ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1021 /GDĐT-GDCN&ĐH Thành p

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1021 /GDĐT-GDCN&ĐH Thành p"

Bản ghi

1 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1021 /GDĐT-GDCN&ĐH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2015 Về việc góp ý dự thảo Bộ hướng dẫn tiêu chuẩn tiên tiến QĐ số 3036/QĐ-UBND Kính gửi: - Hiệu trưởng các Cao đẳng công lập trực thuộc và tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; - Hiệu trưởng các TCCN công lập trực thuộc và tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí Trường tiến tiến, xu thế hội nhập và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào xây dựng dự thảo Bộ hướng dẫn tiêu chuẩn Trường tiên tiến bậc Cao đẳng và TCCN. Đề nghị Hiệu trưởng các tổ chức góp ý dự thảo mẫu đính kèm. Bảng góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào thành phố Hồ Chí Minh (phòng Giáo dục nghiệp và Đại học) trước ngày 24/4/2015 địa chỉ Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (ngoài bản chính gửi kèm bản điện tử hòm thư: htnhan.sgddt@tphcm.gov.vn). Sở Giáo dục và Đào đề nghị Hiệu trưởng các quan tâm thực hiện./. KT. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như trên; - Giám đốc Sở (để báo cáo); (Đã ký) - Lưu VP, GDCN-ĐH. Phạm Ngọc Thanh

2 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tên Trường Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 MẪU GÓP Ý DỰ THẢO BỘ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIÊN TIẾN (Lưu ý: Để công tác tổng hợp ý kiến góp ý tập trung, đề nghị các Trường Cao đẳng chỉ góp ý phần Cao đẳng, TCCN chỉ góp ý phần TCCN) I. VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ ĐỒNG Ý HOẶC CÓ Ý KIẾN KHÁC 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào Trên 75% đào có trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng. đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên. trình đào tổ chức Học chế Tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 3 năm/1 lần - Nếu đồng ý với các thang điểm của tiêu chí thì ghi ĐỒNG Ý - Nếu có ý kiến khác xin ghi rõ nội dung vào đây

3 II. VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TCCN TIÊN TIẾN STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ ĐỒNG Ý HOẶC CÓ Ý KIẾN KHÁC 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào Trên 75% đào có trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng. đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 200 sinh viên. trình đào tổ chức Học chế Tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 2 năm/1 lần - Nếu đồng ý với các thang điểm của tiêu chí thì ghi ĐỒNG Ý - Nếu có ý kiến khác xin ghi rõ nội dung vào đây III. VỀ BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ Tên minh chứng (văn bản, hình ảnh, ) Góp ý bổ sung hoặc giảm bớt minh chứng 1 Quản trị nhà 1.1 Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với cao đẳng; - Công khai báo cáo tự ; - Công khai kết quả đạt chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với trên website.

4 1.2 2 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào - Chứng nhận đạt hệ thống Quản lý chất lượng toàn đơn vị tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Hệ thống quy trình biểu mẫu vận hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Công khai kết quả đạt hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. IV. VỀ BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TCCN TIÊN TIẾN STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ Tên minh chứng (văn bản, hình ảnh, ) Góp ý bổ sung hoặc giảm bớt minh chứng 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với TCCN; - Công khai báo cáo tự ; - Công khai kết quả đạt chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với trên website. - Chứng nhận đạt hệ thống Quản lý chất lượng toàn đơn vị tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Hệ thống quy trình biểu mẫu vận hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Công khai kết quả đạt hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. V. MỘT SỐ GÓP Ý KHÁC

5 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /GDĐT-GDCN&ĐH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIÊN TIẾN BẬC CAO ĐẲNG VÀ TCCN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3036/QĐ-UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí Trường tiến tiến, xu thế hội nhập và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào xây dựng Bộ hướng dẫn tiêu chuẩn Trường tiên tiến bậc Cao đẳng và TCCN với các nội dung cụ thể như sau: I. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHUNG Thang điểm các tiêu chí là thang điểm 7, : 1 = Chưa có hoặc không có (văn bản, kế, biên bản họp...) 2 = (có văn bản tờ trình, có kế, biên bản, có công văn đồng ý thực hiện...) 3 = Có triển khai xây dựng (có tiến độ thực hiện, hợp đồng, danh mục, dự toán công trình, kinh phí cấp, kế triển khai, văn bản nghiệm thu công trình...) 4 = Đang sử dụng vận hành, thỏa mãn của tiêu chí (hình ảnh, văn bản hoàn công bàn giao, số liệu thống kê,...) 5 = 6 = Đạt trên của tiêu chí tiên tiến 7 = II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIÊN TIẾN Trường công nhận là tiên tiến khi điểm trung bình các tiêu chí đạt từ 4.0 và không có tiêu chí nào có điểm dưới 4

6 III. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TIÊU CHÍ - Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng (tiêu chí 2.1): Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào về trình đào. Chấp nhận trình đào tự kiểm định cấp và thông qua bởi Hội đồng kiểm định của một đồng cấp. - Ngành trọng điểm (tiêu chí 2.1): Là có trong chiến lược phát triển của Sở Giáo dục và Đào và UBND thành phố duyệt. - Các nước tiên tiến (tiêu chí 2.1): Chấp nhận top 4 trong khối Asean có các Đại học xếp hạng trong danh sách 300 Đại học tốt nhất Châu Á (QS 2014) bao gồm: Singapore (1), Malaysia (2), Thái Lan (3), Indonesia (4). - Trình độ anh văn B1, B2, C1, C2 (tiêu chí 3.3c, 3.3d): Chấp nhận chứng chỉ do các Đại học Bộ Giáo dục và Đào cho phép cấp. - Trình độ môn của (tiêu chí 3.3a): Chỉ xét cơ hữu. IV. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào Trên 75% đào có trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Chưa có THANG ĐIỂM Không có Chưa có trình nào kiểm định Đang thực hiện báo cáo tự và đang triển khai kiểm định chất Đã hoàn thành báo cáo tự và chuẩn bị các điều kiện hồ sơ ngoài Đang triển khai xây dựng Có trình đào kiểm định Được cấp chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào Được cấp chứng chỉ toàn đơn vị Trên 75% trình đào của đã Được cấp chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào và có kiểm tra, cải tiến hàng năm Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất trình đào của đã và đạt các tiêu chuẩn khác do các tổ chức trong khu vực Asean cấp và đạt các tiêu chuẩn khác do các tổ chức trong khu vực Asean cấp và còn là tấm gương điển hình và đạt các tiêu chuẩn khác do tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật cấp và đạt các tiêu chuẩn khác do tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật cấp và có trình các tổ

