô Èäé±HÆøÉœÀôÇŒ and a knob under two branches of it, and a knob under two branches of it, ÎúÇçÍÇœ ø¹éœàôçëfå äè ½ÆYÄî íéäðè Çä éµåðfð úçç Çœ øéœàôçëfå Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [1] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

2 for the six branches going out of it. ÏäÈ ßÆYÄî íé±äàföéšçä íé½äðè Çä úæðåðfì äè ²ÆYÄî íé±äðè Çä é ÅðFÐ 22: Their knobs and their branches were of one piece with it. The whole of it was one beaten work of pure gold. 23: He made its seven lamps, and its tongs, and its scoops, of pure gold. 24: He made it of a talent of pure gold, ú±çççà ä ÈÐÀ Äî ÈZËŒ Èäé Æç È ÀìÇî ä²èòàáäð ²ÈúÉà ä ÈÑÈò ø ±äèè ²éÈä äè ǢYÄî í±èúéðà í ÆäéHÅøÉœÀôÇŒ:22 Èäé±ÆúHÉøÅðÎúÆà ÑÇò ÇŠÇå:23 Ïø ßäÈè á ÈäÈæ á ÈäÈæ ø ȌČ:24 Ïø ßäÈè á ÈäÈæ Èäé±ÆúÉœÀçÇî with all its vessels. ÏÈäéßÆìÅŒÎìEŒ ú±åàfå 25: He made the altar of incense of acacia wood. It was square: its length was a cubit, and its breadth a cubit. Its height was two cubits. Its horns were of one piece with it. 26: He overlaid it with pure gold, its top, its sides around it, and its horns. He made a gold molding around it. 27: He made two golden rings for it under its molding, on its two ribs, on its two sides, ŒHÀøEà ä ÈYÇà íé²ä ÄÐ é ÅöÂò úhæø±éèf Çä ç Ç ÀæÄîÎúÆà ÑÇò ÇŠÇå:252 ÏåéßÈúÉðHÀøÇ éèä ±ÆYÄî ½úÈîÉÍ íäéçúèyçàfå Çò «áhèø } ÀçHEø ä ÈYÇàFå áé±äáèñ åé ÈúHÉøé Ä ÎúÆàF廃ǃÎúÆà ø «äèè á ÈäÈæ }úéà ó ÇöÀéÇå:26 ú ÉòF Çè éåœàð :27 ÏáéßÄáÈñ á±èäèæ ø Åæ ì ÑÇò ÇŠÇå åé²èúéðhàøç ÎúÆàFå ì±çò åé½èúéòàìçö é ÅœFÐ ìçò «øåæfì úçç ÇœÄî B AìÎäÈÑÍÈò á}èäèæ for places for poles with which to carry it. 28: He ÑÇò ÇŠÇå:28 ÏíßÆäÈ ±úéà úà ÅÑÈì íé½ä ÇáFì íé ÄœÈáFì åé²è Äö é ÅðFÐ made the poles of acacia wood, Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [2] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

3 and overlaid them with gold. 29: He made the holy ÎúÆà ÑÇòCÇŠÇå:29 ÏáßÈäÈæ í±èúéà ó ÇöÀéÇå íé²ä ÄÐ é ÅöÂò íé±ä Ç ÇäÎúÆà anointing oil and the pure incense of spices, ø ²äÈè íé±äyç Çä úhæø ÉèF ÎúÆàFå ÐHÆãɽ äèçàðäyçä ïæîµæð after the art of a perfumer. (38)1: He made the altar of burnt-offering of acacia wood. It was square. Its length was five cubits, its breadth ÑÇò ÇŠÇå:1(38) 3 }ŒHÀøEà ú YÇà ÐÅîÈç íé²ä ÄÐ é ÅöÂò ä±èìéòèä ÏÇçßÅ HÉø ä±åñâòçî ç Ç ÀæÄîÎúÆà was five cubits, and its height was three cubits. Ï ßúÈîÉ ú ±YÇà Ð ØÈÐFå Çò ½áHÈø ÀçHEø ú µyçàîðåîíèçfå 2: He made its horns on its four corners. Its horns åé²èúéðhàøç éèä ±ÆYÄî åé½èúé Ä ò Ç HÀøÇà ìçò åé«èúéðhàøç ÑÇò ÇŠÇå:2 were of one piece with it, and he overlaid it with brass. 3: He made all the ÎúÆà Çç«Å ÀæÄYÇä é ÅìFŒÎìEŒÎúÍÆà ÑÇòCÇŠÇå:3 ÏúÆÐßÉçFð ±úéà ó ÇöÀéÇå vessels of the altar, the pots, the shovels, the basins, the flesh-hooks, and the fire pans. ÎúÆàFå ú±éâèìàæäyçäîúæà úé½ HÈøÀæÄYÇäÎúÆàFå íéäòèšçäîúæàfå úµhéøéä Çä He made all its vessels of brass. 4: He made for the ø½è ÀëÄî ÇçÅ ÀæÄYÇì ÑÇòµÇŠÇå:4 ÏúÆÐßÉçFð ä ÈÑÈò åé±èìåœîìeœ ú²éœàççyçä altar a grating of a network of brass, under the ledge around it ÎãÇò äè ±ÇîFZÄî ËŒHÀøÇŒ úçç»çœ úæð²éçfð úæð HÆø ä±åñâòçî beneath, reaching halfway up. 5: He cast four rings for the four ends of the brass grating, ø Ç ÀëÄîFì ú±éåèöf Çä ò Ç HÀøÇàF ú ÉòÈ Çè ò»ç HÀøÇà ÉöÄŠÇå:5 Ï ßéÀöÆç Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [3] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

