1 APEX TNPSC COACHING CENTRE KANCHIPURAM ONLINE TEST - 5 Geography & Constitution Total Questions -50 Time :45 Minutes Date : «Vp 1. ZdÏ, ú

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 APEX TNPSC COACHING CENTRE KANCHIPURAM ONLINE TEST - 5 Geography & Constitution Total Questions -50 Time :45 Minutes Date : «Vp 1. ZdÏ, ú"

Bản ghi

1 1 APEX TNPSC COACHING CENTRE KANCHIPURAM ONLINE TEST - 5 Geography & Constitution Total Questions -50 Time :45 Minutes Date : «Vp 1. ZdÏ, úut p HtTÓm úswúyßtôhûp N ùnnyrtlôl Ck Vô u hp úswm rdlip GkR ¾odL úwûlûv ùlôió LQd PlTÓ \Õ, úuûm AkR¾odL úwûl GkR SLWj u Y VôL ùnp \Õ? A) ZdÏ ; ALURôTôj B) úutï ; AXLôTôj C) ZdÏ ; ªoNôéo D) úutï ; _Tpéo 2. LeûLVôt±u ùrôï LÞdÏm ùru²k V BßLÞdÏm CûPúV o úupôl AûUkÕs[ UûXjùRôPo GÕ? A) BWYp UûXjùRôPo B) NôjéWô UûXjùRôPo C) éoyôgnp UûXjùRôPo D) k V UûXjùRôPo 3. ùtôújõl: I a) úutï CUVUûX - 1. Tj Sôj, úlrosôj b) CUôj ùrôpo - 2. åu Ts[jRôdÏLs c) Yô d ùrôpo - 3. éoyôgnp ùrôpo d) CUôfNp ùrôpo - 4. Lôh u Bv u e) ZdÏ CUVUûX - 5. GYùWvh

2 2 a b c d e A) B) C) D) Ck Vô u ªLlùT V LôVp H Ùm Utßm AÕ AûUkÕs[ Uô XØm GÕ? A) NômTôo H ; Wô_vRôu B) ùlôpúxß H ; Bk Wô C) EXôo H ; _mølôxáo D) Lô H ; J Nô 5. YiPp NUùY Ls ϱjR rdlip CûQL p ùtôújrut\õ GÕ? A) NÕl XlTÏ - pv B) EVo XlTÏ - Nôov C) V YiPpUi - TôeLo D) LôRo NUùY - ùth Xm 6. rdlip LWeLû[ EVWj u A ltûp«p Y ûnltójõl. i) SmN ToYRm ii) SeL ToYRm iii) UdLôÛ iv) Lôh u Bv u v) Lu_u_eLô vi) ùr[x A) iv, iii, v, ii, vi, i B) v, iv, vi, iii, ii, i C) v, iv, iii, vi, i, ii D) iv, v, iii, vi, ii, i 7. rdlip átßlû[ BnL. i) Ck Vô p AûUkÕs[ ¾odLúLôÓL u Gi dûl H\jRôZ 30. ii) «u úuttwl p YûWVlTÓm ¾odL úlôól u ùuôjr Gi dûl 180. iii) 1 0 ¾odL úlôhûp ã Vu LPdL BÏm úswm 4 Sô Ls. A) i UhÓm N B) ii UhÓm N C) i,ii UhÓm N D) Aû]jÕm N

3 3 8. rdlip átßlû[ BnL. i) SoUûR, RT, NToU B VûY AW dlp p LXdÏm BßL[ôÏm. ii) ÚxQô, úlôrôy B VûY úutï úsôd TôÙm BßL[ôÏm. A) i UhÓm N B) ii UhÓm N C) CWiÓm N D) CWiÓm RYß 9. ùtôújõl: I a) WmU j Wô - 1. AUoLih ÀPéª b) RT - 2. ULôTúXxYo Ïuß c) úlôrôy - 3. ØpPôn d) ÚxQô - 4. VmTd Ïuß e) SoUûR - 5. ùnmuôëhpôe a b c d e A) B) C) D) rdlip p ùtôújruô] CûQ GÕ? A) Uj V EVo XeL u YP ZdÏ TÏ - únôhpô Sôdéo ÀPéª B) VØû] Bt±u ùrutï Vô]Õ - TLpLih ÀPéª C) ûudlôxô UûXjùRôP u ZdÏ TÏ - TiPpLih ÀPéª D) BWYp (U) k V UûXdÏ CûPlThP TÏ - RdLôQ ÀPéª 11. CUVUûX BßL u \l Vp LÞs ApXôRÕ GÕ? A) Yt\ôR ËYS L[ôÏm B) [Uô]ûY, ALXUô]ûY C) oªu EtTj dï ELkRûY D) oy útôdïywjõdï ELkRûY

