Cong ty co phan Kinh D6 Bao cao ella HQi(l6"g Quan If; "Cae 6:10 coo tili chinn rlt!ng gi(ioa n~n "0 Ngoly30 lnang 6 nam 2010 "a ClU'Q'I;soilt x~t

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cong ty co phan Kinh D6 Bao cao ella HQi(l6"g Quan If; "Cae 6:10 coo tili chinn rlt!ng gi(ioa n~n "0 Ngoly30 lnang 6 nam 2010 "a ClU'Q'I;soilt x~t"

Bản ghi

1 Cong ty co phan Kinh D6 Bao cao ella HQi(l6g Quan If; Cae 6:10 coo tili chinn rlt!ng gi(ioa n~n 0 Ngoly30 lnang 6 nam 2010 a ClU'Q'I;soilt x~t

2 Cong ty Co phan Kinh Do MlIC LVC BAa cao COA HOI long auan TRI BAo cao TAl CHiNH RI NG GIO'A NI N 00 fja Dl1Q'C soat XET Baa cao k~ qua 0009 t:lc SOCIIK~I cae bao cao tai chinn ril!ng gicra ni~n (1(1 Bar>g can C16ik6 1000nril!ng gil'ra nian lil) Boo dlo k61 qua hot d(mg kinh doanh nl!ng giil'a nil!n d(l Baa dla Iltu chuy6n li.'!n tl! M!ng gifra oi'n 0'0 Thuyl!t minh bae ~ tai chinn ril!ng gicra oil!n (II) '

3 Cong ty cb phan Kinh 16 BAa CAD COA HOI DONG auan CONG TY KE:T QUA HD~T TRI HQi O'OngQuan tri GOng ty co ph;\.n Kinh )6 (COng!y} Mn hnh trlnn ~y boo cik> nay va cae Mo cae. tai chlnh heng 9;(a niiln 0 cua GOng ty cho ky k~ lean sal! Ihang k~l!hue vao ngay 30 thang 6 n;!lm2010 GOog ty 1<11m(ll c6ng ly co ph;\.n \1<7C tmnh I;)p liii Viet Nam theo Gih eh';'ng oh;)n Dan\! ky Kinh doanh (CNDKKO) do Sa Kt! ho(lch va JAil tv TMnh pll6 H6 Chi MInh clp ngay 6 thang 9 nam 2002 va theo cae GCNOKKO (foliu chinh s.au Clay GAy CNflKJ<D f)ii!u chinh Ian th nh;\.l l~ chinh1;\0tlui hai D~ chinh 1;\0Itll:' ba [lil!u chinh Itln th tv li~u chinn Itm th nam li~u chinn Illn thll' stlu f);;'u chinh Ilin tnll' bay liiu chinh 1;\0Ihu tam Wu chinh Illn Inlr chin f);;'u chinh IAn ttllt moo l;;'u chintt IAn thlt mlloi mot [li~u chinh I!ln thll' mooi hai DONG KINH OOANH Lo;finhuiln thuan sau Ihut! I<ong ky LO'inhuan eh113ph.iln phoi (Ib luy kl!) vtlo euoi ky t:!& Cho ky 1<:4 toiln silu tmng 1<:4tIhlie ngily 30 Ihilng 6 ntlm lhang 11!lam !hang 9 nam thang 12 nam Mng 8!lam tmng 10!lam tmng 5!lam thaog 5 nam thang 7 nam thang11nilm2oo7 10 thang 10 nam thang 1 nam thang 4 nam 2010 COng ty dllq'c ni<'!m yl!t!.;oiso<giao dich Cherng khoan Th<!Inh pho HO Chi Minh thea G~y philp Ni<'!myoM s6 39IUBCK-GPNY do Oy ban Chitng khoan Nhil nl/ox clp ngily 18 thilng 11 nilm 2005 H~t dcmg ehlnh eija COng ty iii chi! bil!n nong san thon: pham; san xuat kl(!o nu&c linh khiomvii nll6c ~ tr;'li c<'ly; mua Mn nong san th\ic pham rong oghe: pham vii v~i SQ'i. C6ng ty c6 tnosa ehinh dilog ky!.;oi s6 141 Ngu~n Du PhlJOng Bl!n Thilnh Quiln 1 Thilnh pm HO Chi Minh V~l Nam D Cho ky /(41~n silu IMng kl.1 ffjlie ngily 30 ffjijng 6 mlm ( ) SV' KIl;N QUAN TRONG Thea Nghi quyl!t eija Iai hoi DOng CO (long ThU'<:rngniM dl1(1ct6 ehirc vilo ngtly 8 thilng 5 nilm 2010 COCcO (10010cU3 Cong ly da IMng qua. kl! ho<tdl stlp nhap voi COOg ly CO phan KIDO vii C6ng ty CO phan ChI! bil!n Th\IC pham MiI!n Bile Iii cae COrlgty c61i4!n quan cua COog ty Vilo ngily komthue ky kl! toan HOi dong Quan t~ liang wong giai (I~n hoiln tmnh cae k. ~ stlp nhilp

4 COng ty Co phan Kinh Do BAo cao COA HOI OONG auan TRI (l~p theo) HOI DONG auan TR! Cae tmoh ~j~o coa HOidOng Quan tri Iroog kyv;'l vao ogay I\lp bootao nily nllll sau Ong To Kim TMnh Ong Trt.n l~ Ong Wang Chin Hua Bil VlIO'Og Bliu Linh Ong~Gia KtEM loan ThO VIEN Gllu ljch PhO Chol hell Oy vien Oy vien Oy vien SlI' KI~N SAU NGAV KEf THUC KY KE loan GltrA NII:N 10 Kh6ng c6 SlI kien trong yl!u 000 pm! sinh sau ogay kt\llhuc ky k\ totlo gio'a nien do yl!u ~u phai lj'<7cdio!ouchinh hay lrinh My trong coc boo dlo t'li chlnh rieng gio'a niim 0'0 COng ty kil!m l~n loan cho C6ng ty Ernst & Young Viet Nam bay 16 nguyen vong dlnlc bo!oplut lilm coog tac::k~m CONG 80 TRAcH NHI~M COA BAN GIAM DOC CONG TV DOIV6'I cae BAo CAD TAl CHiNH RIENG GII1A NIEN DO Ban Giam d6c COng tv chiu trkh nhi(!m dam boo cae booctjo «'Iichinh ~n9 giila n;';n 010 Cho 'ilng thai ky phan {mil lrung lt11fcva ho'! Iylinh hlnh Uichlnh ~ng kl!t qua het Ong kinh doonh ril!ng glera m(m 0 vil tlnh hlnh I\lUchuy n t~n t~ ril!ng gl)a nim C>eVa GOng ty. Troog quil trinh 13p cae bilo clio Ui chlnh rillng gilia nilln 0 oily Ban Giam & COng ty cln phk l..a chqn cae chlnh silch kl! toeanthlch h!;'p vil ap dung cae chinh silch nay mqt clich nhat qutln;!hllc hil!n cae 6'tlnh giil vtl l16'c tlnh mot cilch h!;'p rv vil th.;.n Irong; nllu ro cae chuan m\1c kl! lotln ilp dung co 6'11<;rclu.\n thol hay khong v.\ tat eli nherng sal Il!ch In;mg yl!u so voi nherng chuan mllc n.\y 6'.\ 1I11<;rc trlnh bily vil giai thlch trong cilc bilo coo tai chlnh rh!nggiera nilln 110;vtl I.;.pcae bilo clio tai chlnh rillng gil)a nilln 110trlln cc so' nguylln tk hoot ~ng lilln tuc tr(r Intong hqp khong th~ cho rang COng ty slo ti~p tue hol ~g Ban Giam 6'6<:GOng ty chiu trilch nhillm liam bilo ville cae s6 silch kl! loan thlch hq'p IIII<)'<;1\111g;li II~ ph.!!nanh tlnh hlnh tai chtnh rillng gi(1a oh!n 110eVa GOng ty vo; mlrc 6'0 chlnh xilc hl;'p Iy. ta; bat ky!her; li>t1mnilo va Mm b<lo rling cae s6 stlch kl! IOtInlu.\n thol va; M th6ng k~ toean6'<'1iiii<)'<; liang ky. Ban Gi<lm 116ccGng chiu tnkh nhillm ~ ville quan ry cae tili san cola COng ty va do 110pha' thllc hil!n cae ~n philp thich hl;'p II~ ngan chan va pmt hilln cae Mnh vi gan 1M va nhling vi ph.jlm khilc. Ban Glam 116cCOng ty cam kl!t voi HOi60g Quan t~ rang COng ty 11<'1 luiln thol nhling yllu clu nllu t~n trong vil!c 13pcae b30 c30 tili chlnh rh!ngg; a nilln 110

