PowerPoint Presentation

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PowerPoint Presentation"

Bản ghi

1 Các thuật ngữ TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Đánh giá - Chất lượng - Quản lý chất lượng - Đảm bảo chất lượng - Kiểm định chất lượng - Đánh giá chất lượng Khái niệm đánh giá Khái niệm đánh giá trong giáo dục Đánh giá là việc thu thập thông tin một cách hệ thống để nhằm đưa ra được các nhận định về một sự vật, sự việc, hiện tượng. (Roger, 1999) Đánh giá trong giáo dục là việc thu thập thông tin một cách hệ thống về cơ sở giáo dục, chương trình học, người dạy, người học,...để nhằm đưa ra được các nhận định về các khách thể này. Khái niệm về chất lượng Chất lượng là: Sự xuất sắc; Sự hoàn hảo; Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu; Giá trị đồng tiền; Sự thay đổi về chất. Chất lượng trong GDĐH - Chất lượng = đầu vào; - Chất lượng = đầu ra; - Chất lượng = giá trị gia tăng; - Chất lượng = văn hóa của tổ chức; - Chất lượng = giá trị học thuật; -... (Green và Harvey, 1994) 1

2 Chất lượng trong giáo dục ĐH Khái niệm chất lượng GDĐH (tt.) Khó xác định chính xác, đa chiều. Cần hiểu rõ và phải sử dụng chung một khái niệm về chất lượng Có quan hệ với nhiều bên liên quan Là một khái niệm động (thay đổi theo quá trình) (Nguyễn Hội Nghĩa, 2016) Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục, đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. (TT 62 /2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012) Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng giáo dục đòi hỏi hệ thống hoạt động thống nhất có hiệu quả của những bộ phận khác nhau trong một tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai những tham số chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Đảm bảo chất lượng Trong giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng được xác định như các hệ thống, chính sách, thủ tục, qui trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất lượng (Woodhouse, 1998) Các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng - Sự phổ biến, sự minh bạch; - Có kế hoạch; - Tính (tự chịu) trách nhiệm; - Sự đồng tâm; - Các cơ chế quản lý (Freeman, 1994, trích trong Nguyễn Kim Dung, 2018) Đánh giá chất lượng Đánh giá hoạt động dạy học và các sản phẩm đầu ra trên cơ sở xem xét chi tiết các chương trình giảng dạy, cấu trúc và hiệu quả đào tạo của nhà trường (CHEA, 2001) 2

3 Quản lý chất lượng tổng thể - TQM Khái niệm KĐCL (tt.) T = TOTAL: tất cả mọi người trong tổ chức đều tham gia vào Q = QUALITY: chất lượng được cải tiến liên tục Kiểm định chất lượng là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mục tiêu, nội dung và chương trình giáo dục (Theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, 2012) M = MANAGEMENT: việc quản lý phải dựa trên các nguồn lực (4M: Men; Method; Material; Machine) Đặc trưng của KĐCL ĐG đồng nghiệp Vai trò của KĐCL đối với các bên liên quan Chính phủ TĐG Các chuẩn mực Trường đại học KĐCL Sinh viên Trường/CTĐT KĐCL Đầu vào, quá trình, đầu ra Nhà tài trợ Nhà tuyển dụng Tiêu chuẩn Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học là mức độ yêu cầu về những nội dung và điều kiện mà cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo đại học phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. 3

4 Mục đích của đánh giá trong giáo dục Xác định mức độ đạt được của các mục tiêu giáo dục Nhằm nâng cao chất lượng Giúp cho các cấp quản lý đưa ra các quyết định cải tiến Lịch sử hình thành của KĐCLGD ở Việt Nam 2002: phòng KĐCLGD ĐH, Vụ ĐH Trước 2000: 2 TTKT và ĐBCL 2007: bộ tiêu chuẩn ĐGCL trường, CT; bắt đầu TĐG 2012: QĐ về KĐV, tổ chức KĐCLGD 2013: CTĐT KĐV ĐCLGD ĐH & TCCN; 2 TTKĐ độc lập đầu tiên Quy trình kiểm định (theo TT 61/2012/TT-BGDĐT) (theo TT 62/2012/TT-BGDĐT) Trường TĐG VU - CEA (2018) VNU HCM CEA (11/2013) DNU - CEA (01/2016) Giám đốc tổ chức KĐCLGD công nhận Đoàn ĐGN do tổ chức KĐ thành lập Hội đồng KĐCLGD của tổ chức KĐCL AUCV- CEA (01/2016) Áp dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA tại Việt Nam : thêm 3 TTKĐ độc lập TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CLGD TƯ NHÂN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CLGD NHÀ NƯỚC VNU CEA (9/2013) 2004: bộ tiêu chuẩn tạm thời KĐCL trường ĐH 2006: ĐGN thí điểm 20 trường ĐH Mô hình kiểm định mới Bộ GD&ĐT (Cục KTKĐCLGD) 2003: Cục KT&KĐCLGD, Các bộ tiêu chuẩn ĐGCL GD cơ sở đại học của Việt Nam TT12/2017/BGDĐT TT04/2016/BGDĐT Cục Quản lý Chất lượng. (2018). Công văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. Đánh giá ĐBCL cấp chương trình từ 2007 ĐBCL chiến lược (Institutio nal) ĐBCL hệ thống (Hệ thống ĐBCL nội bộ) ĐBCL chức năng (Giáo dục, Nghiên cứu và Dịch vụ) Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục. (2016). Công văn 1074/KTKĐCLGDKĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. Đánh giá ĐBCL cấp trường, bắt đầu tháng 1/2017 Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục. (2016). Công văn 1075/KTKĐCLGDKĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo. Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục. (2016). Công văn 1076/KTKĐCLGDKĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi các đơn vị Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 4

5 Các bộ tiêu chuẩn ĐGCL của Việt Nam Bộ tiêu chuẩn ĐGCL cấp CSGD của Việt Nam Cục Quản lý Chất lượng. (2018). Công văn 768/QLCL- KĐCLGD ngày 20/04/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Thông tư 12/2017/TT- BGDÐT ngày 19/05/2017 về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Nhóm tiêu chuẩn Số tiêu chuẩn Số tiêu chí Đảm bảo chất lượng về mặt chiến 8 37 lược Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống 4 19 Đảm bảo chất lượng về mặt chức 9 39 năng Kết quả 4 16 Tổng cộng Bộ tiêu chuẩn ĐGCL cấp CSGD của Việt Nam (tt.) Nguyên lý PDCA PLAN: Lập kế hoạch ĐBCL cấp chiến lược ĐBCL cấp hệ thống ACT: CẢI TIÊN DO: Triển khai ĐBCL cấp triển khai Đào tạo Nghiên cứu Phục vụ cộng đồng CHECK: Rà soát Kết quả (Nguyễn Quốc Chính, Bài trình bày tại HT dành cho các Kiểm định viên tại Đại học Quốc gia Tp.HCM, tháng 06/2018) Bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp CTĐT Mục và tiêu CĐR của CTĐT Bản mô tả CTĐT Đội ngũ giảng dạy, Đội ngũ nhân nghiên cứu viên Nhu cầu của các bên liên quan Cấu trúc và nội dung CT dạy Phương pháp tiếp cận Đánh giá sinh học viên trong dạy và học ĐBCL và đối sánh quốc t Người học và HĐ hỗ trợ người học Nâng cao chất lượng Kết quả đầu ra CSVC & trang thiết bị Các thành tích Bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp CTĐT Tiêu chuẩn Tiêu chí 1. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 3 (CTĐT) 2. Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả CTĐT 3 3. Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 3 4. Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 3 5. Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 5 6. Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 7 7. Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 5 8. Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 5 9. Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 5 Tổng cộng 50 5

