ÈÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø ¹ Ö Ò Ö ÕÙ Òݹ ÓÑ Ò ÓÖ ÅÓ ÐÐ Ò È Ö Ó Ð ØÖ ËØÖÙØÙÖ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ì º ÓÖÝ # 1 ºÈº ÀÓÒ #2 ϺÀº º Ë Ð Ö 3 º º Ì Ù #4 # Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÈÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø ¹ Ö Ò Ö ÕÙ Òݹ ÓÑ Ò ÓÖ ÅÓ ÐÐ Ò È Ö Ó Ð ØÖ ËØÖÙØÙÖ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ì º ÓÖÝ # 1 ºÈº ÀÓÒ #2 ϺÀº º Ë Ð Ö 3 º º Ì Ù #4 # Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò"

Bản ghi

1 ÈÖÓÒØÓÒ ÒعÖÒ ÖÕÙÒݹÓÑÒ ÓÖ ÅÓÐÐÒ ÈÖÓ ÐØÖ ËØÖÙØÙÖ ÓÑÔÖ ÓÒ ÛØ Ì º ÓÖÝ # 1 ºÈº ÀÓÒ #2 ϺÀºº ËÐÖ 3 ºº ÌÙ #4 # ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ ÒÒÖÒ ÒÓÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÈºÇº ÓÜ ½ ¼¼Å ÒÓÚÒ Ø ÆØÖÐÒ 2 ºÈººÀÓÒØÙºÒÐ 4 ººÌÙ ØÙºÒÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÒÓÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÈºÇº ÓÜ ½ ¼¼Å ÒÓÚÒ Ø ÆØÖÐÒ 3 ϺÀººËÐÖ ØÙºÒÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÓÒ Æ ÚÒÙ ÓÙÖ¹ÐÒ È ¼¼ ½¼ ÌÓÙÐÓÙ ÖÒ 1 ÐÜÒÖºÓÖÝÖÖºÒºÖ ÖÙÖÝ ¾ ¾¼¼ ØÖØ ÒعÖÒ ØÒÕÙ Ö ÚÖÝ ÔÓÔÙÐÖ Ò ÚÖ ØÐ ÒÙÑÖÐ ØÓÓÐ Ò Óѹ ÔÙØØÓÒÐ ÐØÖÓÑÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖÓÔÓ ÔÖÓÒØÓÒ ÒعÖÒ ÖÕÙÒݹÓÑÒ ÑØÓ µ ØÓ ÑÓÐ ÔÖÓ ØÖÙØÙÖ Ò ¾ Ò º Ì ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ÑÓÐ ÓÙÔÐÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒº ÁØ Ù ÒÚÓÐÚ ¹ ÖØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ú Ì µº Ï Ú Ø Ò Ø Ò Ì Ô ÓÖ ØÝÔÐ Ø Ø ÛØ ÒØÐ ÔØÐ Ö º Ï Ú Ó ÖÚ ØØ ÓÑÔÙع ØÓÒ ØÑ ÓÖ ÙÐÐ ÖÕÙÒÝ ÛÔ Ö ÓÑÔÖÐ ÛÐ Ø ÙÖÝ ÐØÐÝ ØØÖ ÛØ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÒعÖÒ ÑØÓ Ö ÛÐйÒÓÛÒ ÒÙÑÖÐ ØÓÓÐ Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐØÖÓ¹ ÑÒØ º ÑÓÒ ØÑ Ø ÒعÖÒ ØѹÓÑÒ Ìµ ÑØÓ Óѹ ÔÖ Ò ÜÔÐØ Øѹ ØÔÔÒ ÒÙÑÖÐ Ñ ³ ѵ ØØ ÚÖÝ ÔÓÔÙÐÖ Ò