jajjbmomanbµc 溳ªµ³»d æ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "jajjbmomanbµc 溳ªµ³»d æ"

Bản ghi

1 jajjbmomanbµc 溳ªµ³»d æ

2 David Fromkin A Peace to End All Peace The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East Owl Books, New York, 1989 Fromkin, David / Ç1932,k½±½j, ¼ñ«Ao :³wB {ow ;oæbí«º³ B¼«n Biºo¼ ñ{» BªXîºn±UAoP«A»{BQ o :jajjbmomanbµc 溳ªµ³»d æ :n Ck½kQ A± î /nbz A ve ]ot«; ¼ñ«Ao k½±½j /1388,»µB«oz, Ao U :oz RB~hz«/ 24+6åå :ºoµB RB~hz«ISBN :ðmb{ /BP¼ RBîÀ AtBwAoM»v½± Swo :S{AjjB½ A Peace to End All Peace :» æa A± î :S{AjjB½ The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East /³«B JBT :S{AjjB½ /³½Bª :S{AjjB½ /³ B¼«n BiÇÇ»]nBi MA nçç BTv A : ± ±«/ BTv AÇÇ»]nBi MA nçç³ B¼«n Bi : ± ±«/ 1945Ç1914ÇÇS«±ñe SwB¼wÇdz B¼«n Bi : ± ±«/ ]ot«, Ç1332, ve,nbz A :²j q Aº³wB { DS63.2. A :²o ºk M²jn å56 :»½±½j ºk M²jn :» wb {JBT º²nBª{

3 jaj jbmomanbµc æ º³ªµ ³»d æ oæbí«º³ B¼«n Biºo¼ ñ{» BªXîºn±UAoP«A»{BQ o ¼ñ«Ao k½±½j ]ot«nbz A ve AoÇ ÇU 1396

4 jajjbmomanbµc 溳ªµ³»d æ ¼ñ«Ao k½±½j nbz A ve ºn± ºk «n±q ¼îBªwA B o¼ î ²k v½± ]ot«anbtwao½ G 1396 nb M j NBa ³hv 15åå rao¼u 1395 BTv«p A NBa ºjB\w ¼ve» ¼ve» ~«²k¼Pw Bv B«nC om± æ Bv B«nC ±Än G G 978Ç964Ç2å9Çå48Ç8 ðmb{ /SwA ± d«o{b ºAoM ± eº³ªµ ºo µo½k«nbao B nb oe» Ao ±T¼ k ] NBa T«NBa» Bdæ 4 kea,1176 º²nBª{,²k¼Pw Bª ¼w º n³m n,jà A BMB¼i, Ao U å :nb n j U

5 Swo 9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nbt y¼q A yhm g½nbu ²AnnB a nj 17 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ºBQ na oic ºBµu /1 ~ 2å / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B¼wC nj ònqm ºpBM VAo¼«/2 ~ 27 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ] pa y¼q º³ B¼«n Bi /3 ~ 39 / / / / / / / / / / / / / / Bª¼Q µ º±] Sv] nj A±] ºBµ ou /4 ~ 45 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ] º³ BTwC nj ¼aoa ±Tv ½ /5 ~ 48 / / / / / k»«²njb~«an» BªXî» ] ºBµ»Tz ¼aoa /6 ~ 56 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /» Bî JBM nj ³Ã ±U /7 ~ j yhm ²k ½C³M²B :o ß`¼ 73 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jo¼»«swj ³M An Bñw o ß`¼ /8 ~ 82 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o ß`¼ AnB¼Twj /9 ~ 9å / / / / / / / / / / / / / / k ²njB~«An ÀwA kz»«³z o ß`¼ /1å ~ 99 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BTw k µ çaotîa /11 ~ 1å4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ak¼«º³ B¼«jo«/12 ~ ±w yhm ³ B¼«n Bi ÀUBMnjB¼ BT½oM 111 / / / / / / / / / / / / / / / Svñ{ º³ BTwC nj» BªXî Bµk B«o /13 ~ 116 / / / / / / / ³¼ ou ³M B¼ BT½oM º³ ªe :k»«s A±«o ß`¼ /14 ~ 122 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AjnAj nj ºp o¼q BU /15 ~ 128 / / / / / / / / / / / / / / / / /» BªXî Bi ³M ³¼w n ºpAk ASwj /16 ~ 137 / / / / / / / / / / / / / / / ³ B¼«n Bi nj B¼ BT½oM ºBµ kµ ½oíU /17 ~ 141 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ShM ²B ± nj /18 ~ 146 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / An B ] /19 ~ 15å / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AnAkªTwB¼w /2å ~ 154 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jo«o ³» Aoa /21 ~

6 159 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /»Moî º²nAjA u¼wfu /22 ~ 163 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BµJoî ³M ²kî /23 ~ 177 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /»½BQ na AkdT«³M ²kî /24 ~ 189 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ³ ]j º³ Ao nj B¼ BªXî ºp o¼q /25 ~ nb a yhm ºpAk AoM 195 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ª{j º³ L] SzQ /26 ~ 2å4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o ß`¼ S½n±«F«¼vQA /27 ~ 2å6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ³ñ«o¼«A, ¼ve ð «B¼ /28 ~ \ Q yhm BL Aè¼ enj ¼ T«219 / / / / / / / / / / / / ³v Ao B¼ BT½oM : ¼ T«ºBµS j ± w /29 ~ 227 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / naqu» ± ow /3å ~ z{ yhm j±î±«ºbµçna ²pBU ºBµB¼ j Ø 241 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / k½k] om /31 ~ 251 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zn±] k½± v¼ ±¼ æ /32 ~ 263 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / n± BM º³¼«ÀîA º±w³M y¼q /33 ~ 272 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / j±î±«çna /34 ~ T µyhm ³ B¼«n Bi ³M ³ ªe 293 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / tk ª AS¼M nj uªv½o /35 ~ 3å3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / z«j ²An nj /36 ~ 32å / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ³½n±w jol /37 ~ Tzµ yhm» ] ½B 337 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Bµ²An jo Ak] /38 ~ 349 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A ou ea±w nj /39 ~ yhm ///jbt AJB¼wCpABµJC ±a 369 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / SîBw BUð¼U /4å ~

7 375 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / S B¼i /41 ~ 389 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / c æ u Ao»í A o¼ ºB¼ j /42 ~ µj yhm B¼wCpAo om B ± 4å1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1921Ç1919 :ºnBT o ß A 4å3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1919 Ç1918 BTv«p :o~«4å7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1919 nb M : BTv B A 41å / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1919 nb M : BTvMoî /43 ~ /44 ~ /45 ~ /46 ~ 413 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 192å º³½± Ar :³¼ ou /47 ~ 421 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 192å BTvMBU nb M : B L ³½n±w /48 ~ 427 / / / / / / / / / / / / / / / / 192å :( jna ºAn B«)» o{ ¼ v /49 ~ 431 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 192å :j± ½ Joî ÇÇ ¼ v /5å ~ 435 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 192å :( Aoî ) ½o A ¼M /51 ~ 441 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 192å : Ao½A /52 ~ µjpb½ yhm ³ B¼«n Bi ³M ³¼w n Sz pbm 451 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B ª{j º²o a pa» ñ AJB /53 ~ 457 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ³ B¼«n Bi nj º n±{ SªeAq«/54 ~ 461 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ±ñv«akµa /55 ~ 466 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AnBhM nj òo«/56 ~ µjpa j yhm ³ B¼«n Bi1922 A±U 479 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ¼aoa ±Tv ½ ºnAk«B«p /57 ~ 5åå / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ¼ v º³ Ãv«¼aoa /58 ~ 514 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /» ñ{ Bª¼Q /59 ~ 524 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /» B ±½ ºjrAoU /6å ~ 541 / / / / / / / / / / / / / / (1922 )³ B¼«n Bi º³ Ãv«~ e /61 ~ 551 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BµS{±»Q 589 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /»wb {JBT 6å3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ³½Bª

8 ,jaj B½BQBµ ]º³ªµ³M³» ]pa kím> k T B½Swj»d æ³mu½nbqnj GoµB </jajjbmoman Bµc 溳ªµ³ ß ±½ ß k BL¼anC»L C Ao ro«asdu³ ºov A /j±m²jo S«ki ¼ v nj