4 4 12. Ck Vô u ªLlùT V TôûXY]Uô] RôoTôûXY]j u TWl (U) TWl u A ltûp«p EXL[ p AÕ GjRû]VôYÕ ùt V TôûXY]UôL Es[Õ? A) 5 XhNm N..Á ; 9YÕ ùt VÕ B) 4 XhNm N..Á ; 7YÕ ùt VÕ C) 2 XhNm N..Á ; 17YÕ ùt VÕ D) 5 XhNm N..Á ; 2YÕ ùt VÕ 13. rdlip p ùtôújrut\ CûQ GÕ? A) ùtolméo ØRp TZúYtLôÓ YûW - Bk Wô NUùY B) J Nô ØRp ULôS YûW - EjLp NUùY C) úlôyô ØRp Lu²VôÏU YûW - LoSôPLô NUùY D) TZúYtLôÓ ØRp Lu²VôÏU - RªrSôÓ NUùY 14. LeûL NUùY ϱjR rdlip átßlû[ BnL. i) ZdÏ (U) ùru ZdûL úsôd V ùuun YôL AûUkÕs[Õ. ii) CÕ 3.75 N..Á TWl Pu Ck Vô u 2YÕ ùt V NUùY VôÏm. iii) úut p VØû] Bt± ÚkÕ Zd p TeL[ôúRx YûW TW Ùs[Õ. A) i UhÓm N B) iii UhÓm N C) ii UhÓm RYß D) iii UhÓm RYß 15. ØRuûUVôßm ÕûQVôßm únokõ TôÙm XlTWl GqYôß AûZdLlTÓ \Õ? A) Y LôXûUl B) Y Lôp ùlôltûw C) L ØLeLs D) úrôyôl TÏ Ls 16. Ck VôÜPu A LThN (U) Ïû\kRThN [ØûPV XGpûXLû[ ùlôiós[ AiûP SôÓLû[ Øû\úV úrol. A) º]ô, ªVôuUo B) Tô vrôu, º]ô C) ústô[m, épôu D) YeLúRNm, BlLô²vRôu

5 5 17. ùtôújõl: I a) Ck WôúLôp - 1. _mølôxáo b) WôuBl Lhf - 2. AXLôTôj c) ªoNôéo - 3. Ï_Wôj d) Ck WôØû] - 4. AkRUôu a b c d A) B) C) D) rdlip p Uj V B Vô u EVWUô] UûXjùRôPoLû[Ùm, CUVUûXûVÙm CûQdÏm TÏ GÕ? A) ûlxôx UûXjùRôPo B) TôÁo Ø fñ C) kõïx UûXjùRôPo D) ÕlLôo Ø fñ 19. rdlip p N Vô] átû\j úrol. A) úutï LPtLûW«u ùrutï únôzuipx LPtLûWVôÏm. B) ZdÏ LPtLûW«u YPTÏ ùlôel] LPtLûWVôÏm. C) úutï LPtLûW«u Uj VTÏ L]Wô LPtLûWVôÏm. D) ZdÏ LPtLûW«u ùrutï YPNoLôo LPtLûWVôÏm. 20.ùTôÚjÕL: I a) ù_ôµxô LQYôn - 1. Tô vrôu b) ùtôª Xô LQYôn - 2. d m c) ù_ ltô LQYôn - 3. CUôfNp WúRx d) útôxu LQYôn - 4. AÚQôfNp WúRx