ÑÔÐ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ½ ¾ º ÆÚÖØÐ ØÓ ÑÓÐ ÒÒØ ÔÖÓ ØÖÙØÙÖ ¹ ÙÐØ Ö Ò ØÑ ÓÑÒ ÑØÓ ÖÓÑ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÔÖÓ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ ÙÒÖ ÓÐÕÙ ÒÒ ÐÓ¹ÛÚ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ µº ÀÖÑ Ø Ðº Ú ÔÖÓÔÓ Ø Ò¹Ó Ò ÑØÓ ØÓ Ð ÛØ Ø ÔÖÓÐÑ º ÙÖØÖ ØÑ ÓÑÒ ÔÔÖÓ Ö ÒÓØ ÑÑØÐÝ ÙØÐ Ø Ðе ÓÖ ÔÖ Ú ÓØ ½

2 ÓÖ ÔÖ Ú ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ÓÖ ÔÔÐØÓÒ ÛÖ Ø ÒØÖ Ø Ò Ø Øѹ ÖÑÓÒ Ö ÔÓÒ Ó Ý ØѺ ÁÒ Ù ÓÒÙÖØÓÒ ÓÒ ÛÓÙÐ Ò Ø ÔÖÖ ÖÕÙÒݹÓÑÒ ÔÔÖÓ Ù Ø ÒعÖÒ ÖÕÙÒݹÓÑÒ µº ÀÓÛÚÖ ÓÖ Ø ÖÕÙÖ ØÓ ÓÐÚ ÐÖ ÓÑÔÐÜ ÐÒÖ Ý ØѺ ÃÖÝÐÓÚ¹ Ù Ô ØÖØÚ ÑØÓ Ö ÒÖÐÐÝ ÑÔÐÓÝ ÓÐÚÖ º ÌÓ Ú ÔØÐ ÓÒÚÖÒ ÖØ ØÝ Ú ØÓ ÓÑÔÒ Ý ÔÖÓÒØÓÒÖº ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ó ¾ Ò ÑØÐÐ ÛÚÙ Û Ú ÚÐÓÔ ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÒ Ø ØÖÓÒÓÑØÖ ØÖÒ ÓÖÑ º ÁÒ Ø ÖØÐ Û ÔÖ ÒØ Ø ÔÖÒÔÐ Ó Ø¹ØÖÒ ÓÖÑ ÔÖÓÒØÓÒ ÓÖ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ¾ Ò ÔÖÓ ØÖÙØÙÖ º ÌÒ ÒÙÑÖÐ ÒÐÝ ÔÖ¹ ÓÖÑ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÑÔÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÔÖÓÒØÓÒ¹ ØÒÕÙ ÛØ Ìº ¾ ¾º½ ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÓÖ ¾ ÐØÖ ÔÖÓ ØÖÙ¹ ØÙÖ ÓÒÙÖØÓÒ ÙÖ ½ ¾ ÓÒÙÖØÓÒº ÁÒ ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÓÒÙÖØÓÒ Û ÓÒ Ö ØÖÙØÙÖ ÓÒØÒÒ ÐØÖ ØØÖÖ ØØ ÔÖÓ ÛØ Ö ÔØ ØÓ x º ½µ ε r (x + qx, y) = ε r (x + qx, y), q ÒØÖ. ½µ Ï ÙÑ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ ÜØ Ý Ò ÒÒØ Ì ÔÐÒ ÛÚ ºº E ÓÖÒØ ÐÓÒ u z Ø ÙÒØ ÚØÓÖ Ò Ø z¹öøóòº ÐØÖÒØÚÐÝ Û ÑÝ ÓÒ Ö ÜØØÓÒ Ý Ò ÐØÖ ÙÖÖÒØ ÓÙÖ Ù ØØ J z (x + qx, y) = J z (x, y)e jqk xix, q ÒØÖ, ¾µ ÛÖ k xi Ø ÒÒØ ÛÚÚØÓÖ ÐÓÒ Ø x¹öøóòº Ì ÔÖÓÐÑ ØÒ ÓÖÖ¹ ¾

3 ÔÓÒ ØÓ Ø ÒÓÑÓÒÓÙ ØѹÖÑÓÒ ÀÐÑÓÐØÞ ÕÙØÓÒ ÛÖ k ØÒ ÓÖ Ø Ö¹ Ô ÛÚÒÙÑÖº 2 xe z + 2 ye z + k 2 ε r E z = jk J z, µ ¾º¾ ÖØÞØÓÒ ÇÒ Ò ÙÒÓÖÑ Ö (m x, n y) Ø ÖØÞØÓÒ ÔÖÓÖÑ Ù Ò Ø Òع ÖÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ Ø ÔØÐ ÖÚØÚ º Ì Ð ØÓ d 2 xe z [m, n] + d 2 ye z [m, n] +k 2 ε r [m, n]e z [m, n] = jk J z [m, n], ÛÖ d 2 x Ò d 2 y ÖÔÖ ÒØ Ø ÒعÖÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó 2 x Ò 2 y Ö Ô¹ ØÚÐݺ µ ¾º ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ ÁÒ Ø x¹öøóò Ø ÓÑÒ Ò ÒØÙÖÐÐÝ Ö ØÖØ ØÓ ÓÒ ÐÐ Ó Ø ØÖÙØÙÖ x Xµº ÇÒ Ø ÓÙÒÖ Ø x = Ò x = X ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ m = Ò m = Mµ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÓ¹ÛÚ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ ÑÙ Ø ÑÔÓ E z (X, y) = E z (, y)e jk xix. ÁÒ Ø y¹öøóò Ø ÔÝ Ð ÓÑÒ ÙÒÓÙÒº ÀÓÛÚÖ ØÓ Ò ÙÔ ÛØ ÐÒÖ Ý ØÑ Ó ÒØ Þ Ø ÜØÒØ Ó Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÒ ØÓ ÐÑØ ØÓ Ø ØÓÒ ÛÖ Ø ÓÙÖ Ò ØØÖÖ Ö ÐÓØ Ý ÔÐÒ ØÛÓ ÖØÐ ÓÙÒÖ Ø y = Ò y = Y ºº n = Ò n = Nµ ÓÒ Û ÓÖÒ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ Ö ÖÕÙÖº Ì ÓÙÐ ÖÐ Ý Ò ÈÅÄ ÐÝÖ ÙØ Ò Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐÐݹÒØ Ò ÝØ ÜØ ÔÔÖÓ Ò ÑÔÐÓݺ ÓÖ n Û Ö Ø ÒÓØ ØØ Ø ØÖÒ ÚÖ ÐØÖ Ð E z [m, n] Ò ÖÔÖ ÒØ ÐÒÖ ÓÑÒØÓÒ Ó ÖØ ÑÓÐ ÚÓÐØ V [p, n] ÛÖ p ØÒ ÓÖ Ø ÑÓÐ ÓÖÖº Ì ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ U H v : E z V ÑÝ ÜÔÖ µ U H v = FΛ i, µ Ò Û F Ø ÖØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ó Þ M Ò Λ i ÒØÖÓÙ Ô Ø ÓÖ ÒÓÒ¹ÞÖÓ k xi º Á ÒÓ ØØÖÖ ÓÖ ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ ÒÖ Ø ÓÙÒÖ y = Ò y = Y ÜØ ÖØ ÓÖÒ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ Ö ÓØÒ Ý ÑÔÓ Ò ØØ ÑÓÐ ÚÓÐØ ÓÙÐ ÔÖÓÔØ ÓÖ ØØÒÙØ ÛÝ ÖÓÑ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÒº Ì Ò ÓÖÑÙÐØ E z n= = U v ΓU H v E z n=1, E z n=n = U v ΓU H v E z n=n 1, ÛÖ Γ ÓÒÐ ÓÔÖØÓÖ ÓÒØÒÒ Ø ÔÖÓÔØÓÒ ÓÖ ØØÒÙØÓÒ Ó ÑÓ ØØ Ú ØÖÚÐÐ ØÒ yº µ