7 2.2 đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên. chất lượng Chưa có Chưa có phép đào từ 3 năm trở lượng trình đào Đang tổ chức thực hiện việc vấn từ doanh nghiệp. Đã có định hướng, có kế trong việc xây dựng trình của đào trọng điểm đạt chuẩn các nước tiên tiến trong. Có 2 phép đào từ 3 chất lượng chưa vượt trên 75%. Đã thực hiện việc vấn ý kiến từ doanh nghiệp tỷ lệ. Đang tổ chức thực hiện việc xây dựng trình của đào trọng điểm đạt chuẩn các nước tiên tiến trong. Tuy nhiên chưa chứng minh kết quả cụ thể Có 1 phép đào từ 3 kiểm định. đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận, hoặc trình chuyển giao, tư vấn từ các nước tiên tiến và đang áp dụng. phép đào từ 3 kiểm định. và có minh chứng rõ ràng về hiệu quả đạt, chất lượng sinh viên ra các doanh nghiệp cao. Trên 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 để các khác trong nước đến học tập và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập phép đào từ 3 chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; hoặc các tổ chức xếp hạng nổi tiếng công nhận. và có trình vấn từ các doanh nghiệp nước ngoài. và có trình các tổ chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; hoặc các tổ chức xếp hạng nổi tiếng công nhận. phép đào từ 3

8 trình đào tổ chức Học chế Tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 3 năm/1 lần 3 Đội ngũ Giảng viên Có đội ngũ đúng quy định hiện hành. Có cơ hữu (các học phần cơ sở và ) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/sinh viên = 1/25. lên có quy mô dưới 300 sinh viên. Chưa có Chưa có Đội ngũ chưa đúng quy định hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/sinh viên: < 1/40 năm trở lên có quy mô dưới 300 sinh viên. Đã có định hướng, có kế trong việc chuyển đổi sang đào tổ chức học chế tín chỉ. Đã có định hướng, có kế cập nhật và điều chỉnh trình chu kỳ 3 năm/1 lần nâng cao đội ngũ đúng quy định hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/sinh viên: < 1/30 1/40 năm trở lên có quy mô dưới 300 sinh viên. Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc chuyển đổi sang đào tổ chức học chế tín chỉ. Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc cập nhật và điều chỉnh trình chu kỳ 3 năm/1 lần Đang thực hiện kế nâng cao đội ngũ đúng quy định hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/sinh viên: < 1/25 1/30 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên. trình đào tổ chức học chế tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 3 năm/1 lần Đảm bảo có đủ đội ngũ giảng viên đạt chuẩn đào của nhà giáo ( điều lệ Cao đẳng hiện hành thông tư 01/2015/T T- BGDĐT) Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/sinh viên = năm trở lên có quy mô trên 500 sinh viên. và có minh chứng rõ ràng về hiệu quả đạt khi tổ chức học chế tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh hàng năm và có khảo, lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, sinh viên vừa tốt nghiệp và sinh viên ra đã đi làm. có 20% có kinh nghiệm giảng dạy tại các Đại học trong nước Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/sinh viên = năm trở lên có quy mô trên 800 sinh viên. và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập Đạt mức 5 và thông qua Hội đồng của một Đại học trong nước có 50% có kinh nghiệm giảng dạy tại các Đại học trong nước Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/sinh viên = năm trở lên có quy mô trên 1000 sinh viên. và còn là tấm gương điển hình để các khác trong khu vực đến học tập Đạt mức 6 và công nhận bởi các tổ chức uy tín trong Asean có giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các Đại học trong khu vực Asean Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/sinh viên =

9 3.3a 3.3b 3.3c 3.3d có môn là Thạc sĩ có 4% đạt tiến sĩ có nghiệp vụ sư phạm. độ C1 có 30% đạt C2 đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 Châu Âu Dưới 40% cơ hữu có môn là Thạc sĩ <60% chưa có nghiệp vụ sư phạm Có <60% độ C1 <60% đạt B1 40% đến dưới 60% cơ hữu có môn là Thạc sĩ 60% - <80% chưa có nghiệp vụ sư phạm Có từ 60% - < độ C1 60% - < đạt B1 60% đến dưới 80% cơ hữu có môn là Thạc sĩ 80% - < chưa có nghiệp vụ sư phạm độ C1 C2 chưa đạt đủ 30% đạt B1 1/25. 1/20. 1/18. 1/16. 80% cơ hữu có môn là Thạc sĩ có nghiệp vụ sư phạm. độ C1 có 30% độ C2 đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 cơ hữu có môn là Thạc sĩ có 4% đạt tiến sĩ có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố độ C1 có 50% độ C2 đạt B1 trong đó có 80% đạt B2 cơ hữu có môn là Thạc sĩ có 10% độ tiến sĩ có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia độ C1 có 80% độ C2 đạt B2 Đạt mức 6 và có cơ hữu khoa là Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tốt nghiệp từ các Đại học của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Khu vực Asean độ C2 đạt B2 trong đó có 30% đạt C1

10 3.3e không công nghệ đạt Tin học IC3 (hoặc tương đương). 4 Sinh viên 4.1a 4.1b 4.2a 4.2b Đạt 75% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng đào trong 6 tháng. Đạt 90% sinh viên các đào trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng đào trong 6 tháng. Kỹ năng môn đạt chuẩn đầu ra đào. Năng lực ngoại ngữ: sinh viên Ngoại ngữ đạt B2 có 50% đạt C1 ; Sinh viên đạt B1 có 30% đạt B2 <60% không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, 60% - <80% không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). B2 chưa đạt đủ 50% 80% - < không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Đạt 75% có việc làm đúng đào trong 6 tháng Đạt 90% có việc làm đúng đào trong 6 tháng không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương) và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào giảng dạy. có việc làm đúng trong 6 tháng có việc làm đúng trong 6 tháng Đạt và có học sinh đạt giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp thành phố. sinh viên độ B2 có 50% độ C1 sinh viên độ B2 có 80% độ C1 và có các công trình cấp quốc gia về ứng dụng công nghệ trong thiết kế bài giảng công nhận. và có 20% làm việc trong các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài và có 50% làm việc trong các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài và có học sinh đạt giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp quốc gia. sinh viên độ C1 ; và có các công trình cấp khu vực Asean về ứng dụng công nghệ trong thiết kế bài giảng công nhận. và có 20% làm việc tại các nước trong khối Asean và có 50% làm việc tại các nước trong khối Asean và có học sinh đạt giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp Asean. sinh viên độ C1 có 30% độ C2

11 4.2c 4.2d a Năng lực ứng dụng công nghệ : có chứng chỉ IC3 trở lên. Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế ; Kỹ năng quản lý thời gian Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống. sinh viên gia hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị Thư viện hoạt động với số lượt người/tháng = quy mô học sinh của Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa thực hiện thống kê thực hiện thống kê Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Có thống kê ; Sinh viên đạt B1 trong đó có 30% đạt B2 ; Sinh viên đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 Đạt và có sinh viên thi đạt giải cao cấp thành phố về Công nghệ Đạt và có sinh viên thi đạt giải cao cấp thành phố về Kỹ năng cơ bản Đạt và có sinh viên điển hình cấp thành phố Đạt và có sinh viên thi đạt giải cao cấp thành phố về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội Đạt yêu cầu Thư viện hoạt động với số lượt người/ tháng trên Sinh viên đạt B2 và có sinh viên thi đạt giải cao cấp quốc gia về Công nghệ và có sinh viên thi đạt giải cao cấp quốc gia về Kỹ năng cơ bản và có sinh viên điển hình cấp quốc gia và có sinh viên thi đạt giải cao cấp quốc gia về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội và còn là thư viện điển hình cấp thành phố ; Sinh viên đạt B2 trong đó có 30% đạt C1 và có sinh viên thi đạt giải cao cấp Asean về Công nghệ và có sinh viên thi đạt giải cao cấp Asean về Kỹ năng cơ bản và có sinh viên điển hình cấp Asean và có sinh viên thi đạt giải cao cấp Asean về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội và còn là thư viện điển hình cấp quốc gia