6 6 a b c d A) B) C) D) átß (A) : YPùTÚm NUùY L p TôTo NUùY Vô]Õ úut p ALußm Zd p Ïß Ùm LôQlTÓ \Õ. LôWQm(R) : TôTo NUùY Vô]Õ ÖiÕû[Ls Wm V T ÜLs Utßm UQpL[ôp B]Õ. A) A, R N ; N Vô] [dlupx B) A, R N ; N Vô] [dlm C) A N ; R RYß D) A RYß ; R N 22. Lô, LôúWô (U) ù_vk Vô ÏußLs rdlip GkR UûXjùRôPûW EÚYôdÏ u\]? A) BWYp UûXjùRôPo B) Yô d UûXjùRôPo C) úutï CUVUûXjùRôPo D) éoyôgnp UûXjùRôPo 23. rdlip p Ck Vô u úutï LPtLûW«p AûUVôR ë²vu WúRNm GÕ? A) XhNj¾ÜLs B) PôUu ûpë C) AkRUôu dúlôtôo D) RôjWôSôLo aôúy 24. ùtôújõl: I a) o úupô]õ - 1. Wô_vRôu NUùY b) ªLlùT V NUùY - 2. WmU j Wô NUùY c) Rôr X NUùY - 3. LeûL NUùY d) xlo H «u AûU Pm - 4. TgNôl-a Vô]ô NUùY

7 7 a b c d A) B) C) D) Ck V LPtLûW«u [m (U) ¾ÜdáhPeLû[Ùm Es[Pd V Ck V LPtLûW«u [m B VYtû\ Øû\úV úrol. A) 6500 km, km B) 6100km, km C) 6400 km, km D) 6500 km, km AW VXûUl 26. rdlip AWÑ ùs±ùnn úlôhtôól p NêL SXû] AûPYRtLô] Y Øû\«û] Y ÙßjÕm únô V N úlôhtôó GÕ? A) oyôlj ÚkÕ jõû\ûv jrp B) Tu]ôhÓ AûU (U) TôÕLôl C) áhó\ü NeLeLû[ AûUjRp D) CXYN NhP ER ûv YZeÏRp 27. A ltûp E ûulþm, ùs±ùnn úlôhtôólþm JÚ úr u CÚNdLWeLs úuûm AûY NU ûx TûPjRûY Gàm átßlþpu ùrôpo ûpv YZdÏ GÕ? A) úu]lô Lôk YZdÏ (1978) B) Ck Wô Naô² YZdÏ (1992) C) ª]oYôªp YZdÏ (1980) D) úlôxdsôj YZdÏ (1967) 28. AWÑ GuTRtLô] [dløm, UdLs SX AWûN HtTÓjÕRp Gu\ ùlôsûlùm Øû\úV Ck V AW VXûUl u rdlip GkR `WjÕL p G ùwô dlltó \Õ? A) `WjÕ 37, 38 B) `WjÕ 36, 37 C) `WjÕ 36, 38 D) `WjÕ 36, 39

8 8 29. átß (i) : UdL[ôh SôÓL u AW VXûUl p A ltûp LPûUVô]Õ Cu±VûUVôRRôL AûUkÕs[Õ. átß (ii) : Ck V AW VXûUl p A ltûp LPûULs ùrôpotôl R²VôL Th VúX Es[Õ. A) CWiÓm N B) i UhÓm N C) ii UhÓm N D) CWiÓm RYß 30. ùtôújõl: I a) NU F Vf NhPm b) Uu]o Uô²Vm J l c) útßlôx ER f NhPm d) BÙs LôlÀÓ úr VUVm e) 14 Ye Ls úr VUVm a b c d e A) B) C) D) rdlip GkR Juß A ltûp LPûULs ϱjR UoN]m Auß? A) Sôh u Y[of dï Y ùnûjõrp B) ULÇ u Uôi û] útôtßrp C) úror p RY\ôUp YôdL jrp D) ÏÓmT LhÓlTôhûP úutùlôsþrp YVÕdÏhThP ÏZkûRLÞdÏ CXYN Lp A jrp Utßm AYoL u EPp BúWôd VjûR TWôU jrp ϱjR AW VXûUl GÕ? A) 40 B) 21K C) 51a D) 45