5 Cong ty Co ph~m Kinh 16 8Ao cao COA HOI OONG CuAN TRI (t~pthoo) PHt;:CUyeT cae sao cao TAl chinh RIENG GllIA NltN IQ Chung to. pm duyet ctlc bao cao Ulichinn r~ng giljo men Q k~ ti1oo Cile boo cao nily. n90<l'lril v~n (Ill O'lIQ'cn(!u trang booe<lo c:onglilc soil!.et (la ph<\n anll trung th~ va hq'p Iy Ilnl1 hinh lai chlnh rieng gn)a nien do eila cong tv vilo ngay 30 thang 6 nam 2010 vii kel qua hoat oog kinh doanh.>eng glcra nlen <70va linn Illnh Illu chuten lien t~r~ng gic/a n;(ln 0'0 clio ky ke loan s.lou ltlang ket thue cimg ngily pm hq'pvo'icae Chufln m\ic Ke toi'lnva He th6ng Ke loan V>et Nam vii lufln Ihil cae quy inh co him quan Ngl16'i sir dung nen c;>ccae baa cao tai chlnh rieng gilla oien 0 nay ccmgv6'i cae boo e<lo tili chinn hq'p nha glo'a oien (I eua COng ty vii cae COngtv con va.o ngily 30 lhang 6 nam 2010 va clio ky ke t~n silu thling kel thlle cung ogily (Ie c6 O'lIl;1CthOng tin /lay /Iu ~l!iinh hlnh tai chlnh gilia nom /I~ ket qua tlo<lt/i~ng nh doanh g'o'a ni~n 0'0 ~~ llnh hlnh 111uchuyen t~ to!:gio'a nim (10cua COng ly v~ cac COngly con. Ngily 15 th~ng 8 nilm 2010

6 EJ ERNST&YOUNG En VO<J'l V~'n.m Lim s. Qon R mide Ol!i COO 8lOoor 2A 4' Ton Sir 0 '. Ho (ni nn C.. S.. o' Vi<lnm I. ' f.'84 a )824 52'>0 wn..(om BAo cao KEf QUA CONGlAc m(ra NI~NDQ Klnh liir1: etc C6 <longcu. Cling Iy eil phin Klnh D6 SOAT XET cae sao cao TAl CHINH RI~NG Ch~ng l6i <lai~~ Mnh snilt.et bang can <10)<k~ loa nang gioa nen 0'{1vao ng~y 30!hang 6 nam 2010 cu~ COng ty cil phh Kinh )0 (cong ly) baa cao k~t qua ho~t Ong kinh doanh nang III ~i~nii.)v~ bao d10 I d1uy~n~'n Ie n~ng gicra6<10 mo ky~'loan sa~ thang k~t lhue elmo n\l~y v~cae t~uy minh blio eao l~i ci1lnh n~nll g a nltn ~6.emtl1eo oj.qc trlnh My tlra1i6 dn tung 36 (.au dayi1lt<;1cg9i d1~9la cae baa c~o tal chlnh ang QiCrani <'16)cae bao c~o 180chlnh ri6ng gicra ni~n <16na~ t11u~ lr~ch nh~m cu. Ban Gi~m a6c cong ly. Tr~ch nh~m cua chung t6i 1;\a. '. baa em nhtn x~l v~ dlc Me ctietill ehlnh riflng gic/. nl'n a~ nay da tren CCI so cong lac soat 61 eua chung I~. Chung t~ all tlwc hi~n c6nll tilc seal xel lheo dlequy <linh Cu Chu~n mc t<i~m to.iin Vitt Nam <llfqcap dng cho cong tilc scat xiii. Chu~n morcnay yeu ~u chung toi phai Itp kit hoach va lilorc hi~n c6ng lik sool xill da co '''' am bao.cra r>h1jng cae boocilo Iill chlnh rit!ng gicla nl6n «> khong cha <lv'l'gnhcrng sai $6l lrqng yau. COng tilc scal xel baa gom chu y~ Iii vitclao o$6ivlri nmn.or cua COng t)'.a ap dng ctic 1M tvc philn tich 1'6n nmng lh6ng M tai chinh; cong t~cnay cung cap mot mire 0 dam b30 lh~p h c6ng!l1lc kiam lo~n. Chung 16i khong lhvc hi~ cong vitc kitm loan rifln chung 161khOng <lita a y kiltn kitm loan Chung 161xin I y dtn Thuyal minh Tai an r;/) inh v6 hinh T6ng tai an cua Cong I~ vile ngay 30 thing 6 nam 2010 ba<>gom moltai san r;/) <lnh v6 hlnh tri gill VNf) till! hf~n Oa WicUa Ihang hu 'Kinh 10mil cong t)' Trach nhltm HCruhan Xay dv'l'o va Cht biitn ThVC pmm Klnh 16 g69 v6n vllo COng ty. long 1IlOiC6ng t)' cung dll Ohl nhan mo)ikhe n 10 (mg v6'i gia t~ l3i san vo hlnn n61 tn!n vao v6n ch<:isa hc/u. Tuy nhien lheo Chu~n morct<~ tolln Vitt Nam _ UI san c6 ~nh 116hlnh 'ill COng vin BTC-C lkt 0'0 BOTai chinn ban hanh nglly 3lhllng 10 nim 2005!h1l0 h~u dlf<7ctac ra t(r no)ib{i <loanh ngh~p till khoni <llfqcghi nhtn 101till san c6 <linh 116hlnh vi (1) lo-llilhg h'6u nay khong pili nguon lorcco!h c dnh I'C (2) 1tIlg h~u niy khong di'clinh g1i mot ctich dllng ~n cay vii (3) doanh nghi6p khonll!hl! k';'m '0111dlll'C loal thng hltu nay. Cung lheo c6ng vlln I'n hitn nay C<7chit tai chlnh cua Nh;l no.rqcchlla quy!nh ~ liill tri quy~n sv dng Ihang hitu. ThOng III rTT.8TC nllay 20 Ihang 10 nam 2009 cu. e.o Tai chinh ban hilnh chit~ quan Iy sci dung vii trlch khtu hao lai san c6 <linh cling ch. quy inh Ihllg hitu la till san c6 inh vo hinh ni'>nconll en. 00 ca.a hach loan. VI nhemo Iy do tren trong khi Nt\l\ Mac ch. hll<mll dan CC1ch~ tai minh cae c6ng ty khong <l1'cpmp dung!hang h~u d;' gop v6n. COng Iy dang khau ltv thang hitu Kinh 10Ifeng 20 nam va 56 khlou t II <l<;tcllnh vao chi pili!reng boocao k~1 qua ho~1 &)ng kinh doanh ri<tn gifra ni~n~ cho ky k' IOlln siiu tmnll k~t tn ngay 30 Ihang 6 nam 2010 la VN I a 101mglam khean 100inhutn thulin au thuit trong ky vlri 56 ti;n tlmnll l1o'ng. Gia Ifi khau tr loyk' vllc ngay 30!hing 6 nllm 2010 la VNf). <la lam giam kholln IQ'inhutn d1a pilin pho; cong vao ngay nay 56 b'n tang <t<mg. TlIang tv vte Ohl nhtn lal san tlwang hitu.klnh )0' cling da lam tang gii tri t6ng tal an va von em sf! hfru v6'i soli;n I;\n Illalia nooo VNf) va VN I vae ngay 30!hang 6 nllm 2010.

7 I S!J ERNST & YOUNG Ova tr~ co' 50' ~n9 lac soa! xet cola chung to; ng<><1i In! anh hv6'ng ella v;'m d~ eu cae doa Ien. chung toikh6ng omn lhlly c6 SIIk>ennao dl! chung l~ ella rang cae Mo cao tal chinn ;eng Iliera oien do kern theo khong phan anll trung ttwc va hqp 1'1trim die khia canh tr';mg y~u llnh Illnh tal chlnh nang gio'a ien 0'(1cila COng Iy voo ogily 30 thw.g 6 fl8m 2010 km qua ho<l1dong kinh doanh.;(log gia ien 0'0 v<l llnh hlnh h'uchuyl!n ti!n Ie riling giila n;(!n do cho ky kll loan sliu!hanll k40titlue cung ogay phu hq'pvai cae Chua m.r<::kl! IMII va He th6ng K~ loan Viet Nam va!ubi! thu cae quy dinll c6 liltn quail Tuy khong V3 ra y k~n chap nhan l(r0ll phlln olio kmc chung toi xin ILlu 'I (I~n Thu~t minh s6 21 cua cae baa cao tai chlnh rieng glcra njin d<)lieu ra rang COng Iy la COngIy me eua cae wng ty coo (lap O'oan.)va COng ty O'ang trong qua lrlnh hoan th/mh eile bolo eao til; ehlnh ho'p nh!!1 girra nian 0'0 eua T~p oan vao ngay 30 thang 5 nam 2010 va eho kyk~tmn sau thang k~tthue eung rlgay O'~ man thu v~ cong btl thong lin the<) cae quy inh h~n Mnh. NgltCrl so) dung n';n O'QCcae bao cao till ehlnh rliing gilia ni;n 0'0 nay tung va; cae bilo tao t<'!iehinh hq'p nh;\t gl(la nll~n 0'(1eua Ttp o;'!n vao ngay 30 tmng 6 nam 2010 va eho kit k~ toan sau thang klk!hue eung ngay O'I!e60'lIQ'C thong tin O'ay O'u v~ tinh hlnh hli ehinh hq'p nh!!t gio'a ni~n 0'0. klk qua ho<lt clong klllh doanh ho'p nh;\t gilia ni~n 0'0 vfl tlnll hlnh 11IUchuy~n ti~n t~ 1l00pnh;\t gilia n;';n 0'0 eua T~p O'ofln aria Cristina M. CallmbaS PhO T6ng Giam cl6c Ki6m toan vitln cl;'lilng kit 56 ang kit: N1073/KTV Thanh ph6 H6 Chi Mnh Villt Nam Ngay 151Mng 8 nilm 2010 L~ Quang Minh Kil!m loan vian phu lrileh Kil!m toan vitln ilo'ilng kit $6O'ilng kit 04251KTV