6 Nguyên lý PDCA Chuẩn bị (Quy định, quy trình, kế hoạch) Cải tiến (điều chỉnh, bổ sung) PLAN ACT DO CHECK Triển khai (Thực hiện; Hỗ trợ) Kiểm tra, đánh giá VD- Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. Các yêu cầu cần đáp ứng của tiêu chí - MT của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng - MT phải phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học - MT phải phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. Minh chứng cần thiết - Văn bản ban hành MT CTĐT Văn bản ban hành sứ mạng, tầm nhìn của trường - Bản mô tả CTĐT - Các kết quả khảo sát, đánh giá về mục tiêu CTĐT -. Các thách thức (dự kiến) VD- Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Tiêu chí VD- Tiêu chuẩn 2: : Bản mô tả chương trình đào tạo Tiêu chí Tiêu chí 1.2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. ĐT Tiêu chí 1.3: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai ĐT Tiêu chí 2.1: Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. TC 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. TC 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. VD- Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học Tiêu chí VD- Tiêu chuẩn 4: : Phương pháp tiếp cận trong dạy và học Tiêu chí TC 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra. TC 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng. TC 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp.. TC 4.1. Triết ly giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan. TC 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phu hợp để đạt được chuẩn đầu ra.. TC 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học. 6

7 VD- Tiêu chuẩn 5 : Đánh giá kết quả học tập của người học Tiêu chí TC 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên TC 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học. TC 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. TC 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập TC 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. Chuẩn đầu ra của môn học Định hướng trong dạy và học. CĐR của môn học Chuẩn đầu ra của môn học - Thể hiện ở những gì được kỳ vọng mà người học phải biết và thực hiện được sau khi kết thúc môn học - Tương thích với CĐR của CTĐT và đóng góp vào CĐR của CTĐT Làm căn cứ KTĐG kết quả tiến bộ của học viên. VD về CĐR của môn học Sau khi kết thúc môn học phương pháp nghiên cứu khoa học: - Học viên có thể viết được một bài báo khoa học theo đúng văn phong khoa học. CĐR của môn học VD: CĐR của môn Quản trị học (ngành QTKD): Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ: + Trình bày được các khái niệm về quản trị và phân tích được sự cần thiết của hoạt động quản trị đối với tổ chức. + Tổng hợp được các kiến thức cơ sở ngành về quản trị để vận hành các chức năng cơ bản của quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. + Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và đánh giá được thách thức, cơ hội của môi trường và đưa ra các giải pháp thích hợp giúp tổ chức phát triển bền vững. 7

8 Các lĩnh vực của CĐR môn học Lĩnh vực nhận thức KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÁI ĐỘ Theo BLOOM (1956) Theo BLOOM (1990) Sáng tạo Đánh gia Phân tjch Vận dụng Hiểu Nhơ Lĩnh vực nhận thức (Bloom, 1956) Các động từ dùng để viết các CĐR về nhận thức Trình độ 1. Biết 2. Thông hiểu 3. Vận dụng 4. Phân tích 5. Tổng hợp 6. Đánh giá - Nhớ lại được sự kiện. - Nhận biết được sự vật. Định nghĩa Trình bày được nội dung các sự kiện, tính chất đặc trưng của sự vật. - Vận dụng một kiến thức để hiểu một kiến thức khác phức tạp hơn. - Vận dụng trường hợp chung vào trường hợp riêng. Vận dụng các nguyên lý để tìm hiểu, nhận thức các sự kiện, sự việc, trường hợp riêng. Vận dụng các nguyên lý vào các trường hợp riêng lẻ để trình bày 1 kết luận chung hoặc 1 giải pháp mới. Vận dụng các nguyên lý để phân tích, tìm hiểu và so sánh một giải pháp( kết cấu, quy trình...) với các giải pháp khác đã biết. Biết Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Đánh giá Định nghĩa, nhận biết, lựa chọn, xác định, phát biểu, mô tả, thuật lại, gọi tên, chỉ ra, viết, kể ra, tóm lược,... Giải thích, minh họa, trình bày, so sánh, đối chiếu, đánh giá, tóm tắt, suy luận, cho ví dụ, phân biệt,... Sử dụng, giải quyết, dự đoán, ước tính, ghi lại, tìm ra, vận dụng, thay đổi, chứng minh, hoàn thiện,... Phân tích, phân biệt, phân loại, lập sơ đồ, đối chiếu, so sánh, lập giả thuyết, chọn lọc,... Kết luận, tổ chức, đề xuất, thực hiện, tạo nên, giảng giải, lập kế hoạch,... Đánh giá, so sánh, thảo luận, phê phán, phán đoán, xác định,... Tiêu chí SMART Timescale Có khung thời gian Realistic Thực tế Speacific Cụ thể SMART Achievable Khả thi Measurable Đo lường được Lưu ý khi viết CĐR Bắt đầu CĐR bằng động từ hành động. Chỉ dung 01 từ mỗi CĐR. Tránh dùng các từ ngữ mơ hồ (hiểu, biết, nắm, làm quen,..) Tránh du ng câu phức tạp. Đảm bảo rằng CĐR của môn học phải liên quan đến CĐR chung của toàn chương trình. CĐR phải có thể thấy được và đo lường được. CĐR có khả năng được thẩm định. Lưu y thang thời gian (timescale) mà CĐR có thể đạt được. (Nguyễn Kim Dung, 2016, Tài liệu tập huấn tự đánh giá theo chuẩn AUN) 8

9 Vai trò của đánh giá kết quả học tập Mục tiêu, chuẩn đầu ra Đánh giá Đo lường (Measurement) Đo lường (Measurement): quá trình thu thập thông tin mang tính định lượng về các lĩnh vực đặc trưng của đào tạo năng lực (nhận thức, tư duy, kỹ năng và phẩm chất nhân văn) trong quá trình giáo dục. Giảng dạy Fink (2003) Kiểm tra (testing) Là quá trình xem xét, tổ chức, thu thập thông tin gắn với hoạt động đo lường để đưa ra các kết quả, so sánh với yêu cầu, mục tiêu đã đề ra nhằm xác định được các kết quả đã đạt được của người học, những nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng/chi phối, đến kết quả học tập của người học. Thẩm định/đánh giá (Evaluation) Là quá trình làm sáng tỏ các chứng cứ và đưa ra các nhận định dựa trên các chứng cứ để nhằm mục đích cải tiến liên tục chất lượng đào tạo. Lượng giá/đánh giá (Assessment) - Là quá trình thu thập và phân tích liên tục các chứng cứ về những gì mà người học đạt được dựa trên các tiêu chí hay yêu cầu đã đề ra. - Đánh giá: có thể mang tính định lượng hoặc định tính. Vai trò ĐGKQHT Xác nhận Điều chỉnh Tạo động lực cho GV và SV 9