4 to be places for the poles. 6: He made the poles of íé²ä ÄÐ é ÅöÂò íé±ä Ç ÇäÎúÆà ÑÇò ÇŠÇå:6 ÏíéßÄ Ç Çì íé±äœè úæð²éçf Çä acacia wood, and overlaid them with brass. 7: He put the poles ìçò ú«éòè Ç Ç íé}ä Ç ÇäÎúÆà à ÅáÈŠÇå:7 ÏúÆÐßÉçFð í±èúéà ó ÇöÀéÇå into the rings on the sides of the altar, with which to carry it. He made it hollow with planks. ä ÈÑÈò ú±éçëì á áfð í²æäè ±úéà úà ÅÑÈì Çç½Å ÀæÄYÇä ú ÉòÀìÇö 8: He made the basin of brass, úæð½éçfð ø ŠÄŒÇä úåà ÑÇò«ÇŠÇå:8 Ï ßúÉà and its base of brass, out of the mirrors of the ççú±æ ½àFáÍÈö øǣðâà ú½éàfá É Çä úéàhàøçîf úæð²éçfð ÇŒ ú±åàfå ministering women who ministered at the door of the Tent of Meeting. 9: He made the court: ø²åöèçæäîúæà ÑÇò±ÇŠÇå:94 ÏãßÅò î ìæä Éà for the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, one hundred cubits; 10: their pillars were twenty, and their sockets twenty, of brass; the hooks of the pillars and their fillets were of silver. 11: For the north side one hundred cubits, their pillars twenty, and their sockets twenty, of brass; the hooks of the pillars, and their fillets, of silver. 12: For the west side were hangings of fifty cubits, ä±èàåî ø½èæàðeî Ð ÅÐ øåöèçíæä éµåòàìç äèð«èîéåœ áæâǣð B úaçààôäì úæð²éçfð íé±häøàñæò í ÆäéÅðHÀãÇàFå íé½häøàñæò íǣäéhåã YÇò:10 ÏäßÈYÇàÈ ä ÈàÅî ï ôèö úµçààôäìfå:11 ÏóÆñßÈŒ í±æäé Å ËÐÂçÇå íéḩäã YÇòÈä é»ååèå úæð²éçfð íé±häøàñæò í ÆäéÅðHÀãÇàFå íé½häøàñæò íǣäéhåã YÇò ä½èyçàíèá íéäòèìf í«èéîúçààôäìfå:12 ÏóÆñßÈŒ í±æäé Å ËÐÂçÇå íéḩäã YÇòÍÈä é»ååèå Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [4] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

5 their pillars ten, and their sockets ten; ä²hèøèñâò í±æäéåðhàãçàfå ä½hèøèñâò íǣäéhåã YÇò ä½èyçàíè íé ÄÒÄîÂç the hooks of the pillars, and their fillets, of silver. 13: For the east side eastward fifty cubits. 14: The hangings for the one side were fifteen cubits; äèç±hèøàæäî äèîhàã Å ú ÇàÀôÄìFå:13 ÏóÆñßÈŒ ó²åúèœçäîìæà ä±èyçà ä HÅøÀÑÆòÎÐÅîÂç í±æäé Å ÐÂçÇå íéḩäãëyçòèä é»ååèå íé ÄòÈìF :14 ÏäßÈYÇà íé ÄÒÄîÂç their pillars three, and their sockets three; 15: and so for the other side: on this hand and that hand by the gate of the court were hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three. 16: All the hangings around the court were of fine twined linen. 17: The sockets for the pillars were of brass. úé«äðåòçä ó ÅúÈŒÇìFå:15 ÏäßÈÐØFÐ í±æäéåðhàãçàfå ä½èðøfð íǣäéhåã YÇò ä±håøàñæò Ð ÅîÂç íé¹äòèìf ø½åöèçíæä øçò ÇÐFì äæ Äî äµæ Äî é»åòàìç ÎìEŒ:16 ÏäßÈÐØFÐ í±æäéåðhàãçàfå ä½èðøfð íǣäéhåãëyçò ä²èyçà úæð ÉçFð ¾ íéhäãëyçòíèì íé ÄðHÈãÂàÈäFå:17 ÏøßÈæÀÐEî Ð ÅÐ áé±äáèñ ø ÅöÈçÆä The hooks of the pillars and their fillets were of óæñ²èœ í±æäéåðàhèø é ÄöFå óæñ½æœ íæäé Å ÐÂçÇå íé}häã YÇòÍÈä é ÅåÈå silver; and the overlaying of their capitals, of silver; and they were filleted with silver, all the pillars of the øçòµçð Ô ÇñÈî :18 ÏøßÅöÈçÆä é HÅãËYÇò ì±éœ óæñ½æœ íé Ä ÈÒËçFî íåäfå court. 18: The screen for the gate of the court was the work of an embroiderer, of blue, purple, scarlet, and fine twined linen. é±äðèð úçò Çì úfå ï ÈîȃHÀøÇàFå úæì»åëfœ í½å HÉø ä ÅÑÂòÇî øåöèçæä Twenty cubits was the length, and the height in the áççhéøfá äµèî Få ÔHÆø½Éà äèyçà íéµhäøàñæòfå ø²èæàðeî Ð ÅÐFå breadth was five cubits, Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [5] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