8 Cong ty co phan Kinh Do BANG CAN 001 K~ ToAN RI~NG GICtA NIf.N DO vila ngay 30 thang 6 nam Tl!u~t 30lMng 6 31 tilling 12 TAl SAN min/! nllm 2010 nam 2009 ' A. TAL SAN NGAN H~N I. TJ'm II. cae J<ho.inll'.iu flr tal chinh ngm h;in lflu ht ngan h~n Dv phong gi.rn giojid;\u llr rlgan h(wl ( ) ( e8.452) '30 III. C;ic khoan phal thu ngjn hjlo Phlli thu kmch hang eO Tra tr&ccho ngll6'i ban cae khoan ph;!;lhu kh'c: IV. Hang r6n {{/lo Till san ng;n hln /lillie &51 1. Ch~hltra lni&e ogan liii Th g~ tri 9 lilr>glfuo;rt:~~ trv Thu~ pmi thu ICrNha no.roc <> Tal san ngan h.n ~hac B. TAl SAN oai H'N I. Clic hoiln phil; thu dill; him Jt.hk Till san c6 <l!nhhcruhlnh Nguy~n giil Gia lji khau hao loyk~ ( ) ( ) TIli san c6 (f!nh lhu~ tili ehinh Nguy~n gia ' Gia lri ~hau hao loyk~ ( ) ( ) Tili san c6 <l!nhvo hlnh '20 II. TAi ;!lan co cjinh Ngu~gia Gia lri ~hau tn! loy~~ ( ) ( ) <> Chi phi xaydvng 00 Mn dcid<lng III. Cotc khoan <fau fll' fai ch;nh ditl hi Dau III vile cilc COr>gtv con Dliu Ill' vile cilc COngtv Ii(!nk~t '50 Dau Ill' dili hiln kme <> Dv ph60g goo1gia <lauiii dili h<tn ( ) ( ) Tal.sAn dal hi khac Chi phi tra Intac dili hn TIli san Ihu~ thu nhilp tlo.!inl<ii T6NG CQNG TAl SAN BOla-ON 'NO (

9 Cong ty ell phftn Kinh 86 BANG CAN 001 1<1:loAN RII:NG GI(rA N1I:N DO (th1iplheo) vao ngily 30 tmng 5 flam 2010 ' ThuyM 30lMng 6 31 fmng 12 NGUONVON minh nllm 2010 nljm A. NQ PHAI TRA I. Nt; ngan him & ' Yay vii 11(1ng~n h1n Ph~i Ira II\16i ban NgvO'i mua Ira t~n 11\16<:: Thue v<l cae khoan ph;ii nop Nhil nu&c Phil; Ira ngoni ~o Chi phi pmi tr<\ Cae khoan ph<ii Ira ph<li nop giin h1nkmc Quy khen th &ng ph(jckri II. NVdai h~n D\l' pmog!fq' c;\p thoi vh!'c ' 6. VON CHU SO' Hlru I. V6n ellu scrhliu g v6nc6 ph'!m 1.0t oo Th;;jng dll v6n c6 phan c6 ph~u ngan qu9 ( oo) ( oo) 6 CMnh ~ ty gia h{h o:.i Qui au lit va phallri<!n Qu9 d\l' phllng tai chlnh u9 kme lhuqc 'I6n chu sl1 ho'u LQ'i nhuan ehlla phan pfl6i 473.9:> '. TONG CQNG NGUON VON CHI T1~U NGOAI BANG CAN DOl KlOToAN CHI TI~U 30 thang 6 nilm 2010 NgO<lit(!.OOIaM Huynh Tin vo Ko!loom IMlrng Ngay 15 tmr.g 8 niim la-ON 31 tmng 12 nilm

10 Cong ty cb philo Kinh D6 BAacAo Kl::TQUA HOAT long KINH DOANH RIt:NG GICrA NIl::N DO eha kj' kl! tmn sau IMng kl!t!hue r.gay 30 thang 6 nam 2010 cooky klj ~n s;m Coo I<Yk.l toon soo. Thu~1 tmng MI thlic ligay Ifllmg /({II/Nic rlgay 02 CHf Tlt=U minh 30 tmng 6 nam IMng 6 nam Ooanh thu bh hang Cae ktloan giam trirdoanh thu 19.1 ( } ) Ooanh thu Ihuan Gla v6n hang ban 20 ( ) ( ) 20. L9'l nhu*n g(lp G. Ooanh thu oofl d~ tal chinh ~ Chi phi til chinh 21 ( ) ( t0J 23 Trang /16; Chi pili/a; vay ( ) ( ). Chi phi b;in hilng ( ) ( Chi phi quan Ij' doanh nghi+p ( ) ( Lvi nhuf.n thuan tip ho<'tdqng kinh doanh Thu nhf.p khae. Chi phi khac. Lvi nhuf.n kh~e... Huynh TIln VO Kl! loan tnkmg (15 ( ) ( T6ng lvi nhuf.n tnr<7c thut Thut TNDN hit h~nh 23.1 ( ( Lt;7Iieh (chi phi) Ihut TNDN hoan i;ll ('62.671J)40) H. Lq; nhuf.n IhuAn uu Ihut Ngtly 15 thtlng 8 nam 2010 B02a-DN.

11 Gong ty cb ph~n Kinh D6 BAa cao LlIU CHUV N lien Tli: RIENGGllJA NIEN 00 eho ky k6 tojin stlu tmng kilt thuc ngily 30 thang 6 am 2010 Cho ky kt1 roan soo M Thu~t (Mmg k$t thuc ng<ly rmng ~kykd~~ kdllhijc nga CHf Tii:u minh 30 t!jl'mg6 11m 2010 SO tmng 6 ntjm. LlTU CHUYEN lien nl' HO~T DQNG KINH DOANH Lvi nhu!ln Inmc thu6 31).( f).eu chin/) ebo cae klloan' 02 Kh~u hao va khau trir Cae kho<'indll' phong ( ) L6 cmnlllech ty gioichu'a lillie hi~n (Lili) 16til' ho! 0'(1119tl;\.uIII ( ) Chi phllai vay L6 til ho\li 9n9 kint>doanh tfu'6oc thy 0'61 v6n 111'1) O'(ln9 ( ) j ) 09 Gi<lm(tang) cae khocln pllili ttlu ( ) Gi<lm(tang) hang tbn kilo ( ) (Gi'm) tang cae kt>oonph'i tnl ( ) Tang chi phi Ira trvoc ( ) ( ) T~n l1iivay a Iril ( ) ( ) Th; lhu n~p doanh nghl(!p a nop 232 ( ) ( ) T~ chi kmccho hmong kinh ( ) ( ) LLrII chuyl!n lifn thu.in a':' d~n9 vao hoft (lny kinh do~nh ( ) (1.631 ) LlTU CHUV N TrIONT(r HO~T - D NGDAU Tl1 T n chi~ mua sam va x3y d\fng Iai san co inh ( ) ( ) Tiltn lhu do lhanh IIlili san co inh T~n chi eho cae n vi khik: Yay ( ) ( ) Tll!n lhu Il6i lir cho vay Tll!n chi au 111vao o:m vi kh;le ( ) (' ) Tll!n Ihu Il6i au 111VOOlJfl vi Ti'n lhu lai eho vay. co lil'e va IQi nhu;in1.'q'cchia LLrII ehuyln llin thuan (s':' dl1il9 vilo) I':' hoill ('9 au Ill' Cl7) Ill. LlTU CHUV N TleN T(r HO~T D~NG TA CHINH T n lhu hi phill Manh co philtu TIl!n vay nmn l.'(7c Tll!n chi Inl n(l' 96e vay ( ) ( ) Tll!n chi Inl!'lQ' lhul! Iai chlnh ( ) ( ) LLrII ehuyfn liln \huan a':' dvny vao ho;ol (lny tili chinh ( ) )

12 COng ty Co ph~n Kinh >6 BAo cao Ll1U CHuyEN lien TE RIL::NG GIO'A NII:N DO (t~ptheo) cho ky k~ loiin S<lulhang kl!t Itlue ng~y 30 IMng 6 n;lm 2010 coo ky klj IotIn sau Cho ky klj ro~ns~u Thuydt IMng 10:61!ht:Jcng~y tmng kilt Ihue ngay M' CHrTl~U mini> o thang (; am tllflng (; nllm 2009 ltnl ehuy'n titn Ihui Irong ky ( ) ( ) 60 TI ton diu ky AnI> h...cm~ ell Ihay dol tj lilt hoi doal quy (I ingot; tt ( ) nan ton cuoi ky Huynhdn va Ko!:loan tn.i6'ng Ngay 15lh<\ng 8 nam 2010 B03a-m 'I