10 Nguyên tắc ĐGKQHT (1) Đảm bảo tính toàn diện và thống nhất (2) Đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị của các công cụ đo lường; (3) Đảm bảo sự công bằng và khách quan trong đánh giá; (4) Đảm bảo tính liên tục và linh hoạt; (5) Có tác dụng hướng dẫn và thúc đẩy tự đánh giá của SV Quy trình xây dựng kế hoạch KTĐG Xác định mục tiêu/chuẩn đầu ra, loại hình, cấp độ/phạm vi đánh giá Xác định thời điểm đánh giá Xác định nội dung cần đánh giá Xác định phương pháp đánh giá Xác định người thực hiện đánh giá Nhận xe t các kết quả đánh giá VD- Kế hoạch KTĐG môn học Thời gian Mục tiêu Nội dung đánh giá Hình thức KT Tỷ lệ % Tuần 4-5 Tuần 7 Tuần 9 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Trình bày được các thuật ngữ về ĐG trong GD ĐH Thiết kế được 01 kế hoạch KTĐG chi tiết cho từng môn học Thiết kế được các bảng tiêu chí đánh giá Thiết kế được 01 đề thi TNKQ Phân tích được ưu, nhược điểm các hình thức, phương pháp KTĐG 04 mục tiêu đã trình bày ở trên Các kiến thức về tổng quan chung trong đánh giá Thiết kế 1 kế hoạch KTĐG cho 1 môn học và giải thích được lý do chọn các PP KTĐG trong kế hoạch Xây dựng được các tiêu chí đánh giá để đánh giá được 1 bài dạng KT thực Thiết kế 1 đề thi trắc nghiệm khách quan Các kiến thức ở các chương 3,4 Thi kết thúc môn học (toàn bộ các nội dung) Trắc nghiệm ngắn (10 ) Nhóm (4-6 thành viên); Thuyết trình; Cá nhân trên lớp (15 ) Nhóm (4-6 thành viên) Vấn đáp hoặc Trắc nghiệm ngắn (10 ) Trắc nghiệm khách quan Ghi chú 10% C1, C2 10% C3 10% C3 10% C4 10% Có thể thay thế cho cột điểm cá nhân ở tuần 9 60% C1,2,3,4 Các hình thức đánh giá phân loại theo chức năng - Đánh giá sơ khởi và đánh giá chẩn đoán - Đánh giá quá trình/đánh giá phát triển và đánh giá tổng kết - Đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí Các hình thức/phương pháp cụ thể phổ biến thường sử dụng - Phương pháp tự luận - Phương pháp trắc nghiệm khách quan - Phương pháp đánh giá theo năng lực/dựa trên thành tích -. Phương pháp tự luận Tự luận hạn chế (restricted response essays) Tự luận mở rộng (extended response essays) Thể hiện mức độ hiểu với vấn đề liên quan Đưa ra được cách giải quyết hợp ly đối với câu hỏi đặt ra Thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn trên lớp SV tự quyết định độ dài và độ phức tạp của câu trả lời Đòi hỏi khả năng tổng hợp, đánh giá thông tin của SV, phối hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau để trả lời Nên để SV thực hiện ở nhà Có thể đánh giá được nhiều kỹ năng khác nhau 10

11 VD: Tự luận hạn chế Hãy phân tích y nghĩa của kiểm định chất lượng đối với các bên liên quan như: chính phủ, trường đại học và sinh viên? Trình bày tối đa trên 1 trang giấy. VD: Tự luận hạn chế A đang làm việc tại một công ty tư nhân B, hợp đồng lao động của tôi mới vừa hết hạn vào ngày 20/5/2016. Phòng nhân sự của công ty đã gọi A lên thông báo về việc công ty không tiếp tục ký hợp đồng với tôi do hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ngoài việc thông báo không ký tiếp hợp đồng với A, công ty còn yêu cầu tôi phải bồi hoàn số tiền mà công ty đã bỏ ra để tập huấn cho A (hợp đồng đào tạo yêu cầu tôi phục vụ 3 năm, tuy nhiên A mới làm được 2 năm thì công ty thông báo không ký tiếp hợp đồng). Vậy Công ty thông báo việc A phải bồi hoàn lại kinh phí đào tạo như vậy là đúng hay sai? Nếu bạn là Công ty B, bạn sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này? VD: Tự luận mở rộng Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng người chết vì tai nạn giao thông do rượu bia. Tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân ở các tỉnh, thành phố ngày càng gia tăng đến mức báo động để lại hậu quả không chỉ mất người mà còn thiệt hại tài sản kéo theo những hệ lụy như đói nghèo, bệnh tật ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều gia đình và gánh nặng cho xã hội. Ngày 19/10/2018 sắp tới, tại Tp.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với tổ chức HealthBridge Canada tổ chức tọa đàm Tác hại của rượu, bia và giải pháp, đồng thời phát động cuộc thi về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Các em hãy đóng vai là 01 nhóm phóng viên để tim hiểu về tác hại của rượu bia ảnh hưởng tới sức khỏe con người, những hậu quả mà rượu bia có thể gây ra cho con người và đề xuất giải pháp phòng chống tác hại rượu bia và viết một bài báo để tham dự Hội thảo trên? Bài viết: tối đa 10 trang. Phương pháp tự luận Ưu điểm - Là PP hiệu quả nhất để đánh giá các chuẩn đầu ra phức tạp - Tương đối dễ xây dựng - Phát huy được tối đa năng lực phân tích, tổng hợp thể hiện qua ngôn ngữ viết của người học - Loại trừ được việc đoán mò cho các câu trả lời Thách thức - Mất thời gian chấm bài - Kết quả phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quản nếu tiêu chí chấm điểm không được biên soạn cẩn thận - Không đo lường được bao quát các kiến thức của người học trong cả môn học Qui trình viết đề kiểm tra, thi tự luận Xác định cấu trúc/bảng ma trận của bài kiểm tra, thi tư luận Xác định ro mục đích, mục tiêu, chuẩn đầu ra cần đánh gia Viết câu hỏi Xác định các yêu cầu của câu tra lời, thời lượng Ki ểm tra, ra soát hoặc thẩm định lại các câu hỏi trong đê kiểm tra tư luận 11

12 Các lưu ý khi viết câu ho i tự luận 1. Câu hỏi có đánh giá những nội dung quan trọng của mục tiêu, chuẩn đầu ra của môn học? 2. Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra về phương diện yêu cầu thực hiện, nội dung cần nhấn mạnh và số điểm cho từng câu hỏi hay không? 3. Bài luận có đòi hỏi người học phải vận dụng kiến thức vào một tình huống mới hay hoặc một tình huống giả định nào đóhay không? 4. Nội dung câu hỏi có cụ thể không? Trong câu hỏi có nêu rõ yêu cầu và hướng dẫn cụ thể hơn là ra một đề bài quá rộng để bất cứ câu trả lời nào cũng có thể đáp ứng được? 5.Yêu cầu của câu hỏi có nằm trong phạm vi kiến thức và nhận thức phù hợp người học hay không? (Nguyễn Công Khanh, 2016) Các lưu ý khi viết câu ho i tư luận (tt.) 6. Để đạt điểm cao, người học có đòi hỏi phải thể hiện quan điểm của mình hơn là chỉ nhờ lại các khái niệm, thông tin, ý kiến đã đọc hay không? 7. Câu hỏi có được diễn đạt để người học hiểu được yêu cầu về: Số lượng từ/độ dài của bài luận? Mục đích của bài luận? Thời gian để viết bài luận? Tiêu chí đánh giá câu trả lời? 8. Nếu câu hỏi yêu cầu người học cần nêu ý kiến và chứng minh cho quan điểm của mình về một vấn đề đang gây tranh cãi nào đó, câu hỏi có nêu rõ rằng bài làm của người học sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic hợp lý cho quan điểm của mình thay vì người học sẽ chọn theo quan điểm nào? (Nguyễn Công Khanh, 2016) Phương pháp trắc nghiệm khách quan Ưu điểm - Thời gian chấm bài, làm bài: ngắn - Độ bao quát nội dung đề thi nhiều - Dễ dàng phân loại HV - Độ tin cậy của trắc nghiệm cao Thách thức - Cách lựa chọn mồi nhử - Ngân hàng đề phải được cập nhật thường xuyên - Ko đi sâu vào từng chi tiết của từng nội dung --> ko phản ánh được khả năng trình bày của HV - Mất thời gian ra đề - Thiếu tư duy sáng tạo - Có tình trạng đoán mò Phương pháp trắc nghiệm khách quan Trắc nghiệm trả lời ngắn Là câu trắc nghiệm có lựa chọn tự do, nghĩa là câu trả lời không được cho sẵn, người đánh giá phải tự viết câu trả lời. Trắc nghiệm trả lời ngắn VD1: Tên của người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Tên của người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?... VD2: Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm? Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm?... 12

13 Lợi ích của trắc nghiệm trả lời ngắn Lợi ích: Công dụng trắc nghiệm trả lời ngắn (tt) thuật ngữ - - Là dạng dễ biên soạn nhất bởi đo lường kiến thức đơn giản Đo lường khả năng gợi nhớ lại thông tin đã được lưu trữ trong đầu Đo lường các kiến thức về các chi tiết/dữ kiện cụ thể các nguyên lý, nguyên tắc, quy tắc. phương pháp, tiến trình. Hạn chế của trắc nghiệm trả lời trả lời ngắn - Không thích hợp cho việc đo lường các kết quả học tập phức tạp. - Khó chấm điểm nếu câu hỏi không được biên soạn cẩn thận Một số lưu ý khi biên soạn câu TN trả lời ngắn 1. Các câu trả lời nên là các từ đơn hoặc những cụm từ/câu thật ngắn gọn 2. Câu hỏi rõ ràng, nêu bật ý muốn hỏi (điền từ/cụm từ/số/công thức/ký hiệu) 3. Nên đưa ra các thuật ngữ đã được sử dụng phổ biến trong các tài liệu học tập. Một số lưu ý khi biên soạn câu TN trả lời ngắn 4. Chỉ nên bỏ trống 1 chỗ trong 1 câu để người học điền vào (tránh trong 1 câu hỏi bỏ trống nhiều chỗ) 5. Chỗ bỏ trống nên đặt ở cuối hoặc gần cuối câu 6. Những chỗ trống cho câu trả lời phải có chiều dài bằng nhau và đặt trong cùng một phía (bên phải) của câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Là loại câu hỏi đưa ra 1 phát biểu để học viên đánh giá đúng hay sai, hoặc dưới dạng câu hỏi được trả lời có hay không. (Nguyễn Công Khanh, 2014, tr.149) 13

14 TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI ƯU ĐIỂM Do lường khả năng nhận ra sự đúng đắn của các phát biểu, chi tiết về dữ kiện, các định nghĩa của các thuật ngữ, khái niệm, các phát biểu về nguyên tắc, ý nghĩa của sự kiện, Dễ biên soạn Không mất nhiều thời gian Bao quát nhiều mục tiêu kiến thức Dễ chấm Ưu điểm HẠN CHẾ Đo lường ở mức độ đơn giản/thấp (biết) HV có thể học vẹt nếu trích nguyên từ tài liệu 50% may rủi Hạn chế Một số lưu ý khi soạn câu TN đúng sai 1. Ý định muốn SV chọn đúng/sai nên được xác định rõ ràng trước khi SV làm bài 2. Kiểu nhận dạng câu thể hiện ý kiến nên dựa vào một cơ sở nào đó. 3. Sử dụng các câu ngắn gọn, tránh dùng các câu phức tạp 4. Thiết kế các câu đúng, sai có độ dài tương đương nhau, cân bằng số lượng câu đúng và câu sai 5. Tránh các câu phủ định, đặc biệt là phủ định kép 6. Tránh sử dụng một số từ: không bao giờ, chỉ, luôn luôn, TRẮC NGHIỆM ĐỐI CHIẾU CẶP ĐÔI Theo hình thức truyền thống, trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi bao gồm hai cột song song Yếu tố cần tìm Các tiền đề Các câu trả lời Các hồi đáp 83 Các hình thức đối chiếu cặp đôi Đối chiếu hoàn toàn Đối chiếu không hoàn toàn 84 14

15 ƯU ĐIỂM CỦA TRẮC NGHIỆM ĐỐI CHIẾU CẶP ĐÔI NHƯỢC ĐIỂM CỦA TN ĐỐI CHIẾU CẶP ĐÔI hình thức ngắn gọn có thể đo lường một lượng lớn tài liệu có liên quan với nhau trong một thời gian ngắn Ưu điểm Giảm việc đoán mò dễ xây dựng 85 giới hạn trong việc đo lường các kiến thức mang tính dữ kiện, các chi tiết dựa vào học thuộc lòng Nhược điểm dễ làm học viên đoán mò 86 Một số lưu ý khi viết các câu TN đối chiếu cặp đôi 1) Tính đồng nhất về chủng loại của các mục tiền đề 2) Danh sách các mô tả nên nằm ở cột trái và là các cụm từ/câu dài hơn so với các lựa chọn ở cột phải 3) Số lượng các lựa chọn cho đáp án phải bằng hoặc nhiều hơn số lượng các mục tiền đề. Một số lưu ý khi viết các câu TN đối chiếu cặp đôi (tt.) 4) Sắp xếp các mục trả lời theo một trật tự logic 5) Lời chỉ dẫn cần rõ ràng. 6) Bài trắc nghiệm đặt trên cùng một mặt giấy. 7) Các mô tả ở cột trái nên được đánh theo thứ tự là các số (1,2,.3.) và các câu trả lời ở cột phải nên được đánh theo thứ tự là các chữ cái (a,b,c ) TRẮC NGHIỆM ĐA TUYỂN LÀ GÌ? Là hình thức đa dụng nhất trong các hình thức trắc nghiệm. Loại trắc nghiệm này có thể đo lường những kết quả học tập đơn giản lẫn phức tạp trong các lĩnh vực nhận biết (knowledge), thấu hiểu (understanding) và ứng dụng (application). CẤU TRÚC CỦA MỘT CÂU TRẮC NGHIỆM ĐA TUYỂN Có thể gồm 2-3 phần: Vấn đề: Là phần thân (Stem) của câu trắc nghiệm Tác nhân: phần gợi ý để học viên có thể dựa vào đó đưa ra câu trả lời Danh mục các lựa chọn: trong đó, lựa chọn đúng được gọi là đáp án (Key), các lựa chọn còn lại được gọi là mồi nhử (Distractor) 15