9 nbt y¼q nj ¼ TÇ«RBª¼ª~ÇU ±~d«½± {»«An y«b ºoLi ºBµ A± î nj ²p o«a ³ ºA³ B¼«n Bi An òom fb{oq BTwAj ½A naj k~,²k ½C RBd æ nj /SwA C pa uq A» B ] ] ½A ÇÇ Bµ µb U¾±w Bµ²BLT{A,BµRo Bµ zî,bµk¼«a Bµ ¼M ³a BM ÇÇ ³ ± a Aoa ³ /k{ ³T o Bµ ¼ª~U HíLÇ BÇ«p C nj ³ B¼«n BÇi nj B{joñ ªÇî pa Bµº±v Ao Bµt n»ªwn ºBµxnAq RB«B Ç«BµkíÇM ³Ç»ÇUAo BÇi»TÇe ÇÇ Bµ»v¼ Ç A»ªÇwn ºBµxnAq /S{Aj»UB ¼ LU º³L ] Bµºo¼ ¼ª~U ½A njºa²kªî w ³»½Bµ»v¼ A /j±m S ¼ e pa n j µ ÇÇ k T{± B{»ªwn S BÇe ½oUkÇM nj ²k{ºnBñTÇwj S BÇe ½oT ÇM nj ³ k jo»«é½b pa»t½a n k T{Aj ¼ Ça k B Q B Bª vlµm«n±«a nj An j±i S Bij k k¼{±»«bµ C /j±m ºjn Cnj «AkÇM ºn BM _¼µ é A nj ³» B«nC ;k A²k«C ³ B¼«n Bi ³M BµJoî À TwA e ºAoM ³ k ½Bª M ²jAj fn Hí A ³ C pa y¼m,jaj»«¼ñzu An Bµ CS½A n n±d«³,< JAoîA B¼ >,» A /k T{Ak ³ q¼ A B¼i ºBµ³~ º An C,j±M u n jna ja u«bu º²jBí A nbi ¼hU º²k¼½Ap k{bm /jo xn± z«< BTvMoî u n > ³M,»½Bñ½o«A «±{,u«bu ºBµ» B ½BÇM y½bz BM,ð ½A ²k«C o¼m ²joQ pa ²nl²nl S ¼ e o¼ia º³µj k a nj» 1979 Bw /SwA ²j±ª fn oma uq pa ºk¼{n±i BvM B\ Aow,»æ±~i An A ³ B«od«jB wa JBT /S pbm An Ao]B«S ¼ e A±U»«³ k«c»«o ³M ¼ a o ½j, jo o{ An ¼ du nb ³ /SwA ¼ du C º²oªY o Be ºBµyµ sq ºBµ³T B½ A²k A±i An Bµ³T{±, A³Tz Bµ» B ½BM nj nb¼vm,³t{m º³µj nj» B k v½±ç An Bµ C K B / «B An o½±~u BU A²jn C jo» ¼an±] RBí ±`ªµ An ²pBU

10 nbt y¼q É 10 ºBµ ou> ³ ½A ÂX«: A²k¼wn»UBñ ³M q¼ j±i B«A, A²joM B JBT B½BQ nj B{nBYC pa ³ k A³T B½,» nbç ³ ǽA Bǽ ;k joç ³Ça jbdçua ³ÇM Bµ» BǪ C K¼ oçu ºAoÇM,1914 R A A nj,< A±Ç] /k A±i JoîS «À TwA po«an C k¼z ³½n±w Bi iaj nj» i Aoa,Joî º²k ²o Am«³ÇM An ³]±U Swj B½,jnAj»«oM ²joQ»UBªµB U¾±w pa ³ {BM»v ¼Tvh «k½b{ uq,k¼«b\ç A B¼ BT½oÇM S j nj nj B ÇQ»zñªÇz ³ÇM 1916 nj ³,k»«K ]»UBªµB U¾±w, ±T¼ß Ç RoL ¼Ç y ¼Ç n, k nj ³ B¼«n Bi ot j ±Ãv«,uñ½Bw nb«o ßw B¼zñªz ǵ nbç pa oçw Ak _¼Çµ ±T¼ß Ç uñ½bçw ³Ç joçm»q «/²oµB nj RBîÀ A º²nAjA u¼än pa ºnB ³a H ¼ j ±T¼ß ³ j±m ²k¼ª Bµº±v Ao BM y Bw C RAo Am«nj uñ½bw /k jn B¼ nj An ±T¼ß Ç º³TÇwA±Çi jnaj ³Ç S{Ak Q»«¼ a»e± ²jBw S½B nj uñ½bw /SwA ³TwA±i A ±Ça /SwA ²joÇ t±½f«an A Gkªî uñ½bw ³ S{Ak ð{ ±T¼ß ³ C Be,k»«²jn CoM ²jo Ak¼Q» ÀTiAxnBñªµBM³ kz ³]±T«uñ½Bw,S A³Mºq¼aJBM ½Anjq oµ ±T¼ß kçñ½ ±T¼ß Ç BÇM p± ǵ jo»«n±~u ³M uñ½bw,kím ºBµ Bw Bµ²B«nj, n ½A pa /SwA S j njçç C Bh«½oU B o i BvM³a ÇÇ ASwB¼w Bh«³M km ±T¼ß ³ C Be,SwA /j±m ²k{ ³ÇM ³ na k¼«a»½ajp B MA BµºpBMm B pa ³ SwA ²j±M ½A A» æa ºBµxÀU pa»ñ½ JBTÇ / Çñ ²k vm eao«bµk n c¼ ±U ³M H oæ A²k¼{± ³ªµ ½A BM / {BM ²k¼wn j±~ «k Ç ³ÇÄAnA»í¼w pak A za jbt A B UA ³ B¼«n Bi nj» n± ³M ³` C pa ³ SwA C om o Be,j±M ²B qm ow njònqm ºBµRnk ºBµSwB¼w º³\¼T» ± º³ B¼«n Bi ºo¼ ñ{ kµj Bz ³M k k¼wn j±i Z A º³ ³M»Mo ºBQ na ºBµºn±UAoP«A»L ³íw±U ZA±«A³ ºA³ d Swnj /k AoM K î ³M An Bµ C j±m B M ³ k jn±iom º Økw k ªUnk RAoYA ¼ A An B¼ÇwC JoÇî ð BªÇ«³¼ ou Ao½A ¼ÄAowA o~«wb {»««³ ºA³ B¼«n Bi B¼ BT½oM ³ ºA³ «:j±{»««b{ q¼ An BTv B A ³ B¼«ºB¼wC ºBµn±z ³ñ M,jo¼»ª om nj kíçm ³Çv Ao ºBµxn±½ pa An BTw k µ o¼v«bu k¼ ] C nj kím ³M ±Ã QB ºBµ ] B«p pa /k{ n± z«< ònqm ºpBM > ³M ³ ºk ½Ao nj,jnaj ²B B«A nj ³¼w n ³T oç B\Ç A ³ «½A nj xk«b¼q A» B ] ] º²nBMnj ³ ºo ½j ºBµyµ sq nj Ç ïaoçw³çm ³Ç»½Bǵ C»TÇe /kç A³TiAjoQ ða± ºA²p±e B½ n±z ð½ ³M B U Á±ªí«SwA otz«y B½ B¼ BT½oM y ³M ÂX«q¼ k A³T n» BªXî B½»Moî o{ nj»½bq na ºBµSwB¼w ; A²kǽj oué¼çw»m±anba nj An» ± º³ B¼«n Bi y½ak¼q «/k A²jo ³]±U ³v Ao B¼ BT½oM y Ç ºAnAj ǵ An ³¼w n ½AoMB M A³T o o nj µ An µjp± o < ònqm ºpBM > C º³\¼T