6 like to the hangings of the court. 19: Their pillars were four, and their sockets four, of brass; their hooks of silver, and the overlaying of their capitals, and their fillets, of silver. 20: All the pins of the tent, and around the court, were of brass. 21: This is the amount of material used for the tent, even the Tent of the Testimony, as they were counted, according to the commandment of Moshe, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, the son of Aharon the priest. 22: Betzalel the son of Uri, the son of Chur, of the tribe of Yehudah, made all that the LORD commanded Moshe. ä½èòè HÀøÇà íæäéhåãíëyçòfå:19 ÏøßÅöÈçÆä é ÅòÀìÇ ú±çyëòfì ú ½YÇà Ð ÅîÈç í ÆäéÅÐàHÈø é» ÄöFå óæñ½æœ íǣäéååèå úæð²éçfð ä±èòè HÀøÇà í ÆäéÅðHÀãÇàFå áé±äáèñ ø ÅöÈçÆìFå ï»èœàðäyçì ú HÉãÅúÀéÇäÎìEëÍFå:20 ÏóÆñßÈŒ í±æäé Å ËÐÂçÇå éµhåã Fô äæz Åà:215 ÏúÆÐßÉçFð ä²æðéî é Ä ÎìÇò ã±ç Ë ø ÆÐÂà ú½hëãåòèä ï ÇŒÀÐÄî ïèœàðäyçä ì ÅàÀìÇöÀá :22 ÏïßÅäÉŒÇä ï±héøâäçàîïíæ ø½èîèúéíäà ãçéf í½äšäåàìçä úhçãéáâò ÎøÆÐÂàÎìEŒ ú Åà ä¹èñèò ä²hèã äfé ä Å ÇîFì ø ±çîïæá é HÄø àîïæ 23: With him was Aholiav, the son of Achisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a skillful workman, and an embroiderer in blue, in purple, in scarlet, and in fine linen. 24: All the gold that was used for the work in all the work of the sanctuary, even the gold of the offering, Ô ÈîÈñéÄçÂàÎïÆ á ÈàéÄìÃäÈà «œäàfå:23 ï½èîèƒhàøçàíèá úæìåëfœç í«å HÉøFå ÎìEŒ:24 B éaääàéçå ÐHÆãɲ Çä úæëàǣìfî ì±éëf ÏäßÆÐÉîÎúÆà ä±èåäàé ä È Äö á²åðéçfå Ð HÈøÈç ï±hèãîäå ÇîFì ÏÐßÅÒÇá é±äðèòçä úçò Çì úàá ä½èëàèìfyçì é ÑÈòÍÆä á«èäè Çä Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [6] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

7 was twenty-nine talents, and seven hundred thirty shekels, after the shekel of the sanctuary. 25: The silver of those who were numbered of the congregation was one hundred talents, and one thousand seven hundred seventy-five shekels, after the shekel of the sanctuary: 26: a beka a head, ú»àåî é HÅã F ä»èòäîâççå úæì½éƒàìëƒçì ò ÇáÀÐ ø½èœäœ íéhäøàñæòfå òçðµåœ ä«èô ðfœçä á ÇäFæ óæñ ÆëFå:25 ÏÐHÆãÉß Çä ìæ ÆÐF ìæ ±ÆÐ íé ÄÐØÀÐ ú }àåî ò ÇáÀÐ óæìǽàfå ø²èœäœ ú ÇàFî ä±hèãåòèä òç Æ :26 ÏÐHÆãÉß Çä ìæ ÆÐF ìæ ±ÆÐ íé ÄòÀáÄÐFå that is, half a shekel, after the shekel of the sanctuary, for everyone who passed through the counting, from twenty years old and upward, for six hundred three thousand five hundred fifty men. 27: The one hundred talents of silver were for casting the sockets of the sanctuary, and the sockets of the veil; one hundred sockets for the one hundred talents, a talent for a socket. 28: Of the one thousand seven hundred seventy-five shekels he made hooks for the pillars, overlaid their capitals, and made fillets for them. ÎìÇò ø}åáéòèä ì ÉëFì ÐHÆãɲ Çä ìæ ǢÐF ìæ ±ÆÒÇä úé ÄöÂçÇî ú àåîîðåðfì äèìàò½çîèå äèðèð íéµhäøàñæò ï Æ Äî íé«häãë F Çä é«ääàéçå:27 ÏíéßÄÒÄîÂçÇå ú ±àåî Ð ÅîÂçÇå íé½äôèìâà úæð ØÀÐ óæìæà ú±åàfå ÐHÆãɽ Çä é ÅðHÀãÇà úåà úæ «ÆöÈì óæñ½æœçä ø njČ úçàfî ø ȌČ ø±èœäœçä ú ÇàÀîÄì íé ÄðHÈãÂà ú»çàfî úæë²héøè Çä é ÅðHÀãÇà íé½äòàáäðfå ä ÈÒÄîÂçÇå ú àåyçä òµçáàð óæìcæàèäîúæàfå:28 ÏïHÆãßÈàÈì ÏíßÈúÉà ÇÒÄçFå í±æäéåðàhèø ä È ÄöFå íé²häã YÇòÈì íé±äåèå ä ÈÑÈò Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [7] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