12 5.1b Thư viện có sách, tạp chí trong nước và ngoài nước 5.1c Có Thư viện điện tử Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 2 m 2 /học sinh Có học sinh tự học Không có Không có Diện tích sàn không đạt yêu cầu Không có Có Kế Có Kế nâng diện tích sàn để đạt yêu cầu Có Kế Có triển khai mua sắm Có triển khai xây dựng Đang triển khai xây dựng để nâng diện tích sàn đạt yêu cầu Có triển khai xây dựng Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng Đạt Đã đưa vào sử dụng quy mô học sinh của và cấp chứng nhận đạt chuẩn cấp quốc gia và cấp chứng nhận đạt chuẩn cấp quốc gia Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 3 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 2m 2 /1 học sinh và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 4 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 2m 2 /1 học sinh và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc tự học và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 5 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 3m 2 /1 học sinh và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc tự học Có học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị Không có Không có Có Kế Có Kế Có triển khai xây dựng Có hệ thống xưởng Đã đưa vào sử dụng Đạt quy định và có phòng tập thể thao đa năng có diện tích đảm bảo quy mô đào và cấp chứng và có hồ bơi, phòng tập văn nghệ có diện tích đảm bảo quy mô đào và cấp chứng Đạt mức 6 và có sân bóng đá mini và cấp chứng

13 phục vụ giảng dạy, học tập, NC tương ứng đào quy định Tài chính và quản lý tài chính Ngân sách hoạt động của huy động từ nhiều nguồn, phân bố hợp lý và thực hiện công khai quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển. Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm. Hoạt động cứu khoa học Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và sinh viên. cán và có đề Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, trong đó 30% cán và có đề Chưa thực hiện công khai tài chính Chưa thực hiện kiểm toán Chưa đảm bảo Chưa đủ cán Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc công khai tài chính. Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc kiểm toán Kế hoạt động NCKH cán quy định Đã thực hiện việc công khai tài chính trong nhà chưa hoàn toàn. Đã thực hiện việc kiểm toán chưa đảm bảo thực hiện hàng năm. Có xây dựng quy trình và triển khai các hoạt động NCKH cán Thực hiện công khai hóa tất cả các khoản thu chi trong nhà. Nhà kiểm toán hàng năm. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và sinh viên. cán nhận đạt chuẩn cấp quốc gia Đạt mức 4 và Ngân sách huy động hợp pháp từ nhiều nguồn, khả năng tự chủ cao. Nhà kiểm toán hàng năm, và kết luận không vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và học sinh. Có kiểm tra, công tác học. cán nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean Đạt mức 5 và nguồn ngân sách phân bố hợp lý, nguồn dành cho đầu tư phát triển cao. và kết luận hoạt động đạt kết quả cao. và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập cán nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật Đạt mức 6 và Sở tài chính tốt. Đạt mức 6 và công nhận là gương điển hình của Thành phố. Đạt mức 6 và các tổ chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; cán

14 , 50% đề tài cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 1 đề học cấp cao hơn /năm và nghiệm thu. 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc. Chưa có Chưa có Chưa có Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc. thực hiện Hội thảo khoa học cấp, Thành phố Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán, chưa có hoặc không đủ 50% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. Có đề tài học cấp cao hơn / năm, chưa nghiệm thu Có 1-2 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm, có nội dung, chưa tổ chức Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán, 50% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 1 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 50% cán, 50% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 2 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 1 Hội thảo cấp thành phố. 2 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán thành phố, 50% đề tài cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 3 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 4 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 1 Hội thảo cấp thành phố. 3 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán quốc gia, 50% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 3 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. Trong đó có 1 đề học cấp Asean 4 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 2 Hội thảo cấp thành phố. 3 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. Trong đó có 1 Hội thảo cấp

15 7.6 2 đề cứu của sinh viên/khóa học. 8 Quan hệ hợp tác Với địa phương nơi trú đóng Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước Với cơ sở đào trong và ngoài nước Chưa có Không thực hiện Không thực hiện Không thực hiện Có 1 đề cứu của sinh viên/khóa học. hợp tác trong đào, sử dụng lao động, học hợp tác trong đào, học Có 1 đề cứu của sinh viên/khóa học. và đã thực hiện và đã thực hiện và đã thực hiện 2 đề tài cứu của sinh viên/khóa học., đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh, đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh, đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh 2 đề tài cứu của sinh viên/khóa học. Trong đó có 1 đề tài cấp thành phố. và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học. và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học và tuyển dụng. và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học và chuyển giao công nghệ. 2 đề tài cứu của sinh viên/khóa học. Trong đó có 1 đề tài cấp quốc gia. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. Asean. 2 đề tài cứu của sinh viên/khóa học. Trong đó có 1 đề tài cấp khu vực Asean. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp.

16 STT V. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TCCN TIÊN TIẾN TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Trung cấp nghiệp. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào Trên 75% đào có trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng. đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. Chưa có THANG ĐIỂM Không có Chưa có trình nào kiểm định chất lượng cấp. Chưa có Đang thực hiện báo cáo tự và đang triển khai kiểm định chất lượng trình đào cấp. Đang tổ chức thực hiện việc vấn từ doanh nghiệp. Đã hoàn thành báo cáo tự và chuẩn bị các điều kiện hồ sơ ngoài Đang triển khai xây dựng Có trình đào kiểm định chất lượng chưa vượt trên 75%. Đã thực hiện việc vấn ý kiến từ doanh nghiệp tỷ lệ. Được cấp chứng nhận Được cấp chứng chỉ toàn đơn vị Trên 75% các trình đào của đã kiểm định. đào có trình vấn từ Doanh nghiệp. Được cấp chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào và có kiểm tra, cải tiến hàng năm Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất trình đào của đã kiểm định. và có minh chứng rõ ràng về hiệu quả đạt, chất lượng học sinh ra các doanh nghiệp cao. và đạt các tiêu chuẩn khác do các tổ chức trong khu vực Asean cấp và đạt các tiêu chuẩn khác do các tổ chức trong khu vực Asean cấp và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập và đạt các tiêu chuẩn khác do tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật cấp và đạt các tiêu chuẩn khác do tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật cấp và có trình các tổ chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; hoặc các tổ chức xếp hạng nổi tiếng công nhận. và có trình vấn từ các doanh nghiệp nước ngoài.

