C Ô N G T Y C P T V N Đ U T L I C O G I 1 6. VP: 169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT: Fax: http

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "C Ô N G T Y C P T V N Đ U T L I C O G I 1 6. VP: 169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT: Fax: http"

Bản ghi

1 C Ô N G T Y C P T V N Đ U T L I C O G I 1 6. VP: 169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Licogi 16.8, ngày 20 thang 04 năm 2012 QUY TRÌNH L P T H I T K C S, L P Dł T O Á N Bước 1: Nhận nhiệm vụ từ Ban Giám Đốc Bước 2: Đi khảo sát hiện trường Bước 3: Lập nhiệm vụ thiết kế Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan ( Khảo sát địa chất, địa hình, bản đồ quy hoạch ) Bước 5: Sơ phác hồ sơ thiết kế Bước 6: thiết kế Ban Giám Đốc Bước 7: thiết kế Chủ Đầu Tư Bước 8: Thiết kế cơ sở các bộ môn ( Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Nước ) Bước 9: Tiến hành lập Dự An, lập khái toán Bước 10: Kiểm tra hồ sơ, phát hành hồ sơ Bước 11 : Làm việc thẩm định Dự An của Chủ Đầu Tư Bước 12: Chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ Bước 13: Chủ Đầu Tư phê duyệt Dự Án C N G H ÒA XÃ H I C H N G H A V Iª T N A M Đ c l T( d o H n h p h ú c Nhận nhiệm vụ từ GĐ Đi khảo sát hiện trường Lập nhiệm vụ thiết kế Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (ĐC, ĐH, BĐQH) Sơ phác Thiết kế CĐT TKCS các bộ môn (KT, KC, Đ,N) Lập dự án Khái toán Kiểm tra hồ sơ và phát hành hồ sơ Thẩm định dự án của CĐCT CĐT Phê duyệt dự án PHÒNG THIẾT KẾ

2 C Ô N G T Y C P T V N Đ U T L I C O G I 1 6. VP: 169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Licogi 16.8, ngày 20 thang 04 năm 2012 QUY TRÌNH L P T H I T K B N V T H I C Ô N G, L P Dł T O Á N Bước 1: Nhận nhiệm vụ từ Ban Giám Đốc Bước 2: Đi khảo sát hiện trường (Nếu bước lập dự toán chưa đi ) Bước 3: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan ( Khảo sát địa chất ) Bước 4: Khai triển hồ sơ thiết kế kỹ thuật ( Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Nước ) Bước 5: Hoàn thành khoảng 50% hồ sơ chuyển sang lập Dự Toán Bước 6: hồ sơ thiết kế Ban Giám Đốc Bước 7: Kiểm tra hồ sơ, xuất hồ sơ cho Chủ Đầu Tư Bước 8: Làm việc đơn vị thẩm tra( Chủ Đầu Tư thông báo) Bước 9: Chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến làm việc với đơn vị thẩm tra Bước 10: Hoàn thành hồ sơ thiết kế S Đ Ø Q U Y T R ÌNH Nhận nhiệm vụ từ GĐ Đi khảo sát hiện trường (nếu cần) Chuẩn bị hồ sơ liên quan (KSĐC) Khai triển hồ sơ thiết kế kỹ thuật (KT.KC,Đ, N) Hoàn thành 50% chuyển sang dự toán C N G H ÒA XÃ H I C H N G H A V Iª T N A M Đ c l T( d o H n h p h ú c Kiểm tra xuất hồ sơ cho CĐT Làm việc với đơn vị thẩm tra Chỉnh sửa hồ sơ Trình đơn vị thẩm tra của CĐT Hoàn thành hồ sơ thiết kế PHÒNG THIẾT KẾ