8 29: The brass of the offering was seventy talents, and two thousand four hundred shekels. 30: With this he made the sockets to the door of the Tent of Meeting, the brazen altar, the brazen grating for it, ÎòÇ HÀøÇàFå íäé Ç ÀìÇàFå ã½åò î ìæä Éà ççúæ ²ìÎøÆÐÂà úæð±éçf Çä ø²èœäœ íé ÄòÀáÄÐ ä±èô ðfœçä úæð ÉçÀð :29 éåðhàãçàîúæà «È ÑÇò ÇŠÇå:30 ÏìÆ ßÈÐ ú ±àåî ø Ç ÀëÄîÎúÆàFå úæð½éçf Çä ç Ç ÀæÄî úåàfå all the vessels of the altar, 31: the sockets around the court, the sockets of the gate of the court, all the pins of the tent, and all the pins around the court. (39)1: Of the blue, purple, and scarlet, ÎúÆàFå áé½äáèñ øåöèçíæä éµåðhàãçàîúæàfå:31 ÏÇçßÅ ÀæÄYÇä é ÅìFŒÎìEŒ ú±åàfå ÎúÆàFå ï ÈŒÀÐÄYÇä ú»héãàúäéîìeœ ú ÅàFå ø²åöèçæä øçò ÇÐ é±åðhàãçà ïèîèƒhàøçàíèäfå úæìµåëfœçäîïäî :1(39) ÏáéßÄáÈñ ø±åöèçæä ú HÉãÀúÄéÎìEŒ they made finely worked garments, for ministering in the holy place, and made the holy garments for Aharon; as the ÐHÆãɲ Ç ø ÆÐÂàÇŒ ú HÅøÈÐFì ï½héøâäçàfì ã±hèøfñîéhåãàâäá ÑÈò øǣðâà ÐHÆãÉ Çä é½äðèòçä éµhåãàâä ÎúÆà úçò Çì úfå ÑÂòÇŠÍÇå LORD commanded Moshe. ÏäßÆÐÉîÎúÆà ä±èåäàé ä È Äö 2: He made the ephod of gold, blue, purple, scarlet, é±äðèð úçò Çì úfå ï ÈîȃHÀøÇàFå úæì»åëfœ á«èäèæ ã²éôåàèäîúæà ÑÇò±ÇŠÇå:26 and fine twined linen. 3: They beat the gold into thin íäìéäúf õ Å Ä Få ¾ áèäè Çä é ÅçÇ ÎúÆà òf HÇøÀéÍÇå:3 ÏøßÈæÀÐEî Ð ÅÐFå plates, and cut it into wires, Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [8] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

9 to work it in the blue, in the purple, in the scarlet, and in the fine linen, the work of a skillful workman. 4: They made shoulder-pieces for it, joined together. At its two ends it was joined together. 5: The skillfully woven band that was on it, with which to fasten it on, was of the same piece, like its work; of gold, of blue, purple, scarlet, and fine twined linen; as the LORD commanded Moshe. 6: They worked the onyx stones, Ô úàá ï½èîèƒhàøçàíèä Ô úàá úæìåëfœçä Ô µúf ú «ÑÂòÇì ú ÉôÅúFŒ:4 ÏáßÅÐÉç ä±åñâòçî вÅÒÇä Ô úàá é±äðèòçä úçò Çì œ áæð ÅçFå:5 ÏøßÈ Ëç åé±èú öf ú åàöä ¾ úæì»åëfœ á«èäèæ ä ÅÑÂòÇîFŒ à ä ä È Äö ø ÆÐÂàÇŒ ø²èæàðeî Ð ÅÐFå ÑÂòÇŠÍÇå:6 é ÅðFÐÎìÇò ú²héøfáéç ±ìî ÑÍÈò ǢYÄî åé«èìèò øǣðâà }úè ËôÂà é±äðèð úçò Çì úfå ï ÈîȃHÀøÇàFå ÏäßÆÐÉîÎúÆà ä±èåäàé enclosed in settings of gold, engraved with the úéçèœëôfî á²èäèæ ú ÉöF ÀÐÄî ú±é ÇñÍËî íçä½éòçä é ÅðÀáÇàÎúÆà engravings of a signet, according to the names of the children of Yisrael. 7: He put them on the shoulder-pieces of the ephod, to be stones of memorial for the children of Yisrael, as the LORD commanded Moshe. í«èúéà ø ÆÐÂàÇŒ íæñ ÈŠÇå:7 ì²åàhèøàñäé ÏìßÅàHÈøÀÑÄé é ÅðÀáÄì é ÅðF ï ±øèœäæ ú ±îfðîìçò í½èú ç é Åç œä é ÅðÀáÇà ã½éôåàèä ú ÉôÀúÄŒ ìçò ÏäßÆÐÉîÎúÆà ä±èåäàé ä È Äö 8: He made the breastplate, the work of a skillful workman, like the work of the ephod; of gold, of á«èäèæ ã²éôåà ä ÅÑÂòÇîFŒ á±åðéç ä ÅÑÂòÇî ïæð ÉçÇäÎúÆà ÑÇò»ÇŠÇå:87 blue, purple, scarlet, Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [9] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