17 % đào trọng điểm có trình đạt chuẩn tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 200 học sinh. trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 2 năm/1 lần 3 Đội ngũ Giảng viên 3.1 Có đội ngũ đúng quy định hiện hành. Chưa có phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô dưới 200 học sinh. Chưa có Đội ngũ chưa đúng quy định Đã có định hướng, có kế trong việc xây dựng trình của đào trọng điểm đạt chuẩn các nước tiên tiến trong. Có 2 phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô dưới 200 học sinh. Đã có định hướng, có kế cập nhật và điều chỉnh trình chu kỳ 2 năm/1 lần nâng cao đội ngũ Đang tổ chức thực hiện việc xây dựng trình của đào trọng điểm đạt chuẩn các nước tiên tiến trong. Tuy nhiên chưa chứng minh kết quả cụ thể Có 1 phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô dưới 200 học sinh. Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc cập nhật và điều chỉnh trình chu kỳ 2 năm/1 lần Đang thực hiện kế nâng cao 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận, hoặc trình chuyển giao, tư vấn từ các nước tiên tiến và đang áp dụng. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 200 học sinh. trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 2 năm/1 lần Đảm bảo có đủ đội ngũ giảng viên đạt Trên 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc các tổ chức Giáo dục tiên tiến thừa nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 học sinh. trình đào cập nhật và điều chỉnh hàng năm và có khảo, lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, học sinh vừa tốt nghiệp và học sinh ra đã đi làm. có 10% và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 500 học sinh. Đạt mức 5 và thông qua Hội đồng của một Cao đẳng, Đại học trong nước có 30% và có trình các tổ chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; hoặc các tổ chức xếp hạng nổi tiếng công nhận. phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 800 học sinh. Đạt mức 6 và công nhận bởi các tổ chức uy tín trong Asean có giảng viên có

18 a 3.3b 3.3c Có cơ hữu (các học phần cơ sở và ) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/học sinh= 1/25. có môn là Đại học, có 10% đạt thạc sĩ trở lên; có nghiệp vụ sư phạm. độ C1 có 20% đạt C2 chiêu hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/học sinh.: < 1/40 Dưới 40% cơ hữu có môn là Đại học <60% chưa có nghiệp vụ sư phạm Có <60% độ C1 đúng quy định hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/học sinh.: < 1/30 1/40 40% đến < cơ hữu có môn là Đại học 60% - <80% chưa có nghiệp vụ sư phạm Có từ 60% - < độ C1 đội ngũ đúng quy định hiện hành. Đạt tỷ lệ Giảng viên/học sinh.: < 1/25 1/30 cơ hữu có môn là Đại học 80% - < chưa có nghiệp vụ sư phạm độ C1 chuẩn đào của nhà giáo ( điều lệ TCCN hiện hành) Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/ học sinh.= 1/25. cơ hữu có môn là Đại học có 10% độ thạc sĩ trở lên có nghiệp vụ sư phạm. độ C1 có 20% độ C2 có kinh nghiệm giảng dạy tại các Cao Đẳng, Đại học trong nước Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/học sinh = 1/20. cơ hữu có môn là Đại học có 30% độ thạc sĩ trở lên có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố độ C1 có 30% độ C2 có kinh nghiệm giảng dạy tại các Cao Đẳng, Đại học trong nước Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/học sinh = 1/18. cơ hữu có môn là Đại học có 50% độ thạc sĩ trở lên có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia độ C1 có 50% độ C2 kinh nghiệm giảng dạy tại các Cao Đẳng, Đại học trong Asean Có đủ cơ hữu, đảm bảo tỷ lệ Giảng viên/học sinh = 1/16. cơ hữu có môn là Đại học có 80% độ thạc sĩ trở lên có nghiệp vụ sư phạm và có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Khu vực Asean độ C2

19 3.3d 3.3e đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 chiêu Châu Âu không công nghệ đạt Tin học IC3 (hoặc tương đương). 4 Học sinh 4.1a 4.1b 4.2a Đạt 75% học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng đào trong 6 tháng. Đạt 90% học sinh các đào trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng đào trong 6 tháng. Kỹ năng môn đạt chuẩn đầu ra đào. <60% đạt B1 <60% không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, 60% - < đạt B1 60% - <80% không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). C2 chưa đạt đủ 20% đạt B1 B2 chưa đạt đủ 50% 80% - < không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Thực hiện Thực hiện Thực hiện chiêu đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 chiêu không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). Đạt 75% có việc làm đúng trong 6 tháng Đạt 90% có việc làm đúng trong 6 tháng đạt B1 trong đó có 80% đạt B2 không công nghệ độ Tin học IC3 (hoặc tương đương) và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào giảng dạy. có việc làm đúng trong 6 tháng có việc làm đúng trong 6 tháng Đạt và có học sinh đạt đạt B2 và có các công trình cấp quốc gia về ứng dụng công nghệ trong thiết kế bài giảng công nhận. và có 20% làm việc trong các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài và có 30% làm việc trong các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài và có học sinh đạt đạt B2 trong đó có 50% đạt C1 và có các công trình cấp khu vực Asean về ứng dụng công nghệ trong thiết kế bài giảng công nhận. và có 20% làm việc tại các nước trong khối Asean và có 30% làm việc tại các nước trong khối Asean và có học sinh đạt

20 4.2b 4.2c 4.2d Năng lực ngoại ngữ: học sinh Ngoại ngữ đạt B1 có 50% đạt B2 chiêu ; Học sinh đạt A2 có 30% đạt B1 chiêu Năng lực ứng dụng công nghệ : có chứng chỉ IC3 trở lên. Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế ; Kỹ năng quản lý thời gian Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống. học sinh gia hoạt động Văn Thể- Mỹ, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Chưa khảo sát, Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện học sinh độ B1 có 50% độ B2 chiêu ; Học sinh đạt A2 trong đó có 30% đạt B1 chiêu giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp thành phố. học sinh độ B1 có 80% độ B2 ; Học sinh đạt A2 trong đó có 50% đạt B1 Đạt và có học sinh thi đạt giải cao cấp thành phố về Công nghệ Đạt và có học sinh thi đạt giải cao cấp thành phố về Kỹ năng cơ bản Đạt và có học sinh điển hình cấp thành phố Đạt và có học giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp quốc gia. học sinh độ B2 ; Học sinh đạt B1 và có học sinh thi đạt giải cao cấp quốc gia về Công nghệ và có học sinh thi đạt giải cao cấp quốc gia về Kỹ năng cơ bản và có học sinh điển hình cấp quốc gia và có học giải cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp Asean. học sinh độ B2 có 50% độ C1 ; Học sinh đạt B1 trong đó có 50% đạt B2 và có học sinh thi đạt giải cao cấp Asean về Công nghệ và có học sinh thi đạt giải cao cấp Asean về Kỹ năng cơ bản và có học sinh điển hình cấp Asean và có học