13 Cong ty c6 philn Kinh >6 THUYtT MINH sao cao TAl CHINH RllONG GI(rA NII:N 10 vao n!l~y30 thang 5 flam 2010 va eilo ky kl! loan sau lnang kl!tlhik: cung ogay 1. THONGTINOOANHNGHI\OP E1i1tuchinh I!ln th(r nh;'t E1H!!uchinh Illn thli IIOl; E!il!u chint> \lin ttlll ba E1~u chinh IAn tllli' lu' lit\u chinh 1;\0 tho' flam E1i1tu chinh.an thcl' S<\U liltu chinh \lin thlr bay )iltu chinh.an tiler ~m Iiltu chtnh \lin thli chin fmu chtnh i<\nttlli mw; liltu chtnh.an lhli ml16'i mot Diltu chlnh Ian lhli mlfoi lia; 26 tmng 11 flilm lhiing 9 flam IMng 12 flam lmng 8 nam lMng 10 n3m thang 5 fl;'lm Mng 5 flam lhtlng 7 m'lm IMng 11 nam lhtlng 10 nam lhtlng 1 nam lhang 4 nam 2010 B09a-DN COng tv c6 phtln Kinh DO rc6ng ty) l:ll mot c6ng tv co ph;'n dll(7c thanh lap \<Ii V~l Nam theo GJly Ch.:rng nhan Dang ky Kinh doaoll rcn lkko) do Sa Kl! ho(tch va I;\u llf Thanh ph He'! Chi Minh dip 9'V 5 thang 9 nam 2002 va thea cae Gi;\V CN lkkd dh!!uchnh S3u dily GiAy CNQKKD:!i!1U. cong ty du'q'cn~m y~1 t;li 56 Giao dich Chling khotln Thanh ph6 H6 Chi Minh theo G~y pmp Ni&m y~t s6 39/UBCK-GPNY do Oy ban Ch(mg khoan NM mt6'c dip ngay 18 thang 11 nam2oo5 Ho.;olde)ng chlnh cua cong ty la ch~ ~n nong S<ln lhorc ph~m: san xu~t keo. nu'6'c linh khii!l va nli'q<;ep trtii cay: mua Mn nong san lhorcpmm c60g ngh~ ph~m va vai sqi COng ty co If\! sa chlnh (1<1ngky t;li s6 141 Nguy~n Du PhU'trng B~n TMnh QuM 1. TMnh pm H6 Chi Minh V~l Nam. 2. CO'SO'TRiNHBAy 2.1 Chuanmil v.t H~lh6ng /r.~roan ap dl'ng C<lc bao coo tai chlnh r~n9 gic1an~n do cua C6ng ty dl1q'clrlnh My bang V;(!t Nam dong (VN l.) pilu ho'p wi H~ thong K~ lotln Votl Nam va ChuAn morck~ lotln VI~1 Nam s6 27- Mo colo till chinh gic1anilln de) vol cae ChuAn morck~ lotln V;(!t Nam khac do 60 HI. chlnh ban hilnh lhee QuyM (Iinh s oo1/Of}-BTC ngoly 31 tmng 12 nam 2001 v~ v* ban Mnh b6n Chuan mvc K~ loon Vi~t Nam (0011}: Quy~t (Iinh s IQO.BTC ngay 31 tholng 12 nam 2002 vll v* ban hanh sau Chu~n morcke toan Viet Nam (0012}: Quyet dinh s6 234l2oo3JOO-BTC ngay 30 tmng 12 nllm 2003 vb VIe<;ban hilnh stlu Chu!m morc Kit loon V~ Nam (0013): OuyM (Iinh s IQ ).BTC ngily 15 tmng 2 nam 2005 v~ vie<; ban Mnh stlu Chu~n morc~ loan Viet Nam (0014): vii Ouyi!l dinh s6 1OOI2005/OO-BTC ngay 28 thang 12 nam 2005 v~ v~ ban Mnh b6n chuan mlfc Kit loan Vi~ Nam ( lo't 5)

14 Cong ty c6 phfm Kinh 86 THUYt:T MINH BAo cao TAl CHINH RIt:NG GllrA NII~NDO (til!p Itleo) vao ngay 30 tnang 6 ntim 2010 va ci10~yko!loiln sil lllaog ko!tlhue cung ngay 2. CO SO TRiNH BAv (Mp\tleo) 2.1 Chu~nml'C va Hf rh6g k4 footn ap dllng (t~pthee) Theo do b~ng dm <t6i ko!io;ln r~ng g;ira njlm 11<)bae cao ko!lqua ho~t (1<)09kinh doanh rillng giira nit!n (I bao dio IIIUchuy~n tilln It! r~ng giira ni6n d(l va cae thuyttl mint! bao cao tal chlnh l'il!ng giira nilln 1.1(1dllQ'C!rinh bay kl!m theo va v~sit dung cae baa cae. nily khong dllnh coo cae 6i IllQ'OQkMng du'q'ccung cap cae thong lin vo! cae ttlu lue vii nguyl!n lac vii thong ~ kit loan lai Viet Nam vii hcm nira khong dllq'croll dinh Il'lnh bay llnh hinh hi; chlnh kit! qua hcal kinh doanh villltu chuy!n ~n Ie theo cae nguyen tae vii thong Ie kit Ioiln IlllQ'Cetu;p nh;)o rong.tii 6 die nlroc villl!tnh lh6 khac ngoili Viet Nam. COng ty lil rong ty me cili! cae COngtv COIlva C<lccOng ty lien k~1 rt;)p IIoan) IIIIQ'CIrlnh My tj Thuyo!!tminh COng ty co trach nh~m l;)p va nop die boo coo tai chinh n'ng gi(ia ni<'!n110nay III! tuan thu cae quy IIinh ~ COng b6 thong tin Iheo lual IIinh ell ~ lol ThOng III s m-BTC - tuterng dan vi! v~ c&>g b6lhong tin tr'n thi Irv(mg chirng khotln. Theo quy IIinh cua ThOng til nay cong ty ph;li nop die boocoolollchinh hqp nhat giira ni<!n110iia IIlIQ'Csoat x~ cua Tap IIotln vao ngay 30 thi\ng 6 nllm 2010 va cho cho ky ko!!loon sau tmng kl!t thue: cung ngay COng ty liang trong qua trinh hoon thanh vi&<:l;)p die boodlo tai chinh hq'p nh;h giira ni<'!n110cila Tap lloiln va 00 nop cho die 00 quan co tham quyo!!nvao ho(lc tn.t6'c ngay km tme thang 8 ntim 2010 NgllOi sir dung n'n II<;>cdie boodlo tai chlnh ri<'!nggicra nn c10nily eung veri die boocoo toiichlnh hqp nhat giira nn 110eua Tap lloiln vao ngily 30 thilng6 ntim 2010 va cho cho ky k~ to;in sau thilng ko!!tihue: cung ngay III!co IIIIQ'e!hOng tin IIay IIIl va tllng qual v~ tinh hinh ti:lichlnh giira nn 110kl!t qua h~t II~g kinh d-oanh gicra nn 110vil tlnh hinh illu ehuy~n tl~n I giira m'n 110ella Tap (1();'jn. Chm.n mlf'l' (I~ ban Mnh nh<mg ehlj'a eo hlfu IIf'l' Ngay 6 tmng 11 ntim 2009 eo Tai chinh ban Mnh ThOng til m-BTC hucmg d;ln ap dung Chuan mile BOOdlo Hi chinh Qu6c tl! vi! ltlnh bay die Mo dlo tal chinh va thuyl!t mlnh thong tin ~ v6'i die e&lg eu tai chlnh ThOng tu' nay quy IIinh vi! viet thuy~t minh ~m thong tin va anh hll6'ng II~n vie<:trinh bay c;ic COngeu ta ehinh Iren die boo dlo tal chinh iwng gi(ra ni'n 110 ThOng III ntiy sl! ro hiu hie kl!!u' ntim tal chinh kl!t thue: ngily 31 tmng 12 ntim 2011tr6' IIi. Ban Gitim 116.:COng ty liang lltinh g;ti anh hu6ng ella v$:: tip dung ThOng til nay li~n die boo eao tai ehinh rl'ng eua C6Ilg ty trong lu'o'ng Iai 22 Hlnh thire 6 1<4I~n Apdjtng Hlnh thire 50 kl! toon.!lp dung (I11Q'ellting xy eua cong ty lti Nh;'lt xy Chung 2.3 NUm(I~d tolln Ni'n 110kl! loan ella Coog ty bal liau tir ngay 1thilng 1 vil kt.t!hoc ngay 31 Ihilng 'n v/ ti9n If 'u.t~n COng ty thllc hlen VIghi ehep 50 sochk~ to;in b.ilngvnf) B09~ON