10 and fine twined linen. 9: It was square. They made the breastplate double. Its length was a span, and its breadth a span, being double. 10: They set in it four rows of stones. A row of ruby, topaz, and beryl was the first row; 11: and the second row, a turquoise, a sapphire, and an emerald; 12: and the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst; 13: and the fourth row, a chrysolite, an onyx, and a jasper. They were enclosed in gold settings. 14: The stones were according to the names of the children of Yisrael, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, everyone according to his name, for the twelve tribes. 15: They made on the breastplate chains at the edges, of braided work of pure gold. 16: They made two settings of gold, Çò»áHÈø:9 ÏøßÈæÀÐEî Ð ÅÐFå é±äðèð úçò Çì úfå ï ÈîȃHÀøÇàFå úæì»åëfœ ± ÀçHEø úhæø ÆæFå ŒHÀøEà úhæø»ææ ïæð²éççäîúæà ÑÈò ì ±ôèœ ä ÈéÈä íhæãµéà ø «è ïæá²èà éhåø è ä±èòè HÀøÇà ½áÎ ààì ÇîÀéÇå:10 Ïì ßôÈŒ øé±ä Çñ ÔÆô Éð é²äðåòçä ø ± ÇäFå:11 ÏãßÈçÆàÈä ø ± Çä úæ ½HÆøÈá ähèãàèä ø ÇäFå:13 ÏäÈîßÈìÀçÇàFå ±áfð íæð Æì é²äðéäìfòçä ø ± ÇäFå:12 ÏíßØÂäÈéFå ú ÉöF ÀÐÄî ú É Çñ Íî ä²åôfðíèéfå íçä±éð Ðé ÄÐHÀøÇœ é½äòéäáhføíèä ì ÅàHÈøÀÑÄéÎéÅðF ú ÉîFÐÎìÇò íé³äðèáâàèäfå³ :14 ÏíßÈúÉàËZÄîF á±èäèæ Ðé Äà íèúéç éµåç œä í²èúéîfðîìçò ä±håøàñæò íé ÅœFÐ äè Åä ïæð ÉçÇäÎìÇò»ÑÂòÇŠÇå:15 ÏèÆáßÈÐ ø±èñèò íé ÅðÀÐÄì ½îFÐÎìÇò «ÑÂòÇŠÍÇå:16 Ïø ßäÈè á±èäèæ ú²éáâò ä ÅÑÂòÇî ú±ëìàáçƒ ú HÉøFÐHÀøÇÐ and two gold rings, and put the two rings éåœfðîúæà «ðfœäšíçå á²èäèæ ú ÉòF Çè é±åœàð á½èäèæ ú ÉöF ÀÐÄî éåœfð Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [10] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

11 on the two ends of the breastplate. 17: They put the two braided chains of gold in the two rings at the ends of the breastplate. 18: The two ends of the two braided chains they put on the two settings, and put them on the shoulder-pieces of the ephod, in the front of it. 19: They made two rings of gold, ú ÉúÉáÂòÈä éåœfð «ðfœäšíçå:17 ÏïÆÐßÉçÇä ú öf é±åðfðîìçò ú½éòè Ç Çä éµåœfð ú ÅàFå:18 ÏïÆÐßÉçÇä ú ±öf ÎìÇò ú²éòè Ç Çä é±åœfðîìçò á½èäè Çä í ËðFœÄŠÍÇå ú²éöf ÀÐÄYÍÇä é ÅœFÐÎìÇò ±ðfúíèð ú½éúéáâòíèä é ÅœFÐ ú öf ú ÉòF Çè éåœfð «ÑÂòÇŠÍÇå:19 ÏåéßÈðÈ ì îîìæà ã±éôåàèä ú ÉôÀúÄŒÎìÇò and put them on the two ends of the breastplate, on ø ÆÐÂà ¹úÈôFÑÎìÇò ïæð²éççä ú öf é±åðfðîìçò îé¹äñèšçå á½èäèæ the edge of it, which was toward the side of the ephod inward. 20: They made two rings of gold, áèäèæ ú ÉòF Çè é ÅœFÐ ¾ ÑÂòÇŠÍÇå:20 ÏäÈúÀéßÈ ã±éôåàèä øæá ÅòÎìÆà and put them on the two shoulder-pieces of the åé½èðè ì ȲÄî äè ÇîFZÄî ãµéôåàèä ú ÉôÀúÄë éåœfðîìçò í ËðFœÄŠÍÇå ephod underneath, in the front of it, close by its coupling, above the skillfully woven band ÎúÆà ñfœhàøäšçå:21 ÏãßÉôÅàÈä áæð±åçfì ìçò¹çyäî ²œHÀøÇ ÀçÇî ú±çyëòfì of the ephod. 21: They bound the breastplate by its rings to the rings of the ephod with a lace of blue, úæì«åëfœ ìé ÄúÀôÄ ã}éôåàèä ú ÉòF ÇèÎìÆà åéèúéòf Ç Äî ïæð ÉçÇä that it might be on the skillfully woven band of the ã²éôåàèä ì±çòåî ïæð½éççä ç Ç ÄéÎàÍØFå ã½éôåàèä áæð ÅçÎìÇò úééàäíäì ephod, and that the breastplate might not swing out from the ephod, as the LORD commanded Moshe. ÏäßÆÐÉîÎúÆà ä±èåäàé ä È Äö ø ÆÐÂàÇŒ Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [11] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