21 5 5.1a 5.1b công tác xã hội. Cơ sở vật chất - Trang thiết bị Thư viện hoạt động với số lượt người/tháng = quy mô học sinh của Thư viện có sách, tạp chí trong nước và ngoài nước 5.1c Có Thư viện điện tử 5.2a Hạ tầng công nghệ đảm bảo cung cấp hệ thống mạng và mạng không dây (wireless) 5.2b Có website của 5.2c Có các phần mềm cơ bản: Quản lý Giảng dạy và học tập; Quản lý nhân sự; Quản lý Tài chánh - Tài sản. Chưa thực hiện thống kê Không có Không có Không có Không có Không có thực hiện thống kê Có Kế Có Kế Có Kế Có Kế Có Kế Có thống kê Có triển khai mua sắm Có triển khai xây dựng Có triển khai thực hiện Có triển khai xây dựng Có triển khai xây dựng Đạt yêu cầu Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng sinh thi đạt giải cao cấp thành phố về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội Thư viện hoạt động với số lượt người/ tháng trên quy mô học sinh của và cấp chứng nhận đạt chuẩn cấp quốc gia và cấp chứng nhận đạt chuẩn cấp quốc gia và thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp và website cập nhật thường xuyên và đầy đủ Có các phần mềm cơ bản và khai thác sinh thi đạt giải cao cấp quốc gia về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội và còn là thư viện điển hình cấp thành phố và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean và đảm bảo cung cấp trên phạm vi toàn và phụ huynh, học sinh có thể tra cứu thông tin, điểm thi trên website và có cập nhật, nâng cấp sinh thi đạt giải cao cấp Asean về hoạt động Văn Thể Mỹ, công tác xã hội và còn là thư viện điển hình cấp quốc gia và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật Đạt mức 6 và đảm bảo chất lượng và thời gian phục vụ liên tục Đạt mức 6 và website có các diễn đàn để học sinh thảo luận, trao đổi thông tin Đạt mức 6 và trang bị các phần mềm

22 Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 1.5 m 2 /học sinh Có học sinh tự học Có học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NC tương ứng đào quy định Tài chính và quản lý tài chính Ngân sách hoạt động của huy động từ nhiều nguồn, phân bố hợp lý và thực hiện công khai quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển. Diện tích sàn không đạt yêu cầu Không có Không có Không có Chưa thực hiện công khai tài chính nâng diện tích sàn để đạt yêu cầu Có Kế Có Kế Có Kế Đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc công khai tài chính. Đang triển khai xây dựng để nâng diện tích sàn đạt yêu cầu Có triển khai xây dựng Có triển khai xây dựng Có hệ thống xưởng quy định Đã thực hiện việc công khai tài chính trong nhà chưa hoàn toàn. Đạt Đã đưa vào sử dụng Đã đưa vào sử dụng Đạt quy định Thực hiện công khai hóa tất cả các khoản thu chi trong nhà. tốt mang lại hiệu quả cao Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 2 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 2m 2 /1 học sinh và có phòng tập thể thao đa năng có diện tích đảm bảo quy mô đào và cấp chứng nhận đạt chuẩn cấp quốc gia Đạt mức 4 và Ngân sách huy động hợp pháp từ nhiều nguồn, khả năng tự chủ cao. thường xuyên Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 3 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 2m 2 /1 học sinh và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc tự học và có hồ bơi, phòng tập văn nghệ có diện tích đảm bảo quy mô đào và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến trong khu vực Asean Đạt mức 5 và nguồn ngân sách phân bố hợp lý, nguồn dành cho đầu tư phát triển cao. quản lý cho toàn Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 4 m 2 /học sinh Có khu vực học sinh tự học đảm bảo diện tích 3m 2 /1 học sinh và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc tự học Đạt mức 6 và có sân bóng đá mini và cấp chứng nhận đạt chuẩn của tiên tiến ở Bắc Mỹ, và Nhật Đạt mức 6 và Sở tài chính tốt. 6.2 Đảm bảo thực hiện kiểm Chưa thực Đang Đã thực Nhà Nhà Đạt mức 6

23 toán hàng năm. Hoạt động cứu khoa học Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và học sinh. 50% cán và có đề Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, trong đó 20% cán và có đề, 30% đề tài cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. hiện kiểm toán Chưa đảm bảo Chưa đủ 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc. trong quá trình tổ chức thực hiện việc kiểm toán Kế hoạt động NCKH 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc. hiện việc kiểm toán chưa đảm bảo thực hiện hàng năm. Có xây dựng quy trình và triển khai các hoạt động NCKH 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 20% cán, chưa có hoặc không đủ 30% đề cứu ứng dụng thực tiễn kiểm toán hàng năm. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và học sinh. 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 20% cán, 30% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. kiểm toán hàng năm, và kết luận không vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán bộ, và học sinh. Có kiểm tra, công tác học. 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán, 30% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. và kết luận hoạt động đạt kết quả cao. và còn là tấm gương điển hình để các khác trong nước đến học tập 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 20% cán thành phố, 30% đề tài cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. và công nhận là gương điển hình của Thành phố. Đạt mức 6 và các tổ chức quốc tế của các nước tiên tiến ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật công nhận; 50% cán Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 20% cán quốc gia, 30% đề cứu ứng dụng thực tiễn và tốt.

24 đề học cấp cao hơn /năm và nghiệm thu. 2 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm 8 Quan hệ hợp tác Với địa phương nơi trú đóng Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước Chưa có Chưa có Không thực hiện Không thực hiện thực hiện Hội thảo khoa học cấp, Thành phố hợp tác trong đào, sử dụng lao động, học và tốt. Có đề tài học cấp cao hơn / năm, chưa nghiệm thu Có 1 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm và đã thực hiện và đã thực hiện 1 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 2 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm, đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh, đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh 2 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 1 Hội thảo cấp thành phố. và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học. và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học và tuyển dụng. 3 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. 4 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 1 Hội thảo cấp thành phố. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. 3 đề tài học cấp cao hơn / năm và nghiệm thu. Trong đó có 1 đề học cấp Asean 4 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm. Trong đó có 2 Hội thảo cấp thành phố. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh

25 8.3 Với cơ sở đào trong và ngoài nước Không thực hiện hợp tác trong đào, học và đã thực hiện, đã thực hiện, có rà soát định kỳ để điều chỉnh và mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực đào tào, học và chuyển giao công nghệ. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. nghiệp. và có tổ chức ít nhất 1 Hội nghị quốc tế/ năm về Quan hệ hợp tác giữa Nhà, địa phương và doanh nghiệp. STT VI. BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ 1 Quản trị nhà Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào đối với Cao đẳng Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương Ngành đào và trình đào Trên 75% đào có trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng; đào có trình vấn từ doanh nghiệp; trong đó 30% đào trọng điểm có trình đạt chuẩn tiên tiến ASEAN, quốc tế hoặc các tổ chức giáo dục tiên tiến ASEAN, quốc tế thừa nhận Tên minh chứng (văn bản, hình ảnh, ) - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với cao đẳng; - Công khai báo cáo tự ; - Công khai kết quả đạt chuẩn KĐCL QĐ của Bộ GD-ĐT với trên website. - Chứng nhận đạt hệ thống Quản lý chất lượng toàn đơn vị tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Hệ thống quy trình biểu mẫu vận hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008; - Công khai kết quả đạt hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: Các văn bản quy định trình đạt chuẩn KĐCL; - Các kế hiệu chỉnh trình đào có khảo các trình tiên tiến của và thế giới; - Các trình giáo dục của đơn vị kiểm định chất lượng cấp Quốc gia, Asean, Quốc tế và các thông báo công khai trên website; - Các báo cáo tự kiểm định trình giáo dục của nhà công khai ở văn phòng các, các bộ môn; các tập mô tả trình treo ở phòng đọc dành cho người học, phòng tư liệu của các khoa; Đã có Tình trạng Chưa có