15 Gong ty Co phan Kinh 86 THUY!:.T MINH BAO CAO TAl CHiNH RI~NG GrCTA NllON DO (t~ptheo) v;kl nglly 30 thang 6 nllm 2010 va cho ky killo.jln sau thang km lmc cung nglly 3. T6M TAT cae CHiNH SACH KL:loAN CHU YEU 3.1 Thay tfoitrong chlnh stich lie loan ve Quy knen thil'ong phue 1{I'f 3.2 Tien Troog ky k~ loan $Au tmng kt\llholc nglly 30 Ihllng 6 nllm 2010 GOng ty Cla:Jp dung ThOng III s !TT-BTC do BQ Tili chlnh ban Moh nglly 3llMng 12 nam 2009 rthong hi 244) hv6'ng dtin <.1il!uchinn va b6 sung em (1<)kl! lolln hi~n Moh. M<)l!roog nhc1ng lhay 1l'6i ehu y~u (!ll'(7c lip duog I<li~ ty lil viee pmo 10<1;l<IiQui khen Ihll'l7ng. phljc 10';l~n Bang can 0'61 Ill! loan ri6ng nhl/ molkhollo pm; Ira t~n Bang cfln <J6iIll! loan ri<'!ngv~ pmo Io<liOily khac v6i v;oc pmn lo<liircroe (Illy I mot IIhoan lhu(lc 09u6o 1160chu so h(hj. COng ty (Ill lip duog hoi 16 ThOng Ill' 244 va Ihay C16i nily <.fa111mtang 1609 I1Q'ph;!i Ira eua COng tv voo nglly 30 lhang 6 nam 2010 la vtid (31!hang 12 nam VN l) va lam gtlm t6ng nguon von chu so hero con9 vilo ngay nay VCri56 Mon luo'ng ng. NgO<1ilni thay 6; n~u tr!n cac chlnh skh kl! loan cua COng ty sir dung A l;tip cae Mo COOtill chlnh i(!ng gilla nim do d'(l'c lip dung nhm quan v6'i cae chlnh skh a d(!'e lip dung A lap cae boo cao tili chlnh ri~ng tho nam tai chlnh k~!hue nglly 31 thllng 12 nam 2009 va cae bao coo tili ehlnh ~ng gio'a nlen ~ cho ky ka totln sllu lhang kl!l thue ngay 30!hang 6 nam Til!n bao gom libn mat tai quy til!n giri nglln hang va til!n dang chuyan 3.3 Hang tonkho HlIng IOn ktkl d'(l'c ghi nh;tln Ihoo gitl th:'p hem gioa gill thllnh da dlla m6i stln ph.!lm an vi trl vii /I~u ki(!n hi(!n tal va gia tri thu:'n co tha ltlve hi(!n d'(l'c Gill trj thu.!ln co IhA thll'c hi(!n /I'(l'C la gia Mn lice tlnh In) chi phi Mn hang lice Iinh va sau khi /Ill l<'ipd. phong cho hang hl1 h6ng 16i thai va chlilm lulln chuy~m. C60g ly ap dung phllo'ng phap k~ khai thl16'ng xuyen A h<>eh loan hang IOn kho v6'i gill lri 'lc xac dinh nhl1 sau' Nguyen val lieu hang h6a Chi phi san xu.!ll kinh doanh Thanh ph.!lm DV phong giam goa Mng ton kho DII' pllong gitlm gill hang t6n kho wc trich lap cho phfln gill trj d kii!n bi ton lmt do cac khoan suy g'<lm trang gill \Ii (do gillm gia k~m phflm chfll. l6i thl:ri vv) co th~ xay ra 6; ven val I lhanh pham hang h6a ton kho thliqc quy~n so hcl'u cua COng ly dll'a Ir!n Mng ch(rng hq'p Iy v~ $If suy gitlm gill!ii 1<Iingay k~llhoc ky kl! loan gicl'a ni(!n /10 56 tang ho<;ic gitlm khotln d ph6ng giam gill hang t6n ktkl dlfq'c h<lch totln voo gill v6n hang ban tffin boo clio kl!t qutl ho(ll dong kinh doanh..eng gicl'a ni(!n~ 3.4 cae kholl pmi fhu de dang cae khotln pmi thu dl1(i'c trinh My lren boo clio tai chlnh ri~ng gi;.a ni(!n /10 lhoo gilliri ghi 56 cae khoan pmi thu lir khach Mng va phtli ttlu khoc eung v6i dll' phong /I'lC lap cho cae khoan phai thu kh6 dol. DII' pllong n(1 phai thu kh6 d(); till! hi~n phfln gi.tl tri d. kii!n bi t6n lhat do cae khoan khong 'lc khoch hang Ihanh toan phat sinh d6i v6'i 56 dl1 cae khoan phai Ihu tai ngay kl!l ttloc ky kl! loan goa nil!n /10 Tang ~ giam 56 d\l tili khoan d\l pllong 'lc h(lch toan voo chi phi quan Iy doanh nghil!p tr!n boo clio ktl qua ho<ll ong kinh doanh ri(mg gi;.a ni(m do. 80ga.ON - chi phi mua thoo phllo'ng phtlp binh qulin gia quy~n. gill von nguyen v;tlt I~u lao dong I've bl!p gill v6n nguyen v;tlt li(tu vll lao Ong Inrc bl!p tong chi phi san xulat Chung co lien quan dllq'e phtln b6 dll'<1 tren mire do ho(lt dong blnh thl1l:rng

16 Cong ty Co phan Kinh E)6 THUVIOT MINH BAo cao TAl CHINH RII?:NGGICrA NllON 00 (t~ptheo) v<\o ngily 30 thang 6 n.:im 2010 vil ello ky k~ loan sau thang k~t lhii<: cung ngily 3. T6M TAT cae chinh SACH K TOAN CHU YI::U (til!p Itleo) 3.5 Tal $an ~6dinh hlirj Minh Tili ~n c6 inll hcru Illoh a\tq'clh~ hl(!n theo guyim gi;) trir di gi<ll~ khau Mao loy k~ Nguyl!n giil tal san c6 (finn bao g6m gia mua va nhcl'ngchi phi c() ~en quan tnf(: l~p d~n vi(:c IIl1a tai san vila Iln<II (I(lng nlll1 dll kil!o. Cile chi phi mua sam nilng cap vii C16irna; tal san co <'Iinll U'Q'Cgill tang nguyen gill cua tal san va. chi phi boo trl soja cho'a (JlfqC hach to.!ln vael ko!!lqua ho<11d(lng kinll doanh Mng 9108 n~n 0'(1khl pml sinh. Klli tai san co Clinll hiru hlnh dllq'<: ban hay Itlanh 1'1'nguyen gito vii giillrj kh;\u hao loy ko!!\tq'c x()a 56 vii bill ky ~c klloan lili k'l nilo pm! sinh do ltlanh Iy tal san (lilu o.rqc haem 1000nvAo baa cao kl!l qua 1\0<11/1<)09kinll doanh r~ng gil1a n~n Thull taian COng tv x:jc liioh mot th6a thuqn c6 phai la th6a thuqn thu~!fli san hay klloog d\l'a t~n bao ell~t coolthoa thuqn ~ va anh gi<\ li~u v~c thlfc hi~n th6a thuan nily pi! thuqc vao ~ suodung mot tili san nh~t ioh va th6a thuao c6 bao g6m il!u khoan vi! quyl!o so) duog tili san hay khoog Th~!fli sao (lu<;fc pmn lo.;ii Iil thutl!fli chlnh ol!u thee hoopc100glhul! tili sao Mo cho th~ elluy!n giao phao l6'n nli ro villo;1i (ch gan lil!n Wi quyl!n s6 hilu lili do ello Mn (Ii thul! Tat ca cae thu~ tili sao khilc (lliq'c pmo lo.;ii lil thue ho<it (lqng Tili dn thee ho'p (l60g thue!fli chlnh (luo'c von h6a lr<'!n Mng can (loi k'; toilo rh!ng gicra nim o1q!<ii IhOOi(lil!m kh6'i liau thue tai dn thee g'il tm hoopiy c~a!fli sao thu~ hollc o';u thap hon thee giil trj hi~o t<li cool khoan thaoh toan t'tln thul! toi thil!u. Khoan til!o g6c trong cae khoon thanh toiln til!n thul!!rong l\1o'ng liii thee ho'p 6ng th~!fli chlnh (lliq'c h<lc!l toiln nhu khoan no' pmi trj KhOOn t~n tai!rong cae khojn thanh loan li~n Ih~lIl1Q'C h<lell toiln vao bao coo kl!t quj ho<it 1I0ng kinh doaoh n(!ng troog ky trong su6t Il>c'7igan thul! ta san nham phan anh ty ~ lai suat blnh on phill sinh trl!o 56 dll' <;60 lai Clla khoan no' thul! tai chlnh pmi Ira rai san thul! tili chlnh (la (lliq'c vm hoo (lliq'c!rlell kmu hao thea phl1o'ng ptlap khau hao (lo.rong thang thee thoi gian hilu (lung u6'<::iinh va tho'i han thul! tai san do COng tv ~ (lli(r(; quy~n mua liii tai san khi hl!t hn hoop(l6ng thull. Cac khoao l'tln Ihul! thee hq'p M>ng thul! hoat IlQog (lu'q'c h<>ehtoan vao bao coo kl!t qua hwt (I<)og kinh doanh rh!ng giila nilln 110theo ptll1o'ng phap (luo'ng lhang!rong tho'i hn cua ho'piiong \huil 3.1 T;l1dn co dinh va hinh Tili san co (linh vo hlnh (luo;yc ghi nh-$n theo nguytm gia tlii gia 1MkMu tn:r lily kl! SOga-ON Nguyen ga tal san co (linh va hlnh bao g<'>mgia mua va nhirng chi phi c6 lil!o quointrvc til!p (len v;oc lill'a la san voo suodung nhll' d\l' k~o Cilc chi phi oang cap vil &>i moi la san co (linh VOhlnh liu<;fc ghi tilng nguyen liij c~a!fli san vil cae chi ptli kmc (lliq'c h<>ehtoiln voo k.t quj hoal (long kioh doanh ril!ng giira nilln (10 khi pmt sinh. Khi tai san co li!nh va hlnh (lliq'c ban hay thanh Iy ngu~n giil va giil trj khau tn:r lay k6 IIU'Q'CxOO56 khq; Mng etan 6; kl! toiln ril!ng gifra nilln 110va cae khoan tai 16pMt sioh o:lothanh ly tai san U'Q'ChadlloJln voo bao coo kl!l qua hoal (long kinh doanh riling glcra nn 110