12 (Reading continues with an earlier verse:) (12)1: The LORD spoke to Moshe and Aharon øæîàµéšçå :1(12) 8 in the land of Egypt, saying, ÏøßÉîàÅì íäé±hçøàöäî õhæø ÆàF ï½héøâäçàîìíæàfå äǣðéîîìæà äèåäàé 2: "This month shall be to you the beginning of í½æëèì à ä ï ÐàHÄø íé²äðhèããç Ðà HÉø í±æëèì ä Æ Çä ÐHÆã»ÉçÇä:2 months. It shall be the first month of the year to you. 3: Speak to all the congregation of Yisrael, saying, ø½éîàåì ìåàhèøàñäé úµhçãâòîìeœîìíæà «øf Ç :3 ÏäßÈðÈÒÇä é±åðhàãeçfì 'On the tenth day of this month, they shall take to ÎúéÅáFì ä ÆÑ Ðé Äà í«æäèì çà ÄéFå ä²æ Çä ÐHÆã ÉçÇì ø±éñèòæ them every man a lamb, according to their father's houses, a lamb for a household; 4: and if the household be too little for a lamb, äæóäî ú éàääî ¾ úäé¾ç Çä è ÇòÀîÄéÎíÄàFå:4 ÏúÄéßÈ Çì ä ÆÑ ú±éáèà then he and his neighbor next to his house shall take one according to the number of the souls; according to what everyone can eat you shall make your count for the lamb. 5: Your lamb shall be without blemish, a male a year old. You shall take it from the sheep, or from the goats. ú²éðèôfð ú ÇñÀëÄîF ±úéå ÎìÆà á HÉøÈ Çä ðåëàð à «ä ç Ç ÈìFå ø ÈëÈæ íé ÄîÈú ä ÆÑ:5 ÏäßÆÓÇäÎìÇò ±ÉëÈœ ½ìÀëEà é ÄôFì ÐéÄà Ï çßè Äœ íé±ä ÄòÈäÎïÄî íé ÄÑÈáFŒÇäÎïÄî í²æëèì äǣéàääé ä±èðèðîïæ 6: You shall keep it until the fourteenth day of the í ±é ø ÈÑÈò ä ÈòÈ HÀøÇà ã Çò úhæø½æîàðäîfì íæëèì äµèéèäfå:6 same month; Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [12] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

13 and the whole assembly of the congregation of Yisrael shall kill it at evening. 7: They shall take some of the blood, and put it on the two side-posts and on the lintel, on the houses in which they shall eat it. ì±åàhèøàñäéîúíhçãâò ì ÇäF ì ÉŒ «úéà èâçèðfå ú±éæ æfyçä é ÅœFÐÎìÇò ðfúíèðfå í½è ÇäÎïÄî çf ÍÈìFå:7 ÏíßÆäÈ ±úéà ìfëàíééîøæðâà íé½äœ È Çä ìçò ä²æ Çä ÐHÆã ÉçÇì ÏíÄéßÈ HÀøÇòÈä ïé Å ó ² ÀÐÇYÇäÎìÇòFå 8: They shall eat the flesh in that night, roasted with fire, and matzah. They shall eat it with bitter herbs. 9: Don't eat it raw, nor boiled at all with water, ÎìÇò ì±èòëáfî ú ½ Çî ì ÅÐÈá Ð ÅàÎéÄìFö ä²æ Çä äèìàé ÇZÇ ø±èñè ÇäÎúÆà à½èð ÆYÄî µìfëàíéœîìçà:9 Ï äßëìfëàíéé ìfëíèàfå:8 íé±häøhéøfî but roasted with fire; with its head, its legs and its inner parts. 10: You shall let nothing of it remain until the morning; but that which remains of it until the morning you shall burn with fire. 11: This is how you shall eat it: with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste: it is the LORD's Pesach-offering. 12: For I will go through the land of Egypt in that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, Ï ß HÀøÄ ÎìÇòFå åé±èòhèøfœîìçò ÐàHÉø нÅàÎéÄìFöÎíÄà é ÄŒ íäé²èyç øæ ±É ÎãÇò ÆYÄî ø ÈúÉ ÇäFå øæ ²É ÎãÇò ±ÆYÄî øé Äú úîàøfå:10 íé½häøëââç íǣëéåðàúeî úéà ìfëàíéœ ¾ äèë¾èëfå:11 Ï ôßhéøàñäœ Ð ÅàÈ úéà íµæœàìçëâàçå í²æëhàãæéf í±æëàìæ Çî í½æëéåìàâhçøf íæëéåìâòíçð ¾ íäé¾hçøàöäîîõhæøíæàfá é ÄœHÀøÇáÈòFå:12 ÏäßÈåäéÇì à ±ä ççñ Æ ï ½æÈ ÄçF íäé½hçøàöäî õhæøǣàf ø ëf ÎìEë éµäúéåœääfå äæ Çä äèìàé ÇZÇ Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [13] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