16 TRẮC NGHIỆM ĐA TUYỂN Vd: Thủ phủ bang California đặt tại thành phố nào trong những thành phố sau đây? A. Los Angeles B. San Diego Các mồi nhử C. San Francisco D. Sacramento Đáp án Thân/ Câu dâ n Các lựa chọn Những yêu cầu chung khi viết câu ho i (item) trắc nghiệm đa lựa chọn Các câu được viết với mức độ phu hợp cho đối tượng làm test Sử dụng các câu đơn nghĩa, từ vựng phổ thông, tránh du ng những từ đa nghĩa, tiếng lóng, khó hiểu - Tránh viết các câu theo kiểu câu hỏi đánh đố, mẹo, bẫy vì dễ chuyển tải sai thông tin. - Đảm bảo tình huống được viết ra là rõ ràng dễ hiểu, hiểu đúng nghĩa, không mơ hồ CÁC DẠNG TN ĐA TUYỂN Một câu trả lời đúng Câu trả lời tốt nhất Dạng đảo ngược Dạng 1: Một câu trả lời đúng Câu trả lời đúng: Trả lời các câu ho i Ai, cái gì, khi nào, ở đâu Nếu R 3 = 27, thì R là: A. 3 B. 9 C. 11 D. 30 Dạng lựa chọn Dạng 2: Câu trả lời tốt nhất Ví dụ: Hãy chọn câu trả lời tốt nhất cho câu ho i dưới đây? Các nội dung nào sau đây thuộc tôn chỉ mục đích của Liên Hợp Quốc? a. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia b. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia c. Đe doạ sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế d. Cả a & b e. Cả b & c f. Cả a & c Dạng 3: Dạng đảo ngược Dạng này là dạng đảo ngược của một câu trả lời đúng. Trong các câu hỏi dạng này, học viên phải trả lời một câu trả lời không đúng. VD: Xác định phát biểu SAI trong số các phát biểu sau đây: a. Tiếng động không truyền được trong môi trường chân không b. Tiếng động truyền được trong không khí c. Tiếng động truyền được trong môi trường nước d. Tất cả các câu trên đều sai 16

17 Dạng 4: Dạng lựa chọn Dạng 4: Dạng lựa chọn Câu hỏi ở dạng này có thể là một tuyên bố đơn giản chưa hoàn chỉnh. Học viên cần chọn một trong các lựa chọn để làm thành một câu đúng. VD: Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống dưới đây: Chi phí hoạt động của một doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến... của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. A. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên B. Hoạt động thương mại C. Hoạt động bán hàng D. Hoạt động tài chính TRẮC NGHIỆM ĐA TUYỂN Là loại đa năng nhất trong các dạng câu trắc nghiệm, vì: Có thể đo lường được nhiều loại kết quả học tập từ đơn giản đến phức tạp Phù hợp với nhiều loại nội dung giảng dạy khác nhau Có tính ứng dụng cao và có nhiều công dụng NHƯỢC ĐIỂM CỦA TRẮC NGHIỆM ĐA TUYỂN Không đánh giá được khả năng sử dụng ngôn ngữ của học viên Không đánh giá được các kỹ năng quan trọng như: giải quyết vấn đề, trình bày và diễn giải ý kiến Khó viết được các câu trắc nghiệm tốt Tồn tại tỷ lệ đoán mò Các gợi ý viết câu TN đa tuyển 1) Mỗi câu hỏi phải có một mục đích. 2) Đảm bảo rằng mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời rõ ràng và tốt nhất 3) Các câu hỏi phải sử dụng ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp Các gợi ý viết câu TN đa tuyển (tt.) 3) Cách câu hỏi được hỏi không được để lộ câu trả lời. 4) Hạn chế đưa ra câu phủ định, chỉ sử dụng trong trường hợp kiến thức đó cần phải kiểm tra người học 5) Câu trả lời cho một câu hỏi không thể được tìm thấy trong một câuhỏi khác. 17

18 Các gợi ý viết câu TN đa tuyển (tt.) 6) Không được làm nổi bật một lựa chọn lên so với các lựa chọn còn lại. 7) Các lựa chọn phải liên quan trực tiếp đến thân. 8) Các lựa chọn phải nhất quán về ngữ pháp với thân. 9) Các lựa chọn phải hợp lý. Các gợi ý viết câu TN đa tuyển (tt.) 10) Các câu trả lời cho các câu hỏi phải được tìm thấy trong phần tác nhân. 11) Các lựa chọn gồm khoảng 3-5 lựa chọn (trong đó có 2-4 mồi nhử) (không cần thiết phải có đủ số lựa chọn sai như nhau trong tất cả các câu trắc nghiệm) 12) Để tăng độ khó của câu trắc nghiệm có thể tăng tính tương đồng về nội dung trong mỗi lựa chọn 13) Hạn chế sử dụng cụm từ không có cái nào ở trên (chỉ sử dụng khi câu trả lời có thể không thể phân loại rõ ràng là đúng hay sai, không sử dụng cụm từ trong dạng trắc nghiệm hỏi về câu trả lời tốt nhất) Các gợi ý viết câu TN đa tuyển (tt.) 14) Tránh việc sử dụng: - các từ hạn định cụ thể như không bao giờ, luôn luôn, tất cả, không có ai hay chỉ. - các lựa chọn kiểu tất cả những cái ở trên, - các từ giống nhau trong cả phần thân lẫn phần khóa (câu trả lời đúng.) Một số lưu ý thêm khi viết phương án nhiễu 1) Sử dụng các mồi nhử có tính thuyết phục (cụm từ chuyên môn,...) 2) Sử dụng các lỗi thông thường của sinh viên 3) Chú ý đến tính tương đồng của các mồi nhử với nhau và với đáp án về cấu trúc ngữ pháp, độ dài, Chuẩn bị các hướng dâ n cho bài trắc nghiệm Thời gian Số lượng câu hỏi cách điền/trình bày các câu trả lời (khoanh tròn, đánh dấu X, dấu tích,...), Phương pháp đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực Đánh giá dựa theo năng lực/thành tích (competence - based assessment/ performance based assessment) Đánh giá thực tiễn (authentic assessment) Đánh giá trực tiếp (direct assessment) 18