17 Cong ty Co ph~n Kinh 86 THUYIOTMINH BAO CAD TAl CHiNH RIENG GI(rA NII:N 00 (tj~pltleo) v~ogay 30 tmng 6 nam 2010 va roo ky k~ lotln ~u IMng kilt!hue cung ogay 3. r6m TAT cae chinh SACHKl: roan CHUv u (Ii';p!heo) 3.B Khau hao vii khau tn; Khau hao tai san c/ (Iinh ho'u hint> vii khau tni tai san co d!nll vo hlnh (IL1Q'Cll'(ch theo phlto'llqpmp cl'li6'ng!hang trong su6lltll!'i gian hcrudung l1&ctlnh eua cae tili san ntlll sau: Ilia elia v3t killn trilc May m6c lh>btbj Pill/Clogh~n van tili Thilll~ viln ph6ng ThllO'nghi~u Phanm~ kl!loan 310 Chi phi 61 vay Chi phi tli ~ boo gbn iflj tim v8'l va ct.c chi phi khac pilat sinh lien quan lrv'ctii!pdi!n dlc khoon ~ cua GOngtv Chi phi ~ I.1vqchach loan nhll chi phi trong ky i<llipilat sinh Chiphi trl! t~ 10 nllm 5-10 nllm 6-10 nam 3-5 nam 20nam 3 nam Thea (ljnh ky ltlo'i gian h(iu dung lk:t<;lintl ella \tii san co /linh va tv ~ kh!lu haa h$ kh:'u tn:r 1Il1Q'Cxem xel I;li nham (lam baa 111 phlro'ng pmp va ltlctigian trich kmu hao hoiiic khau lrcrnhal quan v6i lqiich kinh t~0111' k~.w thu (IllfrCtV v$: sir 01\109 l;ii san co Il'inh. 3.9 Chi phi xay dl1f1gco' ban d& dang Chi phi xt.y 01\11'>9 CO ban da dang baa g6m tal S<ln<;/) inh ang xt.y d\mg ~t. U'(7Cghi n~n Ihea git. g6c Chi phi MY!lao g6m dlc chi phi w. dy dng lap ~tmay moe th~t bi va ct.c chi phi trvc hl!p kmc Chi phi dy dng w ban d60dang ch U'(7CIinh kmu haa khi dlc tai S<lnnt.y ho.an thanh ~t. lia ~ao S<lnxuM Chi phi Ira trv6'c baa g6m ct.c chi phi trj 1n.t6'cngan han tr~n bilng can 6i k~ loon n~ng giera nih 0 ~i;ju'(7cpmn b6 lrong khoang Iho; gian Ira tru6'c cua chi phlll1(rng u-ng va; cae iq'iich kinh I~ U'(7C!<tOfa tir cae chi phi nay Dilutil vao cal' c6ng ly con Cae khoan au tli voo cae eong ty COn mt. lrong 6 COng ty nam quy~n k~m soal uqc trlnh ~y theo phll<mg pmp gi:. g6<: Cae khoon pmn phb Iqi nhuln ma COng Iy nholon U'(7Ct.s6 Io'i nhuoloniuy k6 cua cae COng tv con sau ng.ay cong ty 'lam quy~n k~ sool liq'c ghi voo bao cao k~t qua ho<.rtong kinh doonh ri<'!nggiita ni~n 0 cua COng!y Ct.c khoon phtln ph61 khac li<7cxem nhll ph.lln Ihu h61cua cae kt>o;ln au III va U'(7Ctrir voo gla Iii au Ill Dilli til vao cae c6ng ly Jilm kit Cae khoon au tli vt.o cae eong tv Ii~n k~1 ma lrong 0 COng!y e6 anh hll6ng li\i'c trlnh ~yihea phl/emg pmp gii;jg6<: ang kl! Cae khmn phan ph6i Io'i nhuolontir s6 Io'i nhuolonihuan loy k~ eua cae COng tv li~n k~1 sau ngt.y au III li<1cpmn b6 voo bao cao k~1 qua ho<il c1o)ngkinh doonh r~g giita n~n 1.10 clia COng!y. Cac khoan pmn ph61 khae U'(7Cxem nhl/ phan thu h6i cae khoon au tli va liq'cin:rvt.o git. Iii au tli 3.14 DA til ehling Ilhoan Vacae Ilholin da tllkhk B09a-ON vau III ehirng khoan va cae kt>o;ln au III kht.c l1'q'cgh; nhan ttleo git. mua thltc 16 Dv pmng liq'c lap cho V$; giam gi:. tr] cua cae kt>o;ln au tll co th~ chu~n nhllq'ng uqc tr~n ttli Irv(mg va<) ngay k~1 thue ky k6 loan tlicmg ling Y6i ch~nh ~ giita gi:. g6<: clia kt>o;lnau III vo; git. Iii thi Irv<mg!;li ngay komttlue ky k~ loon giera n~ 0 theo hll6'ng d.!in cua ThOng hr J20091TT.BTC do eo ni chinh b.an hanh ngay 7 tht.ng 12 'lam Tang hoac goam s6 dl/ tai kt>o;ln (I pt>6ng liq'ch;teh loan voo chi phi tal chlnh cua COng ty Irons Mo cao komqua ho<ilons kinh doanh ril!ng giera nih 0

18 Gong ty c6 ph~m Kinh El6 THUY~T MINH BAa CAD TAl CHINH RII:NG GILrA N1 :N DO (t~p!ilea) volong<ly30!hang 6 am 2010 va eilo ky k~ loan sau thang k~t thoc cung ngay 3. TOMTAr CAGCHiNHSACHKt: roan CHUYI:U (I~P theo) J. fs CAe /loan phtil Ira va chi phi trleh tnl'6c cae khoon ph;li Ira va lrlell were 1IO'C gil; nh3n ella 56 loti pmi tra trong tlkmg Iai li4n quail ~n Mng Ma va dlch vu d nhan dllq'c rna knong phu lhuoc v;lo vi~ cong tv aa nhan O'lIQ'ChOi! do'o eu nm cung cap hay emu'a 3.16 TrichI'p trvdp th{)iv~ Trq dp thoivi~ cho Mn vil!n (fll(7c trich trv6'c vao cuoim6i ki' boo cao eho loan ~ nglt6i lao ClQngda 1<\mviec tli COng tv dllo'chan 12 lhang eho 1m ngay 31 l!lang 12 am ~8V&im~lrlchCho~nam1<\mv~tlnh~nng;lY31th;ln!12nam2~b~ngmOI nira mile IU'OTlgblnh quan!hang thoo Lu;)l lao (long Lua! Boo hi m X;lo hoi v;lo cae van ban hll&ng d;\n c6 li4n quan Til ngily 1 lmng 1 m\m 2009 mcrciliong blnh quan thang d6 tlnl1 trq clp 1I16ivieC sf! dl1q'cdi6u chinh vtlo cu6i mo!jiky boodlo thea mu'c llk/ng blnl1 quan elm 6 thtlng gn nht tlnl1dl!n tho; <1I6mkl!t thljcky k6 tc<ln. Tang hay gi;lm cua klloontrlch trl1ae ntly si'! dlfq'cghi nl1an vao booc<'iok6t quil ~t d<)ng kinh doanh rieng gi(ra nim «> 317 cae ngl1lpvi' Wny ng~1 If S09a-ON Coo ky k6 toon sau tmii k6t thljcngily 30 thang 6 nilm 2010 cong ty da ap dlmg ThOng III s ITT-BTC do BOTai eilinh ban Mnl1 IIay 15 tholing10 nam 2oo9 (ThOng tll 201) I1l1ang din xv I)rcae kllooneili'!nl1lech tygia nl1l1sau Cile ngh*p vu phat sinl1 bang dlc d(7tlvi tio!on~ kl\ilc val /lo'nvit.en te k6 toon cua C6ng tv (VND) dlfq'c hl;lc11toon tl1eo ty g;a gi30 djell vao ngil~ phal sinh ngl1iep vu Vilo ngtly ko!ot thue ky k6 toon gicra nii'!nd<)cae \tii siln vtl nq' pmi tra c6 g& lloai ~ dllo'c d<lnn gi;ll<li thea tygia blnh quan lii'!nng<ln nang!<iithai <1IAmMy. Tt c.il cae kl1o.ilncmnl1 ~h tyg;il the t phill sinh trong ky vil chlmn I~h do dtlnn gia s6 dll tn te co g& IIo<lite eu6i ky dl1q'chl;lcntoon vao bao c<'iokl!t qua 1\0<11d<)og kinh doann rieng gicr<lnilln d<)lrir lni6'ng hq'p cae knoiln chenh I~h nay dlfq'cho.anlai nh trlnn bay troll do<lndllai day TAt cl cmnh Iech tygia do /lanh gia l<iis6 dll cae khoiln tili siln c6ng m;. Mn te IIn l1an c6 g& ng<><li Ie vaa ngay lap bang can d6i k6 toon rjjlnggi(ra nm'!nd<)dlfq'cpn;3n anl1 tal kho;3n Chenh teen tv gill! n6i doai trong khoiin mvc v6n tren bang can d6i k4!loan rieng giira nlen d<)va se dl1q'cghi gi;3mtrollg ky ti6p thea.