3 C Ô N G T Y C P T V N Đ U T L I C O G I 1 6. VP: 169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Licogi 16.8, ngày 20 thang 04 năm 2012 QUY TRÌNH L P BÁO CÁO KINH T Kß T H U T Bước 1: Nhận nhiệm vụ từ Ban Giám Đốc Bước 2: Đi khảo sát hiện trường Bước 3: Lập nhiệm vụ thiết kế Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan ( Khảo sát địa chất, địa hình, báo giá ) Bước 5: Sơ phác hồ sơ thiết kế Bước 6: thiết kế sơ phác Ban Giám Đốc Bước 7: thiết kế sơ phác Chủ Đầu Tư Bước 8: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công, lập dự toán Bước 9: thiết kế Ban Giám Đốc, lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật Bước 10: Kiểm tra chỉnh sửa hồ sơ, giao hồ sơ cho Chủ Đầu Tư Bước 11 : Làm việc đơn vị thẩm tra Bước 12: Chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến thống nhất đơn vị thẩm tra Bước 13: Hoàn thành hồ sơ thiết kế C N G H ÒA XÃ H I C H N G H A V Iª T N A M Đ c l T( d o H n h p h ú c Nhận nhiệm vụ từ GĐ Đi khảo sát hiện trường Lập nhiệm vụ thiết kế Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (ĐC, ĐH, BĐQH) Sơ phác Thiết kế CĐT Thiết kế BV KTTC lập dự toán Lập báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Kiểm tra hồ sơ và giao hồ sơ CĐT Thẩm định dự án của CĐCT CĐT Phê duyệt dự án PHÒNG THIẾT KẾ

4 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8 VP: 169 Bàu cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh MST: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Licogi 16.8, ngày 12 tháng 04 năm 2012 QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG 1. Người có nhu cầu tạm ứng viết giấy đề nghị tạm ứng, gửi cho trưởng, duyệt. Sau đó chuyển giấy đề nghị tạm ứng đã duyệt cho thanh toán. 2. thanh toán sau khi nhận giấy đề nghị tạm ứng đã duyệt lập phiếu chi (2 liên) và nhập liệu vào phần mềm theo dõi chi tiết đối tượng tạm ứng. Trình trưởng xác nhận và trình ký duyệt chi 3. Thủ quỹ tiến hành chi tiền dựa trên phiếu chi và giấy Đề nghị tạm ứng đã duyệt và ghi vào sổ quỹ tiền mặt. 4. Tới hạn thanh toán tạm ứng, người tạm ứng làm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng việc kê tất cả các khoản đã chi kèm chứng từ (hóa đơn mua hàng) có xác nhận của trưởng và Công ty. 5. Từ giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, thanh toán hạch toán chi phí vào phần mềm. Đồng thời lập phiếu thu/ chi bổ sung. Nếu chi vượt số tiền đã tạm ứng, lập phiếu chi bổ sung số tiền chênh lệch. Nếu các khoản chi nhỏ hơn số tiền tạm ứng, lập phiếu thu lại phần tiền còn dư. Phiếu thu/ chi lập thành 2 liên, chuyển trưởng và ký duyệt và chuyển Thủ quỹ tiến hành thu/ chi tiền cho nhân viên. Cá nhân làm đề nghị tạm ứng xét duyệt Chuyển Kế toán thanh toán lập phiều chi Kế Toán Trưởng xác nhận duyệt chi Thủ quỹ chi tiền Thủ quỹ Thu hoặc chi bổ sung xét duyệt thanh toán lập phiếu thu hoặc thu chi bổ sung xét duyệt trưởng kiểm tra chứng từ Người tạm ứng làm đề nghị thanh toán T/Ứ PHÒNG KẾ TOÁN

5 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8 VP: 169 Bàu cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh MST: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ Licogi 16.8, ngày 12 tháng 04 năm 2012 Quy trình thanh toán chi phí (không tạm ứng) 1. Người có nhu cầu thanh toán chi phí viết giấy đề nghị thanh toán số tiền đã chi mua hàng hóa, dịch vụ (kèm hóa đơn). 2. Giấy đề nghị thanh toán được trưởng bộ phận, trưởng kiểm tra 3. xét duyệt. Sau đó chuyển cho kế toán thanh toán hạch toán chi phí và lập phiếu chi. 4. Phiếu chi được lập thành 2 liên, được kế toán trưởng và ký duyệt, chuyển cho Thủ quỹ làm căn cứ chi tiền. S Đ Ø Q U Y T R ÌNH Người đề nghị thanh toán Trưởng Phòng xác nhận Trưởng Kiểm tra Xét duyệt thanh toán Lập phiếu và hạch toán Thủ quỹ Chi tiền PHÒNG KẾ TOÁN

6