CONG TY CO PHANDAu rtr va PHAT TRIEN BAT DONG SANHUDLAND BAo cao TAl CHiNH DA.mroc KIEM ToAN Cho nam Uti chinh k~t thuc n

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY CO PHANDAu rtr va PHAT TRIEN BAT DONG SANHUDLAND BAo cao TAl CHiNH DA.mroc KIEM ToAN Cho nam Uti chinh k~t thuc n"

Bản ghi

1 CONG TY CO PHANDAu rtr va PHAT TRIEN BAT DONG SANHUDLAND BAo cao TAl CHiNH DA.mroc KIEM ToAN Cho nam Uti chinh k~t thuc ngay 31112/2018 Ha Nqi - Thing 02 Dam 2019

2 I. CONG TY CO pha.n DAu rtr va pilat TruEN BAT DQNG SAN HUDLAND Ml)C Ll)C Trang BAa caa CVA BAN GrAM DOC 1-2 BAo cao KI.EMToAN DOC LAp 3-4 BAo cao TAl CHlNH DA DUQCKIEM Tom Bang Can d6i k~ toan 5-6 Bao cao K~t qua hoat dqng kinh doanh 7 Bao cao Liru chuyen ti~n t~ 8 Ban Thuyet minh Bao cao tai chinh 9-35

3 CONG TY co PHAN DAu TV' VA PIlAT TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND BAo cxo eva BAN GUM DOC Ban Giani d6c C6ng ty C6 ph~n D~u nr va PMt trien BAt dong san Hudland trinh bay Bao cao nay cung voi Bao cao tai chinh dii duoc kiem toan cua C6ng ty cho narn tai chinh ket thuc ngay 31112/2018. eongty C6ng ty C6 phan D~u nr va PMt trien BAt dong san Hudland (goi tit la "C6ng ty") duoc thanh l~p thea Gifry clnrng nhan dang ky Doanh nghiep C6ng ty c6 phan s do So' K~ hoach va D~u nr thanh -:: ph6 Ha NOi clip l~n d~u ngay 10 thang 8 nam 2007, dang ky thay d6i l~n tlnr 6 ngay 12 thang 12 nam Ten giao dich bang tieng Anh: Hudland Real Estate Investment And Development Joint Stock Company Ten vi~t tit: HUDLAND., JSC. Tru so' chinh: T~ng 12, Toa nha HUDLAND TOWER, L6 ACC7, khu dich vu t6ng hop Linh Dam, Phuong Hoang Li~t, Quan Hoang Mai, thanh ph6 Ha Noi, Vi~tNam. C6ng ty hien dang niem y~t tai Sa Giao dich Chung khoan Ha NOi. Mii c6 phi~u: HLD. HQI DONG QUAN TRJ VA BAN GUM DOC H(H d6ng Quan trj Ong Phl;1mCao Son Ong Bui Duc Thinh Chti tich (B6 nhi~m thea Nghi quy6t s6 251INQ-HDQT ngay 04/04/2018) Chti tich (Mi8n nhi~m thea Nghi quy6t s6 251INQ-HDQT 04/04/2018) ngay Ong NguySn Thanh Tu Ba Dinh Thi Minh H~ng Oug Le Anh Vii Ong Ph~m Van An Ba NguySn Thanh Huong Uy vien (B6 nhi~m theo Nghi quy6t s6 251INQ-HDQT ngay 04/04/2018) Uy vien Uy vien (MiSn nhi~m thea Nghi quy~t ctia Dl;liHOi d6ng C6 d6ng ngay 28/03/2018) Uy vien (B6 nhi~m thea Nghi quyet s6 251INQ-HDQT ngay 04/04/2018) Uy vien Cac thanh vien Ban Giam d6c C6ug ty dii disu Mnh C6ng ty trong nam va d~n ngay l~p Bao cao tai chfnh nay g6m: Ban Gilim dac Ong Plwm Cao Son Ong Nguy8n Thanh Tu Ong Vii TuAn Linh Ong NguySn Nam Cucmg Giam d6c (MiSn uhi~m thea Nghi quy6t s6 251INQ-HDQT 04/04/2018) ngay. Giam d6c (B6 nhi~m thea Quy6t dinh s6 252/QD-HDQT ngay 04/04/2018) Ph6 Giam d6c Ph6 Giam d6c cae SV~N SAU NGAY KET TmJe NA.MTAl ehinh Theo nhan dinh ctia Ban Giam d6c, xet tren nhiing khfa cl;1nhtrqng y~u, kh6ng c6 Sl,I' ki~n bit thuong nao xiiy ra s~u ngay kh6a s6 k toan lam anh huang d6n tiuh hinh tai chfnh v,a hol;1tdoug cua C6ng ty cfrn thi t phiii disu chinh ho~c trinh bay tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket tmc ngay 31112/2018.

4 CONG TY CO PHAN DAU TV' VA PHA.T TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND BAo cao CVA BAN GUM DOC (Ti~p theo) KIEM ToAN VIEN Bao cao tid chinh cho nam tai chinh k t thuc ngay 31112/2018 duoc kiern toan boi Cong ty TNHH KiSm toan CPA VIETNAM - Thanh vien Hang KiSm to an Quoc t Moore Stephens. TRAcH NHI~M CVA BAN GIAM DOC Ban Giam d6c Cong ty c6 trach nhiern I~p Bao cao tai chinh phan anh mqt each trung thuc va hop Iy tinh hinh tai chinh ciing nhu k t qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong viec I~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c duoc yeu cauphai: ". LIla chon cac chinh sach k toan thich hop va ap dung cac chinb sach d6 mot each nhat quan; Dua ra cac phan doan va iroc tinh mot each hop Iy va than trong; Neu r5 cac nguyen t~c k toan thich hq'pc6 duq'c tuan tm hay khong, c6 nhling ap d\lng sai I~ch trqng y u dn duq'cc6ng b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong; Thi~t k~, thllc hi~n va duy tri h~ th6ng kism soat nqi bo lien quan t6'i vi~c I~p va trinh bay hq'p Iy Bao cao tai chinh ds Bao cao tai chinh kh6ng bi sai s6t trqng y~u ks ca do gian I~n ho~c bi 16i. L~p Bao cao tai chinh tren co sa ho~t dong lien t\lc tru truong hq'p kh6ng ths cho r~ng C6ng ty se ti~p t\lc ho~t dong kinh doanh. Ban Giam d6c xac nh~n r~ng C6ng ty da tmln tm cac yeu cau neu tren trong vi~c I~p Bao cao tai chinh. Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m dam bao r~ng s6 sach k~ to{l1lduq'c ghi chep mot cach phil hqp ds phan anh mot cach hq'piy tinh hil1h tai chinh cua C6ng ty o' bit ky tho'i dism nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh duq'ci~p phu hq'pv6'i cac Chu~n ml,l'ck~ toan Vi~t Nam, Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh. Ban Giam d6c c~ng chiu trach nhi~m dam bao an toan cho tai san cua C6ng ty v;7'vi v~y tlwc hi~n cac bi~n pmp thich hqp de ngan cmn va pmt hi~n cac hanh vi gian l~n va sai ph~m kmc..,( Nguy~nThanh Tu Giam d6c Ha N(Ji, ngay 25 thimg 02 nam