14 both man and animal. Against all the gods of Egypt I ä ÆÑÁòÍÆà íäéḩçøàöäî é ÅäØÁàÎìEëÀá ä²èîåäf ÎãÇòFå í±hèãèàåî will execute judgments: I am the LORD. 13: The blood shall be to you for a token on the íéäœè Çä ìµçò ú«éàfì í}æëèì í È Çä äèéèäfå:13 ÏäßÈåäÀé é ÄðÂà íé±äèèôfð houses where you are: and when I see the blood, I will pass over you, í²æëåìâò é±äœàççñèô í½è ÇäÎúÆà éäúéäàhèøfå í½èð íǣœçà øǣðâà and there shall no plague be on you to destroy you, when I strike the land of Egypt. 14: This day shall be to you for a memorial, and you shall keep it a feast to the LORD: throughout your generations you shall keep it a feast by a statute forever. 15: Seven days shall you eat matzah; even the first day you shall put away yeast out of your houses, for whoever eats leavened bread, that soul shall be cut off from Yisrael, from the first day until the seventh. 16: In the first day there shall be a holy convocation, and in the seventh a holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, except that which every man must eat, ÏíÄéßHÈøÀöÄî õhæø ÆàF é±äúéœçäf úé½äçàðçîfì óæâæð í ÆëÈá ä ÆéÀäÍÄéÎàÍØFå ä²èåäéíçì â Çç ±úéà í ÆúɃÇçFå ï ½øÈŒÄæFì íæëèì äµæ Çä í ŠÇä äèéèäfå:14 ú Çî íéäîèé úµçòàáäð:15 Ï äßëƒeçfœ í±èì ò ú Ç Ëç í½æëéåú HÉøHÉãFì í²æëéåœè Äî ø±éàfó úé Ä ÀÐÇœ ï ½ÐàHÄøÈä í ŠÇ ÔÇà ì½åëàéœ ì½åàhèøàñäšäî àåääçä ÐÆôµÆ Çä ä ÈúHFøÀëÄðFå õ«åîèç ì ÅëÉàÎìEŒ B éaäœ ÎàHÈøÀ Äî ï ÐàHÄøÈä í µšçá :16 ÏéßÄòÄáFÒÇä í éîãçò ï±éðàhäøèä í ŠÄî ÎìEŒ í²æëèì äǣéàääé ÐHÆãɱ ÎàHÈøÀ Äî é½äòéäáfòçä í ŠÇá ÐHÆãɽ ÐÆô½ÆðÎìEëFì ì ÅëÈàÅé øǣðâà ÔÇà í½æäèá äǣñèòåéîàø äèëàèìfî Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [14] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

15 that only may be done by you. 17: You shall watch the matzot; for in this same day have I brought your hosts out of the land of Egypt: therefore shall you observe this day throughout your generations by a statute forever. 18: In the first month, on the fourteenth day of the month at evening, you shall eat matzah, until the twenty-first day of the month at evening. 19: Seven days shall there be no yeast found in your houses, for whoever eats that which is leavened, that soul shall be cut off from the congregation of Yisrael, whether he be a sojourner, or a native of the land. 20: You shall eat nothing leavened. In all your habitations you shall eat matzah. ¾ é«äœ ú ÇYÇäÎúÆà íæœhàøçîàð :17 ÏíßÆëÈì ä ÆÑÈòÅé ± ÇáFì à ä õhæøǣàåî í±æëéåú ààáäöîúæà éäúà Åö ä ä½æ Çä í ŠÇä íæöæòf ú Ç Ëç í±æëéåúhéøhéãfì ä Æ Çä í ŠÇäÎúÆà í ÆœHÀøÇîÀÐ íäé²hèøàöäî áhæø½æòè ÐHÆãÉçÇì í µé ø ÈÑÈò äèòè HÀøÇàF ï ÉÐàHÄøÈ :18 ÏíßÈì ò ÏáHÆøßÈòÈ ÐHÆã±ÉçÇì íéḩäøàñæòfå ã»èçæàèä í é ãçò³ ú²é Çî ±ìfëàíéœ ì ÅëÉàÎìEŒ B éaäœ í²æëéåœèáf à±åöèyäé à Ø ø¹éàfñ íé½äîèé ú ÇòÀáÄÐ:19 ì½åàhèøàñäé ú HÇãÂòÅî àåääçä ÐÆôµÆ Çä ä ÈúHFøÀëÄðFå úæö«æîàççî ìéëf ì²åëàéú à Ø úæö±æîàççîîìeœ:20 ÏõHÆøßÈàÈä ç HÇøÀæÆàÀá ø±åƒç Ïú ß Çî ±ìfëàíéœ í½æëéåú ÉáFÐ î Vayakhel+P'kudei: Shabbat Triennial year 2: Shabbat HaChodesh: [15] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