4 ¾º ÄÒÖ Ý ØÑ ÖÓÑ µ µ Ò µ ÐÒÖ Ý ØÑ Au = b ÓØÒº Ì ÙÒÒÓÛÒ u Ò Ø Öعҹ b Ö ÚØÓÖ ÓÒØÒÒ Ø E z Ð Ò Ø ÓÙÖ ØÖÑ Ö Ô¹ ØÚÐݺ ÏØÒ Ø ÃÖÝÐÓÚ¹ Ù Ô ØÖØÚ ÓÐÚÖ ÓÒ ØÖØÓÒ ÑÒÐÝ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Û ÑØÖܹÚØÓÖ ÔÖÓÙØ º ÌÙ Ì Ö Ù ÓÖ Ø U v ØÖÒ ÓÖÑ Ò µ Ø Ó Ø Ó ÓÒ ØÖØÓÒ ÛÐÐ Ó ÓÖÖ O(MN + M log M) Û ÚÖÝ Òغ ¾º عØÖÒ ÓÖÑ ÔÖÓÒØÓÒÖ Ì ÔÖÓÒØÓÒÖ A ÓØÒ ÖÓÑ ÔÝ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÓÖÒÐ ÐÒÖ ÓÔÖØÓÖ Aº Ò Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ Ó ØØ ÐÐ Ø ÑÓÐ ÚÓÐØ Ö ÓÙÔк Ì ÝÐ Ò ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ØÙÐ ÓÒÙÖØÓÒ ÓÒÐÝ Ò Ø ÒÓÑÓÒÓÙ ÖÓÒ ÛÖ Ø ØØÖÖ Ö ÐÓغ ÅØÑØÐÐÝ Ø Ò Ø ÓÔØÑÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó A ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÖÓÒÙ ÒÓÖÑ Ù ØØ Ø ÑÓÐ ÚÓÐØ Ö ÓÙÔк Ì ÓÙÔÐÒ ÖÔÐ Ø ÒØÐ ¾ ÔÖÓÐÑ Ý N 1 ÒйÑÓ ÙÒÓÙÔÐ ½ ÔÖÓÐÑ ØØ Ò ÓØ ÛØ ØÖ¹ÓÒÐ Ý ØÑ Ó Þ Mº ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ Ò ÖÙ Ý ÑÔÐÓÝÒ A ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÒÐÝ A w = d Ò ÓÐÚ ÖÔÐÝ ÓÖ ÒÝ ÚØÓÖ dº ËÙ ÖÔ ÓÐÚÖ Ü Ø Ò ÓÒ Ø Ó ØÖ ØÔ ½º ÓÑÔÙØ Ø ÑÓÐ ÓÙÖ ØÖÑ ÖÓÑ d Ù Ò U H v ¾º ËÓÐÚ Ø ÒйÑÓ ÔÖÓÐÑ ØÖ¹ÓÒÐ Ý ØÑ µ º ÓÑÔÙØ Ø ÓÐÙØÓÒ Ù Ò U v º ÌÙ Ø ÓÑÔÐÜØÝ Ó ÓÐÚÒ A w = d Ó ÓÖÖ MN(log M + log N) Û ÑÓÖØ ÓÑÔÖ ØÓ Ø Ó Ø Ó Ø ÑØÖܹÚØÓÖ ÔÖÓÙØ Avº ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ ØÖÙØÙÖ ÑÐÖ ÔÔÖÓ Ò ÚÐÓÔ ÓÖ ÐØÖ ØÖÙØÙÖ ØØ Ö ÔÖÓ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø x¹ Ò y¹öøóò º ÇÒ ÖÙÐÖ ÐØØ Ø ÒعÖÒ ÖØÞØÓÒ Ó Ø ØѹÖÑÓÒ ÒÓÖÑÐ ÅÜÛÐÐ ÕÙØÓÒ ÚÒ Ý [ ] [ ] jk ε r d e d jk h = [ ] j, µ Ò Û d Ò d Ö ÒعÖÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÙÖÐ ÓÔÖØÓÖº ÙÖ¹ ØÖ (e,h) Ò j Ö ÒÓÖÑÐ Ð Ò ÐØÖ ÓÙÖ Ö ÔØÚÐݺ Óѹ

5 ÔÓÒÒØ u Ó Ø Ð ÑÙ Ø Ö ÔØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÓ¹ÛÚ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ u(x, y) = u(, y)e jk xix u(x, Y ) = u(x, X)e jk yiy, ÛÖ (X, Y ) Ö Ø Þ Ó ÓÒ ÐÐ Ò (k xi, k yi ) Ö Ø ØÖÒ ÚÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÒÒØ ÛÚÚØÓÖº Ì ÓÖÒ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ Ò Ø ÔÖÓÒØÓÒÖ Ö Ò Ò ÐÒ ÛØ Ø ÔÖÒÔÐ ÜÔÐÒ ÓÚº ÆÓØ ØØ Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó Ø ÖØ ÑÓÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÓÛ ØÓ ÒÐÙ ÓØ ÖØ ÑÓÐ ÚÓÐØ Ò ÙÖÖÒØ ÓÖ Ø ÑØÐÐ ÛÚÙ º µ ÆÙÑÖÐ ÓÑÔÖ ÓÒ ÛØ Ì º½ Ì Ø Ø Ø ÓÖ ÓÑÔÖ ÓÒ ÛØ Ì Û ÓÒ Ö ¾ ÐØÖÓÑÒØ Ò Ô µ ÑØÖк ÐÐ Ó Ø ØÖÙØÙÖ Ó Þ ¼ ÑÑ ¾¼ ÑÑ Ò ÓÒØÒ ÐØÖ ØØÖÖ Ó ÖÐØÚ ÔÖÑØØÚØÝ ε r = 6 º ¾µº Ï ÜÑÒ Ø ÐØÝ Ó ÓØ ÒÙÑÖÐ ÑØÓ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØ Ó Ø ÑØÖÐ Ø ÒÓÖÑÐ ÒÒ Ò ÓÖ ¾¼¼ ÖÕÙÒÝ ÔÓÒØ ØÛÒ ¼ Ò ÀÞº ÙÖ ¾ Ì Ø ÓÒÙÖØÓÒº º¾ Ì ÑÙÐØÓÒ Ì ÑÙÐØÓÒ Ö ÔÖÓÖÑ Ù Ò Ø ÖÐÝ ÚÐÐ ÓØÛÖ Ô ÅÔ º ÁÒ Ø ÓØÛÖ ÈÅÄ ÐÝÖ ÑÙ Ø Ò ÖØ ØÓ ÑÓÐ Ø ÓÖÒ ÓÙÒÖ Ø y = Ò y = Y º Ì ÒÒØ ÔÐÒ ÛÚ ÒÖØ Ý Ò ÐØÖ ÙÖÖÒØ ÓÙÖ ÔÐ Ø y = y Û ÜÔÖ ÓÒ ÚÒ Ý J z (x, t) = cos(2πf t)e t2 /T 2 w. Ì ÔÖÑØÖ f Ò T w Ö Ó Ò Ó ØÓ ÓÚÖ Û ÖÕÙÒÝ ÖÒº Ì ÖÕÙÒÝ Ö ÔÓÒ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ò Ì Ó Ø ØѹÓÑÒ Ð ÓØÒ Ø ½¼µ

6 y = y 1 º Ì ÔØÐ Ö Þ ØÖÑÒ Ó ØØ Ø Ö ØÔ ÐÓÒ x Ò y Ö Ø Ñº Ï ÓÓ ÆŽ¾ Û ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÚÒ ÑÓÖ ØÒ ½ ÔÓÒØ ÔÖ ÐÓÐ ÛÚÐÒØ Ò ÐÐ Ø ÖÕÙÒÝ ÖÒº º ÈÖÓÒØÓÒ¹ ÑÙÐØÓÒ ÌÓ ÒÖØ Ø ÒÒØ ÔÐÒ ÛÚ Ò Ø ÖÕÙÒÝ ÓÑÒ Û ÔÐ ÓÒ ØÒØ ÐØÖ ÙÖÖÒØ ÓÙÖ Ø y = y º Ì ÃÖÝÐÓÚ¹ Ù Ô ØÖØÚ ÑØÓ Û Ù Ø ¾µ º Ì ØÓÔÔÒ ÖØÖÓÒ Ò Ó ØØ Ø ÒÓÖÑ Ó Ø Ö ÙÐ r i = b Au i ÖÙ Ý ØÓÖ Ó 1 3 ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÒÓÖÑ Ó b ØÖ Ø Ð Ø ØÖØÓÒº ÌÓ ÔÖÓÚ ÓÓ ÒØÐ Ù ØÓ Ø ØÖØÚ ÓÐÚÖ Ø ÖÕÙÒÝ ØÔ Û Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Ö ÙÐØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÔÖÒ ÖÕÙÒ Ú Ø ÑÖÒ ÓÒ Ò ÒÝØÒ ÑØÓ º º Ê ÙÐØ Ò ÓÑÔÖ ÓÒ 5 Transmission coefficient (db) FD frequency domain FD time domain Frequency (GHz) ÙÖ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØ µº ÁÒ º Û ÔØ Ø ÑÔÐØÙ Ó Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØ Ó