5 C:PAVIETNAM CONG TY TNHH KIEM ToAN CPA VIETNAM Tru sa chinh TP. Hi! Noi: T ~g 8, Cao 6c Van phonq VG Building, se 235 Nguyen Trai, Q. Thanh Xuan, TP. Ha NQi. T +84 (24) F +84 (24) E W s6: l ibckt-bctcicpa VIETNAM BAo cao KIEM ToAN DOC L~P v~bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 cua C6ng ty ce phan DAuillva Phat trien B~t dong san Hudland Kinh g~"ri: Cac C6 dong HQidang Quan tr] va Ban Giam dbe Cdng ty C6 phan DAutu va Phat tri~n B:1tdQngsan Hudland Chung t6i dii ki~m toan Bao cao tai chinh kern theo cua C6ng ty ce phan DAu tu va Phat trien B~t dong san Hudland, duoc I~p ngay 25 thang 02 nam 2019, tll"trang s6 05 d~n trang 35, bao gem Bang Can d6i k~ toan tai ngay 31112/2018, Bao cao K~t qua hoat dong kinh doanh, Bao cao Luu chuyen ti~n t~ eho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va Ban thuy~t minh Bao cao tai ehfnh. Traeh nhi~m eiia Ban Giam dbe Ban Giam d6e C6ng ty ehiu traeh nhi~m v~ vi~e I~p va tdnh bay trung th\l'e va hq'piy Bao eao tai ehfnh eua C6ng ty theo Chufrn m\l"ek~ toan, Ch~ d(>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cae quy dinh phap Iy e6 lien quan d~n vi~e I~p va trinh bay Bao eao tai ehfnh va ehiu traeh nhi~m v~ ki~m soat n(>ib(>rna Ban Giam d6e xae dinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chfnh kh6ng e6 sai s6t trqng y~u do gian l~n ho~c nh~m lin. Traeh nhi~m eiia Ki~m toan vien : " Traeh nhi~m cua chung t6i la dua ra y ki~n v~ Bao cao tai ehfnh d\l"a tren k~t qua cua cu(>e ki~m toano Chung t6i dll ti~n hanh ki~m to an theo cae Chufrn mile ki~m toan Vi~t Nam. Oie ehuan mllc nay yeu du chung t6i tuan thu chuan mile va eac quy dinh v~ d~o du'e llgh~ nghi~p, I~p k~ ho~eh va t1wc hi~n cu(>c ki~m toan d~ d~t duq'c S\l"dam bao hq'piy v~ vi~c li~u Bao eao tai ehfnh cua C6ng ty c6 con sai s6t trqng y~u hay kh6ng. C6ng vi~e ki~m toan bao g6m th\l"ehi~n cac thu t\lc nhim tlm th~p eac bing ch(rng ki~m toan v~ cae s6 li~u va thuy~t minh tren Bao cao tai chfnh. Cae thu t\lc ki~m to an duq'c l\l'a chqn d\l"atren xet doan cua ki~m toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trqng y~u trong Bao eao tai ehfnh do gian I~n ho~c nham I~n. Khi tlwc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dll xem xet ki~m soat n(>ib(>cua C6ng ty lien quan d~n vi~e l~p va trinh bay Bao cao tai chfnh trung tl1l,l"c, hq'p Iy nhim thi~t k~ cac thu ti,lcki~m toan phu hq'p vcyitlnh hinh tl1l,l"et~, tuy nhien kh6ng nhim m\lc dieh dua ra y ki~n v~ hi~u qua eua ki~m soat n(>ib(>eua C6ng ty. C6ng vi~e ki~m toan cling bao g6m danh gia tfnh thfch hq'p cua cae chinh sach k~ toan du'q'cap d~li1gva tinh hq'p Iy eua cae ucyetinh k~ toan ella Ban Giam d6e cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ Bao cao tai ehinh, Chung t6i tin tucmg ring eac bing ehu'ng ki~m toan ma chung t6i dll tllu th~p du'q'ela day du va thfch hq'p lam co sa cho y ki~n ki~m toan eua chung t6i. 3 MOORE STEPHENS A member of IN_T_ERN_All_O_NAJ._LIMIT E_D _ Members in principal cities throughout the world

6 f:9ailetnam ( ;1.~ ~ Theo y kien cua chung toi, Rio cao tai chinh kern theo (ta phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong Y~lI, tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 2018 cling nhu kbt qua hoat o(>ngkinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ trong narn tai chinh kbt thuc cung ngay, phu hop voi Chu~n rmrc K6 toan Viet Nam va Ch~ 0(>K6 toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh va cac IiJUY djnh phap ly co lien quan o~n viec I~p va trinh bay BaD cao tai chinh. Nguy~n Ngoc Khanh Pho Tang Giam d8e Ki~m toan vien s6 Gi~y CN DKHN kiem toan: se Gi~y CN DKHN kiern toan: } Gidy Uy quyen s6: UQ-CPA VIETNAMngay cua ChJtieh HDTV Thay m~t va o(;tidi~n CONG TY TNIllI KIEM ToAN CPA VIETNAM Thanh vien Hang ki~m toan QuBe t~ Moore Stephens Ha N(;i, ngay 25 thang 02 niim 2019.I / 4

7 CONGTYCOPHANDAUTUVAPBATTRmNBATDQNGsANnuDLAND Bao cao tai ehi~h cho nam tai chinh kst thuc nga~ 31112/2018 MAUB 01-DN BANG CAN DOl KE ToAN T~i ngay 31/12/2018 TAl san MS A. 100 TAISANNGANH~ (100 = ) Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Ti n Cac khoan nrong duong ti n TM IT. Dh nr tai ehinh ngin han 1. f)~u nr nam gill' dsn ngay dao han ITI IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho V. 1. Tai san ngin han khac Chi phi tra tnrcc ngan han B. TAl san DAI ~N (200 = ) Cac khoan phai thu dai han 200 L I. Cac khoan phai thu ngin han Phai thu ngan han cua khach hang Tra truce cho ngiroi ban Phai thu v eho vay ngan han Phai thu ngan han khac IT. Tai san e6 djnh 1. Tai san e6 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man lily ki 2. Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy ki ITI. Bat dqng san diu tu 1. Nguyen gia 2. Gia tri hao mon luy k~ IV. Tai san do' dang dai h~n l. Chi phi xay dvng w ban do-dang V VI. Tai san dai h~n khae 1. Chi phi tra tru6'c dai h?j1 TONG CQNG T AI san ( = ) D~u tu' tai,chinh dai h~n f)~u tu VaGeong ty lien doanh, lien k~t ~» ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ~ /'.;;

8 co CONG TY phan DAD TU VA PHAT TruEN BAT DQNG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh cho niim tai chinh kst thuc ngay 31112/2018 MAUB 01-DN BANG CAN DOl KE TOAN (Ti~p theo) T~i ngay 31112/2018 NGUONVON C. I MS NO PHAI TRA. (300 = ) Ng ngan han Phai tra ngiroi ban ngan han Nguoi mua tra tisn truce ngan han ThuS va cac khoan phai n9p Nha mroc Phai tra nguoi lao d911g Chi phi phai tra I1g~11han Doanh thu chua t111jchien nganhan PMi tra I1g~11han khac Vay va 119'thue tai chinh I1g~11han Quy khen thirong, phuc loi II. No' dai han TM 31112/ l l l l l l l l Yay va no thue tai chinh dai han D. VON chij ntru (400 = ) V6n chii SO' hfru V 611 gop cua chu So' hiru phieu ph6 thong co quyen bidu quyit Quy dh tu phat trien LQ'i nhuan sau thue chua phan phoi -cs a LNST chua phdn phoi LK din cu6i kj; trutrc 421a LNST chua phdn phoi kj; nay 421b I. l sa TONG CQNG NGUON VON (440 = ) HaN(Ji, ngay25 thang 02 nam2019 Nguo'i l~p Tr~n Thanh Thanh Huy~n K~ toan truo'ng Le Qu6e 6 Chung Giarn d6e ~