26 phép đào từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên trình đào tổ chức Học chế Tín chỉ trình đào cập nhật và điều chỉnh chu kỳ 3 năm/1 lần trên website của đơn vị; - Biên bản họp hội đồng nghiệm thu trình giáo dục; - Ý kiến nhận xét trình giáo dục của các gia trong và ngoài nước; - Biên bản họp các hội đồng, các hội nghị rà soát trình; - Các quyết định điều chỉnh trình; - Ý kiến của cán, giảng viên về trình giáo dục của đơn vị; - Ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên về trình giáo dục của đơn vị; - Ý kiến của các gia trong về trình giáo dục của đơn vị. - Quyết định cho phép đào trình của Bộ Giáo dục - Quyết định của Hiệu Trưởng thành lập lớp và danh sách lớp. - Các văn bản thực hiện đào học chế tín chỉ (Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế đào đại học và cao đẳng hệ chính quy hệ thống tín chỉ); - Các, minh chứng khác. - Văn bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ; - Danh mục các tài liệu khảo để bổ sung, điều chỉnh trình; - Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung trình đào của nhà ; - Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung CTCT của các đơn vị thuộc ; - Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh CT đào và CT chi tiết; - Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về trình đào, CTCT của ; - Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi của, các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh CT đào ; - Các, minh chứng khác. 3 Đội ngũ Giảng viên 3.1 Có đội ngũ đúng quy định - Luật giáo dục 2005 (điều 79);

27 hiện hành - Luật giáo dục đại học ( VIII); - Điều lệ cao đẳng (điều 26); - Quy mạng lưới các đại học và cao đẳng giai đoạn (Điều 1, khoản 2 mục c Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007); - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm; - Văn bản quy định của về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các nghề - bộ môn, - môn; - Thống kê số cán bộ, đang học cao học, cứu sinh; - Kết quả khảo sát về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học; - Các, minh chứng khác. Có cơ hữu (các học phần cơ sở và ) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/học sinh = 1/25 Trình độ đội ngũ đảm bảo: a) có môn là Thạc sĩ có 4% đạt tiến sĩ - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm; - Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp nghiệp (Điều 5, khoản 1, điểm a); - Văn bản quy định của về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các nghề - bộ môn, - môn; - Thống kê hàng năm tỉ lệ trung bình /sinh viên; - Các, minh chứng khác. - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm; - Văn bản quy định của về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các nghề - bộ môn, - môn. - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm.

28 b) có nghiệp vụ sư phạm c) đạt C1 có 30% đạt C2 chiêu d) đạt B1 có 50% độ B2 chiêu e) không công nghệ có chứng chỉ Tin học IC3 (hoặc tương đương). 4 Sinh viên Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp: a) Đạt 75% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng đào trong 6 tháng b) Đạt 90% sinh viên các đào trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng trong 6 tháng Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp: a) Kỹ năng môn: đạt chuẩn đầu ra đào b) Năng lực ngoại ngữ: sinh viên đạt B2 có 50% đạt C1 chiêu ; sinh viên đạt B1 - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm; - Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên. - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm; - Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên. - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm; - Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên. - Thống kê về đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, môn, học vị, chức danh, ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm. - Văn bản mục tiêu đào của ; - Văn bản quy định về các phương pháp năng lực của người tốt nghiệp mục tiêu đào của ; - Các hình thức điều tra, thu thập về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua Website, phiếu điều tra, phỏng vấn.); - Thống kê tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp ra sau sáu tháng và một năm có việc làm và có việc làm đúng ; - Tổng hợp kết quả khảo sát về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ; - Các, minh chứng khác. - Các hình thức điều tra, thu thập về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn.) - Các hình thức điều tra, thu thập về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn.); - Quy định chuẩn đầu ra cho sinh

29 có 30% đạt B2 chiêu c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế ; Kỹ năng quản lý thời gian Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống sinh viên gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội 5 Cơ sở vật chất - Trang thiết bị Thư viện: a) Hoạt động với số lượt người/tháng nhiều hơn quy mô sinh viên của ; b) Có sách, tạp chí trong và ngoài nước; c) Có Thư viện điện tử. Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của phục vụ cho đào : 2m 2 /sinh viên. viên. - Các hình thức điều tra, thu thập về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn.); - Quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên. - Quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên; - Chương trình đào (có thể hiện các môn học kỹ năng mềm ) - Chương trình đào (có thể hiện các môn học kỹ năng mềm ) - Kế hoạt động của các tổ chức, đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội chữ thập đỏ để sinh viên gia hoạt động Văn Thể - Mỹ, công tác xã hội. - Thống kê đầu sách và tài liệu khảo, số lượng bản cho các trình đào và học; - Số lượng đầu sách, số lượng bản sách và tài liệu mới tăng thêm trong năm học; - Số liệu về diện tích phòng đọc, trang thiết bị, nhân viên thư viện trách; - Hệ thống thư viện quản lý bằng mạng máy tính; - Văn bản hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu; - Thống kê số lượng và tỷ lệ độc giả đến thư viện học và mượn sách/tài liệu hằng năm. - Chương trình đào các có về thực hành và thí nghiệm; - Báo cáo về diện tích và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường/số lượng người học; - Thống kê số lượng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạyhọc của từng đào trong ; - Thống kê số lượng phòng thí nghiệm phục vụ các học của giảng viên và các đề học, dự án và đề án; - Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng thí nghiệm/thực hành cho các trình đào và học của ; - Các hướng dẫn khai thác và sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị; - Kết quả phỏng vấn học viên, giảng

30 5.3 Có sinh viên tự học Có sinh viên hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, cứu tương ứng đào quy định 6 Tài chính và quản lý tài chính 6.1 Ngân sách hoạt động của huy động từ nhiều nguồn, phân bổ hợp lý và thực hiện công khai quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển. Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng 6.2 năm 7 Hoạt động học 7.1 Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động học trong đội ngũ cán, và sinh viên. viên và quan sát; - Các, minh chứng khác. - Thống kê phòng đọc dành cho sinh viên tự học; - Ảnh chụp. - Thống kê các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao (số lượng, chủng loại, chất lượng, ); - Thống kê diện tích sân bãi, nhà tập đa năng phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; - Kết quả phỏng vấn, sinh viên; - Các, minh chứng khác. - Thống kê số lượng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạyhọc của từng đào trong ; - Thống kê số lượng phòng thí nghiệm phục vụ các học của giảng viên và các đề học, dự án và đề án; - Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng thí nghiệm/thực hành cho các trình đào và học của. - Dự toán kinh phí phê duyệt hằng năm; - Tổng hợp các nguồn thu của ; - Phân bổ sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động của, của khoa, của các cơ sở phục vụ khác; - Kết quả phỏng vấn cán bộ phòng Tài vụ, các Trưởng khoa; - Các, minh chứng khác. - Báo cáo tài chính năm, biên bản và thông báo duyệt quyết toán năm; - Tỷ lệ kinh phí dành cho học trên tổng kinh phí của hàng năm; - Tỷ lệ đề học từ cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu ứng dụng thực tế trong công tác đào và quản lý của nhà ; - Văn bản và chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên gia học và ứng dụng kết quả học vào thực tiễn hoạt động của nhà và xã hội; - Báo cáo về tổng kinh phí chi cho học hằng năm; - Thống kê hằng năm các đề tài đăng