Ø ÑØÖк Ï Ó ÖÚ Ò¹Ô ÒØÖ Ø 2.5, 4.5 Ò 6 ÀÞº Ï ÒÓØ ÓÓ ÖÑÒØ ØÛÒ ÓØ ÒÙÑÖÐ ÑØÓ º ÆÚÖØÐ Û ÐÓÓ ÐÓ Ö Ø Ø ÚÐÙ ÓÙÒ ÓÖ ÐÓÛ Ò ÖÕÙÒ ÒÒØ ÖÒ ÔÔÖ º µº ÁÒ Ø Ö¹ ÓÒ Ì Ú ÒÓÒ¹ÔÝ Ð Ö ÙÐØ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØ Ü µº Ø ÐÓÛ ÖÕÙÒ ÖÖÓÖ ÛØ Ì ÑÝ ÜÔÐÒ Ý Ø ÈÅÄ ÐÝÖ ØØ Ö ÒÓØ Ø ÒÓÙ ØÓ ÓÖÖØÐÝ ÓÖ ÛÚ ÑÔÒÒ Ø ÓÙÒÖ º Ì ÓÙÖ Ó ÖÖÓÖ Ó ÒÓØ Ü Ø ÛØ Ø ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÔÔÖÓ Ù ØÓ Ø ÜØ ÓÖÒ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ µ ØØ Ö ÑÔÐÓݺ Ø ÖÕÙÒ ÖÖÓÖ

7 ÓÖÒØ ÖÓÑ Ø Þ Ó Ø Öº ÌÝ Ò ÖÙ Ý Ù Ò ÒÖ Ö Û ÛÓÙÐ ÓÛÚÖ ÝÐ ÐÓÒÖ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ º Transmission coefficient (db) FD frequency domain FD time domain Frequency (GHz) Frequency (GHz) ÙÖ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØ µ Ø ÐÓÛ Ò ÖÕÙÒ º 12 1 FD frequency domain FD time domain Cpu time (s) Grid size (N=6M) ÙÖ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Ö Þ Æ Åµº ÇÒ È ÖÙÒÒÒ Ø ¾º ÀÞ Ö ÙÐØ Ó º ÛÖ ÓØÒ Ò ½º ÓÖ Ì Ò Ò ¾º ÓÖ Ø ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÑØÓ ØÙ Ò ÓÑÔÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ º ÁÒ º Û ÓÛ Ø ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Ö Þº Ï ÒÓØ ØØ Ø Ô Ó Ì Ò Ó Ø ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÑØÓ ÖÑÒ ÑÐÖ ÖÖÐ Ó Ø Ö Þ ÐØÓÙ Ø Ì Ñ

8 ÜÔÐØ Ò Ò Øµ ÛÖ ÐÒÖ Ý ØÑ ÑÙ Ø ÓÐÚ Ø ÖÕÙÒÝ ÔÓÒØ ÛØ Ø ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÑØÓº Ì ÑÓÒ ØÖØ Ø ÒÝ Ó Ø ÔÖÓÒØÓÒÖ ØØ Û ÔÖÓÔÓ º ÓÖ ÒÖÖÓÛÖ ÖÕÙÒÝ Ò Ø ÐÒ ÛÐÐ ÙÒÕÙÚÓÐÐÝ ØÔ Ò ÚÓÙÖ Ó º ÓÒÐÙ ÓÒ Ï Ú ÔÖÓÔÓ ÔÖÓÒØÓÒ¹ ÑØÓ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ð Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐØÖ ØØÖÖ ÖÖÒ ÔÖÓÐÐÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÖÒ ÚÖ ÖØÓÒ Ò ¾ Ò º Ì ÑÓÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Ò Ù ØÓ ÓØÒ ÜØ ÖØ ÓÖÒ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ º Ï Ú ÜÔÓ Ø ÔÖÒÔÐ Ó ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÒ ÔÝ Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÒÚÓÐÚÒ Ì º Óѹ ÔÖ ÓÒ ÓÒ Ø Ø Ú ÓÛÒ ØØ Ò ÓÑÔØ ÛØ Ì ÛÒ ÙÐÐ ÖÕÙÒÝ ÛÔ Ö ÖÕÙÖ ÒØÒ ØØ ÓÖ ÒÖÖÓÛ¹Ò ÔÔÐØÓÒ ÛÐÐ ÓÙØÔÖÓÖÑ Ìº ÅÓÖÓÚÖ ÒÖÐ ÑØÖÐ ÔÖ ÓÒ Ò ÐÝ ÒÐ Ò Ø ÓÖÑРѺ ÙÖØÖ ÓÐÕÙ ÒÒ ÔÓ ÒÓ ÔÖÓÐÑ ØÖº ÒÓÛÐÑÒØ Ì ÙØÓÖ Û ØÓ ØÒ ÆÏÇ ÓÖ ÙÔÔÓÖØÒ Ø ÛÓÖ ÙÒÖ ÓÒØÖØ ¼¼½º ÊÖÒ ½ ú˺ ÆÙÑÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ó ÒØÐ ÓÙÒÖÝ ÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÒÚÓÐÚÒ ÅÜÛÐг ÕÙØÓÒ Ò ÓØÖÓÔ Ñ Á ØÖÒ º ÒØÒÒ ÈÖÓÔغ ÚÓк ½ ÒÓº ÔÔº ¼¾¹ ¼ ½º ¾ ºÌÓÚ Ò Ëºº ÀÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐØÖÓÝÒÑ ÖÒ ÌѹÓÑÒ ÅØÓ ÖØ ÆÓÖÛÓÓ Å ¾¼¼¼º Ì Òع Ⱥ ÀÖÑ Êº ÅØØÖ Ïº ÃÓ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ Ò Ø ÒعÖÒ ØѹÓÑÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ËË ØÖÙØÙÖ Á ØÖÒ º ÒØÒÒ ÈÖÓÔغ ÚÓк ¾ ÒÓº ÔÔº ½ ½¹½ ¾ ½º º ÓÖÝ ºÈº ÀÓÒ ºº ÌÙ ËÒ ØÖÒ ÓÖÑ ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÖ Ø ÑØÓ Ò ÔÖÐÐÐ ÔÐØ ÛÚÙ ÈÁÊË ÈÖÓÖ ÁÒ ÐØÖÓÑÒØ Ê Ö ËÝÑÔÓ Ùѵ ÌÓÝÓ ÂÔÒ ÙÙ Ø ¾¼¼º º ÓÖÝ ºÈº ÀÓÒ ÏºÀºº ËÐÖ ºº ÌÙ Ø ØÖÒ ÓÖÑ ÔÖÓÒØÓÒÖ ÓÖ ÒعÖÒ Ò Ø ÖÕÙÒÝ ÓÑÒ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÛÚÙ Á ÌÓÖÒÓ ÁØÐÝ ËÔØÑÖ ¾¼¼º

9 ºȺ ÖÒÖ ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÖØÐÝ ÑØ ÐÝÖ ÓÖ Ø ÓÖÔØÓÒ Ó ÐØÖÓÑÒØ ÛÚ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÈÝ ÚÓк ½¾ ÔÔº ¹ ½º º ÖÔÓÙÖ º ÊÓÙÒÝ º ÊÓÖÙÞ Åº ÁÒ Ù Èº ÖÑРºº ˺º ÂÓÒ ÓÒ º ÙÖÖ ÁÑÔÖÓÚÒ ÙÖÝ Ý ÙÔÜÐ ÑÓÓØÒ Ò Ì ÇÔØ ÄØØÖ ÚÓк ½ ÒÓº ¾¼ ÔÔº ¾¾¹¾ ¾¼¼º ºÄºº ËÐÔÒ ºÊº ÓÑ Ø Ðе ÓÖ ÐÒÖ ÕÙØÓÒ ÒÚÓÐÚÒ ÙÒ ÝÑÑØÖ ÑØÖ ÛØ ÓÑÔÐÜ ÔØÖÙÑ ÐØÖÓÒ ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÆÙ¹ ÑÖÐ ÒÐÝ ÚÓк ½ ÔÔº ½½¹ ¾ ½ º ºº Ì٠ú ÐÖ Èº ÛÑÓÖÒ Ò º ÊÙÓ ÖØÓÒ ÅÖÒ ÓÒ Ò ÒÝØÒ ËÓÐÚÒ ÐØÖÓÑÒØ Ð ÕÙØÓÒ ÛØ ÚÖÝÒ ÔÖÑØÖ ÈÖÓº ÁÒغ ÓÒº ÐØÖÓÑÒØ Ò ÚÒ ÔÔÐØÓÒ ÌÓÖÒÓ ÁØÐÝ ÔÔº ½¹½ ½º