9 CONG TY CO PHAN DAU rtrvx PIlAT TRIEN BAT DONG SANHUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc nga~ 31112/2018 MAUB 02- DN BAo cao KET QUA HO~T DONG KINH DOANH Cho nam tai chinh kst thuc ngay 31112/2018 CHi TIEU MS TM Nam 2018 Niim Doanh thu ban hang va cung c&pdich vu Cac khoan giam trir doanh thu Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung c&p djch V1,l (10 = 01-02) Gia v6n hang ban L<rinhuan g~p v~ ban hang va cung dp djch vu (20 = 10-11) Doanh thu hoat dong tai chinh Chi phi tai chinh Trang do: Chi phi ldi vay Chi phi ban hang Chi phi quan Iy doanh nghiep L<rinhuan thuh tir hoat d~ng kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 11. Thu nhap khac Chi phi khac Lo'i nhugn khac (40 = 31-32) ~ "~ T6ng l<rinhuan k~ toan trurrc thu~ (50 = 30+40) K 15. Chi phi thue TNDN hien hanh Cp 16. Chi phi thus TNDN hoan lai 52,;-._ ",..c Lei nhuj n sau thu~ thu nh~p ~ doanh nghi~p (60 = 50~51-52) 18. Liii CO" ban tren e6 phieu NgU'<riI~p K~toan trutrng Hb. N(Ji, ngay 25 thdng 02 ndm 2019 Giam d6c Tdn Thanh Thanh Huy~n 7

10 CONGTYCOPHANDAUTUvApBATTRmNBATDQNGsANHUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc ngai: 31112/2018 BAo cao LUU CHUYEN TIENTt:: (theaphuong phdp true tiip) Cho nam tai chinh kst thuc ngay 31112/2018 MAUB 03 - DN Nam 2018 Nam 2017 CHi TIEU MS TM I. Luu chuyen ti~n tir hoat o{\ng kinh doanh: 1. Ti~n thu tir ban hang, cung dp dich vu va doanh thu khac Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich vu 02 ( ) ( ) 3. Ti~n chi tra cho ngirci lao dong 03 ( ) ( ) 4. Ti~n lili yay ail tra 04 ( ) ( ) 5. Thu~ thu nhap doanh nghiep ail n9p 05 ( ) ( ) 6. Ti~n thu khac nr heat dong kinh doanh Ti~n chi khac cho hoat d9ng kinh doanh 07 ( ) ( ) Luu chuyill (jill t/tuillt tic hoa: il9ng kinlt doanli ( ) II. Luu chuyen ti~n tir hoat o{\og oh nr 1. Ti~n chi d~ mua sam,xd TSCf) va cac TSDH khac 21 ( ) 3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong cu no cua 23 dan vi khac ( ) ( ) 4. Ti~n thu h6i cho yay, ban I~icac cong Cl,l ng cua 24 dan vi khac Ti~n thu Ifticho yay, c6 ttrc va Igi nhu~n dugc chia Luu chuyill tii" t!tuillt tir!to(lt il91lgilau til' ( ) III. Lu'u chuy~n ti~n tir ho~t o{\ng Hlichinh.= '.0 3. Ti~n thu tir di yay :}N( 4. Ti~n tn'l ng g6c yay 34 ( ) (i ) :N 6. C6 tuc, Igi nhu~n dfttn'!cho chu sa Mu 36 ( ) ( ).' M' Lu'U chuyill (jill thuall tic ho(lt il{mg tijichillh 40 ( ) VII Luu chuy~n ti~n thu~n trong ky (50 = ) 50 { } Ti~n va tuo'ng ouo'ng ti~n oh ky ,'P\' Ti~n va tuo'ng ou'o'ngti~n cu6i ky (70 = ) 70 = NglfOi l~p K~ toan trlfcyng Tr:in Thanh Thanh Huy~n Le Quae Chung Nguy~n Thanh Ttl 8

11 CONGTY Co PHANDAU TUVApHATTRmNBATDQNG SANHUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl chinh MAD B 09 - DN 1. THONG TIN KHAI QuAT 1.1. Hinh tlnrc s6' hfru v6n Cong ty C6 phan D~u ill va Phat trien B5.t dong san Hudland (goi t~t la "Cong ty") diroc thanh I~p thea Gi5.y chirng nhan dang ky Doanh nghiep Cong ty c6 phan do Sa KS hoach va D~u to' thanh ph6 Ha NOi cftp Idn ddu ngay 10 thing 8 nam 2007, dang ky thay d6i Idn thir 6 ngay 12 thing 12 nam Ten giao dich b~ng tisng Anh: Hudland Real Estate Investment And Development Joint Stock Company Ten viet tilt: HUDLAND., JSC. Tru so' chinh: Tdng 12, Toa nha HUDLAND TOWER, Lo ACC7, khu djch VI) t6ng hq'plinh Dam, Phuong Hoang Liet, Quan Hoang Mai, thanh ph6 Ha Noi; Vi~t Nam. T6ng 56 V6n disu I~ thea Giiy clnrng nhan dang ky kinh doanh la 200, chia thanh ,000 c6 phan (rnenh gia c6 phdn 10,000 d6ng). d6ng, duq'c Cong ty hien dang Niem yst tai Sa Giao djch Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh. Mii chtrng khoan: HLD S6 lao dong t{lingay 31112/2018 la: 48 nguai (t{lingay 31112/2017 Ia: 46 nguo'i) 1.2. Ngl'mh ngh~ kinh doanh clla Cong ty va hol;ltdqng chinh Xay dvng cong trinh ky thu~t dan dvng khac: Xay dvl1g, cai t{loi1ha; Xay dvng cac khu trung tam thu'o'ngm{li, sieu thi, dich vv, van phong, trung tam th~ tha~, kho biii, nba xuo'ng, ch9'; Xay dvng cac khu kinh ts, khu cong nghi~p; Thi cong xay I~p cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p, giao thong, thtiy 19'i, buu chinh vi~n thong, cong trinh IW tdng do thi, kim cong nghi~p, cong trinh duo'ng day va tr{lm di~n duai 35KV; HO{ltdong ki~n truc va ill vein ky thu~t c6 lien quan: TO'vein ddo to' xay dl)'ng nha va cong trinh ky thu~t h{lclng do thi; Ban buon v~t li~u, thist bi l~p d~t kbac trong xay dljl1g: Kinh doanh v~t ill, v~t li~u xay dljl1g, trang trf noi ngo{li theit; Ban buon may m6c, thist bi va phv rung may khic: Kinh doanh may m6c thist bi chuyen nganh xay dvng; D{li Iy, moi giai, deiugia: D{lily mua, d{lily ban, ky giri hang boa; Kfnh doanh beit dong san, quy n sir dl)ng deitthuoc cm SC), huu, chu su'dvng ho~c di thue: Ddu tli phat tri~n khu dan cu, khu do thi m6'i; HO{ltdong dich VI) h6 tr9' kinh doanh khic con l{lichua du'q'cphiin van dau: Xucit nh~p khdu v~t li~u xay dvng, trang bi noi ngo{li theit, may m6c thist bi chuyen nganh xay dvng. HO{ltdong chfnh cua Cong ty trong nam la ddu ill phit tri~n khu dan ClIva khu do thi m6'i. T' 1.3 C u truc doanh nghi~p T{lingay 31/12/2018, Cong ty lien k~t Cong ty c6 1 cong ty lien kst nho'sau: HOl;ltdQng chinh Ty I~ gop von Ty I~ bi~u quy~t C6ng ty CP Hudland ThlIong m{liva Dich VI) Cung cftp dich VI) 30,5% 30,5% 9