19 Khái niệm KTĐG theo năng lực Câ u tru c của năng lực Là việc đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ, hứng thú, giá trị, cảm xúc,... để hành động một cách phu hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng được đặt ra trong các môn học/học phần trong chương trình đào tạo. Động cơ Gia trị va đạo đức Cảm xúc Kiến thức Năng lực Thái đô Các kha năng nhận thức Các kha năng thực hành/năn g khiếu Nguyễn Công Khanh (2014) Đặc điểm của đánh giá năng lực/thực tiễn Các dạng của KTĐG thực tiễn Bối cảnh thực tế Có ý nghĩa Có đối tượng khán giả Bài tiểu luận Bài thuyết trình ĐG thực tiễn Tác phẩm NT Thảo luận nhóm BT thực hành Bài tập dự án So sánh cách tiếp cận KTĐG tập trung vào kiến thức, kỹ năng và theo năng lực KT kiến thức KT kỹ năng KT thái độ KT khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng; thái độ, cảm xúc, hứng thú, của người học KTĐG tập trung vào KT, KN KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực Các bước để thiết kế các bài KTĐG theo năng lực Xác định các lĩnh vực, năng lực cụ thể cần đánh giá Thiết kế bối cảnh/tình huốn/bài tập đánh giá Xác định các tiêu chí chấm điểm Xác định các hạn chế của hình thức KTĐG này 19

PHẦN I

PHẦN I BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương

Chi tiết hơn

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT? Có động cơ học tập Có mục đích học tập Có nguyên tắc học tập Có kế hoạch học tập Có phương pháp học tập Có những điều kiện học tập ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 65 /QĐ-ĐHNCT, ngày 25 tháng 6 năm 2014 của

Chi tiết hơn

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG Bối cảnh chung của Trường Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG Bối cảnh chung của Trường Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ... 1 PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG... 6 1. Bối cảnh chung của Trường... 6 2. Những phát hiện chính trong quá trình TĐG... 8 PHẦN III: TĐG CỦA NHÀ TRƯỜNG... 12 1. Tiêu chuẩn 1: Sứ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc

Microsoft Word - Day_lop_4_P1.doc Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học GIÁO TRÌNH Dạy Học Lớp 4 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Ebook.moet.gov.vn, 2008 Tiếng Việt A. Tổng quan về tiểu mô-đun 1. Mục tiêu của tiểu mô-đun Học xong tiểu môđun

Chi tiết hơn

NỘI DUNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015 TRONG BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ LUẬT

NỘI DUNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015 TRONG BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ LUẬT BỘ TƯ PHÁP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN, 2014 1 NGHỊ QUYẾT TW8 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Tình hình và nguyên nhân 1.1.

Chi tiết hơn

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn chưa từng được cô

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn chưa từng được cô LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn chưa từng được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN (Dùng cho sinh viên khóa 63) Sinh viên : Mã sinh viên :..

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN (Dùng cho sinh viên khóa 63) Sinh viên : Mã sinh viên :.. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SỔ TAY SINH VIÊN (Dùng cho sinh viên khóa 63) Sinh viên : Mã sinh viên :.. 2 MỤC LỤC Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ... 8 Phụ lục... 45 Quy

Chi tiết hơn

Đánh giá kết quả học tập ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SỰ TIẾN BỘ) Giới thiệu tóm tắt Đánh giá kết quả học tập là một quá trình ghi

Đánh giá kết quả học tập ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SỰ TIẾN BỘ) Giới thiệu tóm tắt Đánh giá kết quả học tập là một quá trình ghi ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SỰ TIẾN BỘ) Giới thiệu tóm tắt là một quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh

Chi tiết hơn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH & QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viê BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH ----------------- & ----------------- QUY CHẾ HỌC VỤ Tài liệu dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy học theo học chế tín

Chi tiết hơn

CẢI CÁCH GIÁO DỤC

CẢI CÁCH GIÁO DỤC CẢI CÁCH GIÁO DỤC Tìm hướng giải quyết cho việc cải cách giáo dục trong cơ chế thị trường Nguyễn-Đăng Hưng, Giáo sư trưởng, trường ĐH Liège, Bỉ, E-mail: H.NguyenDang@ulg.ac.be Chủ nhiệm các chương trình

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 318 /QĐ-ĐHM Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đào tạo

Chi tiết hơn

chuong_trinh_dao_tao_27_chuyen_nganh

chuong_trinh_dao_tao_27_chuyen_nganh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Cử nhân Kinh tế Trình độ đào tạo: Đại học

Chi tiết hơn

Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam Content MỞ ĐẦU Cấn Thị Thanh Hương Trường Đại học Giáo dục Luậ

Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam Content MỞ ĐẦU Cấn Thị Thanh Hương Trường Đại học Giáo dục Luậ Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam Content MỞ ĐẦU Cấn Thị Thanh Hương Trường Đại học Giáo dục Luận án Tiến sĩ ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Tên tiếng Anh : SEA TRANSPORT ECONOMICS Trình độ đào tạo :

Chi tiết hơn

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2013 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT (Ban

Chi tiết hơn

Microsoft Word ke toan_da bs muc 9

Microsoft Word ke toan_da bs muc 9 Biết lập và kê khai các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ khai thuế, quy trình khai thuế đang áp dụng. 1.3. Thái độ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ

Chi tiết hơn

Chuyên đề

Chuyên đề 1/10 Chuyên đề ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TỰ HỌC I. Tự học và các dạng tự học 1. Tự học của SV - Tự học là một bộ phận của học, một thành phần của dạy học. - Đặc trưng của tự học là tính tự

Chi tiết hơn

Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 5, 11/2005 NHÓM HỌC TẬP SÁNG TẠO THS. NGUYỄN HỮU TRÍ Trong bài viết này tôi muốn chia

Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Nội san Khoa học & Đào tạo, số 5, 11/2005 NHÓM HỌC TẬP SÁNG TẠO THS. NGUYỄN HỮU TRÍ Trong bài viết này tôi muốn chia NHÓM HỌC TẬP SÁNG TẠO THS. NGUYỄN HỮU TRÍ Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ cùng các thầy, cô giáo một số thông tin và những trải nghiệm của mình với học trò sau những tháng ngày miệt mài dạy và học

Chi tiết hơn

PGS, TSKH Bùi Loan Thùy PGS, TS Phạm Đình Nghiệm Kỹ năng mềm TP HCM, năm

PGS, TSKH Bùi Loan Thùy PGS, TS Phạm Đình Nghiệm Kỹ năng mềm TP HCM, năm PGS, TSKH Bùi Loan Thùy PGS, TS Phạm Đình Nghiệm Kỹ năng mềm TP HCM, năm 2010 1 LỜI NÓI ĐẦU Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Nam Định, năm 2016 DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Ông Lê Thanh Tùng Hiệu

Chi tiết hơn

1

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH TRÚC TƯ TƯỞNG NHÂN SINH CỦA MINH MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc dich mon hoc.doc

Microsoft Word - Muc dich mon hoc.doc HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHOA TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HOÁ ĐỐI NGOẠI ---------------------- MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG MÔN HỌC * KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin: (8 đvht)

Chi tiết hơn

M¤ §UN 6: GI¸o dôc hoµ nhËp cÊp tiÓu häc cho häc sinh tù kû

M¤ §UN 6: GI¸o dôc hoµ nhËp cÊp tiÓu häc cho häc sinh tù kû BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN GIÁO DỤC CHO TRẺ EM UNICEF VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CHIẾN LƯỢC DẠY HỌC VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ HỌC HÒA NHẬP CẤP TIỂU HỌC (Tài liệu hướng dẫn giáo viên các