19 Cong ty cb phc\n Kinh 86 THuvEr MINH sao cao TAl CHINH RI :NGGILrA NIEN 00 (ti~pthea) voo ngay 30 thang 6 am 2010 va cho ky k~ loan sau tmnq k~llhlic cung gay 3. r6m rar cae CHiNHSACHK roan CHUy :u (b~pthea) 3.17 CAe nghl~p VIIbAng ngojll If (tit\p theo) ThOng l\l 201 kmc bj$t so wi cae chinn stich k~ tmn thea Chua m\fc K~ loon Vi{lt Nam so 10. AnI! hultng ella VI(lc thay c16iiy gifl h6i dati (CMKTYN 10) (fa (I\I()'c GOng tv;!jp dung!rong cae ky tn1&c lil!n quan O'~n vi~ ghi nmn emnh ~ do <:Ian/!gjala; 50 dl1 c() g6c ngo<li te nhll sau' Nghifp VII I;!1nh 9ia Ii s6 dll cu6 ky eua cae khoan mljc ttli san v;!l COog n9 tlon ~ ng~n ho;lnco g6c ngq;)i Ianh gi;!l!<ii 56 dll cu6i ky eva cae khoiln mue COng n9 lilon It d;!li han co g6c n9o<liit 3.18 co phi/w ngan quji Theo CMKTVN 10 Th... ThOng tv 201 B09a-DN Tat ca emnh Itch tv Tat ca cl*nh tech tv gi;!ldo 6';!Inhgi;!l 1000i 56 dll gi;!l do danh gia!<ii eo g6c ngo;li!t cu6i ky dtr(rc pmn anh 0 ttli so dll co g6c ngoai ktcin 'CMnh tech tv gia h6; 6'oai trong khocln It eut; ky dllq'c muc v6n trl!n bang can d6; kt. toan l'it!ng va S~ h;jch loon v;!lo boo q<:: ghi g;am lrong ky lit!p Ihea coo kt.t qua hoat 6'Ong kinh!loanh r;eng gilla ni!n do Tal ca emnh tech tv T!t ca lal cmnh ~h ty gia do (Janhgia 1<1150 goa do danh gi;!l lai dl1 co 9& rtgo<li to!>cu6i ky dllq'c h;jlch to.lon vao 56 0'11co g6c ngoal k~t qua ho<tt O'Oogkin/! doanh ril!ng gicl'a nlen tt eu6i ky 6'1Iq<:: h;jch loan vao boo ral ca ~ chl!nh ~ tvgia do Mn/! gia l<ii50 dll coo kl!t qua hoal <Xlg6c ngo<li~ cu6i ky O'11(7Ch;lCh toon vao k~l 6'Ong kinh doanh qua ho<lt O'(lng kinll doanh r;img gloa n~n 0 no!!nggilta n;en 6'0) Tuy nh~n. tnkm! hq'p ghi nhm l<'iemnh ~ tv gia dan Cl~nk I qua ho<it on9 kinh doanh r~ng gic1anilln do lni<7<:: lhu~ eua COng tv bj 103 mot ph.!m 103ehllnh tech tvgia co tht. dtr(rc phan b6 voo cae ky sau dt. dam boo COng tv kh6ng b 16. Trong mqi Inl'Crng h<;rp16ng ch~nh ~h tv.9i;!l9hi nh;!ln v;!lochi phi 1I'0ng ky It nmi pm b;!lng 16<:Mnh ~h tv gia pm! sinh tit v$: ;!Inh gia liii56 dll c6ng 00' doli han dt.n han phai Ira Phan 16eMnh tech tv gi;!lcoo!<iico Iht. 6'tr(rCpMn anh li'~n bang can d6i kt. twn ri~ng glla n;en do v;!l pmn b6 v;!lo bolo cao kt!l qua ho;lt 009 kinh doanh ri~ng gilla n;en do lrang vong 5 nam til!p thea $11' anh hllcmg dim cae boo coo ttli ehlnh ri~n! gilta n;en 6'0 eua COng tv nt!u COng ty ap dung CMKTVN 10 eho ky kl! twn S<luIMng k I!hue ngay 30!hang 6 nam 2010 I;!Ikh6ng lrong ~u x~l tr~n ph\tong d;en t6ng Iht.. co phit!u ngan quy IIll! h;en 56 c6 phit!u do COog tv pmt Mnh va dll(yccoogty mua!<iiva 6'tr(rCtni van v6n cnu sb hliu. COng tv kt>ooggh nhan la tl<:$: 16I.~n quan 6'!n vifc mua. ban tl<:$: UlipM! Mnh c6 phit!u qui

20 Gong ty Co phfln Kinh D6 THUY~T MINH sao cao TAl CHINH RI NG GIVA Nlf.N 00 (t~p thea) vao ng~y 30 thang 6 nam 2010 va eho ky kll loan sal! thang km thue cung ogay 3. T6M TAT cae CHiNH SACH KIOWAN CHO v u (bl!p thea) 3.19 PMn chi lvi nhul lq'i nhullo tiluan sau!hull COthil 0'l1qC chia eho ale ohi! c6 O'Ongsau khi dl/(tc D(li ~i ll60g c6 Ong pm duy&l va sau klli (fa tr[ch l$p dlc qui dv phong thee f)iilu ~ COng ty va cae quy (Iinh cuii pmp luat Vi~l Nam. Qu9 dv phong tili chlnh Quy dv phong tal chlnh (I\fqC trlch lap IV' ngu6n IQ'l nhuan llluan sau lhul! thea Cll! nghi cuii Ho; O'60g Quan lri vill OJ(7C cae c6 Ong thong qua t<li Oai hoi <1609c Thlltrng n~n. V>ec trlch I.;.p auf dv phong tal chlnh nhlim (13m Mo ho;lt O'Ongkin;' doanh blnh thvcmg cua COng ty kill xay ra cae nji ro ho~ 16Irong kinh Ooanh ho<lc Iii nham dv pt>6ng ctlo cae khoan 16 ho.iic thio!!t h ngoili d\l k~n do cae nguyen omn khaet1 quan vii cae InKmg ho'p bat km kmng ~I dll nhu cmy no. MlOn kinh tit ~~ t~i eillnh elia qu6c glil ho~;; rn(lt n(7i nl\o kmc. Qur d'~uitr pm' lritln Quj (lau Itr pml ~n UO'C trlch l<ip l(r ngoon l(:ii nhum thuan sau ltlue theo lie nghi cua ~ 6ng Quan t~ ~~ U(7C die c6 d'ong IhOOg qua tji Dili ~i 116ngCO (long ThlKmg ni(ln. Quj n~y U(7C so) dung e...;;rong quy mo san Ku:'l. kinh doanh ho~ liau tu ch~u sau cua COng ty. Ou? khan Ihl.l&ng va ph(;c leri Quj khen ltluang va phue!(:ii U(7C lrlch I$p l(r ngu6n!(:ii nhu$n thutm sau thu' theo (Ie nghi elia HOi (long Quan lri ~a (lui;'c ~c c6 (long tmng qua tai l(li hoi ong CO d'ong Thwng nim nhilm muc IIle1l liong ~io!n khen thl16'ng d\1o'lhlnh th(r(: ~<\Ichlit. nang coo l(:ii (ch ~at chm w tinh thiln eilo ngual lao liong 3.20 Ghinh~n doanh thu Doanh lhu (l11(7cghi nhan khi COng tv 00 km nang nmn UI;'C die!(:ii lell kinh te co the Kilo inh (lu(7c mol ~ch eilk eh:m Doanh lhu UO'C Kilo (ljnh theo gia t~ hl;'p Ij' elia cae khoan $ thu ~c se thu I.P(7Csau khi trir i cae khoan chi't kmu lhu(7ng mai giam gi~ Mng biin ~~ hang ban bi tra I(li cae ieu k~n ghi nmn ClIthoi sau (lay cqng phili U(7C ~p (rng khi ghl nhan doanh ltlu: Doanh Ihu Mn hang Doanh thu ban Mng (lu(7cghi nh$n khi e<lc oj! ro trong yeu ~a cae quyen s6 hltu Mng hoa a (l1.p(7cchuyen sang ngl1ci mua thl1(:rng la lning va; vi~ chuyen giac Mng Ma n~nitl; Ooanh thu U(7C ghi nmn khi t;en l1iipmt sinh trt!n co s6 don tlell (00 llnh lien!(:iitli<=m~ t;li siln em lili) trir khi km nang thu hoi tien lai +thongchk chan c6tuc Doanh lhu IlUO'Cghi nhan khi qu~n xac lap B09a.DN 1I11(7Cnh$n khoan lhilnh toon c6 t(r(: clla COng tv l1qc