12 CONG TY CO PHAN DAU 'rtr vx PHA.T TruEN BAT DQNG SAN HUDLAND Bao cao tid chinh cho nam tai chinh kst thuc ngay 31/12/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAu B 09 - DN 2. NAM TAl CHiNH, CONG TY TIEN T~ SUDl)NG TRONG KE ToAN Nam tai chinh Nam tai chinh cua Cong ty b~t dfruillngay 01 thang 01 va kst thuc vao ngay 31 thang 12. Cong ty ti~n t~ sir dung trong k~ toan Bao cao tai chinh kern thee duoc trinh bay bang D6ng Vi~t Nam (). ( \.' 3. CHUAN MVC va cue DQ KE TOAN' AP Dl)NG Ch~ dq k~ toan ap dung Cong ty ap dung ChS d KS toan Doanh nghiep Viet Nam duoc ban hanh kern thee Thong nr s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 do B Tai chinh ban hanh, Thong tu s6 53/2016/TT-BTC vs sua 06i, b6 sung mot s6 disu cua Thong tir s6 200/20141TT-BTC ngay 22112/2014. Tuyen b6 v~ vi~c tuan thu Chu~n rnuc k~ toan va Ch~ dq k~toan Ban Giam d6c Cong ty dam bao da tuan thu d&y dti cac Chu~n rnl,l'cks toan Vi~t Nam, ChS d ks toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh pmp Iy co lien quan dsn vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc ngay 31/12/ cac CHiNH SACH KE ToAN AP Dl)NG CO'sO' l~p Bao cao tai ehinh Bao cao tai chinh kem thee dugc trinh bay b~ng D6ng Vi~t Nam (), thee nguyen t~c gia g6c va phti Iwp v6'i cac Chu~n ml,l'cks toan Vi~t Nam, ChS d ks toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap Iy co lien quan dsn vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh. Nguyen t~e ghi nh~n ti~n va cae khoan to'o'ng do'o'ngti~n TiSn: Bao g6m TiSn m~t, TiSn gui ngan hang (khong ky h:;m)va TiSn dang chuy~n. TiSn m~t, TiSn giri ngan hang dugc ghi nmn tren co sa tl1ljc ts pmt sinh tim - chi. TiSn dang chuysn: Dl,l'a vao cac I~nh chuy~n tisn chua co gi<1ybao Ng va gi<1yn p tisn chua co gi<1ybao Co. Cac khoan tuung du011gtisn La cac khoan d&u tu ng~n h?n, tisn giri co ky h?n co thai Iwn thu h6i ho~c dao h?n khong qua 3 thang k~ tll' ngay d&utu, giri tisn co km nang chuy~n d6i ds dang thanh m t IUQngtiSn xac dinh va khong co rtii ro trong chuysn d6i thanh tisn t?i thcji di~m bao cao. ( ( \,T 'i Nguyen t~c k~ toan cae khoan diu to'tai ehinh Cac khoan diu tu n~m gill dsn ngay dao han Cae khoan diu tu n~m gifr dsn ngay dao h?n bao g6m cac khoan tisn giri ngan hang co ky h?n (bao g6m ca cac lo?i tin phisu, ky phisu), trai phisu, c6 phisu uu dai ben pmt h1mh b~t bu c phai mua I?i t?i m t theri di~m nh<1tdinh trong tuung lai va cac khoan cho vay n~m gifr dsn ngay dao h?n v6'i ml,lcdich thu lai hang ky va cac khoan diu tu n~m gifl' dsn ngay dao h?o kmc. Cac khoan diu tu n~m gill dsn ngay dao h?n duq'cghi nh~n thee gia g6c va dugc xac dinh thea gia trj hqp Iy can Cll vao kha nang thu h6i cua khoan diu tu. 10

13 CONGTY CO PBANDAU TUVAPHATTRrnNBATDQNG SANHUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kc3tthuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAU B 09 - DN 4. cac CHlNH SACH ICE ToAN AP DlJNG (Ti~p theo) Nguyen de k~ toan cac khoan d~u ttr tai chinh (Ti~p theo) Tfit ca cac khoan dau nr diroc phan loai Iii cac khoan muc tien t~ co g6c ngoai t~ se diroc danh gia Iai thea ty gia giao djch thuc t tai thai di m I?p Bao cao tai chinh. Cac khoim d!u tu VaGcong ty lien doanh lien k t D!ll nr VaGcong ty lien k t, lien doanh: Cac khoan d!u ill VaGcong ty lien ket, lien doanh rna trong do Cong ty c6 anh huong dang k duoc trinh bay thea phirong phap gia g6c. Cac khoan phan phoi loi nhuan rna Cong ty nhan duoc nr s6 IQ'inhuan lily k cua cac cong ty lien k t sau ngay Cong ty n~m quyen kiem scat duoc ghi nhan vfto kst qua ho?-tdong kinh doanh trong nam ctia Cong ty. Cac khoan phan ph6i khac duq'cxem nhu ph!n thu h6i cac kh08n dautu va duq'c trt! vito gia tri d!u tu. Nguyeo t~e k~ toao nq'phai thu Cac khoan NQ'phai tlm duq'cthea d5i chi tist thea ky h~n phai thu, d6i tli<;mgpmi tim, lo~i nguyen t~ phai tim va cac y~u t6 khac thea nhu c!u quan ly ctia Cong ty. Cac khoan NQ'phai tim bao g6m phai tl1ukhach hang va phai tim khac duq'cghi nh?n thea nguyen cic: Phai thu ctia khach hang g6m cac khoan phai tllu mang tlnh ch~t thuo'ng m~i pmt sinh tll' giao dich co tlnh chftt mua - ban gifra Cong ty va ngucyi mua (Ia Cong ty doc I?p v6i nguai ban, g6m cit cac khoan pmi thu gifra cong ty m~ va cong ty con, lien doanh, lien k~t), Khoan pmi tl1unay g6m cit cac khoan phai tl1uv8 ti8n ban hang xuftt kh~u ctia ben giao tiy thac thong qua ben nh?l1 tiy thac. Cac khoan phai thu thuong rn~i duq'cghi nh?n phil hq'pv6i chuan m\fc doanh thu v8 thc)'idi~m ghi nh?n din cu thea hoa do'l1,chung ttl phat sinh. PMi thu khac g6m cac khoan phai thu khong mang tinh thuo'ng m~i. PMi thu noi bo g6m cac khoan phai thu cac Cong ty tn,.rcthuoc khong co tu cach phap nhan h~ch toan pl11,l thuoc. Cac khoan phai thu duq'cphan lo~i la Ng~n h~n va Dai h~n tren Bang can d6i ks toan can cu ky Iwn con I?-ictia cac khoan phai thu t~i ngay l?p Bao cao Tai chinh. D\f phong nq'phai thu kho doi: duq'c I?p cho rung khoan nq'phai thu kho doi can cu VaGthO'igian qua h~n tra nq'g6c thea cam kst nq'ban dftu (khong tinh dsn vi~c gia h~ nq'gifra cac ben), ho~c dll' kisn muc t6n thftt co th~ xay ra thea huong din t?-ithong tu' 228/2009/TT-BTC ngay 07112/2009. Nguyen t~e k~ toao hang t60 kho Hang t6n kho duq'cxac dinh tren CO' sa gia g6c, trong truo'ng hq'pgia g6c hang t6n kbo cao h0'11gia tri thuftn co th~ tlwc hi~n duq'cthi pmi tinh thea gia tri thu&n co th~ thl,tchi~n duq'c. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi nguyen V?t li~u trl,tctisp, chi phi lao dong trl,tctisp va chi phi san xuftt chung, nsu co, d co duq'c Mng t6n kho a dia di~rn va tr~ng thai hi~n t?-i,gia tti thu&n c6 th thl,tc hi~n duq'c duq'cxac dinh bing gia ban u6c tinh trt! cac chi phi d~ hoan thanh cung chi phi tisp thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. Hang t6n kho duq'ciwch toan thea phuong p11apke khai thu(mg xuyen va tinh gia thea phuo'l1gphap thl,tct~ dfch danh,. Dl,Tphong giarn gia hang t6n kho cua Cong ty duq'ctrich I?p theo cac quy dinh k~ toan hi~n hanh. Theo do, Cong ty duq'c pbep trich I?p Dl,Tphong giam gia hang t6n kho 16i thoi, hong, kern ph~m ch~t trong truo'ng hq'pgia tri thl,tct~ ctia hang t6n kho cao h0'11gia tri thuftn co th~ t1wc hi~n duq'c t~i tho'i di~m kst thuc nien do ks toano 11