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2018 Nội Luật

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc

Microsoft Word - NOI DUNG BAO CAO CHINH TRI.doc NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, CỔ VŨ THANH NIÊN SÁNG TẠO, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN GIÀU ĐẸP, VĂN MINH (Báo cáo của Ban Chấp hành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Khoa Kinh Tế 2007-2011 K H O A K I N H T Ế, P. 2 0 3, 9 7 V Õ V Ă N T Ầ N, P. 6, Q. 3, ð T : 8 4-8 - 3 9 3 0 7 1 7 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QL-Tam.doc

Microsoft Word - QL-Tam.doc Phần I: MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Trong những năm qua, trường THPT số 1 TP Lào Cai ñã có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ñược giữ vững và ngày càng

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig

Nguồn Động lực BÁO CÁO CỦA Sample Report Nguồn Động lực Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyrig Bản đánh giá Phong cách động lực Báo cáo của: Sample Report Ngày: 08/06/2017 Bản quyền Copyright 1996-2018 A & A, Inc. All rights reserved. 1 Bảng Chỉ số Giá trị Nội tại này là tổng hợp nghiên cứu của

Chi tiết hơn

Trường Đại học Văn Hiến TÀI LIỆU MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM (Lưu hành nội bộ) KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Biên soạn: ThS. Nguyễn Đông Triều

Trường Đại học Văn Hiến TÀI LIỆU MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM (Lưu hành nội bộ) KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Biên soạn: ThS. Nguyễn Đông Triều Trường Đại học Văn Hiến TÀI LIỆU MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM (Lưu hành nội bộ) KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Biên soạn: ThS. Nguyễn Đông Triều Chào các bạn sinh viên thân mến! Trong một câu truyện

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT 1.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Giai đoạn 2 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Giai đoạn 2 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Giai đoạn 2 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Môn: ĐỊA LÍ (Lưu hành nội bộ) Hà Nội, năm

Chi tiết hơn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC ĐẠO ĐỨC TRI THỨC KỸ NĂNG SỔ TAY HỌC SINH SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC Đào tạo ng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC ĐẠO ĐỨC TRI THỨC KỸ NĂNG SỔ TAY HỌC SINH SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC Đào tạo ng UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC ĐẠO ĐỨC TRI THỨC KỸ NĂNG SỔ TAY HỌC SINH SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020 Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực; yêu nghề, sáng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ Dành cho học viên Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Hà Nội, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ Dành cho học viên Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Hà Nội, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ Dành cho học viên Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Hà Nội, 2018 MỤC LỤC Lời giới thiệu... 3 I. MỤC TIÊU CỦA BÀI TẬP... 4 II.

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 201

TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 201 TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ I. MỤC ĐÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ 1. Xác

Chi tiết hơn

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc

CT02002_VuTieuTamAnhCT2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI VŨ TIỂU TÂM ANH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI

Chi tiết hơn

10. CTK tin chi - KE TOAN.doc

10. CTK tin chi - KE TOAN.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngà

QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngà QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngày 15/10 /2018 của Giám đốc Học viện Tài chính) Điều

Chi tiết hơn

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ

Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ Ký hiệu: VHU/CTĐT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ban hành: / /2013 Trang 1/1 Tên chương trình: Cử nhân Trình độ đào tạo: Đại Tên ngành đào tạo (tiếng Việt): Tên ngành đào tạo (tiếng Anh): Sociology Mã ngành đào

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH T CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC

Chi tiết hơn

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ

VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘ VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG SẢN VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những

Chi tiết hơn

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : C

LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :   C LỜI GIỚI THIỆU Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Người lãnh

Chi tiết hơn

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG

năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG TRƯỜNG M Lời mở đầu ột thập kỉ đi qua chưa thể coi là một hành trình dài trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Nhưng với trường THPT Long Trường, 10 năm đầu tiên trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc

Microsoft Word - QCHV 2013_ChinhThuc_2.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ HỌC VỤ Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 196 (7.544) Thứ Hai ngày 15/7/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Thường trực Chính phủ bàn giải pháp thúc đẩy thương mại với các đối tác lớn

Chi tiết hơn

Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 ƯU T

Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 ƯU T Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT CON NUÔI TRONG NƯỚC: Phải thuận tiện và đơn giản Hôm qua (9/5), Thứ trưởng Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc

Microsoft Word - Tom tat luan an chinh thuc.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN DƯƠNG VĂN HÙNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIẦY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Thương mại

Chi tiết hơn

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI C

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI C QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT THANH NƯA HUYỆN ĐIỆN BIÊN- TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh Phó hiệu trưởng THPT Thanh Nưa A. MỤC ĐÍCH,

Chi tiết hơn

Biến Cố : 40 Năm Nhìn Lại (Phần I) Bảo Vũ (ABC Radio) Hôm nay, cách đây đúng 40 năm, vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính tại Sà

Biến Cố : 40 Năm Nhìn Lại (Phần I) Bảo Vũ (ABC Radio) Hôm nay, cách đây đúng 40 năm, vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính tại Sà Biến Cố 1.11.1963: 40 Năm Nhìn Lại (Phần I) Bảo Vũ (ABC Radio) Hôm nay, cách đây đúng 40 năm, vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính tại Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đang bước vào những

Chi tiết hơn

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 năm 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP

Chi tiết hơn

17. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT O TO.doc

17. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT O TO.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 796 /BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 209 CỘNG HÒA XÃ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU HIỀN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018) Hà Nội,

Chi tiết hơn

Layout 1

Layout 1 MỤC LỤC Mục lục 3 Thiếp chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng SỰ KIỆN 4 Kỳ diệu thay Đảng của chúng ta 7 Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

Mật ngữ 12 chòm sao- Phân tích toàn bộ các cung hoàng đạo Ma kết - Capricornus (22/12 19/1) Ma kết khi còn trẻ đều rất ngây thơ. Tôi nghĩ ngay cả chín

Mật ngữ 12 chòm sao- Phân tích toàn bộ các cung hoàng đạo Ma kết - Capricornus (22/12 19/1) Ma kết khi còn trẻ đều rất ngây thơ. Tôi nghĩ ngay cả chín Mật ngữ 12 chòm sao- Phân tích toàn bộ các cung hoàng đạo Ma kết - Capricornus (22/12 19/1) Ma kết khi còn trẻ đều rất ngây thơ. Tôi nghĩ ngay cả chính họ cũng không biết mình đã từ thiên sứ biến thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BCTỰ ĒÆNH GIÆ 2017-Chuyen NTT

Microsoft Word - BCTá»° ĒÆNH GIÆ 2017-Chuyen NTT DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Nguyễn Quang Hợp Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2 Lê Thị Lệ Dung Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 3 Trần Việt Khoa Phó

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Số 05 -CTr/TU CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

Chi tiết hơn

Đinh Th? Thanh Hà - MHV03040

Đinh Th? Thanh Hà - MHV03040 xd BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI ĐINH THỊ THANH HÀ HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ THÁI HÒA

Chi tiết hơn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điệ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT Điện thoại: 3822472-3822473 Fax: 3827608 E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Chi tiết hơn