11 11 É nbt y¼q An Joî B ] BM B¼ BT½oM jbdua oß ß`¼ ³ j±m ³¼w n KLw ³M H ím B½ H«BªU / A³Tv Aj BTwAj nj»ª «nj» BªXÇî ºn±ÇUAoPÇ«A kç jaj»«c¼]ou ³ao,³v Ao B¼ BT½oM ³ j±m KLw ½kM q¼ ;k ñ A»Q º³]nBi RnAp ³ j±m n ¼ªµ pa ;k T o ³ B¼«n Bi ¼v U B {A³M ¼ª~U,k BªM» BM ³ «B\ Aow ;k»«s½bªe ¼ v nj j± ½ S «ºAoM ºn±z u¼wfu pa jo ÀîA Hªwn B¼ BT½oM k Çñ«k jo»ç«tbçvea»v¼ Ç A AjoªÇT j pa ºA²kî, ] pa uq ³ j±m BTwAn ¼ªµ nj, Aj»««³»½B] BU, n ½A pa /k e ³ B¼«n Bi nj An ±]nbñ¼q v½±z M BM S Bh«º³ L] otçvm nj ;k»ç«s½a n é¼çw ¼ a»½b í«nj An ³ B¼«n Bi º³~ ³ SwA»MBT ¼Tvh ½A /jnaj»ª «y C nj µ ³¼w n ³ < ònqm ºpBM > ºBµ µoç ½Ao{ Bh{A ³ B¼«n Bi BTwAj nj ³ k½j k¼µa±i JBT º³í B «ª ³Ç»Ç«²nBÇ{A ºjBíÇMA ± Çi ³ÇM Ç«³Ç BÇ] C q],k»ª Ak¼Q»T¼ªµA Ak a»wb¼w ºo¼ ¼ª~ÇU kç n ³ÇM o BÇe JBTÇ /k T o»ç«²k½jbç BzUBª¼ª~U nj»½bq na AnAkªTwB¼w k T o»ç«¼ª~u k Tvz»«q¼«n j ³» Bv B U,1922 BU 1914 ºBµ Bw nj ;jpajoq»«/k j±m Bµ»½Bñ½o«A Bµ»½BQ na An ºn±z Aoî ÂX«/k jn C»«k½kQ BQ na nj An ³ B¼«n Bi ºBµpo«Bµn±z,²n j ½A nj Ç] pa kíçm,»v¼ Ç A AnAkªTwB¼w An Bµpo«;k jo AoTiA Bµ»v¼ A jnaj B jna ± A ³ u¼ AS jk «nb ð½ An Aoî S½± BTvMoî j ke /k k¼z» Bi ºA³z nj, A» B ], B ÇL ³½n±Çw ¼ÇM ³Çv Ao An B¼d¼v«B Bª v«b¼«ºbµpo«jo ¼¼íU 1922 Bw nj /k¼z,º n±{ B\½BMnlC BTv «na ¼M ³¼w n ³ B¼«n Bi nj»î± ~T«±ñe ß B»î± k½bm ³ k j±m C om B«p C»½BQ na ß ºBµRnk ³M ³ B¼«n Bi, n ½A pa /k µj o¼¼ U An Bª v«ºb¼wc»wb¼w S½j±]±«tBwA BU k n C j±] ³M»wB¼w RB¼e º²j± B{ /k A²kz S «SwA p± µ ³ p± µ ³ k{ ½kLU»½Bµn±z pa ºA³î±ª\«ºnAjBÇ Bǽ v¼ B ±¼wBÇ BÇM Bµ»v¼ Ç A Bzªv¼ ±ª BM Bµt n An, ½j» í½,³ B¼«n Bi nj o½bw ³½n±w o~«nj ¼ª vª A A±iA é¼zu B ] nj»mà A Ao½A ß /k jom AÆw o½p» B«j j ½j jaj ²pB]A ³»Unk B U,³v Ao S j /k A³T{Aj ³ ²k p An ³¼ ½A Kµm w ºBµn±z AoÇ ½j oçmaoçm nj ºA³ oç pa,k BªÇM» BM ³ B¼«n Bi nj ÇÇ ³v Ao SwB¼w ± ÇÇ SwB¼w tbwa jbtçzµ jbt µ ºBµ³µj nj ºA³ o RBz B «k B«pBM ²k oq µ B] ½A, Bw ½kM /jo S½Bªe /k¼z ±i Bi ³M An B L oçmaoçm nj ³ B¼«n BÇi ThÇ«½A± ³ j±m»tz pbm»m º³ 1922 Bw ³ n BM ½A om BU 1914 ÇÇ JBT ½A o k«ºbµ Bw Bi º³Mm] B\¼µ, n ½A pa ;k jo»½anc æ o ½kñ½

12 nbt y¼q É 12 o ³M ñª«c nj ºq¼a oµ ³ ²j±M Ài ²k pbw ºA²n j Bµ Bw ½A ³ SwA C nj ÇÇ 1922 An j± ǽ JoÇî v¼ B ±¼wBÇ H Ç«Bµ»½BQ na ³ ºo~î,SwA (²j±M ñª«hí A B½ ) ²k«C»«yL Ç]» ±i B ª{j Bµº±v Ao ³ñ M BµJoî ³ ³ ºA³ B«p,k k½j»«o ½kñ½»í¼L AkdT«/S{Ak ³ B¼«n Bi ºBµSwB¼w nj»ª «y S ³» An j,k j±m»tv¼ ±¼ æ y¼q nj An»µAn ³ B¼«n Bi /k k{ JBhT A Bµ²An j kd«bµ³ ½q ³T n³t n,1922 Bw BU» ( B L njk¼ n ºBµð½oa ¼M B½,y B ½Bvªµ ¼ÄAowA ¼M ÂX«) B½BQ»M ºBµ ] ³M ³ S o ³M ³ (»QB¼Q ºBµnBTz,k~ ¾±w,»½BMnBª¼QA±µ )»Tv½n ou q Ap n RB«Ak A ³M q¼ k{ Ti C pa»zhçm Bµ ½A /k{ km jbtzµ jbt µ ºBµ³µj nj» ª A ¼M RB¼e pnbm ºBµ» s½ pa»ñ½ /k«c kµa±i ²k ½C RBd æ nj Bzeo{ ³ k A»h½nBU VAo¼«o ß`¼ jo ¼ª~U BM A BTwAj /Sw±¼Q k µa±i µ ³M kím ³ j±{»«jbt nj BTwAj j ³Çv Ao B¼ BT½oM ¼M, ] pa kím,³ B¼«n Bi ¼v U :j±{»«pb C A» B ] ] ºAkTMA nj nj An uñ½bw /k nb ¼ª~U ½A RB¼Äq] º n kµj»«s½n±«f«uñ½bw nb«o ßw³M jo /³¼w n pa kím /k»«²jb«c An ³ B¼«n Bi º²k ½C º³z ³ ± a ¼ ¼M»«¼»«K¼ íu ] ºBµ Bw Bw nj ( BzL A )³ kmb½»«s¼ªwn ºjB wak B nj j±{» ªî ºjB½p j ke BU ³z, ] /k ±{»«¼ U 1922 jb ÇwA pa ºnBª{ o A ³ µkm Bz TwA±i»«/ T{Aj An BTwAj ½A T{± k~ AkTMA «B ÇM An o~竺n±æ À TwA ³»L C º³¼«ÀîA X«ÇÇ ½nAm M µ nb An 1922 Bw RBª¼ª~U o¼çm C j pa jna ¼ÇÄAoÇwA ³Ç ¼ v º²nBMnj ¼aoa xnaq ¼ v S«±ª¼,jB y Ç, B L ³½n±w om ³v Ao S«±ª¼,jo }hz«an Aoî é ³ B¼ BT½oM º²kµBí«,k k«c,» ± jna nj ºk½k]»T w S«±ñe jb\½a Aoî o~«bµb{ S w ºB¼eA nj B¼ BT½oM k¼µa±i ÇÇ jo¼ M ow pa ³ B¼«ºB¼wC om An yt«±ñe Sv A±U C BM ³¼w n ³ º n±{ jbdua ¼ñzU Bw RB«Ak A,» A /jn C nbª{ ³M ³ B¼«n Bi º³ Ãv«~ e A±U»«An Bµ C ±ª\«³ k½j B«p ºBµ± S º³\¼T (S o ñ{ Bw ¼ªµ x±e ±e C ºAq]A ouy¼m ±a )1922 ³ B¼«n Bi ¼v U ow om» A±U ³M k¼wn ºAoM Bµt n Bµº±v Ao BM uñ½bw nb«o ßw ] S B½ ²pB]A B U ³¼w n jn C Swj ³M ²k{ A±U nak «pa ou» k A ³v Ao /j±m B{j±i B¼«¼v U nj An C S nbz«³» æa,³ªµ ½A BM /jnaj ²B j±m ³T o ] pa y¼q ³ An ºnAk «Bªµ MB Ç«q¼a³ªµ,B¼ BT½oM º³ «nj /k{ ²joª{ otd«sv Aj»«pB\«ÀwA ºB¼wC º²nAjA HªwA ºBµS w ؼ ²B ½B] nj ¼ Tv«o¼ ñ{ ³M K A,B¼ BT½oM :S n y¼q uñ½bw º³z /jo ÀîA j± ½ Joî v¼ B ±¼wB j oµ»«be An j±i S o Swj ³M An Rnk,Joî Tv«