14 CONG TY co PHAN DAu TV' va pilat TRIEN BAT DQNG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh cho Ham tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAU B 09 - DN 4. cac CHiNH sxca KE TOAN AP DVNG (Ti~p theo) Nguyen t~c k~ toan va khiu hao Tai san c&djnh huu hinh va vo hinh Cong ty quan ly, sir dung va trich khau hao TSCD thee hirong dfin tai thong to' 4S/2013/TT-BTC ban hanh ngay 25 thing 4 nam va thong tu 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2016 sira d6i, b6 sung mot s6 disu thong to' 45/20 13/TT-BTC do BO tai chinh ban hanh, Thong ill 28/20 18/TT-BTC ngay 12/04/2018 sua d6i, bc3 sung mot s6 disu thong to' 45/20131TT-BTC va Thong ill s6 147/20161TT-BTC cua Bo tai chinh. a. Nguyen tde kl todn.( Ī Tai sail c6 dinh hii'u hinh Tai san c6 dinh hilu hinh diroc phan anh thee gia g6c, trlnh bay thee nguyen gia tnr gia tri hao man lily k~. Nguyen gia tai san c6 dinh bao g6m toan bo cac chi phi rna Cong ty phai bo ra d co diroc tai san c6 dinh tinh d~n thai di m dua Uti san d6 vao tr~ng thii s~n sang su d\lng.. Khi til.isan c6 dinh duq'cbin hay thanh ly, nguyen gia va kh~u hao lily k~ duq'cx6a s6 va b~t ky khoan ]iii, 16 nao phat sinh do vi~c thanh Iy dsu duq'ctinh vao tim nh~p khac hay chi phi kbic trong kyo Tai san c6 dinh vo hinh: phftn msm k~ t08.11duq'c phein anh thee gia g6c va trlnh bay thee nguyen gia tru hao man liiy k~. h. PllIro'ngphap khtiu Izao Tai san c6 dinh hii'u hinh duq'c kh~u hao thea plmo'ng pbip d\lng uo-c tinh. Thai gian kh~u hao C\lth nhu sau: Nha xm'mg va v~t kien truc May m6c va thi~t bi Thi~t bi van phong PlmO'ng ti~n v~n tai duo'ng th~ng d\ia tren thc)'i gian hil'u Th<ri gian kh:1u hao S&nam TSCD vo hinh la phfin msm k~ to an xac dinh duq'c kh~u hao thee phuong phap duong th~g tho'i gian 3 nam. trong Nguyen t~c k~ toan bit d~ng san dh ttl B~t dong san dfiu ill bao g6m quysn su d\lng d~t va nha Clla v~t ki~n truc do Cong ty n~m giii' nh~m m1,lcdich thu IQ'itu vi~c cho thue ho~c cha tang gia du'q'ctrlnh bay thee nguyen gia tru gia tri hao man liiy k~. Nguyen gia clla b~t dong san dfiu to' duq'cmua bao g6m gia mua va cac chi phi lien quan trl)'cti~p nhu phi dich V\l tu v~n v~ lu~t phap lien quan, thus truo-c b~va chi phi giao dich lien quan khac. Nguyen gia b~t dong san dau tu ti)' xay la gia tri quyst toan cong trinh ho~c cac chi phi lien quan trl)'c ti~p clla b~t dong san dfiu ill. B~t dong san dauto' la nm cua van phong lam vi~c 10A - CC7 va Hoi truong tfing 15 toa nm van phong lam vi~c 10 A - CC7, trich kh~u hao thee thai gian cho thue b~t dong san la 25 nam. 12

15 CONG TY co PHAN DAU TUVA PHAT TruEN BAT DONG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc ngay 31112/2018. BAN TffiJYET MINH BAO CAO TAl chinh (TIEP THEO) MAU B 09 - DN 4. cac CHlNH SACH KE TOAN AP Dl.JNG(Ti p theo) Nguyen tiic k toan chi phi tra tru'o'c Chi phi tra tnroc phan anh cac chi phi thuc ts da: phat sinh nhung co lien quan dsn kst qua hoat dong san xu~t kinh doanh cua nhieu ky ks toan va viec kst chuyen cac khoan chi phi nay vao chi phi san xu~t kinh doanh cua cac ky k~ toan sau. Chi phi tra tnroc: ducc ghi nhan thea gia g6c va duoc phan loai thea ngan han va dai han tren Bang can d6i k~ toan can cir vao thoi gian tra tnroc cua rung hop d6ng. Chi phi tra tnroc diroc phan b6 thea phirong phap duong thang, thea thoi gian su dung hnu Ich nhimg kh6ng qua 03 nam. Nguyen tiic k~ toan Chi phi xay dl}'ngco'ban do' dang Cac tai san dang trang qua trlnh xay d\ltigph\lc V\l m\lc dfch st'm xu~t, cha thue, quari trj ha~c cha b~t ky m\lc dich naa khac duq'cghi nh~n thea gia g6c. Chi phi nay baa g6m chi phi dich V\lva chi phi liii vay co lien quan phil hq'pvo-i chinh sach ks taan cua C6ng ty, Vi~c tfnh kh~u hao cua cac tai san nay du'q'cap d\lng' gi6ng nhu vo'i cac tai san khac, bilt d~u ill khi t~i san 0''vaa tr~ng thai s~ri sang Slr d\lng. Nguyen tiic k~ toan NQ'phai tra OlC khaan nq pmi tra duq'cthea doi chi ti~t thea ley h~n pmi tra, d6i tuq'l1gpmi tra, la~i nguyen t~ phai tra va cac ysu t6 kmc thea nhu du quan Iy cua C6ng ty. Cac khaan nq. phai tra baa g6m pmi tra nguo'i ban, pmi tra nq' vay, va cac khoan phai tra kmc la cac khaan nq phai tra duqc xac dinh g~n nhu chilc chiln v~ gia tri va tho'i gian va duq'cghi nmn khong th~p hon nghia V\lpMi thanh taan, duqc phan la1;iinhu sau: PMi tra nguo'i ban: g6m cac khaan pmi tra mang tinh ch~t thu'o'ng m~i pmt sinh tir giaa djch mua Mng hoa, dich V\l,tai san gifra C6ng ty va nguai ban (Ia C6ng ty dqc I~p vai C6ng ty, g6m ca cac khoan phai tra gifra c6ng ty m«va c6ng ty can, c6ng ty lien daanh, lien kst). Khaan phai tra nay g6m ell cac khoan pmi tra khi nmp kh.u th6ng qua ngm':rinmn uy tmc (trang giao djch nh~p kh.u uy tmc) T E.\ PMi tra kmc g6m cac khoan pmi tra kh6ng mang tfnh thuong m1;ii,kh6ng lien quan dsn giaa djch mua ban, cung cftp hang hoa dich V\l. Nguyen tiic ghi nh~n vay va nq'phai tra thue tai chinh Bao g6m cac khaan ti~n vay, nq thue tai chinh, kh6ng bao g6m cac khaan vay dll'o-ihinh thuc phat hitnh trai phisu ha~c c6 phisu lfu diii co di~u khoan bilt buqc ben ph<it hanh pmi mua I~i t~i mqt. tho'idi~m nh~t djnh trang tuong lai. C6ng ty thea doi cac khaan vay va nq thue tai chinh chi tist thea tirng d6i tuqng r1q va phan la~i ngiln h~n va dai Iwn thea tho'igian tra nq. Chi phi lien quan tn,rc tisp dsn khoan vay duqc ghi nh~n vaa chi phi tai chfnh, nga1;iitrir cac chi phi pmt sinh tir khaan vay rieng cho fi\lc dich d~u tll', xay dvng ha~c san xuit tai san do dang thi duq'c v6n hoa thea Chu.n mvc KS toan Chi phi di vay. Nguyen tiic ghi nh~n va vanhoa cac khoan chi phi di vay Tit ell cac chi phi liii vay duq'cghi nh~n vaa Bao cao KSt qua ha~t dqng kinh daanh khi pmt sinh, tru khi duqc v6n hoa thea quy dinh cua chu.n muc ks taan "Chi phi di vay". Trang nam chi phi liii vay duqc v6n hoa vao tai san do dang cua C6ng ty Ia d6ng.