16 Triennial Haftara for Parshat HaChodesh [Ezekiel] (45)16: All the people of the land shall give to this offering for the prince in Yisrael. 17: It shall be the prince's part to give the burnt-offerings, and the meal-offerings, and the drink-offerings, in the feasts, and on the new moons, and on the Sabbaths, in all the appointed feasts of the house of Yisrael: he shall prepare the sin-offering, and the meal-offering, and the burnt-offering, and the peace-offering, to make atonement for the house of Yisrael. 18: Thus says the Lord od: In the first month, in the first day of the month, you shall take a young bull without blemish; and you shall cleanse the sanctuary. 19: The priest shall take of the blood of the sin-offering, and put it on the doorpost of the house, and on the four corners of the ledge of the altar, and on the post of the gate of the inner court. 20: So you shall do on the seventh day of the month, because of every erring and simple person: so shall you make atonement for the house. 21: In the first month, in the fourteenth day of the month, àé±äñè Çì úà²é Çä ä Èî øfœçäîìæà ±éàääé õhæø½èàèä í ÈòÈä ìéœ :16(45) ÔÆñ Å ÇäFå ¾ äèçàðäyçäfå ú ì òèä ä«æéàääé àé ÄÑÈ ÇäÎìÍÇòFå:17 ÏìßÅàHÈøÀÑÄéF ì²åàhèøàñäé úé Å é±håãâò îîìíeëf ú ½úÈ ÇÒÇá íéäðhèããçæá íéµäƒççç äèì òíèäîúæàfå ä«èçàðäyçäîúæàfå úà È ÇçÇäÎúÆà ä ÆÑÂòÇéÎà Íä é ÈðHÉãÂà ¾ øçîèàîäéœ:18 ÏìßÅàHÈøÀÑÄéÎúéÍÅ ã ÇòF ø±å ÇëFì íé½äîèìfòçäîúæàfå íé²äîèœ ø±è È ÎïÆ ÎøÇ ç Ç Äœ ÐHÆã½ÉçÇì ã ÈçÆàF ï ÐàHÄøÍÈ ääåäàé ïçúèðfå úà«è ÇçÇä í Ç Äî ï}åäéœçä ç Ç ÈìFå:19 ÏÐßÈ À ÄYÇäÎúÆà ±ÈúàÅ ÄçFå ú½çæ æfîîì ÇòFå Çç²Å ÀæÄYÇì ä±hèøèæâòèä ú Ä ò Ç HÀøÇàÎìÆàFå úäé½ç Çä ú Çæ æfîîìæà Ðé ÄàÅî ÐHÆã½ÉçÇá ä ÈòÀáÄÐF äæñâòíçœ ïµåëfå:20 ÏúéßÄîéÄðF Çä ø ÅöÈçÆä øçò±çð ø ÈÑÈò ä ÈòÈ HÀøÇàF ï ³ÐàHÄøÈ ³ :21 ÏúÄéßÈ ÇäÎúÆà í±æœhàøç ÄëFå éäú²æ Äî ä±æâéð Triennial Haftara for Parshat HaChodesh: [1] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.

17 you shall have the Pesach, a feast; seven days shall matzah be eaten. 22: On that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bull for a sin-offering. 23: The seven days of the feast he shall prepare a burnt-offering to the LORD, seven bulls and seven rams without blemish daily for the seven days; and a male goat daily for a sin-offering. 24: He shall prepare a meal-offering, an ephah for a bull, and an ephah for a ram, and a hin of oil to an ephah. 25: In the seventh month, in the fifteenth day of the month, in the festival, shall he do the same for the seven days; according to the sin-offering, according to the burnt-offering, and according to the meal-offering, and according to the oil. ÏìßÅëÈàÅé ú ± Çî íé½äîèé ú òëáfð â¹èç ççñ²è Çä í±æëèì ä ÆéÀäÄé ÐHÆã½ÉçÇì í é ø±ç õhæø²èàèä í ÇòÎìEŒ ã±çòàá ¹ãÂòÇ à ½äÇä í ŠÇ àéäñè Çä äµèñèòfå:22 íé³häøè ³ ú ÇòÀáÄÐ ä«èåäéíçì ä Èì ò ä»æñâòçé â}èçæäîéíåîfé ú ÇòÀáÄÐFå:23 ÏúàßÈ Çç øé ÄòFÑ úà¹è ÇçFå íé²äîèšçä ú±çòàáäð í ½ŠÇì íäîéäîfœ íéµäìéåà ú ÇòÀáÄÐFå ïæî±æðfå ä²æñâòíçé ìäé±çàèì ä ÈôéÅàFå ø È Çì ä ÈôéÅà ä«èçàðäî :24 Ïí ߊÇì íé±ä Äò ä ÆÑÂòÇé â½èçæ ÐHÆãÉçÇì í µé ø ÈÑÈò äèòäîâçç é ÄòéÄáFÒÇ :25 ÏäßÈôéÅàÈì ïé Ää ÏïÆîßÈÒÇëFå ä±èçàðäyçëfå ä½èìéòèœ úàè ÇçÍÇŒ íé²äîèšçä ú ÇòÀáÄÐ äæz±åàèë Triennial Haftara for Parshat HaChodesh: [2] - Copyright Kinnor Software, Inc. All rights reserved.