13 13 É nbt y¼q µa±i Bz,S o Rn±æ ³ B¼«n Bi nj» A±U 1922 Bw nj ³ ³Tñ ½A RBLYA om q A»U B T«k½k] º³ B¼«n Bi ¼Tv A±U»«ºo pbm pa uq ³ ºke BU ) A±U C BM B«S Bh«³ jaj nj B¼ BT½oM S j ³ Sv¼ ½A B«S Bh«S î / ½nAk Q»«K A ³ Sv¼ B a ( ¼»eAo An ³Tñ /jpbw ²jn CoM An ³ «B«jo«ºBµ³TwA±i BµpB¼ ³ jpbw nao om» A±U Sv A±T B«p C,uñ½Bw nb«xn±«f«o ß`¼ jo o pa /k j±m ºo ½j q¼a»q nj Á±æA Bµ C ³ SwB] ½A ³ B¼«n Bi ºB\ njk½bm ³v Ao po«:j±m ²joñ ºo¼¼ U y¼q o ð½ pa y¼m pa ³ B¼«n Bi º³ Ãv«?k¼z ³ B¼«n Bi ºB\ nj k½bm An ³¼w n po«,³ ½A C pa ou «, k{bm µ ºo ½j BTwAj, C Ài nj B«A / S½A n TwA±i»«pB C nj ³ SwA» BTwAj ½A kç{ ç±çî B¼ BT½oÇM nj BÇ A ºBµ BÇw ¼M ³ ± a ³ ½A BTwAj :k{ nak½kq º³«B oçm ºAoÇ]A ³Ç»«B ǵ,1922 nj k jaj ²k¼ î o¼¼ U»v¼ A AnAkªTwB¼w AjoªT j BTÇwAj ª /k T{Ak C ³M ºn BM o ½j,k T o ²k î ³M Hªwn An ³ B¼«n Bi ºpBw ± o j nj Bµº±Çv AoÇ Bǵt n n± Çe pa nj ³Ç,B¼ BT½oM S j k½j ¼µA±i nj An ³¼w n n± e ³ k{ ½kLU»T j ³M ] pa uq,jo»«bl TwA ] pa kím º³ B¼«n Bi ³» Bv Bªµ k½j ¼µA±i /Sv Aj»«nBM³í]B ³ «nj An ³v Ao n± e B o i ³ B¼«n Bi ³» Bv Bªµ,k k{ Sv¼ ±¼ æk nj,k j±m BµSv¼ ±¼ æ nak o 1917 nj ³M An,³ AkLî,xnjAoM jbªtîa MB o¼ An A ºj p³m,k jp»«³ ¼w ³M An ~¼»Moî S w ºnBªíTÇwA nbªç ³ÇM Swj B¼ BT½oÇM ³Ç k½j ¼µA±i ²s½ ³M /k Tv Aj ½ B ºA²k k¼«± ñ{ BTw k µ ºpBw ± o j ðlw³m ³ B¼«n Bi ºpBw ± o j y kµ o A³ jp ³ B¼«n Bi nj»ª¼ î nbñ A ³ jp nbª ½A ³M Swj» B«p Swnj B¼ BT½oM /k¼z»«apanj ³M Bµ v y Tvz oªy³m,j±m ³ÇM ºA³ ÀÇî oç ½j k j±çm nbdçm ºAn BÇ«nj S j RAk íçu yµbç BǵA±Çi B¼ BT½oM»«±ªî /k T{Ak ºnBªíTwA ºBµ»½±]Ao]B«Sv¼ C pa»{b H oæ SwA C nbt o p o«a ³ B¼«n Bi ³ ºA»wB¼w S¼ k«aodm ÁBªTeA»½Bµ ¼ª~ÇU C k½kç] JBM nj 1922 nj jo Ao½ An ³ «1918 nj B¼ BT½oM ³ j±i ³» A±U ³M o ½j kím ºBµ Bw njb¼ BT½oM ³ k{bm ½A n± m«aodm o ½j «Bî k½b{ /S o /S{Ak ºjB TîA j±m ²k{ y½ao]a naj²k î 1922 nj BÇ«A,jpAjoPÇM ³ B¼«n Bi o¼¼ U nj BQ na y ³M B U j±m B M T{Aj An C xnb k~ ³»MBT /jo¼»«om nj q¼ An o ½kñ½ om» ± o j j ½A o¼yfu BQ na j±i o¼¼ U» ± a nb æbe ¼ BTÇwA, ¼Ç, BTvMoÇî u n,( ± nbçi cubç ) o ß`¼, ±v ½ nj,zn±] k½± k o Be JBT» æa Ao ½pBM ÇÇ k j±m ¼ w Tv¼M o ºo¼ ñ{ nj ³» Ajo«ÇÇ» ¼ ±w±«

14 nbt y¼q É 14 ±Tv ½ JBT ½A» æa º²o a B«A /k pbw ± o j j±i ºB½Ån MB «An B ] k {±»«ð½oµ k ñ A»«³½Bw BµjAk½ n om yª¼ îs¼~h{ SMÀæ j±m é½b od«y ±L ³ SwA ¼aoa /k¼zhm»«rb¼e Bµ C ³M B½ ¼L pa» Ajo«¼ `ªµ ÇÇ Ao ½j ¼ BTwA, ¼, ±v ½,Zn±] k½± X«µ ¼aoa ºAoÇM»z½BÇ«pC º³U±M B½ ð ½ ¾q] An ³ B¼«n Bi ÇÇ o ¼«jo ºoª½ ßA ±Ã,uU±ªwA B¼Tv½o Bz½A n±~u» æa º³Tvµ ³ B¼«n Bi º²k ½C JBM nj jao A ½A ºB½Ån /Sv Aj»«j±i» ¼M B ]»w± Ç ±`ªµ B{» B«nC Tv¼M o ³ k j±m ²k¼ î ½A om ±{ n±{ BM Bµ C /SwA o pa RBd æ nj ³»h½nBU,²B k½j ½A pa /jq¼iom k½bm B½,jq¼i»«oM A» B ] ] otv Bi j pa /SwA p o«a º³ B¼«n Bi Tv¼M o y½ak¼q o ßw k«c kµa±i ²k ½C

15 A yhm g½nbu²annb anj

16

17 1 ~ ºBQ naoicºbµu ð½ ºo Çw nbpçvµn A ± Ç]» AnBM nk M pa (²oeBw )tot Ò` ½A ß ºBL½p»Tz,1912 Bw nb M oia A nj J± Ç] SªÇw³M ouy¼m ³aoµ /ºk M B«p ³«B om km ºo w,k{ ³ AoT½k«ºB½nj nj»d½o U /Sz n± pa ± ªTz ³ k¼zñ» ± /k{»«ou { n BªwC,S n»«}h{»tz RAq¼ \U pa _¼µ y \«RAq¼ \U /j±m B¼ BT½oM ºnAjB½nj³M ít«tot ß Ò` ½A»T«B A pa uq ²k«C B¼ BT½oM pa ³ Bª «o ²jpA j ²j S{Aj ³«ki o kæ j ke /S{Ak ²B{ RoMoǵ,B¼ BT½oÇM o½p SvhÇ Bǵ C pa»çñ½ /k j±çm ³Tw±¼Q Bµ C ³M u½nbqut½n Tµ nj ²BU±, ¼Çaoa ±Tv ½»«±w ;S ±½A,xA³ Bw [ Q Sv¼M x±µbm otij ºo ½j ;j±m,s¼ä±ñwòa ½A nj /k jo»«xa»µaoªµ ð½jq nbñªµ ²jA± Bi ± î k a ³,ºnAjB½nj»«B o¼» ±T«BÇz½A ºB¼Ç j om» À M i j±m B M ³» ], A» B ] ] pa y¼q x±i ºBµ Bw ¼vQA /SiB {»«B¼ j ³»UApB¼T«A º³ªµ pa k «²o M k j±m ºpBTª«éª] Bµ C,kzñM panj ºBµ BMB¼Çi > nj y BTÇw j BÇM,»ÃPªÇQ nj /S{±»Ç«An xo Çw RAo BÇi S ±ÇǽA nj A /jp»ç«z±ç«bçµ C nj» kç p Bµ»Ç«n o~çî nj ³ k j±m ²jp k <»½BL½p n± R±w º³í Ç ºBµ³Ç Ao½ BU, ¼v¼w nj 1 /SwA ³T{AjoM î An Bµ BMB¼i ½A Be ³ S{± yuao Bi ºBµt k ±TwA ¼M k Tvz ³Th½n o ºBµnA±½j ºBµ w³ñu º n k T n BM»» B ±½ ³M» B ±½ ºoUBÃU» «C ºBµ³ Ao½ B¼«nj k T n ou BM kím /k jn±i nbµb poµ ºBµ î»ze Bµn±L p p p nj±i ºBµ z½ C B¼«> S C /k Tvz B½nj j nj JBT C Tvz o ºB{BªU k¼{n±i ³ ½A BU,jow»ªz½ kím k{»«b fow xa»mc n ³ ½jo B{BªU An B½nj ½jAj / 2 <k k«c o¼m Bµ²nBTw S n ¼½BQ