31 cán và có đề Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc, 30% cán và có đề tài, 50% đề tài cứu ứng dụng thực tiễn và tốt. 1 đề học cấp cao hơn /năm và nghiệm thu 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm. 2 đề cứu của sinh viên/khóa học. 8 Quan hệ hợp tác 8.1 Với địa phương nơi trú đóng kí; - Hồ sơ của Hội đồng nghiệm thu các đề tài/dự án; - Các, minh chứng khác. - Thống kê hằng năm các đề tài đăng kí của tất cả giáo viên; - Kết quả chấm các đề cứu và xếp loại đề cứu; - Các, minh chứng khác. - Tỷ lệ đề học từ cấp thành phố/bộ đã nghiệm thu ứng dụng thực tế trong công tác đào và quản lý của nhà. - Các kế Hội thảo khoa học cấp ; - Các kế Hội thảo khoa học cấp thành phố; - Các biên bản về hội thảo; - Chương trình làm việc của hội thảo; - Các, minh chứng khác. - Đề học gia Hội thảo cấp Quốc gia - Danh mục đăng kí đề cứu của sinh viên; - Kết quả của đề cứu; - Hội đồng nghiệm thu; - Quyết định nghiệm thu; - Các minh chứng khác. - Kế thiết lập các mối quan hệ giữa nhà với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao..ở địa phương; - Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kì thi, liên hoan, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao,. - Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể; - Văn bản phối hợp và kết quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi lành mạnh bên trong và ngoài nhà ; - Báo cáo kết quả các hoạt động có sự phối hợp với địa phương; - Các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện đại chúng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng CỘNG HOÀ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT Ngành đào tạo: Luật Mã ngành đào tạo: 52380101

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

UBND TỈNH ĐỒNG NAI UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-SGDĐT Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 KÊ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm

Chi tiết hơn

90 CÔNG BÁO/Số ngày THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 2147/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ng

90 CÔNG BÁO/Số ngày THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 2147/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ng 90 CÔNG BÁO/Số 715 + 716 ngày 08-12-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 2147/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, 2014 1 NGHỊ QUYẾT TW8 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Tình hình và nguyên nhân 1.1.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2018 Nội Luật

Chi tiết hơn

PHẦN I

PHẦN I BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Ông Lê Thanh Tùng Hiệu

Chi tiết hơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1637 /SGDĐT-CNTTTVTB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc An Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m tổng kết năm học yen nguyen This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attr

OpenStax-CNX module: m tổng kết năm học yen nguyen This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attr OpenStax-CNX module: m30058 1 tổng kết năm học 2007-2008 yen nguyen This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Tóm tắt nội dung Năm học 2007-2008

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số: 2731 /QĐ-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ēiễm báo

Microsoft Word - Ä’iá»…m báo a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 05 tháng 12 năm 2018 Bộ, ngành 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch 2. Giải quyết 10 triệu đối tượng thực hiện thủ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SSI - QD HDQT Quy che quan tri noi bo doc

Microsoft Word - SSI - QD HDQT Quy che quan tri noi bo doc TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2007 Số: 54/2007/QĐ-HĐQT QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản trị Công ty - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn; - Căn cứ Biên bản họp

Chi tiết hơn

Mã minh chứng BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh chứng Số, Ngày, tháng, năm ban hành Nơi ban hành Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ

Mã minh chứng BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh chứng Số, Ngày, tháng, năm ban hành Nơi ban hành Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của Trường được xác định phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ, các

Chi tiết hơn

Quy dinh lap ke hoach

Quy dinh lap ke hoach BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16 /QĐ-ĐTĐL Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình Quản lý vận hành hệ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 n

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TỪ NĂM

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1460 /TB-ĐHBK-SĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - CÔNG BÁO/Số 853 + 854/Ngày 12-8-2018 9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2090 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch

Chi tiết hơn

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 năm 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 08/2012/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2012 Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 CƠ SỞ PHÁP LÝ - Lu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 CƠ SỞ PHÁP LÝ - Lu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Giáo dục năm 2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số

Chi tiết hơn

UBND HUYỆN HÒA VANG PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /KH-PGDĐT Hòa Vang, ngày tháng năm 2019 K

UBND HUYỆN HÒA VANG PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /KH-PGDĐT Hòa Vang, ngày tháng năm 2019 K UBND HUYỆN HÒA VANG PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /KH-PGDĐT Hòa Vang, ngày tháng năm 2019 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2019 I. NỘI

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN UBND TỈNH LONG AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 318/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 Trƣờng THPT chuyên Năm học

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK VÀ ĐỊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK VÀ ĐỊN CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2014-2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NK 2019-2024 Kính thưa: ĐHĐCĐ thường

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 0/07/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày tháng 0 năm 07 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC

Chi tiết hơn

UÛy ban nhaân daân

UÛy ban nhaân daân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1276/KH-GDĐT-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Củ Chi, ngày 01 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM

Chi tiết hơn

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG Bối cảnh chung của Trường Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG Bối cảnh chung của Trường Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG... 6 1. Bối cảnh chung của Trường... 6 2. Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN III: TĐG CỦA NHÀ TRƯỜNG... 12 1. Tiêu chuẩn 1: Sứ

Chi tiết hơn

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du-Quận 1

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du-Quận 1 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHO NG GIA O DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNGTRUNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 582/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 582/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 582/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC

Chi tiết hơn

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT (Ban

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN VẦ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN VẦ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ******** PHẠM THỊ THU HƢƠNG XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thông

Chi tiết hơn

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 2 3. Giới thiệu danh sách chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và ban bầu cử - kiểm phiếu

Chi tiết hơn

Quy dinh lap ke hoach

Quy dinh lap ke hoach BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH Lập kế hoạch vận hành thị trường điện (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL Ngày 08

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QL-Tam.doc

Microsoft Word - QL-Tam.doc Phần I: MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Trong những năm qua, trường THPT số 1 TP Lào Cai ñã có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ñược giữ vững và ngày càng

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH  NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 504/SGDĐT-KTKĐ V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình hành động về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững: Định hướng giai đoạn 2020-2030 Hà Nội, 23/4/2019 Nội dung: I. Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn

Chi tiết hơn

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sô: ý ỗ d '/ /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày Ơ& tháng 11 năm 2017 QUYẾT

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sô: ý ỗ d '/ /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày Ơ& tháng 11 năm 2017 QUYẾT B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sô: ý ỗ d '/ /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày Ơ& tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Ke hoạch thực hiện Chiến lược phát triển

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------------------- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chi tiết hơn

BÁO CÁO KINH TẾ VÀ TTCK QUÝ II 2015

BÁO CÁO KINH TẾ VÀ TTCK QUÝ II 2015 ECONOMIC DEPARTMENT 2019 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUỐC VÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM. Nội dung chính Quan hệ thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc. Phân tích các biện pháp đáp trả

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 27/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 27/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 27/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 225/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà

CÔNG BÁO/Số ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 225/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà CÔNG BÁO/Số 69 + 70 ngày 26-01-2011 35 BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 225/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định chế

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH Về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Ngoại thương năm 2016 (Kèm theo QĐ số 842 /QĐ-ĐH