9 9 33. rdlip átßlû[ BnL. i) AW VXûUl SûPØû\dÏ YkRúTôÕ CÚkR A ltûp LPûULs 10. ii) RtúTôÕs[ A ltûp LPûUL u Gi dûl 11. iii) vywu e Lªh Vôp T kõûwdllthp A ltûp LPûULs 8. A) Aû]jÕm N B) ii UhÓm N C) iii UhÓm N D) i UhÓm RYß 34. A ltûp E ûuls ϱjR Ls 14 (U) 19dÏ G WôL ùs±ùnn úlôhtôóls ùrôpo ûpv SûPØû\ NhPeLÞdÏ TôÕLôl A dïm 31c-Vô]Õ rdlip GkR NhPj ÚjRm êxm AW VXûUl u TÏ III-p únodllthpõ? A) 1YÕ ÚjRm ; 1951 B) 25YÕ ÚjRm ; 1971 C) 42YÕ ÚjRm ; 1976 D) 44YÕ ÚjRm ; AWÑ ùs±ùnn úlôhtôólþpu ùtôújrltôóûpvûr UhÓm úrol. i) G ouû\vô]õ ii) úsouû\vô]õ iii) AW Vp Ae LôWØûPVÕ iv) NhP Ae LôWØûPVÕ v) Uu\ SûPØû\dÏ VÕ vi) R²U²R SXu NôokRÕ. A) i, iv, v, vi UhÓm B) ii, iii UhÓm C) ii, iii, v UhÓm D) i, iii, v UhÓm Uôof 15 Auß úrôtß dllthp hpdïý LûXdLlThP ]jûrùm, BúVôd úrôtß dllthp ]jûrùm Øû\úV úrol. A) 2014 NmTo 15; 2015 Uôof 1 B) 2015 _]Y 1; 2015 BLvh 13 C) 2014 BLvh 13; 2015 _]Y 1 D) 2014 NmTo 28; 2015 _]Y 1

10 átß (i) : Ck Vô tlô] ùs±ùnn úlôhtôóls AVoXôkÕ AW VXûUl ÚkÕ ùt\lthprôïm. átß(ii) : AVoXôkÕdLô] ùs±ùnn úlôhtôóls ù_ou² AW VXûUl ÚkÕ ùt\lthprôïm. A) ii UhÓm N B) i UhÓm N C) CWiÓm N D) CWiÓm RYß 38. ùtôújõl: I a) Art UÕ XdÏ b) Art CXYN NhPER c) Art 39 (A) - 3. TÑYûR RûP d) Art ùtôõ p NhPm e) Art 43 (B) - 5. áhó\ü NeLeLs a b c d e A) B) C) D) rdlip p AWÑ ùs±ùnn úlôhtôól u úsôdlm ApXôRÕ GÕ? A) NêL SXû] TôÕLôjRp B) SX AWûN EÚYôdÏRp C) AW Vp UdL[ôh ûv EÚYôdÏRp D) ùtôú[ôrôw UdL[ôh ûv EÚYôdÏRp 40. AW VXûUl u TÏ IV A-p CPm ùttßs[ A ltûp LPûULs ϱjÕ ùtôújrut\õ GÕ? A) Ck Vô p Y dïm Aû]YÚdÏUô]Õ B) LhPôVUô]ûY ApX C) Uu\ SûPØû\dÏ EhTPôRÕ D) 1975 úr V ùsúdl Vôp EÚYô]Õ