18 g½nbu ²AnnB a nj É 18 An BTvMBU nb M k»«k{ An p n ³»½BµS oe ÇÇ ¼«p» B T A»í ºBµS oe ue BÇ«A /SwA ³T Bǽ tbñíç A B{± F U BµpAk A za pa S ±½A RAo Bi nj ÇÇ BTv«p q¼½bq ºBµ ¼«pow ³M xa³ B A±] o w pa A º³ BTv«ow xnaq om BµRnk ºnAk½BQB Bµ kªu»½ao¼«ºn±uaop«a omaom j y¼m j±m ³Tvz ºAºn±UAoP«A k v«om A nkq /SwA ²k ñ ¼ ³½Bw» BTwBM oªçî n ºn±ÇUAoPÇ«A omaom j µ xnkq ºn±UAoP«A ³ S{Ak Q»«A k½b{ /yunk Z A nj n A /S{Am»ªÇ ¼Ç«p An * xoß ßkÇ ß M ºBª ǵAn ³Ç j±çm n±{oççq ºo {joçç Ö o½p SvhÇÇ /k»«/s{±»ç«kç A±i»Ç«Rm BÇM SeAn An ¼ÇU» B ±½ ³ j±m µ ºA³zUC j Sv¼v¼wÀ jo»«ºj±ve A ³M» j± X«,S{Ak RB¼MjA Bµ BMp pa ºA³T{now ³, ¼aoa ±Tv ½ An q¼a³ªµ ³ ²j±M ½A B{o µ /k A²jo ònqm ºjB½p An Bµ»«n Bµ» B ±½ ½A> :S»«Ç«pA LÇ Bǵ C» / A³T Ç J±Çi ºBµq¼Ça Bǵ C º²pAk A ³M µ «/k A³T Ao ½j pa y¼q 3 < /k A²j±M ³T{Aj j±] µ Bµ»«n Bµ» B ±½ pa y¼q» ¼i B¼ js»«a ³M nkq> :kv½±»«s ±½A B~~hTÇ«²B kç½j Sv Aj»Ç«j±M ºoñ { n jo«o½p Svh 4 < /S{Ak ºA²k½B B«A,SwA qª¼ç],»½bñ½oç«a k ªz Aj /Sv¼ n B ±½»½BQ na ºBµ kªu ³M o~d «q oµ BTwBM g½nbu kªu» í½ ÇÇ oæbí«kªu ³ ±ª «½kM j±m ²jo bo «ºnAk o oq º³½o,k¼Tw ß om ºo µ,n±{c MBM,³½j± ½ o~«pa :SwA ³T o ³ªzaow ³ B¼«n Bi pa ³ñ M, n B ±½ pa ³ ÇÇ BQ na ³Ç ³ B¼«n BÇi ºBµ»µB{jBQ ³M,k¼wn»«y¼Q Bw AnAqµ ³M y½bµ³z½n ³» kªu /k A o«±w x n Bµ BÇ«nC,»½BÇQ na ºBµS Ç B Ç] ºoUoM ³M ð ½A,k j±m ³T n B¼«pA y¼q» B«po½j /j±m ²k{ o\ «Bµ C» k p,k j±çmtot Ò` ǽA ß»TÇz o BÇv«y B Bª «¼aoa ³ Tv¼M o Svh ºBµ Bw C nj B `ªµ,k ¼LM An ²k ½C k A±U»«µl za ³ B] C BU,»½BQ na ºBµS «k Bª ³ j±m»í¼l S Bwn Jo k n±~u ³ j±l K¼\î ¼ `ªµ /S{Ajk µa±i» ª A ¼M n±«a nj An v«y S{± oçw ¼¼íU ÇÇ jo kµa±i ¼ªñU ºj p³m,j±m ²k Bª y du ³M ºq¼a ³,An j±i»h½nbu ³ B¼«n BÇi S{Aj nbç p± ǵ ³Ç B Ç] «B «j kí«pa»ñ½ / B ] o ½j ºBµS wb¼w Bµ»½BÇQ na J± Ç«½BªÇ{ Çñ{ ³M p± µ ³ B¼«n Bi»wB¼w» µo»îbªt]a K B /j±m /j±m ²k«B¼ nj / /» Bª Co{B,o km nb ³MJ±v «*

19 19 É ºBQ naoicºbµu j S¼ªÇµA KLw ½kM j±m < ònqm ºpBM > C nj B ½oe SMB n Ak¼«, µjp± o nj,³ B¼«n Bi ³ B¼«n BÇi,j±ÇM ²kÇ{ TÇi GoµB BµSMB n ³, Tv¼M o Svh ºBµ Bw nj B«A /S{Aj ºjB½p Bª /j±m ²k{»½BQ na ºBµRnk R± i B¼e ³M ½kLU  ³ «/S{Aj ºA³¼{Be»z o ½j /Sv¼ ³ \î ³M ºpB¼ ± A S o k µa±i Swj ³M An C nb¼tia j p B½ o½js n»«ºbµºn±çuaopç«a nj ³Ç jaj»ç«s¼ªçµa B½ Sv Aj»«¼aoa Àv µ pa»½bq na jo ou Bµ ou Swj ³M ³ «AnA nbtz X B UA /jnm»«³a Ao½A BµB{ B½» BªXî ¼ Àw «n»m j±] ³M» Ao Bµt n Swj ³M B½j± ½ nbtz pa ouy¼m µ C ³,jo»«k M An Jo ºAkæ R± ] nj,sv¼ ³TiBw»v pa ºnB k T»«R± i nj ³ ºA²k½jB¼ j AnAkªTwB¼w /jn C»ª o¼ Çe ºBµºpBM³v¼Çwj /um ¼ªÇµ,k qçm RBeÀÇæA ³ÇM Swj k TwA±i» BªXî B w pa ºAqÇ]A n oq ÇU Be»ÇM jo竺a³ ½BÇ nak½bqbç ºBµ ÀTÄA,»ªwn RB«B «jbv,ºnbmnj k» BµA ³ j±l o½±~u ½A nj ºq¼a /k T{Aj µl nj ³ «½A pa B¼½BQ na ³ j±m ºo½±~U o T Ç«¼ oçm nj Aq½n³«B oçm ³TÇL A /k AkM oyæ«j±i é B «B½» k p nj An C n±½±¼ u½nbq * /S{Aj ºjB~TÇ A º³L ] H oæ µ Bµ ½A B«A,k j±m ³ «nj ²pBU ºBµnApBM Bµ µc²an y½bz ÇÇ jnaj»«a ³ «½A nj k{³tz Tz ³M An BµSv½n ou B¼«B ²p o«a ³»½BµAj±w /S{Ak j±] ÂæA B«p C ÇÇ k»«k ] An B¼ B ] ³]±U, jna, ¼ÄAowA /S{Aj R B U p o«a BM BªwC BU ¼«p B«p C nj ³ B¼«n Bi»wB¼w º³ dæ RnkÇ º³ LÇ nj Bµ oç ³ B¼«n BÇi ouy¼çm /k T{Ak j±] ºj±íw BTvMoî Aoî,³½n±w S oe k ºo ½j q¼a oµ X«g½nBU,» BªXî ºn±UAoP«A nj /j±m» BªXî j± CJA±i nb A w /jo»«r nbm º³ñzM ³M SwA R B T«²ovñ½ ³ B¼«n Bi nj SwB¼w, Tv¼M o B½BQ nj,²p o«a ±Tv ǽ ÇÇ ³TÇwA±iBÇ»µBÇ ÇÇ k½k] º³ B¼«n Bi ½A y ½o C nj An y ½oU» æa /kò B«,jBªTÇîA MB o¼ Shw A±] j±m ºnAkªTwB¼w A» B ] ] pa y¼q ³ jo ºpBM ¼aoa ²An oçw An ³ B¼«n Bi ¼aoa BµnBM»L½o o½k U / Bª v«ºb¼wc ³M ºA³ Àî ½oUða± km ºBª¼w om ip ºB] ±`ªµ ³ ºpo«± i»iom ;SwA» BM p± µ xnbyc ³ jo qlw o ½kñ½ /SwA ¼aoa BM Bµjn±ioM C nb jb½ ³Tvz ³ B¼«n Bi j±] CpA»Twnj njk A SwA²k¼`¼QxA³~ /j±m³ «njbµ» Bª CºjB~T Al± BX«½oU³Tv]oMjAk M µc²anbo * º³½BÇ«B\Ç AoÇwB«A,k jo S½Bªe BL TwA CpA,k{BM³T{Aj BL j³msv A±U»«³»½Bµo ipa B,AkTMABµ»v¼ A/jnAk /k k¼wn A±U³M CowoMn±z j1914nj³ ½ABU,k{B¼ BT½oM Bª C ÀTiA

20 2 ~ B¼wCnjònqMºpBMVAo¼«ð½,(³]nBi n±«a o½p )º o ß jna ja o ßw ³ ª] pa,s j nj Bz AnBñªµ»ioM S¼Ä±ñwA, ¼aoa ºoYÆÇ«y,( ] o½p ) o ß`¼ jo BµkíM ([»½AnAj o½p ] naj³ Aqi )Zn±] k½± k½±½j ³ñ «An j»wb¼w VAo¼«pA k Tv A±T B¼«½A njbµ C B«A /k jo B ½A» ± º³ B¼«n Bi i nj S¼Ä±ÇñwA /k q½oç M,SwA ³T{Am nb An C S{Ak Q»«S¼Ä±ñwA AoL¼ S j ³,B½n±Tñ½ k j±m ²jo SzQ µjp± o º³ B¼«n Bi nj ³¼w n ³v Ao BM B¼ BT½oM SMB n º³ MBw ³M º o ß /k jo»«²blt{a ³ jaj Bz é½b o¼w B«A,k o¼ M ²k½jB An C k A±U»«³ k T{Ak Q»«j ºBµ»½Bz n±çz pa,j±çm ³TÇiAkÇ Anj»½BÇQ na BL¼ n BM An BTv A ³,³ B¼«n Bi ow om SMB n,b«bç Aj ±ÇñwA,Kª Tv½o ±a» B {B ºBµo w BM ³ S o»«³ªzaow ºAºnBªíTwA z An»½B½nj ºBµ²An µjq B{ µjq BQ o nj»½bq na ºBµRnk /k{ pb C ð½ nj ß rb«smbç n ½A ³M o½j HTLv BTv A /k TiAjoQ SMB n ³M µ BM B ]» MB«ow om C pa uq k jo /S o»z¼q Ao ½j om S½B nj B«A,Sw±¼Q o{ ³ jn C k½kq ºAºn±UAoP«A,xA»ña± n³m, µk\µ o nj B¼ BT½oM o½aq\ Aéª\«± A,Bµºk µ Bµ»½B¼ BPwA Bz ÀwA k B«,q¼ Bµ»v¼ A /S o»«om nj An B ] Jo ¼Çaoa ±Tv ½»T,1912 Bw /k»ª J o q oµ k¼{n±i B{ oª nj ³ k jp»«ºa o B«oÇ \ ÇQ Zn±Ç] BzµB{jBÇQ,k jo»ç«o ÇwtoT Ò` ǽA º³{oî om S¼Ä±ñwA RoMoµ /j±m ¼«p ºBµ»ñzi nb að½

21 21 É B¼wCnjònqMºpBMVAo¼«B] ½A ³¼ q B«A /k k¼ BM»ª ºA³ Bv A o{ ct X«BzUBe±T pa ð½_¼µ ³M Bµ»v¼ A ct,xjn BTwj ½oUònqM BM AnC t± B¼ A B¼wC nj ³v Ao T{Am owszq BM B¼ BT½oM ³ j±m k{»ç«ºnb¼çvm ºBµ³ Ç nj ³Ç j±m ²jo» ± B a An xaºomaou»uàæa±«± i,k µ /jo Bzí BÇ] C pa jo ³ ªe o~«³m ³ ²B C,jAj Bz 1798 nj RnBQB M ±Ã QB An í ³ ½A MBM ³M B] C pa, B¼ ¼z¼Q nbht AoQ ²An j±ª¼q ºAoM,³T{Aj B¼i ³ S BµkíM A /k{ ³½n±w»µAn,³¼w n º³ A±½j naqu upw k B«nj y½bµ³z ºAo]A nj ±Ã QB B«A /j om BTw k µ ³M µ kím /jolm Sªw AkM An ³¼w n yuna jo K¼ ou An, Q Bµ»½BQ na»l ³íw±U omaom nj³ B¼«n Bi»«±M ºBµS«±ñe pas½bªe jo B¼ BT½oM ³ ºnB ºBµRnk Swj ³ j±m C BL j³m ³ñ M,jo¼ M Swj nj An ³ «nb¼tia SwA±i»ª B¼ BT½oM /j±m /k ²BU± ³ «pa µ An BQ na o ½j B¼wC q qt«àwa ºBµS«±ñe pas½bªe µjp± o njb¼ BT½oM S jswb¼w, n ½A pa ½oe ³ k¼zñ» ± ½AoMB M /j±m Bµ»½BQ na ºBµ³ ªe ³ ApAk AoM RB«Ak A,BµS Bij omaom nj pa Çv ½k Ça º³ kç j B¼wC nj ³¼w n ºBµbo jo»x i /k{ ³¼w n ºn±UAoP«A xa» æa ³ÇM» nqçm nbª ³ 1 j±m B{< ònqm ºpBM > Bµ C xàu ½A /k{ B¼ BT½oM ºn±z ºoñz Aow :joç ½oíU ³ ± ½A An nbª C,k{ k µ º³ v AK½B BµkíM ³, po Zn±] /S n»«nbª{»çîakçu An n j ºBµ Ç A Ç Bµ B ½A ºnB¼vM ºAoM /// Ao½A,pB ºAn B«, BTv B A, BTv ou> BM SwB M ³» Bv Swj njk Tvµ»\ o { ºBµ²o «Bµ C «o pa ³»«AoTîA ///k»«:s Ç jaj ZoÇi ³M ºoUy¼M SeAoæ B½n±Tñ½ ³ñ «2 < /k ºpBM B¼ j»½a o B«o ow om Bµ C 3 < /B¼ BT½oM B½ k{bm ³¼w n B¼ j ºB C ³ SwA ½A ³ Ãv«> ³w ºBµ²± nj A j±i /j±m ²k¼«B < ònqm ºpBM > An C,»v¼ A ov A,» ± B n±unc nbm ¼Tvh B½± An A»ÇñMpA o¼ç«a :jn±çi»ze±ç«svñ{ jo ºpBM ³ Ao¼ j ³ B¼«ºB¼wC ºBµ BMB¼M B½ Bª¼µ o¼m An xa²j±wo oñ¼q kím /SiAk A 𠱫nb«ºl±«raoze pa oq»µba nj ²B«j S o pa»ñ½ k{ S B½ A ºBµS{AjjB½ nj < ònqm ºpBM > RnBLî /k jo Ak] xa U pa ow k k¼z oçw oçm An C ¼Ç y BÇ«n BÇM ¼ P¼Ç jnb½jôn 4 /jo An C BTv B A ] ¼Tvh Bin±«, ǵ BÇM jnaj B Ç A ºjBTwA ³ SwA ºk µ Ç»v¼ A ºA³`MovQ º²nBMnj B«n /SiAk A Bµ BMp

22 g½nbu ²AnnB a nj É 22 * /k»«jc om y An Bµt n ºBµ³Ã ±U, BTw k µ o¼v«nj,b¼ BT½oM S o½p Svh, ±T ¼ ß ß j ³ ²B C,j±M ²k{ pb C 1829 pa y¼q ºpBM ½A B«A, BTv B A º³ wa ³M,Bµt n k q pa BTw k µ e ²An ½oT M»wnoM ³M»ªwn ºA³LUBñ«nj jolçµan,uq C pa /SwA BTv B Ç A pa ³¼Çw n T{Aj³ o¼m Ö²An ½oT M ³ k{ A±U /SiAjoQ Swj ³Ç j±çm BwC ±Ç ºoPÇw ±`ªµ»«ÀwA ºB¼wC kwb ºBµS«±ñe pa ºo¼ ²o M B¼ BT½oM SwB¼Çw ½A /jo»«²bu± S n»«o~«³m ¼«pow C pa ³ ºo¼v«B¼ BT½oM ßk µ pa An Bµt n n±ç«a o½p B «nj xnb panj ºBµ Bw ± nj An C ³ jn±i k ±¼Q ±Twoª BQ jo B BM ³æBi (1865Ç Ç1855)o½p Svh (1851Ç Ç1836,1834 Ç183å)³]nBi /jom y¼q o Çi ³Ç BÇ] C» íç½,b¼wc o{ Jo nj ºj±i ºBµS«±ñe pa» BL¼TzQ ºAoM napnb»ç AoÇ ± BÇ,B¼ÇwC Jo nj /k{ BL j ³ B B],S n»«b¼ BT½oM ºjoLµAn v«é A±«± w ºBµSwB¼w ²AnnB a om Bµ o ³,k½k] ±L BTwA ½k u Aq¼M,j±M ³¼ v B¼ BT½oM ºjoLµAn B¼wC ³M BQ na»mo Ç» o{ ²An om µ, AjnAj ð½nbm º³ U pao pa,³¼ v /S{Aj ³ w» B ] ³¼ Çv ³ AjB«/²B¼w ºB½nj ³ AoT½k«ºB½nj B¼M± ] Ç» Bª{ ²B nm om µ j±m v«j oçm ²B¼Çw ºB½nj ³M AjnAj º³ U pa Sv A±U»«B¼ BT½oM k ªUnk B B,j±L ª{j Swj nj é BÇ«µ k Tv A±U»«,k k{»«²o¼a ³ U C om Bµt n o A B«A /k{bm v«³¼w n ea±w om»ub¼e òoµb{ k Two M ³ AoT½k«³M An j±i B B µ k ±{ ²B¼w ºB½nj ³M B¼ BT½oM B B j n /k k½k U An B¼ BT½oM ±Ç«Ao¼ÇQ ÇiAj k ÇM ºBµ²±Ç ³TÇ{n B¼ BT½oM ºjoLµAn» Ao ± B,²nB o ½j Sªw nj B¼ BT½oM /k ±{ o½paow B¼ BT½oM k µ ºBµ³ ] ³M k Tv A±U»«Bµ C pao pa Bª]B «³ j±m BTv B A /S{Ak Bµºk M C nj An ³¼w n n± e ªdU GkMA º³ ÇU pa BÇw k~çñ½ K½o, o ²B jow ] ñ{ ³M ²B,³¼w n B¼ BT½oM yñªz /j±m ¼ o é ³M º Bv«y¼MBª µ xa³\¼t /S{Aj ³«AjA B½ Bª¼µ ºBµ²± BU AjnAj nb a» ím,k k{» T «HT½B B{»ioM ³ S{Aj»UB¼e» ÄBv«³¼w n BM xa³ ½o½j napnb njb¼ BT½oM /k{ ³ B A Bµ C ³M µ o ½j» ÄBv«k k B BM» í«³man Co ½j»ioM/k Aj»«K¼ n»w±wb]ºbµ B«pBwºBµðUBQ ðu ¼ªµAn<ònqMºpBM>pAn± «Bµ²k v½±» ím * / ½A³Twj CpA µb«³ k o¼»«o njºoué¼w

23 23 É B¼wCnjònqMºpBMVAo¼«³¼Çw n ºn±UAoP«A AjBL«³ jo» Ao paoma,b¼ BT½oM o½p Svh,S¼Q B¼ ½,1791 Bw nj ±Ã QB»½B Svñ{ nj ³¼w n ³ 1815 Ç1814 nj» Ao ½A /k qm µ³m BQ na nj An A± º³ pa±«(1856 )³ª½oÇ ] nj ³¼w n Svñ{ pa uq B«A,k{ µ ouy¼m jo ºpBM oyæ«shw»z /S B½ yµb An» BªXî ºn±UAoP«A ³¼w n o A³ k T{Aj C ¼M y B ¼z B] ±Twoª BQ jo,kím ³M 183å pa ½A /k«b\ ¼M»½BQ na ºBµRnk ¼M» nqm ] ³M ½B ¼v U ow om C pa uq ºA±îj,k j±mb /k B BM B `ªµ» Ao n±ç«a S Bǽ ºoUy¼M S¼ªµA» BªXî ºn±UAoP«A BM B¼ BT½oM RnB\U, µjp± o º³ª¼ nj BM ³¼w n º nnj n xjapc RnB\U BM B¼ BT½oM /k{ ³ B A ³¼w n B¼ BT½oM º³z B «³M µ ºjB~T A upçw,» BªXî» B«n±«A nj B¼ BT½A ³v Ao noq n± e /S o nao xa»t½bªe ºBµSwB¼w j ºjB~T A é B «¼«Ak¼«³M ½kLU An ³¼w n B¼ BT½oM º²pnBL«Ak¼«,Bµ» Bª C ºjB~T A l± /jo S «Ao½p,joñ Ak¼Q < ònqm ºpBM > nj»ª «y B«A,k{ ³ oí«jna µ S, Tv¼M o ½A A pa»çv p± µ ¼ `ªµ /S B½ kµa±i»t¼ªµa ³a ²k ½C nj S Sv Aj»«ºnAkªTwB¼w ou p± µ Bñ½oÇ«A pa An yt Ç ouy¼çm B¼ BT½oM /SwA ³T ³ B¼«n Bi nj»ª¼ î»t o½bil ³a Sv Aj»ª Ao½A,³¼w n q]³m,p± µ /(kænj jbtzµ pa y¼m, C Ài nj A» B ] ] pa y¼q )jn C»«/j±M q¼ab» B ] k¼ ±U ³M SLv µ Ao½A k¼ ±U ²pBU /j±m ³ B¼«n Bi njs «º²k k¼ ±U B U 5 /jo»«k¼ ±U S Ao½A omaom 14å Bñ½o«A,1913 nj ÂX«B¼ BT½oM AoLµn» Ao ³ k j ½oUònqM o{ ²An S¼ «A, Tv¼M o BU ònqm ºpBM pb C pa j ³ÇM ½kLÇU B¼ BT½oÇM,jB Ç j±çi oçm ǵ An k ǵ n±uaop«a A± î B½n±Tñ½ ³ñ «³ 1877 pa /j±m o¼zªç{ B«A ;jo Ak¼Q An Bµ C»UB¼e òoµb{ ñe ºn±UAoP«A j ¼M ²An, n ½A pa /k{ ºn±UAoP«A /j±m ³Th½ C C º BM» ¼ w º³½Bw BM naqu SªÇw³ÇM An B{ºn±ÇUAoPÇ«A»T ³ k T o»ª o nj An BªTeA ½A B¼ BT½oM AoLµn B½± Bǽ k ǵ BÇM ǵ» BLUnA ³ j±i»h½nbu RB«Aq A KLw ³M ³¼w n,k jaj»«³íw±u o{ J± ] o½k ÇU An oç{ J± Ç] o¼hçvu BÇz Aoǽp BµnAqU /k{»«y A ³M nbab,s{ak B¼ BT½oM j±çi Çv«o½k ÇU An JoÇ ctç BÇ«p C nj Bµ»½Bñ½oÇ«A ³ n± Bªµ,k Tv Aj»«B{n±z ÇîAnkÇæ /k kç An oq»ç«oçw nj An ²nBÇ oçwaoçw B {A ºB½Ån BdUB ß² o j oµ /k k½j»«º²nbmnj»t{ajjb½ nj RAnBLî ¼ªµ BM y¼mbª An ³Tñ ½A 1864 nj, ± Ban± ²jAqµB{,³¼w n k¼í M q] ºA²nBa y½bµpo«nj S¼ «A ³M ³¼w n pb¼ k{»îk«a /jo o l n±z ºAoM y AkµA

24 g½nbu ²AnnB a nj É 24,Bñ½oÇ«A nj ²kdT«R B½A> :S{±»w n º²jAqµB{ /jnam»ª» BM»M± ] kwb ºBµS«±ñe y B«p Rn o C nj³ k A²k{ ²k¼z»µAn ³M ³ªµ yuaoªítv«njk µ,o½aq\ A nj³v Ao ì < / ¼ ±U k½bm B\ ¼ AkM ³ SwA ½A ñz«½ouònqm /»L ²B] BU jnaj ºoUy¼M HTLv º³í«B] B¼ BT½oM ³ B] C pa /k ±U k½bm B\ k Ak ³¼w n ³ k¼wou»«c pa B¼ BT½oM Ak¼Q ³¼w n pa»uo,s{aj ÀTiA ºjAkLTwA º³¼w n BM v nk A v ³ j±m»ñ¼uao ±«j BÇM ³Ç Bµ»v¼ A /S n»«ouao n±z j Bi ºjB~T A»wB¼w RB ÀTiA ke pa ³ jo /k jo Ak¼Q ÀTiA Bµt n j±i BM H\½nkU ³ñ M,³¼w n ºBµnB kwb ºBµS«±ñe pa ºnAq¼M paoma ³M o{ q¼ Bª nbq ZnBi iaj ºBµ AoL¼, B¼«½A nj /jo»«s½bªe ³¼w n k½k U omaom nj Bµ C pa B{j±i S j ³ k jo ³ B¼«n Bi nj ºkLTv«nj, ±TwkÒ Ç B¼ ǽ,Bǵ AoLǼ olçµn /kç{ n³çm n B k µjºen BL TwA BM Bµ C o nb A ½A Rk{³ÇM An»d¼Çv«ºBµS¼ Ç A ³¼ Çî» BªXî ºn±UAoP«A RB½B ],188å Bw»UBMBhT A RApnBL«/S o An,nB ³ Bd«o½p Svh,» ½nq½j ¼«B\ MºB] k{p o¼qrbmbht A ß nj A/jo ±ñd«º²n j nj /jo SÄAoM ÀîA C pa 7 k¼«b <B½n Jm ½ ²Ba > An» BªXî S j ±TwkÒ /joç ǽnj ³¼ Çv pa An j±çi l± Ç S½BªÇe B¼ BT½oM S j (1885 Ç188å )º ºnAk«B«p, nbªv¼m ß Bª C,ºo ½j Rnk ³M,k T{Ak An j±i ºBQ º n jbtv½a A±U ³ Bµ» BªXî, Bw ½kM /S o [» BªXî nbmnj] <» Bî JBM > nj An B¼ BT½oM ºB] Bª C k jn C º n, ¼Çv ßw RoÇMAn /j±çm ³T{mÇ nbç pa nb o ½j,k Tz pbm Rnk ³M AnB ³ Bd«³»«B µ ³Ç j±çm kµbç{,(19å2 Ç19åå,19åå Ç1895,1892 Ç1886,1886 Ç1885 )B¼ BT½oM o½p Svh ³ jbt A oñ ½A ³M A /k µj jbm om An BzT¼ª Be j±i S½o½k«¾±w BM» BªXî Bª Be ²k Bª ºq¼a Swj pa ¼v ßw /k ²jB TwA Bµ C S«±ñe bàæa k½b{ jb{na ºAoM B¼ BT½oM l± º²k B BM pa ³ C»M,k TiAk A B½nj ³M > An C S»«A /k¼ B»«,j±M ²joM ¼M pa An B¼ BT½oM l± ³, ±TwkÒ 8 /< j±{ B{k½Bî ç±î nj ºq¼a [ Q /j±çm» B Ç] ºBµSwB¼w nj ±» An j o pb C,o ½j B ³¼ v nj,³ dæ ³M Bª C j n S o An ³¼w n ºB] ³T n³t n,k{ u¼wfu 1871 º³½± Ar µk\µ nj Hªwn ³, Bª C ºn±UAoP«A /Sz km B¼ BT½oM é B «ºAoM» æa o i ³M K½o B¼ BT½oM, µjp± o wa A nj /j±m B¼ BT½oM njsí æ»lv q US î ³M ºj ke BU ½A y¼m /jo»«k¼ ±U An B ] j ± kænj jbt µ pa y¼m µc pa»ª¼ j ke, w B p pa ±w j

25 25 É B¼wCnjònqMºpBMVAo¼Tí æ k¼ ±U pa»ª¼ é A nj uq /k{»«k¼ ±U B¼ BT½oM nj q¼ B ]»Tí æ ºBµ B kænj a pa yµb kænj ²jq BQ ³M 191å BU kænj j»w ³M n ½A,187å Bw BU» /j±m»v¼ A B¼ j,s B½»«ºoUy¼M S¼ªµA µ p n³mp n ³,nAqMA ¼{Bª¼{ X«ºoUk½k] é½b æ nj 9 /S B½ ð½ a p± µ 1914 njçç B ]» B«n±«A nj B¼ BT½oM ºoUoM»Te /jbt A y¼q µ B¼ BT½oM pa Bª C AnAj³½B«ow Be /S n ¼M pa ÇÇ 10 j±m n±z C ³M ít«b¼ j } BiB ºnAm ³½B«ow kænj /k ºnAm ³½B«ow o ½j B Bñ½o«A º²nB ºB½±Q ºBµjB~T A nj k jaj»«c¼]ou»v¼ A» ¼Ç«p RnkÇ ºjoLǵAn º³ pa±«µc²an º³íw±U /k T{Aj An j±i ºB] µ»«b «A±î ²pBU S¼í A ½A pa,ð¼t Q±Är nkq,nk ¼ñ«jn± Bµ o ßw /jaj o¼¼ U»«j B½p ³M An»½B½nj Rnk ¼M º³ æb ½oU²BU± ³»ª¼ Tv«i pa nb BM An yubd¼ vu ApBMow Ö ª{j ³ S hw o½j o ½j,k qm n j An Bµ²nB ³TvµC B¼ BT½oM B B BU ³ C Be,k Bwn»«k~ «³M SwA ³ j»«b Ç RnkÇ ½oU³T oz¼q ³M ½kLU An o~¼ n±z Ö Bª C ºn±UAoP«A ß µc²an º³ñL{ /SwA ²k{ /jajswj pa An j±i xpna B¼ BT½oM nak½bqb»½b½nj ºoUoM jo B ] BÇM, BÇe ³ jo ºo¼ ³\¼T n± ½A, k Sv¼«± ± A l± oq º³ \«o¼mjow,r±\òm ot A» nqçm RnkÇ ³¼Çw n ³»ª½k n±~u ½A ///> :S{Aj ³¼w n pa»wou k½bl o ½j, Bª C j±] ³¼w n º³ Bd T «Svñ{ 11 < /jnaj íu Bª C o~î pa L ³M ///kwotm C pa k½bm BQ na ³ ²k{ B Ç oç ½j òn±mpotq Çw nj ³¼w n jomà A ºBµ B¼ upw (19å5 Ç19å4 ) QAr pa /k{bm» Ao º³½B«³ Sv¼»zUnA o ½j naqu yuna o½k U oµ³m ³ jaj»«bz ³«AjA³ ½o½j» ª{j³M ß B U³ (19å5 Ç19å2 )n± BM qª¼] n±unc nb ³ Bd«S j, Be ½ABM ³Çv Ao BM µ k{ kdt«³¼w n ³¼ î QAr BM µ A /k¼{aou j±i ºAoM q¼ ºA²pBU ª{j ³ñ M,jAj «o ÇÒM PªÇ ºo ǵ AoLǼ S j nj ºkíM º³]nBi n±«a o½p,º o ß jna ja o ßw B«A / Bª C ³¼ î BÇ«/j±ÇM ³Çv AoÇ kdt竳¼çw n> :S{±Ç kç½j A±hªµBÇ An SwB¼w j ½A,(19å8 Ç19å5 ) 12 < /³¼w n k µ ¼{BM ³v Ao BM µ ¼ A±U»ª j RB ÀTiA ³M ³ jo k í «ºjAjnAo 19å7 nj k{ ³¼w n BM ²o Am«jnA º o ß, n ½A pa B«p S{m BTv B A nj yí B «pa ³¼w n ;k{ ÀîA o»m SLU /jaj»«³ ~¼ B¼wC nj n±z l± Ç º²p±Çe )kç{ ¼v ÇU ³ Ç«³w ³M q¼ Ao½A ;jopw B¼ BT½oM ³M An BTv B A»]nBi SwB¼w /j±m ²k¼wn B½BQ ³M ònqm ºpBM GoµB /(B¼ BT½oM l± º²p±e, o»m º³ «,³¼w n omaom nj o ½j B¼ BT½oM ³ k ñ ¼M ³¼ v j nj An ¼M ½A 19å7 jajnao ³ j±l nb T A pa n j» Ao ½A k½b{,k j±m ¼ Ò jn± UAoTwA B½ ±Twoª BQ o A /k ñ S½Bªe» BªXîS j pa ³¼w n /k jak j±i ³M An Sªep ½A ³¼ v nj xo¼ w ³ º o ß jna ja o ßw ³»,k jom»«¼m pa An