21 Cong ty Co ph~n Kinh D6 THUY~T MINH BAo cao TAl CHINH RI~NG GICiA NllONDO (btlp thea) vila ngay 30 tmng 6 n.ilm 2010 voltho ky kt\ loan UlU IMng kl!t!hue timg nglly 3. T6M TAT cae chinh SACH KE WAN CHUY U (utlpthea) 3.21 Thue Thud Ihu nmp h~n Mnt! Hi san thu& thu nh3p va!hull thu nh3p pil<linop cho nam h~n Mnh va cae am tro.r6<; dl1l;k: xltc 17jnh bang 56 hil d k~n pmi nop tho (100<\<:(1<.rqethu h6; lit) c;q quail thui!. d\fa tr!n cae mlic lh~ sual va cae lu!lt lhul! co h~u hre1m ngay kill ttllie ky kl! loan Thull tho nhap h~n MnlO <lq'cglii nhan v;lo kl!l qua ho.-l (19 kinh doanh r~ng girt n~n 0 ngq<liircrilll'00ngho'p lhui! thu nmp pml sinh '~n quan diln mql knoiln mvc OJQ'Cgh; thang v;lo v6n em s& lo(lutroilg!lvang hq'p nay thui! thu IIh'p hi~n h;lnh cong dllo'cgh; nhan trlle t~pvoo v6n ehu sa lorry COngty chi duo;rcbu IrCr cae tai san thui! thy hap hi~n Moh va thut! thu OMP h~n Mnh phai Inl khi C6rIg ty co quy6n hq'p pmp llo.rqc bu trir gi;a ~i san!llu6 thu nh~p hie!n Mnh wi thul!!ilu nh~p hi~n hilnh phili nop vil COng ty d\l' llinh thanh toiln thul! thu nmp hi~n Mnh pmi Iril vil ~i san!hul! thu nh.;.p hie!n Mnh!ren ro so thufln Tllu~ tllu nll~p /IoJln~i Thu6 thu nhap hoan lai lll1q'cxilc dinh cho ciic khollll cmnh ~ tam!hoi tai ngay kl!t!ll':': kj' k6 Ioiln nam gicraro W tinh!hul! thu nhilp ega cilc tili san vil 1l<1pMi tra vil gia tri ghi s& ega chung cho muc llich i<'tpbilo cilo ~i chlnh r~ng gicra nien CO Thul!!Ilu nmp ho;!!n lai phili tra ClIQ'Cghi nh.;.n cho Mt cl cilc khoiln cmnh tech tam th6i chiu!ilul! ngo\1itn:r: Thul!!Ilu nhap ho;!!nlai phili Iril pmt sinh til' ghi nhlln ban llflu eua mqt ~i san hay nq' pmi tn'i tcrmot g djell ma g djch nily khong COflnh h.rong Cl!n lqi nhujln k6 toan t«ie lq'inhu.;.n tlnh!hu6 thu nh3p (ho3c l6 tinh thul!)!<iithoi C~m phat sjnh giao djch; Cae cmnh ~ tam ttk7ichiu thu! gan I~n v6i cilc khoiln llflu hr vilo cilc COng ty con COng ty I~n kl!t va cilc khoiln v6n g6p lien ooanh khi COkM niing k~m solit thoi glan hoiln nhjlp kooan ch~nh I~nh t;lm tho; v3 chac chan kooan emnh tech t;lm thtri sl! khong llllq'choan nhjlp Irong t=ng lal co thl! d Coiln Til; san!hul! thu nhap he;!!n lai can Cl1Q'cghi nhlln cho t<ltcil cilc cmnh tech t;lm tho; llo.rqc kmu tnl giil tri dl1q'ckhau Irtl' chuyl!n sang cilc nam sau cila cilc khoan l<'itinh thul! vil cilc khoiln li'u diii thul! chlla sir dung khi cmc chan lrang tl1tmg lai ~ COlQ'inhuan tlnh thullc( su dung nhling chtmh ~h tam lho; dl1ll'ckmu trir cilc khoan l<'illnh lhul! va cilc liu (l;!!i lhul! chll'a so) dung nily ngoai trir: Tili san thull h<>1inlai pmt sinh ltl' ghi nhan ban dau ciaa mot~i sl hoae nq' pmi Ira til' mot giac dieh mil giac djch nay kh6ng COanh h.rong dl!n k;rinhu3n kl! loon h* lqi nhu3n tlnh thul! thu nhap (ho3c l<'itinh thu6) t;j.itho'ic1~ pmt sinh glilo djch; Tat cil cilc cmnh lech tam th6i dllq'c khau lrir pmt sinh tv cilc khoan C1flutll' vilo cilc c6ng ty con COng ty li!n kl!t va cilc khoan v6n g6p Ii'n doanh khi chac chan iii cmnh ~nh tam lhl7i ~ dllq'c hoonnh3p trong tvo'ng til; co 1M d C10anC1l1Q'Cva COlQ'1nhu.;.n chiu thul! d' so) dung dllq'ckhoan cmnh Il!ch lam!h17i d6 Gia t~ ghi s& eua ~i san thul! thu nh.;.p doanh ngh;(!p hoiln lai pmi dl./q'cxem xl!t lai voo ngily kl!t thue kj' kl! loan vil phil; giilm giil tri ghi s& cua ~i san thul! thu nhap hoan lal dl!n m.rc bile Clamchac chan co du lqi nhu.;.n tlnh thul! ehe pmp lq'iich cila mot phfln h* toiln b(l ~i dn!ilul! thu nhap h<>1inlai ClI'Q'Csu dung. Cilc tai sl thul! lhu nh3p doanh nghi(!p hoiln lai chl1a ghi nhlln lnm Cily dl1q'cxem xm Iai vilo ngay kl!t!llllc kj' kl! loan va dllq'c ghi nhiln khl chile chan COdoj lq'inhuiln tlnh thu6 <ll! co!hi! sir dung cile tili san!ilul! thu nhap hoanlai chl1a ghi nhiln nay Till san thul! lhu nh.;.p ho;'ln lai vii thu6 thu nh3p hoan Ial phili lril llllq'cxac <lonhlhee thul! sum d\l' tinh se ap dung coo nam tili chlnll mil ~; san Cuve thu h6i hay no' pm; tril C111'(IC thanh toan dva tren cilc m(rc Ihu6 suat vil luill!ilul! COh;eu h/c vaelngily km thllc kj' kl! B09a-ON

22 Gong ty ell phan Kinh 86 THUY~T MINH BAo cao TAl CHiNH RIENG GI(rA NIEN 80 (l~p Iheo) vao ngay 30 \tlang 6 nam 2010 va cho ~yk~ loan &:IutMng k~l thoccclilg ngay 3. T6M TAr CAe chinh SACH Kl: roan CHU YEU (li~p theo) 3.21 Thu' (tii!p theo) Thut./hu nmp holln J; (li~p theo) Thull thu nhap hoan I;li(Il1(7(:glli nhan vilo k61qua hoft (I(H1gkinh doanh r~ng gia n~n 0 090<1; tni' tntang hq'p thu4lltlu nhap pml sinh Mn quan 1160 mo)! khoan mve dlll1c gil; lh;ing vao v6n chll sa 1l0u troog Intong IlQ'pnay tllu' thu nhap nmm la; cling (Iliff(: glli tlhan tnjc t~pvi!lo v6n eilu sa hl'1u. COng tv chi dllq'c bu trir coc tai $<\0 lhu thu ohap ho;\n lai villhu6 lhu flhap ho:ln tal phb; 1m klli C()ng ty c6 quy'n herp pmp U'Q'c bu lrir gicra tai san!hul! thu nh;l.p hl~n Moll ven Ihult \tlu flhap hi~n Moll pmi nop v:' cae lili san lllu' thu flhap hotin 1<1'vii tnu! thu flhap hollo I;li ph;\i In\ 10 quan to; thu' thu flhap doanh nghi(!p (IU'r;F(: quan lyb&i curog mot CO' quan lhull 60 veri tung mot n vi chilothull va cong ly dv Inh thanh toan thull thu nh~p h~n hanh ph;\i tnl va tai $An thull thu nhap hi~n hanh tr~n CCI56 thuan TII:N B09a-DN VND 30tMng 611<lm tmng 1211<lm2009 Tollnmat Tilln gili ngan Mng Tolln(lan9 chuylln TONGCONG cac KHOAN PHA. THU NGAN H~N VND 30 tmng 611<lm !/lAng 12 nam 2009 PMi ttlu eua kh~h Mng ron;; <topm; Ihu eua cae Mn Mn quan (Thu..lt minii s6 24) ~cbtln!mi ba Tra trvoc ct>ongll6'i ban Trong do tni tr'lj'6ccho. cae Mn lii}nquan (Thuy<:!tminh so 24) f.013 Cole Mn!hu ba cae khoonpm.i lhu khae: Trong (16pMi thu kmc tu: cae Mm lim quan ~t minii so 24) Thanh 1'1ctK; kho<ln <tau hi' PMi thu ng~n han kmc TONG CONG

23 Cong ty Co phtln Kinh >6 THUV.T MINH BAD cao TAl CHINH RI.NG GILrA NI.N eo (ti~pthea) va.o ngay 30 thang {; nam 2010 va tho ky k~ loan stlu lhang k~t thocrung ngay 6. HANG TON KHO Hang I16a Nguyenvat I~u COng cu. dung eli Hang mua Il'angiii ~n TONGCQNG NguyAn gil ll'l16'ng 7. TAl SAN co IINHHO'UHiNH Mfly m6c Pt>vrmg lien V<llllitil bi ~ Ifji B09a-DN VNO 30 /hflng 6 nflm !tItlng 12 njjm ' tmr.g 12 nlim J.!l Tang Irong ky Z9.9!l5 Trong o:m; Muam6i ChvJ$> tv t<lisoin thufj liiichlnll PMn Ioai ( ) G'tim Irong ky -Thanh /y nhuvng!>tin ( ) ( ) ( ) 30!hang 611i'im Trongd6: CIa kh~u hac>her Git 111kh;iu hao my k~ 31!h<ing 12 lli'im KMu lni trong ky Chuy'! lip t;\i~n!hut! t'li chinh aan-. trong ky- Thanh /Y nhuvng!>tin ( ) ( ) ( ) 30!hang 611i'im Gia 111coo IoIi 31 tmng 12 nam lmrig 6 lli'im Orlg ty CIasli dung l<iisan c6. Inh h(iu hlnh...;i gia l~ COnI'ilil<i VN I CI~lh~ cmp cho die khoc1n~ayngan han ~a dill h'iln I;' cae ngan han9. Xem cae Thuy~l mlnh ~a ~ijchi h~l ella die khoon~ay.