11 rdlip átßlû[ BnL. i) A ltûp LPûULs ùrôpotô] SûPØû\ NhPeLs ϱjÕ BnÜ ùnnv 1976p vywu e Lªh AûUdLlThPÕ. ii) A ltûp LPûULs ùrôpotô] SûPØû\ NhPeL p ÑtßfãZp ùrôpotô] NhPeLû[ Bnk P 1999p AûUdLlThPÕ YoUô Lªh. A) i UhÓm N B) ii UhÓm N C) CWiÓm N D) CWiÓm RYß 42. JÚ NhPUô]Õ AW VXûUl dï EhThPRô (A) \mtô]rô G] BnÜ ùnnùm jõû\«u A LôWm rdlip GqYôß AûZdLlTÓ \Õ? A) jõû\ ùnvpúylm B) Uß BnÜ C) l QWônÜ D) l útwôûqls 43. A ltûp LPûULs ϱjR rdlip CûQL p ùtôújrut\õ GÕ? A) úr V ùlô, úr V RjûR U jrp - Art 51 A (a) B) úrûy HtTÓmúTôÕ SôhûP TôÕLôdL ØuYÚRp - Art 51 A (d) C) CVtûL ãzûx úumtój TôÕLôjRp - Art 51 A (g) D) ùtôõfùnôjûr TôÕLôjRp, YuØû\ûV hùpô jrp- Art 51 A (k) 44. ùs±øû\ úlôhtôólû[ Ck V AW VXûUl u ÕYûLVô] Ød VjÕYm (Novel Features) G]d á±vyo Vôo? A) K.C. Vo B) L.M. e C) ÚxQNôª IVo D) Dr. B.R. AmúTjLôo 45. rdlip p Lôk V úlôhtôól p CPmùT\ôR Juû\j úrol. A) WôU TgNôVjûR AûUjRp B) TÑYûR RûP NhPm C) ùtôõ p NhPm D) Ï ûn ùrô plû[ úumtójrp

12 ùtôújõl: I a) Y]TôÕLôl NhPm b) Y] E«Ls TôÕLôl NhPm c) Ck V Y]fNhPm d) ÑtßfãZp TôÕLôl NhPm e) LôtßUôÑ RÓl NhPm f) o UôÑlTôhÓ RÓl NhPm a b c d e f A) B) C) D) átß (A) : ûuvawñ FWLTÏ UdL u YôrYôRôWj tlôl ULôjUô Lôk úr V FWL úyûxyônl Eß hpjûr 2006p ùlôióykõ ùnvptój YÚ \Õ. LôWQm (R) : CjRûLV hpels AWÑ ùs±øû\ úlôhtôólû[ SûPØû\TÓjÕm úsôdlm ùlôiprôïm. A) A N ; R RYß B) A RYß; R N C) A, R CWiÓm N D) A,R CWiÓm RYß ØRp 14 YV tïhthp ÏZkûRLÞdÏ Lp YZeÏYÕ ùttú\ô u LPûU G] ϱl Óm 51a (K)-p Es[ 11YÕ A ltûp LPûUVô]Õ AW VXûUl p únodlltp LôWQUôL CÚkR NhP ÚjRm GÕ? A) 84YÕ ÚjRm ; 2003 B) 86YÕ ÚjRm ; 2002 C) 84YÕ ÚjRm ; 1986 D) 86YÕ ÚjRm ; 2004

13 ùtôújõl: I a) ÏZkûR E ûuls úr V BûQVm b) SC/ST úr V BûQVm c) ùtilþdlô] úr V BûQVm d) ßTôuûU«]ÚdLô] úr V BûQVm a b c d A) B) C) D) A ltûp LPûULs ùrôpotô] SûPØû\ NhPeL p ÑtßfãZp ùrôpo ûpv NhPeLû[ UßBnÜ ùnnv VôÚûPV RûXûU«p 2014p ÏÝ AûUdLlThÓs[Õ? A) VWNo TLY B) TSR Ñl WU Vm C) VWNo ÚxQu D) SVR Wôq ϱl : Uô júroüls SPjRlTÓYÕ Ï±jÕm, úls jrô u RWm ϱjÕm Cuß úroü Ø kõ U lùti ùr dïm útôõ AYtû\Ùm ùr dïuôß úlhódùlôs ú\ôm. L ] EûZl ùyt±«u CXdÏ... By Apex

14 ONLINE TEST 5 Geography & Constitution ANSWER KEY:- 1. C 26. D 2. D 27. C 3. D 28. C 4. D 29. D 5. C 30. A 6. D 31. B 7. A 32. D 8. A 33. D 9. B 34. B 10. A 35. B 11. C 36. C 12. C 37. B 13. C 38. B 14. C 39. C 15. B 40. A 16. D 41. D 17. A 42. C 18. B 43. D 19. C 44. D 20. C 45. C 21. B 46. B 22. D 47. C 23. C 48. B 24. C 49. B 25. B 50. B