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc

13. CTK tin chi - CONG NGHE MAY - THIET KE THOI TRANG.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

Mã minh chứng BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh chứng Số, Ngày, tháng, năm ban hành Nơi ban hành Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ

Mã minh chứng BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh chứng Số, Ngày, tháng, năm ban hành Nơi ban hành Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ-2017 Tên minh Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của Trường được xác định phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ, các

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮ

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮ BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ÂU VIỆT NAM (EUROVN) VỚI SẢN PHẨM BOURJOIS

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018 Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại họ

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018 Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại họ Doanh nghiệp trong trường đại học: đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trường đại học còn là nơi thực hiện chức năng nghiên

Chi tiết hơn

Số 12 (7.360) Thứ Bảy, ngày 12/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CHỦ T

Số 12 (7.360) Thứ Bảy, ngày 12/1/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CHỦ T Số 12 (7.360) Thứ Bảy, ngày 12/1/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Thông qua các dự án luật phải đảm bảo chất lượng và tính khả

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Tên tiếng Anh : LOGISTICS AND MULTIMODAL

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 n

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÕN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TỪ NĂM

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CTDT Bien phien dich Tieng Nhat.doc

Microsoft Word - CTDT Bien phien dich Tieng Nhat.doc 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Tên Chương trình : Biên Phiên dịch Tiếng Nhật Trình ñộ ñào tạo

Chi tiết hơn

1

1 1 MỤC LỤC 1. Thông tin chung về CTĐT... 3 2. Mô tả chi tiết CTĐT... 3 2.1. Mục tiêu đào tạo... 3 2.1.1. Mục tiêu chung... 3 2.1.2. Mục tiêu cụ thể... 3 2.1.3. Chuẩn đầu ra CTĐT (CĐR)... 4 2.2. Phân loại

Chi tiết hơn

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM Ngô ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO: RA SỨC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2013. NĂM BẢN LỀ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015 Ngô Văn Hùng UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Năm 2012,

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT XÂY DỰNG MỤC LỤC LUẬT XÂY DỰNG 2014 SỐ 50/2014/QH13 NGÀY 18/06/2014...3 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG...3 Chương II QUY HOẠCH XÂY DỰNG...12 Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG...12 Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG...15 Mục 3.

Chi tiết hơn

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh k

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh k TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IX ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh không thu nên không có kinh phí cho lực lượng dân quân.

Chi tiết hơn

Phan-tich-va-de-xuat-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cua-tong-cong-ty-dien-luc-mien-nam.pdf

Phan-tich-va-de-xuat-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cua-tong-cong-ty-dien-luc-mien-nam.pdf PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây công tác quản lý đầu tư xây dựng đã trở thành quen thuộc đối với các nhà quản lý các cấp, có rất nhiều hoạt động trong tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được thực hiện

Chi tiết hơn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Công ty TNHH May Việt Hàn là công ty may của Hàn Quốc, chuyên gia công các sản phẩm may mặc có tính năng bền đẹp, hợp thời trang, chấ

TÓM TẮT LUẬN VĂN Công ty TNHH May Việt Hàn là công ty may của Hàn Quốc, chuyên gia công các sản phẩm may mặc có tính năng bền đẹp, hợp thời trang, chấ TÓM TẮT LUẬN VĂN Công ty TNHH May Việt Hàn là công ty may của Hàn Quốc, chuyên gia công các sản phẩm may mặc có tính năng bền đẹp, hợp thời trang, chất lượng đảm bảo, nhiều chủng loại, mẫu mã và kiểu dáng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------- ---------- BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG

Chi tiết hơn

-

- CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI (Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-ĐHGTVT ngày / /2016 của Hiệu trưởng trường Đại học GTVT) 1. Tên ngành đào tạo: Khai thác Vận tải (Transport Operation) 2. Mã ngành:

Chi tiết hơn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn

Bài thu hoạch chính trị hè Download.com.vn BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - Mẫu số 1 Câu 1. Hãy trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CL docx

Microsoft Word - CL docx Bài 1: Bạn Bắt Đầu Đời Sống Mới Bài 2: Bạn Đang Tập Đi Bài 3: Cha Trên Trời Đang Phán Với Bạn Bài 4: Bạn Có Muốn Tăng Trưởng Không? Bài 5: Đời Sống Mới Sinh Hoạt Mới BẠN BẮT ĐẦU ĐỜI SỐNG MỚI Điều gì xảy

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2019 ĐỀ ÁN ĐĂNG

Chi tiết hơn

quytrinhhoccotuong

quytrinhhoccotuong Quy trình học tập cờ tướng dành cho người mới bắt ñầu (trích dịch từ sách "Người mới học - ñường vào cờ tướng" tác giả ðặc cấp ñại sư Lưu ðiện Trung) Môn cờ tướng là môn có khá nhiều biến hóa hàm chứa,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM --------------------------------- CHU THỊ HỒNG NHUNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON Chuyên ngành: Lý luận

Chi tiết hơn

THƯ MỤC SÁCH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Thư viện Trường THPT Lê Quý Đôn 1

THƯ MỤC SÁCH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Thư viện Trường THPT Lê Quý Đôn 1 THƯ MỤC SÁCH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Thư viện Trường THPT Lê Quý Đôn 1 II. THƯ MỤC SÁCH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2018 I. Lời giới thiệu Hằng năm, các bạn học sinh

Chi tiết hơn

Số 115 (7.463) Thứ Năm ngày 25/4/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 115 (7.463) Thứ Năm ngày 25/4/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 115 (7.463) Thứ Năm ngày 25/4/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân Chiều 24/4, tại

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - CÔNG BÁO/Số 853 + 854/Ngày 12-8-2018 9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM THỊ THU HƯƠNG DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC NGHIỆM, VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT

Chi tiết hơn

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC

Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC Số 132 (7.115) Thứ Bảy, ngày 12/5/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 CUộC THI VIếT DOANH NGHIệP, DOANH NHÂN THượNG TÔN PHÁP LUậT, PHÁT TRIểN BềN VữNG

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ  TỈNH LẦN THỨ XV TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ * Số 391-BC/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thành phố Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2015 XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN; PHÁT TRIỂN

Chi tiết hơn

03. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT CO KHI.doc

03. CTK tin chi - CONG NGHE KY THUAT CO KHI.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ CĐCT ngày 18

Chi tiết hơn

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 2 3. Giới thiệu danh sách chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và ban bầu cử - kiểm phiếu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh (Ban hành kèm

Chi tiết hơn

Phân cấp quản lý và Chương trình Xóa đói giảm nghèo Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hòa Bình Mai Lan Phương, Nguyễn Mậu Dũng, Philippe Lebailly Đặt vấn

Phân cấp quản lý và Chương trình Xóa đói giảm nghèo Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hòa Bình Mai Lan Phương, Nguyễn Mậu Dũng, Philippe Lebailly Đặt vấn Phân cấp quản lý và Chương trình Xóa đói giảm nghèo Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hòa Bình Mai Lan Phương, Nguyễn Mậu Dũng, Philippe Lebailly Đặt vấn đề Trong thập kỷ vửa qua, việc phân cấp diễn ra hầu

Chi tiết hơn