16 CONG TY co phan DAu rrrvx pilat TruEN BAT DQNG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018 BAN TIIUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAU B 09 - DN 4. cxc CHINH SACH KE ToAN Ap DVNG (Ti~p theo) Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra Cac khoan chi phi tlnrc t~ chua chi nhung duoc trich tnroc van chi phi san xuat, kinh doanh trong ky d dam bao khi chi phi phat sinh thuc t&kh6ng gay d(>tbi&n cho chi phi san xuat kinh doanh tren co So' dam bao nguyen t~c phu hop gina doanh thu va chi phi. Cong ty ghi nhan chi phi phai tra thea cac noi dung chi phi chlnh sau: Chi phi nhan cong, v~t tu, nhien lieu: trich tnroc thea h6 sa du toan tren co So' kh6i luong cong viec hoan thanh. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chu so-hfru V6n d~u tu cua chu so' htru duoc ghi nhan thea s6 v6n t11\icgop cua chu s6' hiru. Thang du v6n c6 phan diroc ghi nhan thea s6 chenh lech Ion hen/boac nho han gifra gia th\ic t~ pmt hanh va m~nh gia c6 phi~u khi pbat hanh c6 phi~u l~n d~u, phat hanh b6 sung ho~c tai pbat hanh c6 phi~u quy, LQ'inhu~n chua phan ph6i xac dinh tren ~O's6' kst'qua kinh doanh sau thu~ tim nh~p doanh nghi~p va vi~c phan phoi lqi nhu~ hoac xu ly 10 ctia Cong ty, LQ'inhu~n sau thu~ cua Cong ty duq'c trich chia e6 ruc cho eac c6 dong sau khi duqc pbe duy~t b6'i HQi d6ng c6 dong t<;iid<;iihoi thucmg nien cua Cong ty va sau khi da trich l~p cac guy d\i tru thea Di u 1~ctia Cong ty, C6 t(rc du'q'ccong b6 va chi tra dl,l'atren s6 1Q'inhu~n u6'c tinh d<;itduq'c.c6 tlrc chinh th(re duq'c cong b6 va chi tra trong nien do k~ ti~p tir ngu6n 1Q'inhu~n chua phan ph6i can Clrvan S\l' pbe duy~t cua Hoi d6ng Quan tri cua Cong ty Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu D6i v6'idoanh ng/tiep san xuat va thuang mf,li Doanh thu ban hang duq'cghi nh~n khi d6ng thc)'ith6a man t~t ca nam (5) di u ki~n sau: (a) Cong ty da chuysn giao ph~n Ion rtii ro va 1Q'ifeh g~n li~n v6'i quy~n So' hg'usan ph~m ho~c hang hoa cho nguo'i mua; (b) Cong ty khong can n~m gill' quysn quan ly hang hoa nhu nguai s6' hu'u hang hoa ho?c quy~n kism soat hang boa; (c) Doanh thu duq'c xac dinh tuo'ng d6i chac ch~n; (d) Cong ty se thu du'q'c1q'ich kinh t~ tir giao dich ban hang; va (e) Xac dinh duq'c chi phi lien quan d~n giao dich ban hang. ā 1 ~... N D6i v6'idoanh nghifp cung dp dich V!l Doanh thu cua giao dich v~ cung cap dich V\l duq'c ghi nh~n khi k~t qua cua giao dich do duq'c xac dinh mot each dang tin c~y. Truong hqp giao dich v~ cung dp dich V\I lien quan dsn nhi~u Icy thi doanh tim duq'cghi nmn trong ky thea k~t qua ph~n cong vi~c da hoan ti1anh t<;iingay ctia Bang Can d6i ks toan cua ky do. KSt qua cua giao dich cung cap dich V\I duq'cxac dinh khi th6a man t~t ca b6n (4) di u ki~n sau: (a) Doanh tim duqc xac dinh tuo'l1gd6i chac ch~n; (b) Co kha nang thu duq'c1q'ich kinh ts tu giao dich cung dp dich V\Ido; (c) Xac dinh duq'cph~ cong vi~c dii hoan tbanh t<;iingay cua Bang Can d6i ks toan; va (d) Xac dinh duqc chi phi pbat sinh cho giao dich va chi phi ds hoan thanh giao dich cung cap dich V\I do. Liii tisn giri duq'cghi nmn tren co' s6' d6n tich, duq'c xac dinh tren s6 du cac tai khoan tisn giri va liii suit ap d\lng. 14

17 CONG TY CO phan DAu TU va PIlAT TRIEN BAT DQNG SAN liudland Bao cao tai chinh cho nam rei chinh k~t thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAD B 09 - DN 4. cac chinh SACH KE ToAN AI> DVNG (Ti~p theo) Doanh thu b~t dqng san Doanh tim duoc ghi nhan khi cac rui ro trong y~u va quyen SCl' hiru da duoc chuyen giao sang nguoi mua, thuong Ia trung voi viec chuyen giao vo disu ki~n cua cac hq"pd6ng, D6i voi vi~c chuyen giao co disu kien, doanh thu chi duoc ghi nhan khi t~t ca cac disu kien trong y~u ducc thea man. HQ'pdang xay dung Doanh thu va chi phi cua hop d6ng xay dung diroc ghi nhan thea tnrong hop hop d6ng xay dung quy dinh Cong ty duoc thanh toan thea gia tri kh6i IUQ'ngthuc hien, khi kst qua thirc hien hop d6ng xay dung duoc xac djnh mot each dang tin C?y va duoc khach hang xac nhan, thi doanh thu va chi phi lien quan dsn hq'pd6ng duq'c ghi nh?j1tuang ung vai ph:1n cong vi~c da hoan thanh duq'c kmch. hang xac nh?n trong ky duq'cphan anh tren hoa dan da I?p, Khi k~t qua thvc hi~n hq'p d6ng khong ths uac tinh m(>tcach dang tin C?y, truong hq'p Cong ty co ths tim h6i duq'ccac khoan chi phi cua hqp d6ng da b6 ra thi doanh thu hq'pduq'cghi nh?n chi tai muc cac chi phi da be ra co km nang thu h6i, Khi do, khong m(>t khoan IQ'inhu?n nilo duq'cghi nb?n, ks ca khi t6ng chi phi th\ic hi~n hqp d6ng co ths vuqtqua t6ng doanh thu cua hq'pd6ng. Nguyen t~c k~ toan gia vbn hang ban Bao g6m gia v6n cua san ph~m, hang hoa, dich V\1,b~t d(>ngsan diu tu ban trong ky (ks ca chi phi kh~u hao; chi phi su'a chua; chi phi nghi~p V\1cho thue BDS diu tu thea pim-ong th(rc cho thue ho<;lt d(>ng, chi phi nhu'q'ng ban, thanh Iy BDS diu tu",) duq'c ghi nh?j1 phil hq'p vai doanh tim da tieu th\1 trong ky, D6i v6'i chi phi nguyen V?t Ii~u tr1lc ti~p tieu hao vuqt muc binh tlmo'ng, chi phi nmn cong, chi phi san xu~t chung c6 djnh khong pmn b6 van gia tri san ph&m nh?p kho duq'c ghi nmn ngay van gia v6n hang ban (sau khi trir di cac khoan b6i thucmg, n~u co) ks ca khi san ph~m, hang hoa chua dugc xac dinh la tieu th\1. Nguyen t~c va phlfo'ngphap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i va thu~ khac. Chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p (ho~c thu nh?p thu~ thu nh?p doanh nghi~p): La t6ng chi phi thu~ thu nh?p hi~n Mnh va chi phi tlm~ tim nmp hoan I<;li(ho~c tim nmp thus thu nh?p hi~n hanh va thu nh?p thu~ tim nh?p hoan I<;li)khi xac dinh IQ'inhu?n ho~c 16 cua m<;>tkyo Chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p hi~n hanh: la s6 thu~ thu nmp doanh nghi~p phai n<;>ptinh tren thu nmp chiu thu~ trong nam va thu~ su~t thu~ tim nh?p doanh nghi~p hi~n Mnh. Thu~ thu nmp hi~l1 hanh duq'ctinh d\ia tren thu nh?p chiu thu~ va thu~ su~t ap d\1ng trong ky tinh thu~, Khoan tim nh?p chiu thus chenh I~ch so v6'i IQ'inhu?n ks toan la do disu chinh cac khoan chenh I~ch giua Igi nhu?n k~ toan va thu nh?p chiu tim~ thea chinh sach thu~ hi~n hanh, Chi phi tlm~ tim nmp doanh nghi~p hoan I<;li:Ia s6 tim~ thu nmp doanh nghi~p se phai n<;>ptrong tuo'ng Iai pmt sinh tir vi~c: ghi nh?n thu~ tim nb?p hoan l<;liphai tra trong nam; hoan nmp tai san thu~ thu nmp hoan l<;lida duq'c ghi nh?n tir cac nam tru6'c; khong ghi nh?n tai san thus tim nh?p hoan I<;liho~c thu~ thu nh?p hoan l<;lipmi tra phat sinh tir cac giao dich duq'c ghi nh?n tr\ic ti~p van v6n chu s6' huu, Cong ty co nghla V\ln<;>pthu~ thu nmp doanh nghi~p v6'i thu~ su~t tir 20% tren tim nh?p chiu thu~. Cac 10<;li thus khac duq'cap d\lng thea cac Iu?t thu~ hi~n Mnh t<;livi~t Nam U6'c dnh k~ toan Vi~c I?p Bao cao rei chinh tuan tm thea cac Chu~ mvc ks toan Vi~t Nam, Ch~ d(>k~ Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c l?p va trinh bay Bao cao tai chinh yeu cau Ban Giam d6c phai co nhfi'ng u6'c tinh va gia dinh anh hueng dsn s6 li~u Bao cao vs cong ng, tai san va vi~c trinh bay cac khoim cong ng va rei san tism tang t<;lingay l?p Bao cao tai chinh cling nhu cac s6 li~u Bao d.o vs doanh thu va chi phi trong su6t ky ho<;ltd<;>ng.k~t qua ho<;lto9ng kinh doanh tlwe ts co ths khae v6i cae u6'e tinh, gia djnh o~t fa. 15 I "

18 CONG TY co phan DAu TU va pilat TruEN BAT DONG SAN HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CIllNH (TIEP THEO) MAUB09-DN 4. cac CHiNH sxcn ICE TOAN APDVNG (Ti~p theo) Cong Cl} titi chinh Ghi nhcmban ddu Tai scmtai chfnh Tai ngay ghi nhan ban d~u, tai san tai chinh duoc ghi nhan thea gia g6c cong cac chi phi giao dich c6 lien quan true ti~p d~n viee mua sam tai san tai chinh do, Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m tisn mat, tisn giri ngan han, cac khoan phai thu ng~n han v~ cac khoan phai thu khac, cac khoan cho yay va cong cu tai chinh chua niern yet, Cong no tai chfnh. Tai ngay ghi nhan ban d~u, cong no tai chinh duoc ghi nhan thea gia g6c cong cac chi phi giao dich c6 lien quan true ti~p d~n viec phat hanh cong no tai chinh d6. ' Cong nq"tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan phai tra nguai ban, phai tra khac, cac khoan nq" va cac khoan yay. fjanh gia lai sau Idn ghi nhiin ban ddu Hi~n t~i, chua c6 quy dinh vs danh gia l~i cong Cl,l tai chinh sau ghi nh?n ban d~u. Uii tren c6 phi~u Uti CO" ban tren c6 phisu d6i vai cac c6 phi~u ph6 thong duq'chnh b~ng each chia IQ'inhu?n ho~c 16 thuqc vs c6 dong SCy hfru c6 phisu ph6 thong cho s6 IUQngblnh quan gia quysn c6 phisu ph6 thong Iuu hanh trong kyo Uri suy giam tren c6 phisu duq"cxac dinh b~ng vi~c disu chinh IQ"inhu?n ho~c 16 thuqc v c6 dong so' hfru c6 phisu ph6 thong va s6 IUQ'ngblnh quan gia quysn c6 phi~u ph6 thong dang hru hanh do anh huo'ng clla cac c6 phisu ph6 thong c6 tism nang suy giam bao g6m trii phisu chuysn d6i va quysn chqn c6 phisu. '~.! Cae ben lien quan Du'Q'ccoi la cac ben lien quan 1a cac doanh nghi~p ks ca Cong ty M~ - T6ng Cong ty D~u tu PMt trisn Nha va Do thi, cac cong ty con ella Cong ty M~,cac ca nh3.n tn,rc tisp hay gian tisp qua mqt ho~c nhisu trung gian c6 quysn kisrn soat cong ty ho~c chiu Sl,l' kisrn soat chung v6'i Cong ty. Cac ben lien kst, cac ca nhan mio tn,rc tisp ho~c gian tisp n~m quysn bisu quy~t clla Cong ty rna c6 anh huong dang ks d6i veri Cong ty. Nhih1g chu'c trach quan Iy chll ch6t nhu Giam d6c, vien chuc clla cong ty, nhfrng thanh vien than c?n trong gia dlnh clla nhfrng ca nhan ho~c cac ben lien kst nay ho~c nhfrng cong ty lien k~t vai cac ca nhan nay ding duq"coi la ben lien quan, Bao cao bq ph~n BQ ph?n la thanh ph~n c6 ths phiin bi~t duq"cclla Cong ty tharn gia vao vi~c cung dp san ph~rn ho~c dich Vl,l c6 lien quan (bq pb?n thea l1nh VI,J'C kinh doanh), ho~c vao vi~c cung dp san ph~m ho~c dich Vl,l trong plwrn vi rnqt rnoi trucmg kinh ts Cl,l th~ (bq pmn thea khu VI,l'C dia Iy) rna bq ph?n nay c6 rlli ro va IQ"ich kinh ts khac v6i cac bqpmn kinh doanh kmc. Ban Giam d6c cho r~ng Cong ty ho~t d9ng trong cac b9 pmn thea IInh Vl,l'C kinh doanh la diu tu va pmt trisn dl,l"an b~t d9ng san do d6 toan b9 doanh thu, chi phi, va cac tai san, cong nq"chi phvc vv duy nh~t cho ho~t dqng nay... va ho~t d9ng trong rn9t bq ph?il thea khu VI,l'C dia Iy duy nh~t la Vi~t Narn. Do d6 Cong ty khong I?p Bao cao bq pmn. 16

19 CONG TY CO phan DAu ruvx pilat TRIEN BAT DONG SAN ffijdland Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018 BAN THUYET MINH BAo cao TAl chinh (TIEP THEO) MAu B 09 - DN 5. THONG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRiNH BAy TREN BANG CAN DOl KE TOAN, BAO CAO KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH 5.1 Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n TiSn mat TiSn giri ngan hang Cac khoan nrong dirong ti~n (*) Tang 31112/ : (*) Cac khoan tien giri e6 ky han duoi 3 thang gui tai cac ngan hang: Ngan hang TMCP Dfru tu va Phat trien Viet Nam - CN Ha NQi: 52,5 ty dong va Ngan hang TMCP Dai Chung Viet Nam - CN Ha NQi: 14,5 ty d6ng. 5.2 Dftu nr n~m gift d~nngay dao han 31112/ Gia gac Gill tr] ghi s8 Gia gac Gia tr] ghi s8 Ng~n han Ngan hang TMCP :D~i Chung - en Ha NQi T8ng Cac khoan dfru nr nam gitt dsn ngay dao han la.cac khoan ti~n giri c6 ky h~n tren 3 thang dsn 1 nam gui t~i ngan hang. 5.3 Phai thu khach hang Ng~n h!;ln Khach hang thue Toa nha Van phong lam vi~c 10 A CC7 Linh Dam Khach hang mua can h(>d\l' an h6n hq'p05, khu do thi m6'i Vi~t Hung Khach hang mua nha D\l' an Nha o' thu nmp thip B~c Ninh Khach hang mua nha D\l' an CTl7 Vi~t Hung Khach hang mua nba t~i DI,l' an Khu B B~c Ninh Cae kmch hang khac Trong ito pltai thu cac ben lien quan (chi ait tijithuyit minh s6 6.1) T8ng 31112/ ~~ ~~~ ======33:=3:=.4=1:=9.::;;;6=69=.7=.~ 17

20 CONG TY co PHAN DAu Tl1VA pilat TRIEN BAT DONG san HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAo CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAU B 09 - DN 5.4 Tra trmrc cho nguoi ban Ng~n han T6ng Cong ty )~u nr Phat trien Nha va )0 thi Cong ty CP D~u nr va Xay dung HUD 10 Cong ty CP )~u tir va Xay dung s Cong ty CP TV )~u nr va Xay dung HU'l1gThinh Cong ty CP )~u nr va Xay I~p Thanh An 386 Cong ty CP DT XD Phat trien TM Thanh Binh Tra tnrcc cho cac nha cung c~p khac T6ng 31112/ / ~~ ~~~ ; Phai thu v~ cho vay ng~n han T6ng Cong ty )~u ttr va Phat trien Nha va )0 thi TAng 31112/ / ===20=.0=0=0.=0=00=.0=0::::::0 Khoan cho T6ng Cong ty )iu tu Phat trien Nha va )6 thj vay s6 ti~n d6ng thea HQ'pd6ng s6 298/2018/HDVV- HUD, Uii su~t tinh!iii ap dung la 10%/nam, thoi han vay 12 thang ttl' ngay 15/06/ /06/ Phai thu kbac Ngiin h~n Phai thu ti~n mua c6 phfrn Ti~n phi djch V\I khach hang Ti~n s6 do phai tra Chi phi bao trl Tq_m ling La:idv thu ngan hang Lai dv thu T6ng C6ng ty Ok khoan phai thu khac rbng 31112/ / Gia tri ghi sb Dy' phong...::g:..:..:ia:...,;t::..;ri'-cg.:.,:;hi:...,:s,::_6.:::;d.:.;:.\i LP.::..:ho:..::nJ:l..g ()

21 co CONG TY PHAN DAu Tl1 VA pilat TruEN BAT DQNG Bao cao tai chinh eho nam tai chinh kst thuc ngay 31/12/2018 san HUDLAND BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) 5.7 Hang tan kho Chi phi san xuat, kinh doanh do dang Gia mua hang hoa T6ng 5.8 MAUB09-DN 31112/ G"ia goc ~ G"ia goc ~ DI[ EhOng DI! Ehong Chi phi tnt trmrc 31112/ ' Chi phi toa nha cho phan b6 Dai han Cong cu dung cu cho phan b T6ng Ng~n han 5.9 Tai san c6 djnh hiru hinh " Don vi tinh: Nam 2018 Nguvengid T~i ngay 01/01 Tang trong nam Giam trong nam Di u chlnh sang bd'd(mgscm ddu tu T~i ngay 31/12 Hao man LuI!.k T~i ngay 01/01 Tiing trong nam rrich khdu hao Giam trong nam Di u chinh sang gia von, BDS Nha cira, v~t ki~ntrue May m6c thi~t b] Phuong ti?n v~n tiii Dt,mgct,J quiinly Tang ~ ~ ( \.~ ~ T~i ngay Gui tri con Lai T~i ngay 01/01 T~i ngay 31/ Nguyen gia tai san hst kh:iu hao v~n con sir dl,lng t~i 31112/20181a: d6ng. Gia tri con i~i eua tfii bao g6m ea b:it d(>ngsan d~u ill e~m e6 ths eh:ip cae khoan yay iii d6ng. ' 19

22 CONG TY CO PHAN DAu TU va PHAT TRItN BAT-DONG san HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kst thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO) MAUB09-DN 5.10 Tai san c6 dinh vo hinh Phftn mern k~ toan NGUYENGIA Tl;lingay Tang trong nam Mua trong nam Giam trong nam. Tl;lingay GrA.TRJ HAO MON LilY ICE Tl;lingay Tang trong nam Kh~u hao trong nam Giam trong narn Tl,lingay GrA.TRJ CON L~I Tl;lingay Tl;lingay Bfit dqng san diu tir Don vi tinh: T&ng , I Don vi tinh:.._ Khoan muc I. Nguyen gia BDS d u nr TOa nha VP lam viec A-CC7 Linh Dam II. Gia tr] hao mon loy k~ Tea nha VP lam vi~c A-CC7 Linh Dam III. Gia tr] con I~i Tea nha VP lam viec A-CC7 Linh Dam Giam sa d u nam Tang trong nam trong nam Sa cuai narn ? ~ ).,/ c K ~p Toan bo gia tri b~t dong san diu tu dung d~ dm c6, th chap dam bao cac khoan yay Chi phi xay dl}'ng cooban My dang 31112/ Chi phi xiiy dung CO' ban d('rdang Cong trinh Toa nha Van phong 16A - CC Tang

23 CONG TY CO PHAN DAu TU va PHAT TruEN BAT DONG san HUDLAND Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018 BAN THUYET MINH BAo cao TAl CHiNU (TIEP THEO) MAUB09-DN 5.13 DAu tu vao cdng ty lien k~t Don vi tinh: DAu nr vao Cong ty lien doanh lien k~t Cong ty CP Hudland TMva Dich vu Tang v6n narn gift Quyen b A leu quyei.t 31112/ Gia tr] hop Iy Gia g6c (*) Dl! phong Gia g6c Gia tr] h(}'piy (*) Dl! phong ~------~~~~~~~--~ ,50% 30,50% (*): Tai ngay bao cao, Cong ty chua xac dinh duoc gia tr] hop Iy cua cac khoan dfru tu vao cong ty lien k~t d6 thuyet minh trong bao cao tai chinh do khong co gia niern y~t tren th] tnrong va Chuan rrurc KS to an Vi~t Nam, ChS d<)ks toan Doanh nghiep Vi~t Nam hien chua co huong din v~ vi~e sir dung cac ky thuat dinh gia trong viec xac dinh gia tri hop Iy cua cae khoim dfru tu cua c6ng ty lien kst. 21

24 CONG TY CO phan DAu TU va PIlAT TruEN BAT D<)NG SAN HUDLAND Bao cao tai ehinh eho nam tai ehinh kst thuc ngay 31112/2018 BAN TIIUYET MINH BAo cao TAl chinh (TrEP THEO) 5.14 Phai tra MAUB09-DN ngu'm ban 31112/ So co kha nang Gill tr] g:hi sa Ng~n han So co kha nang tra nq- Gill tr] ghi Cong ty TNHH MTV Djch vu Nha a va Khu da th] Trung tam Tir vanva Ki6m djnh Xay dung Cong ty C6 ph~n Tu vand~u tu va Xay dung Hung Thinh Cong ty CP f)~u nr va Xay dung H~ t~ng Icy thuat B~e Ninh Cac nha eung capkhac Trong tlo pluii tra cdc bell lien quail (chi tiit t(li thuyit mink s6 6.1) Tang 5.15 tra nq' NgU'l)'imua tra ti~n trurrc Ng~n han DACTl7 - Dir an CT17 Vj~t Hung DALKBN - Dl,l'an uhf! Lien k KE>Tt.e Thai TP B~e Ninh Cac khach hang khac T6, Tang 5.16 s8 Thu~ va cac khoan ph:ii nqp-nila nu'lyc Thu~ gia trj gia tang Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p ea nhan Thu~ nha d~t va ti n thue d~t Cae lo~i thu~ khae T6ng 31112/2018 sa dli th\l'c nqp S6 phiii nqp trong nam trong nam 31112/ ' ~,'ji ;1 -II '0 ~T --: f'~( =