Dell S2418HN/S2418NX Dell Display Manager Hướng dẫn người dùng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Dell S2418HN/S2418NX Dell Display Manager Hướng dẫn người dùng"

Bản ghi

1 Dell S2418HN Dell S2418NX Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Mẫu: S2418HN/S2418NX Mẫu quy đi nh: S2418Nt

2 LƯU Ý: LƯU Y cho biê t thông tin quan tro ng giu p ba n sư du ng máy tính hiệu quả hơn. Ba n quyền 2017 Dell Inc. Ba o lưu mọi ba n quyền. Sản phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ và quốc tê. Logo Dell và Dell là các thương hiệu của Dell Inc. ta i Hoa Kỳ và/hoặc các cơ quan thẩm quyền khác. Mo i nhãn hiệu và tên khác được đề cập trong tài liệu này có thể là thương hiệu của các đơn vị sở hữu liên quan Sửa đổi A00

3 Mục lục Tổng quan...4 Sử dụng Hô p Thoa i Ca i Đă t Nhanh....5 Ca i đă t ca c chư c năng ma n hi nh cơ ba n...6 Ga n Chê Đô Ca i Să n cho ca c ư ng dụng....7 A p dụng ti nh năng tiê t kiệm năng lươ ng....8 Tổ chư c Windows với ti nh năng Easy Arrange....9 Qua n Ly Nhiều Đầu Va o Video...11 Khắc phục sự cố...13 Mu c lu c 3

4 Tổng quan Dell Display Manager là ư ng du ng Windows du ng để quản ly một màn hi nh hoặc một nhóm màn hi nh. Ư ng du ng cho phe p chi nh thủ công hi nh ảnh hiển thị, gán các cài đặt tư động, quản ly nguô n điện, tổ chư c cư a sổ, xoay hi nh và những tính năng khác ở một số mẫu màn hi nh Dell cho n lo c. Một khi đã được cài đặt, Tri nh Quản Ly Màn Hi nh sẽ cha y mỗi khi máy tính khởi động và biểu tượng tương ư ng sẽ hiển thị trong khay thông báo. Thông tin về các màn hi nh kê t nối với máy tính sẽ hiển thị khi ba n di chuyển con trỏ chuột đê n biểu tượng khay thông báo. GHI CHÚ: Ư ng du ng Dell Display Manager (DDM) cần phải sư du ng kênh DDC/CI để giao tiê p với màn hi nh của ba n. Vui lòng đảm bảo ba n đã bật DDC/CI trong menu như dưới đây. 4 Tổng quan

5 Sử dụng Hô p Thoa i Ca i Đă t Nhanh Nhâ p vào biểu tượng khay thông báo của Dell Display Manager sẽ mở ra hộp thoa i Ca i Đă t Nhanh. Khi có nhiều hơn một mẫu màn hi nh Dell hỗ trợ được kê t nối với hệ thống, ba n có thể cho n một màn hi nh mu c tiêu cu thể qua menu có să n. Hộp thoa i Ca i Đă t Nhanh cho phe p ba n dễ dàng chi nh độ sáng và độ tương phản của màn hi nh. Ba n có thể tư cho n một chê độ cài să n hoặc bật tính năng tư động lư a cho n chê độ cài să n tu y ư ng du ng hoa t động. Hộp thoa i Ca i Đă t Nhanh cu ng cho phe p truy cập giao diện ngươ i du ng nâng cao của Dell Display Manager vốn được sư du ng để chi nh các chư c năng cơ bản, định câ u hi nh Chê Độ Tư Động và truy cập các tính năng khác. Sư du ng Hộp Thoa i Cài Đặt Nhanh 5

6 Ca i đă t ca c chư c năng ma n hi nh cơ ba n Chê độ cài să n cho màn hi nh vư a cho n có thể được áp du ng thủ công qua menu trên the Cơ Ba n. Ngoài ra, ba n cu ng có thể bật Chê Độ Tư Động. Chê Độ Tư Động cho phe p chê độ cài să n ưu tiên của ba n được áp du ng tư động khi các ư ng du ng cu thể đang hoa t động. Một thông báo ngay lập tư c hiển thị trên màn hi nh cho biê t chê độ cài să n được cho n. Ba n cu ng có thể chi nh trư c tiê p độ sáng và độ tương phản của màn hi nh vư a cho n tư the Cơ Ba n. 6 Cài đặt các chư c năng màn hi nh cơ bản

7 Ga n Chê Đô Ca i Să n cho ca c ư ng dụng The Chê Đô Tự Đô ng cho phe p ba n gán một chê độ cài să n cu thể cho một ư ng du ng cu thể và áp du ng nó tư động. Khi đã bật Chê Độ Tư Động, Dell Display Manager sẽ tư động chuyển sang chê độ cài să n tương ư ng bâ t cư khi nào ư ng du ng vư a gán được kích hoa t. Chê độ cài să n được gán cho một ư ng du ng cu thể có thể giống nhau ở mỗi màn hi nh đã kê t nối, hoặc có thể khác nhau giữa màn hi nh này với màn hi nh kê tiê p. Dell Display Manager được định să n câ u hi nh cho nhiều ư ng du ng phổ biê n. Để thêm một ư ng du ng mới vào danh sách gán, chi cần ke o ư ng du ng đó tư màn hi nh nền, menu Start trên Windows hoặc các vị trí khác rô i thả nó vào danh sách hiện hành. LƯU Ý: Các thao tác gán chê độ cài să n áp du ng cho file kê t hợp, tập lệnh và tri nh na p cu ng như các file không thể thao tác như file lưu trữ zip hoặc file ne n đều không được hỗ trợ và sẽ không có hiệu lư c. Ngoài ra, ba n có thể bật tu y cho n kích hoa t chê độ cài să n Trò chơi khi ư ng du ng Direct3D đang cha y ở chê độ toàn màn hi nh. Để thay đổi hành vi này cho mỗi tên trò chơi, hãy thêm tên trò chơi vào danh sách gán với một chê độ cài să n khác nhau. Các ư ng du ng hiển thị trong danh sách gán sẽ hoa t động theo thư tư ưu tiên trong cài đặt Direct3D chung. Gán Chê Độ Cài Să n cho các ư ng du ng 7

8 A p dụng ti nh năng tiê t kiệm năng lươ ng Ở các mẫu màn hi nh Dell được hỗ trợ, the Tùy chọn sẽ có să n để cung câ p các tu y cho n tiê t kiệm năng lượng PowerNap. Khi kích hoa t tính năng bảo vệ màn hi nh, độ sáng màn hi nh có thể được cài tư động sang mư c tối thiểu hoặc màn hi nh có thể được chuyển sang chê độ chơ để tiê t kiệm thêm nguô n điện. 8 A p du ng tính năng tiê t kiệm năng lượng

9 Tổ chư c Windows với ti nh năng Easy Arrange Một số mẫu màn hi nh Dell được tích hợp tính năng Easy Arrange, vốn cho phe p tổ chư c màn hi nh nền của màn hi nh thành các bố cu c cư a sổ cài să n hoặc tu y chi nh khác nhau. Khi đã bật Easy Arrange, cư a sổ có thể dễ dàng được thay đổi vị trí và tư động chi nh kích thước để lâ p đầy các vu ng cu thể trong bố cu c cư a sổ. Để bắt đầu sư du ng Easy Arrange, cho n một màn hi nh mu c tiêu và cho n một trong các bố cu c cài să n. Các vu ng cho bố cu c đó sẽ ngay lập tư c hiển thị trên màn hi nh. Tiê p theo, ke o một cư a sổ mở ngang qua màn hi nh. Khi đang ke o cư a sổ, bố cu c cư a sổ hiện hành sẽ hiển thị và một vu ng hoa t động sẽ được bôi đậm khi cư a sổ đi qua. Bâ t cư lu c nào, hãy thả cư a sổ vào vu ng hoa t động để đặt cư a sổ vào vu ng đó. Để ta o bố cu c cư a sổ tu y chi nh, cho n kích thước và vị trí cư a sổ (tối đa 10 cư a sổ) trên màn hi nh nền rô i nhâ p vào liên kê t Lưu trong Easy Arrange. Kích thước và vị trí cư a sổ sẽ được lưu làm bố cu c tu y chi nh và biểu tượng bố cu c tu y chi nh được ta o ra. LƯU Ý: Tu y cho n này không lưu hoặc nhớ các ư ng du ng đang mở. Chi có kích thước và vị trí cư a sổ được lưu la i. Tổ chư c Windows với tính năng Easy Arrange 9

10 Để du ng bố cu c tu y chi nh, cho n biểu tượng bố cu c tu y chi nh. Để xóa bố cu c tu y chi nh hiện đang lưu, đóng mo i cư a sổ trên màn hi nh nền rô i nhâ p vào liên kê t Lưu trong Easy Arrange. 10 Tổ chư c Windows với tính năng Easy Arrange

11 Qua n Ly Nhiều Đầu Va o Video The Input Manager (Tri nh qua n ly đầu va o) cung câ p các cách thư c tiện lợi để ba n quản ly nhiều đầu vào video được kê t nối với màn hi nh Dell. Nó cho phe p chuyển đổi giữa các đầu vào trong khi ba n làm việc với nhiều máy tính. Mo i cổng vào video có să n với màn hi nh của ba n đều được liệt kê. Ba n có thể đặt tên cho tư ng đầu vào tu y thích. Hãy lưu la i các thay đổi sau khi chi nh sư a. Ba n có thể xác định một phím tắt để chuyển đổi nhanh đê n đầu vào yêu thích, và một phím tắt khác để chuyển đổi giữa hai đầu vào nê u ba n thươ ng xuyên làm việc giữa chu ng. Quản Ly Nhiều Đầu Vào Video 11

12 Ba n có thể sư du ng danh sách sổ xuống để chuyển sang bâ t cư nguô n vào nào. LƯU Ý: DDM kê t nối với màn hi nh của ba n ngay cả khi màn hi nh đang hiển thị video tư một máy tính khác. Ba n có thể cài đặt DDM vào PC thươ ng du ng và điều khiển cách chuyển đổi đầu vào tư PC đó. Ba n cu ng có thể cài đặt DDM vào các PC khác đã kê t nối với màn hi nh. 12 Quản Ly Nhiều Đầu Vào Video

13 Khắc phục sự cố Nê u DDM không thể làm việc với màn hi nh của ba n, ư ng du ng sẽ hiển thị biểu tượng bên dưới trong khay thông báo. Nhâ n vào biểu tượng đó, DDM sẽ hiển thị một thông báo lỗi chi tiê t hơn. Xin lưu y rằng DDM chi hoa t động với màn hi nh thương hiệu Dell. Nê u ba n đang sư du ng màn hi nh tư các nhà sản xuâ t khác, DDM sẽ không hỗ trợ màn hi nh đó. Nê u DDM không thể phát hiện và/hoặc giao tiê p với màn hi nh Dell được hỗ trợ, vui lòng thư c hiện các bước dưới đây để khắc phu c sư cố: 1. Hãy chắc chắn rằng cáp video được kê t nối đu ng với màn hi nh và máy tính cá nhân của ba n, đặc biệt là giắc nối phải được cắm chặt vào vị trí. 2. Kiểm tra màn hi nh OSD để đảm bảo DDC/CI đã được bật. 3. Hãy chắc chắn rằng ba n có tri nh điều khiển (driver) hiển thị đu ng và mới nhâ t tư các nhà cung câ p đô ho a (Intel, AMD, NVIDIA, vv). Tri nh điều khiển hiển thị thươ ng là nguyên nhân khiê n DDM không hoa t động. 4. Tháo tâ t cả các tra m đậu hoặc cáp nối dài hoặc bộ chuyển đổi cáp giữa màn hi nh và cổng đô ho a. Một số bộ nối, hub hoặc bộ chuyển đổi giá re có thể không hỗ trợ DDC/CI đu ng cách và khiê n ư ng du ng không hoa t động. Hãy cập nhật tri nh điều khiển của thiê t bị đó nê u đã có phiên bản mới nhâ t. 5. Khởi động la i hệ thống của ba n. Ư ng du ng DDM có thể không hoa t động với các màn hi nh dưới đây: Các mẫu màn hi nh Dell tư trước năm 2013 và dòng màn hi nh Dell D-series. Ba n có thể tham khảo trang web Hỗ Trợ Sản Phẩm của Dell để biê t thêm thông tin Màn hi nh game sư du ng công nghệ G-sync dư a theo Nvidia Màn hi nh ảo và không dây không hỗ trợ DDC/CI Những mẫu ban đầu của màn hi nh DP 1.2, có thể cần phải vô hiệu hóa MST/DP 1.2 sư du ng màn hi nh OSD Khắc phu c sư cố 13

14 Nê u máy tính của ba n được kê t nối với ma ng Internet, ba n sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở khi ư ng du ng DDM đã có phiên bản mới hơn. Chu ng tôi khuyên ba n nên tải về và cài đặt bản mới nhâ t của ư ng du ng. Ba n cu ng có thể kiểm tra bản mới bằng cách nhâ n chuột phải vào biểu tượng DDM đô ng thơ i bâ m và giữ phím shift. 14 Khắc phu c sư cố