QUY ĐỊNH Về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Ngoại thương năm 2016 (Kèm theo QĐ số 842 /QĐ-ĐH QUY ĐỊNH Về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Ngoại thương năm 2016 (Kèm theo QĐ số 842 /QĐ-ĐHNT-QLĐT của Hiệu trưởng trường ĐHNT ngày 19/04/2016)

Chi tiết hơn

- Minh bạch trong hoạt động của Petrolimex; - Lãnh đạo và kiểm soát Petrolimex có hiệu quả. 2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số đ

- Minh bạch trong hoạt động của Petrolimex; - Lãnh đạo và kiểm soát Petrolimex có hiệu quả. 2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số đ - Minh bạch trong hoạt động của Petrolimex; - Lãnh đạo và kiểm soát Petrolimex có hiệu quả. 2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đào tạo

Chi tiết hơn

VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng m

VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng m VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng mang về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình kinh doanh

Chi tiết hơn

BAO CAO THUONG NIEN

BAO CAO THUONG NIEN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VCN Mã Chứng Khoán: VCN Năm báo cáo: 2011 I. Lịch sử hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần VINACONEX VCN (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu

Chi tiết hơn

Quy_che_quan_tri_Cty_KHP.doc

Quy_che_quan_tri_Cty_KHP.doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số 262 /QĐ-ĐLKH-HĐQT

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 Ngày 26 tháng 04 năm 2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI TT DANH MỤC TÀI LIỆU TRANG 01 Nội dung

Chi tiết hơn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH ----------------- & ----------------- QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy học theo học chế tín

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018 Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại họ

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018 Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại họ Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trường đại học còn là nơi thực hiện chức năng nghiên

Chi tiết hơn

TCT_DATS_2019_Bia.docx

TCT_DATS_2019_Bia.docx BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Can Tho University) - Mã trường tuyển sinh: TCT Cần Thơ, 05/04/2019 Mục

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 008/BB-ĐHĐCĐ Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2014 BIÊN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 008/BB-ĐHĐCĐ Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2014 BIÊN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 008/BB-ĐHĐCĐ Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2014 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY

Chi tiết hơn

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HƯỞNG Số: 58/KH-THPT.NVH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Chợ Mới, ngày 05 tháng 04 năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 796 /BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 209 CỘNG HÒA XÃ

Chi tiết hơn

PHẦN I

PHẦN I NGÀNH NGHỀ & HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO A. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO - HỆ ĐẠI HỌC: Có 13 ngành và 28 chuyên ngành Điều khiển tàu biển; Vận hành khai thác Máy tàu thủy; Điện và Tự động tàu thủy;

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH

UBND TỈNH NINH BÌNH UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 57 /SGDĐT-VP V/v công tác thi đua, khen thưởng năm học 08-09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày 6 tháng 4 năm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ HỌC VỤ Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

DỰ THẢO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: /BC-BIDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04

DỰ THẢO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: /BC-BIDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 DỰ THẢO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số: /BC-BIDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số: 05/2015/ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 20

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số: 05/2015/ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 20 CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số: 05/2015/ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Chi tiết hơn

LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT XÂY DỰNG MỤC LỤC LUẬT XÂY DỰNG 2014 SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/06/2014...3 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...3 Chương II QUY HOẠCH XÂY DỰNG...12 Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG...12 Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG...15 Mục 3.

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH

UBND TỈNH NINH BÌNH tinhubnd TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 10 /BC-SGDĐT CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Ninh Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I năm học 2018 2019

Chi tiết hơn

Phụ lục

Phụ lục BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 44 NĂM 2019 (NIÊN KHÓA 2019-2023) (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

Report of the Board of Management and

Report of the Board of Management and Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 niên độ 2018 2019 Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019 Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên

Chi tiết hơn

Phụ lục 1: Mẫu văn bản quản lý:

Phụ lục 1:  Mẫu văn bản quản lý: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Chi tiết hơn

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 192A/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng)

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Chi tiết hơn

Uû ban nh©n d©n

Uû ban nh©n d©n ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 57 /KH-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Năm dân vận chính quyền

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 7/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 7/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 7/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2019 ĐỀ ÁN ĐĂNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT 2 0 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT 2 Việt Phát 3 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Kính thưa Quý cổ đông, Nhà

Chi tiết hơn

ĐỀ ÁN

ĐỀ ÁN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ ÁN CHUẨN HOÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN

Chi tiết hơn

Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000

Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 218/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán BỘ TRƯỞNG BỘ

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 362/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 362/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 362/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc

Chi tiết hơn

Quy hoạch KDC Đa Phước, Huyện Bình Chánh

Quy hoạch KDC Đa Phước, Huyện Bình Chánh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 4666/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về duyệt đồ án quy hoạch

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BCTỰ ĒÆNH GIÆ 2017-Chuyen NTT

Microsoft Word - BCTá»° ĒÆNH GIÆ 2017-Chuyen NTT DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Nguyễn Quang Hợp Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2 Lê Thị Lệ Dung Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 3 Trần Việt Khoa Phó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QD BoGDDT DeAn CTU TrongDiem-2020.doc

Microsoft Word - QD BoGDDT DeAn CTU TrongDiem-2020.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------------------------ Số: 6004/Qð-BGDðT Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ðịnh Phê

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Đăng bạ kỹ sư.docx

Hướng dẫn Đăng bạ kỹ sư.docx BỘ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BẠ KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP ASEAN CỦA VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định 302/QĐ-LHHVN Ngày 26 tháng 4 năm 2016 1 Mục lục I. Giới thiệu... 3 1. Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 3.QC tiep nhan, xu ly quan ly VB(R.1).doc

Microsoft Word - 3.QC tiep nhan, xu ly quan ly VB(R.1).doc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-BNN-VP ngày 12

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 8/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 8/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 8/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cản BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 65 /QĐ-ĐHNCT, ngày 25 tháng 6 năm 2014 của

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG 05 Thông tin khái quát 05 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 08 Mô hình quản trị 10 Định hướng phát

Chi tiết hơn

Mã chương: 622 Mẫu số: F02-1H Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học Long Phú (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Mã đơn vị có quan hệ với n

Mã chương: 622 Mẫu số: F02-1H Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học Long Phú (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Mã đơn vị có quan hệ với n Mẫu số: F02-1H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 CÔNG KHAI CÔNG BỐ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Năm 2017 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010

Chi tiết hơn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1309/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1309/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1309/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN

Chi tiết hơn

Quý IV/2018 TRONG SỐ NÀY: Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp Các hoạt động của Ban thư ký PSAV Các hoạt động và sự ki

Quý IV/2018 TRONG SỐ NÀY: Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp Các hoạt động của Ban thư ký PSAV Các hoạt động và sự ki Quý IV/2018 TRONG SỐ NÀY: Cập nhật Hoạt động của các Nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp Các hoạt động của Ban thư ký PSAV Các hoạt động và sự kiện khác Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC DN: c=vn, st=hồ Chí Minh, l=thủ Đức, cn=công TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC DN: c=vn, st=hồ Chí Minh, l=thủ Đức, cn=công TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC DN: c=vn, st=hồ Chí Minh, l=thủ Đức, cn=công TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC,.9.2342.1923.1.1.1=MST:348361 Date: 219.4.4

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô , đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô , đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Lô 6 8 10 12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM TẬP ĐOÀN VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 1 VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn