Í Ò ÓÙÑ ÒØ ØÙÖ ØÓ ÇÔØ Ñ Þ Ï Ì ÑÓ ÃÓ Ð ÂÙ À ÓÒ Ò Ò Ã ÑÑÓ Ã À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò Ø ÑÓ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Í Ò ÓÙÑ ÒØ ØÙÖ ØÓ ÇÔØ Ñ Þ Ï Ì ÑÓ ÃÓ Ð ÂÙ À ÓÒ Ò Ò Ã ÑÑÓ Ã À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò Ø ÑÓ"

Bản ghi

1 Í Ò ÓÙÑ ÒØ ØÙÖ ØÓ ÇÔØ Ñ Þ Ï Ì ÑÓ ÃÓ Ð ÂÙ À ÓÒ Ò Ò Ã ÑÑÓ Ã À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò ÈºÇº ÓÜ ¼¼ Áƹ¼¾¼½ ÀÍÌ ÒÐ Ò Ø ÑÓº Ó Ð Ùغ Ù ÓÒ Ò Ùغ ÑÑÓº Ùغ ÏÏÏ ÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛۺРº Ùغ» ØÖ Øº ÁÒ Ø Ô Ô Ö Ï ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ù Ò ÓÙÑ ÒØ ¹ ØÙÖ ÔÖÓÔÓ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ï ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ØÓ Û ØÖ Ø Ý ØÓ Ù Ò Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ø º Ï Ð ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÔÓÐ Ù ÙÖ Ø ÖÙÐ ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÔÖ Ø Ø Ú ÐÙ Ó Ï Ó Ø Ý Ù Ò ØÙÖ ÓÐÐ Ø ÖÓÑ Ø ÀÌÌÈ Ö ÔÓÒ Ò ÖÓÑ Ø ÀÌÅÄ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÑ Òغ ÁÒ ØÙ Ý Ò Ö¹ Ð Þ Ð Ò Ö ÑÓ Ð Ò ÑÙÐØ Ð Ý Ö Ô Ö ÔØÖÓÒ ÓÑÑ ØØ ÑÓ Ð Ö Ù ØÓ Ð Ý ÓÙØ ¼¼¼¼ Ï ÓÙÑ ÒØ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö ÔÓÔÙÐ Ö Øݺ Ê ÙÐØ ÓÛ Ø Ø Ð Ò Ö ÑÓ Ð Ó ÒÓØ Ò ÒÝ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÙÖ Ò ÓÙÑ ÒØ ÔÓÔÙÐ Ö Øݺ ÅÄÈ ÑÓ Ð Ú ØØ Ö Ö ÙÐØ Ý Ð Ò Ñ Ò Ð Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ Ó Ò ÓÖ Ø ÓÙÑ ÒØ ØÓ Ð Ø ÓÖ ØÓ Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ï Ö Ô Ø Ú Ðݺ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ò Ø Ò ÕÙ Û Ö Ù ÏÏÏ Ò ØÛÓÖ ØÖ Ò ÑÔÖÓÚ Ö ÔÓÒ Ø Ñ ÓÖ Ø Ò Ù Ö º ÅÓ ÖÒ Èͳ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ Ò ¹ ØÖ ÙØ Ð Ý Ø Ñ Ú ÓÖ Ø ØÛ Ò Ð ÒØ Ò ÖÚ Ö º ÁÒ ÐÐ Ó Ø Ý Ø Ñ ÛÓÖ Û ÐÐ Ù Ø Ú ÖÝ Ð ÐÝ Ø Ø ÓÑ Ô Ó Ø Û ÐÐ Ö Ô Ø ÐÝ º Ð Ý Ö Ñ Ò Ñ Þ Ý Ô Ò ÔÓÔÙÐ Ö Ø ÐÓ ØÓ Ø ÒØ ØÝ Û Ò Øº Ì Ñ ÓÐ ØÖÙ ÓÖ Ø Ï Û Ðк Ô ÐÐÝ ÔÖÓÜÝ Ú ÓÑ Ú ÖÝ ØØÖ Ø Ú Ú ÒØ Û Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÖÖ ØÐݺ ÈÖÓÜÝ Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò Ö Ý Ñ ÒÝ Ù Ö Ò Ö Ó Ø Ò ÐÓ Ø Ò Ö Ò ØÛÓÖ Ø Û Ý ØÓ Ö Ù Ø Ò Û Ø Ö ÕÙ Ö ÓÚ Ö ÜÔ Ò Ú Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ º Ú ÒØ Ò Ò Ð ØÓ ÒÖ Ð Ø ÒÝ ÓÖ ØÓ ÔÖÓÚ Ò ÓÙØ Ø ÓÙÑ ÒØ ØÓ Ù Ö º Ð Ó Ø Ö Ø Ó Ò Ò ØÓ Ý³ Ï Ú ÖÝ Ø Û Ñ Ò Ð ØØÖ Ø Ú ½ º ¾ Ï ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ç Ø Ú Ó Ï Ò ÒÐÙ Ö Ù Ò Ò ØÛÓÖ ØÖ ÐÐ Ú Ø Ò ÖÚ Ö ÓØØÐ Ò Ñ Ò Ñ Þ Ò Ù Ö Ð Ø ÒÝ Ò Ñ ÒØ Ò Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒÝ ØÓ Ø

2 Ò Ù Öº Ö ÒØ Ñ ØÖ Ò Ù ØÓ Ø Ñ Ø ÓÛ Ø Ô Ö ÓÖÑ º ÓÑÑÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ ÒÐÙ Ö ÕÙ Ø Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú Ö ÕÙ Ø Ø Ö Ø ÝØ Ø Ö Ø Ö Ð Ø Ú ÝØ Ø Ö Ø Ò Ð Ø ÒÝ Ö Ø Óº Ä Ø Ñ ØÓ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ø ÓÙÑ ÒØ µ Ò Ð Ø Æ ½ Ö ÕÙ Ø Ò Ø Ò Æ ¼ ÓØ ÖÛ º Ê ÕÙ Ø Ø Ö Ø Ò Ø Ò Ò Ø Ô Ö ÒØ Ó ÓÙÑ ÒØ Ø Ø Ö Ò Ø ¾ Ï Ö È Å ½ Æ Ñ Ì Ö Ð Ø Ú Ö ÕÙ Ø Ø Ö Ø Ò Ï Ö Ï Ö Ñ Ü Û Ö Ï Ö Ñ Ü Ø Ö ÕÙ Ø Ø Ö Ø Ó Ø Ò ÓÖ Û Ø Ò Ò Ò Ø Þ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ø ÝØ Ø Ö Ø Ø Ô Ö ÒØ Ó ÝØ ØÖ Ò ÖÖ ÖÓÑ Ø º Ä Ø ÒÝ Ö Ø Ó Ò Ò Ø Ö Ø Ó Ó Ø ÙÑ Ó ÓÛÒÐÓ Ø Ñ Ó Ñ Ò ÓÙÑ ÒØ ÓÚ Ö Ø ÙÑ Ó ÐÐ ÓÛÒÐÓ Ò Ð Ø Ò º ÇÔØ Ñ Þ Ò Ø Ï ÒÚÓÐÚ ÓÓ Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ ØÓ Ñ Ü Ñ Þ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ó Ø Ú Øº º º Ñ Ü Ñ Þ Ò Ø Ö ÕÙ Ø ÝØ Ø Ö Ø Û ÐÐ Ù Ù ÐÐÝ Ñ Ò Ñ Þ ÓÙØ ÓÙÒ Ò ØÛÓÖ ØÖ Û Ð Ñ Ò¹ Ñ Þ Ò Ø Ð Ø ÒÝ Ö Ø Ó Û ÐÐ ÓÔØ Ñ Þ Ø Ò Ù Ö ÜÔ Ö Ò º Ã Ý Ù Ò Ñ Ü Ñ Þ Ò Ð Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ Ù Ò Ù Ø Ð Ò ÔÓРݺ ¾º½ Ò ÈÓÐ Ò ÔÓÐ Ý Ø ØÖ Ø Ý Û Ù Ò Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ø Ò Ø º Ï Ò Ò Û ÓÙÑ ÒØ ÑÙ Ø ÖÓÙ Ø ÒØÓ Ø Û ÙÐÐ ÓÖ Ú ÐÝ ÐÓ µ Û ÓÙÑ ÒØ µ ÓÙÐ Ö ÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ì ¹ ÙÐØÝ Ø Ø Ó Ò Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÙÑ ÒØ Ò Û Ø Ö Ø ÓÙÐ Û Ø ÓÙØ Ö Ñ Ø ÐÐÝ ÒÖ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÚ Ö º ÅÓ Ø Ï Ù ØÖ Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓÖÝ Ô Ò ÔÓÐ Ð Ø Ä Ø Ê ¹ ÒØÐÝ Í ÄÊ͵º ÄÊÍ ÑÔÐ ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÒØ Ò Ø Ó ÙÒ ÓÖÑ Ó Ø Ð Ò Ñ ÑÓÖÝ ÙØ Ò Ø Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Þ ÓÖ ÓÛÒÐÓ Ð Ø ÒÝ Ó ÓÙÑ ÒØ Ø Ó ÒÓØ Ô Ö ÓÖÑ Û ÐÐ Ò Ï Ò ¾ º Ë Ú Ö Ð ÓØ Ö ÙÖ Ø ÔÓÐ Ú Ò ÔÖÓÔÓ Ò ÔÖÓÚ ØÓ ÓÔØ Ñ Ð Ù Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Û Ø ØÙ Ð ÐÓ º ÀÓÛ Ú Ö ÑÓ Ø Ó Ø ÔÓÐ ¹ Ö Ù ÓÔØ Ñ Ð Ò Ø Ý ÓÒÐÝ ÓÔØ Ñ Þ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ º ËÓÑ ÔÓÐ Ð Ó ÒÐÙ Ø Ø Ø ÖÓÑ Ö ÕÙ Ø Ö Ø Ò ÖÚ Ö Ö ÔÓÒ Ø Ñ Û ÐÐÓÛ ÔØ Ò ØÓ Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ØÛÓÖ ÓÖ ÖÚ Ö Ö ÓÙÖ º ¾º¾ Ø Ñ Ø Ò Ø Î ÐÙ Ó Ç Ø ÅÓÖ Ú Ò Ò ÔÓÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù Ø Ø Ø Ð Ñ Ø Ó ØÓ Ø Ñ Ø Ø Ú ÐÙ Ó Ï Ó Øº Á Ø Ú ÐÙ Ó Ó Ø Ò ÔÖ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÓÔØ Ñ Þ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ ÒÝ Ú Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ ÓÖ Ó Ø Ö Ø Ö º ÄÊÎ ÔØ Ú ÐÝ Ø Ñ Ø Ø ÐÓÛ Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÙ ÓÖ Ó Ø Ý Ù Ò ØÙÖ ÓÐÐ Ø ÖÓÑ Ø ÖÚ Ö ÐÓ º Ì Ó Ø Û Ø ÐÓÛ Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÙ Ö ÔÐ Ö Ø ÖÓÑ Ø º ÁÒ ÐÓ Ø ½µ

3 Ö Ö ÓÒ ÑÓ Ð Ö Ù Ò Ñ Ð Ö ÔÔÖÓ Û Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ ÔÖ Ø Ý Ù Ò ÑÓ Ðº Ì ÒÔÙØ Ó Ø ÑÓ Ð ÒÐÙ ÓÙÑ ÒØ Þ Ò ØÝÔ ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ø Ò Ø Ñ Ò Ð Ø Ö Õ٠غ ¾º Í Ò ÓÙÑ ÒØ ØÙÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÖÚ Ö ÐÓ ØÙÖ Ò Ð Ó ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑ Òغ Ì ØÙÖ Ò Ø Ò Ù Ò ÔÖ Ø Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÑ Òغ Ì ÔÔÖÓ Û Ö Ø ÔÖ ÒØ Ò º Ì Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ò Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÔÓÔÙÐ Ö ØÝ º º ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ø ØÓ Ø º Ì ÑÓ ÐÐ Ò Ø Ò ÑÔÐ Ý ØÖ Ò ÓÖÑ Ò Ø ØÓ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñº ÓÙÑ ÒØ Ò Ø Ö ÓÖ ÐÓÛ Ú ÐÙ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÔÓÔÙÐ Ö ØÝ ÙÖ Ò Ó Ò Ø Ñ Ô Ö Ó º Ð Ö Ø Ò Ù ØÓ ÔÖ Ø Ø Ú ÐÙ Ó ÓÙÑ Òغ Ì ÒÔÙØ Ó Ø Ð Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÐÐ Ø ÖÓÑ ÓÙÑ ÒØ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ú Ø Ð Ó Ø ÓÙÑ Òغ Á Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ò Ò Ö Ð Þ ØÓ ÓÙÑ ÒØ Û Ö ÒÓØ ÒÐÙ Ò Ø ØÖ Ò Ò Ø Ø Ð Ö Ò Ù Ò Ï ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ÌÓ ØÙ Ý Ø Ð ØÝ Ó Ø ÔÔÖÓ ØÙ Ý Û ÓÒ ÙØ Û Ö Ò Ø Ò ÜØ Ø ÓÒº Ì ÑÓ Ð Ù ÒÐÙ Ð Ò Ö Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ð ¹ Ö º Ò Ö Ð Þ Ð Ò Ö ÑÓ Ð º º µ Û Ù Ø Ð Ò Ö Ð Ö ½ º ÒÓÒÐ Ò Ö Ð Ö ÑÙÐØ Ð Ý Ö Ô Ö ÔØÖÓÒ Ò ØÛÓÖ Û Ù º ¾º ÅÙÐØ Ð Ý Ö È Ö ÔØÖÓÒ ÅÄȵ Æ ØÛÓÖ ÅÄÈ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÓ Ð ÓÒ Ø Ò Ó ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ Ø ÓÖ Ò Þ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ð Ý Ö º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÅÄÈ Ò ØÛÓÖ Ò Ò ÖÓÑ ÑÔÐ Ô Ö ¹ Ñ ØÖ ÑÓ Ð ØÓ ÐÝ ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÓ Ð Ý Ú ÖÝ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ý Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ Ø Ò Ð Ý Öº ÓÖ Ò Ø Ò Ò ØÝÔ Ð ÓÒ Ò Ð Ý Ö ÅÄÈ Ò ØÛÓÖ Û Ø Ã ÓÙØÔÙØ Ø ÑÓ Ð Ü Ûµ ½ Ã Û Ø Û Ø Û Ñ Ø Ü Ûµ Û ¼ Ñ Û Ø Ò Û ¼ Û Ü ¾µ ½ ½ Û Ö Ò Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÙØÔÙØ Ò Ò ÙÒ Ø Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÔÖ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ Ð Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÑÓ Ð º º Ø ÓÖÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò ÙÒ Ø ÓÖ ÓÖÖ Ø Ö ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö º ÈÐ Ò Ñ Ü ÑÙÑ Ð Ð ÓÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó ÅÄÈ Ñ Ý Ð ØÓ Ú Ö ÓÚ Ö ØØ Ò º Í Ù ÐÐÝ Ö ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ ÓÓ Ò Ö Ð¹ Þ Ø ÓÒ Ð ØÝ ÓÖ ÑÔÐ ÒÓØ Ò ÙÖ Ò Ø ØÖ Ò Ò º ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÅÄÈ Ò ÓÒØÖÓÐÐ Û Ø ÖÐÝ ØÓÔÔ Ò ÓÖ Û Ø Ý º ÅÄÈ Ó Ø Ò ÓÒ Ö Ò Ö Ñ Ô Ö Ñ ØÖ ÑÓ Ð Ñ Ò Ò Ø Ø Ø Ø Ú ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ Ý Ð Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ð Ð Ô Ö Ñ Ø Ö º Ø Ú ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ Ø Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ½ Æ ØÐ Ð Ö ÖÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö Ð Þ Ð Ò Ö ÑÓ Ð ÓÖ Å ØÐ Ý ºÅº ÓÔ Ø Ðº Û Ù º

4 ÑÓ Ðº ÓÖ Ñ ÐÐ Û Ø Ø Ò ØÛÓÖ Ñ ÔÔ Ò ÐÑÓ Ø Ð Ò Ö Ò ÐÓÛ Ø Ú ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò Ø ÒØÖ Ð Ö ÓÒ Ó ÑÓ Ð Ø Ú Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ý Ð Ò Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÁÒ ÖÐÝ ØÓÔÔ Ò Û Ø Ö Ò Ø Ð Þ ØÓ Ú ÖÝ Ñ ÐÐ Ú ÐÙ º È ÖØ Ó Ø ØÖ Ò Ò Ø Ù ØÓ ØÖ Ò Ø ÅÄÈ Ò Ø ÓØ Ö Ô ÖØ Ù ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ø Ú Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖº ÁØ Ö Ø Ú ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ù ÓÖ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ø ØÖ Ò Ò ÖÖÓÖ Ö Ù ÐÐÝ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ù º ÌÖ Ò Ò ØÓÔÔ Û Ò Ø Ú Ð Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ò ØÓ ÒÖ º Ë Ò ØÖ Ò Ò ØÓÔÔ ÓÖ Ñ Ò ÑÙÑ Ó Ø ØÖ Ò Ò ÖÖÓÖ Ø Ø Ú ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ñ Ò Ð Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ð Ð Ô Ö Ñ Ø Ö º ÖÐÝ ØÓÔÔ Ò Ò Ø ÓÖÑ Ö Ø Ö Ò ÒØ Ø Ú ÖÝ Ò Ø Ú ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ò ÓÒÐÝ Ô ÖØ Ó Ø Ú Ð Ð Ø Ù ØÓ ØÖ Ò Ø ÑÓ Ðº Ì Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ò ÐÝ ÐÐ Ú Ø Ý Ù Ò ÓÑÑ ØØ Ó ÖÐÝ ØÓÔÔ Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ó Ø Ø ØÓ ØÖ Ò Ò Ò ØÓÔÔ Ò Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ º Ì ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÓÑÑ ØØ ÑÓ Ð ÐÙÐ Ø Ø Ñ Ò Ó Ø ÐÐ ÓÑÑ ØØ Ñ Ñ Ö³ ÓÙØÔÙØ º Ï Ò Ù Û Ø ÙØ ÓÒ ÅÄÈ ÖÐÝ ØÓÔÔ Ò ÓÑÑ ØØ ÓÓ Ð Ò Ñ Ø Ó ÓÖ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ º ÓÑÑ ØØ Ó ½¼ ÅÄÈ Ò ØÛÓÖ Û Ù Û Û Ö ØÖ Ò Û Ø ÊÔÖÓÔ Ð ÓÖ Ø Ñ º ÓÖ ÅÄÈ Ò ØÛÓÖ ÙÒ ÕÙ ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ø Û Ù ÓÖ ØÓÔÔ Ò Ø ØÖ Ò Ò º ÅÄÈ ¾¼ Ò ÙÒ Ø Ò ÓÒ ÐÓ Ø ÓÙØÔÙØ ÙÒ Øº ËØÙ Ý ÌÓ Ø Ø Ø ÔÖÓÔÓ ÔÔÖÓ Ò Ø ÑÓ Ð Ù ØÙ Ý Û Ö¹ Ö ÓÙغ Ò ÐÓ ÓÒØ Ò Ò ÓÒ Ý Ö ÕÙ Ø Û Ó Ø Ò ÖÓÑ ÍÆ Ì ÒÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò Ê Ö Æ ØÛÓÖ µ ÔÖÓÜÝ º Ï ÖÓ ÓØ Û Ù ØÓ Ö ØÖ Ú ÀÌÅÄ ÓÙÑ ÒØ Ò Ø ÐÓ Ò ÀÌÅÄ Ô Ö Ö ØÓ Ô Ö Ø ØÖÙØÙÖ Ò ØÓÖ Ø ØÙÖ Ò Ø Ð º Ì Ø Û Ð Ò ÖÓÑ ÑÔØÝ ÀÌÅÄ ÓÙÑ ÒØ Ò ÖÓÑ ØÙÖ Ø Ø Ø Ñ Ú ÐÙ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ø Ö Ñ Ò ÓÖ Þ ÖÓµº Ò Ð Ø ÓÒ Ø Ó ÀÌÅÄ Ó¹ ÙÑ ÒØ Û Ø ØÙÖ ÖÓÑ ÓÙÑ Òغ Ì Ð ½º ÓÛ Ø ØÙÖ Ù Ò ÑÓÖ Ø Ðº ÀÌÅÄ ÓÙÑ ÒØ Û Ø ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ Ö ÕÙ Ø Ò Ø ÐÓ Û Ö Ð Ð ØÓ ÐÓÒ ØÓ Ø Ð ½ Ú ÐÙ µ Ò ÐÐ Ø ÓØ Ö ØÓ Ø Ð ¼ ÐÓÛ Ú ÐÙ µº Ë Ô Ö Ø ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ø Û Ö Ù ØÓ Ø Ñ Ø Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÑÓ Ð Ò ØÓ Ø Ø Ø Ð ØÝ Ó Ø ÑÓ Ð ØÓ Ð Ý ÓÙÑ ÒØ ÓÖÖ ØÐݺ ¹ ÓÐ ÖÓ ¹Ú Ð Ø ÓÒ Û Ù Û Ö» Ó Ø Ø Û Ö Ù ÓÖ ØÖ Ò Ò Ò Ø Ö Ñ Ò Ò ½» ÓÖ Ø Ø Ò º Ì Ð ¾º ÓÛ Ø ÓÒ Ù ÓÒ Ñ ØÖ Ó ÖÓ ¹Ú Ð Ø ÓÒ ØÖ Ò Ò ÓÖ ÓØ Ð Ò Ö Ò ÅÄÈ ÑÓ Ð º Ì ÙÔÔ Ö Ð Ø ÓÖÒ Ö Ú ÐÙ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ð Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ Ó Ø Ð ¼ Ò ÐÓÛ Ö Ö Ø ÓÖÒ Ö Ú ÐÙ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ð Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ ÓÖ Ø Ð ½º ÁÒ Ø Ó Ø Ð Ò Ö ÑÓ Ð Ø Ñ ØÖ Ö ÐÑÓ Ø ÒØ Ð ÙÔÔÓ ÐÝ Ù Ø ÑÓ Ð ÒÒÓØ Ð ÖÒ

5 ¼½ ¼¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ö Ö Ð Ò ¼ ¼ ½¼ ½½ ½¾ ½ ½ ÐÓ ÕÙÓØ Ó Ý Ö ÒØ Ö Ú Ð Ø ½ ½ ½ ½ ½ ¾¼ ¾½ Ñ ÓÒØ Ö Ñ Ö Ñ Ø ½ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ö ØÑÐ ¾ ¼ ½ ¾ Ö Ñ Ñ Ð Ð Ò Ñ Ô Ñ Ø ¼ ½ ¾ Ô Ô Ö Ñ ÔÖ Ö ÔØ Ð Ø Ñ ÐÐ ØÖÓÒ Ø Ø ÜØ Ö Ø Ø ØÐ ØÖ Ù ÙÐ ¼ ½ ¾ Ó Ð Ò Ø Ä Ø ÑÓ ÜÔ Ö Ä Ò Ø Ó ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒØ ØÝÔ È Ø ÔØ ÓÑ Ò Ì Ð ½º ØÙÖ ¼½¹ ÓÒØ Ò Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ó ÖØ Ò ÀÌÅÄ Ø ÓÛÒ Ò Ø Ø Ð µ Ü Ø Ò Ò Ø ÓÙÑ Òغ ØÙÖ ¼¹ ÒÐÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÑÓ ØÐÝ ÖÓÑ Ø Ï ÐÓ º ØÙÖ ½ Ä Ø ÑÓ Ò ¾ ÜÔ Ö Û Ö Ò ØÓ ½ Ø ØÙÖ Ü Ø Ò Ø ÓÙÑ ÒØ Ö Ò ¼ ÓØ ÖÛ º ØÙÖ È Ø ÔØ Ø Ø ÓÛ Ñ ÒÝ» Ö Ø Ö Ø ÓÙÑ ÒØ ÍÊÄ ÓÒØ Ò º ½ ¾ Ä Ò Ö ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ÑÓ Ð ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ÅÄÈ ¼º ¼º¾ ¼º ¼º¾ ¼º ¼º¾ ¼º ¼º¾ ¼º ¼º¾ ÑÓ Ð ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¼º ¾ ¼º ¼º Ì Ð ¾º ÓÒ Ù ÓÒ Ñ ØÖ ÓÖ ÖÓ ¹Ú Ð Ø ÓÒ ØÖ Ò Ò º ÒÝ Ù ÙÐ Ñ ÔÔ Ò ÖÓÑ Ø ØÖ Ò Ò Ø º ÓÖ Ø ÅÄÈ ÑÓ Ð Ø Ö Ö ÓÑ Ö Ò º ÀÓÛ Ú Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ø Ñ ÐÐ Ö Ö Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó ØÖ Ò Ò ÑÔÐ Ù º Ì Ð ÓÛ Ø Ð Ø ÓÒ Ö ÙÐØ º Ä Ò Ö ÑÓ Ð Ð Ô Ö ÒØ Ó Ð ¼ Ò Ô Ö ÒØ Ó Ð ½ ÓÖÖ ØÐݺ Ê Ô Ø Ú ÐÝ ÅÄÈ ÑÓ Ð Ð Ô Ö ÒØ Ó Ð ¼ Ò Ô Ö ÒØ Ó Ð ½ ÓÖÖ ØÐݺ ÁÒ Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÓ Ð Ò Ø Ò Ù ÓÙÑ ÒØ Ø Ø Ú Ú ÐÙ ÖÓÑ Ø Ó Ø Ø Ú ÐÓÛ Ú ÐÙ ÑÙ ÑÓÖ ÙÖ Ø ÐÝ Ø Ò Ð Ò Ö ÑÓ Ðº Å Ø Ó Ð ¼ Ð ½ Ä Ò Ö ÑÓ Ð ¼º ¼º ÅÄÈ ÑÓ Ð ¼º ¼º Ì Ð º Ð Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ Ó Ð Ö Ò Ø Ø Ø Ø º Ð ¼ Ö Ö ØÓ ÐÓÛ Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ó ÒÓØ µ Ò Ð ½ Ö Ö ØÓ Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ ØÓÖ Ò µº

6 ÓÒÐÙ ÓÒ ÒÓÚ Ð ÔÔÖÓ ØÓ Ï ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ º Ì Ö ÙÐØ Ó ØÙ Ý Ù Ø Ø Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ð Ö Ò Ò ÓÑ Ö ÙÐ Ö Ø ÖÓÑ Ø ÓÐÐ Ø Ø Û Ò Ù ØÓ ÔÖ Ø Ø Ú ÐÙ Ð µ Ó Ø ÓÙÑ Òغ Ì Ú ÐÙ Ò Ù ØÓ ÓÔØ Ñ Þ Ï º ËÙ Ø Ñ Ø Ó Ð Ó ¹ Ø Ú ÐÝ Ö ÔÐ ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø Ø Ø Ø Ð ÑÓ Ð Û ÓÒ Ö Ð Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ø º ÀÓÛ Ú Ö ÙÖØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÙÐ ÖÖ ÓÙØ ØÓ ÙÐÐÝ Ú ÐÙ Ø Ø Ù ÙÐÒ Ó Ø Ñ Ø Ó º Ù Ð Ò Ø ÑÓ Ð Ö ÕÙ Ö Ð Ö ÑÓÙÒØ Ó Ø ØÓ ÓÐÐ Ø º Ð Ó Ò Ò Ø Ó Ù Ø Ð ØÙÖ Ø ÑÓ Ð Ö Ø ØÙÖ Ò Ø Ñ Ø Ò Ø ÑÓ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÒØ Ò Ú Ø º ÌÓ ÔÔÐ Ð ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ï Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÑ Òس Ú ÐÙ ÓÙÐ ÖÖ ÓÙØ Û Ø Ò Ø Ò ÔÓÐ Ý Ð ÓÖ Ø Ñº ÁÒ Ø Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÑÓ Ð Ò Ø Ñ Ø ÓÖ Ò Û Ö ØÐÝ Ö Ù Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÙÖ Òº Ë Ò Ø Ø Ø Ø Ó Ö ÕÙ Ø ÓÙÑ ÒØ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÑÓ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÙÐ Ð Ó ØÙÒ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ô ÖØ Ó Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñº ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì ÛÓÖ ÙÔÔÓÖØ Ý Ø ÑÝ Ó ÒÐ Ò Ê Ö ÒØÖ ÓÖ Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÔÖÓ Øº ÒÓº ÒÒ ÒØÖ Ó Ü¹ ÐÐ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ ¾¼¼¼¹¾¼¼ µº Ê Ö Ò ½º ÓÙ Ð º Ð Ñ ÒÒ º ÃÖ Ò ÑÙÖØ Ý º ÅÓ ÙРº Ê Ø Ó Ò Ò ÇØ Ö Å ØÖ Ä Ú ËØÙ Ý Ó Ø ÏÓÖÐ Ï Ï º ÍË ÆÁ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ì ÒÓÐÓ Ò ËÝ Ø Ñ ½ µ ¾º Ï ÐÐ Ñ Ëº Ö Ñ Åº ËØ Ò Ö Êº º ÙÐÐ º Ò ÓÜ º º Ê ÑÓÚ Ð ÈÓÐ Ò Æ ØÛÓÖ ÓÖ ÏÓÖÐ ¹Ï Ï ÓÙÑ ÒØ º Å ËÁ ÇÅų ÓÒ Ö Ò ½ µ º Ú ÓÒ º º ËÙÖÚ Ý Ó ÈÖÓÜÝ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ì Ò ÕÙ º Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ï Ò ÏÓÖ ÓÔ ½ µ º Ó Èº ÁÖ Ò Ëº Ó Ø¹ Û Ö ÏÏÏ ÈÖÓÜÝ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ º ÍË ÆÁ ËÝÑÔÓ¹ ÙÑ ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ì ÒÓÐÓ Ò ËÝ Ø Ñ ½ µ º Ê ÞÞÓ Äº Î ÒÓ Äºº Ê ÔÐ Ñ ÒØ ÈÓÐ ÓÖ ÈÖÓÜÝ º Á» Å ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò ¾µ ¾¼¼¼µ ½ ½ ¼ º ÓÓÒ ºÈº ÀÙ ¹Àº À Ý ºÅº ÄÓ Ø Ê Ö ÓÒ Ò Ò ÔØ Ú Ï º Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÑÔÙØ Ò µ ½ µ ¾ º ÃÓ Ð Ìº À ÓÒ Ò Âº à ú ÅÓ Ð Ò Ø Ð ØÝ Ó ÀÌÅÄ ÓÙ¹ Ñ ÒØ º Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖÐ Ï Ï ÓÒ Ö Ò ¾¼¼¼µ º ÓÔ ºÅº Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÓÖ È ØØ ÖÒ Ê Ó Ò Ø ÓÒº ÇÜ ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ ½ µ º Ê Ñ ÐÐ Ö Åº Ö ÙÒ Àº Ö Ø ÔØ Ú Å Ø Ó ÓÖ Ø Ö ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ä ÖÒ Ò Ì ÊÈÊÇÈ Ð ÓÖ Ø Ñº Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Æ ÙÖ Ð Æ Ø¹ ÛÓÖ ½ µ ½